HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 1 Ossi Halonen Alustus HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA SISÄLTÖ: 1. KILPAILUKYKY 2. YRITYSKUVA 3. TULOS 4. TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN 6. IHMISTEN JOHTAMINEN 7. CASE HSOP 1.KILPAILUKYKY KILPAILUKYKY ON YRITYKSEN OLEMASSAOLON EDELLYTYS, JOTEN SIITÄ HUOLEHTIMINEN ON YRITYSJOHDON TÄRKEIN TEHTÄVÄ YRITYKSEN KILPAILUKYKY MUODOSTUU: TUOTTEET / PALVELUT TUOTANTOVÄLINEET: rakennukset, koneet ja laitteet, tieto- ym. järjestelmät HENKILÖSTÖ: Esimiehet ja henkilökunta Kilpailukykyä ei voi mikään yritys saada valmiina mistään, vaan yrityksen johdon on se aikojen kuluessa rakennettava ja sitä edelleen kehitettävä. Vahvinta kilpailukykyä ei ole se, että tehdään asiat kilpailijoita paremmin, vaan se, että tehdään ne eri tavalla TÄRKEIN KILPAILUETU: IHMISET JA HEIDÄN TAPANSA AJATELLA JA TOIMIA Kilpailuetu syntyy jatkuvasta oppimisesta ja väistämättä tapahtuvan muutoksen onnistuneesta hallinnasta. MIKSI HENKILÖSTÖ ON KILPAILUKYVYN KIVIJALKA? KOSKA MENESTYKSEN TEKIJÄT, IHMISET SAAVAT AIKAAN MENESTYSTEKIJÄT JA KILPAILUEDUT Tuotteet ja palvelut on helppoa kopioida ja muotoilla kilpailijoiden tuotteiden kaltaisiksi, joten kuluttajan on vaikea löytää niiden välille merkittäviä eroja ATK- ja muut järjestelmät eivät käytännössä eroa kilpailijoiden välillä, joten niistäkään ei juuri ole synnytettävissä kilpailuetua Toimitilat ovat lähes kopioita toisistaan

2 Jäljelle jää vain henkilöstö. johon liittyy kaksi tärkeää kokonaisuutta: ajattelu- ja toimintatapa sekä osaaminen, yrittäjyys ja luovuus. Näistä henkilöstön ominaispiirteistä syntyvät merkittävimmät kilpailukyvyn erot, joita sitä paitsi on lähes mahdotonta tarkkaan selvittää ja kopioida. Yritys personoituu henkilöstöönsä, erityisesti ylimpään johtoon. Personoituminen on niin tärkeä kilpailutekijä, että sitä tulee suorastaan tavoitella. 2

3 3 HENKILÖSTÖN ROOLI KILPAILUKYVYN LUOJANA A J A T T E L U T A P A OSAA- MINEN YRITTÄJYYS, SISÄINEN YRITTÄJYYS LUOVUUS TOIMINTA- TAPA PALVELUN LAATU YRITYS- KUVA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUS KILPAILUKYKY = TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE

4 4 KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN: OIKEA JOHTAMISKULTTUURI EI JOHTAA VAAN JOHDATELLA OIKEAT TYÖNTEKIJÄT TULEVAISUUTENSA KULTTUURIN IHMISIÄ TYÖN ORGANISOINTI TYÖNTEKIJÄ ON OMAN TYÖNSÄ PARAS KEHITTÄJÄ OSALLISTUMINEN JA VALTAISTAMINEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA VALMENNUS JA KOULUTUS TUTKINTOPOHJAISUUS TIEDON JAKO APULANTAKIN ON HYÖDYLLISTÄ VAIN LEVITETTYNÄ HYÖDYN JAKAMINEN OIKEUDENMUKAINEN OSUUS TULOKSESTA 2. YRITYSKUVA Peruslähtökohta: Yrityskuva olemme me ja toimintamme Yrityskuvan merkitys kilpailutekijänä tulee korostumaan voimakkaasti. Se on palvelualan yrityksille tärkeämpi kuin teollisuusyrityksille. Sen, millaiseksi yrityskuva muodostuu, ratkaisee henkilöstön ajattelu- ja toimintatapa Yrityskuvan muodostaa se ihmisjoukko, joka tulee aamulla töihin, tekee päivällä työtään ja lähtee illalla kotiin. Se muodostuu yksittäisistä henkilökohtaisista suorituksista ja jokaisen yksittäisen toimenpiteen seurauksena. Sitä ei tee joku muu, vaan sitä rakentaa jokainen henkilöstöön kuuluva omalla päivittäisellä toiminnallaan mitä luotettavampi yrityskuva on, sitä vähemmän asiakas tekee vertailuja muihin tarjoajiin mitä vahvempi yrityskuva on, sitä korkeampi hinta yrityksen tuottamista palveluista ollaan valmiita maksamaan

5 5 mitä parempi yrityskuva on, sitä helpommin asiakas saadaan yhteistyöhön ja myös asiakkaan ohjaaminen on helpompaa, sitä ymmärtäväisemmin asiakkaan suhtautuvat yrityksen tekemiin virheisiin sitä helpommin asiakas kertoo muille käyttävänsä yrityksen palveluja 3. TULOS YRITYKSEN TULOS SYNTYY MYYNTITULOKSISTA, SILLÄ ILMAN MYYNTIÄ EI OLE TULOSEUROJA. MYYNTI ON TULOKSEN TEKEMISEN EHDOTON EDELLYTYS. SE EI OLE ITSETARKOITUS, EI TULOKSESTA IRRALLINEN ASIA EIKÄ YLIMÄÄRÄINEN RIESA MYYNTITULOKSEN YHTEYS YRITYKSEN TULOKSEEN SAATTAA OLLA VAIKEA YMMÄRTÄÄ. EI-ASIAKASKONTAKTISSA OLEVAT SAATTAVAT TODETA, ETTÄ MYYNTI MAHDOTONTA JA MYYNNISTÄ PALKITSEMINEN SAATTAA HEISTÄ TUNTUA EPÄOIKEUDENMUKAISELTA. HYVÄHENKISESSÄ YRITYKSESSÄ VINKITYS TOIMII. TULOKSEN SYNTYMISEN AJATTELUTAPA: TULOSKUNTO ALLAMAINITUT YHDESSÄ LUOVAT POHJAN TULOSKUNNOLLE = TALOUDELLISELLE TULOKSELLE, JOKA MERKITSEE TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE JA OMISTAJIEN SIJOITUKSELLEEN EDELLYTTÄMÄÄ TUOTTOA ASIAKASKUNTO TÄLLE POHJALLE RAKENNETAAN ASIAKASKUNTO ELI ASIAKKAAT; HEIDÄN ASIAKASTYYTYVÄISYYTENSÄ SEKÄ YRITYKSEN TOIMINNASTA HEILLE MUODOSTUVA YRITYSKUVA SISÄINEN KUNTO KAIKEN POHJANA JA LÄHTÖKOHTANA ON SISÄINEN KUNTO ELI HENKILÖSTÖ: SEN TAHTOTILA, OSAAMINEN, YRITTÄJYYS, LUOVUUS, VUOROVAIKUTUSTAIDOT SEKÄ HEIDÄN TUOTTAMANSA LISÄARVO ASIAKKAALLE

6 6 4.TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Koska toiminnot ja organisaatio ovat olemassa vain tuotteiden ja palvelujen tuottamista varten, edellämainitut kolme prosessia liittyvät tiiviisti toisiinsa. Näin ollen niiden kehittämisen tulee pääsääntöisesti tapahtua samanaikaisesti niin, että niiden toteuttamisjärjestys on sama kuin em. Tärkeintä on siis tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, jonka jälkeen on tarkasteltava, onko toimintoja ja organisaatiota kehitettävä tuotteissa ja palveluissa tapahtuneiden muutosten takia. Toki on paikallaan tarkastella toimintoja ja organisaatiota vaikka tuotteissa ja palveluissa ei olisikaan tapahtunut muutoksia. Saattaahan olla, että on tullut jokin parempi tai uusi tuotantotekniikka, jolla voidaan tuottaa entistä tehokkaammin tai edullisemmin. Mm. henkilövaihdokset saattavat aiheuttaa pelkästään organisaation kehittämistarpeen Kokemukset henkilökunnan aktiivisesta mukanaolosta edellä mainittujen kehittämistyössä ovat erinomaiset. Idearikkaus ei ole vain johdon yksinomaisessa hallinnassa. Kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, saavutetaan mm. seuraavat edut: itse tekemäänsä kehittämisohjelmaa puolustaa siitä hakee positiivisia piirteitä sitä korjaa oma-aloitteisesti sen toteuttamisen tunnelma on positiivisempi ja aktiivisempi ja sitoutuminen on vahvempaa ja kaikkein tärkein: lopputuloksesta otetaan itse vastuu; ulkopuolisen tekemästä suunnitelmasta vastuu sysättäisiin tekijälle 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN Puhummeko kehittämisestä vaiko kehittymisestä? Kehittämisessä aktiivisena toimijana on joku muu ja hänelle kaatuu vastuu tuloksista. Sen sijaan kehittymisessä toimijana on asianomainen itse ja hän myöskin itse vastaa tuloksista. OSAAMINEN Motto: Osaaminen kasvaa sen jakamisella (Sveiby). Kun henkilöstöllä aikaisemmin on ollut työvoiman rooli, se on muutettava osaamisen rooliksi ja työnantajan on omaksuttava henkilöstön opettajan rooli. Osaaminen korostuu monesta syystä: paras osaaja on myös luotettavin. Luottamus ansaitaan ja säilytetään toiminnan lisäksi osaamisella asiakkaittemme tiedon tason noususta johtuen he ovat entistä osaavampia ja siten vaativampia ja kriittisempiä

7 7 vain osaamalla ja siirtämällä oman osaamisensa asiakkaalle voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. looginen seuraus edellisistä: kilpailijaa parempi osaaminen on edellytys sille, että saamme uusia asiakkaita. Vaikka voisimme tarjota kilpailijan asiakkaalle parempia etuja, meille siirtymisen edellytys on, että osaamisemme on kilpailijaa paremmalla tasolla paras yrityskuva edellyttää parasta osaamista YHTEISÖN OSAAMINEN KASVAA VAIN YKSILÖIDEN OSAAMISEN KAUTTA Kehittyminen on välttämätöntä kahdella rintamalla: on kehityttävä omassa työssään huipputaitavaksi on pyrittävä jatkuvasta laajentamaan omaa näkökulmaansa Tämän vuoksi esimiesten on ensinnäkin pidettävä huoli oman osaamisensa kasvamisesta ja kannettava erityistä huolta tiiminsä henkilöstön osaamisen kasvattamisesta TOISILTAMME OPPIMINEN: Tehokas, mutta usein unohdettu keino: tehokasta täsmäkoulutusta, koska o voidaan keskittyä kunkin yksikön omiin ongelmiin o esimerkkinä käytetään tuttua, konkreettista tilannetta tutussa joukossa uskaltaa tehdä tyhmiä kysymyksiä parhaiden osaajien tieto ja kokemukset saadaan kaikkien käyttöön kouluttajilla on mahdollisuus näyttää kouluttajan kykynsä, joka motivoi ja kannustaa heitä osaamisen taso nousee kerrannaisesti, koska kouluttajien on kehityttävä ensin itse PYSYVÄ KILPAILUETU VOIDAAN LUODA JA YLLÄPITÄÄ VAIN KOHDISTAMALLA OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN KOKO OLEMASSAOLEVAAN HENKILÖSTÖÖN KOULUTTAUTUMISEN TULEE OLLA LUONNOLLINEN OSA PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ OSAAMINEN SUHTEESSA KILPAILUKYKYYN JAETAAN KEHITTYMISEEN JA YLLÄPITOON

8 8 OSAAMINEN KEHITTYMINEN = ERO KILPAILIJOIHIN YLLÄPITO = PÄRJÄTÄÄN KILPAILIJOILLE = MINIMITASO KILPAILUKYKY YRITTÄJYYS YRITTÄJYYS YRITYKSEN KANNALTA Yrityksen tärkein menestystekijä: keino erottautua kilpailijoista ainoa ja todellinen kilpailuetu, jota kilpailijan on hyvin vaikea matkia toiminnan ja joustavuuden turvaaja vahvistaa sidoksen yrityksen ja henkilöstön välille => omistajuusajattelu kasvaa

9 9 YRITTÄJYYS HENKILÖSTÖN KANNALTA Kilpailussa menestyvät parhaiten ne yritykset, joissa jokainen työntekijä on asenteeltaan ja toimintatavaltaan yrittäjä varmimpia tapoja saada ja turvata oma työpaikkansa on saada yritys menestymään esimerkki-ihmiset ovat jokaisessa yrityksessä hyvin haluttuja työntekijöitä varmistaa henkilön työmarkkina-arvon korkean tason. Jokainen on itse vastuussa omasta työmarkkina-arvostaan. johtajan ja alaisen välinen raja hämärtyy SISÄINEN YRITTÄJYYS Keskeisiä päätelmiä sisäisestä yrittäjyydestä: tuonut työhön lisää tavoitteellisuutta lisännyt vapautta ja samalla omakohtaista vastuuta työstä ja tuloksista laajentanut ja rikastanut työtehtäviä parantanut työyhteisön innovatiivisuutta, arkiluovuutta ja tuottavuutta edistänyt markkinointihenkisyyttä, joustavuutta ja laatutietoisuutta lisännyt omatoimisuutta näiden yhteisvaikutuksesta työyhteisöt ovat aiempaa uusiutuvampia ja kannattavampia ja niissä on yrittävä suhtautuminen työntekoon ja yrityksen menestykseen kokemusten perusteella yrittäjyydestä ovat hyötyneet niin työntekijät kuin yrityksetkin MITEN YRITTÄJYYTTÄ ON KEHITETTÄVÄ? Tulevaisuudessa menestyvät vain joustavasti toimivat ja nopeasti toimintaansa muuttamaan pystyvät yritykset yrittäjyys unohdettu voimavara on otettava aktiiviseen käyttöön jos organisaatio ei suosi yrittäjyyttä, myöskään ihmiset eivät ole yritteliäitä, koska organisaation ajattelutapa toteuttaa itseään. Sen vuoksi yrityksen ilmapiiri on muutettava yrittäjämäiseksi yrittäjyys on pantava korvaamaan byrokratia ja toimenkuvat ylimmän ja keskijohdon on oltava aktiivisesti mukana esimerkkinä johtamisen ajattelutapa on muutettava yrittäjyyttä tukevaksi = ei alaisia vaan yrittäjäkolleegoita yrityksen toimintojen kehittäminen on toteutettava henkilöstön omina projekteina yksilöä ja koko yritystä koskevat kehittymisohjelmat on rakennettava yrittäjyyttä tukeviksi palkitsemisjärjestelmät on muutettava yrittämistä ja työn tuloksista palkitseviksi tarjottava henkilöstölle kehittymis-, osallistumis- ja etenemismahdollisuuksia

10 10 LUOVUUS EINSTEIN: UUSIEN KYSYMYSTEN JA UUDIEN MAHDOLLISUUKSIEN HERÄTTÄMINEN JA VANHOJEN ONGELMIEN TARKASTELU UUDESTA NÄKÖKULMASTA. ON TÄRKEÄÄ OLLA LOPETTAMATTA KYSELEMISTÄ LUCRETIUS (N EKR): LUOVA AJATTELU EI OLE JUMALTEN LAHJA TAI MAAGINEN, JOILLEKIN SUOTU KYKY, VAAN YKSINKERTAISESTI VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA ESIMERKKEJÄ: KAIKKI VALTAVAT ATK-OHJELMAT PERUSTUVAT VAIN 2 NUMERON KÄYTTÖÖN, KAIKKI MAAILMAN HIENOIMMAT MAALAUKSET ON TEHTY KÄYTTÄEN VAIN 3 PÄÄVÄRIÄ, KAIKKI LASKENTA PERUSTUU VAIN 10 NUMEROON, KAIKKI MUSIIKKI ON SÄVELLETTY KÄYTTÄEN VAIN 12 NUOTTIA JA KAIKKI MAAILMAN KIRJALLISUUS ON KIRJOITETTU 26:LLA KIRJAIMELLA. MITÄ MUUTA EDELLÄOLEVA ON KUIN VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA? LUOVUUDEN OMINAISPIIRTEITÄ: EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY HELIKOPTERINÄKYMÄ IDEOINTIKYKY KYTKEYTYY VOIMAKKAASTI HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN LUOVUUDEN ESTEITÄ: LUONNON JÄRJESTYSKÖ?: KETTU ON VIKKELÄMPI KUIN NORSU ORGANISAATION SUURI KOKO TUO HITAUTTA JÄYKKÄ ILMAPIIRI JA TEHOKKUUDEN KOROSTAMINEN PERINTEET OMA KÄYTTÄYTYMISEMME: UUSIEN AJATUSTEN ESITTÄJIEN VÄHEKSYVÄ NIMITTELY ( IDEALINKO ) JOS AJATUS OLISI HYVÄ, SE OLISI JO KEKSITTY KUOLIAAKSIVAIKENEMINEN KUN OLEMME TUHONNEET LUOVUUDEN, JÄRJESTÄMME SUURELLA RAHALLA KURSSEJA SAADAKSEMME SEN TAKAISIN! MITEN ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LUOVAN JA MUUTOSHALUISEN LAPSEN TILALLE KASVAA MUUTOSTA VASTUSTAVA AIKUINEN?

11 11 TAVOITTEENA: ARKILUOVUUS MONIEN IHMISTEN AIKAANSAAMA, PIENTEN LUOVIEN RATKAISUJEN JATKUVA VIRTA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEN SIJAAN SALLITTAVA ALOITTEENTEKOVAPAUS JA RISKIN OTTAMINEN LUODA JA YLLÄPITÄÄ OPTIMISTINEN JA VIREÄ MIELIALA 6. IHMISTEN JOHTAMINEN ESIMIES: Perusasiat: oikeudenmukaisuus rehellisyys luotettavuus Mitkään oppiarvot eikä asema oikeuta poikkeamaan näistä Toimintatapa: luonnonilmiöt kansanviisaudet Vuorisaarnan sanoma Esimies on kurinalainen osa yrityksen kokonaisuutta Vaikutukset ovat kerrannaisia, sekä hyvässä että pahassa Analysoi itsesi: keskity vahvuuksiisi ja niiden tuottamiin mahdollisuuksiin Pitää sanoa mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo Ratsastaminen: ratsastaja ohjaa, ratsu toteuttaa. Kummanko tahto ratkaisee toiminnan ja sen tuloksen: minne mennään ja miten? Ajattelutapa ohjaa toimintaa. Ajatuksensa voi valita ja niitä voi muuttaa. Jos haluat muuttaa toimintaa, sinun on ensin muutettava ihmisten ajattelutapaa, sillä vanha ajattelutapa hylkii uutta toimintatapaa ja ihminen palaa vanhaan toimintatapaansa Kestävintä ei ole se, joka pysyy aina samanlaisena vaan se, joka muuttuu viisaasti ajan mukana. Johdatko siis ihmisiä vaiko heidän ajatteluaan? STANFORDIN YLIOPISTO TUTKI 1435 PÖRSSIYRITYSTÄ JA ETSI SELLAISIA, JOIDEN TUOTTO OSAKKEENOMISTAJILLE ON 15 VUODEN AIKANA OLLUT KOLMINKERTAINEN KESKIARVOON VERRATTUNA. TOIMITUSJOHTAJIEN YHTEISET PIIRTEET: EIVÄT OLE TALOUSELÄMÄN JULKKIKSIA

12 12 YLI 90 % ON VALITTU TALON SISÄLTÄ OVAT ALAISTEN ARVION MUKAAN HELPOSTI LÄHESTYTTÄVIÄ ETSIVÄT KESKEISILLE PAIKOILLE OIKEAT IHMISET EPÄSOPIVIA JOHTAJIA EROTETAAN MUTTA VÄLTETÄÄN JOUKKOIRTISANOMISIA STRATEGIAN SIJAAN HAETAAN VASTAUS KYSYMYKSIIN: MISSÄ YRITYS VOI OLLA MAAILMAN PARAS? MIKÄ ON YRITYKSEN TALOUDELLISEN MENESTYKSEN YDIN? MIKÄ ON YRITYKSELLE KAIKKEIN TÄRKEINTÄ? EI YRITÄ SAAVUTTAA MONTAA TAVOITETTA SAMANAIKAISESTI VAAN PYRKII PUSERTAMAAN MONIMUTKAISEN MAAILMAN YKSINKERTAISIKSI OIVALLUKSIKSI JOHTAJAN JA ALAISEN VÄLINEN RAJA HÄMÄRTYY: => jokainen työntekijä joutuu jatkuvasti tilanteisiin, joissa hän toimii itsensä johtajana. 1) ASIAKASKONTAKTIT MUUTTUVAT HYVIN HAASTAVIKSI 2) TYÖ MUUTTUU ENTISTÄ SOSIAALISEMMAKSI työnantajan herra-asemasta palvelija-asemaan 3) KESKUSTELU MUUTTUU MONOLOGISTA DIALOGIKSI työntekijä tuntee työnsä paremmin kuin työnantaja 4) ASIANTUNTIJAORGANISAATIOITA todellinen voimavara on inhimillinen tieto => ihmisten johtamista mekaanisten asioiden johtamisen sijaan työntekijän mielentila oleellisen tärkeä =>ilmapiiri asiakasneuvottelussa entistä erilaisemmista ihmisistä entistä tiiviimmin yhdessä työskentelevä tiimi 5) VALVONTA MAHDOTONTA kukaan ei voi valvoa, miten työntekijä käyttää aktiivisuuttaan, innostustaan, osaamistaan ja energiaansa työssään esimies ei voi pakottaa niitä esiin ne on houkuteltava 6) VUOROVAIKUTTEISUUS LISÄÄNTYY ihminen on sosiaalinen => kasvaminen sosiaaliseksi tapahtuu vain tiiviissä kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa 7) ERILAISEN TIEDON OMAAVIA IHMISIÄ näistä ihmisistä on koottava yhdessä toimiva tiimi 8) ERILAISUUDEN SIETÄMISESTÄ ERILAISUUTEEN KANNUSTAMISEEN tiimin huippuosaaminen syntyy vain erilaisen tiedon omaavista ihmisistä

13 13 9) VASTAANOTTOKULTTUURISTA TOIMIJAKULTTUURIIN tavoitteena liiketoiminnan aikaansaaminen asiakkaan kanssa 10)TIIMINÄ TYÖSKENTELEMINEN NOUSEE MENESTYSTEKIJÄKSI asiakkaiden erilaiset vaatimukset edellyttävät asiantuntijatiimejä => tiimi harjaannutettava toimimaan itseohjautuvasti JOHTAMINEN EI OLE ASEMA VAAN AMMATTI TÄRKEIN MENESTYSTEKIJÄ ON YLIVERTAINEN KYKY JOHTAA HENKILÖSTÖÄÄN JOHTAMINEN ON AMMATTITAITOA JOHTAMISEN KERRANNAISVAIKUTUKSET YRITYKSEEN JA SEN TOIMINTAAN PALVELUYRITYSTÄ EI PITÄISI JOHTAA VAAN JOHDATELLA JOHDON ON ETUKÄTEISAJATTELULLAAN ESTETTÄVÄ ORGANISAATION RYNTÄILY TIETOYHTEISKUNNAN JOHTAJIEN ON SITOUDUTTAVA ENEMMÄN IHMISIIN KUIN OMAISUUTEEN OHJASTEN ON AINA OLTAVA JONKUN KÄDESSÄ LUJASTI, MUTTA OHJATTAVAAN NÄHDEN LÖYSÄLLÄ ESIMIEHENÄ KASVAMINEN ON IHMISENÄ KASVAMISTA HENKILÖSTÖ rekrytointi: haettava palvelukseensa ihmisiä, jotka sopivat yrityksen tulevaisuuden kulttuuriin johtaminen ja palkitseminen kehittäminen o yritykselle tulee laatia koko henkilöstöä koskeva kehittymisstrategia ja ohjelma, joka tarkoittaa kaikkien yrityksen palveluksessa olevien määrätietoista kehittämistä entistä vaativampiin tehtäviin. Yrityksen tulee kouluttaa henkilöstöään taitojen kehittämiseksi motivoida ja kannustaa henkilöstöä tahdon aikaansaamiseksi antaa henkilöstölle valtuuksia ja vastuuta mahdollisuuksien toteuttamiseksi o koko yritystä koskevien kehittämisvastuiden antaminen henkilökunnalle o parhaat osaajat muiden kouluttajiksi KUN OTTAA ERITYISVASTUUN: voi kokeilla siipiään ja antaa näyttöjä kyvyistään käytetään uudenlaisia tapoja. idearikkaus ja luovuus saadaan entistä tehokkaammin käyttöön merkittävä on henkilön oma motivaatio

14 14 näkee laajempia kokonaisuuksia ja pystyy asettamaan ehkä suureksikin kokonaisuudeksi mieltämänsä asian osaksi vielä suurempaa kokonaisuutta. näkee myös sen, että toiminnoissa kaikki ei ole aivan sitä, miltä se näyttää: Jokin toiminto saatetaan joutua kokonaisuuden takia tekemään toisin kuin se yksittäisenä toimintona tehtäisiin. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN SYVIMMÄT VAIKUTTAJAT: 50 % HAASTEELLISISTA TEHTÄVISTÄ 18 % VAIKEUKSISTA 16 % KOULUTUSTAPAHTUMISTA 16 % MUILTA IHMISILTÄ PÄIVITTÄISJOHTAMINEN Tärkeintä on rakentaa sellainen toiminnan seurantajärjestelmä, joka kertoo päivittäin, miten meillä menee? Vasta kun tiedät, miten menee, voit puuttua toimintaan. Suurin ongelma on löytää niitä pieniä tiukuja, joita pitäisi kuulla, jotta ei joutuisi kuulemaan palokellojen kuminaa, koska silloin ollaan jo myöhässä. Mitä pikemmin pystyt puuttumaan kehityskulkuun, sitä vähemmällä pääset. Toiminnan jatkuvan sujuvuuden varmistaminen, jossa tärkeintä on riittävän miehityksen varmistaminen. Yhteydenpito henkilöstöön mitä moninaisimmin tavoin. Se tuo turvallisuutta kunhan se ei tapahdu kyttäämällä. Esiintulevien ongelmatilanteiden hoitaminen. Jatkuva henkilöstön kannustaminen ja kehittäminen 7. CASE HSOP 1. PALVELUYRITYKSEN KILPAILUKYKY RATKAISTAAN OSAAMISELLA => LUOTAVA JATKUVAAN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISEEN PYRKIVÄ KULTTUURI 2. TOIMINTATAVAN PYSYVÄ MUUTTUMINEN EDELLYTTÄÄ JOHTAMISKULTTUURIN MUUTTUMISTA JOKAISEN AJATTELUTAVAN MUUTTUMISTA 3. MUUTOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ON ESIMIEHEN TULOSPALKKAUKSEN YKSI PERUSTE 4. ASETIMME JOHTAMISTYÖN LAADULLE HAASTAVAN TAVOITTEEN

15 15 5. VAIKKA TOIMINTATAPA MUUTTUI, ORGANISAATIOTA EI MUUTETTU 6. PIRUN RAAMATTUJA = ORGANISAATIOKAAVIOITA EIKÄ TOIMENKUVIA OLE 7. ESIMIEHIÄ KIELLETTIIN OSALLISTUMASTA TOIMINTATAVAN MUUTOSPROSESSEIHIN: MUUTOKSEEN SITOUTUMINEN ON LAATUA TÄRKEÄMPÄÄ 8. KYSYMME KYLLÄ NEUVOA, MUTTA TEEMME ITSE 9. TOIMEKSIANTO ANNETAAN AINA HENKILÖLLE, EI KOSKAAN RYHMÄLLE 10. TOIMIHENKILÖT LAATIVAT PANKIN ARVOT 11. HENKILÖSTÖLLE ANNETTIIN MAHDOLLISUUS SÄILYTTÄÄ TYÖPAIKKANSA MUUTTUMALLA OMASSA TYÖSSÄÄN 12. JOKAINEN ON ITSE VASTUUSSA OMASTA TYÖMARKKINA-ARVOSTAAN => OMA-ALOITTEINEN KEHITTYMINEN 13. KOULUTTAUTUMINEN ON OSA TYÖTÄ = RAJANVETO TURHAA JA TARPEETONTA TUTKINTOMUODON KÄYTTÄMINEN 14. YKSILÖN KEHITTYMINEN JOHTAA TIIMIN KEHITTYMISEEN 15. ESIMIEHEN PITÄÄ SANOA MITÄ TARKOITTAA TARKOITTAA MITÄ SANOO LOPUKSI: TARTU ITSEÄSI NISKASTA, TYÖTOVERIASI KÄDESTÄ JA ASIAKASTA HIHASTA TOIVOTAN SINULLE EN ONNEA VAAN USKOA ITSEESI, TYÖTOVEREIHISI JA ASIAASI

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS

Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Niina Polso PIENYRITYKSEN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN CASE NAISTEN KUNTOKLUBI PIUKKIS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous huhtikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Johtaminen Ja JohtaJuus

Johtaminen Ja JohtaJuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Göran Lindgren Suomen Reserviupseeriliitto ry Espoo 2008 Johtaminen ja johtajuus Suomen Reserviupseeriliitto ry Ulkoasu: Timelli

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Sirpa Liuska Tutor: Kari Kiviniemi

PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Sirpa Liuska Tutor: Kari Kiviniemi PALVELUALAN TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT KOULUTUSVIIDAKOSSA. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN NÄKEMYKSET KOULUTUKSESTA KIRJALLISUUTEEN JA ERI TUTKIMUKSIIN PERUSTUEN OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaajat: Helena Forsman ja Marjo Lamminen Annika

Lisätiedot