SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA Kh , liite nro 2 Kv , liite nro 2 SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Valmisteluprosessi kunnanhallituksen nimeämässä työryhmässä Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin Sampo FI PL 60 Telefax (016) POP FI Sodankylä Y-tunnus Nordea FI

2 JOHDANTO Sodankylän kunnan henkilöstöstrategia sekä siihen liittyvä kannustin- ja motivaatiojärjestelmä on laadittu kunnanhallituksen nimeämän työryhmän toimesta. Työryhmä koostui kunnan luottamushenkilöistä, johtavista virkamiehistä sekä ammattijärjestöjen edustajista. Asiantuntijapalveluita työryhmä käytti kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Yritystaito Oy:n Antero Ritvaselta. Valmistelutyöhön osallistui myös vs. hallintojohtaja Sirkka Kreivi. Valmistelutyössä avusti yliopistoharjoittelija Katja Mäntylä. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Työryhmän ensimmäisen kokouksen, henkilöstöstrategian aiemman luonnoksen sekä organisaatiolta kerätyn palautteen pohjalta laadittiin uusi henkilöstöstrategialuonnos sekä luonnos kannustin- ja motivaatiojärjestelmästä. Kyseiset luonnokset käsiteltiin työryhmän toisessa kokouksessa ja viimeisteltiin viimeisessä kokouksessa Henkilöstöstrategian ja siihen liittyvän kannustin- ja motivaatiojärjestelmän toteuttamisen tueksi työryhmä laati myös toimenpideohjelman, jossa on esitetty ensisijaiset toimenpiteet luotujen asiakirjojen arkeen saattamiseksi. Työryhmän jäsenet olivat: pj. Veikko Virtanen (kunnanhallituksen pj.) vpj. Ahti Korvanen (kunnanvaltuuston pj.) Tarja Poikela (kunnanhallitus) Harri Tiuraniemi (perusturvapalveluiden toimiala, toimialajohtaja) Risto Varis (sivistyspalveluiden toimiala, toimialajohtaja) Eila Mikkonen (JUKO, pääluottamusmies) Seppo Jokiniemi (KTN, pääluottamusmies) Helena Leppäjärvi (JYTY, pääluottamusmies) Piiju Leppänen (Super, pääluottamusmies) Outi Kuntsi (TEHY, pääluottamusmies) Lea Aikio (JHL, pääluottamusmies) 2

3 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS JA TAVOITTEET TYÖYHTEISÖN JA YMPÄRISTÖN NYKYTILA SEKÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN ANALYYSI PAINOPISTEET JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT... 7 PAINOPISTE 1: YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN... 7 PAINOPISTE 2: OIKEAT IHMISET OIKEILLE PAIKOILLE... 9 PAINOPISTE 3: MONIPUOLINEN JA KANNUSTAVA PALKITSEMINEN PAINOPISTE 4: HYVÄ TYÖNANTAJAKUVA SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

4 KUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS Kuntastrategiasta on johdettu henkilöstöstrategian painopisteet. Niitä ovat yhteen hiileen puhaltaminen, oikeat ihmiset oikeille paikoille, monipuolinen ja kannustava palkitseminen sekä hyvä työnantajakuva. Henkilöstöstrategia on asiakirja, joka ohjaa noiden strategisten päämäärien saavuttamiseen. Henkilöstöstrategian lähtökohtana on suunnata katse tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa työhönsä, saada arvostusta työntekijänä sekä tehdä mielekästä työtä viihtyisässä työympäristössä. Työ on mielekästä, jos ymmärretään työn merkitys, ihminen saa työstään arvostusta ja työntekijä tuntee oman työnsä lisäksi kunnan tavoitteet ja päämäärät sekä paikkansa niiden toteuttamisessa. Meillä on edessä suuret haasteet. Kunnan positiivinen kehitys jatkuu voimakkaana ja meidän on vastattava kasvavaan palveluiden kysyntään laadukkailla ja riittävillä palveluilla. Tämä ei onnistu ellemme muuta toimintatapoja ja sitoudu ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden puolesta positiivisella otteella. Kunnan voimavara on henkilöstö ja henkilöstöllä on oltava mahdollisuus vaikuttaa työnsä tavoitteisiin. Henkilöstölle tulee luoda mahdollisuus vastuun ottamiseen, omaaloitteisuuteen ja kannustaa avoimen yhteisökulttuurin luomiseen. Esimiestyötä tulee kehittää entistä enemmän osallistavan johtamisen suuntaan ja esimiehille on taattava mahdollisuus kehittää itseään johtajana. Yhteishengen luominen ja työssä viihtyminen on meistä itsestämme kiinni. Viljo Pesonen kunnanjohtaja 4

5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS JA TAVOITTEET Henkilöstöstrategian lähtökohtana on Sodankylän kuntastrategia, jossa on määritelty kunnan menestyksen peruspilarit. Yksi neljästä menestyksen peruspilarista on osaava ja kehittyvä henkilöstö sekä laadukas luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtaminen. Kuntastrategiassa tälle henkilöstönäkökulmalle on asetettu strategiset päämäärät, jotka muodostavat henkilöstöstrategian painopisteet: Yhteen hiileen puhaltaminen, oikeat ihmiset oikeille paikoille, monipuolinen ja kannustava palkitseminen sekä hyvä työnantajakuva. Henkilöstöstrategia on kuvaus siitä, miten strategiset päämäärät saavutetaan. Kuntastrategian lisäksi henkilöstöstrategia rakentuu toimintaympäristön muutosten ja työyhteisön nykytilan arviointiin eli SWOT-analyysiin. Henkilöstöstrategian toteutuksessa on otettava huomioon Sodankylän arvot: Asiakaslähtöisyys, pohjoisuus ja kestävä kehitys. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET HENKILÖSTÖSTRATEGIA PAINOPISTEET JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Yhteen hiileen puhaltaminen 1. Johtaminen ja alaistaidot 2. Osallistuvuus 3. Työhyvinvointi Oikeat ihmiset oikeille paikoille 1. Osaaminen 2. Uusiutuminen 3. Muutoskyky Monipuolinen ja kannustava palkitseminen 1. Aineeton palkitseminen 2. Aineellinen palkitseminen Hyvä työnantajakuva 1. Rekrytointi 2. Houkuttavat tarinat Kuntastrategia ja sen henkilöstöosa HENKI- LÖSTÖ- VISIO SODANKYLÄN ARVOT asiakaslähtöisyys, pohjoisuus ja kestävä kehitys Kuva 1. Henkilöstöstrategian yhteenveto Henkilöstöstrategian tarkoituksena on tukea strategisten päämäärien saavuttamista kertomalla millaista henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamista kunnassa noudatetaan näihin päämääriin pyrittäessä. 5

6 Nimetyt painopistealueiden kriittiset menestystekijät kuvaavat niitä henkilöstöjohtamisen osa-alueita, joihin keskittymällä pyritään saavuttamaan organisaation henkilöstövisio: Sodankylän kuntaorganisaatio on menestyvä, tehokas, kehitysmyönteinen ja haluttu työyhteisö, jossa sopimuksellisuutta ja yhteistoiminnallisuutta arvostetaan. 2. TYÖYHTEISÖN JA YMPÄRISTÖN NYKYTILA SEKÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN ANALYYSI Työyhteisön ja työympäristön nykytilan ja toimintaympäristön muutosten swot-analyysi antaa pohjaa päätelmille siitä, miten työyhteisön sisäisiä vahvuuksia voidaan hyödyntää ja heikkouksia muuttaa vahvuuksiksi sekä miten toimintaympäristön tulevaisuuden mahdollisuuksia otetaan huomioon ja uhat voidaan välttää. Analyysi on esitetty kuvassa 2. Sisäiset vahvuudet osaava, ammattitaitoinen, joustava henkilökunta ajantasainen tietotekniikka ja tietojärjestelmät ammatillista ja johtamistaidollista täydennyskoulutusta on järjestetty työhyvinvointia edistetään ja työturvallisuuden parantamiseen on kiinnitetty huomiota tietoinen pyrkimys vahvistaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden välistä luottamusta työyhteisöjen pyrkimys avoimeen ja luotettavaan ilmapiiriin sekä säännöllisiin palavereihin, kehityskeskusteluihin, seurantaan ja työkierron edistämiseen Työyhteisön ja - ympäristön nykytilan sekä toimintaympäristön muutosten SWOTanalyysi Sisäiset heikkoudet henkilöstön vähäiset vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet organisaatiossa yhtenäisten menettelytapojen ja toteutuksen linjausten puute/vaihtelu johtamisessa ja rekrytoinnissa: esim. kasvava henkilöstövaje ja siihen liittyvä toimintojen ja menettelyjen organisointi, vajaakuntoisten työntekijöiden toimintojen organisointi, kehityskeskustelukäytännöt. työhyvinvointiin liittyvät ongelmat; mm. työn kuormittavuus, fyysinen työympäristö, sairauspoissaolojen kääntyminen kasvuun tietotekniikan vanheneminen ja käytettävyyden epätasalaatuisuus organisaatiossa monipuolinen elinkeinorakenne ja uudet elinkeinot vahvistavat kunnan imagoa, vetovoimaisuutta ja menestyksen uskoa väestön ja palvelukysynnän kasvu kuntayhteistyö ja kehittäjäkuntana toimiminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen väestömäärän kasvu ja väestön ikääntyminen muuttavat nopeasti kuntalaisten palvelutarpeita palvelutuotannon ja sen rakenteiden muutos tarvetta vastaavaksi ei ole hallittua kiristyvä julkisen sektorin taloustilanne uudet osaajat hakeutuvat muihin organisaatioihin Ulkoiset mahdollisuudet Ulkoiset uhkakuvat Kuva 2. SWOT-analyysi: Työyhteisön ja ympäristön nykyiset vahvuudet (strengths) ja heikkoudet (weaknesses) sekä toimintaympäristön muutosten tuomat mahdollisuudet (opportunities) ja uhkakuvat (threats). 6

7 3. PAINOPISTEET JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT PAINOPISTE 1: YHTEEN HIILEEN PUHALTAMINEN Henkilöstöstrategian ensimmäinen painopiste yhteen hiileen puhaltaminen, edellyttää kaikkien organisaatiotasojen yhteistä näkemystä ja yhteisvastuullista toimintaa pyrittäessä kohti yhteisiä päämääriä. Kriittisiä menestystekijöitä ovat johtaminen ja alaistaidot, osallistuvuus ja työhyvinvointi. Kriittinen menestystekijä: 1. Johtaminen ja alaistaidot 2. Osallistuvuus 3. Työhyvinvointi Tavoite: Toimenpiteet: Mittarit: Vastuut: Johtamisella on rakenne ja yhdenmukaiset johtamisen menettelyt. Alaistaidot käsite on avattu ja käsitelty koko organisaatiossa. Koko työyhteisön voimavarat hyödynnetään. Edustuksellisen yhteistoiminnan asema on vahva ja rooli aktiivinen. Kehityksen suunta on positiivinen. Kuvataan johtamisjärjestelmä kunnassa ja toimialoilla sekä sovellettavat toimintaperiaatteet. Vahvistetaan koulutuksella ja tiedotuksella edellytyksiä toteuttaa alaistaitoja. Käytetään aktiivisesti osallistavan henkilöstöjohtamisen keinovalikoimaa esimiestyössä. Laaditaan yhteistyötoimikunnalle ja työsuojelutoimikunnalle vuosisuunnitelma. Kootaan työhyvinvointiohjelma, jossa määritellään käytettävät käsitteet, tavoitteet ja menettelyt. Henkilöstökertomus ja henkilöstökysely. Osallistumiskokemuksen määrä ja laatu. Vuosisuunnitelmien vaikuttavuus. Vertailukelpoiset absoluuttiset mittarit sekä laadulliset, kehitystrendiä mittaavat mittarit. Konsernijohto Henkilöstö Henkilöstö Toimikuntien jäsenet. Konsernijohto Henkilöstö Johtaminen ja alaistaidot Johtamisen näkyvä rakenne ja johtamisen yhdenmukaiset menettelytavat helpottavat organisaatiota toimimaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Konsernijohdon vastuulla on kuvata kunnassa käytössä oleva johtamisjärjestelmä, jonka soveltaminen arjessa on toimialajohtajien ja esimiesten vastuulla. Toteutettuja johtamisen menettelyjä ja tuloksia arvioidaan henkilöstökyselyn avulla ja ne raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Johtamistoiminnasta kerättävä palaute ja siitä tehtävät johtopäätökset priorisoivat johtamisen jatkuvia kehittämistoimia sekä konsernin tasolla että yksittäisen esimiehen johtamistyössä (esim. johtamisprofiili ja sen kehittäminen). Henkilöstön tehtävänä on toteuttaa hyviä alaistaitoja, joita tuetaan viestinnällä ja sisäisellä koulutuksella. Hyvät alaistaidot ovat aktiivisuutta ja työyhteisössä toimimista vastuullisella tavalla. Koulutus voi parhaimmillaan toteutua työyhteisökohtaisena yhteisten toimintatapo- 7

8 jen ja työmallien kehittämisenä työpaikkakokousten yhteydessä tai erillisissä kehittämistilaisuuksissa. Osallistuvuus Esimiehen vastuulla on hyödyntää päivittäisessä johtamistyössään erilaisia osallistavan johtamisen käytäntöjä, joiden avulla henkilöstöä rohkaistaan osallistumaan vastuullisesti yhteisten tavoitteiden asettamiseen, tulosten seurantaan ja työyhteisön kehittämiseen. Osallistavan henkilöstöjohtamisen keinoja tukevat ja täydentävät henkilöstön alaistaidot. Osallistumiskokemuksen määrää ja laatua arvioidaan yleisellä tasolla henkilöstökyselyjen avulla. Kyselyistä saatua yleiskuvaa tarkennetaan kehityskeskusteluissa ja työyhteisön yhteisissä kokouksissa ja kehittämistilaisuuksissa. Kehityskeskustelut ovat säännöllistä ja dokumentoitua keskustelua työstä, osaamisesta ja niiden kehittämisestä. Edustuksellisella tasolla kunnan yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan roolia vahvistetaan ja toimintaa aktivoidaan säännölliseksi. Toimikunnille laaditaan työkaluksi vuosittaiset toimintasuunnitelmat painopisteineen ja tavoitteineen. Toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan ja siitä raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Työhyvinvointi Työhyvinvointi rakentuu monista osatekijöistä, joista keskeisimpiä ovat vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön, tuloksellinen ja merkityksellinen työ sekä hyvä työelämän laatu. Työhyvinvointia tuetaan ja ylläpidetään hyvän johtamisen lisäksi työsuojelun ja työterveyshuollon keinoin. Työhyvinvoinnin käsitteen kaikki seurattavat osatekijät, niiden tavoitteet sekä niihin liittyvät menettelyt kootaan kokonaisvaltaiseksi työhyvinvointiohjelmaksi, jota seurataan ja jonka tulokset raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Ohjelman kokoaminen on konsernijohdon ja toimialajohtajien vastuulla yhdessä työterveyshuollon kanssa. Esimiesten vastuulla on tukea työhyvinvoinnin kehittymistä osallistavan ja oikeudenmukaisen päivittäisjohtamisen avulla. Jokaisen vastuulla on huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä työkykyisyydestään. Psyykkistä työkykyä voidaan ylläpitää ja kehittää arvostamalla jokaista työyhteisön jäsentä sekä yhteisesti tehtyjä ponnisteluja. Työnantaja tukee työkykyisyyden ylläpitoa yhteisesti sovituilla toimenpiteillä, jotka on kuvattu kunnan kannustin- ja motivaatiojärjestelmässä. Yhteen hiileen puhaltamalla halutaan saavuttaa toimiva ja eteenpäin pyrkivä työyhteisö, jossa kaikkien voimavarat hyödynnetään osallistavan johtamisen ja hyvien alaistaitojen avulla. Yhteinen tahtotila ja yhdessä tekeminen edesauttavat työhyvinvoinnin kasvua. 8

9 PAINOPISTE 2: OIKEAT IHMISET OIKEILLE PAIKOILLE Henkilöstöstrategian toinen painopiste oikeat ihmiset oikeille paikoille kuvaa kunnan strategista päämäärää, jonka saavuttamiseksi on panostettava yhteistoiminnallisesti osaamisen, uusiutumisen ja muutoskyvyn kehittämiseen. Kriittinen menestystekijä: 1. Osaaminen 2. Uusiutuminen 3. Muutoskyky Tavoite: Toimenpiteet: Mittarit: Vastuut: Ammatillista pätevyyttä ja työyhteisöosaamisia parannetaan suunnitelmallisesti. Työyhteisöjen organisointi ja yksilöiden osaaminen vastaavat oikea-aikaisesti toimintaympäristön ja teknologian muutosten vaatimuksia. Organisaation ja yksilöiden muutoskyky on hyvä. Laaditaan / päivitetään ja toteutetaan tarvelähtöiset työyhteisö- ja yksilökohtaiset koulutussuunnitelmat. Ennakoidaan uusien rakenteiden ja toimintamallien luomat uusiutumistarpeet ja laaditaan uusiutumisen suunnitelmat sekä tarkennetaan yksilöiden urapolut. Vahvistetaan muutosjohtamisen yhteistoiminnallisuutta ja toimintaa yli hallinnon rajojen. Koulutussuunnitelmien vaikuttavuus ja pätevyyden todennettavuus. Kehityskeskustelut. Uusiutumissuunnitelmien vaikuttavuus. Henkilöstökysely Kehityskeskustelu. Henkilöstökysely Kehityskeskustelu Esimies Henkilöstö Konsernijohto Osaaminen Suunnitelmallisuus tuo osaamisen kehittämiseen jatkuvuutta ja siksi henkilöstön ammatillista pätevyyttä kehitetään tarveperusteisilla työyhteisö- ja yksilökohtaisilla täydennyskoulutussuunnitelmilla. Koulutussuunnitelmiin tulee sisällyttää myös työyhteisössä toimimisen taitojen valmennusta. Koulutussuunnitelman laatiminen on esimiehen vastuulla yhteistyössä henkilöstönsä kanssa. Tärkeää on kytkeä koulutussuunnittelun kokonaisuuteen henkilöstön positiivinen ja aktiivinen suhtautuminen koulutusvelvoitteen täyttämiseen. Koulutussuunnitelmien toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain sekä esimiehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa että työyhteisötasolla käytävissä keskusteluissa. Tuloksista raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Uusiutuminen Uusiutuminen mahdollistaa oikea-aikaisen työyhteisöjen organisoinnin ja uudenlaisen osaamistason luomisen paitsi työyhteisö- myös yksilötasolla. Uudistumisen tarvetta on arvioitava toimintaympäristön ja teknologian tulevia muutoksia ennakoiden, mutta myös yksilöiden henkilökohtainen tilanne voi avata tarpeen uudistumiselle. 9

10 Uralla uusiutumisessa on keskeistä riittävän aikaisessa vaiheessa asioihin tarttuminen, erilaisten vaihtoehtojen selvittäminen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen. Uusiutumisesta laaditaan erilliset uudelleen- tai muuntokoulutussuunnitelmat yksilökohtaisesti tai tiettyä henkilöstöryhmää koskien. Työnantajan tuki harkitaan ja suunnitellaan tapauskohtaisesti. Toimialakohtaisesta suunnittelusta vastaavat toimialajohtajat ja yksilötason suunnittelusta esimiehet yhdessä alaistensa kanssa. Yhteistyö ja asiantuntija-apu konsernihallinnolta mahdollistavat parhaan onnistumisen. Uusiutumissuunnitelmien vaikuttavuuden mittaamisen lisäksi uusiutumista arvioidaan henkilöstökyselyn ja kehityskeskustelujen avulla ja raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Muutoskyky Organisaation ja yksilöiden hyvä muutoskyky edellyttää yhteisesti ja samojen pelisääntöjen mukaan toteutettavaa muutosjohtamista sekä hallinnon rajat ylittävää toimintaa. Muutosjohtamisen rakenteista ja sovellettavista periaatteista vastaa konsernijohto ja toimialajohtajat. Esimiesten vastuulla on muutosjohtamisen arki. Muutos tapahtuu usein kehittämishankkeen muodossa. Tuolloin siihen voi yhdistyä niin osaamisen kuin uusiutumisen osatekijöitä, jolloin avoin tiedonkulku ja henkilöstön osallistumismahdollisuudet ovat muutosjohtamisen keskiössä. Yhdessä suunnittelu, tekeminen ja luottamuksellinen ilmapiiri edesauttavat muutoskyvyn kehittymistä. Muutosjohtamisen toteutumista arvioidaan henkilöstökyselyn ja kehityskeskustelujen avulla. Jotta henkilöstön suuri potentiaali saadaan käyttöön, on ammattitaitoa kehitettävä ja työskentelytapojen uusiuduttava jatkuvasti ajan ja asiakastarpeiden vaatimusten mukaisesti. Hyvää muutoskykyä edellytetään niin koko organisaatiolta kuin sen yksittäisiltä jäseniltäkin. 10

11 PAINOPISTE 3: MONIPUOLINEN JA KANNUSTAVA PALKITSEMINEN Kolmantena henkilöstöstrategian painopisteenä on motivoiva ja kannustava palkitseminen, jonka osa-alueita ovat aineeton ja aineellinen palkitseminen. Kriittinen menestystekijä: Tavoite: Toimenpiteet: Mittarit: Vastuut: 1. Aineeton palkitseminen 2. Aineellinen palkitseminen Aineeton palkitseminen Motivoiva ja kannustava johtaminen sekä hyvä työyhteisötyöskentely. Päätökset ja ohjeistus ovat kunnossa, palkitseminen on tuloksellista ja oikeudenmukaista. Tehdään näkyväksi tavoitteet ja palkitsemisen periaatteet ja sovelletaan käytäntöön eri toimialoilla ja työyhteisöissä. Laaditaan Sodankyläläisen johtamisen ja työyhteisötoiminnan pelisääntöpaperi. Henkilöstökysely Kehityskeskustelu Toteutuma. Konsernijohto Henkilöstö Aineettoman palkitsemisen tavoitteena on saada aikaan motivoiva, ilmapiiriltään hyvä työyhteisö, jossa jokaista kannustetaan tekemään parhaansa. Hyvä työyhteisötyöskentely sekä kannustava johtaminen ovat aineettoman palkitsemisen avainalueita. Nämä avainalueet edellyttävät avoimuutta ja yhteisiä pelisääntöjä, jotka kootaan konsernijohdon vastuulla yhteen, yhteistyössä kaikkien organisaation tasojen kanssa. Aineettoman palkitsemisen vaikuttavuutta arvioidaan henkilöstökyselyn ja kehityskeskustelujen avulla ja siitä raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Aineellinen palkitseminen Aineellisen palkitsemisen avulla korostetaan haluttuja toiminnallisia tavoitteita, jotka ovat erityisen tärkeitä strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Aineellisen palkitsemisen tulee perustua oikeudenmukaisiin periaatteisiin ja yhtenäisiin toimintamalleihin. Sodankylän kunnan palkitsemisen periaatteet on koottu henkilöstöstrategiaan kuuluvaan kannustin- ja motivaatiojärjestelmään, joka on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien, johtavien viranhaltijain ja luottamushenkilöiden kanssa. Esimiesten vastuulla on soveltaa järjestelmässä kuvattuja palkitsemistapoja johtamisen arjessa. Palkitsemisen toteumaa seurataan ja saavutuksista raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Koko henkilöstöstrategia ja kaikki sen painopisteet sisältävät elementtejä kannustavan työyhteisön rakentamisesta. Yhteisten pelisääntöjen mukaan toimivaan ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivään työyhteisöön on helppo sitoutua, arkipäivän työ sujuu ja sitä on mukava tehdä. Vastuu hyvästä ja kannustavasta työyhteisöstä on kaikilla sen jäsenillä, esimiehillä ja alaisilla. 11

12 PAINOPISTE 4: HYVÄ TYÖNANTAJAKUVA Kuntaorganisaation hyvän toimintakyvyn takaamiseksi myös tulevaisuudessa, on keskityttävä henkilöstöstrategian neljänteen painopisteeseen eli hyvään työnantajakuvaan, jossa kriittisiä, onnistumista edellyttäviä tekijöitä ovat rekrytointi ja houkuttavat tarinat. Kriittinen menestystekijä: 1. Rekrytointi 2. Houkuttavat tarinat Tavoite: Toimenpiteet: Mittarit: Vastuut: Kaikkiin kunnan tehtäviin on jatkuvasti useita päteviä ja innostuneita hakijoita. Monipuoliset tarinat todistavat Sodankylästä hyvänä työnantajana yleensä ja erityisesti tavoitelluissa kohderyhmissä. Osapuolten ja sidosryhmien tyytyväisyys. Laaditaan rekrytointitilanteessa tehtäväkuvaukset haastaviksi, yhteisöllisiksi ja itsenäistä päätösvaltaa arvostaviksi sekä monipuolisia ja kannustavia palkitsemisen muotoja hyödyntäviksi. Eri hierarkian tasoilta ja kaikilta toimialoilta osoitetaan vuosittain onnistumis- ja menestyskertomuksia, kilpailutuloksia, ammatillisia palkitsemisia kunnan ulkoiseen viestintään. Näitä tavoitteita ja onnistumisia esitellään julkisuudessa viestintästrategian mukaisesti. Hakijoita/tehtävä. Konsernijohto Viestien määrä, viestinten monipuolisuus ja kiinnostuneiden palaute. Konsernijohto Henkilöstö Rekrytointi Rekrytointi vaati onnistuakseen yhtenäistä prosessin hallintaa koko organisaatiossa. Tavoitteena on, että kaikkiin kunnan avoimiin tehtäviin on jatkuvasti useita päteviä ja innostuneita hakijoita. Edellytyksenä tälle on rekrytointitilanteissa motivoiviksi laaditut tehtävänkuvaukset sekä myönteinen kuntakuva. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös ulkopuolisia rekrytoinnin ammattilaisia sekä sähköisiä rekrytointipalveluita. Rekrytoinnin onnistumista arvioidaan tyytyväisyysindeksillä, joka muodostuu työnantajan, tehtävään valitun ja sidosryhmien tyytyväisyyttä seuraamalla. Vastuu rekrytoinnin onnistumisesta on konserni- ja toimialajohdolla. Houkuttavat tarinat Houkuttelevat tarinat rakentuvat organisaation arjessa sekä tarkoituksenmukaisen viestinnän keinoin. Kuntaorganisaation eri tasoilta ja toimialoilta osoitetaan vuosittain onnistumisja menestyskertomuksia ulkoisille sidosryhmille viestinnän linjausten mukaisesti. Houkuttavien tarinoiden määrää, monipuolisuutta ja kiinnostuneiden palautetta seurataan vuosittain.. Rakennettaessa hyvää työnantajakuvaa on muistettava, ettei hyviä tarinoita synny ilman hyvää toimintaa. Toimijoita ovat luottamushenkilöt ja koko palkattu henkilöstö. Henkilöstöstrategian mukainen, yhteisvastuullinen ja toiminnallinen työyhteisön kehittäminen, henkilöstöjohtaminen sekä monipuolinen ja kannustava palkitseminen ovat keinoja toteuttaa toimintaa, josta syntyy houkuttelevia tarinoita. 12

13 4. SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Henkilöstöstrategian toteutumista on seurattava ja arvioitava jatkuvasti. Tuloksista ja kehittämistä vaativista asioista on raportoitava säännöllisesti. On korostettava sitä, että asiat eivät ole vain yksittäisiä tapahtumia vaan niitä tulee tarkastella talousarviovuoteen sidottuna jatkumona. Oheisessa kuvassa 3 on havainnollistettu seuranta ja siihen liittyvien vaiheiden jatkumo. SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET - yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan työskentelyn kautta - osallistavan johtamisen ja eri työmuotojen avulla - eri tasoilla organisaatiota konsernista työyhteisöihin, tiimeihin ja yksilöihin KEHITTÄMISTOIMET - konsernin johdolla tapahtuvat kehittämisprojektit - toimialoilla tapahtuvat järjestelyt - työyhteisöissä tapahtuvat toimenpiteet - yksilöitä ja työryhmiä koskevat kehittämistoimet TOIMINTA - väliraportit - ennusteet - välittömät korjaavat toimet ARVIOINTI - toimintakertomus - henkilöstökertomus - henkilöstökysely - asiakaskysely - työpaikkakokoukset - kehityskeskustelut Kuva 3. Henkilöstöstrategiantoteutumisen seuranta. Suunnitelmat ja tavoitteet Eri organisaatiotasoilla ja eri työyhteisöissä lähdetään liikkeelle aina strategian ohjaamasta toiminnan suunnittelusta ja tavoitteiden asettelusta. Yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan työssä ollaan kehittämisen hallinnollisella, koko kuntaa koskettavalla tasolla lausuntojen, aloitteiden ja mahdollisten kehittämishankkeiden muodossa. Osallistavan johtamisen keinoin henkilöstö otetaan mukaan suunnitelmien tekemiseen ja tavoitteiden asettamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Toiminta ja arviointi Talousarviovuoden toimintaa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan monipuolisesti koko ajan: Absoluuttisina mittareina toimivat mm. talouden tunnusluvut sekä työhyvinvoinnin kehitystä osittain kuvaavat sairauspoissaolotilastot 13

14 Vuosittain koko kuntaorganisaatiossa toteutetaan keskitetysti henkilöstökysely, jonka avulla tarkastellaan henkilöstöstrategiassa nimettyjen menestystekijöiden toteutumista Asiakastyytyväisyyskyselyjä suoritetaan koko kuntaorganisaation mittakaavassa keskitetysti kerran kahdessa vuodessa ja työyhteisötasolla kerran vuodessa Yksilötasolla toteutunutta toimintaa tarkastellaan alaisen ja esimiehen välisessä kehityskeskustelussa, joka toteutetaan kerran vuodessa jokaisen työntekijän kanssa Toiminnan arviointia tehdään koko kuntaorganisaatiossa ja siitä raportoidaan kolmannesvuosikatsauksissa. Työyhteisöjen omaa toiminnan arviointia käsitellään työpaikkakokouksissa, jolloin työyhteisö saa väliaikatietoja omien tavoitteidensa saavuttamisesta. Koko kuntakonsernin tasolla talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan toimintakertomuksessa, jonka osaraporttina on henkilöstökertomus. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan mm. henkilöstökyselyn tulokset ja tehdyt vertailut sekä johtopäätökset. Tuloksia on syytä käsitellä myös jokaisessa työyhteisössä ja pohtia niistä syntyviä johtopäätöksiä. Tarvittaessa jokainen työyhteisö voi lisäksi toteuttaa omia, keskitettyä kyselyä syventäviä henkilöstökyselyitään tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia seurataan pitkäjänteisesti ja raportoidaan toimintakertomuksessa. Kyselyjen tuloksia asetettuja tavoitteita vasten käsitellään työpaikkakokouksissa, tehdään johtopäätöksiä ja asetetaan tavoitteita seuraavalle toimintakaudelle. Työpaikkakokoukset voidaan toteuttaa paitsi tavoitteiden asettamisvaiheessa myös arviointivaiheessa työseminaarityyppisinä. Kehityskeskusteluiden tarkoituksena on osaltaan tarkentaa henkilöstökyselyiden kautta saatua yleiskuvaa muun muassa osallistumiskokemuksista ja työhyvinvoinnin kehittymisestä sekä sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kehityskeskustelu on tasavertainen, luottamuksellisen ja rakentavan palautteen foorumi. Palautteen tulee käsitellä kehittävässä hengessä niitä toimenpiteitä, joiden avulla toimintaa parannetaan sekä vaikuttaa seuraavan kauden tavoitteiden asettamiseen. Kehittämistoimet Arvioinnin perusteella on tehtävä johtopäätöksiä. Yhteisesti tehtyjen johtopäätösten pohjalta rakennetaan kehittämistoimia, joiden tarkoituksena on parantaa niin koko organisaation, työyhteisön kuin myös yksittäisen henkilön onnistumisen edellytyksiä tulevaisuudessa. Kehittämistoimia voidaan käynnistää kuntaorganisaation kaikilla tasoilla ja ne tulee ottaa huomioon uuden toimikauden tavoitteita asetettaessa. Strategia toteuttaa henkilöstövision ja luo Sodankylän kuntaorganisaatiosta suurenmoisen paikan tehdä työtä. 14

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot