YLEISHALLINTO-OIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISHALLINTO-OIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen syyslukukausi 2010 YLEISHALLINTO-OIKEUDEN HARJOITUSTEHTÄVIÄ TEHTÄVÄ 1 A ja B olivat yöpyneet teltassa järven rannalla. Kalastuksenvalvoja oli aamulla käskenyt heitä lopettamaan telttailun alueella. Kalastuslain (286/1982) mukaan kalastuksenvalvojan tehtävänä valvoa, että kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Hän voi ottaa talteen luvattomalla kalastuksella saadun saaliin ja luvattomassa kalastuksessa käytetyt välineet. Miten tapausta olisi arvioitava perustuslaissa toimivallan käytölle asetettujen vaatimusten näkökulmasta? TEHTÄVÄ 2 ELY-keskuksen ETOK-vastuualueen päällikön pöydälle on tullut esittelijän allekirjoittama päätösesitys työvoimatoimistojen voimavarojen yhdistämisestä ja yhden sivutoimipisteen lakkauttamisesta. Esittelijän esitys perustuu ELY-keskuksen johtajan antamaan virkakäskyyn. Johtaja on ilmoittanut ottavansa asian ratkaistavakseen, jos päällikkö ei tee hänen toivomuksensa mukaista ratkaisua. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta annetun lain (897/2009) 10 :n mukaan keskuksen johtaja ratkaisee keskuksen toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei niitä ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty keskuksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. Johtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, joka koskee keskuksen yhteisiä toimintoja sekä asian, joka koskee keskuksen yhteistä rakennerahasto-ohjelmatyötä. Keskuksen johtaja ei voi kuitenkaan ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu keskuksen vastuualueen tehtäviin ja toimivaltaan. Voiko ELY- johtaja pidättää ratkaisuvallan asiassa itselleen? Voiko johtaja muuttaa ELY-keskuksen työjärjestystä niin, että hän päättää jatkossa tällaisista asioista? Onko päällikön tehtävä esittelyn mukainen päätös? TEHTÄVÄ 3 a) Närpiön, joka on yksikielinen ruotsinkielinen kunta, rakennusvalvontaviranomainen on aikeissa asettaa kunnassa asuvalle A:lle maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn teettämisuhan. Mikä on kuulemisen ja päätöksen kieli, kun A taitaa vain suomen kieltä? b) Venäjänkielinen J, joka taitaa hyvin ruotsin kieltä, asioi Savonlinnan maistraatissa. Hän haluaa tietoja siitä, miten vene rekisteröidään Suomessa. Millä kielellä häntä palvellaan? TEHTÄVÄ 4 Verohallitus oli tehnyt teleyrityksen kanssa sopimuksen verohallinnon palvelunumeroista. Näiden avulla verohallinto saattoi palvella asiakkaitaan yhteen koko maan kattavaan numerointiin perustuen. Verohallitus ei peri puhelusta maksua, vaan puhelun hinnoittelusta päättää teleoperaattori. Järjestelyn etuna on se, että puhelut ohjataan sinne, missä on vapaata vastauskapasiteettia ja että jokainen asiakas maksaa puhelustaan saman hinnan. Vastaako verohallinnon järjestely hallintolain asettamia vaatimuksia?

2 Soveltuvatko hallinnon oikeusperiaatteet seuraaviin oikeustapauksiin ja miten ne voisivat asiaan vaikuttaa? 2 TEHTÄVÄ 5a Ulkomaalaislain 16.5 :n mukaan ulkomaalaiselle, joka on oleskellut luvallisesti maassa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan, myönnetään pysyvä oleskelulupa, jollei hänen maassa oleskelunsa tarkoituksesta muuta johdu tai jollei luvan myöntämistä vastaan ole erityisiä syitä. - Ulkomaalainen A, joka oli avioitunut suomalaisen kanssa ja jonka pysyvän oleskeluluvan saamisen ehtona oleva kahden vuoden määräaika täyttyi lokakuussa 1996, oli syyllistynyt maaliskuussa 1996 liikenteen vaarantamiseen nopeusrajoitusta rikkomalla (8 päiväsakkoa), elokuussa 1996 liikennerikkomukseen (200 markan rikesakko) ja tammikuussa 1997 nopeusrajoituksen rikkomiseen (300 markan rikesakko). Ulkomaalaisvirasto epäsi pysyvän oleskeluluvan. TEHTÄVÄ 5b Åbo Akademi oli asettanut eri kiintiöt ruotsinkielisille ja suomenkielisille hakijoille sen perusteella, millä kielellä hakijat olivat saaneet koulusivistyksensä. Akatemia perusteli menettelyä yliopistolain säännöksillä. Yliopistolain (645/1997) mukaan akatemian tuli erityisesti tyydyttää ruotsinkielisen väestön koulutus- ja tutkimustarpeita sekä toiminnassaan ottaa huomioon maan kaksikielisyys. Opiskelijan pääsy akatemiaan edellytti edelleen yliopistolain mukaan sitä, että hakijalla on riittävä ruotsin kielen taito opintojen harjoittamiseen tällä kielellä. Akatemian mukaan sen säilyminen ruotsinkielisenä yliopistona edellytti suomenkielisten osuuden rajaamista enintään neljäsosaan yliopiston koko opiskelijamäärästä. TEHTÄVÄ 5c Alkoholilain (1143/1994) 1 :n mukaan lain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista johtuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lain 21 :n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus myöntää anniskeluluvan; anniskelupaikan on oltava sijainnin, anniskelutilojen ja toiminnan osalta asianmukainen. Tuotevalvontakeskus hylkäsi erotiikkaravintolan anniskelulupaa koskevan hakemuksen, koska ravintola ei toiminta-ajatukseltaan täyttänyt asianmukaisuuden vaatimusta. TEHTÄVÄ 5d Kaupunginhallitus oli päättänyt kunnallisen etuja luovan erorahajärjestelmän käyttöönottamisesta ja käytössä noudatettavista ehdoista. Erorahan myöntäminen edellytti henkilön irtisanoutumista ennen päätöksen tekemistä. Kunnan viranhaltija A oli irtisanoutunut kaupungin palveluksesta. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin muuttaa erorahajärjestelmää ja siten, että kaikki vuonna 1998 tehtävät erorahapäätökset tehdään uuden säännön perusteella. Uusi erorahajärjestelmä oli A:n kannalta aiempaa huonompi. TEHTÄVÄ 6 Kunta teki ao. viranomaiselle hakemuksen vesiskootterilla ajon kieltämisestä järvenlahdella. Ennen viranomaisen päätöksen tekemistä hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin kunnan viidessä ilmoituslehdessä. Muistutuksille varatun määräajan jälkeen viranomainen kielsi vesiskoottereilla ajon. Viranomaisen päätöksestä valittivat erikseen vesialueen omistaja, vesialueella vesiskootterikilpailuihin harjoitteleva nuorimies, alueelta kesämökin vuokrannut nuoripari sekä alueella vesiskoottereiden vuokraustoimintaa harjoittava liikkeenharjoittaja sen vuoksi, ettei heitä oltu kuultu asiasta. Oliko kyseessä hallintoasia ja olivatko valittajat hallintolain mukaan arvioiden asianosaisia kyseisessä asiassa?

3 3 TEHTÄVÄ 7 TE-keskukseen saapui konkurssipesän pesänhoitajan faksi, jonka aiheena oli palkkaturvahakemus ja jossa hakijoiksi mainittiin konkurssiin menneen yhtiön yhdeksän työntekijää, muun muassa A. TE-keskus jätti asian tutkimatta, koska TE-keskus ei ollut antanut konkurssipesälle suostumusta hakea palkkaturvaa työntekijöiden lukuun ja koska hakemusta ei oltu tehty palkkaturva-asetuksen mukaisella lomakkeella. A:n osalta palkkaturvasaatava koski lomakorvauksia ajalta A toimitti TE-keskukseen uuden hakemuksen palkkaturvastaan. TE-keskus hylkäsi hakemuksen, koska palkkaturvana voidaan maksaa vain kolmen kuukauden kuluessa ennen hakemuksen jättämistä erääntyneet saatavat. Menettelikö TE-keskus oikein hallintolain perusteella arvioiden? TEHTÄVÄ 8 Otetaanko jäljempänä luetellut hakemukset/täydennykset/vaatimukset huomioon? - Virkaa oli haettava mennessä. A:n hakemus löytyi viraston postilokerosta, joka oli käyty tyhjentämässä määräpäivänä noin klo Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta koskevat tarjoukset tuli toimittaa ELY-keskukselle viimeistään Koulutuskeskuksen ELY-keskukselle osoittama tarjous jätettiin aluehallintoviranomaisen kirjaamoon Avustuksen hakija C:tä pyydettiin täydentämään hakemustaan viimeistään C:n täydennys saapui viranomaiselle sähköisesti klo Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Asiaa koskeva pöytäkirja oli asetettu kunnan ilmoitustaululle Kuntalainen K jätti oikaisuvaatimuksen asiasta kunnanvirastoon Kunnan viranhaltijalla, joka on otettu perusteetta määräaikaiseen virkasuhteeseen, on oikeus saada korvausta. Korvaushakemus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. D:n virkasuhde päättyi ja hän jätti korvausvaatimuksensa TEHTÄVÄ 9 MV vaati tekemällään hakemuksella kaupungin tekniseltä lautakunnalta 170 euron korvausta polkupyörän renkaiden vahingoittumisesta. Hakemuksen mukaan rengasvauriot johtuivat kaupungin kevyen liikenteen väylille levittämästä terävästä sepelimurskasta. Tekninen lautakunta päätti , ettei kaupunki ollut velvollinen korvaamaan aiheutunutta renkaiden rikkoutumista. MV ilmoitti tekniselle lautakunnalle osoittamallaan kirjeellä, että hän on varma sepelin aiheuttaneen renkaiden rikkoutumisen ja ettei hän voi hyväksyä lautakunnan päätöstä. Kun MV tiedusteli vaatimuksensa käsittelyvaihetta, hänelle ilmoitettiin teknisestä virastosta, ettei asian käsittelyä ole enää jatkettu. Tekninen johtaja lähetti MV:lle varmuuden vuoksi joulukortin, jossa kehotti kääntymään asiassa joulupukin puoleen. Menettelikö kaupunki asiassa hallintolain mukaisesti?

4 4 TEHTÄVÄ 10a Koulutoimenjohtaja päätti tarjota kunnan varoin kahvit koko koululaitoksen henkilökunnalle hyvin menneen kevätlukukauden kunniaksi. Kahvin ohella tarjottiin kuohuviiniä ja leivoksia. Kahvitilaisuuteen osallistui myös opettaja, johon koulutoimenjohtajalla oli pitkäaikainen seurustelusuhde sekä toimistovirkailija, joka puhutteli koulutoimenjohtajaa enoksi. > Oliko koulutoimenjohtaja esteellinen päättämään kahvitarjoilusta ja jos oli, millä perusteella? TEHTÄVÄ 10b Kunta oli lakkauttamassa kyläkoulua, minkä seurauksena jouduttiin valmistelemaan myös luokanopettaja A:n irtisanomista. Asiasta oli käyty YT-neuvottelut, missä A:n oikeuksia oli puolustamassa ammattijärjestön pääluottamusmies P. Koulutoimenjohtaja K, jonka tehtävänä oli esitellä irtisanomisasia lautakunnalle, oli P:n puoliso. > Oliko P esteellinen hoitamaan pääluottamusmiehen tehtävää ja oliko K esteellinen esittelemään asian lautakunnalle? TEHTÄVÄ 10c Sosiaalijohtaja oli tehnyt toimeentulotukiasiassa kielteisen päätöksen, johon X haki oikaisua sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan käsitellessä X:n oikaisupyyntöä, sosiaalijohtaja toimi lautakunnan sihteerinä. > Oliko sosiaalijohtaja esteellinen toimimaan lautakunnan sihteerinä ja jos oli, millä perusteella? Entä olisiko sosiaalijohtaja esteellinen esittelemään lautakunnassa vastausta, jonka lautakunta antaisi sosiaalijohtajaan kohdistuvaan hallintokanteluun? TEHTÄVÄ 10d Maakunnan yhteistyöryhmä hoitaa rakennerahastolain (1401/2006) ja alueiden kehittämislain (602/2002) nojalla rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista. Yhteistyöryhmä antaa aluekehityksen kannalta merkittävistä hankkeista lausunnon rahoituksen myöntävälle viranomaiselle. Yhteistyöryhmän hallintomenettelyyn sovelletaan hallintolakia. Maakuntien yhteistyöryhmässä käsitellään lausuntoa kunnan X liikelaitoksen rahoitushankkeesta. Yhteistyöryhmän kutsumana asiantuntijana on kokouksessa mukana X:n kunnanhallituksen jäsen Y. > Onko Y esteellinen osallistumaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoukseen? TEHTÄVÄ 11 Meikki- ja Maskeerauskoulu X oli pyytänyt Kansaneläkelaitokselta oppilaitoksen rinnastusta opintotukilain (65/1994) 3.1 :n 5 kohdassa tarkoitettuun julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen. Toimivalta oppilaitoksen rinnastamisesta julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen kuului opintotukiasetuksen 2.3 :n mukaan Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus kehotti hakijaa hankkimaan oppilaitoksen rinnastamisesta lausunnon opetushallitukselta, joka kuitenkin ilmoitti, ettei se anna lausuntoja julkisen valvonnan ulkopuolella toimivista oppilaitoksista. Kun myöskään opetusministeriöltä ei saatu ohjeita rinnastuksen menettelytavoista, opintotukikeskus hylkäsi hakemuksen, koska sillä ei ollut oppilaitoksen koulutustason arviointiin tarvittavaa asiantuntemusta. Oppilaitoksen opiskelijoille ei näin ollen voitu myöntää opintotukea. Miten tapausta on arvioitava hallintolain nojalla?

5 5 TEHTÄVÄ 12 A oli työsuhteensa päättymisen jälkeen ilmoittautunut työnhakijaksi ja hakenut työttömyysturvaa. Työvoimapoliittista lausuntoa valmisteltaessa A:lta oli ensin kirjallisesti tiedusteltu syytä työsuhteen päättymiseen. Sen jälkeen asian valmistelija oli ottanut suullisesti yhteyttä A:n viimeisimpään työnantajaan, jolta saadun tiedon perusteella työvoimatoimikunta päätyi työvoimapoliittisessa lausunnossaan siihen, että A oli itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Työvoimatoimikunnan lausunnossa asiasta todettiin, että A oli omalla menettelyllään aiheuttanut sen, että työsuhde oli päättynyt. Tämän kansaneläkelaitosta sitovan lausunnon seurauksena työttömyysturvaetuutta ei voitu A:lle maksaa. Menettelikö työvoimatoimikunta hallintolain mukaisesti? TEHTÄVÄ 13 Arvioi, miten seuraavissa tilanteissa toteutuvat hallintolain hallintopäätöksille asetetut vaatimukset: a) Oppisopimuskoulutuksessa ollut A haki matka- ja majoittumiskustannusten korvausta allekirjoittamallaan hakemuksella. Oppisopimuskeskuksesta ilmoitettiin A:lle puhelimitse keskuksen kielteinen kanta tällaisin hakemuksiin. A:n pyydettyä päätöstä oppisopimusjohtaja kirjoitti hänelle asiaa selventävän H.V.-kirjeen. b) Kansaneläkelaitos oli kaksi kertaa hylännyt kuntoutushakemuksen ja molemmilla kerroilla sillä perusteella, että hakemuksia oli liian paljon. Kuntoutuksesta annettu laki (697/2002) jättää toisaalta ratkaisijalle paljon harkintavaltaa, koska Kansaneläkelaitoksella ei ole lakisääteistä velvollisuutta kuntoutuksen järjestämiseen jokaiselle, joka täyttää kuntoutukseen pääsemisen kriteerit. c) B oli muuttanut elokuussa Helsingistä Espooseen ja hakenut muuton jälkeisenä päivänä Espoon sosiaali- ja terveyskeskukselta toimeentulotukea mm. muuttokustannuksiin. Toimeentulotukea koskevaan hakemukseen annettiin seuraavansisältöinen päätös: Hja ottaa yhteyttä Helsingin sosiaalitoimistoon, jossa selvittää sekä muuttoon että syyskuun asumiseen liittyvät asiat ja kustannukset. TEHTÄVÄ 14 Yliopiston tiedekunta oli julistanut haettavaksi apurahoja pro gradun tekijöille. Apurahoja haki 20 opiskelijaa. Hallintopäällikkö valmisteli ja esitteli apurahapäätöksen dekaanin päätettäväksi hakijoita sen kummemmin kuulematta. Yhtä alle 18-vuotiaan ylioppilaan hakemusta ei otettu alaikäisen tekemänä huomioon eikä yhtä vain telekopiona saapunutta hakemusta sen epäselvyyden vuoksi käsitelty. Apurahapäätökseen ei sisällytetty perusteluja, mutta siihen liitettiin ehto, jonka mukaan apurahaa saaneiden pro gradu -tutkielmien tuli aiheiltaan sijoittua tiedekunnan tutkimuksen painoaloille. Hallintopäällikkö lähetti päätöksen tiedoksi niille 10:lle, jotka olivat apurahaa saaneet; muita silmälläpitäen hän kiinnitti apurahapäätöksen tiedekunnan ilmoitustaululle. Vasta jälkikäteen dekaani huomasi, että apurahaa saaneiden joukossa oli myös hänen kälynsä. Sovelletaanko tapaukseen hallintolakia? Menettelikö hallintopäällikkö hallintolain mukaan arvioiden oikein? Oliko dekaani esteellinen?

6 6 TEHTÄVÄ 15 Valtion virasto oli myöntänyt 1.10 tehdyllä päätöksellään virkamiehelle T opintovapaata 20 %:n palkkaeduin ajalle yliopisto-opintojen loppuunsaattamista varten. Sittemmin virasto muutti sanottua päätöstään siten, että opintovapaa oli ajalle palkaton. Opintovapaan muutosta perusteltiin sillä, että kyseisenä vuonna käytettävissä olevat toimintamäärärahat osoittautuivat niin alimitoitetuiksi, että henkilöstöä jouduttaisiin lomauttamaan. Lisäksi uutta päätöstä perusteltiin sillä, että T oli antanut puutteellisia tietoja pro gradu - tutkielmansa aiheesta. Oliko virastolla oikeus päätöksen muuttamiseen? Miten asiassa olisi hallintolain mukaan meneteltävä? Entä voitaisiinko päätös korjata kirjoitusvirheenä? Voiko viraston uudesta päätöksestä valittaa? TEHTÄVÄ 16 Kunnan jäsen A oli tehnyt aloitteen sivistyslautakunnalle toiminta-avustuksen myöntämisestä paikalliselle museoyhdistykselle. Saatuaan kunnan museon lausunnon sivistyslautakunnan kulttuurijaosto päätti, ettei asiassa ollut tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin ja ilmoitti ratkaisustaan A:lle. A vaati jaoston päätökseen oikaisua. Onko sivistyslautakunnan kulttuurijaoston ratkaisu muutoksenhakukelpoinen päätös? Jos kyse on muutoksenhakukelpoisesta asiasta, miltä toimielimeltä muutosta olisi haettava, missä aikataulussa ja millä perusteella? Voiko A:n ystävä C hakea muutosta ratkaisuun? Mitä muita oikeusturvakeinoja A:lla olisi käytettävissään? TEHTÄVÄ 17 Perusopetuslain 28.2 :ssä on säädetty oppilasvalinnasta silloin, kun oppivelvollinen pyrkii muuhun kuin lähikouluun. Muutoksenhausta on säädetty saman lain 42 :ssä. Kunnassa asuva oppivelvollinen A hakee kunnan liikuntapainotteiseen peruskouluun Basket School. Kun koulun kyseiselle luokalle oli pyrkijöitä enemmän kuin oli paikkoja, oli rehtori päättänyt järjestää pääsykokeen, johon kuuluvat matematiikan koe ja koripallon vapaaheittokoe. Kun A ei tullut valituksi kouluun, hänen huoltajansa halusi valittaa. Voiko A:n huoltaja voi valittaa siitä, ettei A tullut valituksi kouluun? Mikä valitustyyppi olisi kyseessä? Onko A:lla (13 v.) itsellään muutoksenhakuoikeus? Miltä viranomaiselta muutosta olisi haettava ja miten? Millä perusteella asiassa voitaisiin hakea muutosta? Mihin viranomaiseen voitaisiin tehdä jatkovalitus ja miten?

7 7 Perusopetuslaki / Koulutuspaikka Perusopetuksessa oppilaalla on oikeus käydä 6 :n 2 momentissa tarkoitettua koulua. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun kouluun. Tässä momentissa tarkoitettuja oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. 42 ( /477) Muutoksenhaku Tässä laissa tarkoitettuun opetuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee 13 :ssä tarkoitettua uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta, oppilaalle annettavaa varoitusta, oppilaan määräaikaista erottamista, 31, 31 a, 32, 33 :ssä ja 34 :n 1 momentissa säädettyä etua ja oikeutta, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muuhun kuin tässä momentissa mainittuun 36 :ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukselta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jos päätös koskee: 1) oppilaaksi ottamista; 2) oppilaan ottamista tai siirtämistä 17 :n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen vastoin huoltajan tahtoa tai samassa momentissa tarkoitettua henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa; 3) 18 :ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä; sekä 4) 27 :ssä säädettyä perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa. Päätökseen, jonka lääninhallitus on antanut 2 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettua asiaa koskevasta valituksesta, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätökseen, jonka lääninhallitus on antanut 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun valitukseen, ei saa hakea muutosta valittamalla. Valitus 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä ja päätöksestä, jolla oppilaalle on annettu kirjallinen varoitus tai hänet on erotettu määräajaksi, tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tiedoksi. Tässä momentissa tarkoitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 3 ja 4 momentissa tarkoitettu asia, ei saa hakea muutosta valittamalla. Edellä 22 :ssä tarkoitettuun oppilaan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oppilaan huoltaja voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. Arvioinnin uusimisesta ja oikaisusta säädetään tarkemmin asetuksella. Kun opetusta järjestetään ulkomailla, toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hallinto-oikeus ja toimivaltainen lääninhallitus on Etelä-Suomen lääninhallitus.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Valtio korvaa kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset.

Valtio korvaa kansaneläkelaitokselle tämän lain nojalla maksettavista etuuksista aiheutuvat kustannukset. 1 of 9 21/03/2011 13:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1992» 21.8.1992/796 21.8.1992/796 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Lapsilisälaki

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Päivitetty 25.2.2014 Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali

Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Kalastuksenvalvojan oppimateriaali Sisältö Ohje lukijalle Kalastuslaki Kalastusasetus Otteita seuraavista säädöksistä: Hallintolaki Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Kielilaki Rikoslaki Asetus

Lisätiedot

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958

LAKI ASIANAJAJISTA ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ. Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 A 1 LAKI ASIANAJAJISTA Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1958 1 Asianajaja on se, joka on maan yleisen asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon. Edellä mainittua yhdistystä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa Hallintolain soveltaminen etuusasioissa 20.6.2011 Sisällys 1 Hyvä asiakaspalvelu on osa hyvää hallintoa... 1 2 Hallintolain tarkoitus ja tavoitteet (1 )... 2 3 Milloin hallintolain säännöksiä sovelletaan?

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Palkkaturvalain tarkoituksena on turvata työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta.

Palkkaturvalain tarkoituksena on turvata työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. 1 of 9 27/05/2011 11:43 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 27.11.1998/866 27.11.1998/866 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Palkkaturvalaki

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettely

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettely ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.02.2015 Dnro OKV/1531/1/2013 1/7 ASIA Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan menettely KANTELU A arvostelee 25.9.2013 päivätyssä oikeuskanslerille osoittamassaan kantelussa oikeusministeriön

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011 746/2011 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 30.9.2008 Dnro 143/1/07. Sosiaaliviranomaisten menettely asuntoasiassa

APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 30.9.2008 Dnro 143/1/07. Sosiaaliviranomaisten menettely asuntoasiassa APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 30.9.2008 Dnro 143/1/07 ASIA Sosiaaliviranomaisten menettely asuntoasiassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 2.2.2007

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Työnantajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu siten kuin jäljempänä säädetään.

Työnantajan on suoritettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu siten kuin jäljempänä säädetään. 1 of 19 27/05/2011 12:49 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1998» 24.7.1998/555 24.7.1998/555 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työttömyysetuuksien

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot