SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus AIKA klo 17:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 51 ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KO- 6 KOUKSESSA 52 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT 7 53 SASTAMALAN UIMAHALLI 8 54 PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGEL- MAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OH- JATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN LAUSUNTO PIRKANMAAN KOULUTUSKONSER- NI-KUNTAYHTYMÄN/LÄNSI-PIRKANMAAN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄN AIESOPIMUSEHDOTUKSESTA JA VALMISTELUMUISTIOSTA 56 LAUSUNNON ANTAMINEN TAMPEREEN KÄRÄJÄOI- KEUDELLE KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LU- KUMÄÄRÄSTÄ 57 KIRJASTOJEN NIMENMUUTOS ÄETSÄN MUSIIKKIKOULUN NIMEN MUUTTAMINEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISTOIMIKUNTIEN NIMEÄMI- 31 NEN TOIMIKAUDEKSI SASTAMALAN TILAKESKUS -LIIKELAITOKSEN PE- 32 RUSTAMINEN 62 SASTAMALAN VESI-LIIKELAITOKSEN PERUSTAMI- 35 NEN 63 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSE- 38 MINEN 64 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- 39 NEN 65 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSEN- 40 TEN VALITSEMINEN 66 SASTAMALAN OPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN 41 VALITSEMINEN 67 MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ NEN 68 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 69 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 70 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- NEN 71 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- NEN 72 SASTAMALAN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN JOHTO- KUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 73 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 74 JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKANMAAN LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 75 JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUS- TOON 76 JÄSENTEN VALITSEMINEN SASTAMALAN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON 77 KUNTAJAKOLAIN 30 :N 3 MOMENTIN MUKAINEN PÄÄTÖS TOIMIELINTEN JÄSENTEN TOIMIKAUDEN KÄYNNISTYMISESTÄ 78 SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN VUO- 53 DEN 2009 PALVELUSOPIMUS 79 SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN TA- 60 LOUSARVIO VUODELLE TYÖKONETARJOUKSET KIVIAINESTARJOUKSET RAKENNUSVALVONTATAKSAN MÄÄRÄÄMINEN MARTTIKESTI 4:58 TILAN OSTAMINEN ÄETSÄN KUN- 71 NAN KIIKANOJAN KYLÄSTÄ 84 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS TYÖTEEKISTÄ SASTAMALAN KAUPUNGIN JA SASTA- MALAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLILLÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS PUNKALAITUMEN KUN- NAN KANSSA ELINKEINOPOLIITTISESTA YHTEISTOI- MINNASTA 86 SASTAMALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE MÄÄRÄAIKAISTEN TOIMISTOSIHTEERIEN PALKKAA- 76 MINEN 88 KUNTATODISTUSOHJELMAA KOSKEVAT PUITESOPI- MUKSET

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ SASTAMALAN KAUPUNGIN KONSERNITILI SASTAMALAN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA STORMIN MONIPALVELUKESKUKSEN TOTEUTTAMI- 85 NEN 92 SASTAMALAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODEL- LE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL Päätös:

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KHALL Vuorossa ovat Päivi Pelttarin ja Mauri Salminen. Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Pelttarin ja Mauri Salmisen. Päätös:

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KOKOUKSESSA KHALL Hallintosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla. Muiden läsnäolosta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi apulaiskaupunginjohtajalla ja suunnittelujohtajalla. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että tässä kokouksessa ovat kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, suunnittelujohtajan ja kaupunginsihteerin lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen Paavo Karjalainen 53 Leena Alavilo 54 Katja Tommiska 54, Päätös:

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT KHALL * Muut asiat Ehdotus kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista. Päätös:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Tilakeskuksen johtokunta Tilakeskuksen johtokunta Tilakeskuksen johtokunta Sastamalan kaupunginhallitus SASTAMALAN UIMAHALLI 268/05/04/2007 TKJOHTOK 7 Uimahallin rakentaminen on ajoitettu Vammalan kaupungin taloussuunnitelmassa vuosille Uimahallin suunnittelun aloittamiseen on ta lous suunnitel massa varattu tälle vuodelle euroa. Vuosille on hank keen suun nitteluun ja rakentamiseen varattu euroa eli yhteen sä euroa (alv 0%). Uimahallin tavoitenettoala on ilman allasteknisiä tiloja 2800 m2. Vammalan kaupunginvaltuusto on , 25, hyväksynyt uuden uimahallin sijoituspaikaksi ns. Pilven tontin Marttilankadun ja Aittalahden kadun kulmassa. Vammalan kaupunginhallitus on todennut kokouksessaan , 13, että vuonna 1991 solmitut vanhat Uimahalli-Palvelutalon suunnittelusopimukset ovat rau enneet. Julkisia hankintoja koskevat uudet EU-kynnysarvot on vahvistettu komission ase tuksella (EY) N:o 1422/2007 ja ne tulevat voimaan EU-kyn nysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa sekä suun nittelukilpailuissa euroa ja rakennus urakoissa sekä käyttöoikeusurakoissa euroa. Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelu on palveluhankinta jonka ennakoitu ar vo ylittää EU-kynnysarvon. EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on aina tehtä vä ns. EU-hankintailmoitus. Ilmoitus tehdään HIL MAssa jo ka on työ- ja elinkeinomi nisteriön ylläpitä mä maksu ton sähköinen ilmoi tuska nava. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on pääosin käytettävä avointa tai rajoitet tua menettelyä. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa han kintayksik kö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Rajoitetulla me nettelyllä tarkoite taan hankinta menettelyä, jossa hankintayksikkö jul kaisee han kinnasta hankintailmoi tuksen ja johon haluk kaat toimittajat voivat pyy tää saada osallistua. Hankintayk sikkö valitsee ilmoitetun mää rän ehdok kaita jot ka voivat tehdä tarjouk sen. Uimahallin suunnittelu ja rakentaminen on monimutkainen ja ammattitaitoa vaativa prosessi. Arkkitehtisuunnittelun hankintatapana on syytä käyttää ra joitettua menettelyä. Täl löin tarjoukset voidaan pyytää ainoastaan toimit ta jilta joi den taloudel linen ti lanne ja tekninen suorituskyky on riittävä hank keen suorittami seen.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Rajoitetussa menettelyssä halukkaille toimittajille tulee varata vähintään 37 pv osallistumishakemuksen jättämistä varten. Tarjousajan tulee lisäksi olla vä hintään 40 pv tar jouspyynnön lähettämisestä lukien. Määräajoista joh tuen tila keskus on lä hettänyt HIL MAan EU-hankintailmoituksen osal listumisha kemuksien jät tämistä varten Hakemusten vas taanottami sen määräaika on klo Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta hyväksyy Vammalan uimahallin suunnitteluhankintojen käynnistämisen tekstiosassa esitetyn mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. TKJOHTOK 26 Vammalan Tilakeskus on jättänyt Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelusta rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuvan EU-hankintailmoituksen KTM:n ylläpitämään sähköiseen ilmoituskanava "HILMA":an Hankintailmoituksessa on esitetty osallistumishakemuksista valittujen ehdokkaiden lukumäärä (6 kpl) sekätekniset ja taloudelliset vaatimukset, joiden perusteella hankintayksikkö ehdokkaat valitsee. Osallistumishakemuksia jätettiin hankintayksikölle määräaikaan klo mennessä 11 kpl. Hankintayksikkö kokosi valintaryhmän, johon kuuluivat tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo, kaavoitusarkkitehti Jorma Tuomisto, kaavasuunnittelija Maria Ahokas, rakennussuunnittelija Margit Kalva ja rakennuttajainsinööri Jukka Ojanen. Valintaryhmä kävi osallistumishakemukset läpi, tarkasti ehdokkaiden tilaajavastuulain (1233/2006) 5 mukaiset selvitykset ja valitsi niistä 6 kpl ehdokkaita seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien vaatimusten perusteella 1. Toteutuneet uimahallireferenssit viimeisen viiden vuoden aikana 2. Yrityksen henkilömäärä suunnittelutyön suorittamiseksi 3. Muut julkisten rakennusten toimeksiannot 4. FISE AA Pääsuunnittelijapätevyys Tilakeskuksen johtajan päätöksellä Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelun tarjouspyynnön saajiksi valittiin seuraavat arkkitehtitoimistostot (aakkosjärjestyksessä): Arkkitehdit NRT Oy Helsinki Arktes Oy Oulu FCG Suunnittelukeskus Oy Helsinki Hannu Jaakkola Oy Helsinki Pro Ark Oy Helsinki Siren Arkkitehdit Oy Helsinki Tilakeskus pyysi lähettämällään tarjouspyyntökirjeellä tarjoukset valituilta arkkitehtitoimistoilta. Tarjous tuli antaa kokonaishintana (veroton+alv) suunnitteluohjelman mukaisesti ja tarjouksen mu-

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ kana tuli toimittaa tilaajavastuulain (1233/2006) 5 mukaiset selvitykset ja muut selvitykset sekä pyydetyt yksikkö- ja erillishinnat. EU-hankinnan rajoitetun menettelyn tarjousten laskenta-ajan tulee olla 40 pv tarjouspyynnön lähettämisestä. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Suunnitteluohjelman mukaan tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelijan valinta perustuu laatuarvostelun ja hinnan perusteella tehtävään pisteytykseen. Laatuarvioinnin tekee tarjouksissa annettujen ja muiden saatavilla olevien tietojenperusteella yllämainittu suunnittelun arviointiryhmä. Laatuarviointi tehtiin ennen hintakuorien avaamista. Laatupisteiden painoarvo on 70 % ja hintapisteiden painoarvo 30 %. Laatupisteet arvioitiin seuraavilta osa-alueilta: 1. Yrityksen referenssit ja vastaavantyyppiset kohteet 2. Yrityksen tekninen valmius ja resurssit 3. Projektinvetäjän CV ja referenssit 4. Projektinvetäjän vastaavantyyppiset kohteet 5. Muu projektihenkilöstö 6. Tarjouksen sisältö ja työmääräarvio Kunkin ehdokkaan painotetut laatu- ja hintapisteet lasketaan yhteen ja korkeimman yhteispistemäärän saanutta ehdokasta esitetään Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelijaksi. Laatuarvosteluun liittyvät tarjouskuoret avattiin ja suunnittelun arviointiryhmä kävi erikseen toimistojen lähettämän materiaalin läpi. Arviointiryhmä antoi jokaiselle ehdokkaalle jokaises ta arvostelualueesta tarjouspyynnössä mainitun asteikon mukaisen arvosanan. Ryhmän arvosanat koottiin yhteen Kokonais pisteistä laskettiin ehdokkaan painotetut laatupisteet keskiarvona. Hintakuoret avattiin ja niistä tehtiin avauspöytäkirja. Laatu- ja hintapisteet laskettiin yhteen ja niiden pohjalta tehtiin keskinäinen suunnittelutarjousten vertailu. Vertailun perusteella Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelijaksi (pääsuunnittelija) esitetään korkeimman yhteispistemäärän saanutta Arktes Oy:tä euron (alv 0 %) kokonaishintaan tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, tarjousvertailut ja tarjoukset ovat esil lä ko kouk ses sa. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, rakennuttajainsinööri, muu arviointiryhmä Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää hyväksyä Vammalan uimahallin arkkitehtisuunnittelijaksi ja pääsuunnittelijaksi Arktes Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishintaan tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ TKJOHTOK 71 Tilakeskus jätti Sastamalan uimahallin erikoissuunnittelusta ja talotekniikan rakennuttamistehtävistä kansallisen hankintailmoituksen työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sähköiseen ilmoitus kanava HILMA : an Kohteelle haettiin rakenne-, LVI-, automaatio-, allaslaite- ja sähkösuunnittelijoita sekä talotekniikan rakennuttajakonsulttia. Osallistumishakemuksia jätettiin hankintayksikölle määräaikaan mennessä klo mennessä 26 kpl. Valintaryhmä, johon kuuluivat Jaakko Erjo, Jukka Ojanen ja Margit Kalva, kävi osallistumishakemukset läpi ja tarkasti ehdokkaiden TVL 1233/ mukaiset selvitykset. Valintaryhmä totesi kaikkien kirjeitse saapuneiden hakemusten täyttävän hankintailmoituksen vaatimukset. Tarjouspyyntö lähetetään myös aiemman uimahallin suunnittelusopimukset Vammalan kaupungin kanssa tehneille suunnittelutoimistoille. Tilakeskus pyysi lähettämällään tarjouspyyntökirjeellä tarjoukset valituilta toimistoilta. Tarjous tuli antaa kokonaishintana (veroton + alv) suunnitteluohjelman mukaisesti ja tarjouksen mukana tuli toimittaa TVL:n mukaiset selvitykset. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Suunnitteluohjelman mukaan tarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Suunnittelijan valinta perustuu laatuarvostelun ja hinnan perusteella tehtävään pisteytykseen. Laatupisteiden painoarvo on 60 % ja hintapisteiden 40 %. Laatuarviointi ja hintapisteiden laskeminen tehdään samalla tavalla kuin uimahallin arkkitehtivalinnan yhteydessä. Laatuarvosteluun liittyvät tarjouskuoret avattiin ja suunnittelun arviointiryhmä kävi erikseen toimistojen lähettämän materiaalin läpi. Arviointiryhmä antoi jokaiselle ehdokkaalle jokaisesta arvostelualueesta tarjouspyynnössä mainitun asteikon mukaisen arvosanan. Ryhmän arvosanat koottiin yhteen Kokonaispisteistä laskettiin ehdokkaan painotetut laatupisteet keskiarvona. Hintakuoret avattiin ja niistä tehtiin avauspöytäkirja. Laatu- ja hintapisteet laskettiin yhteen ja niiden pohjalta tehtiin keskinäinen suunnittelutarjousten vertailu. Talotekniikan rakennuttamispalvelujen tarjoushintoja pidettiin korkeana. Hankkeen pitkä toteutusajan ja laajuuden takia tarjoajat ovat varautuneet kiinteissä tarjoushinnoissa moniin riskeihin. Hankesuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää talotekniikan asiantuntijaa sekä rakennusautomaatiosuunnittelijaa tuntiveloitusperiaatteella tarvittavissa määrin Uimahallien talotekniikasta erityisosaamista löytyy LVI Pentti Pernu Ay:ltä. Rakennusautomaation suunnittelijana voidaan käyttää TAC Finland Oy:tä jonka kanssa Vammalan

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ kaupungilla on yhteistyösopimus. Hintavertailun perusteella Sastamalan uimahallin rakennesuunnittelijaksi esitetään A-Insinöörit Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan, LVI-suunnittelijaksi Satakunnan Insinöörikeskus Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan, allaslaitesuunnittelijaksi Suomen Kylpyläsuunnittelu Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan ja sähkösuunnittelijaksi Pöyry Building Services Oy:tä euron (alv 0%) kokonaishintaan tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Tarjouspyyntö, tarjousvertailut (liite 71 a) ja tarjoukset ovat esillä kokouksessa. Suunnittelutyö etenee siten, että vuoden 2008 loppuun mennessä suunnittelijat tekevät hankesuunnitelman. Varatut määrärahat kattavat suunnittelukustannukset. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, rakennuttajainsinööri, muu arviointiryhmä Ehdotus tkj: Tilakeskuksen johtokunta päättää valita Sastamalan uimahallin rakennesuunnittelijaksi A-Insinöörit Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishinnalla, LVI-suunnittelijaksi Satakunnan Insinöörikeskus Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishinnalla, allaslaitesuunnittelijaksi Suomen Kylpyläsuunnittelu Oy:n euron (alv 0 %) ja sähkösuunnittelijaksi Pöyry Building Services Oy:n euron (alv 0 %) kokonaishinnalla tarjouspyynnön ja tarjousten mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että uimahallin hankesuunnitelmavaiheessa käytetään talotekniikan rakennuttamistehtävissä LVI Pentti Pernu Ay:tä ja rakennusautomaatiosuunnittelijana TAC Finland Oy:tä tuntiveloitusperiaatteella. Päätös: Hyväksyttiin. KHALL Hankkeen arkkitehti on selvittänyt uimahallille varatun tontin käyttömahdollisuuksia ja sen pohjalta laatinut uimahallille kol me erilaista suunnitteluversiota. Vaihtoehdot ovat tiloiltaan ja toimin noiltaan samantyyppisiä. Versio 1 (V1) on vaihtoehdoista pelkistetyin ja laatikkomaisin. Version pohjapiirustus on määritelty perustuen huonetilaohjelman minimiratkaisuihin. Versio 2 (V2) aukeaa enemmän Rautavedelle päin ja allastilan katto on nostettu ylemmäksi. Versio 3 (V3) pääallashuone on nostettu ylemmäs ja vesiliukumäki on siirretty terassin yhteyteen. Terassin puoleiselle julkisivulle on

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ suunniteltu vesielementti (terassoituvat vesialtaat) ja versio on julkisivuiltaan monimuotoisin. Tilakeskuksen johtokunta on kokouksessaan , 73, hyväksynyt rakennussuunnitelman version 3 jatkosuunnittelun pohjaksi. Valtion liikuntapaikkojen valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosille Sastamalan uimahalli on esitetty vuodelle Hankkeen valtionavustukseksi on merkitty euroa. Rahoitussuunnitelma on ohjeellinen. Uimahallien osalta hankekohtainen avustus on neljäsosa kustannuksista ei voi olla enempää kuin euroa. Lopullinen avustusmäärä harkitaan hakemusvaiheessa allastilaohjelman perusteella. Valtionavustuspäätökset tehdään vuosittain hakemusten perusteella. Valtionosuushakemus tulee hakea joulukuun loppuun mennessä opetusministeriön hakemuslomakkeella (nro 12). Hakemus toimitetaan aina lääninhallitukselle ja sen liitteeksi tulee toimittaa tarvittavat rakentamisvalmius- ja rahoitusasiakirjat. Näitä ovat mm. rahoituspäätökset, todistus rakennusluvan saannin esteettömyydestä sekä uimahallin rakennussuunnitteluasiakirjat. Rakennussuunnitteluasiakirjoja ovat L2-tasoiset arkkitehtipiirustukset, rakennustapaselostus, rakennetyypit ja -kaaviot sekä vedenpuhdistuslaitteiston periaateselvitys kaavioineen ja mitoitusperusteineen. Valtionosuuden hakemiseksi kaupungin tulee tehdä Sastamalan uimahallin rakentamista, rahoitusta ja aikataulua koskevat päätökset tämän vuoden puolella. Sastamalan uimahallihankkeen käsittelyaikataulu kaupunginhallituksessa ja valtuustossa on seuraava: -kaupunginhallitus -kaupunginhallitus -kaupunginvaltuusto rahoitus ja aikataulu hankesuunnitelma talousarvio ja hankesuunnitelma Liikuntapaikkojen valtakunnallinen rahoitussuunnitelma, uimahallin suunnittelukokouksien 1 ja 2 pöytäkirjat sekä selvitys Kiikan ja Keikyän uimahallien kunnosta ja käyttökustannuksista ovat esillä kokouksessa. Arkkitehdin teettämän tavoitehintaperusteisen kustannusarvion kokonaiskustannuksiksi muodostui euroa (alv 0%) joka vastaa kokonaiskustannuksiltaan aiempaa taloussuunnitelmassa esitettyä kustannusarviota. Hankkeen arkkitehti Paavo Karjalainen esittelee uimahallin suunnitteluversioita ja hankesuunnitelmaa kaupunginhallituksen kokouksessa. Valmisteluvastuu: Jaakko Erjo, Jukka Ojanen

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Ehdotus kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Sastamalan uimahallin hankesuunnitelma laaditaan perustuen rakennussuunnitelman versioon 3. Päätös:

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin järjestelytoimikunta Sastamalan kaupunginhallitus PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGELMAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OHJATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN TYOVALIO 259 Sastamalan kaupungin ohjausryhmä on päättänyt ilmoittaa Vam ma lan alue sai raalalle, että valmistelua voidaan jatkaa psykiatri sen suo ja työn saat tamiseksi Sastamalan kaupungin järjestämisvas tuulle al kaen. Jatkovalmistelutehtävä annettiin työvaliokun nalle. Työvaliokunta on päättänyt antaa asian perusturvatyöryhmän val misteltavaksi. Lisäksi työ valiokunta katsoi, että sosiaali- ja ter veys palvelut tulee Paras- pa lautteen mukaisesti säilyttää yhtenä ko konai suutena. Suojatyö voi taisiin sijoittaa osaksi sosiaalipalveluita ja toi mintakeskuksen johta jan alaisuuteen. Yksikön toiminnan rajapin nat erityisesti muun mie lenterveystyön ja Työteekin suuntaan tulee pe rusteellisesti selvittää. Yksikön tulevan toiminnan suunnittelussa tu lee kiinnittää huomiota myös toiminnan taloudellisuuden edistämi seen. Työteekkitoimikunta on käsitellyt seudun hankkeita ja osaavan työvoiman saata vuuteen liittyviä prosesseja eri sidosryhmien kanssa. Kysymyksessä on laaja, monia rajapintoja sisältävä kokonaisuus. On monia asiakasryhmiä, joiden palvelu edellyttää erilaisia prosesseja. Ikärakenteen muut tuessa asiakasvolyymit ja asiakkuuksien rakenne muuttuu. Palvelu tuotannon rakenteidenkin tulisi muuttua siinä mukana. Lopputulok sena pitää tavoitella parempaa tehokkuutta, taloudellisuutta ja vai kuttavuutta ottaen myös huomioon Sastamalan tiukan talouden asettamat vaatimukset. Kokonaisuuteen kytkeytyy elinvoiman ydinprosessi osaavan työvoiman saatavuuden ja työlli syydenhoidon yksiköiden näkökulmasta. Hyvinvoinnin ydinprosessi puolestaan sisältää tilaajatoiminnot erikoissairaanhoidolta sekä pe rusterveydenhuollolta ja vanhuspalveluilta. Lisäksi aluesosiaalityö, perhepalvelut ja sosiaalipalvelut ovat Sastamalan kaupungin asia kasprosesseja ja sisältävät mm. toimeentulotuen, jonka kustannus rakenne osaltaan riippuu kuntouttavan työtoiminnan ja työelämään aktivoinnin onnistumisesta. Seminaarissa linjataan prosessit, osaprosessit ja toimijat, joiden tehtävänä on yhteistyössä valmistella rajapintoja ylittävä prosessien kokonaisuus päihdeongel maisten, mielenterveysongelmaisten, kun-

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ touttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden tehokkaaksi, taloudelliseksi ja tuottavaksi palvelemiseksi. Prosessirakenneseminaarissa kuultiin Työteekin johtaja Tii na Lep pä nie men ja Vam ma lan alue sai raalan ylilääkäri Irma Järvinen-Aron asiantunti ja-alustukset. Seminaarissa sovittiin, että hyvinvoinnin pro sessin uusi joh taja muodos taa poik kihallinnollisen työryhmän, jo ka selvittää päihde on gelmais ten, mie lenterveysongelmaisten ja kun touttavaan työtoi min taan oh jatta vien asiakkaiden kuntouttamisen ko konais vastuun ja laatii sosiaa lista, ammatillista, lääkinnällistä ja opinnollista kuntoutu mista oman elä män hallintaan koskevan pro sessin kuvauk sen raja pintoineen. Päätös: Todettiin, että työryhmä jatkaa asian selvittämistä ja laatii prosessin kuvauksen rajapintoineen. Työvaliokunta antoi Katja Tommiskalle yhdessä Tapani Koivun ja Riit ta Hie ta lan kans sa valtuudet neuvotella henkilöstön siirtymi seen liit ty vis tä asioista. Vam ma lan aluesairaalan ja Sastamalan kau pungin välillä tehdään asias ta sopi mus. TYOVALIO 300 Hyvinvointijohtajan ehdotus: Päihdeongelmaisten, mielenterveysongelmaisten ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden prosessikuvauksen tekemistä varten muodostettu työryhmä on aloittanut työnsä. Työryhmän yhteinen näkemys on, että päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tulisi suunnitella oma palvelukokonaisuutensa. Tämän vuoksi työryhmän tehtävänantoa tulisi laajentaa koskemaan prosessikuvauksen laadinnan lisäksi myös palvelukokonaisuuden suunnittelu. Valmisteluvastuu; hyvinvointijohtaja Ehdotus kj: Työvaliokunta hyväksyy hyvinvointijohtajan ehdotuksen. Edelleen tulee selvittää oman palvelukokonaisuuden kustannukset vaihtoehtoihin verrattuna. Päätöksen palvelukokonaisuuden perustamisesta tekee järjestelytoimikunta. Valtuudet toiminnan aloittamisesta sisältyvät Sastamalan kaupunginvaltuuston hyväksyttävään talousarvioon. Tämä valmistelutehtävä saatetaan järjestelytoimikunnan tietoon. Päätös: Työvaliokunta päätti pyytää työryhmältä suunnitel maehdotuksen. Valmistelutehtävä saatetaan järjestelytoimikunnan tietoo JÄRJTMK 118 Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta merkitsee asian tiedoksi saaduksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Hyvinvointijohtajan kokoaman poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on ollut selvittää päihde- ja mielenterveysongelmaisten ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden kuntouttamisen kokonaisvastuu Sastamalan alueella. Lisäksi työryhmän tehtävänä on ollut laatia asiakkaan elämän hallintaa edistävän prosessin kuvaus huomioiden sosiaalisen, ammatillisen, lääkinnällisen ja opinnollisen kuntoutuksen osa-alueet sekä suunnitella em. kuntoutuksen osa-alueet integroiva palvelukokonaisuus. Poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat toimineet Leena Alavilo, perusturvajohtaja, Äetsä (siht.) Irma Järvinen-Aro, psykiatrian ylilääkäri VAS Reetta Kettunen, koulutuspäällikkö, ammattiopisto Luovi Anna-Leena Kivipuro, apulaisrehtori, VASKY Tiina Leppäniemi, johtaja, Työteekki Ulla Mattelmäki, ylilääkäri, Saspe Regina Salkovic, johtaja, Vammalan seudun työvoimatoimisto Katja Tommiska, hyvinvointijohtaja, Sastamala (pj) Toimintansa aikana poikkihallinnollinen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ( ja ), minkä lisäksi se päätti kokouksessaan muodostaa keskuudestaan alatyöryhmän, johon ovat kuuluneet Lee na Alavilo, Irma Järvinen-Aro, Tiina Leppäniemi ja Katja Tommiska ja se on kokoontunut toimintansa aikana kaksi kertaa ( ja ). Päihdeongelmaisten, mielenterveysongelmaisten ja kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien työkyvyttömien asiakkaiden kuntouttamisen kokonaisvastuu Poikkihallinnollinen työryhmän näkemys on, että päihde- ja mielenterveysongelmaisten asiakkaiden sekä kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkai den kuntoutuspalveluja tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, koska kuntoutuspalveluja tuottavia tahoja on useita. Lähtökohtaisesti asiakkaan asiakasprosessista vastaa se taho, jonka palveluihin asiakas on lakisääteisesti oikeutettu. Vastuukysymykset ongelmallis tuvat yleensä tilanteessa, jossa asiakas on useamman kuin yhden palvelun piirissä: mikä taho ja kuka työntekijä vastaa asiakkaan pal velukokonaisuudesta. Työryhmä katsoo, että olemassa olevien kun toutuspalveluja tuottavien toimijoiden välille tulee luoda toimivat yh teistyökäytännöt, tehokas ja toimintavarma palveluohjaus ja selkeät organisaatioiden välisen palveluohjauksen pelisäännöt. Työryhmä esittää, että Sastamalan kaupungin hyvinvoinnin ydinprosessi kokoaa kuntoutus palveluja tuottavat toimijatahot saman pöy-

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ dän ääreen ja käynnistää kehittämistyön, jonka tavoitteena on aikaansaada toimijoiden välille toimivat yhteistyökäytännöt sekä toimintavarma palveluohjaus. Ammatillista, opinnollista, lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutumista oman elämän hallintaan koskevan prosessikuvauksen laadinta ja kuntoutuksen eri osa-alu eet integroivan palvelukokonaisuuden suunnittelu Poikkihallinnollinen työryhmä on tehtävänannon mukaisesti rajannut työnsä koskemaan päih de- ja mielenterveysongelmaisten sekä kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden palvelukokonaisuutta. Työryhmä on ensin kartoittanut em. asiakasryhmille suunnattujen kuntoutuksen palvelu jen nykytilaa, minkä pohjalta se on arvioinut palvelujen kehittämistar peita ja laatinut ehdotuksen kehittämissuunnitelmasta. Kuntoutuksen käsitettä, sen eri osa-alueita ja osa-alueiden mukaista palvelutarjontaa Sasta malan alueella kuvataan liitteenä olevassa työvoiman palvelukes kuksen johtajan Tiina Leppäniemen koostamassa kuvauksessa "Kuntoutustyö Sastamalan seudulla". Kuvauksen pohjalta voidaan todeta, että tällä hetkellä Sastamalan alueella on tarjolla niin amma tillisen, lääkinnällisen, opinnollisen kuin myös sosiaalisen kuntoutuk sen palveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on toistaiseksi tuotettu lähes yksinomaan työvoiman palvelukeskus Työteekissä se kä muutamissa hankkeissa, kuten esimerkiksi Tukitalon Koutsi- ja PaTu-hankkeissa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tuottaminen työvoiman palvelukeskuksessa on palvelukeskuksen johtajan näke myksen mukaan ongelmallista, koska yksikön työntekijöillä ei ole ammatillisia valmiuksia päihde- ja mielenterveysproblematiikan kä sittelyyn, koska yksikön perustehtävä on ammatillinen kuntoutus. Työvoiman palvelukeskuksen kohderyhmänä ovat työttömät työnha kijat ja työvoiman palvelukeskusten asiakkuuskriteerit on määritelty poikkihallinnollisena yhteistyönä valtakunnallisella tasolla: työtön, työkykyinen, työhaluinen, työmarkkinoiden käytettävissä oleva ja ak tiivisesti kokoaikatyötä hakeva. Kriteerien tulee täyttyä yhtäaikaises ti. Tämänhetkisten tietojen mukaan työvoiman palvelukeskusten tu lee v linjata toimintaansa yhä enemmän työttömyysturvalain ja julkisen työvoimapalvelulain mukaisesti ammatillisen kuntoutuksen palveluiden tuottamiseen. Käytännössä tämä tulee merkitsemään si tä, että työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden tulee olla työkykyi siä. Sosiaalista kuntoutusta tarvitseville asiakkaille tulee olla tarjolla, jokin muu heidän toimintakykyään ylläpitävä ja/tai edistävä palvelu. Työryhmän näkemys kuntoutuspalveluiden kehittämistarpeista on, että Sastamalan alueen olemassa olevasta palvelujärjestelmästä puuttuvat pitkälti työvoiman palvelukeskuksen asiakkuuskriteerien ulkopuolelle jääville päihde- ja mielenterveyspulmista kärsiville asiakkaille suunnatut sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Vammalassa tuotetaan vuoden 2008 lop puun Hyrkin sairaalassa erikoissairaanhoidon palveluna suojatyötä, mutta suojatyötoiminta päättyy

19 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Työryhmä katsoo, että sosiaalisen kuntoutuksen palveluille on olemassa selkeä tilaus ja ne on mahdollista niveltää sekä teoriassa että käytännössä osaksi ole massa olevaa palvelurakennetta. Liitteenä on työvoimatoimiston johtajan Regina Salkovicin laatima kuvaus sosiaalisen kuntoutuksen palvelun jäsentymisestä osaksi olemassa olevaa palvelujärjestel mää. Edellä esitetyn pohjalta poikkihallinnollinen työryhmä esittää, että Sastamalan kaupunkiin pe rustetaan vuoden 2009 aika na sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuottava yksikkö "Kuntoutujan toimintakeskus", jonka asiakaskohde ryhmiä ovat mielenterveyskun toutujat, päihdekuntoutujat, kuntoutus tuella olevat henkilöt, eläkeläi set, toimeentulotuen asiakkaat ja syr jäytymisvaarassa olevat. Toi mintakeskus on sosiaalisen kuntoutuk sen yksikkö, jonka toiminnan tavoitteena on edistää kuntalaisten osallisuutta ja sitä kautta tuottaa sosiaalista hyvinvointia. Toiminta keskus luo, ylläpitää ja edistää kun toutujien toimintakykyä, joka on edellytys työkyvylle ja sitä kautta kuntoutujien etenemiselle kohti am matillista ja opinnollista kuntou tusta. Toimintakeskuksen palveluja ovat työtoiminta, kuntoutumista edistävät ryhmäpalvelut sekä yksilö ohjaus. Yksilötyön tukena voi toi mia tarvittaessa moniammatillinen työryhmä. Työtoiminnan tehtävien tulee olla eritasoisia (esimerkiksi eritasoisia toimintoja sisältäviä pro jekteja tai hankkeita). Sisällöllises ti työtoimintaan sisältyvät kädentai dolliset työt, ulkoalueiden hoito ja pienimuotoiset alihankintatyöt. Työtoiminnan lisäksi toimintakeskus järjestää ryhmäpalveluja yhteistyössä verkoston ja seu dullisten hankkeiden kanssa. Ryhmäpalvelujen tavoitteena on edis tää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Esimerkkinä eri laiset terveyden edistämisen ennaltaehkäisevät ryhmät kuten liikun taryhmät ja muun tyyppiset terveysryhmät kuten masennuksen itse hoitoryhmät, laihdutusryhmät. Sosiaalisen kuntoutuksen yksilöohjauksen osalta työryhmä esittää, että yksilöohjaukseen luodaan vuoden 2009 aikana malli siitä 1) kuinka asiakkaat ohjataan kuntoutujan toimintakeskukseen ja 2) kuinka asiakasprosessi koordi noidaan. Työryhmän alustava näkemys on, että ohjaus toimintakes kukseen kulkee aluesosiaalityön osaprosessin kautta seuraavalla ta valla: palvelutarvearvio -> palvelusuunnitelma (sopimus osan kans sa) -> säännöllinen seuranta ja arviointi -> mahdollisen jatkopolutuk sen suunnittelu yhteistyössä verkoston kanssa. Kuntoutujan toimintakeskuksen organisatorisen sijoittumisen ja hallinnollisten järjestelyjen osalta työryhmä esittää, että Kuntoutujan toimintakeskus sijoittuu aluesosiaalityön osaprosessiin aluesosiaalityön päällikön alaisuu teen. Toimintakeskuksen työntekijöinä toimii kolme ohjaajaa. Alue sosiaalityön päällikkö seuraa toimintakeskuksen operatiivista toimin taa ja vastaa siitä (päivittäisjohtaminen, seuranta, henkilöstöjohtami nen) ja vastaa myös yksikölle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hän vastaa myös sosiaalisen kuntoutuksen palve lun kehittämisestä (tavoitteiden asetanta, tuloskortit osana kaupunki strategian tekoa) ja sen integroinnista

20 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ osaksi aluesosiaalityön osa prosessia. Osana selvitystyötä on selvitetty palvelukokonaisuuden kustannukset ja verrattu niitä kahteen eri vaihtoehtoon: ostopalveluun ja ns. nollavaihtoehtoon. Kustannus vertailun suorittanut Sastamalan aluesosiaalityön päällikkö Leena Alavilo esittelee kustannusvertailun tuloksia kokouksessa. Palvelukokonaisuuden järjestämiseen on varattu aluesosiaalityön osaprosessin vuoden 2009 talousarvioesitykseen euron määräraha. Valmisteluvastuu: Katja Tommiska, moniammatillinen työryhmä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän edellä olevat ehdotukset edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2009 ta lous arvion kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena. Päätös: Liitteet SASTAMALA - KUNTOUTUKSEN KOHDENNETUT PALVELUT KUNTOUTUSTYÖ SASTAMALAN SEUDULLA

21 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus LAUSUNTO PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄN/LÄNSI-PIRKAN- MAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AIESOPIMUSEHDOTUKSESTA JA VALMISTELU- MUISTIOSTA KHALL Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamis-hanketta koskevan opetusministeriön toimeksiannon mukaisesti Pirkanmaan koulutus konserni-kuntayhtymä (Pirko) on valmistellut järjestäjäverkon kokoa mista yhteistyössä Pirkanmaalla toimivien ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatioiden omistajakuntien kanssa. Pirko on ministe riön suosituksen mukaisesti neuvotellut kuntayhtymäkohtaisesti (Länsi-Pirkanmaa, Mäntän seutu, Valkeakosken seutu) niiden jäsen kuntien kanssa opetusministeriön toimeksiannon mukaisesta suosi tuksesta. Neuvottelutilaisuuksien tavoitteena on ollut selvittää mahdollisuudet perustaa kuntayhtymä kohtaisesti valmisteleva selvitystyöryhmä, jonka jäsenet koostuisivat koulutuksen järjestäjien jäsenkuntien edustajista sekä Pirkon halli tuksen nimeämistä kuntayhtymän edustajista ja jotka selvitysmiehen johdolla selvittäisivät mahdollisuuksia yhdentymisprosessin käynnis tämiseksi. Yhdentymisprosessineuvottelut käytiin pääasiassa kunta yhtymien omistajakuntien nimeämien edustajien kanssa. Tätä me nettelytapaa noudatettiin myös Pirkoa muodostettaessa, sillä omis tajapoliittinen ohjaus kuntayhtymissä on omistajakunnilla. Käytyjen neuvottelujen pohjalta Pirkon hallitus kutsui valmisteluja varten selvitysmieheksi opetusneuvos Arpo Heinonen, joka toimi selvitysmiehenä myös Pir kanmaan liiton asettamassa ja Pirkon muodostumiseen johtaneessa hankkeessa. Heinonen toimi alueellisten neuvotteluryhmien puheen johtajana. Pirkon hallitus esitti keväällä 2008 edellä tarkoitettujen koulutuskunta-yhtymien jäsenkunnille, että ne nimeäisivät edustajansa työryhmiin. Ryhmien työ käynnistyi selvitysmiehen johdolla maaliskuussa Niiden tavoitteena oli selvittää edellytykset ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon ke hittämiseen opetusministeriön antaman suosituksen mukaiseksi. Työryhmät laativat selvitysmiehen johdolla alustavat ehdotukset Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Valkeakosken seudun koulutuskunta-yhtymän aiesopimusehdotuksiksi sekä niihin liittyville taustamuistiolle. Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän nimeämien edustajien kanssa käy tiin yksi neuvottelu. Kuntayhtymän jäsenkunnat eivät nimenneet edustajiaan työryhmiin. Kuntayhtymien yhdistämisen jatkovalmistelu voidaan käynnistää, kun aiesopimusehdotuksis ta sekä niiden taustamuistiosta saadaan Pirkanmaan koulutuskon serni-kuntayhtymän, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayh-

22 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ tymän omistajakuntien halli tusten lausunnot. Lausuntojen perusteella ratkaistaan, onko edelly tyksiä jatkaa valmisteluja kuntayhtymien yhdistymiselle ja laaditaan ko yhdistymisen edellyttämä aiesopimus. Yleisin näkemys oli, että yhdistymisen tavoiteajaksi asetettaisiin vuosi Kuntayhtymien yhdistymisen edellyttämä valmistelutyö perussopimuksen sekä mui den toiminnan järjestämiseen liittyvien järjestelyjen osalta tulisi teh dä siten vuoden 2009 aikana. Työryhmät päätyivät suosittelemaan, että Pirkon hallitus lähettää alustavat alesopimusehdo tukset sekä valmistelumuistion lausunnolle lokakuun 2008 aikana. Lausunnot pyydetään Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta. Kuntayhtymien jä senkuntien hallitusten lausuntojen ja kannanottojen jälkeen Pirkon hallitus päättää yhdistymisprosessin jatkovalmistelusta. Lausunto pyyntö toimitetaan tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkan maan liitolle sekä Mänttä-Vilppulan ja Sastamalan järjestelytoimikun nille. Lausuntopyyntö toimitetaan tiedoksi myös keskeisille sidosryh mätahoille: Opetusministeriö, Opetushallitus, Suomen Kuntaliiton si vistysosasto, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Valkeakos ken seudun koulutuskuntayhtymä sekä kuntayhtymien henkilöstöjärjestöt. Pirkanmaan koulutuskonserni pyytää kuntien lausuntoa mennessä. Oheismateri aalina on asiaa koskeva valmistelumuistio ja aiesopimusluonnos. Valmisteluvastuu: Pekka Kares Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää todeta Sastamalan kaupungin pyydettynä lausuntona Pirkanmaan koulutuskonsernille seuraavaa: Mouhijärven kunta on Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän perustajajäsen. Neuvottelut Sastamalan kaupungin liittymisestä Länsi-Pirkanmaan koulutuskun tayhtymän jäseneksi ovat kesken. Sastamalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan (KVALT 13 ) yksimielisesti linjannut, että Sastamalan kaupunki on jatkossakin Länsi-Pirkanmaan koulu tuskuntayhtymän jäsen. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä kouluttaa selkeän enemmistön Mouhijärven alueen perusopetuksen päättävistä nuorista ammatilliseen toisen asteen tutkintoon. Alueelta on myös perinteisesti suuntauduttu ammatillises sa koulutuksessa Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän suun taan. Tämän lisäksi Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ( alkaen Sastamalan koulutuskunta yhtymä) ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ovat viime vuosina toteutta neet määrätietoista tiivistyvän yhteistyön mallia. Kuntayhtymien joh toryhmät ovat järjestäneet säännöllisiä tapaamisia lukuvuosittain koulutusyhteistyön toteuttamiseksi. Tämän lisäksi kunta yhtymät ovat toteuttaneet yhteisiä ESR-hankkeita sekä

23 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ muita kehityshankkei ta. Näillä perusteilla on luonnollista, että perustettava Sastamalan kaupunki jatkaa Mouhijärven kunnan lakkaamisen jälkeen jäsenenä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymässä. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestämisessä ensiarvoisen tärkeää on alueellisen ohjausvaikutuksen toteutuminen läheisyysperiaatteella. Tämä johtuu siitä, että koulutuksella on suora vaikutus siihen, millaista yritystoi mintaa alueella on. Yritysten tarpeiden huomioiminen ja niihin vas taaminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä alueella olevaa päätös valtaa, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta. Sastamalan kaupungin kantana on, että yllä esitetyn perusteella Länsi-Pirkanmaan koulutus kuntayhtymän tulisi jatkaa itsenäisenä koulutuksen järjestäjänä. Koulutuskuntayhtymän on hyvä jatkaa hyvin alkanutta koulutuksellis ta yhteistyötä Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Vastaa vasti myös koulutusyhteistyö Pirkanmaan koulutuskonsernin kanssa on luonnollista ja erittäin tärkeää. Päätös: Liitteet PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄN JA LÄN- SI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AIESOPIMUSEH- DOTUS PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄN JA LÄN- SI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALMISTELU- MUISTIO

24 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDELLE KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ KHALL Tampereen käräjäoikeuden kirje Tampe reen käräjäoikeuden tuomiopiirin kunnille "Lautamiesten lukumäärä Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun lokakuussa 2008 valitut kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Viimeksi lukumäärä on vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä (OM 8/31/2004). Oikeusministeriö on pyytänyt oheisessa kirjeessään käräjäoikeuksia arvioimaan lautamiesten tarpeen kokonaismäärän ja kunkin tuomiopiiriin kuuluvan kunnan osalta. Edellä esitetyn johdosta Tampereen käräjäoikeus varaa tuomiopiiriinsä kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien lautamiesten lukumäärän osalta. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan käräjäoikeudelle viimeistään mennessä." Oheismateriaalina on oikeusministeriön kirje. Toimikaudella Mouhijärveltä valittujen käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärä on ollut kak si, Äetsästä kolme, Suodenniemeltä kaksi ja Vam ma lasta kahdeksan. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä Tampereen käräjäoikeudelle seuraavaa: Valittavien lautamiesten määrässä on otettava Sastamalan osalta huomioon se, että kaupungissa säilyy vielä ensi vuoden ajan käräjäoi keu den istuntopaik ka. Koska täällä järjestettäviin istuntoi hin kootaan käsiteltä vät asiat alueellisesti eikä istuttavien asioiden tyy pin perus teella, lau tamiesten tarve istunnoissa säilyy ensi vuoden ajan lähes ennallaan, vaikka lautamiesistuntoja jatketaan enää lä hinnä vaka vimpien rikos ten osalla.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Kaupunginhallitus esittää, että Sastamalasta valittavien lau ta mies ten mää rää ei vähennetä samassa suh teessa kuin käräjä oi keu des sa toteu tuvien lautamiesistuntojen määrä laskee nykyises tä. Lauta miesten määräs sä voidaan kuitenkin ottaa huomioon se, et tä Mouhi järveltä valitutut lautamiehet ovat osallistu neet Tampereella järjestet tyihin is tuntoihin ja he ovat mukana tule van Sastamalan lau tamieslu kumää rässä. Kaupunginhallitus esittää, että Sastamalasta valittavien käräjäoikeu den lautamiesten lukumäärä on noin kymmenen. Päätös: Liitteet OIKEUSMINISTERIÖN KIRJE

26 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus KIRJASTOJEN NIMENMUUTOS KHALL Vammalan kaupungin, Mouhijärven ja Äetsän kuntien kirjastojen nimien muuttamista Sastamalan kaupungin organisaation mukaisiksi kuntien kirjastojen johtajat ovat kirjastotiimissä valmistelleet. Kulttuuri-kirjastotiimi on asiaa käsitellyt ja ehdottaa seuraavia nimenmuutoksia: SASTAMALAN KAUPUNGINKIRJASTO Sastamalan pääkirjasto Sillankorvankatu 1 (ent. Vammalan kaupungin pääkirjasto) Mouhijärven kirjasto Uotsolantie 56 (ent. Mouhijärven kunnan pääkirjasto) Äetsän kirjasto Keikustie 3 (ent. Äetsän kunnan pääkirjasto) Muiden toimipaikkojen nimet säilyvät ennallaan. Valmisteluvastuu: kulttuuri-kirjastotiimi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy Sastamalan kau pun gin kirjaston kolmen toimipisteen nimen muutoksen lu kien edellä esitetyllä tavalla. Päätös:

27 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus ÄETSÄN MUSIIKKIKOULUN NIMEN MUUTTAMINEN KHALL Keikyän kunta perusti vuonna 1973 Keikyän Musiikkiopiston ja myöhemmin Musiikkiopisto muutti nimensä Keikyän Musiikkikouluksi. Äetsän kunnan perustamisen yhteydessä Keikyän Musiikkikoulun nimi muutettiin Äetsän Musiikkikouluksi. Äetsän Musiikkikoulun päätoimipaikka on Äetsässä ja oppilaita on äetsäläisten lisäksi Vam malan kaupungista, Mouhijärven ja Kiikoisten kunnista. Äetsän Musiikkikoulun nykyiseen opetussunnitelmaan sekä Sastamalan musiikkiopistolle Sastamalan järjestelytoimikunnassa hyväksyttyyn ope tussuunnitelmaan sisältyy musiikinopetus varhaisiän musiikkikasva tuksesta alkaen musiikkiopistotason opetukseen asti. Sastamalan kaupungin perustamisen myötä laajan oppimäärän mukaista musiikin perusope tusta tarjoavan Äetsän musiikkikoulun toiminta-alueeksi pysyvästi muodostuu koko Sastamalan kaupungin alue ja lisäksi musiikkioppi laitos tarjoaa ja myy musiikinopetuspalveluja lähikuntien lapsille ja nuorille. Toiminta-alueen pysyvän muutoksen johdosta on perusteltua muuttaa Äetsän musiikkikoulu Sastamalan Musiikkiopistoksi lukien. Valmisteluvastuu: Kristiina Virtanen, Ar ja Val to nen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että toiminta-alueen pysyvän muu tok sen joh dosta Äet sän mu siik ki kou lun nimi muutetaan Sasta malan Musiik ki opistoksi lu kien. Päätös:

28 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Sastamalan kaupunginhallitus HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN KHALL Kuntalain 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö,jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä. Kuntalain 50 kuuluu seuraavasti: 50. Hallintosääntö Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) toimielinten kokoontumisesta; 2) varajäsenten kutsumisesta; 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7) esittelystä; 8) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä; 9) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 10) asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään; 11) tiedottamisesta; 12) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 13) kunnan taloudenhoidosta; sekä 14) hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Periaatteena on, että hallintosääntöä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan vaikka vuosittain. Kuitenkin muutostarpeet arvioidaan ainakin valtuustokausittain. Hallintosääntöehdotus on valmisteltu Sastamalan yhdistymissopimuksen sekä eri valmistelu vaiheissa järjestelytoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa hyväk syttyjen kannanottojen pohjalta. Ehdotuksen keskeisimmät periaatteet: - Hallintosäännössä vahvistetaan se, että kaupunki käyttää palvelutuotannossaan prosessi maista toimintamallia. - Prosessikartan vahvistaminen ydinprosessien, tukiprosessien sekä näiden ensimmäisen ta son osaprosessien osalta kuuluu kaupunginvaltuustolle. - Perusopetuslain 6 :ssä tarkoitettujen koulupaikkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuu luu valtuustolle.

29 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/ Henkilöstöjaoston jäsenistä vähintään neljän ja heidän varajäsenensä tulee olla kaupungin hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitukseen kuulumat tomien jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee olla kaupunginval tuuston jäseniä. - Sastamalan Tilakeskus Liikelaitos ja Sastamalan Vesi Liikelaitos ovat kuntalain tarkoitta mia, kaupunginhallituksen alaisia kunnallisia liikelaitoksia. - Rakennushankkeiden osalta valtuusto päättää yli euron rakennushankkeista sekä yli euron uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden mah dollisten hankesuunnitelmien hyväksymisestä - liikelaitoksen johtokunta päättää alle euron uudisrakennushankkeista ja mahdolli sista hankesuunnitelmista - liikelaitoksen johtaja päättää alle euron peruskorjaushankkeista ja mahdollisten hankesuunnitelmien hyväksymisestä - rakennushankkeiden pääpiirustusten hyväksyminen kuuluu liikelaitoksen johtajalle - Muiden kuin omakotitonttien (teollisuus-, kerrostalo- ja rivitalotontit) myynti kuuluu kaupun ginhallitukselle. - Kaupungin omistukseen tulevien rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten ostamisesta ja rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten myymisestä kaupungin valtuuston vahvistamissa rajoissa päättää liike lai tok sen johtokunta - Liikelaitoksen lainanotosta päättää johtokunta kaupunginvaltuuston talousarviossa määritte lemällä tavalla ja rajoissa. - Hallintosäännössä ei määritellä tarkasti muiden kuin kaupunginjohtajan ja ydinprosessin, liikelai toksen ja hallinnon tukipalvelun johtajan teh tävät ja ratkaisuvalta (poikkeuksena rakennustarkastaja, maa seutu päällikkö ja lomituspalvelupäällikkö). Tehtäväkokonaisuudet muodostuvat prosesseissa tehtävillä delegointipäätöksillä ja talousarvion ja täytäntöönpanomääräysten yhteydessä annettavila ohjeilla. Tehtävät kir ja taan asian omais ten hen ki löi den tehtäväkuvauksiin. - Kaupunginhallituksella, lautakunnalla, johtokunnalla sekä kaupunginjohtajalla ja ydinproses sin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajalla on oikeus dele goida päätösvaltaa alaspäin (subdelegointi); hallintosäännön perus teella tehdyt delegointipäätökset tulee saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi vuosittain. - Virkojen perustaminen kuuluu kaupunginhallitukselle samoin kuin virkasuhteen muuttami nen työsuhteeksi. Virkoja on vain tehtävissä, joissa käytetään julkis ta valtaa. Perusteluna on, että käytännössä viroista määrära ha-asioina päättää valtuusto jo talousarvion yhteydessä. Viran pe rustaminen onkin sen jälkeen lähinnä tekninen toimenpide. - Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajan sekä suoraan alaisensa ensimmäisen tason ydinprosessin johtajan valinta kuuluu kaupunginhallitukselle. Muiden osaprosessien johtajien valinta kuuluu lautakunnalle ja johtokunnal le. Muun henkilöstön valinnasta päättää ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtaja. - Henkilöstön palkan määrääminen kuuluu kaupungin johtajan, apulaiskaupunginjohtajan, ydinprosessin johtajan, liikelai toksen johtajan

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (419)

Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (419) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 09.05.2017 klo 13:30-15:28 Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (419) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot