307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-21:27 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia Pyhäjärven kaupungin Hyvinvointikertomus Asemakaavateiden peruskorjaus Omavelkaisen takauksen myöntäminen PyhäNet Oy:n 307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen 311 järjestäminen muutaman vuoden kokeiluna pyhäjärvisille lukiolaisille / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Mykkänen Teija 151 Valtuustoryhmien kysely toimenpiteistä Selänteestä 315 kaupungille siirrettäviä palveluja koskien / Pro Pyhäjärvi / Perussuomalaiset 152 Valtuutetun aloite / Pyhäjärven elinkeinoelämää edistävän 317 työryhmän perustaminen /Pyhäjärven sos.dem.valtuustoryhmä / Mirja-Liisa Hynninen 153 Valtuutetun aloite / Lapsiperheille harrastustukea ja työpaikkoja 318 oppisopimuksilla / Pro Pyhäjärvi -valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka 154 Valtuutetun aloite / Niemelänrannan alueen kehittäminen / Pro 319 Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 155 Valtuutetun aloite / Kiertoliittymä Nelostielle neljäntien 320 risteykseen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 156 Valtuutetun aloite / Puutavaran lastauspaikan säilyttäminen 321 Pyhäjärvellä / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Taimi Nurminen 157 Valtuutetun aloite / Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokousten 322 nettilähetysten keskeyttäminen toistaiseksi / Pyhäjärven Keskusta r.p. / Dennis Tammela 158 Kiirelliset asiat Kokouksen päättäminen 324

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Saapui klo Hynninen Mirja-Liisa Karvonen Aimo Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Malila Laila I varapuheenjohtaja Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Tikkanen Kauko Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Lehto Harri Varajäsen 149, klo (Paavo Leskinen) Kangasharju Seppo Varajäsen 149, klo (Katja Erkkilä) Parttimaa Mauri Varajäsen 149, klo (Kauko Tikkanen) Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Laukkanen Sami Tekninen johtaja Ahola Leena Projektipäällikkö POISSA Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Henkilökohtainen este ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Arja Rantanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Taimi Nurminen Pekka Päivärinta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , Kaupungintalo, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 987/ /2013 KVALT 142 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 884/ /2013 KVALT 143 Kaupunginvaltuuston kokouksen tämänkertainen kokouskutsu on julkipantu kaupungin ilmoitustaululle Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupunginvaltuu tetuille ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemälle varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton valtuustoryhmän neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuustoryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyksen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 883/ /2013 KVALT 144 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taimi Nurminen ja Pekka Päivärinta.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 885/ /2013 KVALT 145 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuuston asialistalla on käsi tel tä vi nä asiat nro Raija Leppäharju pyysi saada puheevuoron asian 11 Valtuutettujen aloitteet tai 12 b muut kiireelliset asiat koh das sa. Taimi Nurminen pyysi saada puheenvuoron muut kiireelliset asiat koh das sa, mutta puheenjohtaja totesi, että hän voi esittää asian val tuus tol le tässä asia kohdassa. Taimi Nurminen halusi tiedustella "Onko Katja Erkkilän ja Kauko Tik ka sen aloite kuntoutusosaston järjestämisestä mennyt eteenpäin". Keskustelussa kävi ilmi, että ko. asia on jo valmistelussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia / /2013 KHALL Kaupunginhallitus päätti ( 118), että 1) henkilöstöstrategian lisäksi muutkin osastrategiat yhdistetään osak si Pyhäjärven tulevaisuusstrategiaa ja, että 2) kaupunginhallitus asettaa valtuustoryhmien edustajista oh jausryh män, mikä yhdessä viranhaltijaedustajien kanssa ohjaa valmis te lu työ tä kaupungin tulevaisuusstrategian saa misek si yhtenäiseksi, laaja-alaiseksi kaupungin kehitystä ohjaavaksi asia kir jak si. Kaupunginhallitus asetti ko. ohjausryhmän ( 208). Oh jaus ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa. Kau pun gin val tuu tetuil la oli mahdollisuus osallistua kesäyliopiston järjestämään strate gia kou lu tuk seen Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouk ses sa ( ) päätetyn mukaisesti valtuuston stra te giase mi naa ri järjestettiin ; seminaarissa työstettiin kau pungin visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa ( ) ohjausryhmä vii meis te li valtuustoseminaarin tuotosten ja johtoryhmän val mis telun pohjalta esityksen visioksi, strategisiksi tavoitteiksi ja kriit ti siksi menestystekijöiksi; sloganin osalta asia jäi avoimeksi. Oh jausryh mä päätti lähettää Tulevaisuusstrategia asiakirjan kaupun gin hal li tuk sen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän päättämän stra te gia luon nok sen ja prosessin jatkon (ns. hal lin to kun ta koh taisten osastrategioiden / toimenpideohjelmien laatiminen) Vanhusneuvosto on otettava mukaan ns. vanhuspalvelulain 5 :ssä mainitun suunnitelman valmisteluun; kunnan on laadittava suun ni tel ma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter vey den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi se kä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on pai no tetta va kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Edellä mainittu suunnitelma on laadittava osana kunnan stra tegis ta suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 5 :ää sovelletaan 1. päi väs tä tammikuuta Johtoryhmä esittää, että tämä suun nitel ma laaditaan tulevaisuusstrategiaprosessin osana. Ohjausryhmä päätti , että hallintokuntien osa stra tegiois sa / toimenpideohjelmissa luodaan valtuuston hyväksymän vi sion, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto poh jal ta tavoitteet vuoteen 2017 saakka. Tavoitteiden tulee olla lin jas sa yhteisten kriittisten menestystekijöiden kanssa ja riittävän konk reet ti sia. Asetettavien tavoitteiden tulee vastata tulevaisuusstrategian strate gi siin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin omilla ala kohtai sil la (hallintokuntakohtaisilla) tavoitteillaan. Näin strategiasta muo dos tuu kokonaisuus. Ohjausryhmä päätti, että tulevaisuusstrategiasta johdetaan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet vuosittaisiin talousarvioihin ja ta lous suun ni tel miin. Vuoteen 2017 asetetut tavoitteet ovat päämää rä, jonka suuntaisesti vuosittaiset tavoitteet hallintokuntien ta lous ar viois sa asetetaan siten, että päämäärään päästään viimeis tään vuonna Johtoryhmä esittää, että edellä mainittu ohjausryhmän päätös hal lin to kun ta koh tai sis ta vuoteen 2017 asetettavista tavoitteista ja nii den pohjalta johdettavista vuosittaisista toiminnallisista ja ta loudel li sis ta tavoitteista huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan jo vuo den 2014 talousarviota valmisteltaessa, vaikka sekä vuoteen 2017 asetettavia tavoitteita sekä vuoden 2014 talousarviota ja vuo sien taloussuunnitelmaa valmistellaan hal lin to kunnis sa yhtä aikaa. Kaupunginvaltuuston päätettyä kokouksessaan Tu levai suus stra te gian vision, strategisten (ko konais) ta voittei den (1-8) ja niiden kriittisten menestystekijöiden hy väk sy mi sestä kaupungin johtoryhmä ( ) ja tulevaisuusstrategian ohjaus ryh mä ( ) tekevät tarvittaessa lisälinjauksia hal lin tokun ta koh tai seen jatkotyöstämiseen. Ohjausryhmä sekä joh to ryhmä koordinoivat hallintokuntakohtaisten osastrategioiden / toimen pi de oh jel mien tekemistä. Oheismateriaalina nro 2 Tulevaisuusstrategia luonnos ja val tuus to se mi naa ris sa strategian pohjaksi tehty SWOT-ana lyy si. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategiaohjausryhmän esityk sen Tulevaisuusstrategia asiakirjaksi (visio, stra tegi set ta voit teet ja kriittiset menestystekijät) ja päättää esittää sen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategian jat ko työs tä minen tapahtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Tu le vai suus strate gia asiakirjan vision, strategisten tavoitteiden ja kriit tis ten me nes tys te ki jöi den pohjalta ns. hallintokuntakohtaisten osa stra te gioi den / toimenpideohjelmien (kaupunginhallitus, hen kilös tö jaos to, Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus, sivistyslautakunta ja tek ni nen lautakunta sekä vanhusneuvosto) tekemisellä stra te-

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto gia oh jaus ryh män päätösten ja johtoryhmän esitysten mukaisesti ja siten, että ne tulevat kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi marras kuus sa 2013 ja, että tämä esitetään kaupunginvaltuustolle tiedok si. Kokous jatkuu klo 18,04. Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että maa- ja metsätalouden edel ly tys ten turvaaminen lisätään Tu le vai suus stra te gi an kohdaksi 3.8. KVALT 146 Oheismateriaalina nro 1 on Tulevaisuusstrategialuonnos Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen selvitti valtuutetuille stra tegia oh jaus ryh män esityksen Tulevaisuusstrategia sisäl töä. Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa saapui kokoukseen klo Tavoitteet vuoteen 2017 työstetään hallintokunnittain ja tu le vaisuust ra te gia sen jälkeen esitetään kokoontuvan kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Valtuusto käsitteli Tulevaisuusstrategian strategiset tavoitteet t 1-8 ja niiden kriittiset menestystekijät ja hyväksyi niihin yk si mie lises ti seuraavat lisäykset ja korjaukset: - kohta 3.1. Yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit täjyys kas va tuk sen lisääminen. kohta Pienyrittäjyys ja erityisesti käsityövaltaisen yri tys toimin nan edistäminen. - kohta 3.6. Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupun gin jul kis han kin noista tiedottaminen. - kohta 3.8. Maa- ja metsätalouden edellytysten edistäminen.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin Hyvinvointikertomus / /2013 KHALL Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimen pi teis tä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi val tuus tol le on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hy vin voin ti ker to mus (TH-laki 12 ). Nyt käsiteltävä asiakirja käsittää hyvinvointikertomuksen val tuusto kau del ta ja hyvinvointisuunnitelman val tuus to kaudel le Hyvinvointikertomusta on esitelty valtuutetuille val tuus ton iltakoulussa keväällä Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma pohjautuvat kaupun gin val tuus ton hyväksymään Pyhäjärven kaupungin Hy vin voin nin ja terveyden edistämisen suunnitelmaan. Hyvinvointikertomus ja sen sisältämä hyvinvoinnin edistämisen suun ni tel ma ovat asiakirjaa valmistelleen kaupunginhallituksen aset ta man moniammatillisen työryhmän ehdotuksia. Ehdotus valmis tel laan kaupunginvaltuustoa varten ja kaupunginvaltuusto hyväk syy sen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja ta lous ar vio kä sit telyä ennakoiden. Tämä kertomus hyväksytään valtuustokausittain, vuo sit tain työryhmä laatii suppeamman raportin asukkaiden hyvin voin nis ta ja hyvinvointipalveluista. Hyvinvointikertomus on sähköisessä muodossa ja sen ete ne miseen valtuutetut ovat päässeet halutessaan tutustumaan heille an ne tuil la käyttäjätunnuksilla. Sähköinen hyvinvointikertomus on yk si Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen kautta kuntiin tullut työvä li ne. Selänteen alueen kunnissa hankkeen projektipäällikkönä toi mii Leena Ahola. Hyvinvointikertomuksen osa I käsittelee päättyneen val tuus tokau den arviointia. Arvioinnin pohjana on laaja paketti in di kaat torei ta, joista työryhmä on valinnut näkyviin oleellisimpia. In di kaatto rei ta konkretisoimaan on otettu vastaavat tunnusluvut Se länteen muista kunnista sekä yleensä Pohjois-Pohjanmaalta. Osa II käsittelee kuluvan valtuustokauden suunnittelua ja val tuusto kau del le asetettavia tavoitteita väestön terveyden ja hy vin voinnin näkökulmasta. Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikertomus valtuustokaudelta ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle on paperiversiona esityslistan oheismateriaalina nro 3. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pyhäjärven kaupungin hy vinvoin ti ker to muk sen valtuustokaudelta sekä hy vin vointi suun ni tel man valtuustokaudelle ja lähettää sen edel leen valtuuston hyväksyttäväksi. Hallitus päättää pyytää Terveem pi Pohjois-Suomi -hankkeen projektipäällikkö Leena Aholan esit te le mään hyvinvointikertomusta valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 147 Oheismateriaalina nro 2 on hyvinvointikertomus ja hyvin voin ti suun ni tel ma Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen projektipäällikkö Leena Aho la esitteli hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma säilytetään arkistokohdassa Ma.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavateiden peruskorjaus / /2013 TEKLA 83 KHALL Asemakaavateiden peruskorjauksesta on pyydetty tarjoukset klo 15:00 mennessä HILMA:n kautta. Määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta. Jätetyt tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Kaupungilla on investointibudjetissa 2013 osoitettu kaavateiden peruskorjaamiselle ja suunnitelmavuosille yhteensä Saatujen tarjousten perusteella pyydettyjen Oikotie, Laguksentie ja Asematie peruskorjaaminen ja näihin tieosuuksiin liittyvän vesihuollon korjaaminen tekee yhteensä Oheismateriaali 23 tarjousten avauspöytäkirja. Teknisen johtajan päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää, että urakan tekee halvimman tarjouksen tehnyt Keskisuomen kuljetus Oy. 2. Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle, että urakassa tehdään kustannuserittelyn mukainen vaihtoehto 5, jolloin Asematien korjaaminen ja vesihuollon korjaaminen Asematien osalta jätetään pois. Tämä vaihtoehto kustantaa Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että asemakaavateiden peruskorjaamiselle v osoitetaan lisävarat muista investointivarauksista vuodelle Kattamiseen osoitettujen varojen kohdentaminen tarkennetaan osavuosikatsauksen 2013 yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaalina nro 4 tarjousten avauspöytäkirja. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa teknisen lautakunnan päätök sen, jolla se on hyväksynyt Keskisuomen Kuljetus Oy:n tar-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto jouk sen asemakaavateiden peruskorjauksen suorittamisesta. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että urakka toteutetaan kustan nus erit te lyn vaihtoehto 5:n mukaisena sisältäen Oikotien ja La guk sen tien peruskorjaamisen Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vaihtoehto 5:n si säl tä mien asemakaavateiden peruskorjauksen tarvitseman euron määräisen lisämäärärahan valtuusto päättää osoittaa talousarvion 2013 muista investointivarauksista. Kokoukselle jaettiin asiakirja sisältäen urakkatarjoukset ja urakka tar jous ten yksikköhintaluettelot kun joitakin tarjouspyynnössä to teu tet ta vak si esitettyjä osia jätetään toteuttamatta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokoukselle jaettu asiakirja on pöytäkirjan liitteenä nro 2. KVALT 148 Oheismateriaalina nro 3 on kokoukselle jaettu asiakirja. Asiantuntijana kuultiin teknistä johtajaa Sami Laukkasta. Keskustelun kuluessa Laila Malila/Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esit ti, että asia siirrettäisiin uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muu toseh do tus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginvaltuuston poh ja eh dotus ta ehdotusta äänestävät kysyttäessä"jaa" ja ne, jotka kan natta vat Laila Malilan tekemää ehdotusta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kak si kym mentä kol me (23) "JAA" ääntä ja neljä(4) "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 23-4 viitaten ettei kaupun gin hal li tuk sen esitystä lähetetä uudelleen valmisteluun.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kau pun gin hal li tuk sen pohjaehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen PyhäNet Oy:n Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 1094/ /2013 KHALL Kaupunginvaltuusto on päättänyt osallistua Pyhä jär ven laajakaista hankkeeseen 22 % rahoitusosuudellaan, joka on enintään euroa. Samalla kaupunginvaltuusto on teh nyt periaatepäätöksen euron omavelkaisesta ta kaukses ta PyhäNet Oy:n lainalle omarahoitusosuuden järjestämiseksi, mi kä li Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus valitsee PyhäNet Oy:n toimijaksi. Laajakaista kaikille hanke Pyhäjärvellä on edennyt suun nitel man mukaisesti. Maakuntahallitus on pää töksel lään valinnut PyhäNet Oy:n Pyhäjärven laajakaista -hankkeen to teut ta jak si Pyhäjärven kaupungin alueella. EU:n ra hoi tus tu ki hake mus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen diaarinumero 2177/ Pyhäjärven kaupungin pää tös kaupungin omarahoitusosuudesta on toimitettu tu ki ha kemuk sen liitteenä. ELY-keskus vaatii ennen oman rahoitustukipäätöksensä te ke mistä omarahoitusosuudesta luotto- ja vakuuslupaukset. Hankkeen ete ne mi nen, suunnittelu ja rakentaminen on mahdollista vain kun nan myöntämän takauksen ja etupainotteisesti maksaman tuen turvin. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin omavel kais ta takausta PyhäNet Oy:lle, jonka kautta Pyhäjärven laa jakais ta han ke toteutetaan. PyhäNet Oy on rahoituslaskelmissa lähtenyt siitä, että Py hä järven kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen merkittävälle osal le yhtiön pankkilainoista ja rahoittava pankki hakee yri tys kiinni tyk sen loppurahoitukselle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa, josta valtion tai EU:n tuen enimmäis mää rä on euroa, Pyhäjärven kaupungin osuus euroa ja PyhäNet Oy:n omarahoitusosuus euroa. PyhäNet Oy pyytää Pyhäjärven kaupunginhallitukselta myönteis tä suhtautumista omarahoitusosuuden lainan omavelkaisen ta kauk sen myöntämiseksi enintään euron lainalle. Pyhä jär ven kaupungin takausosuus olisi 80 % ja yri tys kiin ni tyk sel lä hoi det tai siin 20 % lainan takauksesta. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistalain mu kaista (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vas taan ot ta vien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä ns. safe-harbour -takausmaksu, jotta takausta ei lueta julkiseksi tuek si. Yrityksille myönnettävien julkisten tukien osalta voidaan to de ta, että niitä koskevat periaatteet on määritelty EU:n toi min-

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nas ta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa. Käsite val tion tu ki eroaa yleiskielessä sille annetusta merkityksestä mones sa suhteessa, sillä käsite kattaa kaikki rahoitusmuodoltaan var sin moninaiset julkisen sektorin toimenpiteet, joilla autetaan yri tyk sen taloudellista tilannetta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla suo rien avustusten ohella muun muassa valikoivat verohelpotukset, ehdoiltaan edulliset lainat ja takaukset, ali hin tainen vuokra tai vaikkapa julkisten palveluiden tarjoaminen edul lisem min ehdoin kuin muille yrityksille. Komission tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten yhtä aikaa täyttyessä lainan takaus ei sisällä tukea: - Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. - Pk-yritysten, jotka on perustettu alle 3 vuotta sitten, ei katsota ole van taloudellisissa vaikeuksissa. - Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asian mukai ses ti. Takauksen tulee liittyä rahoitustoimeen, jolla on kiinteä enim mäis mää rä ja sen voimassaoloaika on rajattu. - Takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen kokonaismäärästä. - Lainan tai taloudellisen sitoumuksen määrä pienenee ajan mittaan. - Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. - Ääritapauksessa voidaan soveltaa ns. Safe-Harbour maksua, jo ka on 0,8-3,8 % riippuen yrityksen luottoluokituksesta. Mikäli takaustoimenpiteeseen ei katsota sisältyvän julkista tukea, voi daan se antaa myös hankkeeseen, johon on annettu mak si mimää rä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan jul kis ta tukea, avustusta on pienennettävä vastaavasti. Laa ja kaista hank kees sa sekä ELY-keskuksen että viestintäviraston tuet ovat EU-ehtoisia. Takauksen voidaan katsoa täyttävän EU:n ehdot siten, että hankkee seen ei sisälly julkista tukea. Perustelut tälle ovat: - PyhäNet Oy on pk-yritys, joka on perustettu alle 3 vuotta sitten, jo ten sen ei katsota olevan taloudellisissa vaikeuksissa. - Laina myönnetään määräaikaiselle lainalle, jolla on mak su ai katau lu. - Julkinen takaus kattaa enintään 80 % koko lainan määrästä. - Takauksesta peritään säädetty provisio. PyhäNet Oy esittää kaupunginhallitukselle, että Pyhäjärven kaupun ki hyväksyy PyhäNet Oy:n Pyhäjärven laajakaistahankkeen ra ken ta mis kus tan nuk siin otettavan, enintään euron lainan takaamisen. Takauksen piiriin tulevan lainan tiedot: - Lainan määrä on enintään euroa - Lainan takaisinmaksu: Tasalyhennys, maksuväli 6 kk. Ly hennys va paa jakso 3 v 2 kk. Laina-aika 21 v 9 kk. Viimeinen ta kai sinmak su päi vä on sekä koron maksuväli 6 kk.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vakuutena on Pyhäjärven kaupungin 80 %:nen omavelkainen ta kaus. Loppuosuuden 20 % Suomenselän Op hoitaa yri tys kiin nityk sin - Kaupungin takausprovisio on ns. SafeHarbour maksun mu kainen; tällä hetkellä 3,8 % vuodessa takuun piirissä olevalla lai napää omal le. - Korko: marginaaliprosentti vahvistetaan valtuuston kokoukseen men nes sä, jonka päälle vaihtuva euribor-korko (12 kk tai 3 kk). Pan kil la on oikeus tarkistaa luoton marginaalia 5 vuoden kuluttua en sim mäi ses tä nostosta ja viiden vuoden välein luottoaikana. Velal li sel la on oikeus ko ajankohtina ilman erilliskuluja maksaa jäl jellä oleva luotto pois. Vakuus on PyhäNet Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen irtaimeen omai suu teen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toi mialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suun nit te lemaan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laa jakais ta ver kon toteuttaminen parantaa yritysten toi min ta edel ly tyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alu eel la. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuuston tehtäviin kuuluu päättää ta kaus si tou muk sen tai muun vakuuden antamisesta toisen ve lasta. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 80 %:n omavelkaisen takauk sen myöntämistä enintään euron määräiselle Pyhä Net Oy:n lai nal le Suomenselän Osuuspankista esit te ly teks tissä ilmenevin ehdoin. Ilmoitustensa perusteella kaupunginhallitus totesi Paavo Les kisen, Katja Erkkilän ja Kauko Tikkasen olevan hallintolain 28.1 :n 1 ja 3 kohtien perusteella esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistui vat kokouksesta. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Taimi Piippo. Varajäsen Marita Kärk käi nen-ryt kö nen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä pää tös eh do tuksen. KVALT 149

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paavo Leskinen, Asko Torssonen, Katja Erkkilä ja Kauko Tik kanen olivat poistuneena kokouksesta esteellisyyden vuoksi 28 :n pe rus teel la. Paikalle kutsuttiin varajäsenet Harri Lehto (Paavo Leskinen), Sep po Kan gashar ju(kat ja Erkkilä), Mauri Parttimaa (Kauko Tikka nen). Asko Torssosen jääviys ei ollut tiedossa, hänen tilalle ei ol tu kutsuttu varajäsentä. Paikalla oli 26 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen muutaman vuoden kokeiluna pyhäjärvisille lukiolaisille / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Mykkänen Teija 990/ /2013 KVALT 66 Kokouskutsussa mainittujen asioiden jälkeen Teija Mykkänen esit ti valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen kirjallisen val tuute tun aloitteen, että otettaisiin käyttöön muutaman vuoden ko keilu na maksuton koulukuljetus pyhäjärvisille lukiolaisille. Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le vamisteltavaksi työjärjestyksen 5.2 :n mukaisesti ilman lä he te kes kus te lua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 10. KHALL Alolite oheismateriaalina nro 8. Vs.kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimelle sen sel vit tä mi sek si, voidaanko aloitteessa esitetty asia toteuttaa syyslu ku kau den 2013 alusta tai myöhemmin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Selvityksessä huomioitava myös ammattikoulussa opiskelevien osalta maksuton koulukuljetus. SIVLTK 77 Kuten aloitteessa mainittiin, Pyhäjärven lukion oppilasmäärä on ollut laskeva ja tämä johtuu pienenevistä ikäluokista. Pyhäjärven lukion vetovoimaisuus on kuitenkin varsin korkea. Tänä syksynä omassa lukiossa aloitti opintonsa 46 % perusopetuksensa päättäneistä, mikä on suurempi osuus kuin keskimäärin valtakunnassa ja alueellamme. Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen toisen asteen

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto opiskelijoille ei ole mutkaton järjestely. Perusopetuksen kyydit tulevat keskuskoululle klo 8.30 ja lähtevät klo Lukion työaika on klo vaihdellen jaksoittain ja ammattikoulun työpäivät alkavat klo 8.00 ja päättyvät klo Koululaiskuljetuksien yhdeksästä linja-autoreitistä viisi on reittiliikenteen vuoroja, joiden aikatauluihin ei juurikaan voi vaikuttaa. Näitä reittiliikenteen vuoroja käyttävät eivät pysty kaikkina päivinä hyödyntämään olemasssa olevia kuljetuksia. Loput reiteistä ovat omia ostoliikenteen vuoroja, mutta niidenkin aikataulumuutoksia rajoittaa se, että perusopetuksen oppilaiden odotusaikoja ei voi juuri pidentää lain sallimissa puitteissa. Kattavan, kaikkia toisen asteen opiskelijoita joka päivä palvelevan maksuttoman joukkoliikenteen järjestäminen on olemassa olevia kuljetusreittejä hyödyntäen käytännössä mahdotonta. Toisen asteen opiskelijat saavat koulumatkatukea yli 10 kilometrin matkalta, kun kustannukset ovat yli 54 /kk omavastuun ollessa 43 /kk. Koulumatkatukea on hakenut tänä syksynä lukiosta 20 opiskelijaa ja ammattikoulusta viisi opiskelijaa. Mikäli maksutonta koulumatkaa tarjottaisiin perusopetuksen tapaan yli viiden kilometrin koulumatkasta, nousisi tuen saajien määrä arviolta 15 oppilaalla. Tätä mallia esitetään aloitteessa. Mikäli olemassa olevia joukkoliikennereittejä pystyttäisiin hyödyntämään kaikkien opiskelijoiden osalta, muodostuisivat kustannukset seuraavasti: km matkalta keskimääräinen lippu 2,50 /matka Koulupäiviä 188 pv, kaksi matkaa /pv Opiskelijoita 15 Kokonaiskustannus /vuosi 2. Koulumatkatuen omavastuun korvaaminen Opiskelijoita 25, korvaus 43 /kk, 10 kk Kokonaiskustannus /vuosi Koulumatkatuki maksaisi yhteensä /vuosi tämän hetken tilanteen mukaan. Lisäksi on huomioitava, että kattava koulumatkatuki edellyttäisi huomattavia lisäpanostuksia ylimääräisten kuljetusvuorojen ostamisen vuoksi. Ostoliikenteen kilometrihinnat vaihtelevat /km välillä riippuen auton koosta ja ajettavasta reitistä. Kaupungin taloudellinen tilanne on kääntymässä

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto talousarvioennusteen mukaan heikommaksi. Sivistystoimelle on annettu vuoden 2014 talousarvioon raamiksi 1,5 %:n korotusvara, mikä menee käytännössä palkkakustannusten nousuun. Uusien menoerien avaaminen aiheuttaa leikkaustarpeita muissa palveluissa. Lukiolaisten opiskelukustannuksia on pyritty systemaattisesti pienentämään hankkimalla koululle vaarsin kattava kurssikirjakirjasto. Opiskelijat saavat halutessaan lainata kirjastosta suurimman osan opiskeluissa tarvittavasta kirjallisuudesta. Valtuustoaloite oheismateriaalina nro 1. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää lausunnoksi valtuustoaloitteeseen, että maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen toisen asteen opiskelijoille ei ole perusteltua huomioiden siitä aiheutuvat kustannukset sekä vaikeuden järjestää koulukuljetusetu tasapuolisesti ja kattavasti kaikkia toisen asteen opiskelijoita koskien. Hyväksyttiin. Aloite pöytäkirjan liitteenä nro 21. KHALL Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunnan lausuntoon perustuen kaupunginhallitus päät tää todeta, että maksuttoman koulukuljetuksen jär jes tä minen toisen asteen opiskelijoille ei ole perusteltua. Kaupunginhallitus lisäksi 1. toteaa, että valtuustoaloitteen käsittely on riittävä ja enempi sel vit te ly tarpeeton; 2. esittää kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen tarkoittaman asian tulleen selvitetyksi;ja 3. että aloite on loppuun käsitelty.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 150 Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoryhmien kysely toimenpiteistä Selänteestä kaupungille siirrettäviä palveluja koskien / Pro Pyhäjärvi / Perussuomalaiset 917/ /2013 KVALT 42 KHALL Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen Taimi Nurminen esitti val tuus ton työjärjestyksen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuustoryhmien aloitteen sisältäen ky se lyn toimenpiteistä Selänteestä kaupungille siirrettäviä palveluja koskien (var hais kas va tus, Taloushallinto Selma, ympäristöpalvelut, pe rus tur va joh ta jan viran aukijulistaminen ja perusturvalautakunnan perustaminen). Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi työjärjestyksen 5.2 :n mu kai ses ti ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 15. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä ja vastuulla on alkaen ollut järjestää jäsenkuntien asukkailleen lain säätä mät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon pal velut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää myös ympä ris tö ter vey den huol lon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, raken nus val von nan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kun ta yhty män tukipalveluyksikkö Taloushallinto Selma järjestää jä senkun tien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palvelut. Useimmat aloitteessa (kysely) mainitut asiat edellyttävät kun ta yhty män perussopimuksen muutoksia. Osaan asioista on vastattu kaupunginvaltuuston kyselytunnilla Pyhäjärven kaupungin aloitteesta (kaupunginhallitus ) jäsenkuntien neuvottelut perussopimuksen muuttamiseksi ovat käynnistyneet. Ensimmäiset neuvottelut ovat olleet 8.5. ja Sopimusneuvottelujen takarajatavoitteeksi kau pun ginhal li tus asetti Kaupunginhallitus on asettanut kuntien välisiin neu vot te lui hin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen pe rus so pimuk sen muuttamiseksi ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävä on seu ra ta, arvioida ja ohjeistaa kuntien välisiä neuvotteluja. Oh jausryh mä on kokoontunut kaksi kertaa (6.5. ja ).

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 151 Ohjausryhmän kokouksissa ja kuntien välisissä neuvotteluissa ovat esillä aloitteessa mainitut asiat. Kuntien väliset neuvottelut jat ku vat ja kaikki asiat ovat keskusteluissa vielä avoinna. Aloite oheismateriaalina nro 13 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää selostuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaalina nro 4 on aloite. Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Pyhäjärven elinkeinoelämää edistävän työryhmän perustaminen /Pyhäjärven sos.dem.valtuustoryhmä / Mirja-Liisa Hynninen 1106/ /2013 KVALT 152 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet,valtuutettu Mirja-Liisa Hynninen esitti Pyhäjärven sos. dem.val tuustoryhmän valtuuston työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloitteen "Pyhäjärven elinkeinoelämää edistävän työryhmän perustaminen". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Lapsiperheille harrastustukea ja työpaikkoja oppisopimuksilla / Pro Pyhäjärvi -valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka 1107/ /2013 KVALT 153 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu te ttu Tyyne Tuikka esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän valtuuston työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloitteen "Lapsiperheille harrastustukea ja työpaikkoja oppisopimuksilla". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 4.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Niemelänrannan alueen kehittäminen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 1108/ /2013 KVALT 154 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Laila Malila esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän valtuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Niemelänrannan alueen kehittäminen". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 5.

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Kiertoliittymä Nelostielle neljäntien risteykseen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 1109/ /2013 KVALT 155 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Laila Malila esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän valtuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Kiertoliittymä Nelostielle neljäntien risteykseen ". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 6.

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Puutavaran lastauspaikan säilyttäminen Pyhäjärvellä / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Taimi Nurminen 1110/ /2013 KVALT 156 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Taimi Nurminen esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän val tuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Puutavaran lastauspaikan säilyttäminen Pyhäjärvellä". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 7.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetysten keskeyttäminen toistaiseksi / Pyhäjärven Keskusta r.p. / Dennis Tammela 1111/ /2013 KVALT 157 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Dennis Tammela esitti Pyhäjärven Keskusta r.p. valtuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokousten net ti lä hetys ten keskeyttäminen toistaiseksi". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 8.

32 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kiirelliset asiat 887/ /2013 KVALT 158 a) Kaupunginhallituksen mahdolliset esitykset Kaupunginhallituksella ei ollut esityksiä. b) Muut kiireelliset asiat Raija Leppäharju kertoi valtuutetun puheenvuorossaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen / jäsenkuntien talouden vertailutietoja vuosilta sekä Pyhäjärven kaupungin maksuvalmius vertailua ja Asiakirja pöytäkirjan liitteenä nro 9.

33 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen 988/ /2013 KVALT 159 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät , HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hake muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite OULUN HALLINTO-OIKEUS PL OULU Fax Sähköpostisoite: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna ja jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12.

Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12. Kaupunginhallitus 493 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 146 30.09.2013 Kaupunginhallitus 674 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 196 16.12.2013 Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia 2013-2017 1098/00.01.00/2013

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2012 170 Tarkastuslautakunta AIKA 18.06.2012 klo 10:00-10:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Tekninen lautakunta AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 33 18 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2012 144 Tarkastuslautakunta AIKA 12.06.2012 klo 15:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 45 Sivistyslautakunta AIKA 08.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 210 Tarkastuslautakunta1 AIKA 15.11.2016 klo 08:30-15:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2016 222 Tarkastuslautakunta1 AIKA 08.12.2016 klo 08:30-15:39 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 224 143 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 32 Tarkastuslautakunta1 AIKA 17.02.2016 klo 08:00-16:40 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 20

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot