SISÄLLYS JOHDANTO. Johdanto 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS JOHDANTO. Johdanto 2"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS Johdanto 2 Palvelusuunnitelmilla parempiin palveluihin 3 Sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisten luo 4 Kunnan tulee vastata kuntoutuksesta ja hoitotarvikkeista 5 Esteettömiä asuntoja tarjolle 6 Kuntien on turvattava mahdollisuudet sosiaaliseen työllistymiseen 8 Kuntalaista on kuunneltava 9 Nuorten yhdenvertaisuutta on edistettävä kaikilla elämänalueilla 10 JOHDANTO Toimiminen kunnallisena luottamushenkilönä on arvokasta ja vastuullista työtä. Valtuutetut ja lautakuntien jäsenet tekevät haastavissa olosuhteissa tärkeätä työtä kuntansa kehittämiseksi ja kuntalaisten hyvän tulevaisuuden turvaamiseksi. Päätöksenteon tueksi valtuutetut tarvitsevat kuitenkin riittävästi tietoa arjen todellisuudesta. Tähän ohjelmaan on kerätty fyysisesti vammaisille ihmisille tärkeitä aiheita. Vuoden 2012 kuntavaaleissa valitaan tuhansia luottamushenkilöitä valtuustoihin, joita on vuonna 2012 vähemmän kuin koskaan aiemmin. Jäljelle jäävät kunnat ja valtuustot muodostetaan yhä suurempien maantieteellisten alueiden pohjalta. Taloudellinen niukkuus ja maailmantalouden melskeet leimaavat päätöksentekoa kunnissa ympäri Suomea. Valtuutetut joutuvat pohtimaan päätöstensä vaikutuksia entistä tarkemmin. Päätöksentekijöinä heidän arvonsa punnitaan siinä, miten he suhtautuvat vammaisiin ja muihin heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Invalidiliitto katsoo, että sosiaalinen työllistäminen, esteetön suunnittelu, oikea-aikainen kuntoutus ja apuvälineet sekä vammaisten kuntalaisten palvelusuunnitelmien huomioiminen kuntien hankinnoissa ovat asioita, joiden toteutuminen tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. 2

3 Palvelusuunnitelmilla parempiin palveluihin! Julkisista hankinnoista annetun lain voimaantulon jälkeen kunnat ovat kilpailuttaneet yhä enenevissä määrin vammaispalveluita. Esimerkiksi vammaispalvelulain nojalla järjestetty vaikeavammaisten palveluasuminen on joutunut vaakalaudalle kilpailutuksen myötä. Tämä on hälyttävää, sillä kilpailutetun palvelun sisältö vaikuttaa suoraan vaikeavammaisen ihmisen mahdollisuuksiin osallistua itse oman arkielämänsä päätöksiin. Yksilön arjen toiminnoista on syntynyt toistuvien kilpailutusten pelikenttä. Toimiakseen kilpailutus edellyttäisi oikeaa tietoa ostettavien palveluiden tarpeista ja sisällöistä. Lainsäädäntö on jo pitkään mahdollistanut ja suorastaan velvoittanut sosiaaliviranomaisia kartoittamaan palve- lusuunnitelmien avulla vammaisten asiakkaiden tarpeita. Palvelusuunnitelmia ei silti aina laadita niitä tarvitseville, tai niitä ei hyödynnetä kuntatasolla julkisissa hankinnoissa. Palvelusuunnitelmat tulisikin saattaa osaksi kuntien hankintastrategioita sekä niitä koskevia linjauksia, joiden pohjalta hankintoja suunnitellaan. Palvelusuunnitelmasta saatujen tietojen ja näkökulmien hyödyntäminen ei edellytä rakenteellisia muutoksia hankintayksiköiden organisaatioissa. Kyse on enemmän toimintatavoista ja asennoitumisesta. Palvelusuunnitelmien systemaattinen hyödyntäminen edellyttää etupäässä strategisia linjauksia ja poliittista tahtoa. VAATIMUS: Vammaisten kuntalaisten palvelusuunnitelmat tulee saattaa osaksi kuntien hankintastrategioita ja linjauksia. 3

4 Sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisten luo! Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on kuntien vastuulla, mutta lainsäädäntö tarjoaa varsin avoimet puitteet sen suhteen, miten palvelut käytännössä toteutetaan. Viimeaikaisilla kuntarakenteen muutoksilla ja kuntaliitoksilla on ollut vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen. Niiden myötä lähin sosiaalihuollosta päättävä viranomainen voi olla fyysisesti yhä kauempana asiakkaasta. Samanaikaisesti on herännyt huoli asiakkaiden sosiaalipalvelujen kokonaisuuksien pirstaloitumisesta pienempiin osiin. Toimintarajoitteisten henkilöiden kannalta on tärkeää, että he saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kunnan työntekijän on helpompi siirtyä asiakkaan luo kuin päinvastoin. Kotipalvelu on tärkeä sosiaalipalvelu vammaisen ja ikääntyneen henkilön kotona selviytymisen turvaamiseksi. Kotipalvelua ei voida tuottaa muualla kuin henkilön kotona. Kunnan velvollisuutena on järjestää tarvittaessa sosiaalihuoltolainsäädännön mukaista kotipalvelua ja siihen liittyviä erilaisia yksilöllisiä tukipalveluja. Kotipalvelua on tärkeää tuottaa nimenomaan lähipalveluna. Samalla on syytä korostaa, että vaikeavammaisella henkilöllä, joka tarvitsee välttämättä toisen henkilön apua, on subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun kotona ja kodin ulkopuolella. Kunnan palvelustrategiassa tulee ottaa kantaa myös vammaispalveluiden järjestämis- ja hankintatapoihin. Jotta palveluiden käyttäjien ääni kuuluisi palvelustrategiassa, kunnan on tärkeä saada myös kunnan asukkaat, palvelujen käyttäjät ja yhdistykset mukaan työstämään palvelustrategiaa ja arvioimaan sen toteutusta. Asiakasosallisuutta tulee lisätä myös palvelusopimuskauden toteutumisen seurannassa eri keinoin. Kunta vastaa palveluiden valvonnasta ja asiakaspalautteen mukaisista toimenpiteistä. VAATIMUKSET: Kuntien keskittämisratkaisuista riippumatta on otettava huomioon eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuus saada sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluina. Palveluiden käyttäjien tulee päästä mukaan kunnan palvelustrategian suunnitteluun. Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetysti, mutta tuottaa ne hajautetusti. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden pitäisi olla valmiita siirtymään ihmisten luo ja tapaamaan toimintarajoitteisia henkilöitä henkilökohtaisesti. 4

5 Kunnan tulee vastata kuntoutuksesta ja hoitotarvikkeista! Erilaisissa kyselytutkimuksissa kansalaiset kokevat terveyspalvelut hyvin tärkeiksi kunnallisiksi palveluiksi. Fyysisesti vammaisille ihmisille terveyspalveluissa keskeisiä ovat lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet ja hoitotarvikkeet. Lääkinnällisen kuntoutuksen käynnistäminen on julkisen terveydenhuollon vastuulla riippumatta siitä, mikä taho loppujen lopuksi vastaa kustannuksista. Invalidiliittoon tulleista palautteista on nähtävissä, että kunnat eivät toteuta vastuutaan vammaisten ihmisten kuntoutuksesta, jos nämä putoavat pois Kelan kuntoutuksen piiristä. Kuntoutus on laaja kokonaisuus, jolla parannetaan ihmisten toimintakykyä ja sosiaalista selviytymistä, edistetään työkykyä ja turvataan työuran jatkuvuutta. Kuntien tulee huolehtia siitä, että kuntalaisten saatavilla on lääkinnällistä kuntoutusta. Apuvälinepalvelu on osa hoitoa ja kuntoutusta, jonka tulee olla osa saumatonta palveluketjua. Apuvälineiden tarve on aina arvioitava yksilöllisesti, ja apuvälineitä tulee olla kaikkien saatavilla. Fyysises- ti vammaisilla ihmisillä on ollut vaikeuksia saada tarvitsemiaan apuvälineitä sekä apuvälineiden ylläpitoon liittyvää huoltoa. Käytännöt vaihtelevat kunnittain ja vammaiset henkilöt ovat eriarvoisessa asemassa asuinkunnastaan riippuen. Kunnissa tulee huolehtia riittävässä määrin saatavilla olevista apuvälineistä, siten että apuvälineiden kilpailuttaminen ei kuitenkaan vaikeuta yksilöllisten apuvälineiden hankintaa. Vammaisten ihmisten tarvitsemat hoitotarvikkeet tulee jakaa tarpeen mukaan ja maksutta. Vammaisten henkilöiden kohdalla on ollut ongelmia yksilölliseen tarpeeseen perustuvien hoitotarvikkeiden saamisessa. Tämän hetkiset käytännöt ovat ajautuneet siihen, että kunnat jakavat vain määrättyjä tarvikkeita huolimatta siitä, mikä on oikea tarve. Yksilöllinen tarve tulee huomioida, vaikka tuotteet olisi kilpailutettu. Kunta ei saa rajoittaa henkilön yksilölliseen tarpeeseen perustuvien hoitotarvikkeiden saantia omilla ohjeistuksillaan. VAATIMUKSET: Perusterveydenhuollon on kannettava vastuunsa kuntoutuksesta. Tämä tarkoittaa resurssien lisäämistä ja kuntoutuksen käynnistämistä oikea-aikaisesti. Apuvälinehankinnat on aina toteutettava yksilöllisinä ratkaisuina. Hoitotarvikkeiden saannin pitää aina perustua henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Lisäksi hoitotarvikkeiden ja niiden kuljettamisen tulee olla aina asiakkaalle maksuttomia. 5

6 Esteettömiä asuntoja tarjolle! Asuminen on jokaisen ihmisen perusoikeus. Arvioiden mukaan ihmiset ovat elinajastaan keskimäärin 40 prosenttia eri tavoin liikkumisesteisiä. Kaavoituksessa on esteettömyys otettava keskeiseksi lähtökohdaksi, jolloin vältytään toimimattomilta ratkaisuilta. Esteettömät asunnot helpottavat kaikkien ihmisten elämää. Koska suurin osa asuntokannastamme on esteellistä, tulisi olemassa olevien rakennusten korjaamiseen esteettömäksi kiinnittää erityistä huomiota. Keskeisintä olisi soveltuvan hissin rakentaminen. Hissillä lisättäisiin rakennuksen toimivuutta ja säästettäisiin kustannuksissa pidemmällä tähtäimellä. Rakennuskannan esteettömyyttä tulee edistää elinkaariajattelun pohjalta, ja uudet asunnot pitää rakentaa suoraan esteettömiksi. Lisäksi kunnan vuokra-asuntoja, joihin on jo tehty vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisia asunnonmuutostöitä, tulee edelleen vuokrata esteetöntä asuntoa tarvitseville. Mikali kunnassa on vapaana esteetön vuokra-asunto, se tulee vuokrata lyhytaikaisesti vaikeavammaiselle henkilölle tulotasosta riippumatta. Kyse voi olla esim. oman asunnon remontista tai tilanteesta jossa henkilö tarvitsee miettimisaikaa vammauduttuaan äkillisesti eikä oma asunto enää sovellu. Kunnassa tulee olla myös tarjolla kohtuuhintaisia esteettömiä vuokra-asuntoja. Kolmen lumisen talven jälkeen on helppo todeta, että katujen kunnossapitoon tulee panostaa. Aurauksesta on huolehdittava niin, että myös apuvälinein liikkuvat voivat kulkea ja ylittää kadut turvallisesti. Esteettömään asumiseen kuuluu myös esteetön ympäristö. VAATIMUKSET: Kaavoituksessa esteettömyyden on oltava keskeinen vaatimus. Korjausrakentamisessa esteettömyys on otettava huomioon mahdollisimman hyvin vastaamaan uudisrakentamisen tasoa. Kunnan vuokra-asuntoja, joihin on jo tehty vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisia asunnonmuutostöitä, tulee edelleen vuokrata esteetöntä asuntoa tarvitseville. Kohtuuhintaisten, esteettömien vuokra-asuntojen saanti on turvattava. 6

7 Kaisa liikkuu rollaattorilla ja tarvitsee asunnon, jossa pystyy toimimaan. Hänen esteettömäksi muutetusta omitusasunnostaan löytyy hometta ja Kaisan pitää lähteä siitä pois saneerauksen ajaksi. Kaupungin omistamassa kevyen palvelun esteettömässä talossa on vapaita huoneistoja, mutta sieltä ei hänelle vuokrata määräaikaisasuntoa, koska tulorajat ylittyvät ja hän on vasta 45 v. eikä yli 50-vuotias, joille talo on tarkoitettu. Väliaikainen asunto löytyy lopulta sattuman kautta. Erään kaupungin omistamassa vuokratalossa asui kolmessa eri asunnossa liikkumisesteisiä ihmisiä. Yhden vammaisen henkilön nimiin asennettiin itsestään aukeava ulko-ovi sekä tehtiin taloyhtiön saunaan muutostöitä. Ulko-ovi ja sauna muutettiin takaisin alkuperäiseen kuntoon henkilön muutettua muualle. Tarvitsen ympärivuorokautisen avun, asun asumisyksikössä. Vuokra on 600 euroa kuukaudessa. Olen takuueläkeläinen. Sosiaalityöntekijä toimeentulotukiasiassa kehotti vaihtamaan niin kalliin asunnon halvempaan. Vastasin: Missä niitä olisi? 7

8 Kuntien on turvattava mahdollisuudet sosiaaliseen työllistymiseen! Asiakkaiden siirtyminen sosiaalihuollon palveluista työsuhteiseen työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluiden piiriin on ollut heikkoa. Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa ei ole näkynyt lain edellyttämien kuntoutus- tai muiden tukitoimien järjestämistä siten, että suuntana olisivat avoimet työmarkkinat. Samoin työtoiminta on jäänyt monen kohdalla pysyväisluonteiseksi tai polkua eteenpäin ei ole löytynyt henkilön työkyvyn ja osaamisen karttumisesta huolimatta. Invalidiliiton mielestä työ- ja elinkeinohallinnon on aina ensisijaisesti selvitettävä vammaisten ihmisten mahdollisuudet avoimille työmarkkinoille. Ellei tähän ole mahdollisuutta, kuntien on selvitettävä mahdollisuudet työllistymistä tukevaan toimintaan ja lain edellyttämiin kuntoutustoimenpiteisiin. Vasta sen jälkeen tulee kysymykseen työ- tai päivätoiminta. Liikkuvuutta sosiaalisen työllistymisen eri keinovalikoimien ja avoimien työmarkkinoiden välillä on lisättävä työkyvyn karttuessa. Tämä edellyttää tiivistä hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä ja toisaalta kunnilta riittävien resurssien varaamista sosiaalisen työllistymisen eri muotoihin. Niille henkilöille, joilla ei ole todellista mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille, pitää turvata mahdollisuus työ- tai päivätoimintaan. Avosuojatyö on korvattava määräaikaisella työharjoittelulla. Työhönvalmentajien käyttöä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukena on lisättävä hallitusohjelman mukaisesti. VAATIMUKSET: Kunnan on otettava vastuuta työllistymisestä varaamalla resursseja sosiaalisen työllistymisen eri muotoihin Liikkuvuutta sosiaalisesta työllistymisestä avoimille työmarkkinoille on edistettävä Työhönvalmentajien käyttöä on lisättävä 8

9 Kuntalaista on kuunneltava! Enemmistö suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että he voivat vaikuttaa omaa kuntaa koskeviin asioihin. Myös osallistumista kunnan palvelujen kehittämiseen pidetään suhteellisen tärkeänä. Todelliset vaikuttamismahdollisuudet eivät yllä arvostuksen kanssa samalle tasolle, toisin sanoen mahdollisuuksia vaikuttamiseen pidetään heikompana kuin niiden merkitystä. Heikoimmat vaikutusmahdollisuudet on henkilöillä, joilla on jonkinlaisia ongelmia hyvinvoinnissa, esimerkiksi fyysisessä terveydentilassa. Suuri osa suomalaisista on myös sitä mieltä, etteivät päättäjät tunne riittävästi kansalaisten arkea eikä kansalaisten ääni välity poliittiseen päätöksentekoon. (Kansalaisbarometri 2011) YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista edellyttää, että julkinen valta edistää vammaisten ihmisten osallistumista julkisten asioiden hoitoon. Kunnanhallituksen asettama vammaisneuvosto toimii vammaisten ihmisten, järjestöjen ja kunnan välisenä yhteistoimintakanavana. Vammaisneuvostojen esitys- ja valvontamahdollisuus voi parhaimmillaan vaikuttaa päätöksentekoon vammaisia kuntalaisia koskevissa asioissa, kuten esteettömyysasioissa. Vain vammaisten ihmisten omat kokemukset voivat tarjota päätöksenteon tueksi riittävästi tietoa arjen todellisuudesta. Kansalaisjärjestöissä toimiminen ylläpitää sosiaalista pääomaa ja se voi parhaimmillaan voimaannuttaa ja lisätä koettua hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalalla toimivat paikallisyhdistykset tarjoavat jäsenilleen muun muassa mielekästä tekemistä, vertaistukea ja mahdollisuuden osallistua vaikuttamistoimintaan. Vaikuttamistoiminta puolestaan voi lisätä tunnetta oman elämän hallinnasta. Paikallisyhdistykset ovat asiantuntijoita jäsenistöään koskevissa asioissa ja edustavat asiakasnäkökulmaa esimerkiksi palveluja kehitettäessä. Asiantuntijaverkostoissa myös vammainen nuori jää usein sivustaseuraajan rooliin, eivätkä reitit nuorten kuntalaisten vaikuttajafoorumeihin ole aina vammaisten nuorten saavutettavissa. Kansalaisjärjestöjen merkitys ihmisten hyvinvoinnin lisääjänä ja asiakkaan äänen esiintuojana tulisi tunnistaa ja tunnustaa kunnissa. VAATIMUKSET: Kuntien ja paikallisyhdistysten välisessä yhteistyössä on hyödynnettävä vammaisneuvostoja. Kuntien tulee turvata niiden toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Kuntalaisia on kuunneltava jo asioiden valmisteluvaiheessa ja otettava heidät mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Paikallisyhdistykset toimivat jäsentensä edustajina ja asiakasnäkökulman esiin tuojina. Paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä on ylläpidettävä ja vahvistettava tarjoamalla niille toiminta-avustuksia ja esteettömiä toimitiloja. 9

10 Nuorten yhdenvertaisuutta on edistettävä kaikilla elämänalueilla! Vammaisten nuorten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta on tärkeää, että nuorisotoimen palvelut ovat esteettömiä ja kaikkien nuorten saavutettavissa. Kuntarakenneuudistuksen yhteydessä tulee vammaisille nuorille turvata tarvittavat kuljetuspalvelut, jotta he voivat halutessaan osallistua kunnan ja muiden tahojen tarjoamaan nuoriso- ja vapaa-ajan toimintaan asuinpaikastaan riippumatta. Nuorisopalvelujen työntekijöillä tulee olla osaamista ja valmiuksia kohdata eri tavoin vammaisia nuoria. Riittävä resursointi nuorisopalveluihin parantaa nuorten yhdenvertaisuuden toteutumista. Vammaisella nuorella on oikeus itsenäistyä ja muuttaa pois lapsuuden kodista. Tähän oikeuteen tulee vastata yksilöllisillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla niin, että nuori voi valita itselleen sopivan asumismuodon ja myös sen, asuuko yksin vai jonkun kanssa. Henkilökohtainen apu tukee nuoren itsenäistymistä ja omaehtoista elämää. Esi- ja perusopetus sekä jatko-opinnot on turvattava lähipalveluna myös vammaisten nuorten kohdalla. Toimintakyvystään riippumatta lapsella ja nuorella tulee olla oikeus käydä koulua ja opiskella muiden ikätovereiden joukossa, omassa lähikoulussaan. Vammaiset nuoret haluavat työtä! Vain kolmannes työikäisistä vammaisista ihmisistä on työelämässä. Ensimmäisillä työpaikoilla on kauaskantoinen merkitys tulevan työuran kannalta. Työnantajien asenteet vaativat muutosta, ja vammaisten ihmisten ammatillinen itsetunto tukea. Millaisia työpaikkoja kuntanne tarjoaa vammaisille nuorille? VAATIMUKSET: Kunnan nuorisotoimen palveluiden tulee olla esteettömiä ja myös vammaisilla nuorille sopivia Vammaisten nuorten itsenäistymistä, opiskelua ja työelämämahdollisuuksia on tuettava kuntatasolla 10

11 Meidän kunnassa toimii tosi aktiivinen nuorisovaltuusto. Meidän äiti aina sanoo, että voin asua kotona niin pitkään kun huvittaa. Et porukat kyllä jeesaa. Nykyään mua ei aina huvita Ois kiva löytää kämppäkaveri ja muuttaa pois kotoa, viimeistään luki- Viime syksynä mut valittiin sen varapuheenjohtajaksi. Ihan huippua on se, et kaikilla halukkailla on läsnäolo- ja puheoikeus eri lau- Varmaan kaikil- mut mihinkään vanhustentaloon on jälkeen. Tarvitsen melko paljon apua, takunnissa. Itse oon ollut jo monta kertaa la meidän ryhmässä on en ainakaan muuta! Mulla on sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Mun mielipiteillä on merkitystä, koska siellä ei oo misoikeus! jo kesätöitä! Yks menee hautausmaalle leikkaan ruohoo ja mun tyt- oma elämä ja itsemäärää- muita nuoria. Nyt me mietitään PARAShanketta. Vaikuttaminen on mun juttu! - Tessa 19v. töystäväkin jakaa posteja. Mitähän mä Oon jopa harkinnut asettuvani ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa. Oma auto tekisin? Puhelinmyyjäks en päässy, kun sillä firmalla oli liian pieni kahvihuone, ja mä olisin - Daniela, 20v. on mun unelma. Enkä ollut niiden mielestä tulipaloriski. Oliskohan tässä kaupungissa voi käsittää, et kohta siitä Esteettömyydestä kyllä tulee totta! Kunta päätti kus- tarvetta esteettömyys-selvitykselle? puhutaan. Vielä kun joku joskus kysyis, että tantaa hallintalaitteet ja antaa tukee autonhankintaan, kun sanoin, Voisin vaikka ottaa selvää, mi- hin nuorisotiloihin pääsee pyörätuolilla ja mihin ei. mitä mulle kuuluu - henkisesti. Psyykkistä tukee on tosi ettei ne 18 taksimatkaa riitä mulle mitenkään. Senhän pitäis olla lakisääteinen - Juuso 16v. vaikee saada jo muutenkin, saati sitte, kun oot nuori ja istut pyörätuolissa. - Ninni 24v. minimi kuukaudessa... Mulla oli fiksu sosiaalityöntekijä. Se osas katsoo tulevaisuuteen! - Taneli 18v. 11

12 INVALIDILIITTO RY Mannerheimintie 107, Helsinki puhelin , faksi

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus

Invalidiliitto ry Järjestöpäivät Kuntavaalit Sote-uudistus Invalidiliitto ry Järjestöpäivät 4.2.2017 Kuntavaalit Sote-uudistus Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja Elina Akaan-Penttilä, lakimies Keijo Kaskiaho, liittohallituksen 2. vpj, sote-johtoryhmän pj

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa?

Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa? Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park 29.1.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM Tavoitteita

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen - käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Henkilökohtaisen avun päivät 26.9.2012, Helsinki Tiina Lappalainen projektipäällikkö ry /Rotia-projekti

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari 2017 16.3.2017 Tampere Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

PIENI KUNNALLISVAALIOPAS

PIENI KUNNALLISVAALIOPAS PIENI KUNNALLISVAALIOPAS 2012 Vaikuttaminen Vuosi 2012 on Suomen CP-liiton vaikuttamisen teemavuosi. Vuonna 2012 pidetään myös Kunnallisvaalit joten meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa! Tästä pienestä

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Merja Heikkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 294 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta omaishoitajien henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton selvittämisestä HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 5 Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot HEL 2015-011023 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA KESKI-SUOMEN VAMMAISSTRATEGIA VISIO Keski-Suomi: Yhdessä uutta kohti Visio kuvastaa koko Keski-Suomen yhteistä tahtotilaa rakentaa tulevaisuudesta sellainen, että kaikilla maakunnan asukkailla on hyvä

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN Sosiaalinen kuntoutus tavoitteena osallisuus Kuntoutusakatemia 13.12.2012 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN POHDINTAA 1970-LUVULLA

Lisätiedot

Kunnallisvaaliohjelma INVALIDILIITTO ry

Kunnallisvaaliohjelma INVALIDILIITTO ry Kunnallisvaaliohjelma 2004 INVALIDILIITTO ry Esteetön ympäristö - kaikkien etu Esteettömiksi rakennetut julkiset rakennukset, katualueet, palvelut, liikenne sekä toimivat asunnot säästävät yhteiskunnan

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot