Liikennepalvelujen turvaaminen maaseudulla edellyttää julkisen rahoituksen, liikenteen järjestämisen ja suunnittelun periaatteiden uudistamista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepalvelujen turvaaminen maaseudulla edellyttää julkisen rahoituksen, liikenteen järjestämisen ja suunnittelun periaatteiden uudistamista."

Transkriptio

1 ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA PIHKA (PIRKANMAAN HENKILÖKULJETUSTEN AVAAMINEN) TOIMINTAMALLIN PILOTOINTI (Liitteeksi hankehakemukseen TEM:lle maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku 2015) 1. TAUSTA Liikennepalvelujen turvaaminen maaseudulla edellyttää julkisen rahoituksen, liikenteen järjestämisen ja suunnittelun periaatteiden uudistamista. Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2014 ns. PIHKA-esiselvitys, jonka tavoitteena oli tarkastella kaikkien yhteiskunnan korvaamien kuljetusten nykyistä yhtenäisemmän suunnittelun ja toteutuksen kustannus- ja palveluvaikutuksia. Tavoitteena oli kehittää valtakunnan tasolla sovellettavia toimintamalleja, joilla voidaan tehostaa yhteiskunnan korvaamia kuljetuksia asiakkaiden kokemaa palvelutasoa heikentämättä. Toimintamalliehdotus sisältää seuraavat olennaisimmat erot nykytilaan: - kaikkien yhteiskunnan korvaamien kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena - kuljetusten suunnittelun maantieteellinen laajuus vaihtuu kunnista laajemmalle alueelle - tietojärjestelmien valtakunnallinen yhteensopivuus tärkeimpien tietojen osalta - säännöllisen joukkoliikenteen käyttö olisi lähtökohtaisesti ilmaista yhteiskunnan korvaamien kuljetusten piiriin kuuluville asiakkaille - yhdistelyä rajoittavien oikeuksien määrittely lainsäädännöllä ja myöntövastuu erikseen koulutetuilla lääkäreillä, terveyden hoidon ammattihenkilöillä ja kunnan kuljetusyhteyshenkilöillä - yksityisautojen ottaminen rajoitetusti järjestelmän osaksi - pienten tavaraerien kuljetusten yhdistely henkilökuljetusten kanssa Uuden toimintamallin toteutuksen vaikutuksia selvitettiin aineistolla, joka sisälsi tiedot Tampereen Logistiikan hoitamista VPL- ja SHL-matkoista (kymmenen kunnan alueella) sekä Tampereen Aluetaksin välittämistä SVL-matkoista maaliskuulta Pelkästään näiden matkojen yhdistäminen keskenään ja noutoajan +/- 5 minuutin jousto vähentää liikennesuoritetta noin 30 % ja kasvattaa yhdisteltyjen matkojen osuuden 17 prosentista 56 prosenttiin matkoista. VPL/SHL- ja SVL-matkojen yhdistelyllä yhteiskunnan kustannukset vähenivät noin 15 %, mikä tarkoittaa Pirkanmaalla vuositasolla noin 4 milj. nykyisistä noin 26 milj. kustannuksista. Suurempia kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa avoimen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetusten kanssa sekä kiireettömien ja säännöllisten terveydenhoitokäyntien alueittaisella aikatauluttamisella. Myös pienten tavaraerien kuljetusta voidaan yhdistellä henkilökuljetusten kanssa.

2 Kaikki PIHKA-selvityksessä haastatellut yhteiskunnan korvaamien kuljetusten parissa työskentelevät toivat selkeästi esiin uudenlaisen toimintamallin tarpeen. Nykyisessä toimintamallissa haasteina ovat toiminnan järjestämisen ja maksamisen hajautuminen eri tahoille siten että kustannukset jakautuvat melko tasaisesti neljän matkatyypin, eli avoimen joukkoliikenteen, sosiaalitoimen, opetustoimen sekä Kela-korvausten kesken. Kokonaiskuva ei hahmotu eri osapuolille. Kokonaisuutta ei johda kukaan. Lisäksi kustannusten alentamiseen kohdistuu paineita väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen edelleen kasvaessa. Kansalaista ei myöskään palvella parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tutkijoiden ehdotus uudeksi toimintamalliksi poistaisi eri maksajatahoista johtuvat raja-aidat kuljetuspalvelujen väliltä ja siirtäisi palveluiden suunnittelu- ja toteutusvastuun nykyistä laajemmalle alueelle. Uuden toimintamallin käyttö tarkoittaisi suurta muutosta nykyisiin käytäntöihin ja kaikkia yksityiskohtia on mahdotonta ennakoida. Käyttöönotto tulisikin tehdä alueellisesti rajoitetun kokeilun kautta tarkempien määrittelyjen mahdollistamiseksi. Nopeimmin alueellisen kokeilun voisi aloittaa SHL/VPL- ja Kela-matkojen yhdistelynä Tampereen Logistiikan ja Kela matkoja välittävän Tampereen Aluetaksin yhteistyönä. Molemmat käyttävät samaa ohjelmistoa kuljetustilausten välittämiseen, joten mahdollisuus matkojen yhdistelyyn pitäisi olla. 2. LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN Pihka-selvityksessä toteutettiin laajan data-aineiston analyysi, mikä havainnollisti kuljetusten yhdistelyn potentiaalin. Hankkeessa selvitettiin nykytilan ongelmat haastatteluin ja ideoitiin uusi toimintamalli laajapohjaisella työpajatyöskentelyllä ja kommentointikierroksella. PIHKAesiselvityksen loppuraportti löytyy Pirkanmaan liiton kotisivulta PIHKA-selvityksen tulokset ovat kiinnostaneet kansallisen tason toimijoita mm. Liikenne- ja viestintäministeriötä, Liikennevirastoa ja Tekesiä. LVM:ssä on ollut valmisteilla kokeilulaki sähköisesti välitettyjen kuljetuspalvelujen kokeilemiseksi. Yhdeksi lain kokeilualueeksi on kaavailtu Pirkanmaata. Tämä toteutuessaan antaisi lisää vapauksia ja uusia mahdollisuuksia myös PIHKApilottikokeiluun. Liikenne- ja viestintäministeriön MaaS (Mobility as a service) ideologialla etsitään keinoja eri kohderyhmien liikkumisen integroimiseksi sekä sähköisten palvelujen ottamiseksi käyttöön liikkumisen ohjauksessa koko maassa. Liikkumisoperaattori hyödyntää usean liikenneoperaattorin aikataulu- ja sijaintitietoja sekä maksurajapintoja. Pilotissa todellisessa liikkumisympäristössä toteutettavat toimet tuovat tietoa ja kokemusta asiakasinformaation tuottamisesta MaaSrajapintaan ja hyödyntävät jatkossa Maas-rakenteita ja taustajärjestelmiä. Pilotissa rakennetaan valmiuksia avata ja tarjota suunniteltuja ja ad hoc -syntyviä kuljetusreittejä hallitusti julkisiksi.

3 Pilotin aikana suunnitellaan PIHKA-selvityksessä syntyneen toimintamallin ja pilotista saatavien kokemusten viemistä käyttöönotettavaksi valtakunnallisella tasolla. Yhteistyökumppaneita jatkossa voivat sote-alueiden ja ministeriöiden ohella olla fiksu kaupunki/älyliikenne - toimijat (INKA, 6aika esim. teknologian kehittämiseen liittyen), sekä maaseutupolitiikan ja älykkään maaseudun toteuttajat. 3. TAVOITE PIHKA-toimintamallin visioima tavoitetilan on, että digitalisaation keinoin ja jokaisen osallistuvan tahon, myös kansalaisen, kustannukset minimoiden pyritään rakentamaan tehokkaampi, laadukkaampi ja myös ympäristöä säästävä toimintamalli. Asiakas pystyy helposti tilaamaan itselleen kuljetuksen kohtuullisen lyhyellä varoitusajalla itselleen parhaiten sopivalla tilaustavalla (matkapuhelin ja nettisovelluksella) saatuaan tiedon erilaisista vaihtoehdoista sekä seuraamaan kuljetuksen saapumista. Asiakas kuljetetaan määränpäähän yhteiskunnan ja asiakkaan kannalta edullisimmalla kuljetuksella asiakkaan tarpeet huomioiden ja riippumatta siitä kuka kuljetuksen maksaa. Kuljetuksen tai omavastuun maksaminen tapahtuu vaivattomasti, eikä siitä aiheudu merkittävästi ylimääräistä työtä kuljettajalle eikä asiakkaalle. Tässä hankkeessa tavoitteena on ensin rakentaa valmius ja sitten pilotoida PIHKA-esiselvityksessä tuotettua toimintamallia, jossa avoimen joukkoliikenteen ja yhteiskunnan korvaamien henkilökuljetusten rajapinta on poistettu ja asiakas omine tarpeineen on nostettu keskiöön. Pilotoinnin liikkeellelähtö edellyttää mukaan tulevien eri osapuolten valmiuksien ja reunaehtojen syvällistä selvittelyä. Jos pilotoinnin edellytykset täyttyvät, se toteutetaan useamman kunnan alueella tuottaen näin ratkaisuja maaseutumaisen alueen kuljetushaasteisiin. Pilotissa todennetaan yhdistelyn vaikutukset kustannuksiin, palvelutasoon ja ympäristöön. Vuoden 2015 aikana arvioidaan toimintamallin pilotoimisen mahdollisuudet käymällä läpi kaikki ne asiat, joiden selvittäminen on välttämätöntä, jotta tarpeelliset osapuolet saataisiin mukaan hankkeeseen. Pilotoinnin toteuttamismalli ja vaikutusten arviointi valmistellaan. Tässä suunnitelmassa ei vielä sitouduta mihinkään pilotoinnin toteuttamismalliin, mutta tarkoituksena on, että vuoden 2015 aikana syntyy yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma pilotoinnille, joka käynnistyisi vuoden 2016 alusta. Haemme rahoitusta vuoden 2015 aikana toteutettavalle selvitykselle ja pilotonnin toteuttamissuunnitelman laatimiselle, sekä optiota saada rahoitusta edelleen vuonna 2016 toteutettavalle pilotoinnille. 4. HANKKEEN TOTEUTTAMINEN/TUTKIMUSMENETELMÄT Hankkeeseen osallistuvat hankepartnereina Tampereen kaupungin/tampereen Logistiikan ohella pinta-alaltaan laaja ja useita entisiä kuntakeskuksia käsittävä Sastamalan kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kansaneläkelaitos, taksiorganisaatioita, tutkimuslaitos (TTY/Liikenteen tutkimuskeskus Verne) ja Pirkanmaan liitto. Varsinaiseen pilottivaiheeseen (2016) tulee mukaan muita kuntia Sastamala-Tampere reitin varrelta.

4 Vuoden 2015 aikana selvitettävät asiat liittyvät esimerkiksi henkilöitä koskevaan tietosuojaan, henkilötietojen sähköiseen välittämiseen ja palveluntuottajien (taksit, kuntien omat kuljetukset, avoin liikenne) kannalta olennaisiin reunaehtoihin reittien avaamisessa ja kuljetusten yhdistelemisessä. Reittien yhdistelyperiaatteista ja keskinäisestä kustannusten jaosta sovitaan. Asiakkaiden omavastuita koskevat periaatteet ja asiakkaiden oikeuksiin liittyvät asiat käydään läpi. Selvitetään lainsäädännölliset ja muut esteet. Valmisteluvaihe vaatii runsaasti määrittely- ja sopimusyhteistyötä. Tieto- ja maksujärjestelmien muutostarpeet määritetään. Ohjelmointityön ja testauksen tarve arvioidaan. Järjestelmät on tarkoitus virittää tukemaan kuljetusten yhdistelyä pilottivaiheessa. Optimaalisinta olisi jos tietojärjestelmien muutostyöt voitaisiin toteuttaa jo vuoden 2015 aikana. Tähän varaudutaan myös budjetissa. Tämä tietenkin edellyttää sitä että osapuolet näkevät pilotin käynnistymisen todennäköiseksi vuoden 2016 puolella. Eri osapuolten roolit ja vastuut sovitaan ennen varsinaisen pilotoinnin käynnistymistä. Vuoden 2015 aikana suunnitellaan matkaketjujen muodostaminen pilottialueella, joka kattaa Sastamalan kaupungin alueen kokonaisuudessaan ja runkoreitin Tampereelle TAYS:iin, sekä muiden kuntein alueita matkan varrelta. Sastamalan henkilö- ja tavaraliikenteen nykytila selvitetään. Työpaikka- ja asiointiliikenne ja nuorison liikkuminen otetaan huomioon. Suunnitellaan myös myöhemmässä vaiheessa tapahtuva matkaketjujen hallitusti julkisiksi avaamisen vaiheet. Suunnitellaan matkojen yhdistelyjen tulosten seuranta ja dokumentointi sekä vertailu arvioituihin potentiaaleihin. Huomioidaan myös mahdollisen kokeilulain avaamat mahdollisuudet ja yhteistyö MaaS-rajapinnassa. Tämän selvitysvaiheen tuloksena syntyy yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma pilotoinnin läpiviemiseksi ja vaikutusten mittaamiseksi vuoden 2016 aikana pilottikokeilun alueella. Suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus laajentaa pilotointia soveltuvin osin jo pilottivaiheessa kattamaan esimerkiksi kaikki Tampereen Logistiikan ohjauksessa olevia kymmentä kuntaa. Toimintamallista kehitetään sellaista, että se on laajennettavissa valtakunnallisesti. Toiveena on, että pilottikokeilu aloitettaisiin vuoden 2016 SHL/VPL- ja Kela-matkojen yhdistelynä Tampereen Logistiikan ja Kela-matkoja välittävän Tampereen aluetaksin yhteistyönä. Molemmat käyttävät samaa ohjelmistoa kuljetustilausten välittämiseen, joten mahdollisuus matkojen yhdistelyyn on olemassa. Kuljetusten yhdistely edellyttää Tampereen Aluetaksin Kela-reittien ja Tampereen Logistiikan hoitamien kuntien VPL/SHL-reittien tekemistä näkyviksi yhteisesti niin, että käytössä on yhteinen reitistö. Jatkossa molemmat tahot näkevät toistensa reitit ja pystyvät yhdistelemään omia tilauksiaan toistensa reitteihin. Kokeilussa avattaisiin Aluetaksin Kela-reitit Tampereen Logistiikan järjestelmään ja vastaavasti Tampereen Logistiikan reitit Aluetaksin järjestelmään siten, että kumpikin voisi yhdistellä omia asiakkaitaan kaikkiin reitteihin. Pilottivaiheessa 2016 toteutettava matkaketjujen muodostamiseen osallistuu Sastamalan kaupungin henkilöstön lisäksi myös muiden mukaan lähtevien kuntien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin/tays:n henkilöstöä sekä kuljetuspalvelujen tuottajia. Liikkumismahdollisuuksien kehittämiseksi tarvitaan nykyistä täsmällisempää ja asiakaslähtöisempää tietoa matkojen tarkoituksista, suuntautumisesta ja ajoittumisesta. Eri kohderyhmille suunnitellaan ja tuotetaan helppoja kännykkä- ja nettisovelluksia palvelujen käyttämiseen. Vapaata kuljetuskapasiteettia voidaan hankkeen aikana tarjota mahdollisuuksien mukaan myös tavaroiden kuljettamiseen.

5 Pilotissa Sastamalassa ja Tampereen reitin varrella voidaan tarjota liikkumismahdollisuuksia siellä, missä järjestetty joukkoliikenne ei palvele, ja edelleen viedä yhteiskunnan järjestämää kuljetustoimintaa kohti avointa joukkoliikennettä. Esimerkiksi Sastamalan asukkaan olisi mahdollista tulla KELA-kyydin mukana Tampereelle tai syrjäisemmän seudun asukkaan on mahdollista tulla koulukyytiautolla kuntakeskukseen asioimaan. Lipputuloilla katetaan osa yhteiskunnan maksettavaksi koituvista välttämättömistä kuljetuskustannuksista. Tämä edellyttää tehokkaita taustajärjestelmiä ja uusia sovelluksia asiakasrajapintaan. Pilotissa voidaan hyödyntää MaaS-, INKA-, 6aika-, SIDI-, ym. alan hankkeiden kehitystä ja toisaalta luodaan pilottialusta näille hankkeille. Pilotissa syntyvää tietoa ja kokemusta asiakasinformaation tuottamisesta voidaan viedä MaaS-rajapintaan. 5. HANKKEEN TOTEUTTAJAT JA NIIDEN TYÖNJAKO Pirkanmaan liitto on tuen saaja ja hankkeen vastuullinen toteuttaja. Liitto koordinoi kokonaisuutta sekä hoitaa raportoinnin ja rahaliikenteen. Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja toimii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Kehittämispäällikön arvioitu työpanos 2 htkk/2015. Tampereen Logistiikka/Tampereen kaupunki on mukana hankepartnerina. Tampereen Logistiikka vastaa pilotin kuljetusten ohjauksen teknisestä suunnittelusta, ja tieto- ja maksujärjestelmien muutostarpeiden suunnittelu- ja määrittelytyön juoksuttamisesta. Tampereen Logistiikka hoitaa alkuvaiheen järjestelmäpuutteista aiheutuvan kuljetustenohjauksen manuaalityön. Liikenneinsinöörin, liikennesuunnittelijan ja logistiikkapäällikön omaa työpanosta arvioidaan käytettävän 6 htkk/2015. Kansaneläkelaitos on mukana hankepartnerina. Kela varmistaa mukana olollaan terveydenhuollon kehittämisnäkökulmaa kuljetusten osalta. Kelan hakee valtakunnallisia ratkaisuja ja turvaa olennaisten asioiden eteenpäin viemisen valtakunnan tasolla. Kela antaa asiantuntijatukea hankkeeseen pilotin toteuttamisen kannalta olennaisten selvitettävien asioiden läpikäymiseksi. Kela hoitaa tarpeellista viestinvälitystä STM:n ja LVM:n suuntaan, jotta ministeriöt voi ohjata terveydenhuollon toimintatapoja siten, että se tukisi kustannustehokkaampien kuljetusratkaisujen syntymistä. Hämeen taksi Oy, Tampereen Aluetaksi ja Taksiliitto ovat mukana hankkeessa selvittämässä reittien avaamisen ja matkojen yhdistämisen edellytyksiä. Hankkeeseen osallistumisen edellytyksenä on kuitenkin, että nykyinen lainsäädäntö on voimassa. Taksiorganisaatiot ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä, koska suorakorvausmatkat ovat merkittävä osa hanketta ja taksiala vastaa monesta käytännön tehtävästä, joita hankkeen aikana suunnitellaan. Varmistetaan myös tiedon ja kokemusten välitys muiden kansallisten hankkeiden kanssa, joissa taksiorganisaatiot ovat mukana. Sastamalan kaupunki on partnerina mukana hankkeessa. Sastamala käyttää työpanostaan pilotin toteuttamissuunnitelmaan liittyvän suunnitelmallisen liikenteen suunnitteluun koko Sastamalan kaupungin alueella ja TAYS:iin kulkevan reitin varrella olevien kuntien alueilla. Kaupunki on

6 toteuttanut omalla alueellaan järjestämiensä kuljetusten kokonaistarkastelun maaliskuussa 2015 pohjaksi alueensa kuljetusten uudelleen järjestämiseksi. Sastamalan kaupungista hankkeeseen osallistuu henkilökuntaa logistiikka-asiantuntijan johdolla. Kokeilut sisältävät syöttöliikennettä hajaasutusalueelta taajamaan (koululaiset, Kela-kuljetukset, ikäihmiset, jne.), kuljetukset TAYS:iin eri kulkuvälineillä sekä kiireettömät potilaskuljetukset. Tiedot nykyisistä yhteiskunnan korvaamista, sekä markkinaehtoisista kuljetuksista kootaan yhteen (aikataulut, kapasiteetit, kaikki kunnan järjestämät, myös esim. kotihoidon tarpeet, jne.). Jos kapasiteetti on täysin käytössä arvioidaan, olisiko kapasiteetin kasvattaminen kokonaisuuden kannalta järkevää palvelutason ja koko järjestelmän kustannusten näkökulmasta. Kerätään Kelan kuljetusten tapahtumadataa. Edellä mainitut tiedot analysoidaan ja muutoksen esteet arvioidaan. Sastamalan sisäiset terveydenhuoltopalvelut kytketään aikataulusuunnitteluun. TAYS:n vastaanottoaikoja koskeva aikataulusuunnittelu (esimerkiksi dialyysi ja syöpähoidot) ja kiireettömät potilaskuljetukset kytketään soveltuvin osin mukaan. Osastojen yhteistyöstä aikataulujen ja kulkusuuntien koordinoimisessa saadaan lisähyötyä. Suunnittelun ja pilotoinnin yhteydessä saadaan tietoa mahdollisista muutostarpeista terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmiin, jotta ne tukisivat myös kuljetussuunnittelua. Aktiivinen viestintä ja markkinointi kohdistetaan runkokuljetusreitin varrelle (Sastamala-Tampere). Sastamalan logistiikka-asiantuntijan ja muiden asiantuntijoiden työpanosta arvioidaan käytettävän 4-6 htkk/2015. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/tays:n osastot ja niiden vastaanottoaikojen suunnittelu kytketään pilotin selvitys- ja suunnitteluvaiheeseen. Tämä tapahtuu TAYS:n hallintoylihoitajan johdolla. Varsinaista ensi vuoden pilottivaihetta ajatellen TAYS käy kuluvan vuoden aikana läpi tarvittavat toimintatapojen muutokset samalta suunnaltatulevien asiakkaiden yhteiskuljetusten mahdollistamiseksi,, hoitojen nivoutumisen paluukuljetuksiin ja niiden yhdistelymahdollisuuksiin. Selvitetään mahdollisuus ottaa aikataulusuunnittelussa huomioon Sastamalan sisäisen syöttöliikenteen aikataulut mahdollisten matkaketjujen toteuttamiseksi. TTY:n Liikenteen tutkimuskeskus Verne on hankepartnerina mukana kaikissa hankkeen toimissa ja vaikutusten arvioinnissa tutkimusmenetelmien suunnittelijana ja tutkimuksen toteuttajana. Tähän tehtävään liittyen Verne fasilitoi matkaketjujen muodostamisprosessia ja hoitaa vaikutusten arvioinnin suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin. Verne järjestää tähän liittyvät tilaisuudet, laatii muistiot ja raportit, kerää dataa ja muodostaa johtopäätökset. Verne käyttää Sastamalan matkaketjujen muodostamisen potentiaalin arvioinnissa paikkatietoanalyysin tuloksia maaliskuulta 2014 tai tuoreempia tietoja uuden datan pohjalta. Verne vastaa yhdistelyjen tulosten seurannasta, dokumentoinnista ja vertailusta arvioituihin potentiaaleihin. Vernen arvioitu asiantuntijatyöpanos on 3 htkk/2015.(riittääkö?) Mobisoft Oy ja muuta mahdolliset yritykset toteuttavat ostopalveluna tarvittavat muutokset Mobirouteriin ja Taxibookiin siten että suunnitellut reitit ovat aikatauluineen nähtävillä ja yhdisteltävissä kun pilotointivaihe alkaa. Hankkeen aikana ( ) kehitetään kännykkä- ja nettisovelluksia asiakkaille ostopalveluina tai muutoin toteutettuina.. 6. AIKATAULU

7 Haemme rahoitusta vuodeksi siten, että - kuluvan vuoden aikana toteutetaan pilotin toteuttamissuunnittelu selvityksineen, määrittelyineen, sopimuksineen ja tietojärjestelmien virittämisineen, ja - vuoden 2016 aikana toteutetaan varsinainen pilotointi, joka kattaa reittien avaamisen, matkaketjujen muodostamisen ja reittien avaamisen julkisiksi. Hankkeen valmistelu edellytysten selvittämiseksi ja hankkeen organisoimiseksi on jo käynnistynyt. Työtä on tehty Pirkanmaan liiton vetovastuulla ja muiden osapuolten aktiivisella osallistumisella suunnittelukokouksiin. Varsinaisesti hanke käynnistetään heti, kun rahoituspäätös keväällä saadaan. 7. TULOSTEN JULKAISU- JA HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMA JA MITEN TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN PIHKA-toimintamalliehdotus perustuu siihen, että kaikkien yhteiskunnan korvaamien ja avoimen joukkoliikenteen suunnittelu tapahtuu yhtenä kokonaisuutena. Tämä ajattelu on aivan linjassa LVM:n kuljetusintegraattori -ajattelun kanssa, missä tavoitteena on kuljetusten valtakunnallinen yhteensopivuus tärkeimpien tietojen osalta. Pihka-malli lähtee siitä, että kuljetusten suunnittelun maantieteellinen laajuus vaihtuu kuntatasolta laajemmalle alueelle. Hankkeessa on suunniteltu yhteistyö LVM:n MaaS-rajapintaan siten, että syntyviä kuljetusreittejä voidaan avata hallitusti julkisiksi. Todellisessa liikkumisympäristössä toteutetut toimet tuovat informaatiota Maasrajapintaan ja hyödyntävät jatkossa MaaS-rakenteita ja taustajärjestelmiä. Hankkeeseen kytketään kaikki olennaiset osapuolet. Hankkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi, tulosten levittämiseksi ja laajemmin hyödyntämiseksi hankkeessa on partnerina mukana tutkimuslaitos, joka tuottaa tarpeelliset analyysit ja laatii raportit ja esittelymateriaalin. Tarkempi julkaisu- ja hyödyntämissuunnitelma syntyy tämän vuoden toteuttamissuunnittelun aikana. 8. OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄ Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin/tampereen Logistiikan, Kansaneläkelaitoksen, Sastamalan kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, taksiorganisaatioiden ja TTY:n Liikenteen tutkimuskeskuksen Vernen edustajat. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua rahoittajan lisäksi myös esimerkiksi LVM:n, STM:n, Livin, Kuntaliiton ja muita mahdollisia asiantuntijoita. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja. 9. HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari

Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari Henkilökuljetusuudistus Osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa Henkilökuljetuksia

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Mikkeli 29.10.2014 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Tavoite Yhteiskunnan

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service Mobility as a Service Suomesta älyliikenteen innovaatioalusta Suomeen kehitetään maailman ensimmäinen avoin innovaatioalusta liikkumisen palveluille. Tekes kokoaa -yhteisön, johon mukaan tulevien yritysten

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa

Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa Suorakorvausmenettelyn toteuttaminen sähköisesti Kelan korvaamissa taksimatkoissa TAUSTAA SÄHKÖISELLE SUORAKORVAUSMENETTELYLLE Matkakorvaukset kasvavat noin 10 % vuodessa Väestön ikääntyminen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana. Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Tutkimushankkeen esittely Kaisa Kurkela, Tampereen yliopisto Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistaja

Lisätiedot

Taksimatkojen suorakorvaus. Helmikuu 2012

Taksimatkojen suorakorvaus. Helmikuu 2012 Taksimatkojen suorakorvaus Helmikuu 2012 Kelan taksimatkat 2011 Taksimatkoja 3,2 milj. kpl Kustannukset 176 milj. euroa Noin 8000 taksiyrittäjällä oli valtakirjasopimus Kelan kanssa yli 4000 taksia on

Lisätiedot

Liikkumisen tuki. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Riitta Hakoma

Liikkumisen tuki. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Riitta Hakoma Liikkumisen tuki Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Liikkumisen tuki pilotti, miksi? Asiakkaiden tarve joustavampaan ja yksilöllisempään liikkumisen tukeen Liikkumisen tuen /kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy -tutkimushanke Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteessä Kyseessä on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Haasteet Kunnan tarjoama palvelutaso on alhainen Mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työ- opiskelu- ja asiointimatkoihin ovat pienet Harrastuksiin

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Ryhmähanke: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä-

Lisätiedot

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3.

Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja. Lähipalvelufoorumi 25.3. Luovuudella kuntalaisten hyvinvointia laadukkaasti ja tuloksellisesti Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Lähipalvelufoorumi 25.3.2015 Toimintatapojen uudistamisen haasteita Liikkuma-ala innovatiivisten

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen Liikkuminen palveluna Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen 26.1.2015 Liikkumisoperaattoripalvelu Ovelta ovelle -liikkumispalveluoperaattori alueiden välille Tekes käynnistää markkinavuoropuhelun uudenlaiset

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö Veijo Notkola Matti Tuusa Mona Särkelä Arviointi- ja koulutusyksikkö 20.4.2011

Lisätiedot

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Tykelin verkostoitumistilaisuus 4.9.2012, Anna Ruskovaara, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Jotain

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

1. Perinteisen joukkoliikenteen ja julkisesti tuetun henkilöliikenteen entistä tiiviimpi integrointi

1. Perinteisen joukkoliikenteen ja julkisesti tuetun henkilöliikenteen entistä tiiviimpi integrointi Tekninen lautakunta 261 07.08.2013 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle selvitysmies Paajasen selvityksestä julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittämisestä

Lisätiedot

Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu

Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu Merellisen saariston liikennepalveluja kehittävä kokeilu Saaristoasiain neuvottelukunta 09.11.2016 Eeva Linkama Yhteysalusliikenne Saaristomerellä ja Suomenlahdella 2 Merellisen saariston nykyisen liikennepalvelukonseptin

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Uuteen Saloon sopiva taloudellinen ja kevyt liikenne- ja kuljetusjärjestelmä

Uuteen Saloon sopiva taloudellinen ja kevyt liikenne- ja kuljetusjärjestelmä Uuteen Saloon sopiva taloudellinen ja kevyt liikenne- ja kuljetusjärjestelmä Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo Uuden Salon taajamarakenne Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo Mittakaavaa 2200 km2 54 000 asukasta

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service

Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Liikenne palveluna Mobility-as-a-service Sähköisen liikenteen foorumi Dipoli, 14.5.2014 Raine Hermans Tekes Paneelikeskustelun ja työpajan tavoitteet 1. Mobility as a Service ajattelun syventäminen 2.

Lisätiedot

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella. Välituloksia

MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella. Välituloksia MAASeutu-pilotti Forssan seudulla - Liikkuminen palveluna hajaasutusalueella Välituloksia 28.9.2016 Tausta Mitä pilotissa tavoiteltiin: Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja levittäminen haja-asutusalueen

Lisätiedot

Hallitus 109 20.08.2013

Hallitus 109 20.08.2013 Hallitus 109 20.08.2013 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE SELVITYSMIES PAAJASEN SELVITYKSESTÄ, JOKA KOSKEE JULKISIN VAROIN TOTEUTETTUJEN HENKILÖKULJETUSTEN UUDISTAMISTA 243/00.02.020/2012 Hallitus

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.- 29.10.2014 Silja Siltala liikenneinsinööri Kuntien tehtävät henkilökuljetuksissa Kunnilla on lakisääteisiä

Lisätiedot

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Paikallistasolla kuntakokeilu auttaa määrittelemään alueen vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

RATKAISUJA CITYLOGISTIIKAN ONGELMIIN EUROOPPALAISIA KOKEMUKSIA

RATKAISUJA CITYLOGISTIIKAN ONGELMIIN EUROOPPALAISIA KOKEMUKSIA Prof. Jarkko Rantala RATKAISUJA CITYLOGISTIIKAN ONGELMIIN EUROOPPALAISIA KOKEMUKSIA 24.3.2014, Citylogistiikkaseminaari, Helsinki Tuemme ja edistämme kestävän ja älykkään liikennejärjestelmän kehittämistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot