KARSIKKONIEMI SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.7.2008 KARSIKKONIEMI SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 KARSIKKONIEMI SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIMON KUNTA KEMIN KAUPUNKI 2008

2

3 Esipuhe Lapin liitto päätti aloittaa Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan laatimisen saatuaan aloitteen sen laatimiseksi Simon kunnalta. Tämän lisäksi tarvitaan Simon ja Kemin kuntien yleiskaavojen saattamista ajan tasalle sekä varsinaisen laitosalueen asemakaavoitus Simossa. Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus perustuvat Fennovoima Oy:n tekemään aloitteeseen ja sen pohjalta tehtyihin kaavoituksen aloituspäätöksiin Simon kunnassa ja Kemin kaupungissa. Fennovoima Oy selvittää ydinvoimalaitoksen sijoittamisen edellytyksiä Simon lisäksi myös Pyhäjoella/Raahessa ja Ruotsinpyhtäällä. Fennovoiman tavoitteena on rakentaa ydinvoimalaitos yhdelle näistä kolmesta vaihtoehtoisesta sijoituspaikkakunnasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on lakisääteinen kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumisja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 63 ja 9 ). Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) koskee Simon kunnan alueelle laadittavia Karsikkoniemen yleiskaavaa ja Karsikkoniemen ydinvoimalaitoksen edellyttämää asemakaavaa sekä Kemin kaupungin alueelle Hepolan asuinalueen eteläpuolelle laadittavaa yleiskaavaa. Yleis- ja asemakaavat laaditaan maakuntakaavan rinnalla vuosien 2008 ja 2009 aikana. Kemin ja Simon yleiskaavoitus kytketään yhteiseksi prosessiksi. Aloitus- ja valmisteluvaiheen asiakirjat ovat yhteisiä. Yleiskaavaehdotukset laaditaan erikseen kuntien käsittelyjä, nähtävillepanoa ja lausuntojen pyytämistä sekä edelleen hyväksymistä varten (kunnan- ja kaupunginvaltuustot). Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa on vireillä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), joka tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista. Arviointiohjelma saatettiin vireille ja arviointiselostus valmistuu syys-lokakuussa YVA:n tulokset ja siitä saatava viranomaispalaute tuottavat tietoa myös kaavoituksen tarpeisiin. YVA:n yhteysviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön lausunto arviointiselostuksesta saataneen maaliskuussa Tällöin käytössä on riittävät tiedot kaavaehdotusten laatimiseksi. Simon kunta on kuuluttanut laadittavan yleiskaavan vireille tulosta ja samalla määrännyt suunnittelualueen rakennuskieltoon. Kemin kaupunki on kuuluttanut yleiskaavan vireilletulosta ja samalla asettanut voimaan aluetta koskevan rakennuskiellon. Simon kunnassa yleis- ja asemakaavasta vastaa osastopäällikkö Markku Rimali. Kemin kaupungissa yleiskaavasta vastaa kaavoituspäällikkö Riitta Vallin (31.5 saakka kaupungingeodeetti Tapani Onkalo). Kaavaa laatii Pöyry Environment Oy, jossa työhön osallistuvat mm. DI Pasi Rajala, FM Sakari Grönlund ja DI Saija Miettinen. Ydinvoimalaitoksen suunnittelusta vastaa Fennovoima Oy, jossa yhteyshenkilönä toimii rakentamisjohtaja Timo Kallio. Kaavoitustyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on Simon kunnan, Kemin kaupungin, Lapin Liiton ja Lapin ympäristökeskuksen edustajia.

4 1 SUUNNITTELUALUE 1 2 KARSIKKONIEMEN YDINVOIMALAITOSALUEEN YLEISKAAVAT JA ASEMAKAAVA Yleiskaava Asemakaava Karsikkoniemen ydinvoimalaitosalueen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen tarkoitus Perustietoja laitoksesta ja sen edellyttämästä infrastruktuurista Rajoituksia laitosalueella ja ydinvoimalaitoksen vaikutusalueella Karsikkoniemen ydinvoimalaitosalueen yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä alustava aikataulu 8 3 ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Seutu- ja maakuntakaavat Yleis- ja asemakaavat Vireillä olevat aluetta koskevat suunnitelmat 17 4 KAAVOITUKSEN JA MUUN SUUNNITTELUN SEKÄ PÄÄTÖKSENTEON VAIHEET JA KYTKENNÄT Ydinvoimalaitoksen toteutusaikataulu Kaavoitus ja YVA-menettely Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät tiedot valtioneuvoston päätösten yhteydessä Viranomaisyhteistyö kaavoituksessa Yleis- ja asemakaavoitukseen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia 21 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten selvittäminen kaavoituksessa Arvioitavat vaikutukset 23 6 KANSAINVÄLINEN KUULEMINEN 27 7 OSALLISET 27 8 TIEDOTTAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU 29 9 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA YHTEYSTIEDOT 31 Liite: Tiivistelmä yhteysviranomaisen Fennovoiman ydinvoimahankkeen YVA-ohjelmasta antamasta lausunnosta

5 1 1 SUUNNITTELUALUE Kaava-alueet sijaitsevat Perämeren rannikolla Simon keskustasta länteen. Karsikkoniemi on Simon kunnan lounaisessa reunassa. Niemen luoteisimmat osat ovat Kemin kaupungin alueella. Lähimmät suuremmat asutusalueet ovat Maksniemi ja Hepola. Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole teollisuustoimintaa. Kemin kaupungin alueella, alle kymmenen kilometrin etäisyydellä suunnitellusta voimalaitosalueesta sijaitsevat Veitsiluodon teollisuusalue sekä Ajoksen satama. Ydinvoimalaitokseen liittyvät yleiskaavat sijoittuvat Simon kunnan ja Kemin kaupungin välisen rajan molemmin puolin, vajaa 20 km Simon keskustasta länteen ja noin 15 km Kemin keskustasta etelään. Asemakaava-alue sijoittuu Karsikkoniemen eteläosaan. Osayleiskaavojen suunnittelualue käsittää Karsikkoniemen ja sitä ympäröiviä alueita. Suunnittelualueen tarkka rajaus määräytyy osayleiskaavojen laadinnan yhteydessä. Yleiskaavoissa tullaan osoittamaan laitosalue yleispiirteisellä tarkkuudella, laitosalueen ympäristön maankäyttö, suojavyöhyke ja siihen liittyvät maankäyttörajoitukset, tieyhteydet ja voimajohdot sekä muu alueella oleva tai sille sijoittuva maankäyttö. Asemakaavan suunnittelualue käsittää varsinaisen ydinvoimalan laitosalueen sekä muut varsinaiseen rakentamiseen tarvittavat alueet. Asemakaava-alue on noin 1 km²:n suuruinen. Suunnittelualueen tarkka rajaus määräytyy asemakaavan laadinnan yhteydessä. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Ydinvoimalaitoksen rakennuksia varten tarvitaan vähintään 50 hehtaarin maa-alue. Tästä alueesta noin 15 hehtaaria tarvitaan voimalaitoksen rakennusten ja apurakennusten käyttöön varsinaiseksi voimalaitosalueeksi ja noin 35 hehtaaria alueesta tarvitaan rakentamisen aikana työmaatoiminnoille. Lisäksi tarvitaan alueita muun muassa maa-ainesten välivarastoinnille, satamatoiminnoille, pysäköinnille ja majoitukseen.

6 2 Karsikkoniemi Kuva 2. Alue, jolle ydinvoimalaitoksen rakentamisesta todennäköisesti aiheutuu suoria alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia (Kemi-Tornio seutukunta). Vaikutuksia tutkitaan erityisesti maakuntakaavoituksen yhteydessä.

7 3 Kuva 3. Alustava yleiskaavoitettavan alueen rajaus. Simon ja Kemin ydinvoimayleiskaavat rajoittuvat todennäköisesti kaavoitusta varten määritellyille rakennuskieltoalueille. Rajausta voidaan tarkistaa kaavan laatimisen aikana.

8 4 2 KARSIKKONIEMEN YDINVOIMALAITOSALUEEN YLEISKAAVAT JA ASEMAKAAVA 2.1 Yleiskaava Yleiskaavan tarkoitus määritellään MRL 35 :ssä. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta. Yleiskaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Lisäksi kaavaan liittyy selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoitteet, ratkaisujen perusteet ja kuvaus sekä vaikutusten arviointi. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat (MRL 39 ): Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon ---. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

9 5 2.2 Asemakaava Asemakaavan tarkoitus määritellään MRL 50 :ssä. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Asemakaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja - määräykset. Lisäksi kaavaan liittyy selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoitteet, ratkaisujen perusteet ja kuvaus sekä vaikutusten arviointi. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunkija maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaavan sisältövaatimukset ovat (MRL 54 ): Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 2.3 Karsikkoniemen ydinvoimalaitosalueen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen tarkoitus Viimeaikaisen arvion mukaan Suomeen tarvitaan vuoteen 2020 mennessä vähintään 3000 MW uutta sähköntuotannon peruskapasiteettia (Energiateollisuus ry 2007). Ydinvoimalahankkeen tarkoituksena on vastata kasvavaan energiatarpeeseen Suomessa ja vähentää Suomen riippuvuutta tuontisähköstä. Ydinvoimalan toteuttaminen edellyttää erityisen merkittävyytensä vuoksi sekä ylikunnallisten että maakunnallisten tavoitteiden lisäksi myös valtakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamista. Simon ydinvoimayleiskaavan tehtävänä on: - tutkia sähköteholtaan noin MW:n suuruisen ydinvoimalaitoksen alueidenkäytöllisiä edellytyksiä Simon Karsikkoniemen alueella - osoittaa yleispiirteisesti ydinvoimalaitoksen sijoittuminen alueelle - osoittaa yleispiirteisesti voimalaitoksen toiminnalle välttämättömät voimajohtokäytävät ja jäähdytysvesien otto- ja purkutunnelit, sekä liikenneyhteyksien sijoittuminen alueelle - osoittaa ydinvoimalaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliset suojavyöhykkeet

10 6 - ratkaista ydinvoimalaitoksen sijoittamisen lisäksi alueen muu maankäyttö yhdyskuntarakenteen sekä luonto- ja maisema-arvojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla - tulkita aluetta ja hanketta koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita - toteuttaa maakuntakaavoituksessa määriteltäviä alueidenkäyttöperiaatteita - ohjata alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta Simon ydinvoima-asemakaavan tehtävänä on: - toteuttaa yleiskaavoituksessa määriteltäviä alueidenkäyttöratkaisuja - osoittaa alueen yksityiskohtainen käyttö ja rakentamisen määrä - tutkia rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset ja ympäristömuutokset Kemin ydinvoimayleiskaavan tehtävänä on: - osoittaa yleispiirteisesti voimalaitoksen toiminnalle välttämättömät voimajohtokäytävät ja jäähdytysvesien otto- ja purkutunnelit, sekä liikenneyhteyksien sijoittuminen alueelle - osoittaa ydinvoimalaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliset suojavyöhykkeet - ratkaista alueen maankäyttö yhdyskuntarakenteen sekä luonto- ja maisema-arvojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla - tulkita aluetta ja hanketta koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita - toteuttaa maakuntakaavoituksessa määriteltäviä alueidenkäyttöperiaatteita - ohjata alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta 2.4 Perustietoja laitoksesta ja sen edellyttämästä infrastruktuurista Tuleva voimalaitosta ja sen rakentamista palveleva maaliikenne on mahdollista ohjata kulkemaan nykyistä, uuden käyttökapasiteetin ja kantavuuden edellyttämällä tavalla parannettavaa paikallistietä nro Tiestön ja reittien suunnittelussa otetaan huomioon tarvittavat evakuointireitit. Ydinvoimalaitoksen alue, jossa on 1-2 ydinvoimalaitosyksikköä, on kooltaan noin 100 ha (esimerkiksi 1 km x 1 km). Lisäksi rakennetaan jäähdytysvesien otto- ja purkutunnelit suuaukkorakenteineen. Voimalaitoksen rakentaminen kestää arviolta vähintään kuusi vuotta ja edellyttää tilapäisen, yli tuhat majoituspaikkaa sisältävän majoitusalueen rakentamista, ellei alueelta ennestään löydy tarpeeksi majoituskapasiteettia. Voimala kytketään valtakunnan kantaverkkoon (kaksi tai useampia 400 kv voimajohtoja) ja lisäksi tarvitaan erillinen 110 kv voimalinja. Simossa 400 kv lähiliityntä tehdään Keminmaa-Pikkarala 400 kv voimajohtoon ja 110 kv liityntä Isohaara-Raasakka johtoon. Uusien voimajohtokäytävien pituus olisi tämänhetkisen tiedon perusteella kilometriä ja johtoalueen leveys n metriä. Rakentamisen aikana liikennemäärä Karsikkoniemeen johtavalla tiellä on n ajon./vrk, joista 150 raskasta ajoneuvoa. Suurimmat kuljetettavat osat ovat tonnin painoisia.

11 7 Voimaloihin tarvitaan lauttasatama, sillä yli tonnin / yli 55 metriä pitkät kuljetukset edellyttävät merikuljetusta. Merikuljetukset edellyttävät voimalaitosalueen satamaan noin 5,5 metrin väylää. 2.5 Rajoituksia laitosalueella ja ydinvoimalaitoksen vaikutusalueella Säteilyturvakeskuksen (STUK) YVL-ohjeet ovat sääntöjä, joita yksittäisen luvanhaltijan tai muun kyseeseen tulevan organisaation on noudatettava, ellei Säteilyturvakeskukselle ole esitetty muuta hyväksyttävää menettelytapaa tai ratkaisua, jolla YVL-ohjeessa esitetty turvallisuustaso saavutetaan. Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevien vaatimusten YVL 1.10 ( ) mukaisesti laitosalue (Plant Site) (ks. kuva 4): määritellään alueeksi, jolla saa olla pääsääntöisesti vain voimalaitokseen liittyviä toimintoja. Kiinteä asutus on kielletty ja työntekijöiden majoitusta tai vapaa-ajan asutusta sallitaan vain erittäin rajoitetusti. Ydinvoimalaitoksen käytöstä vastaavan luvanhaltijan on voitava määrätä kaikesta tällä alueella tapahtuvasta toiminnasta ja voitava tarvittaessa poistaa asiaan kuulumattomat henkilöt alueelta tai estää näitä pääsemästä sille. Laitosalueella voi olla muuta laitoksen käyttöön liittymätöntä toimintaa edellyttäen, ettei siitä aiheudu uhkaa laitoksen turvallisuudelle. Alueen kautta voi kulkea liikenneväylä, jos liikenne on vähäistä ja se voidaan tarvittaessa pysäyttää. Vierailuja laitosalueelle voidaan tehdä edellyttäen, että laitoksen käyttäjän on mahdollista valvoa vierailijoiden liikkumista. Suojavyöhykkeellä (Protective Zone) STUK:n ohjeen YVL 1.10 mukaisesti: on voimassa maankäyttöön kohdistuvia rajoituksia. Sille ei saa sijoittaa tiheää asutusta, sairaaloita tai laitoksia, joissa käy tai oleskelee huomattavia ihmismääriä. Suojavyöhykkeelle ei myöskään tule sijoittaa sellaisia merkittäviä tuotannollisia toimintoja, joihin ydinvoimalaitoksen onnettomuus voisi vaikuttaa. Pysyvien asukkaiden määrä tulisi pitää pienempänä kuin 200. Loma-asutusta tai vapaa-ajan toimintaa voi tällä alueella olla enemmän, mikäli kyseiselle alueelle voidaan laatia asianmukainen pelastussuunnitelma. Sisäministeriön määräyksen Säteilytilanteessa tarvittavien suojelutoimenpiteiden suunnittelu ja niistä tiedottaminen (SM 1/97) mukaan varautumisalueelle (Emergency Planning Zone), viranomaisten on laadittava väestönsuojelua koskevat yksityiskohtaiset pelastussuunnitelmat. Viranomaiset myös vastaavat pelastussuunnitelmien toteuttamisesta. Toteutuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota laitospaikan lähiympäristön erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi vaikeakulkuisiin saaristoolosuhteisiin ja loma-asutukseen. Varautumisalueella ei saa sijaita sellaista väestömäärää eikä asutuskeskusta, joita koskevia pelastustoimenpiteitä ei voida toteuttaa tehokkaasti.

12 8 Kuva 4. Periaatekuva suunnittelussa ja viranomaistoiminnassa huomioon otettavista vyöhykkeistä ydinvoimalaitoksen ympärillä. Suojavyöhykkeen säde on noin 5 km ja sen rajaus tullaan määrittelemään tarkemmin suunnittelun edetessä. Rajausten sisältöön ja etäisyyksiin vaikuttavat alueen olosuhteet. Koska YVL 1.10 ohjetta laadittaessa on pidetty silmällä lähinnä nykyisten laitosten sijaintipaikkojen oloja, ei niitä sellaisenaan ole tarkoituksenmukaista soveltaa uusien laitospaikkojen suunnitteluun. Jotta esitetyistä säännöistä voidaan poiketa, on Säteilyturvakeskukselle esitettävä muu hyväksyttävä menettelytapa tai ratkaisu, jolla saavutetaan YVL-ohjeessa esitetty turvallisuustaso. Karsikkoniemen yleiskaava-alueet sijoittuvat suurimmilta osin suojavyöhykkeen sisälle ja asemakaava laitosalueen sisälle. Rajaukset tarkentuvat jatkossa sekä kaavoitukseen että YVA-menettelyyn liittyvien selvitysten ja neuvottelujen kautta. 2.6 Karsikkoniemen ydinvoimalaitosalueen yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä alustava aikataulu Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus perustuvat Fennovoima Oy:n tekemään aloitteeseen ja sen pohjalta tehtyihin kaavoituksen aloituspäätöksiin Kemin kaupungissa ja Simon kunnassa. Fennovoima on vuoden 2007 loppupuoliskolla käynnistänyt alustavan teknisen suunnittelun ydinvoimalaitoshankkeen vireille tullutta YVA-menettelyä varten. Alustavat tekniset suunnitelmat ovat valmistuneet huhtikuussa Kolmea

13 9 vaihtoehtoista sijoituspaikkakuntaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu syys-lokakuussa 2008 ja yhteysviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lausunto siitä on odotettavissa helmi-maaliskuussa Simon kunta on kuuluttanut laadittavan yleiskaavan vireille tulosta ja samalla asettanut rakennuskiellon suunnittelualueelle. Laitosalueen asemakaavan laatimisesta on tehty päätös samassa yhteydessä. Kemin kaupungissa on yleiskaavan laatimispäätös ja rakennuskiellon asettaminen tehty samanaikaisesti Kaavoille on laadittu yhteistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (tämä asiakirja). Siitä tiedotetaan kesällä 2008, asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavojen valmistelussa hyödynnetään YVA-menettelyssä tehtäviä selvityksiä, siitä saatavaa viranomaispalautetta sekä teknisiä, mm. tieyhteyksiä ja laitosalueen sijaintia sekä voimajohtoja koskevia suunnitelmia. Fingrid Oyj laatii voimajohtoyhteyksistä teknisen selvityksen näillä näkymin syksyyn 2008 mennessä. Valmisteluaineiston MRA 30 :n mukainen esittely pyritään yhdistämään syksyllä alueen maakuntakaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista pidettäviin yleisötilaisuuksiin. Kun ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on käytettävissä yhteysviranomaisen lausunto, voidaan kaavaehdotusten suunnittelu aloittaa ja asettaa edelleen nähtäville MRL 65, MRA 19 ja MRA 27 mukaisesti. Kaavaehdotuksista järjestetään yleisötilaisuus nähtävilläolon yhteydessä. Todennäköinen ajankohta on vuoden 2009 lopussa tai 2010 alussa, maakuntakaavan hyväksymispäätöksen jälkeen Esisuunnittelu Preliminary feasibility and engineering YVA-menettely EIA procedure Vaikutusselvitykset valmiit Environmental assessments carried out Voimajohto esiselvitys Power line feasibility study Voimajohto YVA 4kpl Power line EIA Kansainv. menettelyt Espoo Convention and SEA Protocol Maakuntakaava Regional plan Kaavan valmistelu Kaavaehdotus Draft plan Plan proposal Yleiskaava Master Plan Kaavan valmistelu Kaavaehdotus Draft plan Plan proposal Asemakaava Detailed plan Kaavan valmistelu Kaavaehdotus Draft plan Plan proposal Muut luvat Other permissions Plan ratification by MoE MKK vahv. YM:ssä Valtioneuvoston periaatepäätös Decision in Principle by Council of State muutoksenhaku / legal proceedings muutoksenhaku / legal proceedings muutoksenhaku / legal proceedings Valtioneuvoston rakentamislupapäätös Licence to Build by Council of State Kuva 5. Kaavoituksen ja siihen liittyvien selvitysten vaiheet ja alustava aikataulu

14 10 3 ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUTILANNE 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: - aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; - merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai - valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. MRL 24 mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Pääosa valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja niiden ohjauksesta (etenkin Kemin osalta) ratkaistaan maakuntakaavoituksen yhteydessä, mutta osittain tavoitteet ohjaavat myös suoraan yleis- ja asemakaavoitusta. Karsikkoniemen ydinvoimalaitosalueen Simon puoleista yleiskaavoitusta koskevat lähinnä alla luetellut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kuhunkin tavoitekokonaisuuteen on poimittu mukaan vain tämän hankkeen kannalta olennaiset yleis- ja erityistavoitteet, joita tullaan jatkossa tarkentamaan. 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavoitteet: - Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa

15 11 kiinnitetään huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutettavuuteen. - Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuksia ehkäistään. Erityistavoitteet: - Alueidenkäytön suunnittelussa on haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. - Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. - Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. - Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Yleistavoitteet: - Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden välillä edistetään mahdollisuuksien mukaan. - Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Erityistavoitteet: - Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. - Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.

16 12 Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. - Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Yleistavoitteet: - Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. - Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Erityistavoitteet: - Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa olevia laajennettaessa tulee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toiminnot siten, ettei valtioneuvoston antamia melutason ohjearvoja ylitetä. Alueidenkäytössä on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun tarpeet. - Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät voimajohtojen linjaukset siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. - Alueidenkäytössä on varmistettava ydinvoimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet sekä varauduttava ydinjätteen loppusijoitukseen. - Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Yleistavoitteet: - Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla kiinnitetään erityistä huomiota maiseman ja luonnontalouden erityispiirteisiin. Rakentamisen sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.

17 13 Ympäristöministeriö on käynnistänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisen ja tarkistukset otetaan huomioon Karsikkoniemen kaavoituksessa. Tarkistus koskee vain tiettyjä osa-alueita. Valtioneuvosto tehnee päätöksen asiasta lähiaikoina. 3.2 Seutu- ja maakuntakaavat Länsi-Lapin seutukaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa Karsikkoniemen alueelle on osoitettu asuinaluetta (A) Simon kunnan Maksniemen kohdalle sekä Kemin kaupungin Hepolan alueelle. Lisäksi kaavassa on osoitettu Karsikkoniemen keskialueelle teollisuustoimintojen aluevaraus T 708 (1,4 km2), jolle on mahdollista sijoittaa suurteollisuutta, ja josta on yhteys Karsikkoniemen satamaalueelle. Asemakylästä 16 km länteen sijaitsee Maksniemen seudullisesti merkittävä kalasatama, kaavamerkintä LV Niemen itäiseen osaan on merkitty 0,4 km2 suuruinen Leuannokan loma-asutuksen aluevaraus. Maksniemen alueen eteläpuolella sijaitsee Maksniemen I luokan pohjavesialue. Karsikkoniemen ympärille on osoitettu moottorikelkkareittivaraus. Kuva 6. Ote Länsi-Lapin seutukaavasta Ympäristöministeriö on vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. Tuulivoimatuotantoon soveltuvilla alueilla (tv) kaava

18 14 kumoaa Länsi-Lapin seutukaavassa osoitetut tuulivoimatuotantoa koskevat aluevaraukset. Kuva 7. Ote Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavasta Lapin liitto on aloittanut Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan laatimisen. 3.3 Yleis- ja asemakaavat Simon kunnanhallitus on määrännyt kunnanvaltuuston hyväksymän Karsikkoniemen yleiskaavan tulemaan voimaan MRL 201 :n nojalla lukuun ottamatta eräitä tiloja kunnanhallitus on yleiskaavan tarkistamisesta johtuen kumonnut tekemänsä päätöksen, jolla yleiskaava oli määrätty tulemaan voimaan. Yleiskaavassa on osoitettu niemen eteläisen osan rannat pääasiassa loma-asumisen alueiksi. Karsikkoniemen koillisosaan on varattu pientalovaltaisia asuinalueita. Laitakarin vapaa-alueet on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Muuten ranta-alueen vapaa-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Niemen sisäosat on varattu maa- ja metsätalousalueeksi.

19 15 Simon kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Karsikkoniemen yleiskaavan tarkistamisen ydinvoimalaitoksen sijoittamiseksi alueelle. Kuva 8. Ote Simon Karsikkoniemen yleiskaavasta. Yleiskaava ei ole voimassa. Nyt laadittava yleiskaava, jota tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee, tulee korvaamaan yo. Karsikkoniemen yleiskaavan. Kemissä suunniteltu yleiskaavamuutos koskee Kemin eteläisten alueiden yleiskaavaa, joka on saanut lainvoiman ja valituksen alaisilta osin Nyt yleiskaavoitettavalle alueelle siinä on osoitettu Satamankankaan alueen osalta pientalovaltaisia tai maaseutumaisia asuntoalueita ja Simon kuntaan rajautuva Aaltokankaan alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, josta osalla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai erityisiä ympäristöarvoja. Kaavaan sisältyy myös seutukaavan mukainen moottorikelkkareitti.

20 16 Kuva 9. Ote Kemin oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta Satamakankaan asemakaavoitus Hepolan alueen eteläpuolella on keskeytetty ehdotusvaiheessa. Asemakaavaehdotuksessa oli esitetty alueelle uutta pientaloasutusta. Karsikkoniemen alueen ja sen ympäristön yleis- ja asemakaavoja: - Simon Maksniemen osayleiskaava, 1979, oikeusvaikutukseton - Simon Merenrannikon yleiskaava, 1998, oikeusvaikutteinen (muutoksia 2001) - Simon Karsikkoniemen yleiskaava, voimaantulomääräys kumottu , kaavamuutos koskee tätä kaavaa - Simon Maksniemen asemakaava, vahvistettu (muutoksia 2001) - Simon Maksniemen asemakaava, luonnosvaiheessa - Simon Laitakarin ranta-asemakaava, Kemin eteläisten alueiden yleiskaava, , oikeusvaikutteinen, kaavamuutos koskee tätä kaavaa - Kemin merialueen yleiskaava, saanut lainvoiman Kemin Satamakankaan asemakaavaehdotus, käsittely keskeytetty - Kemin Hepolan kaupunginosan asemakaavat vv Kemin Paavonkarin kaupunginosan asemakaavat vv Kemin Ajoksen kaupunginosan ja sataman asemakaavat Kemin Ajoksen yleiskaava, Kemin Rytikarin kaupunginosan asemakaavat vv Kemin Veitsiluodon kaupunginosan asemakaavat

21 17 Kuva 10. Suunnittelualueen läheisyydessä voimassa olevia kaavoja 3.4 Vireillä olevat aluetta koskevat suunnitelmat wpd Finland Oy suunnittelee merituulipuiston rakentamista Suurhiekan alueelle Iin ja Haukiputaan kunnissa. Suurhiekan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on parhaillaan käynnissä. Yksi wpd Finland Oy:n sähkönsiirron reittivaihtoehdoista muodostuu pohjoiseen suuntautuvasta merikaapeliyhteydestä, joka rantautuisi mantereelle Karsikossa. Fennovoima ja wpd ovat alustavasti sopineet sähkönsiirron reittien yhteensovittamisesta sen välttämiseksi, että Karsikkoniemeä pirstoisi monta johtokatua. wpd Finland Oy on käynnistänyt reittimuutokseen liittyen selvityksen merikaapelin uuden rantautumiskohdan, sähköaseman (n. 50 x 100 m) sijainnin ja metrin ilmajohdon yhdysreitin suunnittelemiseksi pisteeseen, jossa linjaus yhtyisi yhteiseen johtokäytävään. wpd Finland Oy:n tuulivoimahankkeeseen liittyy Natura-tarveselvityksiä ja arviointiselvityksiä, joita voidaan hyödyntää myös Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Karsikkoniemen liittymä valtatiellä 4 Maksniemen kohdalla on suunniteltu parannettavaksi eritasoliittymäksi. Liittymän toteuttamisajankohdasta ei ole vielä tietoa. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen tuleva ydinvoimalaitos. Northland Resources Inc. tutkii Ruotsin Pajalan ja Kolarin kuntien alueella sijaitsevien rautaesiintymien hyödyntämistä. Erilaisia vaihtoehtoja malmin tai rautapellettien kuljettamiseksi rautateitse satamiin mm. Kemi-Tornio alueelle tutkitaan, mutta mitään varsinaisia päätöksiä kaivostoiminnan aloittamisesta tai kuljetusreiteistä ei ole tehty. Kemin Ajoksen sataman laivaväylän parantamista on suunniteltu.

22 18 Laajemmin aluetta koskevia olemassa tai voimassa olevia selvityksiä ja suunnitelmia on listattu kohdassa KAAVOITUKSEN JA MUUN SUUNNITTELUN SEKÄ PÄÄTÖKSENTEON VAIHEET JA KYTKENNÄT 4.1 Ydinvoimalaitoksen toteutusaikataulu Mikäli valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen ja eduskunta sen hyväksyy sekä myöntää Fennovoiman hankkeelle luvan, Fennovoima valitsee laitosalueen vaihtoehtoisista sijoituspaikkakunnista sekä hakee ydinvoimalaitokselle ydinenergialain mukaista rakentamislupaa ja muita rakentamisen aloittamiseksi tarvittavia lupia. Fennovoiman tavoitteena on aloittaa rakennuslupaa edellyttävät rakennustyöt valitulla laitosalueella vuonna Fennovoiman tavoitteena on käynnistää uuden ydinvoimalaitoksen tuotanto vuonna Kaavoitus ja YVA-menettely Kuvassa 5 sivulla 9 on esitetty hankkeeseen liittyvien YVA-menettelyjen sekä kaavoitusprosessien aikataulut, vaiheet ja keskinäiset kytkennät. Lapin maakunnassa, Kemi-Tornio alueella tai Karsikkoniemellä ei ole alueidenkäytön suunnittelussa varauduttu ydinvoimalaitokseen. Lapin liitto on aloittanut Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan laatimisen. Maakuntakaava edustaa ylikunnallista suunnittelua ja sillä on ensisijainen merkitys laitoksen ja siihen liittyvien yhteyksien sijoittamisen ratkaisemisessa. Myös maankäyttö- ja rakennuslain 199 :n mukainen kansainvälinen kuuleminen liittyy erityisesti maakuntakaavoitusprosessiin. Yleiskaavat ja asemakaava (kuntakaavat) toteuttavat maakuntakaavassa määriteltäviä alueidenkäyttöperiaatteita. Ydinvoimahankkeeseen liittyvissä osayleiskaavoissa ratkaistaan Karsikkoniemen maankäytön yleispiirteinen järjestäminen. Osayleiskaavat ohjaavat alueen asemakaavoitusta. Osayleiskaavojen tehtävänä on osoittaa yleispiirteisesti ydinvoimalaitoksen ja sen toiminnalle välttämättömien voimajohtokäytävien ja jäähdytysvesien otto- ja purkutunnelien, sekä liikenneyhteyksien sijoittuminen alueelle, ohjata riittävällä laajuudella ympäröivää maankäyttöä (suojavyöhykkeen aiheuttamat maankäyttörajoitukset ym.) Osayleiskaavat eivät ohjaa suoraan rakentamista. Asemakaavassa määritellään lähinnä laitostonttia koskevat rakentamista ohjaavat yksityiskohtaiset maankäyttöratkaisut. Ydinvoimahankkeen alustavat tekniset suunnitelmat on laadittu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tukevalla tarkkuudella. Suunnittelun tarkkuus on jo tässä vaiheessa ollut kaavoituksen käynnistämistä varten riittävä. Tekninen suunnittelu tarkentuu jatkossa hankkeen ja kaavoituksen vaatimuksia vastaavalla tavalla. Laitoksen hanke-yvaa tehdään kaavoituksen kanssa samanaikaisesti. Näin ollen YVA:n yhteydessä tehtävien selvitysten laajuutta ja sisältöä on voitu määritellä siten, että ne palvelevat riittävällä tavalla myös kaavoitusta. YVA:n selvityksistä saatavat tulokset sekä YVA:n viranomaispalaute huomioidaan kaavoituksessa.

23 19 Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon tiivistelmä on tämän OAS:n liitteenä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua syksyllä 2008 järjestetään yleisötilaisuus, johon pyritään yhdistämään myös kaavojen valmisteluun liittyvää kuulemista. Kaavojen valmisteluaineisto asetetaan samassa yhteydessä nähtäville. Tällöin on mahdollista käydä keskusteluja kaavojen valmisteluaineistosta ja kaavojen toteuttamisen vaikutuksista. Keväällä 2009 kun työ- ja elinkeinoministeriön lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on käytettävissä, voidaan kaavaehdotusten laatiminen aloittaa ottaen huomioon sekä YVAn tulokset että siitä saatu palaute. Ydinvoimahanketta koskeva maakuntakaavaehdotus laaditaan keväällä-syksyllä Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton valtuusto (maakuntavaltuusto) jonka jälkeen kaava lähetetään ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Yleiskaavat ja asemakaava voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä maakuntakaavan vahvistuspäätöksen jälkeen vaikka vahvistamispäätöksestä olisikin valitettu. Simon ydinvoimayleiskaava ja -asemakaava hyväksytään Simon kunnanvaltuustossa ja Kemin ydinvoimayleiskaava Kemin kaupunginvaltuustossa. Kuntakaavojen hyväksyminen tapahtuu näillä näkymin vuoden 2010 syksyllä. Yleis- ja asemakaavojen hyväksymispäätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli näin tapahtuu, on arvioitu, että valitukset on saatu käsiteltyä vuoden 2012 aikana. Kaavoituksen vaiheet ja alustava aikataulu on esitetty kuvassa 5 ja hankkeen suunnittelu-, päätös- ja lupaprosesseja kuvassa Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät tiedot valtioneuvoston päätösten yhteydessä Kaavojen ei tarvitse olla hyväksyttyjä tai lainvoimaisia kun Fennovoima Oy hakee periaatepäätöstä valtioneuvostolta. Ydinenergialain tarkoittamaan periaatepäätöshakemukseen on YEA:n 23 ja 24 :n mukaan liitettävä mm. seuraavat asiakirjat: pääpiirteinen selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan omistus- ja hallintasuhteista selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan ja lähiympäristön asutuksesta ja muista toiminnoista sekä kaavoitusjärjestelyistä arvio suunnitellun sijaintipaikan sopivuudesta tarkoitukseensa ja ydinlaitoksen sijoittamisesta aiheutuvista rajoituksista lähiympäristön maankäyttöön YVA -lain mukaisesti laadittu arviointiselostus sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi. Luvan ydinvoimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön antaa valtioneuvosto. Ydinenergialain mukaiseen ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen on liitettävä seuraavat YEA:n 32 :ssä säädetyt sijaintipaikkaa koskevat selvitykset: selvitys hakijan oikeudesta käyttää laitoksen suunniteltua sijaintipaikkaa selvitys ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan ja sen lähiympäristön asutuksesta ja muista toiminnoista sekä kaavoitusjärjestelyistä selvitys ydinlaitoksen ympäristövaikutuksista selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen rajoittamiseksi.

24 20 Säteilyturvakeskus tekee rakentamis- ja käyttölupahakemuksista turvallisuusarviot sekä antaa lausunnot työ- ja elinkeinoministeriölle. Turvallisuusselosteen tarkastuksessa ja turvallisuusarviossa kiinnitetään sijaintipaikkaa ja sen ympäristöä koskevissa osissa huomiota siihen, että seloste sisältää kattavat ja selkeät kuvaukset: ympäristön maantieteellisistä olosuhteista ja vallitsevista sekä ennustetuista väestöjakautumista maa ja vesialueiden käytöstä sekä ympäristön elinkeinotoiminnasta laitospaikan ilmastosta ja meteorologisista leviämisolosuhteista laitospaikan ja sen ympäristön hydrologisista tekijöistä laitospaikan ja sen ympäristön geologisista ja seismologisista olosuhteista. Muut periaatepäätöshakemukseen liitettävät selvitykset YVA-ohjelma YVA-selostus Ydinenergialain mukainen PERIAATEPÄÄTÖS VAT Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava - Alustava turvallisuusarvio Säteilyturvakeskukselta - Puolto sijoituskunnalta - Periaatepäätös valtionneuvostolta - Hyväksyntä eduskunnalta Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat Vesilain mukaiset luvat Ydinenergialain mukainen rakentamislupa valtionneuvostolta Rakennuslupa Laitoksen ja infrastruktuurin rakentaminen Ydinenergialain mukainen käyttölupa valtioneuvostolta Laitoksen käytön aloitus Valvonta ja mahdolliset lupien uudistamiset Kuva 11. Ydinvoimalaitoksen suunnittelu-, päätös- ja lupaprosesseja

25 Viranomaisyhteistyö kaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain (66 2. mom., MRA 18 ja 26 ) edellyttämät viranomaisneuvottelut pidetään kaavoituksen eri vaiheissa. Ensimmäinen, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Simossa Toinen viranomaisneuvottelu pidetään kaavaehdotusvaiheessa kun kaavaehdotuksista on saatu muistutukset ja lausunnot. Todennäköinen ajankohta viranomaisneuvottelulle on alkuvuosi Karsikkoniemen yleiskaavojen ja asemakaavan osalta viranomaisneuvottelut järjestetään samanaikaisesti. Neuvotteluihin kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. Neuvotteluissa tuodaan esille mahdolliset valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut keskeiset tavoitteet, valtion toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeät kysymykset sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta. Yleiskaavoja ja asemakaavaa valmisteltaessa järjestetään tarpeen mukaan muita neuvotteluja viranomaisten tai muiden tahojen kanssa. Ydinenergialain 58 (tarkennettu /342) edellyttää, että Säteilyturvakeskusta on kuultava ydinvoimalaitoksen asemakaavaa laadittaessa ja ennen sellaisen kaavan hyväksymistä. 4.5 Yleis- ja asemakaavoitukseen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia Finavia - Kemin lentokentän lähestymiskartta Kansainvälisen Atomienergiajärjestö IAEA - Safety Reguirements 'Siting of NPPs' Kemin kaupunki - Kaavoja varten tehdyt selvitykset (kaavaselostukset) Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus - Kemi Tornio -alueen seudullisen maankäytön kehityskuva 2025, 2008 Lapin liitto - Eläköön Lappi 2022, maakuntasuunnitelma, Lapin maakuntaohjelma , 2006 Lapin metsäkeskus - Lapin metsäohjelma , 2006 Lapin TE-keskus /TEKES - Lapin teknologiastrategia, 2005 Lapin ympäristökeskus - Natura-alueiden arviointiohjelma - Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hanke (käynnissä) - Lapin kulttuuriympäristöohjelma, 1997

26 22 - Lapin perinnemaisemat, Ympäristön tila Lapissa, Lapin Natura verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma, Lapin Natura-opas, Vesihuollon yleissuunnitelmat - Vesilaitosten toiminta-alueet Liikenne- ja viestintäministeriö - Liikenneskenaariot 2025, Suomen liikennejärjestelmä 2020, 1998 Merenkulkulaitos - Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma , 2006 Metsähallitus - Metsätalouden ympäristöopas, Länsi-Lapin luonnonvarasuunnitelma, Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat Metsäkeskus Tapio - Metsätalous kaavoitusalueilla, 2005 Museovirasto/YM - Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden ajantasaistus ja tarkistus (käynnissä) Pohjois-Pohjanmaan liitto - Pohjois-Suomen kilpailukyky ja työllisyys ohjelma Ratahallintokeskus - Rautatieliikenne 2030, 2006 Simon kunta - Kaavoja varten tehdyt selvitykset (kaavaselostukset) Säteilyturvakeskus - Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset (YVL 1.10), 2000 Tiehallinto, Lapin tiepiiri - Liikenne-ennusteet , Tienpidon linjaukset 2015, Lapin tiepiirin pitkän aikavälin suunnitelma (PTS 2015), Yleiset tiet Lapin tiepiirissä , Lapin tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma , Valtatie 4 Kemin kohta ja Kemijoen sillat, valtatien parantaminen moottoritieksi, hanke På Gransen Rajalla, hanke Keskikaiteellinen ohituskaistan rakentaminen vt 4 välillä Simo Viantie, hanke Keskikaiteellinen ohitustiejakso vt 4 välillä Viantiejoki-Maksniemi, suunnitelma 2007

27 23 - Röyttän sataman parantaminen, suunnitelma 2006 Ympäristöministeriö - Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö II, Kansallismaisema, Rantojensuojeluohjelman alueet, Ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, Natura ohjelma (VNp ) - Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 2001 Muut - Sustainable Transport in the Barents Region (STBR) hankkeen asiakirjat 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Vaikutusten selvittäminen kaavoituksessa Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa (MRL 9 ) Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa (MRA 1 ) Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 :ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 5.2 Arvioitavat vaikutukset Yleis- ja asemakaavojen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä laadittavia

28 24 selvityksiä, voimajohtoja koskevia Fingridin selvityksiä sekä erikseen kaavojen yhteydessä tarpeelliseksi todettavia selvityksiä. Selvitysten riittävyydestä on käyty keskustelut MRL 66 mukaisessa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa. Viranomaisneuvottelut pidetään yleiskaavojen ja asemakaavan osalta samanaikaisesti. Ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) laaditaan pääosa yleis- ja asemakaavoituksessa tarvittavista vaikutusselvityksistä. Seuraavassa on lueteltu YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat vaikutusselvitykset sekä niitä täydentävät maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä laadittavat selvitykset. 1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset / käsitellään kaikilla kaavatasoilla Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merkittäviä, sillä ydinvoimalaitos on erittäin suuri ja pitkäkestoinen rakennustyömaa. Meriväylän ruoppauksen vaikutukset arvioidaan. Lisäksi voimajohtojen rakentaminen saattaa aiheuttaa häiriötä asutukselle ja elinkeinotoiminnalle, mutta työn kestoaika on selvästi itse voimalaitoksen rakennustyötä lyhyempi. Kaavoituksessa varaudutaan myös pitkäkestoisiin rakentamisen aikaisiin majoitus- yms. vaikutuksiin. 2. Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset / käsitellään kaikilla kaavatasoilla Radioaktiiviset ja muiden ilmapäästöjen vaikutukset esitetään. Niiden vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin arvioidaan olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen. Ydinvoimalaitoksessa sähköntuotanto ei aiheuta savukaasupäästöjä eikä kasvihuonekaasupäästöjä. 3. Vesistövaikutukset / käsitellään maakunta- ja yleiskaavatasoilla Mallilaskelmat jäähdytysvesien leviämisestä, virtauksista sekä arvioiduista lämpökuorman vaikutuksista purkualueen lähiympäristön lämpötiloihin ja jäätilanteeseen eri purkupaikkavaihtoehdoissa laaditaan kolmiulotteisten virtaus-, lämpötila- ja jäämallien uusimmilla versioilla. Tuloksena saadaan perusteelliset leviämislaskelmat vesistö- ja kalatalousvaikutusarvioiden pohjaksi. Jäähdytysvesien sisältämän lämmön hyötykäyttömahdollisuudet selvitetään. Suunnitellun voimalaitoksen käytön aikainen jätevesikuormitus ja radioaktiiviset päästöt mereen esitetään. Jäähdytysja jätevesien vaikutukset veden laatuun, biologiaan ja kalastoon, erityisesti vaelluskalakantoihin ja kalatalouteen, sekä muuhun eliöstöön arvioidaan. Jäähdytysveden ottoimun vaikutuksia kalastoon ja niiden vähentämismahdollisuuksia selvitetään. Arviointiselostuksessa selvitetään myös laitoksen vesihuollon järjestämisen vaihtoehdot ja niiden ympäristövaikutukset. Alustavan tiedon mukaan voimajohtopylväitä ei tulla rakentamaan vesistöihin, jolloin vesistövaikutuksia ei niistä aiheudu. 4. Jätteiden ja sivutuotteiden sekä näiden käsittelyn vaikutukset / käsitellään kaikilla kaavatasoilla YVA-selostuksessa kuvataan ydinvoimalaitoksella syntyvien yhdyskuntajätteiden, ongelmajätteiden ja radioaktiivisten jätteiden määrä, laatu ja käsittely sekä arvioidaan näihin liittyvät ympäristövaikutukset. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointi ei sisälly ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiin, vaan siitä tultaneen laatimaan erillinen YVA. 5. Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset / käsitellään kaikilla kaavatasoilla Vaikutukset laitosalueen maa- ja kallioperään arvioidaan alueen maastonmuotojen, maaperän laadun sekä laitoksen ja siihen liittyvien rakenteiden tarvitseman alueen ja maanalaisten osien mittasuhteiden perusteella. Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi selvitetään voimalaitoksen sijoittuminen pohjavesialueisiin nähden sekä rakentamisesta ja toiminnasta pohjavesiin kohdistuvat mahdolliset riskit.

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Kultaojan asemakaavan muutos ja laajennus

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Kultaojan asemakaavan muutos ja laajennus Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sodankylä Kultaojan asemakaava ja korttelien 306, 308, 309 asemakaavan muutos Saariselän Kakslauttasen alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.

KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8. KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO Puh 040 356 500, Fax 016-642259 31.8.2010 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kittilän kirkonkylän osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 31.8.2010

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI RAAHE. Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 16.9.200

HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI RAAHE. Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 16.9.200 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region HANHIKIVEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI RAAHE Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 16.9.200 2 Fennovoima Oy tutkii uuden ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA. Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA. Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 12.8.2008 SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta SIMON KUNTA KEMIN KAUPUNKI 2008 1 Fennovoima Oy tutkii

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA ALAJÄRVEN KAUPUNKI KARJANKUJANKOSKEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.11.2008 Jouni Laitinen, Jutta Rönnqvist, Suvi-Elina Maunu ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä, kaavamerkinnät ja määräykset, prosessi, osallistuminen. Heli Ek, Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY keskus 15.4.

Kaavajärjestelmä, kaavamerkinnät ja määräykset, prosessi, osallistuminen. Heli Ek, Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY keskus 15.4. Kaavajärjestelmä, kaavamerkinnät ja määräykset, prosessi, osallistuminen Heli Ek, Leila Kantonen, Pohjois-Savon ELY keskus 15.4.2015 16.4.2015 Esityksen rakenne Kaavajärjestelmä Suomessa Valtakunnalliset

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KEMI-TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA

KEMI-TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA 1 KEMI-TORNIO ALUEEN YDINVOIMAMAAKUNTAKAAVA Lyhennelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta LAPIN LIITTO ROVANIEMI 2008 2 Fennovoima Oy tutkii uuden ydinvoimalaitoksen rakentamista Suomeen kohdevaihtoehtoinaan

Lisätiedot

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008

Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta. Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Pilaantuneet maat kaavoitusnäkökulmasta Kaarina Laakso Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto MUTKU-päivät 11.3.2008 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä (MRL 4 ) Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Inarin kunta Seitap Oy 2016 Seitap

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Salla Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi

Salla Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Savina- ja Kieskisjoen ranta-asemakaavan muutos Kaavan muuttaminen Savinajoen asemakaavaksi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.03.2010

Lisätiedot

LIITE 10 Naantalin kaupunki LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 157-C5667 25.4.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Naantalin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot