KANSALAINEN JA DEMOKRATIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAINEN JA DEMOKRATIA"

Transkriptio

1 Heikki Blom (toim.) KANSALAINEN JA DEMOKRATIA kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua OPETUSHALLITUS 2000

2 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN Hakapaino Oy Helsinki

3 JOHDANTO NUORTEN mielenkiinto yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen on vähentynyt 1990-luvulla: ainakin äänestysaktiivisuudella tarkasteltuna. Voidaan tietysti sanoa, että yhteiskunnallinen aktiivisuus on kanavoitunut eri tavoin kuin aikaisemmin. Kuitenkin yhteiskunnallinen osallistuminen on kansalaisyhteiskunnan peruspilareita. Jos vain alle puolet kansalaisista ilmaisee mielipiteensä päätöksentekijöitä valittaessa, se ennen pitkää, jos ei suorastaan murenna, niin ainakin heikentää päättäjien toimintaa ja heidän päätösten oikeutusta. Samalla se heikentää kansalaisyhteiskunnan toimivuutta. Kannustaakseen demokraattista ajattelua ja kansalaiseksi kasvamista Opetushallitus järjesti syksyllä 1999 Kansalainen ja demokratia -kilpailun. Kilpailussa oli kaksi sarjaa 1. peruskoulut ja 2. lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Kilpailuun lähetettiin niukahkosti töitä, mutta tuomaristo totesi kuitenkin tason riittäväksi palkintojen jakamiseen. Kaikkia töitä yhdisti se, että niissä korostettiin oppilaiden ja opiskelijoiden aktiivisuutta oppimisessa. Opettajan rooli oli keskeinen töiden alkuun opastamisessa ja niiden ohjaamisessa. Kilpailutyöt on koottu tähän julkaisuun. Julkaisussa on lisäksi kaksi muuta artikkelia, joista eräs artikkeli nostaa esille aktiivisen kansalaisuuden tarpeellisuuden ja toinen artikkeli tuo esille hyvänä esimerkkinä kilpailun ulkopuolelta Nuorten parlamenttikerhojen synnyn ja toiminnan. Tällä julkaisulla Opetushallitus tahtoo tuoda kilpailutyöt kaikkien nähtäväksi ja samalla kiinnittää edelleen huomiota oppilaiden ja opiskelijoiden kasvattamiseen demokratian toimintatavat hallitseviksi ja osallistuviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Aslak Lindström ylijohtaja

4 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA

5 SISÄLTÖ 1 Pentti Takala Demokratian opiskelusta 7 2 Najat Quakrim-Soivio Mikä on Nuorten parlamentti? 10 3 Juhani Kurronen Koolmaania yhteiskuntaroolipeli vuosiluokkalaisille 15 4 Liisa Hämäläinen Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista demokratiassa havaintoja erään oppilastyön synnystä 22 5 Jussi Tervonen Kansalainen ja demokratia -projekti vuosiluokkien yhteiskuntaopin opetuksessa 25 6 Arto Ernvall ja Sylvi Saila-Kuusman Ihmisen näköinen lähiö: yhteiskunnallisen linjan erikoistumisopinnot 28 7 Kirsti Kahanpää Poliittisten päättäjien suhtautuminen eri energiamuotoihin 34 8 Kimmo Päivärinta Fiktiosta faktaan 37 9 Pekka Luoma Media vallan välineenä -kurssi Marja Tarvainen Yhteiskuntaan oppiminen toiminnan kautta Yhteiskuntaopin opetus Ilomantsin oppimiskeskuksessa 46

6 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA

7 1 DEMOKRATIAN OPISKELUSTA Pentti Takala SYKSYN 2000 kunnallisvaaleissa tehtiin sotien jälkeisen Suomen ennätys: äänestysprosentti jäi alle 56 prosenttia. Joillakin paikkakunnilla, kuten esimerkiksi Vantaan kaupungissa jäätiin alle 50 prosenttia. Tämä tulos merkitsee sitä, että vaaleja seuraavat neljä vuotta päätösvaltaa käytetään joko niukan enemmistön tai peräti vähemmistön tahdon mukaan. Kuitenkin kyseessä olivat vaalit, joissa ratkaistiin päättäjät juuri ihmistä lähinnä oleville asioille: terveystoimelle, koulutoimelle, kaavoitukselle, sosiaalitoimelle. Alle 59 prosentin äänestysaktiivisuus merkitsee demokratian olennaisimman piirteen hukkaamista. Demokratiaan kuuluu, että päätökset tehdään enemmistön mielipiteen mukaan. Vaalien jälkeen on käyty aiheellisesti vilkasta ja huolestunutta keskustelua siitä, missä on vika. Ovatko puolueet vieraantuneet kansasta vai kansa puolueista? Millaisen kuvan vaalien merkityksestä ja politiikasta antoi media? Leimattiinko poliitikot etukäteen ja samalla henkilöitiin koko yhteiskunnallinen päätöksenteko? Oliko vilkas muuttoliike omiaan vieraannuttamaan? Löytyikö syy säästä tai F1-kisoista? Onko puoluetoiminta tullut tiensä päähän? Millaisia osallistumisjärjestelmiä tulisi synnyttää, jotta kuntalaisten mielipide tulisi huomioon otetuksi? Kysymyksiä oli enemmän kuin vastauksia. Silti en juurikaan huomannut, että nyt olisi suunnattu mielenkiintoa koululaitokseen. Kuitenkin jo perusopetuksen tehtävänä on tutustuttaa kansalaiset, tulevat äänestäjät ja päättäjät yhteiskunnan kehittämiin osallistumisjärjestelmiin ja osallistumismahdollisuuksiin. Voisiko olla niin, että nykyinen tapamme käsitellä yhteiskuntaopin olennaisia asioita ei olekaan enää riittävä? Yhteiskuntaopin opettajia ei paljon lohduta se, että osallistumattomuuden ongelma on laajalti tuttu ja huolestuneisuutta herättävä koko läntisessä Euroopassa. Tästä syystä Euroopan Neuvosto on toteuttanut vuosina laajan projektin Kasvatus demokraattiseen kansalaisuuteen (Education for Demokratic Citizenship). Toinen syy projektille oli itäisen Euroopan tilanne, jossa totuttautuminen kansalaisille vapaisiin vaaleihin oli uusi asia. Vuoden 2001 aikana valmistuvassa loppuraportissa kiinnitetään jäsenmaiden huomio demokratian olennaiseen merkitykseen yhteiskunnan tasapainoisessa kehityksessä. Projektin aikana on valmistunut useita julkaisuja, joissa pohditaan demokratian oppimista eri näkökulmilta ja esitellään hyviä käytänteitä. Niihin kannattaa tutustua, mutta niistä voi suomalaiseen koulutukseen saada vain virikkeitä. Jokaisen yhteiskunnan ominaispiirteet aiheuttavat sen, että vain omasta kulttuurista kasvavat toteutusmallit voivat olla todella tehokkaita. Euroopan Neuvoston projektin aikana on kuitenkin päädytty eräisiin yleispäteviin lähtökohtiin. Ensimmäinen niistä on tietynlainen itsestäänselvyys siitä, että demokratia on puolustamisen arvoinen päätöksentekojärjestelmä. Siksi sitä tulee edistää ja sen uhkat torjua. Toinen tulos on se, että demokratia ei kuitenkaan koskaan ole valmis. Se on jatkuvassa muutoksessa, joten 7

8 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA sitä pitää ja voidaan aina kehittää. Nyt nähtävissä olevista muutoksista ehkä merkittävin on, että kansalaisen käsite on laajentunut. Mukaan on tullut yksilön identiteetti, mikä on enemmän kuin kuuluminen jäsenenä johonkin alueeseen. Identiteettiin kuuluvat muun muassa kieli ja uskonto. Ajatuksena on silloin, että kaikki voivat olla erilaisia, mutta samalla samanarvoisia (all different, all equal). Se tuo uutta painoa sekä yksilön oikeuksiin että velvollisuuksiin. Näiden kahden tasapainoisuutta korostettiin voimakkaasti. Projekti on päätymässä seuraaviin tuloksiin: Demokraattiseksi kansalaiseksi kasvattaminen on opetuksen asia ja kohde, mutta vain osa kansalaiskasvatusta (civic education). Kyseessä on elinikäinen oppiminen. Oppimista, opiskelua ja informaatiota tulee nykyisestä tehostaa. Virallisen opetussuunnitelman ohella tulee olla sitä tukevaa muuta toimintaa. Sosiaalinen koheesio sisältää demokratian vahvistamisen, vastuun jakamisen ja osallistumisen. Kaiken kaikkiaan projektissa korostuu ajatus siitä, että nuoria on kuunneltava ja totutettava osallistumiseen, muuten he kääntävät selkänsä. Toimintamalliksi katsottiin hyvin sopivan muun muassa nuorten lähialueen edustuselinten. Mitä tästä yleiseurooppalaisesta yhteisestä huolen aiheesta sitten olisi opittavissa meillä, suomalaisessa yhteiskuntaopin opetuksessa? Olemmeko edelleen opetuksessa suhteellisen staattisen yhteiskunnan aikaisessa opetusmallissa, jossa oppikirjoissa kuvattujen organisaatiolaatikoiden huolellinen läpikäyminen katsottiin riittäväksi opiksi kansalaisvalmiuksiin? Tietysti oppijoiden tulee tietää, missä laissa päätösvalta on säädetty. Siihen tarvitaan edelleen organisaation tuntemusta. Kunnallisessa päätöksenteossa on kuitenkin suuriakin eroja. Paikallista päätösvaltaa on delegoitu eri tavoin eri kunnissa. Oikeiden keskustelukumppaneiden löytäminen on demokraattisen vaikuttamisen ensimmäinen askel. Siksi on tarpeen hakeutua organisaatiolaatikoiden taakse. Toinen tärkeä muuttuvan yhteiskunnan kansalaisen taito on aktiivinen halu seurata niitä asioita, joihin haluaa vaikuttaa. Useimmiten kyse on varsin arkisista, pienistä mutta samalla omaan elämään vaikuttavista asioista, jotka löytyvät lähiympäristöstä. Tällaisten asioiden havaitsemiseen voidaan totuttaa jo koulussa siirtymällä koulun ulkopuolelle havaintojen tekoon ja raportointiin. Seuraavana vaiheena on johtopäätösten tekeminen havainnoista: miksi on niin kuin on ja onko nyt hyvin vai tulisiko jotain muuttaa. Se on keskustelun paikka. Keskustelussa voidaan oppia erilaisia näkökulmia, mielipiteitä ja vastakannanottoja. Silloin opitaan demokraattisen päätöksenteon ydin, se, että päätöksen tulee syntyä harkitun mielipiteen muodostuksen pohjalta. Sillä tavoin on mahdollista oppia myös vastuuseen, jota on syytä korostaa siinä, missä oikeuksiakin. 8

9 1 Pentti Takala Demokratian opiskelusta Neljäs vaihe on saattaa muutosta vaativat asiat niiden tietoon, joilla on mahdollisuus muuttaa tilanne. Tällöin tarvitaan tietoa siitä, missä organisaatiolaatikoiden lokerossa asiaan tulee puuttua, eli kierros umpeutuu ja alun tarpeellinen, mutta kuiva teoria toivottavasti alkaa elää. Uusi julkisuuslainsäädäntö helpottaa asioiden selvittämistä. Jos edellä kuvattu yhteiskunnallisen osallistumisen malli on otettu opiskelun metodiksi, tulisi aikaa ja energiaa suunnata myös esille otetun asian jälkiseurantaan: mitä sille kuuluu, missä se etenee ja mikä on lopullinen ratkaisu ja miksi. Kyseessä on siis demokraattisen päätöksenteon opiskelu aktiivisesti toimimalla, keskustelemalla ja vaikuttamista harjoittelemalla. Tällöin opitaan sekin, että aina ei hyväkään aloite menesty. Syyt voivat olla monet, ja jos esitettyjä syitä ei hyväksytä, voidaan puuttua siihen, miten päätöksiä tehdään. Siis ollaan viimeistään seuraavissa vaaleissa aktiivisia. 9

10 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA 2 MIKÄ ON NUORTEN PARLAMENTTI? Najat Quakrim-Soivio KESÄKUUSSA 1997 Ranskan kansalliskokouksen puhemies Laurent Fabius teki aloitteen kaikille Euroopan unionin maiden parlamenttien puhemiehille samana päivänä EU-maissa järjestettävästä nuorten parlamenttipäivästä Lasten parlamentista. Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen vastasi elokuussa 1997 ehdotukseen myöntävästi. Nuorten parlamentti järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran suullisena kyselytuntina eduskunnan täysistuntosalissa perjantaina 15. toukokuuta Kohderyhmäksi haluttiin erityisesti peruskoulun yläasteen oppilaat, sillä ala-asteen oppilaille oli järjestetty Suomen 75-juhlavuoteen liittyen Lasten parlamentti Toukokuussa 1998 järjestetty Nuorten parlamentti toteutettiin kaksivaiheisesti: kouluihin perustettiin parlamenttikerhoja, jotka toimivat tammikuusta huhtikuuhun Kerhoissa käsiteltiin edustuksellista demokratiaa, tutustuttiin eduskuntalaitoksen historiaan, rakenteeseen ja nykyiseen toimintatapaan. Kerhokeskus koulutyön tuki ry tuotti parlamenttikerhoille kerhokansion, joka sisälsi näihin aiheisiin liittyviä tehtäviä. Toukokuun 15. päivänä 1998 järjestettiin ensimmäisen kerran Nuorten parlamentin istunto suullisena kyselytuntina eduskunnassa. Edustajat oli valittu eri vaalipiirien parlamenttikerholaisista suhteellisuusperiaatetta noudattaen. Vuonna 1998 Nuorten parlamentin toimintaan osallistui kaikkiaan 68 yläasteen koulua, joista kustakin saapui kahdesta kolmeen oppilasta eduskuntaan. Tiedotusvälineissä tapahtuma sai runsaasti myönteistä julkisuutta ja projektin päätteeksi sovittiin, että se toteutettaisiin uudelleen kahden vuoden välein. Kerhotyöskentelyn pedagogiset tavoitteet Nuorten parlamentti -hankkeessa noudatetaan muun muassa seuraavia pedagogisia periaatteita: yksi keskeisimmistä projektin tavoitteista on lisätä oppilaiden elämyksellisiä oppimiskokemuksia. Yhteiskunnallisten asioiden opettamisen kannalta on tärkeää, että oppilaille muodostuu konkreettinen käsitys siitä, miten edustuksellinen demokratia käytännössä toimii. Projektilla halutaan motivoida oppilaita ja innostaa heitä tutustumaan yhteiskunnan pelisääntöihin. Kerhotyöskentelyjakson aikana oppilaita ohjataan tiedottamaan toiminnastaan myös muulle kouluyhteisölle ja pyritään aktivoimaan koko kouluyhteisöä parlamentarismin edistämiseksi. Oppilaat ovat kirjoittaneet artikkeleita Nuorten parlamenttipäivästä paikallislehtiin, mikä on omalta osaltaan lisännyt kiinnostusta kerhojen toiminnasta muiden nuorten keskuudessa. Nuorten parlamenttikerhojen työskentelyssä pyritään käyttämään eri tietolähteitä työskentelyn tukena. Kerhomateriaalia laadittaessa pyrittiin siihen, että oppilailla on mahdollisuus käyttää tiedonhaussa mahdollisuuksien mukaan myös Internetiä. Kerhokansion alussa olevan linkkilistan tarkoituksena on johdatella oppilaita sellaisille www-sivuille, joista he pääsevät 10

11 2 Najat Quakrim-Soivio Mikä on Nuorten parlamentti? eteenpäin itsenäisessä tiedonhaussa. Kerhokansiotehtävistä haluttiin tehdä sellaisia, että niitä on helppo päivittää ja vanhentuva materiaali voidaan uudistaa seuraavaa vuotta varten. Oppilaita innostetaan tutkimaan eduskunnan toimintaa median kautta, ja oman vaalipiirin kansanedustajat toimivat parlamenttikerhojen eräänlaisina kummeina. Monet kerhot ovat olleet säännöllisessä sähköpostiyhteydessä oman vaalipiirinsä kansanedustajiin. Muutamat kerhot ovat pyytäneet kansanedustajia vierailulle kerhoonsa ja monet kerhot ovat saaneet kutsun eduskuntaan tapaamaan oman alueensa kansanedustajaa/kansanedustajia. Lisäksi Nuorten parlamenttitoiminnassa pyritään luomaan oppilaille mielikuva positiivisen ja rakentavan vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä pyritään hyödyntämään nuorten omia kokemuksia projektin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa. Nuorten parlamentin toiminta Nuorten parlamentin varsinainen toiminta keväällä 2000 jakautui kahteen osaan. Tammikuusta huhtikuuhun oppilaat työskentelivät ennen kaikkea parlamenttikerhoissa ohjaajiensa johdolla. He tutustuivat muun muassa kansalaisyhteiskunnassa toimimiseen, edustukselliseen demokratiaan ja yhteisiin pelisääntöihin. Nuorten parlamentti projektin erityisenä tavoitteena oli lisätä nuorten tietoisuutta voimaantulleesta perustuslakiuudistuksesta. Kerhotyön tukemiseksi Kerhokeskus koulutyön tuki ry kokosi materiaalin, joka koostui eduskunnan tuottamista, koulutoimintaan soveltuvista julkaisuista sekä erillisestä kerhokansiosta. Materiaalin tarkoituksena on antaa oppilaille kattava kuva eduskunnan toiminnasta sekä kehittää heissä poliittiseen toimintaan liittyviä viestintävalmiuksia ja muita valmiuksia. Kerhomateriaalia päivitetään vuosittain. Syksyllä 2000 valmistuvan lisämateriaalin teemana on kunnallinen vaikuttaminen. Samanaikaisesti kerhotyöskentelyn kanssa kerhojen ohjaajille ja kerholaisille järjestettiin kuusi aluetilaisuutta: Oulussa, Kuopiossa, Vaasassa, Lahdessa, Raumalla ja Helsingissä. Näissä tilaisuuksissa käsiteltiin muun muassa perustuslakiuudistuksen mukanaan tuomia muutoksia, esiteltiin kerhomateriaalia sekä keskusteltiin suulliseen kyselytuntiin liittyvistä yksityiskohdista. Työskentelyn toinen vaihe sijoittui huhtikuusta toukokuuhun, jolloin kerhot valmistelivat jäsenneltyjä kysymyksiä ministereille. Varsinainen nuorten parlamentin istunto pidettiin eduskuntatalossa. Siihen ilmoittauduttiin vaalipiireittäin ja tavoitteena oli saada jokaisesta vaalipiiristä kansanedustajia vastaava määrä oppilaita eduskunnan kyselytunnille. Jokaisesta rekisteröityneestä kerhosta kutsuttiin ohjaaja seuraamaan istuntoa. Lisäksi kerhonohjaajille järjestettiin tutustumiskäynti eduskunnan suureen valiokuntaan. Myös parlamenttiedustajille järjestettiin kiertokäynti eduskunnassa. Päivä huipentui eduskunnan valtiosalissa pidettyyn puhemiehen vastaanottoon, jossa varsinaisten parlamenttiedustajien ja kerhonohjaajien lisäksi oli läsnä ministereitä, kansanedustajia, toimittajia sekä eri viiteryhmien kutsuvieraita. Vastaanoton jälkeen monet kerhot tapasivat vaalipiiriensä kansanedustajia. 11

12 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA Koulujen osallistuminen parlamenttikerhotoimintaan Marraskuun 1999 alussa kaikille Suomen peruskouluille lähetettiin eduskunnan puhemiehen kirje, Opetushallituksen, Opettajien ammattijärjestö OAJ:n, ja Suomen kuntaliiton yhteinen vetoomus sekä ilmoittautumislomake. Kirjeessä tiedotettiin Nuorten parlamentista ja vuoden 2000 toukokuun 19. päivänä järjestettävästä täysistunnosta. Lisäksi painotettiin nuorten mahdollisuutta perehtyä uuteen Suomen perustuslakiin sekä mahdollisuuksiin toimia aktiivisina ja vastuuntuntoisina kansalaisyhteiskunnan jäseninä. Toimintaan ilmoittautumisen takarajaksi asetettiin Ilmoittautumisia tuli yhteensä 87 kerholta, joista 86 ilmoitti sitoutuvansa lähettämään edustajia ja kerhonohjaajia toukokuun täysistuntoon. Ilmoittautuneista kerhoista ruotsinkielisten koulujen osuus oli 10 prosenttia. Nuorten parlamentti projektiin osallistui arviolta noin perusopetuksen 7 9 luokkaikäistä oppilasta. Alueellisesti Nuorten parlamenttikerhot olivat sijoittuneet rannikon ja suurten kasvukeskusten lähelle. Uudenmaan, Satakunnan ja Helsingin vaalipiireistä kouluja ilmoittautui eniten projektiin. Pohjois-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon vaalipiirit olivat heikoimmin edustettuina. Kerhojen jäsenmäärä vaihteli paljon. Joissakin kerhoissa työskenneltiin kahden, toisessa jopa 88 oppilaan voimin. Keskimäärin kerhoissa oli noin oppilasta. Myös työskentelymetodit olivat hyvin erilaiset. Jotkut ryhmistä toimivat yhteiskuntaopin tunneilla siten, että kerhomateriaalia ja yhteiskunnallisia aiheita käsiteltiin yhdessä. Toiset ryhmät kokoontuivat säännöllisesti kouluajan ulkopuolella tehden haastatteluja, vierailukäyntejä ja keskustelemalla yhteiskunnallisista aiheista. Yleensä kerhot työskentelivät tammi toukokuun välisenä aikana kuitenkin niin, että painopiste työskentelyssä oli loppukeväässä. Kerhoille jaetun kyselyn mukaan suurimmat ongelmat Nuorten parlamenttitoiminnassa olivat seuraavat: ajan löytäminen kerhotoiminnalle, yhteiskuljetukset, jotka rajoittivat mahdollisuuksia järjestää kerhotoimintaa kouluajan jälkeen, koulujen niukat resurssit esimerkiksi ohjaajien kerhokorvausten maksamisessa ja/tai koulujen olemassa olleet muut projektit, jotka työllistivät opettajia jo ennestään. Näiden lisäksi monet kyselyyn vastanneet opettajat ilmoittivat olevansa kyseisen aineen (usein historia ja yhteiskuntaoppi) ainoita edustajia koulussa ja heillä oli tämän vuoksi myös paljon muita tehtäviä ja velvoitteita. Päivä eduskunnassa Toukokuun 19. päivänä 2000 pidettyyn nuorten parlamentin istuntoon osallistui 198 edustajaa, joista tyttöjä oli 121 ja poikia 77. Edustajapaikat jaettiin sen mukaan, kuinka paljon kyseisistä vaalipiireistä on kansanedustajia eduskunnassa. Näin varatut ylimääräiset paikat arvottiin, ja viime hetken peruutuspaikat pyrittiin antamaan saman vaalipiirin oppilasedustajille. Jo huhtikuun alussa 2000 kerhoille lähetettiin Kerhokeskus koulutyön tuki ry:stä kirje, jossa pyydettiin ohjaajia lähettämään huhtikuun puoliväliin 12

13 2 Najat Quakrim-Soivio Mikä on Nuorten parlamentti? mennessä sekä edustajien nimet että kerholaisten valmistellut kysymykset. Toukokuun alkuun mennessä oli tullut yli kolmesataa hyvin valmisteltua kysymystä esitettäväksi valtioneuvoston jäsenille. Kysymysten aihealueet olivat hyvin erilaisia, joskin nuorten koulutusta, työpaikkoja, terveyttä ja tulevaisuutta käsitteleviä kysymyksiä oli paljon. Epävirallinen asiantuntijaraati, johon kuuluivat projektissa kiinteimmin työskennelleet eduskunnan kanslian ja Kerhokeskus koulutyön tuki ry:n edustajat, valitsi 53 kysymystä. Niiden pohjalta työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laativat täysistunnon päiväjärjestysluonnoksen, jonka puhemies hyväksyi. Varsinainen istuntopäivä alkoi aamiaisella, joka tarjottiin eduskunnan kahvilassa. Aamupäivän kuluessa eduskuntatalossa järjestettiin opastettuja kierroksia kerholaisille ja heidän ohjaajilleen. Moni kerho oli lähettänyt varsinaisten edustajien lisäksi lehdistön edustajia seuraamaan istuntoa. Nuoria lehdistöedustajia saapui eduskuntaan noin 50. Moni kerho toivoi kommenteissaan, että vastaisuudessa sekä edustajille että lehdistölle järjestettäisiin aamupäivän aikana noin tunnin kestävä lisäohjelmanumero. Lehdistölle ehdotettiin omaa "pressituntia", jossa voitaisiin esitellä nuorille esimerkiksi eduskuntatoimittajan työtehtäviä. Nuorten parlamenttiedustajille voitaisiin puolestaan lähettää vastaavanlainen suuren valiokunnan tai muun yksikön esittely kuin kerhonohjaajille. Varsinainen täysistunto alkoi klo Paikalla oli 198 Nuorten parlamenttiedustajan lisäksi ministereitä, kansanedustajia, kerhonohjaajia, 140 kutsuvierasta, lehdistöä ja eduskunnan virkamiehiä. Nimenhuudon ja puhemiehen pitämän lyhyen puheen jälkeen alkoi minuutin pituisten kysymysten esittäminen laaditun päiväjärjestyksen mukaan. Kysymysten aihesisältö oli varsin laaja. Edustajat kysyivät päihteiden käytöstä asepalveluksen tasa-arvosta oppikirjojen tietosisällöstä vähemmistöistä Suomen pakolaispolitiikasta taloustiedon opettamisesta ja monista muista aiheista. Paljon huomiota sai osakseen kysymys nuorten vaikutusmahdollisuuksista. Esitettyyn kysymykseen liittyi ehdotus äänestysikärajan alentamisesta 18 vuodesta 16 vuoteen. Nuorten parlamentti äänesti asiasta ja äänestystulos puolsi äänestysikärajan säilyttämisestä ennallaan eli 18 vuodessa. Kyselytunnilla ennätettiin käsitellä yhteensä 27 kysymystä. Suullisesta kyselytunnista laadittiin pöytäkirja, joka lähetettiin eduskunnan kirjelmällä myös valtioneuvostolle tiedoksi. Yleisradion TV1-kanava lähetti Nuorten parlamentti-istunnon suorana lähetyksenä. Tapahtuma uutisoitiin lisäksi tv-kanavien pääuutislähetyksissä. Niin ikään seuraavan päivän lehdissäkerrottiin näyttävästi Nuorten parlamentin kokoontumisesta. 13

14 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA Nuorten parlamentin tulevaisuus Eduskunnan puhemiesneuvosto merkitsi 19. päivänä toukokuuta 2000 järjestetyn Nuorten parlamentin pöytäkirjan tiedoksi ja katsoi, että eduskunta on omalta osaltaan valmis osallistumaan perusopetuksessa toimivaan parlamenttikerhotoimintaan yhteistyössä Nuorten parlamentti työryhmässä edustettujen tahojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jo olemassa olevien Nuorten parlamenttikerhojen toimintaa myös vastaisuudessa. Tähän on hyvät mahdollisuudet jo senkin takia, että projektin yhteistyötahojen opetusministeriö Opetushallitus Suomen Kuntaliitto eduskunnan kanslia ja Kerhokeskus koulutyön tuki ry näkemykset ovat hyvin samansuuntaisia ja yhteistyökin on saanut vakiintuneet muodot. Nuorten parlamenttikerhojen toiminta voisi vastaisuudessa olla joko kerhotoimintaa tai toimintaa, jota voitaisiin kehittää koulukohtaisesti perusopetuksen yhteiskuntaopin syventäväksi kurssiksi. Tällöin ohjaajien kommenteissakin esille tulleet ongelmat, yhteisen ajan löytäminen sekä opettajille maksettava korvaus tehdystä työstä tulisivat otettua huomioon. Kerhokeskus koulutyön tuki ry tulee tuottamaan uutta kerhomateriaalia, jonka pääpaino on kunnallisessa vaikuttamisessa valtion ja kuntien yhteistyössä sekä aluepolitiikassa. Kerhojen ohjaajille pyritään järjestämään koulutusiltapäivä eduskunnassa. Koulutuksen sisältö perustuu siihen, että opettajat saavat täydennyskoulutusta ja tietoa ajankohtaisiksi katsotuista aiheista. Lisäksi lukuvuonna toimiville Nuorten parlamenttikerhoille suunnitellaan järjestettäväksi omia, seikkaperäisemmin toteutettavia tutustumiskäyntejä eduskuntaan. Tärkeintä Nuorten parlamenttitoiminnassa on kuitenkin perehdyttää 7 9 vuosiluokkaikäisiä oppilaita käytännön kokemuksen avulla yhteiskunnan pelisääntöihin sekä rohkaista heitä osallistumaan yhteiskunnan tulevina täysipainoisina jäseninä. 14

15 3 KOLMAANIA YHTEISKUNTAROOLIPELI VUOSILUOKKALAISILLE Juhani Kurronen Taustaa Olen koulutukseltani sekä luokanopettaja, että historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja, mutta olen toiminut lähes koko työaikani luokanopettajana. Aloitin nykyisen luokkani opettamisen kolmannelta luokalta vuonna Käsittelimme ympäristö- ja luonnontietotunnilla aihetta valtio. Olin juuri saapunut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön vaalitarkkailumissiolta Serbiasta ja matkani innoittamana järjestimme vaalit. Vähitellen olemme rakentaneet koko valtion infrastruktuurin luokkaamme. Luokallani on 21 oppilasta. Kokemuksia roolipelistä Silloisesta luokka-asteestamme johtuen valtion nimeksi tuli Kolmaania. Vähitellen näiden kahden ja puolen vuoden aikana peli on saanut uusia muotoja ja valtion byrokratiakin on lisääntynyt melko lailla. Pankkiirin ja verokarhun lisäksi rekisterivirasto työllistää muun muassa tonttiosaston päällikön julkisen kaupanvahvistajan ja rakennustarkastajan. Pelin avulla olemme opiskelleet oikeaa elämää ja oppilaiden innostuneisuus on saanut minut uskomaan, että tämä on, mitä parhain tapa opettaa sitä, miten yhteiskunta ja talouselämä toimivat. Niin monta kertaa olen voinut sanoa eri tilanteissa, että juuri näin se tapahtuu oikeassakin elämässä. Yhden kerran oppilas tuli valittamaan, että häntä juoksutetaan virastosta toiseen, luukulta luukulle. Opimme käsitteen byrokratia. Inflaatio-käsitekin on jo ehtinyt tulla tutuksi. Peli sopii erinomaisesti myös yrittäjäkasvatukseen. Mikä parasta, suuri osa uusista toimintaideoista on tullut oppilailta itseltään. Peli kehittyy koko ajan ja muuttaa muotoaan samalla tavalla kuin yhteiskuntakin. Itse prosessi on ollut tärkeää. Parasta tässä opetusmuodossa on ollut ehkä sen toiminnallisuus. Eri vuosiluokilla toteutettuina peli muotoutuisi varmastikin erilaiseksi. Toiminta perustuu oppilaiden aktiivisuuteen, mutta opettajan ohjaileva rooli on myös tärkeä. Pelin avulla voidaan lisätä myös oppilaiden itseluottamusta antamalla heille sopivia rooleja. Pelin aiheita voidaan käsitellä luontevasti eri oppituntien aikana. Peliä voidaan käyttää myös ikään kuin kattavana ylärakenteena kaikille toiminnoille, joita normaaliluokassa tehdään muutenkin koulupäivien aikana. Samoin kuin yhteiskunnassa yleensä, rahankäyttö vaihdon välineenä on keskeinen pyöriä liikuttava tekijä. Kolmaaniassa rahayksikkönä on ollut Kolmaanian marrkka (äännetään tamperelaisittain r:ää korostaen). Kolmaaniassa on myös toimiva pankkilaitos, jonne voidaan tehdä talletuksia ja 15

16 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA josta saa lainaa. Maksuja voi maksaa myös sekillä tai pankkisiirrolla. Pelin myötä oppilaat ovat oppineet muun muassa sen, mitä merkitsevät lainan takaus velkakirja lainan korko. Oppilaat voivat perustaa yhtiöpohjalta toimivia yrityksiä palkata työntekijöitä patentoida ideoitaan ja tuotteistaa niitä sekä myydä eteenpäin. Pelin aikana luokassamme on toiminut tai toimii edelleen kaksi pankkia vakuutusyhtiö golfkenttä sairaala eläintensuojeluyhdistys kampaamo hieroja ennustaja casino kauppa useita lehtikustantamoja teatteriseurueita, muun muassa nukketeatteri mehukioski radio atk-konsultit taksi ja kuljetusfirma. Kolmaanialla on myös oma lippunsa ja kansallispelinsä. Pelin kuluessa pelaajat ovat joutuneet maksamaan elinkustannuksia ja veroja. Erilaisia lisämenoja tai tuloja on saattanut tulla sattumakorteista. Vuosien myötä useita yrityksiä on perustettu ja jotkut niistä ovat menneet myös konkurssiin maksamattomien verojen takia. Onpa kerran käynyt niinkin, että sekä yhtiön kassa että kirjanpito olivat molemmat kateissa ja miehet kuulemma Bahamalla. Muiltakaan rikoksilta ei ole vältytty. Rahanväärennös oli aluksi riesana, mutta määräaikainen peliin osallistumiskielto oli sen verran suuri rangaistus, että sittemmin on kaidalla tiellä pysytty. Peli sopii erinomaisesti perusopetuksen luokille, jolloin opetus tapahtuu vielä pääosin omassa luokassa. Kolmannella ja neljännellä vuosiluokalla käytimme peliin vain 1 2 tuntia kerrallaan aina silloin, kun aikaa tuntui olevan. Viidennellä vuosiluokalla pelin monimutkaistuttua olemme pitäneet muutamaan otteeseen kokonaisia Kolmaania-päiviä. Oppilaiden innostuneisuus, oma-aloitteisuus ja kekseliäisyys on ollut innostavaa. Ja mielestäni tähän projektiin käytetty aika on ollut erittäin hyödyllistä. Toiminta on vaikuttanut positiivisesti koko luokan yhteishenkeen. Luokalla on ollut ihan "oma juttu". Myös oppilaiden vanhemmat ovat viestittäneet, että pelin myötä kotona on syntynyt keskustelunavauksia, joita ei välttämättä odottaisi ihan vielä tämänikäisiltä. 16

17 3 Juhani Kurronen Kolmaania yhteiskuntaroolipeli vuosiluokkalaisille Kaikki pelin materiaalit on mahdollista tehdä itse, mutta toki alkuun pääsemistä helpottaisi, jos peliä olisi tuotteistettu vähän pidemmälle. Paketissa pitäisi olla muun muassa seuraavia tarvikkeita: monistettavaa leikkirahaa mallit eri lomakkeista ja asiapapereista malleja tuotteista, (pankkikirjat, shekkivihkot, lompakot ) leimasimia ja leimasintyynyjä. Kolmaania-yhteiskuntapeli Hahmotelma ohjeiksi opettajille Kolmaanian-yhteiskunta on roolipeli, jonka avulla oppilaat oppivat, miten yhteiskunta toimii. Toiminnan avulla opitaan muun muassa yritysmaailman talouden ja politiikan pelisääntöjä ja käytänteitä. Oppilaat voivat harjoittaa eri ammatteja ja perustaa yrityksiä. Pelissä käytetään leikkirahoja, joilla ostetaan hyödykkeitä tonttimaata tai rakennetaan taloja ja maksetaan veroja. Yrityksillä on kirjanpito, joihin tulot menot ja maksetut verot merkitään. Oppilaat maksavat palkoistaan veroa (30 %). Osinkoja osakkaat voivat nostaa vain puolivuosittain (vero 10 %). Virkamiehet huolehtivat keskuspankista verovirastosta ja rekisterivirastosta. Rahaa voidaan käyttää myös kulutukseen. Pelaaja voi käydä kampaamossa niskahieronnassa juomassa mehua tai ajella vaikka taksilla. Saattaapa uhkapeliäkin muistuttavaa toimintaa ilmaantua. Tällaista luvanvaraista toimintaa kohdellaan kuitenkin verotuksellisesti erittäin ankarasti. Valtion toiminnoista pitävät huolen keskuspankki ja valtion virastot. Poliittisesta järjestelmästä opitaan demokratian perusasiat. Koko luokan käsittävä kansankokous valitsee ministerit, jotka johtavat virkakuntaa. Kaikkea toimintaa ohjaa Kolmaanian perustuslaki, joka toimii pelin sääntöinä. Jos laista ei löydy sopivaa ohjetta, noudatetaan Suomen lakia. Seuraavassa on ehdotus pelin rungoksi. Todennäköisesti oppilaat ideoivat koko ajan uusia toimintamuotoja, joista osaa pitää ohjata oikeaan suuntaan, jotta ne palvelisivat samalla oppimista. Toiminnan tulee lähteä oppilaista, mutta käytännöllisistä syistä aika ajoin opettajan on syytä pitää lyhyitä opetustuokioita, jolloin selvitellään esiin tulleita asioita yhteisesti. 17

18 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA Opettajan rooliin kuuluu toiminnan aktivointi ja suuntaaminen. Opettaja edustaa markkinavoimia, valtion etua tai lakia pelin ulkopuolisena (näkymättömänä) tekijänä. Ainakin alemmilla luokilla opettaja voisi toimia myös pääministerinä. Pelin ohjaaminen vaatii opettajalta perehtyneisyyttä talouden, politiikan ja yhteiskunnan toimintaperiaatteisiin ja käytänteisiin. Pelin aloittaminen Oppilaille kerrotaan lyhyesti tulevasta pelistä ja mainitaan, että pelin sääntöihin voi tutustua seinälehdestä, joka kertoo pelin säännöistä tarkemmin (Kolmaanian laki). Osa oppilaista tutustuu sääntöihin, osa ei. Myöhemmin ilmenee, että lukemisesta eli opiskelusta on hyötyä. Ennen ensimmäistä pelikertaa tehdään valtion pankki toimintavalmiiksi. (Painetaan rahaa, tehdään "pankkirakennus" valmistetaan pankkikirjat, velkakirjat ja sekkivihkot. Lisäksi pitää kouluttaa kasööri opettajan avuksi). Ensimmäisellä pelikerralla kerrotaan pelin idea ja säännöt. Valtiolle keksitään oma nimi ja päätetään sen valtiomuoto: tasavalta vai kuningaskunta? Lisäksi voidaan suunnitella valtiolle oma lippu tai vaakuna. Myös kuninkaasta tai presidentistä voidaan äänestää. Toisella pelikerralla kerrataan pelin säännöt ja annetaan oppilaille alkupääomaa ja kerrotaan tulossa olevasta huutokaupasta, jossa voidaan ostaa ammatinharjoittamis- ja liiketoimintaoikeuksia. Esimerkiksi tällaisia oikeuksia voisi olla kauppiaan kampaajan hierojan lehtitoimituksen radion näyttämöteatterin rakentajan ja maalarin ammatti- tai yritysoikeudet. Lista mahdollisista vaihtoehdoista on syytä julkaista etukäteen. Oppilaat saavat tietysti keksiä ja ehdottaa myös muita pelin kulkuun sopivia ammatteja. Oppilaita kehotetaan yhdistymään ja muodostamaan yhtiöitä, jotta rahat riittävät huutokaupassa. Hankkiakseen liiketoimintaoikeuksia huutokaupassa oppilaat voivat joko yksittäin tai ryhminä (yhtiöinä) nostaa lainaa. Selvitetään lainaehdot ja käytänteet: velkakirja takaajakäytäntö ja takaisinmaksukäytäntö. Kolmannella pelikerralla pidetään huutokauppa. Oikeudet menevät eniten tarjoavalle käteisostajalle. Maksun yhteydessä yritykset rekisteröidään ja maksetaan leimavero. Opetetaan kirjanpitomenettely. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Vihkoon merkitään kunkin pelikerran tulot ja menot (maksetut verot) ja kulloinenkin saldo. 18

19 3 Juhani Kurronen Kolmaania yhteiskuntaroolipeli vuosiluokkalaisille Neljännellä pelikerralla peli voi jo alkaa. Valitaan virkamiehet työhaastattelun perusteella. Heidän kanssaan tehdään työsopimukset, joissa on valmiina työnkuvaukset. Tarve: kaksi verotoimistoon kaksi valtionpankkiin ja kolme rekisterivirastoon. Tämän jälkeen peli voi edetä omalla vauhdillaan. Oppilaat voivat keksiä myös omia ammattejaan tai tehdä tuoteideoita (keksintöjä, kuten esimerkiksi paperista taitettava lompakko) ja hakea niille patentteja rekisterivirastosta. Patentilla saa yksinoikeuden kyseiseen tuotteeseen tai toimintaan. Opettaja voi työllistää antamalla muun muassa pätkätöitä, esimerkiksi setelien leikkaamista leimaveromerkkien tekemistä lipun suunnittelemista kirjekuorien tekemistä esitysten tekemistä. Myös kauppa pitää perustaa viimeistään pelin tässä vaiheessa. Kaikki pelissä sallittu ja käytettävä materiaali tulee kaupan kautta, joten hintasäännöstelyä tarvitaan. Opettaja toimii tukkukauppiaana ja antaa tarvittavan materiaalin sekä laskuttaa kauppiasta. Tonttihuutokauppa pidetään myöhemmin, kun talouselämä on jo ollut toiminnassa jonkin aikaa ja varallisuutta on kertynyt sekä lainansaantikuviot on opittu kunnolla. Oppilaiden pulpettien pöytäpinnat ovat tontteja, joihin saa rakentaa toimitiloja tai asuntoja. Sopivasti pulpetit sijoittamalla voidaan muodostaa katuja ja opettaa vaikka katujen numerointisysteemi. Tontteja voivat omistaa yksittäiset kansalaiset tai yhtiöt. Kerrotaan, että myöhemmin jokaisen tulee asua jossakin nimetyssä osoitteessa (rakennuksessa), jonka hän joko omistaa tai josta hän maksaa vuokraa. Valtio voi säädellä vuokria. Rekisteriviraston tonttiosasto tekee virallisen kartan, johon kaikki ostot ja myynnit merkitään. Rakennuslupamenettely Rakentaminen edellyttää rakennuslupaa, jonka saa anomuksesta rekisterivirastosta kun maksaa asiaan kuuluvat leimaverot. Rakennusten teko Rakennukset tehdään pahvista ja ne maalataan esimerkiksi sormiväreillä. Rakentaminen voi olla myös vain muutaman yrityksen oikeus. Tällöin voidaan opettaa käsite tarjouskilpailu. Myöhemmin jokaisen on myös asuttava jossakin joko omistusasunnossa tai vuokralla. Opetetaan erilaisten sopimusten kuten kauppasopimuksen ja työsopimuksen, sisällöt ja merkitykset. Demokraattisen järjestelmän luominen Lait laatii ja hyväksyy kansankokous, johon kuuluvat kaikki oppilaat ja opettaja. Toimeenpanijoina toimivat ministerit, jotka valitaan salaisilla ja vapailla vaaleilla lukukaudeksi kerrallaan. Tarvitaan ainakin valtiovarainministeri ja sisäministeri. Ulkoministerille voisi olla käyttöä, jos samaa peliä pelataan muissa luokissa. Peliä voidaan laajentaa rajattomasti. Mukaan voi- 19

20 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA daan ottaa puolueet ajamaan eri eturyhmien etuja. Valtiolle voidaan laatia oma budjetti jne. Liite Kolmaanian laki 1 Valtiosääntö 1.1. Kolmaania on demokraattinen yhteiskunta, jonka tarkoituksena on opettaa kansalaisilleen, miten aikuisten maailma toimii. Kolmaanialaisten oikeudet ja velvollisuudet on kuvattu tässä laissa. Kolmaanian ei saa tuoda mitään ylimääräistä ulkopuolelta, ellei toisin ole sovittu Kansalaiset ovat tasa-arvoisia ja vapaita tekemään työtä oman onnensa hyväksi Valtion ylintä päätösvaltaa käyttää kansankokous, johon kuuluvat kaikki kansalaiset. Kansankokous toimii korkeimpana lakia säätävänä elimenä. Opettaja toimii kansankokouksen puheenjohtajana ja hänellä on oikeus tulkita lakia ja ohjata peliä haluamaansa suuntaan Valtion toiminnasta ja taloudesta vastaavat ministerit, joita valitaan tarpeellinen määrä vapailla ja salaisilla vaaleilla puolivuosittain. Ministerit (=hallitus) vastaavat toiminnastaan kansankokoukselle, joka kokoontuu opettajan kutsusta tarpeen mukaan. Ministerien tehtävänä on hoitaa virkaansa parhaan kykynsä ja ymmärryksensä mukaan niin, että valtion ja kansalaisten asiat tulevat hoidetuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos kansankokous ei anna luottamuslausettaan ministerien toiminnalle, heidät erotetaan ja tilalle valitaan uudet ministerit. 2 Liiketoimintalaki 2.1. Kaikki yritykset on ilmoitettava rekisterivirastossa pidettävään rekisteriin ja asiaan kuuluvat maksut on maksettava ennen elinkeinotoiminnan aloittamista Yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitovihkon ensimmäiselle sivulle on merkittävä osakkaat ja näiden yhtiöön sijoittamat varat. Erillisen ohjeen mukaisesti on merkittävä tulot, menot ja maksetut verot. Yrityksen kassan saldon pitää täsmätä kirjanpidon kanssa. Asiaankuuluvat merkinnät tehdään aina kunkin pelikerran lopussa Valtion edustajat tekevät tilinpitotarkastuksia tarpeen mukaan. Laiminlyönneistä seuraa sakkoa ja/tai toiminnan lopettaminen. Epäselvissä tapauksissa yhtiön omaisuus voidaan asettaa hukkaamiskieltoon tutkimusten ajaksi Yhtiö voi maksaa osinkoa osakkailleen kerran puolessa vuodessa. Osinkovero on 10 prosenttia Jos yritys ei kykene maksamaan velvoitteitaan, niin se asetetaan konkurssiin ja sen toiminta loppuu. Konkurssista päättää rekisterivirasto yhdessä opettajan kanssa Kolmaaniassa vallitsee sopimusvapaus. Suulliset sopimukset ovat sitovia, mutta vain kirjalliset sopimukset ovat kiistatta oikeudellisesti päteviä. Sopimuksia tehdään aina kaksi kappaletta, yksi kopio kummallekin osapuolelle. 20

21 3 Juhani Kurronen Kolmaania yhteiskuntaroolipeli vuosiluokkalaisille 2.7. Yli markan kaupoista pitää tehdä kauppakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat ja se on toimitettava julkisen kaupanvahvistajan vahvistettavaksi rekisterivirastoon. 3 Verolaki 3.1. Ministerineuvosto (=hallitus) voi esittää uusia veroja kansankokoukselle valtion kulujen peittämiseksi. Ruokaveroa kerätään jokaiselta kunkin pelikerran yhteydessä hallituksen esittämä määrä Kansalaiset maksavat veroa saamastaan tulosta. Maksetuista palkoista pitää maksaa tuloveroa 30 prosenttia Osinkovero on 10 prosenttia. Osinkoa saa maksaa vain kerran lukukaudessa (=puolessa vuodessa) Rahapelejä harrastavat yritykset joutuvat maksamaan 60 prosenttia veroa tuotostaan. 4 Pankkilaki 4.1. Rahanpaino-oikeus on Kolmaanian keskuspankilla. Kaikki valtion ra haliikenne kulkee keskuspankin kautta. Lisäksi se harjoittaa muuta normaalia pankkitoimintaa Valtio voi antaa myös muille rehellisiksi tunnetuille tahoille oikeuden harjoittaa pankkitoimintaa tietyin ehdoin Kolmaanian virallinen rahayksikkö on Kolmaanian markka. 5 Rakennus-tontti- ja asuntolaki 5.1. Rakennuksia saa tehdä vain pahvista ja vain virallisille tonteille (=pulpetin pinta). Virallista tonttikarttaa ja maakirjaluetteloa pidetään yllä rekisterivirastossa Rakentaminen ja muutostöiden tekeminen edellyttää aina rakennuslupaa, jonka myöntää rekisterivirasto anomuksesta. Lisäksi on maksettavaa leimavero Jokaisen kansalaisen on asuttava jossakin osoitteessa. Rekisterivirasto huolehtii katujen nimien ja talojen numeroiden merkitsemisestä. 6 Rangaistukset 6.1. Lakia rikkoneet voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai määräaikaiseen pelikieltoon. Kolmaaniassa

22 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA 4 KANSALAISTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSISTA DEMOKRATIASSA havaintoja erään oppilastyön synnystä Liisa Hämäläinen Lähtökohtia Yhdeksännen vuosiluokan yhteiskuntaoppi on monella tavalla ongelmallinen oppiaineena: tiedetaustaltaan se on kirjava, aihepiireiltään mosaiikkimainen, didaktiikka ei ole yhtä vankalla pohjalla kuin historiassa ja sisältö muuttuu koko ajan. Opetuksessa tämä merkitsee jatkuvaa uuden otteen etsimistä ja arviointia siitä, mikä olisi järkevää esimerkiksi oppilaiden elämänhallinnan näkökulmasta. Toisaalta on paljon virikkeitä hyödynnettäväksi usein jopa runsaudenpulaa. Tämäntyyppisessä tilanteessa opettajana ei välttämättä innostu uusista haasteista, mutta toisaalta nehän ovat aina uusi mahdollisuus. Luin Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenkirjeestä Opetushallituksen järjestämästä kilpailusta Kansalainen ja demokratia. Olen aina pitänyt yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien esittelyä erittäin tärkeänä opetuksen aiheena. Kilpailu saattaisi tuoda sitoutumista ja lisämotivaatiota opiskeluun ja toisaalta sovelluksen tekemällä oppimisesta. Käytännön reunaehdot olivat melko tiukat, koska työjärjestyksen mukaan yhteiskuntaopin opettaminen käynnistyi tuolloin vasta toisessa jaksossa ja opetusharjoittelu painoi jo päälle. Aikaa oli hyvin niukasti. Luokka suhtautui suopeasti esittelemääni projektimahdollisuuteen, ja päätimme tässä tilanteessa tyytyä johonkin verraten pienimuotoiseen tuotokseen. Kyseinen vuosiluokka oli jo 7. ja 8. luokalla tehnyt pari pientä dramatisointityyppistä videota, joten videon tekeminen nousi nytkin melko pian esille. Luokka mietti näkökulmavalintaa ja päätyi ajatukseen, että työ voisi olla esittelyä kansalaisen erilaisista vaikutusmahdollisuuksista, mutta johonkin konkreettiseen esimerkkiin pohjautuva. Itse asetin tavoitteeksi muun muassa seuraavia asioita: 1. Oppilaat saavat työn myötä tietoa erilaisista vaikuttamisen kentistä: yhdistys- ja järjestötoiminnasta sekä poliittisten puolueiden roolista demokratiassa. 2. Oppilaissa vahvistuisi myönteinen asenne yhteiskunnalliseen toimintaan tärkeäksi koettujen asioiden puolesta. 3. Oppilaat saavat henkilökohtaisen kosketuksen aktiivisiin vaikuttajapersooniin. 4. Oppilaat pystyvät yhdessä suunnittelemaan ja yhdessä toimien mahdollisimman itsenäisesti toteuttamaan ilmaisullisen hankkeen, jossa kui- 22

23 4 Liisa Hämäläinen Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista demokratiassa tenkin sivutaan tärkeitä asioita, eli he saisivat tarttumapintaa asioihin, jotka joskus jäävät vain ulkokohtaisesti opiskelluksi kirjatiedoksi. 5. Oppilaat saavat yhteiskuntaopin opiskeluunsa kannustavan aloituksen. Hankkeessa saatoin myös kokeilla ja havainnoida itseohjautuvuuden rajoja. Kuinka itsenäisesti oppilaat lopulta pystyvät toimimaan keskenään pysyen kuitenkin asiallisuuden rajoissa? Mikä olisi se tyylilaji, jonka oppilaat valitsevat? Oli mahdollista, että autonomia söisi tuotoksen laatua ja toisi rosoisuutta, mutta haittaisiko se mitään? Toteutus Yhteiskuntaopin hyviin puoliin kuuluu se, että opetussuunnitelman kirjavasta sisällöstä voi aihepiirit poimia haluamassaan järjestyksessä vapaammin kuin historian kronologiakehikossa. Perhelainsäädäntö saisi nyt odottaa. Aloituksena oli opettajakohtainen osuus, jossa käytiin läpi puolueja järjestötoiminnan pääpiirteet ja niiden erot sekä kunnallinen ja valtiollinen vaikuttaminen. Tavoitteena oli tietopohjan rakentaminen. Joukkoviestimistä hankittu sirpaletieto kaipasi jäsentämistä ja tiettyjen avainkäsitteiden hallitsemista. Johdannon jälkeen luokka lähti keskenään ideoimaan tämän "ison asian" muuntamista ilmaisulliseen ja havainnollistavaan muotoon. Mikä olisi videon käsikirjoitusrunko? Oppilaiden mielestä käsikirjoitus olisi vain väljä runko, johon voisi työn edetessä improvisoimalla lisätä sisältöä. Aikaa ei yksinkertaisesti ollut huolelliseen ennakkosuunnitteluun tai suurisuuntaisiin kuvausjärjestelyihin. Toimivaksi työyhteisöksi muokkautunut ryhmä sopi keskinäisestä työnjaosta hämmästyttävän sujuvasti. Aina ei ollut edes ohjaajaa, vaan oppilaat aidosti ideoivat yhdessä ennen kuvausta, joka toteutettiin saman tien. Ryhmä ehdotti, että aiheeksi valittaisiin joku konkreettinen, heitä sivuava epäkohta. Sen he löysivät aivan lähipiiristään: kouluruoan taso. Hyväksyin idean, koska ryhmä oli sen itse valinnut ja oli siitä innostunut. Haastateltiin emäntää ja rehtoria, jotka heittivät palloa eteenpäin. Tekijät viehättyivät aiheestaan niin paljon, että he ehdottivat vierailupyyntöä vastuullisen ministerin luokse valtion koulussa kun ollaan. Vierailu ei sentään toteutunut. Vaikuttamisteema laajeni aktiivivaikuttajien haastattelujen myötä. Haastateltaviksi löytyi entisten oppilaiden verkoston avulla pari henkilöä, joista toinen toimii poliittisen nuorisojärjestön puheenjohtajana ja toinen useissa kansalaisjärjestöissä, muun muassa Maan ystävissä. Valitettavasti jälkimmäinen haastattelu jäi editointivaiheessa pois, koska kuvausjälki oli liian tummaa. Tärkeintä tässä oli kuitenkin se, että oppilaat saivat oman kokemuksensa tästä tapaamisesta. Valitettavasti luokan editointiekspertti sairastui juuri silloin, kun työtä piti aktiivisimmin tehdä. Siitäkin selvittiin. 23

24 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA Tätäkin hanketta vaivasi kaikkien projektien vitsaus: vuosiluokkien 7 9 sirpalemainen työjärjestys, jossa kaksoistuntikin on erittäin lyhyt aika keskellä päivän muuta ohjelmaa, puhumattakaan yksittäisistä tunneista. Muiden aineiden tunneilta ei mielellään luovuteta edes muutamaa oppilasta kerrallaan, mikä on toisaalta opetusharjoittelun takia ymmärrettävää. Työn valmistuttua itsekriittiset oppilaat estelivät sen lähettämistä yhtään mihinkään. Minullekin työn valmistuminen oli riittävä saavutus. Olin jo alussa ollut tyytyväinen, että videohanke oli lisännyt selvästi oppilaiden motivaatiota ja tarkkaavaisuutta alun opettajajohtoisessa orientaatiovaiheessa. Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa jokseenkin kaikki luokan oppilaat osallistuivat siihen. Siitä eteenpäin he sopivat työnjaosta itse. Oli ilo seurata työskentelyä, joka sujui niin itsenäisesti ja vastuullisesti, että opettajan osuus rajoittui teknisen avustajan ja koordinoijan rooliin. Estelyistä välittämättä lähetin videon Opetushallituksen kilpailuun. Se sai kunniamaininnan. Kun kerroin tästä huomionosoituksesta tekijöille, he olivat yllättyneitä, iloisia ja vähän ylpeitäkin. He tekivät sen. 24

25 5 KANSALAINEN JA DEMORATIA -PROJEKTI VUOSILUOKKIEN YHTEISKUNTAOPIN OPETUKSESSA Jussi Tervonen Tavoitteet Tavoitteemme on 1. tuoda esiin ja selventää vaikeita ja abstraktisia käsitteitä konkreettisella tavalla. 2. saada luokan jokaiselle oppilaalle omakohtaisia elämyksiä. 3. luoda kokonaisuus, jota jokainen luokan oppilas on ollut tekemässä. 4. lisätä oppilaiden itsenäistä tiedonhankintaa ja esiintymistaitoja sekä luovuutta. 5. parantaa yhteishenkeä, lisätä osallistumista. Työtavat Käytämme työtapoja, joissa korostuu toiminnallisuus. Pääpaino yhteistoiminnallisuudessa ja erilaisissa toiminnallisissa draamamenetelmissä. Oppilaiden rooli on koko ajan keskeinen. Aloitus Koko projekti sopii mainiosti vaikka yhteiskuntaopin opiskelun aloitukseen 9. vuosiluokan alussa. Lyhyenä johdatuksena projektiin opettaja kertoo, että seuraavilla tunneilla tutkitaan yhteiskuntaoppiin keskeisesti liittyviä käsitteitä demokratia ja kansalainen. Käsitteet selvennetään taululle. Jokainen oppilas tekee miellekartan tai vastaavan vihkoon eli kirjoittaa vihkoonsa kaiken, mitä käsitteet tuovat mieleen. Aikaa on muutama minuutti. Tässä vaiheessa on mahdollista tehdä myös toiminnallinen työskentely, vapaa orja, Jimin ongelma tai suhtautuminen valtaan, katso liite. Suunnittelu Mikäli oppilaat eivät jo ole ryhmissä, muodostetaan sellaiset. Ryhmän koko on kolmesta neljään oppilasta. Ryhmät on paras arpoa jollakin tavalla; mitä heterogeenisempi ryhmä sen parempi. Mikäli oppilaat eivät ole tottuneet työskentelemään ryhmissä, ryhmätyön periaatteet on kerrattava ensin. Ryhmien tehtävät Jokainen ryhmä saa kolme tehtävää, jotka liittyvät kaikilla samaan yhteisesti sovittuun aihepiiriin. Tehtäviä voi olla enemmänkin. 25

26 KANSALAINEN JA DEMOKRATIA A. Jokainen ryhmä tuottaa lyhyen, muutaman minuutin mittaisen tietoiskun yhteiskuntaopin oppikirjan aiheeseen liittyvistä kappaleista. Kaikki yhteiskuntaopin kappaleet käsittelevät tavalla tai toisella demokratiaa ja kansalaista, joten on todellakin makuasia, mitkä kappaleet valitaan. Me valitsimme muun muassa seuraavat, ja osittain valinnan saneli käyttämämme oppikirja: Presidentti Eduskunta Vaalit Kunnan hallinto Valtion hallinto. Oppilaiden tehtävä on etsiä kirjan tiedoista keskeiset ydinkohdat, ja ne esitetään niin, että ryhmässä jokainen jäsen pääsee esiintymään. Ryhmät saavat valita esitystavan, mahdollista on käyttää myös esimerkiksi taulua, kalvoja. Faktojen lisäksi on pohdittava, miten demokratia ja kansalaisuus liittyvät ryhmän aiheeseen. B. Sovitaan yhdessä pedagogisten draamojen/sketsien aiheet. Aiheet ovat sellaisia, joissa ilmenevät jollain tavalla demokratia ja kansalainen. Ne voivat olla melkein, mitä tahansa, esimerkiksi seuraavat: Perhe Urheilu Armeija Koulu Kaverit. Ryhmän tehtävä on tuottaa sovitusta aiheesta lyhyehkö, yhdestä kahteen minuutin mittainen draama/sketsi. On hyvä korostaa sitä, että kaikki ryhmän jäsenet ovat mukana sekä suunnittelussa että toteutuksessa, ei siis ole päätähtiä ja sivuosien esittäjiä, vaan demokraattisia kansalaisia. Kaikissa esityksissä keskipisteenä on demokratian ja kansalaisuuden toteutuminen. C. Haastattelut Sovitaan yhdessä haastattelukohteet, joita ryhmät käyvät haastattelemassa, esimerkiksi seuraavia: Poliitikko Opettaja/rehtori Lapsi Vanhempi Vanhus Virkamies. Valmistellaan yhdessä kysymykset, jotka selventäisivät mahdollisimman paljon käsitteitä ja antaisivat informaatiota ja joita voitaisiin verrata keskenään. Meidän haastattelussa käyttämämme oheiset kysymykset eivät ole välttämättä parhaat mahdolliset. Mitä tarkoittaa mielestäsi sana kansalainen? Entä demokratia? Miten mielestäsi demokratia toteutuu Suomessa ja jos huonosti niin, miten muuttaisit? Toteutuuko demokratia miesten ja naisten välillä? Miten edistät demokratiaa omassa elämässäsi? 26

27 5 Jussi Tervonen Kansalainen ja demokratia -projekti luokkien yhteiskuntaopin opetuksessa Jokainen ryhmä käy haastattelemassa sovittua henkilöä. On hyvä kerrata haastattelun yleiset periaatteet, aikataulujen sopimiset, haastateltavien kohtaaminen, hyvät käytöstavat. Haastattelun voi tehdä mainiosti kynällä ja paperilla, lisää mielenkiintoa tuo ehkä videokameran tai nauhurin käyttö. Optio. Mikäli työskentely tapahtuu pidemmän ajanjakson aikana, ryhmille voidaan antaa lisää tehtäviä. Esimerkiksi ryhmän on seurattava viikon ajan tiedotusvälineitä ja etsittävä lehdistä uutiset tai radio tai televisio-ohjelmat, joissa on käsitelty ryhmän aihetta. Suunnitteluvaiheessa oppilaita on ehdottomasti kuunneltava ja heidän ideansa otettava huomioon. Suunnitelmamme on niin joustava, että siitä voidaan helposti poiketa ja oppilaiden hyville ideoille on mahdollista antaa tilaa. Suunnitteluvaihe vie aikaa yhdestä kahteen oppituntia. Työskentelyvaihe Työskentelyvaiheessa opettajan rooli on seurata sivusta. On nimeenomaan varottava, ettei opettaja ryntää liian helposti hätiin, jos ryhmällä työskentely ei etene. Kaikkiin tällaisiin töihin liittyy luomisen tuskaa, opettajan on annettava ryhmien kokea sitä. Opettajan rooli on kenties motivoija ja neuvonantaja. Tärkeää on myös se, että opettaja muistuttaa silloin tällöin aikatauluista. Aikaa työskentelyvaiheeseen on käytetty kolmesta neljään tuntia. Toteutus Luokasta tehdään kaksoistunniksi tv-studio. Uutisankkuri/juontaja juontaa ja ryhmät esiintyvät ennalta sovitussa järjestyksessä, esimerkiksi siinä järjestyksessä, jossa kappaleet ovat kirjassa. Esitykset voivat olla "livenä", tai sitten osa tulee nauhalta tai videolta. Lopetus Opettaja pyytää kaikkia ottamaan esiin alussa laaditun miellekartan. Oppilaat lisäävät nyt kaiken, minkä ovat oppineet, mahdollisesti eri värillä niin, että opittu uusi asia tulee selvemmin näkymään. Jokainen ryhmä käy keskustelun siitä, miten demokratia näkyi ryhmän työssä projektin aikana. Mitä tästä opittiin? Mikä esti demokratian toteutumista, mikä auttoi? Lopuksi koko luokka suunnittelee yhdessä patsaan, jolle mietitään nimi ja patsas valmistetaan. Patsas voi olla myös puhuva. Aikaa tähän on käytettävissä kaksi tuntia. 27

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Toimitus Asta Pietilä. Kerhotoiminta näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen

Toimitus Asta Pietilä. Kerhotoiminta näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen Toimitus Asta Pietilä Kerhotoiminta näkökulmia koulun kerhojen kehittämiseen Kerhotoiminta Sisältö Kerhot oppilaan erilaisuuden huomioonottajana 3 Aslak Lindström Koulun kerhotoiminta 5 Asta Pietilä Koulun

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen

Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen Irmeli Halinen & Ritva Järvinen (toim.) Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen Opetushallitus Tulevaisuuskasvatus passi tulevaisuuteen 2007 Lukijalle On suuri ilo seurata sellaisen työn etenemistä ja

Lisätiedot

rihveli 2 2012 opettaa lapsi koulu iloita oppia

rihveli 2 2012 opettaa lapsi koulu iloita oppia rihveli 2 2012 opettaa lapsi koulu iloita oppia Murasaki Shikibu Jäätyvät umpeen levottomat vedet. Kuunvalo, varjo häilyvät eestaas kirkkaan taivaan alla. Tuomas Anhava Kuuntelen vieras Otava 1986 rih

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 2008 Tiivistelmä Selvityksen lähtökohtana on kaksi kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa,

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu toimivan oppilaskunnan opas Opetusministeriön julkaisuja 2007:32 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva oppilas

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi

VANTAA. Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille. Sivistystoimi VANTAA Kodin ja koulun välisen viestinnän opas vantaalaisille 1 9-vuosiluokkien kouluille Sivistystoimi Päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi 16.3.2012 Sisällysluettelo 1. Kodin ja koulun välisen

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot