Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös , 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös 15.6.2015, 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 PL Saarijärvi Markkinaoikeus PL HELSINKI Asia Vastine valitukseen Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös , 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien hankinnasta Valittaja Suomen Vuokrakopit Oy, Raisio, co Asianajaja Jarkko Männistö, Kutomonkuja 2 B 1, Forssa Vastine vaatii, että Suomen Vuokrakopit Oy:n valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta ja toissijaisesti vaatimukset asiassa perusteettomina hylätään Perustelut 1 Valituksen tutkimatta jättäminen Hankintalain esitöissä (HE 50/2006, s ) tahoksi, jota asia koskee, on katsottu sellainen henkilö, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn Hankintalain esitöissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä on päätöksessä mainituin perustein toteuttanut hankinnan suorahankintana Ennen hankintaan ryhtymistä on toteutettu tekninen markkinakartoitus, jonka perusteella on asetettu tekniset ja suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset Suomen vuokrakopit Oy ja sen markkinoille tarjoamat tuotteet eivät täytä näitä vaatimuksia Jo tietopyyntövaiheessa vuokra-ajaksi ajateltiin joko viittä vuotta tai mahdollisesti jopa pitempää ajanjaksoa Tilaelementtikoulu nähtiin mahdollisesti osana pysyvästi toteutettavaa aluekoulua Rakennustekniset vaatimukset asetettiin tämän mukaisesti Yli viiden vuoden vuokrakäyttö edellyttää pysyvää rakennuslupaa Tällöin rakennuksen tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset uutta pysyvää rakennusta koskevat vaatimukset mm energiankulutusta ja lämmöneristeiden riittävyyttä osalta Suomen vuokrakoppien tarjouksen tuote ei täytä em vaatimuksia Saarijärven kaupungilla on aikaisempia huonoja kokemuksia teräsrunkoisista väistötiloista ja yhtenä vähimmäisvaatimuksena oli puurunkoinen rakennus Suomen Vuokrakopit Oy:n tarjouksesta sekä sen yhteistyökumppanin Touax Groupin yritystiedoista käy ilmi, että kaikki Suomen Vuokrakopit Oy:n tarjoamat ratkaisut ovat te-

2 Sivu 2 / 8 räsrakenteisia Näin kyseinen yritys ei olisi avoimessa kilpailutuksessa voinut osallistua tarjouskilpailuun eikä sillä olisi ollut mahdollisuutta saada omaa tarjoustaan hyväksytyksi Sitä ei ole pidettävä sellaisena tahona, jota asia koskee 2 Valituksen hylkääminen 21 Hankintaprosessin toteutuminen (Valituksen kohdat 6-9) Valituksessa esitetty tapahtumankuvaus ei vastaa kunnan päätöksentekoprosessia ja siihen johtaneita syitä Osittain valituksessa on siteerattu virheellisesti liiteaineistoa Kaikkien kyläkoulujen rakennuksiin tehtiin syksyllä 2014 kaupungin palvelustrategian päivitystä ja palveluverkon arviointia varten kuntoarviot ja niiden pohjalta rakenteellisista riskirakenteista tarkemmat kuntotutkimukset Tarkoituksena oli ennen toimipisteverkkoa koskevaa päätöksentekoa selvittää kunkin koulun kuntoarvion pohjalta mahdollisten riskirakenteiden kunto ja tarkempi korjaustarve Kuntoarviot ja kuntotutkimukset valmistuivat 1211 ja päivätyssä Inspectan kuntotutkimuksessa on todettu, että Lanneveden koululla käyttäjäkyselyn perusteella lähes kaikilla vastanneista esiintyy sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua Kyseinen havainto ei ollut sisällöltään sellainen, että se olisi edellyttänyt välittömiä toimenpiteitä väistötilojen hankintaa koskien Kuntotutkimuksessa määriteltiin toimenpide-ehdotukset (kohta 2), joihin sisältyi kuntotutkimuksen laatiminen valmistuneessa kuntotutkimuksessa (kohta 5) määriteltiin toimenpide-ehdotukset korjausten toteuttamiseksi Kuntotutkimuksesta kävi ilmi, että Lanneveden koululla oli havaittavissa erittäin merkittävät rakenteelliset korjaustarpeet Kuntoarviot ja kuntotutkimukset käsiteltiin sivistyslautakunnassa Sivistyslautakunta totesi kuntotutkimuksen tietojen perusteella, että Lanneveden koulun osalta väistötilakartoitus aloitetaan välittömästi Tekninen lautakunta käsitteli väistötilakartoitusta Lautakunnan mukaan tilatarpeesta tuli laatia ensin tarveselvitys, minkä jälkeen kartoitetaan Lanneveden kylällä olevat vapaat toimitilat ja niiden soveltuvuus koulukäyttöön Kartoituksessa tulee varmistaa, että väistötiloissa on terveellinen ja puhdas sisäilma, jotta väistötilojen käyttäjät eivät altistuisi uudestaan sisäilmahaitalle Tähän tarveselvitykseen liittyen kahdelle väistötiloja toimittavalle yritykselle lähetettiin tarjouspyynnön nimellä (valittajan liite 8) tietopyyntö niiden toteuttamista väistötilavaihtoehdoista Tarve- ja hankeselvityksessä todettiin, että alueella ei ole käytettävissä tilaa, joka voisi toimia väistötilana Ainoaksi tilavaihtoehdoksi osoittautui tilaelementtirakennuksen hankinta Sivistyslautakunta käsitteli väistötilaa koskevaa kysymystä ja Kokouksessaan se päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle väistötilojen hankintaa tilaelementteinä Kaupunginvaltuuston asiaa koskeva päätös tehtiin Sivistyslautakunnan sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokonaisarvio tilanteesta oli se, että korjaustoimenpiteiden toteuttaminen ei palveluverkkokokonaisuuskaan huomioon ottaen ole tarkoituksenmukaista Tästä syystä päädyttiin väistötilavaihtoehtoon

3 Sivu 3 / 8 Lanneveden koululla oli toteutettu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötarkastajan tarkastuskäynti Tässä tarkastuskäynnissä ei ollut todettu tilojen aiheuttamaa välitöntä terveysriskiä Työsuojeluvaltuutetun tarkastus koululle oli tehty Tässä tarkastuksessa oli huomioitu joitain ärsytysoireita Koulunjohtajan ilmoituksen mukaan oireilu koululla kuitenkin lisääntyi keväällä 2015, mitä osoitti yhden opettajan jääminen sairaslomalle sisäilmasta johtuvista syistä toukokuun alussa 2015 Aluehallintoviraston tarkastus koulun tiloissa tehtiin Tämän tarkastuksen perusteella AVI asetti kaupungille määräajan, , johon mennessä kaupungin tulee antaa selvitys vaarojen ja haittojen poistamista koskevista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta Kaupungin johtoryhmä arvioi Lanneveden koulun tilojen terveysriskin käyneen hyvin nopeassa tahdissa erittäin vakavaksi Kaupunginvaltuuston hyväksymää väistötilojen hankintaa ei ollut enää mahdollista toteuttaa hankintalain tarkoittamia määräaikoja noudattaen saattamatta sekä oppilaita että koululla työskentelevää henkilökuntaa vakavaan terveydellisen vaaraan Perusteet suorahankinnan toteuttamiselle todettiin olevan Suorahankinta tehtiin edellä kuvatun väistötilakartoitusta varten laaditun markkinatiedustelun ja sen pohjalta laaditun väistötilaratkaisun pohjalta neuvottelumenettelynä, jossa mukana olivat Parmaco Oy ja Cramo Oy Neuvottelussa tarkennetut tekniset vaatimukset huomioon ottaen Parmaco Oy:n tilaelementtiratkaisu todettiin tilaohjelmaltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan paremmaksi ja taloudellisesti edullisemmaksi Vaatimuksissa huomioitiin erityisesti se, että tiloihin siirtyvä henkilökunta on jo mahdollisesti altistunut sisäilmaongelmille, mikä asetti materiaaleille ja terveellisyysvaatimuksille erityisen painon Yhteenveto: Edellä kuvattu prosessi osoittaa, että lähtökohta kuntokartoituksiin ja kuntotutkimuksiin ei ole ollut erityisesti Lanneveden koululla esiintyneet terveysongelmat ja niiden ratkaisu Tutkimukset on tehty koko kouluverkkoa koskien ja perusteena on ollut strateginen palveluverkkotyö Lanneveden koulun terveysongelmat ovat tämän prosessin aikana nousseet erityisesti esiin ja kevään 2015 aikana kärjistyneet ennalta arvaamatta siten, että on jouduttu tekemään hyvin kiireellisiä ratkaisuja 22 Valituksen väite siitä, että sisäilmaongelma olisi ollut valittajan tiedossa jo pitkään ja viimeistään Useissa valituksen kohdissa viitataan siihen, että Inspecta Oy:n valmistuneen tutkimuksen mukaan lähes kaikilla vastanneista oli sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua Sisäilmaoireiluja ei erittäin laajan työsuojelu- ja terveysviranomaisten ohjeistuksen perusteella pidetä seikkana, joka sellaisenaan indikoisi vakavia rakenteellisia vikoja ja puutteita ja joka edellyttäisi välittömiä korjaus- tai väistötilatoimenpiteitä Muun muassa THL on tutkinut sekä ammattioppilaitosten että lukioiden erilaisia terveysriskejä Näistä tutkimuksista tehtyjen julkaisujen mukaan 49 %:ssa tutkituista ammattioppilaitoksista ja 41 %:ssa tutkituista lukioista ilmeni biologisia altisteita (sisäilma, home ym) (THL:n julkaisut Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatil-

4 Sivu 4 / 8 lisissa oppilaitoksissa 2014 ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2014) Lanneveden koulua koskevassa kuntotutkimuksessa on annettu toimenpidekehotus kuntotutkimukseen Tämä tutkimus toteutettiin välittömästi Ilman kuntotutkimusta mahdollisia rakenteiden yksilöityjä vikoja ja niiden edellyttämien korjaustoimenpiteiden laajuutta ei voitu arvioida valmistuneesta kuntoarviosta kävivät ilmi Lanneveden koulun alapohjarakenteiden vauriot, jotka olivat mittavat Myös mikrobianalyysit antoivat viitteitä vauriosta Kohdassa 5 on todettu toimenpide-ehdotukset, jotka sisältävät rakenteiden purkamisen ja uusimisen kokonaisvaltaisesti Kyseisen kuntoarvion perusteella oli pääteltävissä rakennuksen kunto sellaisella varmuudella, että konkreettisia toimenpiteitä on voitu ryhtyä suunnittelemaan 23 Valituksen väite siitä, että kaupunki olisi laiminlyönyt viranomaiselta vaadittavat toimenpiteet ja viivytellyt sisäilmaongelman hoitamisessa Sisäilmaongelmat ovat hyvin monitahoinen ongelmakokonaisuus Niiden syiden sekä jatkotoimenpiteiden selvittäminen ja hallinta edellyttävät aina kestoltaan vähintään useita kuukausia kestävää toimenpideprosessia Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta oikeat toimenpidevaihtoehdot tulevat valittua Liitteenä on työterveyslaitoksen professori Kari Reijulan esitys Sisäympäristö- ja työsuojeluongelmien hallinnasta Se osoittaa ongelmien selvittämisen laajuuden ja vaikeusasteen Kunnissa toimenpiteet edellyttävät myös laillista päätöksentekoprosessia Kaupunki sai luotettavan tiedon Lanneveden koulun rakenteellista vioista ja puutteista sekä niiden edellyttämästä laajasta korjaustarpeesta Inspecta Oy:n kuntoarvion valmistuttua Sivistyslautakunta käsitteli kuntoarvion lähes välittömästi sekä päätti tarve- ja hankeselvityksen käynnistämisestä Päätöksentekoprosessi käynnistyi siis välittömästi Valituksessa useaan otteeseen mainitulla työturvallisuuslain 10 :n mukaisen riskiarviointimenettelyn aikataulutuksella ei ole näytetty olevan mitään relevanssia valituksen kohteena olevassa asiassa Työpaikkaselvityksen laatiminen on työterveyshuollon velvoite Työsuojeluvaltuutetun tarkastus oli viimeksi toteutettu , eikä tällaisia puutteita siinä dokumentoitu Sivistyslautakunnan ja tarve- ja hankeselvitystä laatineen työryhmän ensisijaisena tavoitteena oli sopivien väistötilojen löytyminen Lanneveden kylällä jo sijaitsevista julkisista tai vastaavista rakennuksista Kyseinen vaihtoehto olisi ollut ehdottomasti kustannustehokkain ja nopein ratkaisu Soveltuvia tiloja ei löytynyt, mistä syystä päädyttiin väistötilojen hankintaan Lanneveden koulun sisäilmaongelmien hallintaa koskevat toimenpiteet toteutettiin hyvinkin ripeällä tahdilla Kyse ei ole ollut ongelman pitkittämisestä vaan nopeasta reagoinnista 24 Valituksen väite siitä, että suorahankintaan olisi ryhdytty jo Väitteensä tueksi valittaja viittaa kunnossapitomestari Pasi Nikaran sähköpostiviestin liitteenä olleeseen tarjouspyynnöksi otsikoituun asiakirjaan, joka on päivätty päivämäärälle Kyse on virheestä: viesti on lähetetty ja tekni-

5 Sivu 5 / 8 nen johtaja Vesa Ronkainen on lähes välittömästi sen lähettämisen jälkeen lähettänyt korjauksen, jossa on todettu, että kyseessä on markkinatiedustelu eli tietopyyntö Kyseessä ei ollut hankintailmoitus eikä virallinen tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö, jonka pohjalta kartoitettiin erilaisia koulun väistötilojen tilaratkaisuja ja hankintatapoja ja rahoitustarvetta Suorahankinta -menettelyä koskeva ratkaisu on tehty kappaleessa 21 kuvatun mukaisesti vasta toukokuun alussa Hankkeen lähtökohtana ei ollut suorahankinta Päätös siitä tehtiin vasta kun oli arvioitu tiloissa olevan akuutin terveysriskin 25 Yhteenveto suorahankinnan perusteista A Äärimmäinen kiire ja hankintasopimuksen välttämättömyys: Lanneveden koulun henkilökunnan sisäilmaperusteinen oireilu vakavoitui keväällä 2015 kappaleessa 21 kuvatuin tavoin sen jälkeen kun kuntotutkimusten lopputulokset annettiin julkisuuteen AVI:n toukokuussa antaman toimenpidekehotuksen perusteella kaupungin on pitänyt mennessä antaa selvitys työpaikalla ilmenneiden vaarojen ja haittojen poistamisesta Tällöin on käytössä ollut jo kaupunginvaltuuston päätös väistötilojen hankkimisesta, mutta kyseinen päätös ei ollut AVI:n mukaan ollut riittävä, vaan AVI edellytti konkreettisia toimenpiteitä Näin sisäilman aiheuttama terveysriski kärjistyi kevään 2015 aikana, ja aluehallintovirasto puuttui tilanteeseen Koulutoiminnan jatkaminen Lanneveden kylällä on välttämätöntä, koska kyseisen koulun oppilasmäärää ei kyetä sijoittamaan kaupungin muihin koulurakennuksiin Kylällä ei ole korvaavia tiloja Siirtyminen väistötiloihin pitää tehdä mahdollisimman pikaisesti ja toisaalta sen toteutus sovittaa koulutyöskentelyä ohjaavan lukuvuosiaikatauluun Edellä mainituilla perusteilla väistötilahankkeella on äärimmäinen kiire ja hankinta on tehtävä, jotta terveydelle vaarattomat korvaavat tilat pystytään toteuttamaan B Kiireen johtuminen hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä Valituksessa on esitetty oikeuskäytäntöön vedoten, että ainoastaan ulkopuolinen, lähinnä luonnonkatastrofiin verrattava tapahtuma täyttää julkisista hankinnoista annetun lain 27 :n 1 momentin 3-kohdan tarkoittaman kriteerin hankintayksiköstä riippumattomasta Päätös suorahankinnan toteuttamisesta perustui koulurakennuksen aiheuttamaan välittömään terveysriskiin siellä työskenteleville ja opiskeleville henkilöille Yksittäisen henkilön terveydentila ja siinä tapahtuvat muutokset on hankintayksiköstä riippumaton seikka Rakennevaurioiden syntyminen perustuu tavanomaisesti erittäin pitkäaikaisiin, aikoinaan myös rakentamisnormit täyttäneisiin ratkaisuihin Niiden pitkäaikaisia seuraamuksia tai niiden mahdollisesti tuottamia terveydellisiä haittoja ei ole silloin käytettävissä olevan tiedon puitteissa voitu ennakoida Mikäli syyseuraus suhteita ryhdytään tavoittamaan mahdollisista aiemmista rakentamis- tai vastaavista ratkaisuista, käytännössä mikään vallitsevien olosuhteiden muutos ei

6 Sivu 6 / 8 täytä lain tarkoittamaa riippumattomuus-kriteeriä Toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt välittömästi saatuaan luotettavan tiedon sisäilmaongelmista ja niiden syystä 3 Hankintapäätöksen toimeenpano Kyse on EU-kynnysarvon alittavasta hankinnasta on toteuttanut hankinnan julkisista hankinnoista annetun lain säännösten mukaisesti Hankintapäätöksen perusteella hankintasopimus on tehty ja sopimuksen mukaisiin rakentamistoimenpiteisiin jo ryhdytty toteaa, että perusteita päätöksen kumoamiselle, päätöksen toimeenpanon kieltämiselle ja virheellisen menettelyn kieltämiselle ei ole Valituksessa vaadituilla toimenpiteillä aiheutettaisiin erittäin merkittävää haittaa koulutoiminnan järjestämiselle ja jopa vaarannettaisiin mahdollisuudet kaupungin lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen Mikäli koulutyöskentelyä jatkettaisiin Lanneveden koulun tiloissa yhtään välttämätöntä pidempään, asetettaisiin sekä työntekijät että koululaiset tietoisesti ilmeisen terveysriskin vaaraan 4 Hyvitysmaksun määrääminen Julkisista hankinnoista annetun lain 95 :n mukaan mahdollista hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko Edellä on kaupungin puolesta otettu kantaa väitteeseen hankintayksikön virheestä tai laiminlyönnistä ja todettu, että tällaista virhettä tai laiminlyöntiä ei ole Perusteena hyvitysmaksua koskevalle vaatimukselleen valittaja on väittänyt, että sillä olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä Väitteen perusteeksi Vuokrakopit on laatinut tarjouksen muotoon tilaelementtiratkaisun sekä sitä koskevan hintatarjouksen Kuten kohdassa 1 on todettu, Vuokrakopit ei olisi voinut osallistua kaupungin asettamilla kriteereillä tarjouskilpailuun, joten sen vaatimus on jo lähtökohtaisesti perusteeton Verrattaessa Vuokrakoppien tilaelementtiratkaisun suppeahkoa rakennustapaselostusta hyväksyttyyn Parmaco Oy:n tarjoukseen ja siihen sisältyvään rakennetapaselostukseen, on todettavissa, että kyseinen tilaelementtiratkaisu ei muutoinkaan täytä niitä teknisiä vaatimuksia, jotka kaupunki asetti hankinnalle Edellä kohdassa 1 on todettu hankintayksikön vaatimukset energiankulutusta ja lämmöneristeiden riittävyyttä osalta Näitä vaatimuksia Vuokrakoppien tilaelementtiratkaisu ei täytä Lanneveden väistötilat sijoittuvat maaseutuympäristöön nykyisen 1899 rakennetun puurakenteisen koulurakennuksen ja viereisten puurakenteisten rivitalorakennusten väliin Tästä syystä vähimmäisvaatimukseksi määriteltiin neuvotteluissa myös harjakattoinen lautaverhoiltu julkisivultaan miljööseen soveltuva rakennus Suomen vuokrakoppien tarjouksen tuote on tasa-\ viistokattoinen Se ei täytä kattomuodoltaan ja julkisivultaan asetettuja vähimmäisvaatimuksia

7 Sivu 7 / 8 Yhtenä käytännön erona suhteessa Parmacon hyväksyttyyn tarjoukseen on eristevahvuus: vuokrakoppien eristevahvuus on 100 mm Parmacon tarjouksessa eristevahvuus on 240 mm mm, joka edustaa Suomen Rakennusmääräyskokoelman määräystasoa Ottaen huomioon Parmaco Oy:n tarjouksesta ja sen liitteistä ilmenevät tekniset ratkaisut on ilmeistä, ettei Vuokrakoppien nyt esittämää tilaelementtiratkaisua olisi voitu avoimessa tarjouskilpailussa hyväksyä sellaisenaan Vuokrakopit Oy ei ole osoittanut, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa mahdollista tarjouskilpailua Hyvitysvaatimukselle ei ole perusteita Määrällisesti Suomen Vuokrakopit Oy:n ,50 vaatimus ylittää määrällisesti julkisista hankinnoista annetun lain 95 :n 2 momentin tarkoittaman enimmäismäärän 5 Asianosais- ja oikeudenkäyntikulut pyytää, että vaatimus asianosais- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään perusteettomana Ei ole mitään erityisiä syitä, joiden perusteella voitaisiin pitää kohtuuttomana sitä, että Vuokrakopit Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan Selvitys markkinaoikeuden lisäkysymyksiin 1 Hankinta on toteutettu suorahankintana, eikä hankintailmoitusta ole julkistettu Hankintamenettely on aloitettu kaupungin johtoryhmän todettua terveysriskien kohonneen vaaran koulutiloissa Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut viiden vuoden vuokrasopimuksella euroa 2 Hankinnan sopimuskausi on 5 vuotta 3 Hankintapäätös on saatettu tiedoksi suorahankintaa koskevalla ilmoituksella, joka on julkaistu TED-tietokannassa Ilmoitus on liitteenä 4 Hankintasopimus on tehty Hankintailmoitusta ei ole julkaistu Hankinta on tehty suorahankintana julkisista hankinnoista annetun lain 27 :n 1 momentin 3 kohdan perusteella Kirjalliset todisteet, todistusteemat 1 Ote Saarijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä todistusteema: päätöksentekoprosessi, Saarijärven kaupungin välitön reagoiminen ilmenneisiin sisäilmaongelmiin 2 Parmaco Oy:n tarjous 3 Vesa Ronkaisen yhteenveto Suomen Vuokrakopit Oy:lle/ Palmula hankinnan vähimmäisvaatimuksista asiakirjojen 2 ja 3 todistusteema: tilaelementtiratkaisulle määritellyt lopulliset tekniset ja rakenteita koskevat kriteerit 4 Vesa Ronkaisen sähköpostiviesti todistusteema: 103 lähetetty markkinatiedustelu eikä tarjouspyyntö

8 Sivu 8 / 8 5 Sisäympäristö ja työsuojelu ongelmien hallinta, Kari Reijula todistusteema: viranomaisten ohjeistus toimenpiteiden suunnittelulle työpaikan sisäilmaongelmissa 6 Terveystarkastajan tarkastusraportti Työsuojeluvaltuutetun tarkastusraportti asiakirjojen 6 ja 7 todistusteema: terveysoireiden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 MUUT LIITTEET, Markkinaoikeuden pyytämät asiakirjat -TED-ilmoitus , hankintaa koskeva ilmoitus -Parmaco Oy:n tarjous kirjallinen todiste nro 2 -ote kaupunginhallituksen päätöksestä , hankintapäätös -hankintasopimus -erillistä lopullista tarjouspyyntöä ei ole Parmacon ja Cramon kesken on neuvoteltu tilaohjelma, pohjaluonnos ja julkisivut siten, että niiden tarjoukset ovat täyttäneet rakenteelliset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset Saarijärvellä Timo Rusanen kaupunginjohtaja Olavi Vuori kaupunginhallituksen puheenjohtaja

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio

Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla v + 1 v optio Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankinta- ym. sopimukset 17 / 2016 Maaningan kiinteistöjen koneelliset auraukset ajalla 1.10.2016-30.4.2019 + 1 v + 1 v optio Selostus ja perustelu Kuntatekniikkaliikelaitos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (5) 8 Seulontamammografiatutkimusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu ja hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintalain 93 :n nojalla HEL 2014-002513 T 02 08

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 VASTINE 21.12.2015 Markkinaoikeus Asia Valittaja Vastapuoli Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 Tamora Oy Lappeenrannan kaupunki Prosessiosoite: Lappeenrannan kaupunki PL 11 53101

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

Päätöksestä ovat valittaneet Pekka Maijala, Nuora-Maijala Ky ja Oy Mikkola Markku K.E.

Päätöksestä ovat valittaneet Pekka Maijala, Nuora-Maijala Ky ja Oy Mikkola Markku K.E. Tekninen lautakunta 11 26.01.2016 HANKINTAYKSIKÖN VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KOSKIEN VALITUKSIA TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KATUJEN KUNNOSSAPITOKALUSTON KILPAILUTUKSESTA 10.11.2015 89 1638/02.08.00.01/2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 14 Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä HEL 2015-006533 T 02 08 01

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) 25 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon MBR-prosessiurakka/vastine markkinaoikeudelle

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) 25 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon MBR-prosessiurakka/vastine markkinaoikeudelle Mikkeli Pöytäkirja 4/2016 1 (10) Aika 21.04.2016, klo 16:30-17:40 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ ASIANAJOTOIMISTO - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ LAUKAAN KUNNANHALLITUS -10..2016 Käsitelty rkistointi Sivu 113 _? /addag...... LAUKAAN KUNNANHALLITUKSELLE ASIA Hankintaolkaisuvaatimus PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35210745.aspx Ulkoinen hankinta ID 3859-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Asia. Valittaja. Hankintayksikkö. Kuultava Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki

Asia. Valittaja. Hankintayksikkö. Kuultava Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki VASTINE LIITE 1 (8) 21.11.2016 Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Asia Vastine asiassa dnro 2016/578 (digitaalisen saneluratkaisun hankinta) Valittaja Diktamen Oy Hankintayksikkö Helsingin

Lisätiedot

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus Kaupunginhallitus 535 21.12.2015 Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä 16.11.2016 466 ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus 1264/02.08.00.07/2015 KH

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Puitesopimustoimittaja: Kuntoarvioiden, -selvityksien ja -tutkimuksien sekä sisäilmaselvitysten laatiminen vuonna 2012-2013.

Puitesopimustoimittaja: Kuntoarvioiden, -selvityksien ja -tutkimuksien sekä sisäilmaselvitysten laatiminen vuonna 2012-2013. Puitesopimustoimittaja: Kuntoarvioiden, -selvityksien ja -tutkimuksien sekä sisäilmaselvitysten laatiminen vuonna 2012-2013. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/30418632.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Tahkoluodon, Vaskiluodon ja Kristiinan varavoimalaitokset, Käyttö- ja kunnossapitopalvelut 2013 2015

Tahkoluodon, Vaskiluodon ja Kristiinan varavoimalaitokset, Käyttö- ja kunnossapitopalvelut 2013 2015 Tahkoluodon, Vaskiluodon ja Kristiinan varavoimalaitokset, Käyttö- ja kunnossapitopalvelut 2013 2015 Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35275221.aspx Ulkoinen hankinta ID 127080-2013 Hankinnan

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti.

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/34971865.aspx Ulkoinen hankinta ID 300860-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (6) 45 Sähkötöiden puitesopimus vuodelle 2014 HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä Ict Sähkö Oy:n, Saa- ja Sähkö Oy:n, Sähkö-Keidas Oy:n, Sähköurakointi

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA

Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, 84100 YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA 1. Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on Katajan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinta HEL 2015-013563 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella seuraavaa: Hylätä Tmi Heidi Falleniuksen tekemän

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 6 Hankintaoikaisu rakennustekniikan yksikönjohtajan päätökseen 6.3.2014 22, julkisivujen rappaustyöt, Helsinginkatu 24 HEL 2013-016464 T 02 08 01 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot