POLITIIKKAMUISTIO. Eurooppalainen - EUROOPPALAINEN POLITIIKKAMUISTIO - JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLITIIKKAMUISTIO. Eurooppalainen - EUROOPPALAINEN POLITIIKKAMUISTIO - JOHDANTO"

Transkriptio

1 Eurooppalainen POLITIIKKAMUISTIO MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaistoiminta) (Politiiikkamuistio 1 Suomi) Tässä muistiossa esitellään EU:n seitsemänteeen puiteohjelmaan (FP7) kuuluva MYPLACE tutkimushanke. Hanke toteutetaan 14 Euroopan maassa ja sitä koordinoi Manchesterin Yliopisto. Seuraavissa muistioissa tammikuussa 2014 ja heinäkuussa 2014 raportoidaan tutkimushankkeen tuloksista ja esitetään nuorisopoliittisia suosituksia. Käynnissä oleva hanke Alkanut kesäkuun alussa 2011 Helmikuu 2013 JOHDANTO MYPLACE (www.fp7-myplace.eu) on EU:n rahoittama (7.9 miljoonaa euroa) hanke, joka kestää vuoden 2011 kesäkuusta vuoden 2015 toukokuun loppuun. Hankkeessa tutkitaan nuorten kansalais-, poliittista ja sosiaalista osallistumista 14 Euroopan maassa. Hankkeessa selvitetään erityisesti, miten nuorten osallistumiseen vaikuttavat menneet, nykyiset ja tulevat totalitarismin ja populismin varjot. Käsitteellisesti,hanke pyrkii ylittämään erillisten kansallisten poliittisten kulttuurien vertailun ja tiukat poliittisen perinteen luokittelut, kuten jaon 'jälkikommunistisiin' ja liberaalidemokraattisiin' yhteiskuntiin. Hankkeessa lähdetään siitä, että useat radikaalit ja populistiset poliittiset traditiot ovat luonteeltaan yleiseurooppalaisia ja että niiden nykyinen suosio on luonteeltaan syklistä eikä historiallisessa mielessä uutta. Empiirisesti, MYPLACE:ssa yhdistetään monia tutkimusmenetelmiä: kysely, haastattelut, ja etnografiset menetelmät jotta voitaisiin muodostaa uudenlainen yleiseurooppalainen tutkimusaineisto, jonka avulla ei ole ainoastaan mahdollista mitata nuorten osallistumisen tasoa vaan myös selvittää merkityksiä, joita nuoret liittävät osallistumiseen. Analyyttisesti MYPLACE suuntaa huomionsa nuoriin ja kontekstualisoi nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen, siten hanke korvaa rutiininomaiset ja usein abstraktit oletukset nuorten politiikasta vieraantumisesta empiirisesti rikkaalla kartoituksella siitä, miten nuoret ymmärtävät asemansa eurooppalaisen poliittisen ja kansalaistoiminnan kentällä ja miten he siihen orientoituvat. Poliittisessa mielessä MYPLACE pyrkii tunnistamaan sekä esteitä että edesauttavia tekijöitä sille, että nuoret voisivat tuntea Euroopan poliittisen kentän omakseen. Sivu 1

2 MUISTION TARKOITUS Tämä käsillä oleva muistio on ensimmäinen kolmesta muistiosta, jotka MYPLACE tuottaa hankkeen loppuun vuonna 2015 mennessä. Näiden lyhyiden muistioiden lisäksi julkaistaan laajempi, tutkimuksiin perustuva politiikkakatsaus, johon kootaan hankkeen politiikkarelevantteja tuloksia. Hankkeessa on parhaillaan menossa aineistonkeruuvaihe. Tämän ensimmäisen muistion tarkoitus on tiedottaa hankkeen tähän astisesta työstä ja poliittisten päätöksentekijöiden sekä käytännön työntekijöiden mahdollisuuksista saada tietoa hankkeen tuloksista. Muistiossa kuvataan niitä tuloksia, joita hankkeen 6 toisiinsa liittyvää osahanketta tuottavat ja joiden tuloksista raportoidaan Muistioissa 2 ja 3. Muistioihin 2 ja 3 tulee sisältymään myös erityisiä politiikkasuosituksia. AINESTOT JA ANALYYSI MYPLACE kontekstualisioi äärioikeistolaisten ja vasemmistolaisten sekä populistististen liikkeiden vetovoimaa ottamalla huomioon nuorten tietoisuuden ja toiminnan kokonaisuudessaan, sen sijaan että pidättyisi yksinkertaisesti niiden julkisuudessa näkyvimpiin puoliin. MYPLACE ylittää konventionaaliset ja rajoittavat määritelmät, jotka ottavat huomioon pelkästään vaaleihin osallistumisen tai puoluepolitiikan ja jotka sulkevat monet nuorison poliittisesti merkitykselliset toimintamuodot tarkastelun ulkopuolelle. Hankkeessa kartoitetaan laajasti nuorten yhteiskunnallisia ja poliittisia toiminnan muotoja sekä niihin liittyviä käsityksiä, odostuksia ja arvoja. MYPLACE pyrkii analysoimaan nuorten toiminnan kansainvälisiä,valtioiden rajat ylittäviä ominaisuuksia ja vaikutuksia sekä tarkastelee nuorten nykyisiä toimintoja myös kansallisen ja eurooppalaisen historiallisen muistin kontekstissa. MYPLACE on laaja hanke, jossa epätavanomaisella tavalla yhdistetään kyselymenetelmä, haastattelut ja etnografiset tapaustutkimukset. Tavoitteena on selvittää, missä määrin nuoret osallistuvat kansalais-, poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan ja minkälaisia subjektiivisia merkityksiä he toimintaan liittävät. Kiinnittämällä erityisesti huomiota nuorisoon ja nuorten kansalaistoiminnan historialliseen ja kulttuuriseen kontekstualisoimiseen MYPLACE haastaa yleiset ajatukset, joiden mukaan nuoret olisivat vieraantuneet politiikasta. Hankkeessa dokumentoidaan laajasti nuorten tapoja toimia ja ymmärtää kansalais- ja poliittista toimintaa. Näitä prosesseja tutkitaan 14 maassa, joiden erilaiset historialliset, sosiaaliset, poliittiset ja hallinnolliset olosuhteet muodostavat nuorten elämismaailmojen ja heidän sosiaalisen ja poliittisen toimintansa ehdot. Viisi maista liittyi Euroopan Unioniin suhteellisen vähän aikaa sitten tai niiden liittymisprosessi on kesken: Latvia, Viro, Unkari, Slovakia ja Kroatia. Gruusia ja Venäjä, joilla on varsin erilaiset historialliskulttuuriset taustat, edustavat EU:n ulkopuolisia maita. EU:n keskusmaita ja Skandinavian maita ovat Tanska, Suomi ja Saksa (Saksan molempia puoliskoja Länsi ja Itä-Saksaa tarkastellaan erikseen). Tutkimuksen kohdemaiden joukkoon kuuluu myös kolme Etelä-Euroopan kriisimaata: Espanja, Portugali ja Kreikka. Englanti edustaa anglosaksista maailmaa. Hankkeen kohdemaat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella, miten yhteinen eurooppalainen ja erilaiset, jopa vastakkaiset kansalliset poliittiset ja kultuuriset traditiot ja taloudelliset olosuhteet muovaavat nuorten toimintatapoja. MYPLACE:n laajuus takaa tutkimukselle merkittävän poliittisen relevanssin sekä koko Euroopan että yksittäisten valtioiden tasolla. Hanke pyrkii tavoittamaan syntymässä olevia kehityskulkuja, jotka ilmenevät joko yksittäisissä maissa tai lukuisissa Euroopan maissa yhtä aikaa käyttämällä monipuolisesti kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Hanke mittaa nuorten asenteita ja osallistumista poliittisiin organisaatioihin, sosiaalisiin liikkeisiin ja kansalaistoimintaan Euroopassa ja ymmärtää miten nämä asenteet ja jäsenyydet eroavat sukupuolen, etnisyyden, luokka-aseman ja alueen mukaan; mittaa nuorten näkemyksiä, jotka koskevat legitiimejä poliittisen toiminnan muotoja maissa, joilla on erilaiset poliittiset perinnöt; Sivu 2

3 kartoittaa nuorisoaktivismin muotoja Euroopassa ja sitä miten nuoret aktivistit ovat verkostoituneet alueellisesti ja kansainvälisesti; analysoi sitä missä määrin nuorten perinteistä toiminta on tai missä määrin nuoret ovat omaksuneet tai kehittäneet innovatiivisia aktivismin muotoja, jotka perustuvat internettiin ja sosiaalisen mediaan; ymmärtää radikaalien ääriliikkeiiden nuorten parissa herättämän kiinnostuksen ja yhteyden joka tällä kiinnostuksella on erilaisiin alueellisiin, kansallisiin ja eurooppalaisiin poliittisen perinnön siirtämisen muotoihin; ymmärtää miten laajemmat poliitiset tapahtumat ja kysymykset kuten Arabikevät, globaalit talous vaikeudet, maahanmuutto, julkisen sektorin supistukset, yliopistouudistukset ja hyvinvointipalveluiden uudelleen organisointi eri tavoin vaikuttavat nuoriin ihmisiin ja muokkavat heidän käsityksiään ja toimintaansa. POLIITTISET VAIKUTUKSET JA SUOSITUKSET Sen lisäksi, että tuottaa teoreettisesti perusteltuja empiirisiä tutkimustuloksia, MYPLACE saattaa osahankkeensa 8 (katso alla) puitteissa tutkimuksen tulokset osaksi kansallista ja Euroopan tason poliittista keskustelua ja suunnitteluprosesseja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikissa tutkimuksen kohdemaissa on perustettu Nuorisopoliittiset asiantuntijaryhmät (Youth Policy Advisory Group, YPAG), joissa ovat edustettuina nuorisopolitiikan asiantuntijatahot. Ryhmien jäsenillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa tutkimuksen lähtökohtiin. Hankkeen edetessä asiantuntijaryhmät tulevat tutustumaan tutkimuksen tuloksiin ja niiden tulkintoihin sekä osallistuvat tulosten poliittisten vaikutusten analysointiin. Lisäksi ryhmillä on mahdollisuus osallistua tutkimuksen tulosten ja niiden perusteella tehtävien tulkintojen kääntämiseen, jotta ne olisivat hyödyllisiä ja relevantteja nuorisotyön ja -politiikan toimijoille kansallisella ja Euroopan tasolla,. Suomen Nuorisopoliittisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on YTT Vesa Puuronen (Itä-Suomen yliopisto). Ryhmä tulee kokoontumaan kahdesti vuodessa. Jos haluatte lisätietoa Nuorisopoliittisen asiantuntijaryhmän työstä, ottakaa yhteyttä MYPLACE hankkeen Suomen johtajaan Vesa Puuroseen Sivu 3

4 RESEARCH PARAMETERS MYPLACE kerää kyselyaineistoa 30 tutkimusalueella jokaisessa maassa on 2 aluetta paitsi Saksassa 4 (2 entisessä DDR:ssä ja 2 entisessä Saksan Liittotasavallassa). Jokaisella tutkimusalueella tehdään myös 30 syvähaastattelua. Lisäksi kaikissa maissa tehdään vähintään 3 etnografista tutkimusta, jotka kohdistuivat erilaisiin nuorisoliikkeisiin ja järjestöihin. Lisäksi tutkimuksissa on mukana kustakin maasta museoita, joissa esitellään maan historiaa. Hankkeessa käytetään monimetodista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät osahankkeet 2, 3, 4, 5, 6. Lisäksi kaksi osahanketta (8 ja 9) keskittyvät koko hankkeen tulosten ja suositusten julkaisemiseen poliittisille päättäjille ja käytännön työn tekijöille sekä laajemmalle yleisölle. Kenttätyö Suomessa on tehty kahdella alueella: Kuopiossa ja Pielisen Karjalassa (Nurmes ja Lieksa). Kuopio on keskisuuri kaupunki Pohjois-Savossa, Nurmes ja Lieksa ovat pinta-alaltaan laajoja, maaseutuvaltaisia pikkukaupunkeja Itä-Suomessa. Joensuussa sijaitseva Pohjois-Karjalan Museo on hankkeen museopartneri Suomessa. (http://www.jns.fi/resource.phx/sivut/sivutmuseot/pohjoiskarjalanmuseo/english1.htx). Sivu 4

5 Osahanke 2 (WP2) Menneisyyden tulkinta (Historiallisen muistin konstruktio ja siirto) Osahankkeen johtajat : Anton Popov (University of Warwick) Dusan Deak (University of SS Cyril and Methodius, Trnava) Tämä osahanke kohdistuu MYPLACE tutkimuksen muisti osa-alueeseen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä museoiden, arkistojen, ja järjestöjen kanssa, jotka on nimetty muistin paikoiksi (sites of memory). Osahankkeen päätavoite on tunnistaa ja tuottaa vertaileva analyysi vaikeita (esim. autoritaarisia, kommunistisia, fasistisia jne.) historian jaksoja koskevista julkisista diskursseista siinä muodossaan kuin ne esiintuodaan muistin paikoissa eli julkisissa laitoksissa, jotka ovat keskittyneet muistojen ylläpitämiseen ja esittämiseen. Lisäksi tässä osahankkeessa tarkastellaan ylisukupolvittaista muistojen siirtoa perheissä ja sitä, miten se vaikuttaa nuorten kansalais- ja poliittiseen toimintaan. Tämä osahanke pitää sisällään toisiaan tukevia tutkimustehtäviä mm. etnograafisia tutkimuksia, ylisukupolvittaisia haastatteluja, nuorten focusryhmä-haastatteluja ja asiantuntijahaastatteluja. Osahankkeen aineistonkeruu on osittain jo suoritettu, kerätty aineisto on analysoitu. Osahankkeet 3 ja 4 Kenttätyön valmistelu ja osallistumisen mittaaminen kyselyllä Osahankkeen johtajat: Gary Pollock (Manchester Metropolitan University) (3 ja 4) Tina Zurabishvilli (Caucasus Research Resource Centers program, Gruusia) (4) Osahanke 3, joka loppui helmikuussa 2012 pohjusti empiirisen tutkimusasetelman ja -välineiden (kysely, haastattelut, etnografiat) viimeistelyä. Osa-hankkeessa 4 kerätään MYPLACE-projektin laajin empiirinen aineisto nuorille kaikilla tutkimusalueilla suunnatulla kyselyllä. Päämäärä on koota kyselyainesto, jonka avulla voidaan: tunnistaa nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen aktiivisuuden eri muodot kaikilla tutkimusalueilla; mitata vastaajien tietoja, asenteita ja kokemuksia, jotka koskevat politiikan ääri-ilmiöitä; selvittää nuorten demokraattista osallistumista ja demokratista järjestelmää yleensä koskevan tiedon taso ja asenteet; tuottaa maakohtaisia ja koko Eurooppaa koskevia kuvauksia poliittisesta osallistumisesta; kehittää kansallisia ja Eurooppaa koskevia poliittisen osallistumisen luokitteluita; kehittää tilastollisia malleja joiden avulla on mahdollista selvittää tekijöitä, jotka ennustavat osallistumisen eri tasoja ja tyyppejä; Tutkia ja mallintaa poliittisen osallistumisen tyyppejä yhteydessä muihin sosiaalisiin toimintoihin. Kysely aloitettiin vuoden 2012 loppupuoliskolla ja jatkuu varhaiskevääseen Kohteena on 18 0 nuorta 30 tutkimusalueella (14 maata, Itä- ja Länsi-Saksaa tarkastellaan erikseen). Osahanke 5 Osallistumisen tulkinta (puoli-strukturoidut haastattelut) Osahankkeen johtaja: Florian Sipos (University of Debrecen, Unkari) Osahanke 5:ssä tehdään noin 9 seurantahaastattelua. Haastateltavat valitaan osahanke 4:n kyselyyn vastanneiden joukosta. Tavoitteena on: Sivu 5

6 selvittää tarkemmin mitä kyselyn vastaajat tarkoittivat vastatesaan kysymyksiin tietyllä tavalla. tarjota kyselyn vastaajille mahdollisuus selittää tarkemmin näkemyksiään kyselyn avainteemoista; tarjota kyselyn vastaajille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan ja ajatuksistaan, jotka ovat tutkimuksen kannalta oleellisia mutta joita ei käsitelty kyselylomakkeessa. Osahankkeen 5 kenttätyötä on tehty samanaikaisesti osahankkeen 4 kenttätyön kanssa. Osahanke 6 Aktivismin kartoittaminen (typologiat) Osahankkeen johtajat : Airi-Alina Allaste (Tallinn University) Mariona Ferrer-Fons (Pompeu Fabra University, Barcelona) Jokainen kansallinen tutkimusryhmä suorittaa tutkimusalueillaan selvityksiä, jotka mahdollistavat alueen nuorisotoiminnan kartoittamisen ja po. toiminnan tarkastelun koko maan ja sen historian kontekstissa. Tässä yhteydessä selvitetään nuorten aktiivisuuden tila jokaisessa osallistuvassa maassa, jonka jälkeen kehitetään nuorisoaktivismia koskeva typologia. Typologia pyrkii tavoittamaan sekä ilmiön yhteiset piirteet koko Euroopassa että kansalliset ja alueelliset erityispiirteet. Osahanke 6:n erityiset tavoitteet ovat: kartoittaa ja kuvata poliittisen aktivismin tila jokaisessa tutkimukseen osallistuvassa maassa; tuottaa nuorten aktiivisuutta koskeva typologia kansallisella ja kansainvälisellä vertailevalla tasolla; ymmärtää missä määrin nuoret mobilisoituvat yhden asian ja/tai laajempien heidän maataan tai koko Euroopan unionia koskevien tavoitteiden ympärille syntyneisiin toimintoihin. paljastaa mitkä asiat eri maissa saavat nuoret toimimaan ja minkä suhteen nuoret jäävät välinpitämättömiksi. Osa-hanke 7 Aktivismin tulkinta (etnografiat) Osahankkeen johtajat: Hilary Pilkington (University of Manchester) Phil Mizen (University of Warwick) Jokaisessa maassa tehdään kolme nuorten aktivistien ryhmiin kohdistuvaa etnografista tutkimusta. Tutkittavien ryhmien luonne selvitettiin osahanke 6:n kartoitusvaiheessa. Ryhmiä ei ole valittu niiden edustavuuden vuoksi vaan koska ne ovat kiinnostavia, haastavia tai uusia aktivismin muotoja, jotka ovat tärkeitä koko hankkeen tavoitteiden ja tutkimuskysymysten kannalta. Osahanke 7:n tavoitteet ovat: tarjota syvällistä tietoa nuorten aktivistiryhmien käytännöistä koko Euroopassa; tuottaa tapaustutkimuksia nuorten aktivistiryhmistä, jotka ovat autoritaarisia tai populistisia; tarjota tapaustutkimuksia nuorisoryhmien aktivismista, jossa autoritaarisia tai populistisia poliittisia tavoitteita vastustetaan. tarkastella eroaako nuorisoaktivismi ja jos eroaa niin miten muista poliittisen aktivismin muodoista; jäljittää nuorisoaktivismin ylikansallisia yhteyksiä. Tuloksena on yli 40 etnografista tapaustutkimusta, jotka ryhmitellään samankaltaisiin ryhmiin, jotta tapaustutkimusten tuloksia voitaisiin vertailla. Sivu 6

7 Osahanke 8 Politiikka ja vaikuttavuus Osahankkeen johtajat : Marti Taru (Tallinn University) Mick Carpenter (University of Warwick) Tämän osahankkeen tarkoitus on kytkeä politiikkaan liittyvät toiminnot MYPLACE hankkeeseen alusta pitäen. Tarkoituksena on vahvistaa poliittisten päätöksentekijöiden yhteyksiä tutkijoihin Euroopan ja kansallisilla tasoilla. Euroopan tasolla hanke: tuottaa tieteellistä tietoa ja politiikkamuistioita Euroopan komission Youth in Action-ohjelmalle (27-13) kolmesta po. ohjelman painopistealueesta: nuorten osallistuminen; kultuurisen monimuotoisuuden kunnoittaminen ja rasismin sekä ksenofobian vastustaminen ja Euroopan kansalaisuus; tarjoaa politiikkamuistioita Euroopan Nuorisopoliittisen tietokeskuksen kautta (EKCYP) (http://youthpartnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index), jonka toimintaa ylläpitävät Euroopan Neuvosto (CoE) ja Euroopan komissio. Lisäksi hanke levittää tutkimuksen tuloksia Euroopan komission kansallisten kirjeenvaihtajien ja Euroopan neuvoston nuorisotutkimusverkoston kautta. Tavoitteena on yhteistyössä löytää tapoja soveltaa tutkimuksen tuloksia politiikkoja koskevien evaluaatioiden ja suositusten yhteydessä. julkaista tutkimushankkeen tuottamaa tietoa nuorten toiminnoista CORDIS-järjestelmän kautta koko Eurooppaan. Kansallisesti hanke: Luo yhteyksiä relevantteihin kansallisiin instituutioihin ja organisaatioihin ja tarjoaa niiden käyttöön tutkimuksen tuloksia; työskentelee poliittisten päätöksentekijöiden ja käytännön työntekijöiden kanssa tutkimustuloksiin perustuvan, poliittisten päätöksentekijöiden, nuorisotyön ammattilaisten ja tutkijoiden tarpeita palvelevan nuorisopoliittisen julkaisun tuottamiseksi paikallisella kielellä. Julkaisun tulisi keskittyä kansallisesti kiinnostaviin teemoihin. levittää aktiivisesti ja markkinoi tätä yhteistyössä syntyvää julkaisua kansallisesti ja paikallisesti. Kaikissa 14 maassa on perustettu nuorisopoliittiset asiantuntijaryhmät, joiden jäsenet ovat tuoneet panoksensa tutkimusasetelman muotoilemiseen. Asiantuntijaryhmät voivat osallistua tutkimuksen tulosten tulkintaan, nuorisopoliittisten suositusten laatimiseen ja tutkimustulosten julkaisemiseen edellä kerrotuilla tavoilla. Work Package 9 Tutkimustulosten tunnetuksi tekeminen Osahankkeen johtajat: Gary Pollock (Manchester Metropolitan University) Elena Omelchenko (Research Centre Region, Ul ianovsk State University) Tämä osahanke kattaa kaikki tutkimus tulosten tunnetuksi tekemiseen liittyvät toiminnot: akateemiset julkaisut, web sosiaalinen media (Wordpress, Twitter ja Facebook) visuaaliset tavat tehdä tutkimusta ja sen tuloksia tunnetuksi (mukaan lukien elokuvat ja valokuvakokoelmat, näyttelyt) Sivu 7

8 . konferenssit tulosten julkaisutapahtumat museoiden kanssa MYPLACE countries Sivu 8

9 TIETOJA HANKKEESTA HANKKEEN NIMI KOORDINATTORI KONSORTIO Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (MYPLACE) Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaistoiminta Professori Hilary Pilkington, University of Manchester, United Kingdom Caucasus Research Resource Centre Tbilisi, Georgia Centro Investigacao e Estudos de Sociologia Lisbon, Portugal Daugavpils Universitate Daugavpils, Latvia Debreceni Egyetem Debrecen, Hungary Friedrich-Schiller Universitaet Jena Jena, Germany Institut Drustvenih Znanost Ivo Pilar Zagreb, Croatia Manchester Metropolitan University Manchester, United Kingdom Panteion University of Social and Political Sciences Athens, Greece State Institution of Ulyanovsk Research and Development Centre Region Ulyanovsk, Russian Federation Syddansk Universitet Sønderborg, Denmark Tallinn University Tallinn, Estonia The University of Manchester Manchester, United Kingdom The University of Warwick Coventry, United Kingdom Universitaet Bremen Bremen, Germany Universitat Pompeu Fabra Sivu 9

10 Barcelona, Spain University of Eastern Finland Kuopio, Finland Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnavae Trnava, Slovakia RAHOITTAJA KESTO FP7 Framework Programme for Research of the European Union Collaborative project Activity SSH : Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience kesäkuu 2011 toukokuu 2015 (48 months). BUDJETTI EU :n rahoitus: WEBSITE LISÄTIETOJA KIRJALLISUUTTA 0 Martin Price (Project Manager) Deliverable 2.1: Country based reports on discourse production (publication via European Commission and MYPLACE website pending). Sivu 10

POLITIIKKAMUISTIO 2. Eurooppalainen. - EUROOPPALAINEN POLITIIKKAMUISTIO 2 - Sivu 1 JOHDANTO

POLITIIKKAMUISTIO 2. Eurooppalainen. - EUROOPPALAINEN POLITIIKKAMUISTIO 2 - Sivu 1 JOHDANTO Eurooppalainen POLITIIKKAMUISTIO 2 01011 MYPLACE: Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement (Muisti, nuoriso, poliittinen perintö ja kansalaistoiminta) Tämä on EU:n seitsemänteen puiteohjelmaan

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Tilanne tällä hetkellä Ohjelmasta Euroopan parlamentin päätös19.11.2013, ministerineuvoston päätös lähipäivinä?

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Kaupunkiaktivismi Lahen voimavarana

Kaupunkiaktivismi Lahen voimavarana Lahen aktiivien tapaaminen 26.11.2015 Kaupunkiaktivismi Lahen voimavarana Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Maija Faehnle, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos ja Suomen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden Suomenlahti-vuoden visio Miksi Suomenlahti-vuosi? Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden aktiivista vuorovaikutusta

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa

Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Ajankohtaista Marie Curie -ohjelmassa Elina Juntunen, Suomen Akatemia Erasmus Mundus infopäivä 21.11.2011 1 23.11.2011 Muutama sana Akatemian tuesta tutkijaliikkuvuudelle Akatemian strategia ja kansainvälisen

Lisätiedot

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää?

Osallisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys: hankkeita, projekteja vai arkista elämää? Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen tunnistamisen avulla (SA264436) OSATUTKIMUS II: Lasten ja

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002

Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002 Sosiologian opetus ja tutkimus 30 vuotta Joensuun yliopisto Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002 Jukka Oksa 13.12.2002 Karjalan tutkimuslaitos Joensuun yliopiston erillislaitos, perustettu

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Mielenterveystutkimuksen rahoitus Euroopassa on suhteessa paljon pienempää kuin kyseisten

Mielenterveystutkimuksen rahoitus Euroopassa on suhteessa paljon pienempää kuin kyseisten Miksi mielenterveystutkimusta? Mielenterveyden häiriöt muodostavat suuren taakan niistä kärsiville henkilöille, heidän perheilleen ja yhteiskunnalle. Joka toinen suomalainen kokee elämänsä aikana mielenterveyden

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA!

VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA! VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA! MAAHANMUUTON ESR-KEHITTÄMISTYÖN SAAVUTUKSET Helsinki 13.11.2014 Tapani Kojonsaari EUROOPPALAISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN TYÖVOIMA-, KOULUTUS JA ELINKEINOPOLITIIKASSA EDISTÄMÄLLÄ

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue

Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Online and mobile communications for Crisis Response and Search and Rescue Hätä- ja häiriötilanteiden aikana niiden vaikutuspiiriin kuuluvat kansalaiset voivat älypuhelimien ja sosiaalisen median avulla

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa Kokemuksia Alankomaista, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta

Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa Kokemuksia Alankomaista, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta 1 Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa Kokemuksia Alankomaista, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta Markku Harrinvirta Pivotal Consulting Oy 19.8.2010 2 Sisällys

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015

Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 sivu 1 Ferratum Oyj:n Eurooppalainen Kesäbarometri 2015 Kesälomaan käytettävä kulutus suhteutettuna talouden tuloihin Kesäkulutus Euroopassa SUHTEELLINEN KULUTUS ERI MAISSA VIRO 60.2 % 17 % LATVIA BULGARIA

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA?

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUS: SILKKAA SANAHELINÄÄ VAI MIETITTYJÄ TAVOITTEITA? Tutkimushanke: Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin (SA134949) Osahanke I: Osallistuminen,

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia?

Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Viro ja Latvia hankeyhteistyössä: lisää haasteita vai uusia ulottuvuuksia? Itämerihaasteen kansallinen seminaari 16.11.2010 Satu Viitasalo-Frösén Helsingin kaupungin ympäristökeskus Miksi uusi hanke? 2007

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto

Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Monikanavaisen rahoituksen vaikutuksia priorisoitumiselle? Markku Pekurinen, tutkimusprofessori Osastojohtaja - Palvelujärjestelmäosasto Rahoituksen tarkastelussa kolme tasoa 1. Rahoitustapa Miten sosiaali-

Lisätiedot

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX

ICC Open Market Index 2013. Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC Open Market Index 2013 Ennakkotiedot 10.5.2013 ICC OPEN MARKET 2013 INDEX ICC OPEN MARKET INDEX INTRO ICC OPEN MARKET INDEX 2013 Tausta Talouden taantumassa yrityselämässä koettiin huolta markkinoilla

Lisätiedot

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Monikulttuurista ohjausta tutkimushankkeissa 04/03/15 Päivikki, Koponen, Satu Jokela, Anneli Weiste-Paakkanen, Liisa Larja, Marja-Leena Viitaniemi, 1 UTH-tutkimus Ulkomaista

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009

menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Rakennusaineet Lisää tähän otsikkonousuun ja yritysten menestykseen Sakari Tamminen 31.3.2009 Maailmantalouden kriisi leviää aaltoina Suomeen Suhdannekuva yhä synkkä Maailmantalouden kriisi jatkuu Raju

Lisätiedot

Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa. Tiina Eerikäinen 12.4.2011

Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa. Tiina Eerikäinen 12.4.2011 Suomalainen valtiontakuujärjestelmä EU:n vertailussa Tiina Eerikäinen 12.4.2011 Valtiontakuu ja jaettu vastuu -alatyöryhmän raportti Eri maiden valtiontakuujärjestelmien vertailu Maat, joilla ei ole valtiontakuujärjestelmää

Lisätiedot