25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot Tekninen korjaus valtuusto Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Aika klo 18:00-19:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien vaali Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tilinpäätös vuodelta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tilinpäätös vuodelta Osavuosikatsaus I/ Talousarvion sitovuustasojen muutos Investointivarausten käyttötarkoitusten muutokset Lisäys Luumäen kunnan poistosuunnitelmaan Luumäen kunnan hallintosääntömuutokset Eron myöntäminen luottamustehtävästä Roberto Brandão Eron myöntäminen koululautakunnan yydestä Raimo Suoknuuti 21 Kunnan takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Vallisepän rakennuslainalle 22 Kunnan takauksen myöntäminen Luumäen Energia Oy:n investointilainalle 23 Investointimääräraha vuodelle 2015 kunnallistekniikan rakentamiseen 24 Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesijohtoa koskeva avustushakemus Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot Tekninen korjaus valtuusto Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta 63

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Rämä Antti puheenjohtaja Metsäkallio Kari I varapuheenjohtaja Salenius Pentti II varapuheenjohtaja Haaja Matti Heikkilä Aki Huopainen Esko Huopainen Markku Karhu Asmo Karhu Terhi Kurppa Erkki Kyllönen Tarja Kärmeniemi Päivi Laari Marja Lohi Heikki Marttila-Inkilä Anne Mälkiä Merja Nuutinen Hanna Ovaska Katriina Pylväläinen Anne Repo Hannu Saaresti Jari Sairanen Jari Simola Vesa Suoanttila Hilkka Suoknuuti Kaisu Tanskanen Ville Vuorinen Juri Muut Ukkonen Anne kunnanjohtaja Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Hyvärinen Pekka vs. sivistystoimenjohtaja Inkilä Juha vt. tekninen johtaja Koponen Petteri vapaa-aikasihteeri Pihlajamäki Kristiina palvelujohtaja Välimäki Laila varhaiskasvatuspäällikkö Allekirjoitukset Antti Rämä puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Anne Ukkonen pöytäkirjanpitäjä 22 Käsitellyt asiat 9-26 :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Asmo Karhu Juri Vuorinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävillä klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kokouksen aluksi puheenjohtaja ilmoitti valtuustolle suunnitellusta valtuustoretkestä. Osallistujalista kierrätettiin valtuutettujen keskuudessa. Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti käsittelyjärjestyksen muutoksesta niin, että 12 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 käsitellään ensin ja sen jälkeen 11 Tilinpäätös vuodelta 2014.

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kvalt Valtuuston kokousilmoitus asialuetteloineen on julkaistu kunnanviraston ilmoi tus tau lul la Lisäksi valtuuston kokouksesta on ilmoitettu viikolla 24/2015 il mes ty neessä Luumäen Lehden numerossa sekä sähköisellä ilmoitustaululla. Ko kouksen asialista sekä esityslista liitteineen postitetaan valtuutetuille ja kun nanhal li tuk sen ille valtuuston päätöksen edellyttämällä ta val la viimeistään Näin ollen valtuuston kokouksesta on il moitet tu kuntalain 54 ja 64 :ien mukaisella sekä edellä mainitun valtuuston pää tök sen edellyttämällä tavalla. Mikäli kunnanhallitukselle jätetään kokouskutsun ja kokouksen esityslistan lä het tä mi sen jälkeen valtuustolle osoitettuja pyyntöjä, jotka koskevat vapau tuk sen myöntämistä valtuutetun luottamustoimesta pi det tävän valtuuston kokouksen ajaksi, nämä pyynnöt käsitellään valtuustossa tä män asian yhteydessä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. : Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin paikalla olevan 27 valtuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali Kvalt Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuutet tua, jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston kokous kut sun mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kun nan vi rastos sa Taavetissa, keskiviikkona kello Pöytäkirja on tar kas tet ta va ennen sen nähtävillä pitämistä. Valtuusto päättää, että valtuuston pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keski viik ko na ennen nähtävilläoloajan alkamista. Edelleen valtuusto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toi mivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asmo Karhu ja Juri Vuorinen.

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta / /2015 Kvalt Tark.ltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu: "(...) sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet". Kuntalain tarkoittama arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa. Pj Lautakunnan et tutustuvat aiemmin sovitun hallintoaluejaon mukaan omien hallinnonalojen kokousten pöytäkirjoihin ja laativat havainnoistaan ra por tin. Raportit toimivat keskustelun pohjana ja niitä käytetään apuna ar vioin ti ker to muk sen laatimista. Sovitaan arviointikertomuksen laatimisen ai ka tau lus ta ja kevään kokousten päivämääristä. Päätetään mahdollisesti kuul ta vik si kutsuttavista henkilöistä. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään klo Kokoukseen osallistuu vastuunalainen tilintarkastaja Johanna Lundström. Tämän jälkeen arviointikertomuksen laadintaan varaaan seruaavat päivät: klo ja klo Kokouksiin kutsutaan kunnan - ja/tai hallintojohtaja. Lisäksi pidettävään kokoukseen kutsutaan vt.tekninen johtaja Juha Inkilä alkaen klo Tark.ltk Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu: "(...) sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet". Kuntalain tarkoittama arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa. Pj : Tark.ltk Lautakunnan et tutustuvat aiemmin sovitun hallintoaluejaon mukaan omien hallinnonalojen kokousten pöytäkirjoihin ja laativat havainnoistaan raportin. Raportit toimivat keskustelun pohjana ja niitä käytetään apuna ar vioin ti ker to muk sen laatimista. Sovitaan arviointikertomuksen laatimisen ai ka tau lus ta ja kevään kokousten päivämääristä. Päätetään mahdollisesti kuul ta vik si kutsuttavista henkilöistä. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa Kokouksen alkuun kutsutaan Juha Inkilä kertomaan lyhyesti tek ni sen toimen nykytilasta ja ajankohtaisista asioista. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu: "(...) sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet". Kuntalain tarkoittama arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ tilintarkastuskertomuksen kanssa. Pj Lautakunnan et ovat tutustuneet tasekirjaan ja henkilöstöraporttiin. Raportit toimivat keskustelun pohjana ja niitä käytetään apuna ar vioin tiker to muk sen laadinnassa. Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laa timis ta siten, että se saadaan allekirjoitusvalmiiksi seuraavaan kokoukseen. Tilintarkastaja on ottanut kantaa poikkeamaan ympäristölautakunnan käyt tö ta lous osan tulosalueelle ( ). Luku on otettu taulukosta yhteen ve to määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sivulta 90. Lau takun nan Kaisu Suoknuuti on havainnut, että taulukossa ko. kohdassa pi täi si lukea Ympäristöterveydenhuolto. Lisäksi sivun 90 to teu tu ma tau lukos sa on luku 3119 (eur), kun vastaava luku sivulla 81 on ,35 euroa ja toimintatuoton alitus ,65 euroa. Edelleen sivun 81 taulukossa koh das sa tuet ja avustukset toteutuman summana on 6171,71, mutta ilman -merkkiä, kuten tuottopuolen luvuissa yleensä (onko kyseessä ollut tuot to, vai onko se ollut kulu?) Lautakunta päättää pyytää selvityksen, kumpi ympäristöterveydenhuollon toi min ta tuo ton toteutumaluvuista on oikein, onko se johdettu oikein em. tuet ja avustukset tuottoluvun etumerkin (+ vai -) takia ja miten nämä asiat vai kut ta vat tilinpäätökseen. : Tark.ltk Esityksen mukaan Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu: "(...) sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuneet". Kuntalain tarkoittama arviointi tehdään arviointikertomuksen muodossa ja kertomus saatetaan valtuuston käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa. Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kunnanhallituksen hyväksymä toimintakertomus, jossa hallitus on esittänyt oman raporttinsa toiminallisten ta voit tei den saavuttamisesta. Pj Tarkastuslautakunta päättää jättää valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2014 kuntalain 121 :n tarkoittamana arviointina valtuuston asetta mien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja esittää että valtuusto pyy tää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista hallituksen sel vi tykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa mennessä ja toi mit taa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle. Mahdolliset tiedotusvälineiden pyytämät kommentit arviointikertomuksesta an taa puheenjohtaja. : Asia päätettiin esityksen mukaan. Kvalt Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ar vioin tiker to muk sen vuodelta 2014 kuntalain 121 :n tarkoittamana arviointina val tuus ton asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja esittää, et tä valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista hal li-

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ tuk sen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösesityksen. Liitteet Liite 1 Arviointikertomus 2014

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tilinpäätös vuodelta /02/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan hal lituk sen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja annettava tilinpäätös sen jälkeen tilintarkastajien tarkas tet ta vak si ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston hy väk syt tä väk si kesäkuun loppuun mennessä. Luumäen kunnan tasekirja vuodelta 2014 on laadittu kirjanpitolautakunnan kun ta jaos ton ohjeen mukaisesti. Vuoden 2014 tilinpäätöksen tasekirjaan kuu lu vat toimintakertomus, talousarvion toteutuminen, ti lin pää tös las kelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset sekä luettelo käy tetyis tä kirjanpitokirjoista. Toimintakertomus sisältää olennaiset tapahtumat toi min nas sa ja taloudessa, selonteon sisäisestä valvonnasta, tilikauden tulok sen muodostumisen ja toiminnan rahoituksen, rahoitusaseman ja siinä ta pah tu neet muutokset, kokonaistulot ja -menot, eriytetyt tilinpäätöstiedot se kä esityksen tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta. Eril lise nä on laadittu Luumäen kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2014, joka lii te tään tilinpäätösasiakirjoihin. Henkilöstöraportti on laadittu KT-kun tatyönan ta ji en antaman henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti ja se on kä si tel ty YT-toimikunnassa Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan Luumäen kunnan vuosikate vuodelta 2014 on ,76 ja tilikauden tulos ,26 ylijäämäinen. Suurim pi na tekijöinä tulokseen oli ennakoitua suotuisamman verotulokertymän li säk si Luumäen Energia Oy:n loppuvuoden järjestelyt, joka toi kunnalle kir jan pi dol lis ta myyntivoittoa yli euroa. Lisäksi kunta pystyi vä hentä mään Eksoten maksuosuuksista vuonna 2013 maksetun ylimääräisen ali jää mä mak sun. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen et ja kunnanjohtaja. Vuoden 2014 tasekirja ja henkilöstöraportti ovat esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2014 ti lin pää töksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tar kas tuslau ta kun nan käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tark.ltk Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt Luumäen kunnan kuntakonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2014.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastusraportti on jaettu kokouksessa 4/ Pj Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Asia päätettiin esityksen mukaan. Kvalt Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösesityksen. Liitteet Liite 2 Tasekirja 2014 Liite 3 Henkilöstöraportti 2014, lopullinen Liite 4 Tilintarkastuskertomus 2014

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tilinpäätös vuodelta /02/2015 Khall Valmistelija: palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki puh Eksote on toimittanut kuntaan tilinpäätöstiedot vuodelta Tilikauden tu los oli 11,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos oli 3,1 milj. euroa talousarviota pa rem pi. Ylijäämällä pienennetään vielä olemassa olevaa alijäämää, jota jää tämän jälkeen jäljelle 24,8 milj. euroa. Toimintakulujen kokonaismäärä oli 418,0 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuo teen oli 1,4 %. Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 437,5 milj. euroa. Kas vua edelliseen vuoteen oli 7,0 %. Nettotoimintamenojen ko ko nais määrä oli 368,0 milj. euroa. Kasvua edel li seen vuoteen oli 2,0 %. Net to toi minta me not toteutuivat 1,7 milj. euroa käyt tö suun ni tel maa suurempina. Yli tyksen selittää suurimmalta osin po ti las va hin ko va kuu tuk sen vastuuvarauksen yli mää räi nen ja ennakoimaton muu tos, joka oli 1,6 milj euroa. Tämä johtui po ti las va hin ko vaa ku tus kes kuk sen teettämästä arviosta, jonka seu rauk sena po ti las va hin ko va kuu tuk ses ta maksettavat tulevat vastuut arvioitiin valta kun nal li ses ti selvästi ai kai sem paa suuremmaksi. Vuonna 2014 ei nostettu pikäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,4 milj. euroa, mikä oli 1,2 milj. euroa suunniteltua enemmän. Lainakanta oli ,3 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 10.6 milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat kes kus sai raa lan osaston A1 peruskorjaus 0,9 milj. euroa, mag neet ti kuvaus lait teis to 1,5 milj. euroa sekä leikkaus-anestesian ja välinehuollon tieto jär jes tel mä 0,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 4,3 milj. euroa ta lousar vio ta pienempänä, koska päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin suun nitte lu siirtyi vuodelle Eksoten strategian mukainen palvelurakenneuudistus eteni suunnitelman mu kai ses ti. Laitoshoidon purku ja palvelurakennemuutoksen toteuttaminen nä kyy enenevissä määrin panostuksena kuntoutuksen ja kotona asumisen tu keen. Tehostetun kotisairaalan toimintamalli laajennettiin koko maa kuntaan. Hyvinvointiasemia avattiin Lemille, Ruokolahdelle ja Lauritsalaan. Uu sien hyvinvointiasemien suunnittelu käynnistettiin. Iso apu pal ve lu keskus avattiin alkuvuodesta. Lasten ja nuorten talon toiminnan käyn nis ty misen myötä lasten, nuorten ja perheiden palvelutarve tuli näkyväksi. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Merkitään Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tilinpäätös vuodelta 2014 kun nan hal li tuk sen tietoon saatetuksi ja lähetetään tilinpäätös edelleen tiedok si valtuustolle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tilinpäätöksen vuodelta Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Liitteet Liite 5 Eksoten tilinpäätösasiakirja 2014

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Osavuosikatsaus I/ / /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Voimassa olevan taloussäännön mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja tilanteista sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa asetettujen toimintatavoitteiden ja määrärahojen jatkuvasta seurannasta vastaavat osastopäälliköt ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt. Huhtikuun lopun ulkoinen tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet 29,13 % ja toimintakulut 33,05 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,03. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,88 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa ,45 alijäämäinen. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä (toteutuma 33,31 %). Yksilöidysti verot kertyneet seuraavasti: talousarvio 2015 toteutuma toteutuma % Kunnallisverot ,51 Yhteisöverot ,69 Kiinteistöverot ,38 Yhteensä ,31 Valtionosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 33,32 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 34,27 %. Investointimenot ovat huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet 42,25 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kunnan taseen rakenne ja sisältö ovat muuttuneet lämpölaitoksen yhtiöittämisen osalta verrattuna tilanteeseen Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää esittää osavuosikatsauksen I/2015 edelleen valtuustolle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Voimassa olevan taloussäännön mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja tilanteista sekä tarvittaessa muulloinkin. Talousarviossa ja käyttösuunnitelmissa asetettujen toimintatavoitteiden ja määrärahojen jatkuvasta seurannasta vastaavat osastopäälliköt ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöt. Huhtikuun lopun ulkoinen tuloslaskelma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet 29,13 % ja toimintakulut 33,05 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Vuosikate osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,03. Poistojen jälkeinen tilikauden tulos osoittaa huhtikuun lopussa alijäämää ,88 ja poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden yli/alijäämä on huhtikuun lopussa ,45 alijäämäinen. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä (toteutuma 33,31 %). Yksilöidysti verot kertyneet seuraavasti: talousarvio 2015 toteutuma toteutuma % Kunnallisverot ,51 Yhteisöverot ,69 Kiinteistöverot ,38 Yhteensä ,31 Valtionosuuksia on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 33,32 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on huhtikuun lopussa 34,27 %. Investointimenot ovat huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet 42,25 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kunnan taseen rakenne ja sisältö ovat muuttuneet lämpölaitoksen yhtiöittämisen osalta verrattuna tilanteeseen Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää esittää osavuosikatsauksen I/2015 edelleen valtuustolle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2015. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Liitteet Liite 6 Osavuosikatsaus I 2015

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarvion sitovuustasojen muutos 135/02.00/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunnan talousarvion sitovuustasot ovat käyttötalousosassa tulos alue koh tai set tulot ja menot ja investointiosassa hankekohtaiset tulot ja me not. Tilintarkastaja on raportissaan huomauttanut sitovuustasoista ja esit tää sitovuustasojen selkeyttämistä seuraavassa talousarviossa. Kun me not ja tulot ovat erikseen sitovia, aiheutuu siitä paljon mää rä ra ha muutok sia. Nämä määrärahamuutokset voidaan välttää muokkaamalla si tovuus ta soa ja sitovuusrakennetta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Luumäen kunnan ta lous arvion sitovuustasot muutetaan vuoden 2016 talousarviosta alkaen seu raavas ti: käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntataso sitovuusrakenne on toimintakate investointiosan sitovuustaso on hankekohtainen sitovuusrakenne on toimintakate tuloslaskelman sitovuustaso on tiliryhmätaso rahoitusosan sitovuustaso on rahavirtataso ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Luumäen kunnan talousarvion sitovuustasot muutetaan vuoden 2016 talousarviosta alkaen seuraavasti: käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntataso sitovuusrakenne on toimintakate investointiosan sitovuustaso on hankekohtainen sitovuusrakenne on toimintakate tuloslaskelman sitovuustaso on tiliryhmätaso rahoitusosan sitovuustaso on rahavirtataso Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen.

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Investointivarausten käyttötarkoitusten muutokset 134/02.02/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunnanhallitus on vuonna 1999 tehnyt ,80 euron suu ruisen investointivarauksen käyttötarkoituksella yritystoiminnan tilojen ra kenta mi nen. Investointivarausta on purettu vuosina 2003 ja 2007 ja kartutettu vuo si na sekä Vuoden 2008 lopussa in ves toin tiva rauk sen määrä on ,14. Tämän jälkeen investointivaraukseen ei ole tullut muutoksia. Vuonna 2004 on tehty ,00 euron suuruinen investointivaraus käyttö tar koi tuk se na kiinteän omaisuuden osto. Tätä varausta on purettu vuo sina ja kartutettu 2005, Vuoden 2008 lopussa inves toin ti va rauk sen määrä on ,50. Tämän jälkeen in ves toin ti varauk seen ei ole tullut muutoksia. Kuntaliiton kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaan investointivaraus saadaan tehdä kunnassa vastaista hankintamenoa varten. Hyvän kir jan pi to tavan mukaan investointivarausten tekeminen tulee suhteuttaa lähivuosien in ves toin ti suun ni tel miin. Tehty investointivaraus puretaan peruspääomaan tai tuloutetaan viimeistään tilikaudella, jona hyödyke hankitaan tai jolloin hyö dyk kees tä aletaan tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Kun lä hi vuosien investointisuunnitelmissa ei ole määrärahavarauksia yritystoiminnan ti lo jen rakentamiseen eikä kiinteän omaisuuden ostoon, tulee in ves toin ti varaus ten käyttötarkoitusta muuttaa vastaamaan nykyistä in ves toin ti suun nitel maa. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa in ves toin ti varaus ten käyttötarkoitukset investointisuunnitelman mukaisesti seuraavasti: investointivaraus ,14. käyttötarkoitus päiväkodin suun nit telu ja rakentaminen investointivaraus ,50 käyttötarkoitus kunnallistekniikan sanee raus ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa in ves toin ti varaus ten käyttötarkoitukset investointisuunnitelman mukaisesti seuraavasti: investointivaraus ,14. käyttötarkoitus päiväkodin suun nit te-

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ lu ja rakentaminen investointivaraus ,50 käyttötarkoitus kunnallistekniikan sanee raus Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen.

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisäys Luumäen kunnan poistosuunnitelmaan / /2013 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut muistion pois tosuun ni tel mien tarkastamisesta viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Luumäen kunnan poistosuunnitelma on uudistettu alkaen kir janpi to lau ta kun nan kuntajaoston ohjeen mukaisesti. Tilintarkastaja on antanut lausunnon poistoihin liittyvään valtuus to aloit tee seen (aloite jätetty valtuustossa), jossa sel vi tetään perusparannusmenojen poistotavat. Poisto voidaan tehdä niin, että py sy vien vastaavien hyödykkeen perusparannusmeno lisätään sen pois tamat to maan hankintamenoon ja näin saadulle hyödykeyksikölle mää ri tellään uusi poistoaika lisäämällä perusparannuksen vaikutus alkuperäiseen pois to ai kaan. Toinen tapa on tehdä perusparannuksesta oma pois to yk sikkö, jolle määritellään poistosuunnitelman mukainen poistoaika. Perusparannusmeno tulee poistaa sen vaikutusaikana. Jos perusparannus li sää pysyvien vastaavien hyödykkeen tulonodotuksia tai käyt tö mah dol lisuuk sia palvelutuotannossa, pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa ta lou del lis ta pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Luumäen kunnan voimaan as tu nee seen poistosuunnitelmaan tehdään seuraava lisäys: Perusparannusinvestoinneissa perusparannusmenot lisätään hyödykkeen pois ta mat to maan hankintamenoon hyödykekohtaisesti ja tämän jälkeen ar vioi daan hyödykkeen tulontuottamiskykyä tai käyttömahdollisuuksia palve lu tuo tan nos sa. Perusparannusmenojen lisäyksen jälkeen tarkastellaan hyödykkeen tu lontuot ta mis ky ky ja tarvittaessa pidennetään hyödykkeen jäljellä olevaa poisto ai kaa tehdyn arvion mukaisesti. Nämä perusparannusmenoihin liittyvät hyödykekohtaiset pois to suun ni telman muutokset käsitellään kunnanhallituksessa vuosittain ennen ti lin päätök sen vahvistamista. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Luumäen kunnan voi-

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ maan as tu nee seen poistosuunnitelmaan tehdään seuraava lisäys: Perusparannusinvestoinneissa perusparannusmenot lisätään hyödykkeen pois ta mat to maan hankintamenoon hyödykekohtaisesti ja tämän jälkeen ar vioi daan hyödykkeen tulontuottamiskykyä tai käyttömahdollisuuksia palve lu tuo tan nos sa. Perusparannusmenojen lisäyksen jälkeen tarkastellaan hyödykkeen tu lontuot ta mis ky ky ja tarvittaessa pidennetään hyödykkeen jäljellä olevaa poisto ai kaa tehdyn arvion mukaisesti. Nämä perusparannusmenoihin liittyvät hyödykekohtaiset pois to suun ni telman muutokset käsitellään kunnanhallituksessa vuosittain ennen tilinpäätöksen vahvistamista. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen.

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luumäen kunnan hallintosääntömuutokset 143/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunnan voimassaolevassa hallintosäännössä on vanhentuneita koh tia, jotka tulee päivittää vastaamaan nykyistä toimintaa. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja lähettää edelleen valtuuston vah vis tetta vak si oheisen liitteen mukaisen Luumäen kunnan uudistetun hal lin tosään nön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus päättää lähettää valtuuston vahvistettavaksi oheisen liitteen mukaisen Luumäen kunnan uudistetun hallintosäännön. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Liitteet Liite 7 Hallintosääntöluonnos

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen luottamustehtävästä Roberto Brandão 74/00/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Roberto Brandão on päivätyllä sähköpostilla anonut eroa kou lulau ta kun nan yydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää eron Roberto Brandãolle koululautakunnan jä se nyydes tä 2) valtuusto valitsee hänen tilalleen uuden en koululautakuntaan meneil lään olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää eron Roberto Brandãolle koululautakunnan jä se nyydes tä 2) valtuusto valitsee hänen tilalleen uuden en koululautakuntaan meneil lään olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun. Valtuusto päätti myöntää eron Roberto Brandãolle koululautakunnan yydestä. Koululautakunnan varsinaiseksi eksi valittiin Kai Kaltto ja varaeksi Tapio Suokas.

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen koululautakunnan yydestä Raimo Suoknuuti 75/00/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Raimo Suoknuuti on päivätyllä säh kö pos til la eroa kou lu lau ta kunnan yydestä henkilökohtaisten syi den vuoksi. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Päteväksi syyksi eroamiseen katsotaan myös Kuntalain 38 :n mu kaiset ehdottomat kieltäytymisperusteet, mikäli henkilö niihin vetoaa. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) Raimo Suoknuutille myönnetään ero koululautakunnan yydestä 2) valtuusto valitsee hänen tilalleen koululautakunnan en jäljellä olevak si toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1) Raimo Suoknuutille myönnetään ero koululautakunnan yydestä 2) valtuusto valitsee hänen tilalleen koululautakunnan en jäljellä olevak si toimikaudeksi, eli vuoden 2016 loppuun. Valtuusto päätti myöntää Raimo Suoknuutille eron koululautakunnan yydestä. Koululautakunnan varsinaiseksi eksi valittiin Jarkko Hirvikallio ja varaeksi Kalle Sydänmaanlakka.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Vallisepän rakennuslainalle 86/ /2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän hallitus on päättänyt rakentaa uuuden vuok ra ta lon Joukolantie 10. Tässä tarkoituksessa hallitus on kilpailuttanut lai na tar jouk set ja päättänyt nostaa lainan rakentamista varten Luumäen Osuus pan kis ta seuraavin ehdoin: lainasumma ,00, laina-aika 25 v. korko 6 kk euribor + 0,88 % marginaali. Samassa yhteydessä kiinteis tö osa ke yh tiön hallitus on päättänyt hakea rakentamislainalle Luumäen kun nan takausta. Hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Koy Luu mäen Vallisepälle kunnan takauksen ,00 euron suuruiselle ra ken ta mis lai nal le, jonka takaisinmaksuaika on 25 v. Ennen asian käsittelyä Anne Ukkonen, Päivi Kärmeniemi ja Hilkka Suoanttila ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti Asmo Karhu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asian tultua käsitellyksi Anne Ukkonen, Päivi Kärmeniemi ja Hilkka Suoanttila palasivat jatkamaan kokousta. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Koy Luumäen Val li se päl le kunnan takauksen ,00 euron suuruiselle ra ken ta mislai nal le, jonka takaisinmaksuaika on 25 v. Ennen tämän asian käsittelyä valtuutetut Päivi Kärmeniemi, Kari Metsäkallio ja Hilkka Suoanttila sekä kunnanjohtaja Anne Ukkonen ilmoittivat esteellisyydestään (HL 28 5 mom) ja poistuivat kokouksesta. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Tämän asian tultua käsitellyksi valtuutetut Päivi Kärmeniemi, Kari Metsäkallio ja Hilkka Suoanttila sekä kunnanjohtaja Anne Ukkonen palasivat jatkamaan kokousta.

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan takauksen myöntäminen Luumäen Energia Oy:n investointilainalle 50/ /2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Luumäen Energia Oy:n hallitus on kokoontunut ja päättänyt hakea yhtiölle investointilainaa ,00. Laina on päätetty nostaa Luumäen Osuuspankista seuraavin ehdoin: korko euribor 12 kk + 0,730 %. Lai nan takaisinmaksuaika 15 v, 1. vuosi lyhennysvapaa. Samalla yhtiön hallitus on päättänyt hakea Luumäen kunnalta takausta Luu mäen Energia Oy:n euron suuruiselle investointilainalle. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Luumäen Energia Oy:n euron investointilainalle Luumäen kunnan ta kauk sen. Ennen asian käsittelyä Aki Heikkilä ja Helena Metsämuuronen ilmoittivat esteellisyydestään ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (HL 28 5). Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Anne Ukkonen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän asian tultua käsitellyksi Aki Heikkilä ja Helena Metsämuuronen palasivat jatkamaan kokousta. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Luumäen Energia Oy:n euron investointilainalle Luumäen kunnan takauksen. Ennen tämän asian käsittelyä valtuutetut Aki Heikkilä ja Ville Tanskanen sekä hallintojohtaja Helena Metsämuuronen ilmoittivat esteellisyydestään (HL 28 5 mom) ja poistuivat kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Anne Ukkonen. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Tämän asian tultua käsitellyksi valtuutetut Aki Heikkilä ja Ville Tanskanen sekä hallintojohtaja Helena Metsämuuronen palasivat jatkamaan kokousta.

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Investointimääräraha vuodelle 2015 kunnallistekniikan rakentamiseen 272/ /2013 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Luumäen kunnanhallitus on vuokrannut Retuliini Ky:lle teol li suus ton tin Puukylästä ja Luumäen Energia Oy:lle teol li suus ton tin Saviniementieltä. Luumäen kunnan vesilaitoksen on rakennettava vuokratuille kiinteistöille ve si- ja viemärijohdot. Hankkeiden kustannusarvio on euroa eikä nii hin ole varauduttu kuluvan vuoden investointiohjelmassa. Puukylän vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen mahdollistaa myös kolmen muun teollisuustontin liittymisen kunnallistekniikkaan. Vt. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että vuoden 2015 lisätalousarvion investointiosaan varataan euron suuruinen määräraha Puukylän ja Saviniementien kun nal listek nii kan rakentamiseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2015 li sä ta lous arvion investointiosaan varataan euron suuruinen määräraha Puu kylän ja Saviniementien kunnallistekniikan rakentamiseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 lisätalousarvion inves toin ti osaan varataan euron suuruinen määräraha Puukylän ja Sa vi nie men tien kunnallistekniikan rakentamiseen. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen.

27 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesijohtoa koskeva avustushakemus 66/ /2015 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Katosniemen vesiosuuskunta on rakentanut Perälän asuinalueelta run kove si joh don Katosniemeen. Verkoston kokonaispituus on noin metriä. Rakennettuun vesijohtoverkkoon on liittynyt alkuvaiheessa 12 taloutta. Liit ty jät ovat vakinaisessa asuinkäytössä ja vapaa-ajan käytössä olevia kiin teis tö jä. Alu een kiinteistöjen nykyinen vesihuolto on hoidettu kiin teis tökoh tai sin rat kai suin. Katosniemen vesiosuuskunnan vesijohtohanketta koskeva urakkasopimus on kilpailutuksen jälkeen tehty vesiosuuskunnan ja Moniurakointi Heikkilä Oy:n välillä ja työ on toteutettu marraskuun 2014 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ,23 euroa (alv 0). Hanke rahoitetaan kiinteistökohtaisilla maksuilla, jotka määräytyvät to del lisis ta kustannuksista, joista on vähennetty avustusten osuus. Katosniemen vesiosuuskunta hakee päivätyllä kirjeellä ra kenta mal leen runkovesijohdolle Luumäen kunnan avustusta 20 % to teut ta miskus tan nuk sis ta. Vesihuolto-osuuskuntien perustamista tulee tukea edelleen. Toiminta on tär keää huomioiden uudet haja-asutusalueiden jätevesimääräykset ja ympä ris tön suo je lu yleensäkin. Luumäen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ve si osuus kuntien avustusperiaatteet. Avustusperiaatteiden mukaan avustuksen suuruus las ke taan toteutuneista arvonlisäverottomista kustannuksista kuitenkin enin tään yleis suun ni tel man kustannusarvion suuruisista kustannuksista. Osuuskuntaa avustetaan 20 %:lla enintään yleissuunnitelman kus tan nusar vion suuruisista kustannuksista, kun osuuskunta rakentaa vain ve si joh tover kon tai vain viemäriverkon. Avustus on kuitenkin enintään euroa/liit ty jä. Avustus maksetaan toteutumisen mukaan. Viimeinen, vä hintään 10 % suuruinen osuus maksetaan sen jälkeen, kun hanke on ko konai suu des saan valmis ja kustannukset on selvitetty kunnalle. Osuuskunnan putkisto liitetään kunnan vesilaitokseen, joka tekee liit ty misso pi muk sen osuuskunnan kanssa yhtenä asiakkaana. Osuuskunta vastaa hallitsemastaan verkostosta laitteineen. Kunnan vesilaitos ei peri osuuskunnalta vesilaitoksen liittymismaksua. Osuuskunnan käyttämästä vedestä laskutetaan kulloinkin voimassa oleva

28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ve den käyttömaksu alennettuna 30 %:lla. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole määrärahaa vesiosuuskuntien avus tami seen. Vt. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että kuluvan vuoden talousarvioon hyväksytään ,00 euron lisämääräraha Katos nie men vesiosuuskunnan avustamiseen. 2. tukea Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesihanketta ve si huolto-osuus kun tien avustusperiaatteiden mukaisesti ja myöntää osuuskun nal le euron avustuksen ehdolla, että valtuusto hy väksyy hanketta koskevan lisämäärärahan kuluvan vuoden ta lous ar vioon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. Kuluvan vuoden talousarvioon hyväksytään ,00 euron lisämääräraha Katosniemen vesiosuuskunnan avustamiseen. 2. Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesihanketta tuetaan vesihuolto-osuuskuntien avustusperiaatteiden mukaisesti ja myönnettään Katosniemen vesiosuuskunnalle avustusta ,00 euroa kuluvan vuoden lisätalousarviomäärärahasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. Kuluvan vuoden talousarvioon hyväksytään ,00 euron lisämääräraha Katosniemen vesiosuuskunnan avustamiseen. 2. Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesihanketta tuetaan vesihuolto-osuuskuntien avustusperiaatteiden mukaisesti ja myönnettään Katosniemen vesiosuuskunnalle avustusta ,00 euroa kuluvan vuoden lisätalousarviomäärärahasta. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen.

29 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 148/00/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että teknisen johtajan avointa virkaa hoitamaan nimetään kunnanrakennusmestari Juha Inkilä teknisen osaston tehtäväjärjestelyjen selvityksen ajaksi. Tehtäväjärjestelyjä on selvitetty huomioiden myös valtuuston asettama talouden tasapainottamisvaatimus. Tarkastuslautakunta on vuoden 2014 arviointikertomuksessaan todennut, että teknisen osaston tehtäväjärjestelyt tulee saattaa pysyviksi. Pysyvään ratkaisuun on kaksi vaihtoehtoa: 1) Kunnanrakennusmestari toimii jatkossa teknisen osaston johtajana ja teknisen johtajan virkaa ei täytetä. Hallinto- ja johtosääntöihin tehdään järjestelyn edellyttämät muutokset. 2) Teknisen johtajan virka laitetaan auki ja kelpoisuusehtoja muutetaan seuraavasti: Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason insinöörin tutkinto sekä aiempi työkokemus toimialalta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan ja kunnallishallinnon hyvää tuntemusta sekä näkemystä koko toimialan palveluiden kehittämisestä ja uusista palvelutuotannon tavoista. Hakijalta odotamme aiempaa johtamiskokemusta, hankintaosaamista sekä kokemusta rakennuttamisesta ja siihen liittyvästä sopimushallinnasta. Arvostamme myös hyviä henkilöstöjohtamistaitoja, aktiivista kehittämisotetta, projektinhallintataitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Vaihtoehdon 1 toteuttaminen edellyttää työnjaollisia muutoksia, jotta henkilöresurssit ja työmäärä kyetään järjestelemään järkevällä tavalla. Tämä ratkaisu noudattaisi linjauksia rakenteellisista uudistuksista, joita päättäjät ovat viranhaltijoilta edellyttäneet. Vaihtoehdossa 2 työnjaolliset muutokset tehdään, kun teknisen johtajan osaamisalueet ja erikoisosaaminen ovat selvillä. Uuden henkilön rekrytoinnilla varmistettaisiin riittävä resursointi teknisten palvelujen kehittämiseen ja kevennettäisiin nykyhenkilöstön työmäärää. Kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää teknisen johtajan valinnasta. Asian valmistelee kunnanhallitus kuultuaan sitä ennen teknistä lautakuntaa eli lautakunta antaa lausuntonsa esittelijäviranhaltijan valinnasta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen

30 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen antoi seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päättää saattaa edellä esittelyosassa esitetyt kelpoisuusehdot valtuuston tietoon ja vahvistettavaksi. Kunnanhallituksen kokous keskeytettiin klo Keskeytyksen jälkeen kunnanhallituksen kokousta ryhdyttiin jatkamaan klo ehdotus hyväksyttiin asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Kvalt Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Luumäen kunnan teknisen johtajan vi ran kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti: Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva kor kea koulu tut kin to tai opistotason insinöörin tutkinto sekä aiempi työkokemus toi mialal ta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää toimialan ja kunnal lis hal lin non hyvää tuntemusta sekä näkemystä koko toimialan pal ve luiden kehittämisestä ja uusista palvelutuotannon tavoista. Hakijalta odotamme aiempaa johtamiskokemusta, hankintaosaamista sekä ko ke mus ta rakennuttamisesta ja siihen liittyvästä sopimushallinnasta. Arvos tam me myös hyviä henkilöstöjohtamistaitoja, aktiivista kehittämisotetta, pro jek tin hal lin ta tai to ja sekä kykyä toimia yhteistyössä kunnan eri toi mi alojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Asian käsittelyn aikana valtuuston Hannu Repo esitti, että teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot palautetaan uudelleen kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valmistelussa arvioidaan uudelleen toiminnalliset ja taloudelliset asiat. Kunnanvaltuuston Päivi Kärmeniemi kannatti Hannu Revon tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että koska keskustelun kuluessa kunnanvaltuuston Hannu Repo on tehnyt esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jota Päivi Kärmeniemi on kannattanut, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Hannu Revon tekemää ja Päivi Kärmeniemen kannattamaa vastaehdotusta, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaan. Äänten jakautuminen jaa-ääniä 19 kpl ei-ääniä 8 kpl yhteensä 27 kpl Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen

31 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ tuloksen, missä valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen. Liitteet Liite 8 Äänestyspöytäkirja

32 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto Tekninen korjaus valtuusto Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta Kvalt Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen Puh Luumäen kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Luumäen kunnan ja Mika ja Seppo Huomon maanvaihtosopimuksen. Liiteaineiston maanvaihtosopimuksessa oli tekninen virhe. Luumäen kunnan luovuttama n. 4,3 hehtaarin määräala ulottuu kahdelle eri tilalle, joten maainvaihtosopimus on korjattu tältä osin (tilat Sammalkangas Rn:o ja lisätty Paavola Rn:o ). Liitteenä korjattu maanvaihtosopimus. Valtuusto hyväksyi pöytäkirjan liitteenä olevan maanvaihtosopimuksen siihen tehdyllä teknisellä korjauksella.

33 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 26 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu krs Postiosoite: PL KUOPIO Sähköposti Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: 9-25 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

34 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot