HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 1 Ossi Halonen Alustus HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA SISÄLTÖ: 1. KILPAILUKYKY 2. YRITYSKUVA 3. TULOS 4. TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN 6. IHMISTEN JOHTAMINEN 7. CASE HSOP 1.KILPAILUKYKY KILPAILUKYKY ON YRITYKSEN OLEMASSAOLON EDELLYTYS, JOTEN SIITÄ HUOLEHTIMINEN ON YRITYSJOHDON TÄRKEIN TEHTÄVÄ YRITYKSEN KILPAILUKYKY MUODOSTUU: TUOTTEET / PALVELUT TUOTANTOVÄLINEET: rakennukset, koneet ja laitteet, tieto- ym. järjestelmät HENKILÖSTÖ: Esimiehet ja henkilökunta Kilpailukykyä ei voi mikään yritys saada valmiina mistään, vaan yrityksen johdon on se aikojen kuluessa rakennettava ja sitä edelleen kehitettävä. Vahvinta kilpailukykyä ei ole se, että tehdään asiat kilpailijoita paremmin, vaan se, että tehdään ne eri tavalla TÄRKEIN KILPAILUETU: IHMISET JA HEIDÄN TAPANSA AJATELLA JA TOIMIA Kilpailuetu syntyy jatkuvasta oppimisesta ja väistämättä tapahtuvan muutoksen onnistuneesta hallinnasta. MIKSI HENKILÖSTÖ ON KILPAILUKYVYN KIVIJALKA? KOSKA MENESTYKSEN TEKIJÄT, IHMISET SAAVAT AIKAAN MENESTYSTEKIJÄT JA KILPAILUEDUT Tuotteet ja palvelut on helppoa kopioida ja muotoilla kilpailijoiden tuotteiden kaltaisiksi, joten kuluttajan on vaikea löytää niiden välille merkittäviä eroja ATK- ja muut järjestelmät eivät käytännössä eroa kilpailijoiden välillä, joten niistäkään ei juuri ole synnytettävissä kilpailuetua Toimitilat ovat lähes kopioita toisistaan

2 Jäljelle jää vain henkilöstö. johon liittyy kaksi tärkeää kokonaisuutta: ajattelu- ja toimintatapa sekä osaaminen, yrittäjyys ja luovuus. Näistä henkilöstön ominaispiirteistä syntyvät merkittävimmät kilpailukyvyn erot, joita sitä paitsi on lähes mahdotonta tarkkaan selvittää ja kopioida. Yritys personoituu henkilöstöönsä, erityisesti ylimpään johtoon. Personoituminen on niin tärkeä kilpailutekijä, että sitä tulee suorastaan tavoitella. 2

3 3 HENKILÖSTÖN ROOLI KILPAILUKYVYN LUOJANA A J A T T E L U T A P A OSAA- MINEN YRITTÄJYYS, SISÄINEN YRITTÄJYYS LUOVUUS TOIMINTA- TAPA PALVELUN LAATU YRITYS- KUVA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUS KILPAILUKYKY = TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE

4 4 KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN: OIKEA JOHTAMISKULTTUURI EI JOHTAA VAAN JOHDATELLA OIKEAT TYÖNTEKIJÄT TULEVAISUUTENSA KULTTUURIN IHMISIÄ TYÖN ORGANISOINTI TYÖNTEKIJÄ ON OMAN TYÖNSÄ PARAS KEHITTÄJÄ OSALLISTUMINEN JA VALTAISTAMINEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA VALMENNUS JA KOULUTUS TUTKINTOPOHJAISUUS TIEDON JAKO APULANTAKIN ON HYÖDYLLISTÄ VAIN LEVITETTYNÄ HYÖDYN JAKAMINEN OIKEUDENMUKAINEN OSUUS TULOKSESTA 2. YRITYSKUVA Peruslähtökohta: Yrityskuva olemme me ja toimintamme Yrityskuvan merkitys kilpailutekijänä tulee korostumaan voimakkaasti. Se on palvelualan yrityksille tärkeämpi kuin teollisuusyrityksille. Sen, millaiseksi yrityskuva muodostuu, ratkaisee henkilöstön ajattelu- ja toimintatapa Yrityskuvan muodostaa se ihmisjoukko, joka tulee aamulla töihin, tekee päivällä työtään ja lähtee illalla kotiin. Se muodostuu yksittäisistä henkilökohtaisista suorituksista ja jokaisen yksittäisen toimenpiteen seurauksena. Sitä ei tee joku muu, vaan sitä rakentaa jokainen henkilöstöön kuuluva omalla päivittäisellä toiminnallaan mitä luotettavampi yrityskuva on, sitä vähemmän asiakas tekee vertailuja muihin tarjoajiin mitä vahvempi yrityskuva on, sitä korkeampi hinta yrityksen tuottamista palveluista ollaan valmiita maksamaan

5 5 mitä parempi yrityskuva on, sitä helpommin asiakas saadaan yhteistyöhön ja myös asiakkaan ohjaaminen on helpompaa, sitä ymmärtäväisemmin asiakkaan suhtautuvat yrityksen tekemiin virheisiin sitä helpommin asiakas kertoo muille käyttävänsä yrityksen palveluja 3. TULOS YRITYKSEN TULOS SYNTYY MYYNTITULOKSISTA, SILLÄ ILMAN MYYNTIÄ EI OLE TULOSEUROJA. MYYNTI ON TULOKSEN TEKEMISEN EHDOTON EDELLYTYS. SE EI OLE ITSETARKOITUS, EI TULOKSESTA IRRALLINEN ASIA EIKÄ YLIMÄÄRÄINEN RIESA MYYNTITULOKSEN YHTEYS YRITYKSEN TULOKSEEN SAATTAA OLLA VAIKEA YMMÄRTÄÄ. EI-ASIAKASKONTAKTISSA OLEVAT SAATTAVAT TODETA, ETTÄ MYYNTI MAHDOTONTA JA MYYNNISTÄ PALKITSEMINEN SAATTAA HEISTÄ TUNTUA EPÄOIKEUDENMUKAISELTA. HYVÄHENKISESSÄ YRITYKSESSÄ VINKITYS TOIMII. TULOKSEN SYNTYMISEN AJATTELUTAPA: TULOSKUNTO ALLAMAINITUT YHDESSÄ LUOVAT POHJAN TULOSKUNNOLLE = TALOUDELLISELLE TULOKSELLE, JOKA MERKITSEE TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE JA OMISTAJIEN SIJOITUKSELLEEN EDELLYTTÄMÄÄ TUOTTOA ASIAKASKUNTO TÄLLE POHJALLE RAKENNETAAN ASIAKASKUNTO ELI ASIAKKAAT; HEIDÄN ASIAKASTYYTYVÄISYYTENSÄ SEKÄ YRITYKSEN TOIMINNASTA HEILLE MUODOSTUVA YRITYSKUVA SISÄINEN KUNTO KAIKEN POHJANA JA LÄHTÖKOHTANA ON SISÄINEN KUNTO ELI HENKILÖSTÖ: SEN TAHTOTILA, OSAAMINEN, YRITTÄJYYS, LUOVUUS, VUOROVAIKUTUSTAIDOT SEKÄ HEIDÄN TUOTTAMANSA LISÄARVO ASIAKKAALLE

6 6 4.TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Koska toiminnot ja organisaatio ovat olemassa vain tuotteiden ja palvelujen tuottamista varten, edellämainitut kolme prosessia liittyvät tiiviisti toisiinsa. Näin ollen niiden kehittämisen tulee pääsääntöisesti tapahtua samanaikaisesti niin, että niiden toteuttamisjärjestys on sama kuin em. Tärkeintä on siis tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, jonka jälkeen on tarkasteltava, onko toimintoja ja organisaatiota kehitettävä tuotteissa ja palveluissa tapahtuneiden muutosten takia. Toki on paikallaan tarkastella toimintoja ja organisaatiota vaikka tuotteissa ja palveluissa ei olisikaan tapahtunut muutoksia. Saattaahan olla, että on tullut jokin parempi tai uusi tuotantotekniikka, jolla voidaan tuottaa entistä tehokkaammin tai edullisemmin. Mm. henkilövaihdokset saattavat aiheuttaa pelkästään organisaation kehittämistarpeen Kokemukset henkilökunnan aktiivisesta mukanaolosta edellä mainittujen kehittämistyössä ovat erinomaiset. Idearikkaus ei ole vain johdon yksinomaisessa hallinnassa. Kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, saavutetaan mm. seuraavat edut: itse tekemäänsä kehittämisohjelmaa puolustaa siitä hakee positiivisia piirteitä sitä korjaa oma-aloitteisesti sen toteuttamisen tunnelma on positiivisempi ja aktiivisempi ja sitoutuminen on vahvempaa ja kaikkein tärkein: lopputuloksesta otetaan itse vastuu; ulkopuolisen tekemästä suunnitelmasta vastuu sysättäisiin tekijälle 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN Puhummeko kehittämisestä vaiko kehittymisestä? Kehittämisessä aktiivisena toimijana on joku muu ja hänelle kaatuu vastuu tuloksista. Sen sijaan kehittymisessä toimijana on asianomainen itse ja hän myöskin itse vastaa tuloksista. OSAAMINEN Motto: Osaaminen kasvaa sen jakamisella (Sveiby). Kun henkilöstöllä aikaisemmin on ollut työvoiman rooli, se on muutettava osaamisen rooliksi ja työnantajan on omaksuttava henkilöstön opettajan rooli. Osaaminen korostuu monesta syystä: paras osaaja on myös luotettavin. Luottamus ansaitaan ja säilytetään toiminnan lisäksi osaamisella asiakkaittemme tiedon tason noususta johtuen he ovat entistä osaavampia ja siten vaativampia ja kriittisempiä

7 7 vain osaamalla ja siirtämällä oman osaamisensa asiakkaalle voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. looginen seuraus edellisistä: kilpailijaa parempi osaaminen on edellytys sille, että saamme uusia asiakkaita. Vaikka voisimme tarjota kilpailijan asiakkaalle parempia etuja, meille siirtymisen edellytys on, että osaamisemme on kilpailijaa paremmalla tasolla paras yrityskuva edellyttää parasta osaamista YHTEISÖN OSAAMINEN KASVAA VAIN YKSILÖIDEN OSAAMISEN KAUTTA Kehittyminen on välttämätöntä kahdella rintamalla: on kehityttävä omassa työssään huipputaitavaksi on pyrittävä jatkuvasta laajentamaan omaa näkökulmaansa Tämän vuoksi esimiesten on ensinnäkin pidettävä huoli oman osaamisensa kasvamisesta ja kannettava erityistä huolta tiiminsä henkilöstön osaamisen kasvattamisesta TOISILTAMME OPPIMINEN: Tehokas, mutta usein unohdettu keino: tehokasta täsmäkoulutusta, koska o voidaan keskittyä kunkin yksikön omiin ongelmiin o esimerkkinä käytetään tuttua, konkreettista tilannetta tutussa joukossa uskaltaa tehdä tyhmiä kysymyksiä parhaiden osaajien tieto ja kokemukset saadaan kaikkien käyttöön kouluttajilla on mahdollisuus näyttää kouluttajan kykynsä, joka motivoi ja kannustaa heitä osaamisen taso nousee kerrannaisesti, koska kouluttajien on kehityttävä ensin itse PYSYVÄ KILPAILUETU VOIDAAN LUODA JA YLLÄPITÄÄ VAIN KOHDISTAMALLA OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN KOKO OLEMASSAOLEVAAN HENKILÖSTÖÖN KOULUTTAUTUMISEN TULEE OLLA LUONNOLLINEN OSA PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ OSAAMINEN SUHTEESSA KILPAILUKYKYYN JAETAAN KEHITTYMISEEN JA YLLÄPITOON

8 8 OSAAMINEN KEHITTYMINEN = ERO KILPAILIJOIHIN YLLÄPITO = PÄRJÄTÄÄN KILPAILIJOILLE = MINIMITASO KILPAILUKYKY YRITTÄJYYS YRITTÄJYYS YRITYKSEN KANNALTA Yrityksen tärkein menestystekijä: keino erottautua kilpailijoista ainoa ja todellinen kilpailuetu, jota kilpailijan on hyvin vaikea matkia toiminnan ja joustavuuden turvaaja vahvistaa sidoksen yrityksen ja henkilöstön välille => omistajuusajattelu kasvaa

9 9 YRITTÄJYYS HENKILÖSTÖN KANNALTA Kilpailussa menestyvät parhaiten ne yritykset, joissa jokainen työntekijä on asenteeltaan ja toimintatavaltaan yrittäjä varmimpia tapoja saada ja turvata oma työpaikkansa on saada yritys menestymään esimerkki-ihmiset ovat jokaisessa yrityksessä hyvin haluttuja työntekijöitä varmistaa henkilön työmarkkina-arvon korkean tason. Jokainen on itse vastuussa omasta työmarkkina-arvostaan. johtajan ja alaisen välinen raja hämärtyy SISÄINEN YRITTÄJYYS Keskeisiä päätelmiä sisäisestä yrittäjyydestä: tuonut työhön lisää tavoitteellisuutta lisännyt vapautta ja samalla omakohtaista vastuuta työstä ja tuloksista laajentanut ja rikastanut työtehtäviä parantanut työyhteisön innovatiivisuutta, arkiluovuutta ja tuottavuutta edistänyt markkinointihenkisyyttä, joustavuutta ja laatutietoisuutta lisännyt omatoimisuutta näiden yhteisvaikutuksesta työyhteisöt ovat aiempaa uusiutuvampia ja kannattavampia ja niissä on yrittävä suhtautuminen työntekoon ja yrityksen menestykseen kokemusten perusteella yrittäjyydestä ovat hyötyneet niin työntekijät kuin yrityksetkin MITEN YRITTÄJYYTTÄ ON KEHITETTÄVÄ? Tulevaisuudessa menestyvät vain joustavasti toimivat ja nopeasti toimintaansa muuttamaan pystyvät yritykset yrittäjyys unohdettu voimavara on otettava aktiiviseen käyttöön jos organisaatio ei suosi yrittäjyyttä, myöskään ihmiset eivät ole yritteliäitä, koska organisaation ajattelutapa toteuttaa itseään. Sen vuoksi yrityksen ilmapiiri on muutettava yrittäjämäiseksi yrittäjyys on pantava korvaamaan byrokratia ja toimenkuvat ylimmän ja keskijohdon on oltava aktiivisesti mukana esimerkkinä johtamisen ajattelutapa on muutettava yrittäjyyttä tukevaksi = ei alaisia vaan yrittäjäkolleegoita yrityksen toimintojen kehittäminen on toteutettava henkilöstön omina projekteina yksilöä ja koko yritystä koskevat kehittymisohjelmat on rakennettava yrittäjyyttä tukeviksi palkitsemisjärjestelmät on muutettava yrittämistä ja työn tuloksista palkitseviksi tarjottava henkilöstölle kehittymis-, osallistumis- ja etenemismahdollisuuksia

10 10 LUOVUUS EINSTEIN: UUSIEN KYSYMYSTEN JA UUDIEN MAHDOLLISUUKSIEN HERÄTTÄMINEN JA VANHOJEN ONGELMIEN TARKASTELU UUDESTA NÄKÖKULMASTA. ON TÄRKEÄÄ OLLA LOPETTAMATTA KYSELEMISTÄ LUCRETIUS (N EKR): LUOVA AJATTELU EI OLE JUMALTEN LAHJA TAI MAAGINEN, JOILLEKIN SUOTU KYKY, VAAN YKSINKERTAISESTI VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA ESIMERKKEJÄ: KAIKKI VALTAVAT ATK-OHJELMAT PERUSTUVAT VAIN 2 NUMERON KÄYTTÖÖN, KAIKKI MAAILMAN HIENOIMMAT MAALAUKSET ON TEHTY KÄYTTÄEN VAIN 3 PÄÄVÄRIÄ, KAIKKI LASKENTA PERUSTUU VAIN 10 NUMEROON, KAIKKI MUSIIKKI ON SÄVELLETTY KÄYTTÄEN VAIN 12 NUOTTIA JA KAIKKI MAAILMAN KIRJALLISUUS ON KIRJOITETTU 26:LLA KIRJAIMELLA. MITÄ MUUTA EDELLÄOLEVA ON KUIN VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA? LUOVUUDEN OMINAISPIIRTEITÄ: EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY HELIKOPTERINÄKYMÄ IDEOINTIKYKY KYTKEYTYY VOIMAKKAASTI HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN LUOVUUDEN ESTEITÄ: LUONNON JÄRJESTYSKÖ?: KETTU ON VIKKELÄMPI KUIN NORSU ORGANISAATION SUURI KOKO TUO HITAUTTA JÄYKKÄ ILMAPIIRI JA TEHOKKUUDEN KOROSTAMINEN PERINTEET OMA KÄYTTÄYTYMISEMME: UUSIEN AJATUSTEN ESITTÄJIEN VÄHEKSYVÄ NIMITTELY ( IDEALINKO ) JOS AJATUS OLISI HYVÄ, SE OLISI JO KEKSITTY KUOLIAAKSIVAIKENEMINEN KUN OLEMME TUHONNEET LUOVUUDEN, JÄRJESTÄMME SUURELLA RAHALLA KURSSEJA SAADAKSEMME SEN TAKAISIN! MITEN ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LUOVAN JA MUUTOSHALUISEN LAPSEN TILALLE KASVAA MUUTOSTA VASTUSTAVA AIKUINEN?

11 11 TAVOITTEENA: ARKILUOVUUS MONIEN IHMISTEN AIKAANSAAMA, PIENTEN LUOVIEN RATKAISUJEN JATKUVA VIRTA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEN SIJAAN SALLITTAVA ALOITTEENTEKOVAPAUS JA RISKIN OTTAMINEN LUODA JA YLLÄPITÄÄ OPTIMISTINEN JA VIREÄ MIELIALA 6. IHMISTEN JOHTAMINEN ESIMIES: Perusasiat: oikeudenmukaisuus rehellisyys luotettavuus Mitkään oppiarvot eikä asema oikeuta poikkeamaan näistä Toimintatapa: luonnonilmiöt kansanviisaudet Vuorisaarnan sanoma Esimies on kurinalainen osa yrityksen kokonaisuutta Vaikutukset ovat kerrannaisia, sekä hyvässä että pahassa Analysoi itsesi: keskity vahvuuksiisi ja niiden tuottamiin mahdollisuuksiin Pitää sanoa mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo Ratsastaminen: ratsastaja ohjaa, ratsu toteuttaa. Kummanko tahto ratkaisee toiminnan ja sen tuloksen: minne mennään ja miten? Ajattelutapa ohjaa toimintaa. Ajatuksensa voi valita ja niitä voi muuttaa. Jos haluat muuttaa toimintaa, sinun on ensin muutettava ihmisten ajattelutapaa, sillä vanha ajattelutapa hylkii uutta toimintatapaa ja ihminen palaa vanhaan toimintatapaansa Kestävintä ei ole se, joka pysyy aina samanlaisena vaan se, joka muuttuu viisaasti ajan mukana. Johdatko siis ihmisiä vaiko heidän ajatteluaan? STANFORDIN YLIOPISTO TUTKI 1435 PÖRSSIYRITYSTÄ JA ETSI SELLAISIA, JOIDEN TUOTTO OSAKKEENOMISTAJILLE ON 15 VUODEN AIKANA OLLUT KOLMINKERTAINEN KESKIARVOON VERRATTUNA. TOIMITUSJOHTAJIEN YHTEISET PIIRTEET: EIVÄT OLE TALOUSELÄMÄN JULKKIKSIA

12 12 YLI 90 % ON VALITTU TALON SISÄLTÄ OVAT ALAISTEN ARVION MUKAAN HELPOSTI LÄHESTYTTÄVIÄ ETSIVÄT KESKEISILLE PAIKOILLE OIKEAT IHMISET EPÄSOPIVIA JOHTAJIA EROTETAAN MUTTA VÄLTETÄÄN JOUKKOIRTISANOMISIA STRATEGIAN SIJAAN HAETAAN VASTAUS KYSYMYKSIIN: MISSÄ YRITYS VOI OLLA MAAILMAN PARAS? MIKÄ ON YRITYKSEN TALOUDELLISEN MENESTYKSEN YDIN? MIKÄ ON YRITYKSELLE KAIKKEIN TÄRKEINTÄ? EI YRITÄ SAAVUTTAA MONTAA TAVOITETTA SAMANAIKAISESTI VAAN PYRKII PUSERTAMAAN MONIMUTKAISEN MAAILMAN YKSINKERTAISIKSI OIVALLUKSIKSI JOHTAJAN JA ALAISEN VÄLINEN RAJA HÄMÄRTYY: => jokainen työntekijä joutuu jatkuvasti tilanteisiin, joissa hän toimii itsensä johtajana. 1) ASIAKASKONTAKTIT MUUTTUVAT HYVIN HAASTAVIKSI 2) TYÖ MUUTTUU ENTISTÄ SOSIAALISEMMAKSI työnantajan herra-asemasta palvelija-asemaan 3) KESKUSTELU MUUTTUU MONOLOGISTA DIALOGIKSI työntekijä tuntee työnsä paremmin kuin työnantaja 4) ASIANTUNTIJAORGANISAATIOITA todellinen voimavara on inhimillinen tieto => ihmisten johtamista mekaanisten asioiden johtamisen sijaan työntekijän mielentila oleellisen tärkeä =>ilmapiiri asiakasneuvottelussa entistä erilaisemmista ihmisistä entistä tiiviimmin yhdessä työskentelevä tiimi 5) VALVONTA MAHDOTONTA kukaan ei voi valvoa, miten työntekijä käyttää aktiivisuuttaan, innostustaan, osaamistaan ja energiaansa työssään esimies ei voi pakottaa niitä esiin ne on houkuteltava 6) VUOROVAIKUTTEISUUS LISÄÄNTYY ihminen on sosiaalinen => kasvaminen sosiaaliseksi tapahtuu vain tiiviissä kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa 7) ERILAISEN TIEDON OMAAVIA IHMISIÄ näistä ihmisistä on koottava yhdessä toimiva tiimi 8) ERILAISUUDEN SIETÄMISESTÄ ERILAISUUTEEN KANNUSTAMISEEN tiimin huippuosaaminen syntyy vain erilaisen tiedon omaavista ihmisistä

13 13 9) VASTAANOTTOKULTTUURISTA TOIMIJAKULTTUURIIN tavoitteena liiketoiminnan aikaansaaminen asiakkaan kanssa 10)TIIMINÄ TYÖSKENTELEMINEN NOUSEE MENESTYSTEKIJÄKSI asiakkaiden erilaiset vaatimukset edellyttävät asiantuntijatiimejä => tiimi harjaannutettava toimimaan itseohjautuvasti JOHTAMINEN EI OLE ASEMA VAAN AMMATTI TÄRKEIN MENESTYSTEKIJÄ ON YLIVERTAINEN KYKY JOHTAA HENKILÖSTÖÄÄN JOHTAMINEN ON AMMATTITAITOA JOHTAMISEN KERRANNAISVAIKUTUKSET YRITYKSEEN JA SEN TOIMINTAAN PALVELUYRITYSTÄ EI PITÄISI JOHTAA VAAN JOHDATELLA JOHDON ON ETUKÄTEISAJATTELULLAAN ESTETTÄVÄ ORGANISAATION RYNTÄILY TIETOYHTEISKUNNAN JOHTAJIEN ON SITOUDUTTAVA ENEMMÄN IHMISIIN KUIN OMAISUUTEEN OHJASTEN ON AINA OLTAVA JONKUN KÄDESSÄ LUJASTI, MUTTA OHJATTAVAAN NÄHDEN LÖYSÄLLÄ ESIMIEHENÄ KASVAMINEN ON IHMISENÄ KASVAMISTA HENKILÖSTÖ rekrytointi: haettava palvelukseensa ihmisiä, jotka sopivat yrityksen tulevaisuuden kulttuuriin johtaminen ja palkitseminen kehittäminen o yritykselle tulee laatia koko henkilöstöä koskeva kehittymisstrategia ja ohjelma, joka tarkoittaa kaikkien yrityksen palveluksessa olevien määrätietoista kehittämistä entistä vaativampiin tehtäviin. Yrityksen tulee kouluttaa henkilöstöään taitojen kehittämiseksi motivoida ja kannustaa henkilöstöä tahdon aikaansaamiseksi antaa henkilöstölle valtuuksia ja vastuuta mahdollisuuksien toteuttamiseksi o koko yritystä koskevien kehittämisvastuiden antaminen henkilökunnalle o parhaat osaajat muiden kouluttajiksi KUN OTTAA ERITYISVASTUUN: voi kokeilla siipiään ja antaa näyttöjä kyvyistään käytetään uudenlaisia tapoja. idearikkaus ja luovuus saadaan entistä tehokkaammin käyttöön merkittävä on henkilön oma motivaatio

14 14 näkee laajempia kokonaisuuksia ja pystyy asettamaan ehkä suureksikin kokonaisuudeksi mieltämänsä asian osaksi vielä suurempaa kokonaisuutta. näkee myös sen, että toiminnoissa kaikki ei ole aivan sitä, miltä se näyttää: Jokin toiminto saatetaan joutua kokonaisuuden takia tekemään toisin kuin se yksittäisenä toimintona tehtäisiin. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN SYVIMMÄT VAIKUTTAJAT: 50 % HAASTEELLISISTA TEHTÄVISTÄ 18 % VAIKEUKSISTA 16 % KOULUTUSTAPAHTUMISTA 16 % MUILTA IHMISILTÄ PÄIVITTÄISJOHTAMINEN Tärkeintä on rakentaa sellainen toiminnan seurantajärjestelmä, joka kertoo päivittäin, miten meillä menee? Vasta kun tiedät, miten menee, voit puuttua toimintaan. Suurin ongelma on löytää niitä pieniä tiukuja, joita pitäisi kuulla, jotta ei joutuisi kuulemaan palokellojen kuminaa, koska silloin ollaan jo myöhässä. Mitä pikemmin pystyt puuttumaan kehityskulkuun, sitä vähemmällä pääset. Toiminnan jatkuvan sujuvuuden varmistaminen, jossa tärkeintä on riittävän miehityksen varmistaminen. Yhteydenpito henkilöstöön mitä moninaisimmin tavoin. Se tuo turvallisuutta kunhan se ei tapahdu kyttäämällä. Esiintulevien ongelmatilanteiden hoitaminen. Jatkuva henkilöstön kannustaminen ja kehittäminen 7. CASE HSOP 1. PALVELUYRITYKSEN KILPAILUKYKY RATKAISTAAN OSAAMISELLA => LUOTAVA JATKUVAAN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISEEN PYRKIVÄ KULTTUURI 2. TOIMINTATAVAN PYSYVÄ MUUTTUMINEN EDELLYTTÄÄ JOHTAMISKULTTUURIN MUUTTUMISTA JOKAISEN AJATTELUTAVAN MUUTTUMISTA 3. MUUTOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ON ESIMIEHEN TULOSPALKKAUKSEN YKSI PERUSTE 4. ASETIMME JOHTAMISTYÖN LAADULLE HAASTAVAN TAVOITTEEN

15 15 5. VAIKKA TOIMINTATAPA MUUTTUI, ORGANISAATIOTA EI MUUTETTU 6. PIRUN RAAMATTUJA = ORGANISAATIOKAAVIOITA EIKÄ TOIMENKUVIA OLE 7. ESIMIEHIÄ KIELLETTIIN OSALLISTUMASTA TOIMINTATAVAN MUUTOSPROSESSEIHIN: MUUTOKSEEN SITOUTUMINEN ON LAATUA TÄRKEÄMPÄÄ 8. KYSYMME KYLLÄ NEUVOA, MUTTA TEEMME ITSE 9. TOIMEKSIANTO ANNETAAN AINA HENKILÖLLE, EI KOSKAAN RYHMÄLLE 10. TOIMIHENKILÖT LAATIVAT PANKIN ARVOT 11. HENKILÖSTÖLLE ANNETTIIN MAHDOLLISUUS SÄILYTTÄÄ TYÖPAIKKANSA MUUTTUMALLA OMASSA TYÖSSÄÄN 12. JOKAINEN ON ITSE VASTUUSSA OMASTA TYÖMARKKINA-ARVOSTAAN => OMA-ALOITTEINEN KEHITTYMINEN 13. KOULUTTAUTUMINEN ON OSA TYÖTÄ = RAJANVETO TURHAA JA TARPEETONTA TUTKINTOMUODON KÄYTTÄMINEN 14. YKSILÖN KEHITTYMINEN JOHTAA TIIMIN KEHITTYMISEEN 15. ESIMIEHEN PITÄÄ SANOA MITÄ TARKOITTAA TARKOITTAA MITÄ SANOO LOPUKSI: TARTU ITSEÄSI NISKASTA, TYÖTOVERIASI KÄDESTÄ JA ASIAKASTA HIHASTA TOIVOTAN SINULLE EN ONNEA VAAN USKOA ITSEESI, TYÖTOVEREIHISI JA ASIAASI

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

9.5. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 4/9: Mitä muuttuva työ vaatii johtamiselta ja työntekijöiden oppimiselta?

9.5. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 4/9: Mitä muuttuva työ vaatii johtamiselta ja työntekijöiden oppimiselta? 9.5. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 4/9: Mitä muuttuva työ vaatii johtamiselta ja työntekijöiden oppimiselta? Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma Johannes Nuutinen, vastaava konsultti,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA

10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 10 ASKELTA KOHTI HYVÄÄ ORGANISAATIOKULTTUURIA 20.4.2016 Sari Kuusela YTT, tietokirjailija, HR johtaja LähiTapiola ryhmä sari.kuusela@lahitapiola.fi 20.4.2016 1 Kulttuuri on kaikkialla monitasoisesti läsnä.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch?

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch? Mark Glickman on työskennellyt Fountain Housen koulutuskoordinaattorina ja sen jälkeen San Diegossa Kaliforniassa. Aion käsitellä erästä myyttiä siitä, kuinka toimimme Klubitalona ja kuinka meidän pitäisi

Lisätiedot

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen kommenttipuheenvuoro Marja-Liisa Manka professori M. Seligman Työhyvinvointi Huoli nuorista? noin 8 prosenttia työssä käyvistä 18 29-vuotiaista nuorista

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

- muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten?

- muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten? Muutosjohtaminen - muutos: uhka vai mahdollisuus? - muutoskysymykset: miksi, mitä ja miten? Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, työhyvinvointi 1 Maailma muuttuu meidänkin

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa 15.15.-16.15 Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Osaamisen kehittämisen malli Vantaalla Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Mihin työaika hupenee? Mikä opettajan työssä stressaa? Miten ratkoa hankalia tilanteita?

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Pasi Pakkala Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos 0400-780 029 pasi.pakkala@mamk.fi Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä?

Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Millaisia rooleja ja tehtäviä on esimiehellä yhteiskehittämisessä? Työpaja 7.11.2017 Reijo Kauppila, Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy Työnohjaaja, johdon valmentaja, KM, Psykodraamakouluttaja TEP reijo.kauppila@muutosvalmennus.fi,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo Miten yrittäjä voi? Työhyvinvointiseminaari, Eduskuntatalo Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset vaikeudet,

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Loimaan oppisopimustoimiston seminaari 21.5.2011 Esityksen sisältö Miten

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot