307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-21:27 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia Pyhäjärven kaupungin Hyvinvointikertomus Asemakaavateiden peruskorjaus Omavelkaisen takauksen myöntäminen PyhäNet Oy:n 307 Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 150 Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen 311 järjestäminen muutaman vuoden kokeiluna pyhäjärvisille lukiolaisille / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Mykkänen Teija 151 Valtuustoryhmien kysely toimenpiteistä Selänteestä 315 kaupungille siirrettäviä palveluja koskien / Pro Pyhäjärvi / Perussuomalaiset 152 Valtuutetun aloite / Pyhäjärven elinkeinoelämää edistävän 317 työryhmän perustaminen /Pyhäjärven sos.dem.valtuustoryhmä / Mirja-Liisa Hynninen 153 Valtuutetun aloite / Lapsiperheille harrastustukea ja työpaikkoja 318 oppisopimuksilla / Pro Pyhäjärvi -valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka 154 Valtuutetun aloite / Niemelänrannan alueen kehittäminen / Pro 319 Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 155 Valtuutetun aloite / Kiertoliittymä Nelostielle neljäntien 320 risteykseen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 156 Valtuutetun aloite / Puutavaran lastauspaikan säilyttäminen 321 Pyhäjärvellä / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Taimi Nurminen 157 Valtuutetun aloite / Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokousten 322 nettilähetysten keskeyttäminen toistaiseksi / Pyhäjärven Keskusta r.p. / Dennis Tammela 158 Kiirelliset asiat Kokouksen päättäminen 324

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Saapui klo Hynninen Mirja-Liisa Karvonen Aimo Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Malila Laila I varapuheenjohtaja Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Tikkanen Kauko Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Lehto Harri Varajäsen 149, klo (Paavo Leskinen) Kangasharju Seppo Varajäsen 149, klo (Katja Erkkilä) Parttimaa Mauri Varajäsen 149, klo (Kauko Tikkanen) Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Rantanen Arja Hallintojohtaja Lehtosaari Jukka Sivistysjohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Laukkanen Sami Tekninen johtaja Ahola Leena Projektipäällikkö POISSA Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri Henkilökohtainen este ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Arja Rantanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Taimi Nurminen Pekka Päivärinta PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , Kaupungintalo, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 987/ /2013 KVALT 142 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 884/ /2013 KVALT 143 Kaupunginvaltuuston kokouksen tämänkertainen kokouskutsu on julkipantu kaupungin ilmoitustaululle Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupunginvaltuu tetuille ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemälle varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton valtuustoryhmän neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuustoryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyksen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on läsnäololuettelo.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 883/ /2013 KVALT 144 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taimi Nurminen ja Pekka Päivärinta.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 885/ /2013 KVALT 145 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuuston asialistalla on käsi tel tä vi nä asiat nro Raija Leppäharju pyysi saada puheevuoron asian 11 Valtuutettujen aloitteet tai 12 b muut kiireelliset asiat koh das sa. Taimi Nurminen pyysi saada puheenvuoron muut kiireelliset asiat koh das sa, mutta puheenjohtaja totesi, että hän voi esittää asian val tuus tol le tässä asia kohdassa. Taimi Nurminen halusi tiedustella "Onko Katja Erkkilän ja Kauko Tik ka sen aloite kuntoutusosaston järjestämisestä mennyt eteenpäin". Keskustelussa kävi ilmi, että ko. asia on jo valmistelussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategia / /2013 KHALL Kaupunginhallitus päätti ( 118), että 1) henkilöstöstrategian lisäksi muutkin osastrategiat yhdistetään osak si Pyhäjärven tulevaisuusstrategiaa ja, että 2) kaupunginhallitus asettaa valtuustoryhmien edustajista oh jausryh män, mikä yhdessä viranhaltijaedustajien kanssa ohjaa valmis te lu työ tä kaupungin tulevaisuusstrategian saa misek si yhtenäiseksi, laaja-alaiseksi kaupungin kehitystä ohjaavaksi asia kir jak si. Kaupunginhallitus asetti ko. ohjausryhmän ( 208). Oh jaus ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa. Kau pun gin val tuu tetuil la oli mahdollisuus osallistua kesäyliopiston järjestämään strate gia kou lu tuk seen Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouk ses sa ( ) päätetyn mukaisesti valtuuston stra te giase mi naa ri järjestettiin ; seminaarissa työstettiin kau pungin visiota, strategisia tavoitteita ja kriittisiä menestystekijöitä. Ohjausryhmän toisessa kokouksessa ( ) ohjausryhmä vii meis te li valtuustoseminaarin tuotosten ja johtoryhmän val mis telun pohjalta esityksen visioksi, strategisiksi tavoitteiksi ja kriit ti siksi menestystekijöiksi; sloganin osalta asia jäi avoimeksi. Oh jausryh mä päätti lähettää Tulevaisuusstrategia asiakirjan kaupun gin hal li tuk sen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ohjausryhmän päättämän stra te gia luon nok sen ja prosessin jatkon (ns. hal lin to kun ta koh taisten osastrategioiden / toimenpideohjelmien laatiminen) Vanhusneuvosto on otettava mukaan ns. vanhuspalvelulain 5 :ssä mainitun suunnitelman valmisteluun; kunnan on laadittava suun ni tel ma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter vey den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi se kä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on pai no tetta va kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Edellä mainittu suunnitelma on laadittava osana kunnan stra tegis ta suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Lain 5 :ää sovelletaan 1. päi väs tä tammikuuta Johtoryhmä esittää, että tämä suun nitel ma laaditaan tulevaisuusstrategiaprosessin osana. Ohjausryhmä päätti , että hallintokuntien osa stra tegiois sa / toimenpideohjelmissa luodaan valtuuston hyväksymän vi sion, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto poh jal ta tavoitteet vuoteen 2017 saakka. Tavoitteiden tulee olla lin jas sa yhteisten kriittisten menestystekijöiden kanssa ja riittävän konk reet ti sia. Asetettavien tavoitteiden tulee vastata tulevaisuusstrategian strate gi siin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin omilla ala kohtai sil la (hallintokuntakohtaisilla) tavoitteillaan. Näin strategiasta muo dos tuu kokonaisuus. Ohjausryhmä päätti, että tulevaisuusstrategiasta johdetaan toimin nal li set ja taloudelliset tavoitteet vuosittaisiin talousarvioihin ja ta lous suun ni tel miin. Vuoteen 2017 asetetut tavoitteet ovat päämää rä, jonka suuntaisesti vuosittaiset tavoitteet hallintokuntien ta lous ar viois sa asetetaan siten, että päämäärään päästään viimeis tään vuonna Johtoryhmä esittää, että edellä mainittu ohjausryhmän päätös hal lin to kun ta koh tai sis ta vuoteen 2017 asetettavista tavoitteista ja nii den pohjalta johdettavista vuosittaisista toiminnallisista ja ta loudel li sis ta tavoitteista huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan jo vuo den 2014 talousarviota valmisteltaessa, vaikka sekä vuoteen 2017 asetettavia tavoitteita sekä vuoden 2014 talousarviota ja vuo sien taloussuunnitelmaa valmistellaan hal lin to kunnis sa yhtä aikaa. Kaupunginvaltuuston päätettyä kokouksessaan Tu levai suus stra te gian vision, strategisten (ko konais) ta voittei den (1-8) ja niiden kriittisten menestystekijöiden hy väk sy mi sestä kaupungin johtoryhmä ( ) ja tulevaisuusstrategian ohjaus ryh mä ( ) tekevät tarvittaessa lisälinjauksia hal lin tokun ta koh tai seen jatkotyöstämiseen. Ohjausryhmä sekä joh to ryhmä koordinoivat hallintokuntakohtaisten osastrategioiden / toimen pi de oh jel mien tekemistä. Oheismateriaalina nro 2 Tulevaisuusstrategia luonnos ja val tuus to se mi naa ris sa strategian pohjaksi tehty SWOT-ana lyy si. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategiaohjausryhmän esityk sen Tulevaisuusstrategia asiakirjaksi (visio, stra tegi set ta voit teet ja kriittiset menestystekijät) ja päättää esittää sen kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että strategian jat ko työs tä minen tapahtuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Tu le vai suus strate gia asiakirjan vision, strategisten tavoitteiden ja kriit tis ten me nes tys te ki jöi den pohjalta ns. hallintokuntakohtaisten osa stra te gioi den / toimenpideohjelmien (kaupunginhallitus, hen kilös tö jaos to, Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallitus, sivistyslautakunta ja tek ni nen lautakunta sekä vanhusneuvosto) tekemisellä stra te-

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto gia oh jaus ryh män päätösten ja johtoryhmän esitysten mukaisesti ja siten, että ne tulevat kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi marras kuus sa 2013 ja, että tämä esitetään kaupunginvaltuustolle tiedok si. Kokous jatkuu klo 18,04. Puheenjohtaja totesi kokouksen osanottajat. Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että maa- ja metsätalouden edel ly tys ten turvaaminen lisätään Tu le vai suus stra te gi an kohdaksi 3.8. KVALT 146 Oheismateriaalina nro 1 on Tulevaisuusstrategialuonnos Vt. kaupunginjohtaja Veikko Tikkanen selvitti valtuutetuille stra tegia oh jaus ryh män esityksen Tulevaisuusstrategia sisäl töä. Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa saapui kokoukseen klo Tavoitteet vuoteen 2017 työstetään hallintokunnittain ja tu le vaisuust ra te gia sen jälkeen esitetään kokoontuvan kau pun gin val tuus ton hyväksyttäväksi. Valtuusto käsitteli Tulevaisuusstrategian strategiset tavoitteet t 1-8 ja niiden kriittiset menestystekijät ja hyväksyi niihin yk si mie lises ti seuraavat lisäykset ja korjaukset: - kohta 3.1. Yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrit täjyys kas va tuk sen lisääminen. kohta Pienyrittäjyys ja erityisesti käsityövaltaisen yri tys toimin nan edistäminen. - kohta 3.6. Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupun gin jul kis han kin noista tiedottaminen. - kohta 3.8. Maa- ja metsätalouden edellytysten edistäminen.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pyhäjärven kaupungin Hyvinvointikertomus / /2013 KHALL Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimen pi teis tä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi val tuus tol le on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hy vin voin ti ker to mus (TH-laki 12 ). Nyt käsiteltävä asiakirja käsittää hyvinvointikertomuksen val tuusto kau del ta ja hyvinvointisuunnitelman val tuus to kaudel le Hyvinvointikertomusta on esitelty valtuutetuille val tuus ton iltakoulussa keväällä Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma pohjautuvat kaupun gin val tuus ton hyväksymään Pyhäjärven kaupungin Hy vin voin nin ja terveyden edistämisen suunnitelmaan. Hyvinvointikertomus ja sen sisältämä hyvinvoinnin edistämisen suun ni tel ma ovat asiakirjaa valmistelleen kaupunginhallituksen aset ta man moniammatillisen työryhmän ehdotuksia. Ehdotus valmis tel laan kaupunginvaltuustoa varten ja kaupunginvaltuusto hyväk syy sen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja ta lous ar vio kä sit telyä ennakoiden. Tämä kertomus hyväksytään valtuustokausittain, vuo sit tain työryhmä laatii suppeamman raportin asukkaiden hyvin voin nis ta ja hyvinvointipalveluista. Hyvinvointikertomus on sähköisessä muodossa ja sen ete ne miseen valtuutetut ovat päässeet halutessaan tutustumaan heille an ne tuil la käyttäjätunnuksilla. Sähköinen hyvinvointikertomus on yk si Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen kautta kuntiin tullut työvä li ne. Selänteen alueen kunnissa hankkeen projektipäällikkönä toi mii Leena Ahola. Hyvinvointikertomuksen osa I käsittelee päättyneen val tuus tokau den arviointia. Arvioinnin pohjana on laaja paketti in di kaat torei ta, joista työryhmä on valinnut näkyviin oleellisimpia. In di kaatto rei ta konkretisoimaan on otettu vastaavat tunnusluvut Se länteen muista kunnista sekä yleensä Pohjois-Pohjanmaalta. Osa II käsittelee kuluvan valtuustokauden suunnittelua ja val tuusto kau del le asetettavia tavoitteita väestön terveyden ja hy vin voinnin näkökulmasta. Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikertomus valtuustokaudelta ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle on paperiversiona esityslistan oheismateriaalina nro 3. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pyhäjärven kaupungin hy vinvoin ti ker to muk sen valtuustokaudelta sekä hy vin vointi suun ni tel man valtuustokaudelle ja lähettää sen edel leen valtuuston hyväksyttäväksi. Hallitus päättää pyytää Terveem pi Pohjois-Suomi -hankkeen projektipäällikkö Leena Aholan esit te le mään hyvinvointikertomusta valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 147 Oheismateriaalina nro 2 on hyvinvointikertomus ja hyvin voin ti suun ni tel ma Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen projektipäällikkö Leena Aho la esitteli hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valtuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma säilytetään arkistokohdassa Ma.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Asemakaavateiden peruskorjaus / /2013 TEKLA 83 KHALL Asemakaavateiden peruskorjauksesta on pyydetty tarjoukset klo 15:00 mennessä HILMA:n kautta. Määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta. Jätetyt tarjoukset ovat vertailukelpoisia. Kaupungilla on investointibudjetissa 2013 osoitettu kaavateiden peruskorjaamiselle ja suunnitelmavuosille yhteensä Saatujen tarjousten perusteella pyydettyjen Oikotie, Laguksentie ja Asematie peruskorjaaminen ja näihin tieosuuksiin liittyvän vesihuollon korjaaminen tekee yhteensä Oheismateriaali 23 tarjousten avauspöytäkirja. Teknisen johtajan päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää, että urakan tekee halvimman tarjouksen tehnyt Keskisuomen kuljetus Oy. 2. Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle, että urakassa tehdään kustannuserittelyn mukainen vaihtoehto 5, jolloin Asematien korjaaminen ja vesihuollon korjaaminen Asematien osalta jätetään pois. Tämä vaihtoehto kustantaa Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että asemakaavateiden peruskorjaamiselle v osoitetaan lisävarat muista investointivarauksista vuodelle Kattamiseen osoitettujen varojen kohdentaminen tarkennetaan osavuosikatsauksen 2013 yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaalina nro 4 tarjousten avauspöytäkirja. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa teknisen lautakunnan päätök sen, jolla se on hyväksynyt Keskisuomen Kuljetus Oy:n tar-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto jouk sen asemakaavateiden peruskorjauksen suorittamisesta. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että urakka toteutetaan kustan nus erit te lyn vaihtoehto 5:n mukaisena sisältäen Oikotien ja La guk sen tien peruskorjaamisen Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vaihtoehto 5:n si säl tä mien asemakaavateiden peruskorjauksen tarvitseman euron määräisen lisämäärärahan valtuusto päättää osoittaa talousarvion 2013 muista investointivarauksista. Kokoukselle jaettiin asiakirja sisältäen urakkatarjoukset ja urakka tar jous ten yksikköhintaluettelot kun joitakin tarjouspyynnössä to teu tet ta vak si esitettyjä osia jätetään toteuttamatta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokoukselle jaettu asiakirja on pöytäkirjan liitteenä nro 2. KVALT 148 Oheismateriaalina nro 3 on kokoukselle jaettu asiakirja. Asiantuntijana kuultiin teknistä johtajaa Sami Laukkasta. Keskustelun kuluessa Laila Malila/Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä esit ti, että asia siirrettäisiin uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuk sen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muu toseh do tus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginvaltuuston poh ja eh dotus ta ehdotusta äänestävät kysyttäessä"jaa" ja ne, jotka kan natta vat Laila Malilan tekemää ehdotusta äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kak si kym mentä kol me (23) "JAA" ääntä ja neljä(4) "EI" ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 23-4 viitaten ettei kaupun gin hal li tuk sen esitystä lähetetä uudelleen valmisteluun.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kau pun gin hal li tuk sen pohjaehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen PyhäNet Oy:n Pyhäjärven laajakaista -hankkeen lainoille 1094/ /2013 KHALL Kaupunginvaltuusto on päättänyt osallistua Pyhä jär ven laajakaista hankkeeseen 22 % rahoitusosuudellaan, joka on enintään euroa. Samalla kaupunginvaltuusto on teh nyt periaatepäätöksen euron omavelkaisesta ta kaukses ta PyhäNet Oy:n lainalle omarahoitusosuuden järjestämiseksi, mi kä li Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus valitsee PyhäNet Oy:n toimijaksi. Laajakaista kaikille hanke Pyhäjärvellä on edennyt suun nitel man mukaisesti. Maakuntahallitus on pää töksel lään valinnut PyhäNet Oy:n Pyhäjärven laajakaista -hankkeen to teut ta jak si Pyhäjärven kaupungin alueella. EU:n ra hoi tus tu ki hake mus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen diaarinumero 2177/ Pyhäjärven kaupungin pää tös kaupungin omarahoitusosuudesta on toimitettu tu ki ha kemuk sen liitteenä. ELY-keskus vaatii ennen oman rahoitustukipäätöksensä te ke mistä omarahoitusosuudesta luotto- ja vakuuslupaukset. Hankkeen ete ne mi nen, suunnittelu ja rakentaminen on mahdollista vain kun nan myöntämän takauksen ja etupainotteisesti maksaman tuen turvin. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin omavel kais ta takausta PyhäNet Oy:lle, jonka kautta Pyhäjärven laa jakais ta han ke toteutetaan. PyhäNet Oy on rahoituslaskelmissa lähtenyt siitä, että Py hä järven kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen merkittävälle osal le yhtiön pankkilainoista ja rahoittava pankki hakee yri tys kiinni tyk sen loppurahoitukselle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa, josta valtion tai EU:n tuen enimmäis mää rä on euroa, Pyhäjärven kaupungin osuus euroa ja PyhäNet Oy:n omarahoitusosuus euroa. PyhäNet Oy pyytää Pyhäjärven kaupunginhallitukselta myönteis tä suhtautumista omarahoitusosuuden lainan omavelkaisen ta kauk sen myöntämiseksi enintään euron lainalle. Pyhä jär ven kaupungin takausosuus olisi 80 % ja yri tys kiin ni tyk sel lä hoi det tai siin 20 % lainan takauksesta. Julkisen tuen lainsäädäntö edellyttää, että laajakaistalain mu kaista (1186/2009) laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueille vas taan ot ta vien toimijoiden rahoituksen takauksesta tulee periä ns. safe-harbour -takausmaksu, jotta takausta ei lueta julkiseksi tuek si. Yrityksille myönnettävien julkisten tukien osalta voidaan to de ta, että niitä koskevat periaatteet on määritelty EU:n toi min-

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nas ta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa. Käsite val tion tu ki eroaa yleiskielessä sille annetusta merkityksestä mones sa suhteessa, sillä käsite kattaa kaikki rahoitusmuodoltaan var sin moninaiset julkisen sektorin toimenpiteet, joilla autetaan yri tyk sen taloudellista tilannetta. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla suo rien avustusten ohella muun muassa valikoivat verohelpotukset, ehdoiltaan edulliset lainat ja takaukset, ali hin tainen vuokra tai vaikkapa julkisten palveluiden tarjoaminen edul lisem min ehdoin kuin muille yrityksille. Komission tiedonannon mukaan seuraavien edellytysten yhtä aikaa täyttyessä lainan takaus ei sisällä tukea: - Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. - Pk-yritysten, jotka on perustettu alle 3 vuotta sitten, ei katsota ole van taloudellisissa vaikeuksissa. - Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asian mukai ses ti. Takauksen tulee liittyä rahoitustoimeen, jolla on kiinteä enim mäis mää rä ja sen voimassaoloaika on rajattu. - Takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen kokonaismäärästä. - Lainan tai taloudellisen sitoumuksen määrä pienenee ajan mittaan. - Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. - Ääritapauksessa voidaan soveltaa ns. Safe-Harbour maksua, jo ka on 0,8-3,8 % riippuen yrityksen luottoluokituksesta. Mikäli takaustoimenpiteeseen ei katsota sisältyvän julkista tukea, voi daan se antaa myös hankkeeseen, johon on annettu mak si mimää rä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan jul kis ta tukea, avustusta on pienennettävä vastaavasti. Laa ja kaista hank kees sa sekä ELY-keskuksen että viestintäviraston tuet ovat EU-ehtoisia. Takauksen voidaan katsoa täyttävän EU:n ehdot siten, että hankkee seen ei sisälly julkista tukea. Perustelut tälle ovat: - PyhäNet Oy on pk-yritys, joka on perustettu alle 3 vuotta sitten, jo ten sen ei katsota olevan taloudellisissa vaikeuksissa. - Laina myönnetään määräaikaiselle lainalle, jolla on mak su ai katau lu. - Julkinen takaus kattaa enintään 80 % koko lainan määrästä. - Takauksesta peritään säädetty provisio. PyhäNet Oy esittää kaupunginhallitukselle, että Pyhäjärven kaupun ki hyväksyy PyhäNet Oy:n Pyhäjärven laajakaistahankkeen ra ken ta mis kus tan nuk siin otettavan, enintään euron lainan takaamisen. Takauksen piiriin tulevan lainan tiedot: - Lainan määrä on enintään euroa - Lainan takaisinmaksu: Tasalyhennys, maksuväli 6 kk. Ly hennys va paa jakso 3 v 2 kk. Laina-aika 21 v 9 kk. Viimeinen ta kai sinmak su päi vä on sekä koron maksuväli 6 kk.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vakuutena on Pyhäjärven kaupungin 80 %:nen omavelkainen ta kaus. Loppuosuuden 20 % Suomenselän Op hoitaa yri tys kiin nityk sin - Kaupungin takausprovisio on ns. SafeHarbour maksun mu kainen; tällä hetkellä 3,8 % vuodessa takuun piirissä olevalla lai napää omal le. - Korko: marginaaliprosentti vahvistetaan valtuuston kokoukseen men nes sä, jonka päälle vaihtuva euribor-korko (12 kk tai 3 kk). Pan kil la on oikeus tarkistaa luoton marginaalia 5 vuoden kuluttua en sim mäi ses tä nostosta ja viiden vuoden välein luottoaikana. Velal li sel la on oikeus ko ajankohtina ilman erilliskuluja maksaa jäl jellä oleva luotto pois. Vakuus on PyhäNet Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen irtaimeen omai suu teen eli yrityskiinnitys valokuituverkkoon. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toi mialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suun nit te lemaan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laa jakais ta ver kon toteuttaminen parantaa yritysten toi min ta edel ly tyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alu eel la. Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuuston tehtäviin kuuluu päättää ta kaus si tou muk sen tai muun vakuuden antamisesta toisen ve lasta. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 80 %:n omavelkaisen takauk sen myöntämistä enintään euron määräiselle Pyhä Net Oy:n lai nal le Suomenselän Osuuspankista esit te ly teks tissä ilmenevin ehdoin. Ilmoitustensa perusteella kaupunginhallitus totesi Paavo Les kisen, Katja Erkkilän ja Kauko Tikkasen olevan hallintolain 28.1 :n 1 ja 3 kohtien perusteella esteellisiä asian käsittelyyn ja he poistui vat kokouksesta. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Taimi Piippo. Varajäsen Marita Kärk käi nen-ryt kö nen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä pää tös eh do tuksen. KVALT 149

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paavo Leskinen, Asko Torssonen, Katja Erkkilä ja Kauko Tik kanen olivat poistuneena kokouksesta esteellisyyden vuoksi 28 :n pe rus teel la. Paikalle kutsuttiin varajäsenet Harri Lehto (Paavo Leskinen), Sep po Kan gashar ju(kat ja Erkkilä), Mauri Parttimaa (Kauko Tikka nen). Asko Torssosen jääviys ei ollut tiedossa, hänen tilalle ei ol tu kutsuttu varajäsentä. Paikalla oli 26 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen muutaman vuoden kokeiluna pyhäjärvisille lukiolaisille / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä / Mykkänen Teija 990/ /2013 KVALT 66 Kokouskutsussa mainittujen asioiden jälkeen Teija Mykkänen esit ti valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisen kirjallisen val tuute tun aloitteen, että otettaisiin käyttöön muutaman vuoden ko keilu na maksuton koulukuljetus pyhäjärvisille lukiolaisille. Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le vamisteltavaksi työjärjestyksen 5.2 :n mukaisesti ilman lä he te kes kus te lua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 10. KHALL Alolite oheismateriaalina nro 8. Vs.kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimelle sen sel vit tä mi sek si, voidaanko aloitteessa esitetty asia toteuttaa syyslu ku kau den 2013 alusta tai myöhemmin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Selvityksessä huomioitava myös ammattikoulussa opiskelevien osalta maksuton koulukuljetus. SIVLTK 77 Kuten aloitteessa mainittiin, Pyhäjärven lukion oppilasmäärä on ollut laskeva ja tämä johtuu pienenevistä ikäluokista. Pyhäjärven lukion vetovoimaisuus on kuitenkin varsin korkea. Tänä syksynä omassa lukiossa aloitti opintonsa 46 % perusopetuksensa päättäneistä, mikä on suurempi osuus kuin keskimäärin valtakunnassa ja alueellamme. Maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen toisen asteen

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto opiskelijoille ei ole mutkaton järjestely. Perusopetuksen kyydit tulevat keskuskoululle klo 8.30 ja lähtevät klo Lukion työaika on klo vaihdellen jaksoittain ja ammattikoulun työpäivät alkavat klo 8.00 ja päättyvät klo Koululaiskuljetuksien yhdeksästä linja-autoreitistä viisi on reittiliikenteen vuoroja, joiden aikatauluihin ei juurikaan voi vaikuttaa. Näitä reittiliikenteen vuoroja käyttävät eivät pysty kaikkina päivinä hyödyntämään olemasssa olevia kuljetuksia. Loput reiteistä ovat omia ostoliikenteen vuoroja, mutta niidenkin aikataulumuutoksia rajoittaa se, että perusopetuksen oppilaiden odotusaikoja ei voi juuri pidentää lain sallimissa puitteissa. Kattavan, kaikkia toisen asteen opiskelijoita joka päivä palvelevan maksuttoman joukkoliikenteen järjestäminen on olemassa olevia kuljetusreittejä hyödyntäen käytännössä mahdotonta. Toisen asteen opiskelijat saavat koulumatkatukea yli 10 kilometrin matkalta, kun kustannukset ovat yli 54 /kk omavastuun ollessa 43 /kk. Koulumatkatukea on hakenut tänä syksynä lukiosta 20 opiskelijaa ja ammattikoulusta viisi opiskelijaa. Mikäli maksutonta koulumatkaa tarjottaisiin perusopetuksen tapaan yli viiden kilometrin koulumatkasta, nousisi tuen saajien määrä arviolta 15 oppilaalla. Tätä mallia esitetään aloitteessa. Mikäli olemassa olevia joukkoliikennereittejä pystyttäisiin hyödyntämään kaikkien opiskelijoiden osalta, muodostuisivat kustannukset seuraavasti: km matkalta keskimääräinen lippu 2,50 /matka Koulupäiviä 188 pv, kaksi matkaa /pv Opiskelijoita 15 Kokonaiskustannus /vuosi 2. Koulumatkatuen omavastuun korvaaminen Opiskelijoita 25, korvaus 43 /kk, 10 kk Kokonaiskustannus /vuosi Koulumatkatuki maksaisi yhteensä /vuosi tämän hetken tilanteen mukaan. Lisäksi on huomioitava, että kattava koulumatkatuki edellyttäisi huomattavia lisäpanostuksia ylimääräisten kuljetusvuorojen ostamisen vuoksi. Ostoliikenteen kilometrihinnat vaihtelevat /km välillä riippuen auton koosta ja ajettavasta reitistä. Kaupungin taloudellinen tilanne on kääntymässä

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto talousarvioennusteen mukaan heikommaksi. Sivistystoimelle on annettu vuoden 2014 talousarvioon raamiksi 1,5 %:n korotusvara, mikä menee käytännössä palkkakustannusten nousuun. Uusien menoerien avaaminen aiheuttaa leikkaustarpeita muissa palveluissa. Lukiolaisten opiskelukustannuksia on pyritty systemaattisesti pienentämään hankkimalla koululle vaarsin kattava kurssikirjakirjasto. Opiskelijat saavat halutessaan lainata kirjastosta suurimman osan opiskeluissa tarvittavasta kirjallisuudesta. Valtuustoaloite oheismateriaalina nro 1. Sivistysjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää lausunnoksi valtuustoaloitteeseen, että maksuttoman koulukuljetuksen järjestäminen toisen asteen opiskelijoille ei ole perusteltua huomioiden siitä aiheutuvat kustannukset sekä vaikeuden järjestää koulukuljetusetu tasapuolisesti ja kattavasti kaikkia toisen asteen opiskelijoita koskien. Hyväksyttiin. Aloite pöytäkirjan liitteenä nro 21. KHALL Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Sivistyslautakunnan lausuntoon perustuen kaupunginhallitus päät tää todeta, että maksuttoman koulukuljetuksen jär jes tä minen toisen asteen opiskelijoille ei ole perusteltua. Kaupunginhallitus lisäksi 1. toteaa, että valtuustoaloitteen käsittely on riittävä ja enempi sel vit te ly tarpeeton; 2. esittää kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen tarkoittaman asian tulleen selvitetyksi;ja 3. että aloite on loppuun käsitelty.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 150 Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoryhmien kysely toimenpiteistä Selänteestä kaupungille siirrettäviä palveluja koskien / Pro Pyhäjärvi / Perussuomalaiset 917/ /2013 KVALT 42 KHALL Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen Taimi Nurminen esitti val tuus ton työjärjestyksen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuustoryhmien aloitteen sisältäen ky se lyn toimenpiteistä Selänteestä kaupungille siirrettäviä palveluja koskien (var hais kas va tus, Taloushallinto Selma, ympäristöpalvelut, pe rus tur va joh ta jan viran aukijulistaminen ja perusturvalautakunnan perustaminen). Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi työjärjestyksen 5.2 :n mu kai ses ti ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 15. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtävänä ja vastuulla on alkaen ollut järjestää jäsenkuntien asukkailleen lain säätä mät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon pal velut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää myös ympä ris tö ter vey den huol lon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, raken nus val von nan ja korjausneuvonnan palvelut. Lisäksi kun ta yhty män tukipalveluyksikkö Taloushallinto Selma järjestää jä senkun tien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palvelut. Useimmat aloitteessa (kysely) mainitut asiat edellyttävät kun ta yhty män perussopimuksen muutoksia. Osaan asioista on vastattu kaupunginvaltuuston kyselytunnilla Pyhäjärven kaupungin aloitteesta (kaupunginhallitus ) jäsenkuntien neuvottelut perussopimuksen muuttamiseksi ovat käynnistyneet. Ensimmäiset neuvottelut ovat olleet 8.5. ja Sopimusneuvottelujen takarajatavoitteeksi kau pun ginhal li tus asetti Kaupunginhallitus on asettanut kuntien välisiin neu vot te lui hin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen pe rus so pimuk sen muuttamiseksi ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävä on seu ra ta, arvioida ja ohjeistaa kuntien välisiä neuvotteluja. Oh jausryh mä on kokoontunut kaksi kertaa (6.5. ja ).

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KVALT 151 Ohjausryhmän kokouksissa ja kuntien välisissä neuvotteluissa ovat esillä aloitteessa mainitut asiat. Kuntien väliset neuvottelut jat ku vat ja kaikki asiat ovat keskusteluissa vielä avoinna. Aloite oheismateriaalina nro 13 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää selostuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaalina nro 4 on aloite. Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Pyhäjärven elinkeinoelämää edistävän työryhmän perustaminen /Pyhäjärven sos.dem.valtuustoryhmä / Mirja-Liisa Hynninen 1106/ /2013 KVALT 152 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet,valtuutettu Mirja-Liisa Hynninen esitti Pyhäjärven sos. dem.val tuustoryhmän valtuuston työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloitteen "Pyhäjärven elinkeinoelämää edistävän työryhmän perustaminen". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Lapsiperheille harrastustukea ja työpaikkoja oppisopimuksilla / Pro Pyhäjärvi -valtuustoryhmä / Tyyne Tuikka 1107/ /2013 KVALT 153 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu te ttu Tyyne Tuikka esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän valtuuston työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloitteen "Lapsiperheille harrastustukea ja työpaikkoja oppisopimuksilla". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 4.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Niemelänrannan alueen kehittäminen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 1108/ /2013 KVALT 154 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Laila Malila esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän valtuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Niemelänrannan alueen kehittäminen". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 5.

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Kiertoliittymä Nelostielle neljäntien risteykseen / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Laila Malila 1109/ /2013 KVALT 155 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Laila Malila esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän valtuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Kiertoliittymä Nelostielle neljäntien risteykseen ". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 6.

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Puutavaran lastauspaikan säilyttäminen Pyhäjärvellä / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä / Taimi Nurminen 1110/ /2013 KVALT 156 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Taimi Nurminen esitti Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmän val tuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Puutavaran lastauspaikan säilyttäminen Pyhäjärvellä". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 7.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetysten keskeyttäminen toistaiseksi / Pyhäjärven Keskusta r.p. / Dennis Tammela 1111/ /2013 KVALT 157 Kokouskutsussa asia nro 11 kohdassa, valtuutettujen aloitteet, val tuu tet tu Dennis Tammela esitti Pyhäjärven Keskusta r.p. valtuus ton työ jär jes tyk sen 5 :n mukaisen kirjallisen valtuutetun aloit teen "Pyhäjärven kaupunginvaltuuston kokousten net ti lä hetys ten keskeyttäminen toistaiseksi". Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 8.

32 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kiirelliset asiat 887/ /2013 KVALT 158 a) Kaupunginhallituksen mahdolliset esitykset Kaupunginhallituksella ei ollut esityksiä. b) Muut kiireelliset asiat Raija Leppäharju kertoi valtuutetun puheenvuorossaan Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen / jäsenkuntien talouden vertailutietoja vuosilta sekä Pyhäjärven kaupungin maksuvalmius vertailua ja Asiakirja pöytäkirjan liitteenä nro 9.

33 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen 988/ /2013 KVALT 159 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät , HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hake muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite OULUN HALLINTO-OIKEUS PL OULU Fax Sähköpostisoite: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna ja jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

7 2014 6 Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja

7 2014 6 Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.02.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.05.2014 klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot