SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus AIKA klo 17:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 51 ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KO- 6 KOUKSESSA 52 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT 7 53 SASTAMALAN UIMAHALLI 8 54 PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGEL- MAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OH- JATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN LAUSUNTO PIRKANMAAN KOULUTUSKONSER- NI-KUNTAYHTYMÄN/LÄNSI-PIRKANMAAN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄN AIESOPIMUSEHDOTUKSESTA JA VALMISTELUMUISTIOSTA 56 LAUSUNNON ANTAMINEN TAMPEREEN KÄRÄJÄOI- KEUDELLE KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LU- KUMÄÄRÄSTÄ 57 KIRJASTOJEN NIMENMUUTOS ÄETSÄN MUSIIKKIKOULUN NIMEN MUUTTAMINEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMIKUNTIEN NIMEÄMI- 31 NEN TOIMIKAUDEKSI SASTAMALAN TILAKESKUS -LIIKELAITOKSEN PE- 32 RUSTAMINEN 62 SASTAMALAN VESI-LIIKELAITOKSEN PERUSTAMI- 35 NEN 63 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSE- 38 MINEN 64 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- 39 NEN 65 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSEN- 40 TEN VALITSEMINEN 66 SASTAMALAN OPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN 41 VALITSEMINEN 67 MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ NEN 68 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 69 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 70 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- NEN 71 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- NEN 72 SASTAMALAN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN JOHTO- KUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 73 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 74 JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKANMAAN LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 75 JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUS- TOON 76 JÄSENTEN VALITSEMINEN SASTAMALAN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON 77 KUNTAJAKOLAIN 30 :N 3 MOMENTIN MUKAINEN PÄÄTÖS TOIMIELINTEN JÄSENTEN TOIMIKAUDEN KÄYNNISTYMISESTÄ 78 SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN VUO- 53 DEN 2009 PALVELUSOPIMUS 79 SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN TA- 60 LOUSARVIO VUODELLE TYÖKONETARJOUKSET KIVIAINESTARJOUKSET RAKENNUSVALVONTATAKSAN MÄÄRÄÄMINEN MARTTIKESTI 4:58 TILAN OSTAMINEN ÄETSÄN KUN- 71 NAN KIIKANOJAN KYLÄSTÄ 84 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS TYÖTEEKISTÄ SASTAMALAN KAUPUNGIN JA SASTA- MALAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLILLÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS PUNKALAITUMEN KUN- NAN KANSSA ELINKEINOPOLIITTISESTA YHTEISTOI- MINNASTA 86 SASTAMALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE MÄÄRÄAIKAISTEN TOIMISTOSIHTEERIEN PALKKAA- 76 MINEN 88 KUNTATODISTUSOHJELMAA KOSKEVAT PUITESOPI- MUKSET

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ SASTAMALAN KAUPUNGIN KONSERNITILI SASTAMALAN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA STORMIN MONIPALVELUKESKUKSEN TOTEUTTAMI- 85 NEN 92 SASTAMALAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODEL- LE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL Päätös:

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL Vuorossa ovat Päivi Pelttarin ja Mauri Salminen. Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Pelttarin ja Mauri Salmisen. Päätös:

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KOKOUKSESSA KHALL Hallintosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla. Muiden läsnäolosta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi apulaiskaupunginjohtajalla ja suunnittelujohtajalla. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että tässä kokouksessa ovat kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, suunnittelujohtajan ja kaupunginsihteerin lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen Paavo Karjalainen 53 Leena Alavilo 54 Katja Tommiska 54, Päätös:

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT KHALL * Muut asiat Ehdotus kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista. Päätös:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Tilakeskuksen johtokunta Tilakeskuksen johtokunta Sastamalan kaupunginhallitus SASTAMALAN UIMAHALLI 268/05/04/2007 TKJOHTOK 7 Uimahallin rakentaminen on ajoitettu Vammalan kaupungin taloussuunnitelmassa vuosille Uimahallin suunnittelun aloittamiseen on ta lous suunnitel massa varattu tälle vuodelle euroa. Vuosille on hank keen suun nitteluun ja rakentamiseen varattu euroa eli yhteen sä euroa (alv 0%). Uimahallin tavoitenettoala on ilman allasteknisiä tiloja 2800 m2. Vammalan kaupunginvaltuusto on , 25, hyväksynyt uuden uimahallin sijoituspaikaksi ns. Pilven tontin Marttilankadun ja Aittalahden kadun kulmassa. Vammalan kaupunginhallitus on todennut kokouksessaan , 13, että vuonna 1991 solmitut vanhat Uimahalli-Palvelutalon suunnittelusopimukset ovat rau enneet. Julkisia hankintoja koskevat uudet EU-kynnysarvot on vahvistettu komission ase tuksella (EY) N:o 1422/2007 ja ne tulevat voimaan EU-kyn nysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa sekä suun nittelukilpailuissa euroa ja rakennus urakoissa sekä käyttöoikeusurakoissa euroa. Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelu on palveluhankinta jonka ennakoitu ar vo ylittää EU-kynnysarvon. EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on aina tehtä vä ns. EU-hankintailmoitus. Ilmoitus tehdään HIL MAssa jo ka on työ- ja elinkeinomi nisteriön ylläpitä mä maksu ton sähköinen ilmoi tuska nava. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on pääosin käytettävä avointa tai rajoitet tua menettelyä. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa han kintayksik kö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitetulla me nettelyllä tarkoite taan hankinta menettelyä, jossa hankintayksikkö jul kaisee han kinnasta hankintailmoi tuksen ja johon haluk kaat toimittajat voivat pyy tää saada osallistua. Hankintayk sikkö valitsee ilmoitetun mää rän ehdok kaita jot ka voivat tehdä tarjouk sen. Uimahallin suunnittelu ja rakentaminen on monimutkainen ja ammattitaitoa vaativa prosessi. Arkkitehtisuunnittelun hankintatapana on syytä käyttää ra joitettua menettelyä. Täl löin tarjoukset voidaan pyytää ainoastaan toimit ta jilta joi den taloudel linen ti lanne ja tekninen suorituskyky on riittävä hank keen suorittami seen.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Rajoitetussa menettelyssä halukkaille toimittajille tulee varata vähintään 37 pv osallistumishakemuksen jättämistä varten. Tarjousajan tulee lisäksi olla vä hintään 40 pv tar jouspyynnön lähettämisestä lukien. Määräajoista joh tuen tila keskus on lä hettänyt HIL MAan EU-hankintailmoituksen osal listumisha kemuksien jät tämistä varten Hakemusten vas taanottami sen määräaika on klo Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta hyväksyy Vammalan uimahallin suunnitteluhankintojen käynnistämisen tekstiosassa esitetyn mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. TKJOHTOK 26 Vammalan Tilakeskus on jättänyt Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelusta rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuvan EU-hankintailmoituksen KTM:n ylläpitämään sähköiseen ilmoituskanava "HILMA":an Hankintailmoituksessa on esitetty osallistumishakemuksista valittujen ehdokkaiden lukumäärä (6 kpl) sekätekniset ja taloudelliset vaatimukset, joiden perusteella hankintayksikkö ehdokkaat valitsee. Osallistumishakemuksia jätettiin hankintayksikölle määräaikaan klo mennessä 11 kpl. Hankintayksikkö kokosi valintaryhmän, johon kuuluivat tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo, kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto, kaavasuunnittelija Maria Ahokas, rakennussuunnittelija Margit Kalva ja rakennuttajainsinööri Jukka Ojanen. Valintaryhmä kävi osallistumishakemukset läpi, tarkasti ehdokkaiden tilaajavastuulain (1233/2006) 5 mukaiset selvitykset ja valitsi niistä 6 kpl ehdokkaita seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien vaatimusten perusteella 1. Toteutuneet uimahallireferenssit viimeisen viiden vuoden aikana 2. Yrityksen henkilömäärä suunnittelutyön suorittamiseksi 3. Muut julkisten rakennusten toimeksiannot 4. FISE AA Pääsuunnittelijapätevyys Tilakeskuksen johtajan päätöksellä Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelun tarjouspyynnön saajiksi valittiin seuraavat arkkitehtitoimistostot (aakkosjärjestyksessä): Arkkitehdit NRT Oy Helsinki Arktes Oy Oulu FCG Suunnittelukeskus Oy Helsinki Hannu Jaakkola Oy Helsinki Pro Ark Oy Helsinki Siren Arkkitehdit Oy Helsinki Tilakeskus pyysi lähettämällään tarjouspyyntökirjeellä tarjoukset valituilta arkkitehtitoimistoilta. Tarjous tuli antaa kokonaishintana (veroton+alv) suunnitteluohjelman mukaisesti ja tarjouksen mu-

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ kana tuli toimittaa tilaajavastuulain (1233/2006) 5 mukaiset selvitykset ja muut selvitykset sekä pyydetyt yksikkö- ja erillishinnat. EU-hankinnan rajoitetun menettelyn tarjousten laskenta-ajan tulee olla 40 pv tarjouspyynnön lähettämisestä. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Suunnitteluohjelman mukaan tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelijan valinta perustuu laatuarvostelun ja hinnan perusteella tehtävään pisteytykseen. Laatuarvioinnin tekee tarjouksissa annettujen ja muiden saatavilla olevien tietojenperusteella yllämainittu suunnittelun arviointiryhmä. Laatuarviointi tehtiin ennen hintakuorien avaamista. Laatupisteiden painoarvo on 70 % ja hintapisteiden painoarvo 30 %. Laatupisteet arvioitiin seuraavilta osa-alueilta: 1. Yrityksen referenssit ja vastaavantyyppiset kohteet 2. Yrityksen tekninen valmius ja resurssit 3. Projektinvetäjän CV ja referenssit 4. Projektinvetäjän vastaavantyyppiset kohteet 5. Muu projektihenkilöstö 6. Tarjouksen sisältö ja työmääräarvio Kunkin ehdokkaan painotetut laatu- ja hintapisteet lasketaan yhteen ja korkeimman yhteispistemäärän saanutta ehdokasta esitetään Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelijaksi. Laatuarvosteluun liittyvät tarjouskuoret avattiin ja suunnittelun arviointiryhmä kävi erikseen toimistojen lähettämän materiaalin läpi. Arviointiryhmä antoi jokaiselle ehdokkaalle jokaises ta arvostelualueesta tarjouspyynnössä mainitun asteikon mukaisen arvosanan. Ryhmän arvosanat koottiin yhteen Kokonais pisteistä laskettiin ehdokkaan painotetut laatupisteet keskiarvona. Hintakuoret avattiin ja niistä tehtiin avauspöytäkirja. Laatu- ja hintapisteet laskettiin yhteen ja niiden pohjalta tehtiin keskinäinen suunnittelutarjousten vertailu. Vertailun perusteella Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelijaksi (pääsuunnittelija) esitetään korkeimman yhteispistemäärän saanutta Arktes Oy:tä euron (alv 0 %) kokonaishintaan tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, tarjousvertailut ja tarjoukset ovat esil lä ko kouk ses sa. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, rakennuttajainsinööri, muu arviointiryhmä Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää hyväksyä Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelijaksi ja pääsuunnittelijaksi Arktes Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishintaan tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TKJOHTOK 71 Tilakeskus jätti Sastamalan uimahallin erikoissuunnittelusta ja talotekniikan rakennuttamistehtävistä kansallisen hankintailmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sähköiseen ilmoitus kanava HILMA : an Kohteelle haettiin rakenne-, LVI-, automaatio-, allaslaite- ja sähkösuunnittelijoita sekä talotekniikan rakennuttajakonsulttia. Osallistumishakemuksia jätettiin hankintayksikölle määräaikaan mennessä klo mennessä 26 kpl. Valintaryhmä, johon kuuluivat Jaakko Erjo, Jukka Ojanen ja Margit Kalva, kävi osallistumishakemukset läpi ja tarkasti ehdokkaiden TVL 1233/ mukaiset selvitykset. Valintaryhmä totesi kaikkien kirjeitse saapuneiden hakemusten täyttävän hankintailmoituksen vaatimukset. Tarjouspyyntö lähetetään myös aiemman uimahallin suunnittelusopimukset Vammalan kaupungin kanssa tehneille suunnittelutoimistoille. Tilakeskus pyysi lähettämällään tarjouspyyntökirjeellä tarjoukset valituilta toimistoilta. Tarjous tuli antaa kokonaishintana (veroton + alv) suunnitteluohjelman mukaisesti ja tarjouksen mukana tuli toimittaa TVL:n mukaiset selvitykset. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Suunnitteluohjelman mukaan tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelijan valinta perustuu laatuarvostelun ja hinnan perusteella tehtävään pisteytykseen. Laatupisteiden painoarvo on 60 % ja hintapisteiden 40 %. Laatuarviointi ja hintapisteiden laskeminen tehdään samalla tavalla kuin uimahallin arkkitehtivalinnan yhteydessä. Laatuarvosteluun liittyvät tarjouskuoret avattiin ja suunnittelun arviointiryhmä kävi erikseen toimistojen lähettämän materiaalin läpi. Arviointiryhmä antoi jokaiselle ehdokkaalle jokaisesta arvostelualueesta tarjouspyynnössä mainitun asteikon mukaisen arvosanan. Ryhmän arvosanat koottiin yhteen Kokonaispisteistä laskettiin ehdokkaan painotetut laatupisteet keskiarvona. Hintakuoret avattiin ja niistä tehtiin avauspöytäkirja. Laatu- ja hintapisteet laskettiin yhteen ja niiden pohjalta tehtiin keskinäinen suunnittelutarjousten vertailu. Talotekniikan rakennuttamispalvelujen tarjoushintoja pidettiin korkeana. Hankkeen pitkä toteutusajan ja laajuuden takia tarjoajat ovat varautuneet kiinteissä tarjoushinnoissa moniin riskeihin. Hankesuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää talotekniikan asiantuntijaa sekä rakennusautomaatiosuunnittelijaa tuntiveloitusperiaatteella tarvittavissa määrin Uimahallien talotekniikasta erityisosaamista löytyy LVI Pentti Pernu Ay:ltä. Rakennusautomaation suunnittelijana voidaan käyttää TAC Finland Oy:tä jonka kanssa Vammalan

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ kaupungilla on yhteistyösopimus. Hintavertailun perusteella Sastamalan uimahallin rakennesuunnittelijaksi esitetään A-Insinöörit Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan, LVI-suunnittelijaksi Satakunnan Insinöörikeskus Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan, allaslaitesuunnittelijaksi Suomen Kylpyläsuunnittelu Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan ja sähkösuunnittelijaksi Pöyry Building Services Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Tarjouspyyntö, tarjousvertailut (liite 71 a) ja tarjoukset ovat esillä kokouksessa. Suunnittelutyö etenee siten, että vuoden 2008 loppuun mennessä suunnittelijat tekevät hankesuunnitelman. Varatut määrärahat kattavat suunnittelukustannukset. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, rakennuttajainsinööri, muu arviointiryhmä Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää valita Sastamalan uimahallin rakennesuunnittelijaksi A-Insinöörit Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishinnalla, LVI-suunnittelijaksi Satakunnan Insinöörikeskus Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishinnalla, allaslaitesuunnittelijaksi Suomen Kylpyläsuunnittelu Oy:n euron (alv 0 %) ja sähkösuunnittelijaksi Pöyry Building Services Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishinnalla tarjouspyynnön ja tarjousten mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että uimahallin hankesuunnitelmavaiheessa käytetään talotekniikan rakennuttamistehtävissä LVI Pentti Pernu Ay:tä ja rakennusautomaatiosuunnittelijana TAC Finland Oy:tä tuntiveloitusperiaatteella. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL Hankkeen arkkitehti on selvittänyt uimahallille varatun tontin käyttömahdollisuuksia ja sen pohjalta laatinut uimahallille kol me erilaista suunnitteluversiota. Vaihtoehdot ovat tiloiltaan ja toimin noiltaan samantyyppisiä. Versio 1 (V1) on vaihtoehdoista pelkistetyin ja laatikkomaisin. Version pohjapiirustus on määritelty perustuen huonetilaohjelman minimiratkaisuihin. Versio 2 (V2) aukeaa enemmän Rautavedelle päin ja allastilan katto on nostettu ylemmäksi. Versio 3 (V3) pääallashuone on nostettu ylemmäs ja vesiliukumäki on siirretty terassin yhteyteen. Terassin puoleiselle julkisivulle on

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ suunniteltu vesielementti (terassoituvat vesialtaat) ja versio on julkisivuiltaan monimuotoisin. Tilakeskuksen johtokunta on kokouksessaan , 73, hyväksynyt rakennussuunnitelman version 3 jatkosuunnittelun pohjaksi. Valtion liikuntapaikkojen valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosille Sastamalan uimahalli on esitetty vuodelle Hankkeen valtionavustukseksi on merkitty euroa. Rahoitussuunnitelma on ohjeellinen. Uimahallien osalta hankekohtainen avustus on neljäsosa kustannuksista ei voi olla enempää kuin euroa. Lopullinen avustusmäärä harkitaan hakemusvaiheessa allastilaohjelman perusteella. Valtionavustuspäätökset tehdään vuosittain hakemusten perusteella. Valtionosuushakemus tulee hakea joulukuun loppuun mennessä opetusministeriön hakemuslomakkeella (nro 12). Hakemus toimitetaan aina lääninhallitukselle ja sen liitteeksi tulee toimittaa tarvittavat rakentamisvalmius- ja rahoitusasiakirjat. Näitä ovat mm. rahoituspäätökset, todistus rakennusluvan saannin esteettömyydestä sekä uimahallin rakennussuunnitteluasiakirjat. Rakennussuunnitteluasiakirjoja ovat L2-tasoiset arkkitehtipiirustukset, rakennustapaselostus, rakennetyypit ja -kaaviot sekä vedenpuhdistuslaitteiston periaateselvitys kaavioineen ja mitoitusperusteineen. Valtionosuuden hakemiseksi kaupungin tulee tehdä Sastamalan uimahallin rakentamista, rahoitusta ja aikataulua koskevat päätökset tämän vuoden puolella. Sastamalan uimahallihankkeen käsittelyaikataulu kaupunginhallituksessa ja valtuustossa on seuraava: -kaupunginhallitus -kaupunginhallitus -kaupunginvaltuusto rahoitus ja aikataulu hankesuunnitelma talousarvio ja hankesuunnitelma Liikuntapaikkojen valtakunnallinen rahoitussuunnitelma, uimahallin suunnittelukokouksien 1 ja 2 pöytäkirjat sekä selvitys Kiikan ja Keikyän uimahallien kunnosta ja käyttökustannuksista ovat esillä kokouksessa. Arkkitehdin teettämän tavoitehintaperusteisen kustannusarvion kokonaiskustannuksiksi muodostui euroa (alv 0%) joka vastaa kokonaiskustannuksiltaan aiempaa taloussuunnitelmassa esitettyä kustannusarviota. Hankkeen arkkitehti Paavo Karjalainen esittelee uimahallin suunnitteluversioita ja hankesuunnitelmaa kaupunginhallituksen kokouksessa. Valmisteluvastuu: Jaakko Erjo, Jukka Ojanen

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Ehdotus kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Sastamalan uimahallin hankesuunnitelma laaditaan perustuen rakennussuunnitelman versioon 3. Päätös:

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta Sastamalan kaupunginhallitus PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGELMAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OHJATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN TYOVALIO 259 Sastamalan kaupungin ohjausryhmä on päättänyt ilmoittaa Vam ma lan alue sai raalalle, että valmistelua voidaan jatkaa psykiatri sen suo ja työn saat tamiseksi Sastamalan kaupungin järjestämisvas tuulle al kaen. Jatkovalmistelutehtävä annettiin työvaliokun nalle. Työvaliokunta on päättänyt antaa asian perusturvatyöryhmän val misteltavaksi. Lisäksi työ valiokunta katsoi, että sosiaali- ja ter veys palvelut tulee Paras- pa lautteen mukaisesti säilyttää yhtenä ko konai suutena. Suojatyö voi taisiin sijoittaa osaksi sosiaalipalveluita ja toi mintakeskuksen johta jan alaisuuteen. Yksikön toiminnan rajapin nat erityisesti muun mie lenterveystyön ja Työteekin suuntaan tulee pe rusteellisesti selvittää. Yksikön tulevan toiminnan suunnittelussa tu lee kiinnittää huomiota myös toiminnan taloudellisuuden edistämi seen. Työteekkitoimikunta on käsitellyt seudun hankkeita ja osaavan työvoiman saata vuuteen liittyviä prosesseja eri sidosryhmien kanssa. Kysymyksessä on laaja, monia rajapintoja sisältävä kokonaisuus. On monia asiakasryhmiä, joiden palvelu edellyttää erilaisia prosesseja. Ikärakenteen muut tuessa asiakasvolyymit ja asiakkuuksien rakenne muuttuu. Palvelu tuotannon rakenteidenkin tulisi muuttua siinä mukana. Lopputulok sena pitää tavoitella parempaa tehokkuutta, taloudellisuutta ja vai kuttavuutta ottaen myös huomioon Sastamalan tiukan talouden asettamat vaatimukset. Kokonaisuuteen kytkeytyy elinvoiman ydinprosessi osaavan työvoiman saatavuuden ja työlli syydenhoidon yksiköiden näkökulmasta. Hyvinvoinnin ydinprosessi puolestaan sisältää tilaajatoiminnot erikoissairaanhoidolta sekä pe rusterveydenhuollolta ja vanhuspalveluilta. Lisäksi aluesosiaalityö, perhepalvelut ja sosiaalipalvelut ovat Sastamalan kaupungin asia kasprosesseja ja sisältävät mm. toimeentulotuen, jonka kustannus rakenne osaltaan riippuu kuntouttavan työtoiminnan ja työelämään aktivoinnin onnistumisesta. Seminaarissa linjataan prosessit, osaprosessit ja toimijat, joiden tehtävänä on yhteistyössä valmistella rajapintoja ylittävä prosessien kokonaisuus päihdeongel maisten, mielenterveysongelmaisten, kun-

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ touttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden tehokkaaksi, taloudelliseksi ja tuottavaksi palvelemiseksi. Prosessirakenneseminaarissa kuultiin Työteekin johtaja Tii na Lep pä nie men ja Vam ma lan alue sai raalan ylilääkäri Irma Järvinen-Aron asiantunti ja-alustukset. Seminaarissa sovittiin, että hyvinvoinnin pro sessin uusi joh taja muodos taa poik kihallinnollisen työryhmän, jo ka selvittää päihde on gelmais ten, mie lenterveysongelmaisten ja kun touttavaan työtoi min taan oh jatta vien asiakkaiden kuntouttamisen ko konais vastuun ja laatii sosiaa lista, ammatillista, lääkinnällistä ja opinnollista kuntoutu mista oman elä män hallintaan koskevan pro sessin kuvauk sen raja pintoineen. Päätös: Todettiin, että työryhmä jatkaa asian selvittämistä ja laatii prosessin kuvauksen rajapintoineen. Työvaliokunta antoi Katja Tommiskalle yhdessä Tapani Koivun ja Riit ta Hie ta lan kans sa valtuudet neuvotella henkilöstön siirtymi seen liit ty vis tä asioista. Vam ma lan aluesairaalan ja Sastamalan kau pungin välillä tehdään asias ta sopi mus. TYOVALIO 300 Hyvinvointijohtajan ehdotus: Päihdeongelmaisten, mielenterveysongelmaisten ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden prosessikuvauksen tekemistä varten muodostettu työryhmä on aloittanut työnsä. Työryhmän yhteinen näkemys on, että päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tulisi suunnitella oma palvelukokonaisuutensa. Tämän vuoksi työryhmän tehtävänantoa tulisi laajentaa koskemaan prosessikuvauksen laadinnan lisäksi myös palvelukokonaisuuden suunnittelu. Valmisteluvastuu; hyvinvointijohtaja Ehdotus kj: Työvaliokunta hyväksyy hyvinvointijohtajan ehdotuksen. Edelleen tulee selvittää oman palvelukokonaisuuden kustannukset vaihtoehtoihin verrattuna. Päätöksen palvelukokonaisuuden perustamisesta tekee järjestelytoimikunta. Valtuudet toiminnan aloittamisesta sisältyvät Sastamalan kaupunginvaltuuston hyväksyttävään talousarvioon. Tämä valmistelutehtävä saatetaan järjestelytoimikunnan tietoon. Päätös: Työvaliokunta päätti pyytää työryhmältä suunnitel maehdotuksen. Valmistelutehtävä saatetaan järjestelytoimikunnan tietoo JÄRJTMK 118 Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta merkitsee asian tiedoksi saaduksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Hyvinvointijohtajan kokoaman poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on ollut selvittää päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden kuntouttamisen kokonaisvastuu Sastamalan alueella. Lisäksi työryhmän tehtävänä on ollut laatia asiakkaan elämän hallintaa edistävän prosessin kuvaus huomioiden sosiaalisen, ammatillisen, lääkinnällisen ja opinnollisen kuntoutuksen osa-alueet sekä suunnitella em. kuntoutuksen osa-alueet integroiva palvelukokonaisuus. Poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat toimineet Leena Alavilo, perusturvajohtaja, Äetsä (siht.) Irma Järvinen-Aro, psykiatrian ylilääkäri VAS Reetta Kettunen, koulutuspäällikkö, ammattiopisto Luovi Anna-Leena Kivipuro, apulaisrehtori, VASKY Tiina Leppäniemi, johtaja, Työteekki Ulla Mattelmäki, ylilääkäri, Saspe Regina Salkovic, johtaja, Vammalan seudun työvoimatoimisto Katja Tommiska, hyvinvointijohtaja, Sastamala (pj) Toimintansa aikana poikkihallinnollinen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ( ja ), minkä lisäksi se päätti kokouksessaan muodostaa keskuudestaan alatyöryhmän, johon ovat kuuluneet Lee na Alavilo, Irma Järvinen-Aro, Tiina Leppäniemi ja Katja Tommiska ja se on kokoontunut toimintansa aikana kaksi kertaa ( ja ). Päihdeongelmaisten, mielenterveysongelmaisten ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien työkyvyttömien asiakkaiden kuntouttamisen kokonaisvastuu Poikkihallinnollinen työryhmän näkemys on, että päihde- ja mielenterveysongelmaisten asiakkaiden sekä kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkai den kuntoutuspalveluja tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, koska kuntoutuspalveluja tuottavia tahoja on useita. Lähtökohtaisesti asiakkaan asiakasprosessista vastaa se taho, jonka palveluihin asiakas on lakisääteisesti oikeutettu. Vastuukysymykset ongelmallis tuvat yleensä tilanteessa, jossa asiakas on useamman kuin yhden palvelun piirissä: mikä taho ja kuka työntekijä vastaa asiakkaan pal velukokonaisuudesta. Työryhmä katsoo, että olemassa olevien kun toutuspalveluja tuottavien toimijoiden välille tulee luoda toimivat yh teistyökäytännöt, tehokas ja toimintavarma palveluohjaus ja selkeät organisaatioiden välisen palveluohjauksen pelisäännöt. Työryhmä esittää, että Sastamalan kaupungin hyvinvoinnin ydinprosessi kokoaa kuntoutus palveluja tuottavat toimijatahot saman pöy-

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ dän ääreen ja käynnistää kehittämistyön, jonka tavoitteena on aikaansaada toimijoiden välille toimivat yhteistyökäytännöt sekä toimintavarma palveluohjaus. Ammatillista, opinnollista, lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutumista oman elämän hallintaan koskevan prosessikuvauksen laadinta ja kuntoutuksen eri osa-alu eet integroivan palvelukokonaisuuden suunnittelu Poikkihallinnollinen työryhmä on tehtävänannon mukaisesti rajannut työnsä koskemaan päih de- ja mielenterveysongelmaisten sekä kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden palvelukokonaisuutta. Työryhmä on ensin kartoittanut em. asiakasryhmille suunnattujen kuntoutuksen palvelu jen nykytilaa, minkä pohjalta se on arvioinut palvelujen kehittämistar peita ja laatinut ehdotuksen kehittämissuunnitelmasta. Kuntoutuksen käsitettä, sen eri osa-alueita ja osa-alueiden mukaista palvelutarjontaa Sasta malan alueella kuvataan liitteenä olevassa työvoiman palvelukes kuksen johtajan Tiina Leppäniemen koostamassa kuvauksessa "Kuntoutustyö Sastamalan seudulla". Kuvauksen pohjalta voidaan todeta, että tällä hetkellä Sastamalan alueella on tarjolla niin amma tillisen, lääkinnällisen, opinnollisen kuin myös sosiaalisen kuntoutuk sen palveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on toistaiseksi tuotettu lähes yksinomaan työvoiman palvelukeskus Työteekissä se kä muutamissa hankkeissa, kuten esimerkiksi Tukitalon Koutsi- ja PaTu-hankkeissa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tuottaminen työvoiman palvelukeskuksessa on palvelukeskuksen johtajan näke myksen mukaan ongelmallista, koska yksikön työntekijöillä ei ole ammatillisia valmiuksia päihde- ja mielenterveysproblematiikan kä sittelyyn, koska yksikön perustehtävä on ammatillinen kuntoutus. Työvoiman palvelukeskuksen kohderyhmänä ovat työttömät työnha kijat ja työvoiman palvelukeskusten asiakkuuskriteerit on määritelty poikkihallinnollisena yhteistyönä valtakunnallisella tasolla: työtön, työkykyinen, työhaluinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja ak tiivisesti kokoaikatyötä hakeva. Kriteerien tulee täyttyä yhtäaikaises ti. Tämänhetkisten tietojen mukaan työvoiman palvelukeskusten tu lee v linjata toimintaansa yhä enemmän työttömyysturvalain ja julkisen työvoimapalvelulain mukaisesti ammatillisen kuntoutuksen palveluiden tuottamiseen. Käytännössä tämä tulee merkitsemään si tä, että työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden tulee olla työkykyi siä. Sosiaalista kuntoutusta tarvitseville asiakkaille tulee olla tarjolla, jokin muu heidän toimintakykyään ylläpitävä ja/tai edistävä palvelu. Työryhmän näkemys kuntoutuspalveluiden kehittämistarpeista on, että Sastamalan alueen olemassa olevasta palvelujärjestelmästä puuttuvat pitkälti työvoiman palvelukeskuksen asiakkuuskriteerien ulkopuolelle jääville päihde- ja mielenterveyspulmista kärsiville asiakkaille suunnatut sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Vammalassa tuotetaan vuoden 2008 lop puun Hyrkin sairaalassa erikoissairaanhoidon palveluna suojatyötä, mutta suojatyötoiminta päättyy

19 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Työryhmä katsoo, että sosiaalisen kuntoutuksen palveluille on olemassa selkeä tilaus ja ne on mahdollista niveltää sekä teoriassa että käytännössä osaksi ole massa olevaa palvelurakennetta. Liitteenä on työvoimatoimiston johtajan Regina Salkovicin laatima kuvaus sosiaalisen kuntoutuksen palvelun jäsentymisestä osaksi olemassa olevaa palvelujärjestel mää. Edellä esitetyn pohjalta poikkihallinnollinen työryhmä esittää, että Sastamalan kaupunkiin pe rustetaan vuoden 2009 aika na sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuottava yksikkö "Kuntoutujan toimintakeskus", jonka asiakaskohde ryhmiä ovat mielenterveyskun toutujat, päihdekuntoutujat, kuntoutus tuella olevat henkilöt, eläkeläi set, toimeentulotuen asiakkaat ja syr jäytymisvaarassa olevat. Toi mintakeskus on sosiaalisen kuntoutuk sen yksikkö, jonka toiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten osallisuutta ja sitä kautta tuottaa sosiaalista hyvinvointia. Toiminta keskus luo, ylläpitää ja edistää kun toutujien toimintakykyä, joka on edellytys työkyvylle ja sitä kautta kuntoutujien etenemiselle kohti am matillista ja opinnollista kuntou tusta. Toimintakeskuksen palveluja ovat työtoiminta, kuntoutumista edistävät ryhmäpalvelut sekä yksilö ohjaus. Yksilötyön tukena voi toi mia tarvittaessa moniammatillinen työryhmä. Työtoiminnan tehtävien tulee olla eritasoisia (esimerkiksi eritasoisia toimintoja sisältäviä pro jekteja tai hankkeita). Sisällöllises ti työtoimintaan sisältyvät kädentai dolliset työt, ulkoalueiden hoito ja pienimuotoiset alihankintatyöt. Työtoiminnan lisäksi toimintakeskus järjestää ryhmäpalveluja yhteistyössä verkoston ja seu dullisten hankkeiden kanssa. Ryhmäpalvelujen tavoitteena on edis tää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Esimerkkinä eri laiset terveyden edistämisen ennaltaehkäisevät ryhmät kuten liikun taryhmät ja muun tyyppiset terveysryhmät kuten masennuksen itse hoitoryhmät, laihdutusryhmät. Sosiaalisen kuntoutuksen yksilöohjauksen osalta työryhmä esittää, että yksilöohjaukseen luodaan vuoden 2009 aikana malli siitä 1) kuinka asiakkaat ohjataan kuntoutujan toimintakeskukseen ja 2) kuinka asiakasprosessi koordi noidaan. Työryhmän alustava näkemys on, että ohjaus toimintakes kukseen kulkee aluesosiaalityön osaprosessin kautta seuraavalla ta valla: palvelutarvearvio -> palvelusuunnitelma (sopimus osan kans sa) -> säännöllinen seuranta ja arviointi -> mahdollisen jatkopolutuk sen suunnittelu yhteistyössä verkoston kanssa. Kuntoutujan toimintakeskuksen organisatorisen sijoittumisen ja hallinnollisten järjestelyjen osalta työryhmä esittää, että Kuntoutujan toimintakeskus sijoittuu aluesosiaalityön osaprosessiin aluesosiaalityön päällikön alaisuu teen. Toimintakeskuksen työntekijöinä toimii kolme ohjaajaa. Alue sosiaalityön päällikkö seuraa toimintakeskuksen operatiivista toimin taa ja vastaa siitä (päivittäisjohtaminen, seuranta, henkilöstöjohtami nen) ja vastaa myös yksikölle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hän vastaa myös sosiaalisen kuntoutuksen palve lun kehittämisestä (tavoitteiden asetanta, tuloskortit osana kaupunki strategian tekoa) ja sen integroinnista

20 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ osaksi aluesosiaalityön osa prosessia. Osana selvitystyötä on selvitetty palvelukokonaisuuden kustannukset ja verrattu niitä kahteen eri vaihtoehtoon: ostopalveluun ja ns. nollavaihtoehtoon. Kustannus vertailun suorittanut Sastamalan aluesosiaalityön päällikkö Leena Alavilo esittelee kustannusvertailun tuloksia kokouksessa. Palvelukokonaisuuden järjestämiseen on varattu aluesosiaalityön osaprosessin vuoden 2009 talousarvioesitykseen euron määräraha. Valmisteluvastuu: Katja Tommiska, moniammatillinen työryhmä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän edellä olevat ehdotukset edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2009 ta lous arvion kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena. Päätös: Liitteet SASTAMALA - KUNTOUTUKSEN KOHDENNETUT PALVELUT KUNTOUTUSTYÖ SASTAMALAN SEUDULLA

21 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus LAUSUNTO PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄN/LÄNSI-PIRKAN- MAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AIESOPIMUSEHDOTUKSESTA JA VALMISTELU- MUISTIOSTA KHALL Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamis-hanketta koskevan opetusministeriön toimeksiannon mukaisesti Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymä (Pirko) on valmistellut järjestäjäverkon kokoa mista yhteistyössä Pirkanmaalla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatioiden omistajakuntien kanssa. Pirko on ministe riön suosituksen mukaisesti neuvotellut kuntayhtymäkohtaisesti (Länsi-Pirkanmaa, Mäntän seutu, Valkeakosken seutu) niiden jäsen kuntien kanssa opetusministeriön toimeksiannon mukaisesta suosi tuksesta. Neuvottelutilaisuuksien tavoitteena on ollut selvittää mahdollisuudet perustaa kuntayhtymä kohtaisesti valmisteleva selvitystyöryhmä, jonka jäsenet koostuisivat koulutuksen järjestäjien jäsenkuntien edustajista sekä Pirkon halli tuksen nimeämistä kuntayhtymän edustajista ja jotka selvitysmiehen johdolla selvittäisivät mahdollisuuksia yhdentymisprosessin käynnis tämiseksi. Yhdentymisprosessineuvottelut käytiin pääasiassa kunta yhtymien omistajakuntien nimeämien edustajien kanssa. Tätä me nettelytapaa noudatettiin myös Pirkoa muodostettaessa, sillä omis tajapoliittinen ohjaus kuntayhtymissä on omistajakunnilla. Käytyjen neuvottelujen pohjalta Pirkon hallitus kutsui valmisteluja varten selvitysmieheksi opetusneuvos Arpo Heinonen, joka toimi selvitysmiehenä myös Pir kanmaan liiton asettamassa ja Pirkon muodostumiseen johtaneessa hankkeessa. Heinonen toimi alueellisten neuvotteluryhmien puheen johtajana. Pirkon hallitus esitti keväällä 2008 edellä tarkoitettujen koulutuskunta-yhtymien jäsenkunnille, että ne nimeäisivät edustajansa työryhmiin. Ryhmien työ käynnistyi selvitysmiehen johdolla maaliskuussa Niiden tavoitteena oli selvittää edellytykset ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon ke hittämiseen opetusministeriön antaman suosituksen mukaiseksi. Työryhmät laativat selvitysmiehen johdolla alustavat ehdotukset Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Valkeakosken seudun koulutuskunta-yhtymän aiesopimusehdotuksiksi sekä niihin liittyville taustamuistiolle. Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän nimeämien edustajien kanssa käy tiin yksi neuvottelu. Kuntayhtymän jäsenkunnat eivät nimenneet edustajiaan työryhmiin. Kuntayhtymien yhdistämisen jatkovalmistelu voidaan käynnistää, kun aiesopimusehdotuksis ta sekä niiden taustamuistiosta saadaan Pirkanmaan koulutuskon serni-kuntayhtymän, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayh-

22 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ tymän omistajakuntien halli tusten lausunnot. Lausuntojen perusteella ratkaistaan, onko edelly tyksiä jatkaa valmisteluja kuntayhtymien yhdistymiselle ja laaditaan ko yhdistymisen edellyttämä aiesopimus. Yleisin näkemys oli, että yhdistymisen tavoiteajaksi asetettaisiin vuosi Kuntayhtymien yhdistymisen edellyttämä valmistelutyö perussopimuksen sekä mui den toiminnan järjestämiseen liittyvien järjestelyjen osalta tulisi teh dä siten vuoden 2009 aikana. Työryhmät päätyivät suosittelemaan, että Pirkon hallitus lähettää alustavat alesopimusehdo tukset sekä valmistelumuistion lausunnolle lokakuun 2008 aikana. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta. Kuntayhtymien jä senkuntien hallitusten lausuntojen ja kannanottojen jälkeen Pirkon hallitus päättää yhdistymisprosessin jatkovalmistelusta. Lausunto pyyntö toimitetaan tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkan maan liitolle sekä Mänttä-Vilppulan ja Sastamalan järjestelytoimikun nille. Lausuntopyyntö toimitetaan tiedoksi myös keskeisille sidosryh mätahoille: Opetusministeriö, Opetushallitus, Suomen Kuntaliiton si vistysosasto, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Valkeakos ken seudun koulutuskuntayhtymä sekä kuntayhtymien henkilöstöjärjestöt. Pirkanmaan koulutuskonserni pyytää kuntien lausuntoa mennessä. Oheismateri aalina on asiaa koskeva valmistelumuistio ja aiesopimusluonnos. Valmisteluvastuu: Pekka Kares Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää todeta Sastamalan kaupungin pyydettynä lausuntona Pirkanmaan koulutuskonsernille seuraavaa: Mouhijärven kunta on Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän perustajajäsen. Neuvottelut Sastamalan kaupungin liittymisestä Länsi-Pirkanmaan koulutuskun tayhtymän jäseneksi ovat kesken. Sastamalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan (KVALT 13 ) yksimielisesti linjannut, että Sastamalan kaupunki on jatkossakin Länsi-Pirkanmaan koulu tuskuntayhtymän jäsen. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä kouluttaa selkeän enemmistön Mouhijärven alueen perusopetuksen päättävistä nuorista ammatilliseen toisen asteen tutkintoon. Alueelta on myös perinteisesti suuntauduttu ammatillises sa koulutuksessa Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän suun taan. Tämän lisäksi Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ( alkaen Sastamalan koulutuskunta yhtymä) ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ovat viime vuosina toteutta neet määrätietoista tiivistyvän yhteistyön mallia. Kuntayhtymien joh toryhmät ovat järjestäneet säännöllisiä tapaamisia lukuvuosittain koulutusyhteistyön toteuttamiseksi. Tämän lisäksi kunta yhtymät ovat toteuttaneet yhteisiä ESR-hankkeita sekä

23 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ muita kehityshankkei ta. Näillä perusteilla on luonnollista, että perustettava Sastamalan kaupunki jatkaa Mouhijärven kunnan lakkaamisen jälkeen jäsenenä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestämisessä ensiarvoisen tärkeää on alueellisen ohjausvaikutuksen toteutuminen läheisyysperiaatteella. Tämä johtuu siitä, että koulutuksella on suora vaikutus siihen, millaista yritystoi mintaa alueella on. Yritysten tarpeiden huomioiminen ja niihin vas taaminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä alueella olevaa päätös valtaa, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta. Sastamalan kaupungin kantana on, että yllä esitetyn perusteella Länsi-Pirkanmaan koulutus kuntayhtymän tulisi jatkaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Koulutuskuntayhtymän on hyvä jatkaa hyvin alkanutta koulutuksellis ta yhteistyötä Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Vastaa vasti myös koulutusyhteistyö Pirkanmaan koulutuskonsernin kanssa on luonnollista ja erittäin tärkeää. Päätös: Liitteet PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄN JA LÄN- SI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AIESOPIMUSEH- DOTUS PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄN JA LÄN- SI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALMISTELU- MUISTIO

24 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ KHALL Tampereen käräjäoikeuden kirje Tampe reen käräjäoikeuden tuomiopiirin kunnille "Lautamiesten lukumäärä Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun lokakuussa 2008 valitut kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Viimeksi lukumäärä on vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä (OM 8/31/2004). Oikeusministeriö on pyytänyt oheisessa kirjeessään käräjäoikeuksia arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Edellä esitetyn johdosta Tampereen käräjäoikeus varaa tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän osalta. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan käräjäoikeudelle viimeistään mennessä." Oheismateriaalina on oikeusministeriön kirje. Toimikaudella Mouhijärveltä valittujen käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä on ollut kak si, Äetsästä kolme, Suodenniemeltä kaksi ja Vam ma lasta kahdeksan. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä Tampereen käräjäoikeudelle seuraavaa: Valittavien lautamiesten määrässä on otettava Sastamalan osalta huomioon se, että kaupungissa säilyy vielä ensi vuoden ajan käräjäoi keu den istuntopaik ka. Koska täällä järjestettäviin istuntoi hin kootaan käsiteltä vät asiat alueellisesti eikä istuttavien asioiden tyy pin perus teella, lau tamiesten tarve istunnoissa säilyy ensi vuoden ajan lähes ennallaan, vaikka lautamiesistuntoja jatketaan enää lä hinnä vaka vimpien rikos ten osalla.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus esittää, että Sastamalasta valittavien lau ta mies ten mää rää ei vähennetä samassa suh teessa kuin käräjä oi keu des sa toteu tuvien lautamiesistuntojen määrä laskee nykyises tä. Lauta miesten määräs sä voidaan kuitenkin ottaa huomioon se, et tä Mouhi järveltä valitutut lautamiehet ovat osallistu neet Tampereella järjestet tyihin is tuntoihin ja he ovat mukana tule van Sastamalan lau tamieslu kumää rässä. Kaupunginhallitus esittää, että Sastamalasta valittavien käräjäoikeu den lautamiesten lukumäärä on noin kymmenen. Päätös: Liitteet OIKEUSMINISTERIÖN KIRJE

26 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus KIRJASTOJEN NIMENMUUTOS KHALL Vammalan kaupungin, Mouhijärven ja Äetsän kuntien kirjastojen nimien muuttamista Sastamalan kaupungin organisaation mukaisiksi kuntien kirjastojen johtajat ovat kirjastotiimissä valmistelleet. Kulttuuri-kirjastotiimi on asiaa käsitellyt ja ehdottaa seuraavia nimenmuutoksia: SASTAMALAN KAUPUNGINKIRJASTO Sastamalan pääkirjasto Sillankorvankatu 1 (ent. Vammalan kaupungin pääkirjasto) Mouhijärven kirjasto Uotsolantie 56 (ent. Mouhijärven kunnan pääkirjasto) Äetsän kirjasto Keikustie 3 (ent. Äetsän kunnan pääkirjasto) Muiden toimipaikkojen nimet säilyvät ennallaan. Valmisteluvastuu: kulttuuri-kirjastotiimi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy Sastamalan kau pun gin kirjaston kolmen toimipisteen nimen muutoksen lu kien edellä esitetyllä tavalla. Päätös:

27 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus ÄETSÄN MUSIIKKIKOULUN NIMEN MUUTTAMINEN KHALL Keikyän kunta perusti vuonna 1973 Keikyän Musiikkiopiston ja myöhemmin Musiikkiopisto muutti nimensä Keikyän Musiikkikouluksi. Äetsän kunnan perustamisen yhteydessä Keikyän Musiikkikoulun nimi muutettiin Äetsän Musiikkikouluksi. Äetsän Musiikkikoulun päätoimipaikka on Äetsässä ja oppilaita on äetsäläisten lisäksi Vam malan kaupungista, Mouhijärven ja Kiikoisten kunnista. Äetsän Musiikkikoulun nykyiseen opetussunnitelmaan sekä Sastamalan musiikkiopistolle Sastamalan järjestelytoimikunnassa hyväksyttyyn ope tussuunnitelmaan sisältyy musiikinopetus varhaisiän musiikkikasva tuksesta alkaen musiikkiopistotason opetukseen asti. Sastamalan kaupungin perustamisen myötä laajan oppimäärän mukaista musiikin perusope tusta tarjoavan Äetsän musiikkikoulun toiminta-alueeksi pysyvästi muodostuu koko Sastamalan kaupungin alue ja lisäksi musiikkioppi laitos tarjoaa ja myy musiikinopetuspalveluja lähikuntien lapsille ja nuorille. Toiminta-alueen pysyvän muutoksen johdosta on perusteltua muuttaa Äetsän musiikkikoulu Sastamalan Musiikkiopistoksi lukien. Valmisteluvastuu: Kristiina Virtanen, Ar ja Val to nen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että toiminta-alueen pysyvän muu tok sen joh dosta Äet sän mu siik ki kou lun nimi muutetaan Sasta malan Musiik ki opistoksi lu kien. Päätös:

28 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN KHALL Kuntalain 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö,jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä. Kuntalain 50 kuuluu seuraavasti: 50. Hallintosääntö Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) toimielinten kokoontumisesta; 2) varajäsenten kutsumisesta; 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7) esittelystä; 8) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä; 9) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 10) asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään; 11) tiedottamisesta; 12) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 13) kunnan taloudenhoidosta; sekä 14) hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Periaatteena on, että hallintosääntöä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan vaikka vuosittain. Kuitenkin muutostarpeet arvioidaan ainakin valtuustokausittain. Hallintosääntöehdotus on valmisteltu Sastamalan yhdistymissopimuksen sekä eri valmistelu vaiheissa järjestelytoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa hyväk syttyjen kannanottojen pohjalta. Ehdotuksen keskeisimmät periaatteet: - Hallintosäännössä vahvistetaan se, että kaupunki käyttää palvelutuotannossaan prosessi maista toimintamallia. - Prosessikartan vahvistaminen ydinprosessien, tukiprosessien sekä näiden ensimmäisen ta son osaprosessien osalta kuuluu kaupunginvaltuustolle. - Perusopetuslain 6 :ssä tarkoitettujen koulupaikkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuu luu valtuustolle.

29 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Henkilöstöjaoston jäsenistä vähintään neljän ja heidän varajäsenensä tulee olla kaupungin hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitukseen kuulumat tomien jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee olla kaupunginval tuuston jäseniä. - Sastamalan Tilakeskus Liikelaitos ja Sastamalan Vesi Liikelaitos ovat kuntalain tarkoitta mia, kaupunginhallituksen alaisia kunnallisia liikelaitoksia. - Rakennushankkeiden osalta valtuusto päättää yli euron rakennushankkeista sekä yli euron uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden mah dollisten hankesuunnitelmien hyväksymisestä - liikelaitoksen johtokunta päättää alle euron uudisrakennushankkeista ja mahdolli sista hankesuunnitelmista - liikelaitoksen johtaja päättää alle euron peruskorjaushankkeista ja mahdollisten hankesuunnitelmien hyväksymisestä - rakennushankkeiden pääpiirustusten hyväksyminen kuuluu liikelaitoksen johtajalle - Muiden kuin omakotitonttien (teollisuus-, kerrostalo- ja rivitalotontit) myynti kuuluu kaupun ginhallitukselle. - Kaupungin omistukseen tulevien rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten ostamisesta ja rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten myymisestä kaupungin valtuuston vahvistamissa rajoissa päättää liike lai tok sen johtokunta - Liikelaitoksen lainanotosta päättää johtokunta kaupunginvaltuuston talousarviossa määritte lemällä tavalla ja rajoissa. - Hallintosäännössä ei määritellä tarkasti muiden kuin kaupunginjohtajan ja ydinprosessin, liikelai toksen ja hallinnon tukipalvelun johtajan teh tävät ja ratkaisuvalta (poikkeuksena rakennustarkastaja, maa seutu päällikkö ja lomituspalvelupäällikkö). Tehtäväkokonaisuudet muodostuvat prosesseissa tehtävillä delegointipäätöksillä ja talousarvion ja täytäntöönpanomääräysten yhteydessä annettavila ohjeilla. Tehtävät kir ja taan asian omais ten hen ki löi den tehtäväkuvauksiin. - Kaupunginhallituksella, lautakunnalla, johtokunnalla sekä kaupunginjohtajalla ja ydinproses sin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajalla on oikeus dele goida päätösvaltaa alaspäin (subdelegointi); hallintosäännön perus teella tehdyt delegointipäätökset tulee saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi vuosittain. - Virkojen perustaminen kuuluu kaupunginhallitukselle samoin kuin virkasuhteen muuttami nen työsuhteeksi. Virkoja on vain tehtävissä, joissa käytetään julkis ta valtaa. Perusteluna on, että käytännössä viroista määrära ha-asioina päättää valtuusto jo talousarvion yhteydessä. Viran pe rustaminen onkin sen jälkeen lähinnä tekninen toimenpide. - Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajan sekä suoraan alaisensa ensimmäisen tason ydinprosessin johtajan valinta kuuluu kaupunginhallitukselle. Muiden osaprosessien johtajien valinta kuuluu lautakunnalle ja johtokunnal le. Muun henkilöstön valinnasta päättää ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtaja. - Henkilöstön palkan määrääminen kuuluu kaupungin johtajan, apulaiskaupunginjohtajan, ydinprosessin johtajan, liikelai toksen johtajan

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1. kello 16.00 Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma

VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1. kello 16.00 Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1 AIKA klo 16:00 PAIKKA Äetsän kunnantalo kello 16.00 Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1 AIKA 22.12.2008 klo 17:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot