Loimaan keskusta-alueiden osayleiskaavaehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loimaan keskusta-alueiden osayleiskaavaehdotus"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOIMAAN KAUPUNKI Loimaan keskusta-alueiden osayleiskaavaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P14421

2 2 (9) Sisällysluettelo 1 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen liitto... 9

3 3 (9) 1 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viranomaiskommentin pääkohta: 1.1 Aiemmassa lausunnossa EL V-keskus huomautti uusien AP-alueiden väestökehitysarvioihln nähden liian suuresta määrästä. Tarkistetussa ehdotuksessa onkin poistettu yksittäinen alue maakunnallisesti merkittävältä maisema-alueelta. Edelleen tulisi tutkia esimerkiksi entiselle virkistysalueelle sijoitetun AP/res - alueen sekä sen viereisen uuden työpaikka-alueen (TP) yhteensovittamista. Vastine: Merkitään tiedoksi. AP-alueiden tarkoituksenmukainen mitoitus on otettu huomioon tarkistetussa kaavaehdotuksessa. Osayleiskaavatyön pohjaksi tehdyn mitoituksen mukaan kaupungin kehittämisen pääpaino ja uudisrakentamisen tarve keskittyy tulevaisuudessa pääosin keskustaajaman alueelle. Yleiskaava synnyttää uusia asemakaavoitettavia asuinalueita noin 148 hehtaaria ja yritysalueita noin 85 ha. Uusien alueiden sijainti ja koko on esitetty tarkemmin kaavaselostuksessa. Osayleiskaavan tavoitevuoteen 2030 mennessä yllä mainitut pinta-alat tarkoittaisivat noin 10 hehtaaria uusia asuinalueita vuositasolla ja noin 5,5 ha yritysalueita vuositasolla. Nämä ovat varsin kohtuullisia määriä, kun huomioidaan maapoliittiset mahdollisuudet maanhankintaan yksityisiltä. Väestönkasvua voidaan sijoittaa uusille alueille noin asukasta (arviolla 20 as/ha, kun oletetaan, että puolet aluevarauksista toteutuu). Kaupungin väestötavoite osayleiskaavoitettavalle alueelle on vuoteen 2030 mennessä noin 760 uutta asukasta, joten aluevarauksia osoitetaan hieman yli kaksinkertainen määrä todelliseen tarpeeseen nähden. Osayleiskaavan tavoitteiden rakenteellisen eheytymisen, kaupunkikuvan parantamisen, maankäytön joustovaran, maapolitiikan sekä asumisväljyyden kasvun ohella on asuinalueiden varausten osalta merkille pantavaa, että työpaikka-alueiden toteutuminen on sidoksissa tarjolla oleviin asuinmahdollisuuksiin. 1.2 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin selvitys on riittävä MRL 71 b :n mukaisten yleiskaavan sisältövaatimusten toteuttamisen arvioimiseksi. Selvityksessä todetut vaikutukset keskustan kauppaan edellyttävät keskustan ulkopuolisen kaupan laadun ja määrän tarkkaa kaavallista ohjausta viimeistään alueen asemakaavassa. Vastine: Merkitään tiedoksi. 1.3 KM-1 aluevarauksen asemakaavoitusta ohjaavaa määräystä on syytä täsmentää yksiselitteiseksi esim. Alueelle voidaan asemakaavassa osoittaa vähittäiskaupan keskittymä tai vähittäiskaupan suuryksikköjä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 6000 k-m². Vastine: Kaavamääräys on täsmennetty seuraavaan muotoon:

4 4 (9) KM-1 KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ. Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vähittäiskaupan keskittymän, jonka yhteenlaskettu kerrosala on enintään k-m². Alue on tarkoitettu ensisijaisesti vähittäiskaupan toiminnoille, joita ei voi sijoittaa keskusta-alueelle (C-1 tai C-2). Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti pääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasapainoisen kokonaisuuden. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuteen, miellyttävyyteen ja esteettömyyteen. Tavoitteellinen kerrosluku I-III. 1.4 P-2-määräys: ELY-keskus ei suosittele päivämäärien käyttöä kaavamääräyksissä. Tarkistettuun ehdotukseen lisätty päivittäistavarakaupan suuryksikön kieltävä määräys ei ole oleellista, koska kaava ei sitä muutoinkaan mahdollista. ELY-keskus suosittelee määräyksen kirjoittamista esim. muotoon: "Alueelle ei asemakaavassa saa osoittaa tiva-kauppaa lukuun ottamatta muuta kaupan suuryksikköä eikä yli 500 k-m²:n suuruisia päivittäistavarakaupan myymälätiloja." Vastine: kaavamääräys on muutettu pääkäyttötarkoituksen mukaan muotoon KMT. Kaavamääräys on muokattu saatujen kommenttien perusteella seuraavaan muotoon: KMT KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA TYÖPAIKKOJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVIEN ERIKOISTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. Alueelle saa sijoittaa myös merkitykseltään seudullisia paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksiköitä, mikäli maakuntakaava sen mahdollistaa. Alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti pääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasapainoisen kokonaisuuden. Tavoitteellinen kerrosluku I-III. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä.

5 5 (9) 1.6 Loimaan kaupungin aineiston kaavakartassa liite 5, päivitetty viitataan "maakuntakaavaluonnokseen". Teksti tulee muuttaa vastaamaan nykytilannetta. Vastine: Liite on päivitetty esitetyn mukaisesti. 1.7 Liitteen 5 kartassa ja taulukossa on sekaannus perustettujen luonnonsuojelualueiden osalla. Nämä tulee korjata SL-merkinnöin: Hirvenoton ls-alue ( VSA207343) ja Lammin+Salmin ls-alue (VS VSA206975). Vastine: Liite on päivitetty esitetyn mukaisesti. 1.8 Tämän osayleiskaavan M-1, MT- ja MV -alueille sijoittuva rakentaminen ei ole haja-asutusluonteista rakentamista. Tähän viittaa osayleiskaavaehdotuksen kaavamääräyskin, jonka mukaan koko osayleiskaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa merkintöjä ja määräyksiä onkin M-alueiden osalta hieman muutettu ja täsmennetty. Näiden osalta todetaan, että M-2 -merkintä on ohjausvaikutukseltaan selkeämpi muodossa: M-2 MAA- JA METSÄTALOUSALUE. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Vastine: Merkitään tiedoksi. M-2-kaavamääräys on seuraavassa muodossa: M-2 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Aluetta voidaan käyttää lisäksi ulkoiluun ja virkistykseen pääasiallista käyttötarkoitusta vaikeuttamatta. 1.9 ELY-keskus toteaa, että taajamarakenteen läheisyys ei puolla Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavan käyttöä Loimijoen rantarakentamisen ohjauksen välineenä. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa loma-asuntopaikkojen määrä ei ole vähentynyt, päinvastoin. ELY-keskuksen kannan mukaan maakuntakaavan loma-asumisen mitoitussuositukset on tulkittu kaavaehdotuksessa liian väljästi. Vastine: Maankäyttö- ja rakennuslain ( /895) tavoitteena on alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen avulla luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata suunnittelun laatu ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa asioiden valmisteluun. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Suunnittelutarve koskee uuden rakennuksen rakentamista, olemassa olevan rakennuksen huomattavaa laajentamista ja vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi. Ellei kaavaa ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

6 6 (9) Pääosa nyt yleiskaavoitettavasta ranta-alueesta on haja-asutusaluetta, jota ei ole perusteltua asemakaavoittaa. Taajama-alueet ja niiden välittömät lähialueet on jätetty rantayleiskaavoituksen ulkopuolelle jo asemakaavoitettuina ja asemakaavoitettavina alueina. Vaihtoehdoksi muiden kaava-alueen ranta-alueiden suunnitteluun jää täten yleiskaavoitus tai rakentamisen ohjaaminen poikkeamisluvilla myös jatkossa. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla, jota voidaan käyttää rakennusluvan perustana (MRL momentti) rantavyöhykkeellä tai alueella, voidaan osoittaa kokonaisvaltaisesti koko suunnittelun kohteena olevan alueen rantarakennuspaikkojen määrä. Samalla turvataan maanomistajien tasapuolinen kohtelu tutkimalla rakennusoikeus maanomistajayksiköittäin käyttäen emätila-periaatetta. Kokonaisvaltaisessa yleiskaavatason suunnittelussa huomioidaan poikkeamislupia paremmin rantojen ja vesistön sietokyky (luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvot, vesistön kuormitus). Lisäksi kaupungin rakennusvalvonnan toiminta helpottuu, koska ranta-alueen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella. Ranta-asutuksen ohjaamisella pelkillä poikkeusluvilla ei koskaan saavuteta yhtä hyvää tulosta kuin kokonaisvaltaisella kaavallisella suunnittelulla. Alueen luonnonarvoja ei voisi turvata ilman kokonaisvaltaista luonto- ja maisemaselvitystä mikä kuuluu osana yleiskaavaprosessiin. Kaavoituksen avulla toteutuu myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu, sillä rakennuspaikkoja määrittäessä käytetään yleiskaavaan sisältyviä mitoitusperusteita. Täten alueen rantarakentamisen ohjaamisen välineenä on perusteltua käyttää rantayleiskaavoitusta asemakaavoituksen ja varsinkin poikkeamislupien sijaan. Loimaan seudun maakuntakaavan mukaan Mitoituksen vaihteluväliä (0-3 loma-asuntoa / km) tulee soveltaa joen rannan laadun perusteella siten, että peitteettömillä tai sortumavaarana vuoksi rakennuskelvottomilla rannoilla sovelletaan tehokkuutta nolla. Peitteisyyden lisääntyessä sekä joen leveyden ja muiden rakentamiskelpoisuusehtojen ollessa olemassa sovelletaan nollaa korkeampia tehokkuuksia. Maakuntakaavan mukaisesti rakennusoikeuden määrään vaikuttaa rannan kokonaismäärä ja loma-asuntojen määrää rantaviivakilometriä kohden (lay/km) kuvaavan mitoitusluvun tulkinta kyseisellä suunnittelualueella. Noudatettava mitoitustaso kussakin tapauksessa on neuvottelun tulos, missä lähtökohtana on rannan rakennettavuuden arviointi mitoitusvyöhykkeen keskimääräiseen rannan laatuun verrattuna. Joissain tapauksissa suunnittelun kohteena olevan rannan laadusta johtuvaa rakennusoikeutta joudutaan vertaamaan muiden mitoitusvyöhykkeiden keskimääräiseen rantaan. Tavoitteena on, että rakennettavuudeltaan, saavutettavuudeltaan ja muiden tekijöiden suhteen samanlaisten rantojen rakennusoikeuden määrä on sama koko Varsinais-Suomen alueella. Mitoituslaskelmissa ei ole kaavaehdotuksessa käytetty läheisyyskerrointa, koska maakuntakaavassa esitetyt mitoitusnormit on mitoitettu siten, että läheisyyskerrointa ei tarvitse käyttää. Läheisyyskertoimen toisin sanoen sisältyvät maakuntakaavan mukaisiin mitoitusnormeihin. Maakuntaliitto on tuonut tämän kannan ilmi viranomaisneuvottelussa ja asia on kirjattu kaikkien osallistujien hyväksymään muistioon. Kaava-alueen ranta-alueille on suoritettu useita maastokatselmuksia Loimaan kaupungin ja kaavoittajan toimesta. Tarkasteluissa on todettu ranta-alueen

7 7 (9) osiltaan avoimiksi mutta rakennettavuudeltaan hyviksi. Lisäksi ranta-alueilla sijaitsee entuudestaan runsaasti vakituista asumista ja loma-asumista, joka mahdollistaa täydennysrakentamisen osoittamisen sekä vakituisen asumisen, että loma-asumisen osalta. Tarkastelun perusteella on todettu, että kaavaalueen rannat sopivat rakentamiseen pääosin hyvin ja siten maakuntakaavassa esitetyn skaalan 0-3 lay/km alapäätä ei ole perusteltua käyttää. Kaavassa on käytetty kahta mitoitusvyöhykelukua: - Alueilla, jolle ei kohdistu merkittäviä lisärakentamista rajoittavia arvoja, ja jotka maiseman, maaperän tai yhdyskuntarakenteen vuoksi katsottu rakentamisen kannalta suotuisiksi, on käytetty mitoitusnormia 2,5 lomaasuntoa /km. Näihin alueisiin voidaan lukea lähes koko Loimijoen varsi kaava-alueella. Alueella on runsaasti olemassa olevaa vakituista asumista, joka sijoittuu jokivarteen tai sen välittömään läheisyyteen. Myös jokirannan maaperä on todettu soveltuvaksi rakentamiseen. Lisäksi jokiranta on läpi kaava-alueen hyvin homogeeninen. - Alueilla, joilla on haluttu säilyttää maisema-arvot, kulttuurimaisema-arvot tai luonnontila pääpiirteittäin mahdollisimman hyvin, ja jotka maaperän tai yhdyskuntarakenteen vuoksi eivät rakentamisen kannalta ole täysin suotuisia on käytetty mitoitusvyöhykelukua 1,5 lay/km. Näitä alueita ovat mm. valtakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat maisema-alueet. Rantarakentamista ohjaavan kaavan sisältövaatimuksia koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain 73 :ssä ei ole säädetty kilometrikohtaisesta lomarakennusten enimmäismäärästä taikka rantaviivan mittaustavasta. Näin ollen kunnalla on laaja liikkumavara päättäessään ranta-alueille sijoitettavan lomarakentamisen määrästä. Kaavaa laadittaessa on kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain 73 huomioon ottaen selvitettävä muun ohella ranta-alueiden soveltuvuus rakentamiseen, alueiden maisemalliset arvot, luonnonsuojelukohteet ja muut luonnonarvot ja perustettava kaavan maankäyttöratkaisut näihin ominaisuuksiin. Kunta saattaa hyväksyä kaavan laadinnan perustaksi yleiset mitoitusperusteet, joissa voidaan päättää esimerkiksi lomarakennuspaikkojen enimmäismäärästä joko koko kaavaalueella tai mitoitusvyöhykkeittäin ja tietynlaisesta rantaviivan mittaustavasta. Mitoitusperusteiden suhteen kunnalla on laaja liikkumavara, kunhan mitoitusperusteita soveltaen laadittu kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 73 :ssä ja perustuslain 6 :ssä säädetyt vaatimukset. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty rantamitoitus on maakuntakaavan hengen mukainen ja noudattaa oikeuskäytännössä hyväksyttyjä periaatteita. Rantamitoituksessa on huomioitu alueen rakennettavuus sekä luonto-, maisema-, ja kulttuurimaisema-arvot. Lisäksi rantamitoitus jättää kohdassa edellä esitetyn mukaisesti runsaasti rakentamiselta vapaata virkistyskäytön turvaavaa rantaviivaa. Täten voidaan katsoa, että laadittu rantamitoitus ja siten koko yleiskaava rantarakentamisen osalta täyttää MRL 73 :ssä esitetyt sisältövaatimukset Koska tv-alueet on muutettu tv-selvitysalueiksi, voidaan tarvittavat selvitykset siirtää tehtäväksi asemakaavoitusvaiheessa. Vastine: Merkitään tiedoksi.

8 8 (9) 1.11 Kaavaehdotuksen tarkistuksen yhteydessä kaavakartalta ja liitteestä nro 7 on poistettu rakennetun kulttuuriympäristön kohteet nro 77, 92 ja 98. Liitteen mukaan poistot on tehty maastokäyntien perusteella. Muutoksesta tulisi kuitenkin kuulla museoviranomaisia. Vastine: Merkitään tiedoksi. Museoviranomaisilta on pyydetty asiaan kannanottoa, mutta sellaista ei ole saatu.

9 9 (9) 2 Varsinais-Suomen liitto Lausunnon pääkohta: 2.1 Laadittaessa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista mahdollistavia kaavoja on huomioitava, että siirtymäsäännösajan päätyttyä suuryksiköiden sijoittamisen edellytys on KM -merkintä. Tätä ei osayleiskaavaehdotuksessa vielä ole huomioitu. Kaavamerkintä tulee ajankohtaiseksi, mikäli alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavamuutosta, jota yleiskaava ohjaa. 2.2 Loimaalla käynnissä olevien kahden kaavatason samanaikainen laadinta edellyttää kaavaratkaisujen rinnakkain tarkastelua. Lausunnolla olleesta TIVA - kaupan asemakaavaehdotuksesta liitto on nostanut esiin samoin KMmerkinnän käytön, mutta myös kokonaismitoittamisen haasteet tilanteessa, jossa alemman kaavatason kaavat etenevät etuajassa niitä ohjaavan maakuntakaavan suunnitteluprosessiin nähden. Siirtymäsäännösajan päätyttyä kaikkien yli k-m² suuruisten vähittäiskaupan yksikköjen sijoittaminen edellyttää KM -merkintää ja seudullisten hankkeiden osalta maakuntakaavamerkintää. Nyt lausunnoilla olevien kaavojen kauppaa sisältävät kaavamerkinnät P-2 ja KTY-2 vanhenevat suuryksiköiden sijoittamisen suhteen siirtymäsäännösajan jälkeen, vaikka niiden kaavamääräyksissä suuryksiköt onkin huomioitu. Siirtymäsäännösaikaan viitattaessa on hyvä käyttää pelkästään siirtymäsäännöskäsitettä ilman päivämäärää. Vastine: P-2-merkintä on muutettu KMT-merkinnäksi, jonka kaavamääräys on seuraava: KMT KAUPALLISTEN PALVELUJEN JA TYÖPAIKKOJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA PALJON TILAA VAATIVIEN ERIKOISTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tarpeisiin. Alueelle saa sijoittaa myös merkitykseltään seudullisia paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksiköitä, mikäli maakuntakaava sen mahdollistaa. Alueelle sijoittuvan vähittäiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle, esim. auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti pääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasapainoisen kokonaisuuden. Tavoitteellinen kerrosluku I-III. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. 2.3 Osayleiskaavakarttaselitteissä on merkintä PV, Palvelujen ja varastoinnin alue, jota ei löydy kaavakartasta. Vastine: Kaavamerkinnän tarkoittama aluevaraus löytyy valtatien 9 varresta.

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2260 Diaarinumero 4145/1/09 1 (19) Asia Valittaja Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Pieksämäen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2 17.6.2011 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2.2011) SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...2

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot