HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA"

Transkriptio

1 1 Ossi Halonen Alustus HENKILÖSTÖ YRITYKSEN VOIMAVARANA SISÄLTÖ: 1. KILPAILUKYKY 2. YRITYSKUVA 3. TULOS 4. TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN 6. IHMISTEN JOHTAMINEN 7. CASE HSOP 1.KILPAILUKYKY KILPAILUKYKY ON YRITYKSEN OLEMASSAOLON EDELLYTYS, JOTEN SIITÄ HUOLEHTIMINEN ON YRITYSJOHDON TÄRKEIN TEHTÄVÄ YRITYKSEN KILPAILUKYKY MUODOSTUU: TUOTTEET / PALVELUT TUOTANTOVÄLINEET: rakennukset, koneet ja laitteet, tieto- ym. järjestelmät HENKILÖSTÖ: Esimiehet ja henkilökunta Kilpailukykyä ei voi mikään yritys saada valmiina mistään, vaan yrityksen johdon on se aikojen kuluessa rakennettava ja sitä edelleen kehitettävä. Vahvinta kilpailukykyä ei ole se, että tehdään asiat kilpailijoita paremmin, vaan se, että tehdään ne eri tavalla TÄRKEIN KILPAILUETU: IHMISET JA HEIDÄN TAPANSA AJATELLA JA TOIMIA Kilpailuetu syntyy jatkuvasta oppimisesta ja väistämättä tapahtuvan muutoksen onnistuneesta hallinnasta. MIKSI HENKILÖSTÖ ON KILPAILUKYVYN KIVIJALKA? KOSKA MENESTYKSEN TEKIJÄT, IHMISET SAAVAT AIKAAN MENESTYSTEKIJÄT JA KILPAILUEDUT Tuotteet ja palvelut on helppoa kopioida ja muotoilla kilpailijoiden tuotteiden kaltaisiksi, joten kuluttajan on vaikea löytää niiden välille merkittäviä eroja ATK- ja muut järjestelmät eivät käytännössä eroa kilpailijoiden välillä, joten niistäkään ei juuri ole synnytettävissä kilpailuetua Toimitilat ovat lähes kopioita toisistaan

2 Jäljelle jää vain henkilöstö. johon liittyy kaksi tärkeää kokonaisuutta: ajattelu- ja toimintatapa sekä osaaminen, yrittäjyys ja luovuus. Näistä henkilöstön ominaispiirteistä syntyvät merkittävimmät kilpailukyvyn erot, joita sitä paitsi on lähes mahdotonta tarkkaan selvittää ja kopioida. Yritys personoituu henkilöstöönsä, erityisesti ylimpään johtoon. Personoituminen on niin tärkeä kilpailutekijä, että sitä tulee suorastaan tavoitella. 2

3 3 HENKILÖSTÖN ROOLI KILPAILUKYVYN LUOJANA A J A T T E L U T A P A OSAA- MINEN YRITTÄJYYS, SISÄINEN YRITTÄJYYS LUOVUUS TOIMINTA- TAPA PALVELUN LAATU YRITYS- KUVA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUS KILPAILUKYKY = TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE

4 4 KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN: OIKEA JOHTAMISKULTTUURI EI JOHTAA VAAN JOHDATELLA OIKEAT TYÖNTEKIJÄT TULEVAISUUTENSA KULTTUURIN IHMISIÄ TYÖN ORGANISOINTI TYÖNTEKIJÄ ON OMAN TYÖNSÄ PARAS KEHITTÄJÄ OSALLISTUMINEN JA VALTAISTAMINEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA VALMENNUS JA KOULUTUS TUTKINTOPOHJAISUUS TIEDON JAKO APULANTAKIN ON HYÖDYLLISTÄ VAIN LEVITETTYNÄ HYÖDYN JAKAMINEN OIKEUDENMUKAINEN OSUUS TULOKSESTA 2. YRITYSKUVA Peruslähtökohta: Yrityskuva olemme me ja toimintamme Yrityskuvan merkitys kilpailutekijänä tulee korostumaan voimakkaasti. Se on palvelualan yrityksille tärkeämpi kuin teollisuusyrityksille. Sen, millaiseksi yrityskuva muodostuu, ratkaisee henkilöstön ajattelu- ja toimintatapa Yrityskuvan muodostaa se ihmisjoukko, joka tulee aamulla töihin, tekee päivällä työtään ja lähtee illalla kotiin. Se muodostuu yksittäisistä henkilökohtaisista suorituksista ja jokaisen yksittäisen toimenpiteen seurauksena. Sitä ei tee joku muu, vaan sitä rakentaa jokainen henkilöstöön kuuluva omalla päivittäisellä toiminnallaan mitä luotettavampi yrityskuva on, sitä vähemmän asiakas tekee vertailuja muihin tarjoajiin mitä vahvempi yrityskuva on, sitä korkeampi hinta yrityksen tuottamista palveluista ollaan valmiita maksamaan

5 5 mitä parempi yrityskuva on, sitä helpommin asiakas saadaan yhteistyöhön ja myös asiakkaan ohjaaminen on helpompaa, sitä ymmärtäväisemmin asiakkaan suhtautuvat yrityksen tekemiin virheisiin sitä helpommin asiakas kertoo muille käyttävänsä yrityksen palveluja 3. TULOS YRITYKSEN TULOS SYNTYY MYYNTITULOKSISTA, SILLÄ ILMAN MYYNTIÄ EI OLE TULOSEUROJA. MYYNTI ON TULOKSEN TEKEMISEN EHDOTON EDELLYTYS. SE EI OLE ITSETARKOITUS, EI TULOKSESTA IRRALLINEN ASIA EIKÄ YLIMÄÄRÄINEN RIESA MYYNTITULOKSEN YHTEYS YRITYKSEN TULOKSEEN SAATTAA OLLA VAIKEA YMMÄRTÄÄ. EI-ASIAKASKONTAKTISSA OLEVAT SAATTAVAT TODETA, ETTÄ MYYNTI MAHDOTONTA JA MYYNNISTÄ PALKITSEMINEN SAATTAA HEISTÄ TUNTUA EPÄOIKEUDENMUKAISELTA. HYVÄHENKISESSÄ YRITYKSESSÄ VINKITYS TOIMII. TULOKSEN SYNTYMISEN AJATTELUTAPA: TULOSKUNTO ALLAMAINITUT YHDESSÄ LUOVAT POHJAN TULOSKUNNOLLE = TALOUDELLISELLE TULOKSELLE, JOKA MERKITSEE TURVALLISUUTTA HENKILÖSTÖLLE JA OMISTAJIEN SIJOITUKSELLEEN EDELLYTTÄMÄÄ TUOTTOA ASIAKASKUNTO TÄLLE POHJALLE RAKENNETAAN ASIAKASKUNTO ELI ASIAKKAAT; HEIDÄN ASIAKASTYYTYVÄISYYTENSÄ SEKÄ YRITYKSEN TOIMINNASTA HEILLE MUODOSTUVA YRITYSKUVA SISÄINEN KUNTO KAIKEN POHJANA JA LÄHTÖKOHTANA ON SISÄINEN KUNTO ELI HENKILÖSTÖ: SEN TAHTOTILA, OSAAMINEN, YRITTÄJYYS, LUOVUUS, VUOROVAIKUTUSTAIDOT SEKÄ HEIDÄN TUOTTAMANSA LISÄARVO ASIAKKAALLE

6 6 4.TUOTTEIDEN, PALVELUJEN, TOIMINTOJEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Koska toiminnot ja organisaatio ovat olemassa vain tuotteiden ja palvelujen tuottamista varten, edellämainitut kolme prosessia liittyvät tiiviisti toisiinsa. Näin ollen niiden kehittämisen tulee pääsääntöisesti tapahtua samanaikaisesti niin, että niiden toteuttamisjärjestys on sama kuin em. Tärkeintä on siis tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, jonka jälkeen on tarkasteltava, onko toimintoja ja organisaatiota kehitettävä tuotteissa ja palveluissa tapahtuneiden muutosten takia. Toki on paikallaan tarkastella toimintoja ja organisaatiota vaikka tuotteissa ja palveluissa ei olisikaan tapahtunut muutoksia. Saattaahan olla, että on tullut jokin parempi tai uusi tuotantotekniikka, jolla voidaan tuottaa entistä tehokkaammin tai edullisemmin. Mm. henkilövaihdokset saattavat aiheuttaa pelkästään organisaation kehittämistarpeen Kokemukset henkilökunnan aktiivisesta mukanaolosta edellä mainittujen kehittämistyössä ovat erinomaiset. Idearikkaus ei ole vain johdon yksinomaisessa hallinnassa. Kun ihmiset ovat mukana suunnittelemassa, saavutetaan mm. seuraavat edut: itse tekemäänsä kehittämisohjelmaa puolustaa siitä hakee positiivisia piirteitä sitä korjaa oma-aloitteisesti sen toteuttamisen tunnelma on positiivisempi ja aktiivisempi ja sitoutuminen on vahvempaa ja kaikkein tärkein: lopputuloksesta otetaan itse vastuu; ulkopuolisen tekemästä suunnitelmasta vastuu sysättäisiin tekijälle 5. OSAAMISEN, YRITTÄJYYDEN JA LUOVUUDEN KEHITTÄMINEN Puhummeko kehittämisestä vaiko kehittymisestä? Kehittämisessä aktiivisena toimijana on joku muu ja hänelle kaatuu vastuu tuloksista. Sen sijaan kehittymisessä toimijana on asianomainen itse ja hän myöskin itse vastaa tuloksista. OSAAMINEN Motto: Osaaminen kasvaa sen jakamisella (Sveiby). Kun henkilöstöllä aikaisemmin on ollut työvoiman rooli, se on muutettava osaamisen rooliksi ja työnantajan on omaksuttava henkilöstön opettajan rooli. Osaaminen korostuu monesta syystä: paras osaaja on myös luotettavin. Luottamus ansaitaan ja säilytetään toiminnan lisäksi osaamisella asiakkaittemme tiedon tason noususta johtuen he ovat entistä osaavampia ja siten vaativampia ja kriittisempiä

7 7 vain osaamalla ja siirtämällä oman osaamisensa asiakkaalle voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. looginen seuraus edellisistä: kilpailijaa parempi osaaminen on edellytys sille, että saamme uusia asiakkaita. Vaikka voisimme tarjota kilpailijan asiakkaalle parempia etuja, meille siirtymisen edellytys on, että osaamisemme on kilpailijaa paremmalla tasolla paras yrityskuva edellyttää parasta osaamista YHTEISÖN OSAAMINEN KASVAA VAIN YKSILÖIDEN OSAAMISEN KAUTTA Kehittyminen on välttämätöntä kahdella rintamalla: on kehityttävä omassa työssään huipputaitavaksi on pyrittävä jatkuvasta laajentamaan omaa näkökulmaansa Tämän vuoksi esimiesten on ensinnäkin pidettävä huoli oman osaamisensa kasvamisesta ja kannettava erityistä huolta tiiminsä henkilöstön osaamisen kasvattamisesta TOISILTAMME OPPIMINEN: Tehokas, mutta usein unohdettu keino: tehokasta täsmäkoulutusta, koska o voidaan keskittyä kunkin yksikön omiin ongelmiin o esimerkkinä käytetään tuttua, konkreettista tilannetta tutussa joukossa uskaltaa tehdä tyhmiä kysymyksiä parhaiden osaajien tieto ja kokemukset saadaan kaikkien käyttöön kouluttajilla on mahdollisuus näyttää kouluttajan kykynsä, joka motivoi ja kannustaa heitä osaamisen taso nousee kerrannaisesti, koska kouluttajien on kehityttävä ensin itse PYSYVÄ KILPAILUETU VOIDAAN LUODA JA YLLÄPITÄÄ VAIN KOHDISTAMALLA OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN KOKO OLEMASSAOLEVAAN HENKILÖSTÖÖN KOULUTTAUTUMISEN TULEE OLLA LUONNOLLINEN OSA PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ OSAAMINEN SUHTEESSA KILPAILUKYKYYN JAETAAN KEHITTYMISEEN JA YLLÄPITOON

8 8 OSAAMINEN KEHITTYMINEN = ERO KILPAILIJOIHIN YLLÄPITO = PÄRJÄTÄÄN KILPAILIJOILLE = MINIMITASO KILPAILUKYKY YRITTÄJYYS YRITTÄJYYS YRITYKSEN KANNALTA Yrityksen tärkein menestystekijä: keino erottautua kilpailijoista ainoa ja todellinen kilpailuetu, jota kilpailijan on hyvin vaikea matkia toiminnan ja joustavuuden turvaaja vahvistaa sidoksen yrityksen ja henkilöstön välille => omistajuusajattelu kasvaa

9 9 YRITTÄJYYS HENKILÖSTÖN KANNALTA Kilpailussa menestyvät parhaiten ne yritykset, joissa jokainen työntekijä on asenteeltaan ja toimintatavaltaan yrittäjä varmimpia tapoja saada ja turvata oma työpaikkansa on saada yritys menestymään esimerkki-ihmiset ovat jokaisessa yrityksessä hyvin haluttuja työntekijöitä varmistaa henkilön työmarkkina-arvon korkean tason. Jokainen on itse vastuussa omasta työmarkkina-arvostaan. johtajan ja alaisen välinen raja hämärtyy SISÄINEN YRITTÄJYYS Keskeisiä päätelmiä sisäisestä yrittäjyydestä: tuonut työhön lisää tavoitteellisuutta lisännyt vapautta ja samalla omakohtaista vastuuta työstä ja tuloksista laajentanut ja rikastanut työtehtäviä parantanut työyhteisön innovatiivisuutta, arkiluovuutta ja tuottavuutta edistänyt markkinointihenkisyyttä, joustavuutta ja laatutietoisuutta lisännyt omatoimisuutta näiden yhteisvaikutuksesta työyhteisöt ovat aiempaa uusiutuvampia ja kannattavampia ja niissä on yrittävä suhtautuminen työntekoon ja yrityksen menestykseen kokemusten perusteella yrittäjyydestä ovat hyötyneet niin työntekijät kuin yrityksetkin MITEN YRITTÄJYYTTÄ ON KEHITETTÄVÄ? Tulevaisuudessa menestyvät vain joustavasti toimivat ja nopeasti toimintaansa muuttamaan pystyvät yritykset yrittäjyys unohdettu voimavara on otettava aktiiviseen käyttöön jos organisaatio ei suosi yrittäjyyttä, myöskään ihmiset eivät ole yritteliäitä, koska organisaation ajattelutapa toteuttaa itseään. Sen vuoksi yrityksen ilmapiiri on muutettava yrittäjämäiseksi yrittäjyys on pantava korvaamaan byrokratia ja toimenkuvat ylimmän ja keskijohdon on oltava aktiivisesti mukana esimerkkinä johtamisen ajattelutapa on muutettava yrittäjyyttä tukevaksi = ei alaisia vaan yrittäjäkolleegoita yrityksen toimintojen kehittäminen on toteutettava henkilöstön omina projekteina yksilöä ja koko yritystä koskevat kehittymisohjelmat on rakennettava yrittäjyyttä tukeviksi palkitsemisjärjestelmät on muutettava yrittämistä ja työn tuloksista palkitseviksi tarjottava henkilöstölle kehittymis-, osallistumis- ja etenemismahdollisuuksia

10 10 LUOVUUS EINSTEIN: UUSIEN KYSYMYSTEN JA UUDIEN MAHDOLLISUUKSIEN HERÄTTÄMINEN JA VANHOJEN ONGELMIEN TARKASTELU UUDESTA NÄKÖKULMASTA. ON TÄRKEÄÄ OLLA LOPETTAMATTA KYSELEMISTÄ LUCRETIUS (N EKR): LUOVA AJATTELU EI OLE JUMALTEN LAHJA TAI MAAGINEN, JOILLEKIN SUOTU KYKY, VAAN YKSINKERTAISESTI VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA ESIMERKKEJÄ: KAIKKI VALTAVAT ATK-OHJELMAT PERUSTUVAT VAIN 2 NUMERON KÄYTTÖÖN, KAIKKI MAAILMAN HIENOIMMAT MAALAUKSET ON TEHTY KÄYTTÄEN VAIN 3 PÄÄVÄRIÄ, KAIKKI LASKENTA PERUSTUU VAIN 10 NUMEROON, KAIKKI MUSIIKKI ON SÄVELLETTY KÄYTTÄEN VAIN 12 NUOTTIA JA KAIKKI MAAILMAN KIRJALLISUUS ON KIRJOITETTU 26:LLA KIRJAIMELLA. MITÄ MUUTA EDELLÄOLEVA ON KUIN VANHAN TIEDON YHDISTELYÄ UUDELLA TAVALLA? LUOVUUDEN OMINAISPIIRTEITÄ: EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY HELIKOPTERINÄKYMÄ IDEOINTIKYKY KYTKEYTYY VOIMAKKAASTI HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN LUOVUUDEN ESTEITÄ: LUONNON JÄRJESTYSKÖ?: KETTU ON VIKKELÄMPI KUIN NORSU ORGANISAATION SUURI KOKO TUO HITAUTTA JÄYKKÄ ILMAPIIRI JA TEHOKKUUDEN KOROSTAMINEN PERINTEET OMA KÄYTTÄYTYMISEMME: UUSIEN AJATUSTEN ESITTÄJIEN VÄHEKSYVÄ NIMITTELY ( IDEALINKO ) JOS AJATUS OLISI HYVÄ, SE OLISI JO KEKSITTY KUOLIAAKSIVAIKENEMINEN KUN OLEMME TUHONNEET LUOVUUDEN, JÄRJESTÄMME SUURELLA RAHALLA KURSSEJA SAADAKSEMME SEN TAKAISIN! MITEN ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LUOVAN JA MUUTOSHALUISEN LAPSEN TILALLE KASVAA MUUTOSTA VASTUSTAVA AIKUINEN?

11 11 TAVOITTEENA: ARKILUOVUUS MONIEN IHMISTEN AIKAANSAAMA, PIENTEN LUOVIEN RATKAISUJEN JATKUVA VIRTA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISEN SIJAAN SALLITTAVA ALOITTEENTEKOVAPAUS JA RISKIN OTTAMINEN LUODA JA YLLÄPITÄÄ OPTIMISTINEN JA VIREÄ MIELIALA 6. IHMISTEN JOHTAMINEN ESIMIES: Perusasiat: oikeudenmukaisuus rehellisyys luotettavuus Mitkään oppiarvot eikä asema oikeuta poikkeamaan näistä Toimintatapa: luonnonilmiöt kansanviisaudet Vuorisaarnan sanoma Esimies on kurinalainen osa yrityksen kokonaisuutta Vaikutukset ovat kerrannaisia, sekä hyvässä että pahassa Analysoi itsesi: keskity vahvuuksiisi ja niiden tuottamiin mahdollisuuksiin Pitää sanoa mitä tarkoittaa ja tarkoittaa mitä sanoo Ratsastaminen: ratsastaja ohjaa, ratsu toteuttaa. Kummanko tahto ratkaisee toiminnan ja sen tuloksen: minne mennään ja miten? Ajattelutapa ohjaa toimintaa. Ajatuksensa voi valita ja niitä voi muuttaa. Jos haluat muuttaa toimintaa, sinun on ensin muutettava ihmisten ajattelutapaa, sillä vanha ajattelutapa hylkii uutta toimintatapaa ja ihminen palaa vanhaan toimintatapaansa Kestävintä ei ole se, joka pysyy aina samanlaisena vaan se, joka muuttuu viisaasti ajan mukana. Johdatko siis ihmisiä vaiko heidän ajatteluaan? STANFORDIN YLIOPISTO TUTKI 1435 PÖRSSIYRITYSTÄ JA ETSI SELLAISIA, JOIDEN TUOTTO OSAKKEENOMISTAJILLE ON 15 VUODEN AIKANA OLLUT KOLMINKERTAINEN KESKIARVOON VERRATTUNA. TOIMITUSJOHTAJIEN YHTEISET PIIRTEET: EIVÄT OLE TALOUSELÄMÄN JULKKIKSIA

12 12 YLI 90 % ON VALITTU TALON SISÄLTÄ OVAT ALAISTEN ARVION MUKAAN HELPOSTI LÄHESTYTTÄVIÄ ETSIVÄT KESKEISILLE PAIKOILLE OIKEAT IHMISET EPÄSOPIVIA JOHTAJIA EROTETAAN MUTTA VÄLTETÄÄN JOUKKOIRTISANOMISIA STRATEGIAN SIJAAN HAETAAN VASTAUS KYSYMYKSIIN: MISSÄ YRITYS VOI OLLA MAAILMAN PARAS? MIKÄ ON YRITYKSEN TALOUDELLISEN MENESTYKSEN YDIN? MIKÄ ON YRITYKSELLE KAIKKEIN TÄRKEINTÄ? EI YRITÄ SAAVUTTAA MONTAA TAVOITETTA SAMANAIKAISESTI VAAN PYRKII PUSERTAMAAN MONIMUTKAISEN MAAILMAN YKSINKERTAISIKSI OIVALLUKSIKSI JOHTAJAN JA ALAISEN VÄLINEN RAJA HÄMÄRTYY: => jokainen työntekijä joutuu jatkuvasti tilanteisiin, joissa hän toimii itsensä johtajana. 1) ASIAKASKONTAKTIT MUUTTUVAT HYVIN HAASTAVIKSI 2) TYÖ MUUTTUU ENTISTÄ SOSIAALISEMMAKSI työnantajan herra-asemasta palvelija-asemaan 3) KESKUSTELU MUUTTUU MONOLOGISTA DIALOGIKSI työntekijä tuntee työnsä paremmin kuin työnantaja 4) ASIANTUNTIJAORGANISAATIOITA todellinen voimavara on inhimillinen tieto => ihmisten johtamista mekaanisten asioiden johtamisen sijaan työntekijän mielentila oleellisen tärkeä =>ilmapiiri asiakasneuvottelussa entistä erilaisemmista ihmisistä entistä tiiviimmin yhdessä työskentelevä tiimi 5) VALVONTA MAHDOTONTA kukaan ei voi valvoa, miten työntekijä käyttää aktiivisuuttaan, innostustaan, osaamistaan ja energiaansa työssään esimies ei voi pakottaa niitä esiin ne on houkuteltava 6) VUOROVAIKUTTEISUUS LISÄÄNTYY ihminen on sosiaalinen => kasvaminen sosiaaliseksi tapahtuu vain tiiviissä kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa 7) ERILAISEN TIEDON OMAAVIA IHMISIÄ näistä ihmisistä on koottava yhdessä toimiva tiimi 8) ERILAISUUDEN SIETÄMISESTÄ ERILAISUUTEEN KANNUSTAMISEEN tiimin huippuosaaminen syntyy vain erilaisen tiedon omaavista ihmisistä

13 13 9) VASTAANOTTOKULTTUURISTA TOIMIJAKULTTUURIIN tavoitteena liiketoiminnan aikaansaaminen asiakkaan kanssa 10)TIIMINÄ TYÖSKENTELEMINEN NOUSEE MENESTYSTEKIJÄKSI asiakkaiden erilaiset vaatimukset edellyttävät asiantuntijatiimejä => tiimi harjaannutettava toimimaan itseohjautuvasti JOHTAMINEN EI OLE ASEMA VAAN AMMATTI TÄRKEIN MENESTYSTEKIJÄ ON YLIVERTAINEN KYKY JOHTAA HENKILÖSTÖÄÄN JOHTAMINEN ON AMMATTITAITOA JOHTAMISEN KERRANNAISVAIKUTUKSET YRITYKSEEN JA SEN TOIMINTAAN PALVELUYRITYSTÄ EI PITÄISI JOHTAA VAAN JOHDATELLA JOHDON ON ETUKÄTEISAJATTELULLAAN ESTETTÄVÄ ORGANISAATION RYNTÄILY TIETOYHTEISKUNNAN JOHTAJIEN ON SITOUDUTTAVA ENEMMÄN IHMISIIN KUIN OMAISUUTEEN OHJASTEN ON AINA OLTAVA JONKUN KÄDESSÄ LUJASTI, MUTTA OHJATTAVAAN NÄHDEN LÖYSÄLLÄ ESIMIEHENÄ KASVAMINEN ON IHMISENÄ KASVAMISTA HENKILÖSTÖ rekrytointi: haettava palvelukseensa ihmisiä, jotka sopivat yrityksen tulevaisuuden kulttuuriin johtaminen ja palkitseminen kehittäminen o yritykselle tulee laatia koko henkilöstöä koskeva kehittymisstrategia ja ohjelma, joka tarkoittaa kaikkien yrityksen palveluksessa olevien määrätietoista kehittämistä entistä vaativampiin tehtäviin. Yrityksen tulee kouluttaa henkilöstöään taitojen kehittämiseksi motivoida ja kannustaa henkilöstöä tahdon aikaansaamiseksi antaa henkilöstölle valtuuksia ja vastuuta mahdollisuuksien toteuttamiseksi o koko yritystä koskevien kehittämisvastuiden antaminen henkilökunnalle o parhaat osaajat muiden kouluttajiksi KUN OTTAA ERITYISVASTUUN: voi kokeilla siipiään ja antaa näyttöjä kyvyistään käytetään uudenlaisia tapoja. idearikkaus ja luovuus saadaan entistä tehokkaammin käyttöön merkittävä on henkilön oma motivaatio

14 14 näkee laajempia kokonaisuuksia ja pystyy asettamaan ehkä suureksikin kokonaisuudeksi mieltämänsä asian osaksi vielä suurempaa kokonaisuutta. näkee myös sen, että toiminnoissa kaikki ei ole aivan sitä, miltä se näyttää: Jokin toiminto saatetaan joutua kokonaisuuden takia tekemään toisin kuin se yksittäisenä toimintona tehtäisiin. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN SYVIMMÄT VAIKUTTAJAT: 50 % HAASTEELLISISTA TEHTÄVISTÄ 18 % VAIKEUKSISTA 16 % KOULUTUSTAPAHTUMISTA 16 % MUILTA IHMISILTÄ PÄIVITTÄISJOHTAMINEN Tärkeintä on rakentaa sellainen toiminnan seurantajärjestelmä, joka kertoo päivittäin, miten meillä menee? Vasta kun tiedät, miten menee, voit puuttua toimintaan. Suurin ongelma on löytää niitä pieniä tiukuja, joita pitäisi kuulla, jotta ei joutuisi kuulemaan palokellojen kuminaa, koska silloin ollaan jo myöhässä. Mitä pikemmin pystyt puuttumaan kehityskulkuun, sitä vähemmällä pääset. Toiminnan jatkuvan sujuvuuden varmistaminen, jossa tärkeintä on riittävän miehityksen varmistaminen. Yhteydenpito henkilöstöön mitä moninaisimmin tavoin. Se tuo turvallisuutta kunhan se ei tapahdu kyttäämällä. Esiintulevien ongelmatilanteiden hoitaminen. Jatkuva henkilöstön kannustaminen ja kehittäminen 7. CASE HSOP 1. PALVELUYRITYKSEN KILPAILUKYKY RATKAISTAAN OSAAMISELLA => LUOTAVA JATKUVAAN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISEEN PYRKIVÄ KULTTUURI 2. TOIMINTATAVAN PYSYVÄ MUUTTUMINEN EDELLYTTÄÄ JOHTAMISKULTTUURIN MUUTTUMISTA JOKAISEN AJATTELUTAVAN MUUTTUMISTA 3. MUUTOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ON ESIMIEHEN TULOSPALKKAUKSEN YKSI PERUSTE 4. ASETIMME JOHTAMISTYÖN LAADULLE HAASTAVAN TAVOITTEEN

15 15 5. VAIKKA TOIMINTATAPA MUUTTUI, ORGANISAATIOTA EI MUUTETTU 6. PIRUN RAAMATTUJA = ORGANISAATIOKAAVIOITA EIKÄ TOIMENKUVIA OLE 7. ESIMIEHIÄ KIELLETTIIN OSALLISTUMASTA TOIMINTATAVAN MUUTOSPROSESSEIHIN: MUUTOKSEEN SITOUTUMINEN ON LAATUA TÄRKEÄMPÄÄ 8. KYSYMME KYLLÄ NEUVOA, MUTTA TEEMME ITSE 9. TOIMEKSIANTO ANNETAAN AINA HENKILÖLLE, EI KOSKAAN RYHMÄLLE 10. TOIMIHENKILÖT LAATIVAT PANKIN ARVOT 11. HENKILÖSTÖLLE ANNETTIIN MAHDOLLISUUS SÄILYTTÄÄ TYÖPAIKKANSA MUUTTUMALLA OMASSA TYÖSSÄÄN 12. JOKAINEN ON ITSE VASTUUSSA OMASTA TYÖMARKKINA-ARVOSTAAN => OMA-ALOITTEINEN KEHITTYMINEN 13. KOULUTTAUTUMINEN ON OSA TYÖTÄ = RAJANVETO TURHAA JA TARPEETONTA TUTKINTOMUODON KÄYTTÄMINEN 14. YKSILÖN KEHITTYMINEN JOHTAA TIIMIN KEHITTYMISEEN 15. ESIMIEHEN PITÄÄ SANOA MITÄ TARKOITTAA TARKOITTAA MITÄ SANOO LOPUKSI: TARTU ITSEÄSI NISKASTA, TYÖTOVERIASI KÄDESTÄ JA ASIAKASTA HIHASTA TOIVOTAN SINULLE EN ONNEA VAAN USKOA ITSEESI, TYÖTOVEREIHISI JA ASIAASI

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Pasi Pakkala Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos 0400-780 029 pasi.pakkala@mamk.fi Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Lisätiedot

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo Miten yrittäjä voi? Työhyvinvointiseminaari, Eduskuntatalo Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset vaikeudet,

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch?

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch? Mark Glickman on työskennellyt Fountain Housen koulutuskoordinaattorina ja sen jälkeen San Diegossa Kaliforniassa. Aion käsitellä erästä myyttiä siitä, kuinka toimimme Klubitalona ja kuinka meidän pitäisi

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen

Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen Opitusta avuttomuudesta opittuun avuliaisuuteen kommenttipuheenvuoro Marja-Liisa Manka professori M. Seligman Työhyvinvointi Huoli nuorista? noin 8 prosenttia työssä käyvistä 18 29-vuotiaista nuorista

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla

Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Osaamisesta sosiaalista pääomaa rohkean johtamisen avulla Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 1.-2. 10.2009 Joensuu Minna Isoaho, KTM Fountain Park Fellow Stratebility Oy Tausta näkemysten takana 1. Rohkea

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Sykettätyöhön.fi-palvelu 15.12.2014 Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia, energiaa

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Loimaan oppisopimustoimiston seminaari 21.5.2011 Esityksen sisältö Miten

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija

Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija Hyvän mielen viikko 2014 pienin teoin paljon hyvää Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, henkilöstöasiantuntija Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Mihin työaika hupenee? Mikä opettajan työssä stressaa? Miten ratkoa hankalia tilanteita?

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko Ajatuksia valmentavasta johtamisesta Pasi Juvonen Aivolinko Kysymys osallistujille Nimeä jokin mielestäsi keskeinen johtamisen haaste? Kootaan vastaukset osallistujien tarkasteltaviksi (3 minuuttia) Oma

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot