Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä."

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. Sivu 90 Vuokraus- ja lunastussopimus Sanelko Oy Torikahvion vuokrasopimuksen uudistaminen ja jäätelökioskin paikan vuokraaminen, Taavetin torikahvio 92 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta Sotiemme Luumäen Veteraanit ry/kunta Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi Saimaan Talous- ja Tieto Oy:n yhtiökokousedustaja vuodeksi Välirahoituslainan laina-ajan pidentäminen/suoanttilan Kyläyhdistys ry 97 Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry 98 Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnokseen vuosille ja sen ympäristöselostukseen 99 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista Markkinapaikkojen vuokrat alkaen Yhteisöavustukset vuodelle Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Lautakuntien pöytäkirjat Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Ilmoitusasiat Ostotarjous kiinteistöstä/ville Taina investointiohjelman määrärahamuutos (KV) 169

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjaus, urakoitsijavalinta (KV) Muut mahdolliset asiat 174

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Suoanttila Hilkka puheenjohtaja Kärmeniemi Päivi varapuheenjohtaja pj 92 käsittelyn ajan Heikkilä Aki jäsen Huopainen Esko jäsen Karhu Asmo jäsen pj 101 käsittelyn ajan Marttila-Inkilä Anne jäsen Nuutinen Hanna jäsen Pylväläinen Anne jäsen Saaresti Jari jäsen Poissa Metsäkallio Kari valtuuston I varapuheenjohtaja Muut Rämä Antti valtuuston puheenjohtaja Salenius Pentti valtuuston II varapuheenjohtaja Ukkonen Anne kunnanjohtaja, esittelijä Metsämuuronen Helena hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Inkilä Juha vs. tekninen johtaja Allekirjoitukset Hilkka Suoanttila puheenjohtaja Helena Metsämuuronen pöytäkirjanpitäjä Päivi Kärmeniemi Asmo Karhu puheenjohtaja 92 puheenjohtaja 101 Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Jari Saaresti Anne Marttila-Inkilä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä torstaina klo hallintojohtaja Helena Metsämuuronen Kokouksen aluksi vs. tekninen johtaja Juha Inkilä selvitti lasten leikkikenttiä sekä Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjausta koskevia

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ vuoden 2014 investointiohjelman määrärahamuutosesityksiä.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Vuokraus- ja lunastussopimus Sanelko Oy 119/14/2014 Khall 90 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Luumäen kunta ja Sanelko Oy ovat allekirjoittaneet vuokraus- ja lu nas tus so pi muk sen koskien Luumäen kunnan Koskelan kylässä si jait sevaa Satu-nimistä tilaa RN:o 2:121 ja noin m2:n suuruista määräalaa Uro-ni mi ses tä tilasta RN:o 2:116 sekä tontilla sijaitsevaa tuo tan to ra kennus ta. Toimitusjohtaja Satu Neuvonen on ilmoittanut kunnalle, että Sanelko Oy ha luaa maksaa jäljellä olevan lunastushinnan huhtikuussa 2014, jolloin kiin teis tön omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Sanelko Oy:lle. Sopimuksen ehdoissa on mainittu, että Sanelko Oy:llä on oikeus lunastaa so pi muk sen kohde sovittua nopeammassa aikataulussa. Kauppakirjaluonnos toimitetaan myöhemmin. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Kauppakirjaluonnos Luumäen kunta/sanelko Oy

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Torikahvion vuokrasopimuksen uudistaminen ja jäätelökioskin paikan vuokraaminen, Taavetin torikahvio 120/14/2014 Khall 91 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Taavetin Torikahvio esittää, että kunnanhallitus 1. osoittaa Taavetiin Torikahviolle jäätelökioskin paikaksi saman paikan kuin aiempinakin kesinä 2. uudistaa Taavetin Torikahvion vuokrasopimuksen ajalle samalle paikalle kuin aiempinakin kesinä. Kesäkaudella 2013 jäätelökioskista perittiin vakiopaikan hinta 90 euroa. Jäätelökioskin tarvitseman sähkön kustansi yrittäjä itse. Kahvion tar vit sema sähkö on sisältynyt vuokraan. Kunnanhallitus on viimeksi päättänyt toripaikkojen hinnoittelusta Ns. vakiopaikkalaisten hinnoittelusta kunnanhallitus päätti, että heiltä peritään markkinapäivinä sama vuokra kuin muilta torikauppiailta. Kunnanhallitus päättää, että 1. Taavetin torilta varataan Taavetin Torikahvio/Susanna Pesulle jää te lökios kin paikaksi väliseksi ajaksi sama paikka kuin ke säkau del la 2013 ja tästä paikasta peritään kunnanhallituksen vah vis ta ma vakiopaikan hinta 90 euroa; 2. Taavetin Torikahvio/Susanna Pesulle vuokrataan torikahvion va kio paikak si väliseksi ajaksi sama paikka, joka Pesulle on osoitet tu aikaisempinakin kesinä. Torikahvion paikan vuokranaperitään koko kau del ta 450 euroa, mikä sisältää kahvion laitteiden tarvitseman sähkön. To ri kah vion toiminta tulee aloittaa viimeistään ma Markkinapäivinä peritään sama vuokra kuin muilta torikauppiailta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta Sotiemme Luumäen Veteraanit ry/kunta 133/ /2013 Khall 92 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunta on ostanut fysioterapeutin palveluja Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:ltä vuodesta 2010 lukien. Palveluiden kustannukset kirjataan lah joi tus rahas ton vuotuisiin menoihin lahjoitusrahastosääntöjen mukaisesti ja va rataan talousarvioon vuosittain. Fysioterapeutin palvelut ovat sisältäneet seuraavat toiminnot: dementiaa sairastavien, kotona asuvien päivätoimintamuotoinen kun to utuk sen ohjaus mielenterveyskuntoutujien vesivoimistelun ohjaus kehitysvammaisten henkilöiden liikunnan ohjaus vanhainkodissa asuvien muistisairaiden päivätoimintamuotoinen kun tout ta va ohjaus Kaikki edellä mainitut toiminnot ovat Eksoten toiminnan ulkopuolista pal velua, joka katetaan kunnan lahjoitusrahastovaroin. Kunnanhallitus päättää edelleen ostaa fysioterapeutin palveluja Sotiemme Luu mäen Veteraanit ry:ltä vuosina ja kunnanhallitus päättää hy väk syä oheiset palvelusopimusluonnokset. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila ja kunnanjohtaja Anne Ukkonen poistuivat kokouksesta. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Anne Ukkonen ja Hilkka Suoanttila palasivat kokoukseen ja Hilkka Suoanttila ryhtyi johtamaan kokousta. Liitteet 2 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta kehitysvammaisten henkilöiden liikunnan ohjaukseen 3 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta mielenterveyskuntoutujien vesivoimistelun ohjaukseen 4 Sopimukset fysioterapeutin palveluiden ostamisesta vanhainkodissa asuville muistisairaille henkilöille 5 Sopimus fysioterapeutin palveluiden ostamisesta dementiaa sairastaville kotona asuville henkilöille

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 93 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Luumäen kunta on tekemällään päätöksellä päättänyt merkitä KPK ICT Oy:n ja KPK THH Oy:n osakkeita 5179 kpl. Yhtiöt on fuusioitu ja ni mek si on tullut Kunnan Taitoa Oy. Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina Hel sin gis sä kuntatalolla. Luumäen kunnalla on yhtiön osakkeita 5179 kpl eli 0,4 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ( kpl). Kunnanhallitus päättää, että Luumäen kunnasta ei valita edustajaa osal listu maan Kunnan Taitoa Oy:n vuonna 2014 pidettäviin yhtiökokouksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 94 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Elimäellä. Kunnanhallitus valitsee vuodeksi 2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yh tiö kokous edus ta jak si kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttilan. Edus ta ja osallistuu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Saimaan Talous- ja Tieto Oy:n yhtiökokousedustaja vuodeksi / /2014 Khall 95 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt merkitä yhden Saimaan Talous ja Tieto Oy:n osakkeen. Saimaan Talous ja Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maa nantai na Kunnanhallitus päättää valita Luumäen kunnan edustajaksi Saimaan Talous ja Tieto Oy:n yhtiökokouksiin vuonna 2014 hallintojohtajan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välirahoituslainan laina-ajan pidentäminen/suoanttilan Kyläyhdistys ry 123/ /2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Suoanttilan kyläyhdistys ry hakee kunnalta välirahoitusta Suoanttilan seura pir tin vesikaivon, sisäwc:n, keittiön vesien ja likakaivojen ra ken ta miseen. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry on puoltanut hanketta. Suoanttilan kyläyhdistys ry anoo välirahoituksena euroa. Lainaa mak se taan takaisin kun ELY-keskus maksaa tukea toteutuneisiin kus tannuk siin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteen, jonka mu kaises ti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yhdistyksille vä li rahoi tus ta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:n puol ta van esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kun nanhal li tuk sen ratkaisuvaltaan seuraavilla reunaehdoilla: 1. Asia käsitellään yhdistyksen kirjallisesta hakemuksesta, johon tulee liit tää hankesuunnitelma, hankkeen rahoitussuunnitelma sekä lainan takaisinmaksusuunnitelma ja yhteyshenkilön tiedot; 2. Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan myöntää luumäkeläiselle re kis te röi dyl le yhdistykselle lainaa osin tai kokonaan Luumäellä toteut ta van hankkeen rahoittamiseen; 3. Kunnanhallitus huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä hanket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kan nalta; 4. Laina-aika on enintään 24 kk; 5. Lainamäärä on enintään euroa/hanke; 6. Lainasta ei peritä korkoa; 7. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si toutua maksamaan laina takaisin Ely-keskuksen maksamasta han kera has ta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti; 8. Lainasta peritään 30 euron suuruinen käsittelymaksu. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen : Kunnanhallitus päättää myöntää Suoanttilan kyläyhdistys ry:lle ly hyt ai kaisen euron lainan siihen saakka, kunnes Ely-keskus maksaa hankkeel le myönnetyn tuen esitettyjen reunaehtojen mukaisesti.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Khall ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Suoanttilan Kyläyhdistys ry on ottanut yhteyttä kuntaan ja ilmoittanut, että lainan kohteena olevan Leader-hankkeen toteutusaikaa on pidennetty kulu van vuoden loppuun saakka ( ). Kyläyhdistys anoo, että kunnan myöntämän lainan laina-aikaa pi den net täisiin vuodella eli lainan takaisinmaksupäivä olisi Kyläyhdistys on valmis maksamaan lainasta 2/3 ( ) alkuperäisten lai na eh to jen mukaisesti Loppuosan lainasta (5 000 ) Ky lä yh distys suorittaisi Kunnanhallitus päättää myöntää Suoanttilan Kyläyhdistys ry:lle pidennystä Leader-hankkeeseen myönnetylle välirahoituslainalle saakka. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry 124/ /2014 Khall 97 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kangasvarren kyläyhdistys ry anoo välirahoitusta euroa Lepolan koira puis ton ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen. Hankkeeseen on saatu Lea der-tu kea ja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys on puoltanut hanketta. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt periaatteen, jon ka mukaisesti kunta voi myöntää Leader-hankkeita toteuttaville yh distyk sil le välirahoitusta, mikäli hanke on saanut Länsi-Saimaan ke hit tä mis yhdis tys ry:n puoltavan esityksen. Välirahoituksen myöntäminen on delegoitu kun nan hal li tuk sen ratkaisuvaltaan ja hallitukselle on annettu reunaehdot lai nan myöntämiseen. Kangasvarren kyläyhdistys ry:n välirahoitushakemus täyttää kun nan valtuus ton asettamat reunaehdot. Kunnanhallitus myöntää Kangasvarren kyläyhdistys ry:lle välirahoituslainaa hakemuksen mukaisesti kunnanvaltuuston hyväksymillä reunaehdoilla. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi poistui kokouksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päivi Kärmeniemi palasi jatkamaan kokousta. Liitteet 6 Välirahoitushakemus koirapuiston ja polkupyöräkatoksen rakentamiseen/kangasvarren kyläyhdistys ry

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnokseen vuosille ja sen ympäristöselostukseen 126/00/2014 Khall 98 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Etelä-Karjalan maakuntahallitus pyytää kunnalta lausuntoa Etelä-Karjalan maa kun ta oh jel ma luon nok ses ta ja sen ympäristöselostuksesta. Maa kun ta oh jel ma sisältää sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan tu le vai suu des ta että seuraavien neljän vuoden kehittämisen painopisteet, jot ka on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljälle toimintalinjalle: - Yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala - Kansainvälinen ja kiinnostava rajamaakunta - Vihreä ja uusiutuva edelläkävijä - Välitön ja välittävä Etelä-Karjala Lausunnossa pyydetään ottamaan erityisesti kantaa siihen, vastaavatko toi min ta lin jo jen sisällöt kunnan näkemystä maakunnan kehittämisen pai nopis teis tä ohjelmakaudella Maakuntaohjelma-asiakirjat löytyvät linkistä: aohjelman-valmistelu-vuosille / Kyselyyn vastataan sähköisellä kyselylomakkeella. Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman kesäkuussa Ohjelma on koko maakunnan oh jel ma, joten kaikkien tahojen sitoutuminen sen tavoitteisiin ja toi men pitei siin on tärkeää. Luumäen kunta toteaa lausunnossaan, että maakuntaohjelmaluonnoksen toi min ta lin jo jen sisällöissä sekä ympäristöselostuksessa on otettu huo mioon kunnan toivomat painotukset mm. tieliikenteen ja raideliikenteen ke hittä mi sen osalta. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoiminnassa yhtenäisellä edun valvon nal la on merkittävä rooli Kaakkois-Suomen kehittämisessä. Valmisteluprosessiin on osallistunut lukuisa määrä eri sidosryhmien edusta jia, mikä nähdään positiivisena toimintamallina valmistelutyössä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista 134/ /2014 Khall 99 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Maanmittauslaitos pyytää Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 30 :n 2 momentin säännöksiin viitaten lausuntoa oheisesta pal ve lu pis tei tä ja niiden aukioloaikoja koskevasta suunnitelmasta. Lau sunnos sa pyydetään huomioimaan asiakkaiden asiointimatkat ja suunnat, kulku yh tey det sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikut ta vat olosuhteet. Lausuntoehdotus liitteenä. Kunnanhallitus päättää antaa Maanmittauslaitokselle liitteenä olevan lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 7 Lausuntopyyntö Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista 8 Suunnitelma Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden aukioloajoista 9 Lausunto Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden aukioloajoista

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Markkinatoimikunta Kunnanhallitus Markkinapaikkojen vuokrat alkaen 244/02.00/2013, 104/02.00/2014 Matmk Kunnanhallitus vahvisti nykyiset karttaliitteen 1 mukaiset mark ki na paik ko jen vuokrat, jotka tulivat voimaan alkaen. Näiden paik ko jen hinnat ovat: - paikat nro 1-5 ja 7 72,58 - paikat nro 6 ja 8 48,39 - paikat nro ,26 Näihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Syysmarkkinoilla 2013 saadun palautteen mukaan paikkaa nro 6 on tarpeen suurentaa kahdella metrillä. Paikan hin noit te lu muutetaan vas taamaan uutta kokoa. Uusi paikkakartta esitetään kokouksessa liit tee nä nro 2. Markkinatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että markkinoiden myyn tipaik ko jen hinnoiksi vahvistetaan alkaen: - paikat nro ,58 - paikka nro 8 48,39 - paikat nro ,26 Näihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Myyntipaikoilla nro 78, 79, 80, 93, 94 ja 95 edellytetään mark ki na kaup piaan käyt tä vän esim. seinäkettä tai pressua, joka estää myynnin jal ka käytävl le päin, jolloin myynti tapahtuu vain Linnalantien suuntaan. Muilta osin hinnoittelussa esitetään noudatettavan kunnanhallituksessa päätettyjä käytäntöjä. Tämän päätöksen mukaisesti ns. vakiopaikkalaisilta peritään markkinapäivänä sama vuokra kuin muilta markkinakauppiailta sekä markkinatoimikunta päättää sähkön käytöstä veloitettavan korvauksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 100 Kunnanhallitus päättää hyväksyä markkinapaikkojen vuokrat alkaen markkinatoimikunnan esityksen mukaisest. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 10 Kartta markkinapaikoista syysmarkkinoista 2013 alkaen 11 Kartta markkinapaikoista alkaen

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Yhteisöavustukset vuodelle / /2013 Khall 101 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kuluvan vuoden talousarviossa on kunnanhallituksen yhteisöavustuksiin va rat tu määrärahaa yhteensä Tämä määräraha sisältää yh tei söavus tuk set ( ) sekä kylätoiminta-avustukset ( ). Ky lä toi minta-avus tus ten hakuaika on edelleen meneillään ja niiden jakamisesta kunnan hal li tus päättää erikseen. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan Luumäen kunnalle yhtei sö avus tus sään nön, jonka säännön perusteella on laadittu oheinen avustus eh do tus. Kunnanhallitus päättää jakaa vuoden 2014 yhteisöavustukset oheisen avustusehdotuksen mukaisesti. Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila, kunnanjohtaja Anne Ukkonen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Kärmeniemi poistuivat kokouksesta. Puhetta tämän pykälän käsittelyn ajan johti kunnanhallituksen jäsen Asmo Karhu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hilkka Suoanttila, Anne Ukkonen ja Päivi Kärmeniemi palasivat kokoukseen ja Hilkka Suoanttila ryhtyi johtamaan kokousta. Liitteet 12 Yhteisöavustusehdotus 2014

18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Hallintojohtajan ja KT-yhteyshenkilön päätösluettelot ajalta Khall 102 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Hallintojohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 5 kpl henkilöstöpäätökset 2 kpl yleiset päätökset Hallintojohtaja on kunnanhallituksen ohjesäännön 6 :n mukaisesti KT-yhteys hen ki lön tehtävässään tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset ajalla : 2 kpl ma-työntek. teht.koht.palkan vahvistaminen 1 kpl ma-työntek. henk.koht.vuosisid.osan vahvistaminen 2 kpl vuosisidonnaisen työkokemuslisän myöntäminen Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat Khall 103 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat pöytäkirjat: tekninen lautakunta ympäristölautakunta Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösluettelot ajalta Khall 104 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanjohtaja on hallintosäännön nojalla tehnyt seuraavat vi ran hal ti ja päätök set ajalla : 1 kpl henkilöstöpäätökset 2 kpl yleiset päätökset Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää ettei KuntaL 51 :n perusteella ota asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 105 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen pöy täkir ja liitteineen 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin saatekirje sekä ote hal li tuksen pöytäkirjoista ja Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja liit tei neen 4. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talousseuranta Sisäministeriön viesti Suomen väkivaltaisen ekstremismin ti lan nekat sauk ses ta 1/ Kouvolan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen Luumäen kun nan val tuus ton :sta 7. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Lopullisen val tion osuuden vahvistaminen perustoimeentulotuen kustannuksiin vuodelta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjeet: - kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seu ran ta oh jel mak si - päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnin ja sal li tun metsän käsittelyn määrittämisestä - päätös joukkoliikenteen valtionavun maksamisesta vuodelta Museoviraston päätös harkinnanvaraisen avustuksen myön tä mi sestä linnoitus- ja kotiseutumuseolle 10. Kaakkois-Suomen TE-toimiston päätös /2014 palk katues ta kunta ta:lle, ATK-tukihenkilö 11. Etelä-Karjalan Sotaorvot ry:n vetoomus Pro Patria-taulujen si joit tami ses ta (toimitettu koululautakunnalle) 12. LähiTapiolan korvauspäätös palovahingosta 13. Kevan virkakirje 1/2014, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätös ten tiedoksianto jäsenyhteisöille

22 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus päättää, että asiakirjat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai erillispäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ostotarjous kiinteistöstä/ville Taina 127/10/2014 Khall 106 Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Ville Taina on päivätyllä kirjeellään tarjoutunut ostamaan Luumäen kunnan Koskelan kylästä noin m2:n suuruisen määräalan. Osto tar jous jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ville Tainan tekemän ostotarjouksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan yksityiskohdat ja allekirjoittamaan laadittavan kauppakirjan.

24 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus investointiohjelman määrärahamuutos (KV) 272/ /2013 Tekla Valmistelija: vs. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Luumäen kunnan Taavetissa ja Jurvalassa sijaitsevien leikkikenttien kunto on huono. Terveystarkastajan vuosina suorittamissa leik kikent tien tarkastuksissa todettiin vakavia puutteita kaikissa kohteissa. Leik kipuistoja on yh teen sä kuusi kappaletta ja kaikki ovat kunnostuksen tar pees sa. Investointiohjelmassa on varattu leikkikenttien kunnostukseen kuluvalle vuo del le ,00 euron määräraha sekä ,00 euroa vuodelle 2015 ja ,00 euroa vuodelle Tekninen toimi on selvittänyt leikkikenttien kunnostuskustannuksia. Yhden leik ki ken tän saneerauksen hinta-arvio on ,00 euroa. Esityslistan liitteenä on esimerkkikohde leikkipuiston välineistä, kus tan nusar vio yhden leikkikentän kunnostuksesta sekä terveystarkastajan tar kastus ker to muk set. Vs. tekninen johtaja Juha Inkilä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, et tä kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä. Muutoksen jälkeen leikkikenttien kunnostukseen on käytettävissä ,00 euroa Asian käsittelyn aikana lautakunnan puheenjohtaja Markku Huopainen esit ti, että Jurvalassa ja Taavetissa kunnostetaan molemmissa yksi leik kikent tä ja määrärahasiirto on euroa, jolloin kunnostukseen on käytet tä vis sä yhteensä euroa. Lautakunnan jäsen Erkki Kurppa kannatti Markku Huopaisen ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska kes kus te lun kuluessa on tehty esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdo tus, jota on kannatettu, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Markku Huopaisen tekemää ja Erkki Kurpan kan-

25 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ nat ta maa vastaehdotusta äänestävät "ei". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaan. Äänten jakautuminen jaa-ääniä ei-ääniä yhteensä 3 kpl 4 kpl 7 kpl. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 4-3 vastaehdotuksen hyväksi. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on äänestyksen jälkeen päättänyt, että Jurvalassa ja Taavetissa kunnostetaan molemmissa yksi leikkikenttä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kus tan nus pai kal ta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä. Muutoksen jälkeen leikkikenttien kunnostukseen on käytettävissä ,00 euroa. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Khall Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ta lousar vion investointiosaan tehtävästä euron määrärahasiirrosta kustan nus pai kal le 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä sekä esittää päätöksen edel leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Khall 107 Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen puh Vt. tekninen johtaja selostaa asiaa kokouksessa. ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnajohtaja Anne Ukkonen antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan päätöksen ta lousar vion investointiosaan tehtävästä euron määrärahasiirrosta kustan nus pai kal le 9797 "Leikkipuistot ja yleiset alueet" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion investointiosan sisällä sekä esittää päätöksen

26 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ edel leen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 13 Äänestyspöytäkirja Korkearannankujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 15 Laukuslahdentien leikkikenttä, tarkastuskertomus 16 Parsikonpolun leikkikenttä, tarkastuskertomus 17 Patterikujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 18 Honkakujan leikkikenttä, tarkastuskertomus 19 Parkunraitin leikkikenttä, tarkastuskertomus 20 Kustannusarvio, leikkikenttä 21 Suunnitelmaesimerkki, leikkikenttä

27 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjaus, urakoitsijavalinta (KV) 140/ /2014 Khall 108 Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu euron mää rä ra ha Taavetin koulukeskuksen B-talon julkisivujen uusintaan. Hankkeessa uusitaan B-talon julkisivut ja asuntosiiven julkisivut li sä lämmöneris te tään. Tekninen osasto on kilpailuttanut hankkeen. Valintaperusteena urakassa on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyyntöaineisto esitellään kokouk ses sa. Tekninen osasto on käsitellyt saadut tarjoukset. Tarjousten avaus pöy tä kirja ja vertailutaulukko ovat esityslistan liit tee nä. Taulukossa ovat nähtävissä tar jous pyyn nön mukaiset ver tai lu pe rus teet ja tarjousten vertailu. Urakkaneuvottelu edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa pidet tiin puhelimitse Neuvottelussa kävi ilmi, että urakoitsija ei ole las ke nut telinekustannusta urakkaan. Muutoksen hintavaikutus on eu roa. Tekninen osasto joutuu henkilöstötilanteesta johtuen ostamaan kohteen työ maa val von nan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Valvonnan kustannus on euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät investointiin varatun mää rä rahan. Hankeen toteutusaika on urakkatarjousaineiston mukaan ja välitavoitteena on sisäänkäyntien ympäristöjen valmistuminen Urakka-aika on määritelty siten, että häiriö koulutyölle on mahdol li sim man vähäinen. Kunnanhallitus päättää, että 1. kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan tehdään euron mää rä ra ha siir to kustannuspaikalle 9789 "Taavetin koulu rak. B jul kisi vu re mont ti" kustannuspaikalta, joka määritellään talousarvion inves toin ti osan sisällä investointirahojen käytön mukaisesti. Kun nanhal li tus päättää esittää määrärahasiirron edelleen valtuustolle vahvis tet ta vak si. 2. Taavetin koulukeskuksen julkisivukorjauksen urakoitsijaksi valitaan ko ko nais ta lou del li ses ti edullisimman tarjouksen tehnyt Isra Oy urakka hin taan euroa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Liitteet 22 Tarjousten avauspöytäkirja 23 Tarjousvertailu

29 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 109 Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi seuraavat asiat: Seurakunnalle on lähetetty ostotarjous Vallikoulun tontin viereisestä seurakunnan omistamasta maa-alueesta. Ko. alueelle on tarkoituksena sijoittaa uusi päiväkoti. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn toimenpiteen. Vuoden 2013 tasekirjaan on tehty teknisluonteiset korjaukset sivuille 10, 34 ja 102. Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn toimenpiteen. Tietomaakunta ekarjalan varsinainen yhtiökokous on pidetty , missä päätettiin, että yhtiön toiminta keskeytetään toistaiseksi alkaen. Kunnanhallitus päätti, että kunnan edustajina entisen luottamushenkilön Anja Ovaskan pidettävään siunaustilaisuuteen osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Rämä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Suoanttila.

30 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 109 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: , 109 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Kunnanhallitus Linnalantie TAAVETTI sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

31 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu krs Postiosoite: PL KUOPIO Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI puhelin: faksi: Pykälät: 108 Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Vapaa-aikalautakunta Aika 11.02.2016 klo 18:00-19:06 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 71 Koululautakunta Aika 24.06.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot