2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus"

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/0112/5 Ratapihantie HELSINKI Diaarinumero Puhelin /11/4103 Faksi /11/4103 Sähköposti Asia Asemakaavaa koskeva valitus Valittaja 1. Espoon ympäristöyhdistys ry Päätös, josta valitetaan 2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Espoon kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulloonsilta - Kullbron asemakaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän asemakaavan muutosehdotuksen piirustusnumero 6368, joka käsittää korttelin sekä katu- ja virkistysalueet 80. ja 63. kaupunginosassa (Vanhakartano, Järvenpää), alue Valituksessa esitetyt vaatimukset 1. Espoon ympäristöyhdistys ry:n valitus Asemakaavamuutos on hylättävä lain vastaisena, koska alempiasteisella kaavalla ei saa loukata ylempiasteista kaavaa. Kaavapäätös on voimassaolevan yleiskaavan, voimassa olevan valtioneuvoston hyväksymän maakuntakaavan, luonnonsuojelulain, luontodirektiivi ja myös yleisen edun vastainen. Päätöstä ei saa panna täytäntöön lain vastaisena. Päätös ei perustu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaava perustuu virheelliseen tulkintaan voimassaolevasta maakuntakaavasta. Kaava on lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 1, 5 ja 9 :n, 24 2 momentin ja 28 :n 1 momentin ja 3 momentin 1 ja 6. kohtien, 36, 42 ja 54 :n sekä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 2 :n vastainen. Uusi maakuntakaava oli nähtävillä asti. Siinä Kulloonsillan alueelle esitetään uutena seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä. Tähän päätökseen sovelletaan voimassa olevaa maakuntakaavaa, jossa ei ole esitetty po. alueelle vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ympäristöministeriön hyväksymässä lainvoimaisessa maakuntakaavassa alueella ei ole varausta vähittäiskaupan suuryksikölle, josta hankkeessa on kyse, eikä tilaa vaativasta erikoistavaran kaupan yksiköstä, kuten päätöksenteon pohjaksi esitetyssä aineistossa väitetään.

2 Päätös on olemassa olevan yleiskaavan vastainen. Alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on käyttötarkoituksena "ensisijaisesti teollisuuden ja varastoinnin alue (merkintä T)". Em. merkintä ei mahdollista ns. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan rakentamista ainakaan siinä mittakaavassa kuin po. asemakaavapäätöksessä on tarkoitettu. Asemakaavamuutoksen perusteluissa väitetään, että paljon tilaa vaativissa myymälöissä varastointiin käytetään yli puolet rakennuksen kerrosalasta. Tosiasiassa esim. Bauhaus-myyntikonseptissa (suunnitteilla po. alueelle) varastotilat edustavat korkeintaan muutamaa kymmentä prosenttia kokonaismyymäläalasta, koska varastona toimii käytännössä myymälätila, jota täytetään keskusvarastosta. Väite on siis virheellinen. Kaavamuutoksen perusteluissa väitetään, että paljon tilaa vaativan erikoistavaran myymälöitä ei oteta huomioon myymäläkeskittymän vaikutuksia harkittaessa. Väite perustuu virheelliseen lain tulkintaan, koska paljon tilaa vaativalla kaupalla tarkoitetaan oikeuskäytännössä tuotteita, jotka kokonsa tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi edellyttävät suuria myyntipinta-aloja. Niitä ovat esim. autot, huonekalut, rakennustarvikkeet ja maataloustarvikkeet. Bauhaus ei myy mainitunlaisia tuotteita, joten sen vaikutukset olisi täytynyt arvioida po. asemakaavan muutoksen yhteydessä. Päätöksen perusteluissa väitetään lisäksi, että esitetty maankäyttö sopii toiminnallisesti asutuksen kanssa paremmin yhteen kuin voimassa olevan yleiskaavan mahdollistama teollisuus- ja varastorakentaminen. Tosiasiassa kauppakeskuksen rakentaminen lisää alueelle suuntautuvaa pienautoliikennettä moninkertaisesti yleiskaavan mahdollistamaan teollisuus- ja varastorakentamiseen verrattuna ja on olemassa olevan asutuksen kanssa huonosti yhteen sovitettavissa, varsinkin koska liikennej ärj estelyitä (Järvenperäntien jatko) ei ole saatettu loppuun. Hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien viereisellä tontilla vireillä olevan ABCliikennemyymälärakennuksen hankkeesta. Hallinto-oikeus on todennut, että kyseessä on vaikutuksiltaan erittäin merkittävistä hankkeista, jotka vaativan kaavallisen valmistelun suunnittelutarveratkaisun sijaan. Asia on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana osana kaavoituskokonaisuutta. Tässä yhteydessä vierekkäiset tontit on kytkettävä samaan kaavalliseen valmisteluun, koska ne mm. liikennejärjestelyiltään liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Nyt kaavoituskokonaisuus on tarkoituksellisesti pilkottu pienempiin osiin, jolloin toimivan ja turvallisen ympäristön kokonaisuus jää suunnittelematta j a hämärtyy. Kaavaselostuksessa todetaan, että alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan yksikön, muun erikoistavarakaupan myymälätiloja, lähipalvelutiloj a j a lasten sisäseikkailupuiston. Em. toiminnot eivät ole voimassaolevan kaavan T merkinnän mukaisia, joten hyväksytty asemakaavamuutos on olemassa olevan yleiskaavan vastainen. Kyse on vähittäiskaupan suuryksiköstä.

3 Alueella voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on käyttötarkoituksena "ensisijaisesti teollisuuden ja varastoinnin alue (merkintä T)". T - alueelle voidaan sijoittaa myös suuria varasto- ja myyntitiloja vaativaa alueelle sopivaa kauppaa. Kaavoitettu maankäyttö ei ole alueelle sopivaa, koska sillä on haitallisia vaikutuksia alueen liikenneturvallisuudelle, kevyenliikenteen turvallisuudelle ja sen toimintaedellytyksille, kulttuuriarvoille ja ympäristölle. Kaavoitettu maankäyttö aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Uuden maankäytön synnyttämäksi lisäliikenteeksi on arvioitu ajoneuvoa vuorokaudessa, raskasta liikennettä tästä määrästä on arvioitu olevan 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yleiskaavassakin T -varaus perustuu sille, että alueelle on yleiskaavassa varattu T -toiminnalle riittävä liikennereitti. Yleiskaavan tievarauksia ei ole suunniteltu aikoinaan esitetynkaltaisille liikennemäärille. Asemakaavaselostuksen mukaan Vanhakartanontie on 1. luokan kohde Espoon kaupungin vanhojen teiden suojeluluokituksessa. Kaavamuutos aiheuttaa merkittäviä muutoksia tienvarren kokonaiskuvaan. Kohdassa todetaan, että uusi kiertoliittymä muuttaa merkittävästi tien luonnetta ja on historiallisella tiellä vieras elementti. Kaavavalmistelu ei näin ollen täytä MRL:n 5 ja 54 :n vaatimuksia. Kaavoituksen yhteydessä tehdyt selvitykset ovat myös puutteellisia ja riittämättömiä, vaikutusta kulttuuriarvoihin ei ole selvitetty ja mm. museoviraston mielipidettä ei ole selvitetty. Kaavavalmistelu ei näin ollen täytä MRL:n 9 :n vaatimuksia. Asemakaavaselostuksen mukaan uusi maankäyttö lisää liikennettä alueella ja liikenneturvallisuus heikkenee. Liikennemelu kasvaa tietyillä alueilla ja aiheuttaa meluhaittaa. Lisääntyvä liikenne aiheuttaa alueelle häiriötä. Kulloonsillan seudun liikenteen toimivuustarkastelut - selvityksessä (Trafix ) todetaan, että liikenne ruuhkaantuu ja jonoja uhkaa muodostua Kehä III:lle asti. Tiehallinto / Uudenmaan tiepiiri on kuitenkin lausunnossaan edellyttänyt Kehä III:n liikenteen toimivuuden varmistamista kaikissa olosuhteissa. Alueen liikennesuunnittelu ja kokonaiskaavoitus on siis tekemättä. Po. kaavoitus on tarkoitushakuisesti irrotettu kokonaisuudesta. Hanke olisi kokonaisuudessaan vaatinut päätöksenteon pohjaksi osayleiskaavaa. Hankkeesta olisi pitänyt laatia YVA-selvitys. Espoon kaupunginvaltuuston päätöksessä on hyväksytty valtuuston toivomus: "Valtuusto toivoo, että Kehä III:n ympäristöä tarkastellaan Kehä III:n molemmin puolin ulottuvana kokonaisuutena, jotta eri aikoina toteutuvien hankkeiden yhteiset vesistö- ja ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa ja arvioida. Kokonaisuus vaatisi vesiensuojelun sekä Natura- ja YVA- lainsäädännön mukaista kokonaisarviota." Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt uuden päätöksen, jossa sanotaan että hankkeen haittavaikutukset, myös hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, eivät todennäköisesti vastaa suuruudeltaan YVA-asetuksen hankeluetteloiden hankkeiden vaikutuksia. Sanamuoto osoittaa, että ELY keskus ei ole ollut itsekkään asiasta varma ja antanut ikään kuin suuntaaantavan lausunnon ja jättänyt lopullisen päätöksen Espoon kaupungin viranomaisille. Koska eri viranomaiset ovat antaneet asiasta

4 keskenään ristiriitaisia ja perusteiltaan epävarmoja lausuntoja, hyvä asioiden valmistelu edellyttää, että kaavoittavan viranomaisen täytyy valmistella asiat erityistä huolellisuutta noudattaen. Tässä tapauksessa se edellyttää YVA-selvityksen tekemistä, kuten valtuustokin on päätöksessään edellyttänyt. Kun lasketaan yhteen viereinen ABCmyymälän rakennusoikeus m2, nyt po m2:n rakennusoikeus ja vastapäiselle tontille Kehä 111:n pohjoispuolelle suunnitellut m2, suunnitelma kokonaisuutena ylittää rajan, jossa yleiskaavatasoinen YVA-suunnitelma on välttämätön. Lisäksi po. kaava-alue sijaitsee Natura-alueeksi luokitellun Matalajärven vieressä ja rajoittuu mm. sen valuma-alueeseen. Kaavapäätös aiheuttaa mm. merkittäviä liikenteen tuomia haitallisia vaikutuksia Natura-alueelle, koska suuri osa liikenteestä ohjautuisi Koskelontielle ja Matalaj ärventie saastekuormineen, maantiesuoloineen sekä sulfaatteineen Matalajärven lähivaluma-alueelle. Päätös on maankäyttö- j a rakennuslain 1, 5 j a 137 :n 2 j a 3 kohdan sekä YVA-lain 4 :n 1 momentin vastainen, koska Järvenperäntien jatkoa ei ole rakennettu. Alueen liikennejärjestelyt eivät kestä suunniteltujen kauppakeskusten yhteensä laskettuja liikennemääriä. Kaavamuutoksella ollaan rakentamassa kauppakeskittymää, joka vastaa kolmasosaa Sello-kauppakeskuksen neliömetrimäärästä. Liikennesuunnittelua ei ole tosi asiassa edes pyritty selvittämään koko aluetta tarkastelevana suunnitelmana. Vanhakartanon ja Järvenperän alue on voimakkaan muutospaineen aluetta. Alueelle on tulossa paljon kaavamuutoshankkeita, ja niiden seurauksena alueen liikennemäärät kasvaisivat valtavasti. Suunnitellusta kauppakeskuksesta luontevin ajoyhteys eteläiseen suuntaan alueelle Jupperi-Laaksolahti-Viherlaakso-Kilo kulkee Kulloonmäentien läpiajon kautta. Kauppakeskuksen rakentaminen aiheuttaa Kulloonmäentielle suuren liikennemäärän lisääntymisen ja siitä aiheutuvan merkittävän haitallisen yhdyskuntakehityksen syntymisen. Jo aiemmin kaupungin itsensä tilaaman Ramboll Finland Oy:n tekemän aluetta koskevan liikennemäärätutkimuksen mukaan Kulloonmäentien liikennemäärä tulee lisääntymään tasolle ajoneuvoa / vrk, kun vuoden 2005 tilanne on 5500 ajoneuvoa vuorokaudessa (Ramboll Finland Oy, meluselvitysmuistio ). Suunnitelmissa ei oltu edes huomioitu po. kaltaisen kaupan suuryksikön liikennemääriä. Kun otetaan huomioon, että alueella ei ole juuri mitään julkista liikennettä, siitä aiheutuu haitallista yhdyskuntakehitystä. Kaavapäätös tulee kumota myös geologisilla ja biologisilla perusteilla. Kallioperän rakennettavuuskartta osoittaa että Kulloonsillan alueelta kulkee murtumavyöhyke Matalajärven suuntaan, eikä hankkeen vaikutusta lähdejärvi Matalaj ärveen sen pohj avesilähteisiin ja lähdevedenmuodostukseen ja lähdepohj aveden mahdolliseen saastumiseen ole tutkittu. Matalajärven makrofyyttireliktivesikasvillisuus koostuu harvinaisista kalkkilähdejärvilajeista, jotka vaativat keskikalkkista ympäristöä. Valtaosa lajistosta ei siedä ravinteisuutta eli typpeä ja fosforia, ja ovat täysin riippuvaisia kallioperän runsaasti kalsiumia tuovista pohj avesilähteistä. Kalkkia vaativan j ouhividan ehkä Suomen suurin

5 esiintymä oli vielä v Espoon Matalaj ärvessä. Vaikka po. asemakaavan muutosalue ei kuulu suoraan Matalajärven valumaalueeseen, geologisten murtumalinjojen kautta mahdollisesti muodostuu ja kulkeutuu alueelta lähdepohjavesiä Matalajärveen ja ainakin vaikuttavat merkittävästi pintavesien saastumiseen. Jo nyt Matalajärven valuma-alueen katettu pinta-ala on kriittisillä rajoilla. 2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitus Päätös tulee kumota lainvastaisena. Hyväksytyn asemakaavan liikerakennusten korttelialuetta (KL-1) koskeva kaavamääräys sallii korttelialueen kokonaisrakennusoikeudesta ( k-m2) käytettäväksi 15 % muun erikoistavarakaupan myymälätiloiksi, lähipalvelutiloiksi ja lasten sisäseikkailupuistoa varten. Kyseinen 15 %:n osuus tarkoittaa yhteensä k-m2 :n alaa. Lisäksi kyseisen kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle tulee sijoittaa vähintään 400 k-m2:n ja enintään k-m2:n suuruinen päivittäistavarakaupan yksikkö. Edellä mainitut kerrosneliömetrimäärät tarkoittavat yhteensä kerrosneliömetriä, mikä puolestaan merkitsee maankäyttö- ja rakennuslain 58 ja 114 :n säännöksissä tarkoitettua vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueella on voimassa vuonna 1996 vahvistettu Pohjois-Espoon yleiskaava (osa 1). Asemakaava -alue on yleiskaavassa teollisuuden ja varastoinnin aluetta (T), jolle voi sijoittaa myös suuria varastointi- ja myyntitiloj a vaativaa kauppaa. Uudenmaan maakuntakaavassa asemakaava-alue on taajamatoimintojen aluetta ja Kehä III:n kehittämisvyöhykettä. Nyt hyväksyttyä asemakaavaa on laadittu vuodesta Asemakaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskus antoi asemakaavaehdotuksesta lausuntonsa Sekä viranomaisneuvottelussa että lausunnossa ympäristökeskus on korostanut tarvetta selvittää kaupallisten palveluiden sijoittaminen kokonaisvaltaisesti eli Espoossa yleiskaavatasoisesti. Espoo on hyväksynyt lähialueelle Koskelo I asemakaavan, joka sisälsi kaupallista toimintaa. Edelleen Lommilaan on tekeillä asemakaava, joka käsittää huomattavan paljon kaupallista toimintaa. Nyt hyväksytyn asemakaavan kaupallisen selvityksen sivulla 33 todetaan, että keskeinen vaikutus Kulloonsillan toiminta- ja kehitysedellytyksiin on myös Kehä III:n varrella sijaitsevilla nykyisillä ja uusilla kaupan keskittymillä. ELY keskus katsoo, että hyväksyttyä asemakaavaa laadittaessa ei yleiskaava ole ollut MRL:n 42 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjeena. Yleiskaavaa ei näin ollen ole otettu huomioon MRL:n 54 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Kun lisäksi otetaan huomioon edellä kerrotut lähialueella tapahtuneet ja tapahtuvat kaupan keskittymien asemakaavat, ELY keskus katsoo, että nyt hyväksytyn asemakaavan osalta ei voida pitää selvitettynä sitä, että asemakaava luo edellytyksiä palvelujen alueelliselle saatavuudelle MRL:n 54 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Asian käsittely ja selvittäminen

6 Espoon kaupunginhallitus on antanut lausunnon. ELY keskus on tulkinnut kaavamääräystä virheellisesti siten, että mainittu 15 % (4 200 k-m2) on suoraan lisätty päivittäistavarakaupan k-m2 :in myymälätiloihin, jolloin näistä yhdessä tulisi maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama vähittäiskaupan suuryksikkö. Kaavamääräystä luetaan oikein siten, että erikoistavaran kaupan myymälöiden tulee olla erillisiä yksiköitä, joista kunkin pinta-alan tulee jäädä alle k-m2:n rajan. Kyseessä ei myöskään ole sellainen myymäläkeskittymä, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Asemakaava on yleiskaavan mukainen rakentamisalueiden rajaamisperiaatteiden, virkistysalueverkoston, liikennejärjestelyjen ja pääkäyttötarkoituksen osalta. Kyseessä on yleiskaavan sisällön täsmentyminen asemakaavoituksen yhteydessä. Lausunnon mukaan Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on selvittänyt kaupallisten palveluiden sijoittumista yleiskaavatasoisesti Espoon kaavoitusohjelmaan sisältyvässä Espoon kaupan palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa 2030 ( Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011). Kumpikin valittaja on antanut vastaselityksen. Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston päätöksen, koska yleiskaava ei ole ollut ohjeena asemakaavaa laadittaessa sillä tavoin kuin maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n 1 momentissa ja 54 :n 1 momentissa säädetään. Perustelut Sovellettuja oikeusohjeita Maankäyttö- ja rakennuslain 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n 1 momentin mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 50 :n mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

7 Maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n 1 momentin mukaan asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä samassa laissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 d :n 1 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee pykälän 2 momentin mukaan myös olemassa olevan vähittäiskaupan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suuryksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäiskaupan myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkittävä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) 4 :n 1 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Nämä hankkeet on lueteltu tyhjentävästi ympäristövaikutustenarviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (YVA-asetus) 6 :ssä. YVA-lain 4 :n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioonottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä YVA-lain 4 :n 2 momentissa säädetään, YVA-lain 4 :n 3 momentin ja YVA-asetuksen 7 :n mukaan otettava huomioon hankkeen ominaisuudet, kuten hankkeen koko ja sen aiheuttama pilaantuminen ja muut haitat, sijainti, kuten nykyinen maankäyttö ja luonnon sietokyky, sekä vaikutusten luonne, kuten vaikutusalueen laajuus ja vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä j a vaikutuksen kesto. YVA-lain 6 :n 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 4 :n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen. Asemakaava ja asemakaavan kuvaus

8 Suunnittelualue sijaitsee Kehä IIIan varressa noin 5,5 km Turunväylän ja Kehä III risteyksestä koilliseen ja noin 4 km Espoon ja Vantaan rajalta länteen Kulloonsillan eritasoliittymän kohdalla Kehä III:n ja Vanhankartanontien välissä. Kaava-alue käsittää rakentamatonta talousmetsää ja tiealueita. Suunnittelualue raj autuu Kulloonmäen, Haapaniemen ja Nepperin asuntoalueisiin. Asemakaavalla osoitetaan liikerakennusten korttelialue (KL-1), jonka kokonaiskerrosala on k-m2. Korttelitehokkuudeksi muodostuu e = 0,33. Rakennusoikeus on osoitettu KL-1 -alueelle kolmelle eri rakennusalalle ( m2, m2 ja m2). Liikekorttelin liikenne ohjataan uuden Kulloonympyrän kiertoliittymän kautta Kehä III:lle. Alueen itäreunan lähivirkistysalueen (VL) läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen ulkoilureittiyhteys. Asemakaavaselostuksen mukaan asemakaavan tavoitteena on kehittää Kulloonsillan aluetta laadukkaana kaupallisena alueena. Alueelle sijoitetaan erityisesti paljon tilaa vaativan kaupan tiloja. Lisäksi mahdollistetaan Pohjois-Espoon kaupallisten lähipalveluiden kehittäminen. Ympäristövaikutusten arviointi ja Natura-alueen läheisyys (Espoon ympäristöyhdistys ry: n valitus) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tekemällään päätöksellä päättänyt, ettei Kulloonsillan kauppakeskushankkeeseen sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Päätöksen mukaan hankkeen haittavaikutukset eivät todennäköisesti suuruudeltaan vastaa YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksia. Päätöksen mukaan alueen toiminnallisesta suunnittelusta huolehditaan asemakaavoituksessa ja liikenteen toimivuudesta ja siihen liittyvien haittojen lieventämisestä huolehditaan lisäksi liikennesuunnittelussa. Kun otetaan huomioon asemakaavoituksen yhteydessä laaditut luontoselvitykset, maisemasta ja maisemavaikutuksista tehty selvitys sekä liikenteestä tehdyt selvitykset ja muun muassa näiden perusteella tehty asemakaavan vaikutusarviointi, hallinto-oikeus katsoo, ettei kaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä voida pitää lainvastaisena sen vuoksi, ettei hankkeesta ole laadittu YVA-lain mukaista erillistä ympäristövaikutusten arviointia. Suurin osa kaava-alueesta kuuluu Pitkäjärven eikä Natura-alueeseen sisältyvän Matalajärven valuma-alueeseen. Luontoselvityksen (Faunatica Oy 2008) mukaan kaavahankkeella ei ole vaikutuksia Matalajärven Natura-alueeseen, eikä hankkeen vaikutuksista katsottu tarpeelliseksi tehdä erillistä Natura-arviota. Hallinto-oikeus katsoo, ettei Matalajärven sijainti lähimmillään noin 850 metrin etäisyydellä kaava-alueesta vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n toisella puolella anna aihetta arvioida toisin YVAselvityksen tarpeellisuutta. Hallinto-oikeus katsoo myös, ettei erillisen luonnonsuojelulain 65 :n 1 momentissa tarkoitetun Natura-alueeseen kohdistuvan vaikutusselvityksen tekeminen ole ollut tarpeen.

9 Vanhakartanontien historialliset arvot (Espoon ympäristöyhdistys ry: n valitus) Alueelta laaditun maisemaselvityksen ( / WSP Finland Oy) perustella on arvioitu kaavahankkeen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Kaavaselostuksen mukaan Kuninkaantien historialliseen linjaukseen puututaan Kulloonmäentien, Kulloonsillan ja Vanhakartanontien risteyksessä, missä uusi liittymä muuttaa rajatulla alueella merkittävästi tien luonnetta. Espoon kaupunginmuseon antaman lausunnon mukaan kaupunginmuseo on tarkastellut asemakaavaehdotusta kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten kannalta. Vanhakartanontien puoleinen osa korttelialueesta on osoitettu kaavassa merkinnällä sk-1 kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeäksi alueen osaksi, jolla on huomioitava Vanhakartanontien historialliset ja maisemalliset arvot. Kaupunginmuseolla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Hallinto-oikeus katsoo, ettei asemakaavalla hävitetä rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. Asemakaava perustuu riittäviin selvityksiin eikä tältä osin ole asemakaavan sisältöä koskevien vaatimusten vastainen. Alueen liikennejärjestelyt (Espoon ympäristöyhdistys ry: n valitus) Asemakaava-alueen liikenteen järjestämistä on selvitetty Pöyry Infra Oy:n päivätyssä Kuullonsillan liikenne -selvityksessä ja Trafixin laatimassa, päivätyssä selvityksessä "Kulloonsillan seudun liikenteen toimivuustarkastelut". Tiehallinto on antanut asemakaavaehdotuksesta päivätyn lausunnon. Liikekorttelin liikenne on tarkoitus ohjata alueelle uuden rakennettavan kiertoliittymän kautta. Liikenteen toimivuudesta tehdyn tarkastelun mukaan kiertoliittymän toimivuus vuoden 2009 tilanteessa on hyvä ja vuoden 2030 ennustetilanteessa kohtalainen. Kaavan tilavaraus mahdollistaa lisäkaistojen rakentamisen kiertoliittymään. Melualueelle ei ole suunniteltu melusta kärsiviä toimintoja. Asemakaavan mukainen rakentaminen ei merkittävästi lisää Vanhakartanontien liikenteen määrä. Kehä 111:n varrella on seudullinen kevyen liikenteen yhteys, joka alittaa Kulloonsillan. Kevyen liikenteen reitti kulkee molemmin puolin Kulloonsiltaa sekä Vanhakartanontien itäpuolella. Liikennesuunnitelmaa on pidettävä toimivana. Hallinto-oikeus katsoo, että asemakaavalla luodaan riittävät edellytykset liikenteen järjestämiselle. Asemakaava perustuu riittäviin selvityksiin eikä ole liikenteen järjestämisen osalta asemakaavan sisältöä koskevien vaatimusten vastainen. Vähittäiskaupan suuryksikkö Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) asemakaava-alue on taajamatoimintojen aluetta. Kaava-alue kuuluu maakuntakaavassa osoitettuun kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeeseen, joka on maankäytön muutospaineen alaista aluetta. Vyöhyke on tarkoitettu suunniteltavaksi ensisijaisesti työpaikkatoimintojen alueena, jolle voidaan sijoittaa myös kaupallisia palveluita.

10 Keskustatoimintojen ulkopuolinen merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö on maakuntakaavassa osoitettu Espoon alueella Lommilaan. Uudenmaan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan merkitykseltään seudullisina erikoiskaupan suuryksikkönä pidetään Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa pääsääntöisesti kooltaan yli 10000M2 :n suuruista yksikköä. Päivittäistavarakaupan osalta suuryksikön merkityksen laajuus arvioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaikutustarkastelujen perusteella. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan yksiköitä ei maakuntakaavassa ole esitetty. Ne eivät maakuntakaava laadittaessa ole kuuluneet maankäyttö- ja rakennuslain ohjausvaikutuksen piiriin. Kesällä 2011 nähtävillä olleessa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa vähittäiskaupan suuryksikköverkkoa on täydennetty esittämällä suuryksikkömerkintä sellaisille vähittäiskaupan suuryksiköille, jotka eivät laatunsa puolesta voi sijaita keskusta-alueilla. Luonnoksessa on Kehä III:n varteen Kulloonsillan alueelle osoitettu uusi merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Kaavaselostuksen mukaan pääkaupunkiseudulla merkitykseltään seudullisen erikoistavarakaupan, joka ei laatunsa puolesta sovellu keskustoihin, alarajaksi esitetään k-m2. Vähittäiskaupan suuryksiköt on merkitty kohdemerkinnöillä, joiden sijainti ja laajuus tarkentuvat kuntakaavoituksessa siten, että ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :n (319/2011) mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Hallituksen esityksestä 309/2010 vp ilmenevien lain perustelujen mukaan aiemmin voimassa ollut paljon tilaa vaativan kaupan erityisasema on poistettu, ja kaikki yli kerrosneliömetrin suuruiset vähittäiskaupan myymälät ovat lain tarkoittamia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kyseinen maankäyttö- ja rakennuslain muutos 319/2011 on tullut voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen voimaantulosäännöksen mukaan lain 71 a :ää sovelletaan paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan kuitenkin vasta neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Hallituksen esityksen (309/2010 vp) mukaan tämä merkitsee sitä, että kunta voi hyväksyä asemakaavan, jossa osoitetaan merkitykseltään seudullinen tilaa vaativan erikoistavaran kaupan yksikkö alueelle, jota ei ole maakuntakaavassa osoitettu vähittäiskaupan suuryksikölle. Valituksenalaisen asemakaavan asemakaavamääräyksen mukaan liikerakennusten korttelialueelle KL-1 saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Alueelle tulee sijoittaa vähintään 400 k-m2:n ja enintään k-m2:n suuruinen päivittäistavarakaupan yksikkö. Korttelialueen kokonaisrakennusoikeudesta saa enintään 15 % käyttää muun erikoistavaran kaupan myymälätiloja, lähipalvelutiloj a ja lasten sisäseikkailupuistoa varten. Näin ollen asemakaavassa osoitetusta liikerakennuskorttelin k-m2:n suuruisesta rakennusoikeudesta saa k-m2 käyttää muun kuin tilaa vaativan erikoistavarakaupan tai päivittäistavarakaupan yksikön rakentamiseen. Korttelialueen pääkäyttötarkoituksen mukaisia paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja voidaan sijoittaa kortteliin k-m2

11 riippuen siitä, kuinka suuri on päivittäistavarakaupan yksikkö. Muuta kuin tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälätiloja voidaan KL-kortteliin sijoittaa enimmillään k- m2. Kaupunginhallitus on lausunnossaan esittänyt, että valituksenalaisen asemakaavaan sisältyviä vähittäiskaupan laatua ja kokoa koskevia asemakaavamääräyksiä on tulkittava siten, että korkeintaan k-m2:n päivittäistavarakaupan myymälän lisäksi kortteliin saadaan sijoittaa muun erikoistavaran kaupan myymälöitä, joiden on oltava päivittäistavarakaupan myymälästä erillisiä yksiköitä ja joiden kunkin pinta-alan tulee jäädä alle k-m2 n rajan. Tällä perusteella kaupunginhallitus katsoo, ettei asemakaava salli vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamista alueelle. Asemakaavassa on KL-1 -kortteliin osoitettu kolme erillistä rakennusalaa: m2, m2 ja m2. Kaavaselostuksen mukaan rakennusalat ohjaavat rakennusmassojen sijoittamista korttelissa siten, että asiakassisäänkäynnit ja pysäköinti sijoittuvat Kehä III:n puolelle ja rakennukset muodostavat yhtenäisen, eteläpäästään kaareutuvan rintaman Kehää vasten. Kaavaselostuksessa todetaan, että uudisrakennukset muodostavat selkeän, muurimaisen tilanjakajan Kehä III:n ja sen itäpuolisen asutuksen välille. Hallinto-oikeus toteaa, että pelkästään se, että rakennukseen on tarkoitettu sijoittuvan myymälöitä, joista jokaisen pinta-ala jää maankäyttö- ja rakennus lain 71 a :ään kirjatun vähittäiskaupan suuryksikön kerrosalarajan alapuolelle, ei vapauta vähittäiskauppaa maankäyttö- ja rakennuslain erityisestä sääntelystä, kun otetaan huomioon, että vähittäiskaupan suuryksikkönä pidetään maankäytto- ja rakennuslain 71 d :n 2 momentin mukaan myös sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Maakäyttö- ja rakennuslain 71 d :n mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Hallinto-oikeus toteaa, että liikerakennusten korttelialueen KL-1 -korttelin kaavamääräystä on tulkittava kaavamääräyksen sanamuodon mukaisesti. Koska nyt hyväksytyssä asemaakaavassa aluetta ei erityisesti osoiteta vähittäiskaupan suuryksikköä varten, rakennuslupaa sellaisen sijoittamiseen KL-1 -kortteliin ei voida kyseessä olevan asemakaavan perusteella myöntää eikä alueelle saa muodostaa asemakaavalla vähittäiskaupan suuryksikköä. Maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutus Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c :n 1 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Tämä periaate sisältyy myös aikaisemmin voimassa olleisiin vähittäiskaupan sijoittumista koskeviin maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin. Pykälän 2 momentin mukaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on

12 maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. Hallituksen esityksen (309/2010 vp) mukaan säännös tarkoittaa sitä, että jos asemakaavassa halutaan osoittaa merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, se edellyttää, että maakuntakaavassa on sijoittumisen mahdollistava merkintä. Muiden vähittäiskaupan suuryksiköiden kohdalla tulee ottaa huomioon yleiskaavan ohjausvaikutus. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Espoon Pohjoisosien yleiskaava osa 1. Siinä alue on osoitettu teollisuuden ja varastoinnin alueeksi (T). Alueella voidaan sallia myös suuria varasto- ja myyntitiloja vaativaa alueelle soveltuvaa kauppaa. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan yleiskaavan T -merkinnällä on osoitettu alueet, jotka soveltuvat myös paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin, mihin ei yleiskaavassa ole erikseen osoitettu muita alueita. Koska asemakaavaan sisältyvä alue rajautuu olemassa oleviin asuntoalueisiin, sinänsä hyvän elinympäristön suunnitteluperiaatteen mukaista on tällaisella alueella painottaa yleiskaavan sallimaa kaupallista toimintaa kaupunginhallituksen lausunnossa esitetyn mukaisesti. Hallinto-oikeus toteaa kuitenkin, ettei alueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava osoita alueelle laajamittaista vähittäiskauppaa, eikä sellaisen sijoittumisedellytyksiä ole yleiskaavassa muutoinkaan tutkittu. Sillä seikalla, että Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on selvittänyt kaupallisten palveluiden sijoittumista yleiskaavatasoisesti Espoon kaavoitusohjelmaan sisältyvässä Espoon kaupan palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa 2030 (Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011) asemakaavan hyväksymisen jälkeen, ei ole merkitystä voimassa olevan yleiskaavan oikeusvaikutusta arvioitaessa. Kun otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ään liittyvä edellä selostettu siirtymäaikasäännös, pelkästään tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikön sij oittamiselle ei ole maakuntakaavan ohj ausvaikutuksesta j ohtuvaa estettä. Asemakaavalla muodostuvan KL-1 -korttelin osoittamisen lainmukaisuuden osalta kyse on nimenomaan alueella voimassa olevan yleiskaavan tulkinnasta ja ohjausvaikutuksesta. Suurten vähittäiskaupan myymälöiden sijainnin ohjauksen kehittäminen oli eräs vuonna 2000 voimaan tuleen maankäyttö- ja rakennuslain keskeisistä tavoitteista. Vähittäiskaupan suuryksikköjen muodostaminen on maankäyttö- ja rakennuslaissa erityisen ohjauksen kohteena kauppakeskittymien laajalle ulottuvien vaikutusten vuoksi. Kaupan keskittyminen suuryksiköihin on johtanut kaupunkikeskustojen taantumiseen paitsi kauppapalvelujen myös muun palvelutarjonnan osalta. Vähittäiskaupan suuryksiköt aiheuttavat myös huomattavia laajalle ulottuvia liikenteellisiä vaikutuksia. Kyse on myös maankäyttömuodosta, joka liittyy valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Kaavoitettavan alueen maanomistajan aloitteesta laaditussa Kulloonsillan kaupallisessa selvityksessä (FCG Suunnittelukeskus Oy, 22,10,2007 ja ) on tuotu esiin nyt vireillä olevan kaavahankkeen jatkoksi suunniteltu muu Kulloonsillan alueen liikerakentaminen. Selvityksen mukaan Kulloonsillan kaupan alueen liiketilan kokonaismitoitus on alustavien suunnitelmien mukaan k-m2. Nyt

13 kaavana esitetyn ensimmäisen toteutusvaiheen päivittäistavaramyymälä ja tilaa vaativa erikoistavarakauppa ja muu erikoistavarakauppa palvelevat lähinnä Pohjois-Espoon asukkaita, mutta erityisesti tilaa vaativa erikoistavarakauppa myös muita kuin Espoossa asuvia asiakkaita. Nyt esitetyssä kaavaratkaisussa paljon tilaa vaativan erikoistavaran ja muun vähittäiskaupan myyntipinta-ala muodostavat kerrosalaltaan k-m 2:n suuruisen kokonaisuuden. Muuta kuin tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myyntitiloja voidaan KL-1 -kortteliin sijoittaa yhtensä k-m2. Hallintooikeus katsoo, että alueella voimassa olevan yleiskaavan sisällön ja toisaalta vähittäiskaupan suuryksikköihin kohdistuvan ohjaustavoitteen vuoksi yleiskaavan osoittamaa maankäyttöratkaisua, jolla alue on osoitettu teollisuuden ja varastoinnin ohella myös paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin, ei voida muuttaa nyt päätetyllä tavalla asemakaavalla. Toisin kuin kaupunkisuunnittelukeskuksen päivätyssä selvityksessä 1588/503/2008 ja kaupunginhallituksen lausunnossa hallinto-oikeudelle on katsottu, kyse ei ole pelkästään yleiskaavan maankäyttöratkaisun täsmentymisestä, vaan alueen osoittamisesta vaikutuksiltaan erilaiseen käyttötarkoitukseen kuin mihin se on yleiskaavassa osoitettu. Merkittäviä ja laajalle ulottuvia vaikutuksia omaavat maankäyttöratkaisut tulee tehdä yleispiirteisellä kaavalla. Hallinto-oikeus katsoo, että asemakaavassa osoitettu maankäyttöratkaisu vaatii yleiskaavan muuttamista. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon kaava-asiakirj oista ilmenevä tavoite kokonaisuutena huomattavan suuren, rakennusoikeudeltaan k-m2:n suuruisen kaupallisen keskittymän toteuttamisesta alueelle, yleiskaava ei ole ollut ohjeena asemakaavaa laadittaessa sillä tavoin kuin maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n 1 momentissa säädetään. Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös on lainvastainen, ja se on kumottava. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut Kuntalaki 90 Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 ja 3 luku Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 191 :n 4 momentin mukaan muilla kuin kunnalla ei ole oikeutta hakea muutosta päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Valitusosoitus on liitteenä (kaava-asia). Hallinto-oikeuden kokoonpano Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Liisa Heikkilä, Janne Aer (t) ja Taina Pyysaari.

14 Esittelijäjäsen Taina Pyysaari Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu Päätös Espoon ympäristöyhdistys ry Pasi Raipola Hansatie 24 B ESPOO Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL HELSINKI Jäljennös Espoon kaupunginhallitus Hallinto-oikeuden kirjaamo IRL Tiedoksi tilastollista seurantaa varten (EV 248/1998 vp - HE 101/1998 vp): - ympäristöministeriö

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

VALITTAJA Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5, 02770 ESPOO mailto: espyy.ry@kolumbus.fi Yhdistyksen kotipaikka on Espoo

VALITTAJA Espoon ympäristöyhdistys ry Pappilantie 5, 02770 ESPOO mailto: espyy.ry@kolumbus.fi Yhdistyksen kotipaikka on Espoo HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo Ratapihankatu 9 PL 120 00521 HELSINKI Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi KUNNALLISVALITUS VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS Espoon kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA; LOMMILAN JA KULLOONSILLAN KAUPPAKESKUKSET, ESPOO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA; LOMMILAN JA KULLOONSILLAN KAUPPAKESKUKSET, ESPOO Päätös Dnro UUDELY/52/07.04/2010 13.9.2010 Julkinen Kesko Oyj (saantitodistuksella) Satamakatu 3 00016 KESKO HOK-Elanto Liiketoiminta Oy (saantitodistuksella) PL 53 00441 Helsinki Svenska småbruk och egnahem

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot