Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Aika klo 12:35-18:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 224 täytäntöönpano 232 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Jatkotoimet perintönä saatuihin kiinteistöihin/helge Hyrkäs kp Kunnan edustaja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ssä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian 236 rahoittaminen 236 Kiinteistöasioita Järjestöjen vuosiavustukset Rautjärven kunnan liittyminen HINKU hankeeseen Kunnanhallituksen ohjeistus Eksoten palvelusopimusta 244 koskeviin neuvotteluihin 240 Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kunnan edustajat itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin 249

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vuorela Harri 12:35-18:45 1. varapj puheenjohtaja Europaeus Teemu 12:35-18:45 2. varapj pj asiat 9, 11 Kuru Katja 12:35-18:45 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 12:35-18:45 jäsen ptk tark. Tervonen Timo 12:35-18:45 jäsen ptk tark. Vanhatalo Mika 12:35-18:45 jäsen Terävä Liisa 12:35-18:45 valtuuston pj Luumi Kari 12:35-18:45 valt 1. varapj Paajanen Timo 12:35-18:45 valt 2. varapj Anttila Harri 12:35-18:45 kj, pöy tä kir janpi tä jä Kekäläinen Rauni 12:35-18:45 vs. kehitysjohtaja Hinkkanen Paula 12:35-17:10 talouspäällikkö asiat 1-4 Poissa Lonka Taina puheenjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Teemu Europaeus Harri Vuorela Harri Anttila Puheenjohtaja 237, 239 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Rautjärvellä Helena Lensu-Saukkonen Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 229 Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 230 Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Lensu-Saukkonen ja Timo Ter vo nen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 517/ /2013 Kh 231 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir heel li ses sä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä pää tös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudel leen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa jär jes tyk ses sä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muu ten kaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeen pa ne mi sek si: 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Ei toimenpiteitä. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta - Ei toimenpiteitä. 49 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisuusvuodelta Ei toimenpiteitä. 50 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisuusvuodelta Ei toimenpiteitä. 51 Kuntarakennelaki ja kuntaliitosten selvitysvelvollisuus - Ote: Valtiovarainministeriö, Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Tai pal saa ren kunta, Lemin kunta, Luumäen kunta, Savitaipaleen kunta, Ruo ko lah den kunta, Parikkalan kunta Kuntastrategia - Strategia kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan kunnan www-sivuilla sekä int ra ne tis sä. 53 Sähköisen kokousympäristön hankinta - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito, tietohallintosihteeri Vuoden 2013 talousarvion muutokset - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, henkilöstösihteeri, tietohallintosihteeri Vuoden 2013 talousarvion toteumavertailu Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Sähköinen ilmoitus Verohallinnolle mennessä - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito Kiinteistöveroprosentit vuodelle Sähköinen ilmoitus Verohallinnolle mennessä - Ote: Talouspäällikkö, kirjanpito Vesi- ja viemärilaitoksen taksan ja palvelumaksujen tarkistus vuodelle Kirjoitetaan puhtaaksi ja informoidaan kuntalaisia. - Ote: Tekninen keskus, talouspäällikkö, kirjanpito Imatran Seudun Kehitysyhtiön osakassopimus Ote: Imatran kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Esisopimus ja maankäyttösopimus K-Vizit Oy:n kanssa - Sopimusten allekirjoitus K-Vizit Oy:n kanssa - Ote: K-Vizit Oy, tekninen keskus, talouspäällikkö, kirjanpito Tiedoksi / muut asiat - Ei toimenpiteitä. Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2013 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: ja Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja kehittämisen suun nitte lu ta voit tei na on käytetty kuntastrategian laadinnan yhteydessä esitettyjä ta voit tei ta, kärkihankkeita ja toimenpiteitä. Tasapainotettu tuloskortti on laa dit tu tulosaluetasolla. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet tu los alue tasol la ovat: Osallisuus ja päätöksenteko -Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi -Paikallisdemokratian turvaaminen Elinvoimaisuuden kehittäminen -Matkailupalveluiden kehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa -Asukaille turvattavat riittävät SoTe-palvelut Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Imatran kaupungin seu tu yh teis työ tä jatketaan seututyön työvaliokunnassa ja seu tu par la mentis sa. Seutuyhteistyössä linjataan alueen yhteisiä kannanottoja ajan koh taisiin asioihin ja kehittämiskohteisiin. Asemanseudun vetovoimasuunnitelman laadinta on viimeistelyvaiheessa. Vuo den 2014 alussa sen jatkoksi käynnistetään uusi Asemanseudun kehit tä mis tä koskeva kehittämishanke. Toinen aloittava hanke koskee koko kun nan elinkeinopolitiikan kehittämistä, ja sen rahoituksen apuna käy tetään leader-rahoitusta. Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä kunnan, yh tei sö jen ja paikallisten yrittäjien kanssa. Menot keskitetään yhteen meno koh taan. Koululaisten ja nuorten työllistämisen sujuvuuden tur vaa mi seksi palkataan yksi velvoitetyöllistettävä puolen vuoden ajaksi. Sähköisen kokouskäytännön ja Extranet -palvelun tehokasta käyttöä varten koulutetaan luottamushenkilöstö ja virkamiesjohto vuoden 2014 al kupuo lel la. Eksoten arvioidut kokonaismenot vuodelle 2014 ovat 14,0 M ( Ekso ten antaman karkean kuntaosuus arvion mukaan). Laskelmassa on huomioi tu alijäämien kiinniotto ja ettei tuoteta enää uutta alijäämää v Kes ki mää räin kasvua kuntaosuuksissa on 7,6 %. Rautjärvellä korotusta v TA on 4,4 %.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sisäinen valvonta ja riskien hallinta tulee järjestää uusien sääntöjen mu kaises ti vuoden 2014 alusta. Talousarviokehykseen oli sisällytetty 2 %:n palkkatason nousu. Tar kennuk sien jälkeen talousarvioesityksessä v on käytetty 0,8 % ko ro tusta soa. Sisäisiä vuokria ei ole sisällytetty kehyslaskentaan alunperin, mutta on huomioitu oheisessa vertailutiedossa. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakatejäämä on v ta lousar vios sa euroa. Menojen kasvua vuoden 2013 TA:oon on euroa n. 5 %. Oheisena: Yhteenveto TA2014 käyttötalousosasta Kunnanhallituksen tulosalueiden tuloskortit 2014 Kokouksessa annetaan kunnanhallitukselle selostus talousarvion laa din tavai hees ta. Kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set v ja merkitsee kokouksessa saatavan selostuksen ta lous arvion laadintatilanteesta tiedokseen. Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkitään, että kunnanhallituksen 1. varapj. Harri Vuorela ei es teel li se nä osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -tu los alueen talousarvioehdotuksen käsittelyyn. Kh 232 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ta lous ar vion laadintaohjeet. Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet alai sen sa toiminnan talousarvioesitykset vuodelle 2014 sekä ta lous suun nitel man näiden ohjeiden perusteella (sivistys ltk , tekn. ltk , khall ja tekn. ltk investoinnit ,). Kokouksessaan kunnanhallitus täsmensi teknisen lauta kun nan investointiesitystä ja käsitteli tulos- ja rahoituslaskelman sekä tulo ve ro- ja kiinteistövero-%, Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 tulos muodostuu niukasti yli jää mäisek si. Tilikauden tulos on euroa poistojen jälkeen. Vuosikatteeksi muo dos tuu euroa Kunta selviää tulorahoituksellaan toimintakuluistaan, vaikka lisääntyvien pit kä vai kut teis ten menojen osalta poistojen osuus kasvaa. Vuonna 2014

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus pois to jen määrää kasvattaa Simpeleen yhteiskoulun ylimääräinen ker tapois to purettavista tiloista yhteensä euroa, joka on seurausta uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Vuoden 2014 netto investointimenoiksi on laskettu euroa. In vestoin tien kasvun myötä joudutaan nostamaan uutta lainaa noin 4,0 M vuoden 2014 aikana. Talousarvion laadintaohjeessa päätettiin, että vuoden 2014 ta lous ar vio proses sis sa otetaan uutena suunnittelun ja välineenä käyttöön hy vin voin ti kerto mus ja -suunnitelma tulosaluetasolla. Kunnan hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja se toimii poliittisen päätöksenteon tukena kunnan strategiatyön sekä toimin nan ja talouden suunnittelussa. Hyvinvointikertomus ja suunnitelma laa di taan valtuustokausittain. Hyvinvointikertomus ja suunnitelma on osa vuo sit tain laadittavaa talousarviota ja suunnitelmaa tuleville val tuus to kauden vuosille. Hyvinvointikertmusaineistoa ei kuitenkaan ole saatu valmiiksi talousarvion laa din nan yhteydessä. Raportointi valmistuu tammikuussa ja julkaistaan ta lous ar vion 2014 täytäntöönpano-ohjeen yhteydessä, jonka jälkeen se saa te taan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tuloalueidensa ta lous ar vioeh do tus ta. Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2014 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille esittää sen kun nanval tuus ton hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen päättämät muutokset tehdää talousarviokirjaan, jotka toi mi te taan kunnanvaltuuston jäsenille tutustuttavaksi. Kunnanhallitus päättää talousarvioehdotuksen julkistamisesta ja tie do tus tilai suu den ajankohdasta. Kunnanhallitus käsitteli talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuo sil le ja teki tarkennuksia asiakirjaan. Rahoituslaskelmaan pää tet tiin lisätä Eksoten alijäämän kattamisesta johtuva pakollisen va rauksen purkaminen euroa. Keskustelun kuluessa Mika Vanhatalo esitti muutoksen in ves toin ti oh jelmaan euron määrärahan lisäämistä asvaltointien peruskorjauksiin vuo sil le 2014 ja Teemu Europaeus kannatti Vanhatalon esitystä. Puheenjohtaja Harri Vuorela päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun ku lues sa oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on ää nes tet tävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat pää tös eh do tus ta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Vanhatalon muutos eh do tus ta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin ja äänestys

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus suo ri tet tiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyspöytäkirja pöytäkirjan liittee nä. Äänestyksessä annettiin 6 EI ääntä ja 1 poissa. Puheenjohtaja totesi Vanha ta lon muutosehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallituksen tekemät muutokset tehdään talousarviokirjaan, jotka toi mi te taan kunnanvaltuuston jäsenille tutustuttavaksi. Kunnanhallitus päätti pitää tiedotustilaisuuden perjantaina klo Liitteet Liite Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Jakelu kunnanvaltuusto talouspäällikkö

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Jatkotoimet perintönä saatuihin kiinteistöihin/helge Hyrkäs kp 196/ /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus on päättänyt hakea Val tio kontto ril ta perintöä, mikä on jäänyt Rautjärveltä kotoisin olevalta ja ilman pe rimään oikeutettuja sukulaisia kuolleelta Helge Matias Hyrk käältä. Hakemuskirje Valtiokonttorille on lähetetty Valtiokonttori on tehnyt asiaa koskevan päätöksen Kouvolan hal lin to - oikeus on ilmoittanut, että kuolinpesän omaisuuden luo vut ta mises ta ei ole haettu muutosta määräajan kuluessa. Luovutuspäätös on lainvoi mai nen ja omaisuus menee päätöksessä mainituille. Asian käsittelyn yh tey des sä syntyneet ja muodsotuneet asiakirjat, rahavarat ja muu omaisuus tilitetään ja luovutetaan Rautjärven kunnalle pidettävän lop pu ti li tyk sen allekirjoittamisen jälkeen. Rautjärven kunta on hakemuksessaan Valtiokonttorille ilmoittanut, että se tu lee käyttämään haetun ja nyt saadun perinnön lasten ja nuorten sekä syr jäy ty mis vaa ras sa olevien nuorten aikuisten tukemiseen. Rautjärven kunnalle tulevat kiinteistöt tai niiden osat ovat: 1. osa kiinteistöstä Rautjärvi, Torsansalo, Lähderinta RN:o kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Rinnemäki RN:o , kooltaan 17,96 ha 3. kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Kokonsuo RN:o , kooltaan 1,295 ha 4. kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Hankala RN:o , kooltaan 12,929 ha Valtiolle jäävät Valtiokonttorin päätöksen mukaan seuraavat: 1. määräala kiinteistöstä Rautjärvi, Torsansalo, Lähderinta RN:o kokonaan kiinteistö Rautjärvi, Torsansalo, Kopsala RN:o , kooltaan 58,75 ha Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi jälkeen allekirjoitettavan Helge Hyrkäs kp:n lopputilityksen, mikä sisältää rahavaroja ja kiinteää omaisuut ta. Kunnanhallitus tutustuu Valtiokonttorilta perintönä tulleisiin Lähderinta- ja Han ka la -kiinteistöillä sijaitseviin rakennuksiin. Kunnanhallitus keskustelee asiaan liittyvistä jatkotoimista.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkitään tiedoksi saapunut ostotarjous Hankala -nimisestä kiin teis tös tä. Hyväksyttiin. Kunnanjohtajalle annettiin tehtäväksi valmistella muiden tilojen, tilanosien ja rakennuskiinteistöjen myynti avoimella tarjousmenettelyllä lu kuun ot tamat ta Lähderinta ja Rinnemäki tilaan kuuluvia yhtenäisiä metsäpalstoja. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on vastaanottanut perinnön ja kuitannut loppu ti li tyk sen. Lainhuutohakemus kunnalle luovutetuista kiinteistöistä on tehty. Kaikkiaan kunnalle luovutetun omaisuuden perunkirja-arvo on euroa. Rahavaroja kunnalle pesänhoitajan palkkion vähentämisen jälkeen jäi 9.977,59 euroa. Lisäksi kunnalle perinnöstä on vielä tulossa vuoden 2015 alus sa ,39 irtisanotuista osuusmaksuista. Perunkirjoituksen yhteydessä Kiinteistövälittäjä LKV Jukka Rusanen on teh nyt arvion rakennuskiinteistöistä ja Etelä-Karjalan Mhy / Jari Jordan met sä kiin teis töis tä. Metsäpalstoista on perunkirjaan tehty -27 % ar von korjaus. Lähderinta -tilasta on erotettavissa talouskeskukselle 3,16 ha määräala, jos sa n. 0,5 ha tontin lisäksi on 0,45 ha peltoa ja 2,2 ha metsämaata. Ti lalla sijaitsevat tyydyttävässä kunnossa oleva 193 m2 asunitalo, hirsinen aitta, purkukuntoinen lautanavetta sekä tien toisella puolella oleva puinen varas to ra ken nus. Alueen perunkirja-arvo rakennuksineen on Lähderinta -tilaan kuuluu 1,185 ha erillinen metsäpalsta, jonka pe run kirja-ar vo on Yhtenäisen Lähderinta -tilan metsäpalstan koko on 20,36 ha, jonka perunkirja-arvo on Edellämainittuun yhtenäiseen metsätilaan liittyy Rinnemäki -tila RN:o 9:40 pin ta-ala 17,96 ha, jonka perunkirja-arvo on Erillisen tilan muodostaa Kokonsuo RN.o 7:15 1,34 ha, jonka pe run kirja-ar vo on Oman kokonaisuutensa muodostaa Hankala -tila RN:o 7:53 12,7 ha. Tila voi daan jakaa neljään palstaan: 1. Rantayleiskaavan mukainen loma-asuntotontti m2, Torsan ran ta vii vaa n. 175 m, vuonna 1964 valmistunut n. 50 m2 lo ma-asunto, aitta ja varasto, perunkirja-arvo

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Metsäpalsta 9,43 ha, ei rantaviivaa, ei rakennusoikeutta, pe run kirja-ar vo Pienen-Torsan rantapalsta, 2,57 ha, niittyä, metsää ja vesijättöä, puo let palstasta on rantayleiskaavan M-aluetta, jolla ei ole ran ta raken nus oi keut ta, rantaviivaa 55 m, perunkirja-arvo Erillinen niittypalsta 0,268 ha, perunkirja-arvo 127 Lähderinta- ja Rinnemäki -tiloilla on jouduttu tekemään hätähakkuita kir janpai na ja tou kan tuhojen takia. Kunnanhallitus päättää kirjata testementtien varojen pääomaksi ,00 euroa käytettäväksi hakemuksen mukaisesti lasten ja nuorten se kä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukemiseen. Erityisenä koh de ryh mä nä ovat lapset ja nuoret, jotka ovat altistuneet erilaisten si sä ilma on gel mien vuoksi pitkäaikaisille sairauksille ja hengityspulmille. Kunta pidättää itsellään Rinnemäki RNo 9:40 -tilan sekä Lähderinta RN:o 3:47 -tilasta 19,31 ha määräalan ja liittää ne kunnan metsätiloihin. Tiloilla teh dyis tä hätähakkuista saadut tulot kirjataan kunnan metsänmyyntituloiksi ei kä testamenttivarojen pääomaa muuteta tältä osin. Kunnan vastuulle jäävät myös kaikki hakkuukulut sekä tulevat metsähoitotyöt. Kunta päättää myydä julkisella kuulutuksella: Lähderinta - tilan talouskeskuksen rakennuksineen ja sen ym pä röivän maa-alueen 3,16 ha, Hankala -tilalla sijaitsevan loma-asunnon rantayleiskaavan mu kaisen m2 tontin, Hankala -tilan metsäpalstan 9,43 ha, Hankala-tilan Pienen Torsan rantapalstan 2,57 ha, Hankala -tilan niittypalstan 0,268 ha, Lähderanta -tilan erillisen metsäpalstan 1,185 ha sekä Kokonsuo RN:o 7:15 -tilan 1,34 ha Tilat laitetaan myyntiin välittömästi ja kuulutus julkaistaan Pa rik ka lan-rautjär ven Sanomissa ja Etelä-Saimaa lehdessä, erikseen valittavassa net tipal ve lus sa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Tarjoukset pyy detään erillisinä kustakin palstasta. Kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tar jouk set. Saatavilla myyntituloilla muutetaan testamenttien varojen pääomaa siltä osin, kun se poikkeaa myyntikuluilla lisätystä perunkirja-arvosta. Hyväksyttiin. Kunnanvaltuuston 1. vpj. Kari Luumi saapui kokoukseen tämän asian kä sit te lyn aikana klo

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 233 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Määräaikaan mennessä saatiin oheisen yhdistelmän mukaiset tar jouk set. Lähderinta-tilan talouskeskuksesta ja Kokonsuo -tilasta ei saatu tarjouksia. Saapuneet tarjoukset vastaavat perunkirjaa varten tehtyjä kiinteistö- ja met sä ar vioi ta lukuunottamatta Lähderinta-tilan erillistä 1,185 ha:n met säpals taa, jonka metsäarvio on ja jätetty tarjous Palsta rajoit tuu kolmelta sivulta tarjoajan omistamaan tilaan. Lähderinta -tilan talouskeskus on mahdollista antaa avoimeen myyntiin kiin teis tön vä lit tä jäl le tai ottaa päärakennus kunnan asun to vuok raus käyttöön. Päärakennuksessa on pidettävä vähintään peruslämpö, joten tal viajal ta kunnalle tulee katettavia kustannuksia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat kiinteistöjen ostotarjoukset: Lähderanta- tilan erillinen metsäpalsta 1,185 ha Oiva Korhosen perikunta/juha Korhonen Lavasuontie 79, Simpele 1.800,00 euroa. Hankala tilasta (RN:o 7:53) n m2 määräala ra ken nuk sineen, joka muodostaa rantaosayleiskaavan mukaisen RA -tontin Pälvi Vento Kuusitie 6 A 23, Helsinki ,00 euroa. Hankala tilasta määräala n. 9,43 ha, metsämaata, ei ra ken nus oikeut ta Pälvi Vento Kuusitie 6 A 23, Helsinki ,00 euroa. Hankala tilasta määräala n. 2,57 ha, palsta rajoittuu Pieni-Torsa jär veen, rantaviivaa 55 m Anssi ja Marjut Rita Torsansalontie 387, Laikko ,00 euora. Hankala tilan (RN:o 7:53) erillinen niittypalsta 0,268 ha Mauri Vento Torsantie 60, Laikko 300,00 euroa Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet sopia kauppojen ehdoista tarjoajien kans sa, laatia ja allekirjoittaa kauppakirjat, jonka jälkeen kunnanhallitus hy väk syy kaupat lopullisesti. Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle valtuudet antaa Lähderanta -tilan ta lous kes kus kilpailutuksen perusteella Rautjärven alueella toimivalle kii inteis tö vä lit tä jäl le myyntiin kunnanhallituksen määrittelelmällä ta voi te hin nal-

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus la. Tilan päärakennus voidaan vuokrata asuntokäyttöön määräaikaisesti enintään kesäkuun 2014 loppuun saakka vuokralla, joka kattaa rakennuksen yl lä pi to kus tan nuk set. Hyväksyttiin. Liitteet Liite Ostotarjousten yhteenveto Jakelu Tarjouksen tekijät Tekninen keskus Talouspäällikkö Kirjanpito kunnanjohtaja

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan edustaja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ssä 45/ /2013 Kh 234 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on yhdistys, joka tarjoaa Imatran seu tukun nan kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille konkreettisen mah dol li suuden vaikuttaa alueen kehityksen suuntaan. Kärki-LEADER on nk. paikallinen toimintaryhmä, jolta voi hakea Leaderavus tus ta yleishyödyllisiin hankkeisiin. Kärki-LEADERin toimialueeseen kuuluu Imatran maaseutualue sekä Ruoko lah den, Rautjärven ja Parikkalan kunnat. Leader-ryhmän 12 -jäseninen hal li tus koostuu tasapuolisesti asukkaiden, yhdistysten ja julkisen hallinnon edus ta jis ta. Rautjärven kunnan edustajan yhdistyksen hallituksessa on toiminut nyt ero vuo roi nen Teemu Europaeus. Kunnahallitus nimeää Rautjärven kunnan edustajan Etelä-Karjalan Kär ki-lea DER ry:n hallitukseen. Kunnanhallitus nimesi Rautjärven kunnan edustajaksi Etelä-Karjalan Kär ki-lea der ry:n hallitukseen Helena Lensu-Saukkosen. Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry Helena Lensu-Saukkonen Arkisto

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER kehittämisstrategian rahoittaminen 501/ /2013 Kh 235 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on laatinut ohjelmakaudelle kehittämisstrategian "Virtauksia ja valintoja". Toimintaryhmä pyytää Rautjär ven kunnan alustavaa sitoutumista rahoitukseen. Kehittämisstrategian painopistealueet ja tavoitteet ovat: Ihminen ja asuminen Ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen. Kehittämistoimilla vah vis te taan ihmisten kiintymystä kotiseutuun ja haluun toimia oman elinympäristönsä hyväksi. Ympäristö Yhteisöt Yritykset Alueella on energiaomavarainen kylä. Hankerahoitusta kohdis te taan toimenpiteisiin, jotka parantavat ympäristön tilaa ja li sää vät asukkaiden ympäristövastuullisuutta. Alueen järjestörakenne järkevöityy ja toimintaedellytykset para ne vat. Tavoitteena on, että kylällä toimivat yhdistykset yhdis tä vät voimavaransa ja toiminta jatkuu esim. mo ni toi mi yhdis tyk sis sä. Lisäksi kansalaisjärjestöjen yhteistyötä tii vis tetään myös maakuntatasolla. Alueelle syntyy yritysverkostoja ja yritysten palvelutarjonta on hy vin esillä. Lisäksi rahoitetaan pienten yritysten käyn nis tämis tä ja olemassa olevien yritysten kehittämistoimia. Paikalliskehittäminen Lähidemokratian turvaaminen. Tavoitteena on vahvistaa alueen asukkaiden valmiuksia ja tahtoa toimia oman elin ym päris tön sä hyväksi. Toimenpiteet ja tavoitteet on kuvattu takemmin oheisessa ke hit tä mis strate gias sa. Kehittämisohjelman toteuttamisen julkisen tuen määräksi on arvioitu euroa vuodessa, josta kuntarahoituksen osuus olisi euroa. Virallinen haku käynnistynee vuoden 2014 alkupuolella ja toimintaryhmien esi tys ten valinta syksyllä 2014, kun maaseuturahoituksesta saatava ko konais mää rä selviää. Rautjärven kunnan osuudeksi rahoituksesta on esitetty euroa vuodes sa. Hankealuetta on laajennettu Imatran osalta, jolloin Imatran osuus ra hoi tuk ses ta on noussut.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Päättyvällä ohjelmakaudella Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy vastasi osasta kuntarahoitusosuutta, mutta uudessa osakassopimuksessa tätä ei ole huo mioi tu. Kunnanhallitus tutustuu "Virtauksia ja valintoja" ke hit tä mis suun ni tel meh dotuk seen. Kunnanhallitus ottaa alustavasti myönteisen kannan esitettyyn ra hoi tusosuu teen, mutta edellyttää, että hankealueesta, painopisteistä ja ta voit teista tulee saavuttaa yksimielisyys seutukunnan kuntien ja Imatran Seudun Ke hi tys yh tiö Oy:n kanssa. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Esitys Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n "Virtauksia ja Va lin toja" -kehittämisstrategian rahoittamiseen Liite 2 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia , luonnos Jakelu Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry Imatran kaupunki Parikkalan kunta Ruokolahden kunta Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kiinteistöasioita 519/ /2013 Kh 236 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanjohtajalle on tehty esityksiä kiinteistöjen ostamisesta ja myy mi sestä: Rivitalotonttien ostaminen kunnalle Rautjärven asemanseudun asema kaa va-alu eel ta Maa-alueen ostaminen kunnalle Änkilänmäeltä Tontin myyminen Lahtelasta Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus keskustelee ja päättää jatkovalmistelusta. Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet tehdä tarjous Etelä-Karjalan Osuuspan kil le Rautjärven Asemanseudulla sijaitsevasta Onnela -tilasta Muilta osin kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan selostuksen tie dokseen. Jakelu kunnanjohtaja

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Järjestöjen vuosiavustukset / /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , s-pos Rautjärven kunnanhallitus on vahvistanut järjestöjen vuosiavustusten myön tä mis pe rus teet kokouksessaan Avustukset on ju listet tu haettavaksi mennessä ja avustushakemuksia saapui määrä ai kaan mennessä yhteensä 30 kpl. Yksi hakemus saapui myö häs ty neenä. Kunnanhallitus on päättänyt , että mahdollisten jää viys ti lantei den varalta jätetyt avustushakemukset ryhmitellään kuuteen (6) eri kohde- ja asiaryhmään. Hakemukset on ryhmitelty tehdyn päätöksen mu kaises ti ja niiden perusteella on laadittu yhteenveto. Toiminta-avustuksia haet tiin yhteensä Avustusmäärärahaa on järjestöavustuksiin käy tet tä vis sä ja kylätoimintaan Saapuneiden hakemusten perusteella on arvioitavissa, että uudet myön tämis pe rus teet ja ehdot eivät ole olleet hakijoiden tiedossa. Tämän arvion taus ta na on, että hakijat ovat anoneet yleisavustuksia, vaikka niitä ei enää uu sien myöntämisperusteiden mukaan myönnetä. Vuosiavustusten myöntämisen tavoitteena on tukea paikkakunnan asukkai den monipuolisen ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja aktiivisuuden lisää mis tä. Erityisenä painopisteenä vuosien 2013 ja 2014 aikana on jär jestö jen keskinäisen yhteistoiminnan ja erilaisten ennaltaehkäisevien ja ak tiivi suut ta tukevien toimintamuotojen kehittäminen ja toteutettavan toiminnan vai kut ta vuus. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toi min ta suun ni telma, toiminnan laajuus, rautjärveläisten jäsenten määrä, toiminnan säännöl li syys ja vaikuttavuus kuntalaisiin. Avustusta myönnettäessä otetaan huo mi oon myös hakijan taloudellinen asema, oma varainhankinta ml.talkootyö. Avustus voi olla korkeintaan 50 % toiminnan talousarvion mukai sis ta menoista. Kunnanhallitus päättää jaettavien avustusten enimmäismääriksi: 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalalla toimivat järjestöt Veteraani - ja eläkeläisjärjestöt Kylätoimikunnat ja - yhdistykset Hyvinvointia lisäävä järjestö- ja vapaehtoistoiminta Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olevan toiminta1 000 Kunnanhallitus päättää myöntää vuosiavustukset yhdistyksille, yhteisöille ja kylätoimikunnille liitetiedostossa olevan erittelyn mukaisesti kohde- ja asia ryh mit täin.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koska saapuneiden hakemusten perusteella on arvioitavissa, että kaikille ha ki joil le eivät myöntäamisperusteet ja niiden ehdot ole olleet tiedossa, kun nan hal li tus varaa mahdollisuuden hakijoille täydentää ja täsmentää jättä mään sä hakemusta uudella hakukierroksella. Uusi hakukierros jär jes tetään mennessä. Talousarvion mukaisesta määrärahasta käytetään nyt , mikä merkit see varatun määrärahan käytöstä 75,5 %. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti jaettavien avustusten enim mäismää rät ryhmittäin. Kunnanhallitus päätti ryhmittäin myönnettävistä avustuksista liitteen mu kaises ti. Talousarvion määrärahasta käytettiin tällä päätöksellä yhteensä euroa. Kunnanhallitus päätti varata mahdollisuuden hakijoille täydentää ja täsmen tää jättämäänsä hakemusta uudella hakukierroksella. Uusi ha ku kierros järjestetään mennessä. Kunnanhallituksen 2. vpj Teemu Europaeus ei esteellisenä osallistunut ryh män 4. Kylätoimikunnat ja -yhdistykset avustuksista päättämiseen ja pois tui siksi ajaksi kokouksesta. Kh 237 Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti on järjes tet ty järjestöjen vuosiavustusten osalta uusi hakukierros. Niiden ha ku aika päättyi Hakuajan päättymiseen mennessä saapui yhteensä 13 hakemusta. Saapuneet hakemukset on ryhmitelty samalla tavalla kuin kevään 2013 kä sit te lys sä. Valmistelun tavoitteena on pidetty sitä, että keväällä vah vi tettua vuosiavustuksen euromäärää noudatetaan pääsääntöisesti myös syksyn jaon yhteydessä. Syynä se, että v aikana myönnettävä yh teismää rä ei määrärahavarauksena ylity. 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalalla toimivat järjestöt Veteraani - ja eläkeläisjärjestöt Kylätoimikunnat ja - yhdistykset Hyvinvointia lisäävä järjestö- ja vapaehtoistoiminta Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa olevan toiminta1 000 Keväällä myönnetty + syksyllä ehdotettu määrä = yhteensä: Lapset ja nuoret: = Sos- ja terv. alalla toimivat: = Veteraani - ja eläkeläisjärj: = 5 100

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kylätoimikunnat ja - yhd. : = Kuntalaisten HY - lis. järj. : = Suunnittelu ja valm.: = Kesäkuun 3.pnä tehdyn päätöksen mukaan jaettiin järjestöille koh de avustuk sia yhteensä Lokakuun 31. pnä päättyneen haun perusteella eh do te taan jaettavaksi yhteensä Vuoden 2013 aikana myön net tävien järjestöavustusten yhteismääräksi tulisi Määrärahavaraus ta lous ar vios sa vuodelle 2013 on yhteensä Simpeleen Keilaajat ry:n avustushakemusta koskien kunnanhallitus hy väksyy, että vuoden 2013 lainaosuutta koskien Simpeleen Keilaajat ry:lle myön ne tään maksuvapaa vuosi. Kunnanhallitus hyväksyy liitetiedostossa olevan mukaisesti jär jes tö avustuk set. Kunnanhallitus myöntää Simpeleen Keilaajat ry:lle vuoden 2013 lai naosuut ta koskien maksuvapaan vuoden. Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä luettelon mukaisesti järjestäavustuksina euroa. Kunnanhallitus myönsi Simpeleen Keilaajat ry:lle vuoden 2013 lai na osuutta koskien maksuvapaan vuoden. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Teemu Europaeus. Liitteet Liite Järjestöjen vuosiavustukset 2013, syksyn avustuspäätös Jakelu Hakijat Talouspäällikkö Kehitysjohtaja

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Rautjärven kunnan liittyminen HINKU hankeeseen 488/14.04/2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on liittynyt kumppanuuskunnaksi HINKU (kohti hii li neutraa lia kuntaa) hankkeeseen, kunnanhallitus pidettiin HINKU-foorumin kokous, jossa päätettiin että HIN- KU-hank kee en kumppanuuskuntavaihe lopetetaan. Näin ollen Rautjärven kun nan on tehtävä päätös siitä, tuleeko siitä HINKU-kunta vuoden 2013 lop puun mennessä. Tällöin luovutaan kumppanuusvaiheesta. HINKU-foorumin tärkeimmät toimintaperiaatteet ovat seuraavat: HINKU-foorumiin kuuluvat kunnat ja kaikki tahot, jotka asian tun te muk sellaan tai rahoituksellaan tukevat HINKU-kuntia. SYKE ehdottaa uusia jä seniä ja ehdotukset käsitellään HINKU-foorumissa. Yritykset maksavat vuo simak sun osallistumisesta HINKU-foorumiin. Syksyisin järjestetään sisäinen HIN KU-foo ru min kokous, keväisin ulkopuolisille suunnattu tilaisuus. HINKU-foorumin toiminnan tärkeimpinä tavoitteina ovat 1) taata HINKU-kuntien julkishallinnolle, elinkeinoelämälle ja kansalaisille asian tun te mus ta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja järjestää kun tien työn tueksi ulkopuolista rahoitusta, 2) kehittää yhteistyömalleja eri sidosryhmien välille, 3) pyrkiä aktiivisesti laajentamaan HINKU-toimintaa uusiin kuntiin, 4) lisätä hankkeen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. HINKU-kunnaksi ryhtyminen edellyttää kunnanvaltuuston sitoutumista HIN KU-kri tee rei hin ja ilmoitusta SYKElle. Kumppanuusvaiheesta luo vutaan. Nykyisille kumppanuuskunnille annetaan aikaa vuoden loppuun asti ai kaa tehdä päätös jatkosta. Päätöksellä kunta sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kas vi huo ne kaasu pääs tö jen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennes sä. Ohessa: - Hinku hankkeen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja - Hinku foorumin kokouksen pöytäkirja Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että Rautjärven kunta sitoutuu HINKU-kriteereihin, ryhtyy HINKU kun nak si ja ilmoittaa siitä Suomen ympäristökeskukselle ennen vuoden 2013 loppua.

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Kh 238 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esitttää kunnan val tuus tol le, että Rautjärven kunta sitoutuu HINKU-kriteereihin ja il moittaa Suomen ympäristökeskukselle ryhtymisestä HINKU-kunnaksi. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Järjestäytymiskokous, Rautjärven kunnan liittyminen Hinkuun Liite 2 Pöytäkirja, Rautjärven kunnan liittyminen Hinkuun Jakelu kunnanvaltuusto

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ohjeistus Eksoten palvelusopimusta koskeviin neuvotteluihin 521/ /2013 Kh 239 Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: EKSOTEn vuoden 2014 palvelusopimusneuvottelut pidetään keskiviikkona klo Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän ka tu 3 - osoitteessa. Palvelusopimusneuvotteluiden asialista ei ole saa punut mennessä. Palvelusopimusneuvotteluihin osallistuvat Etelä - Karjalan alueen pohjoiset kunnat eli Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamistavat ja - keinot sekä ra hoitta mi nen ovat voimakkaissa uudistamis- ja muutospaineissa. Lain sää dän tötyön kulmikas ja ajoittain poikkoileva eteneminen on aiheuttanut ja ai heuttaa monia epävarmuustekijöitä ja vaikeuttaa pitkäjänteisen suunnittelun ete ne mis tä kaikissa Suomen kunnissa. Eksoten toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin loppuraportti on julkistettu Sen käsittelyn yhteydessä on sovittu laadittavan raamiesitys, min kä tulee pitää sisällään SoTe- palvelujen tuottamista koskeva pal ve lura ken ne. Toisena tavoitteena on EKSOTEn alijäämäkierteen katkaisu. Kolmas tavoite on, että kunnat sitoutuvat laskelmissa esitettyyn mak su ky kynsä mukaiseen palvelurakenteeseen. Palvelusopimuksia koskien on pai notet tu myös omistajaohjauksen kehittämistä siten, että sille tulee merkittävä roo li. EKSOTE on kehittänyt voimakkaasti olemassa olevaa palvelurakennettaan eten kin sosiaali- ja vanhus - sekä päihde- ja MT-palveluissa. Lasten ja nuor ten palvelujen keskitetty saatavuus turvataan maaseutumaisiin kuntiin liik ku vin palveluin ja kaupunkialueelle marraskuussa 2013 avattavaan Lasten ja Nuorten taloon. Lausunnossaan palvelurakenneuudistuksesta kunnanhallitus on todennut mm.: "Palvelurakennevaihtoehtoon 2 perustuva toimintamalli voidaan ottaa palve lu ra ken teen lähtökohdaksi, sillä edellytyksellä, että riittävät matalan kynnyk sen palvelut turvataan kaikkiin sosiaali- ja terveysasemiin ja että täl läisen säilyminen Simpeleellä turvataan. Sosiaali- ja terveysasemiin perustuvan palvelumallin tulee vastata riit tä västi asukkaiden päivittäisiin palvelutarpeisiin turhan liikkumisen välttämiseksi ja tarpeelliseen hoitoon ja tukeen hakeutumisen turvaamiseksi. Hy vin vointi-ase man tulee antaa riittävä panos ehkäisevään toimintaan ja sen tulee kye tä yhteistoimintaan kunnan eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten kans sa. Sosiaali- ja terveysaseman tulee antaa riittävä tuki terveyden edistä-mi ses sä, sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa ja kuntouttavan työot teen varmistamisessa. Riittävä perustason palvelurakenne on ainoa keino välttää erityispalvelujen ruuhkautumista ja kustannusten nousua." EKSOTE on julkaissut kuntien lausuntojen pohjalta pal ve lu ra ken ne-esi tyksen, joka on käsiteltävänä yhtymähallituksessa.

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Hyvinvointiasemien pilotointitoimien toteutus alkaa suunnitelmien mukaan Le mil la ja Ruokolahdella. Tällä toimintatavalla saadaan kehitettyä malleja, joi ta voidaan jatkossa soveltaa sopimusten mukaan muihin peruskuntiin. Talousarvioon liittyvä esitys EKSOTEn maksuosuudeksi vuodelle 2014 on 14 M, lisäksi vanhoja alijäämiä esitetään katettavaksi Rautjärven osalta noin eurolla. Esittelijän ehdotus: Rautjärven kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat pi det tävään palvelusopimusneuvotteluun. Kunnanhallitus antaa neuvottelijoille ohjeistusta ja määrittelee neu vot te luval tuu det SoTe- palvelujen sisällöstä vuodelle Kunnan neuvottelijat Eksoten palvelusopimusneuvottuissa ovat khall pj Tai na Lonka, khall jäsen Timo Tervonen, kvalt pj Liisa Terävä, kvalt 1. vpj Ka ri Luumi, kvalt 2. vpj Timo Paajanen, kj Harri Anttila ja kehitysjohtaja Anna lee na Rita. Neuvottelussa tulee noudattaa kuntastrategiassa hyväksyttyjä tavoitteita se kä kunnanhallituksen Eksoten palvelurakenne-ehdotuksesta annetun lau sun non periaatteita. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Teemu Europaeus. Liitteet Liite Palveluverkkosuunnittelman toteutus ja strategian toimeenpano Ek so tes sa (luonnos) Jakelu kehitysjohtaja

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 240 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen esityslista Hallituksen esityslista Saimaan Syöpäyhdistys: Kutsu 60-vuotisjuhlaan Valvira: Päätös , dnro 241/ /2012. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Ha kija/pal ve lui den tuottaja: Invalidiliitto ry. (uusia toimipaikkoja) Päätös , dnro 4573/ /2013. Yksityisen ter veyden huol lon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen. Ha kija/pal ve lui den tuottaja: Suomen Terveystalo Oy (uusia toimipaikkoja) Uudenmaan ELY-keskus: Tiedote Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan ' kehittämisohjelman toimeenpanoon vuonna Suomen Kuntaliitto: Yleiskirje 18/80/2013, Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen. Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto: Kutsu maanmittaustoimitukseen, kiinteistönmääritys osakasluettelon vahvistamiseksi. Toimitusnumero Kohde: Maa-alue, Korpjärvi. Kokous: Ke klo Paikka: Rautjärven kunnanviraston valtuustosali. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kirje OKM/12/691/2013, Ajakohtaista liikuntatoimen kentässä. Etelä-Karjalan liitto: MYR-tiedote Saimaan talous ja tieto SAITA Oy: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Tilastokeskus: Sähköposti Tiedonantajapalaute 2012 on valmistunut. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö: Hallituksen kokouskutsu Lähitapiola: Ilmoitus Takaamanne lainan lyhennys (lainanottaja Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta).

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 241 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Tekninen lautakunta: Pöytäkirja Kunnanjohtaja: Kiinteistönluovutusilmoitukset 10/2013 Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan hankintatoimikunta: Ote pöytäkirjasta : Talousraportit. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunta: Pöytäkirja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy: Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hal li tus ei käytä otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätöksiin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite Kiinteistönluovutusilmoitusten yhdistelmä 10/2013

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnan edustajat itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin Kh 242 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan seppeleen laskijana Simpeleen sankarihaudalla toimii sekä kunnan tervehdyken pääjuhlaan tuo kvalt pj Liisa Terävä. Rautjärven san ka rihau dal le seppeleen laskee kvalt 1. pj Kari Luumi. Jakelu Paula Jääskeläinen Liisa Terävä Kari Luumi

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 229, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 240, 241 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 233, 234, 237, 239, 242 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksi saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: kunnan yhteispalvelupisteessä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän al le kir joitet ta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oi kai suvaa ti mus ajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 14:00-17:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika 13.10.2014 klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186 Kunnanhallitus Aika 28.10.2013 klo 14:00-16:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot