VATT Visio ja strategia. Kartta menestykselliseen tutkimustoimintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VATT 2010. Visio ja strategia. Kartta menestykselliseen tutkimustoimintaan"

Transkriptio

1 VATT 2010 Visio ja strategia Kartta menestykselliseen tutkimustoimintaan

2 Johdanto Tässä asiakirjassa esitetään valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen visio ja strategia vuoteen Perustavoitteena on luoda linjaukset menestykselliselle tutkimustoiminnalle ja sen kehittämiselle lähivuosina. Asiakirja on syntynyt VATT:n johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksen tuloksena. Johdon asettamia alustavia linjauksia on käsitelty koko henkilöstön toimesta työryhmissä, joiden raportit ovat tuottaneet hyödyllistä aineistoa asiakirjan viimeistelyyn. VISIO 2010 ei käsittele tutkimuksen sisällöllisiä kysymyksiä. Niitä käsitellään VATT:n tutkimusohjelmassa , joka valmistellaan erikseen tätä strategia-asiakirjaa täydentäen. VATT:n edellinen strategia-asiakirja VATT valmisteltiin 1990-luvun lopussa. Toimintaympäristön muutokset ja VATT:n oman tutkimustoiminnan kehitys ovat luoneet pohjaa strategian uudistamiselle. Edellisessä strategiatyössä käytettiin ns. tasapainoisen onnistumisen metodiikkaa. Uudistettu strategia-asiakirja rakentuu osin tämän metodiikan perustalle. Reino Hjerppe 2

3 VATT VATT:n TOIMINTA-AJATUS VATT on julkisen talouden tutkimuslaitos, joka palvelee päätöksentekoa, sen toimeenpanoa ja kansalaiskeskustelua sekä osallistuu tiedeyhteisöön tutkimalla kestävän taloudellisen kasvun edellytyksiä hyvinvointiyhteiskunnan haasteita julkiseen talouteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia. VATT on siis soveltavaa taloudellista tutkimusta tekevä instituutti, joka tutkii Suomen kansantalouden pitkän ajan kestävän talouskasvun edellytyksiä ja hyvinvointiyhteiskunnan haasteita. Tutkimuskohteiden talouspoliittinen ja julkistaloudellinen politiikkarelevanssi on keskeinen tutkimustyön suuntaamisessa. Tutkimuksissa keskitytään ensisijaisesti politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuuteen sekä julkisen sektorin tuottavuuden analysointiin. Tutkimustyössä käytetään taloustieteen uusinta tietoa ja menetelmiä. Soveltavana tutkimuslaitoksena yhteistyö muiden tieteenalojen ja tutkimuslaitosten kanssa on tärkeätä. 2. VISIO - MITÄ VATT HALUAA OLLA? Vuonna 2010 VATT haluaa olla arvostettu ja korkeatasoinen tutkimuskeskus, joka tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta Suomen taloudesta ja sen haasteista sekä politiikan vaikutuksista toimii luotettavana, riippumattomana ja kansainvälisesti verkostoituneena asiantuntijayhteisönä innostaa ja palkitsee työyhteisönä Visio rakentuu kolmesta elementistä. Ensimmäinen määrittelee tutkimuksen kohteen ja sen, mitä siitä ensisijaisesti halutaan tietää. Toinen kohta käsittelee tutkimuksen laatuun ja tutkimuksen tuottamiseen liittyviä kriteereitä. Tutkimustyön luotettavuus ja tulosten riippumattomuus ennakkokäsityksistä ja ulkoisista vaikutuspyrkimyksistä on tärkeä. Kansainvälinen verkostoituminen tarkoittaa pyrkimystä hyödyntää maailman edistyneintä tietoutta tutkimuksissa. Kolmas kohta asettaa tavoitteeksi innostavan ja tuottavan työyhteisön. 3

4 STRATEGIA - MITEN VISIO TOTEUTETAAN? 3. ARVOT - VALINTOJEN PERUSTA VATT:n arvoina ovat vastuullisuus avoimuus innovatiivisuus oikeudenmukaisuus yhteisöllisyys Arvot toimivat kolmella tasolla. Ensinnäkin ne on tarkoitettu yhteisesti hyväksytyiksi suuntaviivoiksi yksilön toiminnalle työyhteisössä. Toiseksi arvoja sovelletaan suhteessa työyhteisöön eli siis koko VATT:iin ja kolmanneksi suhteessa koko yhteiskuntaan. Näin syntyy VATT:n arvomatriisi: Arvot/ tarkastelutaso Yksilö Yhteisö Yhteiskunta Vastuullisuus Työn tulokset, vastuu yhteisöstä Luotettavuus, vastuu henkilöstöstä Avoimuus Vuorovaikutuksellisuus Tutkimuksen etiikka VATT:n mission toteutuminen, yhteiskuntavastuu Innovatiivisuus Kehittyminen Muutosvalmius Vaikuttaminen Toiminnan läpinäkyvyys Oikeudenmukaisuus Palkitseminen, oikeudenmukainen työnjako Samanarvoinen kohtelu Puolueettomuus Yhteisöllisyys Keskinäinen luottamus, yhteistyökyky Yhteistyö Asiakaslähtöisyys 4

5 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ - MAHDOLLISUUKSIA JA ODOTUKSIA Strategian ja vision uudistamistarve Toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia, joten vision ja strategia tarkistamiseen on useita merkittäviä ja tärkeitä syitä: Globalisaatiokehitys luo uusia haasteita tutkimuksen suuntaamiselle. Kysymys on siitä, mitä globalisaatiokehitys edellyttää julkista sektoria koskevalta taloudelliselta tutkimukselta. Euroopan unionin komission toimesta on vireillä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittäminen. Tähän osallistuminen edellyttää kapasiteettia kehittää VATT:n kansainvälistä projektitoimintaa. Valtion tutkimuslaitosten asemaa äskettäin tarkastellut Jussi Huttusen raportti linjaa valtion tutkimuslaitosten roolia Suomen kilpailukykyisen tutkimusjärjestelmän osana ja sen kehittämisessä. Raporttiin sisältyy useita VATT:ia koskevia ehdotuksia, jotka merkitsevät sekä tutkimustoiminnan monipuolistamista että voimavarojen lisäämistä. Vuoden 2005 alusta voimaan tullut valtion tilinpäätöslainsäädäntö edellyttää valtion tulosohjauksen terävöittämistä. Siihen tarvitaan tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Tämän tiedon tuottamisessa VATT:lla on merkittävä rooli. Vaikuttavuustutkimusten tarve suuntautuu osin uusille alueille, esimerkkinä julkisen ja yksityisen sektorin väliset kumppanuushankkeet ja säätelyjärjestelmän muutokset. VM:n johtamassa tuottavuusprojektissa on korostettu julkisten palvelujen tuottavuustutkimuksen kehittämisen tarvetta. VATT:n toiminnassa tämä merkitsee lisäpanostuksia julkisten palvelujen talouden ja tuottavuuden tutkimiseen. Julkisen hallinnon kehittämisessä yhtenä keskeisenä teemana on tietoon perustuvan politiikkavalmistelun tehostaminen. Tähän liittyy myös hankkeiden vaikutusten etukäteisarvioinnin parantaminen. Tämä tavoite liittyy suoraan VATT:n toimintaan. Edellä esitetty luettelo ei ole tyhjentävä. Tutkimustoiminnan sisällöllisten strategisten linjausten muutostarpeiden lisäksi joudutaan myös pohtimaan, miten uusiin haasteisiin vastataan sisäisten toimintotapojen ja yhteistyön kehittämisellä. 5. KESKEISET TOIMINNOT JA VOIMAVARAT 5.1. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Mission ja vision perusteella VATT:n tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeinen tavoite ja toiminnan arviointikriteeri. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus koostuu neljästä elementistä: Relevantti tutkimusohjelma Tutkimusohjelman toteuttamisen laatu ja riippumattomuus Vaikutus päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun Strategiset hankkeet

6 Relevantti tutkimusohjelma VATT:n tutkii yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta keskeisiä aihealueita ja nostaa tutkimuksen avulla esiin uusia kysymyksiä, politiikkahaasteita ja kartoittaa ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtojen hahmottamiseen tarvitaan tietoa politiikkatoimien vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tuloksista raportoidaan pääsääntöisesti julkaisuissa. Julkaistujen tutkimusten ohella julkisen hallinnon valmistelukoneisto voi suoraan hyödyntää VATT:n asiantuntemusta ja erityisosaamista käyttämällä tutkijoita hyödykseen erilaisissa asiantuntijatehtävissä. VATT:n tutkimus tukee VM:n hallinnonalan strategisia tavoitteita luoda edellytykset kestävälle ja vakaalle talouskasvulle tukemalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tutkimuksen laatu VATT vastaa osana tiedeyhteisöä tutkimuksensa laadukkuudesta. Tieteelliset kriteerit täyttävällä tutkimuksella varmistetaan luottamus VATT:n tutkimuksen laatuun ja VATT:n arvostus riippumattomana tutkimustiedon tuottajana. Tutkimuksen vaikuttavuus VATT:n tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäävät päätöksentekoa tukevien ja politiikkavaihtoehtojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia koskevat hankkeet. Tutkimustarpeiden hahmottamisessa keskeisiä tietolähteitä ovat valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden strategiset suunnitelmat sekä hallituksen strategiaohjelmat. Tutkimustarpeiden hahmottamisessa yhteydenpito ja vuorovaikutus päätöksenteon valmisteluun ovat erittäin tärkeitä. Tiedeyhteisö tuottaa myös jatkuvasti uusia ideoita, joita voidaan hyödyntää tutkimusohjelman rakentamisessa. Tulevien tutkimustarpeiden ennakoimisella voidaan merkittävästi lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Soveltavassa tutkimuksessa uudet empiiriset laskelmat tuovat usein mittavinta lisäarvoa päätöksentekoon. Siksi tietokantojen rakentaminen ja niiden monipuolinen hyödyntäminen, mallien käyttö ja empiirisen tutkimuksen osaaminen ovat avainasemassa tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämisessä. Strategiset hankkeet Strategisten hankkeiden suuntaamisessa on välttämätöntä ottaa huomioon sekä VATT:n oman että sen yhteistyökumppanien osaamisen kehittämistarpeet. Osaamistarpeita voi syntyä uusien menetelmien ja aineistojen kehittämisen kautta, mutta myös päätöksenteon kasvavasta tarpeesta kehittyneisiin analyysimenetelmiin perustuvalle tutkimustiedolle usein aivan uudenlaisista taloudellisista ongelmista ja ohjauskeinoista RESURSSIT, OSAAMINEN JA NIIDEN HALLINTA Tutkimustyö on mielenkiintoista ja palkitsevaa Tutkimusyhteisö on osaamisintensiivinen työpaikka. Tutkimustyö on haastavaa, mittavia henkisiä ponnisteluja ja voimavaroja vaativaa työtä. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin palkitsevaa ja tarjoaa mahdollisuuden sisällöllisesti erittäin rikkaaseen ja monipuoliseen koko elämän mittaiseen työuraan. Kansainvälisyys on keskeinen osa modernia tutkimusta samalla kun kansainvälisyydestä saadaan uusia virikkeitä omaan työhön. 6

7 Tutkimuksen voimavarat ja suuntautuminen Tutkimuksen resursseja kohdennetaan voimassa olevien strategisten linjausten, monivuotisen tutkimusohjelman sekä vuotuisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tutkijoiden erikoisosaamisen ja tutkimuskeskuksen toiminnan muuntautumiskyvyn kannalta on tärkeää, että tutkijat keskittyisivät noin kolmeen toisiinsa kietoutuvaan tutkimusteemaan. Näiden välillä voidaan vuorotella kulloistenkin painopisteiden mukaisesti. Tämä takaa tutkimuskeskuksen toiminnan monipuolisuuden ja joustavuuden. Nykyiseen voimavarojen kohdentamiseen verraten on nähtävissä hyvinvointipalveluja koskevan taloustutkimuksen voimakkaampi kysyntä. VATT suuntaa tähän lisää panoksia strategiakaudella. Toimintaympäristön muuttuessa tutkimustyön kysyntä suuntautuu usein uusille aloille. Tutkimustyön uudelleen kohdentamisessa uusien rekrytointien osaamisen ala ja laatu ovat keskeisiä uudistumistekijöitä. VATT arvostaa tutkijoiden koulutuksena tohtorin tutkintoa, mutta kiinnittää samalla huomiota tasapainoiseen henkilöstörakenteeseen. Toiminnan tehokkuuden kannalta VATT panostaa erilaisiin yhteistyön muotoihin niin sisäisesti, Economicumiin kuuluvien yhteisöjen piirissä kuin myös muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tietovarantojen, erityisesti tilastojen monipuolinen käyttö ja tietotekniikan sujuva toiminta ovat meille tärkeitä tutkimustyön resursseja. Tietovarantojen laatu, saatavuus ja käytettävyys ovat tässä kriittisiä tekijöitä. Pyrimme toimimaan siten, että budjettirahoituksen, yhteistyöhankkeiden ja ulkoisella rahoituksella toteutettavien töiden osuudet mahdollistavat pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen, mutta antavat tutkimuskeskukselle kulloinkin riittävän markkinatestin kilpailukyvystämme. Varaudumme toimintaympäristön kilpailullisuuden kasvuun strategiakaudella. Osaaminen ja sen hallinta Panostamme uuden tutkimustiedon etsimiseen ja luomiseen ja annamme tilaa tutkijan uteliaisuudelle ja uusille sovelluksille. Osaamisvarantoa kasvatetaan yhdistellen innovaatioiksi kokoamalla tutkimuksen tekijöitä, aineistoja ja näkökulmia sekä muita voimavaroja yhteen tutkimusohjelmassa tarkemmin määriteltävällä tavoin. Myönteisen työilmapiirin ylläpitämiseksi panostamme seminaaritoimintaan, yhteisten tutkimusteemojen ideointiin, toiminnan seurantaan sekä yksilöllisiin ja yhteisöllisiin kehittämistoimiin ja myös vapaamuotoisiin tapahtumiin. Jokaisella on oikeus aitoon palautteeseen työstään. Jalostava kritiikki kuuluu tutkimustyöhön. Töitään julkaistessaan ja esiintyessään tutkimustyö asetetaan alttiiksi kritiikille, mikä parantaa sitä. Tieto jalostuu käytettäessä, mihin kritiikin voima perustuu. Kiinnitämme huomiota osaamiseen ja sen johtamiseen. Tämä merkitsee sitä, että jokainen osaaja vaikuttaa VATT:n osaamisvarantoon. Osaaminen pyritään kietomaan malleihin, aineistoihin ja valtaosin pysyväisluonteisiin tehtäviin. Osaamisen kasvusykäyksiä haemme joko kerrallisina tai sarjoittaisina toimina. Riittävän osaamisvarannon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi luodaan työntekijöiden ja työnantajan molemminpuolinen sitoutuminen korkean laatutason työskentelyyn. Tämän toteuttamiseksi jatkamme tehtävien vakinaistamista sekä lisäämme koulutusinvestointeja. 7

8 Urasuunnittelu Työntekijän työuraa ja osaamista rakennamme pitkäjänteisesti, jolloin lyhyellä aikavälillä on käytössä aina tarvittava tuotantopotentiaali. Organisaatiokohtaisen osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisten pyrkimysten vuorovaikutuksesta määritellään jokaiselle työntekijälle yksilöllinen pitkän aikavälin osaamisetappi riippumatta siitä, lähestytäänkö tätä lopulta VATT:ssa vai muualla. Johtaminen ja oppiminen suunnataan tukemaan urapolkuja ja tutkimuskeskuksen pitkän aikavälin osaamisen parantamista. Määrittelemme tärkeimmät urapolkujen tyypit tutkimusta tukeviin tehtäviin, tutkimukseen ja johtotehtäviin. Pidämme huolta tasapainoisesta osaamis- ja henkilöstörakenteesta niin tutkimuksellisesti, sukupuolten kuin eri ikäryhmienkin kesken. Toteuttaminen edellyttää osaamisetappien ja urapolkujen määrittelyä vuoden kuluessa strategian hyväksymisestä. Henkilöstörakenteen tilaa ja kehitystä tarkastelemme vuosittain. Johtamisessa erityinen huomio annetaan nuorempien työntekijöiden auttamiseen urapoluille, parhaassa työiässä olevien kuormitukseen ja ikääntyneiden jaksamiseen. VATT:lle on kunniaasia, että kokeneiden osaajien panosta voidaan hyödyntää ja työssä jaksamista yksilöllisesti kannustaa. Henkilöstölle tarjoamme haastavia ja motivoivia tehtäviä ja ylläpidämme työkykyä työyhteisön yhteisin toimin. Palkinta perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen. Erityistä huomiota kiinnitämme erinomaisuuteen kannustamiseen ja pitkäjänteisiin hyviin suorituksiin. Uuden palkkausjärjestelmän siirtymävaihe päättyy vuonna 2007, jolloin arvioidaan järjestelmästä saatuja kokemuksia PROSESSIT JA RAKENTEET VATT:n toiminnan prosesseihin ja rakenteisiin kuulu neljä alakohtaa: strateginen johtamisprosessi, projektityö, päivittäisjohtaminen ja sisäinen vuorovaikutus. Strateginen johtamisprosessi Strategisessa johtamisprosessissa muodostetaan yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan edetään. Ensiarvoisen tärkeätä on se, että motivoitunut henkilöstö sitoutuu VATT:n tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Tämä edellyttää avointa keskustelua VATT:n yleisistä tavoitteista ja päämääristä, jotka on esitetty VATT visiossa, arvoissa, strategiassa ja tutkimusohjelmissa. On tärkeätä keskustelujen kautta varmistaa, että yksittäiset tutkimusprojektit ja päivittäinen toiminta on sopusoinnussa yleisten päämäärien kanssa. Keskeisenä johtamisen tavoitteena on johtamista ohjaavien periaatteiden selkeys. VATT:ssa tehtävä työ on organisoitu tutkimusalueisiin ja hallintoon, minkä lisäksi viestintä ja tietopalvelu toimivat esikuntayksikkönä suoraan ylijohtajan alaisuudessa. Tämä jako muodostaa virkatien hierarkkisen perustan. Usein on kuitenkin tarkoituksenmukaista ja toiminnan tehokkuuden kannalta hyväksi, että eri alueiden tutkijat toimivat myös yhteistyössä yli organisaatiorajojen. Tutkimusprojekteja voidaankin tarvittaessa organisoida joustavasti myös aluerajat ylittävästi. Projektityö Projektien suunnittelussa tavoitteena on varmistaa, että tutkimushankkeet mahdollisimman hyvin palvelevat VATT:n toiminnan strategisia päämääriä. Myös tilaustutkimuksien hyväksymisen edellytyksenä ja tarjouskilpailuihin osallistumisen ehtona on pidettävä niiden yhteensopivuutta VATT:n yleisten päämäärien ja tavoitteiden kanssa. 8

9 Projektien toteuttamisessa on peruslähtökohtana se, että kukin tutkija on vastuussa hänelle määrätyn projektin suorittamisesta. Yhteistyöhankkeissa on määrätty hankkeen vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että yhteistyöhankkeen osapuolilla on mahdollisimman selkeä kuva omasta vastuustaan. Projektien seurantaa varten tarvitaan realistiset laskelmat projektin vaatimasta työajasta ja raportointi toteutuneesta. VATT:ssa on kehittynyt ja edelleen kehittyvä projektibudjetoinnin laskentajärjestelmä, jota tulee hyödyntää. Päivittäisjohtaminen Tutkimuskeskuksen toiminnassa ja johtamisessa on johdolla aina suurin vastuu. Omaa vastuuta ei kuitenkaan voi ulkoistaa. Jokainen VATT:ssa työskentelevä vastaa omasta työstään ja suhtautumisestaan muihin. Henkilökohtaisen vastuun kantaminen on ratkaisevan tärkeätä koko työyhteisön työn onnistumiselle. Päivittäisjohtamisen ja sen apuvälineiden kuten kehityskeskustelujen ja palkkausjärjestelmän tehtävänä on tukea tätä tavoitetta. Johtoryhmällä on keskeinen rooli paitsi strategisessa johtamisessa myös päivittäisjohtamisessa. Johtoryhmä laatii vuotuisen työsuunnitelman ja huolehtii siitä, että asiat tulevat valmisteltuina päätettäväksi. Johtoryhmä on sekä päätöksenteon että keskustelun foorumi. Hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittämisessä avainasemassa on VATT:n arvojen toteutuminen käytännössä. Kokemus oikeudenmukaisuudesta ja arvostuksesta on kaikille tärkeä. Sisäinen vuorovaikutus Tiedon kulku on jatkuva haaste kaikille organisaatiolle. Tähän haasteeseen voidaan vastata alueiden säännöllisillä kokouksilla ja sisäisen tiedottamisen kehittämisellä. Tutkimusalueet ovat foorumina sopivankokoisia keskustelua varten. On tärkeätä ottaa esille ongelmat kokouksissa mahdollisimman suoraan ja avoimesti ja keskustella tarvittaessa suoraan asianomaisten henkilöiden kesken ilman kiertotietä. Hallinnon ja viestinnän integrointi tutkimushankkeisiin on myös olennainen osa sisäistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Säännölliset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa tarjoavat mahdollisuuden syventyä ongelmakohtiin ja kehitystarpeisiin. Tämän lisäksi tutkimus- ja muun työn ohjausta keskustelua ongelmista tulee järjestää tarpeen mukaan. Tuottavuuden edistäminen VATT on sitoutunut valtionhallinnon yleiseen tavoitteeseen tuottavuuden parantamisesta. Tutkimuskeskuksen tuottavuutta voidaan parantaa paitsi osaamispääomaa kasvattamalla myös entistä tehokkaammilla toimintatavoilla ja hyödyntämällä entistä paremmin uutta teknologiaa ja tietovarantoja. Johtamisen haasteena on näiden mahdollisuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen. 9

10 5.4. TUKITOIMINNOT Viestintä Viestintä tukee tutkimuskeskuksen tavoitteiden saavuttamista laadukkaalla ja avoimella viestinnällä sekä nykyaikaisella tietopalvelulla. Tavoitteena on tukea toiminta-ajatustamme ja visiotamme niin, että asiakkaamme ja sidosryhmämme saavat oikeaa, ymmärrettävää ja selkeää tietoa VATT:n tutkimuksista ja asiantuntijatyöstä. Viestintä vaikuttaa keskeisesti VATT:n julkisuuskuvan muotoutumiseen ja pitää yhteyksiä asiakkaisiin ja mediaan sekä koordinoi tutkimuskeskuksen internet-viestintää. Tiedotuksen tehtävänä on edistää VATT:n tutkimusten esillä oloa keskeisillä kotimaisilla tiedotusfoorumeilla. Kansainvälisen viestinnän rooli on kasvanut ja kasvamassa. Kansainvälisen tutkijakunnan lisäksi ulkoasianministeriö, EU, OECD sekä kansainväliset arviointilaitokset käyttävät runsaasti VATT:n tutkimustietoa, mikä lisää englanninkielisen viestinnän tarvetta. Julkaisujen graafinen ulkoasu yhtenäistetään ja kehitetään internetin kautta tapahtuvaa viestintää. Tietopalvelu Sisäinen tietopalvelu ylläpitää tutkimuskeskuksen omaa tieteellistä erikoiskirjastoa ja tarjoaa tiedonhankinta- ja tiedonvälityspalveluja VATT:n tutkimustoiminnan tarpeisiin. Elektronisten tietopankkien merkitys on myös tutkimustyössä viime vuosina räjähdysmäisesti kasvanut. Tietopalvelu pyrkii siihen, että VATT:n tutkijat saavat käyttöönsä keskeiset taloustieteen kotimaiset ja kansainväliset tietopankit ja elektroniset lehdet. Tässä kehittämistyössä tietopalvelu jatkaa yhteistyötä FinELibin kanssa. Tietopalvelu rakentaa intranetiin tietohakua helpottavan käyttöliittymän, joka sisältää elektroniset aineistot, kirjaston kokoelmat ja ulkoiset verkkopalvelut. Tietopalvelun työprosesseja kehitetään edelleen. HALLINTO Hallinnon tehtävä VATT:ssa Hallinnon tehtävänä on toimia VATT:n tutkimustoiminnan tukena ja tuottaa palveluita, jotka edesauttavat tutkimustoiminnan edelleen kehittämistä. Hallinto käsittää taloushallinnon (ml. sisäisen laskennan), henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, sisäisen valvonnan ja projektityön hallinnoinnin. Seuraavat suunnitellut toimenpiteet auttavat hallintoa suoriutumaan tästä tehtävästä. Hallinnon palvelukeskus Valtiovarainministeriön lähivuosien selkeänä tavoitteena on perustaa valtiovarainministeriön hallinnonalalle yhteinen palvelukeskus, joka tuottaa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluita valtiovarainministeriön alaisille virastoille. Palvelukeskus aloittaa toimintansa vuoden 2006 alusta. VATT on tehnyt päätöksen olla lähtemättä mukaan palvelukeskuksen asiakkaaksi vielä vuoden 2006 alusta. Myöhempi asiakkuus on vielä avoin kysymys. 10

11 Hallinnon kehittämisprojektit VATT:n hallinnossa on käynnissä tai käynnistymässä kehitysprojekteja, joilla on merkitystä pidemmälläkin aikavälillä. Arkistotyöryhmän tavoitteena on uudistaa VATT:n asiakirjojen arkistointi sähköisesti tapahtuvaksi vuoden 2005 jälkeen. VATT:n tutkimuksen kannalta keskeisiä tietovarantoja kehitetään integroiduksi kokonaisuudeksi tietoturva huomioon ottaen. Uusi talousarvioasetus ja sähköinen kirjanpito Uusi talousarvioasetus astuu voimaan vuoden 2005 tilinpäätöstietojen raportoinnin osalta vuoden 2006 alussa. Tässä yhteydessä edellytetään virastolta entistä tarkempaa tulostavoitteiden asettamista sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista oman toimintansa osalta. Tämä tulee näkymään tulostavoiteasiakirjan merkityksen kasvuna hallinnon ohjauksessa, mikä seikka tulee ottaa huomioon viraston tavoiteasetannassa ja tavoitteisiin pääsyn seurannassa. Merkittävä on myös projekti, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön Rondo-ostolaskujen käsittely- ja arkistointiohjelma. Projekti toteutetaan vuoden 2005 lopulla, jonka jälkeen ostolaskujen kierrätys sekä arkistointi tapahtuvat sähköisesti. Projektibudjetointi Projektibudjettien, projektihinnoittelun, tutkimussopimusten muotoseikkojen, maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan käytäntöjen ohjeistaminen ja tarkka valvonta nousevat entistä voimakkaammin esiin valtion tilintarkastusviraston tarkastusraporteissa. Tutkimushankkeiden kilpailuttamisvaade on osaltaan lisäämässä tutkimustyöhön liittyvien hankintasopimusten laatimisen tärkeyttä. Tähän tulee kiinnittää huomiota projektityön hallinnollisia käytännön ohjeita päivitettäessä. Ulkoisen rahoituksen merkitys VATT:n taloudelle on viime vuosina ollut kasvussa, joten strategisesti merkittävästä asiasta on kyse. 11

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Tehokas strategia ja toimeenpano

Tehokas strategia ja toimeenpano Opetusministeriö Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin valmistautuminen vuonna 2009 seminaari Helsinki Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Tehokas strategia ja toimeenpano Tehokas

Lisätiedot

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa?

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Kuntaliiton seminaari Haastava kuntajohtaminen 12.9.2013 Krista Nuutinen, ylitarkastaja 19.9.2013 Krista Nuutinen SISÄLTÖ Tausta: Kartoitus monimuotoisuusjohtamisesta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja sektoritutkimus. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 31.3.2011

Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja sektoritutkimus. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 31.3.2011 Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja sektoritutkimus Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 31.3.2011 Julkinen tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa menetelmiä, joilla tiedon hakeminen sekä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen

Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Palkkausjärjestelmän soveltaminen ja kehittäminen Siirtyminen palkkausjärjestelmäuudistuksesta jatkuvaan kehittämistyöhön Geologian tutkimuskeskus Erja Lakanen TKK:n palkitsemisseminaari 31.8.2005 2 GTK:n

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TUOTTAVUUSTUTKIMUKSEN TILA VUONNA 2011?

TUOTTAVUUSTUTKIMUKSEN TILA VUONNA 2011? 1 TUOTTAVUUSTUTKIMUKSEN TILA VUONNA 2011? Antti Lönnqvist Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Haasteita tutkimusalueen tilan kuvailulle Miten määritellään tuottavuus? Tuottavuus = tuotos / panos Tuottavuus

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI

YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI YHTEISTYÖLLÄ VOITTAJIKSI Kuntatekniikan Päivät 3.6.2010, Joensuu Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö Oy Suomi Ab tarvitsee uusia innovaatioita Oy Minä Ab puristuksesta kasvuun Oy Työyhteisö Ab puitteet

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin tutkimiseen, arviontiin ja kehittämiseen TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö.

Yritysten menestys, Tulevaisuuden tekeminen, Vahva osaaminen, Hyvä työyhteisö. Arvokirja EK:n neljä arvoa EK:lla on pitkä historia, vahva kulttuuri ja aikojen kuluessa nykymuotoonsa kehittynyt arvomaailma. Vaikka arvot muuttuvat hitaasti, nykyinen murrosaika nosti ne puheenaiheiksi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot