Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

2 2 (55) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 5 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYSPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET YHTEISTEN PALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 23 3 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2013 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 46 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 55

3 3 (55) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma perustuvat jäsenkuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin ja näiden sopimusten mukaisiin kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä muutoksia. Muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Talousarvion 2012 muutokset hyväksyttiin Eksoten valtuustossa ja muutetusta talousarviosta käytetään jäljempänä nimitystä Tarkistettu talousarvio Toiminnan ja talouden suunnittelu Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen valtakunnallisesti on edelleen avoimena. Asialla ei kuitenkaan ole välitöntä merkitystä Eksoten osalta, koska kaikissa tapauksissa Eksoten kaltaiset organisaatiot voivat jatkaa toimintaansa ja vastaavanlaisia valmisteluja on käynnistynyt myös muilla alueilla. Tällä on suuri merkitys työrauhan ja henkilöstön sitoutumisen kannalta. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja edeltävistä palvelusopimusneuvotteluista saadut kokemukset viittaavat siihen, että talousarvion laadinnan lähtökohdaksi pitää saada nykyistä enemmän yhdessä hyväksyttyjä laskennallisia perusteita. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista vaikeuttaa edelleen kuntien ja Eksoten sekä kuntien keskinäinen erimielisyys kuntien maksuosuuksien suuruuden tasosta. Lappeenrannan kaupungin käsitys Eksoten kustannusten tasosta poikkeaa Eksoten hallituksen valmistelemista laskelmista sekä osasta muiden kuntien talousarvion valmistelua. Eksoten hallitus on kuitenkin velvollinen varaamaan riittävät määrärahat palvelujen tuottamiseen ja tekemään realistisen talousarvion. Talousarvion toimintakulujen nousu vuodelle 2013 on 3,3 %, jonka toteutumista voidaan pitää realistisena mutta riittävän kunnianhimoisena tavoitteena. Menojen kasvun osalta todettakoon, että Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat vuonna 2011 yhteensä 5,6 %. Vastaavan suuruiseen kasvuun voi ennakkotietojen mukaan varautua kuluvana vuonna sekä ensi vuonna.

4 4 (55) Aiemmilta vuosilta syntyneet alijäämät ja kuntien erilaiset käsitykset niiden maksamisesta ovat aiheuttaneet sen, että asiaa selvitetään ulkopuolisen arvioinnin avulla. Eri vastuualuille rakennemuutosten tekeminen jatkuu aktiivisesti. Muutoksia tehdään pitkäjänteisesti ja pyritään kaikissa tilanteissa takaamaan palvelujen saatavuus ja tasapuolisuus. Kuntien Eksotelle siirtämään palvelujärjestelmään ei ole toistaiseksi tehty tasoa laskevia muutoksia eikä palveluverkkoa ole leikattu, supistettu tai toimintaa rajoitettu ellei vastaavia palveluja ole järjestetty muulla tavalla. Palvelujen uudistamisessa näkyy myös aktiivinen hanketoiminta, joka on mahdollistanut ulkopuolista rahoitusta moniin toiminnan muutoksiin. Pitkän aikavälin taloussuunnitelma perustuu valtuustokaudelle laadittuun strategiaan sekä valmisteilla olevaan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on lisätä Eksoten tuottavuutta vuoteen 2020 mennessä alustavien laskelmien mukaan yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Toimenpiteistä tärkein on laitoshoidon purkaminen sekä kuntouttavaan jatkohoitoon panostaminen. Lisäksi panostetaan voimakkaasti sähköisiin palveluihin. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan palveluiden kysyntään sekä henkilöstön kasvuun ja sitä kautta vaikuttamaan tuottavuuteen pitkällä aikavälillä. Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma tulee kuntiin lausunnolle vielä vuoden 2012 aikana. Lausuntojen jälkeen Eksoten uusi valtuusto ottaa ohjelmaan kantaa ja hyväksyy toimenpiteet koko seuraavaa valtuustokautta varten. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden 2012 tarkistettu talousarvio sekä taloussuunnitelma Eksote yhteensä 1000 EUR TP2010 TP2011 TA2012* TA2013 Muutos, % 2013 vs TS2014 Muutos, % 2014 vs TS2015 Muutos, % 2015 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,9 % ,5 % Muut myyntituotot ,1 % ,5 % ,5 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,7 % ,4 % Maksutuotot ,8 % ,5 % ,5 % Tuet ja avustukset ,5 % ,5 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,5 % ,5 % TOIMINTATUOTOT ,3 % ,3 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,3 % Palvelujen ostot ,0 % ,3 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,3 % ,3 % Avustukset ,7 % ,3 % ,3 % Muut toimintakulut ,1 % ,3 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,3 % ,3 % TOIMINTAKATE ,9 % ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,6 % ,6 % VUOSIKATE ,7 % ,1 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,3 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,9 % ,3 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,7 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,0 % ,6 % *Tarkistettu talousarvio

5 5 (55) 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen linjaukseen, jossa vertailukelpoiset toimintakulut 2013 voivat kasvaa enintään 2,3 % TP2012:n toimintakulujen toteumaennusteesta (=tarkistettu talousarvio 2012). Tämän lisäksi linjattiin erillinen 2 milj. euron panostus kotiin vietävien palvelujen vahvistamiseen myöhemmän tuottavuuden mahdollistavana eränä 0,9 milj. euron määräraha vammaispalvelujen palvelurakennemuutokseen ja 0,9 milj. euron määräraha paikallisen palkkausjärjestelmän kustannuksiin. Näin ollen toimintakulujen kokonaiskasvuksi vuodelle 2013 on linjattu 3,3 %. Samaa kasvuprosenttia on käytetty myös vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmissa. Jäsenkuntatuottojen kasvu vuoden 2012 tarkistetusta talousarviosta on 3,0 % palvelusopimusneuvottelujen mukaisesti. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. Vuonna 2013 Eksoteen syntyy uutta alijäämää 16,7 milj. euroa. Investointien osuus talousarviossa 2013 on 13,4 milj. euroa. Vuosikate on -9,5 milj. euroa, joten investoinnit sekä osa toimintaakin katetaan lainalla. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2013 on 25,3 milj. euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tiukentanut ohjeistusta poistojen käsittelyyn. Suosituksena on, että minimipoistoaikoja käytettäisiin. Perustelluista syistä suositusta pidempiä poistoaikoja voidaan kuitenkin käyttää. Talousarvioon sisältyvien kohteiden poistoajat on käyty läpi huomioiden tiukentunut ohjeistus. Minimipoistoaikoja pitempiä poistoaikoja on joissain tapauksissa käytetty. Henkilöstökulut muodostavat noin puolet Eksoten toimintakuluista ja siksi henkilötyövuosimäärien seuranta on suuri osa taloussuunnittelua. Henkilötyövuosien määrä on kehittynyt Eksotessa alla olevan taulukon mukaisesti. Talousarvion vastuualuekohtaisia muutoksia ja painopistealueita on selostettu tarkemmin kunkin vastuualueen omassa taloussuunnitelmassa kappaleessa kaksi. Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut YHTEENSÄ

6 6 (55) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset sekä henkilötyövuosien määrän muutokset Henkilötyövuosien määrään vaikuttavat siirtymät ostopalvelujen ja oman toiminnan välillä. Henkilöitä on siirtynyt myös vastuualueiden välillä ja vastuualueiden sisällä tulosalueelta toiselle. Henkilötyövuodet on ilmoitettu kotikustannuspaikoittain, jolloin osa-aikaisen työpanoksen vyörytyksiä esim. kehityshankkeille tai lääkärityöpanoksen vyörytystä terveyspalveluista vanhustenpalveluihin ei ole huomioitu. Vyörytysten muutokset vuosien välillä selittävät tulos- ja vastuualuekohtaisia ristiriitaisuuksia henkilöstökulujen (eurot) ja henkilötyövuosien (htv) muutoksen välillä. Lisäksi henkilöstökulujen muutokseen vaikuttavat mm. erilliskorvausten ja sairausvakuutuskorvausten muutokset. Vuoden 2013 talousarvio jakautuu eri vastuualueille seuraavasti: Eksote vastuualueittain 1000 EUR ESH Muu TER TER yhteensä VAN PerSo Yhteiset palvelut Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 98,5 100,5 97,9 97,7 36,4 97,9 Vuosikate/Poistot, % 84,5-160,5 27, , ,2-150,2-125,7

7 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 7 (55) Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,7 % Muut myyntituotot ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,0 % ,8 % Maksutuotot ,6 % ,6 % Tuet ja avustukset ,4 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,1 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % ,4 % Avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintakulut ,4 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,2 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0-87,6 % VUOSIKATE ,1 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 0 TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,2 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 98,7 98,4 Vuosikate/Poistot, % , ,2 Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintakulujen kasvu vuoden 2013 talousarviossa on 2,8 % eli 2,0 milj. euroa vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Euromääräisesti suurin kasvu kohdistuu henkilöstökuluihin (1,4 milj. euroa). Tärkeimpänä syynä henkilöstökulujen kasvuun on KVTES:n mukaisten palkankorotusten lisäksi TVA-tason muutoksista aiheutuvat palkankorotukset. Lisäksi alkuvuodesta 2012 on pystytty toimimaan budjetoitua pienemmällä henkilöstöllä, mutta loppuvuodesta avoimia lääkärivirkoja on saatu täytettyä perhepalveluihin, mikä näkyy myös suurempana palkkavarauksena vuonna Myös siirrot asumispalveluiden ostopalveluista omaksi toiminnaksi perhepalveluissa sekä vammaispalveluissa näkyy palkkojen kasvuna ja samalla pienempinä asumispalveluiden ostoina erityisesti verrattuna vuoteen Palvelujen ostoissa pysytään vuoden 2012 tasolla. Avustusten kasvua selittää Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu vuoden 2012 alussa ja lisääntynyt henkilökohtaisen avun tarve vammaispalveluissa. Muiden toimintakulujen kasvu johtuu vuokrankorotuksista ja väistötilajärjestelyistä. Lähtökohtana perhe- ja sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen, palvelurakenteen keventäminen ja palvelujen kohdentaminen eniten niitä tarvitseville. Kehittämisen kohteena ovat matalan kynnyksen palvelut

8 ja sen varmistaminen, että asiakkaat saavat sujuvasti yhteyden palveluihin. Sähköisten ratkaisujen myötä mahdollistuvat uudet tavat tuottaa palveluja. 8 (55) Merkittävimmät uudistukset talousarviovuoden 2013 aikana kohdistuvat perhepalvelujen alueelle, missä painopisteenä edelleen on neuvolatoiminnan, oppilashuollon sekä lasten ja nuorten psykososiaalisen palveluverkon kehittäminen. Neuvolaverkkouudistuksen toimeenpano jatkuu Lappeenrannan itäisellä ja läntisellä alueella. Rakuunamäen lasten ja nuorten talon rakennusvaihe ja palvelukonseptin suunnittelu toteutuu kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen kanssa. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tavoite on löytää vaihtoehtoisia tapoja laitossijoituksille. Perhepalvelujen rakennemuutosta tukevat psykososiaalisen avun alueella toteutettavat kehittämishankkeet (Konsti, Vanhemmuuden tuki, Osuva ja Kannatellen). Aikuisten sosiaalipalveluissa keskiössä ovat pitkäaikaistyöttömien ja toimeentulotukiasiakkaiden aktivointi- ja työllistämistoimet. Menokehityksen hillitsemiseksi ja jo olemassa olevien toimenpiteiden lisäksi on tarve käynnistää uusia kehittämistoimia osana Eksoten kehittämisohjelmaa, työllisyyspoliittista ohjelmatyötä ja kuntakokeilua. Toimeentulotuki on vuoden 2013 talousarviossa budjetoitu edellisten vuosien tasolle. Maahanmuuttopalveluissa käynnistyy Etelä- Karjalan kotouttamisohjelman toimeenpano. Sekä maahanmuuttopalvelujen että aikuissosiaalityön toimitilat Lappeenrannassa odottavat pysyvämpää ratkaisua. Vammaispalvelujen rakennemuutokseen ja samanaikaisesti lisääntyvään palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 0,9 milj. euron lisäpanostus. Vammaispalveluissa jatkuu kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano. Imatran kaupunki ja Eksote solmivat erillisen sopimuksen Eksoten järjestämisvastuun piirissä olevasta kehitysvammaisten erityishuollosta. MSliiton palvelukoti Satakieli laajentaa toimintaansa jo syksyn 2012 aikana Lappeenrannassa. Yhteistyössä kuntien kanssa selvitetään uusien kehitysvammaisten asumisyksikköjen rakentamismahdollisuudet ARArahoituksen turvin. Investointiavustusta kehitysvammaisten asumiseen on mahdollista hakea kehitysvammaisten asumisohjelman kautta vuosina Osana vammaispalvelujen palvelurakenteen muutosta vammaisten asumispalvelujen sekä päivä- ja työtoimintapalvelujen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Yhteistyössä terveys- ja vanhusten palvelujen kanssa ja osana kuntoutuksen kokonaisuutta käynnistyy toimintakyvyn tukikeskuksen suunnittelu ja organisointi. Vammaispalvelujen toimintaa tukevat kehittämishankkeet jatkuvat talousarviovuoden aikana. Lappeenrannassa vammaispalvelutoimisto tarvitsee väistötilojen sijaan pysyvämmän tilaratkaisun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta talousarviovuoden 2013 haasteena on yleinen yhteiskunnallinen kehitys, joka näkyy tuloerojen, eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisenä. Työttömyyden hidas lasku ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys näkyy toimeentulotuessa ja heijastuu myös lapsiperheiden arkeen. Lapsiperheiden köyhyys on merkittävä riskitekijä lasten ja nuorten kehitykselle ja merkittävimpiä riskitekijöitä lasten ja nuorten syrjäytymiselle. Osalla tuen saajista on lisäksi laajempia sosiaalisia, terveydellisiä ja elämänhallinnan ongelmia, jotka edellyttävät monitoimijaista yhteistyötä.

9 9 (55) Painopisteet Perhepalvelut Neuvolaverkon uudistaminen (Lappeenranta Taipalsaari) ja toiminnan monipuolistaminen jatkuu Osallistumisen Rakuunamäen lasten- ja nuorten talon rakennushankkeen toteuttamiseen ja palvelukonseptin suunnitteluun kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen sekä Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kanssa Lasten ja nuorten laitoshoidon korvaaminen ensisijaisilla ratkaisuilla Suunnitelma lastensuojeluyksiköiden tilaratkaisuista (Leirin lastenkoti, Kivisalmen lapsi- ja nuorisokoti, nuorisoryhmäkoti) Lastensuojelusuunnitelman päivittäminen Vanhempien päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen hoitopolut selkiytetään yhteistyössä aikuisten palvelujen kanssa Lapsiperheiden suhteellisen köyhyyden vähentäminen yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (esimerkiksi lasten harrastusten tukeminen) Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kuten kotipalvelujen tarjonnan lisääminen Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen (kansalaisen ajanvaraus, suora viestinvälitys) Lastenkotien uudet tilaratkaisut otetaan asteittain käyttöön Monikulttuuristen perheiden palvelutarpeiden huomioiminen Uusien lastensuojelun tukitoimien kuten Icehearts toiminnan käyttöönotto Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen jatkuu Vammaispalvelut Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu ( uudet kohteet rahoitushakua varten, kotona asumista tukevat palvelut) Vammaisten asumispalvelujen kilpailutus Vammaisten päivä- ja työtoiminnan monipuolistaminen, avotyön ja tuetun työn mahdollisuuksien lisääminen ja ostojen osalta mahdollisen puitekilpailutuksen toteuttaminen Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotin tulosten juurruttaminen ja laajentamismahdollisuuksien arviointi Palvelusetelin käytön laajentaminen koskemaan kotiin vietäviä palveluja kuten kotiapua ja lastenhoitoa Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen valmisteluun ja organisointiin Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu

10 10 (55) 2015 Vammaisten päivä- ja työtoiminnan sisällön edelleen kehittäminen Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen ja juurruttaminen osaksi vammaispalveluja Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen toimintaan Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpanon jatkaminen Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämisen jatkaminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistyön jatkaminen Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Aikuisten sosiaalipalvelut Kuntouttavan työtoiminnan sekä aktivointi- ja työllistämistoimien laajentaminen (Työllistämiskampanja) Osallistuminen Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen (työvoiman palvelukeskuksen johtaja on jatkossa työhallinnon sijaan Eksoten palveluksessa) Oppipaja- ja työpajatoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan ostojen puitekilpailutuksen järjestäminen Kotouttamislain ja kotouttamisohjelman toimeenpano Toimeentulotuen sähköisen asioinnin laajentaminen Yhteiset palveluprosessit mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa Toimintaa tukevat kehittämishankkeet (Aktivointi ja työllistäminen, Nuorten TaidePaja, Parkki) Kumppanuusyhteistyön laajentaminen pitkäaikaistyöttömien ja vajaatyökykyisten kuntoutuksessa ja työllistämisessä Työllistämisen taloudellisten vaikutusten arviointi Kotouttamisohjelman toimeenpano jatkuu Toimintaa tukevat kehittämishankkeet Aikuissosiaalityön uudet menetelmät ja toimintatavat Toimeentulotukimenettelyn uudistaminen Kotouttamisohjelman toimeenpanon jatkaminen

11 11 (55) Perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilötyövuosien määrä pysyy kokonaisuutena 2012 talousarvion tasolla. Vastuu- ja tulosalueiden välillä tapahtuu sisäisiä henkilöstöjärjestelyjä. Terveyspalveluihin siirtyy neljä oppilashuollon työntekijää. Lastensuojelun ja vammaispalvelujen laitos- ja asumispalveluista kotiutuu asiakkaita omiin palveluyksiköihin, mistä aiheutuu puolestaan neljän henkilötyövuoden lisäys.

12 12 (55) 2.2 Terveyspalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveyspalvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,3 % Muut myyntituotot ,0 % ,9 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,2 % Maksutuotot ,5 % ,2 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,9 % 683 0,7 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palvelujen ostot ,6 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,9 % Avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintakulut ,1 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,0 % VUOSIKATE ,4 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,0 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,5 101,1 98,3 Vuosikate/Poistot, % 27,5 71,2-144,0 Terveyspalvelujen toimintakulut kasvavat 3,2 % vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut kasvavat 3,6 %. Kasvun syynä ovat KVTES:n mukaisen palkkaratkaisun lisäksi TVA-tason muutoksista aiheutuvat palkankorotukset ja henkilöstön lisäys. Henkilöstön lisäyksellä korvataan ostopalveluita. Tästä johtuen palvelujen ostot kasvavat vain 1,6 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset kasvavat 3,9 %. Kasvusta merkittävä osuus on hoitotarvikkeiden, lääkkeiden, sekä röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden kasvua. Muut toimintakulut kasvavat 6,1 %. Vuokrien lisäksi muiden toimintakulujen kasvuun vaikuttaa sairaanhoitopiiriltä siirtyneiden 3 vuotta vanhempien saatavien kirjaaminen luottotappioiksi. Terveyspalvelujen avoterveydenhuollossa tulevana toimintavuotena painopisteinä ovat Hyvä vastaanotto - toiminnan laajentaminen, rajoitetun lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneiden sairaanhoitajien uusien tehtävien käyttöönotto ja uudenlaisten terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa. Hyvä vastaanotto toiminnassa tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta uudistamalla toimintatapoja, lisätä hoidon jatkuvuutta sekä lisätä työtyytyväisyyttä ja työnhallintaa.

13 13 (55) Sairaanhoitajien toimenkuvan laajentaminen tuo Eksoten käyttöön lisäosaamista, ja lääkärien työaikaa vapautuu potilaiden vaativampaan hoitoon. Samalla parannetaan potilaiden hoitoa vaarantamatta potilasturvallisuutta, helpotetaan potilaiden tarvitsemien lääkkeiden saantia, hyödynnetään paremmin terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja edistetään moniammatillista yhteistyötä. Sairaanhoitajat voivat mm. uusia potilaan hoitosuunnitelman mukaisia lääkkeitä ja hormonaalisia ehkäisyvalmisteita sekä päivystysvastaanotolla aloittaa lääkityksen määrättyjen infektioiden hoitoon. Terveyspalvelut ovat mukana lasten- ja nuortentalo-hankkeessa (katso Perhe- ja sosiaalipalvelut). Sairaalapalveluissa korostuvat leikkaustoiminnan tehostaminen uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja leikkausprosessin virtaviivaistamisen avulla. Potilaan hoitoprosessin sujuvoittamiseksi erikoissairaanhoidon vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen. Akuutilla tulosalueella keskeisin toimi on saattaa ensihoidon palvelutasopäätös asteittain voimaan. Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto 2013 Hyvä vastaanotto toiminta laajenee terveysasemille Kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon toteuttaminen terveyshyötymallin mukaisesti (arviointi laatumittauksilla vuosittain) Uusien terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja lisääntyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (mm. terveysvalmennus, Arkeen Voimaa hanke, suun terveydenhuollon laitosvanhukset, Hyvis-sivujen omahoitomateriaali) Asiakaslähtöisen palvelurakenteen kehittäminen Etelä-Karjalan alueelle, lähipalvelujen turvaaminen ja vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Avopalvelujen vahvistaminen: sairaanhoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden mukana tuomien toimintatapojen hyödyntäminen, terveydenhoitajien ryhmävastaanottojen laajentaminen, liikkuvien palvelujen kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen liittäminen osaksi vastaanottotoimintaa (mm. turvallinen viestivälitys, itseilmoittautuminen, internet-ajanvaraus) Asiakaslähtöiset ja kustannusvaikuttavat prosessit (uusien kustannusvaikuttavien hoitoprosessien kehittäminen poikkihallinnollisesti, varastointijärjestelmän käyttöönotto) Yhteisten, integroituneiden hoitoprosessien kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa Terveydenhuoltolain velvoitteet (varautuminen valinnanvapauden laajentumiseen, tuotteistuksen suunnittelu) Palvelutuotannon monipuolistaminen (suun terveydenhuollon palveluseteli) Henkilöstöresurssin turvaaminen (lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen monipuolistaminen, suun terveydenhuollossa opiskelijoiden käytännön harjoitusvaiheen laajentaminen ja kehittäminen, hoitotyön henkilöstön rekrytointi)

14 14 (55) Hyvä vastaanotto toiminnan laajentaminen terveysasemilla ja toiminnan tulosten arviointi ja mittaaminen Asiakaslähtöisen ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen jalkauttaminen Etelä-Karjalaan Avopalvelujen vahvistaminen: henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, ryhmävastaanottojen kehittäminen, hoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämiskäytännön mukana tuomien toimintatapojen muutosten mittaaminen, erikoissairaanhoidon tuki perusterveydenhuollon hoitoprosesseissa, liikkuvien palvelujen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (mm. yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa, suun terveydenhuollossa kotona asuvat vanhukset ja uudet koululaisikäluokat) Terveydenhuoltolain velvoitteet (valinnanvapauden laajentuminen, tuotteistus) Vaihtoehtoisten vastaanottomallien jalkauttaminen ja työnjaon kehittäminen edelleen sekä riskiryhmien prosessien kuvaaminen ja kehittäminen suun terveydenhuollossa Henkilöstöresurssin turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön harjoitteluvaiheen laajentaminen ja kehittäminen sekä muun yliopistoyhteistyön lisääminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien edelleen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (asiakkaiden omahoidon vahvistaminen, suun terveydenhuollossa työikäiset) Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, työnjaon kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2013 Lasten ja nuorten talon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa Nuorten mielenterveyspalvelujen uudelleen järjestämisen jatkaminen (uuden kuntoutusjärjestelmän ja liikkuvan työn prosessin vakiinnuttaminen) Nuorten case management - toiminnan kehittäminen hanketyönä (Kannatellen-hanke) Terveysasemamallin toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen Neupis toiminnan (neuvonta/neulojenvaihtopiste) vakiinnuttaminen Vaativan hoidon yksikön käynnistäminen (mm. kriminaalipotilaiden kuntoutusjärjestelmä) Polikliinisen ECT-hoitoyksikön käynnistäminen Oman psykoterapiayksikön käynnistäminen Pitkäaikaissairaiden oireidenhallinta- ja vertaisryhmien kehittäminen

15 Tukiasuntotoiminnan laajentaminen, erityisesti nuorten ja naisten osalta Palvelukotien roolin uudelleen määrittäminen kilpailutuksen myötä ja uudenlaisen yhteistyön käynnistäminen (esim. akuutti hoito) Lastenpsykiatrisen osastohoidon muuttaminen viikko-osastosta päiväosastoksi Lähipalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan laajentaminen Sähköisten prosessien hallintajärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton jatkaminen Kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistäminen Verkkoterapian ja -kuntoutuksen käynnistäminen Eksoten päihdehoitostrategian laatiminen 15 (55) Lasten ja nuorten talon prosessien kehittämisen ja vakiinnuttamisen jatkaminen Sähköiseen prosessinhallintajärjestelmään perustuvan nuorten palveluohjauksen järjestelmän vakiinnuttaminen Uusien sähköisten prosessien hallintatyökalujen käyttöönotto Kumppanuustoiminnan kehittäminen kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa Uusien stimulaatiohoitojen käynnistäminen (mm. transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito) Ennaltaehkäisevän päihdetyön konseptin uudistaminen Kriminaalipotilaiden valvotun avohoidon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen Maakunnallisen uuden päihdekuntoutusyksikön käynnistäminen Kumppanuustoiminta kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa Selviämisasematoiminnan käynnistäminen Sairaalapalvelut 2013 Hajautetun lääkärikoulutuksen infrastruktuurin luominen alkaa Erikoissairaanhoito osa sujuvaa yhteispäivystystä Keskussairaalan vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen Leikkaustoimintaa tehostamalla kyetään vähentämään ostopalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Konsultaatiotoiminnan kehittäminen yhdessä avoterveydenhuollon kanssa Varhaisen kuntoutuksen konseptin vahvistaminen osana akuuttia sairaalahoitoa Sairaalapalvelujen yhteinen tuloskortti käytössä Yleislääketieteen akuuttiosaston suunnittelu ja toteutus keskussairaalan tiloihin Lasten ja naisten talon konseptin suunnittelu (G-siipi)

16 16 (55) 2014 Keskussairaalan modernisointihanke aloitetaan Eksotessa alkaa hajautettu lääkärikoulutus Sairaalapalvelut toimivat osana Eksoten prosessilähtöisiä hoitoketjuja Asiakaslähtöisen palvelukonseptin vahvistaminen Kuntouttava työote integroitu kaikkeen somaattiseen hoitoon Poliklinikkatoimintaa integroidaan yli erikoisalojen 2015 Keskussairaalan modernisointihanke jatkuu Prosessilähtöinen organisaatiorakenne Erikoissairaanhoidon tuottavuus kansallisesti hyvää tasoa Akuutti-tulosalue Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteutuksen jatkaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset muutokset Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, henkilöstön kouluttaminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteuttaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Armilan terveysasemalta mahdollisesti siirtyneen yleislääkärin päiväpäivystyksen integrointi muun päivystyksen toimintaan Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, fysioterapiatilat Armilaan Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteuttaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen toteutus Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuttaminen Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, asian edelleen kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen

17 17 (55) Sairaanhoidolliset tukipalvelut Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisuprojektin eteenpäin vieminen Fysioterapeuttien vastaanottotoiminnan laajentaminen (TULES-vastaanotot) Nettiajanvarauksen käynnistäminen laboratorion näytteenottoon Laboratorion tietojärjestelmän uusimiseen valmistautuminen Verikeskusautomaatin hankinta ja uuden verikeskusjärjestelmän käyttöönottoprojekti Vieritestaus: yhteisesti sovittujen menettelytapojen käyttöönotto Eksoten alueelle ja laatutyön laajentaminen uusiin mittalaitteisiin Armilan peruskorjaukseen liittyvien toimivien laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiatilojen suunnittelutyö Magneettikuvauslaitteiston uudistaminen Valtakunnallisen kuvantamisen sähköisen arkiston toteutuksen aloittaminen (yhteinen julkisen ja yksityissektorin kanssa) Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen kartoittaminen tavoitteena ERVAyhteensopivuus Antibioottilaimennospalvelun aloittaminen Osastofarmasian laajentaminen ja/tai osastokonsultaatiopalvelun aloittaminen Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisun loppuunsaattaminen Laboratorion hematologisten analysaattorien hankinnan käynnistäminen Vieritestilaitteiden yhtenäistämisen jatkaminen Eksoten alueella Natiivikuvauspisteiden lukumäärän kriittinen tarkasteleminen Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen käyttöönotto Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimusten digitaalinen arkistointi Kuvantaminen: Uuden päivystysyksikön yhteyteen akuuttiröntgen Lääkkeiden varastoinnin ja toimituksen automatisoiminen Laboratoriojärjestelmän uudistamisprojektin käynnistäminen Vieritestilaitteiden etähallintajärjestelmän käyttöönottaminen

18 18 (55) Terveyspalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto Avoterveydenhuolto yhteiset Suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Akuuttihoito Mielenterveyspalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelut YHTEENSÄ Terveyspalvelujen henkilöstömuutoksia vuodelle 2013 verrataan tilanteeseen vuoden 2012 alussa. Jo vuoden 2012 aikana tapahtui terveyspalveluissa henkilöstömuutoksia, jotka kasvattavat henkilötyövuosien (htv) määrää vuodelle Tällainen muutos on Rautjärven ensihoidon ottaminen omaksi toiminnaksi (5 htv). Päivystykseen pyritään rekrytoimaan kahta akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä (2 htv). Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisten muutosten vaikutus vuodelle 2013 on 1,25 htv. Henkilöstömitoitus vähensi akuutin sijaistarvetta Armilan ja Parikkalan vuodeosastoilla, jolloin nettovaikutukseksi jäi 5 htv. Terveyspalvelujen hallinnossa lisäys on 4 htv, kun 4 henkilöä siirtyi strategisista tukipalveluista terveyspalvelujen johtajan alaisuuteen. Avoterveydenhuollossa Luumäen terveysasemalle saadaan uusi virkalääkäri, mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä palkkakustannusta enemmän. Toista lääkäriä haetaan samalla tavalla pohjoisten kuntien alueelle. Perhe- ja sosiaalipalveluista siirtyy neljä oppilashuollon työntekijää. Suun terveydenhuollon lisäykset johtuvat erikoisalojen yksiköstä (2 htv), yhdestä virkahammaslääkäristä pohjoisten kuntien alueelle (vähentää ostopalveluja), kahdesta orientoivan vaiheen hammaslääkäristä Lappeenrannan alueelle (tavoitteena myöhempi rekrytointi virkahammaslääkäreiksemme) ja hammashoitajista ko. hammaslääkäreille. Mielenterveyspalveluihin siirtyi vanhustenpalveluista seitsemän hoitajaa. Lisäksi yhden hoitajan työpanos on aikaisemmin saatu hankerahoituksesta. Sairaanhoidollisissa palveluissa vuoden 2012 henkilöstöbudjetista oli jäänyt neljän laboratoriohoitajan palkkakustannus pois inhimillisen virheen vuoksi. Uusi neuropsykologi kuntoutuskeskukseen antaa palveluja myös neurologialle (sairaalapalvelut), sekä lapsi- ja nuorisovastaanotolle (perhe- ja sosiaalipalvelut), mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä. Lääkehuoltokeskukseen on palkattu jo vuoden 2012 aikana osastofarmaseutti kokeilutoimintana. Tällä toiminnalla pyritään vähentämään kustannuksia aiheuttavia osastojen lääkitysvirheitä. Kuntoutuksen vahvistamiseen lisätään fysio- ja toimintaterapeuttiresurssia yhteensä kolmen htv:n verran. Sairaalapalvelujen henkilötyövuosien määrä vähenee vuodeosastoille tehdystä henkilöstömitoituksesta johtuen.

19 19 (55) 2.3 Vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vanhusten palvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % ,9 % Muut myyntituotot ,9 % ,1 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,0 % Maksutuotot ,9 % ,5 % Tuet ja avustukset ,2 % ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % ,5 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,1 % Palvelujen ostot ,4 % ,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 % ,1 % Avustukset ,3 % ,5 % Muut toimintakulut ,6 % ,6 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,6 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0-123,2 % VUOSIKATE ,8 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,4 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,4 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,9 99,7 100,3 Vuosikate/Poistot, % ,0-296,8 542,2 Vanhustenpalveluiden toimintakulut kasvavat 4,3 % eli 4,2 milj. euroa vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Kasvuun sisältyy 2,0 miljoonan euron lisäpanostus kotihoitoon, jotta laaja vanhusten palvelurakenneuudistus laitoshoidosta avohoitoon saadaan toteutettua. Strategian mukaisesti laitospaikkojen määrä ympäri maakuntaa vähenee vuoden aikana 60 paikalla, tehostetun palveluasumiseen ostettavien paikkojen määrä ei lisäänny, mutta tuetun asumisen palvelusetelin käyttöönottoon loppuvuodesta 2013 varaudutaan. Kotihoidon lisämäärärahalla on tarkoitus palkata 28 uutta hoitajaa erityiskohdennuksena kotihoidon ilta- ja yöhoito ympäri maakuntaa. Lisäksi varaudutaan omaishoidon määrälliseen nousuun sekä omaishoitajien vapaapäivien palvelusetelin korottamiseen 92 eurosta 95 euroon, mikä näkyy kasvuna avustuksissa (0,8 milj. euroa). Tulevina vuosina Etelä-Karjalaan tulee ennusteiden mukaan ainakin 200 yli 75- vuotiasta lisää joka vuosi. Eksotessa on valmisteltu avohoitopainotteisemman vanhustenhuollon strategia, jonka jalkauttamista jatketaan tulevina vuosina. Jotta vanhustenpalveluiden resurssit riittävät hoitamaan kaikki välttämätöntä apua tarvitsevat, joudutaan palvelutarpeen arviointiamme kehittämään ja mahdollisesti kaikkien tulosalueiden palveluissa kriteereitä tiukentamaan Suomen muiden kaupunkien esimerkkiä noudattaen. Omaishoitoa ja vapaaehtoistoimintaa tuetaan, jotta kaikki eteläkarjalaiset vanhukset saisivat

20 20 (55) riittävän huolenpidon. Omassa toiminnassamme on erityinen painopiste kuntoutuksessa kaikissa toiminnoissa. Aktiivisen arjen toimintamallin omaksuminen kaikessa vanhusten palvelujen toiminnassa helpottaa henkilöstön siirtymistä laitoshoidosta kotihoitoon ja asumispalveluihin. Myös kotihoidon sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä perhehoidon laajentaminen ja uusien tuettujen asumismuotojen syntyminen auttavat meitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Painopisteet Kotiin annettavat palvelut Kotihoidon palveluiden saatavuuden lisääminen iltavuorojen ja viikonloppujen resurssilisäyksen myötä (laitoshoidosta vapautuvan resurssin hyödyntäminen) Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle Mobiiliteknologian hyödyntäminen lisääntyvästi Call center -toiminnan aloittaminen omaishoidon ja kotihoidon tueksi Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle 75-vuotiaille tehtävien Hyvis-käyntien ennaltaehkäisevän toimintamallin tehostaminen Kotihoidon teknologian käytön laajentaminen Yöpartiotoiminnan lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä turva-auttajien ja ensihoidon kanssa yhteistyössä ympärivuorokautisen hoidon kanssa Asumispalvelut Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään Eksoten strategian mukaisesti korvaamaan laitoshoitoa kuntien toteuttamien peruskorjausten ja uudisrakentamisen aikataulutuksen mukaisesti Asumisen uusia muotoja kehitetään Tuetun asumisen palvelusetelin käyttö aloitetaan talousarvion puitteissa Kuntien toteuttamia peruskorjauksia ja uudisrakentamista seurataan ja tuetaan tiiviisti Uudentyyppisten kevyempien asumispalveluiden saatavuutta parannetaan

21 21 (55) 2015 Palvelurakenneuudistuksen mukainen asumispalveluyksiköiden laajeneminen maakunnassa vuodeosastohoitoa korvaavana saadaan päätökseen Yhteistyö tehostetun kotihoidon kanssa tiivistyy uusien rakentuvien yksiköiden myötä koko Eksotessa Laitoshoito Laitoshoidon hoitopaikkoja vähennetään Eksoten strategian mukaisesti ympäri maakuntaa 40 ja Taipalsaaren sairaalan osasto 13 sulautuu muihin jäljelle jääviin kahteen Taipalsaaren sairaalan osastoon syyskuun alussa Otetaan käyttöön aktiivisen arjen toimintamalli, jonka toteutumista seurataan RAI-mittauksin. Toteutetaan kuvatun kotiutusprosessin toimintamallia Henkilöstön muutoskoulutus toteutetaan kaikille asumispalveluiksi muuttuvissa laitoshoidon yksiköissä työskenteleville RAI-vertailutietoja hyödynnetään kaikissa yksiköissä hoitosuunnitelmissa ja päivittäisjohtamisessa Laitoshoidon toiminnan uudelleen järjestelyä jatketaan strategian mukaisesti kohti valtakunnallisia tavoitteita (alle 3 % yli 75-vuotiaista laitoshoidossa) Laitoshoidon henkilöstö etsii yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa uusia tapoja hoitaa äkillisesti sairastuneita kotona ja palveluasumisessa Pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on lähellä valtakunnallista tavoitetasoa Suurin osa terveysasemien vuodeosastojen uudelleen järjestelyistä on valmiina Uudelleen järjestelyistä vapautuva henkilökunta on sijoittunut vanhusten palvelujen avohoitoon ja palveluasumiseen sekä jäljellä oleviin laitoshoidon yksiköihin

22 22 (55) Vanhustenpalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto ja muistipoliklinikka Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitoshoito YHTEENSÄ Vanhusten palveluissa henkilöstö lisääntyy suunnitelman mukaan kotihoidossa 28 henkilötyövuotta, jotta kotihoito pystyisi vastaamaan paremmin hoidon tarpeeseen myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mielenterveyspuolelle on vuoden 2013 aikana siirtynyt integroituun liikkuvaan työhön 7,5 htv kotihoidon henkilöä ja yhteisistä palveluista on siirtynyt 3 htv vanhusten palveluiden hallintoon. Lisäksi on suunniteltu, että vuoden 2013 syksyllä nykyinen tuntityötä tekevä geriatri korvataan kokoaikaisella viranhaltijalla.

23 23 (55) 2.4 Yhteisten palvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Yhteiset palvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,7 % ,8 % Myyntituotot yhteensä ,7 % ,8 % Maksutuotot ,0 % ,6 % Tuet ja avustukset ,5 % ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,5 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % ,4 % Palvelujen ostot ,1 % ,6 % * josta sisäisiä eriä ,2 % ,1 % * josta palvelujen ostoja ,0 % ,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,6 % Avustukset ,8 % 0 81,0 % Muut toimintakulut ,2 % ,8 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,5 % ,9 % * josta muita toimintakuluja ,8 % ,6 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % ,9 % VUOSIKATE ,1 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,6 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 36,4 38,1 111,0 Vuosikate/Poistot, % -150,2-146,5 30,3 Yhteisten palveluiden toimintakulut kasvavat 0,8 % vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen aleneminen, henkilöstökulujen pieni kasvu ja tarvikemenojen aleneminen johtuvat kehittämishankkeiden vähenemisestä. Palveluiden ostoissa suurin kasvu johtuu asiantuntijapalveluista ja atk-palveluiden vuosittaisten ylläpitomaksujen lisääntymisestä. Muissa toimintakuluissa on varauduttu luottotappioihin. Rahoituskuluissa on varaus uuden pitkäaikaisen lainan korkokuluihin. Poistojen kasvu vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna on 0,5 milj. euroa ja se heijastaa Eksoten strategian mukaista kasvavaa sähköisten järjestelmien käytön lisääntymistä sekä entistä lyhyempien poistoaikojen käyttöä.

24 24 (55) Painopisteet Henkilöstö 2013 Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvointi Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 aikana laaditaan henkilöstösuunnitelma. Siinä määritellään millä mittareilla ja kenen toimesta henkilöstöresurssien riittävyyttä ja henkilöstön osaamista seurataan sekä miten tietoja analysoidaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla henkilöstöresurssit ja henkilöstön osaamisprofiili suunnitellusti ja ennakoivasti sopeutetaan Eksoten rakenteissa ja toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöresurssi- ja osaamistarve tulevina vuosina määritellään vuoden 2013 aikana henkilöstösuunnitelmassa luodun toimintamallin mukaisesti. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin painopistealueina vuodelle 2013 ovat tammikuussa 2012 Kevan Kaari-laskuri-hankkeen esiin nostamat kehittämiskohteet: 1) ennenaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisy varhaisen tuen mallin systemaattisella käyttöönotolla, 2) työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan. Tuki- ja liikuntaelinten oireet ovat suurin sairauspoissaolojen syy ja niihin haetaan parannusta kehittämällä työterveyshuollon kanssa omaan harjoitteluun, ryhmätoimintaan, palautteeseen ja seurantaan perustuva toimintamalli. Työhyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi esimiestyö, työyhteisöjen toimivuus ja osaaminen. Näiden kehittämiseen haetaan räätälöityjä ratkaisuja muun muassa työyhteisötyöskentelyn, koulutuksen, työnohjauksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen avulla. Taloushallinto Strategian suunnittelua, toimeenpanoa ja päätöksentekoa tukevien laskelmien tuottaminen Perusraportoinnin kehittäminen Talousarvio-, palvelusopimus- ja tilinpäätösprosessin kehittäminen Tietojen tuottaminen kuntien tilaamaan ulkoiseen arviointiin Uusien yhteistyömallien etsiminen osakkuusyhtiöiden kanssa

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189 Hallitus 189 09.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 298/02.02.00.00/2016 EKSTPHAL 189 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Y-tunnus Siiliset perusturvalautakunta/siilinjärven kunta 0172718-0 (Siilinjärven kunta)

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot