Kuntalaisaloite koskien Koivuhaan terveyskeskuspalveluita ja niiden säilyttämistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalaisaloite koskien Koivuhaan terveyskeskuspalveluita ja niiden säilyttämistä"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kuntalaisaloite koskien Koivuhaan terveyskeskuspalveluita ja niiden säilyttämistä 605/00/01/02/2015 SosTe 138 Valmistelijat; terveyspalvelujohtaja Ilkka Luoma ja hoitotyön johtaja Hannele Tik ka kos ki- Al var ez Yhteensä 1387 henkilöä on allekirjoittanut Kuntalain 28 mukaisen Kok ko lan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle sekä so si aali- ja terveyslautakunnalle osoitetun kuntalaisaloitteen, jossa il maistaan huoli Koivuhaan terveysaseman palveluiden lopettamisesta ja ve do taan palveluiden säilyttämisen puolesta. Kuntalaisaloitteen al lekir joit ta neet 1387 henkilöä pyytävät Kokkolan kaupunginvaltuustoa kä sit te le mään asian Kuntalain 28 mukaisesti ja tekemään asiasta eril li sen päätöksen Koivuhaan terveysaseman säilyttämiseksi. Samal la kuntalaisaloitteessa pyydetään myös selvittämään mah dol lisuus laboratorion näytteenoton palauttamiseksi Koivuhakaan esimer kik si muutamana aamuna viikossa. Kuntalain 28 (Aloiteoikeus) mukaan kunnan asukkaalla on oikeus teh dä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen te ki jäl le on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Val tuus ton tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimi val taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suori te tut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloit teen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kun nan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeis tään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Kaupunginhallitus edellytti toimialoilta rakennemuutosselvitysten teke mis tä tammikuun loppuun mennessä Samassa yhteydessä teh tiin selvitykset esimiestyöstä ja eläköitymisestä. Ra ken ne muu tosesi tyk siä ja -selvityksiä käytiin läpi kaupunginhallituksen se mi naa ripäi väs sä Seminaaripäivän yhteenveto oli esillä kau pungin yt-ryhmän kokouksessa Seminaaripäivän tuotoksista laa di tus sa ja yt-ryhmässä esillä olleessa 6-sivuisessa yhteen ve dos sa on sosiaali- ja terveystoimen kohdalla mahdollisesti kes ki tet tä vien palveluiden otsikon alla yhtenä kuudesta kohdasta avo sai raan hoi don järjestelyt Koivuhaan terveysaseman lo pet ta minen. Kaupunginhallituksen rakennemuutosselvityksiä koskevassa py kä-

2 läs sä ( ) todetaan rakennemuutosselvitysten to teut tami sen olevan pitkäjänteistä toimintaa. Rakennemuutosten kautta haet ta vil la säästöillä on katettava paitsi nykyisen palvelurakenteen kus tan nus- ja rahoituspaineet niin myös tuleva palvelutarpeen kas vu, ikärakenteen muutos, kustannustason nousu ja kestävyysvaje. Samal la lainakannan kasvu olisi saatava pysähtymään. Edelleen samai ses sa kaupunginhallituksen pykälässä todetaan asioiden ete nemi sen päätöksentekoon ja toteutukseen edellyttävän kuitenkin päätök siä toimialojen selvitysten priorisoinnista. Toimialat saivat kaupunginhallitukselta tehtäväkseen valmis tel la huhtikuun loppuun mennessä kolme lyhyen aikavälin ja kolme pidemmän aikavälin keskeistä ja vaikuttavinta rakennemuutosta pe rus tuen liitteenä olevaan rakennemuutosselvitysyhteenvetoon. Lisäk si kaupunginhallitus edellytti henkilöstöhallinnon ja sosiaali- ja terveys toi men lyhyen tähtäimen sekä kaikkien toimialojen säh köis ten palveluiden erityistä huomioon ottamista ja tehostamista. Sosiaali- ja terveystoimen toimialakohtaiset priorisoinnit olivat seuraa vat: Lyhyen aikavälin toimenpiteet 1. Paljon palveluita käyttävien huomioiminen ja toiminnallisen sote-in teg raa ti on edistäminen sijoittamalla tilojen vapautuessa so si aa lipal ve lui ta Kokkolan pääterveysasemalle. 2. Kotona asuvien yli 75 -vuotiaiden osuuden nostaminen 91,5 prosent tiin ja kotihoidossa välittömän asiakastyön osuuden nostaminen 70 prosenttiin. 3. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen ja avohoitopainotteisen pal ve lu jär jes tel män mahdollistaminen (esim. lapsiperheiden ko ti palve lu ko ti hoi don kuntoutusyksikön perustaminen ja lasten suojelun pai no pis teen muutos laitoshoidosta avohoitoon). Pitemmän aikavälin toimenpiteet 1. Mahdollisimman laajan alueellisen päivystävän sairaalan palvelut tur vaa van ja sote-integraation toteuttavan palveluorganisaation muodos ta mi nen. 2. Uuden terveyskeskussairaalan rakentaminen ja vanhan ter veyskes kus sai raa lan peruskorjaaminen mm. hyvinvointineuvolan ja kuntou tus pal ve lui den käyttöön. 3. Palveluverkon kokonaisarviointi ja toiminnallisen sote-integraation edis tä mi nen peruspalveluissa hyvinvointikeskus-mallilla. Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt edellä mai nit tuihin lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyviä asioita seu raavas ti:

3 Vastaanottotoiminnan kehittäminen Hyvä Potku-hank keen avulla (lyhyen aikavälin tavoite nro 1) Sähköinen asiointi ja uusi teknologia sosiaali- ja terveys pal ve luis sa (kh päätökseen liittyvä sosiaali- ja terveys toi men erityisvelvoite sähköisten palveluiden huomioon ot ta mises ta ja tehostamisesta) Viiden työntekijän siirto kotihoidosta lapsiperheiden ko ti pal ve luun (lyhyen aikavälin tavoite nro 3) Välittömän asiakastyön osuuden nosto ko ti hoi dossa (lyhyen aikavälin tavoite nro 2) Kotona asuvien vanhusten määrän lisääminen (lyhyen aikavälin tavoite nro 2) Perustelut Kokkolan terveyskeskussairaalan uu disra ken nus hank keel le (pitemmän aikavälin tavoite nro 2) Sairaalanmäen toimintojen uudelleenjärjestelyt ko ko nai suut ta arvioivan strategisen ohjausryhmän nimeäminen sekä van han terveyskeskussairaala-kiinteistön peruskorjaus-hankkeen ohjaus ryh män nimeäminen (pitemmän aikavälin tavoitteet nro 2 ja nro 3) Pitemmän aikavälin tavoite 1 (sote-integraation toteuttavan pal ve luor ga ni saa tion muodostaminen) etenee kuntavetoisesti Kokkolan kau pun gin toimiessa puheenjohtajana omana prosessinaan po liit tisen ohjausryhmän ja työvaliokunnan ohjauksessa. Pitemmän ai kavä lin tavoitteen 3 (palveluverkon kokonaisarviointi) käsittely toteutuu vaa ti van kokonaisselvityshankkeen vaatiman selvitystyön vuoksi vasta syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksen aikatauluvelvoitteesta (huhti kuun loppuun mennessä) poikkeavasta aikataulusta on in for moi tu kaupunginhallitusta muiden lyhyen ja pitemmän aikavälin ta voit teiden esittelyn yhteydessä. Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelemässä py kä läs sä ( 100, sairaalanmäen toimintojen uudelleenjärjestelyt) tode taan uuden terveyskeskussairaalan rakentamisen, kes kus sai raalan remontin viimeisen vaiheen sekä pääterveysaseman pe rus korjaus hank keen liittyvän tiiviisti toisiinsa. Pykälässä todetaan ta voit teena olevan järjestellä uudessa rakennettavassa toimintayksikössä, kor jat ta vis sa keskussairaalan toimitiloissa (mm. vanha laboratorio) ja pe rus kor jat ta vas sa pääterveysaseman kiinteistössä toiminnot siten, et tä asiakas-/potilaslähtöiset ehjät palveluketjut sekä kus tan nus tehok kaan sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisen pal ve lu in teg raation toteuttava toimintatapa ovat mahdollisia. Periaatteellisena ajatuk se na on tuoda sosiaalihuollon ja vanhustenhuollon palveluita asteit tain pääterveysasemalle nykyisistä vuokra- ja väliaikaistiloista, jolloin toiminnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ja hy vinvoin ti kes kus-tyyp pi nen toimintamalli ovat mahdollisia. Tavoitteena on myös muodostaa peruskorjattaviin tiloihin keskitetty kan ta-kok ko lan

4 hyvinvointineuvola aikaisemman sosiaali- ja terveyslautakunnan päätök sen ( ) mukaisesti hyväksytyn esi sel vityk sen mukaan toimipaikkaverkostoa supistettaessa 2-3 pal ve lu pistee seen säilyvät etäisyydet palveluihin suuruusluokassa 3 ki lo met ria. Ajatuksena on myös yhdistää toiminnallisesti mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja pyrkiä psykiatrisen avohoidon palveluiden tuottamisessa yk si por taiseen toimintamalliin. Myös kuntoutuspalvelut tullaan mahdollisesti uu del leen sijoittamaan pääterveysasemalla korjauksen ja toi min to jen uudelleen järjestelyn myötä, jolloin tiloja vapautuu mahdollisesti myös hammashuollon toimintaan lisää mahdollistaen suun ter veyden huol lon palveluverkon uudelleen arvioinnin Torkinmäen osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan 100 todetaan selkeästi, että Koivuhaassa on tarkoitus jatkaa em. toiminnallisista muu tok sis ta huolimatta vastaanottopalveluiden ja suun terveydenhuollon pal ve luiden tuottamista nykyiseen tapaan. Kaupunginhallituksen edellyttämän rakennemuutosselvityksen edetes sä ja lyhyen ja pitemmän aikavälin toimenpiteitä konk re ti soi taes sa on siis todettu olevan selkeästi tarkoituksenmukaisinta siirtää so si aali huol lon ja vanhustenhuollon palveluita pääterveysasemalle pe ruskor jauk sen jälkeen toiminnallisen ja asiakaslähtöisyyttä ko ros ta van sote-integraation edistämiseksi ja hyvinvointipalvelukeskuksen synnyt tä mi sek si. Koivuhaan terveysaseman vastaanotto- ja suun ter veyden huol lon toiminnat eivät tässä hyvinvointikeskus-mallissa edes mahtuisi peruskorjattaviin tiloihin ja toisaalta Koivuhaan ter veys aseman tilojen kunto mahdollistaa hyvin toiminnan jatkamisen ny kyi sissä tiloissa. Näin ollen Kokkolan sosiaali- ja ter veys lau takun nan 100 mukaisesti Koivuhaan terveysaseman vas taan ot to- ja suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen lä hi pal ve lui na nykyisissä toimitiloissa Koivuhaan kaupunginosassa ei ole uhat tu na. Koivuhaan osalta neuvolapalveluiden tuottaminen tu le vai suu des sa ratkeaa jatkossa hyvinvointineuvola-hankkeen jat ko val mis te lun aikana. Koivuhaan laboratoriopalveluiden järjestäminen Kuntalaisaloitteessa pyydetään myös selvittämään mahdollisuutta pa laut taa laboratoriopalveluiden näytteenottopalvelut Koivuhaan ter veys ase mal le muutamana aamuna viikossa. Koivuhaan ter veysase mal la on järjestetty laboratoriopalveluiden näytteenotto vuoden 2011 kesään saakka. Palvelu lopetettiin tuolloin lähinnä ti la on gelmien vuoksi. Vuonna 2013 Koivuhaka-seura ry:n hallitus lähetti vetoomuksen Kok ko lan kaupungille toivoen, että laboratorion näytteenottopalvelut jär jes tet täi siin Koivuhaan terveysasemalle muutamana päivänä viikos sa. Asiaa käsiteltiin ( 135) Sosiaali- ja ter veys lau ta-

5 kun nas sa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tuolloin, ettei se pidä tar koi tuk sen mu kai se na laboratorion näytteenottopalvelujen os ta mista Koivuhaan terveysasemalle. Tällä hetkellä Koivuhaan terveysasemalla ei ole riittäviä toimitiloja labo ra to rio pal ve lui den järjestämiseksi. Lisäksi mikäli Koivuhaan terveys ase man palveluvalikoimaan lisättäisiin vielä la bo ra to rio näyt teiden ottaminen, palveluvalikoiman laajentamisen myötä työ voi ma kustan nuk set luonnollisesti nousisivat ja näytteenottoa varten tulisi remon toi da asianmukaiset tilat. Koivuhaan entiset laboratoriotilat on remontoitu vastaanoton hoitohuoneeksi. Koivuhaan ter veys ase mal ta puuttuivat aikaisemmin erilliset tilat puhtaiden ja likaisten toi men pitei den hoitamiseen. Potilasturvallisuuden ja infektioiden le viä mi sen estämisen kannalta on välttämätöntä, että hoitotoimenpiteet voi daan suorittaa asianmukaisissa tiloissa. Kokkolan terveyskeskuksen laboratoriopalvelut on järjestetty NordLa bin toimesta. Kantakaupungin alueella asuvat kuntalaiset käyt tävät keskussairaalan tiloissa toimivaa laboratoriota. Kes kus sai raa lan laboratorion näytteenottoon voi varata ajan etukäteen säh köi ses tä ajanvarausjärjestelmästä sairaalan kotisivuilta. Nämä ajan va raukseen perustuvat näytteenottopalvelut on todettu toimiviksi ja kun talai sil ta on tullut niistä positiivista palautetta. Koivuhaan kau pun ginosas ta on toimivat julkisen liikenteen yhteydet keskussairaalaan ja ta kai sin. Koivuhaan terveysaseman etäisyys keskussairaalan la bora to rios ta on n. 4 km. Laboratorionäytteiden ottoa järjestetään Kokkolan ja Kruunupyyn ter veys kes kus ten alueella seuraavasti: Keskussairaalan laboratorio: maanantai-perjantai klo Kälviän terveysasema: tiistai, torstai klo Lohtajan terveysasema: maanantai, keskiviikko Ullavan terveysasema: keskiviikko klo Kruunupyy: tiistai, keskiviikko ja perjantai klo Alaveteli: keskiviikko, perjantai klo Teerijärvi: maanantai, tiistai ja torstai klo Potilaat, joilla on lähete laboratoriotutkimuksiin, voivat käydä näytteen otos sa missä tahansa yllä mainituissa näytteen-ottopisteissä. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

6 1 todeta, että kaupunginhallituksen edel lyt tä mät rakennemuutosselvitykset ja niihin liittyvät lyhyen ja pitem män aikavälin toimenpiteet eivät ole johtamassa Koivuhaan ter veys ase man vastaanotto- ja suun terveydenhuollon palveluiden lak kaut ta mi seen. Kantakaupungin asukkaiden tasa-arvoisen kohtelun ja Koivuhaan toimitilojen näkökulmasta ei ole perusteita järjestää la bo ra to rio näyt teen ot toa Koivuhaan terveysasemalla 2 lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 konstatera att de utredningar om strukturella förändringar som stadsstyrelsen förutsätter och åtgärderna på kort och lång sikt i anslutning till dem inte håller på att leda till att Björkhagens hälsostations mottagnings- och munhälsovårdsservice avvecklas. Med tanke på jämlik behandling av invånarna i stamstaden och verksamhetsutrymmena i Björkhagen är det inte motiverat att anordna laboratorieprovtagning vid hälsostationen i Björkhagen. 2 sända ärendet stadsstyrelsen till kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i beslutsförslaget. KH 426 Kaupunginjohtaja Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alueellisen yhteisen potilastietokannan rakentaminen Uppgörande av en gemensam regional patientdatabas

Alueellisen yhteisen potilastietokannan rakentaminen Uppgörande av en gemensam regional patientdatabas Sosiaali- ja terveyslautakunta 245 20.11.2013 Alueellisen yhteisen potilastietokannan rakentaminen Uppgörande av en gemensam regional patientdatabas 1054/07/03/02/2013 SosTe 245 Valmistelija; laatu- ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite Kunnanhallitus 51 03.03.2014 Sivistyslautakunta 64 25.06.2014 Perusturvalautakunta 62 13.08.2014 Tekninen lautakunta 36 15.09.2014 Perusturvalautakunta 77 22.10.2014 Kunnanhallitus 53 23.02.2015 Valtuusto

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09.

Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09. Perusturvalautakunta 3 08.01.2014 Kaupunginhallitus 111 28.04.2014 Perusturvalautakunta 61 03.09.2014 Kaupunginhallitus 187 22.09.2014 Lähetekeskustelun käyminen hankesuunnitelmasta koskien Kokemäen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot