Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

2 2 (55) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 5 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYSPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET YHTEISTEN PALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 23 3 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2013 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 46 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 55

3 3 (55) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. Imatra tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja osittain myös itse. Kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma perustuvat jäsenkuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin ja näiden sopimusten mukaisiin kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä muutoksia. Muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Talousarvion 2012 muutokset hyväksyttiin Eksoten valtuustossa ja muutetusta talousarviosta käytetään jäljempänä nimitystä Tarkistettu talousarvio Toiminnan ja talouden suunnittelu Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen valtakunnallisesti on edelleen avoimena. Asialla ei kuitenkaan ole välitöntä merkitystä Eksoten osalta, koska kaikissa tapauksissa Eksoten kaltaiset organisaatiot voivat jatkaa toimintaansa ja vastaavanlaisia valmisteluja on käynnistynyt myös muilla alueilla. Tällä on suuri merkitys työrauhan ja henkilöstön sitoutumisen kannalta. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja edeltävistä palvelusopimusneuvotteluista saadut kokemukset viittaavat siihen, että talousarvion laadinnan lähtökohdaksi pitää saada nykyistä enemmän yhdessä hyväksyttyjä laskennallisia perusteita. Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista vaikeuttaa edelleen kuntien ja Eksoten sekä kuntien keskinäinen erimielisyys kuntien maksuosuuksien suuruuden tasosta. Lappeenrannan kaupungin käsitys Eksoten kustannusten tasosta poikkeaa Eksoten hallituksen valmistelemista laskelmista sekä osasta muiden kuntien talousarvion valmistelua. Eksoten hallitus on kuitenkin velvollinen varaamaan riittävät määrärahat palvelujen tuottamiseen ja tekemään realistisen talousarvion. Talousarvion toimintakulujen nousu vuodelle 2013 on 3,3 %, jonka toteutumista voidaan pitää realistisena mutta riittävän kunnianhimoisena tavoitteena. Menojen kasvun osalta todettakoon, että Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat vuonna 2011 yhteensä 5,6 %. Vastaavan suuruiseen kasvuun voi ennakkotietojen mukaan varautua kuluvana vuonna sekä ensi vuonna.

4 4 (55) Aiemmilta vuosilta syntyneet alijäämät ja kuntien erilaiset käsitykset niiden maksamisesta ovat aiheuttaneet sen, että asiaa selvitetään ulkopuolisen arvioinnin avulla. Eri vastuualuille rakennemuutosten tekeminen jatkuu aktiivisesti. Muutoksia tehdään pitkäjänteisesti ja pyritään kaikissa tilanteissa takaamaan palvelujen saatavuus ja tasapuolisuus. Kuntien Eksotelle siirtämään palvelujärjestelmään ei ole toistaiseksi tehty tasoa laskevia muutoksia eikä palveluverkkoa ole leikattu, supistettu tai toimintaa rajoitettu ellei vastaavia palveluja ole järjestetty muulla tavalla. Palvelujen uudistamisessa näkyy myös aktiivinen hanketoiminta, joka on mahdollistanut ulkopuolista rahoitusta moniin toiminnan muutoksiin. Pitkän aikavälin taloussuunnitelma perustuu valtuustokaudelle laadittuun strategiaan sekä valmisteilla olevaan tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on lisätä Eksoten tuottavuutta vuoteen 2020 mennessä alustavien laskelmien mukaan yhteensä 20 miljoonalla eurolla. Toimenpiteistä tärkein on laitoshoidon purkaminen sekä kuntouttavaan jatkohoitoon panostaminen. Lisäksi panostetaan voimakkaasti sähköisiin palveluihin. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan palveluiden kysyntään sekä henkilöstön kasvuun ja sitä kautta vaikuttamaan tuottavuuteen pitkällä aikavälillä. Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma tulee kuntiin lausunnolle vielä vuoden 2012 aikana. Lausuntojen jälkeen Eksoten uusi valtuusto ottaa ohjelmaan kantaa ja hyväksyy toimenpiteet koko seuraavaa valtuustokautta varten. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta ja vuoden 2012 tarkistettu talousarvio sekä taloussuunnitelma Eksote yhteensä 1000 EUR TP2010 TP2011 TA2012* TA2013 Muutos, % 2013 vs TS2014 Muutos, % 2014 vs TS2015 Muutos, % 2015 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,9 % ,5 % Muut myyntituotot ,1 % ,5 % ,5 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,7 % ,4 % Maksutuotot ,8 % ,5 % ,5 % Tuet ja avustukset ,5 % ,5 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,5 % ,5 % TOIMINTATUOTOT ,3 % ,3 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,3 % Palvelujen ostot ,0 % ,3 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,3 % ,3 % Avustukset ,7 % ,3 % ,3 % Muut toimintakulut ,1 % ,3 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,3 % ,3 % TOIMINTAKATE ,9 % ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,6 % ,6 % VUOSIKATE ,7 % ,1 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,3 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,9 % ,3 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,7 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,0 % ,6 % *Tarkistettu talousarvio

5 5 (55) 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen linjaukseen, jossa vertailukelpoiset toimintakulut 2013 voivat kasvaa enintään 2,3 % TP2012:n toimintakulujen toteumaennusteesta (=tarkistettu talousarvio 2012). Tämän lisäksi linjattiin erillinen 2 milj. euron panostus kotiin vietävien palvelujen vahvistamiseen myöhemmän tuottavuuden mahdollistavana eränä 0,9 milj. euron määräraha vammaispalvelujen palvelurakennemuutokseen ja 0,9 milj. euron määräraha paikallisen palkkausjärjestelmän kustannuksiin. Näin ollen toimintakulujen kokonaiskasvuksi vuodelle 2013 on linjattu 3,3 %. Samaa kasvuprosenttia on käytetty myös vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmissa. Jäsenkuntatuottojen kasvu vuoden 2012 tarkistetusta talousarviosta on 3,0 % palvelusopimusneuvottelujen mukaisesti. Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa. Vuonna 2013 Eksoteen syntyy uutta alijäämää 16,7 milj. euroa. Investointien osuus talousarviossa 2013 on 13,4 milj. euroa. Vuosikate on -9,5 milj. euroa, joten investoinnit sekä osa toimintaakin katetaan lainalla. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2013 on 25,3 milj. euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tiukentanut ohjeistusta poistojen käsittelyyn. Suosituksena on, että minimipoistoaikoja käytettäisiin. Perustelluista syistä suositusta pidempiä poistoaikoja voidaan kuitenkin käyttää. Talousarvioon sisältyvien kohteiden poistoajat on käyty läpi huomioiden tiukentunut ohjeistus. Minimipoistoaikoja pitempiä poistoaikoja on joissain tapauksissa käytetty. Henkilöstökulut muodostavat noin puolet Eksoten toimintakuluista ja siksi henkilötyövuosimäärien seuranta on suuri osa taloussuunnittelua. Henkilötyövuosien määrä on kehittynyt Eksotessa alla olevan taulukon mukaisesti. Talousarvion vastuualuekohtaisia muutoksia ja painopistealueita on selostettu tarkemmin kunkin vastuualueen omassa taloussuunnitelmassa kappaleessa kaksi. Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhustenpalvelut Yhteiset palvelut YHTEENSÄ

6 6 (55) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset sekä henkilötyövuosien määrän muutokset Henkilötyövuosien määrään vaikuttavat siirtymät ostopalvelujen ja oman toiminnan välillä. Henkilöitä on siirtynyt myös vastuualueiden välillä ja vastuualueiden sisällä tulosalueelta toiselle. Henkilötyövuodet on ilmoitettu kotikustannuspaikoittain, jolloin osa-aikaisen työpanoksen vyörytyksiä esim. kehityshankkeille tai lääkärityöpanoksen vyörytystä terveyspalveluista vanhustenpalveluihin ei ole huomioitu. Vyörytysten muutokset vuosien välillä selittävät tulos- ja vastuualuekohtaisia ristiriitaisuuksia henkilöstökulujen (eurot) ja henkilötyövuosien (htv) muutoksen välillä. Lisäksi henkilöstökulujen muutokseen vaikuttavat mm. erilliskorvausten ja sairausvakuutuskorvausten muutokset. Vuoden 2013 talousarvio jakautuu eri vastuualueille seuraavasti: Eksote vastuualueittain 1000 EUR ESH Muu TER TER yhteensä VAN PerSo Yhteiset palvelut Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 98,5 100,5 97,9 97,7 36,4 97,9 Vuosikate/Poistot, % 84,5-160,5 27, , ,2-150,2-125,7

7 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 7 (55) Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,7 % Muut myyntituotot ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,0 % ,8 % Maksutuotot ,6 % ,6 % Tuet ja avustukset ,4 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,1 % ,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 % ,4 % Avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintakulut ,4 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,2 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0-87,6 % VUOSIKATE ,1 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 0 TILIKAUDEN TULOS ,3 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,2 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 98,7 98,4 Vuosikate/Poistot, % , ,2 Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintakulujen kasvu vuoden 2013 talousarviossa on 2,8 % eli 2,0 milj. euroa vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Euromääräisesti suurin kasvu kohdistuu henkilöstökuluihin (1,4 milj. euroa). Tärkeimpänä syynä henkilöstökulujen kasvuun on KVTES:n mukaisten palkankorotusten lisäksi TVA-tason muutoksista aiheutuvat palkankorotukset. Lisäksi alkuvuodesta 2012 on pystytty toimimaan budjetoitua pienemmällä henkilöstöllä, mutta loppuvuodesta avoimia lääkärivirkoja on saatu täytettyä perhepalveluihin, mikä näkyy myös suurempana palkkavarauksena vuonna Myös siirrot asumispalveluiden ostopalveluista omaksi toiminnaksi perhepalveluissa sekä vammaispalveluissa näkyy palkkojen kasvuna ja samalla pienempinä asumispalveluiden ostoina erityisesti verrattuna vuoteen Palvelujen ostoissa pysytään vuoden 2012 tasolla. Avustusten kasvua selittää Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu vuoden 2012 alussa ja lisääntynyt henkilökohtaisen avun tarve vammaispalveluissa. Muiden toimintakulujen kasvu johtuu vuokrankorotuksista ja väistötilajärjestelyistä. Lähtökohtana perhe- ja sosiaalipalveluissa on ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen, palvelurakenteen keventäminen ja palvelujen kohdentaminen eniten niitä tarvitseville. Kehittämisen kohteena ovat matalan kynnyksen palvelut

8 ja sen varmistaminen, että asiakkaat saavat sujuvasti yhteyden palveluihin. Sähköisten ratkaisujen myötä mahdollistuvat uudet tavat tuottaa palveluja. 8 (55) Merkittävimmät uudistukset talousarviovuoden 2013 aikana kohdistuvat perhepalvelujen alueelle, missä painopisteenä edelleen on neuvolatoiminnan, oppilashuollon sekä lasten ja nuorten psykososiaalisen palveluverkon kehittäminen. Neuvolaverkkouudistuksen toimeenpano jatkuu Lappeenrannan itäisellä ja läntisellä alueella. Rakuunamäen lasten ja nuorten talon rakennusvaihe ja palvelukonseptin suunnittelu toteutuu kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen kanssa. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa tavoite on löytää vaihtoehtoisia tapoja laitossijoituksille. Perhepalvelujen rakennemuutosta tukevat psykososiaalisen avun alueella toteutettavat kehittämishankkeet (Konsti, Vanhemmuuden tuki, Osuva ja Kannatellen). Aikuisten sosiaalipalveluissa keskiössä ovat pitkäaikaistyöttömien ja toimeentulotukiasiakkaiden aktivointi- ja työllistämistoimet. Menokehityksen hillitsemiseksi ja jo olemassa olevien toimenpiteiden lisäksi on tarve käynnistää uusia kehittämistoimia osana Eksoten kehittämisohjelmaa, työllisyyspoliittista ohjelmatyötä ja kuntakokeilua. Toimeentulotuki on vuoden 2013 talousarviossa budjetoitu edellisten vuosien tasolle. Maahanmuuttopalveluissa käynnistyy Etelä- Karjalan kotouttamisohjelman toimeenpano. Sekä maahanmuuttopalvelujen että aikuissosiaalityön toimitilat Lappeenrannassa odottavat pysyvämpää ratkaisua. Vammaispalvelujen rakennemuutokseen ja samanaikaisesti lisääntyvään palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 0,9 milj. euron lisäpanostus. Vammaispalveluissa jatkuu kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano. Imatran kaupunki ja Eksote solmivat erillisen sopimuksen Eksoten järjestämisvastuun piirissä olevasta kehitysvammaisten erityishuollosta. MSliiton palvelukoti Satakieli laajentaa toimintaansa jo syksyn 2012 aikana Lappeenrannassa. Yhteistyössä kuntien kanssa selvitetään uusien kehitysvammaisten asumisyksikköjen rakentamismahdollisuudet ARArahoituksen turvin. Investointiavustusta kehitysvammaisten asumiseen on mahdollista hakea kehitysvammaisten asumisohjelman kautta vuosina Osana vammaispalvelujen palvelurakenteen muutosta vammaisten asumispalvelujen sekä päivä- ja työtoimintapalvelujen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Yhteistyössä terveys- ja vanhusten palvelujen kanssa ja osana kuntoutuksen kokonaisuutta käynnistyy toimintakyvyn tukikeskuksen suunnittelu ja organisointi. Vammaispalvelujen toimintaa tukevat kehittämishankkeet jatkuvat talousarviovuoden aikana. Lappeenrannassa vammaispalvelutoimisto tarvitsee väistötilojen sijaan pysyvämmän tilaratkaisun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta talousarviovuoden 2013 haasteena on yleinen yhteiskunnallinen kehitys, joka näkyy tuloerojen, eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisenä. Työttömyyden hidas lasku ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys näkyy toimeentulotuessa ja heijastuu myös lapsiperheiden arkeen. Lapsiperheiden köyhyys on merkittävä riskitekijä lasten ja nuorten kehitykselle ja merkittävimpiä riskitekijöitä lasten ja nuorten syrjäytymiselle. Osalla tuen saajista on lisäksi laajempia sosiaalisia, terveydellisiä ja elämänhallinnan ongelmia, jotka edellyttävät monitoimijaista yhteistyötä.

9 9 (55) Painopisteet Perhepalvelut Neuvolaverkon uudistaminen (Lappeenranta Taipalsaari) ja toiminnan monipuolistaminen jatkuu Osallistumisen Rakuunamäen lasten- ja nuorten talon rakennushankkeen toteuttamiseen ja palvelukonseptin suunnitteluun kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen sekä Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kanssa Lasten ja nuorten laitoshoidon korvaaminen ensisijaisilla ratkaisuilla Suunnitelma lastensuojeluyksiköiden tilaratkaisuista (Leirin lastenkoti, Kivisalmen lapsi- ja nuorisokoti, nuorisoryhmäkoti) Lastensuojelusuunnitelman päivittäminen Vanhempien päihdeongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen hoitopolut selkiytetään yhteistyössä aikuisten palvelujen kanssa Lapsiperheiden suhteellisen köyhyyden vähentäminen yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa (esimerkiksi lasten harrastusten tukeminen) Lapsiperheille tarjottavien tukipalvelujen kuten kotipalvelujen tarjonnan lisääminen Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen (kansalaisen ajanvaraus, suora viestinvälitys) Lastenkotien uudet tilaratkaisut otetaan asteittain käyttöön Monikulttuuristen perheiden palvelutarpeiden huomioiminen Uusien lastensuojelun tukitoimien kuten Icehearts toiminnan käyttöönotto Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen jatkuu Vammaispalvelut Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu ( uudet kohteet rahoitushakua varten, kotona asumista tukevat palvelut) Vammaisten asumispalvelujen kilpailutus Vammaisten päivä- ja työtoiminnan monipuolistaminen, avotyön ja tuetun työn mahdollisuuksien lisääminen ja ostojen osalta mahdollisen puitekilpailutuksen toteuttaminen Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotin tulosten juurruttaminen ja laajentamismahdollisuuksien arviointi Palvelusetelin käytön laajentaminen koskemaan kotiin vietäviä palveluja kuten kotiapua ja lastenhoitoa Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen valmisteluun ja organisointiin Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu

10 10 (55) 2015 Vammaisten päivä- ja työtoiminnan sisällön edelleen kehittäminen Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen ja juurruttaminen osaksi vammaispalveluja Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen toimintaan Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpanon jatkaminen Vammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämisen jatkaminen Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistyön jatkaminen Sähköisten palvelujen käytön tehostaminen Aikuisten sosiaalipalvelut Kuntouttavan työtoiminnan sekä aktivointi- ja työllistämistoimien laajentaminen (Työllistämiskampanja) Osallistuminen Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen (työvoiman palvelukeskuksen johtaja on jatkossa työhallinnon sijaan Eksoten palveluksessa) Oppipaja- ja työpajatoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan ostojen puitekilpailutuksen järjestäminen Kotouttamislain ja kotouttamisohjelman toimeenpano Toimeentulotuen sähköisen asioinnin laajentaminen Yhteiset palveluprosessit mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa Toimintaa tukevat kehittämishankkeet (Aktivointi ja työllistäminen, Nuorten TaidePaja, Parkki) Kumppanuusyhteistyön laajentaminen pitkäaikaistyöttömien ja vajaatyökykyisten kuntoutuksessa ja työllistämisessä Työllistämisen taloudellisten vaikutusten arviointi Kotouttamisohjelman toimeenpano jatkuu Toimintaa tukevat kehittämishankkeet Aikuissosiaalityön uudet menetelmät ja toimintatavat Toimeentulotukimenettelyn uudistaminen Kotouttamisohjelman toimeenpanon jatkaminen

11 11 (55) Perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilötyövuosien määrä pysyy kokonaisuutena 2012 talousarvion tasolla. Vastuu- ja tulosalueiden välillä tapahtuu sisäisiä henkilöstöjärjestelyjä. Terveyspalveluihin siirtyy neljä oppilashuollon työntekijää. Lastensuojelun ja vammaispalvelujen laitos- ja asumispalveluista kotiutuu asiakkaita omiin palveluyksiköihin, mistä aiheutuu puolestaan neljän henkilötyövuoden lisäys.

12 12 (55) 2.2 Terveyspalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveyspalvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,3 % Muut myyntituotot ,0 % ,9 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,2 % Maksutuotot ,5 % ,2 % Tuet ja avustukset ,4 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,9 % 683 0,7 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palvelujen ostot ,6 % ,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 % ,9 % Avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintakulut ,1 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,0 % VUOSIKATE ,4 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % ,0 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,5 101,1 98,3 Vuosikate/Poistot, % 27,5 71,2-144,0 Terveyspalvelujen toimintakulut kasvavat 3,2 % vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut kasvavat 3,6 %. Kasvun syynä ovat KVTES:n mukaisen palkkaratkaisun lisäksi TVA-tason muutoksista aiheutuvat palkankorotukset ja henkilöstön lisäys. Henkilöstön lisäyksellä korvataan ostopalveluita. Tästä johtuen palvelujen ostot kasvavat vain 1,6 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset kasvavat 3,9 %. Kasvusta merkittävä osuus on hoitotarvikkeiden, lääkkeiden, sekä röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden kasvua. Muut toimintakulut kasvavat 6,1 %. Vuokrien lisäksi muiden toimintakulujen kasvuun vaikuttaa sairaanhoitopiiriltä siirtyneiden 3 vuotta vanhempien saatavien kirjaaminen luottotappioiksi. Terveyspalvelujen avoterveydenhuollossa tulevana toimintavuotena painopisteinä ovat Hyvä vastaanotto - toiminnan laajentaminen, rajoitetun lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneiden sairaanhoitajien uusien tehtävien käyttöönotto ja uudenlaisten terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa. Hyvä vastaanotto toiminnassa tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta uudistamalla toimintatapoja, lisätä hoidon jatkuvuutta sekä lisätä työtyytyväisyyttä ja työnhallintaa.

13 13 (55) Sairaanhoitajien toimenkuvan laajentaminen tuo Eksoten käyttöön lisäosaamista, ja lääkärien työaikaa vapautuu potilaiden vaativampaan hoitoon. Samalla parannetaan potilaiden hoitoa vaarantamatta potilasturvallisuutta, helpotetaan potilaiden tarvitsemien lääkkeiden saantia, hyödynnetään paremmin terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja edistetään moniammatillista yhteistyötä. Sairaanhoitajat voivat mm. uusia potilaan hoitosuunnitelman mukaisia lääkkeitä ja hormonaalisia ehkäisyvalmisteita sekä päivystysvastaanotolla aloittaa lääkityksen määrättyjen infektioiden hoitoon. Terveyspalvelut ovat mukana lasten- ja nuortentalo-hankkeessa (katso Perhe- ja sosiaalipalvelut). Sairaalapalveluissa korostuvat leikkaustoiminnan tehostaminen uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja leikkausprosessin virtaviivaistamisen avulla. Potilaan hoitoprosessin sujuvoittamiseksi erikoissairaanhoidon vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen. Akuutilla tulosalueella keskeisin toimi on saattaa ensihoidon palvelutasopäätös asteittain voimaan. Painopisteet Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto 2013 Hyvä vastaanotto toiminta laajenee terveysasemille Kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon toteuttaminen terveyshyötymallin mukaisesti (arviointi laatumittauksilla vuosittain) Uusien terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja lisääntyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (mm. terveysvalmennus, Arkeen Voimaa hanke, suun terveydenhuollon laitosvanhukset, Hyvis-sivujen omahoitomateriaali) Asiakaslähtöisen palvelurakenteen kehittäminen Etelä-Karjalan alueelle, lähipalvelujen turvaaminen ja vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Avopalvelujen vahvistaminen: sairaanhoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden mukana tuomien toimintatapojen hyödyntäminen, terveydenhoitajien ryhmävastaanottojen laajentaminen, liikkuvien palvelujen kehittäminen Sähköisten asiointipalvelujen liittäminen osaksi vastaanottotoimintaa (mm. turvallinen viestivälitys, itseilmoittautuminen, internet-ajanvaraus) Asiakaslähtöiset ja kustannusvaikuttavat prosessit (uusien kustannusvaikuttavien hoitoprosessien kehittäminen poikkihallinnollisesti, varastointijärjestelmän käyttöönotto) Yhteisten, integroituneiden hoitoprosessien kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa Terveydenhuoltolain velvoitteet (varautuminen valinnanvapauden laajentumiseen, tuotteistuksen suunnittelu) Palvelutuotannon monipuolistaminen (suun terveydenhuollon palveluseteli) Henkilöstöresurssin turvaaminen (lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen monipuolistaminen, suun terveydenhuollossa opiskelijoiden käytännön harjoitusvaiheen laajentaminen ja kehittäminen, hoitotyön henkilöstön rekrytointi)

14 14 (55) Hyvä vastaanotto toiminnan laajentaminen terveysasemilla ja toiminnan tulosten arviointi ja mittaaminen Asiakaslähtöisen ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen jalkauttaminen Etelä-Karjalaan Avopalvelujen vahvistaminen: henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, ryhmävastaanottojen kehittäminen, hoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämiskäytännön mukana tuomien toimintatapojen muutosten mittaaminen, erikoissairaanhoidon tuki perusterveydenhuollon hoitoprosesseissa, liikkuvien palvelujen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (mm. yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa, suun terveydenhuollossa kotona asuvat vanhukset ja uudet koululaisikäluokat) Terveydenhuoltolain velvoitteet (valinnanvapauden laajentuminen, tuotteistus) Vaihtoehtoisten vastaanottomallien jalkauttaminen ja työnjaon kehittäminen edelleen sekä riskiryhmien prosessien kuvaaminen ja kehittäminen suun terveydenhuollossa Henkilöstöresurssin turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, suun terveydenhuollossa hammaslääketieteen opiskelijoiden käytännön harjoitteluvaiheen laajentaminen ja kehittäminen sekä muun yliopistoyhteistyön lisääminen Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien edelleen kehittäminen Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamuotojen monipuolistaminen ja jalkauttaminen (asiakkaiden omahoidon vahvistaminen, suun terveydenhuollossa työikäiset) Henkilöstöresurssien turvaaminen: rekrytointi, osaamisen vahvistaminen, työnjaon kehittäminen Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2013 Lasten ja nuorten talon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa Nuorten mielenterveyspalvelujen uudelleen järjestämisen jatkaminen (uuden kuntoutusjärjestelmän ja liikkuvan työn prosessin vakiinnuttaminen) Nuorten case management - toiminnan kehittäminen hanketyönä (Kannatellen-hanke) Terveysasemamallin toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen Neupis toiminnan (neuvonta/neulojenvaihtopiste) vakiinnuttaminen Vaativan hoidon yksikön käynnistäminen (mm. kriminaalipotilaiden kuntoutusjärjestelmä) Polikliinisen ECT-hoitoyksikön käynnistäminen Oman psykoterapiayksikön käynnistäminen Pitkäaikaissairaiden oireidenhallinta- ja vertaisryhmien kehittäminen

15 Tukiasuntotoiminnan laajentaminen, erityisesti nuorten ja naisten osalta Palvelukotien roolin uudelleen määrittäminen kilpailutuksen myötä ja uudenlaisen yhteistyön käynnistäminen (esim. akuutti hoito) Lastenpsykiatrisen osastohoidon muuttaminen viikko-osastosta päiväosastoksi Lähipalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan laajentaminen Sähköisten prosessien hallintajärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton jatkaminen Kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistäminen Verkkoterapian ja -kuntoutuksen käynnistäminen Eksoten päihdehoitostrategian laatiminen 15 (55) Lasten ja nuorten talon prosessien kehittämisen ja vakiinnuttamisen jatkaminen Sähköiseen prosessinhallintajärjestelmään perustuvan nuorten palveluohjauksen järjestelmän vakiinnuttaminen Uusien sähköisten prosessien hallintatyökalujen käyttöönotto Kumppanuustoiminnan kehittäminen kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa Uusien stimulaatiohoitojen käynnistäminen (mm. transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito) Ennaltaehkäisevän päihdetyön konseptin uudistaminen Kriminaalipotilaiden valvotun avohoidon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen Maakunnallisen uuden päihdekuntoutusyksikön käynnistäminen Kumppanuustoiminta kilpailutuksen myötä valikoituneiden palvelukotien kanssa Selviämisasematoiminnan käynnistäminen Sairaalapalvelut 2013 Hajautetun lääkärikoulutuksen infrastruktuurin luominen alkaa Erikoissairaanhoito osa sujuvaa yhteispäivystystä Keskussairaalan vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen Leikkaustoimintaa tehostamalla kyetään vähentämään ostopalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Konsultaatiotoiminnan kehittäminen yhdessä avoterveydenhuollon kanssa Varhaisen kuntoutuksen konseptin vahvistaminen osana akuuttia sairaalahoitoa Sairaalapalvelujen yhteinen tuloskortti käytössä Yleislääketieteen akuuttiosaston suunnittelu ja toteutus keskussairaalan tiloihin Lasten ja naisten talon konseptin suunnittelu (G-siipi)

16 16 (55) 2014 Keskussairaalan modernisointihanke aloitetaan Eksotessa alkaa hajautettu lääkärikoulutus Sairaalapalvelut toimivat osana Eksoten prosessilähtöisiä hoitoketjuja Asiakaslähtöisen palvelukonseptin vahvistaminen Kuntouttava työote integroitu kaikkeen somaattiseen hoitoon Poliklinikkatoimintaa integroidaan yli erikoisalojen 2015 Keskussairaalan modernisointihanke jatkuu Prosessilähtöinen organisaatiorakenne Erikoissairaanhoidon tuottavuus kansallisesti hyvää tasoa Akuutti-tulosalue Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteutuksen jatkaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset muutokset Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, henkilöstön kouluttaminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteuttaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Armilan terveysasemalta mahdollisesti siirtyneen yleislääkärin päiväpäivystyksen integrointi muun päivystyksen toimintaan Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, fysioterapiatilat Armilaan Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteuttaminen Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Päivystyksen tilojen parantamisen toteutus Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuttaminen Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, asian edelleen kehittäminen Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen

17 17 (55) Sairaanhoidolliset tukipalvelut Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisuprojektin eteenpäin vieminen Fysioterapeuttien vastaanottotoiminnan laajentaminen (TULES-vastaanotot) Nettiajanvarauksen käynnistäminen laboratorion näytteenottoon Laboratorion tietojärjestelmän uusimiseen valmistautuminen Verikeskusautomaatin hankinta ja uuden verikeskusjärjestelmän käyttöönottoprojekti Vieritestaus: yhteisesti sovittujen menettelytapojen käyttöönotto Eksoten alueelle ja laatutyön laajentaminen uusiin mittalaitteisiin Armilan peruskorjaukseen liittyvien toimivien laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiatilojen suunnittelutyö Magneettikuvauslaitteiston uudistaminen Valtakunnallisen kuvantamisen sähköisen arkiston toteutuksen aloittaminen (yhteinen julkisen ja yksityissektorin kanssa) Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen kartoittaminen tavoitteena ERVAyhteensopivuus Antibioottilaimennospalvelun aloittaminen Osastofarmasian laajentaminen ja/tai osastokonsultaatiopalvelun aloittaminen Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisun loppuunsaattaminen Laboratorion hematologisten analysaattorien hankinnan käynnistäminen Vieritestilaitteiden yhtenäistämisen jatkaminen Eksoten alueella Natiivikuvauspisteiden lukumäärän kriittinen tarkasteleminen Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen käyttöönotto Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimusten digitaalinen arkistointi Kuvantaminen: Uuden päivystysyksikön yhteyteen akuuttiröntgen Lääkkeiden varastoinnin ja toimituksen automatisoiminen Laboratoriojärjestelmän uudistamisprojektin käynnistäminen Vieritestilaitteiden etähallintajärjestelmän käyttöönottaminen

18 18 (55) Terveyspalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto Avoterveydenhuolto yhteiset Suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Akuuttihoito Mielenterveyspalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelut YHTEENSÄ Terveyspalvelujen henkilöstömuutoksia vuodelle 2013 verrataan tilanteeseen vuoden 2012 alussa. Jo vuoden 2012 aikana tapahtui terveyspalveluissa henkilöstömuutoksia, jotka kasvattavat henkilötyövuosien (htv) määrää vuodelle Tällainen muutos on Rautjärven ensihoidon ottaminen omaksi toiminnaksi (5 htv). Päivystykseen pyritään rekrytoimaan kahta akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä (2 htv). Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisten muutosten vaikutus vuodelle 2013 on 1,25 htv. Henkilöstömitoitus vähensi akuutin sijaistarvetta Armilan ja Parikkalan vuodeosastoilla, jolloin nettovaikutukseksi jäi 5 htv. Terveyspalvelujen hallinnossa lisäys on 4 htv, kun 4 henkilöä siirtyi strategisista tukipalveluista terveyspalvelujen johtajan alaisuuteen. Avoterveydenhuollossa Luumäen terveysasemalle saadaan uusi virkalääkäri, mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä palkkakustannusta enemmän. Toista lääkäriä haetaan samalla tavalla pohjoisten kuntien alueelle. Perhe- ja sosiaalipalveluista siirtyy neljä oppilashuollon työntekijää. Suun terveydenhuollon lisäykset johtuvat erikoisalojen yksiköstä (2 htv), yhdestä virkahammaslääkäristä pohjoisten kuntien alueelle (vähentää ostopalveluja), kahdesta orientoivan vaiheen hammaslääkäristä Lappeenrannan alueelle (tavoitteena myöhempi rekrytointi virkahammaslääkäreiksemme) ja hammashoitajista ko. hammaslääkäreille. Mielenterveyspalveluihin siirtyi vanhustenpalveluista seitsemän hoitajaa. Lisäksi yhden hoitajan työpanos on aikaisemmin saatu hankerahoituksesta. Sairaanhoidollisissa palveluissa vuoden 2012 henkilöstöbudjetista oli jäänyt neljän laboratoriohoitajan palkkakustannus pois inhimillisen virheen vuoksi. Uusi neuropsykologi kuntoutuskeskukseen antaa palveluja myös neurologialle (sairaalapalvelut), sekä lapsi- ja nuorisovastaanotolle (perhe- ja sosiaalipalvelut), mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä. Lääkehuoltokeskukseen on palkattu jo vuoden 2012 aikana osastofarmaseutti kokeilutoimintana. Tällä toiminnalla pyritään vähentämään kustannuksia aiheuttavia osastojen lääkitysvirheitä. Kuntoutuksen vahvistamiseen lisätään fysio- ja toimintaterapeuttiresurssia yhteensä kolmen htv:n verran. Sairaalapalvelujen henkilötyövuosien määrä vähenee vuodeosastoille tehdystä henkilöstömitoituksesta johtuen.

19 19 (55) 2.3 Vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vanhusten palvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % ,9 % Muut myyntituotot ,9 % ,1 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,0 % Maksutuotot ,9 % ,5 % Tuet ja avustukset ,2 % ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % ,5 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,1 % Palvelujen ostot ,4 % ,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 % ,1 % Avustukset ,3 % ,5 % Muut toimintakulut ,6 % ,6 % TOIMINTAKULUT ,3 % ,7 % TOIMINTAKATE ,6 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0-123,2 % VUOSIKATE ,8 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,4 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,4 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,9 99,7 100,3 Vuosikate/Poistot, % ,0-296,8 542,2 Vanhustenpalveluiden toimintakulut kasvavat 4,3 % eli 4,2 milj. euroa vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Kasvuun sisältyy 2,0 miljoonan euron lisäpanostus kotihoitoon, jotta laaja vanhusten palvelurakenneuudistus laitoshoidosta avohoitoon saadaan toteutettua. Strategian mukaisesti laitospaikkojen määrä ympäri maakuntaa vähenee vuoden aikana 60 paikalla, tehostetun palveluasumiseen ostettavien paikkojen määrä ei lisäänny, mutta tuetun asumisen palvelusetelin käyttöönottoon loppuvuodesta 2013 varaudutaan. Kotihoidon lisämäärärahalla on tarkoitus palkata 28 uutta hoitajaa erityiskohdennuksena kotihoidon ilta- ja yöhoito ympäri maakuntaa. Lisäksi varaudutaan omaishoidon määrälliseen nousuun sekä omaishoitajien vapaapäivien palvelusetelin korottamiseen 92 eurosta 95 euroon, mikä näkyy kasvuna avustuksissa (0,8 milj. euroa). Tulevina vuosina Etelä-Karjalaan tulee ennusteiden mukaan ainakin 200 yli 75- vuotiasta lisää joka vuosi. Eksotessa on valmisteltu avohoitopainotteisemman vanhustenhuollon strategia, jonka jalkauttamista jatketaan tulevina vuosina. Jotta vanhustenpalveluiden resurssit riittävät hoitamaan kaikki välttämätöntä apua tarvitsevat, joudutaan palvelutarpeen arviointiamme kehittämään ja mahdollisesti kaikkien tulosalueiden palveluissa kriteereitä tiukentamaan Suomen muiden kaupunkien esimerkkiä noudattaen. Omaishoitoa ja vapaaehtoistoimintaa tuetaan, jotta kaikki eteläkarjalaiset vanhukset saisivat

20 20 (55) riittävän huolenpidon. Omassa toiminnassamme on erityinen painopiste kuntoutuksessa kaikissa toiminnoissa. Aktiivisen arjen toimintamallin omaksuminen kaikessa vanhusten palvelujen toiminnassa helpottaa henkilöstön siirtymistä laitoshoidosta kotihoitoon ja asumispalveluihin. Myös kotihoidon sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä perhehoidon laajentaminen ja uusien tuettujen asumismuotojen syntyminen auttavat meitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Painopisteet Kotiin annettavat palvelut Kotihoidon palveluiden saatavuuden lisääminen iltavuorojen ja viikonloppujen resurssilisäyksen myötä (laitoshoidosta vapautuvan resurssin hyödyntäminen) Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle Mobiiliteknologian hyödyntäminen lisääntyvästi Call center -toiminnan aloittaminen omaishoidon ja kotihoidon tueksi Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle 75-vuotiaille tehtävien Hyvis-käyntien ennaltaehkäisevän toimintamallin tehostaminen Kotihoidon teknologian käytön laajentaminen Yöpartiotoiminnan lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä turva-auttajien ja ensihoidon kanssa yhteistyössä ympärivuorokautisen hoidon kanssa Asumispalvelut Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään Eksoten strategian mukaisesti korvaamaan laitoshoitoa kuntien toteuttamien peruskorjausten ja uudisrakentamisen aikataulutuksen mukaisesti Asumisen uusia muotoja kehitetään Tuetun asumisen palvelusetelin käyttö aloitetaan talousarvion puitteissa Kuntien toteuttamia peruskorjauksia ja uudisrakentamista seurataan ja tuetaan tiiviisti Uudentyyppisten kevyempien asumispalveluiden saatavuutta parannetaan

21 21 (55) 2015 Palvelurakenneuudistuksen mukainen asumispalveluyksiköiden laajeneminen maakunnassa vuodeosastohoitoa korvaavana saadaan päätökseen Yhteistyö tehostetun kotihoidon kanssa tiivistyy uusien rakentuvien yksiköiden myötä koko Eksotessa Laitoshoito Laitoshoidon hoitopaikkoja vähennetään Eksoten strategian mukaisesti ympäri maakuntaa 40 ja Taipalsaaren sairaalan osasto 13 sulautuu muihin jäljelle jääviin kahteen Taipalsaaren sairaalan osastoon syyskuun alussa Otetaan käyttöön aktiivisen arjen toimintamalli, jonka toteutumista seurataan RAI-mittauksin. Toteutetaan kuvatun kotiutusprosessin toimintamallia Henkilöstön muutoskoulutus toteutetaan kaikille asumispalveluiksi muuttuvissa laitoshoidon yksiköissä työskenteleville RAI-vertailutietoja hyödynnetään kaikissa yksiköissä hoitosuunnitelmissa ja päivittäisjohtamisessa Laitoshoidon toiminnan uudelleen järjestelyä jatketaan strategian mukaisesti kohti valtakunnallisia tavoitteita (alle 3 % yli 75-vuotiaista laitoshoidossa) Laitoshoidon henkilöstö etsii yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa uusia tapoja hoitaa äkillisesti sairastuneita kotona ja palveluasumisessa Pitkäaikaisen laitoshoidon määrä on lähellä valtakunnallista tavoitetasoa Suurin osa terveysasemien vuodeosastojen uudelleen järjestelyistä on valmiina Uudelleen järjestelyistä vapautuva henkilökunta on sijoittunut vanhusten palvelujen avohoitoon ja palveluasumiseen sekä jäljellä oleviin laitoshoidon yksiköihin

22 22 (55) Vanhustenpalvelujen henkilöstömuutokset vuonna 2013 Henkilötyövuodet TA2010 TA2011 TA2012 TA2013 Muutos Hallinto ja muistipoliklinikka Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitoshoito YHTEENSÄ Vanhusten palveluissa henkilöstö lisääntyy suunnitelman mukaan kotihoidossa 28 henkilötyövuotta, jotta kotihoito pystyisi vastaamaan paremmin hoidon tarpeeseen myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mielenterveyspuolelle on vuoden 2013 aikana siirtynyt integroituun liikkuvaan työhön 7,5 htv kotihoidon henkilöä ja yhteisistä palveluista on siirtynyt 3 htv vanhusten palveluiden hallintoon. Lisäksi on suunniteltu, että vuoden 2013 syksyllä nykyinen tuntityötä tekevä geriatri korvataan kokoaikaisella viranhaltijalla.

23 23 (55) 2.4 Yhteisten palvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Yhteiset palvelut 1000 EUR TA2013 TA2012* Muutos, 2013 vs Muutos, % 2013 vs TP2011 Muutos, % 2012 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,7 % ,8 % Myyntituotot yhteensä ,7 % ,8 % Maksutuotot ,0 % ,6 % Tuet ja avustukset ,5 % ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,7 % TOIMINTATUOTOT ,5 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % ,4 % Palvelujen ostot ,1 % ,6 % * josta sisäisiä eriä ,2 % ,1 % * josta palvelujen ostoja ,0 % ,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % ,6 % Avustukset ,8 % 0 81,0 % Muut toimintakulut ,2 % ,8 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,5 % ,9 % * josta muita toimintakuluja ,8 % ,6 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % ,9 % VUOSIKATE ,1 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,6 % *Tarkistettu talousarvio TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 36,4 38,1 111,0 Vuosikate/Poistot, % -150,2-146,5 30,3 Yhteisten palveluiden toimintakulut kasvavat 0,8 % vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen aleneminen, henkilöstökulujen pieni kasvu ja tarvikemenojen aleneminen johtuvat kehittämishankkeiden vähenemisestä. Palveluiden ostoissa suurin kasvu johtuu asiantuntijapalveluista ja atk-palveluiden vuosittaisten ylläpitomaksujen lisääntymisestä. Muissa toimintakuluissa on varauduttu luottotappioihin. Rahoituskuluissa on varaus uuden pitkäaikaisen lainan korkokuluihin. Poistojen kasvu vuoden 2012 tarkistettuun talousarvioon verrattuna on 0,5 milj. euroa ja se heijastaa Eksoten strategian mukaista kasvavaa sähköisten järjestelmien käytön lisääntymistä sekä entistä lyhyempien poistoaikojen käyttöä.

24 24 (55) Painopisteet Henkilöstö 2013 Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvointi Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 aikana laaditaan henkilöstösuunnitelma. Siinä määritellään millä mittareilla ja kenen toimesta henkilöstöresurssien riittävyyttä ja henkilöstön osaamista seurataan sekä miten tietoja analysoidaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla henkilöstöresurssit ja henkilöstön osaamisprofiili suunnitellusti ja ennakoivasti sopeutetaan Eksoten rakenteissa ja toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöresurssi- ja osaamistarve tulevina vuosina määritellään vuoden 2013 aikana henkilöstösuunnitelmassa luodun toimintamallin mukaisesti. Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin painopistealueina vuodelle 2013 ovat tammikuussa 2012 Kevan Kaari-laskuri-hankkeen esiin nostamat kehittämiskohteet: 1) ennenaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisy varhaisen tuen mallin systemaattisella käyttöönotolla, 2) työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan. Tuki- ja liikuntaelinten oireet ovat suurin sairauspoissaolojen syy ja niihin haetaan parannusta kehittämällä työterveyshuollon kanssa omaan harjoitteluun, ryhmätoimintaan, palautteeseen ja seurantaan perustuva toimintamalli. Työhyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi esimiestyö, työyhteisöjen toimivuus ja osaaminen. Näiden kehittämiseen haetaan räätälöityjä ratkaisuja muun muassa työyhteisötyöskentelyn, koulutuksen, työnohjauksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen avulla. Taloushallinto Strategian suunnittelua, toimeenpanoa ja päätöksentekoa tukevien laskelmien tuottaminen Perusraportoinnin kehittäminen Talousarvio-, palvelusopimus- ja tilinpäätösprosessin kehittäminen Tietojen tuottaminen kuntien tilaamaan ulkoiseen arviointiin Uusien yhteistyömallien etsiminen osakkuusyhtiöiden kanssa

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puolivuotisraportti 1 6/2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puolivuotisraportti 1 6/2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puolivuotisraportti 1 6/2013 (14.8.2013 v04) 2 (70) SISÄLLYSLUETTELO 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT 3 1.1 1.2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TULOS, INVESTOINNIT

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 LUONNOS 22.11.2013 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2013-2016

PALVELUSOPIMUS 2013-2016 PALVELUSOPIMUS 2013-2016 2 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 3 3. EKSOTEN TALOUS JA KUNNAN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 4 4. PALVELUJEN TUOTTAMINEN... 7 4.1 Palvelujen

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ULKOINEN ARVIOINTI KH Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunnan kokouksessa 6.6.2012 on käsitelty alla olevan kokouspöytäkirjan otteen mukaisesti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tilanne Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan terveyspiiri selvitys 2005 ( Stakes)

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot