Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2009-2013 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004"

Transkriptio

1 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 Elintarviketurvallisuusvirasto Puh

2 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU) Sisällys 1 ESIPUHE MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET STRATEGISET TAVOITTEET Vaikuttavuutta koskevat strategiset tavoitteet Elintarviketurvallisuus Eläinten terveys ja hyvinvointi Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Valvontajärjestelmää koskevat strategiset tavoitteet Valvonnan toiminnalliset tavoitteet Valvonnan strategiset toimenpiteet ja painopistealueet VALVONNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ VALVONTAVIRANOMAISET JA NIIDEN TEHTÄVÄT Valtionhallinto Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Valtiovarainministeriö (VM) Työ ja elinkeinoministeriö (TEM) Ympäristöministeriö (YM) Elintarviketurvallisuusvirasto Lääninhallitukset Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) Tullilaitos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Puolustusvoimat Poliisi Kunnallishallinto Muut viranomaistehtäviä hoitavat Valtuutetut tarkastajat ja näytteenottajat Valtuutetut rajaeläinlääkärit Hygieniaosaamistestaajat Eläinsuojeluvalvojat Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisessä kuljetuksessa käytettävän kaluston testaajat Ulkopuoliset asiantuntijat Maksut ja korvaukset Valvonnasta perittävät maksut Toimijoille maksettavat korvaukset VALVONNAN TOIMINTAPERUSTEIDEN VARMISTAMINEN Valvonnan suunnittelu Kohdentaminen Kattavuus Yllätyksellisyys Kuvatut toimintatavat ja ohjeistus Puolueettomuus ja laatu Valvonnan toimeenpano

3 6.2.1 Viranomaisten toimivalta Suomessa Aineelliset resurssit Henkilökunnan riittävyys ja osaaminen Valvonnan tiedonhallinta ja tietojärjestelmät Seuraamukset Valvonnan arviointi ja raportointi Auditoinnit sekä valvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus Raportointi Johdon katselmukset Korjaavat toimenpiteet VALVONNAN KOORDINAATIO, YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ Yleistä Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliset järjestöt Yhteistyö Euroopan unionissa Pohjoismainen yhteistyö Ilmoitus- ja hälytysjärjestelmät RASFF-järjestelmä INFOSAN-järjestelmä CPCS avunanto- ja yhteistyöjärjestelmä Eläintaudit EY-lannoitteista annetut kiellot Kasvinterveysjärjestelmän mukaiset ilmoitukset Kasvisten kauppanormien valvontajärjestelmän mukaiset ilmoitukset Luomutuotteissa havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ilmoittaminen Viranomaisten välinen kansallinen koordinaatio ja yhteistyö Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien tulosohjaus Kuntien ohjauksen koordinointi Auditointien koordinaatioryhmä Zoonoosikeskus Biologisten uhkien osaamiskeskus Neuvottelu- ja lautakunnat Muut viranomaisten väliset yhteismuodot Viranomaisten sisäinen koordinaatio Sidosryhmäyhteistyö Valvonnan viestintä Viestintä normaalioloissa Viestintä erityistilanteissa Neuvonta ja kuluttajainformaatio Suunnitelmakauden painopisteet ja keskeiset muutokset LABORATORIOTOIMINTA Kansalliset vertailulaboratoriot Hyväksytyt laboratoriot Lainsäädäntöön perustuva laboratorioiden hyväksyminen Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet Laboratorioverkon kehittäminen VALMIUS- JA VAROSUUNNITELMAT VALVONTAJÄRJESTELYT Elintarvikevalvonta Yleistä Tuotevalvonta Hygienia Lihantarkastus

4 10.2 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Yleistä Eläinten terveys Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Eläinten lääkintä Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Eläinten hyvinvointi Eläimistä saatavat sivutuotteet Tukivalvonta Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Maataloustuotteiden ja tuotantotarvikkeiden valvonta Yleistä Kylvösiementen sertifiointi, lajiketutkimustehtävät ja siemenkaupan valvonta Hukkakauravalvonta Lannoitevalmisteiden valvonta Kasvinsuojeluaineiden valvonta Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonta Rehuvalvonta Viljan interventiovalvonta Kasvisten kauppanormien valvonta Luonnonmukaisen tuotannon valvonta Muuntogeenisten tuotantopanosten ja elintarvikkeiden valvonta TOIMINTAKENTÄN MUUTOKSET Toteuttamisvaiheessa olevat muutokset Suunnitteilla olevat muutokset LIITTEET Liite 1. Asiakirjassa käytettyjen lyhenteiden selitykset Liite 2. Luettelo nimetyistä kansallisista vertailulaboratorioista Suomessa

5 1 ESIPUHE Euroopan Yhteisöjen asetuksella (EY) N:o 882/ (valvonta-asetus) on annettu yleiset säännökset yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa rehu- ja elintarvikelainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön sekä kasvinterveyslainsäädännön virallista valvontaa varten. Asetuksen 41 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava kokonaisvaltainen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan valvonta-asetuksen ja EY:n yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/ tehokas täytäntöönpano. Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU) vahvistettiin ensimmäisen kerran vuonna Nyt vahvistettavaa suunnitelmaa on tarkistettu ja kehitetty vuosiraportoinnin yhteydessä esiin tulleiden valvonnan kehittämistarpeiden ja toimenpideehdotusten sekä komissiolta, valvontaketjun viranomaisilta ja sidosryhmiltä eri tilaisuuksissa saadun palautteen ja kehittämisehdotusten perusteella. Keskeisinä muutoksina suunnitelmassa on aikaisempaa selvemmin kuvattu valvonnan strategiset tavoitteet (luku 3), valvonnan johtamisjärjestelmä (luku 4) sekä valvonnan koordinaatio ja yhteistyö (luku 7). Lisäksi suunnitelman rakennetta on kehitetty ja siihen on sisällytetty kokonaisuutena n toimialan valvontastrategia , jonka tavoitteet, toimenpiteet ja hankkeet aikatauluineen on maaliskuussa 2009 päivitetty vastamaan valvonnan raportointituloksia sekä entistä paremmin myös valvonta-asetuksen horisontaalisia vaatimuksia (luvut 6 ja 10). Sektorikohtaisissa suunnitelmissa kunkin sektorin valvonnan vaikuttavuudelle ja toiminnallisuudelle asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä on konkretisoitu. Suunnitelmakausi on viisi vuotta. Valvonta-asetuksen soveltamisalan lisäksi valvontasuunnitelma kattaa myös muun n toimialaan kuuluvan valvonnan keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla. Valvontasuunnitelma on laadittu sellaiseen muotoon, että se toimii samalla valvontaketjun kuvauksena ja käsikirjana valvontahenkilöstölle koko valvontaketjussa. Valvontasuunnitelma tarjoaa valvontaa koskevaa tietoa myös toimialan tutkimuslaitoksille, valvonnan yhteistyökumppaneille ja muille elintarvikeketjun toimijoille. Valvontasuunnitelma toimitetaan valvonta-asetuksen mukaisesti pyydettäessä myös EU:n komissiolle. Vastuu suunnitelman valmistelusta on ollut lla. Muilla valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on ollut tilaisuus esittää näkemyksensä suunnitelmasta valmisteluvaiheessa järjestetyssä erityisessä kuulemistilaisuudessa. Kuulemistilaisuudessa esitetyt kannanotot ja lausunnot on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon suunnitelmaa viimeisteltäessä. Helsingissä Jaana Husu-Kallio Pääjohtaja 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta valvonnasta 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 5

6 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET Valvonnalla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa maataloustuotteiden, maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden, kasvinterveyden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa sekä elintarvikevalvontaa. Muilta osin määritelmissä noudatetaan lähtökohtaisesti valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisia määritelmiä. Määritelmä- ja sanastotyötä kansallisen valvontasuunnitelman keskeisten käsitteiden osalta jatketaan. Tietojärjestelmiin liittyvän sanastotyön osalta KUTI 1 sanasto on valmis 3 : Liitteeseen 1 on koottu asiakirjassa käytetyt lyhenteet ja niiden selitykset. 3 STRATEGISET TAVOITTEET 3.1 Vaikuttavuutta koskevat strategiset tavoitteet Elintarviketurvallisuus Elintarviketurvallisuuden strategiset tavoitteet perustuvat elintarviketurvallisuudesta annettuun valtioneuvoston selontekoon eduskunnalle (2006) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM), sen elintarvike- ja terveysosaston (ELO) ja Elintarviketurvallisuusvirasto n strategioihin, toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja pitkän aikavälin tulostavoitteisiin. Elintarviketurvallisuus on Suomessa kansainvälisesti arvioiden hyvällä tasolla, mutta elintarvikkeisiin liittyy meilläkin merkittäviä riskejä. Tavoitteena on säilyttää hyvä taso kehittämällä koko elintarvikeketjun kattavaa elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää valvontaa säädösten edellyttämällä tavalla. Riskien odotetaan kuitenkin kasvavan tulevaisuudessa. Haasteina nähdään elintarvikekaupan kansainvälistymisen lisääntyminen ja saavutetun turvallisuustason ylläpitäminen. Myös kuluttajaryhmissä tapahtuvat muutokset on otettava huomioon elintarviketurvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Elintarviketurvallisuusriskien hallinnassa painotetaan eläimistä ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä tarttuvien tautien (zoonoosien) estämistä ja kriisinhallinnan kehittämistä edelleen. Keskeisintä kriisinhallinnassa on ihmisten terveyttä uhkaavien vakavien tautien vastustaminen. Tavoitteena on, että elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä vähenevät 7 %:lla vuoteen 2012 mennessä. Suomessa toteutettava kansallinen salmonellavalvontaohjelma, jonka Euroopan yhteisön komissio hyväksyi Suomelle liittymisneuvotteluiden yhteydessä vuonna 1994, antaa hyvät edellytykset valvoa salmonellatilannetta eläimissä ja eläimistä saatavissa elintarvikkeissa. Salmonellan osalta tavoitteena on edelleen säilyttää hyvä, alle 1 %:n taso tuotantoeläimissä ja eläimistä saatavissa elintarvikkeissa. Elintarviketuotantoeläinten rehujen osalta tavoitteena on, ettei salmonellaa esiinny lainkaan rehuissa, jolloin salmonellaa ei pääse rehujen välityksellä elintarvikeketjuun. Suomen zoonoosistrategian (2004) tavoitteena on laatia myös muille kansallisesti tärkeille zoonooseille seuranta- ja valvontaohjelmat. Elintarviketurvallisuusselonteossa ehdotetaan mm., että Suomelle vahvistettaisiin Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä tunnustetut, hyväksyttävää riskitasoa kuvaavat ALOP-arvot 3 6

7 keskeisimmille elintarvikkeiden vaaroille, kuten salmonellalle. ALOP-arvon perusteella voidaan perustella kansallisia suojatasoja, jotka voivat olla korkeampia kuin muissa maissa. ALOParvon valmistelu salmonellalle aloitettiin vuonna Selonteon mukaan elintarvikkeiden mikrobiologisen turvallisuuden osalta on syytä panostaa erityisesti kampylo- ja yersiniabakteeritartuntojen torjuntaa tehostaviin toimenpiteisiin. Selonteon mukaan tärkeitä seurattavia elintarvikkeiden kemiallisia vaaroja ovat elohopea, nitraatti/nitriitti, bentsoehappo ja eräiden suurkuluttajien altistus vitamiineille ja kivennäisaineille. Suomessa tuotetut elintarvikkeet sisältävät hyvin vähän torjunta-aine- tai eläinlääkejäämiä. Vieraiden aineiden vähäinen esiintyminen elintarvikkeissa pyritään pitämään nykyisellä hyvällä tasolla. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonnan pitkäaikaisen seurannan tulokset osoittavat, että eläinten lääkitykseen liittyviä säännöksiä noudatetaan Suomessa hyvin. Tavoitteena on, että havaitut ongelmat pysyvät edelleen alhaisella, alle <0,3 %:n tasolla. Tuontielintarvikkeiden jäämiä valvotaan edelleen kohdennetulla näytteenotolla riskeihin perustuen. Tärkeänä elintarviketurvallisuutta edistävänä tavoitteena on myös se, että alkuperä- ja tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia ja kuluttajien tiedonsaanti elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista paranee. Tavoitteena on, että pakkausmerkintävirheet ja niistä aiheutuneet toimenpiteet vähenevät selkeästi vuoteen 2012 mennessä. Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia on elintarviketalouden toimijoiden yhdessä laatima ohjelma, jonka toimenpiteiden avulla vahvistetaan mm. elintarvikeketjun yhteisvastuullisia toimintatapoja ja kuluttajan luottamukseen perustuvaa kilpailuetua. Vuonna 2010 valmistuvassa hallituksen kansallisessa ruokastrategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020, luodaan linjaukset, joiden avulla varaudutaan muuttuviin tilanteisiin, kuten ruokakriiseihin ja ilmaston lämpenemiseen Eläinten terveys ja hyvinvointi Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin strategiset tavoitteet perustuvat elintarviketurvallisuudesta annettuun valtioneuvoston selontekoon, MMM:n, ELO:n ja n strategioihin, toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja pitkän aikavälin tulostavoitteisiin sekä MMM:n johdolla laadittuun tuotantoeläinten hyvinvointistrategiaan (2006), kalatautistrategiaan (2003), eläinjätestrategiaan 4 (2002) ja Suomen zoonoosistrategiaan (2004). Lisäksi vuonna 2009 perustetulle kansalliselle eläinten hyvinvointikeskukselle asetetaan vuosittaiset tulostavoitteet, joiden tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutkimuksen kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan valvonnan tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä eläimistä ihmisiin tarttuvilta taudeilta (zoonooseilta) ja elintarvikkeiden lääkejäämiltä, tukea eettistä elintarvikkeiden tuotantoa ja muuta eläintenpitoa edistämällä eläinten hyvinvointia sekä varmistaa osaltaan maatalouden tuotantoedellytyksiä vähentämällä tarttuvista taudeista ja tuotantosairauksista aiheutuvia tappioita tiloilla. Eläintautitilanne Suomessa on kansainvälisesti katsottuna erittäin korkealla tasolla, eikä maassamme esiinny sellaisia tarttuvia eläintauteja, jotka muissa maissa ovat arkipäivää ja joiden vuoksi eläimiä joudutaan lääkitsemään tai rokottamaan säännöllisesti. Tautien esiintyminen ja eläinten jatkuva lääkitseminen heikentävät elintarviketurvallisuutta sekä vähentävät eläinten hyvinvointia ja tilojen kannattavuutta. Suomessa ei ole myöskään 50 vuoteen esiintynyt vakavien helposti leviävien eläintautien epidemioita, joiden torjuminen vie paljon resursseja ja joista aiheutuvat tappiot alkutuotannolle ja koko elintarvikeketjulle ovat merkittäviä. 4 7

8 Tavoitteena on säilyttää edelleen nykyinen hyvä eläintautitilanne. Erityisesti keskitytään ehkäisemään helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien esiintymistä maassamme ja varmistamaan, että mahdolliset taudinpurkaukset pystytään hävittämään nopeasti ja tehokkaasti. Valvottavien eläintautien osalta koko maa pyritään edelleen pitämään vapaana erityisesti seuraavista tähän luokkaan kuuluvista eläintaudeista: naudan leukoosi, naudan IBR-infektio, sikojen PRRS-tauti ja E.multilocularis tartunta sekä säilyttämään pohjoiset lohijoet vapaana G.salaristartunnasta. Naudan virusripuli (BVD) -tartunta tullaan hävittämään maasta lähivuosien aikana ja salmonellatartuntojen esiintyvyys tuotantoeläimissä pidetään alle 1 %:n tasolla. Zoonoosien osalta erityisenä tavoitteena on varmistaa, ettei eläimissä todettu tartunta leviä ihmisiin tai saastuta elintarvikkeita. Zoonoosien torjunnalle luo entistä paremmat valmiudet vuonna 2007 perustettu n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) välinen verkostomainen yhteistyöelin, Zoonoosikeskus. Uhkana nykytilanteen säilymiselle on vähitellen lisääntyvä eläinkauppa, jonka mukana maahan voi levitä sellaisia eläintauteja, joita esiintyy yleisesti lähialueillammekin, sekä ilmaston lämpeneminen, jonka arvioidaan voivan johtaa uusien eläintautien toteamiseen muuallakin Euroopassa. Myös kiinnostus eksoottisiin eläinlajeihin on lisääntynyt, eikä näihin liittyviä tautiriskejä täysin tunneta. Myös erikoistuva ja ketjuuntuva eläintuotanto, jossa tilat hankkivat uuden eläinaineksen oman tilan ulkopuolelta ja keskittyvät vain tiettyyn tuotantovaiheeseen muodostaa yhä suuremman riskin tarttuvien tautien leviämiselle maan sisällä. Tautitilanteen säilyttäminen nykyisellään edellyttää riskien ja uhkien jatkuvaa ennakointia, ajantasaista lainsäädäntöä, riittävää ja oikein kohdennettua eläintauti- ja lääkeresistenssiseurantaa ja -valvontaa, diagnostisia valmiuksia tunnistaa taudit sekä toimintaohjeiden ja kriisivalmiussuunnitelmien kattavuuden ja toimivuuden varmistamista. Keskeisellä sijalla on riittävien henkilöresurssien varmistaminen. Sisämarkkinakauppaa ja kolmasmaatuontia koskevan valvonnan tavoitteena on ehkäistä tarttuvien tautien leviäminen maahan eläinliikenteen välityksellä sekä varmistaa, että Suomesta muihin maihin toimitettavat lähetykset täyttävät EY-lainsäädännön vaatimukset. Muista maista saatujen reklamaatioiden määrän tulee olla mahdollisimman vähäinen ja sisämarkkinakaupan valvonnan määränpäätiloilla perustua riskinarviointiin. Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tautitapauksissa on välttämätöntä, että tuotantoeläimet merkitään luotettavasti, niiden pitopaikoista pidetään ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä, samoin kuin eläinten syntymät ja kuolemat merkitään rekistereihin ja tilaluetteloihin vaatimusten mukaisesti. Valvonnan tavoitteena on ollut, että kaikki laiminlyönnit eläinten merkintään liittyen vähenisivät < 20 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Koska valvontaa ollaan entistä enemmän kohdentamassa riskiperusteisesti, on mahdollista, ettei tavoitetta saavuteta tavoiteajankohtaan mennessä. Painopisteen tulisi lähivuosina olla pikemminkin vakavien laiminlyöntien vähentämisessä. Eläinten lääkitsemistä koskevan valvonnan tavoitteena on varmistaa, että lääkkeiden käyttö eläinlääkinnässä on hallittua ja kiellettyjä kasvunedistäjiä ei käytetä eläimille, moniresistenttien mikrobien esiintyvyys säilyy nykyisellään tai paranee ja että mikrobilääkkeiden käyttö tuotantoeläimillä vähenee, niiden käyttö on oikein kohdennettua ja olemassa olevia suosituksia noudatetaan. Eläinlääkkeiden käytön seurantaa tiloilla tulee tehostaa ja tämä edellyttää nykyisten seuranta- ja tilastointijärjestelmien kehittämistä sekä valvontajärjestelmän vakiinnuttamista. Sivutuotevalvonnan tavoitteena on varmistaa, ettei sivutuotteista aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa, eikä muutakaan vaaraa ympäristölle. Valtakunnallisesti järjestetty raatojenkeräily kattaa eläintiheät alueet ja keräilyalueella tavoitteena on, että kuolleet naudat, siat, siipikarja, pienet märehtijät ja turkiseläimet toimitetaan aina hävitettäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 1 tai 2 käsittelylaitoksiin. Teurastamotoiminnan yhteydessä syntyvä riskimateriaali toimi- 8

9 tetaan luokan 1 laitokseen. Lihaluujauhon jäljitettävyyttä varten on olemassa luotettavat järjestelmät, joilla voidaan varmistaa, että lihaluujauho päätyy vain turkiseläimille. Eläinten hyvinvointivalvonnan tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia tiloilla yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa ja vähentää erityisesti vakavien laiminlyöntien määrää eläinten pitopaikoissa. EU-tarkastusten osalta pyritään lisäämään valvonnan kohteina olevia eläinlajeja sekä vähentämään laiminlyöntien määrä < 15 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Valvonnan riskiperusteisuutta tullaan lisäämään ja valvonta tulee Eläinten hyvinvointikeskuksen perustamisen myötä perustumaan entistä enemmän tieteelliseen tutkimukseen. Keskeisellä sijalla on myös varmistaa, että viranomaiset huolehtivat rikkomusten edellyttämistä toimenpiteistä tehokkaasti loppuun asti. Edellytyksenä eläinten hyvinvointia koskevien tavoitteiden saavuttamiselle on, että kaikilla elintarvikeketjun toimijoilla on riittävät tiedot eläinten hyvinvointilainsäädäntöä koskevista vaatimuksista sekä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Myös kuluttajien tietämystä eläintenpidosta lisätään ja heille tarjotaan tietoa eläinten tuotantotavoista sekä tuotantoketjun toiminnasta ja valvonnasta. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimintakokonaisuuteen kuuluvan täydentäviä ehtoja koskevan valvonnan tavoitteena on varmistaa, että EU:n maataloustukia saavat tuottajat noudattavat lainsäädännön vaatimuksia eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin, eläinten hyvinvoinnin, siipikarjan salmonellavalvontaohjelman ja eläintautien ilmoittamisen osalta. Valvonnassa pyritään riskianalyysin avulla löytämään ne tilat, joilla voisi esiintyä laiminlyöntejä. Täydentävien ehtojen sanktio- ja neuvontajärjestelmät tähtäävät kuitenkin siihen, että viljelijät oppisivat noudattamaan näitä ehtoja. Valtioneuvoston elintarviketurvallisuusselonteossa edellytetään, että koko suomalainen alkutuotanto saatetaan elinkeinopohjaisten laatu- ja turvallisuusjärjestelmien piiriin vuoteen 2010 mennessä. Vapaaehtoisten eläinten terveydenhuoltojärjestelmien avulla tuetaan myös viranomaisvalvontaa, sillä näiden järjestelmien tarkoituksena on edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eläinlääkkeiden käyttöä tiloilla. Terveydenhuollon kattavuutta pyritään lisäämään niin, että kaikille päätuotantoeläinlajeille olisi lähitulevaisuudessa oma terveydenhuoltojärjestelmänsä ja että terveydenhuoltopalvelujen tarjonta vastaisi kysyntää. Terveydenhuollon puitteissa pyritään myös luomaan toimintamalleja sellaisille eläintaudeille ja tuotantosairauksille, joita ei vastusteta viranomaismääräyksin Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Kasvintuotannon strategiset tavoitteet perustuvat elintarviketurvallisuudesta annettuun valtioneuvoston selontekoon, MMM:n, ELO:n ja n strategioihin, toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja pitkän aikavälin tulostavoitteisiin sekä MMM:n johdolla valmistelluissa sektorikohtaisissa toimintaohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin. Elintarviketuotantoketjun tulee tuottaa turvallisia elintarvikkeita. Suomessa elintarviketurvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen on pitkälti ennaltaehkäisyä. Kasvintuotannon valvonnan osalta tämä merkitsee sitä, että maatalouden tuotantopanosten, kuten siementen, rehujen, lannoitteiden ja maanparannusaineiden turvallisuus pyritään jatkossakin säilyttämään. Kansainvälistyvässä taloudessa tuotantopanosten tuonti saattaa kasvaa merkittävästi, mikä voi lisätä turvallisuusuhkia. Samalla myös hyvän kasvinterveystilanteen vaaliminen korostuu, koska vaarallisten tuholaisten leviämisen riskit kasvavat. Valtioneuvoston elintarviketurvallisuusselonteossa on kasvintuotantoon liittyen asetettu tavoitteiksi mm. ylläpitää EY-lainsäädännön sallima tuontisuoja lannoitteiden alhaiselle kadmiumpitoisuudelle ja varmistaa toimivat laatu- ja turvallisuusjärjestelmät sekä viranomaisvalvonnan riittävyys ja laatu koko elintarviketuotantoketjussa. ELO:n strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty kasvinterveyden säilyminen hyvällä tasolla, turvallisten ja laadukkaiden maatalouden tuotantopanosten saatavuuden varmistaminen, luomutuotannon edellytysten turvaaminen ja muuntogeenisten lajikkeiden viljelyn ja tuotteiden käyttöönoton mahdollistaminen. 9

10 Strategisiksi tavoitteiksi on vastaavasti määritelty uusien pysyvien kasvintuhoojien torjuminen, kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, kylvösiemenen ja luomutuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, lannoitevalmisteista aiheutuvan haitallisten metallien kuormituksen vähentäminen, markkinoilla olevien muuntogeenisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen sekä muuntogeenisen, tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon rinnakkaiselon mahdollistaminen. Kasvintuotannon valvontaa ohjaavat yleisellä tasolla seuraavat MMM:n johdolla laaditut sektorikohtaiset toimintaohjelmat ja strategiat: kylvösiemenalan toimintaohjelma 5 (2002), selvitys hukkakauralainsäädännön vaikutuksista (2007), lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsaus 6 (2008), kansallinen kasvinsuojelustrategia 7 (2003), kansallinen rehustrategia ja toimenpideohjelma 8 (2004), kansallinen viljastrategia (2000), eläinjätestrategia 9 (2002), Suomen zoonoosistrategia 10 (2004), ehdotus luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä 11 (2002), gmkylvösiementen valvontatyöryhmän raportti (2001), maatalouden bio- ja geenitekniikkastrategia (2001) ja muuntogeenisten viljelykasvien rinnakkaiseloa selvittäneen työryhmän loppuraportti (2005). Toimiva kylvösiemenhuolto on kasvintuotannon perusta. Suomessa tulee olla jatkossakin mahdollista käyttää ja kehittää oloihimme sopivia uusia ja entistä parempia kasvilajikkeita. Tälle tavoitteelle perustan luo toimiva kasvinjalostajanoikeus. Tehokkaalla kylvösiementen sertifioinnilla varmistetaan vaatimukset täyttävän siementavaran laatu. Siemeneksi voidaan markkinoida ainoastaan sertifioitua siementavaraa. Siemenkaupan markkinavalvonnan tehtävänä on varmistaa markkinoilla liikkuvien siemenerien vaatimustenmukaisuus. Hukkakauran leviämisen estämiseksi tehtävää työtä on jatkettava siten, että vakavasti saastunut ala pienenee ja pitkällä aikavälillä myös kokonaissaastunta-ala vähenee. Kylvösiementuotannossa on varmistettava, että hukkakauraa ei missään tilanteessa pääse siementavaraan. Tiedotuksella ja neuvonnalla on merkittävä rooli hukkakauran torjunnassa. Maaperän tila tulee säilyttää vähintään nykyisellään. Tämä on mahdollista ainoastaan käyttämällä tutkittuja, turvallisia ja ympäristön kannalta käyttökelpoisia maanparannus- ja lannoitevalmisteita. Lannoitevalvonnalla varmistutaan, että markkinoilla olevat lannoitevalmisteet täyttävät nämä vaatimukset. Orgaanisten lannoitteiden käyttö lisääntynee ja lisäksi paineet kierrätystuotteiden käyttämisestä lannoitevalmisteiden raaka-aineena kasvavat tulevaisuudessa. Valvonnan tulee varmistaa, että nämä muutokset eivät aiheuta riskiä maaperän saastumiselle eivätkä elintarvikeketjuun. MMM:n kasvinsuojelustrategiassa on torjunta-aineiden käyttöä koskeviksi tavoitteeksi asetettu mm. riittävän kasvinsuojeluainevalikoiman varmistaminen, kasvinsuojeluaineiden käytön optimointi ja aineista aiheutuvien ympäristö- ja terveysriskien vähentäminen. Kasvinsuojeluaineiden tulee olla riittävän tehokkaita ja ympäristön ja terveyden kannalta turvallisia. Näillä tavoitteilla pyritään säilyttämään nykyinen hyvä kasvinterveyden tilanne. Valvonnalla varmistetaan, että markkinoilla olevat kasvinsuojeluaineet ovat hyväksyttyjä, käyttötarkoitukseen sopivia ja tehokkaita ja samalla turvallisia käyttäjille, ympäristölle ja elintarvikkeille. Kasvintarkastuksen keskeinen tavoite on estää vaarallisten kasvintuhoojien asettuminen pysyvästi maahamme. Näin pelto-, vihannes- ja puutarhakasvintuotannossa varmistetaan elinkeinon kilpailukykyä, vähennetään torjunta-aineiden käyttötarvetta ja pienennetään siten ympäris

11 tölle haitallisten aineiden aiheuttamia ongelmia. Kasvinterveyden vaaliminen liittyy myös elintarvikeketjun ulkopuoliseen toimintaan, sillä myös metsätaloudessa ja koristekasvituotannossa vaarallisten tuhoojien pääsy maahamme pysyvästi voisi aiheuttaa vakavia taloudellisia ja ekologisia ongelmia. Kasvintuhoojakohtaiset riskinarvioinnit tehostavat valvonnan voimavarojen kohdentamista. Valmiussuunnitelmien avulla tehostetaan varautumista vaarallisten kasvintuhoojien mahdollisesti aiheuttamiin laajamittaisiin torjuntatoimenpiteisiin. ssa on käynnistetty myös KASTER-hanke, jossa selvitetään kasvinterveyden lainsäädännön, valvonnan kohdentamisen, valvonnan toimeenpanon ja laboratoriotoiminnan nykytilanne ja tehdään esityksiä näiden osa-alueiden kehittämiseksi, jotta kasvinterveyden tila säilyy jatkossakin korkealla tasolla. Turvalliset ja tuotantovaikutuksiltaan kilpailukykyiset rehut edistävät eläintuotantoa, tukevat sen kannattavuutta ja varmistavat lisäksi elintarvikeketjun laatua ja turvallisuutta. Valvonnalla varmistetaan, että rehujen koostumus vastaa annettuja tuoteselostuksia ja että rehujen ja rehuraaka-aineiden hygieeninen laatu on korkea. Rehujen osalta ylläpidetään nollatoleranssia salmonellan suhteen. Luonnonmukaisen maataloustuotannon edellytykset turvataan. Valvonnan avulla varmistetaan, että markkinoilla olevat luomutuotteet ovat luomua ja että luomualan toimijat toimivat yhdenmukaisin säännöin. MMM asetti toukokuussa 2009 työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus kiireellisistä lainsäädännön muutostarpeista liittyen rehuvälitteiseen salmonellaepidemiaan. Työryhmään on nimetty sekä n rehuvalvonnan että riskinarvioinnin edustajat. Työryhmän tehtävänä on salmonellakontaminaatioiden estämiseksi arvioida mm. rehujen kuumennuskäsittelyä, näytteenoton riittävyyttä, jälkikontaminaation estämiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä arvioida tuotantoeläinten salmonellavalvontaohjelman rehuihin liittyviä muutostarpeita. Suomessa valmistellaan tällä hetkellä ns. rinnakkaiselolainsäädäntöä, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tasavertaisesti tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Valvonnan avulla varmistetaan, että geneettisesti muunnettujen kasvilajikkeiden ja raaka-aineiden käyttö on hallittua ja että muunnettujen raaka-aineiden käyttöön liittyviä merkintävaatimuksia noudatetaan. 3.2 Valvontajärjestelmää koskevat strategiset tavoitteet Valvonnan toiminnalliset tavoitteet n toimialan maaliskuussa 2009 päivitetyn valvontastrategian mukaan valvonnan strategisena tavoitteena koko valvontaketjussa on, että: - valvonta toimii esimerkillisesti koko valvontaketjussa; - valvonta on koko maassa vaikuttavaa, tehokasta, yhtenäistä ja riskiperusteista; - valvonnan osaaminen on korkeaa tasoa; - valvonta on asiakaskeskeistä ja laadukasta; - valvonnan viestintä on tehokasta ja ennakoivaa; - laboratoriotoiminta ja tiedonhallinta tukevat tehokkaasti valvontaa; ja että - valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan. Näiden tavoitteiden keskeinen sisältö on valvontastrategiassa määritelty seuraavasti: Valvonta on vaikuttavaa, kun: - elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja kasvinterveyteen liittyvät riskit ennakoidaan ja hallitaan ja elintarviketuotanto ja tuotteet ovat vaatimustenmukaisia, ja - kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. 11

12 Valvonta on tehokasta, kun: - prosessit toimivat hyvin ja vastaavat toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin eikä niissä ole päällekkäisyyksiä tai aukkoja, ja - resurssit on kohdistettu tarkoituksenmukaisesti, säännöstenvastaisuuteen puututaan tehokkaasti ja toiminta on kustannustehokasta. Valvonta on yhtenäistä, kun: - lainsäädäntöä, ohjeistusta ja valvonnan seuraamusjärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti, valvonta on kattavaa ja menettelytavat yhdenmukaisia koko valvontaketjussa. Valvonta on riskiperusteista, kun: - riskit ennakoidaan ja valvonta suunnitellaan, kohdennetaan ja toteutetaan riskitekijöiden kartoituksen perusteella huomioiden tieteellisen riskinarvioinnin ja tutkimuksen tulokset. Valvonnan osaaminen on korkeaa tasoa, kun: - valvontahenkilöstö on ammattitaitoista, uudistumiskykyistä, motivoitunutta ja ymmärtää valvonnan merkityksen yhteiskunnalle ja asiakkaille. Valvonta on asiakaskeskeistä ja laadukasta, kun: - valvonta on luotettavaa ja riippumatonta ja valvontatoimet hyvin perusteltuja ja dokumentoituja koko valvontaketjussa ja niitä auditoidaan ja kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeet ja palaute sekä valvonnan tulokset huomioiden. Valvonnan viestintä on tehokasta ja ennakoivaa, kun: - kuluttajat, elintarvikeketjun toimijat, valvontaviranomaiset ja muut asiakkaat saavat riittävästi tietoa tuotteista, tuotantoketjun ja tuotteiden turvallisuudesta, valvonnan toiminnasta ja lainsäädännöstä, ja - tiedonvälitys on avointa, aktiivista, luotettavaa ja nopeaa ja erityistilanteisiin on varauduttu. Laboratoriotoiminta palvelee tehokkaasti valvontaa, kun: - valvonnalla on käytettävissään riittävät, kohtuuhintaiset ja laadukkaat laboratoriopalvelut. Tiedonhallinta tukee tehokkaasti valvontaa, kun: - valvonnan käytössä on tiedonhallintajärjestelmä ja tietojärjestelmäkokonaisuus, joka tukee valvonnan suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa. Valvontaan luotetaan ja sitä arvostetaan, kun: - valvonta tuottaa toimialalle lisäarvoa ja asiakkaille on hyötyä valvonnan palveluista, - kansalaisten luottamus toimialan viranomaisvalvontaan on korkealla tasolla ja sitä arvostetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, ja - toimialan houkuttelevuus ja työnantajakilpailukyky ovat hyvät ja arvostus näkyy toiminnan resursoinnissa ja rahoituksessa Valvonnan strategiset toimenpiteet ja painopistealueet Valvonnan keskeiset toimenpiteet, painopistealueet ja hankkeet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittu koko valvontaketjulle. Vastuu hankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta on lla ja päävastuullinen taho ssa on mainittu kunkin hankkeen kohdalla. Valmistelu toteutetaan hankkeesta riippuen yhteistyössä valvontaan osallistuvien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 12

13 VALVONNAN SUUNNITTELU JA OHJAUS Valvonnan suunnittelu Vahvistetaan valvonnan strategista suunnittelua, suunnitelmallisuutta, ennakointia sekä erityisja poikkeustilanteisiin varautumista. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Valvonnan johtamisprosessin kehittäminen (valvontastrategian ja VASUn yhdistäminen ja päivittäminen, suunnitteluprosessin kehittäminen) Valvontaosasto 2009 Valvontasuunnitelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen Valvontaosasto n toimialan erityistilanteisiin varautumista koskevan suunnitelman laatiminen Valvontaosasto ja toimintakokonaisuudet Sektorikohtaisia valmius- ja varosuunnitelmia koskeva jatkotyö Valvontaosasto Valvonnan riskiperusteisuus Varmistetaan, että riskiperusteisuus toteutuu valvonnan suunnittelussa, kohdentamisessa ja toteuttamisessa Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Riskiin perustuvan elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelman laatiminen Kasvinterveyden riskinarviointiin liittyvä jatkotyö Saantilaskelmia koskevan järjestelmän laatiminen kemiallisen riskinhallinnan tarpeisiin Riskiluokitus- ja riskitekijöiden kartoitusmallien laatiminen elintarvikevalvonnalle Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Kasvintuotannon toimintakokonaisuus Riskinarviointiyksikkö 2009 Valvonnan ohjaus Tehostetaan ja yhtenäistetään valvontaketjun ohjausta. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Valvonnan ohjausprosessin, tulossopimusten ja mittareiden kehittäminen Valvontaosasto 2009 Valvonnan prosessit Kehitetään edelleen valvonnan työnjakoa ja toiminnan organisointia sekä prosesseja ja niiden dokumentointia (painopiste v. 2009). Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Valvonnan toimintajärjestelmätyön jatkaminen Valvontaosasto Alueellistamis-, erikoistumis- ja tarkastustoimintaselvitys Valvontaosasto 2009 Valvonnan koordinaatio Varmistetaan koordinaatio valvonnan eri tasoilla sekä se, että valvontaa tehdään kaikissa tuotantovaiheissa ja koko tuotantoketjussa. 13

14 Valvonnan ohjeistus Huolehditaan lainsäädännön ajantasaisesta täytäntöönpanosta ja ohjeistuksesta sekä vaikutetaan säädösvalmisteluun niin, että lainsäädäntö on selkeää ja käytännön valvontaan sopivaa (painopiste v. 2009). Edistetään ja yhtenäistetään elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kehitetään siihen liittyvää viranomaistoimintaa. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Sektorikohtaisten ohjeita ja oppaita koskevien vuosisuunnitelmien laatiminen ja niiden toteuttaminen Selvitys ja palaute ministeriölle lainsäädännön toimivuudesta kehittämisehdotuksineen Valvontaosasto Valvontaosasto ja oikeudellinen yksikkö Elintarvikevalvonnan malliasiakirjojen laatiminen ja yhtenäistäminen Valvontaosasto Omavalvonnan kehittämishanke Valvontaosasto Valvonnan osaaminen Varmistetaan valvonnan osaaminen ja pätevän valvontahenkilöstön saatavuus suunnitelmallisella henkilöstön kehittämisellä ja koulutuksella, rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikalla sekä tiedonvälityksellä (painopiste v. 2010) Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Valvonnan koulutusstrategian laatiminen Valvontaosasto 2009 Valvonnan koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen Valvontaosasto Valvonnan auditointi Luodaan kattava auditointijärjestelmä koko valvontaketjuun, auditoidaan valvonnan prosesseja. Osallistutaan FVO:n ja muiden viranomaisten suorittamiin missioihin ja toteutetaan korjaavia toimenpiteitä auditointitulosten perusteella (painopiste v. 2010). Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Elintarvikeketjun auditointistrategian päivittäminen ja jalkauttaminen Valvontaosasto Elintarvikeketjun monivuotisen auditointisuunnitelman päivittäminen ja toteuttaminen Valvontaosasto 2009 Auditointikoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen Valvontaosasto Auditointiorganisaation työn käynnistäminen Valvontaosasto 2009 Koko valvontaketjun kattavan auditointijärjestelmän luominen Valvontaosasto 2009 Auditoinnin pitopalvelupilotin tulosten hyödyntäminen auditoinnin apuvälineenä Valvontaosasto 2009 Valvonnan raportointi, arviointi ja korjaavat toimenpiteet Kehitetään ja tehostetaan valvonnan seurantajärjestelmää ja raportointia sekä valvontatulosten analysointia ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia ja hyödynnetään tuloksia valvonnan suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Valvonnan tulosten raportoinnin ja analysoinnin kehittäminen Valvontaosasto 2009 VASU-raportointijärjestelmän vakiinnuttaminen Valvontaosasto 2009 "Jatkuvan parantamisen" -mallin kytkeminen valvonnan suunniteluprosessiin Valvontaosasto

15 Valvonnan asiakaspalvelu ja laatu Parannetaan asiakaspalvelua kehittämällä valvontaa ja palveluja asiakkaiden tarpeet ja palautteet huomioiden sekä varmistetaan valvonnan riippumattomuus, eettisyys ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu n asiakaspalvelustrategian ja kuluttajapalvelustrategian toteuttaminen valvonnassa Valvonnan asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ja yhtenäistäminen Valvontaosasto Valvontaosasto Valvonnan viestintä Tehostetaan viestintäsuunnittelua, tiedotetaan aktiivisesti valvonnasta ja sen tuloksista, edistetään vuorovaikutusta ja vuoropuhelua viranomaisten kesken ja asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu Pakkausmerkintäkampanja Valvontaosasto Viranomaisverkko ekstranetin laatiminen Valvontaosasto 2009 Valvonnan internetsivujen kehittäminen Valvontaosasto 2009 Valvonnan tulosten julkistamista koskevan järjestelmän kehittäminen Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus Valvonnan tiedonhallinta Tehostetaan valvonnan edellyttämää tiedonkeruuta ja tiedonhallintaa ja kehitetään valvonnan tietojärjestelmiä (painopiste v ) Hankkeet Vastuutaho Aikataulu KUTI-projektien jatkaminen Valvontaosasto ja tietohallintoyksikkö Laboratorio- ja yleisen valvontajärjestelmän (ELMO) laatiminen Tutkimus- ja analytiikkaosasto, valvontaosasto ja tietohallintoyksikkö Eläinrekisterien kehittäminen Valvontaosasto ja tietohallintoyksikkö VALVONNAN TOIMEENPANO Valvonnan toteuttaminen Huolehditaan valvontaohjelmien ja -suunnitelmien toteuttamisesta ja varmistetaan toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi, tehostetaan seuraamusten käyttöä rikkomustapauksissa ja seurataan päätösten toteuttamista. MUUT TOIMENPITEET Valvonnan laboratoriopalvelut Edistetään alueellisten laboratoriopalvelujen tehokkuutta, toimintavarmuutta ja laboratorioverkoston toimivuutta sekä kehitetään viranomaislaboratorioiden hyväksymistä. Hankkeet Vastuutaho Aikataulu n laboratorioselvityksen 2008 toimenpiteiden toteuttaminen Elintarviketurvallisuuden toimintakokonaisuus

16 Muut n toiminnalliset strategiat Osallistutaan n toimialan muiden toiminnallisten strategioiden toteuttamiseen: - Laboratoriopalvelustrategian toteuttaminen; - Riskinarviointistrategian toteuttaminen; - Tieteellisen tutkimuksen strategian toteuttaminen; - Viestintästrategian toteuttaminen (ml. n toimialan kriisiviestintäsuunnitelma); - Laatustrategian ja politiikan toteuttaminen (ml. CAF itsearviointihanke); - Henkilöstöstrategian toteuttaminen (ml. arvot arkeen hankkeen toteutus); - Talouden johtamisen strategian toteuttaminen (ml. kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen); - Tietohallintostrategian toteuttaminen (ml. tietoturvallisuus). Yhteistyö Tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä muiden viranomaisten, sidosryhmien ja elintarvikeketjun toimijoiden kanssa. 4 VALVONNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Valvontaketjun johtamisprosessissa suunnitellaan toiminnan tavoitteet ja päämäärät sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, varmistetaan henkilö- ja taloudelliset resurssit, seurataan ja arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta sekä huolehditaan toiminnan jatkuvasta parantamisesta. Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon toimialan strategiat ja toiminta- ja taloussuunnitelmat, valtion talousarvio sekä MMM:n ja n välinen tulossopimus 12. n ja ministeriön välinen tulossopimus laaditaan vuosittain ja sen toteutumisesta raportoidaan syksyllä vuoden loputtua. Tulossopimus jalkautetaan edelleen n osastoille, yksiköille ja kehityskeskustelujen kautta virkamiehille. laatii muita viranomaisia kuullen koko valvontaketjua koskevan valvonta-asetuksen mukaisen monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU). VASUssa todetaan ja määritellään valvontastrategiset vaikuttavuus- ja toiminnalliset tavoitteet, keskeiset toimenpiteet, painopisteet ja hankkeet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä valvonnan linjaukset toimialakohtaisten valvontaohjelmien ja sektorikohtaisten suunnitelmien laatimista varten. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan valvontaviranomaiset ja heidän väliset suhteensa. Strategiset tavoitteet perustuvat hallinnonalan, MMM:n ja n strategioihin sekä toimialakohtaisiin kansallisiin strategioihin. Niiden perusteella laaditaan valvontaohjelmat ja vuosittaiset valvontasuunnitelmat. Valvonnan toimivuus ja laatu varmistetaan ssa laaditun kansallisen auditointistrategian ja monivuotisen auditointisuunnitelman mukaisesti toteutetuin auditoinnein. Valvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan komissiolle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Raportoinnin tarkoituksena on koota yhteen tieto suoritetusta valvonnasta, valvonnassa havaituista puutteista sekä niistä annetuista seuraamuksista. Raportin laatimisen tavoitteena on myös se, että viranomainen arvioi itse valvonnan onnistumista omalla toimialueellaan ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toimintansa parantamiseksi. Valvontaviranomaiset kokoavat ja analysoivat valvontatuloksensa raportiksi n ohjeiden mukaan. Kuntien, lääninhallitusten, Työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus), tullin, Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja Puolustusvoiminen toimittamista raporteista sekä omista valvontatuloksistaan kokoaa sektorikohtaiset raportit, joiden pe

17 rusteella n toimintakokonaisuuksien johtajat laativat toimintakokonaisuuskohtaiset raportit. Näiden perusteella laatii komissiolle toimitettavan raportin VASUn asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Sektorikohtaiset raportit samoin kuin komissiolle toimitettava raportti julkaistaan n internetsivuilla. Sektorikohtaisia raportteja käsitellään muiden valvontaketjun viranomaisten kanssa pidettävissä neuvottelu-, kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa, niitä hyödynnetään valvontaa kehitettäessä ja niiden pohjalta kohdennetaan tulevien vuosien valvontaa ja valvonnan ohjausta. Johtamis- ja ohjausprosessi on kuvattu tarkemmin ohjeessa (Valvonnan johtamis- ja ohjausprosessi). Kaavio 4. Valvonnan johtamis- ja ohjausprosessi. 5 VALVONTAVIRANOMAISET JA NIIDEN TEHTÄVÄT 5.1 Valtionhallinto Valvontaan osallistuvat taulukossa 5.1 luetellut ministeriöt ja niiden alaiset keskusvirastot ja muut toimijat sekä Ahvenanmaan maakuntapäivät ja maakuntahallitus. 17

18 Taulukko 5.1. Valvontaan osallistuvat ministeriöt ja niiden alaiset viranomaiset sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus. Ministeriö ja sen internetosoite Ministeriön hallinnonalan virasto tai muu toimija sekä internetosoite Maa- ja metsätalousministeriö, (MMM) Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Puolustusministeriö, Sisäasiainministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Valtiovarainministeriö, Ympäristöministeriö (YM), Ahvenanmaan maakuntapäivät, Elintarviketurvallisuusvirasto, MMM:n tietopalvelukeskus Tike, Maaseutuvirasto Mavi, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Metsäkeskukset, Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE -keskukset) (taulukko 5.1.8a), Puolustusvoimat, Poliisi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Lääkelaitos, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tullilaitos, Lääninhallitukset (taulukko 5.1.7a), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Ahvenanmaan maakuntahallitus, Kaavio 5.1. Elintarviketurvallisuusorganisaatio. 18

19 Elintarvikkeita, maataloustuotteita, maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeita, kasvinterveyttä, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä niiden valvontaa koskevan lainsäädännön valmistelusta, norminannosta ja ohjauksesta vastaa MMM. Tehtäväalueen valvonnasta vastaava keskusvirasto toimii MMM:n hallinnonalalla. Elintarvikelainsäädännön vastuuviranomaiset ja heidän tehtävänsä on määritelty elintarvikelain (23/2006) 4 luvussa. Elintarvikevalvonnan ohjaus keskitettiin aiemman kolmen ministeriön sijaan vuoden 2008 alusta yhteen ministeriöön, MMM:öön. Tehtävien mukana KTM:stä ja STM:stä siirrettiin ao. virat MMM:öön. Toimialan kaikkien toimintakokonaisuuksien (kasvintuotannon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarvikevalvonnan) ohjaus on nyt kokonaisuudessaan MMM:ssä, mutta STM:lle jäi elintarviketurvallisuuteen liittyvä rooli mm. kuntien ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjauksessa. Valvontaan liittyviä asioita sovitetaan lisäksi yhteen tapauskohtaisesti eri ministeriöiden kesken, esimerkkinä MMM:n ja ympäristöministeriön (YM) välinen yhteistyö EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten suorien tukien täydentävien ehtojen ohjauksessa ja koordinoinnissa. Ahvenanmaa Ahvenanmaan itsehallinto perustuu kansainvälisiin sopimuksiin sekä Suomen perustuslaissa (731/1999) ja Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) maakunnalle säädettyyn itsehallintoasemaan. Itsehallintonsa toteuttamiseksi Ahvenanmaalla on omat toimielimensä, jotka vastaavat päätöksenteosta ja hallinnosta. Maakuntapäivät käyttää lainsäädäntövaltaa niissä asioissa, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Muilta osin noudatetaan valtakunnan lainsäädäntöä. Ahvenanmaan maakuntahallitus vastaa maakunnan alueellisesta hallinnosta Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) MMM muodostuu viidestä osastosta, jotka ovat: - maatalousosasto (MAO); - metsäosasto (MEO); - kala- ja riistaosasto (KRO); - elintarvike- ja terveysosasto (ELO); sekä - maaseutu- ja luonnonvaraosasto (MALO). Elintarvikeketjun, eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonnan kannalta keskeinen osasto on ELO, joka on jakautunut seuraaviin yksiköihin: - eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö, joka vastaa eläinten tarttuvia tauteja, eläinten kasvatusta, eläinten rekisteröintiä ja tunnistamista, eläinten hyvinvointia, lopetusta, teurastusta ja kuljetusta, eläinnäyttelyitä, kilpailuja ja sirkuksia, jalostusta, laboratorioeläimiä ja eläinten geneettistä modifiointia sekä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, elävien eläinten, eläinperäisten elintarvikkeiden ja muiden eläimistä saatavien tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppaa koskevista asioista; - elintarviketurvallisuusyksikkö, joka vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja kasvisten alkutuotannon hygieniaa, mikrobilääkeresistenssiä, eläinten lääkitsemistä ja lääkerehuja sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden vieraita aineita koskevista asioista; - kasvintuotanto- ja eläinravitsemusyksikkö, joka vastaa maa- ja puutarhatalouden tuotantopanoksia, kasvinterveyttä, kasvinjalostajanoikeuksia, luonnonmukaista tuotantoa sekä bioja geenitekniikan käyttöä koskevista asioista; sekä - oikeudellinen yksikkö, joka käsittelee osaston säädösvalmisteluun ja hallintoasioihin liittyvät oikeudelliset kysymykset, osaston muut oikeudelliset asiat sekä vastaa osaston säädösvalmistelutyön kehittämisestä ja osaston henkilöstöhallinnosta. Yksikkö käsittelee myös eläinlääkärien laillistamista ja ammatinharjoittamisen valvontaa koskevat asiat. 19

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019 Osa I Strategiset päämäärät ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi,

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMIALAN VALVONTASTRATEGIA 2007-2013 11 2 SISÄLLYSLUETTELO Tavoitteet... 4 Lähtökohdat... 4 Soveltamisala... 4 Valvontastrategian ydin... 4 - Valvonta on vaikuttavaa...

Lisätiedot

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013

Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012. Evira/2908/0411/2013 Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2012-2016 toteutumisesta vuonna 2012 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 4.7.2013 Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Helsinki Marraskuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SEKÄ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2013 1 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 SISÄLLYS

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009 2013

Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009 2013 Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009 2013 Helsinki 2009 Työryhmämuistio mmm 2009:6 Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2007 2 Lyhenteitä STTV EVIRA KUV Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarviketurvallisuusvirasto Kuluttajavirasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA

SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA Selvitysmiehen raportti 15.10.2012 Selvitysmies Sampsa Heinonen 2 SELVITYS LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONNASTA JA TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOISTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot