Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. Sivu 90 Vuokraus- ja lunastussopimus Sanelko Oy Torikahvion vuokrasopimuksen uudistaminen ja jäätelökioskin paikan vuokraaminen, Taavetin torikahvio 92 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta Sotiemme Luumäen Veteraanit ry/kunta Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi Saimaan Talous- ja Tieto Oy:n yhtiökokousedustaja vuodeksi Välirahoituslainan laina-ajan pidentäminen/suoanttilan Kyläyhdistys ry 97 Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry 98 Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnokseen vuosille ja sen ympäristöselostukseen 99 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista Markkinapaikkojen vuokrat alkaen Yhteisöavustukset vuodelle Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakuntien pöytäkirjat Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Ilmoitusasiat Ostotarjous kiinteistöstä/ville Taina investointiohjelman määrärahamuutos (KV) 169

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjaus, urakoitsijavalinta (KV) Muut mahdolliset asiat 174

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja pj 92 käsittelyn ajan Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen pj 101 käsittelyn ajan Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Poissa Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Inkilä Juha vs. tekninen johtaja Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Päivi Kärmeniemi Asmo Karhu puheenjohtaja 92 puheenjohtaja 101 Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Jari Saaresti Anne Marttila-Inkilä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä torstaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kokouksen aluksi vs. tekninen johtaja Juha Inkilä selvitti lasten leikkikenttiä sekä Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjausta koskevia

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vuoden 2014 investointiohjelman määrärahamuutosesityksiä.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Vuokraus- ja lunastussopimus Sanelko Oy 119/14/2014 Khall 90 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Luumäen kunta ja Sanelko Oy ovat allekirjoittaneet vuokraus- ja lu nas tus so pi muk sen koskien Luumäen kunnan Koskelan kylässä si jait sevaa Satu-nimistä tilaa RN:o 2:121 ja noin m2:n suuruista määräalaa Uro-ni mi ses tä tilasta RN:o 2:116 sekä tontilla sijaitsevaa tuo tan to ra kennus ta. Toimitusjohtaja Satu Neuvonen on ilmoittanut kunnalle, että Sanelko Oy ha luaa maksaa jäljellä olevan lunastushinnan huhtikuussa 2014, jolloin kiin teis tön omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Sanelko Oy:lle. Sopimuksen ehdoissa on mainittu, että Sanelko Oy:llä on oikeus lunastaa so pi muk sen kohde sovittua nopeammassa aikataulussa. Kauppakirjaluonnos toimitetaan myöhemmin. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Kauppakirjaluonnos Luumäen kunta/sanelko Oy

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Torikahvion vuokrasopimuksen uudistaminen ja jäätelökioskin paikan vuokraaminen, Taavetin torikahvio 120/14/2014 Khall 91 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Taavetin Torikahvio esittää, että kunnanhallitus 1. osoittaa Taavetiin Torikahviolle jäätelökioskin paikaksi saman paikan kuin aiempinakin kesinä 2. uudistaa Taavetin Torikahvion vuokrasopimuksen ajalle samalle paikalle kuin aiempinakin kesinä. Kesäkaudella 2013 jäätelökioskista perittiin vakiopaikan hinta 90 euroa. Jäätelökioskin tarvitseman sähkön kustansi yrittäjä itse. Kahvion tar vit sema sähkö on sisältynyt vuokraan. Kunnanhallitus on viimeksi päättänyt toripaikkojen hinnoittelusta Ns. vakiopaikkalaisten hinnoittelusta kunnanhallitus päätti, että heiltä peritään markkinapäivinä sama vuokra kuin muilta torikauppiailta. Kunnanhallitus päättää, että 1. Taavetin torilta varataan Taavetin Torikahvio/Susanna Pesulle jää te lökios kin paikaksi väliseksi ajaksi sama paikka kuin ke säkau del la 2013 ja tästä paikasta peritään kunnanhallituksen vah vis ta ma vakiopaikan hinta 90 euroa; 2. Taavetin Torikahvio/Susanna Pesulle vuokrataan torikahvion va kio paikak si väliseksi ajaksi sama paikka, joka Pesulle on osoitet tu aikaisempinakin kesinä. Torikahvion paikan vuokranaperitään koko kau del ta 450 euroa, mikä sisältää kahvion laitteiden tarvitseman sähkön. To ri kah vion toiminta tulee aloittaa viimeistään ma Markkinapäivinä peritään sama vuokra kuin muilta torikauppiailta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta Sotiemme Luumäen Veteraanit ry/kunta 133/ /2013 Khall 92 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunta on ostanut fysioterapeutin palveluja Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:ltä vuodesta 2010 lukien. Palveluiden kustannukset kirjataan lah joi tus rahas ton vuotuisiin menoihin lahjoitusrahastosääntöjen mukaisesti ja va rataan talousarvioon vuosittain. Fysioterapeutin palvelut ovat sisältäneet seuraavat toiminnot: dementiaa sairastavien, kotona asuvien päivätoimintamuotoinen kun to utuk sen ohjaus mielenterveyskuntoutujien vesivoimistelun ohjaus kehitysvammaisten henkilöiden liikunnan ohjaus vanhainkodissa asuvien muistisairaiden päivätoimintamuotoinen kun tout ta va ohjaus Kaikki edellä mainitut toiminnot ovat Eksoten toiminnan ulkopuolista pal velua, joka katetaan kunnan lahjoitusrahastovaroin. Kunnanhallitus päättää edelleen ostaa fysioterapeutin palveluja Sotiemme Luu mäen Veteraanit ry:ltä vuosina ja kunnanhallitus päättää hy väk syä oheiset palvelusopimusluonnokset. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila ja kunnanjohtaja Anne Ukkonen poistuivat kokouksesta. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Anne Ukkonen ja Hilkka Suoanttila palasivat kokoukseen ja Hilkka Suoanttila ryhtyi johtamaan kokousta. Liitteet 2 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta kehitysvammaisten henkilöiden liikunnan ohjaukseen 3 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta mielenterveyskuntoutujien vesivoimistelun ohjaukseen 4 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta vanhainkodissa asuville muistisairaille henkilöille 5 Sopimus fysioterapeutin palveluiden ostamisesta dementiaa sairastaville kotona asuville henkilöille

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 93 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunta on tekemällään päätöksellä päättänyt merkitä KPK ICT Oy:n ja KPK THH Oy:n osakkeita 5179 kpl. Yhtiöt on fuusioitu ja ni mek si on tullut Kunnan Taitoa Oy. Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina Hel sin gis sä kuntatalolla. Luumäen kunnalla on yhtiön osakkeita 5179 kpl eli 0,4 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ( kpl). Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunnasta ei valita edustajaa osal listu maan Kunnan Taitoa Oy:n vuonna 2014 pidettäviin yhtiökokouksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 94 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Elimäellä. Kunnanhallitus valitsee vuodeksi 2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yh tiö kokous edus ta jak si kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttilan. Edus ta ja osallistuu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Saimaan Talous- ja Tieto Oy:n yhtiökokousedustaja vuodeksi / /2014 Khall 95 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä yhden Saimaan Talous ja Tieto Oy:n osakkeen. Saimaan Talous ja Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maa nantai na Kunnanhallitus päättää valita Luumäen kunnan edustajaksi Saimaan Talous ja Tieto Oy:n yhtiökokouksiin vuonna 2014 hallintojohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välirahoituslainan laina-ajan pidentäminen/suoanttilan Kyläyhdistys ry 123/ /2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Suoanttilan kyläyhdistys ry hakee kunnalta välirahoitusta Suoanttilan seura pir tin vesikaivon, sisäwc:n, keittiön vesien ja likakaivojen ra ken ta miseen. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta. Suoanttilan kyläyhdistys ry anoo välirahoituksena euroa. Lainaa mak se taan takaisin kun ELY-keskus maksaa tukea toteutuneisiin kus tannuk siin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteen, jonka mu kaises ti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yhdistyksille vä li rahoi tus ta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n puol ta van esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kun nanhal li tuk sen ratkaisuvaltaan seuraavilla reunaehdoilla: 1. Asia käsitellään yhdistyksen kirjallisesta hakemuksesta, johon tulee liit tää hankesuunnitelma, hankkeen rahoitussuunnitelma sekä lainan takaisinmaksusuunnitelma ja yhteyshenkilön tiedot; 2. Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää luumäkeläiselle re kis te röi dyl le yhdistykselle lainaa osin tai kokonaan Luumäellä toteut ta van hankkeen rahoittamiseen; 3. Kunnanhallitus huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä hanket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kan nalta; 4. Laina-aika on enintään 24 kk; 5. Lainamäärä on enintään euroa/hanke; 6. Lainasta ei peritä korkoa; 7. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si toutua maksamaan laina takaisin Ely-keskuksen maksamasta han kera has ta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti; 8. Lainasta peritään 30 euron suuruinen käsittelymaksu. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen : Kunnanhallitus päättää myöntää Suoanttilan kyläyhdistys ry:lle ly hyt ai kaisen euron lainan siihen saakka, kunnes Ely-keskus maksaa hankkeel le myönnetyn tuen esitettyjen reunaehtojen mukaisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Khall ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Suoanttilan Kyläyhdistys ry on ottanut yhteyttä kuntaan ja ilmoittanut, että lainan kohteena olevan Leader-hankkeen toteutusaikaa on pidennetty kulu van vuoden loppuun saakka ( ). Kyläyhdistys anoo, että kunnan myöntämän lainan laina-aikaa pi den net täisiin vuodella eli lainan takaisinmaksupäivä olisi Kyläyhdistys on valmis maksamaan lainasta 2/3 ( ) alkuperäisten lai na eh to jen mukaisesti Loppuosan lainasta (5 000 ) Ky lä yh distys suorittaisi Kunnanhallitus päättää myöntää Suoanttilan Kyläyhdistys ry:lle pidennystä Leader-hankkeeseen myönnetylle välirahoituslainalle saakka. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry 124/ /2014 Khall 97 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kangasvarren kyläyhdistys ry anoo välirahoitusta euroa Lepolan koira puis ton ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen. Hankkeeseen on saatu Lea der-tu kea ja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys on puoltanut hanketta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt periaatteen, jon ka mukaisesti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yh distyk sil le välirahoitusta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan ke hit tä mis yhdis tys ry:n puoltavan esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kun nan hal li tuk sen ratkaisuvaltaan ja hallitukselle on annettu reunaehdot lai nan myöntämiseen. Kangasvarren kyläyhdistys ry:n välirahoitushakemus täyttää kun nan valtuus ton asettamat reunaehdot. Kunnanhallitus myöntää Kangasvarren kyläyhdistys ry:lle välirahoituslainaa hakemuksen mukaisesti kunnanvaltuuston hyväksymillä reunaehdoilla. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi poistui kokouksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päivi Kärmeniemi palasi jatkamaan kokousta. Liitteet 6 Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnokseen vuosille ja sen ympäristöselostukseen 126/00/2014 Khall 98 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Etelä-Karjalan maakuntahallitus pyytää kunnalta lausuntoa Etelä-Karjalan maa kun ta oh jel ma luon nok ses ta ja sen ympäristöselostuksesta. Maa kun ta oh jel ma sisältää sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan tu le vai suu des ta että seuraavien neljän vuoden kehittämisen painopisteet, jot ka on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljälle toimintalinjalle: - Yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala - Kansainvälinen ja kiinnostava rajamaakunta - Vihreä ja uusiutuva edelläkävijä - Välitön ja välittävä Etelä-Karjala Lausunnossa pyydetään ottamaan erityisesti kantaa siihen, vastaavatko toi min ta lin jo jen sisällöt kunnan näkemystä maakunnan kehittämisen pai nopis teis tä ohjelmakaudella Maakuntaohjelma-asiakirjat löytyvät linkistä: aohjelman-valmistelu-vuosille / Kyselyyn vastataan sähköisellä kyselylomakkeella. Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman kesäkuussa Ohjelma on koko maakunnan oh jel ma, joten kaikkien tahojen sitoutuminen sen tavoitteisiin ja toi men pitei siin on tärkeää. Luumäen kunta toteaa lausunnossaan, että maakuntaohjelmaluonnoksen toi min ta lin jo jen sisällöissä sekä ympäristöselostuksessa on otettu huo mioon kunnan toivomat painotukset mm. tieliikenteen ja raideliikenteen ke hittä mi sen osalta. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoiminnassa yhtenäisellä edun valvon nal la on merkittävä rooli Kaakkois-Suomen kehittämisessä. Valmisteluprosessiin on osallistunut lukuisa määrä eri sidosryhmien edusta jia, mikä nähdään positiivisena toimintamallina valmistelutyössä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista 134/ /2014 Khall 99 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Maanmittauslaitos pyytää Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 30 :n 2 momentin säännöksiin viitaten lausuntoa oheisesta pal ve lu pis tei tä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta. Lau sunnos sa pyydetään huomioimaan asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulku yh tey det sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikut ta vat olosuhteet. Lausuntoehdotus liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa Maanmittauslaitokselle liitteenä olevan lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Lausuntopyyntö Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista 8 Suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloajoista 9 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Markkinatoimikunta Kunnanhallitus Markkinapaikkojen vuokrat alkaen 244/02.00/2013, 104/02.00/2014 Matmk Kunnanhallitus vahvisti nykyiset karttaliitteen 1 mukaiset mark ki na paik ko jen vuokrat, jotka tulivat voimaan alkaen. Näiden paik ko jen hinnat ovat: - paikat nro 1-5 ja 7 72,58 - paikat nro 6 ja 8 48,39 - paikat nro ,26 Näihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Syysmarkkinoilla 2013 saadun palautteen mukaan paikkaa nro 6 on tarpeen suurentaa kahdella metrillä. Paikan hin noit te lu muutetaan vas taamaan uutta kokoa. Uusi paikkakartta esitetään kokouksessa liit tee nä nro 2. Markkinatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että markkinoiden myyn tipaik ko jen hinnoiksi vahvistetaan alkaen: - paikat nro ,58 - paikka nro 8 48,39 - paikat nro ,26 Näihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Myyntipaikoilla nro 78, 79, 80, 93, 94 ja 95 edellytetään mark ki na kaup piaan käyt tä vän esim. seinäkettä tai pressua, joka estää myynnin jal ka käytävl le päin, jolloin myynti tapahtuu vain Linnalantien suuntaan. Muilta osin hinnoittelussa esitetään noudatettavan kunnanhallituksessa päätettyjä käytäntöjä. Tämän päätöksen mukaisesti ns. vakiopaikkalaisilta peritään markkinapäivänä sama vuokra kuin muilta markkinakauppiailta sekä markkinatoimikunta päättää sähkön käytöstä veloitettavan korvauksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 100 Kunnanhallitus päättää hyväksyä markkinapaikkojen vuokrat alkaen markkinatoimikunnan esityksen mukaisest. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 Kartta markkinapaikoista syysmarkkinoista 2013 alkaen 11 Kartta markkinapaikoista alkaen

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteisöavustukset vuodelle / /2013 Khall 101 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuluvan vuoden talousarviossa on kunnanhallituksen yhteisöavustuksiin va rat tu määrärahaa yhteensä Tämä määräraha sisältää yh tei söavus tuk set ( ) sekä kylätoiminta-avustukset ( ). Ky lä toi minta-avus tus ten hakuaika on edelleen meneillään ja niiden jakamisesta kunnan hal li tus päättää erikseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan Luumäen kunnalle yhtei sö avus tus sään nön, jonka säännön perusteella on laadittu oheinen avustus eh do tus. Kunnanhallitus päättää jakaa vuoden 2014 yhteisöavustukset oheisen avustusehdotuksen mukaisesti. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila, kunnanjohtaja Anne Ukkonen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi poistuivat kokouksesta. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti kunnanhallituksen jäsen Asmo Karhu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suoanttila, Anne Ukkonen ja Päivi Kärmeniemi palasivat kokoukseen ja Hilkka Suoanttila ryhtyi johtamaan kokousta. Liitteet 12 Yhteisöavustusehdotus 2014

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall 102 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 5 kpl henkilöstöpäätökset 2 kpl yleiset päätökset Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 2 kpl ma-työntek. teht.koht.palkan vahvistaminen 1 kpl ma-työntek. henk.koht.vuosisid.osan vahvistaminen 2 kpl vuosisidonnaisen työkokemuslisän myöntäminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat Khall 103 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat pöytäkirjat: tekninen lautakunta ympäristölautakunta Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 104 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 1 kpl henkilöstöpäätökset 2 kpl yleiset päätökset Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 105 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöy täkir ja liitteineen 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin saatekirje sekä ote hal li tuksen pöytäkirjoista ja Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja liit tei neen 4. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousseuranta Sisäministeriön viesti Suomen väkivaltaisen ekstremismin ti lan nekat sauk ses ta 1/ Kouvolan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen Luumäen kun nan val tuus ton :sta 7. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Lopullisen val tion osuuden vahvistaminen perustoimeentulotuen kustannuksiin vuodelta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjeet: - kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seu ran ta oh jel mak si - päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sal li tun metsän käsittelyn määrittämisestä - päätös joukkoliikenteen valtionavun maksamisesta vuodelta Museoviraston päätös harkinnanvaraisen avustuksen myön tä mi sestä linnoitus- ja kotiseutumuseolle 10. Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätös /2014 palk katues ta kunta ta:lle, ATK-tukihenkilö 11. Etelä-Karjalan Sotaorvot ry:n vetoomus Pro Patria-taulujen si joit tami ses ta (toimitettu koululautakunnalle) 12. LähiTapiolan korvauspäätös palovahingosta 13. Kevan virkakirje 1/2014, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätös ten tiedoksianto jäsenyhteisöille

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ostotarjous kiinteistöstä/ville Taina 127/10/2014 Khall 106 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Ville Taina on päivätyllä kirjeellään tarjoutunut ostamaan Luumäen kunnan Koskelan kylästä noin m2:n suuruisen määräalan. Osto tar jous jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ville Tainan tekemän ostotarjouksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan yksityiskohdat ja allekirjoittamaan laadittavan kauppakirjan.

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus investointiohjelman määrärahamuutos (KV) 272/ /2013 Tekla Valmistelija: vs. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Luumäen kunnan Taavetissa ja Jurvalassa sijaitsevien leikkikenttien kunto on huono. Terveystarkastajan vuosina suorittamissa leik kikent tien tarkastuksissa todettiin vakavia puutteita kaikissa kohteissa. Leik kipuistoja on yh teen sä kuusi kappaletta ja kaikki ovat kunnostuksen tar pees sa. Investointiohjelmassa on varattu leikkikenttien kunnostukseen kuluvalle vuo del le ,00 euron määräraha sekä ,00 euroa vuodelle 2015 ja ,00 euroa vuodelle Tekninen toimi on selvittänyt leikkikenttien kunnostuskustannuksia. Yhden leik ki ken tän saneerauksen hinta-arvio on ,00 euroa. Esityslistan liitteenä on esimerkkikohde leikkipuiston välineistä, kus tan nusar vio yhden leikkikentän kunnostuksesta sekä terveystarkastajan tar kastus ker to muk set. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä. Muutoksen jälkeen leikkikenttien kunnostukseen on käytettävissä ,00 euroa Asian käsittelyn aikana lautakunnan puheenjohtaja Markku Huopainen esit ti, että Jurvalassa ja Taavetissa kunnostetaan molemmissa yksi leik kikent tä ja määrärahasiirto on euroa, jolloin kunnostukseen on käytet tä vis sä yhteensä euroa. Lautakunnan jäsen Erkki Kurppa kannatti Markku Huopaisen ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska kes kus te lun kuluessa on tehty esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdo tus, jota on kannatettu, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Markku Huopaisen tekemää ja Erkki Kurpan kan-

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ nat ta maa vastaehdotusta äänestävät "ei". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaan. Äänten jakautuminen jaa-ääniä ei-ääniä yhteensä 3 kpl 4 kpl 7 kpl. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 4-3 vastaehdotuksen hyväksi. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on äänestyksen jälkeen päättänyt, että Jurvalassa ja Taavetissa kunnostetaan molemmissa yksi leikkikenttä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kus tan nus pai kal ta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä. Muutoksen jälkeen leikkikenttien kunnostukseen on käytettävissä ,00 euroa. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Khall Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ta lousar vion investointiosaan tehtävästä euron määrärahasiirrosta kustan nus pai kal le 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä sekä esittää päätöksen edel leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Khall 107 Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Vt. tekninen johtaja selostaa asiaa kokouksessa. ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnajohtaja Anne Ukkonen antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ta lousar vion investointiosaan tehtävästä euron määrärahasiirrosta kustan nus pai kal le 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä sekä esittää päätöksen

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ edel leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 13 Äänestyspöytäkirja Korkearannankujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 15 Laukuslahdentien leikkikenttä, tarkastuskertomus 16 Parsikonpolun leikkikenttä, tarkastuskertomus 17 Patterikujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 18 Honkakujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 19 Parkunraitin leikkikenttä, tarkastuskertomus 20 Kustannusarvio, leikkikenttä 21 Suunnitelmaesimerkki, leikkikenttä

27 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjaus, urakoitsijavalinta (KV) 140/ /2014 Khall 108 Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu euron mää rä ra ha Taavetin koulukeskuksen B-talon julkisivujen uusintaan. Hankkeessa uusitaan B-talon julkisivut ja asuntosiiven julkisivut li sä lämmöneris te tään. Tekninen osasto on kilpailuttanut hankkeen. Valintaperusteena urakassa on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyyntöaineisto esitellään kokouk ses sa. Tekninen osasto on käsitellyt saadut tarjoukset. Tarjousten avaus pöy tä kirja ja vertailutaulukko ovat esityslistan liit tee nä. Taulukossa ovat nähtävissä tar jous pyyn nön mukaiset ver tai lu pe rus teet ja tarjousten vertailu. Urakkaneuvottelu edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa pidet tiin puhelimitse Neuvottelussa kävi ilmi, että urakoitsija ei ole las ke nut telinekustannusta urakkaan. Muutoksen hintavaikutus on eu roa. Tekninen osasto joutuu henkilöstötilanteesta johtuen ostamaan kohteen työ maa val von nan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Valvonnan kustannus on euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät investointiin varatun mää rä rahan. Hankeen toteutusaika on urakkatarjousaineiston mukaan ja välitavoitteena on sisäänkäyntien ympäristöjen valmistuminen Urakka-aika on määritelty siten, että häiriö koulutyölle on mahdol li sim man vähäinen. Kunnanhallitus päättää, että 1. kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9789 "Taavetin koulu rak. B jul kisi vu re mont ti" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion inves toin ti osan sisällä investointirahojen käytön mukaisesti. Kun nanhal li tus päättää esittää määrärahasiirron edelleen valtuustolle vahvis tet ta vak si. 2. Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjauksen urakoitsijaksi valitaan ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen tehnyt Isra Oy urakka hin taan euroa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Liitteet 22 Tarjousten avauspöytäkirja 23 Tarjousvertailu

29 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 109 Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: Seurakunnalle on lähetetty ostotarjous Vallikoulun tontin viereisestä seurakunnan omistamasta maa-alueesta. Ko. alueelle on tarkoituksena sijoittaa uusi päiväkoti. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn toimenpiteen. Vuoden 2013 tasekirjaan on tehty teknisluonteiset korjaukset sivuille 10, 34 ja 102. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn toimenpiteen. Tietomaakunta ekarjalan varsinainen yhtiökokous on pidetty , missä päätettiin, että yhtiön toiminta keskeytetään toistaiseksi alkaen. Kunnanhallitus päätti, että kunnan edustajina entisen luottamushenkilön Anja Ovaskan pidettävään siunaustilaisuuteen osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Rämä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila.

30 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 109 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: , 109 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Kunnanhallitus Linnalantie TAAVETTI sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

31 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu krs Postiosoite: PL KUOPIO Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI puhelin: faksi: Pykälät: 108 Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Vapaa-aikalautakunta Aika 11.02.2016 klo 18:00-19:06 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot