Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Aika klo 12:35-18:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 224 täytäntöönpano 232 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Jatkotoimet perintönä saatuihin kiinteistöihin/helge Hyrkäs kp Kunnan edustaja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ssä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian 236 rahoittaminen 236 Kiinteistöasioita Järjestöjen vuosiavustukset Rautjärven kunnan liittyminen HINKU hankeeseen Kunnanhallituksen ohjeistus Eksoten palvelusopimusta 244 koskeviin neuvotteluihin 240 Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kunnan edustajat itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin 249

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vuorela Harri 12:35-18:45 1. varapj puheenjohtaja Europaeus Teemu 12:35-18:45 2. varapj pj asiat 9, 11 Kuru Katja 12:35-18:45 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 12:35-18:45 jäsen ptk tark. Tervonen Timo 12:35-18:45 jäsen ptk tark. Vanhatalo Mika 12:35-18:45 jäsen Terävä Liisa 12:35-18:45 valtuuston pj Luumi Kari 12:35-18:45 valt 1. varapj Paajanen Timo 12:35-18:45 valt 2. varapj Anttila Harri 12:35-18:45 kj, pöy tä kir janpi tä jä Kekäläinen Rauni 12:35-18:45 vs. kehitysjohtaja Hinkkanen Paula 12:35-17:10 talouspäällikkö asiat 1-4 Poissa Lonka Taina puheenjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Teemu Europaeus Harri Vuorela Harri Anttila Puheenjohtaja 237, 239 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Rautjärvellä Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 229 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 230 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Lensu-Saukkonen ja Timo Ter vo nen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 517/ /2013 Kh 231 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir heel li ses sä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä pää tös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudel leen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa jär jes tyk ses sä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muu ten kaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeen pa ne mi sek si: 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Ei toimenpiteitä. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta - Ei toimenpiteitä. 49 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisuusvuodelta Ei toimenpiteitä. 50 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisuusvuodelta Ei toimenpiteitä. 51 Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus - Ote: Valtiovarainministeriö, Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Tai pal saa ren kunta, Lemin kunta, Luumäen kunta, Savitaipaleen kunta, Ruo ko lah den kunta, Parikkalan kunta Kuntastrategia - Strategia kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan kunnan www-sivuilla sekä int ra ne tis sä. 53 Sähköisen kokousympäristön hankinta - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito, tietohallintosihteeri Vuoden 2013 talousarvion muutokset - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, henkilöstösihteeri, tietohallintosihteeri Vuoden 2013 talousarvion toteumavertailu Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Sähköinen ilmoitus Verohallinnolle mennessä - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito Kiinteistöveroprosentit vuodelle Sähköinen ilmoitus Verohallinnolle mennessä - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito Vesi- ja viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksujen tarkistus vuodelle Kirjoitetaan puhtaaksi ja informoidaan kuntalaisia. - Ote: Tekninen keskus, talouspäällikkö, kirjanpito Imatran Seudun Kehitysyhtiön osakassopimus Ote: Imatran kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Esisopimus ja maankäyttösopimus K-Vizit Oy:n kanssa - Sopimusten allekirjoitus K-Vizit Oy:n kanssa - Ote: K-Vizit Oy, tekninen keskus, talouspäällikkö, kirjanpito Tiedoksi / muut asiat - Ei toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2013 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: ja Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja kehittämisen suun nitte lu ta voit tei na on käytetty kuntastrategian laadinnan yhteydessä esitettyjä ta voit tei ta, kärkihankkeita ja toimenpiteitä. Tasapainotettu tuloskortti on laa dit tu tulosaluetasolla. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet tu los alue tasol la ovat: Osallisuus ja päätöksenteko -Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi -Paikallisdemokratian turvaaminen Elinvoimaisuuden kehittäminen -Matkailupalveluiden kehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa -Asukaille turvattavat riittävät SoTe-palvelut Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Imatran kaupungin seu tu yh teis työ tä jatketaan seututyön työvaliokunnassa ja seu tu par la mentis sa. Seutuyhteistyössä linjataan alueen yhteisiä kannanottoja ajan koh taisiin asioihin ja kehittämiskohteisiin. Asemanseudun vetovoimasuunnitelman laadinta on viimeistelyvaiheessa. Vuo den 2014 alussa sen jatkoksi käynnistetään uusi Asemanseudun kehit tä mis tä koskeva kehittämishanke. Toinen aloittava hanke koskee koko kun nan elinkeinopolitiikan kehittämistä, ja sen rahoituksen apuna käy tetään leader-rahoitusta. Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä kunnan, yh tei sö jen ja paikallisten yrittäjien kanssa. Menot keskitetään yhteen meno koh taan. Koululaisten ja nuorten työllistämisen sujuvuuden tur vaa mi seksi palkataan yksi velvoitetyöllistettävä puolen vuoden ajaksi. Sähköisen kokouskäytännön ja Extranet -palvelun tehokasta käyttöä varten koulutetaan luottamushenkilöstö ja virkamiesjohto vuoden 2014 al kupuo lel la. Eksoten arvioidut kokonaismenot vuodelle 2014 ovat 14,0 M ( Ekso ten antaman karkean kuntaosuus arvion mukaan). Laskelmassa on huomioi tu alijäämien kiinniotto ja ettei tuoteta enää uutta alijäämää v Kes ki mää räin kasvua kuntaosuuksissa on 7,6 %. Rautjärvellä korotusta v TA on 4,4 %.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sisäinen valvonta ja riskien hallinta tulee järjestää uusien sääntöjen mu kaises ti vuoden 2014 alusta. Talousarviokehykseen oli sisällytetty 2 %:n palkkatason nousu. Tar kennuk sien jälkeen talousarvioesityksessä v on käytetty 0,8 % ko ro tusta soa. Sisäisiä vuokria ei ole sisällytetty kehyslaskentaan alunperin, mutta on huomioitu oheisessa vertailutiedossa. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakatejäämä on v ta lousar vios sa euroa. Menojen kasvua vuoden 2013 TA:oon on euroa n. 5 %. Oheisena: Yhteenveto TA2014 käyttötalousosasta Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit 2014 Kokouksessa annetaan kunnanhallitukselle selostus talousarvion laa din tavai hees ta. Kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set v ja merkitsee kokouksessa saatavan selostuksen ta lous arvion laadintatilanteesta tiedokseen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkitään, että kunnanhallituksen 1. varapj. Harri Vuorela ei es teel li se nä osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -tu los alueen talousarvioehdotuksen käsittelyyn. Kh 232 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ta lous ar vion laadintaohjeet. Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet alai sen sa toiminnan talousarvioesitykset vuodelle 2014 sekä ta lous suun nitel man näiden ohjeiden perusteella (sivistys ltk , tekn. ltk , khall ja tekn. ltk investoinnit ,). Kokouksessaan kunnanhallitus täsmensi teknisen lauta kun nan investointiesitystä ja käsitteli tulos- ja rahoituslaskelman sekä tulo ve ro- ja kiinteistövero-%, Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 tulos muodostuu niukasti yli jää mäisek si. Tilikauden tulos on euroa poistojen jälkeen. Vuosikatteeksi muo dos tuu euroa Kunta selviää tulorahoituksellaan toimintakuluistaan, vaikka lisääntyvien pit kä vai kut teis ten menojen osalta poistojen osuus kasvaa. Vuonna 2014

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pois to jen määrää kasvattaa Simpeleen yhteiskoulun ylimääräinen ker tapois to purettavista tiloista yhteensä euroa, joka on seurausta uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Vuoden 2014 netto investointimenoiksi on laskettu euroa. In vestoin tien kasvun myötä joudutaan nostamaan uutta lainaa noin 4,0 M vuoden 2014 aikana. Talousarvion laadintaohjeessa päätettiin, että vuoden 2014 ta lous ar vio proses sis sa otetaan uutena suunnittelun ja välineenä käyttöön hy vin voin ti kerto mus ja -suunnitelma tulosaluetasolla. Kunnan hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja se toimii poliittisen päätöksenteon tukena kunnan strategiatyön sekä toimin nan ja talouden suunnittelussa. Hyvinvointikertomus ja suunnitelma laa di taan valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus ja suunnitelma on osa vuo sit tain laadittavaa talousarviota ja suunnitelmaa tuleville val tuus to kauden vuosille. Hyvinvointikertmusaineistoa ei kuitenkaan ole saatu valmiiksi talousarvion laa din nan yhteydessä. Raportointi valmistuu tammikuussa ja julkaistaan ta lous ar vion 2014 täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä, jonka jälkeen se saa te taan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tuloalueidensa ta lous ar vioeh do tus ta. Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2014 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille esittää sen kun nanval tuus ton hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen päättämät muutokset tehdää talousarviokirjaan, jotka toi mi te taan kunnanvaltuuston jäsenille tutustuttavaksi. Kunnanhallitus päättää talousarvioehdotuksen julkistamisesta ja tie do tus tilai suu den ajankohdasta. Kunnanhallitus käsitteli talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuo sil le ja teki tarkennuksia asiakirjaan. Rahoituslaskelmaan pää tet tiin lisätä Eksoten alijäämän kattamisesta johtuva pakollisen va rauksen purkaminen euroa. Keskustelun kuluessa Mika Vanhatalo esitti muutoksen in ves toin ti oh jelmaan euron määrärahan lisäämistä asvaltointien peruskorjauksiin vuo sil le 2014 ja Teemu Europaeus kannatti Vanhatalon esitystä. Puheenjohtaja Harri Vuorela päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun ku lues sa oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on ää nes tet tävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat pää tös eh do tus ta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Vanhatalon muutos eh do tus ta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin ja äänestys

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus suo ri tet tiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liittee nä. Äänestyksessä annettiin 6 EI ääntä ja 1 poissa. Puheenjohtaja totesi Vanha ta lon muutosehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallituksen tekemät muutokset tehdään talousarviokirjaan, jotka toi mi te taan kunnanvaltuuston jäsenille tutustuttavaksi. Kunnanhallitus päätti pitää tiedotustilaisuuden perjantaina klo Liitteet Liite Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Jakelu kunnanvaltuusto talouspäällikkö

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jatkotoimet perintönä saatuihin kiinteistöihin/helge Hyrkäs kp 196/ /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus on päättänyt hakea Val tio kontto ril ta perintöä, mikä on jäänyt Rautjärveltä kotoisin olevalta ja ilman pe rimään oikeutettuja sukulaisia kuolleelta Helge Matias Hyrk käältä. Hakemuskirje Valtiokonttorille on lähetetty Valtiokonttori on tehnyt asiaa koskevan päätöksen Kouvolan hal lin to - oikeus on ilmoittanut, että kuolinpesän omaisuuden luo vut ta mises ta ei ole haettu muutosta määräajan kuluessa. Luovutuspäätös on lainvoi mai nen ja omaisuus menee päätöksessä mainituille. Asian käsittelyn yh tey des sä syntyneet ja muodsotuneet asiakirjat, rahavarat ja muu omaisuus tilitetään ja luovutetaan Rautjärven kunnalle pidettävän lop pu ti li tyk sen allekirjoittamisen jälkeen. Rautjärven kunta on hakemuksessaan Valtiokonttorille ilmoittanut, että se tu lee käyttämään haetun ja nyt saadun perinnön lasten ja nuorten sekä syr jäy ty mis vaa ras sa olevien nuorten aikuisten tukemiseen. Rautjärven kunnalle tulevat kiinteistöt tai niiden osat ovat: 1. osa kiinteistöstä Rautjärvi, Torsansalo, Lähderinta RN:o kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Rinnemäki RN:o , kooltaan 17,96 ha 3. kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Kokonsuo RN:o , kooltaan 1,295 ha 4. kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Hankala RN:o , kooltaan 12,929 ha Valtiolle jäävät Valtiokonttorin päätöksen mukaan seuraavat: 1. määräala kiinteistöstä Rautjärvi, Torsansalo, Lähderinta RN:o kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Kopsala RN:o , kooltaan 58,75 ha Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jälkeen allekirjoitettavan Helge Hyrkäs kp:n lopputilityksen, mikä sisältää rahavaroja ja kiinteää omaisuut ta. Kunnanhallitus tutustuu Valtiokonttorilta perintönä tulleisiin Lähderinta- ja Han ka la -kiinteistöillä sijaitseviin rakennuksiin. Kunnanhallitus keskustelee asiaan liittyvistä jatkotoimista.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkitään tiedoksi saapunut ostotarjous Hankala -nimisestä kiin teis tös tä. Hyväksyttiin. Kunnanjohtajalle annettiin tehtäväksi valmistella muiden tilojen, tilanosien ja rakennuskiinteistöjen myynti avoimella tarjousmenettelyllä lu kuun ot tamat ta Lähderinta ja Rinnemäki tilaan kuuluvia yhtenäisiä metsäpalstoja. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on vastaanottanut perinnön ja kuitannut loppu ti li tyk sen. Lainhuutohakemus kunnalle luovutetuista kiinteistöistä on tehty. Kaikkiaan kunnalle luovutetun omaisuuden perunkirja-arvo on euroa. Rahavaroja kunnalle pesänhoitajan palkkion vähentämisen jälkeen jäi 9.977,59 euroa. Lisäksi kunnalle perinnöstä on vielä tulossa vuoden 2015 alus sa ,39 irtisanotuista osuusmaksuista. Perunkirjoituksen yhteydessä Kiinteistövälittäjä LKV Jukka Rusanen on teh nyt arvion rakennuskiinteistöistä ja Etelä-Karjalan Mhy / Jari Jordan met sä kiin teis töis tä. Metsäpalstoista on perunkirjaan tehty -27 % ar von korjaus. Lähderinta -tilasta on erotettavissa talouskeskukselle 3,16 ha määräala, jos sa n. 0,5 ha tontin lisäksi on 0,45 ha peltoa ja 2,2 ha metsämaata. Ti lalla sijaitsevat tyydyttävässä kunnossa oleva 193 m2 asunitalo, hirsinen aitta, purkukuntoinen lautanavetta sekä tien toisella puolella oleva puinen varas to ra ken nus. Alueen perunkirja-arvo rakennuksineen on Lähderinta -tilaan kuuluu 1,185 ha erillinen metsäpalsta, jonka pe run kirja-ar vo on Yhtenäisen Lähderinta -tilan metsäpalstan koko on 20,36 ha, jonka perunkirja-arvo on Edellämainittuun yhtenäiseen metsätilaan liittyy Rinnemäki -tila RN:o 9:40 pin ta-ala 17,96 ha, jonka perunkirja-arvo on Erillisen tilan muodostaa Kokonsuo RN.o 7:15 1,34 ha, jonka pe run kirja-ar vo on Oman kokonaisuutensa muodostaa Hankala -tila RN:o 7:53 12,7 ha. Tila voi daan jakaa neljään palstaan: 1. Rantayleiskaavan mukainen loma-asuntotontti m2, Torsan ran ta vii vaa n. 175 m, vuonna 1964 valmistunut n. 50 m2 lo ma-asunto, aitta ja varasto, perunkirja-arvo

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Metsäpalsta 9,43 ha, ei rantaviivaa, ei rakennusoikeutta, pe run kirja-ar vo Pienen-Torsan rantapalsta, 2,57 ha, niittyä, metsää ja vesijättöä, puo let palstasta on rantayleiskaavan M-aluetta, jolla ei ole ran ta raken nus oi keut ta, rantaviivaa 55 m, perunkirja-arvo Erillinen niittypalsta 0,268 ha, perunkirja-arvo 127 Lähderinta- ja Rinnemäki -tiloilla on jouduttu tekemään hätähakkuita kir janpai na ja tou kan tuhojen takia. Kunnanhallitus päättää kirjata testementtien varojen pääomaksi ,00 euroa käytettäväksi hakemuksen mukaisesti lasten ja nuorten se kä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukemiseen. Erityisenä koh de ryh mä nä ovat lapset ja nuoret, jotka ovat altistuneet erilaisten si sä ilma on gel mien vuoksi pitkäaikaisille sairauksille ja hengityspulmille. Kunta pidättää itsellään Rinnemäki RNo 9:40 -tilan sekä Lähderinta RN:o 3:47 -tilasta 19,31 ha määräalan ja liittää ne kunnan metsätiloihin. Tiloilla teh dyis tä hätähakkuista saadut tulot kirjataan kunnan metsänmyyntituloiksi ei kä testamenttivarojen pääomaa muuteta tältä osin. Kunnan vastuulle jäävät myös kaikki hakkuukulut sekä tulevat metsähoitotyöt. Kunta päättää myydä julkisella kuulutuksella: Lähderinta - tilan talouskeskuksen rakennuksineen ja sen ym pä röivän maa-alueen 3,16 ha, Hankala -tilalla sijaitsevan loma-asunnon rantayleiskaavan mu kaisen m2 tontin, Hankala -tilan metsäpalstan 9,43 ha, Hankala-tilan Pienen Torsan rantapalstan 2,57 ha, Hankala -tilan niittypalstan 0,268 ha, Lähderanta -tilan erillisen metsäpalstan 1,185 ha sekä Kokonsuo RN:o 7:15 -tilan 1,34 ha Tilat laitetaan myyntiin välittömästi ja kuulutus julkaistaan Pa rik ka lan-rautjär ven Sanomissa ja Etelä-Saimaa lehdessä, erikseen valittavassa net tipal ve lus sa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Tarjoukset pyy detään erillisinä kustakin palstasta. Kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tar jouk set. Saatavilla myyntituloilla muutetaan testamenttien varojen pääomaa siltä osin, kun se poikkeaa myyntikuluilla lisätystä perunkirja-arvosta. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuuston 1. vpj. Kari Luumi saapui kokoukseen tämän asian kä sit te lyn aikana klo

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 233 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Määräaikaan mennessä saatiin oheisen yhdistelmän mukaiset tar jouk set. Lähderinta-tilan talouskeskuksesta ja Kokonsuo -tilasta ei saatu tarjouksia. Saapuneet tarjoukset vastaavat perunkirjaa varten tehtyjä kiinteistö- ja met sä ar vioi ta lukuunottamatta Lähderinta-tilan erillistä 1,185 ha:n met säpals taa, jonka metsäarvio on ja jätetty tarjous Palsta rajoit tuu kolmelta sivulta tarjoajan omistamaan tilaan. Lähderinta -tilan talouskeskus on mahdollista antaa avoimeen myyntiin kiin teis tön vä lit tä jäl le tai ottaa päärakennus kunnan asun to vuok raus käyttöön. Päärakennuksessa on pidettävä vähintään peruslämpö, joten tal viajal ta kunnalle tulee katettavia kustannuksia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat kiinteistöjen ostotarjoukset: Lähderanta- tilan erillinen metsäpalsta 1,185 ha Oiva Korhosen perikunta/juha Korhonen Lavasuontie 79, Simpele 1.800,00 euroa. Hankala tilasta (RN:o 7:53) n m2 määräala ra ken nuk sineen, joka muodostaa rantaosayleiskaavan mukaisen RA -tontin Pälvi Vento Kuusitie 6 A 23, Helsinki ,00 euroa. Hankala tilasta määräala n. 9,43 ha, metsämaata, ei ra ken nus oikeut ta Pälvi Vento Kuusitie 6 A 23, Helsinki ,00 euroa. Hankala tilasta määräala n. 2,57 ha, palsta rajoittuu Pieni-Torsa jär veen, rantaviivaa 55 m Anssi ja Marjut Rita Torsansalontie 387, Laikko ,00 euora. Hankala tilan (RN:o 7:53) erillinen niittypalsta 0,268 ha Mauri Vento Torsantie 60, Laikko 300,00 euroa Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet sopia kauppojen ehdoista tarjoajien kans sa, laatia ja allekirjoittaa kauppakirjat, jonka jälkeen kunnanhallitus hy väk syy kaupat lopullisesti. Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle valtuudet antaa Lähderanta -tilan ta lous kes kus kilpailutuksen perusteella Rautjärven alueella toimivalle kii inteis tö vä lit tä jäl le myyntiin kunnanhallituksen määrittelelmällä ta voi te hin nal-

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus la. Tilan päärakennus voidaan vuokrata asuntokäyttöön määräaikaisesti enintään kesäkuun 2014 loppuun saakka vuokralla, joka kattaa rakennuksen yl lä pi to kus tan nuk set. Hyväksyttiin. Liitteet Liite Ostotarjousten yhteenveto Jakelu Tarjouksen tekijät Tekninen keskus Talouspäällikkö Kirjanpito kunnanjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan edustaja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ssä 45/ /2013 Kh 234 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on yhdistys, joka tarjoaa Imatran seu tukun nan kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille konkreettisen mah dol li suuden vaikuttaa alueen kehityksen suuntaan. Kärki-LEADER on nk. paikallinen toimintaryhmä, jolta voi hakea Leaderavus tus ta yleishyödyllisiin hankkeisiin. Kärki-LEADERin toimialueeseen kuuluu Imatran maaseutualue sekä Ruoko lah den, Rautjärven ja Parikkalan kunnat. Leader-ryhmän 12 -jäseninen hal li tus koostuu tasapuolisesti asukkaiden, yhdistysten ja julkisen hallinnon edus ta jis ta. Rautjärven kunnan edustajan yhdistyksen hallituksessa on toiminut nyt ero vuo roi nen Teemu Europaeus. Kunnahallitus nimeää Rautjärven kunnan edustajan Etelä-Karjalan Kär ki-lea DER ry:n hallitukseen. Kunnanhallitus nimesi Rautjärven kunnan edustajaksi Etelä-Karjalan Kär ki-lea der ry:n hallitukseen Helena Lensu-Saukkosen. Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry Helena Lensu-Saukkonen Arkisto

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian rahoittaminen 501/ /2013 Kh 235 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on laatinut ohjelmakaudelle kehittämisstrategian "Virtauksia ja valintoja". Toimintaryhmä pyytää Rautjär ven kunnan alustavaa sitoutumista rahoitukseen. Kehittämisstrategian painopistealueet ja tavoitteet ovat: Ihminen ja asuminen Ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen. Kehittämistoimilla vah vis te taan ihmisten kiintymystä kotiseutuun ja haluun toimia oman elinympäristönsä hyväksi. Ympäristö Yhteisöt Yritykset Alueella on energiaomavarainen kylä. Hankerahoitusta kohdis te taan toimenpiteisiin, jotka parantavat ympäristön tilaa ja li sää vät asukkaiden ympäristövastuullisuutta. Alueen järjestörakenne järkevöityy ja toimintaedellytykset para ne vat. Tavoitteena on, että kylällä toimivat yhdistykset yhdis tä vät voimavaransa ja toiminta jatkuu esim. mo ni toi mi yhdis tyk sis sä. Lisäksi kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tii vis tetään myös maakuntatasolla. Alueelle syntyy yritysverkostoja ja yritysten palvelutarjonta on hy vin esillä. Lisäksi rahoitetaan pienten yritysten käyn nis tämis tä ja olemassa olevien yritysten kehittämistoimia. Paikalliskehittäminen Lähidemokratian turvaaminen. Tavoitteena on vahvistaa alueen asukkaiden valmiuksia ja tahtoa toimia oman elin ym päris tön sä hyväksi. Toimenpiteet ja tavoitteet on kuvattu takemmin oheisessa ke hit tä mis strate gias sa. Kehittämisohjelman toteuttamisen julkisen tuen määräksi on arvioitu euroa vuodessa, josta kuntarahoituksen osuus olisi euroa. Virallinen haku käynnistynee vuoden 2014 alkupuolella ja toimintaryhmien esi tys ten valinta syksyllä 2014, kun maaseuturahoituksesta saatava ko konais mää rä selviää. Rautjärven kunnan osuudeksi rahoituksesta on esitetty euroa vuodes sa. Hankealuetta on laajennettu Imatran osalta, jolloin Imatran osuus ra hoi tuk ses ta on noussut.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Päättyvällä ohjelmakaudella Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy vastasi osasta kuntarahoitusosuutta, mutta uudessa osakassopimuksessa tätä ei ole huo mioi tu. Kunnanhallitus tutustuu "Virtauksia ja valintoja" ke hit tä mis suun ni tel meh dotuk seen. Kunnanhallitus ottaa alustavasti myönteisen kannan esitettyyn ra hoi tusosuu teen, mutta edellyttää, että hankealueesta, painopisteistä ja ta voit teista tulee saavuttaa yksimielisyys seutukunnan kuntien ja Imatran Seudun Ke hi tys yh tiö Oy:n kanssa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Esitys Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n "Virtauksia ja Va lin toja" -kehittämisstrategian rahoittamiseen Liite 2 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia , luonnos Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry Imatran kaupunki Parikkalan kunta Ruokolahden kunta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kiinteistöasioita 519/ /2013 Kh 236 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanjohtajalle on tehty esityksiä kiinteistöjen ostamisesta ja myy mi sestä: Rivitalotonttien ostaminen kunnalle Rautjärven asemanseudun asema kaa va-alu eel ta Maa-alueen ostaminen kunnalle Änkilänmäeltä Tontin myyminen Lahtelasta Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus keskustelee ja päättää jatkovalmistelusta. Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet tehdä tarjous Etelä-Karjalan Osuuspan kil le Rautjärven Asemanseudulla sijaitsevasta Onnela -tilasta Muilta osin kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan selostuksen tie dokseen. Jakelu kunnanjohtaja

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Järjestöjen vuosiavustukset / /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , s-pos Rautjärven kunnanhallitus on vahvistanut järjestöjen vuosiavustusten myön tä mis pe rus teet kokouksessaan Avustukset on ju listet tu haettavaksi mennessä ja avustushakemuksia saapui määrä ai kaan mennessä yhteensä 30 kpl. Yksi hakemus saapui myö häs ty neenä. Kunnanhallitus on päättänyt , että mahdollisten jää viys ti lantei den varalta jätetyt avustushakemukset ryhmitellään kuuteen (6) eri kohde- ja asiaryhmään. Hakemukset on ryhmitelty tehdyn päätöksen mu kaises ti ja niiden perusteella on laadittu yhteenveto. Toiminta-avustuksia haet tiin yhteensä Avustusmäärärahaa on järjestöavustuksiin käy tet tä vis sä ja kylätoimintaan Saapuneiden hakemusten perusteella on arvioitavissa, että uudet myön tämis pe rus teet ja ehdot eivät ole olleet hakijoiden tiedossa. Tämän arvion taus ta na on, että hakijat ovat anoneet yleisavustuksia, vaikka niitä ei enää uu sien myöntämisperusteiden mukaan myönnetä. Vuosiavustusten myöntämisen tavoitteena on tukea paikkakunnan asukkai den monipuolisen ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja aktiivisuuden lisää mis tä. Erityisenä painopisteenä vuosien 2013 ja 2014 aikana on jär jestö jen keskinäisen yhteistoiminnan ja erilaisten ennaltaehkäisevien ja ak tiivi suut ta tukevien toimintamuotojen kehittäminen ja toteutettavan toiminnan vai kut ta vuus. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toi min ta suun ni telma, toiminnan laajuus, rautjärveläisten jäsenten määrä, toiminnan säännöl li syys ja vaikuttavuus kuntalaisiin. Avustusta myönnettäessä otetaan huo mi oon myös hakijan taloudellinen asema, oma varainhankinta ml.talkootyö. Avustus voi olla korkeintaan 50 % toiminnan talousarvion mukai sis ta menoista. Kunnanhallitus päättää jaettavien avustusten enimmäismääriksi: 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalalla toimivat järjestöt Veteraani - ja eläkeläisjärjestöt Kylätoimikunnat ja - yhdistykset Hyvinvointia lisäävä järjestö- ja vapaehtoistoiminta Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olevan toiminta1 000 Kunnanhallitus päättää myöntää vuosiavustukset yhdistyksille, yhteisöille ja kylätoimikunnille liitetiedostossa olevan erittelyn mukaisesti kohde- ja asia ryh mit täin.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koska saapuneiden hakemusten perusteella on arvioitavissa, että kaikille ha ki joil le eivät myöntäamisperusteet ja niiden ehdot ole olleet tiedossa, kun nan hal li tus varaa mahdollisuuden hakijoille täydentää ja täsmentää jättä mään sä hakemusta uudella hakukierroksella. Uusi hakukierros jär jes tetään mennessä. Talousarvion mukaisesta määrärahasta käytetään nyt , mikä merkit see varatun määrärahan käytöstä 75,5 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti jaettavien avustusten enim mäismää rät ryhmittäin. Kunnanhallitus päätti ryhmittäin myönnettävistä avustuksista liitteen mu kaises ti. Talousarvion määrärahasta käytettiin tällä päätöksellä yhteensä euroa. Kunnanhallitus päätti varata mahdollisuuden hakijoille täydentää ja täsmen tää jättämäänsä hakemusta uudella hakukierroksella. Uusi ha ku kierros järjestetään mennessä. Kunnanhallituksen 2. vpj Teemu Europaeus ei esteellisenä osallistunut ryh män 4. Kylätoimikunnat ja -yhdistykset avustuksista päättämiseen ja pois tui siksi ajaksi kokouksesta. Kh 237 Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti on järjes tet ty järjestöjen vuosiavustusten osalta uusi hakukierros. Niiden ha ku aika päättyi Hakuajan päättymiseen mennessä saapui yhteensä 13 hakemusta. Saapuneet hakemukset on ryhmitelty samalla tavalla kuin kevään 2013 kä sit te lys sä. Valmistelun tavoitteena on pidetty sitä, että keväällä vah vi tettua vuosiavustuksen euromäärää noudatetaan pääsääntöisesti myös syksyn jaon yhteydessä. Syynä se, että v aikana myönnettävä yh teismää rä ei määrärahavarauksena ylity. 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalalla toimivat järjestöt Veteraani - ja eläkeläisjärjestöt Kylätoimikunnat ja - yhdistykset Hyvinvointia lisäävä järjestö- ja vapaehtoistoiminta Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olevan toiminta1 000 Keväällä myönnetty + syksyllä ehdotettu määrä = yhteensä: Lapset ja nuoret: = Sos- ja terv. alalla toimivat: = Veteraani - ja eläkeläisjärj: = 5 100

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kylätoimikunnat ja - yhd. : = Kuntalaisten HY - lis. järj. : = Suunnittelu ja valm.: = Kesäkuun 3.pnä tehdyn päätöksen mukaan jaettiin järjestöille koh de avustuk sia yhteensä Lokakuun 31. pnä päättyneen haun perusteella eh do te taan jaettavaksi yhteensä Vuoden 2013 aikana myön net tävien järjestöavustusten yhteismääräksi tulisi Määrärahavaraus ta lous ar vios sa vuodelle 2013 on yhteensä Simpeleen Keilaajat ry:n avustushakemusta koskien kunnanhallitus hy väksyy, että vuoden 2013 lainaosuutta koskien Simpeleen Keilaajat ry:lle myön ne tään maksuvapaa vuosi. Kunnanhallitus hyväksyy liitetiedostossa olevan mukaisesti jär jes tö avustuk set. Kunnanhallitus myöntää Simpeleen Keilaajat ry:lle vuoden 2013 lai naosuut ta koskien maksuvapaan vuoden. Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä luettelon mukaisesti järjestäavustuksina euroa. Kunnanhallitus myönsi Simpeleen Keilaajat ry:lle vuoden 2013 lai na osuutta koskien maksuvapaan vuoden. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Teemu Europaeus. Liitteet Liite Järjestöjen vuosiavustukset 2013, syksyn avustuspäätös Jakelu Hakijat Talouspäällikkö Kehitysjohtaja

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rautjärven kunnan liittyminen HINKU hankeeseen 488/14.04/2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on liittynyt kumppanuuskunnaksi HINKU (kohti hii li neutraa lia kuntaa) hankkeeseen, kunnanhallitus pidettiin HINKU-foorumin kokous, jossa päätettiin että HIN- KU-hank kee en kumppanuuskuntavaihe lopetetaan. Näin ollen Rautjärven kun nan on tehtävä päätös siitä, tuleeko siitä HINKU-kunta vuoden 2013 lop puun mennessä. Tällöin luovutaan kumppanuusvaiheesta. HINKU-foorumin tärkeimmät toimintaperiaatteet ovat seuraavat: HINKU-foorumiin kuuluvat kunnat ja kaikki tahot, jotka asian tun te muk sellaan tai rahoituksellaan tukevat HINKU-kuntia. SYKE ehdottaa uusia jä seniä ja ehdotukset käsitellään HINKU-foorumissa. Yritykset maksavat vuo simak sun osallistumisesta HINKU-foorumiin. Syksyisin järjestetään sisäinen HIN KU-foo ru min kokous, keväisin ulkopuolisille suunnattu tilaisuus. HINKU-foorumin toiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat 1) taata HINKU-kuntien julkishallinnolle, elinkeinoelämälle ja kansalaisille asian tun te mus ta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja järjestää kun tien työn tueksi ulkopuolista rahoitusta, 2) kehittää yhteistyömalleja eri sidosryhmien välille, 3) pyrkiä aktiivisesti laajentamaan HINKU-toimintaa uusiin kuntiin, 4) lisätä hankkeen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää kunnanvaltuuston sitoutumista HIN KU-kri tee rei hin ja ilmoitusta SYKElle. Kumppanuusvaiheesta luo vutaan. Nykyisille kumppanuuskunnille annetaan aikaa vuoden loppuun asti ai kaa tehdä päätös jatkosta. Päätöksellä kunta sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kas vi huo ne kaasu pääs tö jen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennes sä. Ohessa: - Hinku hankkeen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja - Hinku foorumin kokouksen pöytäkirja Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Rautjärven kunta sitoutuu HINKU-kriteereihin, ryhtyy HINKU kun nak si ja ilmoittaa siitä Suomen ympäristökeskukselle ennen vuoden 2013 loppua.

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Kh 238 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esitttää kunnan val tuus tol le, että Rautjärven kunta sitoutuu HINKU-kriteereihin ja il moittaa Suomen ympäristökeskukselle ryhtymisestä HINKU-kunnaksi. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Järjestäytymiskokous, Rautjärven kunnan liittyminen Hinkuun Liite 2 Pöytäkirja, Rautjärven kunnan liittyminen Hinkuun Jakelu kunnanvaltuusto

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ohjeistus Eksoten palvelusopimusta koskeviin neuvotteluihin 521/ /2013 Kh 239 Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: EKSOTEn vuoden 2014 palvelusopimusneuvottelut pidetään keskiviikkona klo Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän ka tu 3 - osoitteessa. Palvelusopimusneuvotteluiden asialista ei ole saa punut mennessä. Palvelusopimusneuvotteluihin osallistuvat Etelä - Karjalan alueen pohjoiset kunnat eli Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamistavat ja - keinot sekä ra hoitta mi nen ovat voimakkaissa uudistamis- ja muutospaineissa. Lain sää dän tötyön kulmikas ja ajoittain poikkoileva eteneminen on aiheuttanut ja ai heuttaa monia epävarmuustekijöitä ja vaikeuttaa pitkäjänteisen suunnittelun ete ne mis tä kaikissa Suomen kunnissa. Eksoten toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin loppuraportti on julkistettu Sen käsittelyn yhteydessä on sovittu laadittavan raamiesitys, min kä tulee pitää sisällään SoTe- palvelujen tuottamista koskeva pal ve lura ken ne. Toisena tavoitteena on EKSOTEn alijäämäkierteen katkaisu. Kolmas tavoite on, että kunnat sitoutuvat laskelmissa esitettyyn mak su ky kynsä mukaiseen palvelurakenteeseen. Palvelusopimuksia koskien on pai notet tu myös omistajaohjauksen kehittämistä siten, että sille tulee merkittävä roo li. EKSOTE on kehittänyt voimakkaasti olemassa olevaa palvelurakennettaan eten kin sosiaali- ja vanhus - sekä päihde- ja MT-palveluissa. Lasten ja nuor ten palvelujen keskitetty saatavuus turvataan maaseutumaisiin kuntiin liik ku vin palveluin ja kaupunkialueelle marraskuussa 2013 avattavaan Lasten ja Nuorten taloon. Lausunnossaan palvelurakenneuudistuksesta kunnanhallitus on todennut mm.: "Palvelurakennevaihtoehtoon 2 perustuva toimintamalli voidaan ottaa palve lu ra ken teen lähtökohdaksi, sillä edellytyksellä, että riittävät matalan kynnyk sen palvelut turvataan kaikkiin sosiaali- ja terveysasemiin ja että täl läisen säilyminen Simpeleellä turvataan. Sosiaali- ja terveysasemiin perustuvan palvelumallin tulee vastata riit tä västi asukkaiden päivittäisiin palvelutarpeisiin turhan liikkumisen välttämiseksi ja tarpeelliseen hoitoon ja tukeen hakeutumisen turvaamiseksi. Hy vin vointi-ase man tulee antaa riittävä panos ehkäisevään toimintaan ja sen tulee kye tä yhteistoimintaan kunnan eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten kans sa. Sosiaali- ja terveysaseman tulee antaa riittävä tuki terveyden edistä-mi ses sä, sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa ja kuntouttavan työot teen varmistamisessa. Riittävä perustason palvelurakenne on ainoa keino välttää erityispalvelujen ruuhkautumista ja kustannusten nousua." EKSOTE on julkaissut kuntien lausuntojen pohjalta pal ve lu ra ken ne-esi tyksen, joka on käsiteltävänä yhtymähallituksessa.

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Hyvinvointiasemien pilotointitoimien toteutus alkaa suunnitelmien mukaan Le mil la ja Ruokolahdella. Tällä toimintatavalla saadaan kehitettyä malleja, joi ta voidaan jatkossa soveltaa sopimusten mukaan muihin peruskuntiin. Talousarvioon liittyvä esitys EKSOTEn maksuosuudeksi vuodelle 2014 on 14 M, lisäksi vanhoja alijäämiä esitetään katettavaksi Rautjärven osalta noin eurolla. Esittelijän ehdotus: Rautjärven kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat pi det tävään palvelusopimusneuvotteluun. Kunnanhallitus antaa neuvottelijoille ohjeistusta ja määrittelee neu vot te luval tuu det SoTe- palvelujen sisällöstä vuodelle Kunnan neuvottelijat Eksoten palvelusopimusneuvottuissa ovat khall pj Tai na Lonka, khall jäsen Timo Tervonen, kvalt pj Liisa Terävä, kvalt 1. vpj Ka ri Luumi, kvalt 2. vpj Timo Paajanen, kj Harri Anttila ja kehitysjohtaja Anna lee na Rita. Neuvottelussa tulee noudattaa kuntastrategiassa hyväksyttyjä tavoitteita se kä kunnanhallituksen Eksoten palvelurakenne-ehdotuksesta annetun lau sun non periaatteita. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Teemu Europaeus. Liitteet Liite Palveluverkkosuunnittelman toteutus ja strategian toimeenpano Ek so tes sa (luonnos) Jakelu kehitysjohtaja

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 240 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Hallituksen esityslista Saimaan Syöpäyhdistys: Kutsu 60-vuotisjuhlaan Valvira: Päätös , dnro 241/ /2012. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Ha kija/pal ve lui den tuottaja: Invalidiliitto ry. (uusia toimipaikkoja) Päätös , dnro 4573/ /2013. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Ha kija/pal ve lui den tuottaja: Suomen Terveystalo Oy (uusia toimipaikkoja) Uudenmaan ELY-keskus: Tiedote Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan ' kehittämisohjelman toimeenpanoon vuonna Suomen Kuntaliitto: Yleiskirje 18/80/2013, Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto: Kutsu maanmittaustoimitukseen, kiinteistönmääritys osakasluettelon vahvistamiseksi. Toimitusnumero Kohde: Maa-alue, Korpjärvi. Kokous: Ke klo Paikka: Rautjärven kunnanviraston valtuustosali. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kirje OKM/12/691/2013, Ajakohtaista liikuntatoimen kentässä. Etelä-Karjalan liitto: MYR-tiedote Saimaan talous ja tieto SAITA Oy: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Tilastokeskus: Sähköposti Tiedonantajapalaute 2012 on valmistunut. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö: Hallituksen kokouskutsu Lähitapiola: Ilmoitus Takaamanne lainan lyhennys (lainanottaja Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta).

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 241 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Tekninen lautakunta: Pöytäkirja Kunnanjohtaja: Kiinteistönluovutusilmoitukset 10/2013 Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan hankintatoimikunta: Ote pöytäkirjasta : Talousraportit. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunta: Pöytäkirja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy: Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hal li tus ei käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätöksiin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite Kiinteistönluovutusilmoitusten yhdistelmä 10/2013

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan edustajat itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin Kh 242 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan seppeleen laskijana Simpeleen sankarihaudalla toimii sekä kunnan tervehdyken pääjuhlaan tuo kvalt pj Liisa Terävä. Rautjärven san ka rihau dal le seppeleen laskee kvalt 1. pj Kari Luumi. Jakelu Paula Jääskeläinen Liisa Terävä Kari Luumi

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 229, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 240, 241 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 233, 234, 237, 239, 242 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksi saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: kunnan yhteispalvelupisteessä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän al le kir joitet ta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oi kai suvaa ti mus ajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2016 22 Vanhusneuvosto Aika 13.09.2016 klo 14:00-15:33 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen 24 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot