Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

2 2 (55) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 5 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYSPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET YHTEISTEN PALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 23 3 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2013 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 46 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 55

3 3 (55) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma perustuvat jäsenkuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin ja näiden sopimusten mukaisiin kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä muutoksia. Muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Talousarvion 2012 muutokset hyväksyttiin Eksoten valtuustossa ja muutetusta talousarviosta käytetään jäljempänä nimitystä Tarkistettu talousarvio Toiminnan ja talouden suunnittelu Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen valtakunnallisesti on edelleen avoimena. Asialla ei kuitenkaan ole välitöntä merkitystä Eksoten osalta, koska kaikissa tapauksissa Eksoten kaltaiset organisaatiot voivat jatkaa toimintaansa ja vastaavanlaisia valmisteluja on käynnistynyt myös muilla alueilla. Tällä on suuri merkitys työrauhan ja henkilöstön sitoutumisen kannalta. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja edeltävistä palvelusopimusneuvotteluista saadut kokemukset viittaavat siihen, että talousarvion laadinnan lähtökohdaksi pitää saada nykyistä enemmän yhdessä hyväksyttyjä laskennallisia perusteita. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista vaikeuttaa edelleen kuntien ja Eksoten sekä kuntien keskinäinen erimielisyys kuntien maksuosuuksien suuruuden tasosta. Lappeenrannan kaupungin käsitys Eksoten kustannusten tasosta poikkeaa Eksoten hallituksen valmistelemista laskelmista sekä osasta muiden kuntien talousarvion valmistelua. Eksoten hallitus on kuitenkin velvollinen varaamaan riittävät määrärahat palvelujen tuottamiseen ja tekemään realistisen talousarvion. Talousarvion toimintakulujen nousu vuodelle 2013 on 3,3 %, jonka toteutumista voidaan pitää realistisena mutta riittävän kunnianhimoisena tavoitteena. Menojen kasvun osalta todettakoon, että Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat vuonna 2011 yhteensä 5,6 %. Vastaavan suuruiseen kasvuun voi ennakkotietojen mukaan varautua kuluvana vuonna sekä ensi vuonna.

4 4 (55) Aiemmilta vuosilta syntyneet alijäämät ja kuntien erilaiset käsitykset niiden maksamisesta ovat aiheuttaneet sen, että asiaa selvitetään ulkopuolisen arvioinnin avulla. Eri vastuualuille rakennemuutosten tekeminen jatkuu aktiivisesti. Muutoksia tehdään pitkäjänteisesti ja pyritään kaikissa tilanteissa takaamaan palvelujen saatavuus ja tasapuolisuus. Kuntien Eksotelle siirtämään palvelujärjestelmään ei ole toistaiseksi tehty tasoa laskevia muutoksia eikä palveluverkkoa ole leikattu, supistettu tai toimintaa rajoitettu ellei vastaavia palveluja ole järjestetty muulla tavalla. Palvelujen uudistamisessa näkyy myös aktiivinen hanketoiminta, joka on mahdollistanut ulkopuolista rahoitusta moniin toiminnan muutoksiin. Pitkän aikavälin taloussuunnitelma perustuu valtuustokaudelle laadittuun strategiaan sekä valmisteilla olevaan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on lisätä Eksoten tuottavuutta vuoteen 2020 mennessä alustavien laskelmien mukaan yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Toimenpiteistä tärkein on laitoshoidon purkaminen sekä kuntouttavaan jatkohoitoon panostaminen. Lisäksi panostetaan voimakkaasti sähköisiin palveluihin. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan palveluiden kysyntään sekä henkilöstön kasvuun ja sitä kautta vaikuttamaan tuottavuuteen pitkällä aikavälillä. Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma tulee kuntiin lausunnolle vielä vuoden 2012 aikana. Lausuntojen jälkeen Eksoten uusi valtuusto ottaa ohjelmaan kantaa ja hyväksyy toimenpiteet koko seuraavaa valtuustokautta varten. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden 2012 tarkistettu talousarvio sekä taloussuunnitelma Eksote yhteensä 1000 EUR TP2010 TP2011 TA2012* TA2013 Muutos, % 2013 vs TS2014 Muutos, % 2014 vs TS2015 Muutos, % 2015 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,9 % ,5 % Muut myyntituotot ,1 % ,5 % ,5 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,7 % ,4 % Maksutuotot ,8 % ,5 % ,5 % Tuet ja avustukset ,5 % ,5 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,5 % ,5 % TOIMINTATUOTOT ,3 % ,3 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,3 % Palvelujen ostot ,0 % ,3 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,3 % ,3 % Avustukset ,7 % ,3 % ,3 % Muut toimintakulut ,1 % ,3 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,3 % ,3 % TOIMINTAKATE ,9 % ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,6 % ,6 % VUOSIKATE ,7 % ,1 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,3 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,9 % ,3 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,7 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,0 % ,6 % *Tarkistettu talousarvio

5 5 (55) 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen linjaukseen, jossa vertailukelpoiset toimintakulut 2013 voivat kasvaa enintään 2,3 % TP2012:n toimintakulujen toteumaennusteesta (=tarkistettu talousarvio 2012). Tämän lisäksi linjattiin erillinen 2 milj. euron panostus kotiin vietävien palvelujen vahvistamiseen myöhemmän tuottavuuden mahdollistavana eränä 0,9 milj. euron määräraha vammaispalvelujen palvelurakennemuutokseen ja 0,9 milj. euron määräraha paikallisen palkkausjärjestelmän kustannuksiin. Näin ollen toimintakulujen kokonaiskasvuksi vuodelle 2013 on linjattu 3,3 %. Samaa kasvuprosenttia on käytetty myös vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmissa. Jäsenkuntatuottojen kasvu vuoden 2012 tarkistetusta talousarviosta on 3,0 % palvelusopimusneuvottelujen mukaisesti. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. Vuonna 2013 Eksoteen syntyy uutta alijäämää 16,7 milj. euroa. Investointien osuus talousarviossa 2013 on 13,4 milj. euroa. Vuosikate on -9,5 milj. euroa, joten investoinnit sekä osa toimintaakin katetaan lainalla. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2013 on 25,3 milj. euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tiukentanut ohjeistusta poistojen käsittelyyn. Suosituksena on, että minimipoistoaikoja käytettäisiin. Perustelluista syistä suositusta pidempiä poistoaikoja voidaan kuitenkin käyttää. Talousarvioon sisältyvien kohteiden poistoajat on käyty läpi huomioiden tiukentunut ohjeistus. Minimipoistoaikoja pitempiä poistoaikoja on joissain tapauksissa käytetty. Henkilöstökulut muodostavat noin puolet Eksoten toimintakuluista ja siksi henkilötyövuosimäärien seuranta on suuri osa taloussuunnittelua. Henkilötyövuosien määrä on kehittynyt Eksotessa alla olevan taulukon mukaisesti. Talousarvion vastuualuekohtaisia muutoksia ja painopistealueita on selostettu tarkemmin kunkin vastuualueen omassa taloussuunnitelmassa kappaleessa kaksi. Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut YHTEENSÄ

6 6 (55) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset sekä henkilötyövuosien määrän muutokset Henkilötyövuosien määrään vaikuttavat siirtymät ostopalvelujen ja oman toiminnan välillä. Henkilöitä on siirtynyt myös vastuualueiden välillä ja vastuualueiden sisällä tulosalueelta toiselle. Henkilötyövuodet on ilmoitettu kotikustannuspaikoittain, jolloin osa-aikaisen työpanoksen vyörytyksiä esim. kehityshankkeille tai lääkärityöpanoksen vyörytystä terveyspalveluista vanhustenpalveluihin ei ole huomioitu. Vyörytysten muutokset vuosien välillä selittävät tulos- ja vastuualuekohtaisia ristiriitaisuuksia henkilöstökulujen (eurot) ja henkilötyövuosien (htv) muutoksen välillä. Lisäksi henkilöstökulujen muutokseen vaikuttavat mm. erilliskorvausten ja sairausvakuutuskorvausten muutokset. Vuoden 2013 talousarvio jakautuu eri vastuualueille seuraavasti: Eksote vastuualueittain 1000 EUR ESH Muu TER TER yhteensä VAN PerSo Yhteiset palvelut Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 98,5 100,5 97,9 97,7 36,4 97,9 Vuosikate/Poistot, % 84,5-160,5 27, , ,2-150,2-125,7

7 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 7 (55) Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,7 % Muut myyntituotot ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,0 % ,8 % Maksutuotot ,6 % ,6 % Tuet ja avustukset ,4 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,1 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % ,4 % Avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintakulut ,4 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,2 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0-87,6 % VUOSIKATE ,1 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 0 TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,2 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 98,7 98,4 Vuosikate/Poistot, % , ,2 Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintakulujen kasvu vuoden 2013 talousarviossa on 2,8 % eli 2,0 milj. euroa vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Euromääräisesti suurin kasvu kohdistuu henkilöstökuluihin (1,4 milj. euroa). Tärkeimpänä syynä henkilöstökulujen kasvuun on KVTES:n mukaisten palkankorotusten lisäksi TVA-tason muutoksista aiheutuvat palkankorotukset. Lisäksi alkuvuodesta 2012 on pystytty toimimaan budjetoitua pienemmällä henkilöstöllä, mutta loppuvuodesta avoimia lääkärivirkoja on saatu täytettyä perhepalveluihin, mikä näkyy myös suurempana palkkavarauksena vuonna Myös siirrot asumispalveluiden ostopalveluista omaksi toiminnaksi perhepalveluissa sekä vammaispalveluissa näkyy palkkojen kasvuna ja samalla pienempinä asumispalveluiden ostoina erityisesti verrattuna vuoteen Palvelujen ostoissa pysytään vuoden 2012 tasolla. Avustusten kasvua selittää Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu vuoden 2012 alussa ja lisääntynyt henkilökohtaisen avun tarve vammaispalveluissa. Muiden toimintakulujen kasvu johtuu vuokrankorotuksista ja väistötilajärjestelyistä. Lähtökohtana perhe- ja sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen, palvelurakenteen keventäminen ja palvelujen kohdentaminen eniten niitä tarvitseville. Kehittämisen kohteena ovat matalan kynnyksen palvelut

8 ja sen varmistaminen, että asiakkaat saavat sujuvasti yhteyden palveluihin. Sähköisten ratkaisujen myötä mahdollistuvat uudet tavat tuottaa palveluja. 8 (55) Merkittävimmät uudistukset talousarviovuoden 2013 aikana kohdistuvat perhepalvelujen alueelle, missä painopisteenä edelleen on neuvolatoiminnan, oppilashuollon sekä lasten ja nuorten psykososiaalisen palveluverkon kehittäminen. Neuvolaverkkouudistuksen toimeenpano jatkuu Lappeenrannan itäisellä ja läntisellä alueella. Rakuunamäen lasten ja nuorten talon rakennusvaihe ja palvelukonseptin suunnittelu toteutuu kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen kanssa. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tavoite on löytää vaihtoehtoisia tapoja laitossijoituksille. Perhepalvelujen rakennemuutosta tukevat psykososiaalisen avun alueella toteutettavat kehittämishankkeet (Konsti, Vanhemmuuden tuki, Osuva ja Kannatellen). Aikuisten sosiaalipalveluissa keskiössä ovat pitkäaikaistyöttömien ja toimeentulotukiasiakkaiden aktivointi- ja työllistämistoimet. Menokehityksen hillitsemiseksi ja jo olemassa olevien toimenpiteiden lisäksi on tarve käynnistää uusia kehittämistoimia osana Eksoten kehittämisohjelmaa, työllisyyspoliittista ohjelmatyötä ja kuntakokeilua. Toimeentulotuki on vuoden 2013 talousarviossa budjetoitu edellisten vuosien tasolle. Maahanmuuttopalveluissa käynnistyy Etelä- Karjalan kotouttamisohjelman toimeenpano. Sekä maahanmuuttopalvelujen että aikuissosiaalityön toimitilat Lappeenrannassa odottavat pysyvämpää ratkaisua. Vammaispalvelujen rakennemuutokseen ja samanaikaisesti lisääntyvään palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 0,9 milj. euron lisäpanostus. Vammaispalveluissa jatkuu kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano. Imatran kaupunki ja Eksote solmivat erillisen sopimuksen Eksoten järjestämisvastuun piirissä olevasta kehitysvammaisten erityishuollosta. MSliiton palvelukoti Satakieli laajentaa toimintaansa jo syksyn 2012 aikana Lappeenrannassa. Yhteistyössä kuntien kanssa selvitetään uusien kehitysvammaisten asumisyksikköjen rakentamismahdollisuudet ARArahoituksen turvin. Investointiavustusta kehitysvammaisten asumiseen on mahdollista hakea kehitysvammaisten asumisohjelman kautta vuosina Osana vammaispalvelujen palvelurakenteen muutosta vammaisten asumispalvelujen sekä päivä- ja työtoimintapalvelujen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Yhteistyössä terveys- ja vanhusten palvelujen kanssa ja osana kuntoutuksen kokonaisuutta käynnistyy toimintakyvyn tukikeskuksen suunnittelu ja organisointi. Vammaispalvelujen toimintaa tukevat kehittämishankkeet jatkuvat talousarviovuoden aikana. Lappeenrannassa vammaispalvelutoimisto tarvitsee väistötilojen sijaan pysyvämmän tilaratkaisun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta talousarviovuoden 2013 haasteena on yleinen yhteiskunnallinen kehitys, joka näkyy tuloerojen, eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisenä. Työttömyyden hidas lasku ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys näkyy toimeentulotuessa ja heijastuu myös lapsiperheiden arkeen. Lapsiperheiden köyhyys on merkittävä riskitekijä lasten ja nuorten kehitykselle ja merkittävimpiä riskitekijöitä lasten ja nuorten syrjäytymiselle. Osalla tuen saajista on lisäksi laajempia sosiaalisia, terveydellisiä ja elämänhallinnan ongelmia, jotka edellyttävät monitoimijaista yhteistyötä.

9 9 (55) Painopisteet Perhepalvelut Neuvolaverkon uudistaminen (Lappeenranta Taipalsaari) ja toiminnan monipuolistaminen jatkuu Osallistumisen Rakuunamäen lasten- ja nuorten talon rakennushankkeen toteuttamiseen ja palvelukonseptin suunnitteluun kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen sekä Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kanssa Lasten ja nuorten laitoshoidon korvaaminen ensisijaisilla ratkaisuilla Suunnitelma lastensuojeluyksiköiden tilaratkaisuista (Leirin lastenkoti, Kivisalmen lapsi- ja nuorisokoti, nuorisoryhmäkoti) Lastensuojelusuunnitelman päivittäminen Vanhempien päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen hoitopolut selkiytetään yhteistyössä aikuisten palvelujen kanssa Lapsiperheiden suhteellisen köyhyyden vähentäminen yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (esimerkiksi lasten harrastusten tukeminen) Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kuten kotipalvelujen tarjonnan lisääminen Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen (kansalaisen ajanvaraus, suora viestinvälitys) Lastenkotien uudet tilaratkaisut otetaan asteittain käyttöön Monikulttuuristen perheiden palvelutarpeiden huomioiminen Uusien lastensuojelun tukitoimien kuten Icehearts toiminnan käyttöönotto Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen jatkuu Vammaispalvelut Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu ( uudet kohteet rahoitushakua varten, kotona asumista tukevat palvelut) Vammaisten asumispalvelujen kilpailutus Vammaisten päivä- ja työtoiminnan monipuolistaminen, avotyön ja tuetun työn mahdollisuuksien lisääminen ja ostojen osalta mahdollisen puitekilpailutuksen toteuttaminen Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotin tulosten juurruttaminen ja laajentamismahdollisuuksien arviointi Palvelusetelin käytön laajentaminen koskemaan kotiin vietäviä palveluja kuten kotiapua ja lastenhoitoa Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen valmisteluun ja organisointiin Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu

10 10 (55) 2015 Vammaisten päivä- ja työtoiminnan sisällön edelleen kehittäminen Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen ja juurruttaminen osaksi vammaispalveluja Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen toimintaan Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpanon jatkaminen Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämisen jatkaminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistyön jatkaminen Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Aikuisten sosiaalipalvelut Kuntouttavan työtoiminnan sekä aktivointi- ja työllistämistoimien laajentaminen (Työllistämiskampanja) Osallistuminen Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen (työvoiman palvelukeskuksen johtaja on jatkossa työhallinnon sijaan Eksoten palveluksessa) Oppipaja- ja työpajatoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan ostojen puitekilpailutuksen järjestäminen Kotouttamislain ja kotouttamisohjelman toimeenpano Toimeentulotuen sähköisen asioinnin laajentaminen Yhteiset palveluprosessit mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa Toimintaa tukevat kehittämishankkeet (Aktivointi ja työllistäminen, Nuorten TaidePaja, Parkki) Kumppanuusyhteistyön laajentaminen pitkäaikaistyöttömien ja vajaatyökykyisten kuntoutuksessa ja työllistämisessä Työllistämisen taloudellisten vaikutusten arviointi Kotouttamisohjelman toimeenpano jatkuu Toimintaa tukevat kehittämishankkeet Aikuissosiaalityön uudet menetelmät ja toimintatavat Toimeentulotukimenettelyn uudistaminen Kotouttamisohjelman toimeenpanon jatkaminen

11 11 (55) Perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilötyövuosien määrä pysyy kokonaisuutena 2012 talousarvion tasolla. Vastuu- ja tulosalueiden välillä tapahtuu sisäisiä henkilöstöjärjestelyjä. Terveyspalveluihin siirtyy neljä oppilashuollon työntekijää. Lastensuojelun ja vammaispalvelujen laitos- ja asumispalveluista kotiutuu asiakkaita omiin palveluyksiköihin, mistä aiheutuu puolestaan neljän henkilötyövuoden lisäys.

12 12 (55) 2.2 Terveyspalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveyspalvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,3 % Muut myyntituotot ,0 % ,9 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,2 % Maksutuotot ,5 % ,2 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,9 % 683 0,7 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palvelujen ostot ,6 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,9 % Avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintakulut ,1 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,0 % VUOSIKATE ,4 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,0 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,5 101,1 98,3 Vuosikate/Poistot, % 27,5 71,2-144,0 Terveyspalvelujen toimintakulut kasvavat 3,2 % vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut kasvavat 3,6 %. Kasvun syynä ovat KVTES:n mukaisen palkkaratkaisun lisäksi TVA-tason muutoksista aiheutuvat palkankorotukset ja henkilöstön lisäys. Henkilöstön lisäyksellä korvataan ostopalveluita. Tästä johtuen palvelujen ostot kasvavat vain 1,6 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset kasvavat 3,9 %. Kasvusta merkittävä osuus on hoitotarvikkeiden, lääkkeiden, sekä röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden kasvua. Muut toimintakulut kasvavat 6,1 %. Vuokrien lisäksi muiden toimintakulujen kasvuun vaikuttaa sairaanhoitopiiriltä siirtyneiden 3 vuotta vanhempien saatavien kirjaaminen luottotappioiksi. Terveyspalvelujen avoterveydenhuollossa tulevana toimintavuotena painopisteinä ovat Hyvä vastaanotto - toiminnan laajentaminen, rajoitetun lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneiden sairaanhoitajien uusien tehtävien käyttöönotto ja uudenlaisten terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa. Hyvä vastaanotto toiminnassa tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta uudistamalla toimintatapoja, lisätä hoidon jatkuvuutta sekä lisätä työtyytyväisyyttä ja työnhallintaa.

13 13 (55) Sairaanhoitajien toimenkuvan laajentaminen tuo Eksoten käyttöön lisäosaamista, ja lääkärien työaikaa vapautuu potilaiden vaativampaan hoitoon. Samalla parannetaan potilaiden hoitoa vaarantamatta potilasturvallisuutta, helpotetaan potilaiden tarvitsemien lääkkeiden saantia, hyödynnetään paremmin terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja edistetään moniammatillista yhteistyötä. Sairaanhoitajat voivat mm. uusia potilaan hoitosuunnitelman mukaisia lääkkeitä ja hormonaalisia ehkäisyvalmisteita sekä päivystysvastaanotolla aloittaa lääkityksen määrättyjen infektioiden hoitoon. Terveyspalvelut ovat mukana lasten- ja nuortentalo-hankkeessa (katso Perhe- ja sosiaalipalvelut). Sairaalapalveluissa korostuvat leikkaustoiminnan tehostaminen uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja leikkausprosessin virtaviivaistamisen avulla. Potilaan hoitoprosessin sujuvoittamiseksi erikoissairaanhoidon vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen. Akuutilla tulosalueella keskeisin toimi on saattaa ensihoidon palvelutasopäätös asteittain voimaan. Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto 2013 Hyvä vastaanotto toiminta laajenee terveysasemille Kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon toteuttaminen terveyshyötymallin mukaisesti (arviointi laatumittauksilla vuosittain) Uusien terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja lisääntyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (mm. terveysvalmennus, Arkeen Voimaa hanke, suun terveydenhuollon laitosvanhukset, Hyvis-sivujen omahoitomateriaali) Asiakaslähtöisen palvelurakenteen kehittäminen Etelä-Karjalan alueelle, lähipalvelujen turvaaminen ja vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Avopalvelujen vahvistaminen: sairaanhoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden mukana tuomien toimintatapojen hyödyntäminen, terveydenhoitajien ryhmävastaanottojen laajentaminen, liikkuvien palvelujen kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen liittäminen osaksi vastaanottotoimintaa (mm. turvallinen viestivälitys, itseilmoittautuminen, internet-ajanvaraus) Asiakaslähtöiset ja kustannusvaikuttavat prosessit (uusien kustannusvaikuttavien hoitoprosessien kehittäminen poikkihallinnollisesti, varastointijärjestelmän käyttöönotto) Yhteisten, integroituneiden hoitoprosessien kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa Terveydenhuoltolain velvoitteet (varautuminen valinnanvapauden laajentumiseen, tuotteistuksen suunnittelu) Palvelutuotannon monipuolistaminen (suun terveydenhuollon palveluseteli) Henkilöstöresurssin turvaaminen (lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen monipuolistaminen, suun terveydenhuollossa opiskelijoiden käytännön harjoitusvaiheen laajentaminen ja kehittäminen, hoitotyön henkilöstön rekrytointi)

14 14 (55) Hyvä vastaanotto toiminnan laajentaminen terveysasemilla ja toiminnan tulosten arviointi ja mittaaminen Asiakaslähtöisen ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen jalkauttaminen Etelä-Karjalaan Avopalvelujen vahvistaminen: henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, ryhmävastaanottojen kehittäminen, hoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämiskäytännön mukana tuomien toimintatapojen muutosten mittaaminen, erikoissairaanhoidon tuki perusterveydenhuollon hoitoprosesseissa, liikkuvien palvelujen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (mm. yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa, suun terveydenhuollossa kotona asuvat vanhukset ja uudet koululaisikäluokat) Terveydenhuoltolain velvoitteet (valinnanvapauden laajentuminen, tuotteistus) Vaihtoehtoisten vastaanottomallien jalkauttaminen ja työnjaon kehittäminen edelleen sekä riskiryhmien prosessien kuvaaminen ja kehittäminen suun terveydenhuollossa Henkilöstöresurssin turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön harjoitteluvaiheen laajentaminen ja kehittäminen sekä muun yliopistoyhteistyön lisääminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien edelleen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (asiakkaiden omahoidon vahvistaminen, suun terveydenhuollossa työikäiset) Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, työnjaon kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2013 Lasten ja nuorten talon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa Nuorten mielenterveyspalvelujen uudelleen järjestämisen jatkaminen (uuden kuntoutusjärjestelmän ja liikkuvan työn prosessin vakiinnuttaminen) Nuorten case management - toiminnan kehittäminen hanketyönä (Kannatellen-hanke) Terveysasemamallin toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen Neupis toiminnan (neuvonta/neulojenvaihtopiste) vakiinnuttaminen Vaativan hoidon yksikön käynnistäminen (mm. kriminaalipotilaiden kuntoutusjärjestelmä) Polikliinisen ECT-hoitoyksikön käynnistäminen Oman psykoterapiayksikön käynnistäminen Pitkäaikaissairaiden oireidenhallinta- ja vertaisryhmien kehittäminen

15 Tukiasuntotoiminnan laajentaminen, erityisesti nuorten ja naisten osalta Palvelukotien roolin uudelleen määrittäminen kilpailutuksen myötä ja uudenlaisen yhteistyön käynnistäminen (esim. akuutti hoito) Lastenpsykiatrisen osastohoidon muuttaminen viikko-osastosta päiväosastoksi Lähipalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan laajentaminen Sähköisten prosessien hallintajärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton jatkaminen Kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistäminen Verkkoterapian ja -kuntoutuksen käynnistäminen Eksoten päihdehoitostrategian laatiminen 15 (55) Lasten ja nuorten talon prosessien kehittämisen ja vakiinnuttamisen jatkaminen Sähköiseen prosessinhallintajärjestelmään perustuvan nuorten palveluohjauksen järjestelmän vakiinnuttaminen Uusien sähköisten prosessien hallintatyökalujen käyttöönotto Kumppanuustoiminnan kehittäminen kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa Uusien stimulaatiohoitojen käynnistäminen (mm. transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito) Ennaltaehkäisevän päihdetyön konseptin uudistaminen Kriminaalipotilaiden valvotun avohoidon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen Maakunnallisen uuden päihdekuntoutusyksikön käynnistäminen Kumppanuustoiminta kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa Selviämisasematoiminnan käynnistäminen Sairaalapalvelut 2013 Hajautetun lääkärikoulutuksen infrastruktuurin luominen alkaa Erikoissairaanhoito osa sujuvaa yhteispäivystystä Keskussairaalan vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen Leikkaustoimintaa tehostamalla kyetään vähentämään ostopalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Konsultaatiotoiminnan kehittäminen yhdessä avoterveydenhuollon kanssa Varhaisen kuntoutuksen konseptin vahvistaminen osana akuuttia sairaalahoitoa Sairaalapalvelujen yhteinen tuloskortti käytössä Yleislääketieteen akuuttiosaston suunnittelu ja toteutus keskussairaalan tiloihin Lasten ja naisten talon konseptin suunnittelu (G-siipi)

16 16 (55) 2014 Keskussairaalan modernisointihanke aloitetaan Eksotessa alkaa hajautettu lääkärikoulutus Sairaalapalvelut toimivat osana Eksoten prosessilähtöisiä hoitoketjuja Asiakaslähtöisen palvelukonseptin vahvistaminen Kuntouttava työote integroitu kaikkeen somaattiseen hoitoon Poliklinikkatoimintaa integroidaan yli erikoisalojen 2015 Keskussairaalan modernisointihanke jatkuu Prosessilähtöinen organisaatiorakenne Erikoissairaanhoidon tuottavuus kansallisesti hyvää tasoa Akuutti-tulosalue Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteutuksen jatkaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset muutokset Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, henkilöstön kouluttaminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteuttaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Armilan terveysasemalta mahdollisesti siirtyneen yleislääkärin päiväpäivystyksen integrointi muun päivystyksen toimintaan Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, fysioterapiatilat Armilaan Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteuttaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen toteutus Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuttaminen Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, asian edelleen kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen

17 17 (55) Sairaanhoidolliset tukipalvelut Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisuprojektin eteenpäin vieminen Fysioterapeuttien vastaanottotoiminnan laajentaminen (TULES-vastaanotot) Nettiajanvarauksen käynnistäminen laboratorion näytteenottoon Laboratorion tietojärjestelmän uusimiseen valmistautuminen Verikeskusautomaatin hankinta ja uuden verikeskusjärjestelmän käyttöönottoprojekti Vieritestaus: yhteisesti sovittujen menettelytapojen käyttöönotto Eksoten alueelle ja laatutyön laajentaminen uusiin mittalaitteisiin Armilan peruskorjaukseen liittyvien toimivien laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiatilojen suunnittelutyö Magneettikuvauslaitteiston uudistaminen Valtakunnallisen kuvantamisen sähköisen arkiston toteutuksen aloittaminen (yhteinen julkisen ja yksityissektorin kanssa) Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen kartoittaminen tavoitteena ERVAyhteensopivuus Antibioottilaimennospalvelun aloittaminen Osastofarmasian laajentaminen ja/tai osastokonsultaatiopalvelun aloittaminen Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisun loppuunsaattaminen Laboratorion hematologisten analysaattorien hankinnan käynnistäminen Vieritestilaitteiden yhtenäistämisen jatkaminen Eksoten alueella Natiivikuvauspisteiden lukumäärän kriittinen tarkasteleminen Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen käyttöönotto Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimusten digitaalinen arkistointi Kuvantaminen: Uuden päivystysyksikön yhteyteen akuuttiröntgen Lääkkeiden varastoinnin ja toimituksen automatisoiminen Laboratoriojärjestelmän uudistamisprojektin käynnistäminen Vieritestilaitteiden etähallintajärjestelmän käyttöönottaminen

18 18 (55) Terveyspalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto Avoterveydenhuolto yhteiset Suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Akuuttihoito Mielenterveyspalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelut YHTEENSÄ Terveyspalvelujen henkilöstömuutoksia vuodelle 2013 verrataan tilanteeseen vuoden 2012 alussa. Jo vuoden 2012 aikana tapahtui terveyspalveluissa henkilöstömuutoksia, jotka kasvattavat henkilötyövuosien (htv) määrää vuodelle Tällainen muutos on Rautjärven ensihoidon ottaminen omaksi toiminnaksi (5 htv). Päivystykseen pyritään rekrytoimaan kahta akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä (2 htv). Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisten muutosten vaikutus vuodelle 2013 on 1,25 htv. Henkilöstömitoitus vähensi akuutin sijaistarvetta Armilan ja Parikkalan vuodeosastoilla, jolloin nettovaikutukseksi jäi 5 htv. Terveyspalvelujen hallinnossa lisäys on 4 htv, kun 4 henkilöä siirtyi strategisista tukipalveluista terveyspalvelujen johtajan alaisuuteen. Avoterveydenhuollossa Luumäen terveysasemalle saadaan uusi virkalääkäri, mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä palkkakustannusta enemmän. Toista lääkäriä haetaan samalla tavalla pohjoisten kuntien alueelle. Perhe- ja sosiaalipalveluista siirtyy neljä oppilashuollon työntekijää. Suun terveydenhuollon lisäykset johtuvat erikoisalojen yksiköstä (2 htv), yhdestä virkahammaslääkäristä pohjoisten kuntien alueelle (vähentää ostopalveluja), kahdesta orientoivan vaiheen hammaslääkäristä Lappeenrannan alueelle (tavoitteena myöhempi rekrytointi virkahammaslääkäreiksemme) ja hammashoitajista ko. hammaslääkäreille. Mielenterveyspalveluihin siirtyi vanhustenpalveluista seitsemän hoitajaa. Lisäksi yhden hoitajan työpanos on aikaisemmin saatu hankerahoituksesta. Sairaanhoidollisissa palveluissa vuoden 2012 henkilöstöbudjetista oli jäänyt neljän laboratoriohoitajan palkkakustannus pois inhimillisen virheen vuoksi. Uusi neuropsykologi kuntoutuskeskukseen antaa palveluja myös neurologialle (sairaalapalvelut), sekä lapsi- ja nuorisovastaanotolle (perhe- ja sosiaalipalvelut), mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä. Lääkehuoltokeskukseen on palkattu jo vuoden 2012 aikana osastofarmaseutti kokeilutoimintana. Tällä toiminnalla pyritään vähentämään kustannuksia aiheuttavia osastojen lääkitysvirheitä. Kuntoutuksen vahvistamiseen lisätään fysio- ja toimintaterapeuttiresurssia yhteensä kolmen htv:n verran. Sairaalapalvelujen henkilötyövuosien määrä vähenee vuodeosastoille tehdystä henkilöstömitoituksesta johtuen.

19 19 (55) 2.3 Vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vanhusten palvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % ,9 % Muut myyntituotot ,9 % ,1 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,0 % Maksutuotot ,9 % ,5 % Tuet ja avustukset ,2 % ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % ,5 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,1 % Palvelujen ostot ,4 % ,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 % ,1 % Avustukset ,3 % ,5 % Muut toimintakulut ,6 % ,6 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,6 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0-123,2 % VUOSIKATE ,8 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,4 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,4 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,9 99,7 100,3 Vuosikate/Poistot, % ,0-296,8 542,2 Vanhustenpalveluiden toimintakulut kasvavat 4,3 % eli 4,2 milj. euroa vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Kasvuun sisältyy 2,0 miljoonan euron lisäpanostus kotihoitoon, jotta laaja vanhusten palvelurakenneuudistus laitoshoidosta avohoitoon saadaan toteutettua. Strategian mukaisesti laitospaikkojen määrä ympäri maakuntaa vähenee vuoden aikana 60 paikalla, tehostetun palveluasumiseen ostettavien paikkojen määrä ei lisäänny, mutta tuetun asumisen palvelusetelin käyttöönottoon loppuvuodesta 2013 varaudutaan. Kotihoidon lisämäärärahalla on tarkoitus palkata 28 uutta hoitajaa erityiskohdennuksena kotihoidon ilta- ja yöhoito ympäri maakuntaa. Lisäksi varaudutaan omaishoidon määrälliseen nousuun sekä omaishoitajien vapaapäivien palvelusetelin korottamiseen 92 eurosta 95 euroon, mikä näkyy kasvuna avustuksissa (0,8 milj. euroa). Tulevina vuosina Etelä-Karjalaan tulee ennusteiden mukaan ainakin 200 yli 75- vuotiasta lisää joka vuosi. Eksotessa on valmisteltu avohoitopainotteisemman vanhustenhuollon strategia, jonka jalkauttamista jatketaan tulevina vuosina. Jotta vanhustenpalveluiden resurssit riittävät hoitamaan kaikki välttämätöntä apua tarvitsevat, joudutaan palvelutarpeen arviointiamme kehittämään ja mahdollisesti kaikkien tulosalueiden palveluissa kriteereitä tiukentamaan Suomen muiden kaupunkien esimerkkiä noudattaen. Omaishoitoa ja vapaaehtoistoimintaa tuetaan, jotta kaikki eteläkarjalaiset vanhukset saisivat

20 20 (55) riittävän huolenpidon. Omassa toiminnassamme on erityinen painopiste kuntoutuksessa kaikissa toiminnoissa. Aktiivisen arjen toimintamallin omaksuminen kaikessa vanhusten palvelujen toiminnassa helpottaa henkilöstön siirtymistä laitoshoidosta kotihoitoon ja asumispalveluihin. Myös kotihoidon sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä perhehoidon laajentaminen ja uusien tuettujen asumismuotojen syntyminen auttavat meitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Painopisteet Kotiin annettavat palvelut Kotihoidon palveluiden saatavuuden lisääminen iltavuorojen ja viikonloppujen resurssilisäyksen myötä (laitoshoidosta vapautuvan resurssin hyödyntäminen) Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle Mobiiliteknologian hyödyntäminen lisääntyvästi Call center -toiminnan aloittaminen omaishoidon ja kotihoidon tueksi Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle 75-vuotiaille tehtävien Hyvis-käyntien ennaltaehkäisevän toimintamallin tehostaminen Kotihoidon teknologian käytön laajentaminen Yöpartiotoiminnan lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä turva-auttajien ja ensihoidon kanssa yhteistyössä ympärivuorokautisen hoidon kanssa Asumispalvelut Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään Eksoten strategian mukaisesti korvaamaan laitoshoitoa kuntien toteuttamien peruskorjausten ja uudisrakentamisen aikataulutuksen mukaisesti Asumisen uusia muotoja kehitetään Tuetun asumisen palvelusetelin käyttö aloitetaan talousarvion puitteissa Kuntien toteuttamia peruskorjauksia ja uudisrakentamista seurataan ja tuetaan tiiviisti Uudentyyppisten kevyempien asumispalveluiden saatavuutta parannetaan

21 21 (55) 2015 Palvelurakenneuudistuksen mukainen asumispalveluyksiköiden laajeneminen maakunnassa vuodeosastohoitoa korvaavana saadaan päätökseen Yhteistyö tehostetun kotihoidon kanssa tiivistyy uusien rakentuvien yksiköiden myötä koko Eksotessa Laitoshoito Laitoshoidon hoitopaikkoja vähennetään Eksoten strategian mukaisesti ympäri maakuntaa 40 ja Taipalsaaren sairaalan osasto 13 sulautuu muihin jäljelle jääviin kahteen Taipalsaaren sairaalan osastoon syyskuun alussa Otetaan käyttöön aktiivisen arjen toimintamalli, jonka toteutumista seurataan RAI-mittauksin. Toteutetaan kuvatun kotiutusprosessin toimintamallia Henkilöstön muutoskoulutus toteutetaan kaikille asumispalveluiksi muuttuvissa laitoshoidon yksiköissä työskenteleville RAI-vertailutietoja hyödynnetään kaikissa yksiköissä hoitosuunnitelmissa ja päivittäisjohtamisessa Laitoshoidon toiminnan uudelleen järjestelyä jatketaan strategian mukaisesti kohti valtakunnallisia tavoitteita (alle 3 % yli 75-vuotiaista laitoshoidossa) Laitoshoidon henkilöstö etsii yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa uusia tapoja hoitaa äkillisesti sairastuneita kotona ja palveluasumisessa Pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on lähellä valtakunnallista tavoitetasoa Suurin osa terveysasemien vuodeosastojen uudelleen järjestelyistä on valmiina Uudelleen järjestelyistä vapautuva henkilökunta on sijoittunut vanhusten palvelujen avohoitoon ja palveluasumiseen sekä jäljellä oleviin laitoshoidon yksiköihin

22 22 (55) Vanhustenpalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto ja muistipoliklinikka Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitoshoito YHTEENSÄ Vanhusten palveluissa henkilöstö lisääntyy suunnitelman mukaan kotihoidossa 28 henkilötyövuotta, jotta kotihoito pystyisi vastaamaan paremmin hoidon tarpeeseen myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mielenterveyspuolelle on vuoden 2013 aikana siirtynyt integroituun liikkuvaan työhön 7,5 htv kotihoidon henkilöä ja yhteisistä palveluista on siirtynyt 3 htv vanhusten palveluiden hallintoon. Lisäksi on suunniteltu, että vuoden 2013 syksyllä nykyinen tuntityötä tekevä geriatri korvataan kokoaikaisella viranhaltijalla.

23 23 (55) 2.4 Yhteisten palvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Yhteiset palvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,7 % ,8 % Myyntituotot yhteensä ,7 % ,8 % Maksutuotot ,0 % ,6 % Tuet ja avustukset ,5 % ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,5 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % ,4 % Palvelujen ostot ,1 % ,6 % * josta sisäisiä eriä ,2 % ,1 % * josta palvelujen ostoja ,0 % ,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,6 % Avustukset ,8 % 0 81,0 % Muut toimintakulut ,2 % ,8 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,5 % ,9 % * josta muita toimintakuluja ,8 % ,6 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % ,9 % VUOSIKATE ,1 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,6 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 36,4 38,1 111,0 Vuosikate/Poistot, % -150,2-146,5 30,3 Yhteisten palveluiden toimintakulut kasvavat 0,8 % vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen aleneminen, henkilöstökulujen pieni kasvu ja tarvikemenojen aleneminen johtuvat kehittämishankkeiden vähenemisestä. Palveluiden ostoissa suurin kasvu johtuu asiantuntijapalveluista ja atk-palveluiden vuosittaisten ylläpitomaksujen lisääntymisestä. Muissa toimintakuluissa on varauduttu luottotappioihin. Rahoituskuluissa on varaus uuden pitkäaikaisen lainan korkokuluihin. Poistojen kasvu vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna on 0,5 milj. euroa ja se heijastaa Eksoten strategian mukaista kasvavaa sähköisten järjestelmien käytön lisääntymistä sekä entistä lyhyempien poistoaikojen käyttöä.

24 24 (55) Painopisteet Henkilöstö 2013 Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvointi Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 aikana laaditaan henkilöstösuunnitelma. Siinä määritellään millä mittareilla ja kenen toimesta henkilöstöresurssien riittävyyttä ja henkilöstön osaamista seurataan sekä miten tietoja analysoidaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla henkilöstöresurssit ja henkilöstön osaamisprofiili suunnitellusti ja ennakoivasti sopeutetaan Eksoten rakenteissa ja toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöresurssi- ja osaamistarve tulevina vuosina määritellään vuoden 2013 aikana henkilöstösuunnitelmassa luodun toimintamallin mukaisesti. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin painopistealueina vuodelle 2013 ovat tammikuussa 2012 Kevan Kaari-laskuri-hankkeen esiin nostamat kehittämiskohteet: 1) ennenaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisy varhaisen tuen mallin systemaattisella käyttöönotolla, 2) työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan. Tuki- ja liikuntaelinten oireet ovat suurin sairauspoissaolojen syy ja niihin haetaan parannusta kehittämällä työterveyshuollon kanssa omaan harjoitteluun, ryhmätoimintaan, palautteeseen ja seurantaan perustuva toimintamalli. Työhyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi esimiestyö, työyhteisöjen toimivuus ja osaaminen. Näiden kehittämiseen haetaan räätälöityjä ratkaisuja muun muassa työyhteisötyöskentelyn, koulutuksen, työnohjauksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen avulla. Taloushallinto Strategian suunnittelua, toimeenpanoa ja päätöksentekoa tukevien laskelmien tuottaminen Perusraportoinnin kehittäminen Talousarvio-, palvelusopimus- ja tilinpäätösprosessin kehittäminen Tietojen tuottaminen kuntien tilaamaan ulkoiseen arviointiin Uusien yhteistyömallien etsiminen osakkuusyhtiöiden kanssa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot