RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-20:24 PAIKKA Kunnatalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 6 4 ANU KÄHKÖSEN OIKAISUVAATIMUS 7 KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ KUNNAKSENKUJA 1:N ASUKKAIDEN 8 OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ VALTUUSTON KOKOUSTEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 7 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT JA 10 ESITYSLISTOJEN POSTITUS VV KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS TOIMIELIMISSÄ 11 TOIMIKAUDELLA KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ 12 TOIMIKAUDELLA KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS 14 YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISISISSA PAIKALLISNEUVOTTELUISSA TOIMIKAUDELLA RISTIJÄRVEN KULTTUURITAPAHTUMA RY:N 15 AVUSTUSHAKEMUS 12 RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN 16 AVUSTUSHAKEMUKSET 13 TYÖPAIKKARUOKAILUN ATERIAN JA 17 KESKUSKOULUN VIERASATERIAN HINTA VUONNA KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON 19 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET V LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 21 ARVIONTISELOSTUKSESTA 16 LAUSUNTO LUMIVAARAN TUULIVOIMAHANKKEIDEN 22 OSAYLEISKAAVASTA 17 VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 23 JA EUROMÄÄRÄISET HANKINTARAJAT 18 VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN 25 VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA 19 LAUSUNTO OIKAISUVAATIMUKSEEN ANNETUSTA 27 PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 20 LAUSUNTO MM. VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 28

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ TEHTYYN VALITUKSEEN 21 ASIOINTILIIKENTEEN LASKUTUS MAKSUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA PUROLAN PERINNEYHDISTYKSEN 34 KUNTARAHAHAKEMUS 24 OPTION KÄYTTÄMINEN JÄTEASTIOIDEN 35 TYHJENNYSPALVELUHANKINNASSA 25 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN 36 RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINALLE 26 LATURETKEN JÄRJESTÄMINEN PUROLAN PERINNE RY:N 38 TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS 28 RLO-YHTIÖ OY:N YRITYSTUKIHAKEMUS ILMOITUSASIAT KUNTALIITON KYSELY SOTE-LAKILUONNOKSESTA 42 JA UUDISTUKSESTA 31 LASKETTELUN JÄRJESTÄMINEN SAUKKOVAARALLA 43 TALVELLA SUKSIVUOKRAAMON VUOKRASOPIMUS 44

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-20:24 puheenjohtaja Anu Kemppainen 17:40-20:24 jäsen Hanna-Leena Keränen 17:30-20:24 jäsen Arto Klemetti 17:30-20:24 jäsen Minna-Liisa Laakso 17:30-20:24 varapj Tapio Pikkarainen 17:30-20:24 jäsen POISSA Esko Kyllönen jäsen Arto Tolonen kvalt II varapj MUU Olavi Oikarinen 17:37-20:24 kvalt pj Tolonen Helka 17:30-20:24 kvalt I varapj Potila Raija 17:30-20:24 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-20:24 sihteeri Jansson Oiva 17:35-17:45 kehitt.päällikkö ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Terttu Härkönen Raija Potila Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä, 4 ja 5 :t KÄSITELLYT ASIAT 1-32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Hanna-Leena Keränen Arto Klemetti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari palvelusihteeri Liite 10 Muutoksenhakuohje

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 1 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 2 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnantalolla klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valittiin Arto Klemetti ja Hanna-Leena Keränen. Tämän jälkeen kuultiin kehittämispäällikkö Oiva Janssonin selostus asioista 4, 5, 31 ja 32. Jansson paikalla kokouksessa klo Olavi Oikarinen saapui kokoukseen selostuksen aikana klo ja Anu Kemppainen klo

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 3 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: Hallintopäällikön päätökset Jokikylän kyläyhdistyksen toiminta-avustus Palvelupäällikön päätökset Ova -omavalvontajärjestelmän hankinta vaihtotarjouksen perusteella. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tietoonsa saateuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ANU KÄHKÖSEN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ /10/2014 KHALL 4 Anu Kähkönen on jättänyt otsikossa mainitusta kunnanhallituksen pää tök ses tä päivätyn oikaisuvaatimuksen. Muutoksenhaun koh tee na olevalla päätöksellä on vahvistettu asuinhuoneistojen vuok rat alkaen. Oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi Oikaisuvaatimus koskee vuokraan lisättävää laa ja kais tamak sua, jon ka suuruus on 16 /kk ja jota peritään 24 kuukauden ajan. Kunnanhallituksen päätöksessä on päätetty, että laa ja kais tan kuukausimak su lisätään alkaen huo neis to kohtai seen vuokraan. Laajakaista nähdään Suomessa täl lä hetkellä osa na kiinteistön kehittämistä ja mieltyy osaksi kiinteistön tarjoamaa pal ve lua, ja siitä maksetaan riippumatta käytön määrästä, kuten kun ta on perustellut aikaisemmin nä ke mys tään ottaessaan käyttöön laa ja kais tan kiinteistöissään ja vuok ra-asun nois saan. Korotus voidaan ottaa käyttöön in dek si ko ro tus pe rus tees ta huolimatta hyvää vuok ra ta paa noudattaen ilman erillistä sopimista. Huo neen vuok ra laki ei säätele tasokorotusta. Kir je vuokrankorotuksesta on lähetetty jo kai sel le asukkaalle Oikaisuvaatimus koskee Pappilantie 12:ssa sijaisevan Vuokratalo 1:n laajakaistamaksua. Kiinteistö on siirtynyt kunnan päätöksellä Kiin teis tö Oy Ristijärven Sy dä mel le Liite 1 Oikaisuvaatimus Lisätiedot: kehittämispäällikkö Oiva Jansson Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja päättää esittää Kiinteis tö Oy Ris ti jär ven Sydämelle, että se jatkaa neuvotteluja oi kai suvaa ti muk sen tekijän kanssa sopivan ratkaisun löytämiseksi. Terttu Härkönen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan pitäjänä toimi Raija Potila. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNAKSENKUJA 1:N ASUKKAIDEN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ /10/2014 KHALL 5 Vappu Mäkäräinen, Reino Hynynen, Irma Hynynen ja Vilho Ke rä nen (3 huoneistoa/ Kunnaksenkuja 1) ovat jättäneet yhdessä al le kir joit taman sa oikaisuvaatimuksen kos kien otsikossa mainittua kun nan hal lituk sen päätöstä, jolla on pää tet ty lisätä laajakaistamaksu vuok raan lukien. Laa ka kais ta mak su (16 / kk) laskutetaan vuok rassa 24 kuukauden ajan. Kunnanhallituksen päätöksessä on päätetty, että mak su lisätään vuokraan. Laajakaista nähdään Suomessa ny ky ään osana tavanomaista kiinteistön kehittämistä ja mieltyy osak si kiinteistön tarjoama palvelua ja siitä maksetaan riippumatta käy tön määrästä.laajakaista parantaa kiin teis tön käyttöarvoa, kuten kun ta on perustellut aikaisemmin nä ke mys tään ottaessaan käyttöön laa ja kais tan kiinteistöissään ja vuok ra-asun nois saan. Määräaikainen käyt tö kor vaus voidaan ottaa käyttöön hyvää vuokratapaa nou dattaen ilman erillistä sopimista. Huo neen vuok ra la ki ei säätele tar kemmin korotusta. Kir je vuokrankorotuksesta on lähetetty jokaiselle asuk kaal le Oikaisuvaatimuksen tekijät asuvat Asunto Oy Saukonkunnaksen vuok ra ta los sa. Liite 2 Oikaisuvaatimus Lisätiedot: kehittämispäällikkö Oiva Jansson Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja päättää esittää, että Asun to Oy Saukonkunnas ja kunnan asuntotoimi jatkavat neu vot telu ja oi kai su vaa ti muk sen tekijän kans sa sopivan ratkaisun löy tä misek si. Terttu Härkönen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Raija Potila. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUSTEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 6 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kun nan hal litus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että pää tös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täy tän töön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uu del leen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut yleisesti nähtävillä Päätökset lukuun ottamatta järjestäytymisasioita: - 45 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Talouden toteuma ajalla Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden osavuosikatsaus - 48 Esitys vanhan kunnantalon käytöstä - 49 Varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan on tarkastettu ja sen yleisesti nähtävillä Päätökset lukuun ottamatta järjestäytymisasioita: - 3 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali - 4 Kunnanhallituksen vaali - 5 Jäsenten valitseminen Ristijärven Vanhaintukisäätiön hallitukseen vv Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ja ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT JA ESITYSLISTOJEN POSTITUS VV KHALL 7 Hallintosäännön 46 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tämä nään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu heenjoh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä se nis tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa var si nais ten kokoustensa ajan ja paikan. Vuoden 2013 en sim mäises sä kokouksessa kokousten aika ja paikka päätettiin vuosille Varsinaisten kokousten ai ka ja paikka ilmoitetaan nou dattaen kunnallisten ilmoitusten jul kai se mi ses ta voimassa olevaa oh jetta. Samalla kun kunnanhallitus päättää kokoustensa ajan ja paikan, se päät tää myös esityslistojen postittamisesta. Hallintosäännön 47 :n mukaan kokouksesta on ilmoitettava toi mi elimen jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti. Kokouskutsussa on il moi tet ta va kokousten aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asia lista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä ellei sen lä hettä mät tä jättämiselle ole perusteltua syytä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää 1) kokoustensa ajan ja paikan vuodelle ) kokousten koollekutsumisesta ja esityslistojen postittamisesta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kokoustensa ajaksi joka kolmas maa nan tai klo ja paikaksi kunnantalon kokoushuoneen. Kokous päi vät v. 2015: 9.2., 2.3., 23.3.,13.4., 4.5., 25.5., 15.6., 17.8., 7.9., 28.9., , 9.11., , Ylimääräisiä kokouksia pide tään tarvittaessa. Kokoukset kutsutaan koolle ja esityslistat postitetaan hal lin to säännön 47 :n mukaisesti (vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti), minkä lisäksi esityslistat postitetaan kunnan hal li tuk sen varajäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS TOIMIELIMISSÄ TOIMIKAUDELLA KHALL 8 Hallintosäännön 54 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toi mi eli miin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toi mi elimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kun nan hal lituk sen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei nimetä tarkastuslautakuntaan ja kes kus vaa li lau ta kuntaan. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus nimeää edustajansa Rakentamislautakuntaan ja Palve lu lau ta kun taan. Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen Ra ken ta mis lauta kun taan Tapio Pikkaraisen ja Palvelulautakuntaan Anu Kemp paisen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ TOIMIKAUDELLA KHALL 9 Hallintosäännön 6 :n 10 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää edus ta jan nimeämisestä niiden yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiö- ja vuosi ko kouk siin, joissa kunta on osakkaana. Kunnanhallitus valitsee edustajat toimikaudekseen. Yhtiöt ja yhteisöt, joihin kunnanhallitus on valinnut edustajansa: - Ristijärven vesihuolto-osuuskunta - Jokikylän vesihuolto-osuuskunta (onko osuuksia?) - Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry -SVYS:n Pohjois-Suomen piiri - Metsäliitto - Kainuun Museo- ja kotiseutuyhdistys - Kainuun Etu Oy - Viitostie ry - Kainuun Liikunta ry - Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä - Seniorpolis Oy - Seniorivirtaa Oy - Osuuskunta Seniorisilta Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - Kiinteistö Oy Saukkohaka - Kiinteistö Oy Ristijärven Sydän - As Oy Ristijärven Aholanrivi - As Oy Saukonkunnas - As Oy Saukonrivi - As Oy Saukonpesä - As Oy Ristijärven Esalanpuisto Asuntoyhtiöissä edustus päättyy, kun yhtiöt sulautuvat fuusiossa Ktö Oy Ristijärven Sydämeen. Muissa tässä mainitsemattomissa yhdistyksissä ja yhteisöissä kuntaa edustaa kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja tälle varaedustajan se los tusosas sa mainittuihin yhtiöihin ja yhteisöihin toimikaudelle Kunnanhallitus päätti yksimielisesti edustajista ja varaedustajista seu raa vas ti (varaedustaja suluissa):

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ristijärven vesihuolto-osuuskunta: Arto Tolonen (Anu Kemp painen) - Jokikylän vesihuolto-osuuskunta: Anu Kemppainen (Arto Tolonen) - Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry: Minna-Liisa Laakso ( Hilkka Heikkinen) -SVYS:n Pohjois-Suomen piiri: Tapani Granholm (Anja Juntunen) - Metsäliitto: Olavi Oikarinen (Mauno Heikkinen) - Kainuun Museo- ja kotiseutuyhdistys: Liisa Tähkäpää (Hilkka Heikkinen) - Kainuun Etu Oy: Raija Potila (Terttu Härkönen) - Viitostie ry: Raija Potila (Terttu Härkönen) - Kainuun Liikunta ry: Helka Tolonen (Minna-Liisa Laakso) - Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä: Arto Klemetti (Tapio Pikkarainen) - Seniorpolis Oy: Raija Potila (Anu Kemppainen) - Seniorivirtaa Oy: Raija Potila (Anu Kemppainen) - Osuuskunta Seniorisilta: Paavo Oikarinen (Anu Kemppainen) Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt: Raija Potila (Paavo Oikarinen) - Kiinteistö Oy Saukkohaka - Kiinteistö Oy Ristijärven Sydän - As Oy Ristijärven Aholanrivi - As Oy Saukonkunnas - As Oy Saukonrivi - As Oy Saukonpesä - As Oy Ristijärven Esalanpuisto Asuntoyhtiöissä edustus päättyy, kun yhtiöt sulautuvat fuusiossa Ktö Oy Ristijärven Sydämeen. Muissa tässä mainitsemattomissa yhdistyksissä ja yhteisöissä kuntaa edustaa kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISISISSA PAIKALLISNEUVOTTELUISSA TOIMIKAUDELLA KHALL 10 Yhteistyötoimikunta on työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelin, jo ka hoitaa myös työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät. Yh teistyö toi mi kun taan kuuluu työnantajan edustajina yksi kun nan hal li tuksen edustaja ja kunnanjohtaja sekä käsiteltävästä asian mukaan joko palkka-asiamies (työsopimus- ja muut yhteisesti käsiteltävät asiat) tai työsuojelupäällikkö (työsuojeluasiat). Henkilöstön edus ta ji na ovat pääsopijajärjestöjen nimeämät työsuojeluvaltuutettu (työ suo je lu asiat) tai pääluottamusmies (työsopimus- ja muut yhteisesti kä si tel tä vät asiat). Järjestöä voi edustaa myös sen nimeämät va ra edus ta jat. (Hallintosääntö 23 ). Kunnanhallitus nimeää edustajalleen varajäsenen. Palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö toimivat tarvittaessa toistensa varahenkilöinä. Kunnanjohtajan varaedustaja on hänen sijaisekseen määrätty. Yhteistyötoimikunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuo ro vuo sin työnantajan ja henkilöstön edustajista. Virka- ja työehtosopimuksen mukaisissa paikallisneuvotteluissa on ol lut yhteistyötoimikunnan tapaan toimikaudella yksi kunnanhallituksen nimeämää edustaja. Vi ran hal ti ja edus ta jat ovat palkka-asiamies ja kunnanjohtaja. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa - yhteistyötoimikuntaan - virka- ja työehtosopimusten mukaisiin paikallisneuvotteluihin Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti yhteistyötoimikuntaan sekä virka- ja työehtosopimusten mukaisiin paikallisneuvotteluihin edustajakseen Paavo Oikarisen ja varaedustajaksi Minna-Liisa Laakson.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KULTTUURITAPAHTUMA RY:N AVUSTUSHAKEMUS KHALL 11 Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry hakee kunnalta avustusta Vei suuves ti vaa lin ja NuoriTeatteri -koulutustapahtuman järjestämiseen kesäl lä Teatteritapahtuman ajankohta on ja Veisuu fes ti vaa lin Tapahtumien budjetit menojen osalta ovat yhteensä euroa, mis tä Vei suu ves ti vaa lin osuus on euroa ja Nuoren Teatterin osuus eu roa. Tuloja on arvioitu saatavan saman verran. Kun nan avustuksen määräksi on molemmille tapahtumille ar voi tu saa ta van yhteensä euroa. Menoista suuri osa koostuu esiinty jien ja ohjaajien palkkioista sekä tapahtumien henkilökunnan palkois ta. Tapahtumien esiintyjä- ja opettajavalinnat ovat käynnissä. Lisätiedot: kunnanjohta Raija Potila, puh Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta Ristijärven Kult tuu ri tapah tu ma ry:lle euroa vuoden 2015 tapahtumien jä jes tä misek si ja hyväksyy kunnan tilojen käytön tapahtumien aikana. Anu Kemppainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN AVUSTUSHAKEMUKSET KHALL 12 Ristijärven 4H-yhdistys hakee Ristijärven kunnalta avustusta 4H-toimin nan järjestämiseksi Ristijärvellä. 4H-yhdistys järjestää Ristijärvellä kerho-, kurssi-, kilpailu-, leiri- ja ret ki toi min taa sekä nuorisotilojen valvontaa. Kerhoja on ha ke muksen jättöhetkellä toiminnassa kuusi kappaletta. Nuorisotiloja yhdistys val voo viikossa kahtena iltana, joista toinen on kunnan ostopalvelua. Lei ri toi min ta toteutetaan yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa. Nuorille on järjestetty mm. Ajokortti työelämään yhdessä koulun kanssa. 4H ylläpitää Partolan tiloissa kirpputori- ja kierrätyspistetoimintaa. Sa mois sa tiloissa on matkahuollon asiamiespiste. Vakituisia työntekijöitä on toiminnanjohtaja. Vuoden 2014 aikana yhdis tys on tarjonnut seitsemälle henkilölle kuntouttavan työtoiminnan pai kan. Lisäksi yhdistyksen palveluksessa on ollut pit kä ai kais työt tömiä tai vajaakuntoisia. Hakemukseen on liitetty vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja ta lousar vio sekä vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vuo del ta Haettava avustus on Matkahuollon toiminnan ylläpitämiseksi yhdistys hakee kunnalta 400 euron kuukausiavustusta. Vuonna 2014 avustus on ollut 320 euroa. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus päättää myöntää Ristijärven 4h-yhdistyksellä vuodelle 2015 avustuksena - 4H-toiminnan järjestämiseen ja - matkahuoltotoiminnan ylläpitämiseen 320 /kk Anu Kemppainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus TYÖPAIKKARUOKAILUN ATERIAN JA KESKUSKOULUN VIERASATERIAN HINTA VUONNA 2015 KHALL 13 Ristijärven kunnan työpaikkaruokailun hinnat ovat vuonna 2014 olleet seuraavat: - laitoksen henkilökunnan aterian hinta koululla, päiväkodissa ja terveys ase man keittiöllä: verotusarvo 4,58 - ruokailua valvojien opettajien ja päiväkodin henkilökunta: ve ro tusar vo 3,66 - kunnan henkilökunta ja Kainuun sote ky:n henkilökunta: 5,07 ja juhla-aterian hinta 6,10 lukuun ottamatta jouluruokaa - vierasaterian hinta 6,70 - aamupuuro tai vastaava aamupala 3,00. Eläkeläisten ateriakokoilun hinta on ollut 5. Hinnat sisältävät arvon li sä ve ron. Aterian hintaan vaikuttava verottajan päättämät luontaisetuarvot vuo del le Ravintoedun luontaisetuarvo on noussut 1,64 %. Vuoden 2015 verotusarvot ovat: - ravintoetu 6,20 - laitoksen henkilökunta 4,65 - valvonnan yhteydessä saatu ravintoetu 3,72 Työpaikkaruokailijat ovat toivoneen ateriaan liitettäväksi jäl ki ruo kakah vin, jon ka kustannus sisältyy aterian hintaan. Vierasaterian hinta ja juhla-aterian hinta nousevat jonkin verran kustannustason nousun vuok si. Hin nat sisältävät arvonlisäveron. Hintojen laskennassa on käy tet ty vuo den 2014 toteutuneita ateriamääriä. - henkilökunnan ateriahinta 5,15 - vierasaterian hinta 6,80 - juhla-aterian hinta henkilökunnalle 6,40 - aamupuuro tai vastaava aamupala 3,00 - eläkeläisten lounas 5,10 Henkilökunnan aterian hinta on voimassa myös Kainuun Sote -kunta yh ty män työntekijöille. Kunnasta on esitetty, että henkilökunnan ja eläkelaisten lou nas hintaan lisätään mahdollisuus kahviin. Ateriapalavelujen laskelma kahvin valmistamisesta ja tarjoamisesta maksaa 0,65 /kuppi. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Lisätiedot: palvelupäällikkö Seija Forsström, puh

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää vahvistaa laitoksen henkilökunnan ate ria hinnat sekä valvonnan yhteydessä saadun ravintoedun arvon ve ro hallin non päätöksen mukaisina. Muiden aterioiden hinnat ilman kahvia vuonna 2015 ovat: henkilökunnan aterian 5,15, vierasaterian 6,80, juhla-aterian hen ki lö kun nal le 6,40, aa mu puu ro tai vastaava aamupala 3,00 ja elä ke läis ten ateria 5,10. Mikäli lounaan hintaa halutaan lisätä jälkiruokakahvi, nousee jo kaisen aterian verollinen hinta 0,65. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti aterioiden hinnat kun nan johta jan ehdotuksen mukaisesti ilman kahvia.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSTEN KORVAUKSET V KHALL 14 Suomen Kuntaliitto on lähettänyt kuntiin suosituksen kunnallisen per he päi vä hoi don kustan nuskorvauksista vuodelle Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle per he päi vä hoi ta jalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kun nal li sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES per he päi vähoi ta jia koskevan liitteen mukaan Suomen kuntaliiton kulloinkin voimas sa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suo si tuk sen mukaisesti. Suositus koskee vain perhepäivähoitajan omas sa kodissaan antamaa hoitoa. Korvaukset alle kouluikäinen/koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala, 0,75/0,97 lounas tai päivällinen, 1,77/2,31 muu kustannus, /pv 1,78/1,78 Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäivähoidossa lasketaan suhteutet tuna päivittäiseen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Muita kustannuksia ovat muun muassa huoneiston käytöstä, ve des tä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä ai heu tuvat menot. Kuntaliitto suosittelee, että perhepäivähoidossa käytetään ma h dol lisuuk si en mukaan päiväkotien kanssa yhteisiä toimintavälineitä ja/tai kunta järjestää leikkivälineiden lainausta. Erityisruokavalio järjestetään lapselle terveydellisistä ja päi vä hoi tolain 2 a :stä johtuvista syistä. Erityisruokavalion tarve ja to teut ta minen määritellään hoitosopimuksessa.samalla arvioidaan ai heut taako erityisruokavalio lisäkustannuksia hoidon järjestämisessä. Allergisen lapsen osalta pääsääntö on, että allerginen lapsi syö päivähoidossa samaa ruokaa kuin muut lapset, jollei allergiaruokavalion välttämättömyydestä ole lääkärin lausuntoa. Kustannuskorvauksia korotetaan seuraavasti: vähälaktoosinen ruokavalio 5 % laktoositon 0-10 % gluteeniton (keliakia) 30 % maidoton 0-15 % vilja-allergia 5-30 %. Korotusprosentti vaihtelee sen mukaan, kuinka tiukasta dieetistä on ky se ja mitä tuot teita käytetään korvaavina tuotteina. Kustannuksiltaan kalliiden ruokavalioiden, esim. keliakia tai usean eri sairauden ai heut ta ma eri tyisruokavalio, osalta lisäkustannukset tulisi määritellä ta paus koh tai ses ti todellisten menojen mukaisina. Ruokavalion tulee ol la hoitavan lääkärin ja/tai ravitsemusasiantuntijan määrittelemä.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kuntaliitto suosittelee, että niissä tapauksissa, joissa perhepäivähoitoryhmässä jollakin lapsella on vähälaktoosinen ruokavalio, kustannuskorvaukset maksettaisiin siten, että perhepäivähoitajan työn sääs tä mi sek si kaikille lapsille voitaisiin tarjota vähälaktoosinen ateria. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, p Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Kerttu Härkönen, p Kunnanhallitus päättää noudattaa perhepäivähoidon kustannusten kor vaa mi ses sa Kuntaliiton suositusta. Harkintaa edellyttävistä kustannusten korvauksista tekee päätöksen varhaiskasvatusvastaava. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIONTISELOSTUKSESTA 119/10/2014 KHALL 15 Kainuun ELY-keskus pyytää lausuntoa Lumivaaran tuu li voi ma hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Suunniteltu tuulipuistoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Hyrynsalmen kes kus tas ta lounaaseen ja noin 17 kilometriä Ristijärven kes kus tasta pohjoiseen. Yksityisomistuksessa olevan hankealueen pinta-ala on noin 400 hehtaaria. Arviointiselostus ja siihen liittyvät asiakirjat luontoselvitysraportti, melumallinnuslaskelmat ja varjostusmallinnuslaskelmat löytyvät verk ko si vu osoit tees ta: Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnantalolla. YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston to teu tus vaih to ehtoa, jotka eroavat toisistaan tuulivoimaloiden lukumäärän suhteen (8/10 kpl). Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta voimajohdon liityn tä vaih to eh toa kantaverkkoon. Asiaa koskeva yleisötilaisuus on pidetty Hyrynsalmella. Mahdolliset lausunnot tulee antaa mennessä. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Ristijärven kunnalla ei ole huomautettavaa arviointiselostuksesta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAUSUNTO LUMIVAARAN TUULIVOIMAHANKKEIDEN OSAYLEISKAAVASTA 234/10/2014 KHALL 16 Hyrynsalmen kunta pyytää lausuntoa Lumivaaran tuu li voi ma hankkei den osayleiskaavaluonnoksista. Kaava-alueet sijaitsevat vierekkäin ja muodostavat yhdessä alueen, jon ne on suunniteltu 19 kpl enintään 5 MW:n tuulivoimalaa. Voi maloi den enimmäiskorkeus on metriä. Kaava-aineisto on katsottavissa ja ladattavissa Hyrynsalmen kunnan in ter net si vuil ta osoitteesta Lisätietoja Hyrynsalmen kunnassa antavat rakennustarkastaja Tony Junk ka ri, puh ja aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Ristijärven kunnalla ei ole huomautettavaa tuulivoimahankkeiden osayleiskaavasta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA EUROMÄÄRÄISET HANKINTARAJAT KHALL 17 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja ta loussuun ni tel man vuosille kokouksessaan Hyväksytyn talousarvion vuosikate on euroa ja to teu tuessaan suunnitellun mukaisesti talous vuodelta 2015 muodostuu noin euroa alijäämäiseksi. Valtiovarainministeriön päätökset valtionosuuksien määrästä eivät ol leet talousarvion hyväksymisaikaan tiedossa, vaan talousarvioon val tion osuu det otettiin Kuntaliiton arviolaskelmien perusteella. Peruspalvelujen valtionosuus on euroa. Talousarviossa pe rus pal ve lu jen valtionosuuden määräksi on arvioitu euroa. Poikkeama euroa. VM:n laskelmaan sisältyy ko ti kun takor vaus euroa, jota ei kirjata valtionosuuksiin, vaan pe rusope tuk sen tuloksi ja joka on myös talousarviossa perusopetuksen tu lo na. OPM:n valtionosuuksien määräksi on arvioitu euroa, josta ra hoi tus osuu den määrä on euroa ja tulot euroa. Vuo del le 2015 päätetty ra hoi tus osuus on 300,13 euroa / asukas eli Ris ti jär vel lä eu roa. Valtionosuustulot ovat euroa. OPM:n valtionosuuspäätöksen mukainen valtionosuus on euroa. Ero talousarvioon on euroa. Valtionosuuspäätösten vaikutus vuosikatteeseen on euroa. Talousarvion laadinnassa on noudatettu tasapainottamisohjelman pe ri aat tei ta. Vuonna 2014 käytyjen yt-neuvottelujen mukaiset hen kilös tö sääs töt ovat voimassa vuonna Hallintosäännön 44 :n mukaan kunnanhallitus vahvistaa vuosittain kan sal li sen kynnysarvon alittavien hankintojen euromääräisen rajan. Hankintarajat hyväksytään seuraavasti: - Rakentamislautakunnalle rakentamisen osalta päätetyn rajan ja sen ylittävien hankintojen osalta. Rajan alittavat hankinnat hyväksyy tek ni nen päällikkö. - kunnanhallituksen hankintarajan - kunnanjohtajan ja päävastuualueiden päälliköiden hankintarajan - vastuualueiden vetäjien hankintaraja Yli euroa maksavat rakennushankkeet hyväksyy valtuusto. Liite 3 Täytäntöönpano-ohje Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus 1) hyväksyy liitteellä esitetyt vuoden 2015 talousarvion täy tän töönpa no-oh jeet päävastuualueille ja viranhaltijoille. 2) päättää hankintarajoiksi seuraavaa (alv 0 %) - Rakentamislautakunta sekä kunnanhallituksen hy väk sy män investointiohjelman mukaiset rakentamishankkeet kunnan val tuus ton hankintarajaan ( ) saakka. - kunnanjohtaja ja vastuualueiden päälliköt enintään vastuualueen vetäjät enintään Hankintarajaa sovelletaan myös hallintosäännön talousluvun 38 pykä läs sä tarkoitettuun irtaimen omaisuuden myyntivaltuuteen siten, et tä viranhaltijoiden myyntivaltuus on enintään / kohde. Edellytyksenä hankinnoille on, että ne sisältyvät vuoden 2015 talous ar vi oon sekä hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan tai kun nan hal lituk sen tai rakentamislautakunnan päätökseen. Hankinnoissa tulee nou dat taa pienhankintaohjeita. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA KHALL 18 Vuoden 2015 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sun nuntai na huhtikuun 19. päivänä. Vaalilain (213/496) 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeel li nen määrä varajäseniä, joita on oltava kuitenkin vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useam pi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, va ra pu heenjoh ta ja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Ristijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va rajä sen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa li pii ris sä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puo lue re kis te riin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdok kaa na oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä va ra jä se ne nä. Molemmat toimielimet ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. Vaalitoimikuntaan ei ole suositeltavaa valita keskusvaalilautakunnan jä se niä, koska vaalitoimikunnassa oleva henkilö ei voi kes kus vaa lilau ta kun nas sa osal lis tua laitosäänestysasiakirjojen tarkastukseen. Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää asettaa 1) vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan 2) vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kunnanhallitus valtisi yksimielisesti

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ) vaalilautakuntaan: puheenjohtajaksi Ari Tolosen, varapuheenjohtajaksi Leila Karppisen, muiksi jäseniksi Pentti Heikuran, Lauri Hännisen ja Liisa Tähkäpään. Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin he tulevat varsinaisen sijaan: Tarja Tolonen, Tapani Granholm, Olavi Oikarinen, Anu Kemppainen ja Pentti Kemppainen. 2) vaalitoimikuntaan: puheenjohtajaksi Mauno Heikkisen, varapuheenjohtajaksi Hanna-Leena Keräsen ja muuksi jäseneksi Tapio Pikkaraisen. Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin he tulevat varsinaisen sijaan: Minna-Liisa Laakso, Helka Tolonen ja Arto Tolonen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAUSUNTO OIKAISUVAATIMUKSEEN ANNETUSTA PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 240/10/2014 KHALL 19 Riitta-Liisa Oikarinen on jättänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle va li tuk sen kunnanhallituksen päätöksestä, jolla kun nan hal li tus on päättänyt pysyttää Jokikylän koulusta tekemänsä myyn ti pää tök sen voimassa oikaisuvaatimuksesta huolimatta. Liite 4 Valitus Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus esittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että Riitta-Lii sa Oikarisen valitus hylätään ja Kunnanhallituksen oi kai su vaa timuk seen annettu päätös ja valituksenalainen alkuperäinen päätös pysyvät voimassa. Perusteluina kunnanhallitus esittää sen lisäksi mitä oi kai su vaa ti muksen käsittelyssä on todettu, että päätös ei ole syntynyt vir heel li ses sä jär jes tyk ses sä, kunnanhallitus ei ole ylittänyt toi mi val taan sa, eikä pää tös ole muutenkaan lainvastainen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LAUSUNTO MM. VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN VALITUKSEEN 239/10/2014 KHALL 20 Riitta-Liisa Oikarinen on tehnyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kun nal lis va li tuk sen kunnanvaltuuston tekemästä pää tökses tä kos kien kunnan veroäyrin hintaa vuodelle Päätöstä ei ole lii tet ty va li tuk seen. Samassa valituksessa on otettu esille kunnanhallituksen te ke mä esitys kunnanvaltuustolle valtuuston puheenjohtajiston ja kun nan hal li tuk sen valinnasta päättyvän toimikauden jälkei sel le vaalikauden ajalle. Lisäksi jälkikirjoitusmaininnalla valitetaan Oikarisen oi kai su vaa ti musten koh te lus sa kunnanhallituksen kokouksessa. Tältä osin Oi ka ri nen viittaa pykäliin, joista hän on tehnyt oi kai su vaa ti muksen, ei kun nan hal li tuk sen oikaisuvaatimusten käsittelypykäliin. Valituksen liitteenä on ainoastaan pykälästä 227 tehty oi kai su vaa timus (kaavoitusohjausryhmän valinta). Liite 5 Valitus liitteineen Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan seuraavaa: 1) Kunnanvaltuuston on päättänyt veroprosentista kokouksessaan Valittaja ei kohdista valitustaan tehtyyn pää tökseen eikä oikeaan kokoukseen. 2) tekemät kunnanhallituksen päätökset talousarviosta, pu heen joh ta jis ton ja kunnanhallituksen valinnasta ovat asioiden valmis te lua ja esityksiä valtuustolle, eivätkä siten valituskelpoisia päätök siä. Valituskelpoisina päätöksinä niistä olisi ensin tullut tehdä oikai su vaa ti mus kunnanhallitukselle. 3) Oikaisuvaatimukset kunnanhallituksen päätöksistä pykä lät 222, 226, 228, 229 koskivat asian valmistelua, joten kun nanhal li tus jätti ne tutkimatta. Pykälien 225 ja 227 osalta kunnanhallitus kat soi, ettei päätöstä ole aihetta muuttaa. Kunnanhallitus esittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että edel lä esitetyillä perusteilla ja sillä, että valituksessa ei esi te tä sitä, mil tä osin päätökset olisivat syntyneet virheellisessä jär jes tyk ses sä, kun nan hal li tus tai kunnanvaltuusto olisi ylittänyt toi mi val tan sa tai pää tök set muuten olisivat lainvastaisia valitus hylätään tai jä te tään tut ki mat ta.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Lausuntoon liitetään otteet päätöksistä, joihin valittaja va li tuk sessaan viittaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASIOINTILIIKENTEEN LASKUTUS 233/10/2014 KHALL 276 Ristijärven kunta on kokouksessaan hy väk sy nyt koulu kul je tus ten ja asiointiliikenteen tarjoukset. Kunnanhallituksen kokouksessa puolestaan on hyväk syt ty asiointiliikenteen aikatauluja ja asiakashinnoittelu sekä koulukuljetuksiin yhdistäminen. Esko Heikkinen ja Urho Mäkäräinen (Henkilöliikenne Urho Mä kä räinen) ovat jättäneet kunnanhallitukselle allekirjoitetun lausun to- ja päätöspyynnön Hiisijärvi - Pyhäntä - Kirkonkylä - Pyhäntä - Hii si jär vi -asiointiliikenteen laskutuksesta. Hankina-asiakirjojen ja päätösten perusteella, laskutusperiaate on sa ma kaikilla reiteillä siltä osin, kun niitä ei yh dis te tä kou lu kul je tuksiin. Koulukuljetuksiin yhdistetyt reitit ajetaan omi na ajoinaan kou lujen loma-aikoina. Asiointiliikenteen tarjoukset on pyydetty päi vä hinta na ja tar jous lo mak keel le on voinut lisäksi eritellä päivähinnan kyytei hin 1 ja 2. Taksi Esko Heikkinen ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen ovat an taneet tarjouksen niin, että päivähinta on annettu, mutta sitä ei ole eritel ty kyytiin 1 ja 2. Tilaaja on tarjouksia käsitellessään voinut lähteä vain siitä olet ta muk ses ta, että tarjoaja on antanut päivän hinnan (tulo- ja paluu aje taan samana päivänä). Sillä, miten tarjoukset on aikaisemmin pyydetty ei ole merkitystä, kos ka nyt tarjouspyyntölomakkeet oli uudistettu ja niissä ni menomaan pyydettiin asiointiliikenteen päivän hintaa, ei yh den suun tais ta hin taa. Tarjoajan olisi tullut eri tel lä tarjouksessaan hinta kyytiin 1 ja 2, ja ilmoittaa päivän hin nan kohdalla edellä mainittujen yhteishinta. Kun näin ei ollut teh ty, ei voi muuta olettaa, kuin että tarjottu hinta tar koit taa koko asioin ti lii ken ne päi vän ajoa ao. reitillä. Mahdollinen tulkintamuutos aiheuttaa muutoksen kilpailutuksen ratkai suun (laskelma oheismateriaalissa). Oheismateriaalina lausunto- ja päätöspyyntö sekä jä te tyt tarjoukset. Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus toteaa, että tarjouskilpailu on ratkaistu tar jous pyynnön ja annettujen tarjousten mukaisesti ja asiointiliikenteen han kinta pe rus tee na on ollut halvin hin ta. Hankintapäätös on tehty

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hal vim man päivähinnan jättäneen yrityksen kanssa. Jos Taksi Esko Heikkinen ja Henkilöliikenne Urho Mäkäräinen eivät tyy dy edellä todettuun ratkaisuun, hankintapäätös tältä osin on avat ta va ja asia on uudelleen päätettävä reittikohtaisesti par haimman päiväkohtaisen hinnan jättäneen yrityksen kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 21 Asiasta on neuvoteltu Mäkäräisen ja Heikkisen kanssa Neu vot te lun tuloksena todettiin, että ongelma esiintyy vain yhdellä rei til lä. Tarjouksen tekijät eivät ole ymmärtäneet tar jous pyyn tö asiakir jo jen sisältöä, koska tarjouspyyntöasiakirjojen sisältö muuttui siitä, mi ten hinnoittelu ja laskutus oli toteutettu saakka. Neuvottelun tuloksen kunnanhallitukselle esitetään ratkaisua, jossa tar jous kil pai lun voittaneet Mäkäräinen ja Heikkinen ajavat koulun työ ajan (38 viikkoa) viikoilla tarjotulla hinnalla 72,73 / päivä ja koulun lomaviikkoina (14 viikkoa) hinnalla 2 x 72,73. Vuoden hinta on täs sä kin tapauksessa noin euroa edullisempi kuin Tempi Passa ti Oy:n tarjous. Kunnanhallitus päättää hyväksyä neuvottelutuloksen Hii si jär vi-pyhän tä-kir kon ky lä -asiointiliikenteen päivähinnaksi. Hintaa so vel letaan takautuvasti sopimuskauden alusta lukien. Las ku tukset ajalta tulee toimittaa niin, että ne voidaan kä sitel lä vuoden 2014 kuluina ja alv-laskennassa. Vuoden hinta on tässä tapauksessa noin euroa edullisempi kuin Tempi Passati Oy:n tarjous. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus MAKSUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 KHALL 22 Hallintosäännön 36 :n 5. kohdan mukaan kunnanhallitus hyväksyy vuo sit tain tai tarvittaessa ne viranhaltijat, joilla on oikeus hyväksyä toi mi alan sa laskuja. Menojen hyväksyjät vastuualueittain: Toimielimet ja yleisen hallinnon vastuualueet hallintopäällikkö - josta elinkeinotoimi ja maankäyttö kunnanjohtaja Sivistyspalvelut - opetustoimi ja hyvinvointipalvelut sivistyspäällikkö/ rehtori - varhaiskasvatus varhaiskasvatusvast. - kirjasto ja kulttuuri kirjasto- ja kulttuurisihteeri Tekniset palvelut - tie- ja kiinteistönhoito rakennusmestari, - yrityskiinteisöt ja asunnot kehittämispäällikkö - rakennus- ja ympäristötoimi tekninen päällikkö rakennustarkastaja Maaseutupalvelut Rahoitus ja tase Investoinnit lomituspäällikkö hallintopäällikkö tekninen päällikkö/ rakennustarkastaja Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuodel le 2015 selitysosassa esitetyn mukaisesti ja päättää lisäksi, että hy väk sy jän varahenkilönä toimii se viranhaltija, joka on muutoinkin mää rät ty hänen si jai sek seen. Päävastuualueen päälliköllä on yleinen hy väk sy mis oi keus oman päävastuualueensa vastuualueilla. Yleinen hyväksymisoikeus kaikkien kunnan tulojen ja menojen osalta on kun nan joh ta jal la ja hallintopäälliköllä sekä kunnanjohtajan pois sa ol les sa kun nan joh ta jan varahenkilöksi nimetyllä. Kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja. Menojen hyväksymisessä on noudatettava Ristijärven kunnan hallintosääntöä, taloushallinnon ohjeita sekä lain mukaisia esteel li syys sään nök siä. Hyväksyjän velvollisuutena on tarkastaa laskun oikeellisuus.

33 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

34 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PUROLAN PERINNEYHDISTYKSEN KUNTARAHAHAKEMUS KHALL 23 Purolan Perinne ry / Riitta-Liisa Oikarinen hakee saa puneel la kunnanjohtajalle osoitetulla hakemuksella kunnalta Purolan Pe rin ne -yh dis tyk sel le ns. kuntarahaa, määrältään 600 / v kahden vuo den ajalle. Perusteena / vertailukohteena mainitaan kunnanjohtajan te ke mä 4H-yhdistyksen hankerahoituspäätös. Purolan Perinneyhdistyksellä ei ole meneillään erillistä Eu-ra hot teista hanketta, jota varten se on hakemassa kuntarahoitusosuutta vaan ha ke mus on luonteeltaan toiminta-avustushakemus. Vuoden 2014 toi min ta-avus tuk set on tullut kh ohjeistuksen mukaan hakea mennessä. Kunnan hakerahapäätös 4H-yhdistykselle perus tuu Pohjois-Suomen alueen 4h-yhdistysten työl lis tä mis hank keeseen osallistumisesta ja siihen liittyvästä kuntarahaosuudesta. Liite 6 Hakemus Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä rahoitusta, koska toi min tara ha-ha ke mus on myöhästynyt vuoden 2014 hakukierrokselta, eikä ha ke mus täytä hankerahakriteereitä. Vuo den 2015 toi min ta ra ha-hake muk set käsitellään kevään aikana erik seen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

35 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus OPTION KÄYTTÄMINEN JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSPALVELUHANKINNASSA KHALL 24 Ristijärven kunta ja Keski-Kainuun Kuljetus Oy ovat al lekir joit ta neet kunnanhallituksen tekemän han kin tapää tök sen perusteella sopimuksen koskien jätelain 10 :n mu kaisten seka-, ener gia- ja biojäteastioiden tyhjentämistä. Sopimus on voi mas sa välisen ajan ja päättyy ilman ir ti sano mis ta ell ei sopimusta jatketa mahdollisella optiovuodella. Op tiovuo den käy tös tä neuvotellaan erikseen kolme kuukautta ennen so pimuk sen päät ty mis tä. Tekninen päällikkö Harri Helenius on neuvotellut asiasta Kes ki-kainuun Kuljetus Oy:n kanssa. Neuvottelujen perusteella yritys on ha lukas käyttämään optiovuoden ja esittää, että sopimusta jatketaan voimas sa olevan sopimuksen mukaisilla taksoilla. Valmistelija: tekninen päällikkö Harri Helenius, puh Kunnanhallitus hyväksyy Ristijärven kunnan Keski-kainuun Kuljetus Oy:n jätekuljetuksia ja tyhjennyksiä koskevaan sopimukseen liittyvän optiovuoden käyttämisen teknisen pääl li kön neuvottelemien ehtojen mukaisestí voimalla olevilla sopimuksen mukaisilla taksoilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

36 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN LAINALLE 6/10/2015 KHALL 25 Ristijärven Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt ko koukses saan pyytää Ristijärven kunnan omavelkaista takaus ta euron lainalle. Lainalla rahoitetaan viemäriverkoston ra ken ta mi nen Putkolanniemen alueelle, alueella sijaitsee 12 kiin teistöä. Laina-aika on viisi vuotta ja laina kilpailutetaan, kun asiasta on saatu Ris ti jär ven kunnan päätös. Päätös olisi luonteeltaan ennakkopäätös. Vesiosuuskunnan kilpailutettua lainan takausasia tuodaan uudelleen pää tet tä väk si, jolloin takaus voidaan yksilöidä tietyn rahalaitoksen lai naan ja lainaehtoinen. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Ristijärven kun ta myöntää omavelkaisen takauksen Ristijärven Ve si osuus kunnan euron lainalle, jolla rahoitetaan viemäriverkoston ra kenta mis ta Putkolanniemen alueelle. Varsinainen yksilöity takauspäätös on tuotava uudelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn päätöksen kil pailu tuk sen jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

37 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus LATURETKEN JÄRJESTÄMINEN KHALL 26 Ristijärven kunta on järjestänyt yli 50 vuotta Saukkovaaran la tu retken. Vuonna 2014 siitä luovuttiin tapahtumien päällekkäisyyden vuok si. Samana viikonloppuna Ristijärvellä järjestettiin nuorten SM-hiih dot. Laturetken järjestäminen on ollut kunnan vapaa-aikatoimen vas tuualu eel le kuuluva tehtävät. Osallistujilta on peritty osallistumismaksu, jo ta vastaan on saanut kunniakirjan ja mehut. Osallistumismaksu ei ole läheskään kattanut järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia, jois ta suurin osa aiheutuu ladun tekemisestä. Kunnan vuoden 2015 talousarvioon ei va rat tu määrärahaa la tu retken järjestämiseksi. Kuntalaiset ovat toivoneet, että perinteinen laturetki järjestettäisiin edel leen. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja selvittää kunnan roolia ja kustan nuk sia sekä talkootyön mahdollisuutta laturetken jär jes tä mi sessä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että laturetki järjestetään kunnan toimintana maaliskuussa. Kunnassa järjestelyistä vastaavat tekninen toimi ja va paa-ai ka toi mi (mm. turvallisuussuunitelman päivitys ja ta pah tu man markkinointi, mehut). Latu tehdään talkootyönä. Kunta kustantaa latu-uran tekemiseen tar vit ta van poltto ai neen ja antaa talkoolaisten käyttöön moot to ri kel kan. Osal lis tumis mak su na kunta perii 10 euroa.

38 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus PUROLAN PERINNE RY:N TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS 10/10/2015 KHALL 27 Riitta-Liisa Oikarinen hakee kotipaikkayhdistys Purolan Perinne ry:n puo les ta toiminta-avustusta vuo del le Haettava määrä on 170 eu roa. Perusteluina esi te tään vuoden hänen vuonna 2014 toi mit tamiin kokouspapereihin. Vuo den 2015 vuosikokousta ei ole vielä pidet ty. Yhdistys työllistää kaksi kuntouttavassa työ toi min nas sa olevaa pitkäaikaistyötöntä. Yhdistys kuuluu ko ti seu tu liit toon. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanhallitus myöntää Purolan Perinne ry:lle 100,00 euron toi minta-avus tuk sen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2015 AIKA 19:00-20:47 PAIKKA Keskuskoulun ruokala, Aholantie 28 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 80

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 19:50-20:20 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2010 1 Kunnanhallitus 13.12.2010 AIKA 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanhallituksen työhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 273 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 274 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot