Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo LUVAN HAKIJA Finnkoritus Oy Bodomintie 31c Espoo LAITOS JA SEN SIJAINTI Finnkoritus Oy:n käytettyjen asetyleenikaasupullojen purkutoimintaa suorittava laitos sijaitsee Espoon kaupungissa hakijan hallinnassa olevalla tilalla Spångfall RN:o , osoitteessa Bodomintie 31c. HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Finnkoritus Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 f mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Voimassa oleva ympäristölupa Alueen kaavoitus Toiminnalla ei ole aiempia ympäristönsuojeluun liittyviä lupia. Kyseessä on asetyleenikaasupullojen purkutoiminnan osalta uusi toiminta. Alueella on voimassa Espoon Pohjoisosien yleiskaava, Osa I. Yleiskaavassa alue on Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alue varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittaminen ja tätä palvelevien asuntojen sekä tuotanto- ja taloustilojen rakentaminen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Laitos sijaitsee haja-asutusalueella, jossa on metsää ja peltomaata. Lähin omakotitalo on 40 metrin päässä. Lähistöllä ei ole pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue (Kunnarla I luokka) nro sijaitsee lähimmillään alueesta noin 450 metrin päässä louteis/pohjoispuolella. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Konepaja Finnkoritus tekee mm. seuraavia töitä - asennus-, kokoonpano- ja huoltotyöt - ohutlevytyöt epäkeskopuristimella - rauta- ja teräsrakennetyöt - muovipuristustyöt - hydrauliikkatyöt - paineilmatyöt - muutostyöt - puutarha-, piha- ja talonmiestyöt Uutena toiminta aloitetaan suunnitelmien mukaan käytettyjen asetyleenikaasupullojen purkutoiminta. Pulloja puretaan kpl/vrk. Laitoksella on ympäristövahinkovakuutus (Pohjola Nro ).

3 Prosessikuvaus 3 Asetyleenipullot nostetaan pystyasentoon vesiastiaan ja johdot kytketään venttiileihin jolloin jäännöskaasu virtaa kaasupolttimoihin. Jäännöskaasulla lämmitetään vesi, joka lämmittää kaasupulloja. Jos kaasu ei riitä, niin varajärjestelmänä on sähkölämmitys. Veden lämpö nostetaan 56 asteeseen, jolloin asetoni höyrystyy. Höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se nesteytetään ja johdetaan 200 litran astiaan. Prosessia jatketaan, kunnes kaasupullot ovat tyhjiä. Pullo nostetaan sahalle ja molemmat päät katkaistaan. Sen jälkeen edetään puristimelle, jossa pullon sisällä oleva massa painetaan ulos pullosta 200 litran säiliöön. Säiliö suljetaan ja sisältö viedään kaatopaikalle. Tämän suljetun prosessin etu on se, että asetyleenipullojen kaikki komponentit saadaan talteen ympäristöystävällisesti. Rakenteet Asetyleenipullojen purkulinja sijaitsee noin 30 m 2 :n suuruisessa ilmastoidussa tilassa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Toiminnanharjoittaja katsoo, että toteutettava asetyleenikaasupullojen purkuprosessi on parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kaikki komponentit saadaan talteen ympäristöystävällisesti. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Maaperäpäästöt, päästöt ilmaan Toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, maaperään ja pohjaveteen. Jätevedet Jätevesi menee kahden sakokaivon kautta imeytymällä avo-ojiin. Toiminnasta ei tule päästöjä vesistöön. Melu, tärinä ja liikenne Toiminta ei aiheuta melupäästöjä tai tärinää. Liikenteen lisäys pullojen purun takia on 1 kuorma-auto/vrk. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi Asetyleeni käytetään lämmitykseen. Asetoni otetaan talteen ja toimitetaan edelleen (myyntisopimus/alcoil). Metalliromu toimitetaan romukauppaan. Pulloista tuleva massa (n. 4 kg/pullo) toimitetaan kaatopaikalle.

4 LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 4 Toiminnasta raportoidaan viranomaiselle vuosittain. Tehokas omavalvonta on käytössä. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Toiminnanharjoittaja katsoo, että toiminta ei aiheuta ympäristöriskejä, eikä suunnitellun toiminnan osalta häiriötilanteita. VAKUUS Toiminnan pysyvä vakuus Hakija ei ole tehnyt esitystä vakuuden määrästä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla Espoon kaupungin ilmoitustaululla välisen ajan sekä ilmoittanut hakemuksesta Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet lehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä. Espoon ympäristölautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon. Lautakunta antoi lausunnon myös Espoon kaupunginhallituksen puolesta: Hakija on ennen lupahakemuksen tekoa keskustellut asiasta Espoon ympäristökeskuksessa. Hakija kertoi omistavansa kpl vanhoja asetyleenipulloja, joista vanhimmat ovat 1920-luvulta. Kun nämä on käsitelty, asetyleenipulloja otetaan yhä jonkin verran vastaan. Lausuntoaan varten Espoon ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta asetyleenin, asetonin ja hakemuksen mukaisen toiminnan turvallisuus-, ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Pelastuslaitos on ilmoittanut, että se ei pysty lausumaan turvallisuusvaikutuksista ilman Atex-asiakirjaa (räjähdyssuojausasiakirja). Pelastuslaitos on pyytänyt hakijalta kyseisen asiakirjan. Espoon ympäristökeskus on lisäksi

5 5 pyytänyt lausuntoa Espoon seudun ympäristöterveys - yksiköltä asetyleenin, asetonin ja hakemuksen mukaisen toiminnan terveysvaikutuksista. Asetyleenin ja asetonin turvallisuus-, ympäristö-, ja turvallisuusriskeistä löytyy tietoa työterveyslaitoksen OVA-ohjeista. Lautakunta painottaa, että asetyleeni on erittäin helposti syttyvä kaasu ja että asetoni on helposti syttyvä palava neste. Muun muassa tulipalo ja vuodot prosessissa voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Räjähdys voi aiheuttaa henkilövahinkojen lisäksi päästöjä ympäristöön. Asetyleeniä tai asetonia ei ole luokiteltu ympäristölle haitalliseksi. Molemmat aineet hajoavat ilmassa. Asetoni haihtuu maasta nopeasti. Hyvin vesiliukoisena se voi kuitenkin kulkeutua pohjaveteen. Asetoni on biologisesti nopeasti hajoavaa. Se hajoaa myös anaerobisesti. Asetoni on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. Kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikkö on antanut ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon Espoon ympäristökeskukselle: Alueella on voimassa Espoon Pohjoisosien yleiskaava, Osa I. Yleiskaavassa alue on Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittaminen ja tätä palvelevien asuntojen sekä tuotanto- ja taloustilojen rakentaminen. Espoon kaavoitusohjelman mukaan alueella ei ole tulossa asemakaavaa eikä osayleiskaavaa. Jos ympäristöseikat huomioon ottaen toiminta ei muuta eikä heikennä alueen yleiskaavassa esitettyä pääkäyttötarkoitusta (maa- ja metsätalousvaltainen alue) eikä hakemuksen mukainen toiminta vaadi uusien rakennusten rakentamista alueelle niin toiminnasta ei ole haittaa alueen nykyiselle maankäytölle. Toimintarakennuksen osoite on rakennustietojen mukaan Bodomintie 31c. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat toimintarakennuksesta 40 m etäisyydellä etelässä, 60 m etäisyydellä kaakossa ja 150 m etäisyydellä idässä. Bodominjärvi sijaitsee toiminta-alueesta 600 m etäisyydellä etelässä. Toiminta-alueen pintavedet kulkeutuvat Bodominjärveen Marbäcken-puron kautta. Puro virtaa 150 m etäisyydellä toimintapaikasta pohjoisessa. Puroon laskee oja, jonka etäisyys toimintarakennuksesta on kartan perusteella 50 metriä. Alueen purot on äskettäin ruopattu, mikä nopeuttaa puroon joutuneiden aineiden pääsyä järveen. Puron laskupaikka järvessä rajoittuu Smedsvikenin lintulahteen, joka on tärkeä luontokohde. Lähellä järveä puro kuuluu luontokohteeseen. Luontokohde on toiminta-alueesta lähimmillään 150 m:n etäisyydellä, missä se on lehtokorpea. Lehtokorpeen ei kulkeudu pintavesiä toiminta-alueelta. Kunnarlan tärkeä pohjavesialue on lähimmillään 450 m etäisyydellä toimintapaikasta lännen - pohjoisen suunnalla. Kiinteistön maaperä on maaperäkartan mukaan moreenia, jonka päällä toimintapaikassa on alle 3 m savea ja silttiä. Kiinteistön pohjoisosa on savea. Ympäristölautakunta esittää, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Finnkoritus Oy:tä täydentämään ympäristölupahakemustaan seuraavasti: - Toiminta-aika.

6 6 - Arvio asetyleenin ja asetonin määrästä pulloa kohden. Kerrallaan varastoitava talteen otetun asetonin määrä. Pullojen sisältämän väliaineen laatu. - Toimintarakennuksen, varastopaikkojen ja liikennöintialueen pinnoite/maaperä. - Selvitys mahdollisista sadevesi- ja jätevesiviemäröinneistä. - Vesien kulkureitti vesistöön. - Lähimmät talousvesikaivot. - Selvitys poikkeustilanteissa (esim. putkirikko, tulipalo, terävä isku pulloon) aiheutuvista ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteista. - Kuinka mahdolliset asetyleeni- ja asetonivuodot prosessissa havaitaan? - Atex-asiakirja, mikäli sitä ei ole toimitettu lupavalmistelijalle. Kun prosessi toimii halutulla tavalla, asetyleeni hyödynnetään ja asetoni saadaan talteen, mikä on ympäristön kannalta edullista. Kun on pelastuslaitoksen ja terveydensuojelun lausunnoilla varmistettu, että toiminnasta ei aiheudu räjähdysvaaraa eikä terveyshaittaa, normaalitoiminnasta ei ole odotettavissa haitallisia päästöjä ympäristöön. Asetonin pääsy maaperään, pohjaveteen, pintavesiin, viemäriin ja muuhun ympäristöön on oltava estetty mahdollisissa vahinkotilanteissa. Törmäysvaara asetyleenipulloihin ja asetoniastioihin on estettävä. Ulkopuolisten pääsy asetyleenipullojen ja asetonin varastoihin on estettävä. Asetonin tiekuljetukset tulee tehdä niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti lainsäädännön mukaisissa astioissa tai säiliöissä. Lautakunta muistuttaa, että yöaika Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä on klo Tällä aikavälillä ei tule tapahtua astioiden kuormauksia eikä kuljetuksia. Pelastuslaitoksen ja terveydensuojelun lausunnot on huomioitava ympäristölupapäätöstä annettaessa. Espoon seudun ympäristöterveys toteaa lausuntonaan, että ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty arviota asetyleenin ja asetonin määristä käsiteltävissä asetyleenipulloissa, mutta oletettavasti määrä ei ole kovin suuri. Asetoni on luokiteltu helposti syttyväksi ja ärsyttäväksi ja asetyleeni erittäin helposti syttyväksi. Kumpaakaan ei ole luokiteltu ympäristölle haitalliseksi. Altistuminen pienille asetonipitoisuuksille ei aiheuta merkittäviä oireita. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa lievää nenän ja nielun ärsytystä ja hyvin suuret asetonipitoisuudet puolestaan vakavampia oireita. Suuret asetyleenipitoisuudet vaikuttavat huumaavasti tai jopa narkoottisesti. Koska asetyleenipulloja käsitellään suljetussa prosessissa, Espoon seudun ympäristöterveys arvioi, että asetyleeni ja asetoni tuskin pääsevät normaalitoiminnassa purkautumaan ilmaan käsittelyrakennuksen ulkopuolelle siinä määrin, että niistä koituisi terveydellistä haittaa lähiympäristön asutukselle. Maahan joutunut asetoni haihtuu nopeasti, mutta hyvin vesiliukoisena se voi suotautua maaperään ja siten kulkeutua pohjaveteen. Lupapäätöksessä tuleekin varmistaa, että varastoitava asetoni varastoidaan siten, että vuodot maaperään estetään mahdollisissa vahinkotilanteissa.

7 Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että laitosaluetta lähin pohjavesialue, Kunnarla, sijaitsee lähimmillään noin 450 metrin päässä luoteessa/pohjoisessa. Laitosalueen pohjoisreunassa kulkeva oja johtaa Bodominjärven Smedsvikeniin. Toiminnan laajuudesta antaisi paremman kuvan arvio käsiteltyjen asetyleenipullojen vuotuisesta määrästä. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty kuinka suuria määriä tyhjentämättömiä kaasupulloja, asetonia sekä muita mahdollisia kemikaaleja ja aineita alueella kerrallaan varastoidaan ja miten varastointi on järjestetty. Asetyleenin ja asetonin käsittelyssä merkittävin riski liittynee kaasuvuotoihin ja niistä seuraaviin räjähdyksiin ja tulipaloihin. Kaasuvuodot on pyrittävä ehkäisemään ennakolta ja niihin on myös varauduttava. Mahdollisessa tulipalossa muodostuvat sammutusvedet on pystyttävä ottamaan hallitusti talteen ennen kuin ne kulkeutuvat Bodominjärveen. 7 Muistutukset ja mielipiteet Asiasta ei tullut muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vastineen lausuntojen ja muistutusten johdosta, jossa todetaan seuraavasti: 50 litran pulloissa on asetyleeniä 0-3 kg/m 3, litroissa noin 0-15 litraa. Asetonia on vastaavasti 0-25 litraa. Toimintarakennus on palamatonta materiaalia. Lattiat betonia, seinät terästä/gyproc levyä, eristeenä vuorivilla. Sadevesi menee noin 30 metrin päässä rakennuksesta avo-ojiin. Jätevesi menee kahden sakokaivon kautta imeytymällä avo-ojiin. Vesien kulkureitti: tasaista savipintaista maata 60 m, jonka jälkeen 200 metrin avo-oja, sen jälkeen 1,4 km:n viemäri Bodom järveen. Lähimmät talousvesikaivot: Porakaivo 60 metrin päässä, 5 metriä ylempänä. Ympäristöriskit pyritään ehkäisemään ja estämään ennakolta. Pullojen käsittelyssä noudatetaan tarvittavaa varovaisuutta. Prosessissa käytettävä rakennelma/putkisto rakennetaan ruostumattomasta teräksestä ja tuetaan asianmukaisesti. Valumisaltaat rakennetaan sekä tarpeellinen määrä kohdeimureita varataan kaasun poistoon ilmastoinnin lisäksi. Tulipalot pyritään ehkäisemään ennakolta. Tilassa ei säilytetä mitään ylimääräisiä tavaroita eikä puhdistusrättejä. Venttiilien kunto tarkastetaan. Putkiston venttiilejä voidaan käyttää mahdollisen vuodon rajaamiseksi. Palosammuttimiksi va-

8 8 rataan kaksi 6 kilon sammutinta sekä tarpeellinen määrä sammutuspeitteitä (2 kpl). Prosessissa mukana olevat henkilöt palokoulutetaan. Koulutuksen hoitaa Voikoski Oy. Mahdolliset asetyleenivuodot voidaan havaita aistinvaraisesti, esim. suurempi vuoto kuuluu suhinana, pienempi havaitaan hajusta. Pienemmät vuodot voidaan havaita käyttämällä prosessin yhteydessä erityisiä testinesteitä. Asetoni on joko nesteenä (alle 56 astetta) tai kaasumuodossa (yli 56 astetta) ja käyttäytyy silloin samoin kuin asetyleeni, joten vuodon havaintomenetelmät ovat edellä kuvatut. Asetonivuoto nesteenä voidaan havaita aistinvaraisesti näköhavaintona tai hajusta. Hakija tulee prosessin yhteydessä käyttämään jatkuvasti testereitä, jolloin molemmat aineet voidaan havaita. Atex-asiakirjat toimitetaan myöhemmin. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Finnkoritus Oy:n asetyleenikaasupullojen purkutoiminnalle Espoon kaupungissa. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä. Toiminnassa käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet 1. Finnkoritus Oy Espoon kaupungissa sijaitsevalle toimipisteelle saa vastaanottaa ja erikseen varatuilla paikoilla välivarastoida sekä käsitellä noin 24 kpl päivässä ympäristölupahakemuksen mukaisesti jätemateriaaleja (käytöstä poistettuja asetyleenikaasupulloja). 2. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden laadusta ja määristä. Laitokselle tuodut jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on palautettava jätteen haltijalle tai jäte on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Yleistä ympäristönsuojelua koskevat lupamääräykset 3. Toiminnanharjoittajan on nimettävä laitoksen hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa kirjallisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa päätöksen antamisen jälkeen. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. 4. Jätteenkäsittelytoimintojen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välil-

9 9 lisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai maisemahaittaa tai yleistä viihtyisyyden alenemista. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on selvitettävä ympäristövaikutukset ja ryhdyttävä Uudenmaan ELY-keskuksen edellyttämiin ympäristönsuojelutoimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Valvontaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. Kaasupullojen purkutoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tarkastuksessa on todettu, että se vastaa lupahakemusta ja täyttää lupamääräysten vaatimukset. Tarkastusta on pyydettävä Uudenmaan ELY-keskukselta ja Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselta. Paras käyttökelpoinen tekniikka 5. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Jätehuolto Jätteiden vastaanotto-, varastointi- ja esikäsittelypaikan rakenteet 6. Käytöstä poistettujen kaasupullojen käsittelytoiminta tulee tapahtua ilmastoidussa tilassa. Muiden jätejakeiden käsittely 7. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa kullekin ongelmajätetyypille tarkoitetuissa astioissa, säiliöissä tai pakkauksissa ja varastoitava katetussa ja lukitussa tilassa. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan kerättyä talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. 8. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäviksi paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen vastaanotto ja käsittely 9. Jätteet on toimitettava hyötykäyttöön ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden kaatopaikkakelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä jätteiden perusmäärittelyllä. Jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Käsitellyt ja käsittelemättömät jätejakeet tulee välivarastoida toisistaan erillään niin, etteivät ne sekoitu toisiinsa. Käsitellyt jätteet tulee toimittaa edel-

10 10 leen hyödynnettäviksi riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, jotta alueelle ei muodostu pysyviä varastokasoja. Ajantasainen luettelo kulloisistakin sopimuskumppaneista on ilmoitettava vuosiraportin yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselle. 10. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa ongelmajätteeksi luokiteltavan jätteen siirroista tulee lisäksi laatia valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukainen siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään neljä (4) vuotta. Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin 11. Alueet, joilla ympäristölle haitallisia jätteitä, aineita tai kemikaaleja kuormataan tai käsitellään, on päällystettävä tiiviillä ko. aineita kestävällä pinnoitteella. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa asiaa koskevia tarkempia määräyksiä. 12. Talousjätevesien osalta tulee noudattaa hajajätevesiasetuksen (209/2011) vaatimuksia. Talousjätevedet on pidettävä erillään muista jätevesistä, kuten alueelta kertyvistä hulevesistä. Hulevedet tulee johtaa avo-ojiin. Melu 13. Melutaso eniten melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ulkona ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Jos melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason pienentämiseksi. Melua aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa vain arkipäivisin klo 7-20 välisenä aikana. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 14. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselle. 15. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitosalueella oltava riittävästi torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty torjuntalaitteiden ja tarvikkeiden käyttöön.

11 Laitoksen tulee tehdä kaasupullojen purkutoiminnasta ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma viimeistään kuukautta ennen purkutoiminnan aloittamista ja lähettää se Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon ympäristö- ja terveysviranomaisille tiedoksi. Torjuntasuunnitelmasta tulee ilmetä ohjeet vahinkojen ja seurausten rajoittamiseksi. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 17. Toiminnanharjoittajan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden haltijan on kirjallisesti ilmoitettava vaihtumisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. 18. Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta, ennen toiminnan tai sen osan lopettamista esittää yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi. Tarkkailu 19. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa tarkkailtava toiminnan melu- ja pölyvaikutuksia Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavan ja keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. ELY-keskus päättää tarkkailusta tarvittaessa tarkemmin erikseen. Tarvittaessa ELY-keskus voi tehdä tarkkailusuunnitelmaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi katsomansa muutokset ja lisäykset. 20. Varasto- ja käsittelyhallien rakenteiden kuntoa, kuten halkeilua, on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä. Kirjanpito- ja raportointi 21. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta selviää ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset tapahtumat ja toimenpiteet. Kirjanpitoon on merkittävä laitoksella vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa laitoksella sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat. Kirjanpidosta tulee selvitä poiskuljetetut jätemäärät, laatu, toimituspaikat, tarkkailupäivämäärät, tyhjennyspäivämäärät ja viejien nimet. Kirjaa on pidettävä myös vastaanottamatta jätetystä jätteestä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle.

12 12 Luvan saajan on kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot on toimitettava ympäristöhallinnossa käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: laitoksella vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät ja alkuperä; vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden (kaasupullojen) määrät; laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat; selvitys mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä; vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa; tieto ympäristövahinkovakuutuksen voimassaolosta. Jätteiden luokittelussa tulee käyttää ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelossa esiintyvää jaottelua. Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä (4) vuotta. Tietoja tehdystä kirjanpidosta on tarvittaessa annettava valvontaviranomaiselle yhteenvetoraportteina. Vakuus 22. Finnkoritus Oy:n on asetettava jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa varten euron suuruinen vakuus ja toimitettava vakuutta koskevat asiakirjat Uudenmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai vastaavana muuna hyväksyttävänä vakuutena. ELY-keskus voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrän, mikäli se on tarpeen jätteiden käsittelykustannusten muutoksen tms. seikkojen vuoksi. Ympäristövahinkovakuutus 23. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen. Olemassa olevaa ympäristövahinkovakuutusta tulee päivittää kaasupullojen purkutoiminnan osalta. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet

13 13 Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Finnkoritus Oy:n toiminta edistää kierrätystä ja alue soveltuu kyseiseen käyttöön. Päätöksessä on annettu määräykset muun muassa jätteiden varastoinnista ja pois toimittamisesta. Luvan myöntämisen edellytykset Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Finnkoritus Oy:n kaasupullojen purkutoiminnasta ei nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioiden käytettävissä riittävä asiantuntemus. Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräys 1. Ympäristönsuojelulain 45 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Edelleen YSL 45 :n mukaan jätteen laitostai ammattimaista hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä jäte keräänny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä. (YSL 43, 45, JäteL 4, 6, JäteA 3 ) Määräys 2. Jos laitokselle toimitetaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, se on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn jätelain 15 :n nojalla tai palautettava jätteen haltijalle jätelain 9 :n nojalla. (YSL 43, JäteL 9, 15, 18, 51, JäteA 8 ) Määräys 3. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikalla tulee olla nimetty vastaava hoitaja. Valvonnallisista syistä vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaisille. Laitoksen henkilökunnan koulutuksesta on huolehdittava, jotta laitoksen ympäristönsuojelun taso voidaan turvata. ( YSL 43, JäteA 10 ) Määräys 4.

14 14 Jätelain mukaan jäte on käsiteltävä hallitusti. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelylaitoksen toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. (YSL 5, 7, 8, 42, 43, 45, 55, JäteL 4, 6, 19, JäteA 8, NaapL 4, 17, VnA 581/2004) Määräys 5. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi. (YSL 5, 42, 43, YSA 37, JäteL 51 ) Määräys 6. Asetyleenivuodot muodostavat tulipalo- ja räjähdysriskin. Tuuletuksen järjestämisestä on huolehdittava ja asetyleenikaasun vuodot ympäristöön estettävä jo ennakolta. (YSL 43, 45, JäteL 6, VnA 581/2004) Määräykset Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jotta laitokselle ei kerry tarpeettomasti jätteitä, toiminnanharjoittajan on jo etukäteen selvitettävä jätteen hyötykäyttömahdollisuudet. Laitokselle tulevien jätteiden vastaanoton on oltava valvottua. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Edelleen jätelain periaatteiden mukaisesti jätteistä on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Jätelain 3 :n mukaan ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet saa toimittaa vain laitokselle, jolla on lupa käsitellä ongelmajätteitä. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 1996/659) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat määräykset. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa ongelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. (YSL 4, 6, 15, 42, 45, JäteL 6, JäteA 8 ) Määräys 12. Asumisvedet eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle. (YSL 27a-c, 42, 43, JäteL 6, JäteA 8 )

15 Määräys 13. Luvassa on asetettu melulle hyväksyttävät melutasot. Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992, Ympäristöministeriön ohje 1/1995 ympäristömelun mittaaminen). (YSL 5, 42, 43, 46, 108, NaapL 17 ) Määräykset Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. Asetyleeni on erittäin helposti syttyvä kaasu ja asetoni on helposti syttyvä palava neste. Muun muassa tulipalo ja vuodot prosessissa voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Räjähdys voi aiheuttaa henkilövahinkojen lisäksi päästöjä ympäristöön. Tämän tähden niiden käsittelyyn myös poikkeustilanteissa on paneuduttava. (YSL 5, 42, 43, 46, 62, 76, 108, YSA 30, NaapL 17 ) Määräykset 17 ja 18. Jotta toiminnassa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittävyys uuden lupakäsittelyn tarpeellisuudesta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Laitosalueen viimeistelytoimilla varmistetaan alueen sopeutuminen ympäristöön ja pitkäaikaisten haittojen estyminen. Toiminnasta ja alueesta luopuminen, viimeistelytyöt ja tarkkailu voidaan toteuttaa vain erillisen suunnitelman perusteella. Tarvittaessa toiminnan pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia tulee tarkkailla myös toiminnan loppumisen jälkeen. (YSL 43, 81, YSA 30, JäteA 9 ) Määräykset Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on toiminnanharjoittajan oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. Vuosiraportointi tulisi tehdä Uudenmaan ELYkeskukselle ympäristöhallinnon tietojärjestelmän kautta. Jos raportoitavaksi edellytettyjä tietoja ei ole mahdollista toimittaa tietojärjestelmän kautta, tulee kyseiset tiedot saattaa muulla tavoin ELY-keskuksen tietoon. (YSL 5, 45 46, 83, 108, JäteL 4, 51, JäteA 8 ) Määräys 22. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Finnkoritus Oy:n asetyleenikaasupullojen pur- 15

16 16 kutoimintaa varten asetettu euron suuruinen vakuus voidaan katsoa olevan riittävän suuri jätehuollon turvaamiseksi. Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. (YSL 42 ) Määräys 23. Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. Sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittama toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, on oltava ympäristövahinkovakuutus. (Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (717/98, 1, 2 ) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristönkeskuksen lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon tämän päätöksen määräyksissä sekä niiden perusteluissa esitetyllä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO, LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN JA KORVATTAVAT PÄÄTÖK- SET Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintaa jatketaan jälkeen, on luvan saajan toimitettava mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

17 17 Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 4, 5, 7, 8, 22, 27a-c, 28, 41-43, 45, 46, 52-57, 62, 81, 83, 90, 101, 105 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 30, 37 Jätelaki /1072 (JäteL) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52, 54 Jäteasetus /1390 (JäteA) 3, 3a, 8, 9, 10, 22 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17, 18 Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista /1993 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta (961/1998) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksullisista suoritteista (VNa 1145/2009) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNa 209/2011) Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa, jonka Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus laskuttaa myöhemmin. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteen maksutaulukon mukaan laitoksen tai paikan, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä, ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. Maksu peritään 35 % alennettuna, koska käsittelyyn kulunut työaika oli taulukossa mainittua pienempi. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Finnkoritus Oy Bodomintie Espoo Jäljennös päätöksestä

18 18 Ilmoitus päätöksestä Espoon kaupunginhallitus Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Espoon seudun ympäristöterveys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdissä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Espoon kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet nimisissä sanomalehdissä.

19 MUUTOKSENHAKU 19 Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Kari Ratilainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen. KR/sv

20 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot