Toimiala- ja klusteriperustainen ennakointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiala- ja klusteriperustainen ennakointi"

Transkriptio

1 Pirkanmaan TE-keskus Ennakointipalvelut -hanke Viestinhallinta Oy Keijo Mäkelä KÄYNNISTYSSELVITYS Pirkanmaan ennakointipalvelut -hanke TE-keskusennakoinnin kehittäminen Pirkanmaalla Toimiala- ja klusteriperustainen ennakointi Maakunnan ja seutujen visiot Vaikutukset - hyvinvointi, kestävä kehitys - uudet työpaikat - kilpailukyky - uudet yritykset - kansainvälisyys - osaava työvoima Hyödyntäminen: Tiedotus ja koulutus: - strategiat - toimialapäivät - tulosohjaus - seutupäivät - kehittämis- ja rahoitusohjelmat - ennakointiportaali - osaamisen kehittäminen - julkaisut Tavoite: Toimialojen Dokumentit: kehittämis- ja innovaatiostrategiat - talouskatsaukset - innovaatiot - toimialaraportit - liiketoimintapotentiaalit - rekrytointi ja koulutus Tausta-analyysit: Tausta-aineistot: - klusterianalyysit - KTM On Line - teknologianalyysit - ikäkortit - ammattirakenneanalyysit - TKTT-kartoitukset - työvoiman tarjonta-analyysit - valmiit muut selvitykset - yritysanalyysit - innovaatioanalyysit

2 1 Saatteeksi Viestinhallinta Oy on määritelty Pirkanmaan ennakointipalvelut -hankkeessa yhteistyökumppaniksi, jonka rooli on ennen muuta ennakoinnin sisällöllisessä asiantuntemuksessa. Viestinhallinta Oy:lle osoitettu toimeksianto oli ( ): Toteutetaan Pirkanmaan ennakointipalvelut hankkeen tuottamien palvelujen potentiaalisten/todennäköisten käyttäjäryhmien/asiakkaiden ennakointitietotarpeet/ennakointiongelmat, mikä muodostaa keskeisen perustan ennakointikonseptin määrittelylle. Ennakointikonseptissa esitetään ennakointimenttely/käytäntö, joilla tuotetaan vastaus tunnistettuihin sekä pysyviin/toistuvíin ennakointiongelmiin että kertaluontoisemmin ilmeneviin ongelmiin. Konsultoinnin sisällöksi kuvattiin sopimuksen liitteessä: Ennakointikonseptin suunnittelu, sen edellyttämien haastattelujen tekeminen virta ja rakenneanalyysejä koskevan suunnittelualustan toteuttaminen, TKTT:n toteutussuunnitelman laatiminen sekä ennakoinnin koulutussuunnitelman laatiminen. Eri sopimuksella voidaan tarvittaessa toteuttaa myös kohdassa B) mainittuja tehtäviä kuten ennakointiportaalin toteutus. Toteutetaan Pirkanmaan ennakointipalvelut hankkeen tuottamien palvelujen potentiaalisten/todennäköisten käyttäjäryhmien/asiakkaiden ennakointitietotarpeet/ennakointiongelmat, mikä muodostaa keskeisen perustan ennakointikonseptin määrittelylle. Ennakointikonseptissa esitetään ennakointimenettely/käytäntö, joilla tuotetaan vastaus tunnistettuihin sekä pysyviin/toistuvíin ennakointiongelmiin että kertaluontoisemmin ilmeneviin ongelmiin. Ennakoinnin tietotarvekartoituksessa selvitetään ne ennakointiongelmat, joihin ennakointijärjestelmällä haetaan vastaukset. Kysymys on tietotarpeiden konkreettisesta määrittelystä ja rajauksesta siten, että ennakointitiedon käytön hyödyntäminen on varmistettu. Ennakointikonseptissa määritellään ne keinot, joilla haetaan vastaus ennakointiongelmiin. Rakenne- ja virta-analyyseissä laaditaan internettiin suunnittelualusta, jonka avulla voidaan toteutettavien kehittämistoimenpiteiden vaikutukset arvioida ja mitoittaa myös pidemmällä aikavälillä. Käytännön haasteena on esimerkiksi suurten ikäluokkien eläköitymisen seuraamusten kuten työvoimatarpeiden

3 2 ammattikohtainen tunnistaminen ja mitoittaminen. Ennakoivaan TKTT:hen laaditaan suunnitelma kyselymenettelyn toteuttamiseksi ja ennakointiosion (perustuen rakenne- ja virta-analyyseihin, klusterianalyyseihin sekä yritysanalyyseihin) toteuttamiseksi. Ennakoinnin koulutus perustuu pieneltä osin yleiseen ennakointikoulutukseen ja pääsosin ennakointikonseptiin. Konsultoinnin aikataulu oli seuraava: 1. Ennakointitarveanalyysin toteutus (haastattelut, sähköpostikysely ja analysointi), sekä ennakointikonseptin suunnittelu mennessä 2. Rakenne- ja virta-analyysien suunnittelualustan toteutus, mennessä. 3. Ennakoivan TKTT konseptin suunnittelu mennessä 4. Ennakoinnin koulutuksen suunnittelu mennessä. Käsillä olevan raportissa esitetään keskeiset johtopäätökset perusteluineen. Liitteissä on kuvattu täydentäviä aineistoja. Excel-muodossa olevat toimialastrategiamallit on toimitettu sekä sähköpostin liitetiedostoina että cd-levyllä. Osa konsultoinnista on tehty suullisesti kuten hankkeen vuoden 2003 toimintasuunnitelman kommentointi ja kansainvälisen seminaarin suunnittelu. Lisäksi hankkeessa on tuotettu case-internet-sivusto (www.viestinhallinta.fi/pep/pirkanmaa), joka sisältää myös edellä mainitut excel-aineistot. Keskeisimmät käynnistyshankkeen tulokset ovat: - ennakointikonseptin kuvaaminen - tietotarvemäärittelyn käynnistäminen ja samalla ennakointiverkoston kartoittaminen - toimialojen klusteristrategiamallin kehittäminen - ikäkorttien kehittäminen - TKTT:n kehittämisehdotukset - ennakoinnin koulutussuunnitelma - muut ehdotukset kuten ennakointiportaalin ja julkaisutoiminnan kehittäminen Merkittävimmät kehittämiskohteita ennakointitiedon tuotannon näkökulmasta ovat: - työvoiman tarjontamallin kehittäminen - klusterianalyysimallin kehittäminen - työvoima- ja koulutustarvekartoitusmenettelyn (TKTT:n) kehittäminen 30. joulukuuta 2002 Keijo Mäkelä

4 3 Sisällys 1 Ennakointikonsepti 2 Ennakoinnin tarve 3 Ennakointikäytännöt 3.1 Ennakoinnin käytäntöjen kokonaisuus 3.2 Toimialastrategiat 3.3 Klusterianalyysit 3.3 Ikäkortit 3.4 Työvoima- ja koulutustarvetutkimukset (TKTT) 4 Ennakoinnin koulutus 5 Toimenpiteet 2003 LIITTEET Liite 1 Ennakointikonsepti ja ennakoinnin menetelmät Liite 2 Ennakointitarpeiden kartoittaminen Liite 3 Toimialojen klusteristrategiat Liite 4 Ikäkortit

5 4 1 Ennakointikonsepti 1.1 Ennakoinnin kokonaisuus ja osat Ennakoinnilla tarkoitetaan tässä tulevaisuuden luotausta ja siihen perustuvasta tulevaisuuden tekemisestä. Kysymys on ennen muuta pirkanmaalaisen työelämän ja sen elinkeinojen innovatiivisesta kehittämisestä. Ennakointikonseptilla tarkoitetaan suunnitelmaa, jonka mukaan ennakointi käytännössä toteutetaan. Ennakointikonsepti sisältää yhdeksän osaa, ulottuvuutta tai vaihetta: 1 Ennakoinnin hyödyntäminen eli ennakointi päätöksenteossa, toiminnassa ja kehittämisessä (ennakoinnin käyttötarkoitus) 2 Ennakoitavat ilmiöt ja ennakointiongelma (ennakoinnin täsmällinen tarve) 3 Ennakoinnin menetelmät ja menettelyt (ennakointiongelmien ratkaiseminen) 4 Ennakoinnin käytännöt ja prosessit (ennakointitiedon tuottaminen) 5 Ennakointitieto ja näkemykset (ennakoinnin tulokset, arvottaminen, hiljainen tieto) 6 Ennakoinnin tietojärjestelmät (ennakoinnin tietoperusta ja tulosten hallinta) 7 Ennakointiverkosto ja muut ennakoinnin kansalliset ja kansainväliset toimijat 8 Ennakoinnin koulutus/oppiminen 9 Ennakoinnin arviointi Kyseiset vaiheet voidaan ymmärtää myös kehäksi siinä mielessä, että ennakoinnin kehittäminen voidaan aloittaa mistä vaiheesta tahansa ja edetä valitusta vaiheesta muihin osiin. Ennakointi päätöksenteossa, toiminnassa ja kehittämisessä (1) TE-keskuksessa ennakoinnin tarve perustuu: 1 Strategioihin (kehittämisohjelmiin) 2 Tulosohjaukseen 3 Taloussuunnitteluun 4 Projektiohjelmiin ja yksittäisiin projekteihin (mm. EU:n tukemat rahastot, Tekesin ohjelmat) 5 Laatutyöhön

6 5 6 Arviointiin (evaluointiin) 7 Neuvontatoimintaan (mm. yritysneuvonta, ammatinvalinnanohjaus) Pirkanmaan ennakointiverkoston muilta toimijoilta on tunnistettavissa vastaavia periaatteessa ennakointiin tukeutuvia prosesseja. Toistaiseksi ennakoinnin liittymät toimintaprosesseihin ovat pääsääntöisesti löyhät ja kehittymättömät. Päätöksenteon, toiminnan ja kehittämisen aikajänteestä riippuu ratkaisevasti ennakoinnin tarve. Huomattava osa toiminnasta elää kulloisessakin hetkessä ja päätöksenteossa on usein kysymys vastaamisessa ulkoisiin impulsseihin tai sisäisiin ongelmiin, ilman että ennakoinnille olisi erityistä sijaa tai tarvetta. Toisin sanottuna ennakointia ei ole syytäkään kytkeä kaikkeen mahdolliseen päätöksentekoon. Selkeimmin ennakointi liittyy strategioihin, etenkin tulevaisuutta rakentaviin strategioihin ja näitä tukeviin projektiohjelmiin. Mikäli strategia luodaan EU:ssa ja kansallisessa keskushalinnossa, alueellisen ennakoinnin tarve on vähäinen kuten perinteisesti on ollut. Alueiden rooli itsenäisinä toimijoina näyttäisi kuitenkin lisääntyvän. Itsenäisyydessä kysymys ei ole niinkään hallinnollista päätöksistä vallan ja vastuun jaosta, vaan osaamisesta ja ennen muuta ennakointiosaamisesta. Päätöksenteon ja toiminnan kehittämistä tulee arvioida ennakoinnin näkökulmasta. Hyväkin ennakointi voi jäädä hyödyntämättä, mikäli päätöksenteosta puuttuvat hyödyntämismekanismit. Kunkin päätöksenteko- tai toimintaprosessin kohdalla voidaan helposti arvioida, miten pitkä aikajänne on tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi tulostavoitteet asetetaan tyypillisesti lyhyen aikajänteen tavoitteina. Pidemmän aikajänteen tavoitteet voitaisiin asettaa esimerkiksi vaikuttavuustavoitteina ja strategioina, joihin sitoudutaan. Tässä yhteydessä ei esitetä yksityiskohtaisia ehdotuksia päätöksenteon kehittämiseksi, mutta korostetaan näkökulman merkitystä. Mikäli päätöksenteko ja toiminta perustuu lyhyeen aikajänteeseen ja akuutteihin tarpeisiin, ennakoinnille ei ole tarvetta. Toimenpiteenä ehdotetaan TE-keskuksen päätöksenteko-, valmistelu-, ohjaus- ja muut prosessit arvioidaan ennakoinnin näkökulmasta joko laatutyön tai erillisen evaluoinnin yhteydessä. Vastaavaa arviointia ehdotetaan toteutettavaksi myös muiden Pirkanmaan ennakointiverkoston toimijoiden osalta. Kysymys arvioinnissa on ennen muuta siitä, missä kohden keskipitkä ja pitkä aikajänne tulee ja on mahdollista ottaa huomioon. Eräs

7 6 mahdollisuus on, että Ennakointipalvelut rahoittaa riippumattoman evaluoinnin sitä haluaville ennakointiverkoston toimijoille. Ennakoitavat ilmiöt ja ennakointiongelmat (2) Ennakoinnin kohteet perustuvat käytännön päätöksentekoon ja toimintaan. Yhtäältä ennakoinnin tehtävänä on tuoda virikkeitä, heikkoja signaaleja tai muita enteitä, jotka tulisi ottaa huomioon. Ennakointi itsessään elää ajan mukana. Kun 1990-luvulla skenaariot ja Delfi-analyysit olivat suosittuja, nyt muotiasioita ovat innovaatiota ja teknologiaennakointi. Ennakoinnin kohde on eräänlainen ikuisuuskysymys eli jatkuvan tai toistuvan pohdinnan alainen. Ennakoinnin kohteet voidaan jäsentää 1) systeemisesti ilmiöistä kuten väestömuutokset, toimialakehitys tai teknologian kehitys. tai 2) ongelmakeskeisesti kuten rakennetyöttömyys, suurten ikäluokkien ikääntyminen tai innovaatiot. Ilmiöiden luonne vaikuttaa merkittävästi ennakoinnin aikajänteeseen. Ääripäinä voidaan pitää toisaalta kuukausiin tai korkeintaan vuosien elinkaariin yltäviä matkapuhelinmallien elinkaaria ja toisaalla tuhansiin vuosiin yltävää ydinjätteen loppusijoitusta. Ilmiön kehitysvaihe vaikuttaa ennakoinnin tarpeeseen. Kehittyvään ja kasvavaan ilmiöön kuten tietotekniikkaan liittyy tulevaisuuden tekeminen. Suhteellisen tasaisen kehityksen ilmiöissä kuten maataloudessa ennakoinnissa painottuu tulevaisuuden tarkkailu. Nopeasti supistuvissa toiminnoissa kuten aiemmin tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa kysymys on sopeutumisesta ja puolustautumisesta. Periaatteessa kaikilta toimialoilta on tunnistettavissa kasvavia, tasaisen kehityksen ja supistuvia toimintoja. Tunnistamalla ilmiöiden elinkaaret ja mahdolliset tulevaisuustilat saadaan käsitys muutoksesta, missä on ennakoinnin ydin. Systemaattisesti, järjestelmällisesti ja kattavasti ennakoitavia ilmiöalueita ovat: 1 Toimialakehitys (24 toimialaa) 2 Klusterikehitys (kansainväliset, alueelliset ja paikalliset klusterit)

8 7 3. Teknologiaennakointi (teknologian kehitys ja vaikutusten arviointi) 4 Väestökehitys (ikääntyminen, muuttoliike) 5 Työvoiman tarjonnan kehitys (työlliset, työttömät, nuoret, muuttaneet) 6 Osaamis- ja koulutustarpeet Kertaluonteisia tai aikaansa eli tähän hetkeen sidottuja merkittäviä ennakointiongelmia ovat: 1 Uusien liiketoimintojen, yritysten ja työpaikkojen luominen, noin korkean teknologian työpaikkaa ja noin matalan koulutusasteen työpaikkaa 2 Suurten ikäluokkien eläköityminen vuoden paikkeilla 3 Kolmannen sukupolven tietoteknologian soveltaminen 4 Euroopan unionin laajeneminen 5 Maatalouden sukupolvenvaihdokset 6 Kaupan rakennemuutos ja sähköien kaupankäynti 7 Julkista palvelutuotantoa korvataan yksityisellä 8 Julkisen talouden ja etenkin kuntien vaikeudet 9 Rahoitusohjelmien kuten EU:n rahastojen hankkeiden suuntaaminen Ennakoinnin painopisteiksi ja luotavan ennakointijärjestelmän ja -palvelujen ytimeksi ehdotetaan Pirkanmaan elinkeinostrategioita tukevaa ennakointia seuraavasti: - toimialakehitys ja niihin liittyen muutosten ja kehittämistoimenpiteiden vaikutusten mitoitus - klusterikehitys ja niihin liittyvien innovaatioiden ja teknologioitten ennakointi - työvoiman tarjonnan kehitys ja siihen liittyen työllisyyden, työttömyyden ja uuden työvoiman tarjonnan ennakointi Ennakoinnin hyödyntämisen painopisteisiksi ehdotetaan: 1. Kehittämisstrategia (elinkeinot, teknologia ja osaaminen) 2. Kehittämis- ja rahoitusohjelmien suuntaaminen 3. Työvoima- ja koulutustarpeet 4. Ohjaus- ja neuvontatoiminnan tarpeet 5. Ennakointipalvelut ennakointiverkostolle

9 8 Ennakoinnin menetelmät ja menettelyt (3) Ennakointimenetelmällä tarkoitetaan menettelyä tai mallia, jonka avulla ennakointiongelma ratkaistaan tai ainakin luodaan edellytykset sen ratkaisemiselle. Yksittäisiä ennakointimenetelmiä on lukuisia: Yhdistelemällä eri menetelmiä kuten skenaariot ja delfianalyysi, saadaan lisää variaatioita. Ennakointimenetelmien soveltaminen on sidoksissa sovelluksen viitekehykseen (kontekstiin) ja riippuu menetelmän kulloisistakin soveltajista. Kukin ennakointiprosessi on ainutkertainen. Näistä syistä johtuen vakiintuneita ennakointikäytäntöjä on suhteellisen vähän ja ennakointi avautuu pirstaleisena. Eräissä tapauksissa jatkuvuutta on saatu aikaan tuotteistamalla menetelmiä kuten PT-malli (pitkän aikavälin työvoiman kysyntä- ja tarjontaennuste), TUBARO (tulevaisuusbarometri), MITENNA (koulutuksen määrällinen suunnittelu), MARE (maakuntien ammattirakenne-ennusteet) ja Osaamistarvebarometri (toimialoittaisiin yrityshaastatteluihin perustuva kvalifikaatiotietokanta). Ennakointikonseptin rungoksi esitetään toimialoittaista lähestymistapaa, jota tuetaan muilla ennakointimenettelyillä ja jota muut menettelyt tukevat. Toimialoja on jäsennystavasta (yksityiskohtaisuuden tasosta) riippuen kappaletta. Lähestymistavassa on yhdistetty usein erillisinä ja vaihtoehtoisina nähdyt neljä lähestymistpaaa: 1) toimialaanalyysit, 2) klusteri- eli verkostoanalyysit, 3) teknologia-analyysit eli teknologiaennakointi ja -arviointi sekä 4) innovaatioanalyysit. Toimialaperustainen ennakointimenettely sisältää seuraavat kehittämisen kohteet: a)toimialoittaiset asiantuntiryhmät, joihin kuuluu noin viisi pirkanmaalaista elinkeino elämän visionääristä asiantuntijaa ja Ennakointipalvelut -hankkeen tuki. Ryhmien tehtävänä on valmistella sisällöllisesti toimialastrategiat (b), toimialaseminaarit (c) ja erikseen tilattavat tai muutoin organisoitavat syvemmät analyysit (e ja f). Asiantuntijaryhmät kokoontuvat keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Asiantuntijaryhmät kootaan yhteistyössä Tampereen kauppakamarin kanssa. b) Toimialastrategiat. Kullekin toimialalle laaditaan toimialastrategia, jonka ydin on toimialan kehittämisinnovaatioiden tunnistamisessa ja konkretisoinnissa. Toimialastrategiat

10 9 perustuvat sekä toimialastrategiamalliin (ks. tämän raportin luku x) ja erillisanalyyseihin (ks. kohdat f ja e). Toimialastrategiat kiteytetään Pirkanmaan talouskatsauksiin. c) Toimialaseminaarit ennakointiverkostolle ja ao. toimialojen yrityksille. Kunkin toimialan kehitysarviot julkistetaan toimialaseminaareissa, mistä muodostetaan pysyvä tai toistuva käytäntö. Saman toimialan tulevaisuutta arvioidaan keskimäärin kerran vuodessa. Toimialojen järjestykseen vaikuttaa niiden ajankohtaisuus (ongelmat, haasteet, tehdyt selvitykset). Kullekin kohderyhmän potentiaaliselle osallistujalle tarjotaan mahdollisuus osallistua 1-2 seminaariin, joskin laajempikin osallistuminen on mahdollista mutta ei välttämättä ajankäytöllisesti tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi yrityskäyntejä tekevät ovat toimialaseminaarien keskeinen kohderyhmä, minkä tavoitteena on vahvistaa yrityskäyntejä tekevien toimialaosaamista ja vahvistaa tätä kautta konsultatiivista roolia. d) Toimiala-aineistot. Asiantuntijaryhmien ja toimialaseminaarien käyttöön kootaan soveltuvin osin vakiomuotoiset aineistot, joita ovat KTM:n toimialaraportit, KTM On Linesta poimitut toimialaa koskevat tiedot, toimialan ikäkortti sekä TKTT-analyysien raportit. Muita satunnaisemmin saatavia aineistoja ovat kansainväliset teknologiaennakoinnit (esimerkiksi internetistä), pirkanmaalaiset klusteri-, teknologia- ja yritysanalyysit (em. kohdat 4. ja 5.) sekä muut mahdolliset selvitykset kuten kansalliset teknologiaennakoinnit ja muiden TEkeskusten tekemät analyysit ja mahdolliset osaamistarvebarometrin (Baronetti) sovellukset. e) Klusterianalyysit, joiden tärkein rooli on toimialojen uusiin ja kasvaviin liiketoimintoihin tähtäävien innovaatioiden tunnistamisessa. Kysymys laajasti myös sosiaalisista toimintatapoihin ja asiakaskäyttäytymiseen vaikuttavista innovaatioista. Klusteri tarkoitetta liiketoimintaverkostoa, johon myös useat julkiset tahot kuten TE-keskukset ja oppilaitokset kuuluvat. Klusterianalyysit ylittävät tyypillisesti perinteiset toimialat. Esimerkiksi rakennusklusteri sisältää varsinaisen rakentamisen lisäksi (rakentamisen toimiala), rakennustarvikkeet ja valmistalot (teollisuus) sekä rakennusten suunnittelu ja kiinteistöjen myynti ja hallinta (liike-elämän palvelujen toimiala). Yhtäältä kysymys voi olla täsmäennakoinnista, jossa voidaan pureutua sisällöllisesti kapeaan mutta laajavaikutuksiseen ilmiöön kuten langattoman tiedonsiirron soveltamiseen. Toimialoittaiset asiantuntijaryhmät toimivat näiden hankkeiden ohjausryhminä. f) Teknologiaennakointi voidaan lukea niin haluttaessa erityiseksi klusterianalyysityypiksi. Teknologia on niin merkittävä toimialojen kehitykseen vaikuttava tekijä, että sen ennakointi on perusteltua. Toimialoittaiset asiantuntijaryhmät toimivat myös näiden hankkeiden ohjausryhminä. Toisin sanottuna asiantuntijaryhmän tehtävänä

11 10 on perustella, on tarvetta tehdä laajempi klusterianalyysi vai teknologia-analyysi. Teknologiaennakoinnin toteutukseen vaikuttaa keskeisesti PITENNA-konseptin toteuttaminen ja siinä erityisesti TTKK:n rooli. g) Toimialaennakointiin varataan Ennakointipalvelut -hankkeessa päätoiminen tai sitä vastaava henkilöresurssi (tiedonkeruu, toimialaseminaarien käytännön järjestäminen, asinatuntijaryhmien sihteerityö). Toimialaennakointia täydentävät ennakointimenettelyt ovat seuraavat: 1) Toimialastrategioiden mitoitukseen on kehitetty toimiala- ja ammattirakenteen ennakointiin perustuva klusteristrategiamalli. Mallin avulla mitoitetaan kunkin päätoimialan klusterien ja niiden taustalla olevien innovaatioiden vaikutus työllisyyteen. Klusterit on ryhmitelty kansainvälisiin makroklustereihin, toimialatyyppisiin alueklustereihin sekä paikallisiin mikroklustereihin. Klusterikehityksen taustalla ovat ennakoidut innovaatiot ja teknologinen kehitys, mikä ennakoidaan klusterianalyyseissä. Mallia voidaan tarkentaa ja syventää käyttämällä yksityiskohtaisempaa toimialaluokitusta, KTM:n toimialaraporttien, KTM On-linen aineistojen avulla ja toimialojen ikäkorttien avulla. Vuoden 2000 väestölaskennan mukaiset ikäkortit voidaan tehdä yksityiskohtaisella toimialajaolla. Tarkastelut tehdään jatkossa myös seutukunnittain. 2) Ikäkortit. Ikäkortilla tarkoitetaan työvoiman ammattikohtaisen ikärakenteen kuvaamista ja analysointia. Työvoima on jaettu kymmenvuotisikäryhmiin. Ammattiluokitus on hierarkialtaan kolmiportainen, jolloin yksityiskohtaisin taso käyttää Tilastokeskuksen 3- numerotason ammattiluokitusta. Ikäkorteilla on kuvattu sekä koko Pirkanmaan, sen kuuden seutukunnan ja näiden sisältämien kuntien työvoima. Ikäkorteissa on vuoden 1995 tilannetta kuvaava tieto. Vuoden 2000 ikäkortit on luotavissa väestölaskennan valmistuessa lähikuukausina. Ikäkortista voidaan päätellä 1) ammattien ikärakenteen tasapainoisuus; 2) eläköitymisen volyymi ja 3) uuden työvoiman sijoittuminen ammatteihin. Myös 4) parhaassa työiässä olevien määrätietoa voidaan hyödyntää arvioitaessa kuhunkin ammattiin liittyviä määrällisiä koulutustarpeita. Ikäkortin avulla voidaan arvioida myös valitun alueen kehittämisen realistisuutta so. ammattirakenteesta voidaan päätellä seutukunnan ja sen yksittäisten kuntien työvoiman osaamispotentiaali. Nyt ikäkortit on laadittu koskien työllistä työvoimaa. Työttömyyden ja erikseen rakennetyöttömyyden kuvaaminen ikäkorteilla on tarpeen, jotta työvoiman tarjonnasta saadaan kokonaiskuva.

12 11 Työttömyys voidaan kohdentaa ammatteihin vain tietyissä tapauksissa kuten työttömiksi jääneiden kohdalla. Muiden osalta ammattiluokituksen sijaan voidaan käyttää työttömyystyyppejä. Uuden työvoiman (nuoret) potentiaali voidaan ryhmitellä pääasiallisen toiminnan mukaan. Ulkomaisen työvoiman luokittelussa luokittelu voi perustua lähtömaahan. 3) Työvoima- ja koulutustarvetutkimuksella kootaan yrityksistä yrityskäynneillä erityisesti välitöntä työvoima- ja koulutustarvetietoa rekrytointi- ja koulutuspalvelujen tueksi. TKTT menettelyn kehittämiskohteita ovat yhteenvetoraporttien kehittäminen, tiedonkeruun automatisointi ja reaaliaikaistaminen sekä haastattelujen tukeutuminen toimiala- ja klusteriennakointiin. TKTT:ssä on kerätty data syytä ryhmitellä ja analysoida toimialoittain, millä varmistetaan yhteensopivuus muun ennakointijärjestelmän kanssa. 4) Yritysanalyyseillä selvitetään TKTT:tä syvällisemmin ja analyyttisemmin yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämis- ja osaamistarpeet. Yritysanalyysimenettelyksi on kehitetty muun muassa Monitaitoanalyysi. Myös klusterianalyysit edellyttävät tuekseen muutaman kärkiyrityksen analyysiä. Yritysanalyyseihin liittyy eräitä ongelmia: analyysit ovat suhteellisen raskaita ja resursseja vaativia, analyysien tekeminen edellyttää korkeaa osaamista ja analyyseissä paljastuvien liikesalaisuuksien julkinen raportointi ei ole mahdollista. Perinteisiin yritysanalyyseihin ei ole juurikaan sisältynyt ennakointia eikä osaamistarpeitten kartoitusta. Niitä on hyödynnetty lähes yksinomaan ao. kohdeyrityksissä pyrkimättä raportoimaan toimiala- ja klusteritason muutoksia, mitä olisi saatavissa melko helposti selville analysoimalla benchmarking-yrityksiä. 5) Erillisselvityksiä on tarpeen toteuttaa tapaus- ja ongelmakohtaisesti. Työelämässä on monia leikkaavia ilmiöitä kuten työkyky, tasa-arvo, logistiikka tai tietotekniikan soveltaminen, joita voidaan ennakoida omina kokonaisuuksinaan. Myös heikot signaalit saattavat antaa aihetta erillisselvityksiin. 6) Ammattien kvalifikaatioanalyysit. Ammattikohtaisten osaamisalueiden tai kvalifikaatioiden ennakointiin on kehitetty Osaamistarvebarometri (tuotemerkki Baronetti), joka systemaattinen useita tuhansia kvalifikaatiota sisältävä tietokanta. Painopiste on välittömissä kvalifikaatiotarpeissa. Tulevaisuutta luotaava kvalifikaatioiden analyysi edellyttää tuekseen klusterianalyysejä, mitä kautta osaamistarpeiden taustalla olevat

13 12 muutostekijät voidaan tunnistaa. Tähän on syytä palata sitten kun käytettävissä on toimiva klusterianalyysijärjestelmä. Nämä ennakointimenettelyt kattavat keskeisimmät ennakoitavat ilmiöalueet. Menettelyt tukevat toisiaan ja muodostavat loogisen kokonaisuuden. Menettelyissä on laadulliset (klusteri- ja innovaatioanalyysit) että määrälliset painotukset (toimialojen mitoitusmallit). Samoin osassa painottuu pidempi aikajänne (1-3) ja osassa lyhyempi (4-5). Osassa taas painottuu työelämän kehittämiseen, osa työvoimakysymyksiin ja osa osaamistarpeisiin. Eräät menetellyt on kehitetty selväpiirteisiksi (toimiala- ja ammattirakennemallit, ikäkortit), jotkut taas edellyttävät kehitystyötä (klusterianalyysit, yritysanalyysit, TKTT). Kaikkia menettelyjä koskee raportoinnin kehittäminen, missä tavoitteena on määrämuotoisten eli toistetavissa olevien yksinkertaisten ja johtopäätöspainotteisten raportointimallien kehittäminen. Välittömästi sovellettaviksi ennakointimenettelyiksi ehdotetaan seuraavia: 1. Toimialaennakointi, joka on kuvattu edellä kohdissa a-g 2. Klusteri-, teknologia- ja innovaatioanalyysit 3. Toimialastrategioitten mitoitus (toimialojen klusteristrategiamalli) 4. Työvoiman tarjonnan ja kysynnän ikäkortit (toimialoittaiset, seutukunnittaiset, kunnittaiset) 5. Työvoima- ja koulutustarvekyselyt (TKTT) 6. Yritysanalyysit (esimerkiksi Monitaitoanalyysit) 7. Erillisselvitykset ongelma- ja tapauskohtaisesti Seurattavia asiakokonaisuuksia ovat valtakunnalliset ja pirkanmaalaiset kehittämisstrategiat ja ohjelmat: 1. Maakuntastrategia 2. Osaamiskeskusohjelma 3. Aluekeskusohjelma 4. Suomi 2020-ennakointi 5. Pirkanmaan teknologiaennakointi (PITENNA) 6. Teknologiaennakointi (KTM, Tekes, VTT) 7. Muiden TE-keskusten ennakointi (etenkin Uusimaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi)

14 13 8. Seutuohjelmat ja hankkeet 9. Kuntien/kaupunkien elinkeinostrategiat Seurattavia asioita/kohteita ovat: 1. Kansainvälinen ja kansallinen talouskehitys (tutkimuslaitosten ennusteet ja barometrit) 2. EU:n kehitys, strategiat ja päätökset 3. Kansallinen kehitys ja eri hallinnonalojen kehittämisstrategiat 4. Väestökehitys, etenkin kansainvälinen ja alueellinen muuttoliike 5. Kaavoitus (seutukaavat, asemakaavat) 6. Suuret kehittämishankkeet (esimerkiksi etampere) 7. Ennakointia tukevat barometrit 8. Tulevaisuuden tutkimus ja muu ennakointi Ennakoinnin käytännöt ja prosessit (4) Ennakointitietoa tuottavat ennakointikäytännöt ja -prosessit ovat seuraavat: - toimialojen klusteri- ja innovaatiostrategiat - seutujen elinkeinostrategiat - klusterianalyysit - yritysanalyysit - työvoima- ja koulutustarvekyselyt - ennakointiverkoston kehittäminen - ennakoinnin koulutus - ennakoinnin raportointi ja tiedottaminen Ennakointitieto ja näkemykset (5) Ennakointiin liittyvää tietoa on useaa eri tyyppiä: - tulevaisuutta koskeva suhteellisen varma tieto kuten ennusteet ja megatrendit - asiantuntijoiden näkemykset ja valistuneet arvaukset tulevasta kehityksestä - tulevaisuutta koskevat päätökset ja ratkaisut kuten EU:n laajeneminen

15 14 - tulevaisuutta koskevat omat ratkaisut ja valinnat kuten voimakkaimmin kehitettävien klusterien valinta - ennakoinnin menetelmät, mallit ja ennakointiosaaminen - ennakoinnin tietolähteet, tietokannat ja ennakointiraportit - ennakointia tukeva historiatieto kuten tilastot Toteutettava ennakointikonsepti sisältää kaikki nämä tasot. Perimmältää kysymys tulevaisuutta koskevasta tiedosta on filosofisesti vaikea (filosofit puhuvat epistemologiasta). Kun lähtökohtana on hankkia suhteellisen varmaa tietoa tai ylipäätään jotain tietoa nyt tehtävien päätösten perustaksi, tulevaisuustieto on luonteeltaan samanlaista kuin emnnyttä aika ja nykyhetkeä koskeva tieto. Ennakoinnin tietojärjestelmät (6) Ennakoinnin tietojärjestelmä sisältää sähköisessä muodossa: 1: Ennakointitietoa, ennakointilinkkejä ja ennakointimenetelmiä välittävän sekä ennakointiverkostoa tukevan ennakointiportaalin (internet) 2. Ennakointiraportit, painetut ja sähköiset raportit sisältävät tiiviitä katsauksia ja yhteenvetoja etenkin ennakoinnin tuloksista 3. Ennakointikoulutuksen tuen sisältäen koulutustapahtumat ja ilmoittautumismenettelyn 4. Tapahtuma- ja koulutuskalenterin sekä muun vastaavan informaation, mahdollisen kysymys- ja keskustelufoorumin Ennakointiportaalista löytyvät keskeisimmät tarkkailtavat raportoinnit, barometrit ja muut aineistot. Painettuna, monistettuina tai atk-tulosteina tuotetaan: 1. Yhteenvetoraportteja 2. Analyysiraportteja Ennakoinnin julkaisusarjan perustaminen on syytä harkita erikseen.

16 15 Eräs ennakoinnin koulukunta painottaa nimenomaan tietojärjestelmien merkitystä ennakoinnissa (mm. KTM On Line, Etelä-Suomen läänihallituksen AKE-projekti, Opetushallituksen ENSTI-hanke). Puhtaasti tietojärjestelmäperustainen lähestymistapa johtaa tietokantoihin, jotka sisältävät saatavilla olevaa tietoa pelkästään menneestä kehityksestä. Näitä järjestelmiä ei ole muodostettu ennakointitiedon kysynnästä käsin vaan lähtien saatavilla olevan tiedon tarjonnasta. Sinällään tällaiset tietokannat ovat ennakoinnissa hyödyllisiä. Ennakointiverkosto ja muut ennakoinnin toimijat (7) Ennakointiverkoston ydin koostuu pirkanmaalaisista toimijoista. Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon muuta kansalliset ja kansainväliset ennakoijat. Pirkanmaan ennakointiverkostoon kuuluvat: - TE-keskuksen rooli ennakointitiedon hyödyntäjänä ja tuottajan liittyy ennen muuta elinkeino-, teknologia ja työvoimastrategioihin sekä koulutustarpeisiin - Pirkanmaan liitto, jonka rooli ennakointitiedon hyödyntäjänä liittyy ennen muuta maakuntastrategiaan mutta myös alueelliseen innovaatiojärjestelmään ja teknologiaennakointiin. Tiedon tuottajana maakuntastrategia on keskeisin tuote - Länsi-Suomen lääninhallituksen ennakointitiedon tarve liittyy koulutustarpeiden ennakointiin ja tiedon tuottaminen painottuu koulutustarpeeseen, koulutuksen kysyntään ja koulutustarjontaan - Tampereen teknillisen korkeakoulun rooliennakointitiedon hyödyntäjänä ja tuottajan liittyy teknologia- ja innovaatioennakointiin; näkökulma on Pirkanmaata laajempi - Tampereen yliopiston rooli ennakointitiedon tuottajana liittyy tietoyhteiskuntakehityksen, työelämän kehityksen ja aluekehityksen ennakointiin - Ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen ennakointitarpeet liittyvät koulutuksen laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin. Ennakointitiedon tuottajina nämä toimivat lähinnä erillisprojektien kuten yrityskyselyjen toteuttajina. - Seudullisten kehitysyhteisöjen rooli ennakointitiedon hyödyntäjinä liittyy seutustrategioihin ja seutujen elinkeinojen ja koulutuksen kehittämiseen

17 16 - Kaupunkien ja kuntien ennakointitiedon hyödyntäminen ja tuotanto liittyy ennen muuta elinkeinojen ennakointiin, julkisten palvelujen tuotannon ennakointiin ja kaavoitukseen. - Yrittäjäjärjestöjen ennakointitiedon hyödyntäminen liittyy jäsenyritysten tulevaisuuden ja kehittämistarpeiden ennakointiin ja ennakointitiedon tuotanto barometrityyppiseen kehitysnäkymä-, työvoima- ja koulutustarvetiedon tuottamiseen - Yritykset hyödyntävät ennen muuta klusterianalyysejä ja niiden kohdennettuja ennakoivia yritysanalyysejä. Ennakointitiedon tuotanto liittyy TKTT-kartoituksiin, yritysanalyyseihin ja toimintaan ennakoinnin asiantuntijaryhmissä. Suuret yritykset voivat välittää ja tuottaa analysoitua ennakoivaa tietoa esimerkiksi kansainvälisten markkinoiden kehityksestä. Muita huomioon suomalaisia otettavia toimijoita ovat: - Eduskunta (selonteot ja mietinnöt), KTM (teknologiaennakointi), Opetusministeriö (Koulutustarjonta 2008), Työministeriö (Työvoima 2020), VNK (tulevaisuusfoorumit ja - selonteot), Suomen Kuntaliitto (Suomi 2020) - Muut TE-keskukset, etenkin Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen - Tutkimuslaitokset kuten Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ETLA, PT, PTT, VATT, VTT yliopistot - Tilastokeskus - Ennakoinnin konsulttiyritykset Kansainvälisistä tahoista mielenkiintoisimmat ovat: - European Commission FORE:n verkosto (mm. alue-ennakoinnin opas) - IPTS (Institute for Perspective Technological Studies, European Commission) - useiden maiden teknologiaennakointi (Englanti, Saksa, Japani, USA)

18 17 Ennakoinnin koulutus (8) Ennakointikoulutuksen päätyypit ovat: - oppiminen ennakointihankkeissa - toimiala- ja klusteriseminaarit - ennakoinnin menetelmäkoulutus - ennakoinnin pätevöitymiskoulutus Ennakoinnin arviointi (9) Ennakointitoiminnan arviointikriteereinä voidaan käyttää seuraavia: 1) Hyödynnettävyys ja ennakoinnin osuus, mihin liittyy aitojen ja täsmällisten ennakointiongelmien tunnistaminen ja määrittely. Ennakoinnin tulisi vastata ennen muuta merkittäviin kysymyksiin. Ennakoinnilla tulee olla yhteys päätöksentekoon. 2) Innovatiivisuus, mikä tarkoittaa ennakoinnin luovaa varautumiskykyä ja kykyä tuottaa konkreettisia ja merkittäviä innovaatioita. 3) Aikajänne, millä arvioidaan tulevaisuuden luotauksen aikaulottuvuutta. 4) Läpinäkyvyys, mikä tarkoittaa ennakointiin sisältyvien päättelyketjujen ja perusteiden avaamista ja julkistamista 5) Asiantuntijuus, millä arvioidaan ennakoinnin laatua ja sitä, että onko käytettävissä paras mahdollinen saatavilla oleva ennakointitieto ja -näkemys 6) Hallittavuus, mikä tarkoittaa usein ennakointimenettelyn riittävää yksinkertaisuutta 7) Sitoutuminen, mikä tarkoittaa etenkin eri osapuolten kuten rahoittajien, yritysten, viranomaisten ja kouluttajien sitoutumista ennakoitujen innovaatioiden toteuttamiseen. 8) Toistettavuus, mihin liittyy myös ennakoinnin jatkuvuuteen ja eri yhteyksissä tehtyjen samantapaisten ennakointien vertailtavuuteen kuten alueelliseen vertailtavuuteen 9) Eettisyys, mikä tarkoittaa ennakoinnin taustalla olevien arvojen tunnistamista ja ilmaisemista. Esimerkisi sosiaalisesti kestävä kehitys voi olla perusarvo. 10) Kustannustehokkuus, ennakoinnin tuotokset tulee suhteuttaa paitsi suoriin taloudellisiin panoksiin ja käytettyyn työaikaan. Arviointi voidaan toteuttaa itsearviointina johto- ja ohjausryhmätyöskentelyssä tai ulkoisen arviointina. Kriteeristöä voidaan käyttää myös etsittäessä ennakoinnin parhaita käytäntöjä.

19 18 2 Ennakoinnin tarve Ennakoinnin tarvetta selvitettiin sähköpostikyselyin ja haastatteluin. Kartoituksissa kysyttiin: - ennakoitavia ilmiöalueita - konkreettisia ennakointiongelmia - toimijoiden ennakointitarpeita - toimijoiden ennakointitiedon tuotantoa. Syvempi analyysi olisi edellyttänyt eri tahojen päätöksentekoprosessien analyysiä. Ennakoinnin rooli on vähäinen. Selkeimmin ennakointi ilmenee strategioissa kuten maakuntastrategiassa. Useimmat organisaatiot ovat orientoituneet konkreettiseen kehittämiseen. Kyselyjen ja haastattelujen kohteena olivat: - Pirkanmaan TE-keskuksen osastot - Pirkanmaan liitto - Länsi-Suomen lääninhallitus, Tampere - Tampereen kauppakamari - Pirkanmaan yrittäjät - Tampereen seudun osaamiskeskus - Hermia - Tampereen teknillinen korkeakoulu - Tampereen yliopisto - Tampereen kaupunki, elinkeinotoimi - Ammatillisen koulutuksen ennakointihanke - Osaa- ja ennakoi -hanke - Valkeakosken seudun kehittämisyhtiö - Virtain elinkeinokeskus - Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys - YRKE Oy - etampere Muita ennakointiverkostoon kuuluvia tahoja ovat potentiaalisesti ammattikorkeakoulut, yritykset ja työmarkkinajärjestöt.

20 19 Ennakointiverkoston toimijat voidaan jakaa karkeasti strategiaperustaisiin kehittäjiin kuten TE-keskus ja Pirkanmaan liitto, hankekohtaisiin kehittäjiin kuten seutujen kehittämisyhtiöt ja etampere sekä ennakointietidon tuottajiin kuten yliopistot. Keskeisimmät varsinaiset ennakointihankkeet ovat olleet TE-keskuksen TTKT-kartoitukset ja kaupan alan ennakointi, maakuntaliiton ja Tampereen yliopiston PITENNA-konsepti, Ammatillisen koulutuksen ennakointi- ja yhteistyömalli-hanke sekä Ylä-Pirkanmaan Osaa ja ennakoi hanke. Selvästi operatiivisempia hankkeita ovat Osaamiskeskuksen ja etampereen hankkeet. Lääninhallituksen vastauksessa painotettiin innovaatioita (2), työvoimapotentiaaleja (3), koulutuksen suuntaamista (7) ja teknologioita (8). Tampereen elinkeinokeskuksen asiantuntijakommentissa todettiin patsi kysymysten satunnainen järjestys ja tarve yhdistää esimerkisi innovaatiot (2) ja teknologia (8) tai työvoimapotentiiaalit, väestörakenne, ulkomaalaiset ja koulutuksen suuntaaminen. Samoin ehdotettiin kilpailukyvyn (6) taustatekijöiden selvittämistä eli kysymyksen pilkkomista pienempiin osiin. Muiksi ennakoitinongelmiksi mainittiin turvallisuus, matkailu ja kauppa sekä mahdolliseksi megainnovaatioksi halpa HIV-rokote. Pirkanmaan toisen asteen ammatilllisen koulutuksen yhteistyöhankkeessa on kehitetty jatkuvaa määrällisen ja laadullisen koulutuksen ennakointitapaa. Ennakointia lähestytään hankkeessa prosessien ja yhteistyömallien kautta (osaamisperustainen, investointiperustainen, elinikäiseen oppimiseen perustuva ja aloituspaikkaperustainen malli). Hankkeen ennakointiongelmat kiteytyvät koulutuksen määrälliseen ja ladulliseen tarpeeseen. Myös Ylä-Pirkanmaan Osaa ja ennakoihankkeessa painottuvat kyselyihin ja haastatteluihin tukeutuvat koulutustarvekartoitukset. Pirkanmaan Taitokeskuksen kommentissa todettiin automaatio erityiseksi ennakointinongelmaksi. Lisäksi koulutuksen märällisen ja laadullisen suuntaamisen ohella nähtiin ennakointiongelmiksi opetushenkilöstön amattitaidon ylläpito, opetuksessa käytettävän teknologian so. koneiden ja laitteiden pitäminen ajantasalla sekä työssäoppimispaikkojen hankinta. Seuravassa esitetään Pirkanmaan liiton arviot esitettyjen ennakointiongelmien painoarvoista.

21 20 Mitkä ovat Pirkanmaan työ- ja elinkeinoelämän Painokerroin asteikolla Pirkanmaan liitto merkittävimmät ennakointiongelmat? Pirkanmaan Vastaajaorgani- - aikajänne n kannalta saation kannalta (Kysymysten järjestys satunnainen) 1. Miten luoda uutta työpaikkaa 5 5 = ydinongelman vuoteen 2010 mennessä? 2. Mitkä ovat merkittävimmät alueen 5 5 kehitykseen vaikuttavat innovaatiot? 3. Mitkä ovat toimialojen/klusterien 4 4 työvoimapotentiaalit (uudet/kasvavat yritykset?) 4. Mitkä ovat yritysten strategiset/ 3 - kriittiset osaamistarpeet? 5. Mitkä ovat uudet/katoavat ammatit ja 5 4 tehtävät? 6. Miten Pirkanmaan kilpailukyky kehittyy? Miten koulutus tulee suunnata 5 5 määrällisesti ja laadullisesti? 8. Mitkä ovat nopeimmin kehittyvät ja 5 5 hyödynnettävät teknologiat alueella? 9. Mitkä ovat EU:n laajenemisen vaikutukset? Mitkä ovat väestön ikääntymisen vaikutukset? Miten ratkaista rakenteellinen työttömyys? Mikä on maahanmuuttajien rooli 3 4 työvoiman rekrytoinnissa? 13. Mitkä ovat muut merkittävät ennakointiongelmat? - Kyky tuottaa yrityksiä uudet liiketoimintaideat - tietoyhteiskunnan teknologioiden 4 4 yleiset vaikutukset Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen vastauksessa suurimmat painoarvot annettiin kilpailukyvylle (6) ja koulutuksen suuntaamiselle (7). Muiksi ennakointiongelmiksi manittiin "Nokia-riippuvuudesta" johtuvien muutosten ennakointi, yrittäjyyden ja yritysperustannan kehitys ja yksityisen yrityspalvelusektorin kehitys.

22 21 Liitteeseen 2 on koottu keskeisten ennakointitahojen rooli alueellisessa ennakoinnissa. Myös tämä hahmotelma on alustava. Tarveanalyysi on sinällään myös pysyvä ennakointiongelma. Perusidea on asettaa ennakoinnille kulloinkin myös konkreettiset haasteet, jopa seurattavissa olevat tavoitteet.kaikkiaan tehty ennakointitarpeen analyysi on tulkittava tarvekeskustelun avaukseksi. Kattavia vastauksia kyselyt ja haastattelut eivät tuoneet. Ennakoinnin tarve ja rooli muotoutuu sen mukaan, miten pitkän aikajänteen strategioita laaditaan ja miten ylipäätään ennakointiajattelu lyö itsensä läpi samaan tapaan kuin kehittämisajattelu on jo lyönyt. 3 Ennakointikäytännöt 3.1 Ennakoinnin käytäntöjen kokonaisuus Ennakointikäytäntöjen kokonaisuus sisältää elinkeinojen, työvoiman ja osaamisen sekä laadullisen että määrällisen ennakoinnin koskien lyhyttä, keskipitkää ja pitkää aikajännettä. Ennakointimenettelyjen rungon muodostavat toimiala-analyysit, joita tuetaan klusterianalyyseillä, yritysanalyyseillä sekä työvoima- ja koulutustarvekartoituksilla (TKTT). Toimialojen kuvauksissa keskeisinä työkaluina ovat KTM:n toimialaraportit, KTM On Line sekä ikäkortit. Toimiala-analyysien keskeinen tavoite on innovaatioiden tunnistaminen Toimialoittaisen näkökulman lisäksi ennakointia tehdään seutukunnittain, jossa hyödynnetään ikäkortteja. Toimialamaliin on integroitu vaihtoehtosinakin nähdyt klusteri-, teknologia- ja innovaatioanalyysit. Kysymys on sekä työelämän muutosten haltuunoton lähestymistavasta että käsitteistön jäsentymättömyydestä. Esimerkiksi teknologiaennakoinnilla (technology foresight) tarkoitetaan usein samaa kuin mitä tässä on tarkoitettu klsuteriennakoinnilla. Tässä näkökulmat on yhdistetty seuraavasti: Toimialat edustavat kattavaa, systemaattista ja painotetusti määrällistä tuotanto- ja

23 22 tuotetyyppipainotteista näkökulmaa. Kultakin toimialata tunnistetaan kehittyvät klusterirakenteet, jotka on jaettu kolmeen tyyppiin so. 1) kansainvälisiin makroklustreihin, 2) toimialatyyppiisiin alueklustereihin sekä 3) paikallisiin innovaatioklustreihin. Klusterit ovat toimialarajat ylittäviä, todellisia toimijoista koostuvia verkostorakenteita. Klusterien muutoksen taustalla ovat usein sekä teknologiset että sosiaaliset innovaatiot. Näiden taustalla taas kriittinen tekijä on osaaminen. Seuraavassa kuviossa on esitetty toimialaperustaisen ennakoinnin kokonaisuus. Kuvio Toimiala- ja klusteriperustainen ennakointi Maakunnan ja seutujen visiot Vaikutukset - hyvinvointi, kestävä kehitys - uudet työpaikat - kilpailukyky - uudet yritykset - kansainvälisyys - osaava työvoima Hyödyntäminen: Tiedotus ja koulutus: - strategiat - toimialapäivät - tulosohjaus - seutupäivät - kehittämis- ja rahoitusohjelmat - ennakointiportaali - osaamisen kehittäminen - julkaisut Tavoite: Toimialojen Dokumentit: kehittämis- ja innovaatiostrategiat - talouskatsaukset - innovaatiot - toimialaraportit - liiketoimintapotentiaalit - rekrytointi ja koulutus Tausta-analyysit: Tausta-aineistot: - klusterianalyysit - KTM On Line - teknologianalyysit - ikäkortit - ammattirakenneanalyysit - TKTT-kartoitukset - työvoiman tarjonta-analyysit - valmiit muut selvitykset - yritysanalyysit - innovaatioanalyysit

24 23 Toimialaennakoinnin kokonaisuuden hallintaan ja vaikutusten arviointiin on kehitetty exceltyökalu (ks. Liite 3) "Toimialojen klusteristrategiat". Kullekin toimialalle laaditaan ammattirakenne-ennuste, jonka taustalla ovat klusterikohtaiset kehitystavoitteet kuvattuna työllisten määrien muutoksella. Ammattirakenne-ennuste on tarkoituksenmukaista laatia karkealla seitsemän päätoimialan tasolla. Yksityiskohtaisemmalla toimialaluokituksella määrällinen kuvaus voidaan tehdä helposti ikäkorteilla. Toimialojen ja klusterien ennakointi perustuu suurten muutostekijöiden eli megatrendien ja heikkojen signaalien analyysiin. Innovaatioita voidaan luonnollisesti tuottaa myös paikallisista lähtökohdista ja tarpeista ilman, että innovaatioilla on selkeää yhteyttä megatrendeihin. 3.2 Klusterianalyysit Klusterilla tarkoitetaan liiketoimintaverkostoa, johon kuuluvat ydintuotannon ohella asiakkaat, lukuisat liitännäis- ja tukitoiminnot sekä myös julkiset tahot ja työmarkkinajärjestöt. Klusterianalyysien tarkoituksen on tuottaa konkreettista ennakointitieto: - kehittämisstrategioiden ja toimenpiteiden valintaan - kehittämis- ja rahoitusohjelmien suuntaamiseen - neuvontaan ja ohjaukseen. Klusteri- ja innovaatioanalyysien tavoitteena on 1) tunnistaa uudet ja kasvavat liiketoimintapotentiaalit; 2) tuotannon sijoittuminen kansainvälisessä ja alueellisessa kilpailussa; 3) uudet toimintamallit ja organisoitumistavat; 4) klusterin kehittämisen taustalla olevat innovaatiot ja teknologiat, 5) klusterin osaamisstrategia rekrytointi- ja osaamisstrategioineen.

25 24 Klusterianalyysissä tunnistetaan liiketoimintaverkoston keskeiset osat, arvioidaan näiden elinkaaret ja tulevaisuustilat. Tarkastelussa on tunnistettava myös klusterin vasta muotoumassa olevat ja kokonaan uudet osat. Tehtyjen lukuisten klusterianalyysien ongelma on siinä, että pääsääntöisesti on tyydytty klusterin nykytilan kuvaamiseen eli varsinaista ennakointia ei ole tehty (ks. esim. ESR-ennakointihankkeet, Monet analyysit on toteutettu ilman ilmiöalueen selkeää mallintamista, jolloin raportointi on suorastaan sekavaa. Analyyseistä on muotoutunut myös raskaita ja kalliita. Haasteena onkin kevyen klusterianalyysimallin kehittäminen (analyysi noin euroa, päivitys noin euroa). Klusterien ennakointiin on kehitetty topten-menettely (Viestinhallinta Oy, Keijo Mäkelä), jolla on pyritty ennakoinnin kohdentamiseen oleellisimpaa, tulevaisuustilojen sisälyttämiseen ennakointiin ja innovaatioiden tunnistamiseen. Myös TUBARO-sovellus (TT Mannermaa Oy:n tulevaisuusbarometriin perustuva analyysi, Mika Mannermaa) ja teknologia-analyysin perustuva PK-OKA -malli (Nelikon Oy, Seppo Tuominen) ovat mielenkiintoisia. Samoin VTT:llä kehitetyt ostoskori-menestystuotemalli (rakennusala, Timo Sneck) ja innovaatioiden tuottojen mitoitukseen kehitetty MoneyProp-työkalu vaikuttavat lupaavilta. Sen sijaan delfiperustaiset analyysit ovat usein raskaita ja niiden kyky tunnistaa innovaatioita on heikko. Edellä mainittu TUBARO on delfisovelluksista näyttäisi lupaavimmalta. Nopeimmin kehittyvät klusterit ovat tietoteknologia-, koneenrakennus-, terveysteknologia-, liike-elämän palvelut ja mediaklusterit. Biotekniikkaklusteri on pidemmän aikajänteen kehittämiskohde. Metsä-, elintarvike- ja matkailuklusterit ovat erityisen merkityksellisiä maaseudun kehittämisessä. Kattavassa tarkastelussa otetaan huomioon myös hyvinvointiklusteri kokonaisuudessaan, ympäristö- ja energiaklusteri, vaatetusklusteri, rakennusklusteri, logistiikkaklusteri sekä koulutusklusteri. Klusterianalyysien raportointiin on tarpeen luoda yksinkertainen eri alojen analyysejä yhdistävä ja analyysien jatkuvuuden varmistava raportointimalli samaan tapaan kuin on KTM:n toimialaraporteissa on toteutettu.

26 25 Kaikkien klusterin raportointiin on tarpeen luoda yhtenäinen kehys. Jäsennys toimii myös klusteriseminaarien sisältörunkona. Raporttien taustalla olevissa perusteellisemmissa analyyseissä voidaan soveltaa skenaario, delfi, arvoketjuanalyysi ja muista vastaavia asiantuntijamenettelyjä. Menettelystä riippumatta raporttien tulisi olla muodoltaan ja logiikaltaan pitkälle yhteneväisiä. Seuraavassa asetelmassa kuvataan perusehdotus, joka täsmentyy ensimmäistä case-analyysiä toteutettaessa. Asetelma Klusterianalyysin loppuraportin sisältö (luonnos) 1 Klusterin määrittely ja rajaus perusteineen - klusterin merkitys alueella ja kehityspotentiaalit, määrälliset tavoitteet, toimijat 2 Klusteriin vaikuttavat megatrendit ja heikot signaali - toimintaympäristön muutokset 3 Klusterin kehityksen perustana olevat innovaatiot ja teknologiat - sisäiset muutokset, teknologiaennakointi 4 Klusterin kilpailukykytekijät ja muutokset niissä - kriittiset menestystekijät, mahdolliset bechmarking-yritysten kuvaukset 5 Klusterin liiketoimintapotentiaalit ja hiipuvat alat - liiketoimintojen realisoituminen, uudelleenmuotoutuminen ja häviäminen, strategiset muutokset 6 Klusterin ja sen osien elinkaaret, kehitysvaiheet ja tulevaisuuskuvat - kasvavat, stabiilit, taantuvat osat, uudet osat, kattava kuvaus 7 Innovaatiot ja menestystuotteet - brandi- ja kärkituotteet/palvelut 8 Klusterin kehittämisohjelma ja -toimenpiteet - liikkeenjohto, markkinointi, teknologia, logistiikka, liiketoiminnan realisointimekanismit 9 Klusterin työvoima- ja osaamisstrategia - henkilöstön kehittäminen, rekrytointi, teknologian siirto 10 Asiantuntijat, analyysimenetelmät ja tietolähteet - analyysin menetelmä-, tieto- ja asiantuntijaperusta 11 Ehdotukset jatkoanalyyseiksi ja tarkkailtaviksi kohteiksi - klusterin kriittiset kohdat, avoimeksi jääneet kysymykset 12 Analyysin arviointi, muut näkökohdat, liitteet

27 26 Klusterianalyysejä on tehtävä sekä kevyillä asiantuntiojamenettelyillä että tutkimukseen tuketuvilla menettelyillä. Analyysit hankitaan ostopalveluina. Toimialoittaiset asiantuntijaryhmät muotoilevat analyysien tavoitteet ja suuntaviivat sekä toimivat ohjausryhminä. Osaamiskeskus voinee toteuttaa omiin klustereihinsa liittyvät ennakoinnit, joskin saattaa tarvita siihen rahoitusta. Asia on sikäli avoin, että Osaamiskeskus odottaa klustereittensa ennakoinnin osalta TTKK:n olevan aktiivinen (PITENNA:n toteutus). 3.3 Ikäkortit Ikäkortti tarjoaa yksinkertaisen työkalun työvoiman kokonaisuuden ja sen osien systemaattiseen haltuunottoon ammattien ja niiden ikärakenteen näkökulmasta. Ikäkortilla tarkoitetaan ennakoinnin työkalua, jossa kunnan, seutukunnan, maakunnan tai minkä tahansa kunnista koostuvan alueen työllinen työvoima kuvata ammatin ja iän mukaan tiettynä hetkenä. Merkittävin ikäkortista saatava tieto on eläköitymisen ennakointi ja nyt erityisesti suurten ikäluokkien poistuminen työvoimasta. Ikäkorttia voidaan käyttää ennen muuta suunniteltaessa pidemmän aikajänteen työvoimastrategioita. Ammattien ikärakenne voidaan ymmärtää varannoiksi, josta voidaan päätellä sekä nuoren työvoiman sijoittuminen ammatteihin että ikääntyneimpien eläköityminen. Parhaassa työiässä olevien määrätietoja voidaan käyttää aikuiskoulutustarpeiden arviointiin. Ikäkortti antaa myös viitteitä siitä, minkä tyyppisten innovaatioiden realisoiminen uudeksi yritystoiminnaksi on alueella realistista. Yritykset voivat käyttää ikäkorttia tehdessään tuotantoyksiköittensä sijoittumispäätöksiä, koska ammatti-ikä-tilasto kuvaa alueella jo olevan potentiaalisen työvoiman osaamisen. Ikäkortti on Viestinhallinta Oy:n kehittämä ennakoinnin työkalu. Sen keskeinen idea on, että (työvoima)varannot voidaan muuttaa virroiksi. Esimerkiksi suurten ikäluokkien varanto voidaan helposti muuntaa vuosittaiseksi eläköitymisvirraksi. Jokainen työmarkkinoilla oleva poistuu joka tapauksessa jossain vaiheessa työelämästä, mikä ikäkortilla on ennakoitavissa kohtuullisella tarkkuudella. Vastaavasti virrat voidaan muuttaa varannoiksi kuten koulutettujen (tutkinnon suoittaneet) tai ulkomaalaisten

28 27 vuosittainen virta työmarkkinoille. ( Itse asiassa periaate on sama kuin fysiikasta tutussa liike-energian ja potentiaalienergian suhteessa, jossa liike-energia ei häviä vaan muuttuu potentiaalienergiaksi tai päinvastoin.). Varantojen muutokset työelämässä ovat hitaita ja niiden muutossuunta on melko hyvin megatredeihin perustuen ennakoitavissa. Toisin sanottuna ikäkortin tulkinta edellyttää näkemykstä tuotannon ja työelämän tulevista muutoksista, koska näitä staattinen ikäkortti ei kerro muutoin kuin pieneltä osin. Toistaiseksi ikäkortti on laadittu kuvaamaan työllistä työvoimaa, eli ikäkortissa painottuu työvoiman kysynnän näkökulma. Ikäkortti tulee laatia myös työvoiman tarjonalle. Tämä on erityisen merkityksellistä analysoitaessa rakennetyöttömyyden eli pitkäaikaistyöttömien varannon purkamista. Kysymys on laajemmin ottaen työvoiman tarjontamallista, jonka rungon ikäkortti muodostaa kuvaten muun muassa erityyppisen työttömyyden ikäryhmittäin. Lisäksi tarjontamaliin tulee liittää nuorten tarjonta työmarkkinoille eli tutkintoennusteet sekä nuoria kouluttamattomia ja syrjäytyneitä kuvaavat ennusteet. Samoin alueellisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen suhteen voidaan tehdä ennusteet. Työvoiman tarjonnan kohdentaminen suoraan ammatteihin on pulmallista. Uusien tutkinnon suorittaneiden kohdalla saadaan viitteellinen tieto koulutettujen sijoittumisesta ammatteihin, missä käytännöt ovat suhteellisen vakaita lukuunottamatta Väestöä ja koko työvoimaa kuvaava ikäkortti on todennäköisesti tarkoituksenmukaisinta laatia koulutusikäkorttina. Alueluokitus on hierarkkinen. Ikäkortit on laadittu koko Pirkanmaasta, kuudesta seutukunnasta ja näiden sisältämistä kunnista. Seutukunta- ja kuntakohtaiset ikäkortit on laadittavissa myös toimialoittain, joskin etenkin pienten kuntien kohdalla lukujen kertaluokka supistuu ennakoinnin kannalta kohtuuttoman pieneksi. Tässä ehdotetaankin, että seuraavassa vaiheessa vuoden 2000 väestölaskentatietoihin perustuen työvoiman ikäkortit ja niitä tukevat analyysit laaditaan seutukunnittain. Ikäkortin analyysi on liitettävä stratgiatyöhön, jotta ikäkortin antama informaatio voidaan hyödyntää. Ammattiluokituksena käytetään hierarkkista kolmiportaista luokitusta. Tihein ammattiluokitus sisältää yli 300 ammattia (Tilastokeskuksen 3-numerotaso). Hierarkkisuus tarjoaa mahdollisuuden purkaa työelämän makrotason muutokset riittävän pieniin osiin, jotta muutosten konkretia voidaan tunnistaa ja jäljittää. Tämä tosin edellyttää ikäkortin

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 0 ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001 Keijo Mäkelä LOPPURAPORTTI Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 1 Saatteeksi ESR-ennakoinnin koordinaatiohankeen toimialueeseen

Lisätiedot

Työministeriö, ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti. Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä kehittämisehdotus

Työministeriö, ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti. Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä kehittämisehdotus Työministeriö, ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti Keijo Mäkelä SELVITYS Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä kehittämisehdotus Toukokuu 2001 1 Saatteeksi Käsillä oleva selvitys

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen Lähde: Julkaisussa Tulevaisuuden haltuunotto, PK-yritysten ennakoinnin käsikirja (Toim. Mika Mannermaa), ESR-julkaisut 77/2000. s. 97 110. Julkaistu myös netissä osoitteessa: http://www.mol.fi/esf/ennakointi/kasikirja/esittely.html

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Työvoimamenetelmää sovellettu neljä vuosikymmentä MARE -alueiden työvoima- ja koulutustarvemalli

Työvoimamenetelmää sovellettu neljä vuosikymmentä MARE -alueiden työvoima- ja koulutustarvemalli Mäkelä, Keijo. MARE -alueiden työvoima- ja koulutustarvemalli. Työvoimamenetelmää sovellettu neljä vuosikymmentä. efutura. 1.10.2004. Asiasanat: ammattien tulevaisuus, ammattirakennemalli, alueennakointi,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Uudenmaan TE-keskus Raportti ennakoinnin käynnistyssuunnitelmasta Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. UUDENMAAN TE-KESKUS RAPORTTI

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SEUTUKUNNALLINEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SEUTUKUNNALLINEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 LIIKETOIMINTAOSAAMINEN... 5 OSAAMISKARTOITUS... 8 Aineistonkeruu... 8 Aineiston analysointi... 8 YRITTÄJÄPANEELIT...

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Ulla Taipale-Lehto VOSE-PROJEKTISSA KEHITETYN ENNAKOINTIMALLIN KUVAUS

Ulla Taipale-Lehto VOSE-PROJEKTISSA KEHITETYN ENNAKOINTIMALLIN KUVAUS Ulla Taipale-Lehto VOSE-PROJEKTISSA KEHITETYN ENNAKOINTIMALLIN KUVAUS Sisällys VOSE-ENNAKOINTIPROSESSI 1 1 Ennakoitavan alan rajaaminen ja ennakointiryhmän kokoaminen 3 2 Taustaselvityksen laatiminen ennakoitavasta

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA

YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA YHTEENVETO TE- KESKUSTEN ENNAKOINNIN KÄYNNISTYSSUUNNITELMISTA Jouni Marttinen 18.5.1999 2 1. Johdanto Osana TE- keskusten alueellisen ennakoinnin kehittämis- ja tukiprojektia on 4- alueen TE- keskuksille

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

EUROOPAN ELINTARVIKEALA:

EUROOPAN ELINTARVIKEALA: EUROOPAN ELINTARVIKEALA: Nykytilanne ja tulevaisuus a European study report by the food-mac Network on Ennakointi in the European agro-food sector Eurooppalaisen elintarvikealan pk-yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain

TT:n tulevaisuusluotain TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISINTENSIIVINEN SUOMI 2012 - menestysklustereita, osaamista ja koulutusinnovaatioita Väliraportti 2 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Joulukuu 2002

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Palvelualojen osaamistarpeiden ennakointiselvitys

Palvelualojen osaamistarpeiden ennakointiselvitys Palvelualojen osaamistarpeiden ennakointiselvitys Työpaikkailmoitusten analyysimallin tuloksia Helsingin seutukunnasta Leveälahti, S. & Järvinen, J. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot