Liikuntapalveluiden ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja kehittämisselvitys / Liikuntatoimen kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntapalveluiden ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja kehittämisselvitys / Liikuntatoimen kehittämishanke"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Liikuntapalveluiden ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja kehittämisselvitys / Liikuntatoimen kehittämishanke 113/ /2014 Sivla Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen puh , Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen ( ) mukaan Kau pun gin joh ta ja on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia liit tee nä olevan projektisuunnitelman mukainen kehittämisselvitys toimen pi de-eh do tuk si neen, vastuutahoineen ja aikatauluineen. Työ ryhmään kuuluivat pysyvinä asiantuntijoina: sivistysjohtaja Mika Ka munen (pj), vs. liikuntatoimenjohtaja Seppo Saranpää (siht.), tek ni nen johtaja Ahti Latvala, kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, kiin teis töpääl lik kö Mikko Huhtala, henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö sekä hen ki lös tö jär jes tö jen nimeämä yksi henkilöstön edustaja. Työ ryh mällä on ollut mahdollisuus käyttää haluamassaan laajuudessa kau pungin organisaation asiantuntijoita. Selvityksen tarkoituksena on ollut mm. arvioida liikunta- ja teknisten pal ve lui den tarkoituksenmukaista roolia, tehtäviä ja työnjakoa koskien eri lais ten kaupungin ylläpitämisen liikuntapaikkojen hoitoa, korjaus ta ja kunnostusta sekä niihin liittyvää optimaalista työajankäyttöä se kä sen perusteella henkilöstömitoitusta. Lisäksi selvityksen tar koituk se na on ollut arvioida, missä laajuudessa tilojen valvontatehtäviä se kä kas sa- ym. palveluja on mahdollista järjestää nykyistä kus tannus te hok kaam min. Työryhmän työ käynnistyi ja päättyi Lop pu raport ti toimenpide-ehdotuksineen luovutettiin kaupunginjohtajalle. Liikuntapalveluiden ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja ke hit tämis sel vi tys liitteenä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta keskustelee lii kun tapal ve lui den ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja ke hit tä mis sel vityk ses tä ja esittää siihen pohjautuen lausuntonaan seu raa vaa: 1. Liikunta- ja ohjauspalvelut:

2 Liikuntatoimessa jatkavat erityisryhmien liikunnanohjaaja, lii kunnan oh jaa ja, kaksi uinninvalvojaa ja uinninvalvoja-kassanhoitaja 2. Palvelukeskus / asiakaspalvelu ja liikuntapaikkojen varaukset: Liikuntatoimenjohtajan virka muutetaan liikuntakoordinaattorin vi rak si alkaen, joka johtaa liikuntapalveluiden jär jes tämis tä ja tuottamista asiakkaille (vastuutaho: sivistyskeskus) Liikuntatoimessa jatkavat toimistosihteeri ja kassanhoitaja Selvitetään syksyn 2014 aikana voiko ar ki-il ta-/vii kon lop pu kassa pal ve lu ja hoitaa kioskista/3. sektori (vastuutaho: liikuntatoimi ja sivistyskeskus) Aukioloajat tarkastellaan syksyn 2014 aikana (vastuutaho: liikun ta toi mi) Hankintaan kaupungille keskitetty sähköinen varausjärjestelmä (lii kun ta, kulttuuri ym.) (vastuutaho: sivistyskeskus) 3. Kiinteistötekniikka, ulkoalueiden sekä liikuntapaikkojen valvonta ja hoito: Kenttämestarin ja liikuntapaikkojen hoitajan toimet siirretään tek ni sen toimen alaisuuteen (viherlaitos) alkaen (vastuu ta ho: kaupunginhallitus). Johtavan laitosmiehen toimi muutetaan lii kun ta paik ko jen hoi tajan toimeksi alkaen (vastuutaho: sivistyskeskus) Liikuntapaikkamestari sekä kaksi liikuntapaikkojenhoitajaa jatka vat liikuntatoimen alla Osa viherlaitoksen henkilöstöstä suorittaa vesihygieniapassin, en si apu kurs sin ja trimmikurssin ja näin voivat tarvittaessa si jaistaa laitosmiehiä (vastuutahot: liikuntatoimi ja tekninen toimi) 4. Patruuna-Areena: Vuoden 2015 talousarvioon varataan Pat ruu na-areenan osittaiseen levyttämiseen (vanerilevyjä 1000 m2 (à 6 /neliö) säilytyskontti Levyt asennetaan suoraan nurmen päälle ajanjaksolle touko-syyskuu. Kaupunki vuokraa Areenaa 4 kk erilaisia tilaisuuksia varten tai vaihtoehtoisesti kau punki vuokraa Areenan 4 kuukaudeksi toiselle osapuolelle, joka järjes tää tai vuokraa tiloja edelleen (vastuutahot: liikuntatoimi ja tek ni nen toimi).

3 Selvitetään syksyn 2014 aikana, millä tavalla Patruuna-Areenan il ta- ja viikonloppuvalvonnan hoitaminen voidaan ajanjaksolla hoitaa, esim. työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tehtä vään tai viherlaitoksen henkilöstöä tai yhteistyösopimus ur heilu seu ran/-seu ro jen kanssa (vastuutaho: liikuntatoimi) 5. Jäähalli: Kaupunki on tehnyt määräaikaisen palvelutuottajasopimuksen La puan Virkiän kanssa Jäähallin jäänhoidosta ja valvonnasta ajan jak sol le Mikäli molemmat ovat tyy ty väisiä sopimukseen/sen toteutumiseen kaudella , on mah dol lis ta, että sitä jatketaan myös kaudelle (vastuu ta hot: liikuntatoimi ja sivistyskeskus). Vuoden 2015 aikana selvitetään Jäähalliyhtiön kanssa seu raavat mahdollisuudet (vastuutahot: sivistyskeskus ja kau pun ginhal li tus): - Jäähallin vuokraus kolmannelle osapuolelle - Kaupungin luopuminen Jäähalliyhtiön osakkuudesta (osak keiden myyminen) - Kaupungin lunastamien jäähalliyhtiön osakkeet 100 % omistuk seen / yhtiöittäminen. Päätös: Sivistyslautakunta kuuli vt. liikuntatoimenjohtaja Seppo Saran pää tä ja sivistysjohtaja Mika Kamusta asiassa ja hyväksyi si vistys joh ta jan ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Sivistyslautakunnan jäsenet Carita Liljamo ja San na Räsänen katsoivat itsensä esteellisiksi ja poistuivat ko koukses ta tämän asian päätöksenteon ajaksi. Tämän pykälän osalta pöy tä kir jan tar kas ta jak si Sanna Räsäsen tilalle valittiin lautakunnan va ra pu heen joh ta ja Ari Tuurinmäki. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh , Tekla Valmistelu: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, puh , Liikunta- ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja ke hit tä mis sel vi tyksen mukaisen kenttämestarin sekä kahden liikuntapaikkojen hoi ta jan siirtyminen viherlaitoksen alaisuuteen on suunniteltu seu raa vas ti: Kenttämestari toimii kaupunginpuutarhurin alaisena ja ohjaa omien työtehtäviensä lisäksi viheralueiden hoidon työntekijöitä hei dän työskennellessään liikuntapaikoilla. Liikuntapaikkojen hoitajat työs-

4 ken te le vät talvisin pääasiassa liikuntapuolen työtehtävissä ja ke säisin kaikkien kaupungin viheralueiden hoidon tehtävissä. Lii kun ta paikko jen hoitajien työnjohtajana on viherlaitoksen työnjohtaja, mut ta talvisin työtehtävät heille määritellään liikuntatoimen puolesta. Liikuntapaikkojen hoitoon liittyvä erikoisosaaminen on olemassa liikun ta toi mel la ja tarvittaessa noudatetaankin tämän osalta yh teis työtä töiden sujuvuuden varmistamiseksi, uusiin järjestelyihin siir ryt täessä. Liikuntapaikkojen hoitajien paikkojen täyttäminen hoidetaan si säi sellä haulla. Vesihygieniapassin, ensiapukurssin sekä trimmikurssin suo rit ta vat henkilöt valitaan viherlaitoksen toimesta tähän so vel tu vista henkilöistä. Liikuntapuoli perehdyttää nämä henkilöt huolellisesti teh tä viin sä Viherlaitos hoitaa tällä hetkellä Lapuan kaupungin omistamat puistoja liikenneviheralueet sekä kiinteistöjen piha-alueet. Kysymyksessä ole va liikuntaviheralueiden hoidon siirtyminen viherlaitoksen alai suuteen soveltuisi hyvin tähän järjestelyyn. Kaupunginpuutarhurin esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy liikuntaviheralueiden hoidon sekä aluei den hoitajien siirtymiseen viherlaitoksen alaisuuteen yl lä mai nituin järjestelyin. Tekninen johtaja: Lautakunta toteaa lausuntonaan asiasta seu raavaa: 1. Kaupunginpuutarhurin esityksen mukaisesti lautakunta puoltaa liikun ta vi her aluei den hoidon ja alueiden hoitajien siirtämistä vi her laitok sen alaisuuteen valmistelutekstistä ilmenevin järjestelyin 2. Koska järjestely on tarkoitus toteuttaa jo vuoden 2015 alusta, on vuo den 2015 viherlaitoksen talousarvioon siirrettävä liikuntapuolen ko. toimintojen vaatimat määrärahat. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, puh , Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Lapuan kaupungin johtosäännön Nro 302 (hyväksytty Kv , voimaan ) 2. luku Hallinnollinen jako ja toimielimet sekä

5 hen ki lös tön valinnat 5 Työnjako mukaan lautakuntien ja pal ve lukes kus ten välisestä työnjaosta tätä johtosääntöä tarkemmalla tasolla päät tää kaupunginhallitus. Johtosäännön 3. luvun 22 Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta 11. koh dan mukaan kaupunginjohtaja päättää työntekijän siirtämisestä toi seen työsuhteeseen, mikäli kysymys on palvelukeskusten vä li sestä siirrosta. Tässä tapauksessa kaupunginhallituksen tulee päättää toiminnan siir tä mi ses tä sivistyslautakunnan alaisuudesta viherlaitoksen alai suuteen, jonka jälkeen kaupunginjohtaja päättää henkilöstön siir tä mi sestä palvelukeskusten välillä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että liikuntaviheralueiden hoito siirretään viherlaitoksen alaisuuteen teknisen lautakunnan val mis te lu teks tin mukaisesti. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Sivla 8 Valmistelija: sivistysjohtaja Mika Kamunen puh , Liikuntapalveluiden ja osin teknisten palveluiden yhteistyö- ja ke hit tämis sel vi tyk ses sä päästiin tiettyihin positiivisiin ratkaisuihin osassa sel vi te tyis sä asioissa mm. liikunta- ja ohjauspalveluiden, Pat ruu na- Aree nan toiminnan tehostamisesta sekä jäähallin jäänhoidosta ja val von nas ta tiettyinä aikoina. Monta asiaa vaatii silti selvitystä ja uudel leen miettimistä. Lisäksi selvitykseen on hyvä liittää myös nuo ri sotoi men kanssa tehtävä yhteistyö tai peräti yhteensulautuminen. Selvi tyk ses sä on hyvä ottaa huomioon myös opetus- ja teknisentoi men kanssa tehtävä yhteistyö. Toimintojen selvitykseen on syytä perustaa liikuntatoimen ke hit tämis han ke ajalle : Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat: - toiminnan kehittäminen/tehostaminen liikuntahallin ja uimahallin yhtey des sä - Patruuna-Areenan toiminnan tehostaminen, erityisesti kesä-syksy ai ka na

6 - Jäähalli-osakeyhtiön toiminnan jatkaminen - sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöönottaminen lii kun ta pal veluis sa - Alangon päiväkotikouluhankkeessa mukana olo liikuntahallin ja ulko lii kun ta-aluei den osalta - ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen ja toiminnan tehostaminen mm. hiih to ma jan, raviradan, Simpsiön sekä muiden ul ko lii kun ta-aluei den osal ta - yhteistyö-, ohjaus- ja johtamisjärjestelmäselvityksen tekeminen, osal taan liittyen nuorisopalveluihin, opetustoimeen ja tekniseen toimeen - sekä muut hankkeen aikana esiin tulevat kehittämistyöt ja -sel vi tykset eri järjestäjätahojen kanssa. Kaupunginhallituksen ( ) tekemän päätös lii kun ta vi heraluei den hoidon siirtämisestä viherlaitoksen alaisuuteen kan nat taa pa laut taa uuteen selvitykseen hankkeen aikana. Perusteluna pa lautta mi sel le on, että yhden pienen osan siirron avulla ei saada sel lais ta toi min nal lis ta/ta lou del lis ta hyötyä, mitä oli laajemmin tavoiteltu, mi kä li liikuntatoimen laitos- ja ulkoalueiden työntekijät olisivat ko ko nai suudes saan siirtyneet teknisen toimen alaisuuteen. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1. esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntaviheralueiden hoidon siirto teknisen toimen viherlaitoksen alaisuuteen pa lau tetaan uuteen selvitykseen liikuntatoimen hankkeen aikana. 2. että liikuntatoimen kehittämishankkeen valmistelua jatketaan, erityisesti selvitetään hankerahoituksen saamiseen kyseiseen hankkeeseen. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tysjoh ta jan ehdotuksen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Mika Kamunen puh ,

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kaupunginhallitus 3 25.05.2015 Työaikamuotojen muuttaminen 120/01.00.01/2015 Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002 Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kunta-alan henkilöstöön

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 09.02.2015 Kunnan Taitoa Oy; talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot