KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto PAIKKA Kehityskeskus, Kauppatie 109, SYO:n luokkatila 154

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 18. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.06.2012. PAIKKA Kehityskeskus, Kauppatie 109, SYO:n luokkatila 154"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto AIKA klo 19:00-21:50 PAIKKA Kehityskeskus, Kauppatie 109, SYO:n luokkatila 154 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Elinkeino- ja maaseutujaoston tilivelvolliset viranhaltijat Yhteistyöstä laatua lomitukseen hanke Kauhavan kaupungin torisäännöt ja -maksut Kehitystoimen säästötavoitteet Talousseminaariin valmistautuminen kehitystoimen 30 osuudella 17 Tiedoksi saatettavat asiat Muut mahdolliset asiat 34

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ruotsala Heimo 19:00-21:50 puheenjohtaja Alestalo Hellevi 19:00-21:50 jäsen Heikkilä Paavo 19:00-21:50 jäsen Kankaanpää Markku 19:00-21:50 jäsen Luoma Mikko 19:00-21:50 jäsen Peltoluhta Sami 19:00-21:50 jäsen Pirttinen Marja-Liisa 19:00-21:50 jäsen Tuhkasaari Timo 19:00-21:50 jäsen Viitala Juhani 19:00-21:50 jäsen Kari Ulla 19:00-21:50 yrityspalvelusihteeri Lahnalampi Janne 19:00-21:50 maaseutupäällikkö Mars Hannu 19:00-21:50 kehitysjohtaja Kuoppala Juha-Martti 19:00-21:50 elinkeino- ja markkinointipääl Khafizova Alfiya 19:00-20:10 Maahanmuuttokoordina attori Aalto Veli-Tapani 19:00-21:15 varajäsen Hietamäki Petrin vj POISSA Kankaansyrjä Mika varapuheenjohtaja Hietamäki Petri jäsen Sorvisto Anna-Leena jäsen Takala Harri jäsen LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Timo Tuhkasaari ja Juhani Viitala. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Heimo Ruotsala Ulla Kari PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Timo Tuhkasaari Juhani Viitala PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla kehityskeskuksessa klo SESTI NÄHTÄVILLÄ

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Elinkeino- ja maaseutujaosto 10 Kuntalain (365/1995) 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kehitysjohtajan esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Pöytäkirjan tarkastajat Elinkeino- ja maaseutujaosto 11 Kehitysjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka aakkosjärjestyksessä ovat Takala Harri ja Tuhkasaari Timo. Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tuhkasaari Timo ja Takala Harrin tilalle Viitala Juhani. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Elinkeino- ja maaseutujaoston tilivelvolliset viranhaltijat Elinkeino- ja maaseutujaosto 12 Valmistelija: Maaseutupäällikkö Janne Lahnalampi Kauhavan kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2009 (kaupunginhallitus / 1) määräävät Elinkeino- ja maaseutujaostoa nimeämään taloussäännön edellyttämät henkilöt, jotka voivat tehdä tavarahankintoja ja hyväksyä niiden laskutuksia. Talousosasto on suositellut tekemään näiden henkilöjen valinnan koko valtuustokaudeksi ja mahdolliset esim. henkilöstön vaihtumisesta aiheuttamat muutokset sitten korjaamaan päätöksellään. Kehitysjohtajan esitys: Elinkeino- ja maaseutujaosto päättää, että maaseututoimen osalta tavarahankintojen suorittajaksi ja vastaanottajaksi valtuustokauden ajaksi nime tään toi mis to sih teeri Satu Kalliokoski ja laskujen hyväk sy jäk si maaseu tupääl likkö Janne Lah nalampi ja kehitysjohtaja Hannu Mars. Kalliokos ken va ra henkilönä voi toimia lomituspalveluohjaaja Miia Raninen ja näi den ol lessa es ty nee nä toi mis to sihteeri Kaisa Peltoniemi ja Lahna lammen va rana vs. lomituspalveluvastaava Pirjo Luoma, sekä näiden ollessa es ty neenä maa seutu asia mies Terho Mäkinen. Elinkeino- ja maaseutujaosto päättää, että lomatoimen osalta tavarahankintojen suorittajaksi ja vastaanottajaksi valtuustokauden ajak si nimetään lomituspalveluohjaaja Miia Raninen ja hänen varahenkilönä Satu Kalliokoski ja las ku jen hy väk sy jäksi vs.lomituspalveluvastaava Pirjo Luoma. Miia Ranisen va ra hen ki löksi ni me tään toi misto sih teeri Kai sa Pel to niemi. Pirjo Luoman va rahen kilöksi ni me tään maa seu tu pääl likkö Janne Lah na lampi, sekä näi den ol lessa es ty neenä maa seu tuasia mies Terho Mä ki nen. Turkishankkeen osalta suorittajaksi ja vastaanottajaksi valtuustokau den ajaksi nimetään han kevetäjä Maria Takala, hänen varahenkilökseen Satu Kal lio koski ja näi den ollessa estyneenä Miia Raninen toimii tehtävässä. Hy väk sy jänä toi mii Janne Lahnalampi ja varahenkilönä Pirjo Luoma se kä näi den ol lessa estyneenä Terho Mäkinen. Elinkeino ja maaseutujaosto päättää, että kehityskeskuksen hallinnon, elinkeinotoimen ja kehittämisen osalta tavarahankintojen suorittajaksi vastaanottajaksi valtuustokauden ajaksi nimetään yrityspalvelusihteeri Ul la Ka ri, hä nen va ra henkilökseen Pirjo Luoma ja näiden ollessa estynee nä Sa tu Kallio koski. Laskujen hy väk sy jäk si ke hi tys joh ta ja Han nu Mars ja hä nen vara henki lökseen elinkeino- ja markkinointipäällikkö Juha-Martti Kuop pa la.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Päätös: Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Yhteistyöstä laatua lomitukseen hanke Elinkeino- ja maaseutujaosto 13 Valmistelija: Lomituspalveluvastaava Sirkka Kronqvist Kehityskeskuksen sekä maataloustuottajyhdistysten yhteispalaverissa tuli esitys hankkeen kautta kehittää Kauhavan paikallisyksikön lomituspalveluja. Hankkeen suunnittelussa nousi esille, että Alajärven lomituksen paikallisyksiköllä on samanlaisia kehittämistarpeita. Hankkeessa olisi mukana kahden seutukunnan muodostamat lomatoimen paikallisyksiköt, jotka muodostuvat kuudesta kunnasta:alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Vimpeli, Soini ja 10 maataloustuottajyhdistyksestä (MTK). Asiantuntijayhteistyössä mukana ovat Mela ja Kuopion Aluetyöterveyslaitoksen maatalousasiantuntijat. Hankkeen tavoitteena on lomahallinnon työprosessien ja työn organisoinnin kehittäminen, työtapojen kehittäminen "yhteinen työpaikka"-ajatuksella mahdollisimman työturvallisiksi huomioiden tilojen olosuhteet ja lomittajien ja yrittäjien yksilölliset ominaisuudet. Riskinkartoituksen kehittäminen lomatoimen ja maatilan yhteisellä työpaikalla, lomahallinnon ja maatalouslomittajien koulutusmallin kehittäminen. Liitteenä hankehakemus kustannusarvioineen. Hanke alkaisi syyskuussa 2012 ja jatkuisi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä ja rahoituksesta 50 % on TEKES/tyke rahaa ja 50 %, kuntien rahoitusta, josta 50 % on Järvi-Pohjanmaan ja 50 % Kauhavan kaupungin osuutta. Tästä rahasta on lomahallinnon palk kojen osuus (Kauhavan osuus ) ja tämä osuus on kir jattu suunnitel maan omavastuuosuudeksi, eli siihen ei tarvitse erikseen vara ta rahaa, koska rahoitusosuus on hal lin non työpanoksen osuutta. Kaupungin erikseen varattava rahoitusosuus on kuluvana vuonna on 3300, vuon na 2013 rahoitusosuus on 9900 ja vuonna 2014 rahoitusosuus on Liitteenä hankehakemus kustannusarvioineen. Alajärven kaupunki hakee hanketta ja Kauhavan kaupunki tekee rinnakkaishakemuksen. Kehitysjohtajan esitys: Elinkeino- ja maaseutujaosto päättää että hankkeeseen lähdetään mukaan. Lomitustoimen kehittäminen on tärkeää saattaa tuottajien ja lomatoimen yhteistyönä tämänhetkisten vaatimusten mukaiselle tasolle.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Hankkeistamalla kehittämistyötä on mahdollista saada lisäresursseja toi mintaan, koska ilman hanketta lomatoimen kehittämiselle ei löydy tarvit tavia resursseja. Lisätietoja: Vs.lomituspalveluvastaava Pirjo Luoma, puh , Päätös: Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Kauhavan kaupungin torisäännöt ja -maksut Elinkeino- ja maaseutujaosto 14 Valmistelija: Elinkeino- ja markkinointipäällikkö Juha-Martti Kuoppala Kauhavan kaupungilla on kolme torialuetta eri kaupunginosissa: Kauhavalla (Lauttamuksentie 1), Kortesjärvellä (Jääkärintie 51) ja Ylihärmässä (Päämajantie 18). Kauhavan kaupungin torinkäyttösäännöt ja myyntipaikkojen lupa- ja vuorausehdot on laadittu ennen kuntaliitosta, joten ne tulee päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta. Liitteenä olevissa Kauhavan kaupungin uusituissa torinkäyttösäännöissä todetaan mm. seuraavaa. - Myyntipaikkojen varaukset tulee tehdä Kauhavan kaupungin Kehityskeskukselta, joka valvoo toritoimintaa. - Isompien tapahtumien osalta, jotka koskettavat koko torialuetta tai suurta osaa siitä, torin käytöstä on tehtävä erillinen vapaamuotoinen anomus, jonka perusteella myönnetään torinkäyttölupa. - Kauppiaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat luvat myyntitoiminnan harjoittamiseen. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä, poliisin, ympäristöviranomaisten sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. - Kaupankäynnin saa aloittaa aikaisintaan klo 7:00 ja se on lopetettava viimeistään klo 18:00. Kaupunki voi rajoittaa tai pidentää myyntiaikaa markkinoiden ajaksi. - Torimyyntipaikasta ei peritä vuokraa ja yksittäisestä myyntipäivästä ei peritä sähkönkäyttömaksuja. - Torikauppaa säännöllisesti tai useamman päivän viikossa torilla harjoittavilta veloitetaan kuitenkin sähkön käytöstä 5,00 /pv + alv. - Torinkäyttölupaa (ks. edellä) hakevien kanssa, sähkön käyttökustannuksista sovitaan erikseen. Esitys: Kehitysjohtaja esittää, että torin käyttösäännöt ja -maksut hyväksytään liitteen mukaisesti. Päätös: Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Kehitystoimen säästötavoitteet Elinkeino- ja maaseutujaosto 15 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2011 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 4,5%:lla vuoteen Kauhavan toimintamenot kasvoivat 8,0%. Kaupungin tulopohjan heikkeneminen nykyiseen tilanteeseen verrattuna sekä nykyinen käyttötalousmenojen nopea kasvu aiheuttavat Kauhavan kaupungin taloudelle merkittäviä tasapainottamistarpeita. Kaupungin talouden tulee pysyä jatkossakin tasapainossa, joten kaupunginhallitus on antanut toimielimille tehtäväksi valmistella mennessä toimenpiteet, joilla asetetut säästötavoitteet saavutetaan. Toimielinten tulee ottaa kantaa myös palvelurakenteeseen pidemmällä aikavälillä tehtävissä oleviin, pysyviä säästöjä tuottaviin toimenpiteisiin. Kehitystoimen budjetti on vuonna 2012 seuraava: Elinkeinotoimi ja kehittäminen e, josta elinkeinotoimen osuus e ja kehittäminen e Maaseutu- ja lomatoimi e, josta lomitustoimi e ja maaseututoimi e. Investointien käyttösuunnitelma e. Esitys: Kehitysjohtaja esittää, että kehitystoimen budjettia ei supisteta. Kehitystoimen tehtävänä on lisätä alueeen vetovoimaa parantamalla Kauhavan kilpailukykyä yritysten toimintaympäristönä ja lisätä alueen sekä yleistä- että asumisvetovoimaa. Kehityskeskus on aloittanut toimintansa nykyisillä resursseilla keväällä Työ on pitkäjänteistä sekä toimien tulokset näkyvät vasta vuosien saatossa. Nykyiset resurssit ovat tehtäviin nähden enemmänkin rajalliset kuin ylimitoitetut. Elinkeinotoimi- kaupunkimarkkinointi ja matkailu työllistävät Kehityskeskusta nykytilassaan ja näiden tehtäväkenttien vaatima työpanos tulee kasvamaan Lentosotakoulun lakkauttamisen takia. Maataloustoimen yhteistyön laajennus Lappajärven ja Evijärven kuntien kanssa lomituspalvelujen samantasoiseksi, vaatii toimiakseen kaikki nykyisin käytettävissä olevat resurssit varsinkin ylimenokauden ajaksi. Lomitustoimen rahoitus tulee kokonaisuudessaan valtiolta, joten säästöt eivät siten paranna kunnan omaa taloutta. Hanke- ja kehittämismäärärahat ovat Kehityskeskuksen osalta ainoa

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto mahdollinen säästökohde. Hankerahoitus on kuitenkin edullinen tapa kehittää sekä omaa että sidosryhmien toimintaa. Päätös: Elinkeino- ja maaseutujaosto hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Talousseminaariin valmistautuminen kehitystoimen osuudella Elinkeino- ja maaseutujaosto 16 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Kaupungin verotulot koostuvat pääosin kunnallisverosta, yhteisöverotuotoista ja kiinteistöveroista. Muita tulonlähteitä ovat esimerkiksi toimintatulot, kuten liikelaitoksista ja osakeyhtiöistä saadut tulot sekä erilaiset palvelumaksut. Verotulojen määrään vaikuttaa eniten asukkaita kertyvä kunnallisvero, joka on suorassa suhteessa asukaslukuun sen rakenteeseen. Asumisviihtyvyys ja työpaikkaomavaraisuus ovat taas keskeisessä asemassa edellisten osalta järjestettävää talousseminaaria silmälläpitäen, Kehitystoimi on saanut toimeksiannon tehdä katsauksen siitä miten kaupungin tuloja voidaan lisätä kehitystoiminnan avulla. Kuten edellä todettiin verotulojen lisäämisen näkökulmasta keskeisenä kohderyhmänä ovat kunnan asukkaat ja yritykset. Verotulojen kasvuun ja myös niiden pysymiseen ennallaan vaikuttavat työikäisen väestön määrä ja työllisyystilanne. Lisäksi väestön ikärakenne, eli huoltosuhde, vaikuttaa tulojen ohella vahvasti myös menoihin. Kasvavassa kunnassa myös luonnollinen väestönkasvu (syntyvyys suurempaa kuin kuolleisuus) ja maansisäinen sekä maan rajat ylittävä muuttoliike on suhdeluvultaan positiivista. Houkutellakseen muuttajia maansisäisesti ja maan rajat ylittävästi, kunnassa tulisi olla tarjolla työpaikkoja niin miehille kuin naisille sekä töitä myös koulutetuille. Tämä voidaan saavuttaa monipuolistamalla elinkeino- ja palvelurakennetta. Muuttajille tulisi olla tarjolla myös monipuolisia asuntovaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin. Myös tonttitarjonnan tulisi kohdata kysyntä, siten että kaavoitettuja tontteja löytyisi kunnasta keskeisiltä paikoilta hyvien liikenneyhteyksien varrelta lähellä palveluita. Tonttitarjonnan ohella merkitystä on myös elinympäristön asumisviihtyvyydellä ja ympäristön vetovoimalla. Väestön ikärakenteeseen vaikuttaa puolestaan syntyvyyden ohella myös se, kuinka paljon kunnassa on peruskoulun ja lukion jälkeisiä koulutusmahdollisuuksia nuorille. Elinkeinoelämän osalta keskeistä on, että kunnassa pystytään edistämään yritystoiminnan edellytyksiä, tukemaan uusien yritysten perustamista ja tulosta tekeviä kasvuyrityksiä, jotka kasvattavat alueen

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto palvelu- ja työpaikkamäärää yritysten investoidessa alueelle. Uusien yritysten perustamisen osalta, kunnassa tulisi olla tarjolla riittävä tietotaito aloittavan yrittäjän liiketoimintasuunnittelun tueksi. Kunnassa pitäisi olla saatavilla myös vapaita toimitiloja ja kaavoitettuja liiketonttialueita erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Myös tieto näistä alueen vapaista toimitiloista ja teollisuustonteista, tulisi olla helposti saatavilla. Kunnan perustehtäviin ei nykyisin kuulu kuitenkaan yritystoiminnan tukeminen suoralla yritystuella. Yritysten kasvua edistää myös alueen ja yritysten kansainvälistyminen. Kansainvälistyminen on monitahoista, kuten ulkomaisten investointien saamista alueelle, yritysten vientitoiminnan aloittamista ja sen kasvattamista sekä maahantuontijana toimimista. Työperäisen maahanmuuton edistäminen on myös osa kansainvälistymistä. Se on yksi keinoista turvata osaavan työvoiman saatavuus myös paikallisille kasvuyrityksille. Työperäisessä maahanmuutossa ensiarvoisessa roolissa on kotouttaminen ja maahanmuuttajan juurrutus alueelle. Jokaisella kunnalla on omat vahvuutensa, jotka vaikuttavat asukkaiden ja yritysten sijoittumiseen alueelle. Elinkeinopolitiikan osana toteutettava kaupunkimarkkinointi on keino kertoa näistä kaupungin vahvuuksista ja tahtotilasta yrityksille ja asukkaille. Sen tavoitteena on tuoda kaupunkia esille ja luoda positiivista mielikuvaa paikkakunnasta, mikä edesauttaa uusien yritysten ja asukkaiden rekrytointia. Kaupunkimarkkinoinnin on perustuttava kuitenkin olemassa oleviin tosiseikkoihin, pelkkä mielikuvamarkkinointi ei riitä. Esitys: Kehitysjohtaja esittää, että Elinkeino- ja maaseutujaosto keskustelee edellä mainitun alustuksen ja kokouksessa läpikäytävien esimerkkien pohjalta tuloja lisäävistä kehittämistoimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä ja joita tulisi esittää Kehitystoimen katsauksessa talousseminaarissa. Keskustelun lähtökohtana ovat seuraavat osa-alueet: 1. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen 2. Uusien yritysten perustaminen 3. Yritysten kasvun edistäminen 4. Yritysten toimitilojen saatavuuden turvaaminen 5. Työpaikkojen määrän lisääminen

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Elinkeinorakenteen monipuolistaminen 7. Kansainvälistymisen lisääminen 8. Asukkaiden määrän kasvu 9. Asukasviihtyvyyden parantaminen 10. Huoltosuhteen positiivinen kehitys 11. Palveluiden tarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen 12. Kunnallisten palveluiden kehittäminen Päätös: Elinkeino- ja maaseutujaosto keskusteli säästötavoitteista ja hyväksyi yksimielisesti kehitysjohtajan esittämät kehittämistoimenpiteet, jotka tullaan esittämään kaupungin talousseminaarissa. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Tiedoksi saatettavat asiat Elinkeino- ja maaseutujaosto 17 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars 1. MTK:n hyvinvointivaliokunnan kirje koskien Elinkeino- ja maaseutujaoston vetoomusta maatalousyrittäjien lomitustoiminnan kehittämisestä. MTK ilmoitti, että asia viedään Paula Risikon huhtikuussa 2012 asettamalle maatalousyrittäjien työhyvinvointityöryhmälle tiedoksi. 2. Kehitystoimen osavuosikatsaus , liite 3. Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus huhtikuulta 2012, Kauhavalla työttömyysaste oli 5,1 4. Viranhaltijapäätökset Kehitysjohtaja esitys: Elinkeino- ja maaseutujaosto merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Merkittiin asiat tietoonsa saatetuksi. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06)

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Elinkeino- ja maaseutujaosto Muut mahdolliset asiat Elinkeino- ja maaseutujaosto 18 Kokouksen alussa Ilkka Peura kertoi elokuvateatteri Y- Kinon toiminnasta jaostolle sekä maahanmuuttokoordinaattori kertoi maahanmuuttajien tilanteesta ja alkukartoituksesta Kauhavalla.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Elinkeino- ja maaseutujaosto Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 10, 11, 12, 16, 17, 18. Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 13, 14, 15. HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kaupunginhallitus Kirkkotie Kauhava sähköposti: fax Pykälät 13, 14, 15. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, Vaasa Faksi: Sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavapäätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä

Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 263 139 Kauhavan kanssa tehdyn ulkomaalaisten kotouttamisselvityksiä Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2015 261 Kunnanhallitus 07.09.2015 Aika 07.09.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 138-142 Otsikko Sivu 138 Lakisääteinen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot