1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8"

Transkriptio

1 SISÄLLYS Sivu 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 2 TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8 3 TUKKUTORIN TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTOIMET 8 4 HALLINTO JA TILINTARKASTUS 9 5 ORGANISAATIO 10 6 LIHATUKKUTOIMINTA 12 7 KYLMÄTUOTANTO JA -VARASTOINTI 12 8 VIHANNES-, HEDELMÄ- JA KUKKATUKKUTOIMINTA 13 9 KALATUKKUTOIMINTA MUUT PALVELUT JA TUKKUKAUPPA YMPÄRISTÖ- JA ENERGIANKÄYTTÖKATSAUS TILINPÄÄTÖS JA INVESTOINNIT 18 Talousarvion toteuma

2 2 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HELSINGIN KAUPUNGIN TUKKUTORIN 76. TOIMINTAVUOSI Vuoden 2009 tärkein tapahtuma Tukkutorin näkökulmasta oli lihatukkuhallin remontin valmistuminen ja tämän tilan uudelleen hyväksyminen elintarvikelaitokseksi. Myös Tukkutorin pakastamoa kunnostettiin ja se muutettiin vastaamaan uusia elintarvikehygieniavaatimuksia. Myös se sai uudelleenhyväksynnän elintarvikevalvontaviranomaisilta. Näin toiminta molemmissa laitoksissa jatkui keskeytyksettä. Vuosi oli myös vilkas Tukkutorin vuokrausten osalta. Tilojen kysyntä säilyi hyvänä talouden taantumasta huolimatta ja liikevaihto nousi 3,8 miljoonaan euroon. Ongelmia oli ainoastaan Kalasataman alueen huonokuntoisessa kiinteistössä, jonka vuokra-aika päättyy vuoden 2010 lopussa. Kyselytutkimuksen mukaan talouden ongelmat tuntuivat yli puolessa Tukkutorin yrityksistä. Tämä heijastui lähinnä vuokramaksujen viivästymisinä. Tehokkaan perinnän ansiosta luottotappiot jäivät kuitenkin vähäisiksi ja vuokralaiset suoriutuivat lopulta hyvin vuokristaan. Vaihtuvuus alueen vuokralaisten osalta oli tavanomaista. Energian hinnan voimakkaan nousun johdosta yksi vuoden teemoista oli energiansäästö. Tiloja uudelleen järjestelemällä ja asentamalla taajuusmuuntimet lihatukkuhalliin saavutettiin merkittävää säästöä sähkön käytössä. Vuoden teemana oli myös työturvallisuuden parantaminen. Koulutuksiin osallistuminen ja työsuojeluasioiden esilläpito tuottivat tulosta, sillä vuoden aikana ei sattunut yhtään työtapaturmaa. Tätä aikaisemmin lieviä työtapaturmia oli ollut useita vuosittain, ja Tukkutori oli ollut Helsingin kaupungin työtapaturmalistan kärkisijoilla henkilömäärään suhteutettuna. Investoinnit Vanha, pääosin myös suojeltu, rakennuskanta on haasteellinen toimintaympäristö ja vaatii jatkuvaa ylläpitokunnostusta ja investointeja. Vuonna 2009 investoitiin yhteensä euroa. Suurimmat kohteet olivat lihatukkuhalli ja vanha hallintorakennus. Lihatukkuhalli uusittiin vastaamaan elintarvikevalvonnan ja yritysten vaatimuksia asentamalla sinne mm. kulunvalvontajärjestelmä. Myös energiankäytön vähentäminen oli yksi lihatukkuhallin saneerauksen tavoitteista. Kylmätilojen käyttöä tehostettiin tiloja uudelleen järjestämällä. Lisäksi jäähdytyspuhaltimien toimintaa säätelemään asennettiin taajuusmuuntimet. Urakka valmistui kesäkuussa ja laitos sai uudelleen hyväksynnän elintarvikevalvontaviranomaisilta. Vanhan hallintorakennuksen peruskorjaus aloitettiin kellarikerroksen LVISKA-korjauksella. Muilta osin investoinnit olivat tavanomaisia ja niillä edistettiin tilojen vuokrauksia. Ympäristö ja elintarviketurvallisuus Tukkutorin tavoitteena on tukea alueen yrityksiä niin, että niiden toimintaympäristö ja osaaminen täyttävät ympäristö- ja elintarviketurvallisuuden vaatimukset. Elintarvikehygienian noudattaminen edellyttää valvontaviranomaisten hyväksymien omavalvontasuunnitelmien noudattamista, jotka Tukkutorilla on laadittu erikseen pakastamolle ja lihatukkuhallille.

3 3 Tukkutorin logistiikkahanke sai nimekseen TukkutoriOnline. Vuoden aikana valmistui yhteistilausjärjestelmä, jota päästiin myös pilotoimaan. Tavoitteena on vähentää selvästi Tukkutorilta lähtevistä jakelukuljetuksista johtuvia ympäristöhaittoja ja kuljetusten aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Samanaikaisesti Tukkutorin yritykset pystyvät lisäämään kilpailukykyään ja vähentämään jakelukustannuksiaan. Tukkutori oli aktiivisesti mukana Ekokompassi hankkeessa, jonka puitteissa annettiin yrityksille jäteneuvontaa ja suunniteltiin Tukkutorille uutta jäteasemajärjestelmää. Talous ja tuottavuus Tukkutorin tulot kehittyivät hyvin edellisiin vuosiin verrattuna ja ne ylittivät hiukan budjetoidun. Myös menot ylittivät alkuperäisen talousarvion, mikä vaikutti siihen, että toimintakate ( euroa) jäi alkuperäisestä tavoitteestaan. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti toimintakatetta alennettiin ja tämä uusi tavoite saavutettiin hyvin. Syynä katteen alenemiseen oli ostopalveluista johtuvien kulujen kasvu. Budjetointivaiheessa ei tiedetty pakastamon uudelleenhyväksymisestä aiheutuvista toimenpiteistä ja niiden kuluista. Toimitilojen käyttöaste jäi 86 prosenttiin, kun tavoite oli 88 %. Kalasataman alueelta tyhjentynyttä teollisuuskiinteistöä ei saatu monista yrityksistä huolimatta vuokrattua kokonaan, koska tilojen kunto ja käytettävyys olivat arvioitua heikommat. Tulevaisuuden näkymiä Uusi kehittämissuunnitelma antaa hyvän pohjan Tukkutorin tulevaisuuden kehitystyölle. Toimitilojen hyvä kysyntä ja meneillään olevat uudistustyöt antavat poikkeuksellisen hyvän pohjan vuotta 2010 ajatellen, jolloin talouden taantuma vaikuttaa todennäköisesti myös Tukkutorin yritysten toimintaan. Tavoitteena on, että Tukkutori kehittyy osana kaupungin elinkeinoelämää monipuolisesti palvelevana osaamiskeskuksena. Tukkutori valmistautuu pitkällä tähtäimellä muutoksiin, jotka seuraavat uuden asuin- ja yritysalueen rakentamisesta Kalasataman alueelle. Helsingin Tukkutori samanaikaisesti avautuu tuleville naapureille hyvän ruoan keskuksena ja sulkeutuu tukkupuolen osalta, jotta alue palvelisi ennen kaikkea alkuperäistä tarkoitustaan, tukkukaupan keskuksena. Timo Taulavuori toimitusjohtaja

4 1. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 4 HELSINGFORS PARTITORGS 76:e VERKSAMHETSÅR Den viktigaste händelsen 2009 ur Partitorgets synvinkel var att renoveringen av köttpartihallen blev klar och lokalerna åter godkändes som livsmedelsanläggning. Också Partitorgets fryseri renoverades och byggdes om så att det uppfyller de nya kraven på livsmedelshygien. Även det godkändes åter av myndigheterna för livsmedelstillsyn. På så sätt kunde verksamheten i bägge anläggningarna fortgå utan avbrott. Året var livligt för Partitorget också i fråga om uthyrningen. Trots den ekonomiska nedgången fanns det en oförändrat god efterfrågan på lokaler och omsättningen steg till 3,8 miljoner euro. Problem förekom bara i fastigheten på området vid Fiskhamnen. Fastigheten är i dåligt skick och hyrestiden går ut i slutet av Enligt en enkätundersökning är problemen märkbara i mer än hälften av Partitorgets företag. Det yttrade sig närmast i försenade hyresbetalningar. Tack vare en effektiv inkassoverksamhet blev kreditförlusterna små och hyresgästerna klarade sist och slutligen bra av sina hyror. Omsättningen av hyresgäster i området var normal. Till följd av den kraftiga höjningen av energipriset var energibesparing ett av årets teman. Genom att omdisponera lokalerna och installera frekvensomriktare i köttpartihallen nådde man märkbara besparingar i elförbrukningen. Till årets teman hörde också att förbättra säkerheten i arbetet. Genom utbildning och fokus på arbetarskyddsfrågor uppnåddes resultat, eftersom det under året inte skedde ett enda arbetsolycksfall. Tidigare hade det skett flera lindriga arbetsolycksfall varje år, och Partitorget hade legat överst på listan över olycksfall i Helsingfors stad i relation till antalet personer. Investeringar Det gamla, till största delen även skyddade byggnadsbeståndet är en utmanande arbetsmiljö och kräver ständigt underhåll och investeringar. År 2009 uppgick investeringarna till sammanlagt euro. De största objekten var köttpartihallen och den gamla förvaltningsbyggnaden. Köttpartihallen förnyades så att den uppfyllde livsmedelstillsynens och företagens krav genom att man installerade bl.a. ett passagekontrollsystem. Ett av målen för renoveringen av köttpartihallen var också att minska energiförbrukningen. Användningen av kylrummen blev effektivare genom en omdisponering av lokalerna. Dessutom installerades frekvensomriktare som reglerar styrningen av kylfläktarna. Entreprenaden blev klar i juni och anläggningen godkändes åter av myndigheterna för livsmedelstillsyn. Den grundläggande renoveringen av den gamla förvaltningsbyggnaden inleddes med reparation av VVS-, el-, kyl- och automationssystemen i källarvåningen. I övrigt var det fråga om normala investeringar som bidrog till att främja uthyrningen av lokalerna. Miljö och livsmedelssäkerhet Syftet med Partitorget är att stödja företagen i området så att deras verksamhetsförutsättningar och kompetens uppfyller kraven på miljö- och

5 5 livsmedelssäkerhet. Kraven på livsmedelshygien förutsätter att man följer egenkontrollplaner som har godkänts av tillsynsmyndigheterna. På Partitorget finns separata planer för fryseriet och för köttpartihallen. Partitorgets logistikprojekt fick namnet TukkutoriOnline. Under året blev man klar med ett gemensamt ordersystem, som man också fick möjlighet att provtesta. Målet är att i betydande grad minska de miljöolägenheter som distributionstransporterna från Partitorget medför och reducera det koldioxidavtryck som orsakas av transporterna. Samtidigt får företagen på Partitorget möjlighet att stärka sin konkurrenskraft och sänka sina distributionskostnader. Partitorget deltog aktivt i projektet Ekokompassen, som bland annat innebar att företagen fick avfallsrådgivning och ett nytt system för sopstationer planerades för Partitorget. Ekonomi och produktivitet Partitorgets inkomster utvecklades positivt jämfört med tidigare år och översteg i någon mån budgeten. Också utgifterna översteg den ursprungliga budgeten, vilket ledde till att verksamhetsbidraget ( euro) inte nådde upp till det ursprungliga målet. Genom beslut av stadsfullmäktige sänktes verksamhetsbidraget och det nya målet kunde uppnås. Orsaken till det lägre bidraget var en kostnadsökning på grund av köp av tjänster. I samband med budgeteringen kände man inte till de åtgärder och kostnader som återgodkännandet av fryseriet skulle komma att leda till. Nyttjandegraden för lokalerna stannade på 86 procent, medan målet var 88 procent. Den tomma industrifastigheten på Fiskhamnsområdet kunde trots upprepade försök inte hyras ut i sin helhet, eftersom lokalerna var i sämre skick och användbarheten sämre än vad man hade trott. Framtidsutsikter Den nya utvecklingsplanen utgör en bra grund för det framtida utvecklingsarbetet på Partitorget. Den höga efterfrågan på lokaler och de pågående renoveringsarbetena ger utomordentligt goda förutsättningar för 2010, då effekterna av den ekonomiska nedgången sannolikt kommer att synas också i verksamheten på Partitorget. Målet är att Partitorget ska utvecklas som en del av ett kompetenscentrum som mångsidigt betjänar stadens näringsliv. Partitorget förbereder sig långsiktigt på de förändringar som byggandet av det nya bostadsoch företagsområdet vid Fiskhamnen kommer att leda till. Helsingfors Partitorg öppnar sig samtidigt för sina blivande grannar som ett centrum för god mat och stänger till om partihandelssidan, så att området framför allt ska tjäna sitt ursprungliga syfte, som centrum för partihandeln. Timo Taulavuori verkställande direktör

6 1. MANAGING DIRECTOR S REVIEW 6 CITY OF HELSINKI WHOLESALE FOOD MARKET 76TH YEAR OF OPERATIONS The main event in 2009 in terms of the Wholesale Food Market was the completion of the refurbishment work on the meat wholesale hall and the successful reapplication for food safety approval of the refurbished hall. The Wholesale Food Market s refrigerated warehouse was also refurbished and transformed to comply with the new food hygiene standards. The refrigerated warehouse was also reapproved by the food safety authorities. Consequently, activities in both facilities were able to continue without disruption. The year was also busy in terms of our letting activities. Demand for our premises remained high despite the economic recession, and our turnover reached EUR 3.8 million. Problems were experienced only at our Kalasatama premises, which are in poor condition. The lease term on these premises expires at the end of According to our annual customer satisfaction survey, over half of our tenants felt the effects of the economic problems. This was reflected primarily in delayed payments of rents. Efficient debt collection minimised our credit losses, however, and ultimately our tenants managed well with their rents. Turnover among tenants was unremarkable. Due to the sharp increase in energy prices, one of the main themes in 2009 was energy conservation. By reorganising our facilities and installing frequency inverters in the meat wholesale hall, we were able to achieve considerable savings in electricity consumption. Another theme in 2009 was improving occupational safety. Participating in training events and focusing on occupational safety issues paid off, as not a single work-related accident occurred all year. Previously, several minor accidents had occurred each year, and the Wholesale Food Market ranked high on the City of Helsinki s list of occupational accidents in terms of the number of staff. Investments The old and mostly listed building stock is a challenging working environment requiring constant maintenance and investment. In 2009 a total of EUR 542,607 was invested in its upkeep. The most extensive renovation work was carried out in the meat wholesale hall and the administration building. The meat wholesale hall was upgraded to meet food safety requirements and the needs of our tenants, in part by installing an access control system. Another aim for the renovation project was to reduce the building s energy consumption. The efficiency of refrigerated areas was improved by reorganising the facilities. In addition, frequency inverters were installed to adjust the refrigeration fans. This project was completed in June, and the facilities were reapproved by the food safety authorities. Renovation work on the old administrative building began by repairing the HVACR system in the basement. Other investments were routine and were made to promote letting activities.

7 7 Environmental and food safety The Wholesale Food Market seeks to foster companies in the area so that their business environment and competences meet environmental and food safety criteria. Compliance with food hygiene calls for compliance with own-check plans approved by the supervisory authorities. The Wholesale Food Market has drawn up separate plans for the refrigerated warehouse and meat wholesale hall. The Wholesale Food Market s logistics project was given the name TukkutoriOnline. During the year under review a joint order system was completed and pilot tested. The aim is to reduce significantly the environmental impacts of distribution traffic leaving the Wholesale Food Market and the carbon footprints caused by deliveries. At the same time, companies at the Wholesale Food Market are able to enhance their competitiveness while reducing their distribution costs. The Wholesale Food Market is an active participant in the EcoCompass project, within the scope of which companies received advice on waste management and a new waste station system was planned for the Wholesale Food Market. Finances and productivity The Wholesale Food Market s income development was positive compared to previous years and just exceeded the budget. Expenditure also exceeded the original budget, as a result of which the operating margin (EUR 668,000) fell short of the original target. In accordance with the decision taken by the City Council, the target for the operating margin was reduced, and the new target was achieved without problem. The reason for the reduction in the operating margin was the increase in expenditure due to outsourced services. During the budgeting round it was not yet clear what actions would have to be taken to have the refrigerated warehouse reapproved and what the expenses would be. The occupancy rate remained at 86 percent, whereas the target was 88%. Some of the vacant industrial premises at Kalasatama remained empty despite repeated efforts, as the condition and functionality of the facilities were worse than expected. Future prospects The Wholesale Food Market s new Development Plan provides an excellent basis for future initiatives. Due to the strong demand for our premises and ongoing refurbishment work, the outlook for 2010 is excellent. However, the impact of the economic recession will most likely still be felt among companies at the Wholesale Food Market. Our intention is to continue to develop the Wholesale Market as a centre of excellence serving the city s industry and commerce in diverse ways. In the long term, the Wholesale Food Market is gearing up for the changes brought about by the development of the new residential and business district at Kalasatama. The City of Helsinki Wholesale Food Market s local food hub will welcome the area s new residents whilst access to other areas will be restricted to allow the market to focus on its original role as a wholesale trading centre. Timo Taulavuori Managing Director

8 2. TUKKUTORI PÄHKINÄNKUORESSA 8 Helsingin kaupungin tukkutori on toiminut vuodesta 1933 lähtien pääkaupungin elintarviketukkukaupan keskuksena Helsingin Hermannin kaupunginosassa ja Kalasataman alueella. Reilun 17 hehtaarin alueella toimii yritystä, joista elintarvikealan toimijoita on noin puolet. Elintarviketukkukaupan lisäksi alueella on Suomen merkittävin kukka- ja kukkatarviketukkukaupan keskus. Kukka-alan yrityksiä alueella on 12. Tukkutori valmistautuu luopumaan Kalasataman alueestaan vuoden 2010 aikana, mikä vaikutti toimintaan jo toimintakertomusvuonna. Yritysten toimitilojen ja maa-alueiden lisäksi Helsingin Tukkutori vuokraa varastoja ja kylmätilaa pakastushotellistaan noin 200 yritykselle ja yhteisölle. Työpaikkoja alueella on arviolta 1 000, minkä lisäksi välillinen työllistävä vaikutus on arviolta henkeä. Muut kuin kukka- ja elintarvikealan yritykset tarjoavat monipuolisia palvelujaan alueen yrittäjien lisäksi ulkopuolisille toimijoille. Tukkutorialueen yrittäjien asiakkaita ovat vähittäiskaupat ja HoReCatoimialan ruokapalveluyritykset. Vähittäin myyviä yrityksiä alueella on alle kymmenen. Helsingin Tukkutorin päätehtävänä on vuokrata yrityksille toimivia ja elintarvikehygieeniset vaatimukset täyttäviä tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja. 3. TUKKUTORIN TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄTOIMET Helsingin Tukkutorin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää alueensa yritysten toimintaedellytyksiä ja uusien yritysten aloittamismahdollisuuksia näiden erilaiset tarpeet huomioiden. Tukkutori toteuttaa toiminnallisia tavoitteitaan Helsingin kaupungin yhteisstrategioiden pohjalta. Tavoitteena on, että Tukkutori toimii taloudellisesti kannattavana ja on elintarvike- ja kukka-alan pk-yrityksille palveluiltaan ja sijainniltaan pääkaupunkiseudun houkuttelevin toimintaympäristö. Edellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle luodaan parantamalla toimitilojen käyttökelpoisuutta ylläpitämällä henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ottamalla huomioon toimitilojen ylläpito- ja korjaustoiminnassa elintarvikehygieeniset EU-määräykset myös tilojen muunneltavuuden kannalta edistämällä Tukkutorin markkinointia yhteistyössä yritysten kanssa avustamalla yrityksiä toimitilojen ja -lupien viranomaiskäsittelyssä tarjoamalla tiloja uusille yrityksille ja mm. maahanmuuttajataustaisille yrityksille. Tukkutorin päätoimet: 1) Lihatukkuhalli, jossa toimii tuoreen lihan käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä Tukkutorin hallinnoimissa tiloissa. Tukkutori vastaa rakennuksen toiminnasta, omavalvonnasta ja mahdollistaa yritysten toiminnan näissä tiloissa mm. vastaamalla kylmäntuotannosta, yleissiivouksesta ja elintarvikehygienian vaatimuksista. Lihayrittäjien lisäksi hallista on vuokrattu varasto- ja toimistotilaa myös muille yrittäjille. Vuoden lopussa liha-alan yrittäjiä oli neljä. 2) Pakastushotelli, jossa on vuokrattavissa pienvarastoista isompiin tiloihin pakastus- ja viileäsäilytystilaa elintarvikealan yrityksille. Tukkutori vastaa

9 9 pakastamon kylmäntuotannosta, kunnossapidosta ja asiakaspalvelusta. Samassa rakennuksessa on vuokrattavana myös lämmintä kuivavarasto- ja kellaritilaa. Säilyttämiseen tarkoitettujen tilojen lisäksi rakennuksessa ovat pakastustunnelit, joissa tuotteiden lämpötila lasketaan -30 asteen tuulitunnelissa -20 asteen säilytyslämpötilaan. Pakastamon vuokrasopimuksia oli vuoden lopussa runsaat ) Vihertukkuhalli, josta Tukkutori vuokraa myyntipisteitä yrittäjille eripituisiksi ajoiksi. Huhti- ja lokakuun välisenä aikana myös ulkotorialueelta vuokrataan myyntitilaa vihannes- ja kukkayrittäjille. Tukkutori vastaa tilojen vuokrauksesta, siisteydestä ja valvonnasta. Hallissa toimii noin kymmenen kukka-alan yrittäjää. Ulkotorialueella vuokrattuja paikkoja on 84, joista koko myyntikaudeksi vuokrattuja on 19. 4) Toimitilojen ja maa-alueiden vuokraus (17,5). Alueella on kaupungin omistamaa kiinteistökantaa noin kerrosneliötä. Tukkutori vuokraa näitä toimisto-, varasto- ja tuotantotiloja yrityksille ja toimii alueen kehittäjänä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tukkutorin vuokraamilla maa-alueilla on neliötä muiden yritysten ja yhteisöjen omistamia toimitiloja. 4. HALLINTO JA TILINTARKASTUS Helsingin kaupungin tukkutorin johto raportoi toiminnastaan teknisen palvelun lautakunnalle, taloussuunnitteluosaston seurantaryhmälle ja rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille. Teknisen palvelun lautakunta kehittää ja valvoo Helsingin kaupungin tukkutorin toimintaa. TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA JÄSENET Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Vehviläinen (sijainen 1.12 alkaen) SDP Mirka Vainikka ( asti) SDP Varapuheenjohtaja Pörrö Sahlberg Vihr Jäsenet Kasper Stenbäck alkaen Kok Esko Niemi saakka Kok Arto Lahti Kok Jaana Lamminperä Kok Jani Moliis Vihr Antti Hytti SDP Tea Vikstedt Vas Seppo Kanerva PS HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET Maija Utriainen (Vainikka/Vehviläinen) SDP Sanna Tiihonen (Sahlberg) Vihr Leena Vuorivirta (Stenbäck) Kok. Juha Levo (Lahti) Kok Anneli Raittinen (Lamminperä) Kok Hannu-Matias Nurmi (Moliis) Vihr Pekka Paunio (Hytti) SDP Juho Lindman (Vikstedt) Vas Tuula Miettinen (Kanerva) PS

10 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT Kauko Koskinen (Kok.) Ulla-Marja Urho, varalla (Kok.) ORGANISAATIO Helsingin Tukkutorin johtosäännön mukainen organisaatio on seuraava: Helsingin Tukkutori (Heltu) Timo Taulavuori Toimitusjohtaja Toimistoyksikkö sisäiset palvelut Tekninen palveluyksikkö Tommi Tapana. Teknisen palvelun päällikkö Peruskorjaukset ja rakennuttaminen Yrityspalveluyksikkö Tiina Suvanen Yrityspalvelupäällikkö Vuokraustoiminta Energian- ja vesihuollon toimivuus Yrityssuhteet Kylmätuotanto Markkinointi ja viestintä Alueen kunnossapito ja vartiointi Muut yrityspalvelut Muut tekniset yrityspalvelut Teknisen palveluyksikön perustehtävänä on varmistaa alueen yritysten toimintaja kehittymismahdollisuudet ylläpitämällä Tukkutorin piha-alueen ja rakennuksien kuntoa. Lisäksi tekninen yksikkö vastaa alueen rakennusprojekteista, sähkönjakelusta, kylmäntuotannosta ja jätehuollosta. Yksikön palveluksessa on 11 henkilöä. Yrityspalveluyksikkö huolehtii alueen asiakaspalvelutehtävistä ja vuokrauksiin liittyvistä markkinointi-, tiedotus- ja sopimusasioista. Lisäksi yksikkö tekee yhteistyötä alueen yrittäjäyhdistyksen kanssa kehittääkseen alueen palveluja. Yksikön palveluksessa on kuusi henkilöä. Toimistoyksikön tehtäviin kuuluvat talouteen, laskutukseen ja vuokravalvontaan liittyvät tehtävät. Lisäksi yksikössä hoidetaan henkilöstöhallinnon tehtävät. Yksikön palveluksessa on kolme henkeä.

11 11 HENKILÖSTÖ Tukkutorin palveluksessa oli toimintavuoden lopussa 20 henkilöä. Täyttämättä oli kaksi tointa. Vakituisen henkilökunnan lisäksi vuoden aikana oli kaksi työllistettyjä työntekijää. Helsingin Tukkutorin teknisen palveluyksikön päällikkönä aloitti toukokuussa Tommi Tapana. Viran vakituinen haltija Eero Koskinen oli jäänyt eläkkeelle vuoden 2008 lopussa. Yrityspalveluyksikön toiminnasta vastasi yksikön päällikkö Tiina Suvanen ja Tukkutorin toimitusjohtajana toimi Timo Taulavuori. Henkilöstö vuosina lkm lkm lkm lkm lkm lkm Kuukausipalkkaiset virkasuhteiset * 3 -työsopimussuhteiset Tuntipalkkaiset Määräaikaiset 2 Työllistetyt Yhteensä Paikkoja täyttämättä 2 * Kolmas virka avoinna Henkilökunnan keski-ikä oli toimintavuoden lopussa 52,1 vuotta, mikä on selvästi korkeampi kuin Helsingin kaupungin henkilöstön keskiarvo 44,7 vuonna Syksyllä 2009 tehdyn henkilöstön työhyvinvointikyselyn mukaan työhyvinvoinnin mittarit säilyivät edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla. Aikaisempiin vuosiin verrattuna työhyvinvointi on jonkin verran heikentynyt. Syynä tähän on ollut osin se, että pitkäaikaisen yksikön päällikön sairauslomasijaistuksia on hoidettu väliaikaisjärjestelyin. Työhyvinvoinnin edistäminen on otettu vuoden 2010 teemaksi. Henkilökunnan poissaolot vuonna 2009 olivat 2,8 % työpäivistä. Sairauspäiviä oli selvästi vähemmän kuin Helsingin kaupungilla keskimäärin (4,3 % v. 2009). Henkilökunta osallistui yhteensä 74 päivänä erilaisiin koulutustilaisuuksiin, mikä on hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutuksia toteutettiin henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti ja koulutusten pääpaino oli työturvallisuuden edistämisessä. Aiempina vuosina Tukkutorin työtapaturmat olivat lisääntyneet, mutta teemavuoden aikana työtapaturmia ei sattunut lainkaan. Esimiehet osallistuivat työsuojelun peruskurssille ja työntekijät suorittivat työsuojelu- ja trukinajokursseja. Vuonna 2008 käyttöön otettua perehdyttämisohjelmaa jatkettiin edelleen ja se otettiin käyttöön kaikille uusille työntekijöille. Ohjelmasta tuli hyvää palautetta. Vuoden palkitsemisen teemoina olivat työturvallisuus ja energiansäästö.

12 12 Tukkutorin toiminnassa huomioitiin tasa-arvon toteutuminen osana yhteistä henkilöstöohjelmaa, joka valmistui marraskuussa Työnjako Tukkutorilla on hyvin perinteinen, koska teknisen yksikön palveluksessa ei ole naisia. Tasa-arvon toteutumisessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät saisivat yhdenvertaisen kohtelun työyhteisössä. Koko henkilöstö oli tulospalkkion piirissä, mutta vuoden 2009 tulospalkkiota ei pystytty maksamaan, koska alkuperäistä toimintakatetta ei ylitetty. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet saavutettiin yli 50 prosenttisesti. 6. LIHATUKKUTOIMINTA Lihatukkukauppaa harjoittavia yrityksiä alueella on yhdeksän. Näistä neljä toimii Tukkutorin lihatukkuhallissa ja muut alueen muissa kiinteistöissä. Yritysten määrä on vähentynyt, mutta niiden koko on puolestaan kasvanut. Vuosina 2008 ja 2009 alueen yrityksissä ja erityisesti lihatukkuhallissa tehtiin mittavia muutostöitä, jotka johtuivat pääasiallisesti vuonna 2009 voimaan tulleista uusista elintarvikehygienisistä vaatimuksista. Ns. pienimuotoisten lihalaitosten erikoislupa poistui ja kaikki pienet lihalaitokset joutuivat hyväksyttämään toimintansa samoin vaatimuksin kuin isot laitokset. Lihatukkuhallissa lihaa käsiteltiin tai pakattiin vajaat seitsemän miljoonaa kiloa. Tämän lisäksi lihaa ja lihatuotteita varastoitiin vähintään viisi miljoonaa kiloa pakastamossa. Tukkutorin yritykset myyvät yhä enemmän valmiiksi käsiteltyjä ja kypsennettyjä lihatuotteita. Tämä johtuu siitä, että alueen yritykset ovat erikoistuneet palvelemaan vaativia ravintola- ja kauppahalliasiakkaita. Monien erikoislihatuotteiden tarjonta on lisääntynyt. Alueella toimivien tukkureiden vahvuus on palvelussa ja toimitusten nopeudessa pääkaupunkiseudun ravintoloille ja kaupoille. Monella alueen tukkurilla on myös omaa vähittäismyyntiä. Kotimaisen lihan lisäksi alueen yritykset tuovat lihaa mm. Brasiliasta, Tanskasta ja Uudesta Seelannista. Kilpailu liha-alalla on viime vuosina kiristynyt erityisesti perustuotteiden osalta. Myös Tukkutorilla toimivilla liha-alan yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää oma markkina-alue kilpailun puristuksessa. Alueen liha-alan yrittäjien määrä on vähentynyt selvästi viimeisen viiden vuoden aikana. Samalla jäljelle jäävien yritysten koko on kasvanut. Tukkutorin palveluina lihatukkuhallin yrittäjät ovat saaneet: toimitilojen kunnossapidon ja perussiivouksen tilojen kylmäntuotannon lämpötilan seurannan huonekohtaisesti päivittäin sähkön ja veden jätehuollon. 7. KYLMÄTUOTANTO JA -VARASTOINTI Pakastamon tilojen vuokrausaste oli koko vuoden erittäin hyvä. Osa ns. lavavarastosaleista muutettiin neliöiden mukaan vuokrattaviksi pakastussaleiksi. Pakastustilasta oli puutetta koko vuoden ajan. Tukkutorin toimesta elintarvikkeita

13 13 pakastettiin ja siirrettiin 11,4 miljoonaa kiloa. Tämä luku ei kuitenkaan sisällä yritysten itse käsittelemiä ja varastoimia tuotteita, joiden määrä on lisääntynyt sen jälkeen kun siirtomaksuja korotettiin vastaamaan siirroista aiheutuneita kustannuksia. Väheneminen johtui myös yhteiskäytössä olleiden lavavarastosalien vähentymisestä. Niitä muutettiin yrityskohtaisiksi varastotiloiksi. Tukkutorin kylmätuotantoyksikkö huolehti m 3 käsittävien tilojen oikeasta lämpötilasta 24 tuntia vuorokaudessa. EU-määräysten mukainen lämpötilan seurantajärjestelmä on Tukkutorin omavalvontaohjelman yksi vaativimmista osista. Asiakasyrityksille tuotettiin tarvittavat tiedot lämpötiloista siten, että yrityksen omavalvonnassa on hygienian valvontaa varten mahdollista nähdä huonekohtainen lämpötilahistoria. TUKKUTORIN TOIMESTA KÄSITELTYJEN TUOTTEIDEN MÄÄRÄT VUOSINA (ei sisällä asiakkaiden itse siirtämiä eriä) Vuosi Määrä milj. kg Muutos- % , , , , , ,4-14 KÄSITELLYT TUOTTEET TUOTERYHMITTÄIN VUONNA 2009 Tuote Määrä milj. kg %-osuus Liha 3,8 33 Kala 0,7 6 Vihannekset, juurekset ja marjat 6,5 57 Maito- ja leipomotuotteet 0,4 4 Yhteensä 11, VIHANNES-, HEDELMÄ- JA KUKKATUKKUTOIMINTA Tukkutorin alueilla toimi ympärivuotisesti 14 vihanneksia, hedelmiä, marjoja ja kukkia välittävää yritystä. Vihanneksia ja hedelmiä välitettiin vuoden aikana vähintään vajaa sata miljoonaa kiloa. Ulkotorialueella myyntipaikkoja oli vuokrattuina 84. Vuokrattavina oli 28:n, 45:n ja 52 neliömetrin kokoisia myyntipaikkoja eripituisiksi ajanjaksoiksi. Ulkotorialueella vuokrauskausi alkoi huhtikuussa ja jatkui lokakuuhun asti. Lähes kaikki toripaikat olivat vuokrattuina vähintään kuukauden ajan. Myynnissä torialueella oli vihanneksia, omenoita, marjoja, perunoita, sieniä, taimia ja kesäkukkia. Myyjinä toimivat tuotteiden viljelijät ja välittäjät.

14 14 Kukkien myyntikeskuksena Tukkutori on Suomen merkittävin. Tukkuhinnoin myytäessä kukkatukkukaupan arvo alueella ylitti sata miljoonaa euroa ympärivuotisesti toimivien yritysten osalta. Kukkatarvikkeiden myynnin arvo oli samaa suurusluokkaa. Ympärivuotisesti toimivia kukkien isoja tukkumyyntiyrityksiä oli neljä. Lisäksi viljelijöille ja pienemmille välittäjille oli vuokrattuna myyntipaikkoja ympärivuotisesti vihertukkuhallista. Näiden lisäksi alueella toimi kukkasidontakoulu, kukkatarvikkeita välittäviä yrityksiä ja kukkakauppojen tukivarastoja. Vuoden 2009 alkuvuosi oli taloudellisesti hyvä, mutta taantuman vaikutukset näkyivät loppuvuodesta kukkakaupan alalla. 9. KALATUKKUTOIMINTA Kalatukkukauppaa ja jalostusta harjoittaa tukkutorialueella yhdeksän yritystä. Kalanvälitys oli vajaa 14 milj. kg. Kalan tuonti on jatkuvasti lisääntynyt, mikä osoittaa tuontikalan, lähinnä Norjan lohen ylivoimaista osuutta markkinoilla. Myös virolaisen kalan välitys on ollut kasvussa. Äyriäisten myynti on puolestaan lisääntynyt ruokailutapojen muuttuessa kansainvälisemmiksi. Yleinen suuntaus on myös se, että kalakauppaa käydään yhä valmiimmilla ja esikäsitellyimmillä tuotteilla. Lähes koko välitysvolyymi myytiin kotimaahan. Vienti oli varsin vähäistä. Lohen ja kirjolohen osuus kaupasta oli 80 %. 10. MUUT PALVELUT JA TUKKUKAUPPA Tukkutorialueella toimii Suomen suurin pikatukkuyksikkö, Heinon Tukku. Lisäksi alueella toimii catering-, leipomo-, konditoria- ja maitovalmisteyritykset sekä puutarha-alan nouto- ja tukkuyrityksiä. Viime vuosina elintarvikekauppa on kansainvälistynyt ja alueen kautta välitetään paljon etnisiä raaka-aineita kansainvälisten keittiöiden tarpeisiin. Alueella toimii mm. kiinalaiseen, ranskalaiseen, Välimeren alueen ja japanilaiseen ruokaan erikoistuneita tukkuliikkeitä. Alueen yritykset elävöittävät pääkaupungin kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Noin kymmenkunta yritystä hoitaa juhlapalveluja tai toimii tapahtumajärjestäjinä. Agroksenmäen juhlakellareissa järjestettiin kuluneen vuoden aikana kymmeniä yritys- ja yksityistilaisuuksia. Alueella on lisäksi Sörnäisten viinikellari, joka toimii viiniklubina ja -varastona vanhan panimon kellarissa. Muiden kuin elintarvikkeita välittävien yritysten liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa vuodessa. Peruskorjatut EU-kelpoiset tilat ja niiden hyvä sijainti ovat olleet kilpailukykyisiä yritysten hakeutuessa Suur-Helsingin markkinoille. Tukkutorin alueella ei ollut juurikaan vuokrauskelpoisia, vapaita toimitiloja. Tukkutorin toimitilojen käyttöaste oli 86 %. Vuokrausastetta laski edelliseen vuoteen verrattuna se, että Kalasataman alueen suurin vuokrauskohde tyhjeni alueen vuokrasopimuksen

15 15 lyhytaikaisuuden vuoksi. Vapaana olevasta tilasta suurin osa oli vaikeasti uudelleen vuokrattavissa. Sitä ei enää hyväksytty elintarviketuotannon käyttöön. Vanha tuotantotila oli lisäksi vaikeasti vuokrattavissa muuhun toimintaan. Verkkosaaren jatkovuokrauksia vaikeutti erityisesti alueen väliaikaisuus, mikä estää taloudellisesti kannattavan korjausinvestoinnin. Yrittäjille tehdyn Innolink Researchin asiakaskyselyn perusteella yli puoleen asiakasyrityksistä on vaikuttanut taloudellinen taantuma, mutta usko tulevaisuuteen tuntui säilyneen. Pääosa (88 %) vastanneista pitää Tukkutoria maineeltaan joko erittäin hyvänä tai melko hyvänä paikkana toimia. Tukkutorin henkilökuntaa arvostettiin kyselyn mukaan ystävällisenä ja ammattitaitoisena. Eniten parannettavaa koettiin olevan jätehuollon toimivuudessa ja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisussa. Tutkimuksen perusteella alueen tunnettavuutta ja sijaintia arvostettiin eniten. Alueella julkaistiin omaa Tukkutori-lehteä, joka ilmestyi seitsemän kertaa vuodessa. Lehdessä kirjoitettiin alueen toimijoista ja tuotteista. Lisäksi lehdessä julkaistiin Tukkutorin ja kaupungin muiden virastojen ajankohtaisia asioita, jotka koskivat alueen toimintoja. Tukkutorin toimitusjohtajalla oli lehdissä kolumni. Alueen pysäköinnin järjestelyjä uusittiin niin, että pysäköinti muuttui osin maksulliseksi. Yhteistyö aloitettiin kaupungin pysäköinninvalvonnan ja Autoparkki Oy:n kanssa. Tavoite, että asiakkaille löytyisi aina vapaita ja ilmaisia tunnin pysäköintipaikkoja, saavutettiin hyvin. 11. YMPÄRISTÖ- JA ENERGIANKÄYTTÖKATSAUS Tukkutorin ympäristötoimintaan ja energian käyttöön liittyvät tavoitteet: A) Omaan toimialaan liittyvät tavoitteet Alueen ympäristöturvallisuuden ylläpitämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi toiminnassa pyritään huomioimaan kaikki oman kaupunkiorganisaation sekä muun lainsäädännön edellyttämät menettelyt ja toimintatavat. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Tukkutori oli mukana kaupungin ympäristökeskuksen Ekokompassi-hankkeessa. B) Energiankulutukseen ja energiansäästösuunnitelmiin liittyvät tavoitteet Energian kiinteistökohtaisen kulutusseurannan avulla on onnistuttu vähentämään energian käyttöä Tukkutorin omassa toiminnassa. Peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa eräs pääkriteeri on valittujen ratkaisujen elinkaarikustannukset sekä paras mahdollinen energiatalous. Erityisesti tavoiteltiin sähköenergian käytön vähentämistä. C) Jätteiden käsittely ja tiedotustoiminta Tukkutori on järjestänyt kiinteistöjensä vuokralaisten jätehuollon ja tavoitteena on ollut jätteiden lajittelun lisääminen ja jätemäärän vähentäminen. Alueen yrityksiä on tiedottein kannustettu pitämään tukkutorialuetta siistinä ja lajittelemaan jätteet oikein.

16 16 Hyötykäyttöön kerättävät jätteet ovat energiajäte, biojäte, keräyspahvi, paperi, puu ja metallijätteet, joille on omat keräilypisteet. Vuoden 2009 aikana suunniteltiin uusi jätehuoltojärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa jätteiden lajittelua ja vähentää jätteiden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. D) Hankinnat ja kuljetukset Hankinnoissa Tukkutori toimii kaupungin hankintaohjeiden ja oman hankintastrategiansa mukaisesti. Tukkutorilla ei ole omassa toiminnassaan suuria kuljetustarpeita. Suurin kuljetusta vaativa toiminta on jätehuolto. Keskitetyllä jätehuollolla, missä eri jätelajeille on järjestetty omat keräysastiat ja puristimet, on pystytty vähentämään tuntuvasti kuljetuksia. Tukkutorin logistiikkahankkeen avulla suunniteltiin ja pilotoitiin yhteiskuljetusjärjestelmä alueen yrittäjien käyttöön. Tavoitteena on vähentää jakeluliikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja: melua, hiukkaspäästöjä, teiden kulumisia, ruuhkia ja erityisesti hiilijalanjälkeä. E) Ympäristöriskien hallinta ja ympäristöturvallisuus 1. Pakastamon NH 3 -laitoksen ympäristöturvallisuuden kehittäminen ja ylläpito. 2. Pakastamon ammoniakkilaitoksen paineastioiden ja putkiston kunnonvalvonnan seuranta. 3. Tukkutorin sähköturvallisuuden varmistaminen. TOIMITILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS Lämpö kok.kul. GWh Lämpö sääkorjattu kul. GWh Sähkö Kok.kul. GWh Vesi kok.kul. m ,1 4,48 10, ,0 4,40 10, ,1 4,54 10, ,0 4,69 9, ,3 4,38 9, SÄHKÖ MWh Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kuukaudet

17 17 Vuonna 2009 Tukkutorin sähkönkulutus oli n. 9,12 GWh. Vähennystä vuoteen 2008 oli n. 9 %, eli 860 MWh. Kulutuksen pienenemisestä 75 % johtui suurehkon yrityksen poistumisesta Kalasataman alueen kiinteistöstä huhtikuussa. Lihatukkuhallin yli 200 MWh:n kulutuksen supistuminen johtui suurelta osin Tukkutorilla kesällä tehdystä muutostyöstä, jossa kylmäpuhallinmoottoreiden suorakäynti muutettiin taajuusmuuttajakäyttöiseksi. Samanaikaisesti lihatukkuhallin kylmävarastotilojen käyttöä tehostettiin niin, että kylmänä pidettävien tilojen kuutiomäärä supistui selvästi. Verrattuna ns. normaalikulutukseen Tukkutorilla sähköä kuluu kesän lämpimien kuukausien aikana huomattavasti enemmän, mikä johtuu pakastamon ja lihatukkuhallin vaatimasta kylmän tuottamisesta ja jakelusta. Kylmätuotannon osuus sähkön vuosikulutuksesta on noin 50 %. Jäljelle jäävästä sähköstä kulutetaan valtaosa alueen yrityksissä, joille Tukkutori välittää sähköä. KAUKOLÄMPÖ Kaukolämmön kokonaiskulutus vuonna 2009 oli 4,3 GWh, missä on hienoista lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna. Lämpötilaan perustuva sääkorjattu luku on kuitenkin pienin neljään edelliseen vertailuvuoteen suhteutettuna. Lämpimän käyttöveden esilämmityksessä hyödynnetään kylmälaitoksen lauhduttimilta saatavaa LTO-energiaa, mikä vähentää merkittävästi ostettavan energian tarvetta. VESI Kokonaisvedenkulutus oli m 3, mikä oli 15 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tukkutorin omassa toiminnassa suurin kulutus on kesäaikana, jolloin vettä tarvitaan kylmätuotannon haihdutuslauhduttimissa. Tukkutorin asiakasyritysten tuotantoasteen muutokset näkyvät Tukkutorin veden kokonaiskulutuksessa. Vuonna 2009 vedenkulutus pieneni yhden suurkuluttajayrityksen muuttaessa pois Kalasataman alueelta. JÄTEHUOLTO Kokonaisjätemäärä pieneni edellisestä vuodesta 6 % eli 52,3 tonnia. Jätteistä hyötykäyttöön meni 72 % ja sekajätteeseen 28 %. Kokonaisjätemäärän vähenemisen syynä on todennäköisesti talouden taantuman vaikutus. Jätteiden lajittelu parantui selvästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Syinä tähän voidaan pitää mm. tehostettua tiedottamista ja jäteneuvontaa. Jätemäärä tonnia ,19 772,58 840,46 892,88 840, v v v v v.2009 Jätemäärä tonnia

18 % 18 Lajittelun kehitys v v v.2007 v.2008 v.2009 Kaatopaikka % Hyötykäyttö % 12. TILINPÄÄTÖS JA INVESTOINNIT Helsingin Tukkutori on kaupungin nettobudjetoitu yksikkö. Tukkutorin toimintakate on sitova tavoite ja se kertoo menojen vähennyksen jälkeen jäävän tulokertymän ilman poistoja. Vuoden 2009 toimintakate oli euroa, mikä jäi alkuperäisestä tavoitteesta. Toimintakatetavoitetta alennettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä johtuen elintarvikelain mukaisista hygieniamuutostöistä Tukkutorin pakastamolla. Tämä alennettu tavoite ylitettiin eurolla. Vuokratulojen osalta Tukkutori ylitti talousarvion. Menojen osalta alkuperäinen talousarvio ei riittänyt johtuen pakastamon uudelleenhyväksymisestä johtuvista muutostöistä, joita ei ollut tiedossa budjetointivaiheessa. Myös vuokravastikkeiden osalta tuli korotuksia, joita ei pystytty huomioimaan talousarviota tehdessä. Kaikista menoista 49 % oli Helsingin kaupungin sisäisiä. Näistä energia ja maanvuokra olivat merkittävimmät menoerät. Tuloista vain kolme prosenttia oli sisäisiä, lähinnä vuokratuloja kaupungin toisille virastoille vuokratuista tiloista. Tukkutorin tuottavuusluku oli 94, mikä kertoo sen, että tuottavuus heikkeni vertailuvuoteen 2006 nähden. Indeksi kuvaa tulojen kehittymistä suhteessa tuotantopanoksiin kustannustasoindekseillä korjattuina. Pääsyynä tähän oli aiemmin mainittujen kustannustekijöiden voimakas kasvu. Erityisesti sähköenergian yksikköhinta on noussut yli 60 % kolmen viimeisen vuoden aikana. Kustannusvaikutusta on pystytty osittain pienentämään energian kulutusta vähentämällä, mutta sitä ei pystytty kokonaisuudessaan kattamaan vuokratulojen kasvulla. Tukkutorin vuokrattujen neliöiden määrä oli m 2, millä ylitettiin asetettu tavoite. Vuokrausaste (86 %) jäi kuitenkin kaksi prosenttia tavoitteestaan, mikä johtuu Kalasataman alueella sijaitsevan kiinteistön jäämisestä osittain tyhjäksi. Vuokrausvaikeuksia aiheutti tilan huono kunto ja tilan epäkäytännöllisyys. Rakennus puretaan lähivuosien aikana, joten sen kunnostaminen vuokrauskelpoiseksi ei ole enää taloudellisesti järkevää. Tämän tilan lisäksi vuokraamatta on mm. kellaritiloja, joissa on ajoittain kosteusongelmia. Lisäksi vuokraamatta on ollut tiloja, joiden käyttöä elintarvikelaki rajoittaa ja tiloja, joissa oli meneillään muutostöitä.

19 19 INVESTOINNIT Teknisen palveluyksikön korjausinvestoinnit ja päivittäiset kunnossapito- ja huoltopalvelut kohdistuvat kaupungin omistamien kiinteistöjen ja LVISKAjärjestelmien ylläpitoon ja alueen yleiseen kunnossapitoon. Näillä toimenpiteillä varmistetaan yritysten toiminta- ja kehittymisedellytykset. Lihatukkuhalli Lihatukkuhallin elintarvikelainsäädännön mukaiset korjaustoimenpiteet jatkuivat edelleen, ja laitos hyväksyttiin korjausten jälkeen uudelleen lihalaitokseksi vuonna Silloin toteutettiin vaadittu kulunvalvonta. Lisäksi ruhovarastojen ja käytävien seinät pinnoitettiin helposti puhtaana pidettäviksi hygieniapinnoiksi. Toteutuksen vaativuutta lisäsi se, että yritysten toimintaedellytykset elintarvikevalvonnan ja muiden toimintojen osalta haluttiin turvata koko saneerausprojektin ajan. Tässä onnistuttiin hyvin ja yritysten toimintaan ei aiheutunut katkoksia. Kokonaisuudessaan tähän korjaustyöhön käytettiin kahtena vuonna euroa. Muut investoinnit Vanha suojeltu rakennuskanta on haasteellinen toimintaympäristö ja vaatii jatkuvaa ylläpitokunnostusta ja investointeja. Vuonna 2009 investoitiin yhteensä euroa. Vanhan toimistorakennuksen kellarikerroksen LVISKA -remontti oli suurin yksittäinen urakka. Merkittävä uudistus oli myös pakastamon ja lihatukkuhallin freezium-kylmänsiirtojärjestelmän peruskorjausinvestointi ja käyttökieltoon asetetun vihannesvaraston muuttaminen ns. moniasiakasvarastoksi ja sen uudelleenhyväksyttäminen. Freezium aiheuttaa putkistoon korroosiota, jonka vuoksi järjestelmään jouduttaneen tekemään muutoksia myös lähivuosien aikana. Alueen kulkureiteille maalattiin kaistamerkinnät ja nopeusrajoitukset. Näiden avulla haluttiin parantaa liikenteen toimivuutta. Investointikustannukset 2009 Hallintorakennuksen lviska -saneeraus Lihatukkuhallin muutostyöt Muiden tilojen muutostyöt Pakastamon freezium -pumppujärjestelmä Pakastamon korjaus- ja muutostyöt Lihatukkuhallin vesikaton korjaus Kulunvalvontajärjestelmä Suojellun savupiipun kunnostus Yhteensä

20 20 Tukkutorin tilinpäätöksen tiivistelmä e Talousarvio Toteutuma Muutos euroa Käyttötulot Käyttömenot Toimintakate Poistot Ylijäämä Investoinnit Toimitilojen käyttöaste 88 % 86 % Käyttötalouden ja investointien kehitys vuosina e Tulot Menot Toimintakate Poistot Ylijäämä/alijäämä Investoinnit

21 21 Talousarvion toteuma KÄYTTÖTALOUSOSA TP e TA TP e Ta:n tot.prosentti TP 2008:n ja TP 2009:n %- muutos Myyntitulot Vuokratulot Muut tulot Tulot yhteensä Palkat Muut henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut menot Menot yhteensä Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Tuottotavoite Tilikauden ylijäämä TUNNUSLUVUT Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Asiakastyytyväisyys 4,0 3,3 3,

22 22 Toimitilojen käyttöaste vähintään, % Vuokratut tilat, m Henkilöstön määrä, kpl Tuottavuus (2006 = 100) INVESTOINTIOSA Totetuma TA Totetuma Ta:n tot.prosentti TP 2008:n ja TP 2009:n %- muutos , Peruskorjaukset ja suunnittelu Ylitysoikeus, kvsto kj Ylitysoikeus, kvsto kj , Tietotekniikkahankinnat , Kalustohankinnat Investoinnit yhteensä

KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS. Satsaamme yhä voimakkaammin bioenergiaan.

KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS. Satsaamme yhä voimakkaammin bioenergiaan. KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2011 Satsaamme yhä voimakkaammin bioenergiaan. sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut... 6 Toiminnan kehittäminen...7

Lisätiedot

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department

Toimintavuosi 2002. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department SRV-Viitoset Oy Toimintavuosi 2002 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto

Lisätiedot

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Helsingfors stads fastighetskontor Helsinki City Real Estate Department Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report Toimintavuosi 2001 Årsberättelse Annual report

Lisätiedot

Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus

Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus. Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 2014 Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus Keravan Energia -yhtiöt vuosikertomus 1 2 SISÄLTÖ 4 6 9 10 12 14 16 19 20 22 Toimitusjohtajan katsaus Toiminta-ajatus, strategiset valinnat ja avainluvut Toiminnan

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2010

Vuosi- kertomus 2010 Vuosikertomus 2010 1 Keravan biovoimalaitoksen vihki käyttöön kauppaja teollisuuministeri Mauri Pekkarinen 2.3.2010. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja strategiset valinnat.... 4 Toimitusjohtajan katsaus.............

Lisätiedot

Sisältö / Content. Satamalla uusi strategia. Visio. Strategiset päämäärät. Sataman arvot. 10 Investments and Development in 2009.

Sisältö / Content. Satamalla uusi strategia. Visio. Strategiset päämäärät. Sataman arvot. 10 Investments and Development in 2009. Toimintakertomus - Annual Report 2009 Sisältö / Content 2 Visio Strategiset päämäärät Oulun Satama liikelaitoksen arvot Satamalla uusi strategia 3 Kohti parempia aikoja 4 Heading for better times 5 Investointeja

Lisätiedot

VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto 461,4 Mmk. Käyttökate % 39 % Sijoitetun pääoman tuotto % 13 % Omavaraisuusaste % (sis. liittymismaks.

VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto 461,4 Mmk. Käyttökate % 39 % Sijoitetun pääoman tuotto % 13 % Omavaraisuusaste % (sis. liittymismaks. TOIMINTAKERTOMUS 1999 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MYYNTI JA MARKKINOINTI ENERGIANTUOTANTO SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU KAUKOLÄMPÖ HALLINTO JA TALOUS ENERGIALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen kertomus... 4 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Liitetiedot...8 Hallituksen ehdotus voittovarojen

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2014 Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet Erkka Ryynänen, Laura Oja

Lisätiedot

Kuva: Ann-Kristina Al-Zalimi. Vuosikertomus. Espoonkruunu Oy

Kuva: Ann-Kristina Al-Zalimi. Vuosikertomus. Espoonkruunu Oy Kuva: Ann-Kristina Al-Zalimi Vuosikertomus 2009 Espoonkruunu Oy 1 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Missio, visio, strategia ja arvot...4 Toimintaympäristö...5 Asumiseen vaikuttavat megatrendit...5

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 1/2007 Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön vaikutukset pk-yritysten toimintaan Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma ISBN 978-952-453-312-6

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency 13 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS 5 1.1 Johdon katsaus 5 Ledningens

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Marika Nyyssönen Tapahtumien

Lisätiedot

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3

Sisältö / Contents. Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers PORT OF OULU 3 Toimintakertomus - Annual Report 2007 2 OULUN SATAMA Sisältö / Contents 4 Kaikkien aikojen ennätys 5 An All-Time Record Year 6 Investointeja ja kehitystä vuonna 2007 8 Investments and Development in 2007

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006

SISÄLLYSLUETTELO OULUN ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus.............. 4 Energian tuotanto ja kaukolämpö......... 6 Sähkökauppa..................... 8 Sähkön siirto ja jakelu............... 10 Yrityspalvelut...................

Lisätiedot

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012 2 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista

Lisätiedot

Itä-Suomessa (INSULAVO)

Itä-Suomessa (INSULAVO) Antti Aromaa Ulla Haverinen-Shaughnessy parantaminen Itä-Suomessa (INSULAVO) Liiketoimintamahdollisuuksien arviointi RAPORTTI 9 2012 RAPORTTI 9/2012 Antti Aromaa & Ulla Haverinen-Shaughnessy (INSULAVO)

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004

TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 TOIMINTAKERTOMUS ANNUAL REPORT 2004 OULUN SATAMA Oritkarin satama Nuottasaaren satama 2 satamat SISÄLLYS Satamajohtajan katsaus 4 Liikenne vuonna 2004 6 Toiminta 7 Vuosi 2004 lyhyesti 10 Laatu ja ympäristö

Lisätiedot

Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista. Ramboll Management Consulting

Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista. Ramboll Management Consulting Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muutosehdotusten vaikutuksista Ramboll Management Consulting Trafin julkaisuja Trafi publikationer Trafi publications 11/2010 2 Selvitys ajoneuvojen katsastusluvista

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Kannen kuvat: A. Aaltonen

Kannen kuvat: A. Aaltonen Vuosikertomus 2013 Kannen kuvat: A. Aaltonen SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus.........................

Lisätiedot

HUS-KIINTEISTÖT OY. vuosikertomus

HUS-KIINTEISTÖT OY. vuosikertomus HUS-KIINTEISTÖT OY vuosikertomus 09 2 sisältö HUS-Kiinteistöt Oy lyhyesti... 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Rakennuttamispalvelut... 8 Kiinteistöpalvelut... 10

Lisätiedot

Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus

Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 14/2009 Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus Ilkka Salanne ja Marko Tikkanen Tiekuljetusalan tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007

Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy Vuosikertomus 2007 Espoonkruunu Oy kodikkaasti vuokralla Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 Kiinteistöjen yhteistilojen siivous kilpailutettiin 4 Alalla pula koulutetusta

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA 2013 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Uudistusten vuosi.... 2 Yksiöitä ja yhteisöllisyyttä.... 4 TALOUSOSASTO Tarkkaa taloudenpitoa.... 6 Katse yhä kauemmas....

Lisätiedot

Suomen lentoliikennestrategia

Suomen lentoliikennestrategia Suomen lentoliikennestrategia Ohjelmia ja strategioita 3/2009 2 Suomen lentoliikennestrategia Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 3/2009 ISSN 1457-747X (painotuote) 1795-4037 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services Vuosikertomus Annual Report Global solutions with local services Konsernin liikevaihto (Mmk) 140 133,2 138,6 137,5 120 100 105,4 103,9 80 60 40 20 0 4/96-3/97 4/97-3/98 4-12/98 1-12/99 Konsernin tulos

Lisätiedot