POLITIIKKAMUISTIO. Eurooppalainen - EUROOPPALAINEN POLITIIKKAMUISTIO - JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLITIIKKAMUISTIO. Eurooppalainen - EUROOPPALAINEN POLITIIKKAMUISTIO - JOHDANTO"

Transkriptio

1 Eurooppalainen POLITIIKKAMUISTIO MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaistoiminta) (Politiiikkamuistio 1 Suomi) Tässä muistiossa esitellään EU:n seitsemänteeen puiteohjelmaan (FP7) kuuluva MYPLACE tutkimushanke. Hanke toteutetaan 14 Euroopan maassa ja sitä koordinoi Manchesterin Yliopisto. Seuraavissa muistioissa tammikuussa 2014 ja heinäkuussa 2014 raportoidaan tutkimushankkeen tuloksista ja esitetään nuorisopoliittisia suosituksia. Käynnissä oleva hanke Alkanut kesäkuun alussa 2011 Helmikuu 2013 JOHDANTO MYPLACE (www.fp7-myplace.eu) on EU:n rahoittama (7.9 miljoonaa euroa) hanke, joka kestää vuoden 2011 kesäkuusta vuoden 2015 toukokuun loppuun. Hankkeessa tutkitaan nuorten kansalais-, poliittista ja sosiaalista osallistumista 14 Euroopan maassa. Hankkeessa selvitetään erityisesti, miten nuorten osallistumiseen vaikuttavat menneet, nykyiset ja tulevat totalitarismin ja populismin varjot. Käsitteellisesti,hanke pyrkii ylittämään erillisten kansallisten poliittisten kulttuurien vertailun ja tiukat poliittisen perinteen luokittelut, kuten jaon 'jälkikommunistisiin' ja liberaalidemokraattisiin' yhteiskuntiin. Hankkeessa lähdetään siitä, että useat radikaalit ja populistiset poliittiset traditiot ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja että niiden nykyinen suosio on luonteeltaan syklistä eikä historiallisessa mielessä uutta. Empiirisesti, MYPLACE:ssa yhdistetään monia tutkimusmenetelmiä: kysely, haastattelut, ja etnografiset menetelmät jotta voitaisiin muodostaa uudenlainen yleiseurooppalainen tutkimusaineisto, jonka avulla ei ole ainoastaan mahdollista mitata nuorten osallistumisen tasoa vaan myös selvittää merkityksiä, joita nuoret liittävät osallistumiseen. Analyyttisesti MYPLACE suuntaa huomionsa nuoriin ja kontekstualisoi nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen, siten hanke korvaa rutiininomaiset ja usein abstraktit oletukset nuorten politiikasta vieraantumisesta empiirisesti rikkaalla kartoituksella siitä, miten nuoret ymmärtävät asemansa eurooppalaisen poliittisen ja kansalaistoiminnan kentällä ja miten he siihen orientoituvat. Poliittisessa mielessä MYPLACE pyrkii tunnistamaan sekä esteitä että edesauttavia tekijöitä sille, että nuoret voisivat tuntea Euroopan poliittisen kentän omakseen. Sivu 1

2 MUISTION TARKOITUS Tämä käsillä oleva muistio on ensimmäinen kolmesta muistiosta, jotka MYPLACE tuottaa hankkeen loppuun vuonna 2015 mennessä. Näiden lyhyiden muistioiden lisäksi julkaistaan laajempi, tutkimuksiin perustuva politiikkakatsaus, johon kootaan hankkeen politiikkarelevantteja tuloksia. Hankkeessa on parhaillaan menossa aineistonkeruuvaihe. Tämän ensimmäisen muistion tarkoitus on tiedottaa hankkeen tähän astisesta työstä ja poliittisten päätöksentekijöiden sekä käytännön työntekijöiden mahdollisuuksista saada tietoa hankkeen tuloksista. Muistiossa kuvataan niitä tuloksia, joita hankkeen 6 toisiinsa liittyvää osahanketta tuottavat ja joiden tuloksista raportoidaan Muistioissa 2 ja 3. Muistioihin 2 ja 3 tulee sisältymään myös erityisiä politiikkasuosituksia. AINESTOT JA ANALYYSI MYPLACE kontekstualisioi äärioikeistolaisten ja vasemmistolaisten sekä populistististen liikkeiden vetovoimaa ottamalla huomioon nuorten tietoisuuden ja toiminnan kokonaisuudessaan, sen sijaan että pidättyisi yksinkertaisesti niiden julkisuudessa näkyvimpiin puoliin. MYPLACE ylittää konventionaaliset ja rajoittavat määritelmät, jotka ottavat huomioon pelkästään vaaleihin osallistumisen tai puoluepolitiikan ja jotka sulkevat monet nuorison poliittisesti merkitykselliset toimintamuodot tarkastelun ulkopuolelle. Hankkeessa kartoitetaan laajasti nuorten yhteiskunnallisia ja poliittisia toiminnan muotoja sekä niihin liittyviä käsityksiä, odostuksia ja arvoja. MYPLACE pyrkii analysoimaan nuorten toiminnan kansainvälisiä,valtioiden rajat ylittäviä ominaisuuksia ja vaikutuksia sekä tarkastelee nuorten nykyisiä toimintoja myös kansallisen ja eurooppalaisen historiallisen muistin kontekstissa. MYPLACE on laaja hanke, jossa epätavanomaisella tavalla yhdistetään kyselymenetelmä, haastattelut ja etnografiset tapaustutkimukset. Tavoitteena on selvittää, missä määrin nuoret osallistuvat kansalais-, poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan ja minkälaisia subjektiivisia merkityksiä he toimintaan liittävät. Kiinnittämällä erityisesti huomiota nuorisoon ja nuorten kansalaistoiminnan historialliseen ja kulttuuriseen kontekstualisoimiseen MYPLACE haastaa yleiset ajatukset, joiden mukaan nuoret olisivat vieraantuneet politiikasta. Hankkeessa dokumentoidaan laajasti nuorten tapoja toimia ja ymmärtää kansalais- ja poliittista toimintaa. Näitä prosesseja tutkitaan 14 maassa, joiden erilaiset historialliset, sosiaaliset, poliittiset ja hallinnolliset olosuhteet muodostavat nuorten elämismaailmojen ja heidän sosiaalisen ja poliittisen toimintansa ehdot. Viisi maista liittyi Euroopan Unioniin suhteellisen vähän aikaa sitten tai niiden liittymisprosessi on kesken: Latvia, Viro, Unkari, Slovakia ja Kroatia. Gruusia ja Venäjä, joilla on varsin erilaiset historialliskulttuuriset taustat, edustavat EU:n ulkopuolisia maita. EU:n keskusmaita ja Skandinavian maita ovat Tanska, Suomi ja Saksa (Saksan molempia puoliskoja Länsi ja Itä-Saksaa tarkastellaan erikseen). Tutkimuksen kohdemaiden joukkoon kuuluu myös kolme Etelä-Euroopan kriisimaata: Espanja, Portugali ja Kreikka. Englanti edustaa anglosaksista maailmaa. Hankkeen kohdemaat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella, miten yhteinen eurooppalainen ja erilaiset, jopa vastakkaiset kansalliset poliittiset ja kultuuriset traditiot ja taloudelliset olosuhteet muovaavat nuorten toimintatapoja. MYPLACE:n laajuus takaa tutkimukselle merkittävän poliittisen relevanssin sekä koko Euroopan että yksittäisten valtioiden tasolla. Hanke pyrkii tavoittamaan syntymässä olevia kehityskulkuja, jotka ilmenevät joko yksittäisissä maissa tai lukuisissa Euroopan maissa yhtä aikaa käyttämällä monipuolisesti kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Hanke mittaa nuorten asenteita ja osallistumista poliittisiin organisaatioihin, sosiaalisiin liikkeisiin ja kansalaistoimintaan Euroopassa ja ymmärtää miten nämä asenteet ja jäsenyydet eroavat sukupuolen, etnisyyden, luokka-aseman ja alueen mukaan; mittaa nuorten näkemyksiä, jotka koskevat legitiimejä poliittisen toiminnan muotoja maissa, joilla on erilaiset poliittiset perinnöt; Sivu 2

3 kartoittaa nuorisoaktivismin muotoja Euroopassa ja sitä miten nuoret aktivistit ovat verkostoituneet alueellisesti ja kansainvälisesti; analysoi sitä missä määrin nuorten perinteistä toiminta on tai missä määrin nuoret ovat omaksuneet tai kehittäneet innovatiivisia aktivismin muotoja, jotka perustuvat internettiin ja sosiaalisen mediaan; ymmärtää radikaalien ääriliikkeiiden nuorten parissa herättämän kiinnostuksen ja yhteyden joka tällä kiinnostuksella on erilaisiin alueellisiin, kansallisiin ja eurooppalaisiin poliittisen perinnön siirtämisen muotoihin; ymmärtää miten laajemmat poliitiset tapahtumat ja kysymykset kuten Arabikevät, globaalit talous vaikeudet, maahanmuutto, julkisen sektorin supistukset, yliopistouudistukset ja hyvinvointipalveluiden uudelleen organisointi eri tavoin vaikuttavat nuoriin ihmisiin ja muokkavat heidän käsityksiään ja toimintaansa. POLIITTISET VAIKUTUKSET JA SUOSITUKSET Sen lisäksi, että tuottaa teoreettisesti perusteltuja empiirisiä tutkimustuloksia, MYPLACE saattaa osahankkeensa 8 (katso alla) puitteissa tutkimuksen tulokset osaksi kansallista ja Euroopan tason poliittista keskustelua ja suunnitteluprosesseja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikissa tutkimuksen kohdemaissa on perustettu Nuorisopoliittiset asiantuntijaryhmät (Youth Policy Advisory Group, YPAG), joissa ovat edustettuina nuorisopolitiikan asiantuntijatahot. Ryhmien jäsenillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen lähtökohtiin. Hankkeen edetessä asiantuntijaryhmät tulevat tutustumaan tutkimuksen tuloksiin ja niiden tulkintoihin sekä osallistuvat tulosten poliittisten vaikutusten analysointiin. Lisäksi ryhmillä on mahdollisuus osallistua tutkimuksen tulosten ja niiden perusteella tehtävien tulkintojen kääntämiseen, jotta ne olisivat hyödyllisiä ja relevantteja nuorisotyön ja -politiikan toimijoille kansallisella ja Euroopan tasolla,. Suomen Nuorisopoliittisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on YTT Vesa Puuronen (Itä-Suomen yliopisto). Ryhmä tulee kokoontumaan kahdesti vuodessa. Jos haluatte lisätietoa Nuorisopoliittisen asiantuntijaryhmän työstä, ottakaa yhteyttä MYPLACE hankkeen Suomen johtajaan Vesa Puuroseen Sivu 3

4 RESEARCH PARAMETERS MYPLACE kerää kyselyaineistoa 30 tutkimusalueella jokaisessa maassa on 2 aluetta paitsi Saksassa 4 (2 entisessä DDR:ssä ja 2 entisessä Saksan Liittotasavallassa). Jokaisella tutkimusalueella tehdään myös 30 syvähaastattelua. Lisäksi kaikissa maissa tehdään vähintään 3 etnografista tutkimusta, jotka kohdistuivat erilaisiin nuorisoliikkeisiin ja järjestöihin. Lisäksi tutkimuksissa on mukana kustakin maasta museoita, joissa esitellään maan historiaa. Hankkeessa käytetään monimetodista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät osahankkeet 2, 3, 4, 5, 6. Lisäksi kaksi osahanketta (8 ja 9) keskittyvät koko hankkeen tulosten ja suositusten julkaisemiseen poliittisille päättäjille ja käytännön työn tekijöille sekä laajemmalle yleisölle. Kenttätyö Suomessa on tehty kahdella alueella: Kuopiossa ja Pielisen Karjalassa (Nurmes ja Lieksa). Kuopio on keskisuuri kaupunki Pohjois-Savossa, Nurmes ja Lieksa ovat pinta-alaltaan laajoja, maaseutuvaltaisia pikkukaupunkeja Itä-Suomessa. Joensuussa sijaitseva Pohjois-Karjalan Museo on hankkeen museopartneri Suomessa. (http://www.jns.fi/resource.phx/sivut/sivutmuseot/pohjoiskarjalanmuseo/english1.htx). Sivu 4

5 Osahanke 2 (WP2) Menneisyyden tulkinta (Historiallisen muistin konstruktio ja siirto) Osahankkeen johtajat : Anton Popov (University of Warwick) Dusan Deak (University of SS Cyril and Methodius, Trnava) Tämä osahanke kohdistuu MYPLACE tutkimuksen muisti osa-alueeseen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä museoiden, arkistojen, ja järjestöjen kanssa, jotka on nimetty muistin paikoiksi (sites of memory). Osahankkeen päätavoite on tunnistaa ja tuottaa vertaileva analyysi vaikeita (esim. autoritaarisia, kommunistisia, fasistisia jne.) historian jaksoja koskevista julkisista diskursseista siinä muodossaan kuin ne esiintuodaan muistin paikoissa eli julkisissa laitoksissa, jotka ovat keskittyneet muistojen ylläpitämiseen ja esittämiseen. Lisäksi tässä osahankkeessa tarkastellaan ylisukupolvittaista muistojen siirtoa perheissä ja sitä, miten se vaikuttaa nuorten kansalais- ja poliittiseen toimintaan. Tämä osahanke pitää sisällään toisiaan tukevia tutkimustehtäviä mm. etnograafisia tutkimuksia, ylisukupolvittaisia haastatteluja, nuorten focusryhmä-haastatteluja ja asiantuntijahaastatteluja. Osahankkeen aineistonkeruu on osittain jo suoritettu, kerätty aineisto on analysoitu. Osahankkeet 3 ja 4 Kenttätyön valmistelu ja osallistumisen mittaaminen kyselyllä Osahankkeen johtajat: Gary Pollock (Manchester Metropolitan University) (3 ja 4) Tina Zurabishvilli (Caucasus Research Resource Centers program, Gruusia) (4) Osahanke 3, joka loppui helmikuussa 2012 pohjusti empiirisen tutkimusasetelman ja -välineiden (kysely, haastattelut, etnografiat) viimeistelyä. Osa-hankkeessa 4 kerätään MYPLACE-projektin laajin empiirinen aineisto nuorille kaikilla tutkimusalueilla suunnatulla kyselyllä. Päämäärä on koota kyselyainesto, jonka avulla voidaan: tunnistaa nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen aktiivisuuden eri muodot kaikilla tutkimusalueilla; mitata vastaajien tietoja, asenteita ja kokemuksia, jotka koskevat politiikan ääri-ilmiöitä; selvittää nuorten demokraattista osallistumista ja demokratista järjestelmää yleensä koskevan tiedon taso ja asenteet; tuottaa maakohtaisia ja koko Eurooppaa koskevia kuvauksia poliittisesta osallistumisesta; kehittää kansallisia ja Eurooppaa koskevia poliittisen osallistumisen luokitteluita; kehittää tilastollisia malleja joiden avulla on mahdollista selvittää tekijöitä, jotka ennustavat osallistumisen eri tasoja ja tyyppejä; Tutkia ja mallintaa poliittisen osallistumisen tyyppejä yhteydessä muihin sosiaalisiin toimintoihin. Kysely aloitettiin vuoden 2012 loppupuoliskolla ja jatkuu varhaiskevääseen Kohteena on 18 0 nuorta 30 tutkimusalueella (14 maata, Itä- ja Länsi-Saksaa tarkastellaan erikseen). Osahanke 5 Osallistumisen tulkinta (puoli-strukturoidut haastattelut) Osahankkeen johtaja: Florian Sipos (University of Debrecen, Unkari) Osahanke 5:ssä tehdään noin 9 seurantahaastattelua. Haastateltavat valitaan osahanke 4:n kyselyyn vastanneiden joukosta. Tavoitteena on: Sivu 5

6 selvittää tarkemmin mitä kyselyn vastaajat tarkoittivat vastatesaan kysymyksiin tietyllä tavalla. tarjota kyselyn vastaajille mahdollisuus selittää tarkemmin näkemyksiään kyselyn avainteemoista; tarjota kyselyn vastaajille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan, jotka ovat tutkimuksen kannalta oleellisia mutta joita ei käsitelty kyselylomakkeessa. Osahankkeen 5 kenttätyötä on tehty samanaikaisesti osahankkeen 4 kenttätyön kanssa. Osahanke 6 Aktivismin kartoittaminen (typologiat) Osahankkeen johtajat : Airi-Alina Allaste (Tallinn University) Mariona Ferrer-Fons (Pompeu Fabra University, Barcelona) Jokainen kansallinen tutkimusryhmä suorittaa tutkimusalueillaan selvityksiä, jotka mahdollistavat alueen nuorisotoiminnan kartoittamisen ja po. toiminnan tarkastelun koko maan ja sen historian kontekstissa. Tässä yhteydessä selvitetään nuorten aktiivisuuden tila jokaisessa osallistuvassa maassa, jonka jälkeen kehitetään nuorisoaktivismia koskeva typologia. Typologia pyrkii tavoittamaan sekä ilmiön yhteiset piirteet koko Euroopassa että kansalliset ja alueelliset erityispiirteet. Osahanke 6:n erityiset tavoitteet ovat: kartoittaa ja kuvata poliittisen aktivismin tila jokaisessa tutkimukseen osallistuvassa maassa; tuottaa nuorten aktiivisuutta koskeva typologia kansallisella ja kansainvälisellä vertailevalla tasolla; ymmärtää missä määrin nuoret mobilisoituvat yhden asian ja/tai laajempien heidän maataan tai koko Euroopan unionia koskevien tavoitteiden ympärille syntyneisiin toimintoihin. paljastaa mitkä asiat eri maissa saavat nuoret toimimaan ja minkä suhteen nuoret jäävät välinpitämättömiksi. Osa-hanke 7 Aktivismin tulkinta (etnografiat) Osahankkeen johtajat: Hilary Pilkington (University of Manchester) Phil Mizen (University of Warwick) Jokaisessa maassa tehdään kolme nuorten aktivistien ryhmiin kohdistuvaa etnografista tutkimusta. Tutkittavien ryhmien luonne selvitettiin osahanke 6:n kartoitusvaiheessa. Ryhmiä ei ole valittu niiden edustavuuden vuoksi vaan koska ne ovat kiinnostavia, haastavia tai uusia aktivismin muotoja, jotka ovat tärkeitä koko hankkeen tavoitteiden ja tutkimuskysymysten kannalta. Osahanke 7:n tavoitteet ovat: tarjota syvällistä tietoa nuorten aktivistiryhmien käytännöistä koko Euroopassa; tuottaa tapaustutkimuksia nuorten aktivistiryhmistä, jotka ovat autoritaarisia tai populistisia; tarjota tapaustutkimuksia nuorisoryhmien aktivismista, jossa autoritaarisia tai populistisia poliittisia tavoitteita vastustetaan. tarkastella eroaako nuorisoaktivismi ja jos eroaa niin miten muista poliittisen aktivismin muodoista; jäljittää nuorisoaktivismin ylikansallisia yhteyksiä. Tuloksena on yli 40 etnografista tapaustutkimusta, jotka ryhmitellään samankaltaisiin ryhmiin, jotta tapaustutkimusten tuloksia voitaisiin vertailla. Sivu 6

7 Osahanke 8 Politiikka ja vaikuttavuus Osahankkeen johtajat : Marti Taru (Tallinn University) Mick Carpenter (University of Warwick) Tämän osahankkeen tarkoitus on kytkeä politiikkaan liittyvät toiminnot MYPLACE hankkeeseen alusta pitäen. Tarkoituksena on vahvistaa poliittisten päätöksentekijöiden yhteyksiä tutkijoihin Euroopan ja kansallisilla tasoilla. Euroopan tasolla hanke: tuottaa tieteellistä tietoa ja politiikkamuistioita Euroopan komission Youth in Action-ohjelmalle (27-13) kolmesta po. ohjelman painopistealueesta: nuorten osallistuminen; kultuurisen monimuotoisuuden kunnoittaminen ja rasismin sekä ksenofobian vastustaminen ja Euroopan kansalaisuus; tarjoaa politiikkamuistioita Euroopan Nuorisopoliittisen tietokeskuksen kautta (EKCYP) (http://youthpartnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index), jonka toimintaa ylläpitävät Euroopan Neuvosto (CoE) ja Euroopan komissio. Lisäksi hanke levittää tutkimuksen tuloksia Euroopan komission kansallisten kirjeenvaihtajien ja Euroopan neuvoston nuorisotutkimusverkoston kautta. Tavoitteena on yhteistyössä löytää tapoja soveltaa tutkimuksen tuloksia politiikkoja koskevien evaluaatioiden ja suositusten yhteydessä. julkaista tutkimushankkeen tuottamaa tietoa nuorten toiminnoista CORDIS-järjestelmän kautta koko Eurooppaan. Kansallisesti hanke: Luo yhteyksiä relevantteihin kansallisiin instituutioihin ja organisaatioihin ja tarjoaa niiden käyttöön tutkimuksen tuloksia; työskentelee poliittisten päätöksentekijöiden ja käytännön työntekijöiden kanssa tutkimustuloksiin perustuvan, poliittisten päätöksentekijöiden, nuorisotyön ammattilaisten ja tutkijoiden tarpeita palvelevan nuorisopoliittisen julkaisun tuottamiseksi paikallisella kielellä. Julkaisun tulisi keskittyä kansallisesti kiinnostaviin teemoihin. levittää aktiivisesti ja markkinoi tätä yhteistyössä syntyvää julkaisua kansallisesti ja paikallisesti. Kaikissa 14 maassa on perustettu nuorisopoliittiset asiantuntijaryhmät, joiden jäsenet ovat tuoneet panoksensa tutkimusasetelman muotoilemiseen. Asiantuntijaryhmät voivat osallistua tutkimuksen tulosten tulkintaan, nuorisopoliittisten suositusten laatimiseen ja tutkimustulosten julkaisemiseen edellä kerrotuilla tavoilla. Work Package 9 Tutkimustulosten tunnetuksi tekeminen Osahankkeen johtajat: Gary Pollock (Manchester Metropolitan University) Elena Omelchenko (Research Centre Region, Ul ianovsk State University) Tämä osahanke kattaa kaikki tutkimus tulosten tunnetuksi tekemiseen liittyvät toiminnot: akateemiset julkaisut, web sosiaalinen media (Wordpress, Twitter ja Facebook) visuaaliset tavat tehdä tutkimusta ja sen tuloksia tunnetuksi (mukaan lukien elokuvat ja valokuvakokoelmat, näyttelyt) Sivu 7

8 . konferenssit tulosten julkaisutapahtumat museoiden kanssa MYPLACE countries Sivu 8

9 TIETOJA HANKKEESTA HANKKEEN NIMI KOORDINATTORI KONSORTIO Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (MYPLACE) Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaistoiminta Professori Hilary Pilkington, University of Manchester, United Kingdom Caucasus Research Resource Centre Tbilisi, Georgia Centro Investigacao e Estudos de Sociologia Lisbon, Portugal Daugavpils Universitate Daugavpils, Latvia Debreceni Egyetem Debrecen, Hungary Friedrich-Schiller Universitaet Jena Jena, Germany Institut Drustvenih Znanost Ivo Pilar Zagreb, Croatia Manchester Metropolitan University Manchester, United Kingdom Panteion University of Social and Political Sciences Athens, Greece State Institution of Ulyanovsk Research and Development Centre Region Ulyanovsk, Russian Federation Syddansk Universitet Sønderborg, Denmark Tallinn University Tallinn, Estonia The University of Manchester Manchester, United Kingdom The University of Warwick Coventry, United Kingdom Universitaet Bremen Bremen, Germany Universitat Pompeu Fabra Sivu 9

10 Barcelona, Spain University of Eastern Finland Kuopio, Finland Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnavae Trnava, Slovakia RAHOITTAJA KESTO FP7 Framework Programme for Research of the European Union Collaborative project Activity SSH : Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience kesäkuu 2011 toukokuu 2015 (48 months). BUDJETTI EU :n rahoitus: WEBSITE LISÄTIETOJA KIRJALLISUUTTA 0 Martin Price (Project Manager) Deliverable 2.1: Country based reports on discourse production (publication via European Commission and MYPLACE website pending). Sivu 10

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1

Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Anneli Anttonen Vertailut ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen uusi suunta 1 Aluksi Maavertailut kuuluvat tänä päivänä jokaisen sanomalehden rutiiniuutisiin. Milloin verrataan ruokakorin hintaa eri maissa,

Lisätiedot

KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Kansalaisten Eurooppa

KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Kansalaisten Eurooppa KANSALAISET VAIKUTTAVAT 25 tarinaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta Kansalaisten Eurooppa Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta ISSN 1725-5341 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminta EUMC vuosikertomus 2004/2005 Osa 1 MYYNTI JA TILAUKSET Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavissa

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2015... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 6 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kestävää kehitystä edistävä opetus tunkeutuu opetussuunnitelmiin

Kestävää kehitystä edistävä opetus tunkeutuu opetussuunnitelmiin Kestävää kehitystä edistävä opetus tunkeutuu opetussuunnitelmiin Matkalla Tampereen yliopiston kestävää kehitystä edistävän organisaatiokulttuurin muutosprosessissa Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien)

Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) Euroopan komissio Youth in Action Ohjelmaopas (Voimassa 1 tammikuuta 2010 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO...1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta...3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA

ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Elisa Rinne ARVIOINTITUTKIMUS 4H-JÄRJESTÖN KANSAINVÄLISES- TÄ TOIMINNASTA Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.12.2006 4

Lisätiedot

ARVOT JA EUROOPPALAISTUMINEN Euroopan arvoklustereista Kreikan perhepolitiikkaan

ARVOT JA EUROOPPALAISTUMINEN Euroopan arvoklustereista Kreikan perhepolitiikkaan ARVOT JA EUROOPPALAISTUMINEN Euroopan arvoklustereista Kreikan perhepolitiikkaan LAINIALA LASSI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle

Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Eräiden kansalaisjärjestöjen verkkosivut ja osallistamisen muutos 1990-luvulta 2010-luvulle Matti Nelimarkka Helsinki 5.5.2011 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Politiikan ja talouden tutkimuksen

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

EUROOPAN ELINTARVIKEALA:

EUROOPAN ELINTARVIKEALA: EUROOPAN ELINTARVIKEALA: Nykytilanne ja tulevaisuus a European study report by the food-mac Network on Ennakointi in the European agro-food sector Eurooppalaisen elintarvikealan pk-yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAKATTOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan

MAAHANMUUTTAJAKATTOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan MAAHANMUUTTAJAKATTOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA Järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan Matleena Seppälä Pro gradu -tutkielma Valtio-oppi / Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden

Lisätiedot

Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana

Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana Mikko Värttö Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma Pro gradu -tutkielma Elokuu 2014 Tampereen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä?

Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 4 / 2 0 0 8 stina högnabba Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus Bikva-arviointimenetelmän vaikutuksista Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien)

EUROOPAN KOMISSIO. Youth in Action -ohjelmaopas. (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) EUROOPAN KOMISSIO Youth in Action -ohjelmaopas (Voimassa 1. tammikuuta 2011 lähtien) SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 OSA A Yleistietoa Youth in Action -ohjelmasta... 3 1. Youth in Action ohjelman tavoitteet, prioriteetit

Lisätiedot

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Maiju Haltia 71402 Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

utkiva osiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus

utkiva osiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus utkiva Talentia-lehti Sosiaalityön tutkimuksen seura 2012 osiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus Suvi Raitakari & Heli Valokivi

Lisätiedot

Kotouttamishallinnon arvioiminen Euroopan kaupungeissa. kokemukset inti-cities-hankkeesta

Kotouttamishallinnon arvioiminen Euroopan kaupungeissa. kokemukset inti-cities-hankkeesta Kotouttamishallinnon arvioiminen Euroopan kaupungeissa kokemukset inti-cities-hankkeesta 5 Johdanto Euroopan kaupunkien väestö on entistä moninaisempaa. Monimuotoisuuden aiheuttamat haasteet ja mahdollisuudet

Lisätiedot