Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. Sivu 90 Vuokraus- ja lunastussopimus Sanelko Oy Torikahvion vuokrasopimuksen uudistaminen ja jäätelökioskin paikan vuokraaminen, Taavetin torikahvio 92 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta Sotiemme Luumäen Veteraanit ry/kunta Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi Saimaan Talous- ja Tieto Oy:n yhtiökokousedustaja vuodeksi Välirahoituslainan laina-ajan pidentäminen/suoanttilan Kyläyhdistys ry 97 Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry 98 Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnokseen vuosille ja sen ympäristöselostukseen 99 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista Markkinapaikkojen vuokrat alkaen Yhteisöavustukset vuodelle Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakuntien pöytäkirjat Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Ilmoitusasiat Ostotarjous kiinteistöstä/ville Taina investointiohjelman määrärahamuutos (KV) 169

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjaus, urakoitsijavalinta (KV) Muut mahdolliset asiat 174

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja pj 92 käsittelyn ajan Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen pj 101 käsittelyn ajan Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Poissa Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Inkilä Juha vs. tekninen johtaja Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Päivi Kärmeniemi Asmo Karhu puheenjohtaja 92 puheenjohtaja 101 Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Jari Saaresti Anne Marttila-Inkilä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä torstaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kokouksen aluksi vs. tekninen johtaja Juha Inkilä selvitti lasten leikkikenttiä sekä Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjausta koskevia

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vuoden 2014 investointiohjelman määrärahamuutosesityksiä.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Vuokraus- ja lunastussopimus Sanelko Oy 119/14/2014 Khall 90 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Luumäen kunta ja Sanelko Oy ovat allekirjoittaneet vuokraus- ja lu nas tus so pi muk sen koskien Luumäen kunnan Koskelan kylässä si jait sevaa Satu-nimistä tilaa RN:o 2:121 ja noin m2:n suuruista määräalaa Uro-ni mi ses tä tilasta RN:o 2:116 sekä tontilla sijaitsevaa tuo tan to ra kennus ta. Toimitusjohtaja Satu Neuvonen on ilmoittanut kunnalle, että Sanelko Oy ha luaa maksaa jäljellä olevan lunastushinnan huhtikuussa 2014, jolloin kiin teis tön omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Sanelko Oy:lle. Sopimuksen ehdoissa on mainittu, että Sanelko Oy:llä on oikeus lunastaa so pi muk sen kohde sovittua nopeammassa aikataulussa. Kauppakirjaluonnos toimitetaan myöhemmin. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Kauppakirjaluonnos Luumäen kunta/sanelko Oy

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Torikahvion vuokrasopimuksen uudistaminen ja jäätelökioskin paikan vuokraaminen, Taavetin torikahvio 120/14/2014 Khall 91 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Taavetin Torikahvio esittää, että kunnanhallitus 1. osoittaa Taavetiin Torikahviolle jäätelökioskin paikaksi saman paikan kuin aiempinakin kesinä 2. uudistaa Taavetin Torikahvion vuokrasopimuksen ajalle samalle paikalle kuin aiempinakin kesinä. Kesäkaudella 2013 jäätelökioskista perittiin vakiopaikan hinta 90 euroa. Jäätelökioskin tarvitseman sähkön kustansi yrittäjä itse. Kahvion tar vit sema sähkö on sisältynyt vuokraan. Kunnanhallitus on viimeksi päättänyt toripaikkojen hinnoittelusta Ns. vakiopaikkalaisten hinnoittelusta kunnanhallitus päätti, että heiltä peritään markkinapäivinä sama vuokra kuin muilta torikauppiailta. Kunnanhallitus päättää, että 1. Taavetin torilta varataan Taavetin Torikahvio/Susanna Pesulle jää te lökios kin paikaksi väliseksi ajaksi sama paikka kuin ke säkau del la 2013 ja tästä paikasta peritään kunnanhallituksen vah vis ta ma vakiopaikan hinta 90 euroa; 2. Taavetin Torikahvio/Susanna Pesulle vuokrataan torikahvion va kio paikak si väliseksi ajaksi sama paikka, joka Pesulle on osoitet tu aikaisempinakin kesinä. Torikahvion paikan vuokranaperitään koko kau del ta 450 euroa, mikä sisältää kahvion laitteiden tarvitseman sähkön. To ri kah vion toiminta tulee aloittaa viimeistään ma Markkinapäivinä peritään sama vuokra kuin muilta torikauppiailta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta Sotiemme Luumäen Veteraanit ry/kunta 133/ /2013 Khall 92 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunta on ostanut fysioterapeutin palveluja Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:ltä vuodesta 2010 lukien. Palveluiden kustannukset kirjataan lah joi tus rahas ton vuotuisiin menoihin lahjoitusrahastosääntöjen mukaisesti ja va rataan talousarvioon vuosittain. Fysioterapeutin palvelut ovat sisältäneet seuraavat toiminnot: dementiaa sairastavien, kotona asuvien päivätoimintamuotoinen kun to utuk sen ohjaus mielenterveyskuntoutujien vesivoimistelun ohjaus kehitysvammaisten henkilöiden liikunnan ohjaus vanhainkodissa asuvien muistisairaiden päivätoimintamuotoinen kun tout ta va ohjaus Kaikki edellä mainitut toiminnot ovat Eksoten toiminnan ulkopuolista pal velua, joka katetaan kunnan lahjoitusrahastovaroin. Kunnanhallitus päättää edelleen ostaa fysioterapeutin palveluja Sotiemme Luu mäen Veteraanit ry:ltä vuosina ja kunnanhallitus päättää hy väk syä oheiset palvelusopimusluonnokset. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila ja kunnanjohtaja Anne Ukkonen poistuivat kokouksesta. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Anne Ukkonen ja Hilkka Suoanttila palasivat kokoukseen ja Hilkka Suoanttila ryhtyi johtamaan kokousta. Liitteet 2 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta kehitysvammaisten henkilöiden liikunnan ohjaukseen 3 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta mielenterveyskuntoutujien vesivoimistelun ohjaukseen 4 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta vanhainkodissa asuville muistisairaille henkilöille 5 Sopimus fysioterapeutin palveluiden ostamisesta dementiaa sairastaville kotona asuville henkilöille

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 93 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunta on tekemällään päätöksellä päättänyt merkitä KPK ICT Oy:n ja KPK THH Oy:n osakkeita 5179 kpl. Yhtiöt on fuusioitu ja ni mek si on tullut Kunnan Taitoa Oy. Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina Hel sin gis sä kuntatalolla. Luumäen kunnalla on yhtiön osakkeita 5179 kpl eli 0,4 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ( kpl). Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunnasta ei valita edustajaa osal listu maan Kunnan Taitoa Oy:n vuonna 2014 pidettäviin yhtiökokouksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 94 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Elimäellä. Kunnanhallitus valitsee vuodeksi 2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yh tiö kokous edus ta jak si kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttilan. Edus ta ja osallistuu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Saimaan Talous- ja Tieto Oy:n yhtiökokousedustaja vuodeksi / /2014 Khall 95 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä yhden Saimaan Talous ja Tieto Oy:n osakkeen. Saimaan Talous ja Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maa nantai na Kunnanhallitus päättää valita Luumäen kunnan edustajaksi Saimaan Talous ja Tieto Oy:n yhtiökokouksiin vuonna 2014 hallintojohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välirahoituslainan laina-ajan pidentäminen/suoanttilan Kyläyhdistys ry 123/ /2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Suoanttilan kyläyhdistys ry hakee kunnalta välirahoitusta Suoanttilan seura pir tin vesikaivon, sisäwc:n, keittiön vesien ja likakaivojen ra ken ta miseen. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta. Suoanttilan kyläyhdistys ry anoo välirahoituksena euroa. Lainaa mak se taan takaisin kun ELY-keskus maksaa tukea toteutuneisiin kus tannuk siin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteen, jonka mu kaises ti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yhdistyksille vä li rahoi tus ta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n puol ta van esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kun nanhal li tuk sen ratkaisuvaltaan seuraavilla reunaehdoilla: 1. Asia käsitellään yhdistyksen kirjallisesta hakemuksesta, johon tulee liit tää hankesuunnitelma, hankkeen rahoitussuunnitelma sekä lainan takaisinmaksusuunnitelma ja yhteyshenkilön tiedot; 2. Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää luumäkeläiselle re kis te röi dyl le yhdistykselle lainaa osin tai kokonaan Luumäellä toteut ta van hankkeen rahoittamiseen; 3. Kunnanhallitus huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä hanket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kan nalta; 4. Laina-aika on enintään 24 kk; 5. Lainamäärä on enintään euroa/hanke; 6. Lainasta ei peritä korkoa; 7. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si toutua maksamaan laina takaisin Ely-keskuksen maksamasta han kera has ta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti; 8. Lainasta peritään 30 euron suuruinen käsittelymaksu. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen : Kunnanhallitus päättää myöntää Suoanttilan kyläyhdistys ry:lle ly hyt ai kaisen euron lainan siihen saakka, kunnes Ely-keskus maksaa hankkeel le myönnetyn tuen esitettyjen reunaehtojen mukaisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Khall ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Suoanttilan Kyläyhdistys ry on ottanut yhteyttä kuntaan ja ilmoittanut, että lainan kohteena olevan Leader-hankkeen toteutusaikaa on pidennetty kulu van vuoden loppuun saakka ( ). Kyläyhdistys anoo, että kunnan myöntämän lainan laina-aikaa pi den net täisiin vuodella eli lainan takaisinmaksupäivä olisi Kyläyhdistys on valmis maksamaan lainasta 2/3 ( ) alkuperäisten lai na eh to jen mukaisesti Loppuosan lainasta (5 000 ) Ky lä yh distys suorittaisi Kunnanhallitus päättää myöntää Suoanttilan Kyläyhdistys ry:lle pidennystä Leader-hankkeeseen myönnetylle välirahoituslainalle saakka. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry 124/ /2014 Khall 97 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kangasvarren kyläyhdistys ry anoo välirahoitusta euroa Lepolan koira puis ton ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen. Hankkeeseen on saatu Lea der-tu kea ja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys on puoltanut hanketta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt periaatteen, jon ka mukaisesti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yh distyk sil le välirahoitusta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan ke hit tä mis yhdis tys ry:n puoltavan esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kun nan hal li tuk sen ratkaisuvaltaan ja hallitukselle on annettu reunaehdot lai nan myöntämiseen. Kangasvarren kyläyhdistys ry:n välirahoitushakemus täyttää kun nan valtuus ton asettamat reunaehdot. Kunnanhallitus myöntää Kangasvarren kyläyhdistys ry:lle välirahoituslainaa hakemuksen mukaisesti kunnanvaltuuston hyväksymillä reunaehdoilla. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi poistui kokouksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päivi Kärmeniemi palasi jatkamaan kokousta. Liitteet 6 Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnokseen vuosille ja sen ympäristöselostukseen 126/00/2014 Khall 98 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Etelä-Karjalan maakuntahallitus pyytää kunnalta lausuntoa Etelä-Karjalan maa kun ta oh jel ma luon nok ses ta ja sen ympäristöselostuksesta. Maa kun ta oh jel ma sisältää sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan tu le vai suu des ta että seuraavien neljän vuoden kehittämisen painopisteet, jot ka on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljälle toimintalinjalle: - Yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala - Kansainvälinen ja kiinnostava rajamaakunta - Vihreä ja uusiutuva edelläkävijä - Välitön ja välittävä Etelä-Karjala Lausunnossa pyydetään ottamaan erityisesti kantaa siihen, vastaavatko toi min ta lin jo jen sisällöt kunnan näkemystä maakunnan kehittämisen pai nopis teis tä ohjelmakaudella Maakuntaohjelma-asiakirjat löytyvät linkistä: aohjelman-valmistelu-vuosille / Kyselyyn vastataan sähköisellä kyselylomakkeella. Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman kesäkuussa Ohjelma on koko maakunnan oh jel ma, joten kaikkien tahojen sitoutuminen sen tavoitteisiin ja toi men pitei siin on tärkeää. Luumäen kunta toteaa lausunnossaan, että maakuntaohjelmaluonnoksen toi min ta lin jo jen sisällöissä sekä ympäristöselostuksessa on otettu huo mioon kunnan toivomat painotukset mm. tieliikenteen ja raideliikenteen ke hittä mi sen osalta. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoiminnassa yhtenäisellä edun valvon nal la on merkittävä rooli Kaakkois-Suomen kehittämisessä. Valmisteluprosessiin on osallistunut lukuisa määrä eri sidosryhmien edusta jia, mikä nähdään positiivisena toimintamallina valmistelutyössä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista 134/ /2014 Khall 99 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Maanmittauslaitos pyytää Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 30 :n 2 momentin säännöksiin viitaten lausuntoa oheisesta pal ve lu pis tei tä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta. Lau sunnos sa pyydetään huomioimaan asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulku yh tey det sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikut ta vat olosuhteet. Lausuntoehdotus liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa Maanmittauslaitokselle liitteenä olevan lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Lausuntopyyntö Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista 8 Suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloajoista 9 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Markkinatoimikunta Kunnanhallitus Markkinapaikkojen vuokrat alkaen 244/02.00/2013, 104/02.00/2014 Matmk Kunnanhallitus vahvisti nykyiset karttaliitteen 1 mukaiset mark ki na paik ko jen vuokrat, jotka tulivat voimaan alkaen. Näiden paik ko jen hinnat ovat: - paikat nro 1-5 ja 7 72,58 - paikat nro 6 ja 8 48,39 - paikat nro ,26 Näihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Syysmarkkinoilla 2013 saadun palautteen mukaan paikkaa nro 6 on tarpeen suurentaa kahdella metrillä. Paikan hin noit te lu muutetaan vas taamaan uutta kokoa. Uusi paikkakartta esitetään kokouksessa liit tee nä nro 2. Markkinatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että markkinoiden myyn tipaik ko jen hinnoiksi vahvistetaan alkaen: - paikat nro ,58 - paikka nro 8 48,39 - paikat nro ,26 Näihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Myyntipaikoilla nro 78, 79, 80, 93, 94 ja 95 edellytetään mark ki na kaup piaan käyt tä vän esim. seinäkettä tai pressua, joka estää myynnin jal ka käytävl le päin, jolloin myynti tapahtuu vain Linnalantien suuntaan. Muilta osin hinnoittelussa esitetään noudatettavan kunnanhallituksessa päätettyjä käytäntöjä. Tämän päätöksen mukaisesti ns. vakiopaikkalaisilta peritään markkinapäivänä sama vuokra kuin muilta markkinakauppiailta sekä markkinatoimikunta päättää sähkön käytöstä veloitettavan korvauksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 100 Kunnanhallitus päättää hyväksyä markkinapaikkojen vuokrat alkaen markkinatoimikunnan esityksen mukaisest. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 Kartta markkinapaikoista syysmarkkinoista 2013 alkaen 11 Kartta markkinapaikoista alkaen

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteisöavustukset vuodelle / /2013 Khall 101 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuluvan vuoden talousarviossa on kunnanhallituksen yhteisöavustuksiin va rat tu määrärahaa yhteensä Tämä määräraha sisältää yh tei söavus tuk set ( ) sekä kylätoiminta-avustukset ( ). Ky lä toi minta-avus tus ten hakuaika on edelleen meneillään ja niiden jakamisesta kunnan hal li tus päättää erikseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan Luumäen kunnalle yhtei sö avus tus sään nön, jonka säännön perusteella on laadittu oheinen avustus eh do tus. Kunnanhallitus päättää jakaa vuoden 2014 yhteisöavustukset oheisen avustusehdotuksen mukaisesti. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila, kunnanjohtaja Anne Ukkonen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi poistuivat kokouksesta. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti kunnanhallituksen jäsen Asmo Karhu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suoanttila, Anne Ukkonen ja Päivi Kärmeniemi palasivat kokoukseen ja Hilkka Suoanttila ryhtyi johtamaan kokousta. Liitteet 12 Yhteisöavustusehdotus 2014

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall 102 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 5 kpl henkilöstöpäätökset 2 kpl yleiset päätökset Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 2 kpl ma-työntek. teht.koht.palkan vahvistaminen 1 kpl ma-työntek. henk.koht.vuosisid.osan vahvistaminen 2 kpl vuosisidonnaisen työkokemuslisän myöntäminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat Khall 103 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat pöytäkirjat: tekninen lautakunta ympäristölautakunta Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 104 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 1 kpl henkilöstöpäätökset 2 kpl yleiset päätökset Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 105 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöy täkir ja liitteineen 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin saatekirje sekä ote hal li tuksen pöytäkirjoista ja Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja liit tei neen 4. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousseuranta Sisäministeriön viesti Suomen väkivaltaisen ekstremismin ti lan nekat sauk ses ta 1/ Kouvolan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen Luumäen kun nan val tuus ton :sta 7. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Lopullisen val tion osuuden vahvistaminen perustoimeentulotuen kustannuksiin vuodelta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjeet: - kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seu ran ta oh jel mak si - päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sal li tun metsän käsittelyn määrittämisestä - päätös joukkoliikenteen valtionavun maksamisesta vuodelta Museoviraston päätös harkinnanvaraisen avustuksen myön tä mi sestä linnoitus- ja kotiseutumuseolle 10. Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätös /2014 palk katues ta kunta ta:lle, ATK-tukihenkilö 11. Etelä-Karjalan Sotaorvot ry:n vetoomus Pro Patria-taulujen si joit tami ses ta (toimitettu koululautakunnalle) 12. LähiTapiolan korvauspäätös palovahingosta 13. Kevan virkakirje 1/2014, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätös ten tiedoksianto jäsenyhteisöille

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ostotarjous kiinteistöstä/ville Taina 127/10/2014 Khall 106 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Ville Taina on päivätyllä kirjeellään tarjoutunut ostamaan Luumäen kunnan Koskelan kylästä noin m2:n suuruisen määräalan. Osto tar jous jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ville Tainan tekemän ostotarjouksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan yksityiskohdat ja allekirjoittamaan laadittavan kauppakirjan.

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus investointiohjelman määrärahamuutos (KV) 272/ /2013 Tekla Valmistelija: vs. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Luumäen kunnan Taavetissa ja Jurvalassa sijaitsevien leikkikenttien kunto on huono. Terveystarkastajan vuosina suorittamissa leik kikent tien tarkastuksissa todettiin vakavia puutteita kaikissa kohteissa. Leik kipuistoja on yh teen sä kuusi kappaletta ja kaikki ovat kunnostuksen tar pees sa. Investointiohjelmassa on varattu leikkikenttien kunnostukseen kuluvalle vuo del le ,00 euron määräraha sekä ,00 euroa vuodelle 2015 ja ,00 euroa vuodelle Tekninen toimi on selvittänyt leikkikenttien kunnostuskustannuksia. Yhden leik ki ken tän saneerauksen hinta-arvio on ,00 euroa. Esityslistan liitteenä on esimerkkikohde leikkipuiston välineistä, kus tan nusar vio yhden leikkikentän kunnostuksesta sekä terveystarkastajan tar kastus ker to muk set. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä. Muutoksen jälkeen leikkikenttien kunnostukseen on käytettävissä ,00 euroa Asian käsittelyn aikana lautakunnan puheenjohtaja Markku Huopainen esit ti, että Jurvalassa ja Taavetissa kunnostetaan molemmissa yksi leik kikent tä ja määrärahasiirto on euroa, jolloin kunnostukseen on käytet tä vis sä yhteensä euroa. Lautakunnan jäsen Erkki Kurppa kannatti Markku Huopaisen ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska kes kus te lun kuluessa on tehty esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdo tus, jota on kannatettu, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Markku Huopaisen tekemää ja Erkki Kurpan kan-

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ nat ta maa vastaehdotusta äänestävät "ei". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaan. Äänten jakautuminen jaa-ääniä ei-ääniä yhteensä 3 kpl 4 kpl 7 kpl. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 4-3 vastaehdotuksen hyväksi. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on äänestyksen jälkeen päättänyt, että Jurvalassa ja Taavetissa kunnostetaan molemmissa yksi leikkikenttä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kus tan nus pai kal ta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä. Muutoksen jälkeen leikkikenttien kunnostukseen on käytettävissä ,00 euroa. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Khall Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ta lousar vion investointiosaan tehtävästä euron määrärahasiirrosta kustan nus pai kal le 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä sekä esittää päätöksen edel leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Khall 107 Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Vt. tekninen johtaja selostaa asiaa kokouksessa. ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnajohtaja Anne Ukkonen antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ta lousar vion investointiosaan tehtävästä euron määrärahasiirrosta kustan nus pai kal le 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä sekä esittää päätöksen

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ edel leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 13 Äänestyspöytäkirja Korkearannankujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 15 Laukuslahdentien leikkikenttä, tarkastuskertomus 16 Parsikonpolun leikkikenttä, tarkastuskertomus 17 Patterikujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 18 Honkakujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 19 Parkunraitin leikkikenttä, tarkastuskertomus 20 Kustannusarvio, leikkikenttä 21 Suunnitelmaesimerkki, leikkikenttä

27 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjaus, urakoitsijavalinta (KV) 140/ /2014 Khall 108 Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu euron mää rä ra ha Taavetin koulukeskuksen B-talon julkisivujen uusintaan. Hankkeessa uusitaan B-talon julkisivut ja asuntosiiven julkisivut li sä lämmöneris te tään. Tekninen osasto on kilpailuttanut hankkeen. Valintaperusteena urakassa on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyyntöaineisto esitellään kokouk ses sa. Tekninen osasto on käsitellyt saadut tarjoukset. Tarjousten avaus pöy tä kirja ja vertailutaulukko ovat esityslistan liit tee nä. Taulukossa ovat nähtävissä tar jous pyyn nön mukaiset ver tai lu pe rus teet ja tarjousten vertailu. Urakkaneuvottelu edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa pidet tiin puhelimitse Neuvottelussa kävi ilmi, että urakoitsija ei ole las ke nut telinekustannusta urakkaan. Muutoksen hintavaikutus on eu roa. Tekninen osasto joutuu henkilöstötilanteesta johtuen ostamaan kohteen työ maa val von nan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Valvonnan kustannus on euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät investointiin varatun mää rä rahan. Hankeen toteutusaika on urakkatarjousaineiston mukaan ja välitavoitteena on sisäänkäyntien ympäristöjen valmistuminen Urakka-aika on määritelty siten, että häiriö koulutyölle on mahdol li sim man vähäinen. Kunnanhallitus päättää, että 1. kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9789 "Taavetin koulu rak. B jul kisi vu re mont ti" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion inves toin ti osan sisällä investointirahojen käytön mukaisesti. Kun nanhal li tus päättää esittää määrärahasiirron edelleen valtuustolle vahvis tet ta vak si. 2. Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjauksen urakoitsijaksi valitaan ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen tehnyt Isra Oy urakka hin taan euroa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Liitteet 22 Tarjousten avauspöytäkirja 23 Tarjousvertailu

29 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 109 Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: Seurakunnalle on lähetetty ostotarjous Vallikoulun tontin viereisestä seurakunnan omistamasta maa-alueesta. Ko. alueelle on tarkoituksena sijoittaa uusi päiväkoti. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn toimenpiteen. Vuoden 2013 tasekirjaan on tehty teknisluonteiset korjaukset sivuille 10, 34 ja 102. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn toimenpiteen. Tietomaakunta ekarjalan varsinainen yhtiökokous on pidetty , missä päätettiin, että yhtiön toiminta keskeytetään toistaiseksi alkaen. Kunnanhallitus päätti, että kunnan edustajina entisen luottamushenkilön Anja Ovaskan pidettävään siunaustilaisuuteen osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Rämä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila.

30 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 109 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: , 109 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Kunnanhallitus Linnalantie TAAVETTI sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

31 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu krs Postiosoite: PL KUOPIO Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI puhelin: faksi: Pykälät: 108 Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2015 klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot