HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 1 Ossi Halonen Alustus HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA SISÄLTÖ: 1. KILPAILUKYKY 2. YRITYSKUVA 3. TULOS 4. TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN 6. IHMISTEN JOHTAMINEN 7. CASE HSOP 1.KILPAILUKYKY KILPAILUKYKY ON YRITYKSEN OLEMASSAOLON EDELLYTYS, JOTEN SIITÄ HUOLEHTIMINEN ON YRITYSJOHDON TÄRKEIN TEHTÄVÄ YRITYKSEN KILPAILUKYKY MUODOSTUU: TUOTTEET / PALVELUT TUOTANTOVÄLINEET: rakennukset, koneet ja laitteet, tieto- ym. järjestelmät HENKILÖSTÖ: Esimiehet ja henkilökunta Kilpailukykyä ei voi mikään yritys saada valmiina mistään, vaan yrityksen johdon on se aikojen kuluessa rakennettava ja sitä edelleen kehitettävä. Vahvinta kilpailukykyä ei ole se, että tehdään asiat kilpailijoita paremmin, vaan se, että tehdään ne eri tavalla TÄRKEIN KILPAILUETU: IHMISET JA HEIDÄN TAPANSA AJATELLA JA TOIMIA Kilpailuetu syntyy jatkuvasta oppimisesta ja väistämättä tapahtuvan muutoksen onnistuneesta hallinnasta. MIKSI HENKILÖSTÖ ON KILPAILUKYVYN KIVIJALKA? KOSKA MENESTYKSEN TEKIJÄT, IHMISET SAAVAT AIKAAN MENESTYSTEKIJÄT JA KILPAILUEDUT Tuotteet ja palvelut on helppoa kopioida ja muotoilla kilpailijoiden tuotteiden kaltaisiksi, joten kuluttajan on vaikea löytää niiden välille merkittäviä eroja ATK- ja muut järjestelmät eivät käytännössä eroa kilpailijoiden välillä, joten niistäkään ei juuri ole synnytettävissä kilpailuetua Toimitilat ovat lähes kopioita toisistaan

2 Jäljelle jää vain henkilöstö. johon liittyy kaksi tärkeää kokonaisuutta: ajattelu- ja toimintatapa sekä osaaminen, yrittäjyys ja luovuus. Näistä henkilöstön ominaispiirteistä syntyvät merkittävimmät kilpailukyvyn erot, joita sitä paitsi on lähes mahdotonta tarkkaan selvittää ja kopioida. Yritys personoituu henkilöstöönsä, erityisesti ylimpään johtoon. Personoituminen on niin tärkeä kilpailutekijä, että sitä tulee suorastaan tavoitella. 2

3 3 HENKILÖSTÖN ROOLI KILPAILUKYVYN LUOJANA A J A T T E L U T A P A OSAA- MINEN YRITTÄJYYS, SISÄINEN YRITTÄJYYS LUOVUUS TOIMINTA- TAPA PALVELUN LAATU YRITYS- KUVA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUS KILPAILUKYKY = TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE

4 4 KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN: OIKEA JOHTAMISKULTTUURI EI JOHTAA VAAN JOHDATELLA OIKEAT TYÖNTEKIJÄT TULEVAISUUTENSA KULTTUURIN IHMISIÄ TYÖN ORGANISOINTI TYÖNTEKIJÄ ON OMAN TYÖNSÄ PARAS KEHITTÄJÄ OSALLISTUMINEN JA VALTAISTAMINEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA VALMENNUS JA KOULUTUS TUTKINTOPOHJAISUUS TIEDON JAKO APULANTAKIN ON HYÖDYLLISTÄ VAIN LEVITETTYNÄ HYÖDYN JAKAMINEN OIKEUDENMUKAINEN OSUUS TULOKSESTA 2. YRITYSKUVA Peruslähtökohta: Yrityskuva olemme me ja toimintamme Yrityskuvan merkitys kilpailutekijänä tulee korostumaan voimakkaasti. Se on palvelualan yrityksille tärkeämpi kuin teollisuusyrityksille. Sen, millaiseksi yrityskuva muodostuu, ratkaisee henkilöstön ajattelu- ja toimintatapa Yrityskuvan muodostaa se ihmisjoukko, joka tulee aamulla töihin, tekee päivällä työtään ja lähtee illalla kotiin. Se muodostuu yksittäisistä henkilökohtaisista suorituksista ja jokaisen yksittäisen toimenpiteen seurauksena. Sitä ei tee joku muu, vaan sitä rakentaa jokainen henkilöstöön kuuluva omalla päivittäisellä toiminnallaan mitä luotettavampi yrityskuva on, sitä vähemmän asiakas tekee vertailuja muihin tarjoajiin mitä vahvempi yrityskuva on, sitä korkeampi hinta yrityksen tuottamista palveluista ollaan valmiita maksamaan

5 5 mitä parempi yrityskuva on, sitä helpommin asiakas saadaan yhteistyöhön ja myös asiakkaan ohjaaminen on helpompaa, sitä ymmärtäväisemmin asiakkaan suhtautuvat yrityksen tekemiin virheisiin sitä helpommin asiakas kertoo muille käyttävänsä yrityksen palveluja 3. TULOS YRITYKSEN TULOS SYNTYY MYYNTITULOKSISTA, SILLÄ ILMAN MYYNTIÄ EI OLE TULOSEUROJA. MYYNTI ON TULOKSEN TEKEMISEN EHDOTON EDELLYTYS. SE EI OLE ITSETARKOITUS, EI TULOKSESTA IRRALLINEN ASIA EIKÄ YLIMÄÄRÄINEN RIESA MYYNTITULOKSEN YHTEYS YRITYKSEN TULOKSEEN SAATTAA OLLA VAIKEA YMMÄRTÄÄ. EI-ASIAKASKONTAKTISSA OLEVAT SAATTAVAT TODETA, ETTÄ MYYNTI MAHDOTONTA JA MYYNNISTÄ PALKITSEMINEN SAATTAA HEISTÄ TUNTUA EPÄOIKEUDENMUKAISELTA. HYVÄHENKISESSÄ YRITYKSESSÄ VINKITYS TOIMII. TULOKSEN SYNTYMISEN AJATTELUTAPA: TULOSKUNTO ALLAMAINITUT YHDESSÄ LUOVAT POHJAN TULOSKUNNOLLE = TALOUDELLISELLE TULOKSELLE, JOKA MERKITSEE TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE JA OMISTAJIEN SIJOITUKSELLEEN EDELLYTTÄMÄÄ TUOTTOA ASIAKASKUNTO TÄLLE POHJALLE RAKENNETAAN ASIAKASKUNTO ELI ASIAKKAAT; HEIDÄN ASIAKASTYYTYVÄISYYTENSÄ SEKÄ YRITYKSEN TOIMINNASTA HEILLE MUODOSTUVA YRITYSKUVA SISÄINEN KUNTO KAIKEN POHJANA JA LÄHTÖKOHTANA ON SISÄINEN KUNTO ELI HENKILÖSTÖ: SEN TAHTOTILA, OSAAMINEN, YRITTÄJYYS, LUOVUUS, VUOROVAIKUTUSTAIDOT SEKÄ HEIDÄN TUOTTAMANSA LISÄARVO ASIAKKAALLE

6 6 4.TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Koska toiminnot ja organisaatio ovat olemassa vain tuotteiden ja palvelujen tuottamista varten, edellämainitut kolme prosessia liittyvät tiiviisti toisiinsa. Näin ollen niiden kehittämisen tulee pääsääntöisesti tapahtua samanaikaisesti niin, että niiden toteuttamisjärjestys on sama kuin em. Tärkeintä on siis tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, jonka jälkeen on tarkasteltava, onko toimintoja ja organisaatiota kehitettävä tuotteissa ja palveluissa tapahtuneiden muutosten takia. Toki on paikallaan tarkastella toimintoja ja organisaatiota vaikka tuotteissa ja palveluissa ei olisikaan tapahtunut muutoksia. Saattaahan olla, että on tullut jokin parempi tai uusi tuotantotekniikka, jolla voidaan tuottaa entistä tehokkaammin tai edullisemmin. Mm. henkilövaihdokset saattavat aiheuttaa pelkästään organisaation kehittämistarpeen Kokemukset henkilökunnan aktiivisesta mukanaolosta edellä mainittujen kehittämistyössä ovat erinomaiset. Idearikkaus ei ole vain johdon yksinomaisessa hallinnassa. Kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, saavutetaan mm. seuraavat edut: itse tekemäänsä kehittämisohjelmaa puolustaa siitä hakee positiivisia piirteitä sitä korjaa oma-aloitteisesti sen toteuttamisen tunnelma on positiivisempi ja aktiivisempi ja sitoutuminen on vahvempaa ja kaikkein tärkein: lopputuloksesta otetaan itse vastuu; ulkopuolisen tekemästä suunnitelmasta vastuu sysättäisiin tekijälle 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN Puhummeko kehittämisestä vaiko kehittymisestä? Kehittämisessä aktiivisena toimijana on joku muu ja hänelle kaatuu vastuu tuloksista. Sen sijaan kehittymisessä toimijana on asianomainen itse ja hän myöskin itse vastaa tuloksista. OSAAMINEN Motto: Osaaminen kasvaa sen jakamisella (Sveiby). Kun henkilöstöllä aikaisemmin on ollut työvoiman rooli, se on muutettava osaamisen rooliksi ja työnantajan on omaksuttava henkilöstön opettajan rooli. Osaaminen korostuu monesta syystä: paras osaaja on myös luotettavin. Luottamus ansaitaan ja säilytetään toiminnan lisäksi osaamisella asiakkaittemme tiedon tason noususta johtuen he ovat entistä osaavampia ja siten vaativampia ja kriittisempiä

7 7 vain osaamalla ja siirtämällä oman osaamisensa asiakkaalle voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. looginen seuraus edellisistä: kilpailijaa parempi osaaminen on edellytys sille, että saamme uusia asiakkaita. Vaikka voisimme tarjota kilpailijan asiakkaalle parempia etuja, meille siirtymisen edellytys on, että osaamisemme on kilpailijaa paremmalla tasolla paras yrityskuva edellyttää parasta osaamista YHTEISÖN OSAAMINEN KASVAA VAIN YKSILÖIDEN OSAAMISEN KAUTTA Kehittyminen on välttämätöntä kahdella rintamalla: on kehityttävä omassa työssään huipputaitavaksi on pyrittävä jatkuvasta laajentamaan omaa näkökulmaansa Tämän vuoksi esimiesten on ensinnäkin pidettävä huoli oman osaamisensa kasvamisesta ja kannettava erityistä huolta tiiminsä henkilöstön osaamisen kasvattamisesta TOISILTAMME OPPIMINEN: Tehokas, mutta usein unohdettu keino: tehokasta täsmäkoulutusta, koska o voidaan keskittyä kunkin yksikön omiin ongelmiin o esimerkkinä käytetään tuttua, konkreettista tilannetta tutussa joukossa uskaltaa tehdä tyhmiä kysymyksiä parhaiden osaajien tieto ja kokemukset saadaan kaikkien käyttöön kouluttajilla on mahdollisuus näyttää kouluttajan kykynsä, joka motivoi ja kannustaa heitä osaamisen taso nousee kerrannaisesti, koska kouluttajien on kehityttävä ensin itse PYSYVÄ KILPAILUETU VOIDAAN LUODA JA YLLÄPITÄÄ VAIN KOHDISTAMALLA OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN KOKO OLEMASSAOLEVAAN HENKILÖSTÖÖN KOULUTTAUTUMISEN TULEE OLLA LUONNOLLINEN OSA PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ OSAAMINEN SUHTEESSA KILPAILUKYKYYN JAETAAN KEHITTYMISEEN JA YLLÄPITOON

8 8 OSAAMINEN KEHITTYMINEN = ERO KILPAILIJOIHIN YLLÄPITO = PÄRJÄTÄÄN KILPAILIJOILLE = MINIMITASO KILPAILUKYKY YRITTÄJYYS YRITTÄJYYS YRITYKSEN KANNALTA Yrityksen tärkein menestystekijä: keino erottautua kilpailijoista ainoa ja todellinen kilpailuetu, jota kilpailijan on hyvin vaikea matkia toiminnan ja joustavuuden turvaaja vahvistaa sidoksen yrityksen ja henkilöstön välille => omistajuusajattelu kasvaa

9 9 YRITTÄJYYS HENKILÖSTÖN KANNALTA Kilpailussa menestyvät parhaiten ne yritykset, joissa jokainen työntekijä on asenteeltaan ja toimintatavaltaan yrittäjä varmimpia tapoja saada ja turvata oma työpaikkansa on saada yritys menestymään esimerkki-ihmiset ovat jokaisessa yrityksessä hyvin haluttuja työntekijöitä varmistaa henkilön työmarkkina-arvon korkean tason. Jokainen on itse vastuussa omasta työmarkkina-arvostaan. johtajan ja alaisen välinen raja hämärtyy SISÄINEN YRITTÄJYYS Keskeisiä päätelmiä sisäisestä yrittäjyydestä: tuonut työhön lisää tavoitteellisuutta lisännyt vapautta ja samalla omakohtaista vastuuta työstä ja tuloksista laajentanut ja rikastanut työtehtäviä parantanut työyhteisön innovatiivisuutta, arkiluovuutta ja tuottavuutta edistänyt markkinointihenkisyyttä, joustavuutta ja laatutietoisuutta lisännyt omatoimisuutta näiden yhteisvaikutuksesta työyhteisöt ovat aiempaa uusiutuvampia ja kannattavampia ja niissä on yrittävä suhtautuminen työntekoon ja yrityksen menestykseen kokemusten perusteella yrittäjyydestä ovat hyötyneet niin työntekijät kuin yrityksetkin MITEN YRITTÄJYYTTÄ ON KEHITETTÄVÄ? Tulevaisuudessa menestyvät vain joustavasti toimivat ja nopeasti toimintaansa muuttamaan pystyvät yritykset yrittäjyys unohdettu voimavara on otettava aktiiviseen käyttöön jos organisaatio ei suosi yrittäjyyttä, myöskään ihmiset eivät ole yritteliäitä, koska organisaation ajattelutapa toteuttaa itseään. Sen vuoksi yrityksen ilmapiiri on muutettava yrittäjämäiseksi yrittäjyys on pantava korvaamaan byrokratia ja toimenkuvat ylimmän ja keskijohdon on oltava aktiivisesti mukana esimerkkinä johtamisen ajattelutapa on muutettava yrittäjyyttä tukevaksi = ei alaisia vaan yrittäjäkolleegoita yrityksen toimintojen kehittäminen on toteutettava henkilöstön omina projekteina yksilöä ja koko yritystä koskevat kehittymisohjelmat on rakennettava yrittäjyyttä tukeviksi palkitsemisjärjestelmät on muutettava yrittämistä ja työn tuloksista palkitseviksi tarjottava henkilöstölle kehittymis-, osallistumis- ja etenemismahdollisuuksia

10 10 LUOVUUS EINSTEIN: UUSIEN KYSYMYSTEN JA UUDIEN MAHDOLLISUUKSIEN HERÄTTÄMINEN JA VANHOJEN ONGELMIEN TARKASTELU UUDESTA NÄKÖKULMASTA. ON TÄRKEÄÄ OLLA LOPETTAMATTA KYSELEMISTÄ LUCRETIUS (N EKR): LUOVA AJATTELU EI OLE JUMALTEN LAHJA TAI MAAGINEN, JOILLEKIN SUOTU KYKY, VAAN YKSINKERTAISESTI VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA ESIMERKKEJÄ: KAIKKI VALTAVAT ATK-OHJELMAT PERUSTUVAT VAIN 2 NUMERON KÄYTTÖÖN, KAIKKI MAAILMAN HIENOIMMAT MAALAUKSET ON TEHTY KÄYTTÄEN VAIN 3 PÄÄVÄRIÄ, KAIKKI LASKENTA PERUSTUU VAIN 10 NUMEROON, KAIKKI MUSIIKKI ON SÄVELLETTY KÄYTTÄEN VAIN 12 NUOTTIA JA KAIKKI MAAILMAN KIRJALLISUUS ON KIRJOITETTU 26:LLA KIRJAIMELLA. MITÄ MUUTA EDELLÄOLEVA ON KUIN VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA? LUOVUUDEN OMINAISPIIRTEITÄ: EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY HELIKOPTERINÄKYMÄ IDEOINTIKYKY KYTKEYTYY VOIMAKKAASTI HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN LUOVUUDEN ESTEITÄ: LUONNON JÄRJESTYSKÖ?: KETTU ON VIKKELÄMPI KUIN NORSU ORGANISAATION SUURI KOKO TUO HITAUTTA JÄYKKÄ ILMAPIIRI JA TEHOKKUUDEN KOROSTAMINEN PERINTEET OMA KÄYTTÄYTYMISEMME: UUSIEN AJATUSTEN ESITTÄJIEN VÄHEKSYVÄ NIMITTELY ( IDEALINKO ) JOS AJATUS OLISI HYVÄ, SE OLISI JO KEKSITTY KUOLIAAKSIVAIKENEMINEN KUN OLEMME TUHONNEET LUOVUUDEN, JÄRJESTÄMME SUURELLA RAHALLA KURSSEJA SAADAKSEMME SEN TAKAISIN! MITEN ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LUOVAN JA MUUTOSHALUISEN LAPSEN TILALLE KASVAA MUUTOSTA VASTUSTAVA AIKUINEN?

11 11 TAVOITTEENA: ARKILUOVUUS MONIEN IHMISTEN AIKAANSAAMA, PIENTEN LUOVIEN RATKAISUJEN JATKUVA VIRTA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEN SIJAAN SALLITTAVA ALOITTEENTEKOVAPAUS JA RISKIN OTTAMINEN LUODA JA YLLÄPITÄÄ OPTIMISTINEN JA VIREÄ MIELIALA 6. IHMISTEN JOHTAMINEN ESIMIES: Perusasiat: oikeudenmukaisuus rehellisyys luotettavuus Mitkään oppiarvot eikä asema oikeuta poikkeamaan näistä Toimintatapa: luonnonilmiöt kansanviisaudet Vuorisaarnan sanoma Esimies on kurinalainen osa yrityksen kokonaisuutta Vaikutukset ovat kerrannaisia, sekä hyvässä että pahassa Analysoi itsesi: keskity vahvuuksiisi ja niiden tuottamiin mahdollisuuksiin Pitää sanoa mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo Ratsastaminen: ratsastaja ohjaa, ratsu toteuttaa. Kummanko tahto ratkaisee toiminnan ja sen tuloksen: minne mennään ja miten? Ajattelutapa ohjaa toimintaa. Ajatuksensa voi valita ja niitä voi muuttaa. Jos haluat muuttaa toimintaa, sinun on ensin muutettava ihmisten ajattelutapaa, sillä vanha ajattelutapa hylkii uutta toimintatapaa ja ihminen palaa vanhaan toimintatapaansa Kestävintä ei ole se, joka pysyy aina samanlaisena vaan se, joka muuttuu viisaasti ajan mukana. Johdatko siis ihmisiä vaiko heidän ajatteluaan? STANFORDIN YLIOPISTO TUTKI 1435 PÖRSSIYRITYSTÄ JA ETSI SELLAISIA, JOIDEN TUOTTO OSAKKEENOMISTAJILLE ON 15 VUODEN AIKANA OLLUT KOLMINKERTAINEN KESKIARVOON VERRATTUNA. TOIMITUSJOHTAJIEN YHTEISET PIIRTEET: EIVÄT OLE TALOUSELÄMÄN JULKKIKSIA

12 12 YLI 90 % ON VALITTU TALON SISÄLTÄ OVAT ALAISTEN ARVION MUKAAN HELPOSTI LÄHESTYTTÄVIÄ ETSIVÄT KESKEISILLE PAIKOILLE OIKEAT IHMISET EPÄSOPIVIA JOHTAJIA EROTETAAN MUTTA VÄLTETÄÄN JOUKKOIRTISANOMISIA STRATEGIAN SIJAAN HAETAAN VASTAUS KYSYMYKSIIN: MISSÄ YRITYS VOI OLLA MAAILMAN PARAS? MIKÄ ON YRITYKSEN TALOUDELLISEN MENESTYKSEN YDIN? MIKÄ ON YRITYKSELLE KAIKKEIN TÄRKEINTÄ? EI YRITÄ SAAVUTTAA MONTAA TAVOITETTA SAMANAIKAISESTI VAAN PYRKII PUSERTAMAAN MONIMUTKAISEN MAAILMAN YKSINKERTAISIKSI OIVALLUKSIKSI JOHTAJAN JA ALAISEN VÄLINEN RAJA HÄMÄRTYY: => jokainen työntekijä joutuu jatkuvasti tilanteisiin, joissa hän toimii itsensä johtajana. 1) ASIAKASKONTAKTIT MUUTTUVAT HYVIN HAASTAVIKSI 2) TYÖ MUUTTUU ENTISTÄ SOSIAALISEMMAKSI työnantajan herra-asemasta palvelija-asemaan 3) KESKUSTELU MUUTTUU MONOLOGISTA DIALOGIKSI työntekijä tuntee työnsä paremmin kuin työnantaja 4) ASIANTUNTIJAORGANISAATIOITA todellinen voimavara on inhimillinen tieto => ihmisten johtamista mekaanisten asioiden johtamisen sijaan työntekijän mielentila oleellisen tärkeä =>ilmapiiri asiakasneuvottelussa entistä erilaisemmista ihmisistä entistä tiiviimmin yhdessä työskentelevä tiimi 5) VALVONTA MAHDOTONTA kukaan ei voi valvoa, miten työntekijä käyttää aktiivisuuttaan, innostustaan, osaamistaan ja energiaansa työssään esimies ei voi pakottaa niitä esiin ne on houkuteltava 6) VUOROVAIKUTTEISUUS LISÄÄNTYY ihminen on sosiaalinen => kasvaminen sosiaaliseksi tapahtuu vain tiiviissä kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa 7) ERILAISEN TIEDON OMAAVIA IHMISIÄ näistä ihmisistä on koottava yhdessä toimiva tiimi 8) ERILAISUUDEN SIETÄMISESTÄ ERILAISUUTEEN KANNUSTAMISEEN tiimin huippuosaaminen syntyy vain erilaisen tiedon omaavista ihmisistä

13 13 9) VASTAANOTTOKULTTUURISTA TOIMIJAKULTTUURIIN tavoitteena liiketoiminnan aikaansaaminen asiakkaan kanssa 10)TIIMINÄ TYÖSKENTELEMINEN NOUSEE MENESTYSTEKIJÄKSI asiakkaiden erilaiset vaatimukset edellyttävät asiantuntijatiimejä => tiimi harjaannutettava toimimaan itseohjautuvasti JOHTAMINEN EI OLE ASEMA VAAN AMMATTI TÄRKEIN MENESTYSTEKIJÄ ON YLIVERTAINEN KYKY JOHTAA HENKILÖSTÖÄÄN JOHTAMINEN ON AMMATTITAITOA JOHTAMISEN KERRANNAISVAIKUTUKSET YRITYKSEEN JA SEN TOIMINTAAN PALVELUYRITYSTÄ EI PITÄISI JOHTAA VAAN JOHDATELLA JOHDON ON ETUKÄTEISAJATTELULLAAN ESTETTÄVÄ ORGANISAATION RYNTÄILY TIETOYHTEISKUNNAN JOHTAJIEN ON SITOUDUTTAVA ENEMMÄN IHMISIIN KUIN OMAISUUTEEN OHJASTEN ON AINA OLTAVA JONKUN KÄDESSÄ LUJASTI, MUTTA OHJATTAVAAN NÄHDEN LÖYSÄLLÄ ESIMIEHENÄ KASVAMINEN ON IHMISENÄ KASVAMISTA HENKILÖSTÖ rekrytointi: haettava palvelukseensa ihmisiä, jotka sopivat yrityksen tulevaisuuden kulttuuriin johtaminen ja palkitseminen kehittäminen o yritykselle tulee laatia koko henkilöstöä koskeva kehittymisstrategia ja ohjelma, joka tarkoittaa kaikkien yrityksen palveluksessa olevien määrätietoista kehittämistä entistä vaativampiin tehtäviin. Yrityksen tulee kouluttaa henkilöstöään taitojen kehittämiseksi motivoida ja kannustaa henkilöstöä tahdon aikaansaamiseksi antaa henkilöstölle valtuuksia ja vastuuta mahdollisuuksien toteuttamiseksi o koko yritystä koskevien kehittämisvastuiden antaminen henkilökunnalle o parhaat osaajat muiden kouluttajiksi KUN OTTAA ERITYISVASTUUN: voi kokeilla siipiään ja antaa näyttöjä kyvyistään käytetään uudenlaisia tapoja. idearikkaus ja luovuus saadaan entistä tehokkaammin käyttöön merkittävä on henkilön oma motivaatio

14 14 näkee laajempia kokonaisuuksia ja pystyy asettamaan ehkä suureksikin kokonaisuudeksi mieltämänsä asian osaksi vielä suurempaa kokonaisuutta. näkee myös sen, että toiminnoissa kaikki ei ole aivan sitä, miltä se näyttää: Jokin toiminto saatetaan joutua kokonaisuuden takia tekemään toisin kuin se yksittäisenä toimintona tehtäisiin. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN SYVIMMÄT VAIKUTTAJAT: 50 % HAASTEELLISISTA TEHTÄVISTÄ 18 % VAIKEUKSISTA 16 % KOULUTUSTAPAHTUMISTA 16 % MUILTA IHMISILTÄ PÄIVITTÄISJOHTAMINEN Tärkeintä on rakentaa sellainen toiminnan seurantajärjestelmä, joka kertoo päivittäin, miten meillä menee? Vasta kun tiedät, miten menee, voit puuttua toimintaan. Suurin ongelma on löytää niitä pieniä tiukuja, joita pitäisi kuulla, jotta ei joutuisi kuulemaan palokellojen kuminaa, koska silloin ollaan jo myöhässä. Mitä pikemmin pystyt puuttumaan kehityskulkuun, sitä vähemmällä pääset. Toiminnan jatkuvan sujuvuuden varmistaminen, jossa tärkeintä on riittävän miehityksen varmistaminen. Yhteydenpito henkilöstöön mitä moninaisimmin tavoin. Se tuo turvallisuutta kunhan se ei tapahdu kyttäämällä. Esiintulevien ongelmatilanteiden hoitaminen. Jatkuva henkilöstön kannustaminen ja kehittäminen 7. CASE HSOP 1. PALVELUYRITYKSEN KILPAILUKYKY RATKAISTAAN OSAAMISELLA => LUOTAVA JATKUVAAN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISEEN PYRKIVÄ KULTTUURI 2. TOIMINTATAVAN PYSYVÄ MUUTTUMINEN EDELLYTTÄÄ JOHTAMISKULTTUURIN MUUTTUMISTA JOKAISEN AJATTELUTAVAN MUUTTUMISTA 3. MUUTOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ON ESIMIEHEN TULOSPALKKAUKSEN YKSI PERUSTE 4. ASETIMME JOHTAMISTYÖN LAADULLE HAASTAVAN TAVOITTEEN

15 15 5. VAIKKA TOIMINTATAPA MUUTTUI, ORGANISAATIOTA EI MUUTETTU 6. PIRUN RAAMATTUJA = ORGANISAATIOKAAVIOITA EIKÄ TOIMENKUVIA OLE 7. ESIMIEHIÄ KIELLETTIIN OSALLISTUMASTA TOIMINTATAVAN MUUTOSPROSESSEIHIN: MUUTOKSEEN SITOUTUMINEN ON LAATUA TÄRKEÄMPÄÄ 8. KYSYMME KYLLÄ NEUVOA, MUTTA TEEMME ITSE 9. TOIMEKSIANTO ANNETAAN AINA HENKILÖLLE, EI KOSKAAN RYHMÄLLE 10. TOIMIHENKILÖT LAATIVAT PANKIN ARVOT 11. HENKILÖSTÖLLE ANNETTIIN MAHDOLLISUUS SÄILYTTÄÄ TYÖPAIKKANSA MUUTTUMALLA OMASSA TYÖSSÄÄN 12. JOKAINEN ON ITSE VASTUUSSA OMASTA TYÖMARKKINA-ARVOSTAAN => OMA-ALOITTEINEN KEHITTYMINEN 13. KOULUTTAUTUMINEN ON OSA TYÖTÄ = RAJANVETO TURHAA JA TARPEETONTA TUTKINTOMUODON KÄYTTÄMINEN 14. YKSILÖN KEHITTYMINEN JOHTAA TIIMIN KEHITTYMISEEN 15. ESIMIEHEN PITÄÄ SANOA MITÄ TARKOITTAA TARKOITTAA MITÄ SANOO LOPUKSI: TARTU ITSEÄSI NISKASTA, TYÖTOVERIASI KÄDESTÄ JA ASIAKASTA HIHASTA TOIVOTAN SINULLE EN ONNEA VAAN USKOA ITSEESI, TYÖTOVEREIHISI JA ASIAASI

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista?

Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? HTT, yliopistonlehtori Hanna Vakkala Tietoperustaisuus ja vuorovaikutus uudistuksissa inhimillistä ja tehokasta johtamista? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2016 hanna.vakkala@ulapland.fi @HannaVakkala

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC)

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ

YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ YRITYSKULTTUURI TYÖHYVINVOINNIN JA KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ susanna rantanen yrittäjä, kulttuuristrategisti heebo oy employee experience agency emine oy KESKEISET MUUTOSVOIMAT 1. TYÖELÄMÄN DEMOGRAAFISET

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Esityksen sisältö 1. Työkykytalo työkaaren perustana 2. Hyvä työ Pidempi

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ

PAIKALLISUUS ON ILMIÖ PAIKALLISUUS ON ILMIÖ Paikallisuudesta avaimet uudenlaiseen menestykseen Evästyksiä ilmiön kasvattamiseen Jaana Paavilainen Joensuu 10.6.2011 Mistä löytyy tulevaisuuden elinvoimaa? 1 Paikkakunnan ainutlaatuisuus

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki

Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat. Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka konferenssi , Helsinki Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012- konferenssi 26.-27.2.2007, Helsinki Alustajat: Tulevaisuuden opettajat ja kouluttajat Hannele Niemi, professori,

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot