Diabeetikkojen hoitotasapaino Paimion Sauvon terveyskeskuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diabeetikkojen hoitotasapaino Paimion Sauvon terveyskeskuksessa 1998 2008"

Transkriptio

1 Diabeetikkojen hoitotasapaino Paimion Sauvon terveyskeskuksessa Terveyskeskuksen diabetesrekisteri mahdollistaa diabeetikkojen hoitotasapainoissa tapahtuneen muutoksen arvioinnin aikajanalla. Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa toteutettiin v.1998 joukkotutkimuksena diabeetikkojen silmänpohjien valokuvaus ja samalla tehtiin diabeetikkojen hoitotilanteen peruskartoitus ja perustettiin diabetesrekisteri, jota ylläpidetään Effican hoitomuotokohtaisina asiakasryhminä. Rekisterissä olevien diabeetikkojen määrä on 10 vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti, mikä johtunee pääosin diagnostiikan parantumisesta ja rekisterin täydentymisestä, mutta myös ylipainon lisääntymisestä. Vuonna 1998 rekisterissä oli 190 diabeetikkoa ja vuonna 2008 jo 670, joista tyypin 1 diabetes 101 henkilöllä ja tyypin 2 diabetes 569 henkilöllä, joista dieettihoitoisia 131, tablettihoitoisia 328, insuliini + tabletti yhdistelmähoidossa 75 ja pelkästään insuliinihoidossa 34. Terveyskeskuksen väestöpohja on noin , joten diabetesrekisterissä on 5,51 % väestöstä. Vuonna 1998 tehtiin diabeetikkojen hoitotilanteen peruskartoitus kyselylomakkeen ja terveydenhoitajan haastattelun avulla. Tutkimuksessa kartoitettiin diabeteksen tyyppi, sairauden kesto, lääkitys, muut sairaudet, muu lääkitys, tupakointitottumukset, painoindeksi, vuosikontrollikokeiden toteutuminen ja laboratoriokokeiden arvot. Lisäksi arvioitiin sairaskertomus-tietojen kirjaamiskäytäntöä. Vuonna 2008 suurin osa vastaavista tiedoista on mahdollista poimia suoraan potilastietojärjestelmästä diabetesrekisterin perusteella. Osa tiedoista tallentuu järjestelmään automaattisesti, kuten laboratoriotutkimusten tulokset, osa on tilastoitava erikseen. 10 vuoden seuranta kertoo hoidon tuloksissa tapahtuneesta muutoksesta Sokeritasapaino, verenpaine ja lipiditasapaino on 10 vuodessa merkittävästi parantunut, mutta ylipaino lisääntynyt. Tyypin 2 diabeetikkojen GHBA1C keskiarvo vuonna 2007 oli 7,1 %. vuosi 1998 vuosi 2008 GHbA1C < 7 % 28 % 65 % GHbA1C > 10 % 9,7 % 2,9 % Systolinen verenpaine alle 73,6 % 86,2 % 160 Systolinen verenpaine alle 58,8 % 140 LDL-Kol < 3,5 mmol/l 59 % 94,1 % LDL-Kol < 2,5 mmol/l 78,2 % Lipidilääkitys 15 % 81 % BMI < % 10 % BMI < 35 9 % 28 % Merja Laine, diabetesvastuulääkäri, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Paimion-Sauvon terveyskeskus

2 Hämeenkyrön kunnan ateriapalvelun ruoan laadun arvioiminen ja kehittäminen Projektin lähtökohdat Hämeenkyrön terveyskeskus ostaa TAYS:n ravitsemusterapeutin työpäivä terveyskeskuksessa palvelua. Ravitsemusterapeutin työnkuva ja tehtävät suunnitellaan puolivuosittain ravitsemusohjausryhmässä. Vuonna 2006 ko. kokouksessa ylilääkäri painotti kotiin kuljetettavan ruoan ravitsemuksellisen laadun merkitystä vanhusten ravitsemuksessa. Päätettiin aloittaa yhteistyö sosiaalipalvelukeskuksen kanssa ateriapalvelun kotiin kuljetettavan ruoan laadun kehittämiseksi. Hämeenkyrön terveyskeskus osti vuodelle 2008 yhden ravitsemusterapeutin työpäivän ateriapalvelun ruoan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Sosiaalijohtaja asetti tavoitteeksi tarkistaa, että vanhuksille tarjottava ruoka on riittävän ravitsevaa. Projekti toteutettiin ateriapalvelun toimittavan yrittäjän, kotipalvelun ja ravitsemus-terapeutin yhteistyönä. Ravitsemusterapeutin työpanos käsitti valmistelutyötä sekä neljä 1,5-2 tunnin yhteistyökokousta. Kehitystarpeet Ateriapalvelun käyttäjille oli tehty asiakastyytyväisyyskysely viimeksi vuonna Palaute oli ollut enimmäkseen positiivista. Joidenkin ateriapalvelun asiakkaiden sekä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun henkilö-kunnan mukaan ruoassa oli kehittämisen tarvetta. Kehitettäviä asioita olivat mm. liha- ja peruna-annoksen koko, salaattien raaka-aineet sekä rakenne ja makkararuokien toistuvuus ruokalistalla. Ravitsemuksellisen laadun arviointimenetelmänä käytettiin soveltuvin osin mm. Suomen Sydänliiton Arkilounas on sydämen asia, Kriteerit aterioiden ravitsemuksellisen laadun arviointiin -opasta. Arvioinnissa havaittiin, että ruoan suolapitoisuus oli joissakin ruoissa huomattavan korkea. Lisäksi kovien piilorasvojen saanti oli runsasta. Projektin tulokset Ruokalistalta vähennettiin makkararuokia ja lisättiin kala-, maksa- ja veriruokia. Sovittiin, että asiakkaille jaettavassa ruokalistassa näkyy myös lisäkesalaatin nimi tai ainakin sen pääraakaaine. Salaatin rakenne sovittiin hienommaksi ja tasalaatuisuuteen sovittiin kiinnitettävän huomiota. Annoksen väreihin sovittiin muutoksia esteettisyyden parantamiseksi. Ateriapalvelun annoskoosta laadittiin tarkat ohjeet, joissa perunan määrää vähennettiin, kypsän lihan tai kalan sekä raakojen ja lämpimien kasvisten määrää nostettiin ja jälkiruokaannosta puuroa lukuun ottamatta pienennettiin. Ruoan rasvan laadun parantamiseksi ja suolansaannin vähentämiseksi sovittiin ruoanvalmistuksessa käytettävät rasvat, kermankaltaiset tuotteet, raaka-aineiden enimmäisrasvapitoisuudet, juustojen, makkaroiden, kokolihaleikkeleiden, puolivalmisteiden sekä raakapakasteiden rasva- ja suolapitoisuuden ylärajat. Sovittiin valmistettavan ruoan suolapitoisuudelle yläraja. Valintakriteerinä ja tavoitetasoina käytettiin pääosin suomalaisia suosituksia ja Arkilounas on sydämen asialla -opasta. Juustojen rasva- ja suolapitoisuudessa sekä leikkelemakkaroiden ja lihaleikkeleiden suolapitoisuudessa asetettiin hiukan väljemmät raja-arvot. Jatkossa sovitaan ateriapalvelun ruoan kohtuullisesta rikastamisesta käyttämällä sovittuja rasvoja sekä kermankaltaisia tuotteita ja perinteisiä ruoanvalmistustapoja kuten rasvasuurustusta kastikkeiden tekemisessä. Ateriapalvelun ruoan laadun kehittäminen parantaa palvelua käyttävien diabeetikkojen ruoan laatua ja ylläpitää hyvää ravitsemustilaa. Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, TAYS, kotipalvelun ohjaaja Arja Salonen, Hämeenkyrön sosiaalipalvelukeskus, yrittäjä Riitta Åkerlind-Lehto, Riitan Lounas- ja Pitopalvelu, Hämeenkyrö. Yhteishenkilö: ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, TAYS, , kirsti.sammallahti(at)pshp.fi

3 Hämeenkyrön terveyskeskuksen vuodeosaston potilasruokailun kehittäminen Lähtökohdat Hämeenkyrön terveyskeskus ostaa TAYS:n Ravitsemusterapeutin työpäivä terveyskeskuksessa palvelua. Ravitsemusterapeutin työnkuva ja tehtävät suunnitellaan puolivuosittain ravitsemusohjausryhmässä. Marraskuussa 2004 ravitsemusohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin Hämeenkyrön terveyskeskuksen vuodeosastolla käytössä olevista potilasruokailun energiatasoista. Tuolloin vuodeosastolla potilasruokailussa oli käytössä annoskoot ja kilokaloria vuorokaudessa. Huonosti syöville potilaille oli tilattavissa energiatiheä 1200 kilokalorin ateriakokonaisuus. Ravintohuolto jakaa keskitetysti potilaiden lounaan ja päivällisen. Aamupalan, välipalan ja iltapalan potilaalle annostelee osaston henkilökunta. Projektin eteneminen Vuosi 2005 Lääkäreille ja osaston henkilökunnalle pidetyissä koulutuksissa tuli esille, että vuodeosastoilla on säännöllisesti potilaita, joiden energiantarve on suurempi kuin 1600 kilokaloria vuorokaudessa. Moniammatillisessa palaverissa päätettiin, että vuodeosaston potilasruokailuun laaditaan kirjalliset annosteluohjeet energiatasoilla 1200, 1600 ja 2150 kilokaloria vuorokaudessa. Lisäksi päätettiin kehittää runsasenerginen (RE) annostaso. Ravitsemusterapeutti, ravitsemispäällikkö ja keittiön henkilökunta aloittivat normaalirakenteisen ruoan annosteluohjeiden suunnittelun syksyllä Vuosi 2006 Suunniteltiin normaalirakenteisen ruoan annosteluohjeet. Järjestettiin kaksi osastokoulutusta potilasruokailun uusista annosteluohjeista. Osastolla 1 henkilökunta laski potilaiden painoindeksejä ja osastolla 2 henkilökunta harjoitteli lisäksi arvioimaan potilaan energiantarvetta. Ravitsemusterapeutti perehtyi osastojen 1 ja 2 potilaiden ravitsemushoidon tarpeisiin. Ravitsemusterapeutti ja keittiön henkilökunta laativat ohjeet kahteen runsasenergiaiseen ruokavalioon (RE 1300 ja RE 2000). Sosemaisen ruokavalion annosteluohjeet laati ravitsemisalan jatkokoulutuksessa oleva keittiön työntekijä. Vuosi 2007 Osastojen koulutuksissa kerrattiin potilaan energiantarpeen arviointia ja potilasruokailun annosteluohjeita. Pienryhmänä toteutetussa osastokoulutuksessa arvioitiin muutamien osaston potilaiden energian tarve, suunniteltiin ravitsemushoito ja ruoan tilaus. Osaston ja keittiön henkilökunta sekä ravitsemusterapeutti viimeistelivät potilasruokailun annosteluohjeita ja sopivat käytännön asioista. Vuosi 2008 Osaston ja keittiön henkilökunnan yhteispalaverissa kerrattiin tilattavissa olevat energiatasot, sovittiin käytettävät tilauslyhenteet (S= 1 200, M = 1 600, L = kcal/vrk) ja tilauskortteihin kirjaamiset. Osastolla opetellaan vähitellen potilaan energiantarpeen arviointiin perustuvaa ruokatilauksen tekemistä ja uusien annosteluohjeiden käyttämistä. Projektin vaikutukset Pitkäaikaispotilaiden painoa seurataan kolmen kuukauden välein. Yöhoitaja laskee potilaiden energiantarpeen, jonka perusteella moduulinvastaavat määrittävät ruokatilauksen annoskoon ja tekevät tilauksen keittiölle. Laitoshuoltajilla on kirjalliset ohjeet ruoan annostelemiseen aamu- ja iltapalalle. Potilasruokailussa tilattavissa olevien energiatasojen lisääminen ja kehittäminen tukee diabeetikkojen saamaa terveysneuvontaa ja ylläpitää iäkkäiden hyvää ravitsemustilaa. Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, TAYS, osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny ja

4 ravitsemispäällikkö Paula-Riitta Mäkinen, Hämeenkyrön terveyskeskus Yhdyshenkilö: ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, TAYS, (03) , kirsti.sammallahti(at)pshp.fi

5 Laadunmittaaminen ja prosessin kehittäminen paransi silmänpohjien kuvausta Tausta Silmänpohjien kuvausta on jo yli 10 vuoden ajan suositeltu käytettäväksi diabeettisen retinopatian seulontaan. Menetelmän avulla löydetään henkilöt, joiden silmänpohjien tila edellyttää fotokoagulaatiohoitoa. Nurmijärven terveyskeskus aloitti diabeetikkojen silmänpohja kuvaukset vuonna Toiminnan uskottiin sujuvan tavoitteiden mukaisesti, kunnes vuonna 2005, kun terveyskeskus liittyi Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoon, totuus paljastui. Vain mittaaminen varmistaa toiminnan laadun Diabeetikot ohjattiin Nurmijärvellä silmänpohjakuvaukseen kansallisten ohjeiden mukaan. Vuonna 2005 todettiin laatumittauksessa, että vain 50 % tyypin 2 diabeetikoista oli kuvattu edeltävän kahden vuoden aikana, joka oli silloin tavoite. Vuonna 2006 oli kuvattu enää 38 % edeltävän kahden vuoden aikana ja 43 % kolmen vuoden aikana. Menetelmät Korjaavat toimenpiteen laadunkehittämisperiaatteiden mukaan Tilanne todettiin huonoksi ja haettiin keinoja sen parantamiseksi. Laadunkehittämisen perusperiaatteita on varmistaminen. Laatuverkoston muilta terveyskeskuksilta opittujen kokemusten mukaan päädyttiin varmistamaan kuvausten toteutuminen parantamalla niiden ajanvarausjärjestelmää, nimeämällä vastuuhenkilö sekä aloittamalla kutsujärjestelmä. Tämä käynnistyi Nurmijärvellä vuonna Tulokset Silmänpohjien kuvaus on lisääntynyt siten, että vuonna 2007 oli tyypin 2 diabeetikoista kuvattu kolmen vuoden aikana 45 % ja vuonna %. Ero muihin terveyskeskuksiin on myös pienentynyt (valtakunnallinen keskiarvon vuonna 2008 oli 70 %). Johtopäätökset Vasta laadunmittaaminen osoitti toiminnan puutteet ja terveyskeskuksessa onkin nyt panostettu hyvään mittaukseen. Varmistaminen, tässä tapauksessa lähinnä kutsujärjestelmä, osoittautui hyväksi välineeksi laadun parantamiseen. Kutsujärjestelmien käyttämistä laajemminkin diabeetikoiden hoidossa tulisi suosia. Se olisi oiva keino mm. huonossa tasapainossa olevien diabeetikoiden poisjääntien ehkäisemiseen. Karri Laine, Mikko Honkasalo, Klas Winell

6 Omahoidon ja potilaiden seurannan järjestelmällinen kehittäminen parantaa hoidon laatua Tausta Useiden tutkimusten mukaan pitkäaikaissairaiden ja -sairauksien tuloksellinen hoito edellyttää ainakin seuraavia perusasioita: potilaiden hoidon ja seurannan prosessit on suunniteltu nimenomaan pitkäaikaisen hoidon näkökulmasta moniammatillisena yhteistyönä, hoidon keskiöön nostetaan potilaan omahoidon tukeminen sekä hyödynnetään sähköisiä asiakastietoja päätöksenteon tuen järjestelmiä. Menetelmät Espoon Omahoito-kehittämishankkeessa on kehitetty potilaan omahoitoa aktiivisesti tukeva hoitomalli, jossa kaikille mainituille osa-alueille on etsitty uusia ratkaisuja. Malli sisältää terveysasemien yhtenäiset toimintakäytännöt pitkäaikaissairauksien (mm. diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaudet) hoidossa. Malli selkiyttää hoitajien ja lääkärien välistä hoitosuunnitelmaan perustuvaa työnjakoa sekä tukee potilasta aktiivisena ja vastuullisena sairautensa hoitajana. Hoitomallin tueksi on kehitetty ryhmätoimintaa ja luotu potilaan omaa arviointia varten lomake, johon pohjaa vastaanotolla käytävä keskustelu omahoidosta. Lisäksi hoitomallista on sähköisessä muodossa kuvaus, joka samalla toimii työntekijöiden yhteistyön tukena ja hoitoa koskevana tietopankkina. Espoon sähköistä Effica-potilastietojärjestelmää on kehitetty toimimaan työntekijöiden yhteisenä työvälineenä hoidon suunnittelussa ja kirjaamisessa. Koko Espoon vastaanottotoiminnan työntekijöitä koskeva koulutus mallin käyttöön sekä vastaanottotiimien keskinäiset sopimukset yhteistyöstä toteutettiin pääosin vuonna Lisäksi keskeiset toiminnan sisältöä ja hoidon laatua kuvaavat muuttujat ovat osa vastaanottojen henkilöstön tulospalkkausperusteita. Tulokset Tehdyn kyselyn mukaan Espoon terveysasemien henkilöstö on sitoutunut hoitomalliin ja pitää sitä hyvänä. Toimintatapojen systemaattisuus on parantanut ja selkiyttänyt potilaiden saamaa palvelua. Hankkeen aikana potilaille tarjottavia omahoidon tukipalveluja on lisätty: terveysasemien omahoitopisteet on yhtenäistetty ja ryhmätoiminta on otettu osaksi potilaiden aktiivista hoitoa. Seuranta-aikana suunnitelmallisten seurantakäyntien määrä on lisääntynyt ja niiden kirjaaminen jäsentynyt. Myös potilaissa on alkanut näkyä muutoksia: terveyskeskuksen hoidossa olevien diabeetikkojen keskimääräinen hoitotasapaino mitattuna HbA1c-tasoilla on parantunut 7,21 %:sta 6,84 %:iin vuosina Johtopäätökset Diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hoidon kehittäminen omahoitoa, hoidon prosesseja sekä näitä tukevia välineitä kehittämällä on mahdollista ja tuloksellista. Malliin liittyvä sähköinen aineisto on vapaasti muiden terveyskeskusten saatavilla sovellettavaksi omaan toimintaan. Tekijät Osmo Saarelma, LL yleislääketieteen erikoislääkäri Anna-Mari Leppäkoski, terveydenhoitaja, projektipäällikkö

7 Arja Jaakkola, osastonhoitaja Tuomo Lehtovuori, ylilääkäri Yhteyshenkilö Osmo Saarelma, terveyskeskuslääkäri, Espoon terveyskeskus, Kilon terveysasema, puhelin (09) , sähköposti telefax (09)

8 Oppimistyylit ja elintapaohjaus Tausta: Oppimistyyli on biologisesti ja kehityksellisesti määräytynyt persoonallisten piirteiden yhdistelmä. Oppimistyylin määrittämisellä tunnistetaan ne olosuhteet, joissa ohjaaminen on todennäköisesti tehokkainta sekä voidaan valita parhaiten oppimista tukevat ja edistävät opetusmenetelmät. Elintapasairauksien ehkäisyn ja hoidon tehostamiseksi tarvitaan tutkimuksia neuvonta- ja ohjausmenetelmien kehittämiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tyypin 2 diabeteksen korkean riskin henkilöiden oppimistyylejä (auditiivinen/kinesteettinen/visuaalinen) sekä niiden yhteyttä sukupuoleen ja koulutukseen. Lisäksi tarkastellaan eri oppimistyylejä tukevien ohjausmenetelmien yhteyttä kuuden kuukauden ravitsemusryhmäohjausprosessin aikana tapahtuneeseen painonmuutokseen. Tutkimus on osa "Aktivoivien ohjausmenetelmien ja etävastaanoton vaikuttavuus ja toteutettavuus tyypin 2 diabeteksen korkean riskin henkilöiden ravitsemusryhmäohjauksessa -hanketta. Tutkimukseen osallistui 74 tyypin 2 korkean riskin henkilöä. Menetelmät: Osallistuneiden oppimistyylit -aineisto kerättiin kyselylomakkeella (vastausprosentti 80, n = 59) lokakuun 2007 ja huhtikuun 2008 välisenä aikana. Tieto eri oppimistyyliä palvelevista ohjausmenetelmistä kerättiin strukturoidun havainnointilomakkeen avulla neljän ensimmäisen ohjauskerran videoiduista tilanteista toukokuussa Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia, ristiintaulukointia sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Tulokset: Tutkittavilla oli useimmiten visuaalinen oppimistyyli. Miehillä oli yhtä usein joko kinesteettinen tai visuaalinen oppimistyyli ja naisilla visuaalinen oppimistyyli. Ammattikurssin käyneillä oli useimmiten kinesteettinen oppimistyyli kun taas ammattikoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneilla visuaalinen oppimistyyli. Ryhmäohjauksessa käytettiin eniten sekä auditiivista että visuaalista oppimistyyliä palvelevia ohjausmenetelmiä. Parhaiten laihtumisessa onnistuvat he, joilla oli auditiivinen tai visuaalinen oppimistyyli. Johtopäätökset: Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että ohjaukseen osallistuvan omaa oppimistyyliä palvelevat ohjausmenetelmät auttavat laihtumaan. Ohjauksessa tulisikin käyttää monimuotoisia ohjausmenetelmiä, jotta jokaiselle ohjaukseen osallistuvalle olisi omaa oppimistyyliä vastaavia ohjausmenetelmiä. Ohjauksessa tulisi tärkeimpiä sisältöjä käsitellä siten, että otettaisiin huomioon kaikki oppimistyylit. Kaisa Anttila, TtM-opiskelja, Maija Alahuhta, THM, Jaana Laitinen, dosentti, vanhempi tutkija Yhdyshenkilö: Maija Alahuhta, Työterveyslaitos, tutkija, , faksi:

9 PARKANON KAUPUNGIN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON POTILASRUOKAILUN KEHITTÄMINEN Lähtökohdat Aloite potilasruokailun kehittämiseen tuli vuonna 2005 vuodeosaston osastonhoitajalta ja henkilökunnalta. He näkivät tarpeelliseksi annosteluohjeiden laatimisen potilasruokailuun. Vuodeosastolla on 42 potilaspaikkaa, joista pitkäaikaispotilaiden osuus on Tavoitteet Potilasruokailun kehittämisessä lähtökohtana oli tarjota potilaille energiatarvettaan vastaavan määrän ruokaa. Projektin tavoitteiksi asetettiin määrittää potilasruokailuun kolme perusenergiatasoa, laatia annosteluohjeet osaston ja keittiön henkilökunnan käyttöön, kouluttaa vuodeosaston henkilökunta potilaiden energiatarpeen arviointiin, ravitsemustilan arviointiin ja seurantaan sekä ruokavaliohoidon toteuttamiseen ja seurantaan. Alusta alkaen pidettiin tärkeänä, että potilasruokailu tukee mm diabeetikkojen saamaa terveysneuvontaa sekä ylläpitää iäkkäiden potilaiden hyvää ravitsemustilaa. Projektin vaiheet vuosina Osaston henkilökuntaa koulutettiin potilaan energiantarpeen arviointiin. Osastolla pidetyn pienryhmäharjoituksen avulla valittiin potilasruokailun annostasot (1400, 1800 ja 2150 kcal/vrk). Ravitsemusterapeutti, emäntä ja keittäjä laativat yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa normaali-rakenteisen ruoan annosteluohjeet. Sähköisen potilaskertomusjärjestelmän käyttöönotto toukokuussa 2006 johti siihen, että annosteluohjeiden ottaminen käyttöön päätettiin siirtää syyskaudelle. Ravitsemusterapeutti ja emäntä laativat yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa sosemaisen ruokavalion annosteluohjeet huhti syyskuussa. Parkanon kaupungin perusturvan ravintohuollon yhdistämisestä tehtiin päätös loppuvuonna Muutoksessa Rauhalan palvelukeskuksen keittiöstä tuli terveyskeskuksen vuodeosaston potilasruoan valmistuskeittiö ja tk:n keittiö muuttui jakelukeittiöksi. Vuoden 2007 alussa Rauhalan palvelukeskuksen ruokalistoja sovellettiin terveyskeskuksen tarpeisiin. Huhtikuussa sovittiin, että annosteluohjeet otetaan käyttöön uusien lautasten ja lasien hankinnan jälkeen. Pitkäaikaispotilaiden puolella sosemaisen ruokavalion annosteluohjeet otettiin käyttöön heinäkuussa Annosteluohjeiden käytöstä osastolla luovuttiin syksyn aikana ilman osastokokouksen tai esimiesten päätöstä. Joidenkin hoitajien näkemyksen mukaan potilaat lihoivat liikaa, eivät jaksaneet syödä arvioidun energiantarpeen mukaisia ruokamääriä eikä potilaita ehditty syöttää. Alkuvuonna 2008 moniammatillinen, ravitsemusohjausryhmän koolle kutsuma, työryhmä päätti ottaa annosteluohjeet uudelleen käyttöön. Päätettiin tarkistaa potilaiden energiantarpeen arvioinnit, lisätä ruoan energiatiheyttä sekä uudistaa sosemaisen ruokavalion annosteluohjeet energiatasoille 1400, 1600 ja 1800 kcal/vrk. Havaintoja projektin toiminnasta Terveyskeskuksessa tapahtui toiminnallisia ja organisatorisia muutoksia, jotka hidastivat projektin etenemistä, mutta pitkäjännitteisellä työllä asiat kuitenkin edistyivät. Vaikka ravitsemushoidon kehittämisen tarve tuli hoitohenkilökunnalta ja kehitystyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä osaston ja keittiön henkilökunnan kanssa, niin käytännön ongelmien ja kiireen keskellä vanhoihin käytäntöihin palaaminen oli valitettavan helppoa. Osastonhoitajan, apulaisosastonhoitajien, ylilääkärin, laitoshoidon johtajan, tk:n emännän, vs. emännän ja palvelukeskuksen emännän sekä ostopalveluna hankitun ravitsemusterapeutin sitoutuminen potilaslähtöisen ravitsemushoidon kehittämiseen on ollut kantava voima projektin etenemisessä.

10 Tekijät: Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, TAYS ja apulaisosastonhoitaja Sari Lähteenmäki, Parkanon terveyskeskus Yhdyshenkilö: Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, PSHP/TAYS, , kirsti.sammallahti(at)pshp.fi

11 POHDITUT HOITOPOLUT JA HYVÄT TIETOLÄHTEET TAKAAVAT HOIDON Tausta Vuosina selvitimme Jyväskylässä perusterveydenhuollon järjestämistä. Silloin todettiin, että kroonisten sairauksien hoitoon tarvitaan omalääkäreiden rinnalle omahoitajia sekä hoitopolut, hoito-ohjeet ja potilasohjeet valtimotautien ehkäisyyn ja diabeteksen hoitoon. Jyväskylä lähti tammikuussa 2006 mukaan Valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoon. Hajanaisia toimintakäytäntöjä lähdettiin yhtenäistämään tavoitteena tasalaatuiset palvelut. Jyväskylä on mukana myös Akateemisessa terveyskeskuksessa kehittämässä diabeteksen hoitoa. Systemaattisen laadun kehittämisen haasteet Väestö, luottamusmiehet ja virkaehtosopimukset priorisoivat palvelujen saatavuutta ja suoritemääriä Laadun mittaaminen yksittäisen lääkärin / hoitajan tasolla on vaikeaa johtuen erilaisista väestöistä Oman työskentelytavan kyseenalaistaminen tuntuu kivuliaalta Laatuun panostaminen työllistää ainakin aluksi Mitä minä hyödyn tästä? Toimenpiteet ja tavoitteet Saadut tulokset - Laatumittaus kahden viikon otantana vuosittain - Hoitosuunnitelmien kirjaamisen tehostaminen ja jäsentäminen - Potilaan haastaminen itsensä hoitamiseen - Hoitoprosessien kehittäminen - Diabetesosaamiskartoitus ja koulutus - Tätä me ei siedetä rajat hälyttimiksi - Hoidon määrätietoinen tehostaminen - Tavoitteiden ja haasteiden palauttaminen mieliin - Hoitosuunnitelmafraasit pohjaksi TIIVISTELMÄ lehdelle - Laaditusta hoitosuunnitelmasta kopio potilaalle mukaan - Yhteiset hoitopolut diabeteksesta ja valtimotaudeista koko taloon - Kokonaisvaltaiset potilaiden kohtaamisen mallit: vuorovaikutustaitojen kehittäminen, motivoiva haastattelu, muutosvaihemalli jne. - Diabeteskoulutusta tarpeenmukaisesti koko henkilöstölle - Tietopankit henkilökunnalle tueksi - Laatumiehen toistuvat sähköpostiviestit lääkäreille - Huonossa hoitotasapainossa olevia kutsuttiin omahoitajan vastaanotolle, potilaiden tunnistus mm. hoitotarvikejakelussa ja reseptejä uusittaessa - GHbA1C- ja LDL- tasojen merkittävä paraneminen diabeetikoilla Avohoidon ylilääkäri Mauri Paajanen Avosairaanhoidon johtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sähköposti:

12 Päivä diabeetikkona -info Taustaa: Diabeetikkolapsen hoito- ja koulupäivät askarruttavat vanhempia ja opettajia. Lasten diabeteksen lisääntyminen näkyy päiväkodeissa ja kouluissa. Tampereen Diabetesyhdistys toteutti toimialueellaan DiaPeli -projektin puitteissa vuonna 2008 Päivä diabeetikkona -infoja koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle, iltapäivätoiminnan ohjaajille sekä MLL:n hoitajille. Tavoitteena oli pelkojen ja ennakkoluulojen hälventäminen ja kertoa diabeetikkolapsen arjesta sekä luoda yhdistyksiä hyödyttävä toimintamalli. Vastaavanlaista ohjausta ja neuvontaa ei ole ollut aiemmin. Menetelmät: Diabeetikkolapsen äiti kertoi diabeetikkolapsen arjesta, johon kuuluvat verensokerin mittaukset, hiilihydraattien laskenta ja insuliinipistokset. Infopisteillä sai tutustua diabetesmateriaaliin, hoitovälineisiin, ensiapuun ja mitata verensokerin sekä harjoitella pistämistä. Tietoa jaettiin hiilihydraattien laskemisesta ja liikunnasta. Infojen sisältö: Mitä diabetes tarkoittaa ja miten sitä hoidetaan? Mitä on huomioitava lapsen päivän aikana ja mitä ongelmatilanteissa tehdään. Ohjausta annettiin mm. ruokailutilanteista, liikuntatunneista, retkistä, matalan ja korkean verensokerin oireista sekä ensiavusta ja koulun ensiapukaapin sisällöstä. Osallistujille jaettiin luentotiivistelmä sekä oppaat diabeetikkolapsen ensiavusta ja liikunnasta. Tulokset: Infot tavoittivat yli 250 lasten parissa työskentelevää. Myös tiedotusvälineet olivat kiinnostuneita infoista. Palaute oli positiivista. Arkipäivän neuvoja ja käytännönläheisyyttä arvostettiin. Materiaalia pidettiin selkeänä. Infot antoivat lisätietoa ja rohkeutta kohdata diabeetikkolapsi. Epävarmuutta ja keskustelua herättivät koulun ja kodin välinen yhteistyö ja vastuut, ensiavun antaminen sekä hiilihydraattien laskeminen. Johtopäätökset: Infoille ja tyypin 1 diabeteksen tietouden lisäämiselle on tarvetta esim. lapsen aloittaessa koulun, vaihtaessa koulua tai henkilökunnan vaihtuessa. Iltapäiväkerhoissa ongelmana on tiedon puute ja tiedon kulku koulun ja kerhon välillä. Diabetesliiton lomaketta Suunnitelma lapsen diabeteksen hoidosta toivottiin työvälineeksi myös päivähoitoon. Kenen tehtävä on viedä infoja lasten parissa työskenteleville lasten vanhempien, diabetesyhdistysten vai kunnan terveydenhuollon? Mistä resurssit ja rahat toimintaan? Haasteena on toimintamallin saaminen diabetesyhdistysten ja muiden potilasjärjestöjen käytännöksi. Tekijät: Pia Nykänen toiminnanjohtaja, Margit Eerola projektipäällikkö ja Outi Viljanen sairaanhoitaja Yhteyshenkilö: Pia Nykänen Tampereen Diabetesyhdistys toiminnanjohtaja gsm fax

13

14 RaPatti -oppimispeli, aktivoiva ryhmäohjausmenetelmä elintapaohjaukseen Tausta: Lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen yleistyessä tarvitaan uusia ohjausmenetelmiä elintapaohjauksen vaikuttavuuden parantamiseksi. Tässä "Aktivoivien ohjausmenetelmien ja etävastaanoton vaikuttavuus ja toteutettavuus tyypin 2 diabeteksen korkean riskin henkilöiden ravitsemusryhmäohjauksessa" -hankkeen osatutkimuksessa tarkastellaan ryhmäohjauksessa käytetyn RaPatti-oppimispelin toimivuutta ohjausmenetelmänä. Pelin tavoitteena on, että pelaajat tulevat tietoiseksi omista elintavoistaan, oppivat soveltamaan teoriatietoa käytäntöön ja ratkaisemaan elintapoihin liittyviä ongelmia. Menetelmät: RaPatti-pelin (Laitinen ym. 2006, pelaamiseen osallistui 74 työikäistä henkilöä ravitsemusterapeutin ryhmäohjauksessa (neljä 1,5 -tunnin ohjauskertaa kahden viikon välein ja viides kerta 6 kk kuluttua). Ryhmiä oli 11, joista 6 lähi- ja 5 etäryhmää (ohjaus videoneuvotteluvälitteisesti). Peliä käytettiin kolmannen ohjauskerran menetelmänä, jolloin teemana oli syömiskäyttäytyminen. Pelaaja etenee pelilaudalla noppaa heittäen ja kerää pisteitä vastaamalla tehtäväkorttien kysymyksiin. Pelaaminen videoitiin. Videotallenteet analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla. Luokittelussa hyödynnettiin tietoa tyypin 2 diabeteksen kehittymistä ehkäisevistä elintavoista. Pelin tavoitteet ja ohjaukseen liittyvä teoriatieto ohjasivat myös luokittelua. Aineistosta laskettiin frekvenssit kunkin asian esiintymisestä. Aineiston analyysissä käytettiin SPSS 16.0 for Windows sovellusta. Tulokset: Peliä pelattiin keskimäärin 35 minuuttia. Pelissä käsiteltiin keskimäärin 29 tehtävää. Liikunnasta keskusteltiin eniten. Noin puolet pelaajista osallistui keskusteluun marjojen ja vihannesten käytöstä, kuitukeskusteluun ja alkoholin käyttöön kolmannes. Ateriarytmi, ateriakoko sekä kiire ruokailun yhteydessä olivat eniten keskustelua herättäneitä syömisenhallintaan liittyviä asioita. Lähes puolet reflektoi vastauksessa omaa tilannettaan. Positiivista palautetta ohjaaja antoi yhteensä 52 kertaa/ryhmä, yleensä se oli "hyvä" - kommentti. Ohjaaja käytti puheenvuoron keskimäärin 45 kertaa, ryhmän jäsenet keskimäärin 18 kertaa. Samaan tehtävään tuli erilaisia vastauksia ryhmien kohdalla, samoin tehtävien herättämä keskustelu vaihteli paljon. Lähi- ja etäryhmän pelaajien välillä ei ollut eroa sisältöjen eikä keskusteluun osallistumisen suhteen. Ohjaajien keskusteluun osallistumistiheydellä ei ollut eroa lähi- ja etäryhmien välillä. Miehet osallistuivat keskusteluun naisia enemmän. Pelaajien mielestä peli oli mielenkiintoinen, havainnollinen ja opettavainen. Heistä oli hyvä, että pelaamiseen liittyi huumoria ja että tehtävät olivat riittävän vaikeita. Pelaajien mielestä tehtävien sisältämät asiat olivat tuttuja, mutta tulivat uudella tavalla esille. Johtopäätökset: Pelissä esiintyi hyvin kaikki tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn olennaiset asiat: ruuan laatu, määrä ja syömisenhallinta sekä liikunta. Peli haastoi ryhmäläiset toimimaan aktiivisesti. Laitinen J, Hannonen H, Mäenpää-Moilanen E, Huurre M, Tammelin T: RaPatti Ratkaisuja pattitilanteisiin. Ohjaajan kirja. Työterveyslaitos Maija Alahuhta, THM, Anja Taanila, professori, Eveliina Korkiakangas, THM, Jaana Laitinen, dosentti, vanhempi tutkija Yhdyshenkilö: Maija Alahuhta, Työterveyslaitos, tutkija, , faksi:

15 Reilusti ylipainoisen leikki-ikäisen (3 6-v.) perheen hoitopolku Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymässä Taustaa Kehityshankkeen tavoitteena oli kuvata reilusti ylipainoisen leikki-ikäisen (3-6v) perheen hoitopolku. Perusteluna olivat pysyvät toiminnan muutokset lastenneuvolatyössä ja yhteistyöverkoston luominen muun perusterveydenhuollon kanssa. Menetelmät Lastenneuvolan terveydenhoitajat kokoontuivat tähtipelaajan johdolla säännöllisesti työstämään tulevaa hoitopolkua. Mallia kehiteltäessä konsultoitiin lastenneuvolan lääkäreitä ja D2D-pelin vastuutyöryhmän vetäjiä ja tehtiin tarvittavia muutoksia. Puolen vuoden kuluttua järjestettiin hoitopolkujen kertauskurssi, jonka tarkoituksena oli varmistaa hoitopolkujen yhteensopivuus. Tulokset: Pääpaino hoitopolussa on vanhempien ohjaamisessa. Kun terveydenhoitaja tapaa ikäkausitarkastuksessa ylipainoisen lapsen, hän ottaa asian puheeksi vanhempien kanssa. Lapselle varataan aika neuvola lääkärille ja annetaan lähete verikokeisiin. Korkean riskin vanhemmat ohjataan omalle lääkärille. Jatkossa n.1-2 kuukauden kuluttua vanhemmat tulevat halutessaan neuvolan terveydenhoitajalle elämäntapaohjaukseen. Puolen vuoden kuluttua ensitapaamisesta kuunnellaan vanhempien kokemuksia ja lapsen paino tarkistetaan. Päätelmät: Hoitopolku on hyvä työväline silloin, kun vanhemmalla ja terveydenhoitajalla nousee huoli lapsen ylipainosta tai lihavuudesta. Yhtenäinen malli ja sovitut käytänteet turvaavat perheille tasavertaiset palvelut. Hoitopolun käytöstä saadut kokemukset ovat rohkaisevia, sillä osa vanhemmista on sitoutunut muuttamaan omia ja lapsen elämäntapoja. On myös vanhempia, jotka eivät ole tiedostaneet muutostarvetta vaan ovat halunneet jäädä harkitsemaan asiaa. Hoitopolkumallin kehittäminen jatkuu edelleen neuvolatyöstä saatujen kokemusten pohjalta. Ylilääkäri Martti Pärnänen D2D hankkeen vastuulääkäri Mirja Pääkkönen Terveydenhoitaja Helena Malinen Riitta Mustonen Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymä

16 RAUMAN TERVEYSKESKUS: Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn prosessikuvaus ja seuranta Tausta Rauman terveyskeskuksen kehittämistyön tarkoituksena on löytää diagnosoimattomat ja ns. esivaiheen tyypin 2 diabeetikot systemaattisella seulonnalla. Tavoitteena on oikealla työnjaolla ja asiakkaiden elämäntapamuutoksiin kannustavalla ohjauksella ehkäistä diabeteksen puhkeamista ja parantaa diabeteksen sekä muiden kansansairauksien hoitoa. Näin on mahdollista estää diabeteksen kalliiden ja elämänlaatua heikentävien lisäsairauksien syntymistä. Menetelmät Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyn prosessikuvaus ja prosessiin kiinnitetyt mittarit mahdollistavat laadukkaan ja tehokkaan asiakaslähtöisen hoitotyön. Asiakkaille tehdään rutiininomaisesti eri terveystarkastuksissa (esim. työterveyshuollossa, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa lasten vanhemmille, naisten joukkotarkastuksissa, ehkäisyneuvolassa) tai muissa hoitokontakteissa (lääkärin ja hoitajan vastaanotot, painonhallintaryhmät jne.) diabeteksen riskipisteiden kartoitus, jolloin riskipisteet kirjataan mittarina potilastietojärjestelmään. Kohonneen sairastumisriskin omaavat (=löydös) asiakkaat ohjataan sairaanhoitovastaanotolle sokerirasitukseen. Tehdyt sokerirasitukset ja niiden tulokset kirjataan potilastietojärjestelmään. Poikkeava sokerirasituskoe (=löydös) kirjataan myös mittarina ja se toimii indikaationa tehostettuun elämäntapakartoitukseen ja diabeteksen ennaltaehkäisyn ohjelmaan. Jokaiselle riskipotilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon määritellään yhdessä tavoitteet. Tulokset Raporttien kehittäminen ja seuranta on oleellinen osa kehittämistyötä ja toiminnan vaikuttavuuden osoittamista. Kuntayhtymän alueella välisenä aikana on tehty riskipistemittauksia 3144 kappaletta. Asiakkaita, joilla on suuri tai hyvin suuri riski sairastua diabetekseen löytyi 366. Sokerirasituksia kohonneen riskin omaaville asiakkaille on tehty 229. Poikkeava sokerirasitus on kirjattu 100 asiakkaalle. Ennaltaehkäisevään diabeteksen ennaltaehkäisyohjelmaan on siten tavoitettu korkean riskiryhmän asiakkaita ja ohjauskäyntejä on toteutettu Tutkimusten mukaan tyypin 2 diabeetikot ovat sekä lukumäärältään että kustannuksiltaan keskeinen ryhmä. Selviä säästöjä saadaan hoidon oikealla kohdentamisella sekä panostamalla tyypin 2 diabeteksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyyn. Arviona on esitetty, että jos 25 % uusista tyypin 2 diabetestapauksista estetään, säästö olisi noin 1,13 milj. / vuosi Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän kokoisella alueella. Terveyden edistäminen on varsin edullista, jos verrataan sairauksien aiheuttamiin kustannuksiin. Johtopäätökset Terveydenhoitohenkilöstön työn vaikuttavuus voidaan osoittaa lyhyellä aikavälillä löydösten määränä, hoitoon ja seurantaan sitoutuneiden määränä, sokerirasituksen normalisoitumisena, painon laskuna ja asiakastyytyväisyytenä ja pitkällä aikavälillä väestötasolla tapahtuneella sairastuvuuden hidastumisena tai vähenemisenä. Tuloksista raportoidaan organisaation johtoryhmälle ja paikalliselle lehdistölle. Tieto ja myönteiset onnistumiset lisäävät raumalaisten osallistumishalukkuutta ja antavat uskoa elämäntapamuutosten aikaansaamiseen. Yhteyshenkilö: Kristiina Kuusio, Kehittämispäällikkö, esh, TtM. Rauman kttky. gsm Tekijät: Kuusio, Kristiina: kehittämispäällikkö, Niemi Marja: johtava lääkäri (Rauman kttky ad , Stakes), Hiltunen Leea: johtava hoitaja, Vertainen-Hiironen Anne: oh, Hakala Sara: sh, Stenberg Marjo: sh

Dehko-päivät ABSTRAKTIKIRJA. Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus. 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki

Dehko-päivät ABSTRAKTIKIRJA. Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus. 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki Dehko-päivät 2011 Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki ABSTRAKTIKIRJA Abstraktikirja Dehko-päivät 2011 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo, Helsinki Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Keskivartalolihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan yleisiä ammattikuljettajien keskuudessa. Tyypin 2 diabetes

Lisätiedot

Alueellinen diabeteshoitomalli

Alueellinen diabeteshoitomalli Alueellinen diabeteshoitomalli Tausta: DILLI-hanke (2006-2008) oli Ylä-Pirkanmaan perusterveydenhuollon diabeteshoidon kehittämishanke, jonka sijoittui D2D-hankkeen varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaan.

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Apteekki mukana insuliinipumppupotilaiden hoidossa

Apteekki mukana insuliinipumppupotilaiden hoidossa Apteekki mukana insuliinipumppupotilaiden hoidossa Tausta ja tavoite: Keväällä 2007 Seinäjoen keskussairaalasta tiedusteltiin, olisiko juuri perustetulla Kauhajoen Nuotti Apteekilla resursseja saattaa

Lisätiedot

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA

RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA RYHMÄOHJAUS TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOIDONOHJAN- NASSA Mia Häkkänen - Tuija Niemi Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) Sitä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi)

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) Margit Ylänen Outi ruokanen Helsingin Sydänpiirin Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy- ja kuntoutusprojekti (MOPPi) loppuraportti Helsingin Sydänpiiri ry. Hjärtdistriktet i Helsingfors rf 1 Helsingin

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000 2010 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Diabeetikon elämänlaadun arviointi

Diabeetikon elämänlaadun arviointi Terveydenhuollon ja diabetesyhdistysten yhteistyön vakiinnuttaminen pysyväksi toimintamuodoksi Diabeetikon elämänlaadun arviointi ADDQoL-mittari ja sen käyttö Suomessa Tuula Lehto Helena Nuutinen DEHKO-raportti

Lisätiedot

1/2005 VOL. 34 HELMIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO. Tyypin 2 diabetes lapsella Diabeetikon kuntoutus Dehko etenee

1/2005 VOL. 34 HELMIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO. Tyypin 2 diabetes lapsella Diabeetikon kuntoutus Dehko etenee 1/2005 VOL. 34 HELMIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Tyypin 2 diabetes lapsella Diabeetikon kuntoutus Dehko etenee Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi Ammattilaisaineistot AINEISTOA MYÖS maahanmuuttajille

Lisätiedot

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti

Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti Perusturvapalvelut Joulukuu 2012 Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke 1.9.2010-31.10.2012 Loppuraportti Kouvolan yhteispäivystys- ja kriisikeskushanke Heidi Uitto Projektipäällikkö 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2005:3. Dehko Outokummun terveyskeskuksessa Väliarvio vuoden 2005 alussa

DEHKO-raportti 2005:3. Dehko Outokummun terveyskeskuksessa Väliarvio vuoden 2005 alussa DEHKO-raportti 2005:3 Dehko Outokummun terveyskeskuksessa Väliarvio vuoden 2005 alussa Outokummun diabetestiimi: Hilkka Tirkkonen, diabetesvastuulääkäri Rauni Mäkisalo, diabeteshoitaja Raija Kokko, sh,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO

SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO SeutuVerto-hanke Loppuraportti 1.5.2005 31.12.2007 Irja Lampinen projektipäällikkö, TtM SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OULUNKAAREN SEUTUKUNTA JA VAALA...

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000 2010 DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000-2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN: 952-5301-10-9 Ulkoasu ja taitto: Aino

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Satu Immonen ja Riikka Kuitunen TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ

HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ HOITOTYÖN YDINTIEDOT SÄHKÖISESSÄ POTILASKERTOMUSJÄRJESTELMÄSSÄ -kehittämisprojekti Kainuussa vuosina 2006 2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke.

pts-hanke pitkään Terveenä Sastamalassa oli valtakunnallisen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeen (PTT) osahanke. 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Hanketiedot... 4 1.1 Tavoitteet... 6 1.2 Kohderyhmä... 6 1.3 Toimintaympäristö... 6 2 Oppimisprosessi... 7 2.1 Projektin lähtökohta... 7 2.1.1 Päätoimijat... 7 2.1.2

Lisätiedot

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen

Omalääkäriopas. Opas omalääkärijärjestelmän. kehittämiseen Omalääkäriopas Opas omalääkärijärjestelmän kehittämiseen KT ja Lääkäriliitto päivittivät oppaan syksyllä 2009. Päivitykset koskevat viittauksia sopimuksiin. ISBN 978-962-213-542-1 päivitetty 2. painos

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot