KÄDET007 - LUPA YRITTÄÄ - YRITTÄJYYSKÄSIKIRJA Yrittäjyyskäsikirjan työryhmä: Soile Passoja, Pekka Räsänen ja Maija Virtanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄDET007 - LUPA YRITTÄÄ - YRITTÄJYYSKÄSIKIRJA 2009 05.05.2009. Yrittäjyyskäsikirjan työryhmä: Soile Passoja, Pekka Räsänen ja Maija Virtanen"

Transkriptio

1 KÄDET007 - LUPA YRITTÄÄ - YRITTÄJYYSKÄSIKIRJA Yrittäjyyskäsikirjan työryhmä: Soile Passoja, Pekka Räsänen ja Maija Virtanen

2 Sivu 2/42 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA Yrittäjyyskasvatus ja valmennus Yrittäjyyskasvatuksen ja valmennuksen viitekehys Omnian sovellus teoreettisesta viitekehyksestä Yrittäjyyskasvatukseen ja valmennukseen liittyvä pedagogiikka Oppia yrittäjämäistä toimintatapaa Oppia ymmärtämään yrittäjyyttä Oppia yrittäjäksi Oppia yrittäjyydessä Omnian yrittäjyysväylän palikat Omnian ammattiopiston yrittäjyysväylä Yrittäjyyspainotteisuus ammattiopinnoissa 5 ov Ammattitaitoa tukevat opinnot Ammatilliset valinnaiset opinnot Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa Omnian aikuisopiston yrittäjyysväylä Yrittäjyysväylän rakentaminen Yhteistyöverkoston rakentaminen Projektioppiminen Omnian yrittäjyysopintojen toteutuksia NY24h-leiri Vuosi yrittäjänä Harjoitusyritys Opiskelijoiden omat projektit - Ohjaa yrittäjäksi Osuuskuntatoiminta Omnian perustama osuuskunta - jäsenet vaihtuvat tutkinnonsuorittajien valmistuttua Osuuskunta Sosiaalisena yrityksenä ja oppimisympäristönä Opiskelijoiden perustama osuuskunta Opiskelijoiden omat yritykset Opettajien sivutoiminen yritystoiminta InnoOmnia Vastuukysymykset ja resurssien hallinta Vastuukysymykset Työturvallisuus Vahingot Juridinen ja liiketaloudellinen vastuu Tekijänoikeudet Eettinen vastuu Resurssien hallinta Ohjaus Materiaalit Tilat ja laitteet Tilojen käyttö Laitteet Riskienhallinta... 32

3 Sivu 3/42 6 Kompassi valmentajille yrittäjyyden kartalla (Tarkistuslista) Liitteet Luettelo Kädet007-projektin pilottiaihioista InnoOmnia Linkit, listat, lomakkeet Työturvallisuus Materiaalit Tekijänoikeus Yhteistyöverkosto... 42

4 Sivu 4/42 TAUSTAA Poliittinen tahto toimii ohjaavana voimana yrittäjyyden edistämisessä ja kehittämisessä oppilaitostoiminnassa. Yritystoimintaa voidaan hyödyntää oppimisprosessissa ja uusien oppimisympäristöjen kehittämisessä. Sen vuoksi Omnian tulee laatia ohjeistus ja reunaehdot, jotta voidaan mahdollistaa opiskelijoiden yritysmäinen toiminta osana opiskelua ja tutkintoa. Samalla on mahdollista tukea opiskelijoiden valintaa oman yritystoiminnan aloittamisessa jo opiskeluaikana. Yritystoiminnan mukaanotto osaksi Omnian pedagogista toimintaa edellyttää Omnian tekemiä linjauksia ja toimintaperiaatteita yrittäjämäisen toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tässä käsikirjassa käsitellään Omnian sisällä tapahtuvaan yritystoimintaan liittyviä reunaehtoja ja toimintamalleja sekä esitetään kysymyksiä, ehdotuksia ja huomioitavaa. Kysymyksiä esitetään yrittäjämäisen ja yrittämisen toimintamahdollisuuksien käynnistämiseksi, ehdotuksia yrittäjämäisen ja yritystoiminnan toteuttamiseksi. Huomioitavaa on alue, joka tulee jo tässä vaiheessa esille ja merkille pantavaksi tekijäksi ja toiminnan toteutukseen vaikuttavaksi tekijäksi. YRITTÄJYYS TARJOUTUU UNELMIESI KUMPPANIKSI (Outi Hägg )

5 Sivu 5/42 1. Yrittäjyyskasvatus ja valmennus Yrittäjyyskasvatuksen- ja valmennuksen merkitys on noussut usealta kannalta tarkasteltuna tärkeään asemaan erilaisten nykypäivän ongelmien ratkaisijana. Taloudellisessa tarkastelussa esille nostetaan se, että kaikilla kouluasteilla yrittäjyyskasvatuksen avulla synnytetty yrittäjämäinen asenne takaa yritysten ja työelämän kehittymisen kaikissa taloudellisissa vaiheissa. Yrittäjyyskasvatuksen ja valmennuksen keinoin pystytään lieventämään taantuman vaikutuksia ja nopeuttamaan talouden elpymistä. Yrittäjyyskasvatukseen ja -valmennukseen liitetyn toiminnallisen pedagogiikan avulla tarjotaan opiskelijoille mielekkäänä ja innostavana koettua koulutusta ja oppimistapahtumia. Näin yrittäjyyskasvatuksen voi katsoa positiivisesti vaikuttavan myös opiskelun keskeytyksiin. Yrittäjyyskasvatus ja valmennus pedagogisine ratkaisuineen lisäävät myös oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Koulutus saadaan siten lähemmäksi aitoa työelämää. 1.1 Yrittäjyyskasvatuksen ja valmennuksen viitekehys Yrittäjämäinen pedagogiikka käyttää metodeja, jotka tukevat kokemuksellisuutta, kokeilevuutta, luovuutta, valppautta, kriittistä ajattelua, vuorovaikutuksellisuutta ja aktiivista toimintaa. Lähtökohtina ovat von Miesesin ajatukset (Kyrö, 2008): Ihmiset ovat toimivia olioita Ihmiset ovat vuorovaikutteisia olioita: Oppiminen tapahtuu sekä yksilöllisissä että kollektiivisissa prosesseissa Vapaus on yrittäjyydessä oleellista: Oppiminen pohjautuu ajatukseen vapaasta toiminnasta, jossa oppija itse päättää mitä ja miten hän oppii oppijoita rohkaistaan omaehtoiseen ja yhteisölliseen toimintaan Luovuus ja ainutlaatuisuus: mahdollisuuksien havaitseminen ja luominen Yrittäjämäisen oppimisen keskeisiä teemoja ovat: Mahdollisuuksien havaitseminen, luominen ja niihin tarttuminen ja toteuttaminen Luovuus ja innovatiivisuus Epävarmuuden ja epätietoisuuden sietokyky Epäonnistumisen hyväksyminen Riskinottokyky Epämukavuusalueella viihtyminen ja siellä oppiminen Kyky tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä Nämä ajatukset ovat pohjana Outi Häggin luomalle yrittäjyyskasvatuksen ja valmennuksen viitekehykselle.

6 Sivu 6/42 Hägg (2008) mukaan yrittäjyyden viitekehys jakautuu neljään osioon. Yrittäjämäisen toimintatavan oppiminen antaa liikkeellelähdön yrittäjyysopintoihin, se on epävarmuuden maaperällä viihtymistä ja siellä oppimista. Oppia ymmärtämään yrittäjyyttä vie oppijan käytännön tilanteisiin kokeilemaan ja soveltamaan olevaa tietoaan ja kokemustaan. Oppia yrittäjäksi asettaa oppijan toimintaan ja yhteisten merkitysten rakentamiseen, vahvistaen oppijan vapautta ja ainutlaatuisuutta. Oppia yrittäjyydessä on jatkuvaa oppimista onnistumisten ja epäonnistumisista oppimisen kautta, jossa yrittäjän kompetenssi lisääntyy tilanteiden arvaamattomuudesta huolimatta. Kuvio 1: Yrittäjyyskasvatuksen ja -valmennuksen viitekehys Luovuus ja yrittäjyys ovat Hägg:ille käsitepari, jolla koko yhteiskunnan kehitystä ajatellen on kysyntää. Luovuus nostaa esiin monialaisuuden, ennakkoluulottomuuden ja kokeilunhalun. Oppimisessa keskeisenä on kokemuksellisuus, kokeilevuus ja toiminnallisuus.

7 Sivu 7/ Omnian sovellus teoreettisesta viitekehyksestä Yrittäjyys ei ole pelkästään taloudellista kannattavuutta ja järkevyyttä, se on myös inhimillistä toimintaa. Yrittäjyysprosessissa on kysymys muutoksesta, joksikin tulemisen ja muuttumisen prosessista. Häggin teoreettinen viitekehys todentuu Omnian yrittäjäportaiden askelmissa. Lähtöoletuksena on, että yrittäjyyskasvatuksella voidaan vaikuttaa myönteisesti yrittäjyysasenteisiin, yrittäjämäiseen käyttäytymiseen ja päätökseen ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyyden tavoitteeksi asetetaan yksilön kasvu ja kehitys jossa pedagogiikka korostaa toiminnallisia metodeja, yhteisöllistä oppimista ja projektioppimista. Kuvio 2. Omnian yrittäjäportaat Yrittäjyyden portaat kuvaavat Omnian liikkeellelähtöä yrittäjyyspolun rakentamisessa. Yrittäjyysportaiden kautta jokainen Omnian opiskelija rakentaa tai voi rakentaa oman yrittäjäksi kehittymisensä polun. Näiden opintojen kautta hänelle myös tarjoutuu mahdollisuus kokeilla omakohtaisesti, haluaako hän tai onko hänestä yrittäjäksi. Yrittäjyyspolku voi olla hyvinkin erilainen nuoren työelämään tulevan ja aikuisen jo työelämän kokemusta omaavan henkilön kohdalla. Jokaiselle sen kulkeneelle se voi silti jättää jäljen, joka voi herätä käytännön toiminnaksi vasta vuosienkin kuluttua.

8 Sivu 8/42 2. Yrittäjyyskasvatukseen ja valmennukseen liittyvä pedagogiikka Pedagogiikan tehtävänä on palvella oppimista. Yrittäjyyskasvatukseen ja valmennukseen liitettävästä pedagogiikasta käytetään usein käsitettä innovatiivinen pedagogiikka, jolloin korostetaan sitä, että pedagogiikka edistää uudella tavalla oppimista ja osaamista. Tuleva työelämä edellyttää osaamista, joka ei rajoitu työtehtävä-, ammatti- tai edes ammattialalähtöiseen toimintaan. Sosiaaliset, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat nousseet entistä tärkeämpään asemaan kaikkien ammatillisten tutkintojen perusteissa. Siten vuorovaikutustaidot, oppimisen taidot, luovuus, ennakkoluulottomuus, vastuullisuus ja omien vahvuuksien tunnistaminen ovat niitä taitoja, jotka liitetään kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Ne ovat myös taitoja, joiden avulla määritellään yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatuksen ja valmennuksen pedagogiikan kehittäminen on samalla koko ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittämistä. Seuraavassa tarkastellaan Omnian yrittäjyyskasvatuksen ja valmennuksen tavoitteita ja toteutuksia Outi Häggin luomassa teoreettisessa viitekehityksessä. 2.1 Oppia yrittäjämäistä toimintatapaa Tavoite: o Yritteliäs ammattilainen, joka toimii yrittäjämäisesti tulevaisuuden työelämässä. o Korostaa omaehtoista yrittäjyyttä. o Liittyy kaikkiin tutkintoihin sekä ammatti- että aikuisopistossa Toteutus esim.: o Yhteistoiminnallisesti toteutetut opettajien ohjaamat projektit. o Hankkeet, joissa opiskelijat suorittavat yritysten tarjoamia erillisiä projekteja. o Työssäoppimisjaksot, joilla opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan ja yrittäjyyteen. o Tutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen aidossa työelämän ympäristössä. o Toiminta pohjautuu vahvan ja yhteistoiminnallisen yrittäjäverkoston luomiseen ja uusien toimintamuotojen ja mallien luomiseen

9 Sivu 9/ Oppia ymmärtämään yrittäjyyttä Tavoite: o Omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen o Asiakaspalvelun merkityksen ymmärtäminen ja palvelumuotoilun osaaminen o Liikeidean rakentaminen ja innovointi Toteutus esim.. o HOPS o NY24h-leirit, jolloin yhteistoiminnallisesti luodaan liikeideoita o Vuosi yrittäjänä ohjelma, jonka aikana perustetaan oman ryhmän kanssa NY-yritys lukuvuoden ajaksi o ECE-ohjelma, jolloin opiskelijoiden osuuskuntatyyppiset yritykset käyvät kauppaa vastaavien yritysten kanssa EU-alueella. o Harjoitusyritys, jossa simuloidaan aitoa yritystoimintaa muiden harjoitusyritysten kanssa 2.3 Oppia yrittäjäksi Tavoite: o Oman osaamisen tuotteistaminen o Osuuskuntatoiminta ja yhdessä yrittäminen o Yrityksen perustamisen lähtökohdat Toteutus esim.: o Opiskelijoiden omat projektit, o Opiskelijoiden perustamat osuuskunnat o Inno-Omnian esihautomotoiminta 2.4 Oppia yrittäjyydessä Tavoite: o Opiskelijoiden yritystoiminnan aloittaminen o Yritysverkostojen luominen Toteutus esim.: o Osuuskunta, o Inno-Omnian esihautomo, o Opiskelijoiden omat yritykset

10 Sivu 10/42 3. Omnian yrittäjyysväylän palikat Omnia tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden valita yrittäjyysväylä yhtenä valinnaisena väylänä. Ammattiopiston ja aikuisopiston yrittäjyysväylien erot syntyvät toteutuksista ja eroista tutkinnon suorittamistavassa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan ammatillisiin opintoihin sisältyy yrittäjyyttä vähintään 5 opintoviikkoa yrittäjämäisenä toimintana. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja on voinut hankkia taidot jo aiemmin työssä tai voi hankkia tarvittavan ammattitaidon myös oppilaitoksessa. Vain ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi lisäksi valita ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista 0 4 viikkoa yritystoimintaa. Pakollisena kaikille on 1 ov:n yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto. Vain ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijat voivat valita valinnaisen tutkinnon osan Yrittäjyys 10 ov. Sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijat että näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajat voivat valita ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävistä tutkinnon osista 10 ov:n nimellislaajuutta vastaavan tutkinnon osan Yritystoiminta tai tutkinnon osia muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista. Nämä tutkinnon osat laajentavat tutkintoa yli 120 ov:n. 3.1 Omnian ammattiopiston yrittäjyysväylä Omnian ammattiopiston tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan yrittäjyysopintojen polku rakentuu ns. pakollisista ja valinnaisista yrittäjyysopinnoista Yrittäjyyspainotteisuus ammattiopinnoissa 5 ov Yrittäjyyspainotteisuus ammattiopinnoissa 5 ov sisältyy kaikille opiskelijoille yrittäjämäisenä toimintana ammatillisiin tutkinnon osiin Ammattitaitoa tukevat opinnot Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov (pakollinen tutkinnon osa) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto osa korostaa aktiivisen kansalaisen ja kuluttajan taitoja, yritystoiminnan merkitystä koko kansantaloudelle, oman talouden suunnittelua, yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttämistä ja tiedon hakua Euroopan unionista ja sen kansalaisista.

11 Sivu 11/42 Yritystoiminta 0 4 ov Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisina lisäosina yrittäjyysväylällä opiskeleva opiskelija voi valita Yritystoiminta-opintoja 0 4 ov. NY24h-leiri Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä. Leirillä ryhmät kehittelevät liikeideaa vertaisoppimisen ja tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti painotetaan ajatusta learning by having fun. Seuraavat Yritystoimintaan (0 4 ov) liittyvät opintojaksot ovat Omniassa suunnitteilla: Liikeidean ja alustavan toimintasuunnitelman kehittäminen 1 ov Liikeidean tarkistus ja toimintasuunnitelman tekeminen (yritystoiminnan suunnittelu) NY24h-leirin työskentelyn pohjalta opettajan ohjauksessa. Yritysten toimintaympäristö 1 ov (sis. kansainvälisyyden ja kv-leirin) - kehittämishankkeen tai yritystoiminnan toteuttaminen - oman hankkeen tai yritystoiminnan toteuttamisen arviointi Tuloksellinen toiminta 1 ov - kehittämishankkeen tai yritystoiminnan esittely - tuloksellisen ja kokonaistaloudellisen toiminnan, kehittämishankkeen tai yritystoiminnan toteuttamisen arviointi Ammatilliset valinnaiset opinnot Yrittäjyysväylän opiskelijat valitsevat Yrittäjyys-opinnot 10 ov, jolloin heille tarjotaan NY-ohjelmaa Vuosi yrittäjänä, Harjoitusyritys-ohjelmaa tai opiskelijat voivat toimia yrittäjinä osuuskunnassa, jolloin osuuskunta toimii oppimisympäristönä. Myös opiskelijoiden hankkimien projektien työstäminen voi olla osa ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia. Vuosi yrittäjänä Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä. Lukuvuoden aikana opiskelijat omissa ryhmissään kehittävät liikeidean ja rakentavat pienimuotoista yritystoimintaa liikeidean ympärille ja toteuttavat liiketoimintaa. Oppiminen tapahtuu tutkivan oppimisen ja projektioppimisen periaatteiden mukaisesti.

12 Sivu 12/42 Harjoitusyritys Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä. Harjoitusyritys simuloi aitoa yritystä kaikkine siihen liittyvine toimintoineen kuitenkin ilman taloudellista riskiä ja oikeudellisia vastuita. Harjoitusyritystoiminta korostaa voimakkaasti verkottumisen merkitystä yritystoiminnassa ja tiimityöskentelyä työyhteisön voimavarana Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa Yritystoiminta 10 ov Ammatillisen perustutkinnon 120 ov suorittanut opiskelija voi jatkaa opintojaan valitsemalla ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä tutkinnon osia. Tavoite: Opiskelija perustaa yrityksen tai kehittää jo perustamansa yrityksen toimintaa Omnian esihautomossa. Toteutus: Omnian esihautomo tulee tarjoamaan ohjauksellista tukea esihautomossa jatkaville opiskelijoille. Toiminta tarkentuu InnoOmnian kehitystyön aikana. 3.2 Omnian aikuisopiston yrittäjyysväylä Näyttötutkinnon suorittajan yrittäjyyden väylän lähtökohtana on myös yrittäjyydessä oppimisen henkilökohtaistaminen. Aikuisopiskelijalla on usein aiempi ammatillinen koulutus ja kokemuspohja työelämästä ja sen vaatimista taidoista. Näille pohjaava näyttötutkinnon suorittajan yrittäjyysväylä voi toteutua paitsi Omnian oppimisen polun kautta, niin myös Omnian tarjoamien verkostojen sekä erillisten tutkintojen suorittamisen kautta. Omnian yrittäjäopintojen väylälle voivat osallistua perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajat. Näyttötutkinnon suorittajalle yrittäjyysopintojen laajentaminen on mahdollinen ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osien tai erillisten yrittäjyystutkintojen kautta, joista hän saa tutkinnon tai tutkinnon osan suorituksen. Henkilökohtaistamis- ja tutkintosuorituksen suunnitelmassa on määritelty osaamistarpeen hankkiminen.

13 Sivu 13/42 4. Yrittäjyysväylän rakentaminen Yrittäjyysväylä muodostuu asteittain kasvavasta toiminnasta: yhteistyöverkoston rakentaminen, projektioppiminen, sekä tutkintoon johtava koulutus - yrittäjyysväylä, opiskelijoiden omat projektit ohjaa yrittäjäksi, osuuskuntatoiminta, opiskelijoiden omat yritykset, opettajien sivutoiminen yritystoiminta ja InnoOmnia. 4.1 Yhteistyöverkoston rakentaminen Omnian yhteistyöverkosto muodostuu alueellisista työelämän, yrittäjien, työvoimahallinnon, Kauppakamarin ja eri kouluttajien välisestä yhteistyöstä. Olemassa oleva yhteistyöverkosto antaa jo nyt laajat mahdollisuudet kaikille Omnian opiskelijoille hankkia yrittäjyysosaamista yhteistyössä yrittäjien ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Verkostojen aktiivisen toiminnan, kehittymisen, monipuolistuminen ja laajentumisen vastuu on Omnialla ja toimijoiden yhteistyössä. 4.2 Projektioppiminen Tavoite: Projektioppiminen tukee tekemisen kautta opiskelijan kehitystä oppia ymmärtämään yrittäjämäistä toimintaa ja yrittäjyyttä. Toiminta: Projekti(e)n laajuudesta, vaativuudesta ja toimintaympäristöstä riippuen toteutus voi olla tutkinnon osasta aina koko tutkinnon suorittamiseen saakka. Projektitöissä harjoitellaan moniammatillista tiimityötä sekä asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista.

14 Sivu 14/42 Kuvio 3. Projektioppiminen Opiskelijat toimivat vastuullisina tiiminjäseninä ja kehittyvinä asiantuntijoina, opettajat toimivat ohjaajina ja valmentajina. Toteutuksissa asiakkaat voivat toimia ohjaajina, alansa asiantuntijoina tai opiskelijoina. Työssäoppimisjaksoilla, tutkinnon osien tai tutkinnon suorituksessa työantajan edustaja(t), opiskelija ja opettaja toimivat yhdessä osaamisen arvioijina. Käytännön työssä opiskelusta tulee työ- ja yrityselämälähtöistä, joka kehittää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia työelämän vaatimia ammatti- ja avaintaitoja. Projektioppiminen pohjautuu yhteistoiminnalliseen ja kokemukselliseen oppimiseen - menetelminä esim. tutkivaoppiminen, ongelmaperustainen oppiminen ja/tai projektioppiminen. Projektioppimisessa korostuu opiskelijoiden vastuu, kuitenkin ohjaus on opettajan vastuulla. Työturvallisuus, mahdolliset vahingot ja taloudellinen sekä juridinen vastuu kuuluvat Omnian vakuutusturvan piiriin. Jos toiminta tapahtuu työpaikalla tai asiakasorganisaation ohjauksessa, vastuut kuuluvat asiakkaan vakuutusturvan piiriin, ns. isännän vastuu. Omnia pedagogisena toimijana kantaa eettisen vastuun. Projektioppiminen on pedagoginen ratkaisu kehittää ja vahvistaa opiskelijoiden omaehtoista yrittäjyyttä.

15 Sivu 15/ Omnian yrittäjyysopintojen toteutuksia Ymmärtää yrittäjyyttä toteutetaan atto-opintojen yhteydessä seuraavasti: yhteiskunta, yritys- työelämätieto (1 ov). Tässä osiossa korostuu yrittäjyyden merkitys kansantaloudelle. Työelämäjaksoilla opiskelijan tavoitteena on tutustua oman alansa elinkeino- ja yritystoimintaan. Valinnaisissa atto-opinnoissa yritystoiminta (0-4 ov) jaetaan seuraaviin opintojaksoihin: NY24h-leiri (1 ov) kts.s8. Liikeidean ja alustavan toimintasuunnitelman kehittäminen (1 ov), Yritysten toimintaympäristöt (1 ov) sekä Tuloksellinen toiminta (1 ov) NY24h-leiri Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä. Leirillä ryhmät kehittelevät liikeideaa vertaisoppimisen ja tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti painotetaan ajatusta learning by having fun. Toteutus: NY24h-leiritoimintaa tarjotaan opiskelijoille 4 kertaa lukuvuodessa. Leirejä suositellaan ammattiopiston ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Leirit sijoitetaan jaksojen puoliväliin etukäteen ilmoitettuina aikoina. Leirit aloitetaan puolenpäivän aikaan torstaisin ja ne päättyvät arviointiseminaareihin perjantaina aamupäivällä. Leireille valitaan opiskelijaryhmä siten, että se edustaa mahdollisimman montaa eri koulutusalaa. Leiri alkaa ryhmäytymisharjoituksilla, jolloin opiskelijat jaetaan viiteen tai kuuteen viiden hengen ryhmään. Kullakin ryhmällä on kaksi tutoropiskelijaa, jotka ovat aiemmin leirin käyneitä ja tutorkoulutuksen saaneita opiskelijoita. Opettajat, joista yksi on vastuuopettajaksi nimetty, suorittavat opiskelijoiden arvioinnin. Arviointiraatiin pyritään saamaan mukaan myös liike-elämän edustaja. NY24h-leiri on osa ammattitaitoa tukevista opinnoista Yritystoiminta (0-4 ov). Sen laajuus on 1 ov ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Elinikäisen oppimisen avaintaidoista arvioinnissa otetaan huomioon: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 6. Kestävä kehitys, 10. Teknologia ja tietotekniikka. NY24h-leirille osallistumisesta annetaan opiskelijalle Nuoriyrittäjyys ry:n toimesta todistus, jonka allekirjoittavat Nuoriyrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja ja Omnian ammattiopiston rehtori. Huomioitavaa: NY24h-leirille osallistujien kotiin lähetetään kirje, jossa selvitetään leirin tavoitteet ja sisältö. Allekirjoituksella varustettu kirje on samalla huoltajalta saatu lupa opiskelijan osallistumisesta leirille. Leirille ei voida ottaa mukaan opiskelijaa, joilla on selvittämättömiä poissaoloja tai joka on käytöksellään aiheuttanut ongelmia

16 Sivu 16/42 opiskelutovereilleen tai opettajille. Leirille osallistuvien yläikäraja on 24 vuotta. Tarkka kuvaus leirin tavoitteista ja toiminnasta on osoitteessa Seuraavat atto-opintojen Yritystoimintaan (0 4 ov) liittyvät opintojaksot ovat Omniassa suunnitteilla: Vuosi yrittäjänä Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä. Lukuvuoden aikana opiskelijat omissa ryhmissään kehittävät liikeidean ja rakentavat pienimuotoista yritystoimintaa liikeidean ympärille. Oppiminen tapahtuu tutkivan oppimisen ja projektioppimisen periaatteiden mukaisesti. Toteutus: Opiskelijat perustavat liikeideansa pohjalta NY-yrityksen annetun opiskelumateriaalin ja aikataulun mukaisesti. Opettaja toimii ryhmän valmentajana ja liiketoiminnan asiantuntijana. Opiskelijaryhmään pyritään saamaan opiskelijoita eri koulutusaloilta, jolloin ryhmät voivat hyödyntää eri alojen asiantuntijuutta. Valmennukset ja ohjaustunnit järjestetään sovittuina iltapäivinä, jolloin ne on mahdollista sijoittaa eri ryhmien lukujärjestyksiin samanaikaisesti. Yritystoiminta tapahtuu valmennustuntien ulkopuolella asiakkaiden kanssa sovittuina aikoina. Yhdessä NY-yrityksessä voi olla 3 6 opiskelijaa. Ryhmä jakaa itse yrityksen tehtävät ja päättää myös yritykseen sijoitettavasta panoksesta NY-järjestön asettamien rajojen puitteissa. NY-yrityksille opiskelijat hankkivat opettajan ohjauksessa taustayrityksen mentoriksi. NY-yritykset voivat osallistua kansallisille ja kansainvälisille messuille opettajansa ohjauksessa. Opiskelijoilla on myös mahdollista suorittaa NY-yrityksen toiminnan aikana ns. Cambridge-tentti, josta he saavat erillisen todistuksen. Vuosi yrittäjänä -toiminta on aikataulutettu lukuvuoden ajalle syyskuu toukokuu, mutta se voidaan aloittaa myös tammikuussa, jolloin se päättyy seuraavan lukuvuoden joulukuussa. Vuosi yrittäjänä toiminta on osa ammatillisia valinnaisia opintoja ja sen laajuus on 10 ov, mikäli opiskelijat hoitavat NY-yritystään Nuori yrittäjyys ry:n aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Vuosi yrittäjänä opintoja suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. Huomioitavaa Omnia hoitaa opiskelijoiden rekisteröintimaksun 25, joten opettajan on hoidettava rekisteröitymisen jälkeen opiskelijoiden tiedot taloustoimistoon. Cambridge-tenttiin osallistumisen kustannuksista vastaa opiskelija itse. Tarkka tieto Vuosi yrittäjänä toiminnasta materiaaleineen löytyy sivulta

17 Sivu 17/ Harjoitusyritys Tavoite: Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä. Harjoitusyritys simuloi aitoa yritystä kaikkine siihen liittyvine toimintoineen kuitenkin ilman taloudellista riskiä ja oikeudellisia vastuita. Harjoitusyritystoiminta korostaa voimakkaasti verkottumisen merkitystä yritystoiminnassa ja tiimityöskentelyä työyhteisön voimavarana. Toiminta: Harjoitusyritystoimintaa ohjaa Suomessa Finpec, jonka kautta opiskelijat saavat valmiin harjoitusyritysverkoston toimintakentäksi. Finpec toimii myös harjoitusyritysten julkisen sektorin velvoitteiden simulaattorina. Opiskelijaryhmä organisoi harjoitusyrityksen toiminnan ja tehtävät opintojakson alussa. Opettaja huolehtii harjoitusyrityksen tehtäväkierrosta opintojen aikana. Harjoitusyritystoimintaan kuuluu vahvasti myös messuille osallistuminen sekä kotimaassa että ulkomailla. Omnia hankkii Finpeciltä lisenssit harjoitusyritystoimintaa varten, joten opettajan on neuvoteltava harjoitusyritystoiminnan sisällyttämisestä osaston toimintaan oman esimiehensä kanssa ennen opintojakson suunnittelua. Harjoitusyritystoiminta soveltuu hyvin kaikkien koulutusalojen opintoihin, jolloin oppilaitoksessa tapahtuva harjoitusyritystoiminta sidotaan selkeästi johonkin oman alan taustayrityksen toimintaan. Opinnot voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia. Opintojen laajuus on 10 ov. Huomioitavaa Finpec tarjoaa mahdollisuuden opiskelijoille suorittaa harjoitusyritykseen liittyvät opinnot myös virtuaalisesti. Tarkempia tietoja harjoitusyritystoiminnasta löytyy osoitteesta Opiskelijoiden omat projektit - Ohjaa yrittäjäksi Opiskelijoiden omat projektit ovat heidän hankkimia asiakasprojekteja tai heidän toteuttamia projekteja työpaikoilla.

18 Sivu 18/42 Kuvio 4. Opiskelijoiden omat projektit Opiskelijat toimivat vastuullisina asiantuntijoina. Asiakkaat toimivat työnantajina, töiden tilaajina/vastaanottajina ja ohjaajina. Opettajat toimivat valmentajina. Opiskelijat toimivat alansa asiantuntijoina ja kehittyvinä ammattilaisina. Projektien kautta opiskelijat kehittävät taitojaan ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja kykyä löytää sekä esittää niihin ratkaisuja. Projekteissa opiskelijat kehittävät yritystoimintaan liittyvää vastuullisuuttaan ja kustannustietoisuuttaan sekä sosiaalista kykyään, yhteistyö- ja kommunikointitaitojaan. Opiskelijoiden (Nuori) Johtaja -taidot kehittyvät. Projektitöissä korostuu vahvasti opiskelijoiden vastuu, ohjaus on asiakkaan ja opettajan vastuulla. Työturvallisuuteen ja mahdollisiin vahinkoihin liittyvät vastuut on aina sovittava tapauskohtaisesti etukäteen. Taloudellinen ja juridinen vastuu ovat opiskelijan tai asiakkaan vastuulla ja vakuutusturvan piirissä. Omnia pedagogisena toimijana kantaa kuitenkin eettisen vastuun. Huomioitavaa Jos toiminta edellyttää luvanvaraisuutta, tällöin on ennen projektitoiminnan aloittamista tarkoin selvitettävä lupa-asioihin liittyvät yksityiskohdat ja vastuut laajuuksineen ja vastuualueineen.

19 Sivu 19/ Osuuskuntatoiminta Osuuskunta on yksi yritysmuoto yritysmuotojen joukosta. Osuuskunnan toimintaa säätelee Osuuskuntalaki ja siitä annettu asetus. Osuuskuntia voidaan jaotella sen mukaan mikä on niiden toimiala tai mikä on osuuskunnan ja sen jäsenten välinen työnjako. Sen mukaan osuuskunta voi olla: Jäsenten työn markkinointi- ja palveluosuuskunta; jäsenet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina. Malli sopii esim. InnoOmnian yrityshautomoon, osuuskunta ylläpitää palvelutoimistoa, joka välittää jäsenille toimeksiantoja ja hoitaa jäsenten tarvitsemia toimistopalveluja ja tavarahankintoja. Jäsenten markkinointiosuuskunta, joka ylläpitää esim. omaa kauppaliikettä, joka markkinoi jäsenten valmistamia koru- ja käyttöesineitä esim. OmniaShop voisi toimia jäsentensä valmistamien tuotteiden markkinointipaikkana. Työosuuskunta, jonka toiminta tapahtuu osuuskunnan lukuun; jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan. Sopii esim. sosiaaliseen yritykseen käytetty siivous- ja ympäristöhuoltopalvelujen ja hoiva-alan yrityksissä. Palveluosuuskunta jäsenten talouden tukeminen esim. ylläpitämällä lasten päiväkotia tai perheiden kotitaloudenhoitopalveluja tarjoaa palveluja ensisijaisesti jäsenilleen. Hankintaosuuskunta hankkii jäsenille esim. elintarvikkeita ja kulutustavaroita.

20 Sivu 20/42 Kuvio 5. Oppia yrittäjäksi Omnian osuuskunnassa Omniaan on tarkoitus perustaa osuuskuntamuotoista toimintaa yrittäjyysosaamisen oppimisympäristöksi. Tässä käsiteltävät Omnian osuuskunnat voivat olla Omnian perustamia, Omnian opiskelijoiden perustamia ja tulevaa InnoOmniaa 2012 ajatellen InnoOmniassa työskentelevien, yrittäjien ja yrittäjyysosaamistaan hankkivien henkilöiden perustamia. Omnialla voi myös olla omaa osuuskuntamuotoista yritystoimintaa, kuten sosiaalinen yritys. Omnian osuuskuntatoiminnassa voivat olla mukana kaikki tutkintoa, tutkinnon osaa tai henkilöstön lisäkoulutusta suorittavat henkilöt. Omnian osuuskuntatoiminnassa voivat olla mukana myös muiden oppilaitosten tutkinnon suorittajat mm. työssäoppimisen jaksoilla tai suorittamassa opintoihinsa liittyviä osioita Omniassa. Opiskelijat voivat muodostaa itsenäisesti oman osuuskunnan samoin kuin InnoOmniassa toimivilla henkilöillä voi olla oma osuuskunta. Opiskelijoille voidaan tarjota joissain tutkinnoissa mahdollisuus suorittaa koko tutkinto, tai jokin tai joitain tutkinnon osia osuuskunnassa, esim. tarjoamalla omiin opintoihin

21 Sivu 21/42 liittyvänä toimintana palvelua osuuskunnalle mm. liiketoimintasuunnitelman työstämisen tuki, yrityksen tilikirjanpito, markkinointi, henkilöstöhallinto palveluita jne. Vastuu osuuskuntatoiminnasta on aina osuuskuntalain mukaan muodostetun osuuskunnan jäsenillä. Vastuu ja tehtäväjakauma kirjataan yleensä osuuskuntasopimukseen. Huomioitavaa: Ominan mahdollisesti perustamat osuuskunnat vaativat luonnollisesti erillisiä päätöksiä. Kysymyksiä: Perustetaanko Omnian ylläpitämänä osuuskunta? Mahdollinen vaikutus Omnian nykyisen toiminnan kokonaisuuteen? Jos perustetaan jatkokysymykset liittyvät välittömästi: talous, hallinto, vastuu, päätösvalta ja toiminnan puitteet Ehdotuksia: Omnian asiantuntijuus tarvitsee lisätukea mm. kestävän kehityksen näkökulmasta, joka tulee sitoa Omnian opetussuunnitelmaan ja sen toteutukseen. Tutkintojen opetussuunnitelmien modulointi osuuskuntatoiminnan ympärille, jotta koko tutkinto on mahdollinen suorittaa esim. toimimalla osuuskunnassa Omnian perustama osuuskunta - jäsenet vaihtuvat tutkinnonsuorittajien valmistuttua Opiskelijat perustavat opettajansa/valmentajansa johdolla oppimisympäristön osuuskuntatoiminnan puitteissa. Tällöin osuuskunta tarjoaa yrittäjämäisen oppimisympäristön tutkinnon suorittajalle eri opintojen vaiheessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita myös yrittäjäpainotteinen koulutus, johon opiskelijat valikoituvat eri ryhmistä suorittamaan koko tutkintonsa osuuskuntatoiminnan kautta. Opiskelijoiden opettajansa johdolla muodostamassa osuuskunnassa voivat olla opiskelijoina eri tutkintoa tai tutkinnon osaa suorittavia opiskelijoita ja eri vaiheessa

22 Sivu 22/42 opintojaan olevat opiskelijat. Koko tutkinnon suorittaminen osuuskunnan kautta edellyttää opetussuunnitelman muodostumisen osuuskuntatoiminnan ympärille. Opiskelijoiden ohjaajansa kanssa perustaman osuuskuntatoiminnan kautta opiskelijat voivat siis suorittaa pakollisia, (atto) ammatillisia opintoja min. 0-4 ov, jossa tavoite on oppia ymmärtämään yrittäjyyttä tai lisätä yrittäjämäistä toimintatapaa min. 5 ov opinnoilla. Esim. toisen opiskeluvuoden aikana NY-yrityksen kautta opitaan ymmärtämään yrittäjyyttä. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat perustavat osuuskunnan, joka on yhtä kuin palveluosuuskunta. Palveluosuuskunta maksaa vuokraa talolle. Osuuskunnan tilikirjanpito ja muu yrityksen pyörittämiseen liittyvä toiminta on opiskelijoiden työtä. Oppimisympäristöksi muodostetun osuuskuntatoiminnan kautta tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus suorittaa opintoja seuraavasti: Oppia yrittäjämäistä toimintatapaa min 5 ov, oppia ymmärtämään yrittäjyyttä, ns. atto opinnot 0-4 ov, lisäksi suorittaa siinä valinnaisia opintoja 10 ov asti esim. projektioppimisen, NY-leiritoiminnan tai NYtoiminnan kautta. Tai Oppia yrittäjäksi ov valinnaisissa opinnoissa, joko projektien tai osuuskuntatoiminnan kautta. Osuuskunnan jäsenyys toimintavastuiden osalta määritellään osuuskuntasopimuksessa. Opettajan rooli muuttuu opiskelijan valmentajaksi, ohjaajaksi ja kehittymisen tukijaksi. Valmentajana hän kehittää opiskelijan teoreettisia tietoja, käytännön taitoja ja sosiaalisia kykyjä. Muiden valmentajien kanssa tehtävä yhteistyö luo perustan tiimiopettajuudelle Osuuskunta Sosiaalisena yrityksenä ja oppimisympäristönä Sosiaalisten yritysten toiminta pohjautuu voimaan tulleeseen lakiin sosiaalista yrityksistä (1351/2003). Työministeriö ylläpitää sosiaalisten yritysten rekisteriä ja vain rekisteröity yritys voi käyttää sosiaalisen yrityksen nimeä ja tunnusta, vihreää perhosta. Sosiaalinen yritys voi olla yritysmuodoltaan osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta. Omnian hallinnoima ja perustama sosiaalinen yritys on osuuskunta. Sosiaalisten yritysten rekisteriin voidaan merkitä myös yhdistys tai säätiö. Sosiaalisen yrityksen on täytettävä samat ehdot kuin minkä muun yritysmuodon tahansa rekisteröityessään yrityksenä kaupparekisteriin. Lain tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia työn tekemiseen vammaisille, vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Omniassa sosiaalinen yritys voi olla Omnian tai opiskelijoiden perustama osuuskunta. Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä on oltava vähintään 30% vammaisia, vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Vähintään yhden työntekijän on oltava vammainen tai vajaakuntoinen. Omnian perustama osuuskunta voisi toimia mm. puhtaanapitoalan työosuuskuntana, jonka puhdistus-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluja Omnia käyttäisi. Omnian

23 Sivu 23/42 työosuuskunta voisi toimia työpankkina ja välittää puhdistus- ja kotipalveluja sekä muuta palvelutoimintaa ulkopuolisille. Jos Omnian työosuuskunta palkkaisi työsuhteeseen Omniasta valmistuneita mm. erityisopiskelijoita tai mielenterveyskuntoutujia, olisi yritys mahdollista rekisteröidä sosiaaliseksi yritykseksi. Samalla työosuuskunta toimisi mm. puhtaanapitopalvelun perustutkintoa opiskelevien oppimisympäristönä ja työssäoppimispaikkana Omnian opiskelijoille ja esimiesvalmennuksen työharjoittelupaikkana Laurean opiskelijoille. Vastuu Omnian perustaman sosiaalisen yrityksen toiminnasta on aina osuuskuntalakiin perustuva. Vastuu määritellään tarkemmin osuuskuntasopimuksessa, jonka osuuskunnan jäsenet tekevät keskinäisestä toimintavastuustaan. Kysymyksiä: Perustetaanko Omniaan osuuskuntapohjaisena työosuuskunta, sosiaalinen yritys? Opiskelijoiden perustama osuuskunta Omnian tulee laatia ohjeistus ja reunaehdot joiden mukaan opiskelijoiden yritystoimintaa voidaan hyödyntää oppimisprosessissa ja uusien oppimisympäristöjen kehittämisessä. Samalla on mahdollista tukea opiskelijoiden valintaa oman yritystoiminnan aloittamisessa jo opiskeluaikana. Opiskelijat voivat perustaa myös sosiaalisen yrityksen osuuskuntatoiminnan perustalle. Opiskelijoiden osuuskuntia on monissa oppilaitoksissa oppimisympäristöinä. Opiskelijoiden perustamassa osuuskunnassa toimivat ne henkilöt, jotka perustavat osuuskunnan. Vertaisoppijat muodostavat opiskelijayrittäjälle hyvän verkoston tulevassakin yrittäjäelämässä. Yrittäjät voivat toimia osuuskunnan jäsenten mentoreina. Osuuskunta yritysmuotona tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia opiskelijalle harjaannuttaa yrittäjänä tarvitsemiensa ominaisuuksien kehittymistä. Oma yritystoiminta tai itsenäisesti yrityksiltä hankitut toimeksiannot ja projektit muodostavat aidon oppimisympäristön yrittäjämäisen asenteen kehittymiselle. Oma yritystoiminta voi toimia oppimisympäristönä myös työssäoppijoille. Työssäoppija hankkii työpaikkaohjaajakseen kokeneen mentorin eli oman koulutusalansa yrittäjän. Mentor toimii opiskelijalle neuvonantajana ja liiketoiminnan ohjaajana, joka kommentoi ja arvioi opiskelijan liiketoimintasuunnitelmia. Mentoreina toimivat veteraaniyrittäjät vahvistavat opiskelijayrittäjän tukiverkkoa.

24 Sivu 24/42 Opiskelijoiden muodostaman osuuskunnan kautta he voivat suorittaa tutkinnon osia, koko tutkinnon tai vahvistaa yrittäjyysosaamistaan henkilökohtaisen oppimisen suunnitelmansa mukaisesti. Asiakkailta kerättävät palautteet ovat yhdessä mentorin palautteen kanssa osa työssäoppimisen arviointia. Osuuskunnan jäsenyys toimintavastuiden osalta määritellään osuuskuntasopimuksessa. Opettajan rooli muuttuu ohjaajan roolista konsultin rooliin yritystoimintaan siirryttäessä. Valmennuksen tukea yrittäjä ohjataan hakemaan vertaisryhmän kautta. Vertaisryhmänä voivat olla aiemmat mentorit, muut yrittäjät ja tietyin sopimuksin myös opettajat. Yrittäjä-, mentor- ja yhteistyöverkosto luo perustaa yrittäjien keskinäiselle tiimimäiselle työskentelylle. Vastuu yritystoiminnan pyörittämisestä on aina yrittäjillä itsellään. Kysymyksiä: Opettajan rooli muuttuu konsultiksi. Hinnoitellaanko opettajan konsultointityö? Tuleeko olemaan konsultointiin erikoistuneita opettajia? Huomioitavaa: Opettajan rooli muuttuu, rajauksen tekeminen ohjaajan ja sparraajan roolista konsultiksi. 4.6 Opiskelijoiden omat yritykset Opiskelijat toimivat yrittäjinä ja harjoittavat itsenäistä yritystoimintaa. Sen tähden Omnian ympäristössä tämä on pääasiassa aikuisopiskelijoiden toimintamahdollisuutta. Henkilökohtaistamalla yritystoiminta nivotaan osaksi pedagogista toimintaa ja siten myös osaksi uudenlaista oppimisympäristöä.

25 Sivu 25/42 Kuvio 6. Opiskelijoiden omat yritykset Opiskelijat toimivat itseohjautuvina asiantuntijoina ja ammattilaisina. Asiakkaat ovat toimeksiantajia ja toimivat ohjaajina ja arvioijina. Opettajat toimivat valmentajina ja arvioijina. Opiskelijat harjoittavat itsenäistä liiketoimintaa ja toteuttavat liiketoimintasuunnitelmaansa. Yritystoiminta kehittää opiskelijoiden johtajuustaitoja. Yritystoiminta asettaa vaatimuksena sosiaalisten, kommunikointi- ja yhteistyötaitojen hallinnan. Opiskelun täytyy tukea ammattitaidon ja yritystoiminnan kehittymistä. Itsenäisinä yrittäjinä opiskelijat kantavat vastuun, asiakkaat ja opettajat voivat toimia ohjaajina ja mentoreina. Työturvallisuus, mahdolliset vahingot ja taloudellinen sekä juridinen vastuu kuuluvat opiskelijayrittäjän vakuutusturvan piiriin. Opiskelija itsenäisenä yrittäjänä kantaa eettisen vastuun. Huomioitavaa: Omnian kannalta tavoitteena on tukea opiskelijoiden yritystoiminnan kehittämistä, kuitenkin pedagogisesta näkökulmasta. Kaikessa toiminnassa täytyy painottaa opiskelijan vastuuta itsenäisenä yrittäjänä. Vaikka opiskelija voi suorittaa opintojaan ja tutkintoaan yritystoimintaansa hyödyntäen, Omnia ei missään muodoissa tai laajuudessa ole ottamassa tai siirtämässä yritysvastuuta itselleen. Kaikki vastuut säilyvät opiskelijayrittäjällä.

26 Sivu 26/ Opettajien sivutoiminen yritystoiminta Omnian opettajat tai muu henkilökunta toimivat yrittäjinä ja harjoittavat itsenäistä yritystoimintaa luonnollisina henkilöinä tai juridisina henkilöinä. Silloin kun Omnian opettajat toimivat yrittäjinä heiltä edellytetään työnantajan edustajan myöntämä sivutoimilupa. Omnian henkilökuntaan kuuluva harjoittaa työnantajansa (Omnia) luvalla itsenäistä liiketoimintaa ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaansa. Opettajan sivutoiminen yritystoiminta voi toimia hyvänä yrittäjyyden ja yritystoiminnan esimerkkinä opiskelijoille ja se tukee opettajan ammattitaidon ja yrittäjyyden kehittymistä. Sivutoimiluvalla toimiva opettaja kantaa vastuun toiminnastaan. Työturvallisuus, mahdolliset vahingot ja taloudellinen sekä juridinen vastuu kuuluvat yrittäjän vakuutusturvan piiriin. Yrittäjä kantaa eettisen vastuun. Huomioitavaa: Omnian tavoitteena on tukea henkilökuntansa ammattitaidon säilymistä ja kehittymistä. Sivutoimiluvan jatkuminen edellyttää säännöllisen uusimisen työnantajan määräämän edustajan kanssa. Sivutoimiluvan ehdoista sovitaan aina työnantajan määräämän edustajan kanssa. 4.8 InnoOmnia Tarkentuu Inno-tiimin suunnitelmien mukaan. 5 Vastuukysymykset ja resurssien hallinta Aina alaikäisen tai huoltajuuden alla olevan opiskelijan kyseessä ollen hänellä täytyy olla huoltajan kirjallinen lupa suunniteltuun yrittäjämäiseen tai yritystoimintaan. Vaikkei laki tuekaan täysi-ikäisen nuoren aikuisen kohdalla huoltajan luvan kysymistä, silloinkin opiskelijan luvalla voidaan siitä informoida hänen huoltajiaan Vastuukysymykset Vastuukysymykset jakautuvat laajoiksi kysymyksiksi: työturvallisuus, vahingot, juridinen ja liiketaloudellinen vastuu, tekijänoikeudet ja eettinen vastuu.

27 Sivu 27/ Työturvallisuus Omnian työsuojelu on kuvattu intranetissä Linkki Omnian työsuojelusivuille (https://www.omnia.fi/resource.phx/personnel/personnelomnia/henkilosto/yhteistoiminta-tyosuojelu.htx) Omniassa toimii työsuojeluorganisaatio, jonka työsuojeluvaltuutettuna toimii Jukka Kivimäki, 1. työsuojeluvaravaltuutettuna toimii Niina Sahramaa, työsuojelupäällikkönä toimii Pentti Väisänen sekä työsuojeluasiamiehinä toimipaikoittain toimivat Espoonlahti Pentti Marjalahti Kirkkokatu Hannu Salmela Kirkkonummi Hannu Karjalainen Lakelankatu Reijo Hakala Lehtimäentie Riitta Åström Leppävaara Seppo Riutta Suomenoja Pauli Holttinen Soukka, paja Juha Hytönen Suomenoja, paja Jarmo Ristimäki Viherlaakso, paja Michael Forsberg https://www.omnia.fi/resource.phx/personnel/personnelomnia/henkilosto/tyosuojeluor ganisaatio.htx Omnian työsuojeluohjelma on kuvattu dokumentissa Työsuojelun toimintaohjelma (Henkilöstötoimikunta ) https://www.omnia.fi/dman/document.phx?documentid=it Linkki työturvallisuuslakiin Työturvallisuuslaki /738 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/ ) Omnian ulkopuolella tapahtuva työssäoppiminen on aina erikseen sovittu, johon liittyy sopimus myös vastuukysymyksistä, ns. isännän vastuu Vahingot Toiminnasta aiheutuvat vahingot voidaan jakaa suoriin ja välillisiin vahinkoihin. Vahingot voivat kohdistua pääasiallisesti, ei kuitenkaan pelkästään, tiloihin, laitteisiin, vastuuseen, salassapitoon, luottamuksellisiin tietoihin tai henkilöihin, jne. Vahinkoja voidaan ehkäistä ennalta koulutuksella, työterveys- ja työsuojelun ohjeistuksella, työnohjauksella, valvonnalla ja riskien ennakoinnilla. Vahingon sattuessa toiminnan luonteesta ja itse toiminnasta ja toimijoiden keskinäisistä suhteista riippuen vastuun kantajana voi olla Omnia, asiakas tai opiskelija tai eri toimijat jossain suhteessa yhteisvastuullisesti.

28 Sivu 28/ Juridinen ja liiketaloudellinen vastuu Kaikkeen yritystoimintaan kuuluu sekä juridinen vastuu että liiketaloudellinen riski ja vastuu sekä niiden kantaminen. Näiden riskien ei täytyisi koskaan olla suurempia kuin mitä ko. yritystoiminnalla voidaan kantaa. Yritysjohdon vastuu voidaan jakaa juridiseen ja liiketaloudelliseen vastuuseen. Juridinen vastuu tarkoittaa sitä, että yrityksen johto on velvollinen toimimaan lakien, sääntöjen ja tehtyjen päätösten puitteissa. Tämä vastuu voidaan jakaa sekä velvoitteisiin, kuten voiton tuottamiseen omistajille, että seurauksiin, kuten rangaistustai korvausvastuuseen. Hallituksen ja toimitusjohtajan on juridisen vastuun edellyttämissä puitteissa johdettava yritystä siten, että se taloudellisesti pystyy toimimaan menestyksellisesti. Yrityksen johtoa ei voida rangaista vahingonkorvausvaatimuksilla yksinomaan sen takia, että yrityksen kannattavuus on huono tai että yritys tuottaa suuria tappioita, ellei johto samalla ole syyllistynyt rikkomuksiin. (http://www.pellervo.fi/wuokko/perust/perustajan_opas/opas09.htm) Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet perustuvat kansainvälisiin ja kansallisiin säännöksiin. Kansainväliset säännökset ovat sopimuksia ja direktiivejä, jotka ohjaavat kansallisia säännöksiä. Kansallisia säännöksiä määritellään tekijänoikeuslaissa ja asetuksessa sekä rikoslaissa ja viestintälainsäädännössä sekä opetusministeriön päätöksissä. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti heti, kun teos on luotu. Teoksen täytyy ylittää teoskynnys. Tällöin sen on oltava kirjallinen tai taiteellinen sekä itsenäinen ja omaperäinen. Tekijä on teoksen luonut henkilö. Tekijä on aina luonnollinen henkilö. Oikeudenhaltija omistaa teoksen oikeudet. Oikeudenhaltija voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö ja voi omistaa kaikki tai osan oikeuksista. Teostyyppejä on runsaasti, mm. kirjallinen teos, suullinen teos, sävellysteos, kuvataideteos, rakennus, taidekäsityön tuote, taideteollisuus tuote ja tietokoneohjelma, tietokanta, luettelo, valokuva ja valokuvateos. Tekijänoikeuksiin liittyvä suoja-aika on pääsääntöisesti tekijän elinaika ja 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä. Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat kappaleiden valmistaminen ja yleisön saataville saattaminen, joka tarkoittaa levitystä, julkista esitystä, julkista näyttämistä ja yleisölle välittämistä. Moraalisiin oikeuksiin kuuluvat isyysoikeus ja respektioikeus.

29 Sivu 29/42 Tekijänoikeuden loukkauksista seuraa yksityisoikeudellisia seuraamuksia ja/tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tekijänoikeuden sopimista koskeva lainsäädäntö määrittelee mm. että tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain ja ellei toisin ole sovittu, se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa muuttaa teosta tai luovuttaa oikeutta kolmannelle Eettinen vastuu Omnialla ja Omnian henkilökuntaan kuuluva pedagogisena toimijana kantaa eettisen vastuun Omnian ympäristössä tapahuvasta toiminnasta. Sen vuoksi, vaikka muodollisesti ja juridisesti vastuu kuuluisikin jollekin muulle toimijalle, julkisena mielipiteenä Omnia ja sen henkilökunta kantavat vastuun tästä toiminnasta. Tätä vastuuta ei voi väistää. Sen vuoksi yrittäjyyskasvatuksessa ja valmennuksessa Omnian moraalinen vastuu on korkea Resurssien hallinta Resurssien hallinta ja niiden käyttö jakautuu seuraavasti: ohjaus, materiaalit, tilat ja laitteet. Tilat ja laitteet käsitellään omina kokonaisuuksinaan Ohjaus Kaikissa edellä mainituissa osaamisen hankkimisen toimintamuodoissa keskeiseksi nousee ohjaus. Ohjauksen vastuu on sekä määrittelykysymys että resurssi- ja vastuukysymys. Ohjaus on osa oppimisen kokonaisuutta, johon resurssi tulee opetukseen määritellyn ajan kokonaisuudesta, ellei ohjausta ole määritelty ns. opetuksen kokonaisuudesta erikseen. Vastuu ohjaukseen käytetyn resurssin osalta on ensisijaisesti ohjaajan vastuulla. Ohjauksellisen toiminnan toteutuksen osalta vastuu on ohjattavan/-vien, asiakkaan ja ohjaajan yhteisvastuuta. Ajattelumalli korostaa oppijan subjektiutta: oppija ei ole opetuksen kohde vaan oman oppimisensa tekijä. Tavoitteet ja keinot oppimiseen eivät tule annettuina vaan ne räätälöidään henkilökohtaisesti. Se on asiakaslähtöisyyttä ja ohjauksellista tukea ohjattavan tavoitteena olevan asian saavuttamiseksi. Ohjaus on aina prosessi, joka perustuu yhteiseen vastuuseen osaamisen hankkimisen mahdollistamiseksi, se on osa uuden oppimisen kokonaisuutta. Ohjaus on silloin myös toiminnan ja sen toteutumisen arviointia. Ohjaustoiminnan toteutuksen sopimus on siis oltava sekä ohjaustoiminnan reunaehtojen, toteutuksen ja arvioinnin osalta molempien osapuolten yhdessä sopima

30 Sivu 30/42 ja samalla tavalla ymmärretty. Saman ymmärryksen saavuttaminen edellyttää yleensä kirjallista sopimusta, silloin niin vastuun kuin toiminnan kokonaisuus on myös kielellisen ymmärryksen osalta yhteinen. Kysymyksiä: Miten ohjauksessa käytettävä resurssi määritellään, onko se opetukseen kuuluva osa ja vaatii siis uudelleen miettimisen opetuksen toteutuksen näkökulmasta (metodikysymys) vai määritelläänkö ohjausresurssi aina erikseen? Ohjaustoiminnan ohjaussopimusmallia ei ole Omniassa, Toimijoiden yhteisymmärryksen luomiseksi sen tekeminen on ensiarvoisen tärkeää. Tehdäänkö Omnian ohjaussopimusmalli? Huomioitavaa Suurimmat esteet osaamisen saavuttamiseen liittyvät useimmiten ohjaukseen. Joko ohjaukseen käytetyistä resursseista yhdessä työnantajan kanssa ei ole sovittu tai ohjattavan kanssa ei ole sovittu toimintamallista Materiaalit Omnialla on intranetissä kuvattuna koko ylläpitäjää ja myös pedagogista toimintaa koskeva hallituksen hyväksymä hankintaprosessin kuvaus, samoin kuin olemassa oleva hankintamenettelyn ohjeistus kilpailutuksen, eri henkilöiden päätösvallan ja vastuun osalta valtuuksineen. Omnian tasolla on vielä määrittelemättä menettelytapa ja reunaehdot yrittäjämäiselle pedagogiselle toiminnalle silloin, kun toiminta edellyttää materiaalihankintoja, joista tuotoksena syntyy myytäviä tuotteita tai palveluita. Näiden lisäksi mahdollinen osuuskuntatoiminnan käynnistäminen edellyttää reunaehdoista päättämisen silloin, kun Omnian opiskelijat perustavat oman/omia osuuskuntia, joissa tuotetaan myytäviä tuotteita ja palveluita. Kysymyksiä: Mikä on menettelytapa materiaalihankintojen osalta silloin, kun Omniassa pedagogisen toiminnan tuotoksena syntyy myytäviä palveluita tai tuotteita? Voidaanko opiskelijoiden perustamassa osuuskunnassa käyttää Omnian kilpailuttamia hankintakanavia? Mikä on menettelytapa opiskelijoiden perustaman osuuskunnan materiaalien varastointi, vastuu ja säilytysmahdollisuuksien osalta Omnian tiloissa?

31 Sivu 31/ Tilat ja laitteet Omnian kiinteistöt ovat modernit ja laitteistot niissä ovat ajanmukaisia. Omnian tiloissa toteutettava yrittäjyyspainotteinen pedagoginen toiminta edellyttää kuitenkin ylläpitäjän määrittelemiä reunaehtoja. Tilat ja laitteet sekä niiden käyttö samoin kuin korvausmenettely ja vastuun jakautuminen eri toimijoiden kesken vaatii Omnian hallinnollisia päätöksiä. Kuvio 7. Omnian päätöksiä vaativia reunaehtoja yritystoiminnan käynnistämiseksi Tilojen ja laitteiden käyttäjinä voivat olla kaikki Omnian opiskelijat ja mahdollisissa osuuskunnissa toimivat yrittäjät. Tilojen käyttö Yrittäjämäinen toiminta Omniassa edellyttää päätöksiä tilojen ja laitteiden käytöstä, niihin liittyvästä hinnoittelusta sekä päätöksiä vastuunjakokysymyksistä. Kysymyksiä: Minä ajankohtana vuoden kierrossa Omnian tilat ovat opiskelijoille ns. tuotannollisessa käytössä silloin, kun varsinaista opetustoimintaa ei ole, tai toiminta on siinä mittakaavassa, että tiloja voisi käyttää myös yritystoimintaan? Miten tiloja voidaan käyttää kesäaikana, lukuvuoden loma-aikoina, viikonloppuisin ja mahdollisina ilta-aikoina?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot