TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 KEMPELEEN NUORISOTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA

2 TOIMINTASUUNNITELMA Kempeleen kunnan nuorisotoimi tarjoaa vuonna ennaltaehkäisevää, lasten mielipiteet huomioivaa ja lasta sekä nuorta lähellä olevaa työtä. Kehitämme yhdessä koulutoimen kanssa nuorisotyötä koulussa sekä pidämme tärkeänä pienryhmätoimintaa ja lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia osallistavaa työotetta sekä pyrimme mahdollisimman hyvään yhteistyöhön muiden toimijoiden ja vanhempien kanssa. Toteutamme nuorisotakuuta sosiaalisen vahvistamisen keinoin etsivän nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan avulla. Teemme yhteisöllistä ja laadukasta nuorisotyötä. Nuorisolaki ohjaa kunnallista nuorisotyötä Nuorisolain ( /72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. 2 Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat 1.) nuorten kasvatuksellinen ohjaus 2.) toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet 3.) tieto- ja neuvontapalvelut 4.) nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki 5.) liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta 6.) nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa 7.) nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä ja politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

3 Kempeleen kunnan arvot ohjaavat nuorisotyötä Luovuus Mitä se tarkoittaa? Luovuutta on kyky tuottaa organisaatiolle uusia ja hyödyllisiä ratkaisuja. Pidämme tärkeänä uuden luomista ja uusien mahdollisuuksien näkemistä. Mitä se meiltä edellyttää? Suosimme luovuuteen rohkaisevia työskentely muotoja. Kunnan johto tukee uusia ajatuksia ja niille annetaan päivittäisessä työskentelyssä tilaa. Kannustamme työyhteisöä ja päätöksentekijöitä luovuuteen ja vaihtoehtojen esittämiseen. Kuntalaislähtöisyys Mitä se tarkoittaa? Näemme kuntalaiset yksilöinä, vastuullisina ja kunnan palveluihin vaikuttavina toimijoina. Otamme asiakaspalautteen vastaan ja kehitämme palveluja niiden suuntaisesti. Mitä se meiltä edellyttää? Rakennamme asiakaskeskeisiä ja yhtenäisiä palvelukokonaisuuksia ja siirrämme tietoja tehokkaasti modernia tekniikkaa apuna käyttäen. Ylitämme perinteiset hallinnonalojen ja kuntienväliset rajat. Toimimme joustavasti ja tehokkaasti Turvallisuus Mitä se tarkoittaa? Turvallisuudella ymmärrämme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Mitä se meiltä edellyttää? Edistämme arjen turvallisuutta kaikessa kunnan toiminnassa. Yhteisöllisyys Mitä se tarkoittaa? Yhteisöllisyydellä kuntayhteisössä ymmärrämme erilaisten kuntalaisten halua toimia keskenään ja luottaa toisiinsa. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin ja saada niistä tietoa. Kuntalaisten omaehtoinen toiminta nähdään koko kunnan menestymisen kannalta voimavarana. Mitä se meiltä edellyttää? Arvostamme yksilön tahtoa ja tarpeita kunnioittavaa yhteisöllisyyttä, joka perustuu tasavertaiselle vuorovaikutukselle. Vahvistamme yhteisöllisyyttä tukemalla järjestö- ja harrastetoimintaa. Asuinalueiden yhteisöllisyyttä kehitetään kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyönä. 3 (Kempelestrategia: kempele-sopimus.pdfkempele-sopimus.pdf )

4 Hyvän kasvun strategia toiminnan ohjenuorana Kempeleessä on tehty moniammatillisena yhteistyönä vuosina hyvän kasvun strategia, jonka arvot ja toimenpiteet ohjaavat työskentelyämme. Syksyllä 2014 kokoontuu Hyvän kasvun -ohjelman jatkotyöskentelyryhmä, jossa nuorisotoimen vastaava on mukana. Hyvä kasvaa yksilönä yhteisössä Jokaisella lapsella ja nuorella on yksilöllisesti huomioiva, turvallinen, osallisuuteen kannustava, ohjaava ja tukeva kasvu- ja oppimisyhteisö, jossa kehittyvät työyhteisöt toimivat kotien kanssa kasvatuskumppanuudessa. Strategian arvot, jotka ohjaavat työtämme, ovat: Luovuus Luovuuteen ja luoviin toimintatapoihin kannustetaan kasvatus- ja oppimisyhteisöissä. Henkilöstö haluaa uusiutua ja heittäytyä ammatillisiin haasteisiin. Lapsi ja nuori nähdään subjektina, joka voi itse vaikuttaa kasvu- ja oppimisympäristöönsä. Kasvatuskumppanuus ja yhteistyöverkostot tukevat luovien ideoiden syntymistä. Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen pitävät yllä luovuutta. Turvallisuus Kaikessa kasvatus- ja oppimisympäristön toiminnassa huomioidaan lasten ja nuorten fyysinen ja psyykkinen turvallisuus sekä yksilölliset tarpeet. Turvallisuus kasvatus- ja oppimisyhteisössä on selkeitä rakenteita ja vastuita, toiminnan ennakoitavuutta ja yhdessä sovittuihin toimintatapoihin sitoutumista. Kasvattajien ja huoltajien kesken on sovittu yhteiset välittämisen tavoitteet ja rajat, joita tuetaan vastavuoroisella tiedonkululla. Toimintaa ohjaavat päivitetyt turvallisuusasiakirjat ja niiden sisältöön perehtynyt, koulutettu henkilöstö. Koskemattomuuden periaate sekä tuen tarpeessa oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut tukitoimet takaavat yksilön turvallisuuden. 4 Kuntalaislähtöisyys Kuntalaisen tarpeet ohjaavat toimintaa. Kuntalaislähtöisyys on ennakoitavuutta, vuorovaikutusta ja tasa-arvoista kohtaamista osapuolten kesken (kasvattajat, huoltajat, palveluiden käyttäjät ja kolmas sektori). Kasvatuksen ja opetuksen perustehtävä on kirkas kaikille osapuolille. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys on kaikkien osapuolten välistä tasavertaisuutta, kuulemista ja kumppanuutta. Yhteisöllisyys on myös erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta työ-, kasvatus- ja oppimisyhteisössä. Koko kylä kasvattaa -periaate ohjaa toiminnan kehittämistä. Alueellista yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä toimintakulttuuria tuetaan rakenteiden avulla. Lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittäminen on keskeistä. Yhteisöllisyydessä tähdätään kattavien verkostojen hyödyntämiseen ja kumppanuuteen kolmannen sektorin kanssa.

5 Hallinto, budjetti ja henkilöstö Nuorisotoimi sijoittuu lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun prosessin alle yhdessä päivähoidon, esiopetuksen, alkuopetuksen, peruskoulun ja lukion/2. asteen kanssa. Nuorisotoimen palveluyksikön vastaavana toimii Sanna Tauriainen ja sivistystoimenjohtajana Hannu Kuusela. Nuorisotyön budjetti vuodelle 2014 on On mahdollista, että 2015 saamme pieniä lisäyksiä budjettiimme. Nuorisotyöstä vastaa kaksi vakituista nuorisotyöntekijää, Pirjo Ranta ja Sinikka Ojapelto, viransijainen erityisnuorisotyöntekijä, Jari Hiitola välillä, sekä 1-2 tukityöllistettyä. Opetusministeriön avustuksella määräaikaisilla työsopimuksilla etsivää nuorisotyötä tekevät Laura Sinkkonen ja Sari Okkonen ja nuorten taide- ja kädentaitojen työpajalla toimivat yksilövalmentajana Inka Labba sekä työvalmentajana Tarja Mononen. Syksyn 2014 aikana Pirilän lasten- ja nuortentalon ovet sulkeutuivat. Säästösyistä johtuen lasten- ja nuortentalo siirtyi koulukeskuksen Tietotorille yhteiskäyttöön kirjaston kanssa. Syksyllä 2014 alkaen Kempeleen kunnassa toimii kaksi lasten- ja nuortentaloa, Koulukeskuksessa, Tietotorilla ja Honkasessa. Syksyllä 2014 tehdään nuorisotaloille toimintasuunnitelmat vuodelle syksy kevät/kesä Vuoden aikana tarkastetaan toimenkuvia sekä käydään työntekijöiden kanssa kehityskeskustelut. 5 Etsitään hyvä työnohjaaja ainakin etsivälle työlle sekä työpajatyötekijöille. Mietitään mahdollisuutta myös koko työyhteisön ryhmänohjaukseen. Työohjaus nähdään välttämättömänä työn vaativuuden ja työntekijöiden työssä jaksamisen vuoksi. Työskentelyssä kiinnitämme huomiota myös toimintaan osallistujien sekä työntekijöiden turvallisuuteen siten, että työskennellessä on pääsääntöisesti läsnä kaksi työntekijää. Osaamisen kehittäminen Nuorisotoimen toiminnan perustana on ajan mukainen, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamista ylläpidetään kouluttamalla henkilöstöä mahdollisuuksien, määrärahojen ja lain asetusten puitteissa. Ajatuksena on, että työntekijät koulutuksien kautta vahvistavat osaamisalueitaan. Ilmaisia paikallisia koulutuksia tarjotaan kaikille nuorisotoimen työntekijöille. Lisäksi yritetään mahdollistaa yksi ulkopuolinen koulutuspäivä vuodessa sekä osallistutaan nuorisotyön-, etsivän nuorisotyön- sekä työpajapäiville. Vuoden aikana pidetään henkilöstön kesken 4-5 työn sisällön kehittämispäivää.

6 Työote nuorisotoimessa - Ennaltaehkäisevä työote - Yhdessä tekeminen muiden toimijoiden kanssa - Henkilökohtainen vuorovaikutus, kunnioittaminen ja turvallisuus - Vapaaehtoisuus - Keskinäinen arvostus ja toisen huomioon ottaminen - Johdonmukaisuus ja tasapuolisuus - Kasvatuskumppanuus kotien kanssa - Välitön puuttuminen; kiusaaminen ja päihteet - Osallisuuteen kasvaminen - Kasvattaminen hyviin tapoihin sekä vastuunottamiseen omasta toiminnasta - Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on päihteettömyys ja mahdollisiin päihteidenkäyttötilanteisiin puututaan välittömästi (ilmoitus kotiin ja lastensuojeluilmoitus) Toiminnan mittarit ja niiden arviointitapa Tunnuslukujen kerääminen o Nuorisotoimen palvelujen monipuolisuus/ arviointikysely joka toinen vuosi/ lapset, nuoret ja kodit o Palvelujen saatavuus / arviointikysely joka toinen vuosi/ lapset, nuoret ja kodit 6 Itsearviointi, tilastointi ja talous o Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit/ itsearviointi, riskiarviointi ja talouden tunnusluvut o Työntekijöiden ammattitaito/ itsearviointi, kehityskeskustelut o Moniammatillinen yhteistyö/ yhteistyön/yhteyksien määrä, työryhmät o Tapahtumat ja tilaisuuksien luku ja kävijämäärämäärä/ toiminta- ja kävijätilastot o Yhteistyön määrä tapahtumissa/ muut kontaktit, lukumäärä o Avustettujen nuorisojärjestöjen määrä/ toiminnan määrä, osallistujamäärä o Nuorten kohtaamiset/ kirjaukset o Etsivä nuorisotyö/ asiakastyytyväisyys (kehitteillä) o Taitopaja/ asiakastyytyväisyys (kehitteillä) o Etsiväntyön tilastointi PARent-ohjelmalla o Taitopajan tilastointi PARty-ohjelmalla

7 Toimenpiteet vuoden aikana - Kehitämme nuorisotyötä koulussa, tekemällä prosessikuvaukset sekä kehittämällä työtä yhdessä koulun toimijoiden kanssa. - Keräämme pienryhmätoiminnoista ja tapahtumiin osallistujista henkilökaavakkeet, jotka hävitämme tapahtuman jälkeen. - Jatkamme Pikku Parlamentin ja foorumeiden kehittämistä sekä lasten ja nuorten osallisuustyötä yhteistyössä verkostorehtorin kanssa. - Lisäämme lasten, nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta järjestämällä osallisuustyöpajoja. - Järjestämme kulttuuritoimintaa tapahtumien, bänditoiminnan ja pajatoiminnan muodossa sekä osallistumme Nuori Kulttuuri 2015 karsintoihin. Järjestämme myös kulttuuri-/liikuntatapahtuman yhteistyössä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. - Kehitämme nettinuorisotyötä ja jalkautumismuotoja nuorisotyössä - Etsimme muotoja parantaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Osallistumme vanhempainiltoihin. - Parannamme ja selkeytämme nuorisotoimen tiedotusta sekä hoidamme tiedotusta koulujen tv-infojen, Wilman ja sosiaalisen median kautta. - Viemme kesätoiminnot lasten ja nuorten kehitettäväksi, otamme kehitysehdotukset huomioon suunnitellessamme kesän toimintoja. Tiedottaminen Tiedottaminen kunnan lapsille, nuorille, vanhemmille ja yhteistyökumppaneille tapahtuu seuraavasti: o Alakoulut: kunnan www-sivut, Seutunappi, mainokset ja flyerit, alakoulujen ilmoitustaulut, koulun info-tv o Yhtenäiskoulut: kunnan www-sivut, Seutunappi, Facebook (taloilla omat profiilit), Instagram, Twitter sekä muu mahdollinen sosiaalinen media, talopalaverit, yhtenäiskoulujen ilmoitustaulu ja info-tv. o Tiedottaminen toiminnasta ja nuorisotoimen henkilökunnasta koulun tiedotuskanava, Wilman kautta kaikille vanhemmille sekä talokirjeillä. Sekä vierailemme koulujen vanhempainryhmissä. o Yhteistyökumppaneille: esitteet, julisteet, www-sivut ja kuntatiedote 7 Tiedottamista kehitetään, selkeytetään ja parannetaan edelleen. Nuorisotoimi tiedottaa toiminnoistaan säännöllisesti Rantalakeus-lehdessä (kuntatiedote) sekä kunnan ja Seutunapin www-sivuilla, joita päivitetään viikoittain. Yhteistyö Kunnan sisällä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat verkostorehtori, koulut sekä koulujen kuraattorit, sosiaalitoimi, työllistämisyksikkö, mielenterveystyö, perhetyö, kulttuuritoimi ja päiväkodit. Läheistä yhteistyötä teemme myös Kempeleen seurakunnan nuorisotyön sekä tietysti vanhempien kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat lisäksi mm. MLL, 4H, vapaaseurakunta, Poikien Talo, koulujen vanhempainryhmät, kansalaisopisto, Pirilän Porras 2-projekti sekä Oulun

8 seudun ammattioppilaitos (OSAO). Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja tekevät yhteistyötä TE-toimiston, oppilaitosten, yritysten, Verven, työpajojen, seudun etsivän työn, projektien sekä muiden kunnan sisällä asiakastyöhön liittyvien tahojen kanssa. Vertaisyhteistyökumppanina toimivat Rantalakeuskuntien, Oulun seudun ja Pohjois- Pohjanmaan nuoriso-, etsivän työn- ja työpajantyöntekijät. Yhteistyökumppaneina toimivat myös Oulun seudun ja Koillismaan kuntien nuorisotoimien työntekijät. Kempeleen nuorisotoimi on mukana Rantalakeuskuntien ja Oulun seudun nuorisotoimien yhteisesti järjestetyissä tapahtumissa ja toiminnoissa talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa. Hankkeet, verkostot ja toimintamallit, joissa nuorisotoimi on mukana Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Nuorisolain säätämä paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyöverkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Verkosto alkaa tehdä lain säätämää tehtäväänsä. Palveluohjausverkostossa tulee olla opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Nuorisoverkosto Nuorisoverkosto on ruohonjuuritason työntekijöistä koostuva ryhmä. He työskentelevät nuorten kanssa, keskustelevat yhteisistä toimintalinjoista ja pelisäännöistä sekä kehittävät yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Nuorisoverkosto myös tarkastelee ajan ilmiöitä nuorten keskuudessa. 8 Nuorten yhteistyöryhmä Tässä verkostossa kokoontuu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työtä tekevät. Keskustelun aiheina ovat muun muassa nuorten työllistäminen, päihteet ja erilaiset toiminnot nuorten ja nuorten aikuisten elämänlaadun parantamiseksi. Verkostoa vetää kuntouttavan työtoiminnanohjaaja Outi Ritvakari. Seutunappi SeutuNappi on Oulunseudun ja Oulunkaaren nuorten tieto- ja neuvontapalvelu netissä. Sivuilta löytyy tietoa myös oman kunnan palveluista ja ajankohtaisista asioista. Seutunappi on osa Nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellista koordinointiverkostoa. ALU-verkosto Alu-verkosto on Pohjois-Pohjanmaan oma alueellinen työpajatoimijoiden verkosto. ALU-verkoston kautta saadaan vertaistukea, laadukasta koulutusta sekä tietoa eri tapahtumista, toiminnoista ja koulutuksista.

9 Valtakunnallinen työpajayhdistys Haemme jäsenyyttä valtakunnalliseen työpajayhdistykseen. Jäsenyyden kautta voimme osallistua laadukkaisiin koulutuksiin sekä olemme osa valtakunnallista verkostoa saaden osaamisen ja tietotaidon käyttöömme. Yhteistyö verkostorehtorin kanssa Nuorisotoimen siirryttyä Kirkonkylän koulukeskuksen yhteyteen on sovittu yhteistyöstä verkostorehtorin kanssa. Yhteistyö ja nuorisotoimen auttaminen kenttään sijoittumisessa on kirjattu verkostorehtorin työnkuvaan. Syksystä alkaen nuorisotoimen vastaava ja verkostorehtori ovat tavanneet viikoittain sekä ovat yhteistyössä lähteneet viemään erilaisia projekteja eteenpäin. Nuorten osallisuus Nuorisotoimen näkökulmasta osallisuus lähtee aina lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista. Työntekijän rooli on olla auttava ja mahdollistava osapuoli nuorten osallisuudessa. Nuorten osallisuutta pyritään vahvistamaan monin eri keinoin. Kempeleessä toimii Pikkuparlamentti, joka koostuu ala- ja yhtenäiskoulujen sekä toisen asteen oppilaista. Pikkuparlamentin asemaa nuorten omana vaikutusväylänä sekä keskustelevana foorumina vahvistetaan ja varmistetaan, että toiminta on lapsista ja nuorista lähtöisin. Pikkuparlamentin toimintaa tarkastellaan ja uudistetaan tulevan vuoden aikana. 9 Nuorten Foorumi on lukion sekä Ylikylän ja Kirkonkylän yhtenäiskoulujen oppilaskunnista muodostunut kokoonpano. Tavoitteena on saada myös OSAO:n oppilaskunnan edustaja osaksi Nuorten foorumia. Nuoret kokoontuvat keskustelemaan nuorten osallisuudesta ja miettimään nuorten asioita. Ajatus on myös, että Nuorten Foorumi voi antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa. Vuodelle se suunnittelee uuden Nuoret ja Valtuusto -illan, jossa nuoret pääsevät tasavertaisina keskustelemaan kunnan päättäjien kanssa. Uudessa valtuustossa vuosina on kolme alle 29-vuotiasta edustajaa: Ervasti Essi, Heikkinen Janne ja Siira Anni-Maija, joiden kanssa teemme myös yhteistyötä nuoria koskevissa asioissa. Teemme myös työtä sen eteen, että lapsilla ja nuorilla on tieto omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Osallistutaan myös mahdollisuuksien mukaan muihin lähialueilla järjestettäviin osallisuuskoulutuksiin ja -tilaisuuksiin. Lasten- ja nuortentaloille pyritään saamaan aktiiviset talotoimikunnat, jotka ovat myös yksi nuorten äänitorvi sen lisäksi, että ne järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille. Taloilla järjestetään viikoittaiset talopalaverit, joissa informoidaan tulevista toiminnoista ja keskustellaan yhdessä taloja koskevista asioista. Lasten ja nuorten mielipiteet otetaan huomioon talojen toiminnoissa ja hankinnoissa. Nuorten

10 omaehtoista tekemistä vahvistetaan ja tuetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan itse tapahtumia. SOME-asiantuntijuus Nuorisotoimi haki syksyllä 2014 kymmentä vuotiasta nuorta, saimme viisi innokasta SOME-asiantuntijaa. Ajatus on, että nuoret opettavat nuorisotyöntekijöitä mm. What sapp:n, Kik.com:n, Ask.fm:n, Instagramin, Facebookin ja Twitterin saloihin. Tärkeää on päästä keskustelemaan nuorten kanssa netin hyvistä ja huonoista puolista. Ajatus on myös mahdollisesti tehdä pieniä projekteja netin ja nuorten ympärille. Tarkoitus on järjestää leiri SOME:n ympärille ja kutsua myös muita nuorten kanssa toimivia aikuisia oppimaan. Kyseessä on nuorten asiantuntijuuden tunnistaminen ja käyttäminen. Idea on uusi, joten se mahdollistaa uuden kehittämistä. Nuorten kasvatuksellinen ohjaus Varhaisnuorisotyö Pääpaino varhaisnuorisotyössä on lasten- ja nuortentalojen iltapäivätoiminnassa klo välisenä aikana. Loma-aikaoina viikoille sekä muuna aikana viikonloppuihin sijoittuva leiri- ja retkitoiminta ovat myös iso osa tehtävää varhaisnuorisotyötä. Seurakunnan kanssa yhteistyössä tehdään kaksi varhaisnuorison leiriä. 10 Varhaisnuorille järjestetään myös kerhotoimintaa, jota ohjaavat nuorisotyöntekijät tai koulutetut kerho-ohjaajat. Varhaisnuorisotyöhön kuuluu myös tarvittaessa järjestettävä pienryhmätoiminta, joka kootaan yhdessä alakoulujen ja kuraattorien kanssa yhteistyössä tarpeen mukaan. Olemme mukana koulujen ryhmäyttämispäivissä. Alakoulujen ryhmäytymisessä olemme mukana Kirkonkylän yhtenäiskoulun 5.-luokkalaisten päivässä, jossa nuorisotoimen henkilökuntaa on mukana vetämässä yhtä rastia. Lasten- ja nuortentaloilla järjestetään alakoululaisille 2-4 diskoa kevään-syksyn aikana. Yksilö- ja pienryhmätoiminta Nuorisotyöntekijät ovat sitoutuneet yksilötyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan (1-2 asiakkuutta) yhteistyössä sosiaalitoimen tai mielenterveystoimiston kanssa. Yksilötyöskentely on kuitenkin enemmän erityis- ja etsivän nuorisotyöntekijän työtä. Pienryhmätoimintaa jatketaan vakiintuvana toimintana. Ajatus pienryhmätoiminnalla on myös tavoittaa erityislapsia ja -nuoria. Pienryhmiä, joissa on nuorisotoimen työntekijöitä mukana, on tavoitteena saada toimimaan ainakin viisi vuoden aikana. Nuorisotyö kouluissa Syksyn 2014 aikana teemme prosessikuvauksen nuorisotyöstä kouluissa. Toimintavuoden vahvistamme koulussa tehtävää työtä ja jo normeiksi muodostuneita tapoja. Vuonna 2012 Kempeleeseen on muodostunut kaksi

11 yhtenäiskoulua. Nuorisotyö on jalkautunut Kirkonkylän yhtenäiskoululle maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin pidempien välituntien aikana sekä ulkona että sisällä. Ylikylän yhtenäiskoulun puolella nuorisotyöntekijä on tavattavissa tiistaisin ja torstaisin. Yhteistyötä tiivistetään Kirkonkylän puolella toiminnallisten perusopetusluokkien (JOPO-luokat) kanssa sekä sitoudutaan toimimaan Kirkonkylän yhtenäiskoulun pienryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alakoulujen kanssa mm. seuraavin tavoin; 5.-luokkalaisten ryhmäyttäminen, pienryhmätoiminta, tyttö- ja poikatyö, teemapaketit, tapahtumat. Osallistumme myös 7.-luokkalaisten sekä ammattiopiston ryhmäytyksiin. Syksyllä 2015 tavoite on osallistua myös 10-luokan sekä lukion ryhmäytyksiin. Osallistumme myös OSAO:n asuntolan Elämisen evväät -opintopakettiin n. 6 tunnin sisällöllä aiheina päihteet ja talous. Etsivä nuorisotyö käy lukiolla tarvittaessa ja osallistuu OSAO:n puolella Terkka-parkkiin. Osallistumme myös kouluilla järjestettäviin vanhempainiltoihin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmiin. Olemme mukana myös yhteistyökuvioissa, jotka koskevat mm. harrastemessuja, tukioppilastoimintaa, Pikkuparlamentin toimintaa, tupakka- ja päihdevalistusta yms. Nettinuorisotyö Facebook on yksi tärkeä työvälineemme. Kavereita on talojen profiileille kertynyt jo vajaa 700 lasta ja nuorta. Olemme myös Twitterissä ja Instagramissa. Tarkoitus on laajentaa nettitoimintaa SOME-asiantuntijoiden johdolla. Olemme huomanneet, että netti on hyvä kanava levittää tietoa sekä saada yhteys lapseen tai nuoreen nopeasti. Nuorten siirtyminen internetiin lisää myös turvallisten aikuisten tarvetta olla siellä. 11 Perhetyö Perheille suunnattu työ nuorisotoimessa on mm. retki- ja leiritoimintaa sekä yhteistyötä vanhempien kanssa talotoiminnassa sekä vanhempaintoimikunnissa. Yhteistyötä teemme myös sosiaalitoimen perhetyön kanssa. Nuorisotoimi osallistuu koulujen järjestämiin vanhempainiltoihin ja tapahtumiin. Ehkäisevä päihdetyö Ehkäisevä päihdetyö on osa Kempeleen kunnan nuorisotyötä. Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja ja pyrkii ymmärtämään ja hallitsemaan päihdeilmiöitä. Päihteiksi luetaan alkoholi, huumeet ja tupakka. Lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luetaan päihteiksi, jos niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Myös toiminnalliset riippuvuudet kuten peliriippuvuus kuuluvat ehkäisevään päihdetyöhön. Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin, päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin. Kempeleessä se sisältää

12 valistusiskuja ja teemapäiviä sekä valistustapahtumien järjestämistä ja organisoimista kouluilla ja taloilla. Keväällä 2015 järjestetään alakoululaisille (5.-6. lk) tupakkalabyrintti yhteistyössä seurakunnan, 4H:n, kuraattoreiden, terveydenhoitajien, tukioppilaiden yms. kanssa. Lasten- ja nuortentaloilla keskustellaan myös aktiivisesti päihteettömyydestä. Taloilla kannustetaan myös tupakoimattomuuteen mm. tukemalla ja keskustelemalla tupakattomasta vaihtoehdosta elämässä. Lasten tupakointiin ja alkoholinkäyttöön puututaan. Asiasta otetaan yhteyttä huoltajiin tai tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimeen. Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyötä kunnassa tekee vs. Jari Hiitola. Erityisnuorisotyöntekijä tekee yksilötyötä yhteistyössä koulujen ja sosiaalitoimen kanssa. Vuonna 2012 aloitettua Näppihaukka toimintamallia (alle 15-vuotiaiden näpistyksiin puuttuminen) toteutetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Erityisnuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa lastensuojelullisissa asioissa ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa (mm. airsoft-toiminnan tukeminen, leirit yms.), ja on mukana myös kunnan muissa pienryhmätoiminnoissa. Pienryhmätoimintoja tehdään erityisnuorisotyössä yhteistyöss mm. seurakunnan kanssa. Erkka on mukana myös Jopo-toiminnassa. Erityisnuorisotyöntekijä on mukana myös lasten- ja nuortentalo toiminnassa. Erityisnuorisotyö on myös ohjaus-, neuvonta-, pohdinta- sekä ratkaisumallien etsimistä yhdessä nuorten ja vanhempien kanssa ongelmatilanteista selviytymiseen. 12 Jalkautuva nuorisotyö Nuorisotyöntekijät jalkautuvat nuorten keskelle koulun päättäjäispäivänä tarvittaessa ja kesällä viikoittain, mutta myös mahdollisuuksien mukaan muina aikoina. Etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön pääkohderyhmä on kempeleläiset vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on kartoittaa nuoren kanssa yhdessä tulevaisuuden suunnitelmia sekä ohjata nuorta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työn tavoitteena on, että nuori löytää etsivän työntekijän tuen avulla sopivan reitin kohti koulutusta, työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista ratkaisua. Etsivän nuorisotyön prosessikaaviossa kuvataan työn sisällöt ja vaiheet. Prosessikaavio on avattu Kempeleen etsivän työn kuvauksessa vuodelta Etsivän nuorisotyön pääpaino on asiakastyössä. Työskentelyyn kuuluu yksilö- ja palveluohjausta, jotka toteutetaan nuoren omien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Etsivien apu on nuorille vapaaehtoista ja sen tärkeimpiä tehtäviä ovat

13 nuoren kuunteleminen, läsnäolo, sekä nuoren tukeminen ja motivoiminen kohti hänen kanssaan määriteltyjä tavoitteita. Etsivä ei tee asioita nuoren puolesta vaan tukee ja ohjaa häntä tarpeen mukaan. Palveluohjauksen tarkoituksena on löytää kunkin nuoren tavoitteita tukevia ratkaisuja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita etsivälle nuorisotyölle ovat muun muassa TE-toimisto, sosiaalitoimi, oppilaitokset, yritykset, terveydenhuolto ja nuoren lähipiiri. Etsivän työn asiakkaiden yksilöinti- ja yhteystiedot kirjataan PARent-järjestelmään. Järjestelmään kirjataan muun muassa nuoren yhteystiedot, lähtötilanne, sekä tahot, joihin nuorta on ohjattu. Etsivän työn kehittäminen on tärkeä osa työtä, koska työmuoto on suhteellisen uusi. Teemme tiedotuskierroksen vuoden 2015 aikana. Lisäksi toteutamme opiskelijatyönä kyselyn yhteistyökumppaneille siitä, millaisena he näkevät etsivän työn tällä hetkellä ja miten sitä voitaisiin kehittää. Tietoa etsivästä työstä jaetaan edelleen niin, että se auttaisi sekä nuoria että yhteistyökumppaneita löytämään palvelun ja hyödyntämään sitä nuoren eduksi. Etsivää työtä on tarkoitus esitellä ainakin 9.-luokan, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaille sekä vanhemmille. Etsivän työn pienryhmätoimintaa on pyritty saamaan käyntiin, mutta nuorten saaminen mukaan toimintaan on ollut haastavaa. Pienryhmätoimintaa on yritetty aloittaa yhteistyössä niin työpajan kuin kuntouttavan työtoiminnankin kanssa. Vaikuttaisi siltä, että pienryhmätoiminta antaisi monelle nuorelle mahdollisuuden tutustua muihin nuoriin turvallisessa ympäristössä ja harjoitella mm. sosiaalisia taitoja. Osalla nuorista ei ole lainkaan harrastuksia ja pienryhmätoiminta voisi vastata myös tähän tarpeeseen. Mielekkään sisällön, tekemisen ja porukan löytäminen olisi tärkeää nuoren kannalta. Vuosien aikana on tavoitteena saada käyntiin pienryhmätoimintaa, joka palvelisi etsivän työn nuoria. Ryhmiä on tarkoitus koota erilaisten teemojen ja toiminnallisten menetelmien ympärille, kuten esimerkiksi ruuanlaitto, liikunta tai erilaisiin harrastuksiin tutustuminen. 13 Kempeleen kunnassa on nuorten kädentaito- ja taidetyöpaja, jonka kanssa etsivät nuorisotyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä myös vuonna Etsivät ohjaavat nuoria pajalle, mutta ovat mukana nuoren matkalla niin pajajakson aikana kuin jatkopolutuksessakin. Etsivät järjestävät myös yhdessä pajatyöntekijöiden kanssa työttömille nuorille suunnattuja tapahtumia, kuten cv-koulutusta, työnhakuinfoa tai talousneuvontaa. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat myös viikoittain mukana lasten ja nuorten talotoiminnassa. Etsivä nuorisotyöntekijä on Honkasen lasten- ja nuorten talolla maanantaisin ja Tietotorin lasten- ja nuorten talolla torstaisin. Etsivä vastaa torstaisin taloillassa olevasta "Teematorstaista". Teematorstaissa käsitellään erilaisia teemoja keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Noin kerran kuukaudessa taloilla on Yökahvila, jossa etsivät ovat vuorotellen mukana. Yökahviloiden yhteydessä etsivä tekee mahdollisuuksien mukaan nuorisotyöntekijän kanssa katupäivystystä.

14 Etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana Time Out-toiminnassa. "Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli tarjoaa tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä." (www.thl.fi) Kempeleessä kutsunnat ovat kaksipäiväiset ja etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet niissä kertomassa Time Out-toiminnasta sekä jututtamassa kaikki kutsuntatilaisuuteen osallistuvat nuoret. Kutsunnat ovat hyvä tilaisuus tavoittaa koko ikäryhmän nuoret miehet. Time out - toiminnan kautta on tullut joitakin asiakkuuksia. Tarkoituksena on jatkossa jakaa tietoa Time Out-toiminnasta jo kutsuntakirjeessä. Lisäksi ennakkoterveystarkastusten yhteydessä tullaan jakamaan tietoa Time Outista, jonka jälkeen etsivä voi olla tukena nuorelle niissä asioissa, joita terveystarkastuksessa on noussut esiin. Kempeleessä etsivät nuorisotyöntekijät ovat mukana nuorisoverkostossa, nuorten yhteistyöryhmässä, sekä Oulun seudun etsivien tapaamisissa. Verkostot ovat hyvä tapa koota yhteen alan toimijat ja keskustella esille nousseista ilmiöistä, nuorten tilanteesta, työn kehittämisestä jne. Verkostot antavat myös mahdollisuuden jakaa oman organisaationsa kuulumisia ja tiedotettavia asioita. Kempeleen kunnassa toimii myös lain velvoittama nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa etsivää nuorisotyötä edustaa nuorisotoimen vastuuhenkilö. Liittenä: Prosessikuvaus asiakkuudesta. 14 Nuorten pajatoiminta Kempeleen kunnan nuorten taidepaja on tarkoitettu vuotiaille kempeleläisille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Työpaja on nuorille hyvä paikka elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen ja yhteisölliseen kasvuun sekä työssäoppimiseen. Työpaja on sekä fyysinen ympäristö, että moniammatillinen metodi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan yksilön työmarkkina- ja koulutusaseman paranemiseen. Työpajan tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma polku kohti opiskelu- tai työelämää. Työpajan tärkeitä menetelmiä työn teon ja työvalmennuksen lisäksi on yksilö- ja ryhmävalmennus. Yksilövalmennuksen avulla tuetaan valmentautujan toimintakyvyn vahvistamista ja arjenhallinnan parantamista, koulutus- ja työuran suunnittelua sekä motivoidaan häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään. Työvalmennuksen tavoitteena on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa. Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan ottaen huomioon valmentautujan kiinnostuksen kohteet, kyvyt ja valmiudet. Nuoret hakeutuvat pajalle mm. etsivän työn, oppilaitosten, TE-toimiston tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Osa nuorista hakeutuu pajalle myös itsenäisesti. Nuoret tulevat pajalle joko työkokeilusopimuksella tai kuntouttavan työtoiminnan kautta. Työpajalle on suunnitteilla lepojakso mahdollisuus toisen asteen opiskelijoille. Työpajatoiminnassa otetaan jokainen nuori yksilöllisesti huomioon ja tavoitteet sekä

15 työtehtävät suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa hänen voimavarojensa mukaan. Valmentajien rooli on tukea ja auttaa nuorta kohti tavoitteitaan. Kempeleen nuorten taidepajalla tehdään erilaisia kädentaidollisia töitä kuten ompelutöitä, pienimuotoisia puu- ja metallitöitä, luovaa maalausta sekä tilataidetta eri materiaaleista. Pajalla on mahdollista tehdä myös pienimuotoista huonekalujen entisöintiä ja verhoilua. Taidepajalla on viikoittain ryhmävalmennusta ja erilaisiin tapahtumiin sekä paikkoihin tutustumista. toteutamme myös ammattistartin sekä etsivän työn kanssa Nuotta leirin. Nuoret osallistuvat itse ryhmäpäivien suunnitteluun ja vierailut pyritään järjestämään nuorten mielenkiintoa ja tarpeita vastaamaan. Ryhmäpäivien yhtenä tavoitteena on, että nuoret tutustuvat toisiinsa ja vahvistavat omia vuorovaikutustaitojaan. Tutun ryhmän kanssa kynnys tutustua erilaisiin paikkoihin ja tapahtumiin sekä harrastuksiin pienenee. Taidepaja kannustaa nuoria myös terveellisiin elämäntapoihin järjestämällä liikuntapäiviä ja ruoanlaittoa. Lasten- ja nuortentalotoiminta Nuorisotalotoiminta Talolla tehtävää työtä monipuolistetaan toimintaa eri yhteistyöverkostojen kanssa. Työssä panostetaan vahvaan yhteistyöhön lähikoulun, järjestöjen, seurakunnan ja vanhempien kanssa. 15 Talolla tehtävä työ koostuu monista eri elementeistä. Lasten- ja nuortentalolla voi tavata kavereita, tehdä läksyjä, pelata pleikkaria, biljardia, pöytäfutista ja muita pelejä, katsoa telkkaria, surffata netissä, lukea lehtiä jne. Aina silloin tällöin lasten- ja nuortentaloilla on myös erityisiä tapahtumailtoja (kilpailuja, bändi-iltoja jne). Taloilla järjestetään te toja ja -viikkoja, erilaisia tapahtumia, yökahvilatoimintaa, yksilöja pienryhmätoimintaa (tyttötyö/poikatyö). Taloilla pidetään joka viikko sekä alakoululaisille että nuorille talopalaverit, joissa infotaan mm. tulevista tapahtumista, aikatauluista sekä myös kerrataan talonsääntöjä. Kaikki paikalla osallistuvat talopalavereihin. Nuorisotoimi noudattaa kotiintuloaikasuositusta Oulun seudulla. Tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. Oulu ja Oulun seudun nuorisotoimet ovat soveltaneet suosituskäytäntöä toiminnassaan. Kotiintuloaikasuositukset on nähtävillä nuorisotoimen nettisivuilta. Nuorisotoimen lasten- ja nuortentaloilla, retkillä ja leireillä energiajuomat eivät ole sallittuja. Olemme myös yhdessä lasten ja nuorten kanssa miettineet taloille säännöt, joita noudatamme. Lasten- ja nuortentalolla toimii talotoimikunta, joka koostuu talolla käyvistä

16 vapaaehtoisesti talotoimikuntaan mukaan haluavista nuorista. Talotoimikunta kehittää talon toimintaa ja on mukana apuna mm. tapahtumien järjestämisessä. Talolla on käytössä kävijälista, johon jokainen nuori kirjoittaa nimensä. Kävijälistaa pidetään kävijäseurannan tilastointia ja asiakkaiden tuntemista varten. Mahdollisista aukiolojen muutoksista ilmoitetaan mm. kunnan www-sivuilla, yläkoululla ja lastenja nuortentalon ovessa. Lasten- ja nuortentalolla tehdään myös varhaisnuorisotyötä, jolloin toimitaan luokkalaisten lasten kanssa. Toiminta päättyy viimeistään klo Yhteistyö talotyössä Taloilla on myös muita käyttäjiä. Tarkoituksena on saada toimintaa taloille mahdollisimman usealle tunnille. Yritämme mahdollistaa sen, että mahdollisimman moni lasten ja nuorten kanssa toimija voisi saada lasten- ja nuortentaloilta toiminnalleen paikan. Lasten- ja nuortentalolla kokoontuvat mm. päiväkoti, 4H-kokkikerho, Naisvoimistelijoiden äiti-vauva-jumppa, Enkku-kerho, Lanittajat, MLL:n perhekahvila ja muskari sekä koulujen Jopo ja pienryhmiä. Tiloja käytetaan myös lukion ja oppilaskuntien toimintaan. Mietimme myös tarpeen mukaan erilaista kerhotoiminitaa, tulossa on tammikuussa mm. lasten tanssikerho ja mahdollisesti lauantaisin Vapaaseurakunnan nuortenilta klo honkasen lasten- ja nuortentalolle. 16 Liitteenä: Honkasen ja Tietotorilla lasten- ja nuortentalojen viikko-ohjelmat ja muut kävijät. Retki- ja leiritoiminta Nuorisotyö järjestää monipuolista retki- ja leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Toimintaa keskitetään koulujen loma-ajoille viikolle ja kouluaikoina viikonloppuisin. Toimintoja ovat muun muassa retket (esim. teemaretket, huvipuisto retket yms.), air soft -leirit sekä pelitapahtumat yhteistyössä Kempeleen air soft -tiimin kanssa sekä pienryhmäretket. Leiritoiminta järjestetään kevät- ja syyskaudella yhteistyössä seurakunnan varhaisnuorisotyön kanssa seurakunnan leirikeskus Luurinmutkassa. Lasten liikennepuisto Lasten liikennepuisto sijaitsee Sarkkirannan urheilukeskuksen alueella. Lasten liikennepuistotoiminta on tarkoitettu pienten lasten liikennekasvatukseen. Jokainen liikennepuistossa ajava käy ohjaajan pitämän liikennekoulun, jossa käydään läpi yleisiä liikennesääntöjä ja liikennepuiston sääntöjä. Sääntöjen läpikäymisellä parannetaan liikennepuiston asiakkaiden turvallisuutta. Liikennekoulun suorittamisen jälkeen saa ajokortin, jolla pääsee ajamaan liikennepuistoon.

17 Ajokortista on peritty 2 maksu, maksun korottamista tullaan miettimään vuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen liikennepuistossa ajaminen on maksutonta ko. kesän ajan. Liikennepuistossa on ryhmävierailuille (puisto varattu vain ko. ryhmän käyttöön) kunnanhallituksen hyväksymät ryhmähinnat. Syksyllä koulujen alettua 1.- luokkalaisille tarjotaan liikennekasvatusta liikennepuistossa (luokan vierailu puistossa kestää 60min) tai koululla sovellettavalla opetustavalla. Tieto- ja neuvontapalvelut Kempeleen yhtenäiskoulun Tietotorilla on nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapiste yhteistyössä kirjaston kanssa. Seutukunnallista websivustoa SeutuNappia (www.seutunappi.fi) kehitetään edelleen seutukunnallisen mallin mukaisesti ja sen tunnettavuutta nuorten keskuudessa lisätään. Seutunapissa on Kempeleen nuorisotoimen omat sivut. Tietotorin tietokoneet ovat kirjaston omaisuuttta, mutta niitä voi käyttää myös lasten- ja nuortentalon toiminnan aikana panttia vastaan. Tietotorin ja Honkasen lasten- ja nuortentaloilla on yleisökoneet, joiden kotisivu on Liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta 17 Liikunnallinen nuorisotoiminta Kempeleen nuorisotyö tekee yhteistyötä kempeleläisten urheiluseurojen sekä muiden liikunnan parissa toimivien tahojen kanssa ja kehittää liikunnallista nuorisotoimintaa. Taloilla pelataan ahkerasti pingistä. Nuorisotoimella on myös varusteet frisbeegolfin peluuseen kuten myös sähly- ja sulkapallomailoja, hanskoja ja kypäriä, palloja. Myös retkivarusteita löytyy varastostamme. Kulttuurinen nuorisotoiminta Kulttuurista nuorisotoimintaa tuetaan järjestämällä taiteisiin liittyviä kerhoja. Osallistumme myös vuosittain Nuori Kulttuurin karsintoihin. Järjestetään ainakin yksi musiikkitapahtuma. Järjestämme myös diskoja lapsille ja nuorille. Resurssien mukaan järjestetään Pirilän lasten- ja nuorten talon pihamaalla olevalle ulkolavalle tapahtumia ja toimintaa. Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta Nuorisotoimi kehittää mahdollisuuksia yhteistyöhön kansainvälistä nuorisotoimintaa tekevien tahojen kanssa. Monikulttuurisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa luomalla myönteinen ja avoin ilmapiiri monikulttuurisuudelle.

18 Nuorten ympäristökasvatus Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet otetaan huomioon kaikessa nuorisotoimen järjestämässä toiminnassa. Lasten- ja nuortentaloille järjestetään jätteiden lajittelu (lasi, metalli, bio, energia jne). Ympäristökasvatusta tuodaan esille mm. lasten- ja nuortentalon toiminnassa teemapäivällä/-viikolla. Toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet Lasten- ja nuortentalojen toiminta tapahtuu seuraavissa pisteissä: Honkasen lasten- ja nuortentalo: Honkasentie Kempele Puh: Tilassa on oleskelutila, keittiö ja iso sali varustettu peileillä sekä WC-tilat. Tietotorin lasten- ja nuortentalo: Vihiluodontie Kempele puh: Tilassa on oleskelutila sekä keittiö ja WC-tilat. Lasten liikennepuisto: Sarkkirannan urheilukeskus 18 Etsivän nuorisotyön toimiston osoite: Kirkkotie 13 B Kempele Nuorten taidepaja: Piriläntie 155, rakennus J Kempele Puh: Taidepajan toimiston osoite: Kirkkotie 13 B Kempele Puh: Lasten- ja nuortentalojen tiloja voidaan myöntää yksityisten, järjestöjen ja koululuokkien käyttöön lapsi- ja nuorisotyöhön mm. viikonloppuisin sekä muuna aikana, kun tilat eivät ole nuorisotoimen käytössä.

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii!

Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Nuorisotyö ja koulu ne yhteen soppii! Minna Koirikivi, Centria-ammattikorkeakoulu Reetta Leppälä, Centria-ammattikorkeakoulu Mari Myllylä, Alavieskan kunta Paula Santapakka, Centria-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista

Yhteisöllisyyttä & kohtaamista koulu- nuorisotyö Yhteisöllisyyttä & kohtaamista Tavoitteena on turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja tulevat toimeen keskenään. Koulunuorisotyö on ennalta ehkäisevää, ryhmien kanssa

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Kempeleen etsivä nuorisotyö

Kempeleen etsivä nuorisotyö Kempeleen etsivä nuorisotyö Sari Okkonen Laura Sinkkonen 21.1.2015 Sisältö Johdanto... 3 Mitä etsivä nuorisotyö on?... 4 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä... 5 Yhteistyö... 5 Muu toiminta... 6 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA

Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1.SOPIJAPUOLET TILAAJA Savonlinnan kaupunki Vapaa-aikatoimi Olavinkatu 27 57130 SAVONLINNA TOIMITTAJA/TUOTTAJA Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry Pappilankatu

Lisätiedot

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Ajankohtaisia teemoja, joita on pohdittava: nuorisotyön idea, kohderyhmä ja sijainti;

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Synergiaseminaari Hämeenlinna 10.10.2017 Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Nuorten työpajatoiminta Nuorisolaki 1285/2016 Nuorisolain tavoitteena edistää nuorten

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Nuorisotyö osana nuorten palveluita ja etsivä nuorisotyö. Marraskuu 2016 Jaana Walldén

Nuorisotyö osana nuorten palveluita ja etsivä nuorisotyö. Marraskuu 2016 Jaana Walldén Nuorisotyö osana nuorten palveluita ja etsivä nuorisotyö Marraskuu 2016 Jaana Walldén Sisältö: nuorisotyö mukana toisen toimialan johtamassa palvelussa; nuorisotyön lähtökohdat yhteistyöhön ja nuorisolaista

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä nuorisolaiksi

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Nuorisotyö osana nuorten palveluita ja etsivä nuorisotyö. Syyskuu 2016 Jaana Walldén

Nuorisotyö osana nuorten palveluita ja etsivä nuorisotyö. Syyskuu 2016 Jaana Walldén Nuorisotyö osana nuorten palveluita ja etsivä nuorisotyö Syyskuu 2016 Jaana Walldén Sisältö: nuorisotyö mukana toisen toimialan johtamassa palvelussa; nuorisotyön lähtökohdat yhteistyöhön ja nuorisolaista

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille

Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Työpajatoiminnan sisällöt ja vaikutukset esille Nuori2017 28.3.2017 Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi NUORI2017 28.3.2017 Tampere Susanna Palo, TPY Ville Koikkalainen, Helsinki Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki 28.3.2017 Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4

Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / / TiK. Kuva 4 Palvelualueiden palvelulupausten koonnit valmis / 170112 / TiK Kuva 4 MEILLÄ LAPSIA KUULLAAN JA HE SAAVAT IKÄTASONSA MUKAISESTI OLLA OSALLISIA ITSEÄÄN KOSKEVISSA ASIOISSA. 1 Lapsi osallistuu oman esiopetussuunnitelmansa

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Nuorisotyön laadun arviointi Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli

Nuorisotyön laadun arviointi Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli 7.2.2017 www.nuorisokanuuna.fi 1 Nuorisotyön laadun arviointi Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli Laatukriteerein tuotetaan yhteistä käsitystä siitä, millainen nuorisotyö on hyvää ja tavoiteltavaa

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot