Informaatioammatit yhteiskunnan murroksessa - muutosko pysyvää?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Informaatioammatit yhteiskunnan murroksessa - muutosko pysyvää?"

Transkriptio

1 KATSAUS Maija-Leena Huotari Informaatioammatit yhteiskunnan murroksessa - muutosko pysyvää? Maija-Leena Huotari, Informaatioammatit yhteiskunnan murroksessa- muutosko pysyvää [Information professions in the societal transition - constant change]? Informaatiotutkimus 18(4): ,1999. The paper reviews some potential changes and development needs taking place in the library and information sector. These changes have an impact on the requirements set, in terms of expertise, qualifications and skills, for information professionals and knowledge experts in the beginning of the 21 st century. These requirements, in turn, should be considered when designing degree programmes and courses in institutions providing higher education in the field of information studies. The main areas of the curriculum of the Department of Information Studies at the University of Tampere are looked at in relation to the potential to provide an up-to-date information management curriculum in the future. Address: Department of Information Studies, FIN-33014, University of Tampere, Finland. Tiedolla, tietämyksellä ja osaamisella tulee olemaan entistä keskeisempi merkitys yhteiskunnassamme ensisijaisena tuotannontekijänä (esim. Drucker, 1993). Tämä lisää informaatioalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden tarvetta työmarkkinoilla ja muuttaa vaadittua osaamisrakennetta, mikä toivottavasti johtaa myös alamme lisääntyvään arvostukseen. Tarkastelen seuraavassa lyhyessä katsauksessa alamme osaamistarpeiden potentiaalista kehitystä, mikä jälkeen pohdin Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen mahdollisuuksia vastata näihin tarpeisiin lähinnä tietohallinnon opetuksen ja tutkimuksen näkökulmasta. Euroopan Neuvosto ja Uusi kirjatalous -projekti New Book Economy -projekti, jota Euroopan Neuvosto koordinoi ja EU:n Sosiaalirahaston ADAPTyhteisöhanke rahoittaa ja jossa myös Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT) on mukana, järjesti Laboratory of Future Communication -konferenssin Berliinissä lokakuussa Esitelmien anti oli monipuolinen kattaen kirjaketjuun (book chain) kohdistuvien rakenteellisten muutosten pohdinnan useista eri näkökulmista. IFLAnTutkimusjaoston puheenjohtaja lan Johnsson käsitteli esitelmässään digitaalisten tietotuotteiden ja -palvelujen vaatimia uusia ammatillisia kvalifikaatioita elektronisessa ympäristössä. Johnssonin lähtökohtana oli, että digitaalisessa verkkoympäristössä kustantajat hyödyntävät suoria verkkoyhteyksiä, kirjastot toimivat kustantajina ja kirjakaupat käyvät elektronista kauppaa. Tämä muuttaa kirjastotoimintaa ja vaikuttaa kirjojen myyntiin. Yleisten kirjastojen tehtävänä on tällöin "selkärangan" eli infrastruktuurin rakentaminen, sisällön ja palvelujen kehittäminen sekä henkilöstön kouluttaminen. Tärkeää tulee olemaan myös digitaalisen kirjastoverkon rakentaminen www:hen. Jotta näihin vaatimuksiin voitaisiin vastata, ammatillisen osaamisen kehittäminen on välttämätöntä. Uusina osaamisalueina Johnsson mainitsee esimerkiksi

2 98 Huotari: Informaatioammatit... Informaatiotutkimus 18 (4) nettinavigoijat, tietotekniikajohtajat, -konsultit ja -portinvartijat, jotka toimivat kirjaston yhteydessä. Hän arvioi, että vuoteen 2002 mennessä elektronisia kustantajilla tulee olemaan 5-15% nykyisistä paperimuotoisista kustannusmarkkinoista. Kirja ei siis kuole mutta muuttuu. Ala tulee olemaan tärkeä työllistäjä, jossa tulee tapahtumaan roolien siirtymistä, yhdistymistä ja lähentymistä (convergence). Hän esittikin kysymyksen: tarvitaanko tulevaisuudessa kirjastonhoitajia ja kustantajia. Yleisesti tiedetään, että uuden tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen vaatimista taidoista on tällä hetkellä puute Euroopassa. Vaikka tämä vaatii välittömiä toimenpiteitä, uuden tekniikan käyttötaitojen riittävyys ei ole Johnsonin mukaan riittävä koulutustavoite. Hän nosti esille esimerkiksi rakenteelliset muutokset: - teollisuudenalojen rajoissa, - toimijoiden rooleissa, - yliopistoissa (erikoistuneet kurssiportfoliot, organisatorinen uudelleenryhmittyminen). Näihin muutoksiin vastaaminen vaatii Johnsonin mukaan - kykyä organisaatiokulttuurien muuttamiseen, - kykyä johtaa muutosta, jota teknologian käytön siirrettävät taidot vaativat, - henkilöstön kehittämistä teollisuudenalakohtaisella erikoisosaamisella, - korkeatasoisten johtamistaitojen kehittämistä, - keskijohdon kouluttamista: jatkuvaa ammatillista pätevöitymistä, jotta työpaikan pysyvyys toteutuisi, - tietoisuutta etiikasta ja kaupallisista asioista, - tutkimusta (esim. tietotekniikka, tiedonhaku, liiketoimintojen uudelleenorganisoiminen, kirjastot multimedia-tietopalvelujen tarjoajina), - työkalujen ja palvelujen kehittämistä käyttäjien auttamiseksi, - suorien palvelujen kehittämistä itsenäiskäyttäjille, prosessoidun ja lisäarvolla tuotetun tiedon tarjontaa (esim. www-sivut, jota on linkitetty asiakkaan tiedontarveprofiilin mukaan), - sekundaaritiedonlähteiden luomista. - aktiivista osallistumista (esim. tekniikoiden kehittäminen opettajille). Näiden vaatimusten ja muutosten aiheuttamien ongelmien analyysi on Johnssonin mukaan akateemisen yhteisön tehtävä, sillä käsitys siitä, mitä on tapahtumassa ja mitä todennäköisimmin tapahtuu, on edelleen epäselvä. Hän pitää perinteistä kirjasto- ja informaatioalan ammattilaisten ammattitaitoa perustana ja uutta teknologiaa muutoksen mahdollistajana. Esimerkiksi sisällön arviointi ja suodattaminen vaatii kirjastonhoitajan kykyä valita sisältöjä. Työkalu voi olla www-sivulinkkeineen, metadata on entistä luettelointia, immateriaalioikeudet sekä uusi lisessointiympäristö vastaavat aineistonhankintaa, käyttäjäystävällisten ympäristöjen suunnittelu vaatii käyttäjien tuntemista ja tietoa heistä ja lisäarvon tuottaminen liittyy kustannustoimintaan ja vaatii lähentymisen tunnistamista. Tulevaisuuden haasteina Johnsson pitää opetusta ja koulutusta, kustannusten hallintaa sekä julkisen sektorin roolia ammattien lähentymisen mahdollistajana. Koska näihin haasteisiin vastaaminen vaatii korkeatasoista johtamistaitoa, hän otti esimerkiksi Loughborough yliopiston MBA-ohjelman, jossa liiketaloustiede ja informaatiotutkimus yhdistyvät tavoitteena kouluttaa joustavia ammattilaisia, jotka kykenevät reagoimaan yritysten tarpeiden mukaan. Samalla tavoin hän ehdotti tiedotusopin ja kirjastotieteen opintojen toisiaan täydentävien koulutusohjelmien rakentamista. Hän painotti tarvetta jatkuvalle koulutukselle, jotta elinikäinen oppiminen ja aktiiviseksi tuleminen kustantamisen ja tiedon tuotannon alalla toteutuisi. EN:n suositukset uusiksi ammattiprofiileiksi ja kompetensseiksi ADAPT-aloitteen tavoitteena on työvoiman sopeuttaminen yhteiskunnan muuttuviin rakenteisiin. Tähän liittyen Euroopan Neuvosto on esittänyt suosituksen kulttuuriteollisuudessa ja -instituutioissa toimivien informaatio- ja tietoammattilaisten (information professionals and knowledge workers) 1 uusiksi ammattiprofiileiksi ja kompetensseiksi. Suosituksen mukaan tietoammattilaisen - knowledge worker - pääosaamisen tulisi olla seuraavilta aloilta: - johtamistaidot (analyyttinen kyky sis. ongelmanratkaisun ja innovaatiot, 'leadership'-taidot, markkinointistrategioiden ja kustannusten arviointitaidot, asiakkaiden vaatimusten ymmärtäminen, markkinatietämys, strateginen suunnittelu, tavoitejohtaminen), - organisointitaidot (kyky muodostaa, koordinoida ja johtaa tiimejä, joustavuus vaihtoehtoisten, projekteihin liittyvien yhteistyömuotojen järjestelyssä, kyky luoda ja organisoida julkisia palveluja), - luovat taidot (innovatiivinen, pitkänaikavälin suunnittelu, joka liittyy uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, visionäärinen ajattelu.

3 Informaatiotutkimus 18 (4) Huotari: Informaatioammatit Suosituksen mukaan informaatioammattilaisen perusosaamisen tulisi kattaa seuraavat alueet: - informatiikka (tekniset taidot ja tietokoneohjelmien ymmärtäminen, uusimman multimediatekniikan hallinta, tieto standardeista, kyky navigoida tietoverkoissa), - henkilökohtaiset ominaisuudet (kognitiiviset taidot reagoida uusiin haasteisiin, uteliaisuus uusinta kehitystä kohtaan), - lainsäädännön tuntemus, - viestintätaidot (kyky viestiä ja jakaa tietoa), - kielitaito (kyky toimia kansainvälisillä markkinoilla). Tiedon- ja tietämyksenhallinnan vaatimat taidot Tietoresurssien hallinnan ja tietohallinnon käsitteiden yleistyttyä luvulla mm. Herring (1991) kuvasi informaatioammattien lähentymistä tietohallinnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen näkökulmasta erityisesti terveydenhuollon sektorilla. Hän esitti, että useat aiemmin erilliset alat kuten informaatiotutkimus, kirjastotiede, johtamistieteet, tietojenkäsittely sekä systeemiananalyysi tulevat lähentymään. Kaikkien näiden alojen ammattien perimmäisenä olemassa olon tarkoituksena on lisäarvolla tuotetun tiedon tarjonta ja tietopalvelu. Tietohallinnon päätehtävät hän määritteli seuraavasti: integrointi, sisältösuuntautuneisuus, koko organisaation kattaminen, dynaaminen ja strateginen tehtävä. Terveydenhuollon sektorilla vaadittu ammattitaito tiivistyi viiteen pääalueeseen: tietostrategia, järjestelmien kehittäminen, johdon tiedon tarjonta, koulutus ja yhteistyö ylimmän johdon kanssa. Tietohallinnon ammattilaisten strategista osaamista on korostettu, jotta tietohallinnon strateginen tehtävä toteutuisi. Tämän vuoksi esim. Picotin (1989) mukaan heidän tulisi keskittyä pikemminkin koko organisaation informaatiopolitiikan luomiseen kuin esimerkiksi tietojärjestelmien valitsemiseen. Hän tuo esille myös 'hybridijohtajien' tarpeen, joilta vaaditaan tietämystä liiketoiminnasta ja organisaation erikoisalasta, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kognitiivista osaamista ja omintakeisuutta. British Libraryn Tutkimus- ja Innovaatiokeskuksen (British Library Research and Innovation Centre) rahoittamassa tutkimuksessa tutkittiin informaatioammattilaisen uran alku-ja keskivaiheen kvalifikaatiovaatimuksia lääketeollisuuden, pankkien sekä tiedonvälittämisen ja -myynnin (information vendors) sektoreilla (ks. Abell, 1998). Tutkimuksen mukaan 2000-luvulla vaadittu osaaminen voidaan jakaa kolmeen ryhmään: - palvelujen tarjoamisen vaatima osaaminen kattaen alakohtaiset substanssitiedot, tiedonhaku-, viestintäja vuorovaikutustaidot, - palvelujen kehittämistä ja suunnittelua tukeva liiketoimintapainottunut osaaminen sisältäen resurssien johtamisen, tietämyksen (knowledge) organisoinnin ja analysoinnin sekä tiedon käyttöympäristön ymmärtämisen, - strateginen osaaminen sisältäen kustannusvalvonnan, viestintä-, vaikuttamis- ja neuvottelutaidot sekä kyvyn strategiseen analyysiin. Näiden taitojen hankkiminen ja soveltaminen voi johtaa vastuuseen laajemmasta tehtäväalueesta, esimerkiksi kirjastonhoitajat siirtyvät yleisestä kirjastosta muulle kunnallishallinnon alalle tai tieteellisestä kirjastosta vastaamaan kehysorganisaation uusista digitaalisista oppimisympäristöistä. Uran keskivaiheessa vaaditaan kykyä identifioitua yrityksen päämääriin, osallistua yritysstrategian kehittämiseen, johtaa monialaisia tiimejä sekä ymmärtää liiketoimintaa ja tiedon käyttöä liiketoiminnassa. Tämä on välttämätöntä tiedonhallintataitojen soveltamisessa. Lisäksi vaaditaan täydentävää osaamista, kuten esimerkiksi mentorointi-, neuvottelu- ja fasilitointitaitoa sekä kykyä johtaa muutosta. Uran alkuvaiheessa perustaitojen osaamisen varmistaminen ja kyky soveltaa niitä on tärkeää. Tutkimuksen mukaan tietämysjohtajan (Chief Knowledge Officer) rooli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvana on vielä muotoutumassa. Ihmiset, ei tietotekniikka, ovat kaikkein tärkeimpiä tietämyshallinnassa (knowledge management) sen strategisen tehtävän ymmärtämiseksi ja edistämiseksi organisaation kaikilla tasoilla. Tiedon roolin ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen tietämyshallinnassa on tärkeää ja liittyy vahvasti organisaatio- ja informaatiokulttuuriin. Tämän vuoksi tietämyshallinnan ammattilaiset olivat tutkimuksen mukaan vastanneet henkilöstöjohtamisen, organisaation kehittämisen tai yleis- ja strategisen johtamisen tehtävistä. Sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön perusteellinen tunteminen on keskeistä ja tärkeintä on kyky neuvotella, vakuuttaa, rakentaa tiimejä, vaikuttaa ja johtaa. Selvityksen mukaan näiden osaajien joukosta ei toistaiseksi löydy tietoammattilaisia ja syyksi tähän pidetään keskittymistä teknisten taitojen osaamiseen.

4 100 Huotari: Informaatioammatit... Informaatiotutkimus 18 (4) Myös Stradf ield & Wilson (1999) tukevattätä käsitystä ja ehdottavat "knowledge awareness" -stragioiden kehittämistä organisaatioissa, joten tietoammattilaisten tehtävänä on nimenomaan tiedonhallinta (information management). Reardon (1998) mukaan informaatiotutkimuksen alallatietämyksen hallinnassa on kyseessä lähinnä perinteisten kirjastonhoitajien osaamisen ja työnkuvan laajentaminen kattamaan ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisen niin tiedon tuottajina kuin tiedon käyttäjinäkin. Hänen mukaansa tietämyshallinnan opintojen kehittämisessä tulisi perinteisen osaamisen ohella pyrkiä myös käyttäytymistieteiden näkökulman integroimiseen, jotta ymmärrettäisiin myös organisaatiokontekstia ja -kulttuuria, henkisen pääoman, motivaation ja etiikan merkitystä tietämyksen hallinnan kokonaisuudessa. Toistaiseksi eritasoisten ja -kokoisten yhteisöjen toiminnan kokonaisuuden ymmärtämiseen kouluttaminen on keskittynyt lähinnä kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioiden toimintaympäristöjen tarkasteluun. Siirtyminen muihin ympärisöihin on ollut hidasta. Choo (1998) korostaa tiedonhallinnan sosiaalisia ulottuvuuksia. Hänen mukaansa osaava (knowing) organisaatio on oppiva ja sopeutuva sekä tietoa luova ja sitä käyttävä. Osaaminen on sosiaalinen prosessi ja liittyytekemiseen, mikä puolestaan johtaa organisaation ja sen ympäristön mielekkääksi tekemiseen 'merkityksellistämällä' (sense-making). Hänen mukaansa tullakseen strategiseksi ja toimintaa ohjaavaksi tiedon on galvanoiduttava ymmärrykseksi ja tietämykseksi. Informaatioresurssit, tekniset työkalut ja politiikkastandardit muodostavat tiedonhallinnan teknisen infrastruktuurin ja organisaatiokulttuuri muovaa tiedon tuottamista. Choon mukaan tieto ja merkitykset muovautuvat yksilöiden ajatuksista, tunteista ja toiminnasta. (Ks. myös Mackenzie, 1999) Tietämyshallinta korostaa uuden tiedon luomisen ja innovaatioiden merkitystä ratkaisevana organisaatioiden kilpailukyvylle. Mielenkiintoisessa artikkelissaan Hansen et ai. (1999) identifioivat kaksi täysin erilaista tietämyshallintastrategiaa: yhteenkokoamis- (codification) ja personointi- (personalization) strategiat tutkiessaan konsultointiyritysten tietämyshallintaa. Yhteenkokoamisstrategiassa keskeistä oli kokemustiedon huolellinen tallentaminen tietokantoihin, joista se on jokaisen työntekijän hyödynnettävissä tarpeen mukaan. Personointistrategiassa sitä vastoin tärkeää on tieto- ja viestintäteknologian käyttö viestintävälineenä, mutta keskeisintä on henkilökohtaisen osaamisen ja pääoman hyödyntäminen kasvoikkainviestinnän keinoin. Tässä on tärkeää eksplisiittisen tiedon ohella piiloinen, tacit-tieto, osaaminen ilman kooditettua kieltäjä sanallista selitystä. Tällöin organisaation tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia sellaiselle toiminnalle, jossa 'tacit' pystytään ulkoistamaan sen yhdistämiseksi jo olemassa olevaan eksplisiittiseen tietoon. Keskeiseksi tekijäksi tulee se, kuinka mahdollistaa tiedon jakaminen sekä työntekijöiden että ulkoisten sidosryhmien kesken. Näiden strategioiden soveltaminen on teollisuudenalasidonnaista. Tämän suppean katsauksen perustella näyttäisi siltä, että informaatio- ja tietoammattit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toisaalta keskitytään tiedon tarjontaan hyödyntämällä erikoisosaamista - tiedonhaun, arvioinnin, yhdistelyn ja tuottamisen taitoja-ja toisaalta pyritään tiedon tarjonnan ja erityisesti käytön maksimoimiseen koko organisaation tasolla lähtökohtana organisaation tiedontarpeiden tunnistaminen. Näiden tiedontarpeiden tyydyttämisessä onnistuminen asetettujen sekä yksilö-että organisaatiotason tavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää kykyä johtaa koko organisaation tiedonhallinnan kokonaisuutta (tai toimia sen aktiivisena osana). Tay:n informaatiotutkimuksen laitoksen näkökulma Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella vallitsevaksi opetuksen ja tutkimuksen paradigmaksi on vakiintunut Järvelinin ja Vakkarin esittämä tiedonhankinnan näkökulma, jonka he lanseerasivat artikkelissaan Kirjastotiede ja informatiikka - tiedonhankinnan tiede vuonna Tälle näkökulmalle on löytynyt oikeutuksensa ja se on mahdollistanut koulutuksen, opetuksen ja tutkimuksen laajentamisen myös muihin kuin perinteisiin kirjasto-ja informaatiopalvelutehtäviin kouluttautumiseen/kouluttamiseen. Opetuksen painopistealueiksi on määritelty tiedonhaku, tiedonhankinta ja tietohallinto. Tiedonhaun ja tiedonhankinnan tutkimus sopiikin erittäin hyvin tähän paradigmaan, ja näiden alueiden tutkimus ja tutkimusperusteinen opetus on kehittynyt ansiokkaasti. Tietohallinnon opetus perusteiden tasolla aloitettiin syksyllä Syventävien opintojen tasolla luennot aloitettiin 1996 ja aineopintojen luennot on tästä alkaen järjestetty englanniksi yhdessä International School of Social Sciences -yksikön kanssa. Kirjatenttejä suorittamlla tietoresurssien hallintaa on voinut opiskella jo 1990-luvun alkupuolelta asti. Suomenkielisenä käsitteenätietohallinto informaatiotutkimuksen oppiaineena on ehkä epäonnistunut

5 Informaatiotutkimus 18 (4) Huotari: Informaatioammatit valinta, koska termiä käytetään myös tietojenkäsittelyopissa, missä sillä on vahva tietotekninen painotus. Informaatiotutkimuksessa taas tietohallinnon sosiaalinen ulottuvuus (tai näkökulma) korostuu tarkasteltaessa tiedon elinkaaren hallintaa. Tämä sykli alkaa organisatoristen tiedontarpeiden tunnistamisesta johtaen tiedonhankintaan, varastointiin, tarjontaan, käyttöön, poistamiseen ja käyttäytymisen sopeuttamiseen palaten jälleen uusien tiedontarpeiden syntyyn. Tämän prosessin keskeinen vaihe on elektronisten ja muiden tietojärjestelmien suunnittelu tiedon hankintaa, varastointia (organisaation muisti) ja tiedon, tietotuotteiden ja -palveluiden tuottamista sekä jakelua varten. Tiedon hallinnan prosessin perimmäisenä tarkoituksena on vaikuttaa organisaation suorituskykyyn ja mahdollistaa strategisten päämäärien saavuttaminen. Hyvä kysymys on, millä nimellä alaa olisi suomeksi kutsuttava? Joka tapauksessa myös informaatiotutkimuksen alalla on tarvetta koko organisaation kattavan tiedonhallinnan osaamisen kehittämiseen ja kehitys todennäköisesti johtaa tiedon ja tietämyksen strategisen merkityksen korostumiseen organisaatioiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen opetus (AAO) aloitettiin vuonna 1997 informaatiotutkimuksen oppiaineena. Tavoitteena oli AAO:n integrointi muihin informaatiotutkimuksen oppiaineisiin ja siinä on onnistuttu hyvin. Tietohallinnon kentässä se sijoittuu sisäisen tiedon hallintaan. Tarve AAO:n opetuksen aloittamiseen on ollut ilmeinen samoin kuin opiskelijoiden aktiivisuus. Opiskelijoiden kiinnostus tietohallintoon on sen sijaan ollut vähäisempää, vaikka tarve tiedonhallinnan kokonaisuuden ymmärtämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä on alallamme ilmeinen. Syitä hitaaseen alkuun on turha hakea, ehkä ne löytyvät hyvinkin lähetä: uusi, jokseenkin outo oppiala ja nimi, joka viittaa tylsään, byrokraattiseen hallintoon julkisella sektorilla ei herätä opiskelijoiden mielenkiintoa. Syy voi kuitenkin olla myös täysin päinvastainen: dynaamiset yritysympäristöt eivät houkuttele yhteiskuntatieteilijöitä. Tampereella tehtävä tiedonhankintatutkimus on keskittynyt lähinnä yksilöiden tai ryhmien tiedonhankintakäyttäytymiseen (esim. työelämän ja arkielämän tiedonhankinta). Tässä organisaatiokontekstin ymmärtämisellä on ollut toissijainen rooli. Tietohallinnon tutkimuksessa toimintaympäristöjen tuntemus on keskeistä (esim. yritysten sisäisen ja ulkoisen tiedonhallinnon kokonaisuuden tarkastelu), vaikka toistaiseksi tämä tutkimus on Suomessa vähäistä. Tarvitsemme kuitenkin täsmällisempää tietoa organisaatioiden tiedontarpeista ja organisaatioista tiedonhankkijoina, -tuottajina ja -käyttäjinä. Yhteiskunnan kehityksen ja "tietoammattien" lisääntymisen myötä myös informaatiotutkimuksen koulutuksen alalla vaatimukset ammattikuvan laajentamiseen lisäävät tarvetta opetuksen sisällön kehittämiseen. Organisaatioiden tiedonhallinnan potentiaalinen tehtäväkenttä on kuitenkin hyvin laaja. Informaatiotutkimuksen onkin todennäköisesti valittava tästä kokonaisuudesta oma siivunsa, sillä koko kakun tarjoaminen ei todennäköisesti ole mahdollista nykyisillä opetuksen voimavaroilla. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksen kolmen painopistealueen tehtävänjako voisi muodostua siten, että tiedonhaun opetuksessa keskitytään lähinnä informaatioammattilaisten (information professionals) kouluttamiseen, kun taas tietohallinnossa voitaisiin fokusoitua lähemmäksi tietämyshallintaa ja tietoammattilaisten (knowledge workers) kouluttamista. Tiedonhankinnan opetus puolestaan on tärkeää molemmilla alueilla, joten opiskelija voi valita suuntautumisensa mielenkiintonsa mukaan. Riittävän korkeatasoisen opetuksen tarjoamisen takaamiseksi hyvä vaihtoehto olisi monitieteellisten koulutusohjelmien kehittäminen. Eri tieteenalojen osaamista yhdistelemällä voidaan tarjota koulutusta, joka johtaa monialaiseen osaamiseen ja mahdollistaa työelämän tarpeisiin vastaamisen ajantasaisesti. Hyväksytty julkaistavaksi Lähteet Abell, A. (1998) Skills for the 21 st century. Journal of Librarianship & Information Science, 30(4): Choo, C.W. (1998) Knowing organization. New York: Oxford University Press. Drucker, P. (1994) Post capitalist society. New York: Harper Bussiness. Hansen, M.T., Nohria, N., Tierney, T. (1999) What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, March-April: Herring, J.E. (1991) Information management - the convergence of professions. International Journal of Information Management, 11: Johnson, I. (1998) The need for new qualifications for new products and services in the new electrnic environment. Esitelmä Laboratory for Future Communication -konferensissa, Euroopan Neuvosto/ New Book Economy, Berliini Järvelin, K. & Vakkari, P. (1988) Kirjastotiede ja

6 102 Huotari: Informaatioammatit... Informaatiotutkimus 18 (4) informatiikka - tiedon hankinnan tiede. Kirjastotiede ja Informatiikka, 7(1): Mackenzie O. J. (1999) Knowledge management and the information professional. Information Services & Use, 19:7-16. Picot, A. (1989) Information management - the science of solving problems. International Journal of Information Management, 9(4): Reardon, D.F. (1998) Knowledge management: the discipline for information and library science professionals. 64 th IFLA General Conference, August 16-21,1998. (http://www.ifla.org/iv/ifla64/ e.htm) Streatfield, D. & Wilson, T.D. (1999) Deconstructing 'knowledge management'. Aslib Proceedings, 51(3): Viite 1 Council of Europe, Council for Cultural Co-operation, Cultural Committee 17th meeting October 1998 new Information Technologies:'Draft REcommendation No.R(98)... on Cultural work within the Information Society: New professional Profiles and competences for information professionals and knowledge workers operating in cultural industries and institutions' Informaatiotutkimus Vuosikerta 18 (1-4) 1999 Sisällys PÄÄKIRJOITUKSET: Kärki, Riitta, Inventaario. (4): Kärki, Riitta, Todellisuuden sosiaalinen purkaminen. (2): Kärki, Riitta, Verkkoa kokemassa. (1): 1-2 Suominen, Vesa, Informaatiotyötä etsimässä. (3): ARTIKKELIT: Hakala, Nanna & Vakkari, Pertti, Relevanssikriteereiden muutokset ja ongelman jäsentyminen tehtäväprosessissa. (2): de Heer, Aart Jan, Information mangement och strategiskt tänkande på exportsmarknaden. (3): Iivonen, Mirja & Halttunen, Kai, Web-tiedonhaun tarkastelua. (2): Jääskeläinen, Pirkko, Keski-ikäisten Intemet-asenteet ja kansalaisuuden toteuttaminen. (1): 3-10 Jääskeläinen, Pirkko, Kommunikatiivinen kompetenssi tietoyhteiskunnan kansalaisuuden resurssina. (3): Savolainen, Reijo, Kokemuksia keskusteluryhmistä. (1): Solomon, Paul, Relevanssi: muuttumaton vai vaihteleva; osal. (4): van Yzendoorn, A//na:,Giovanni Boccaccion kirjastomiten keskiaikainen kirjakokoelma voidaan jäljittää? (4) s KATSAUKSET: Forsman, Maria, liristen aikaan Bristolissa. (1): Huotari, Maija-Leena, Informaatioammatit yhteiskunnan murroksessa- muutosko pysyvää? (4): Oksman, Matleena, Keskustelua palstoilla: miten yhdistyksen perustaminen huomioitiin lehdissä. (3): KIRJALLISUUTTA: Ekholm, Kai, Informaatiotutkimuksen perusteita, uutta, vanhaa ja parsittuakin. (3): Forsman, Maria, Kirjava verkko. (2): Kuronen, Timo, Internetin käsittämättömyys? (4): Lintilä, Leena, Tietoyhteiskunnan monet kasvot. (4): Mäkinen, Ilkka, Salaattia. (1): Piukkula, Juha, Perustaa tietoverkkojen tutkimiselle. (3): 73

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta. Pirkko Lindberg KUMPPANUUS SUOMEN YLEISISSÄ KIRJASTOISSA

Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta. Pirkko Lindberg KUMPPANUUS SUOMEN YLEISISSÄ KIRJASTOISSA Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Pirkko Lindberg KUMPPANUUS SUOMEN YLEISISSÄ KIRJASTOISSA Informaatiotutkimuksen lisensiaatintutkimus Oulu 2014 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 4 OSA I... 5 1 Johdanto...

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

Käytännöstä koulutukseen

Käytännöstä koulutukseen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 73 ITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys AULIKKI HOLMA, JUHA KONTIO, KAIJA LIND & TIINA SUNI Käytännöstä

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä Maija-Liisa Pajula Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON SÄHKÖINEN HAKEMINEN päiväkodin johtajien arvioimana

PÄIVÄHOIDON SÄHKÖINEN HAKEMINEN päiväkodin johtajien arvioimana PÄIVÄHOIDON SÄHKÖINEN HAKEMINEN päiväkodin johtajien arvioimana Erja Ailio Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Kesäkuu

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa

Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa Hanna Sulonen Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa "Kyllä 'vanhakin' oppii, jos asenne on positiivinen!" 12/2002 ISBN 951-33-1260-7 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN VERKKOPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN VERKKOPALVELUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN VERKKOPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Salme Leskinen Pro gradu tutkielma Sosiaali ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja talouden laitos Toukokuu

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN LÄHTEILLÄ

INNOVAATIOIDEN LÄHTEILLÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 68 Vesa Taatila (toim.) INNOVAATIOIDEN LÄHTEILLÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 68 Innovaatioiden lähteillä Vesa Taatila (toim.) 2009 Vantaa Copyright

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli INNOYMPÄRISTÖ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- OSAAMISELLE (INN-SHUT) - AJATUKSIA TULEVAISUUDEN OPPIMI- SYMPÄRISTÖSTÄ Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Työelämän tarpeet... 2

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

ICT-INNOVAATIOITA KÄYTÄNTÖÖN

ICT-INNOVAATIOITA KÄYTÄNTÖÖN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 96 TUTKIMUKSIA Aulikki Holma & Taina Karjalainen (toim.) ICT-INNOVAATIOITA KÄYTÄNTÖÖN Hermes-ohjelman kehittämishankkeita 2007 2009 Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina

Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina REINO HINTSA Hyvä hallinto ja uusi julkisjohtaminen kunnallisen tietojohtamisen lähtökohtina ACTA WASAENSIA NO 247 TUOTANTOTALOUS 22 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos. Knowledge Management suomalaisissa suorahakuyrityksissä käsityksiä ja käytäntöjä

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos. Knowledge Management suomalaisissa suorahakuyrityksissä käsityksiä ja käytäntöjä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos Knowledge Management suomalaisissa suorahakuyrityksissä käsityksiä ja käytäntöjä Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu tutkielma Katja Müller

Lisätiedot

ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI

ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI KATRI EERIKÄINEN Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009

Lisätiedot