Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI KOKO alue: Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi) Hallinoija: YritysVoimala Oy Maakuntaliitot, jotka myöntäneet maakunnan kehittämisrahaa ohjelman toteuttamiseen: Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto (50 % / 50 %) KOKO-ohjelman hallinnoinnissa tapahtuneet muutokset KOKO-ohjelmaa linjaa talousaluetoimikunta ja talousalueen johtoryhmä. Lisäksi KOKOlla on oma ohjausryhmä, joka on operatiivinen toimija ja valvova toimielin. Ohjausryhmän tehtävä on tukea myös KOKO-ohjelman henkilöstön työtä. KOKO-henkilöstön määrä väheni ohjelmajohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. KOKO-ohjelman työtehtävät organisoitiin uudelleen kesäkuussa. KOKO-ohjelmasta vastaa 1.8. lähtien projektipäällikkö100 %:n työpanoksella ja ohjelma-assistentti 50 % työpanoksella. Samalla organisoitiin uudelleen myös KOKO-ohjelman eri työryhmien työskentely itsenäisimmiksi KOKO-henkilöstön roolin ollessa koordinoiva ja valvova. Lisäksi YritysVoimala Oy:n toimitusjohtaja osallistuu KOKOn ohjelmatyöhön 10%:n työpanoksella. KOKO-ohjausryhmä hyväksyi organisaatiomuutoksen kokouksessaan Lisäksi asia on hyväksytty talousalueen johtoryhmän kokouksessa KOKO:n ohjausryhmä: Anne Lehto, Hausjärvi (pj), Annukka Lehtonen, Hyvinkää, Ritva Mustonen, Riihimäki Jyrki Käki, Loppi Anne Wikström, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Hannu Saarinen, Hämeen liitto Tarja Hartikainen, Uudenmaan liitto Tarja Pyöriä, Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma käynnistettiin aluekeskusohjelman käyttämättä jääneellä rahoituksella ja kuntien rahoituksella. Varsinainen KOKO-ohjelma käynnistyi lähtien vuodelle 2010 hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. KO- KOn ohjausryhmän tekemällä päätöksellä siirrettiin hallinnosta määrärahoja verran hankkeisiin. 1(9)

2 Hankkeiden toteuttaminen etenee KOKO-ohjelman hyväksyttyjen alla olevien toimenpidekokonaisuuksien mukaan. Hankkeilla on omat työryhmät, joiden toimintaa KOKOn henkilöstö koordinoi ja valvoo. Kuva 1: Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKOn toimenpidekokonaisuudet ja työryhmät. Toimenpidekokonaisuus 1: Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia Yhteisen kilpailukyky- ja vetovoimastrategian luominen ja vetovoimatoimijoiden ja hankkeiden kokoaminen yhteiseen verkostoon on Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman kärkihanke vuodelle Tavoite: Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman tavoitteena on parantaa seudun yhteenkuuluvuutta eli koheesiota sekä kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kärkihanketta tuetaan maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (MAL) liittyvillä hankkeilla, kehittämällä osaamisintensiivisiä yritysaloja sekä uusia innovatiivisia tulevaisuuden kuntapalveluja. Välitulokset:Strategiatyö on edennyt asetettujen tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Strategiatyötä on tehty monipuolisesti eri tahojen kanssa. Strategiaryhmä on kokoontunut 4 kertaa. 2(9)

3 Lisäksi strategiaa on käsitelty kauppakamarin eri valiokunnissa, aluekehityspäivässä kesäkuussa sekä viimeksi talousalueen kuntien yhteisessä talousalueparlamentissa elokuussa. Työ etenee aikataulun mukaisesti julkaistavaksi marraskuussa 2010 seuraavin välituloksin: Aikataulu: talousalueen nykytilaselvityksen luonnos pohjautuu kauppakamarin kahteen kyselyyn talousalueen vaikuttajille sekä alueen yritystoiminnasta tehtyyn tilastolliseen selvitykseen, ja sitä täydennetään syyskuussa tuoreimmilla työllisyystilastoilla sekä osaamisprofiililla siinä ja osin haastatteluihin nojaavassa kilpailija-analyysissä on otettu huomioon valmistunut raportti KOKO-alueiden vahvuuksista ja kehittämissuunnitelmista strategiatyön alkuvaiheessa on talousalueelle laadittu visio vuoteen 2017 talousalueen sisäistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisen ympäristön mahdollisuuksista ja uhkista on tehty seikkaperäinen SWOT-analyysi sen pohjalta ja visio huomioon ottaen on johdettu kriittiset menestystekijät vision ja kriittisten menestystekijöiden pohjalta ja mm. kauppakamarin asiantuntijaverkkoa hyödyntäen hahmotetaan ja hiotaan syys-lokakuussa o kehityshanke-ehdotuksia toimeenpantaviksi vuonna 2011 sekä o ehdotuksia niiden toteuttajatahoiksi. strategia on tarkoitus julkistaa 25. marraskuuta 2010 Hyvinkäällä pidettävässä lyhyessä julkistamisseminaarissa. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategian tarkistettu aikataulu on seuraava: 1/2010 KOKOkysely 3.3. suunnittelu strategiaryhmä kilpailijaanalyysi SWOT jatkoryhmä KOKO ohjausryhmä Aamuposti Strategiaprosessin aikataulu kauppakamarin hallitus strategiaryhmän kokous SR3 Valiokuntien näkemykset, kriittiset menestystekijät, visio, arvot, pelisäännöt talousalueparlamentti 9.9. kauppakamarin valiokuntaforum Strategian Julkistamisseminaari strategiaryhmä SR > Kysely kilpailukykytekijöiden valiokuntien nykytilasta puheenjohtajainfo kauppakamari 7.1. Kauppakamarin kilpailukyky tekijäkysely yrittäjäseminaari Lopen Yrittäjien hallitus kauppakamarin valiokuntien kokoukset toukokuu kilpailijaanalyysi Aluekehityspäivä strategiaryhmän SR4 kokous: Mitä saatu aikaan? strategialuonnos, toimenpide-ehdotuksia 3.9. KOKOohjausryhmä strategiaryhmä kokous SR strategiaryhmä kokous SR strategia 2017 valmis 3(9)

4 Budjetti ja sen toteutuminen: Kilpailukyky- ja vetovoimastrategian kokonaisbudjetti on , mikä sisältää kokouskulut, puheenjohtajan palkkion ja matkakulut, toimijaverkostojen perustamisen sekä strategian kirjaamisen innovatiiviseen muotoon sekä toimenpide-ehdotusten valmistelun. Budjetista palkkioiden osuus on 7.500, ostopalvelujen osuus sekä loppuosa muita em. kuluja. Budjetista oli 31.7.mennessä käytetty reilut 5000 euroa. Toimenpidekokonaisuus 2: Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen on yksi kolmesta valitusta kehittämisen kärjestä, joilla tuetaan talousalueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Klusterin tavoitteena on rakentaa uusi tukijalka talousalueelle olemassa olevien rinnalle EKO-Riihimäki klusterin hankesuunnitelman ja jatkotoimenpiteiden valmistelu Tavoite EKO-Riihimäki hankkeen tavoitteena on luoda osaamiskeskittymä sen tarvitsemine toimitiloineen kestävän vesitalouden tuottamisen tutkimukselle, kehittämiselle ja koulutukselle sekä kaupallistamiselle Riihimäellä. Tavoitteeseen kuuluu luoda puitteet vesi- ja viemäröintialojen koulutus-, pilotointi-, tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Osa-alueet - Vesi; puhdas vesi, jätevesi ja vesi- ja viemäröintiverkostot - Veden puhdistuksessa syntyvien raaka-aineiden käyttö energian tuottoon - Veden puhdistuksesta ja biokaasun tuotannosta syntyvät ravinteet ja niiden käyttö - Synergiaedut energian tuotannon ja jätevedenkäsittelyn koulutuksessa ja tutkimuksessa. - Fotobioreaktori ja levät - Alan yrityshautomopalvelut ja liiketoiminnan kehityspalvelut yhteistyössä Riihimäen alueen innovaatiopalveluiden kanssa Kokonaisuuden fyysinen keskuspaikka voidaan rakentaa Riihimäen jätevedenpuhdistamon läheisyyteen. Hanke mahdollistaa toimintojen keskittymän, jossa on ainutlaatuiset mahdollisuudet useiden osapuolien osaamisen ja palveluiden kehittämiseen yhteistyössä. Keskittymässä voidaan tuottaa toimijoille tietoa ja osaamista veden ja jäteveden käsittelystä teknisistä, taloudellisista ja käytännöllisistä näkökulmista sekä testata ja harjoitella käytännön toimenpiteitä. Hankkeen hallinnoija ja koordinaattori on Riihimäen Teollisuuskylä. Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat Suomen Ympäristöopisto SYKLI, HYRIA koulutus Oy ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK sekä alan yrityksiä. Esiselvitysvaiheessa käydään keskusteluja lukuisten alan toimijoiden mm. Helsingin yliopisto, Työtehoseura ja Kemira Oyj: n kanssa. 4(9)

5 Välitulokset: Hankkeessa on tehty keväällä kysely yhteisöille ja yrityksille, pidetty workshop sekä käynnistetty tulosten pohjalta hankesuunnittelutyö. Hankkeen jatkotoimenpiteet ovat seuraavat: Hankkeen eteneminen 2010 Esisuunnittelu Konseptin muodostaminen Markkinointi mahdollisille osallistujille Selvitetään Riihimäelle siirtyvien toimintojen tila- ja muut tarpeet Hankeen toteutuspaikan valinta Hankkeen alustavan volyymin ja suunnittelun lähtökohtien määrittäminen Rahoitusvaihtoehtojen kartoitus 2011 Hankesuunnittelu Hanke- ja rahoitussuunnitelma Rahoitushakemukset Toteutus hankesuunnitelman mukaisesti EKO-Riihimäki -klusteri Kuva 3: EKO-Riihimäki klusteri 5(9)

6 Budjetti: Toimenpidekokonaisuudelle on varattu rahoitusta yhteensä , jolla toteutetaan esisuunnitteluvaihe. Kustannuksista on toteutunut tähän mennessä hyvin pieni osa. Kustannukset ovat pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien henkilöiden palkkakustannuksia, jotka laskutetaan kuluvan vuoden lopussa. Hankkeen muu jatkorahoitus Hankesuunnitteluvaiheeseen haetaan rahoitusta osittain KOKO-ohjelmasta ja osittain ELYkeskuksen ympäristöosaston EAKR-rahoituksesta tai Hämeen Liitolta ( eur). Toteutusvaiheeseen haetaan Hämeen ELY-keskukselta työllisyysperusteista investointiavustusta tai ympäristöosaston EAKR-avustusta. Toteutusvaiheen omarahoitusosuuden kattaa Riihimäen Teollisuuskylä Oy (Riihimäen kaupunki 100%). EKO-Riihimäen toteutuksen infrastruktuurin on arvioitu maksavan 2,5 4,5 miljoonaa euroa riippuen esisuunnitteluvaiheessa hankkeeseen mukaan tulevien osallistujien määrästä ja Riihimäelle sijoittuvien toimintojen laajuudesta. Toteutus voi edetä vaiheittain. KOKO-ohjelman henkilöstö valvoo hankkeen toimintaa ja työn etenemistä ollen mukana klusteriryhmässä. Hankkeelle on laadittu erillinen yhteistyösopimus. Toimenpidekokonaisuus 3: Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat Maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät kehittämishankkeet ovat yksi kehittämisen kärki Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelmassa MAL-hankkeiden kehittämisestä ja käynnistämisestä talousalueella vastaa KOKO-MAL asiantuntijaverkosto, johon kuuluu kuntien tekniset johtajat, kaavoittajat sekä joukkoliikennekoordinaattorit. Ryhmään kutsutaan myös tulevaisuudessa talousalueen elinkeinoelämän edustusta sekä talousalueen kansanedustajat. MAL-Ryhmä on kokoontunut: , , , 8.4. ja Seuraava kokous on Ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on koheesion ja yhteistyön parantaminen MAL-asioissa mukaan lukien energia ja ilmaston muutokseen liittyvät asiat. Välitulokset: MAL-työryhmä on valmistellut keskeisimpänä hankekokonaisuutena palvelulogistiikkaselvitystä ja sen toteuttamista sisältäen myös joukkoliikenteen. Hankkeessa on tarkoituksena selvittää palvelujen, ihmisten sekä materiaalien liikkuminen talousalueella ja niiden yhdistämisestä saatava mahdollinen hyöty. Tavoitteena on saada selvitys toteutetuksi syksyllä Lisäksi MAL-työryhmä on valmistellut talousalueen omaa MAL-hankekoria, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvistä hankkeista, jotka laitetaan tärkeysjärjestykseen. Keskeisimmät hankkeet on koottu ja ne käsitellään pidettävässä kokouksessa esitettäväksi KO- KO-ohjausryhmälle ja edelleen maakuntaliitoille osaksi maakuntaohjelmien toteuttamissuunnittelutyötä vuosille Hankkeisiin haetaan erillisrahoitusta ja käytetään yhteistyötä muiden seutujen kanssa. Kolmas MAL-hanke talousalueella on Lopen Räyskälän markkinaselvitys, johon on myönnetty Selvitystyö on käynnistynyt kesäkuussa ja sen toteuttaa Räyskälä-säätiö. 6(9)

7 Valtakunnallinen MAL-verkosto Hyvinkään-Riihimäen talousalue on mukana valtakunnallisessa KOKO-MAL verkostossa yhdessä 20 muun seudun kanssa. Verkostojäsenyydestä talousalueen kunnat maksavat vuodessa asukaslukujen suhteessa. Verkoston teemaryhmiä ovat kaupunki-maaseuturyhmä, kuntayhteistyö, maankäyttöpolitiikka ja yhdyskuntarakenne YKR ja palveluverkko Budjetti: Toimenpidekokoisuudelle 3 on varattu määrärahaa Määrärahan käyttö painottuu loppuvuoteen. Toimenpidekokonaisuus 4: Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut Tavoite: KOKO-ohjelman tavoitteena on uusia palveluja hyödyntämällä ja kehittämällä säästää kuntien menoissa ja tyydyttää kuntalaisten palvelut paremmin. Painopistealueena on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut ja niiden kehittäminen sekä hankintatoimen kehittäminen. Toimintavuonna tämän kärkihankkeen valmistelijana toimii Hyvinkään-Riihimäen talousalueelle perustettu kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaryhmä (KOKO SOTE-ryhmä), johon kuuluu kuntien perusturvajohtajat ja terveyskeskuskuntayhtymän johtaja. Lisäksi ryhmää täydennetään tilanteen mukaan muilla talousalueen alan asiantuntijoilla. Ryhmän tavoitteena on kehittää tulevaisuuden innovatiivisia sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Lisäksi ryhmä hankkii uutta tietoa valtakunnallisen KOKO-hyvinvointiverkoston kautta, johon esitetään liityttäväksi uudelleen vuoden 2011 alussa. Ryhmä rakentaa yli maakunnallisia hankkeita, joista toimintavuonna 2010 esitetään sekä alla olevista hankeaihioista pilotteja että mahdollisia muita esim. strategiatyön tai talousalueparlamentin tuloksina syntyneitä hankeaihioita. Välitulokset: KOKO-SOTE-palvelut-työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja tuonut esille seuraavia hankeaihioita: tutkitaan sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämiseen liittyvien selvitysten tekemistä tai muita toimenpiteitä. hanke avoinna tutkitaan palvelusetelijärjestelmän kehittämiseen talousalueella liittyvän selvityksen tekemistä (EAKR) hanke avoinna terveyden edistäminen Terve talousalue ja siihen liittyvät kehityshankkeet ja erillistoimenpiteet kohdennettuina eri ikäryhmille; nuoret, työikäiset, vanhukset - hanke avoinna pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja siihen liittyvät toimenpiteet, siirretty työvoimahallinolle nuorten työpajatoiminnan yhdistäminen/kehittäminen Hyria koulutus Oy tehnyt selvityksen hyvinvointitv-järjestelmän kehittäminen hanke avoinna simuloinnilla potilasturvallisuutta Laurea-amk:n hanke perheoikeudellisen yksikön palvelujen tuotteistaminen, Hyvinkään perusturvakeskuksen esittämä hanke - hankealoite tehty elokuussa 7(9)

8 Hankkeista on toteutumassa Laurea amk:n hanke simuloinilla potilasturvallisuutta, johon KO- KOn ohjausryhmä myönsi euron määrärahan. Palvelusetelihanketta ei ole toistaiseksi käynnistetty talousalueen yhteishankkeena, koska kunnissa on erilainen lähtö/valmiustilanne palvelusetelien käytön osalta. Muilta osin hankkeet ovat avoinna. Simuloinnilla potilasturvallisuutta, uutta kliinistä osaamista ja tehokkuutta Laurea Medical and Care Simulation Centren tehtävänä on terveydenhuollon ammattihenkilöiden kliinisten valmiuksien lisääminen, moniosaajatiimien yhdessä työskentelyn taitojen hiominen ja potilasturvallisuuden parantaminen sekä uuden rekrytoitavan henkilöstön osaamisen kehittäminen. Centressä on käytössä sairaalan ulkopuolinen simulointimiljöö: kaksi simulaattoria, päivystyspoliklinikka, teho-osasto sekä vuode-osasto. Tavoitteena on saada simulointi osaksi terveyskeskusten sekä Hyvinkään ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yksiköiden ja seudun terveyskeskusten toiminnan kehitystyötä. Simuloinnissa kehitetään toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä myös laajemmin talousalueen ulkopuolella. KOKO-hankkeessa luodaan kehittäjäverkosto (sairaalat, Laurea-amk:n asiantuntijat, laitetoimittajat, ensihoidosta vastaavat kuljetusyritykset) ja laaditaan hankesuunnitelma kansallisen ja mahdollisesti kansainvälisen hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkään paikallisyksikkö. Vastaavaa simulaatio-oppimisympäristöä ei ole vielä käytössä. Langaton potilasmonitori mahdollistaa simulaatioympäristön kuljettamisen Hyvinkää Riihimäen alueella. Hankkeen pilottiuden kautta saadaan uusi innovatiivinen terveydenhuollon toimintamalli talousalueen terveyskeskusten ja sairaaloiden käyttöön sekä Laurea-ammattikorkeakoulun kautta uusi opetusmalli ja uusi innovaatio-osaaminen vahvistamaan talousalueen imagoa. Laurea-amk:n tavoitteena on kehittää mallista kansainvälinen vientituote. Hankkeelle myönnettiin euroa. Lisäksi Laurea sijoittaa hankkeeseen omaa työpanostaan, jonka arvo on n euroa. Hanketyö on käynnistynyt elokuussa. Hankintatoimen palvelujen kehittäminen Uutena toimintana käynnistettiin hankintatoimen palvelujen kehittäminen tavoitteena ensin järjestää hankintoja koskeva koulutus mukaan lukien innovatiiviset hankinnat. Koulutus suunnataan sekä yrittäjille että kuntien hankintavastaaville. Asiaa valmistelee jo AKO-ohjelman aikana perustettu hankintatiimi, joka koostuu kuntien hankintavastaavista ja yrittäjäjärjestöjen sekä TUTKA-hankkeen edustajista. Hankintatiimi on kokoontunut kaksi kertaa ja valmistellut alustavaa hankintoja koskevaa prosessoivaa koulutusta tavoitteena järjestää koulutus loka-marraskuussa. KOKO-OHJELMAN TALOUS Hyvinkään-Riihimäen talouslueen KOKO-ohjelman budjetti kaudelle on yhteensä , josta maakuntaliittojen rahoitus on (Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto ). Maakunnan kehittämisrahoitus hoidetaan Uudenmaan liiton kautta. Kuntien rahoitus on ja se jakautuu kunnittain asukaslukujen suhteessa. 8(9)

9 Heinäkuun 2010 loppuun mennessä KOKOn budjetin toteutuneet menot olivat yhteensä Ohjelman hankkeiden käynnistyivät vasta keväällä kun rahoitsupäätökset oli saatu maakuntaliitoilta ja samalla hyväksytty hankekohtainen rahoitus. Hankkeiden kustannukset ovat jälkipainotteisia mikä näkyy talouden toteumassa vasta vuoden loppupuolella. 9(9)

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma 2008 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Kooste keskeisistä toteutuksista

Kooste keskeisistä toteutuksista HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Kooste keskeisistä toteutuksista 2007 2009 KOKO toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Toteutusympäristöstä lyhyesti...3 2. Strategiset painopisteet

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna

A r v i o i n t i k e r t o m u s. Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2009 A r v i o i n t i k e r t o m u s Turun kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2008 Huom! Julkaisuvapaa 12.6.2009

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa

Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa M 12 LOPPURAPORTTI Euroopan aluekehitysrahasto Hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen Itä-Suomessa Toimenpideohjelma Ylä-Savon Kehitys Oy Sari Andersson 31.12.2006 Itä-Suomi ohjelman Makrohanke M 12, Hyvinvointiyrittäjyyden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot