VATT Visio ja strategia. Kartta menestykselliseen tutkimustoimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VATT 2010. Visio ja strategia. Kartta menestykselliseen tutkimustoimintaan"

Transkriptio

1 VATT 2010 Visio ja strategia Kartta menestykselliseen tutkimustoimintaan

2 Johdanto Tässä asiakirjassa esitetään valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen visio ja strategia vuoteen Perustavoitteena on luoda linjaukset menestykselliselle tutkimustoiminnalle ja sen kehittämiselle lähivuosina. Asiakirja on syntynyt VATT:n johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksen tuloksena. Johdon asettamia alustavia linjauksia on käsitelty koko henkilöstön toimesta työryhmissä, joiden raportit ovat tuottaneet hyödyllistä aineistoa asiakirjan viimeistelyyn. VISIO 2010 ei käsittele tutkimuksen sisällöllisiä kysymyksiä. Niitä käsitellään VATT:n tutkimusohjelmassa , joka valmistellaan erikseen tätä strategia-asiakirjaa täydentäen. VATT:n edellinen strategia-asiakirja VATT valmisteltiin 1990-luvun lopussa. Toimintaympäristön muutokset ja VATT:n oman tutkimustoiminnan kehitys ovat luoneet pohjaa strategian uudistamiselle. Edellisessä strategiatyössä käytettiin ns. tasapainoisen onnistumisen metodiikkaa. Uudistettu strategia-asiakirja rakentuu osin tämän metodiikan perustalle. Reino Hjerppe 2

3 VATT VATT:n TOIMINTA-AJATUS VATT on julkisen talouden tutkimuslaitos, joka palvelee päätöksentekoa, sen toimeenpanoa ja kansalaiskeskustelua sekä osallistuu tiedeyhteisöön tutkimalla kestävän taloudellisen kasvun edellytyksiä hyvinvointiyhteiskunnan haasteita julkiseen talouteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia. VATT on siis soveltavaa taloudellista tutkimusta tekevä instituutti, joka tutkii Suomen kansantalouden pitkän ajan kestävän talouskasvun edellytyksiä ja hyvinvointiyhteiskunnan haasteita. Tutkimuskohteiden talouspoliittinen ja julkistaloudellinen politiikkarelevanssi on keskeinen tutkimustyön suuntaamisessa. Tutkimuksissa keskitytään ensisijaisesti politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuuteen sekä julkisen sektorin tuottavuuden analysointiin. Tutkimustyössä käytetään taloustieteen uusinta tietoa ja menetelmiä. Soveltavana tutkimuslaitoksena yhteistyö muiden tieteenalojen ja tutkimuslaitosten kanssa on tärkeätä. 2. VISIO - MITÄ VATT HALUAA OLLA? Vuonna 2010 VATT haluaa olla arvostettu ja korkeatasoinen tutkimuskeskus, joka tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta Suomen taloudesta ja sen haasteista sekä politiikan vaikutuksista toimii luotettavana, riippumattomana ja kansainvälisesti verkostoituneena asiantuntijayhteisönä innostaa ja palkitsee työyhteisönä Visio rakentuu kolmesta elementistä. Ensimmäinen määrittelee tutkimuksen kohteen ja sen, mitä siitä ensisijaisesti halutaan tietää. Toinen kohta käsittelee tutkimuksen laatuun ja tutkimuksen tuottamiseen liittyviä kriteereitä. Tutkimustyön luotettavuus ja tulosten riippumattomuus ennakkokäsityksistä ja ulkoisista vaikutuspyrkimyksistä on tärkeä. Kansainvälinen verkostoituminen tarkoittaa pyrkimystä hyödyntää maailman edistyneintä tietoutta tutkimuksissa. Kolmas kohta asettaa tavoitteeksi innostavan ja tuottavan työyhteisön. 3

4 STRATEGIA - MITEN VISIO TOTEUTETAAN? 3. ARVOT - VALINTOJEN PERUSTA VATT:n arvoina ovat vastuullisuus avoimuus innovatiivisuus oikeudenmukaisuus yhteisöllisyys Arvot toimivat kolmella tasolla. Ensinnäkin ne on tarkoitettu yhteisesti hyväksytyiksi suuntaviivoiksi yksilön toiminnalle työyhteisössä. Toiseksi arvoja sovelletaan suhteessa työyhteisöön eli siis koko VATT:iin ja kolmanneksi suhteessa koko yhteiskuntaan. Näin syntyy VATT:n arvomatriisi: Arvot/ tarkastelutaso Yksilö Yhteisö Yhteiskunta Vastuullisuus Työn tulokset, vastuu yhteisöstä Luotettavuus, vastuu henkilöstöstä Avoimuus Vuorovaikutuksellisuus Tutkimuksen etiikka VATT:n mission toteutuminen, yhteiskuntavastuu Innovatiivisuus Kehittyminen Muutosvalmius Vaikuttaminen Toiminnan läpinäkyvyys Oikeudenmukaisuus Palkitseminen, oikeudenmukainen työnjako Samanarvoinen kohtelu Puolueettomuus Yhteisöllisyys Keskinäinen luottamus, yhteistyökyky Yhteistyö Asiakaslähtöisyys 4

5 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ - MAHDOLLISUUKSIA JA ODOTUKSIA Strategian ja vision uudistamistarve Toimintaympäristössä on tapahtunut paljon muutoksia, joten vision ja strategia tarkistamiseen on useita merkittäviä ja tärkeitä syitä: Globalisaatiokehitys luo uusia haasteita tutkimuksen suuntaamiselle. Kysymys on siitä, mitä globalisaatiokehitys edellyttää julkista sektoria koskevalta taloudelliselta tutkimukselta. Euroopan unionin komission toimesta on vireillä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittäminen. Tähän osallistuminen edellyttää kapasiteettia kehittää VATT:n kansainvälistä projektitoimintaa. Valtion tutkimuslaitosten asemaa äskettäin tarkastellut Jussi Huttusen raportti linjaa valtion tutkimuslaitosten roolia Suomen kilpailukykyisen tutkimusjärjestelmän osana ja sen kehittämisessä. Raporttiin sisältyy useita VATT:ia koskevia ehdotuksia, jotka merkitsevät sekä tutkimustoiminnan monipuolistamista että voimavarojen lisäämistä. Vuoden 2005 alusta voimaan tullut valtion tilinpäätöslainsäädäntö edellyttää valtion tulosohjauksen terävöittämistä. Siihen tarvitaan tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Tämän tiedon tuottamisessa VATT:lla on merkittävä rooli. Vaikuttavuustutkimusten tarve suuntautuu osin uusille alueille, esimerkkinä julkisen ja yksityisen sektorin väliset kumppanuushankkeet ja säätelyjärjestelmän muutokset. VM:n johtamassa tuottavuusprojektissa on korostettu julkisten palvelujen tuottavuustutkimuksen kehittämisen tarvetta. VATT:n toiminnassa tämä merkitsee lisäpanostuksia julkisten palvelujen talouden ja tuottavuuden tutkimiseen. Julkisen hallinnon kehittämisessä yhtenä keskeisenä teemana on tietoon perustuvan politiikkavalmistelun tehostaminen. Tähän liittyy myös hankkeiden vaikutusten etukäteisarvioinnin parantaminen. Tämä tavoite liittyy suoraan VATT:n toimintaan. Edellä esitetty luettelo ei ole tyhjentävä. Tutkimustoiminnan sisällöllisten strategisten linjausten muutostarpeiden lisäksi joudutaan myös pohtimaan, miten uusiin haasteisiin vastataan sisäisten toimintotapojen ja yhteistyön kehittämisellä. 5. KESKEISET TOIMINNOT JA VOIMAVARAT 5.1. TUTKIMUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Mission ja vision perusteella VATT:n tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeinen tavoite ja toiminnan arviointikriteeri. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus koostuu neljästä elementistä: Relevantti tutkimusohjelma Tutkimusohjelman toteuttamisen laatu ja riippumattomuus Vaikutus päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun Strategiset hankkeet

6 Relevantti tutkimusohjelma VATT:n tutkii yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta keskeisiä aihealueita ja nostaa tutkimuksen avulla esiin uusia kysymyksiä, politiikkahaasteita ja kartoittaa ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtojen hahmottamiseen tarvitaan tietoa politiikkatoimien vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tuloksista raportoidaan pääsääntöisesti julkaisuissa. Julkaistujen tutkimusten ohella julkisen hallinnon valmistelukoneisto voi suoraan hyödyntää VATT:n asiantuntemusta ja erityisosaamista käyttämällä tutkijoita hyödykseen erilaisissa asiantuntijatehtävissä. VATT:n tutkimus tukee VM:n hallinnonalan strategisia tavoitteita luoda edellytykset kestävälle ja vakaalle talouskasvulle tukemalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tutkimuksen laatu VATT vastaa osana tiedeyhteisöä tutkimuksensa laadukkuudesta. Tieteelliset kriteerit täyttävällä tutkimuksella varmistetaan luottamus VATT:n tutkimuksen laatuun ja VATT:n arvostus riippumattomana tutkimustiedon tuottajana. Tutkimuksen vaikuttavuus VATT:n tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisäävät päätöksentekoa tukevien ja politiikkavaihtoehtojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia koskevat hankkeet. Tutkimustarpeiden hahmottamisessa keskeisiä tietolähteitä ovat valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden strategiset suunnitelmat sekä hallituksen strategiaohjelmat. Tutkimustarpeiden hahmottamisessa yhteydenpito ja vuorovaikutus päätöksenteon valmisteluun ovat erittäin tärkeitä. Tiedeyhteisö tuottaa myös jatkuvasti uusia ideoita, joita voidaan hyödyntää tutkimusohjelman rakentamisessa. Tulevien tutkimustarpeiden ennakoimisella voidaan merkittävästi lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Soveltavassa tutkimuksessa uudet empiiriset laskelmat tuovat usein mittavinta lisäarvoa päätöksentekoon. Siksi tietokantojen rakentaminen ja niiden monipuolinen hyödyntäminen, mallien käyttö ja empiirisen tutkimuksen osaaminen ovat avainasemassa tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämisessä. Strategiset hankkeet Strategisten hankkeiden suuntaamisessa on välttämätöntä ottaa huomioon sekä VATT:n oman että sen yhteistyökumppanien osaamisen kehittämistarpeet. Osaamistarpeita voi syntyä uusien menetelmien ja aineistojen kehittämisen kautta, mutta myös päätöksenteon kasvavasta tarpeesta kehittyneisiin analyysimenetelmiin perustuvalle tutkimustiedolle usein aivan uudenlaisista taloudellisista ongelmista ja ohjauskeinoista RESURSSIT, OSAAMINEN JA NIIDEN HALLINTA Tutkimustyö on mielenkiintoista ja palkitsevaa Tutkimusyhteisö on osaamisintensiivinen työpaikka. Tutkimustyö on haastavaa, mittavia henkisiä ponnisteluja ja voimavaroja vaativaa työtä. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin palkitsevaa ja tarjoaa mahdollisuuden sisällöllisesti erittäin rikkaaseen ja monipuoliseen koko elämän mittaiseen työuraan. Kansainvälisyys on keskeinen osa modernia tutkimusta samalla kun kansainvälisyydestä saadaan uusia virikkeitä omaan työhön. 6

7 Tutkimuksen voimavarat ja suuntautuminen Tutkimuksen resursseja kohdennetaan voimassa olevien strategisten linjausten, monivuotisen tutkimusohjelman sekä vuotuisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tutkijoiden erikoisosaamisen ja tutkimuskeskuksen toiminnan muuntautumiskyvyn kannalta on tärkeää, että tutkijat keskittyisivät noin kolmeen toisiinsa kietoutuvaan tutkimusteemaan. Näiden välillä voidaan vuorotella kulloistenkin painopisteiden mukaisesti. Tämä takaa tutkimuskeskuksen toiminnan monipuolisuuden ja joustavuuden. Nykyiseen voimavarojen kohdentamiseen verraten on nähtävissä hyvinvointipalveluja koskevan taloustutkimuksen voimakkaampi kysyntä. VATT suuntaa tähän lisää panoksia strategiakaudella. Toimintaympäristön muuttuessa tutkimustyön kysyntä suuntautuu usein uusille aloille. Tutkimustyön uudelleen kohdentamisessa uusien rekrytointien osaamisen ala ja laatu ovat keskeisiä uudistumistekijöitä. VATT arvostaa tutkijoiden koulutuksena tohtorin tutkintoa, mutta kiinnittää samalla huomiota tasapainoiseen henkilöstörakenteeseen. Toiminnan tehokkuuden kannalta VATT panostaa erilaisiin yhteistyön muotoihin niin sisäisesti, Economicumiin kuuluvien yhteisöjen piirissä kuin myös muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tietovarantojen, erityisesti tilastojen monipuolinen käyttö ja tietotekniikan sujuva toiminta ovat meille tärkeitä tutkimustyön resursseja. Tietovarantojen laatu, saatavuus ja käytettävyys ovat tässä kriittisiä tekijöitä. Pyrimme toimimaan siten, että budjettirahoituksen, yhteistyöhankkeiden ja ulkoisella rahoituksella toteutettavien töiden osuudet mahdollistavat pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen, mutta antavat tutkimuskeskukselle kulloinkin riittävän markkinatestin kilpailukyvystämme. Varaudumme toimintaympäristön kilpailullisuuden kasvuun strategiakaudella. Osaaminen ja sen hallinta Panostamme uuden tutkimustiedon etsimiseen ja luomiseen ja annamme tilaa tutkijan uteliaisuudelle ja uusille sovelluksille. Osaamisvarantoa kasvatetaan yhdistellen innovaatioiksi kokoamalla tutkimuksen tekijöitä, aineistoja ja näkökulmia sekä muita voimavaroja yhteen tutkimusohjelmassa tarkemmin määriteltävällä tavoin. Myönteisen työilmapiirin ylläpitämiseksi panostamme seminaaritoimintaan, yhteisten tutkimusteemojen ideointiin, toiminnan seurantaan sekä yksilöllisiin ja yhteisöllisiin kehittämistoimiin ja myös vapaamuotoisiin tapahtumiin. Jokaisella on oikeus aitoon palautteeseen työstään. Jalostava kritiikki kuuluu tutkimustyöhön. Töitään julkaistessaan ja esiintyessään tutkimustyö asetetaan alttiiksi kritiikille, mikä parantaa sitä. Tieto jalostuu käytettäessä, mihin kritiikin voima perustuu. Kiinnitämme huomiota osaamiseen ja sen johtamiseen. Tämä merkitsee sitä, että jokainen osaaja vaikuttaa VATT:n osaamisvarantoon. Osaaminen pyritään kietomaan malleihin, aineistoihin ja valtaosin pysyväisluonteisiin tehtäviin. Osaamisen kasvusykäyksiä haemme joko kerrallisina tai sarjoittaisina toimina. Riittävän osaamisvarannon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi luodaan työntekijöiden ja työnantajan molemminpuolinen sitoutuminen korkean laatutason työskentelyyn. Tämän toteuttamiseksi jatkamme tehtävien vakinaistamista sekä lisäämme koulutusinvestointeja. 7

8 Urasuunnittelu Työntekijän työuraa ja osaamista rakennamme pitkäjänteisesti, jolloin lyhyellä aikavälillä on käytössä aina tarvittava tuotantopotentiaali. Organisaatiokohtaisen osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisten pyrkimysten vuorovaikutuksesta määritellään jokaiselle työntekijälle yksilöllinen pitkän aikavälin osaamisetappi riippumatta siitä, lähestytäänkö tätä lopulta VATT:ssa vai muualla. Johtaminen ja oppiminen suunnataan tukemaan urapolkuja ja tutkimuskeskuksen pitkän aikavälin osaamisen parantamista. Määrittelemme tärkeimmät urapolkujen tyypit tutkimusta tukeviin tehtäviin, tutkimukseen ja johtotehtäviin. Pidämme huolta tasapainoisesta osaamis- ja henkilöstörakenteesta niin tutkimuksellisesti, sukupuolten kuin eri ikäryhmienkin kesken. Toteuttaminen edellyttää osaamisetappien ja urapolkujen määrittelyä vuoden kuluessa strategian hyväksymisestä. Henkilöstörakenteen tilaa ja kehitystä tarkastelemme vuosittain. Johtamisessa erityinen huomio annetaan nuorempien työntekijöiden auttamiseen urapoluille, parhaassa työiässä olevien kuormitukseen ja ikääntyneiden jaksamiseen. VATT:lle on kunniaasia, että kokeneiden osaajien panosta voidaan hyödyntää ja työssä jaksamista yksilöllisesti kannustaa. Henkilöstölle tarjoamme haastavia ja motivoivia tehtäviä ja ylläpidämme työkykyä työyhteisön yhteisin toimin. Palkinta perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen. Erityistä huomiota kiinnitämme erinomaisuuteen kannustamiseen ja pitkäjänteisiin hyviin suorituksiin. Uuden palkkausjärjestelmän siirtymävaihe päättyy vuonna 2007, jolloin arvioidaan järjestelmästä saatuja kokemuksia PROSESSIT JA RAKENTEET VATT:n toiminnan prosesseihin ja rakenteisiin kuulu neljä alakohtaa: strateginen johtamisprosessi, projektityö, päivittäisjohtaminen ja sisäinen vuorovaikutus. Strateginen johtamisprosessi Strategisessa johtamisprosessissa muodostetaan yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan edetään. Ensiarvoisen tärkeätä on se, että motivoitunut henkilöstö sitoutuu VATT:n tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Tämä edellyttää avointa keskustelua VATT:n yleisistä tavoitteista ja päämääristä, jotka on esitetty VATT visiossa, arvoissa, strategiassa ja tutkimusohjelmissa. On tärkeätä keskustelujen kautta varmistaa, että yksittäiset tutkimusprojektit ja päivittäinen toiminta on sopusoinnussa yleisten päämäärien kanssa. Keskeisenä johtamisen tavoitteena on johtamista ohjaavien periaatteiden selkeys. VATT:ssa tehtävä työ on organisoitu tutkimusalueisiin ja hallintoon, minkä lisäksi viestintä ja tietopalvelu toimivat esikuntayksikkönä suoraan ylijohtajan alaisuudessa. Tämä jako muodostaa virkatien hierarkkisen perustan. Usein on kuitenkin tarkoituksenmukaista ja toiminnan tehokkuuden kannalta hyväksi, että eri alueiden tutkijat toimivat myös yhteistyössä yli organisaatiorajojen. Tutkimusprojekteja voidaankin tarvittaessa organisoida joustavasti myös aluerajat ylittävästi. Projektityö Projektien suunnittelussa tavoitteena on varmistaa, että tutkimushankkeet mahdollisimman hyvin palvelevat VATT:n toiminnan strategisia päämääriä. Myös tilaustutkimuksien hyväksymisen edellytyksenä ja tarjouskilpailuihin osallistumisen ehtona on pidettävä niiden yhteensopivuutta VATT:n yleisten päämäärien ja tavoitteiden kanssa. 8

9 Projektien toteuttamisessa on peruslähtökohtana se, että kukin tutkija on vastuussa hänelle määrätyn projektin suorittamisesta. Yhteistyöhankkeissa on määrätty hankkeen vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä, että yhteistyöhankkeen osapuolilla on mahdollisimman selkeä kuva omasta vastuustaan. Projektien seurantaa varten tarvitaan realistiset laskelmat projektin vaatimasta työajasta ja raportointi toteutuneesta. VATT:ssa on kehittynyt ja edelleen kehittyvä projektibudjetoinnin laskentajärjestelmä, jota tulee hyödyntää. Päivittäisjohtaminen Tutkimuskeskuksen toiminnassa ja johtamisessa on johdolla aina suurin vastuu. Omaa vastuuta ei kuitenkaan voi ulkoistaa. Jokainen VATT:ssa työskentelevä vastaa omasta työstään ja suhtautumisestaan muihin. Henkilökohtaisen vastuun kantaminen on ratkaisevan tärkeätä koko työyhteisön työn onnistumiselle. Päivittäisjohtamisen ja sen apuvälineiden kuten kehityskeskustelujen ja palkkausjärjestelmän tehtävänä on tukea tätä tavoitetta. Johtoryhmällä on keskeinen rooli paitsi strategisessa johtamisessa myös päivittäisjohtamisessa. Johtoryhmä laatii vuotuisen työsuunnitelman ja huolehtii siitä, että asiat tulevat valmisteltuina päätettäväksi. Johtoryhmä on sekä päätöksenteon että keskustelun foorumi. Hyvän työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittämisessä avainasemassa on VATT:n arvojen toteutuminen käytännössä. Kokemus oikeudenmukaisuudesta ja arvostuksesta on kaikille tärkeä. Sisäinen vuorovaikutus Tiedon kulku on jatkuva haaste kaikille organisaatiolle. Tähän haasteeseen voidaan vastata alueiden säännöllisillä kokouksilla ja sisäisen tiedottamisen kehittämisellä. Tutkimusalueet ovat foorumina sopivankokoisia keskustelua varten. On tärkeätä ottaa esille ongelmat kokouksissa mahdollisimman suoraan ja avoimesti ja keskustella tarvittaessa suoraan asianomaisten henkilöiden kesken ilman kiertotietä. Hallinnon ja viestinnän integrointi tutkimushankkeisiin on myös olennainen osa sisäistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Säännölliset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa tarjoavat mahdollisuuden syventyä ongelmakohtiin ja kehitystarpeisiin. Tämän lisäksi tutkimus- ja muun työn ohjausta keskustelua ongelmista tulee järjestää tarpeen mukaan. Tuottavuuden edistäminen VATT on sitoutunut valtionhallinnon yleiseen tavoitteeseen tuottavuuden parantamisesta. Tutkimuskeskuksen tuottavuutta voidaan parantaa paitsi osaamispääomaa kasvattamalla myös entistä tehokkaammilla toimintatavoilla ja hyödyntämällä entistä paremmin uutta teknologiaa ja tietovarantoja. Johtamisen haasteena on näiden mahdollisuuksien löytäminen ja niiden hyödyntäminen. 9

10 5.4. TUKITOIMINNOT Viestintä Viestintä tukee tutkimuskeskuksen tavoitteiden saavuttamista laadukkaalla ja avoimella viestinnällä sekä nykyaikaisella tietopalvelulla. Tavoitteena on tukea toiminta-ajatustamme ja visiotamme niin, että asiakkaamme ja sidosryhmämme saavat oikeaa, ymmärrettävää ja selkeää tietoa VATT:n tutkimuksista ja asiantuntijatyöstä. Viestintä vaikuttaa keskeisesti VATT:n julkisuuskuvan muotoutumiseen ja pitää yhteyksiä asiakkaisiin ja mediaan sekä koordinoi tutkimuskeskuksen internet-viestintää. Tiedotuksen tehtävänä on edistää VATT:n tutkimusten esillä oloa keskeisillä kotimaisilla tiedotusfoorumeilla. Kansainvälisen viestinnän rooli on kasvanut ja kasvamassa. Kansainvälisen tutkijakunnan lisäksi ulkoasianministeriö, EU, OECD sekä kansainväliset arviointilaitokset käyttävät runsaasti VATT:n tutkimustietoa, mikä lisää englanninkielisen viestinnän tarvetta. Julkaisujen graafinen ulkoasu yhtenäistetään ja kehitetään internetin kautta tapahtuvaa viestintää. Tietopalvelu Sisäinen tietopalvelu ylläpitää tutkimuskeskuksen omaa tieteellistä erikoiskirjastoa ja tarjoaa tiedonhankinta- ja tiedonvälityspalveluja VATT:n tutkimustoiminnan tarpeisiin. Elektronisten tietopankkien merkitys on myös tutkimustyössä viime vuosina räjähdysmäisesti kasvanut. Tietopalvelu pyrkii siihen, että VATT:n tutkijat saavat käyttöönsä keskeiset taloustieteen kotimaiset ja kansainväliset tietopankit ja elektroniset lehdet. Tässä kehittämistyössä tietopalvelu jatkaa yhteistyötä FinELibin kanssa. Tietopalvelu rakentaa intranetiin tietohakua helpottavan käyttöliittymän, joka sisältää elektroniset aineistot, kirjaston kokoelmat ja ulkoiset verkkopalvelut. Tietopalvelun työprosesseja kehitetään edelleen. HALLINTO Hallinnon tehtävä VATT:ssa Hallinnon tehtävänä on toimia VATT:n tutkimustoiminnan tukena ja tuottaa palveluita, jotka edesauttavat tutkimustoiminnan edelleen kehittämistä. Hallinto käsittää taloushallinnon (ml. sisäisen laskennan), henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, sisäisen valvonnan ja projektityön hallinnoinnin. Seuraavat suunnitellut toimenpiteet auttavat hallintoa suoriutumaan tästä tehtävästä. Hallinnon palvelukeskus Valtiovarainministeriön lähivuosien selkeänä tavoitteena on perustaa valtiovarainministeriön hallinnonalalle yhteinen palvelukeskus, joka tuottaa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluita valtiovarainministeriön alaisille virastoille. Palvelukeskus aloittaa toimintansa vuoden 2006 alusta. VATT on tehnyt päätöksen olla lähtemättä mukaan palvelukeskuksen asiakkaaksi vielä vuoden 2006 alusta. Myöhempi asiakkuus on vielä avoin kysymys. 10

11 Hallinnon kehittämisprojektit VATT:n hallinnossa on käynnissä tai käynnistymässä kehitysprojekteja, joilla on merkitystä pidemmälläkin aikavälillä. Arkistotyöryhmän tavoitteena on uudistaa VATT:n asiakirjojen arkistointi sähköisesti tapahtuvaksi vuoden 2005 jälkeen. VATT:n tutkimuksen kannalta keskeisiä tietovarantoja kehitetään integroiduksi kokonaisuudeksi tietoturva huomioon ottaen. Uusi talousarvioasetus ja sähköinen kirjanpito Uusi talousarvioasetus astuu voimaan vuoden 2005 tilinpäätöstietojen raportoinnin osalta vuoden 2006 alussa. Tässä yhteydessä edellytetään virastolta entistä tarkempaa tulostavoitteiden asettamista sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista oman toimintansa osalta. Tämä tulee näkymään tulostavoiteasiakirjan merkityksen kasvuna hallinnon ohjauksessa, mikä seikka tulee ottaa huomioon viraston tavoiteasetannassa ja tavoitteisiin pääsyn seurannassa. Merkittävä on myös projekti, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön Rondo-ostolaskujen käsittely- ja arkistointiohjelma. Projekti toteutetaan vuoden 2005 lopulla, jonka jälkeen ostolaskujen kierrätys sekä arkistointi tapahtuvat sähköisesti. Projektibudjetointi Projektibudjettien, projektihinnoittelun, tutkimussopimusten muotoseikkojen, maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan käytäntöjen ohjeistaminen ja tarkka valvonta nousevat entistä voimakkaammin esiin valtion tilintarkastusviraston tarkastusraporteissa. Tutkimushankkeiden kilpailuttamisvaade on osaltaan lisäämässä tutkimustyöhön liittyvien hankintasopimusten laatimisen tärkeyttä. Tähän tulee kiinnittää huomiota projektityön hallinnollisia käytännön ohjeita päivitettäessä. Ulkoisen rahoituksen merkitys VATT:n taloudelle on viime vuosina ollut kasvussa, joten strategisesti merkittävästä asiasta on kyse. 11

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Johtamisjärjestelmä Johtoryhmän vahvistama 28.10.2008 Johtamisjärjestelmä tukee johtamista Johtamisjärjestelmä TKK:n johtamista tukevien organisaatiotasoisten prosessien, foorumien,

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen 29.5.2013 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallinnonalan VATU-ohjelma 1.Hallinnonalan VATU-hankkeiden toteuttaminen (LVMn

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VALTIONTALOUDEN VISIO TARKASTUSVIRASTO ARVOT 2 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TEHTÄVÄ VISIO ARVOT 3 VALTIONTALOUDEN 4 Valtiontalouden tarkastusvirasto on riippumaton ja puolueeton taloudenhoidon

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TUOTTAVUUS, PALVELUT JA HYVINVOINTI

TUOTTAVUUS, PALVELUT JA HYVINVOINTI TUOTTAVUUS, PALVELUT JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelma 2006-2008 Helsinki 2005 Visiting address: Arkadiankatu 7 Tel: + 358-9-703 71 Postaddress: P.O. Box 1279 00101 Helsinki FINLAND Fax: +358-9-703 2969 E-mail:

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin

Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma 2014-2017 Antaa eri toimijoille yhdessä mahdollisuuden suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin tutkimiseen, arviontiin ja kehittämiseen TYÖHYVINVOINTIOHJELMAN

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot