Liikennepalvelujen turvaaminen maaseudulla edellyttää julkisen rahoituksen, liikenteen järjestämisen ja suunnittelun periaatteiden uudistamista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepalvelujen turvaaminen maaseudulla edellyttää julkisen rahoituksen, liikenteen järjestämisen ja suunnittelun periaatteiden uudistamista."

Transkriptio

1 ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA PIHKA (PIRKANMAAN HENKILÖKULJETUSTEN AVAAMINEN) TOIMINTAMALLIN PILOTOINTI (Liitteeksi hankehakemukseen TEM:lle maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku 2015) 1. TAUSTA Liikennepalvelujen turvaaminen maaseudulla edellyttää julkisen rahoituksen, liikenteen järjestämisen ja suunnittelun periaatteiden uudistamista. Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2014 ns. PIHKA-esiselvitys, jonka tavoitteena oli tarkastella kaikkien yhteiskunnan korvaamien kuljetusten nykyistä yhtenäisemmän suunnittelun ja toteutuksen kustannus- ja palveluvaikutuksia. Tavoitteena oli kehittää valtakunnan tasolla sovellettavia toimintamalleja, joilla voidaan tehostaa yhteiskunnan korvaamia kuljetuksia asiakkaiden kokemaa palvelutasoa heikentämättä. Toimintamalliehdotus sisältää seuraavat olennaisimmat erot nykytilaan: - kaikkien yhteiskunnan korvaamien kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena - kuljetusten suunnittelun maantieteellinen laajuus vaihtuu kunnista laajemmalle alueelle - tietojärjestelmien valtakunnallinen yhteensopivuus tärkeimpien tietojen osalta - säännöllisen joukkoliikenteen käyttö olisi lähtökohtaisesti ilmaista yhteiskunnan korvaamien kuljetusten piiriin kuuluville asiakkaille - yhdistelyä rajoittavien oikeuksien määrittely lainsäädännöllä ja myöntövastuu erikseen koulutetuilla lääkäreillä, terveyden hoidon ammattihenkilöillä ja kunnan kuljetusyhteyshenkilöillä - yksityisautojen ottaminen rajoitetusti järjestelmän osaksi - pienten tavaraerien kuljetusten yhdistely henkilökuljetusten kanssa Uuden toimintamallin toteutuksen vaikutuksia selvitettiin aineistolla, joka sisälsi tiedot Tampereen Logistiikan hoitamista VPL- ja SHL-matkoista (kymmenen kunnan alueella) sekä Tampereen Aluetaksin välittämistä SVL-matkoista maaliskuulta Pelkästään näiden matkojen yhdistäminen keskenään ja noutoajan +/- 5 minuutin jousto vähentää liikennesuoritetta noin 30 % ja kasvattaa yhdisteltyjen matkojen osuuden 17 prosentista 56 prosenttiin matkoista. VPL/SHL- ja SVL-matkojen yhdistelyllä yhteiskunnan kustannukset vähenivät noin 15 %, mikä tarkoittaa Pirkanmaalla vuositasolla noin 4 milj. nykyisistä noin 26 milj. kustannuksista. Suurempia kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa avoimen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetusten kanssa sekä kiireettömien ja säännöllisten terveydenhoitokäyntien alueittaisella aikatauluttamisella. Myös pienten tavaraerien kuljetusta voidaan yhdistellä henkilökuljetusten kanssa.

2 Kaikki PIHKA-selvityksessä haastatellut yhteiskunnan korvaamien kuljetusten parissa työskentelevät toivat selkeästi esiin uudenlaisen toimintamallin tarpeen. Nykyisessä toimintamallissa haasteina ovat toiminnan järjestämisen ja maksamisen hajautuminen eri tahoille siten että kustannukset jakautuvat melko tasaisesti neljän matkatyypin, eli avoimen joukkoliikenteen, sosiaalitoimen, opetustoimen sekä Kela-korvausten kesken. Kokonaiskuva ei hahmotu eri osapuolille. Kokonaisuutta ei johda kukaan. Lisäksi kustannusten alentamiseen kohdistuu paineita väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen edelleen kasvaessa. Kansalaista ei myöskään palvella parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tutkijoiden ehdotus uudeksi toimintamalliksi poistaisi eri maksajatahoista johtuvat raja-aidat kuljetuspalvelujen väliltä ja siirtäisi palveluiden suunnittelu- ja toteutusvastuun nykyistä laajemmalle alueelle. Uuden toimintamallin käyttö tarkoittaisi suurta muutosta nykyisiin käytäntöihin ja kaikkia yksityiskohtia on mahdotonta ennakoida. Käyttöönotto tulisikin tehdä alueellisesti rajoitetun kokeilun kautta tarkempien määrittelyjen mahdollistamiseksi. Nopeimmin alueellisen kokeilun voisi aloittaa SHL/VPL- ja Kela-matkojen yhdistelynä Tampereen Logistiikan ja Kela matkoja välittävän Tampereen Aluetaksin yhteistyönä. Molemmat käyttävät samaa ohjelmistoa kuljetustilausten välittämiseen, joten mahdollisuus matkojen yhdistelyyn pitäisi olla. 2. LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN Pihka-selvityksessä toteutettiin laajan data-aineiston analyysi, mikä havainnollisti kuljetusten yhdistelyn potentiaalin. Hankkeessa selvitettiin nykytilan ongelmat haastatteluin ja ideoitiin uusi toimintamalli laajapohjaisella työpajatyöskentelyllä ja kommentointikierroksella. PIHKAesiselvityksen loppuraportti löytyy Pirkanmaan liiton kotisivulta PIHKA-selvityksen tulokset ovat kiinnostaneet kansallisen tason toimijoita mm. Liikenne- ja viestintäministeriötä, Liikennevirastoa ja Tekesiä. LVM:ssä on ollut valmisteilla kokeilulaki sähköisesti välitettyjen kuljetuspalvelujen kokeilemiseksi. Yhdeksi lain kokeilualueeksi on kaavailtu Pirkanmaata. Tämä toteutuessaan antaisi lisää vapauksia ja uusia mahdollisuuksia myös PIHKApilottikokeiluun. Liikenne- ja viestintäministeriön MaaS (Mobility as a service) ideologialla etsitään keinoja eri kohderyhmien liikkumisen integroimiseksi sekä sähköisten palvelujen ottamiseksi käyttöön liikkumisen ohjauksessa koko maassa. Liikkumisoperaattori hyödyntää usean liikenneoperaattorin aikataulu- ja sijaintitietoja sekä maksurajapintoja. Pilotissa todellisessa liikkumisympäristössä toteutettavat toimet tuovat tietoa ja kokemusta asiakasinformaation tuottamisesta MaaSrajapintaan ja hyödyntävät jatkossa Maas-rakenteita ja taustajärjestelmiä. Pilotissa rakennetaan valmiuksia avata ja tarjota suunniteltuja ja ad hoc -syntyviä kuljetusreittejä hallitusti julkisiksi.

3 Pilotin aikana suunnitellaan PIHKA-selvityksessä syntyneen toimintamallin ja pilotista saatavien kokemusten viemistä käyttöönotettavaksi valtakunnallisella tasolla. Yhteistyökumppaneita jatkossa voivat sote-alueiden ja ministeriöiden ohella olla fiksu kaupunki/älyliikenne - toimijat (INKA, 6aika esim. teknologian kehittämiseen liittyen), sekä maaseutupolitiikan ja älykkään maaseudun toteuttajat. 3. TAVOITE PIHKA-toimintamallin visioima tavoitetilan on, että digitalisaation keinoin ja jokaisen osallistuvan tahon, myös kansalaisen, kustannukset minimoiden pyritään rakentamaan tehokkaampi, laadukkaampi ja myös ympäristöä säästävä toimintamalli. Asiakas pystyy helposti tilaamaan itselleen kuljetuksen kohtuullisen lyhyellä varoitusajalla itselleen parhaiten sopivalla tilaustavalla (matkapuhelin ja nettisovelluksella) saatuaan tiedon erilaisista vaihtoehdoista sekä seuraamaan kuljetuksen saapumista. Asiakas kuljetetaan määränpäähän yhteiskunnan ja asiakkaan kannalta edullisimmalla kuljetuksella asiakkaan tarpeet huomioiden ja riippumatta siitä kuka kuljetuksen maksaa. Kuljetuksen tai omavastuun maksaminen tapahtuu vaivattomasti, eikä siitä aiheudu merkittävästi ylimääräistä työtä kuljettajalle eikä asiakkaalle. Tässä hankkeessa tavoitteena on ensin rakentaa valmius ja sitten pilotoida PIHKA-esiselvityksessä tuotettua toimintamallia, jossa avoimen joukkoliikenteen ja yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten rajapinta on poistettu ja asiakas omine tarpeineen on nostettu keskiöön. Pilotoinnin liikkeellelähtö edellyttää mukaan tulevien eri osapuolten valmiuksien ja reunaehtojen syvällistä selvittelyä. Jos pilotoinnin edellytykset täyttyvät, se toteutetaan useamman kunnan alueella tuottaen näin ratkaisuja maaseutumaisen alueen kuljetushaasteisiin. Pilotissa todennetaan yhdistelyn vaikutukset kustannuksiin, palvelutasoon ja ympäristöön. Vuoden 2015 aikana arvioidaan toimintamallin pilotoimisen mahdollisuudet käymällä läpi kaikki ne asiat, joiden selvittäminen on välttämätöntä, jotta tarpeelliset osapuolet saataisiin mukaan hankkeeseen. Pilotoinnin toteuttamismalli ja vaikutusten arviointi valmistellaan. Tässä suunnitelmassa ei vielä sitouduta mihinkään pilotoinnin toteuttamismalliin, mutta tarkoituksena on, että vuoden 2015 aikana syntyy yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma pilotoinnille, joka käynnistyisi vuoden 2016 alusta. Haemme rahoitusta vuoden 2015 aikana toteutettavalle selvitykselle ja pilotonnin toteuttamissuunnitelman laatimiselle, sekä optiota saada rahoitusta edelleen vuonna 2016 toteutettavalle pilotoinnille. 4. HANKKEEN TOTEUTTAMINEN/TUTKIMUSMENETELMÄT Hankkeeseen osallistuvat hankepartnereina Tampereen kaupungin/tampereen Logistiikan ohella pinta-alaltaan laaja ja useita entisiä kuntakeskuksia käsittävä Sastamalan kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kansaneläkelaitos, taksiorganisaatioita, tutkimuslaitos (TTY/Liikenteen tutkimuskeskus Verne) ja Pirkanmaan liitto. Varsinaiseen pilottivaiheeseen (2016) tulee mukaan muita kuntia Sastamala-Tampere reitin varrelta.

4 Vuoden 2015 aikana selvitettävät asiat liittyvät esimerkiksi henkilöitä koskevaan tietosuojaan, henkilötietojen sähköiseen välittämiseen ja palveluntuottajien (taksit, kuntien omat kuljetukset, avoin liikenne) kannalta olennaisiin reunaehtoihin reittien avaamisessa ja kuljetusten yhdistelemisessä. Reittien yhdistelyperiaatteista ja keskinäisestä kustannusten jaosta sovitaan. Asiakkaiden omavastuita koskevat periaatteet ja asiakkaiden oikeuksiin liittyvät asiat käydään läpi. Selvitetään lainsäädännölliset ja muut esteet. Valmisteluvaihe vaatii runsaasti määrittely- ja sopimusyhteistyötä. Tieto- ja maksujärjestelmien muutostarpeet määritetään. Ohjelmointityön ja testauksen tarve arvioidaan. Järjestelmät on tarkoitus virittää tukemaan kuljetusten yhdistelyä pilottivaiheessa. Optimaalisinta olisi jos tietojärjestelmien muutostyöt voitaisiin toteuttaa jo vuoden 2015 aikana. Tähän varaudutaan myös budjetissa. Tämä tietenkin edellyttää sitä että osapuolet näkevät pilotin käynnistymisen todennäköiseksi vuoden 2016 puolella. Eri osapuolten roolit ja vastuut sovitaan ennen varsinaisen pilotoinnin käynnistymistä. Vuoden 2015 aikana suunnitellaan matkaketjujen muodostaminen pilottialueella, joka kattaa Sastamalan kaupungin alueen kokonaisuudessaan ja runkoreitin Tampereelle TAYS:iin, sekä muiden kuntein alueita matkan varrelta. Sastamalan henkilö- ja tavaraliikenteen nykytila selvitetään. Työpaikka- ja asiointiliikenne ja nuorison liikkuminen otetaan huomioon. Suunnitellaan myös myöhemmässä vaiheessa tapahtuva matkaketjujen hallitusti julkisiksi avaamisen vaiheet. Suunnitellaan matkojen yhdistelyjen tulosten seuranta ja dokumentointi sekä vertailu arvioituihin potentiaaleihin. Huomioidaan myös mahdollisen kokeilulain avaamat mahdollisuudet ja yhteistyö MaaS-rajapinnassa. Tämän selvitysvaiheen tuloksena syntyy yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma pilotoinnin läpiviemiseksi ja vaikutusten mittaamiseksi vuoden 2016 aikana pilottikokeilun alueella. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus laajentaa pilotointia soveltuvin osin jo pilottivaiheessa kattamaan esimerkiksi kaikki Tampereen Logistiikan ohjauksessa olevia kymmentä kuntaa. Toimintamallista kehitetään sellaista, että se on laajennettavissa valtakunnallisesti. Toiveena on, että pilottikokeilu aloitettaisiin vuoden 2016 SHL/VPL- ja Kela-matkojen yhdistelynä Tampereen Logistiikan ja Kela-matkoja välittävän Tampereen aluetaksin yhteistyönä. Molemmat käyttävät samaa ohjelmistoa kuljetustilausten välittämiseen, joten mahdollisuus matkojen yhdistelyyn on olemassa. Kuljetusten yhdistely edellyttää Tampereen Aluetaksin Kela-reittien ja Tampereen Logistiikan hoitamien kuntien VPL/SHL-reittien tekemistä näkyviksi yhteisesti niin, että käytössä on yhteinen reitistö. Jatkossa molemmat tahot näkevät toistensa reitit ja pystyvät yhdistelemään omia tilauksiaan toistensa reitteihin. Kokeilussa avattaisiin Aluetaksin Kela-reitit Tampereen Logistiikan järjestelmään ja vastaavasti Tampereen Logistiikan reitit Aluetaksin järjestelmään siten, että kumpikin voisi yhdistellä omia asiakkaitaan kaikkiin reitteihin. Pilottivaiheessa 2016 toteutettava matkaketjujen muodostamiseen osallistuu Sastamalan kaupungin henkilöstön lisäksi myös muiden mukaan lähtevien kuntien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin/tays:n henkilöstöä sekä kuljetuspalvelujen tuottajia. Liikkumismahdollisuuksien kehittämiseksi tarvitaan nykyistä täsmällisempää ja asiakaslähtöisempää tietoa matkojen tarkoituksista, suuntautumisesta ja ajoittumisesta. Eri kohderyhmille suunnitellaan ja tuotetaan helppoja kännykkä- ja nettisovelluksia palvelujen käyttämiseen. Vapaata kuljetuskapasiteettia voidaan hankkeen aikana tarjota mahdollisuuksien mukaan myös tavaroiden kuljettamiseen.

5 Pilotissa Sastamalassa ja Tampereen reitin varrella voidaan tarjota liikkumismahdollisuuksia siellä, missä järjestetty joukkoliikenne ei palvele, ja edelleen viedä yhteiskunnan järjestämää kuljetustoimintaa kohti avointa joukkoliikennettä. Esimerkiksi Sastamalan asukkaan olisi mahdollista tulla KELA-kyydin mukana Tampereelle tai syrjäisemmän seudun asukkaan on mahdollista tulla koulukyytiautolla kuntakeskukseen asioimaan. Lipputuloilla katetaan osa yhteiskunnan maksettavaksi koituvista välttämättömistä kuljetuskustannuksista. Tämä edellyttää tehokkaita taustajärjestelmiä ja uusia sovelluksia asiakasrajapintaan. Pilotissa voidaan hyödyntää MaaS-, INKA-, 6aika-, SIDI-, ym. alan hankkeiden kehitystä ja toisaalta luodaan pilottialusta näille hankkeille. Pilotissa syntyvää tietoa ja kokemusta asiakasinformaation tuottamisesta voidaan viedä MaaS-rajapintaan. 5. HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA NIIDEN TYÖNJAKO Pirkanmaan liitto on tuen saaja ja hankkeen vastuullinen toteuttaja. Liitto koordinoi kokonaisuutta sekä hoitaa raportoinnin ja rahaliikenteen. Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Kehittämispäällikön arvioitu työpanos 2 htkk/2015. Tampereen Logistiikka/Tampereen kaupunki on mukana hankepartnerina. Tampereen Logistiikka vastaa pilotin kuljetusten ohjauksen teknisestä suunnittelusta, ja tieto- ja maksujärjestelmien muutostarpeiden suunnittelu- ja määrittelytyön juoksuttamisesta. Tampereen Logistiikka hoitaa alkuvaiheen järjestelmäpuutteista aiheutuvan kuljetustenohjauksen manuaalityön. Liikenneinsinöörin, liikennesuunnittelijan ja logistiikkapäällikön omaa työpanosta arvioidaan käytettävän 6 htkk/2015. Kansaneläkelaitos on mukana hankepartnerina. Kela varmistaa mukana olollaan terveydenhuollon kehittämisnäkökulmaa kuljetusten osalta. Kelan hakee valtakunnallisia ratkaisuja ja turvaa olennaisten asioiden eteenpäin viemisen valtakunnan tasolla. Kela antaa asiantuntijatukea hankkeeseen pilotin toteuttamisen kannalta olennaisten selvitettävien asioiden läpikäymiseksi. Kela hoitaa tarpeellista viestinvälitystä STM:n ja LVM:n suuntaan, jotta ministeriöt voi ohjata terveydenhuollon toimintatapoja siten, että se tukisi kustannustehokkaampien kuljetusratkaisujen syntymistä. Hämeen taksi Oy, Tampereen Aluetaksi ja Taksiliitto ovat mukana hankkeessa selvittämässä reittien avaamisen ja matkojen yhdistämisen edellytyksiä. Hankkeeseen osallistumisen edellytyksenä on kuitenkin, että nykyinen lainsäädäntö on voimassa. Taksiorganisaatiot ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä, koska suorakorvausmatkat ovat merkittävä osa hanketta ja taksiala vastaa monesta käytännön tehtävästä, joita hankkeen aikana suunnitellaan. Varmistetaan myös tiedon ja kokemusten välitys muiden kansallisten hankkeiden kanssa, joissa taksiorganisaatiot ovat mukana. Sastamalan kaupunki on partnerina mukana hankkeessa. Sastamala käyttää työpanostaan pilotin toteuttamissuunnitelmaan liittyvän suunnitelmallisen liikenteen suunnitteluun koko Sastamalan kaupungin alueella ja TAYS:iin kulkevan reitin varrella olevien kuntien alueilla. Kaupunki on

6 toteuttanut omalla alueellaan järjestämiensä kuljetusten kokonaistarkastelun maaliskuussa 2015 pohjaksi alueensa kuljetusten uudelleen järjestämiseksi. Sastamalan kaupungista hankkeeseen osallistuu henkilökuntaa logistiikka-asiantuntijan johdolla. Kokeilut sisältävät syöttöliikennettä hajaasutusalueelta taajamaan (koululaiset, Kela-kuljetukset, ikäihmiset, jne.), kuljetukset TAYS:iin eri kulkuvälineillä sekä kiireettömät potilaskuljetukset. Tiedot nykyisistä yhteiskunnan korvaamista, sekä markkinaehtoisista kuljetuksista kootaan yhteen (aikataulut, kapasiteetit, kaikki kunnan järjestämät, myös esim. kotihoidon tarpeet, jne.). Jos kapasiteetti on täysin käytössä arvioidaan, olisiko kapasiteetin kasvattaminen kokonaisuuden kannalta järkevää palvelutason ja koko järjestelmän kustannusten näkökulmasta. Kerätään Kelan kuljetusten tapahtumadataa. Edellä mainitut tiedot analysoidaan ja muutoksen esteet arvioidaan. Sastamalan sisäiset terveydenhuoltopalvelut kytketään aikataulusuunnitteluun. TAYS:n vastaanottoaikoja koskeva aikataulusuunnittelu (esimerkiksi dialyysi ja syöpähoidot) ja kiireettömät potilaskuljetukset kytketään soveltuvin osin mukaan. Osastojen yhteistyöstä aikataulujen ja kulkusuuntien koordinoimisessa saadaan lisähyötyä. Suunnittelun ja pilotoinnin yhteydessä saadaan tietoa mahdollisista muutostarpeista terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmiin, jotta ne tukisivat myös kuljetussuunnittelua. Aktiivinen viestintä ja markkinointi kohdistetaan runkokuljetusreitin varrelle (Sastamala-Tampere). Sastamalan logistiikka-asiantuntijan ja muiden asiantuntijoiden työpanosta arvioidaan käytettävän 4-6 htkk/2015. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/tays:n osastot ja niiden vastaanottoaikojen suunnittelu kytketään pilotin selvitys- ja suunnitteluvaiheeseen. Tämä tapahtuu TAYS:n hallintoylihoitajan johdolla. Varsinaista ensi vuoden pilottivaihetta ajatellen TAYS käy kuluvan vuoden aikana läpi tarvittavat toimintatapojen muutokset samalta suunnaltatulevien asiakkaiden yhteiskuljetusten mahdollistamiseksi,, hoitojen nivoutumisen paluukuljetuksiin ja niiden yhdistelymahdollisuuksiin. Selvitetään mahdollisuus ottaa aikataulusuunnittelussa huomioon Sastamalan sisäisen syöttöliikenteen aikataulut mahdollisten matkaketjujen toteuttamiseksi. TTY:n Liikenteen tutkimuskeskus Verne on hankepartnerina mukana kaikissa hankkeen toimissa ja vaikutusten arvioinnissa tutkimusmenetelmien suunnittelijana ja tutkimuksen toteuttajana. Tähän tehtävään liittyen Verne fasilitoi matkaketjujen muodostamisprosessia ja hoitaa vaikutusten arvioinnin suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin. Verne järjestää tähän liittyvät tilaisuudet, laatii muistiot ja raportit, kerää dataa ja muodostaa johtopäätökset. Verne käyttää Sastamalan matkaketjujen muodostamisen potentiaalin arvioinnissa paikkatietoanalyysin tuloksia maaliskuulta 2014 tai tuoreempia tietoja uuden datan pohjalta. Verne vastaa yhdistelyjen tulosten seurannasta, dokumentoinnista ja vertailusta arvioituihin potentiaaleihin. Vernen arvioitu asiantuntijatyöpanos on 3 htkk/2015.(riittääkö?) Mobisoft Oy ja muuta mahdolliset yritykset toteuttavat ostopalveluna tarvittavat muutokset Mobirouteriin ja Taxibookiin siten että suunnitellut reitit ovat aikatauluineen nähtävillä ja yhdisteltävissä kun pilotointivaihe alkaa. Hankkeen aikana ( ) kehitetään kännykkä- ja nettisovelluksia asiakkaille ostopalveluina tai muutoin toteutettuina.. 6. AIKATAULU

7 Haemme rahoitusta vuodeksi siten, että - kuluvan vuoden aikana toteutetaan pilotin toteuttamissuunnittelu selvityksineen, määrittelyineen, sopimuksineen ja tietojärjestelmien virittämisineen, ja - vuoden 2016 aikana toteutetaan varsinainen pilotointi, joka kattaa reittien avaamisen, matkaketjujen muodostamisen ja reittien avaamisen julkisiksi. Hankkeen valmistelu edellytysten selvittämiseksi ja hankkeen organisoimiseksi on jo käynnistynyt. Työtä on tehty Pirkanmaan liiton vetovastuulla ja muiden osapuolten aktiivisella osallistumisella suunnittelukokouksiin. Varsinaisesti hanke käynnistetään heti, kun rahoituspäätös keväällä saadaan. 7. TULOSTEN JULKAISU- JA HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMA JA MITEN TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN PIHKA-toimintamalliehdotus perustuu siihen, että kaikkien yhteiskunnan korvaamien ja avoimen joukkoliikenteen suunnittelu tapahtuu yhtenä kokonaisuutena. Tämä ajattelu on aivan linjassa LVM:n kuljetusintegraattori -ajattelun kanssa, missä tavoitteena on kuljetusten valtakunnallinen yhteensopivuus tärkeimpien tietojen osalta. Pihka-malli lähtee siitä, että kuljetusten suunnittelun maantieteellinen laajuus vaihtuu kuntatasolta laajemmalle alueelle. Hankkeessa on suunniteltu yhteistyö LVM:n MaaS-rajapintaan siten, että syntyviä kuljetusreittejä voidaan avata hallitusti julkisiksi. Todellisessa liikkumisympäristössä toteutetut toimet tuovat informaatiota Maasrajapintaan ja hyödyntävät jatkossa MaaS-rakenteita ja taustajärjestelmiä. Hankkeeseen kytketään kaikki olennaiset osapuolet. Hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi, tulosten levittämiseksi ja laajemmin hyödyntämiseksi hankkeessa on partnerina mukana tutkimuslaitos, joka tuottaa tarpeelliset analyysit ja laatii raportit ja esittelymateriaalin. Tarkempi julkaisu- ja hyödyntämissuunnitelma syntyy tämän vuoden toteuttamissuunnittelun aikana. 8. OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄ Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin/tampereen Logistiikan, Kansaneläkelaitoksen, Sastamalan kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, taksiorganisaatioiden ja TTY:n Liikenteen tutkimuskeskuksen Vernen edustajat. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua rahoittajan lisäksi myös esimerkiksi LVM:n, STM:n, Livin, Kuntaliiton ja muita mahdollisia asiantuntijoita. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja. 9. HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3.

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3. Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Lähipalvelufoorumi 25.3.2015 Toimintatapojen uudistamisen haasteita Liikkuma-ala innovatiivisten

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö Veijo Notkola Matti Tuusa Mona Särkelä Arviointi- ja koulutusyksikkö 20.4.2011

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Pia Mäkeläinen

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Pia Mäkeläinen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli 1 23.2.2017 Pia Mäkeläinen Asukkaiden osallistuminen lainsäädännön näkökulmasta Maakuntalakiesitys

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu

Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu Saaristoasiain neuvottelukunta 09.11.2016 Eeva Linkama Yhteysalusliikenne Saaristomerellä ja Suomenlahdella 2 Merellisen saariston nykyisen liikennepalvelukonseptin

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen Liikkuminen palveluna Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen 26.1.2015 Liikkumisoperaattoripalvelu Ovelta ovelle -liikkumispalveluoperaattori alueiden välille Tekes käynnistää markkinavuoropuhelun uudenlaiset

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Jatkotyöt KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 -linjaukset viitoittavat tietä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Nuorten ohjaamo matalan kynnyksen asiointipiste Lapin ELO Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä 23.8.2015 Kehittämispäällikkö Tarja

Nuorten ohjaamo matalan kynnyksen asiointipiste Lapin ELO Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä 23.8.2015 Kehittämispäällikkö Tarja Nuorten ohjaamo matalan kynnyksen asiointipiste Lapin ELO Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä 23.8.2015 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Rovaniemen kaupunki 040-3548086 tarja.saarelainen@rovaniemi.fi

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke

Suun terveydenhuollon palveluseteli. Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke Suun terveydenhuollon palveluseteli Anne Nordblad,STM Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 1 8.2.2017 Suu kuntoon -projektissa tuotettiin aihiot uusista toimintamalleista sekä kehitysehdotuksia palvelusetelitoimintaan

Lisätiedot

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Lohjelma iltapäivän avaus Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Seudut Valtakunnallinen Alueellinen Media Rahoittajat Liikenne virasto LVM Lohjelman koordinointi MOTIVA Koordinaation ohjausryhmä

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä

Työsuunnitelma. Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä Työsuunnitelma Pelastustoimi ja varautuminen teemaryhmä 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman sisältö 1. Kokouskäytännöt 2. Teemaryhmän yleiset tehtävät 3. Teemaryhmän tehtävät 4. Valmistelun

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke 7.9.2016 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi 2016 COSS Sisältö Tausta ja tavoite Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Lisätiedot

MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella. Välituloksia

MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella. Välituloksia MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella Välituloksia 28.9.2016 Tausta Mitä pilotissa tavoiteltiin: Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja levittäminen haja-asutusalueen

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) JUHTA 10.5.2016 JulkICT Mistä on kyse? AUTA on kokeiluhanke, jolla etsitään uutta toimimallia asiakkaiden

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA HENKILÖLIIKENNETOIMIJA Mukana Muhos (hakija) Kempele

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot