TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-20:00 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO 28 KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ARVIOINTIKERTOMUS SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET TYRNÄVÄN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA 31 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN 32 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTIT 1-4/ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TOTEUTTAMINEN 36 TAKAUKSEN ANTAMINEN TYRNÄVÄN KOTISEUTU- JA MUSEOYHDISTYS RY:LLE 37 LISÄMÄÄRÄRAHA MAANHANKINTAAN / MÄÄRÄALAT RÄME RN:O 5:38 JA TAKAMAA RN:O 9:29 38 ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEKÄ KIIREELLISET ASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA :00-20:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Matinlauri Minna Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ikonen Leila Kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Kemppainen Ari Bräysy Tauno Huurre Elina Immonen Heidi Karppinen Hannele Rusila Tiia Koskimaa Anu Kokkonen Elina Kurunsaari Jarmo Liikanen Kaisa Nuolioja-Saksio Heleena Nuorala Tapio Ojala Timo Partanen Marko Pelkonen Kalevi Saarela Esa Salmenhaara Anne Uitto Tauno Uusi-Illikainen Timo Väisänen Seija Ylitalo Vesa Lassila Ritva Varajäsen Jetsonen Allan Varajäsen POISSA Väyrynen Jukka Mällinen Seija Kemppainen Antti Ylitalo Jussi Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja MUU Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Kurkela Jouni vs. Sivistysjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Tornberg Eliisa Sosiaali- ja terveysjohtaja Mannonen Matti Tekninen johtaja Leviäkangas Henri Järjestelmäasiantuntija Illikainen Helena Aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Minna Matinlauri, Leila Ikonen, 36 Tuula Marttinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Marko Partanen pöytäkirjantarkastaja Seija Väisänen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Johanna Visuri ilmoitustaulunhoitaja

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT 26 Kokouskutsun julkaisu ja lähettäminen asetettu kunnan ilmoitustaululle julkaistu paikallislehdessä Rantalakeus kunnanhallituksen pää töksen mukaisesti kutsut postitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille kutsumisajassa (4-7 päivää) noudatettu kuntalain määräystä ja valtuuston päätöstä. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutetuista on läsnä valtuuston kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle eo. tavalla. Valtuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsen mää räl tään päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 25 valtuutettua. Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta kokoukseen: Antti Kemppainen, Seija Mällinen ja Jukka Väyrynen. Valtuutettu Jussi Ylitalo oli poissa estettä ilmoittamatta. Hyväksyttiin äänivaltaisiksi jäseniksi poissa olleiden sijaan täs sä kokouksessa varavaltuutetut Ritva Lassila (Mällinen) ja Allan Jetsonen (Kemppainen). Jukka Väysyselle ja Jussi Yli ta lol le ei ollut varajäseniä.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO KVALT 27 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä sekä tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa aukioloaikana Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Partanen ja Seija Väisänen.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KVALT 28 Valtuusto tarkastaa tämän asialistan ja päättää voidaanko kokoukselle hyväksyä sen mukainen työjärjestys. Hyväksyttiin työjärjestykseksi esityslistan mukainen työjärjestys.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS /070/2014 TARK 3 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (365/1995) 71 :n mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toimin nal liset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunnan hallintosäännön 47 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vä hintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuusto käsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikerto muksen valmistelun ja sopii aikataulusta. Tarkastuslautakunta valmistelee myös ehdotuksen arviointikertomuksen jatkokäsittelystä. Tarkastuslautakunta: Keskusteltiin arviointikertomuksen laatimisen aikataulusta. Arviointikertomuksen laatiminen aloitetaan sitten kun toimintakertomukset on hyväksytty. TARK 7 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Hallintokuntien toimintakertomukset ovat nyt valmiit ja arviointikertomuksen laatiminen voidaan aloittaa. Sovitaan arviointikertomuksen aikataulusta ja valmistelusta. Tarkastuslautakunta: Jatkettiin arviointikertomuksen tekoa ja keskusteltiin kertomuksen teon aikataulusta. TARK 13 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta suorittaa arviointikertomuksen lopullisen läpikäynnin ja allekirjoittaa sen. Tarkastuslautakunta esittää laatimansa arviointikertomuksen valtuustolle keskustelun pohjaksi ja

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto KVALT 29 edelleen kunnanhallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanhallituksen toimenpide-ehdotukset ja lausunnot tuodaan valtuustolle tiedoksi ja arvioitavaksi ennen vuoden 2015 talousarvion käsittelyä.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET TYRNÄVÄN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA 100/030/2014 KHALL 77 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Kuntalakia on muutettu siten, että valtuuston tulee päättää kun nan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hallin nan perusteista ( 13). Niihin tulisi sisällyttää määräykset ai na kin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vas tuis ta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnan hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäiseen val vontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuun jako kun nas sa ( 50). Kunnanhallituksella on velvollisuus toimintakertomuksessa ra por toi da sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mises tä ja keskeisistä johtopäätöksistä ( 69). Näiden lisäksi tilintarkastajien tehtäviin on lisätty velvollisuus tar kas taa myös, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjes tet ty kunnassa ja kuntakonsernissa asianmukaisesti ( 73). Esityslistan liitteenä on ehdotus Tyrnävän kunnan ja kun takon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus teista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen Tyrnävän kunnan kunta kon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rusteis ta ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. KVALT 30

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN 473/051/2012 KHALL 28 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkuntien valitsemista edustajista koostuvan yh ty mä ko kouk sen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimi kau si alkaa kunnallisvaaleja seuraavan vuoden alusta. Yh ty mä ko kous valitsee toimikaudekseen keskuudestaan yh ty mä ko kouk sel le puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi sen varapuheenjohtajan. Kuntayhtymän jäsenkunnilla on yh ty mä ko kouk ses sa yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnassa vii mek si toimitettuja kunnallisvaaleja seuraavassa vuo denvaih tees sa on asukkaita. Ammattikorkeakoulun tehtävien hoitoa koskevissa asioissa Ou lais ten ja Raahen kaupungeilla on yhtymäkokouksessa yh tä monta ääntä kun niissä viimeksi toimitettuja kun nal lisvaa le ja seuraavassa vuodenvaihteessa on asukkaita. Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustajaa, jakaantuu kun nan äänimäärä tasan sen saapuvilla olevien edustajien kes ken. Kunta voi valtuuttaa kirjallisesti toisen kunnan edustajan käyt tä mään äänioikeuttaan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Ou lun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen yhden edus ta jan ja yhden varaedustajan kaudelle KVALT 19 Valtuusto valitsi yksimielisesti Oulun seudun kou lu tus kun tayh ty män yhtymäkokoukseen edustajaksi Tauno Uiton ja vara edus ta jak si Minna Matinlaurin. KHALL 85 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oulun seudun koulutuskuntayhtymä pyytää nimeä mään Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) yhty mä ko kous edus ta jat ja varaedustajat voimaan tulleen perussopimuksen mukaisesti. Aikaisemman perussopimuksen mukaan Tyrnävällä oli yksi yh ty mä ko kous edus ta ja ja hänellä varaedustaja. Valtuusto ni me si edustajaksi Tauno Uiton ja va ra edus ta jaksi Minna Matinlaurin kaudelle Vuoden 2014 voimaan tulleen perussopimuksen 6 :n mukaan kuntien valitsemista edustajista koostuvan yh tymä ko kouk sen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Toi mi kau si alkaa kunnallisvaaleja seuraavan vuoden alusta. Poik keus ta pauk sis sa toimikausi voi olla lyhyempi. Yh ty mäko kous valitsee keskuudestaan yhtymäkokoukselle pu heenjoh ta jan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Yhtymäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jä sentä ja näille valitut 31 henkilökohtaista varajäsentä. et ja varajäsenet valitaan seuraavasti: - Oulun kaupunki nimeää 17 varsinaista jäsentä ja heille hen ki lö koh tai set varajäsenet - Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Mu hoksen, ja Tyrnävän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) var si naista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kun nan äänimäärä tasan kokouksessa läsnä olevien edusta jien kesken. Oulun seudun koulutuskuntayhtymästä hallintosihteeri Mirja mi Tantarimäeltä saadun tiedon mukaan ei ole estettä vali ta edustajia valtuustokauden pituiselle toimikaudelle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää nime tä Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yh ty mä ko kousedus ta jat, kaksi varsinaista ja heille henkilökohtaiset va raedus ta jat, valtuustokaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 lopus sa. Nimeämisessä otetaan huomioon aikaisemmin va litut yhtymäkokousedustajat. KVALT 31

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuutettu Timo Uusi-Illikainen valtuutettu Esa Saarelan kannattamana esitti toiseksi yhtymäkokousedustajaksi Lauri Sainiota. Kokous keskeytettiin ja pidettiin puheenjohtajan ehdottama 10 minuutin neuvottelutauko. Tauon jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti nimetä Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajat seuraavasti: Tauno Uitto, varajäsen Tiia Rusila, Minna Matinlauri, varajäsen Lauri Sainio.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 195/002/2014 KHALL 93 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Hallintosääntöä tulee tarkistaa sisäisen valvonnan ja riskien hal lin nan vastuiden määrittelemiseksi. Esityslistan liittee nä on luonnos tarkistetuksi hallintosäännöksi. Hal lin tosään töön tarkistuksina esitetään tehtäväksi sisäisen val vonnan ja riskienhallinnan osion lisäksi myös joitakin täs mennyk siä ja muutoksia. Keskeiset muutokset: - Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kokonaisuudessaan lu vus sa no. 4 - Kunnanhallituksen toimialueeseen on lisätty kult tuu ri ym päris tön vaaliminen, kuntakuva, turvallisuus ja hyvinvoinnin edis tä mi nen - Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva kun nan hal li tuksen toimivalta on tarkistettu voimassa olevan lainsäädännön mu kai sek si. - Poistolaskennan pienhankintarajaa on korotettu euros ta euroon. - Valtuuston talousarvio-ohjausta mm. maksujen mää rää mises sä on korostettu. - Hankintaohjeistusta on selkiytetty. Ehdotus hallintosäännön tarkistukseksi on esityslistan liittee nä (luettavissa kunnan internetsivuilla). Muutoskohdat on ko ros tet tu punaisella. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hal lin tosään nön tarkistamisen esityslistan liitteen mukaisena. KVALT 32

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OSAVUOSIRAPORTIT 1-4/ /200/2013 KHALL 104 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Esityslistan liitteenä on osastojen osavuosiraportit talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus perehtyy raporttien sisältöön ja merkitsee ne tiedoksi sekä saattaa ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. KVALT 33

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 106 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Talousarvion toteutuminen : 1000 euroa Talousarviaste Toteutuma Toteutu ma- Arvio ilman sis.eriä % tot.-% Toimintatuo tot ,3 21,7 Toimintakulut ,9 24,8 Toimintakate ,5 25,1 Verotulot ,3 25,1 Valtionosuu det ,1 24,8 Rah.tuotot ja ,5 24,1 ku lut yhteen sä Vuosikate 1157 Huhtikuun lopun toteutuma on tasaisen kulutuk sen mu kaan 33,3 prosenttia talous arviomäärärahasta. Taulu kossa on talous ar vion toteutuma huhtikuun lopussa ja vii mei sel lä sa rakkeel la on esitetty ar vio to teu tu masta, kun ote taan huo mi oon me no jen jak so tuk sia: esim. kor komenot, lo ma rahat, eri koissai raan hoi don las kutus ja tu lo puo lel la päi vä hoi don ja vanhus palvelujen las kutus. Maksuunpanotilityksen mukaan verotulot ovat kasvaneet vii me vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,9 prosent tia. Kun nal lis ve ro tu lot ovat kasvaneet 0,7 prosenttia. Val tion osuuksien toteutuma on hieman jäljessä, sa moin toimin ta tuo ttojen toteutuma. Kir jan pi don mu kaan suu rim mat nettomenojen ylitykset ovat sosiaalipalvelujen tu los alu eella euroa, to teu tu ma 37,7 % ja terveydenhuollon tulosalueella euroa, toteutuma 33,9 %. Lainoja on lyhennetty euroa. Lainamäärä asukasta kohden on 2638,86 euroa. Rahoituslaskelma on esityslistan liitteenä. Hallinto- ja kehittämisosaston kertomuksessa on kerrottu talouden toteutumasta tarkemmin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: KVALT 34 Huhtikuun lopun toteutuma merkitään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi edelleen valtuustolle.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIRKKORISTEYKSEN KIERTOLIITTYMÄN TOTEUTTAMINEN 242/662/2014 KHALL 107 Valmistelija: Tekninen johtaja Matti Mannonen, puh Kuntalaiset ovat useiden vuosien ajan ilmaisseet huolensa kirkkoristeyksen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Syksyllä 2013 valmistui Tyrnävän kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhdessä laatima Tyrnävän liikennesuunnitelma johon kirjattiin yhdeksi tärkeimmäksi liikenneverkon kehittämiskohteeksi kirkkoristeyksen parantaminen. Liikennesuunnitelman yhteenveto- ja ongelma-analyysi kohdassa todetaan mm. että Tyrnävän kirkonkylän merkittävimmäksi liikenteelliseksi ongelmaksi koetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huono liikenneturvallisuus. Kevyenliikenteen järjestelyt kirkkoristeyksessä koetaan turvattomaksi. Lähes kaikki liikenne Tyrnävällä kulkee kirkkoristeyksen kautta. Muita risteysalueen koettuja ongelmia ovat suuret ajonopeudet, kääntyvä liikenne ja lasten liikkumisen turvattomuus. Maankäytön tuleva kehitys, kuten uudet Hirvelän ja Palkin kaava-alueet sekä uusi koulu tulevat lisäämään risteysalueen liikennettä entisestään. Tyrnävän kunta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa selvitti kirkkoristeyksen parantamisvaihtoehtoja ja niiden toteuttamista sekä vaikutuksia. Selvityksen teki Plaana Oy. Selvityksen perusteella tutkituista parantamisvaihtoehdoista katumainen kiertoliittymä on kirkkoristeyksen parantamisratkaisuna paras liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Autoliikenteen turvallisuuden lisäksi myös kevytliikenteen turvallisuus paranee nykyisestä. Kiertoliittymä korostaa kirkkoristeystä taajaman porttikohtana ja liikenteen solmupisteenä. Kiertoliittymä sopii hyvin taajamaympäristöön. Suunnittelussa on otettu huomioon paikkakunnalle tyypillinen maatalouteen liittyvä liikenne. Kiertoliittymän rakentamisen kustannukset ovat noin euroa vuoden 2014 hintatasossa.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on laadituttanut kirkkoristeyksen parantamisesta hankekortin, jossa on esitetty katutyypin kiertoliittymän vaatima liikennetila. Siinä lainajyvämakasiini/museo on hieman liikennealueen alla. Aluearkkitehti huomauttaa, että mikäli suinkin on mahdollista, tulee kiertoliittymä pyrkiä toteuttamaan ilman museorakennuksen siirtämistä nykyiseltä paikaltaan. Historiallisen paikkansa säilyttämisen tärkeyden lisäksi siirto olisi myös riski museon rakenteille. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus esittää Tyrnävän kunnalle, että heillä on jäänyt MALPE- hankkeesta säästynyttä rahaa, mitä he voisivat käyttää Tyrnävän kirkkoristeyksen parantamiseen siinä tapauksessa että kustannuksiin ottaa osaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus ja Tyrnävän kunta molemmat 50 %:n osuudella. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi periaatteen lähteä mukaan risteyshankkeeseen malpe -rahoituksella ja varattavaksi kunnan rahoitusosuus vuoden 2015 talousarvioon. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. KVALT 35

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TAKAUKSEN ANTAMINEN TYRNÄVÄN KOTISEUTU- JA MUSEOYHDISTYS RY:LLE 231/217/2014 KHALL 108 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Tyrnävän Kotiseutuyhdistys on rakentanut Kotiseututalon alueelle vanhan ajan maatalouskoneiden ja työkalujen museohallin noin 350 m2. Hankkeen kokonaistoteutus tapahtuu kahden EU-rahoitteisen projektin kautta, joihin rahoitus on saatu Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä. Hanketta on toteutettu talkoovoimin. Kuntalaiset ja paikalliset yritykset, yhteisöt ja seurakunta ovat myös lahjoituksin tukeneet museohallin rakentamista. Rakennushanke: Kokonaiskustannukset Talkootyön osuus Leader-rahoitus Tyrnävän kunnan osuus Vielä keskeneräiset työt Hankerahoitusta on hakematta maksatukseen Hanketta rahoitettu pankkilainalla EU -hankerahoitusta voidaan nostaa toteutuneita ja hyväksyttyjä kuluja vastaan. Eli Kotiseutuyhdistys joutuu maksamaan laskut ennen kuin myönnettyä rahoitusta voidaan nostaa. Kustannusten hoitamiseksi yhdistys tarvitsee väliaikaista rahoitusta. Tyrnävän Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry pyytää Tyrnävän kunnalta takausta tarvitsemalleen euron lainalle, jonka takaisinmaksuaika on arvioitu kahdeksi vuodeksi. Lainaa yhdistys nostaa tarpeen mukaan. Lainan on myöntänyt Tyrnävän Ousuuspankki seuraavin ehdoin: Lainamäärä euroa Korko 6 kk euribor + marginaali 2,0 % Kokonaiskorko 2,404 % per Ensimmäisen korkojakson määräytyy luoton noston yhteydessä

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Laina on kertalyhenteinen, koko maksetaan 3 kk välein Toimitusmaksu 250 euroa. Lisäselvityksenä Kotiseutuyhdistyksen kirje Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Tyrnävän Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n Tyrnävän Osuuspankilta saamalle neljänkymmenentuhannen euron ( ) lainalle, jonka takaisinmaksuaika on kaksi vuotta ja muut ehdot edellä selostetun mukaiset. Takaus annetaan ilman vastavakuutta. Päätösehdotuksen perustelu: - Kotiseutu- ja museoyhdistys toimii kunnalta vuokratulla tontilla. Vuokrasopimus ei mahdollista vuokraoikeuden kiinnittämistä vakuudeksi. - Kotiseutuyhdistyksen toiminnan lakatessa alue rakennuksineen siirtyy Tyrnävän kunnalle. Kunnanhallitus: Tiia Rusila ja Minna Matinlauri (intressijääviys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. KVALT 36 Valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Ikonen toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Valtuutetut Tiia Rusila ja Minna Matinlauri eivät esteellisinä (intressijäävejä) ottaneet osaa asian kä sit te lyyn eikä päätöksentekoon.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA MAANHANKINTAAN / MÄÄRÄALAT RÄME RN:O 5:38 JA TAKAMAA RN:O 9:29 240/631/2014 KHALL 109 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p Olli Ylitalon kanssa on neuvoteltu Kotimetsän alueen läheisyydessä sijaitsevan noin 30 hehtaarin suruisen alueen ostamisesta kunnalle tiloista Räme ja Takamaa Ostoalue, joka on kolme määräalaa, on rajattu oheiseen liitekarttaan. Alueen täsmällinen pinta-ala vahvistuu kaupanteon yhteydessä. Hinnaksi on neuvoteltu 1,25 euroa/m2, joten alueen kokonaiskauppahinnaksi muodostuu euroa. Hankinnan perustelu: Alue tukeutuu kunnan ydinkeskustaan yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti. Osaa alueesta voidaan käyttää myös vaihtomaana. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy euron määrärahan käytettäväksi noin 30 hehtaarin maa-alueen ostamiseen Olli Ylitalolta Tyrnävän kunnassa ja kylässä sijaitsevista Rämeen ja Takamaan tiloista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan kaupasta ja kaupan muista ehdoista ja hyväksymään kauppakirjan. Kunnanhallitus: Elina Huurre, Tiia Rusila ja Jussi Ylitalo (intressijääviys) olivat poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli paikalla tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. KVALT 37 Valtuutetut Elina Huurre ja Tiia Rusila eivät esteellisinä (intressijäävejä) ottaneet osaa asian kä sit te lyyn eikä päätöksentekoon.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT SEKÄ KIIREELLISET ASIAT KVALT 38 Valtuustolle saatetaan tiedoksi: Kunnanjohtaja esitteli kokouksen lopuksi ajankohtaisia asioita mm.strategiatyön tilannekatsauksen, kouluhanketta ja elinkaarimallia, valokuvauskilpailun suunnittelua, tehtävien jakoa hallintojohtajan jäätyä eläkkeelle, nuorten työllistämisasiaa ja Pohjois-Pohjanmaanliiton vierailua. Valtuutettu Heidi Immonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT; Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät - HvalL 3 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. VALITUSOSOITUS; Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu Oulu tai Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hallintovalitus, Valitusaika päivää Pykälät - Muu valitusviranomainen, Valitusaika päivää Pykälät - Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen xx.xx.xxxx Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet.

25 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Pykälät - Valitusasiakirjat oin toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät -

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175 Kunnanhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 94 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 177 95 TALOUSARVION

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227 Kunnanhallitus 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 18:30-19:53 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot