Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös , 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös 15.6.2015, 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 PL Saarijärvi Markkinaoikeus PL HELSINKI Asia Vastine valitukseen Valituksen kohteena oleva päätös Saarijärven kaupunginhallituksen päätös , 123, Lanneveden koulun väistötilaelementtien hankinnasta Valittaja Suomen Vuokrakopit Oy, Raisio, co Asianajaja Jarkko Männistö, Kutomonkuja 2 B 1, Forssa Vastine vaatii, että Suomen Vuokrakopit Oy:n valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta ja toissijaisesti vaatimukset asiassa perusteettomina hylätään Perustelut 1 Valituksen tutkimatta jättäminen Hankintalain esitöissä (HE 50/2006, s ) tahoksi, jota asia koskee, on katsottu sellainen henkilö, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn Hankintalain esitöissä ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä on päätöksessä mainituin perustein toteuttanut hankinnan suorahankintana Ennen hankintaan ryhtymistä on toteutettu tekninen markkinakartoitus, jonka perusteella on asetettu tekniset ja suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset Suomen vuokrakopit Oy ja sen markkinoille tarjoamat tuotteet eivät täytä näitä vaatimuksia Jo tietopyyntövaiheessa vuokra-ajaksi ajateltiin joko viittä vuotta tai mahdollisesti jopa pitempää ajanjaksoa Tilaelementtikoulu nähtiin mahdollisesti osana pysyvästi toteutettavaa aluekoulua Rakennustekniset vaatimukset asetettiin tämän mukaisesti Yli viiden vuoden vuokrakäyttö edellyttää pysyvää rakennuslupaa Tällöin rakennuksen tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset uutta pysyvää rakennusta koskevat vaatimukset mm energiankulutusta ja lämmöneristeiden riittävyyttä osalta Suomen vuokrakoppien tarjouksen tuote ei täytä em vaatimuksia Saarijärven kaupungilla on aikaisempia huonoja kokemuksia teräsrunkoisista väistötiloista ja yhtenä vähimmäisvaatimuksena oli puurunkoinen rakennus Suomen Vuokrakopit Oy:n tarjouksesta sekä sen yhteistyökumppanin Touax Groupin yritystiedoista käy ilmi, että kaikki Suomen Vuokrakopit Oy:n tarjoamat ratkaisut ovat te-

2 Sivu 2 / 8 räsrakenteisia Näin kyseinen yritys ei olisi avoimessa kilpailutuksessa voinut osallistua tarjouskilpailuun eikä sillä olisi ollut mahdollisuutta saada omaa tarjoustaan hyväksytyksi Sitä ei ole pidettävä sellaisena tahona, jota asia koskee 2 Valituksen hylkääminen 21 Hankintaprosessin toteutuminen (Valituksen kohdat 6-9) Valituksessa esitetty tapahtumankuvaus ei vastaa kunnan päätöksentekoprosessia ja siihen johtaneita syitä Osittain valituksessa on siteerattu virheellisesti liiteaineistoa Kaikkien kyläkoulujen rakennuksiin tehtiin syksyllä 2014 kaupungin palvelustrategian päivitystä ja palveluverkon arviointia varten kuntoarviot ja niiden pohjalta rakenteellisista riskirakenteista tarkemmat kuntotutkimukset Tarkoituksena oli ennen toimipisteverkkoa koskevaa päätöksentekoa selvittää kunkin koulun kuntoarvion pohjalta mahdollisten riskirakenteiden kunto ja tarkempi korjaustarve Kuntoarviot ja kuntotutkimukset valmistuivat 1211 ja päivätyssä Inspectan kuntotutkimuksessa on todettu, että Lanneveden koululla käyttäjäkyselyn perusteella lähes kaikilla vastanneista esiintyy sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua Kyseinen havainto ei ollut sisällöltään sellainen, että se olisi edellyttänyt välittömiä toimenpiteitä väistötilojen hankintaa koskien Kuntotutkimuksessa määriteltiin toimenpide-ehdotukset (kohta 2), joihin sisältyi kuntotutkimuksen laatiminen valmistuneessa kuntotutkimuksessa (kohta 5) määriteltiin toimenpide-ehdotukset korjausten toteuttamiseksi Kuntotutkimuksesta kävi ilmi, että Lanneveden koululla oli havaittavissa erittäin merkittävät rakenteelliset korjaustarpeet Kuntoarviot ja kuntotutkimukset käsiteltiin sivistyslautakunnassa Sivistyslautakunta totesi kuntotutkimuksen tietojen perusteella, että Lanneveden koulun osalta väistötilakartoitus aloitetaan välittömästi Tekninen lautakunta käsitteli väistötilakartoitusta Lautakunnan mukaan tilatarpeesta tuli laatia ensin tarveselvitys, minkä jälkeen kartoitetaan Lanneveden kylällä olevat vapaat toimitilat ja niiden soveltuvuus koulukäyttöön Kartoituksessa tulee varmistaa, että väistötiloissa on terveellinen ja puhdas sisäilma, jotta väistötilojen käyttäjät eivät altistuisi uudestaan sisäilmahaitalle Tähän tarveselvitykseen liittyen kahdelle väistötiloja toimittavalle yritykselle lähetettiin tarjouspyynnön nimellä (valittajan liite 8) tietopyyntö niiden toteuttamista väistötilavaihtoehdoista Tarve- ja hankeselvityksessä todettiin, että alueella ei ole käytettävissä tilaa, joka voisi toimia väistötilana Ainoaksi tilavaihtoehdoksi osoittautui tilaelementtirakennuksen hankinta Sivistyslautakunta käsitteli väistötilaa koskevaa kysymystä ja Kokouksessaan se päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle väistötilojen hankintaa tilaelementteinä Kaupunginvaltuuston asiaa koskeva päätös tehtiin Sivistyslautakunnan sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokonaisarvio tilanteesta oli se, että korjaustoimenpiteiden toteuttaminen ei palveluverkkokokonaisuuskaan huomioon ottaen ole tarkoituksenmukaista Tästä syystä päädyttiin väistötilavaihtoehtoon

3 Sivu 3 / 8 Lanneveden koululla oli toteutettu Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötarkastajan tarkastuskäynti Tässä tarkastuskäynnissä ei ollut todettu tilojen aiheuttamaa välitöntä terveysriskiä Työsuojeluvaltuutetun tarkastus koululle oli tehty Tässä tarkastuksessa oli huomioitu joitain ärsytysoireita Koulunjohtajan ilmoituksen mukaan oireilu koululla kuitenkin lisääntyi keväällä 2015, mitä osoitti yhden opettajan jääminen sairaslomalle sisäilmasta johtuvista syistä toukokuun alussa 2015 Aluehallintoviraston tarkastus koulun tiloissa tehtiin Tämän tarkastuksen perusteella AVI asetti kaupungille määräajan, , johon mennessä kaupungin tulee antaa selvitys vaarojen ja haittojen poistamista koskevista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta Kaupungin johtoryhmä arvioi Lanneveden koulun tilojen terveysriskin käyneen hyvin nopeassa tahdissa erittäin vakavaksi Kaupunginvaltuuston hyväksymää väistötilojen hankintaa ei ollut enää mahdollista toteuttaa hankintalain tarkoittamia määräaikoja noudattaen saattamatta sekä oppilaita että koululla työskentelevää henkilökuntaa vakavaan terveydellisen vaaraan Perusteet suorahankinnan toteuttamiselle todettiin olevan Suorahankinta tehtiin edellä kuvatun väistötilakartoitusta varten laaditun markkinatiedustelun ja sen pohjalta laaditun väistötilaratkaisun pohjalta neuvottelumenettelynä, jossa mukana olivat Parmaco Oy ja Cramo Oy Neuvottelussa tarkennetut tekniset vaatimukset huomioon ottaen Parmaco Oy:n tilaelementtiratkaisu todettiin tilaohjelmaltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan paremmaksi ja taloudellisesti edullisemmaksi Vaatimuksissa huomioitiin erityisesti se, että tiloihin siirtyvä henkilökunta on jo mahdollisesti altistunut sisäilmaongelmille, mikä asetti materiaaleille ja terveellisyysvaatimuksille erityisen painon Yhteenveto: Edellä kuvattu prosessi osoittaa, että lähtökohta kuntokartoituksiin ja kuntotutkimuksiin ei ole ollut erityisesti Lanneveden koululla esiintyneet terveysongelmat ja niiden ratkaisu Tutkimukset on tehty koko kouluverkkoa koskien ja perusteena on ollut strateginen palveluverkkotyö Lanneveden koulun terveysongelmat ovat tämän prosessin aikana nousseet erityisesti esiin ja kevään 2015 aikana kärjistyneet ennalta arvaamatta siten, että on jouduttu tekemään hyvin kiireellisiä ratkaisuja 22 Valituksen väite siitä, että sisäilmaongelma olisi ollut valittajan tiedossa jo pitkään ja viimeistään Useissa valituksen kohdissa viitataan siihen, että Inspecta Oy:n valmistuneen tutkimuksen mukaan lähes kaikilla vastanneista oli sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua Sisäilmaoireiluja ei erittäin laajan työsuojelu- ja terveysviranomaisten ohjeistuksen perusteella pidetä seikkana, joka sellaisenaan indikoisi vakavia rakenteellisia vikoja ja puutteita ja joka edellyttäisi välittömiä korjaus- tai väistötilatoimenpiteitä Muun muassa THL on tutkinut sekä ammattioppilaitosten että lukioiden erilaisia terveysriskejä Näistä tutkimuksista tehtyjen julkaisujen mukaan 49 %:ssa tutkituista ammattioppilaitoksista ja 41 %:ssa tutkituista lukioista ilmeni biologisia altisteita (sisäilma, home ym) (THL:n julkaisut Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatil-

4 Sivu 4 / 8 lisissa oppilaitoksissa 2014 ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa 2014) Lanneveden koulua koskevassa kuntotutkimuksessa on annettu toimenpidekehotus kuntotutkimukseen Tämä tutkimus toteutettiin välittömästi Ilman kuntotutkimusta mahdollisia rakenteiden yksilöityjä vikoja ja niiden edellyttämien korjaustoimenpiteiden laajuutta ei voitu arvioida valmistuneesta kuntoarviosta kävivät ilmi Lanneveden koulun alapohjarakenteiden vauriot, jotka olivat mittavat Myös mikrobianalyysit antoivat viitteitä vauriosta Kohdassa 5 on todettu toimenpide-ehdotukset, jotka sisältävät rakenteiden purkamisen ja uusimisen kokonaisvaltaisesti Kyseisen kuntoarvion perusteella oli pääteltävissä rakennuksen kunto sellaisella varmuudella, että konkreettisia toimenpiteitä on voitu ryhtyä suunnittelemaan 23 Valituksen väite siitä, että kaupunki olisi laiminlyönyt viranomaiselta vaadittavat toimenpiteet ja viivytellyt sisäilmaongelman hoitamisessa Sisäilmaongelmat ovat hyvin monitahoinen ongelmakokonaisuus Niiden syiden sekä jatkotoimenpiteiden selvittäminen ja hallinta edellyttävät aina kestoltaan vähintään useita kuukausia kestävää toimenpideprosessia Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta oikeat toimenpidevaihtoehdot tulevat valittua Liitteenä on työterveyslaitoksen professori Kari Reijulan esitys Sisäympäristö- ja työsuojeluongelmien hallinnasta Se osoittaa ongelmien selvittämisen laajuuden ja vaikeusasteen Kunnissa toimenpiteet edellyttävät myös laillista päätöksentekoprosessia Kaupunki sai luotettavan tiedon Lanneveden koulun rakenteellista vioista ja puutteista sekä niiden edellyttämästä laajasta korjaustarpeesta Inspecta Oy:n kuntoarvion valmistuttua Sivistyslautakunta käsitteli kuntoarvion lähes välittömästi sekä päätti tarve- ja hankeselvityksen käynnistämisestä Päätöksentekoprosessi käynnistyi siis välittömästi Valituksessa useaan otteeseen mainitulla työturvallisuuslain 10 :n mukaisen riskiarviointimenettelyn aikataulutuksella ei ole näytetty olevan mitään relevanssia valituksen kohteena olevassa asiassa Työpaikkaselvityksen laatiminen on työterveyshuollon velvoite Työsuojeluvaltuutetun tarkastus oli viimeksi toteutettu , eikä tällaisia puutteita siinä dokumentoitu Sivistyslautakunnan ja tarve- ja hankeselvitystä laatineen työryhmän ensisijaisena tavoitteena oli sopivien väistötilojen löytyminen Lanneveden kylällä jo sijaitsevista julkisista tai vastaavista rakennuksista Kyseinen vaihtoehto olisi ollut ehdottomasti kustannustehokkain ja nopein ratkaisu Soveltuvia tiloja ei löytynyt, mistä syystä päädyttiin väistötilojen hankintaan Lanneveden koulun sisäilmaongelmien hallintaa koskevat toimenpiteet toteutettiin hyvinkin ripeällä tahdilla Kyse ei ole ollut ongelman pitkittämisestä vaan nopeasta reagoinnista 24 Valituksen väite siitä, että suorahankintaan olisi ryhdytty jo Väitteensä tueksi valittaja viittaa kunnossapitomestari Pasi Nikaran sähköpostiviestin liitteenä olleeseen tarjouspyynnöksi otsikoituun asiakirjaan, joka on päivätty päivämäärälle Kyse on virheestä: viesti on lähetetty ja tekni-

5 Sivu 5 / 8 nen johtaja Vesa Ronkainen on lähes välittömästi sen lähettämisen jälkeen lähettänyt korjauksen, jossa on todettu, että kyseessä on markkinatiedustelu eli tietopyyntö Kyseessä ei ollut hankintailmoitus eikä virallinen tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö, jonka pohjalta kartoitettiin erilaisia koulun väistötilojen tilaratkaisuja ja hankintatapoja ja rahoitustarvetta Suorahankinta -menettelyä koskeva ratkaisu on tehty kappaleessa 21 kuvatun mukaisesti vasta toukokuun alussa Hankkeen lähtökohtana ei ollut suorahankinta Päätös siitä tehtiin vasta kun oli arvioitu tiloissa olevan akuutin terveysriskin 25 Yhteenveto suorahankinnan perusteista A Äärimmäinen kiire ja hankintasopimuksen välttämättömyys: Lanneveden koulun henkilökunnan sisäilmaperusteinen oireilu vakavoitui keväällä 2015 kappaleessa 21 kuvatuin tavoin sen jälkeen kun kuntotutkimusten lopputulokset annettiin julkisuuteen AVI:n toukokuussa antaman toimenpidekehotuksen perusteella kaupungin on pitänyt mennessä antaa selvitys työpaikalla ilmenneiden vaarojen ja haittojen poistamisesta Tällöin on käytössä ollut jo kaupunginvaltuuston päätös väistötilojen hankkimisesta, mutta kyseinen päätös ei ollut AVI:n mukaan ollut riittävä, vaan AVI edellytti konkreettisia toimenpiteitä Näin sisäilman aiheuttama terveysriski kärjistyi kevään 2015 aikana, ja aluehallintovirasto puuttui tilanteeseen Koulutoiminnan jatkaminen Lanneveden kylällä on välttämätöntä, koska kyseisen koulun oppilasmäärää ei kyetä sijoittamaan kaupungin muihin koulurakennuksiin Kylällä ei ole korvaavia tiloja Siirtyminen väistötiloihin pitää tehdä mahdollisimman pikaisesti ja toisaalta sen toteutus sovittaa koulutyöskentelyä ohjaavan lukuvuosiaikatauluun Edellä mainituilla perusteilla väistötilahankkeella on äärimmäinen kiire ja hankinta on tehtävä, jotta terveydelle vaarattomat korvaavat tilat pystytään toteuttamaan B Kiireen johtuminen hankintayksiköstä riippumattomasta ennalta arvaamattomasta syystä Valituksessa on esitetty oikeuskäytäntöön vedoten, että ainoastaan ulkopuolinen, lähinnä luonnonkatastrofiin verrattava tapahtuma täyttää julkisista hankinnoista annetun lain 27 :n 1 momentin 3-kohdan tarkoittaman kriteerin hankintayksiköstä riippumattomasta Päätös suorahankinnan toteuttamisesta perustui koulurakennuksen aiheuttamaan välittömään terveysriskiin siellä työskenteleville ja opiskeleville henkilöille Yksittäisen henkilön terveydentila ja siinä tapahtuvat muutokset on hankintayksiköstä riippumaton seikka Rakennevaurioiden syntyminen perustuu tavanomaisesti erittäin pitkäaikaisiin, aikoinaan myös rakentamisnormit täyttäneisiin ratkaisuihin Niiden pitkäaikaisia seuraamuksia tai niiden mahdollisesti tuottamia terveydellisiä haittoja ei ole silloin käytettävissä olevan tiedon puitteissa voitu ennakoida Mikäli syyseuraus suhteita ryhdytään tavoittamaan mahdollisista aiemmista rakentamis- tai vastaavista ratkaisuista, käytännössä mikään vallitsevien olosuhteiden muutos ei

6 Sivu 6 / 8 täytä lain tarkoittamaa riippumattomuus-kriteeriä Toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt välittömästi saatuaan luotettavan tiedon sisäilmaongelmista ja niiden syystä 3 Hankintapäätöksen toimeenpano Kyse on EU-kynnysarvon alittavasta hankinnasta on toteuttanut hankinnan julkisista hankinnoista annetun lain säännösten mukaisesti Hankintapäätöksen perusteella hankintasopimus on tehty ja sopimuksen mukaisiin rakentamistoimenpiteisiin jo ryhdytty toteaa, että perusteita päätöksen kumoamiselle, päätöksen toimeenpanon kieltämiselle ja virheellisen menettelyn kieltämiselle ei ole Valituksessa vaadituilla toimenpiteillä aiheutettaisiin erittäin merkittävää haittaa koulutoiminnan järjestämiselle ja jopa vaarannettaisiin mahdollisuudet kaupungin lakisääteisen toiminnan toteuttamiseen Mikäli koulutyöskentelyä jatkettaisiin Lanneveden koulun tiloissa yhtään välttämätöntä pidempään, asetettaisiin sekä työntekijät että koululaiset tietoisesti ilmeisen terveysriskin vaaraan 4 Hyvitysmaksun määrääminen Julkisista hankinnoista annetun lain 95 :n mukaan mahdollista hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko Edellä on kaupungin puolesta otettu kantaa väitteeseen hankintayksikön virheestä tai laiminlyönnistä ja todettu, että tällaista virhettä tai laiminlyöntiä ei ole Perusteena hyvitysmaksua koskevalle vaatimukselleen valittaja on väittänyt, että sillä olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä Väitteen perusteeksi Vuokrakopit on laatinut tarjouksen muotoon tilaelementtiratkaisun sekä sitä koskevan hintatarjouksen Kuten kohdassa 1 on todettu, Vuokrakopit ei olisi voinut osallistua kaupungin asettamilla kriteereillä tarjouskilpailuun, joten sen vaatimus on jo lähtökohtaisesti perusteeton Verrattaessa Vuokrakoppien tilaelementtiratkaisun suppeahkoa rakennustapaselostusta hyväksyttyyn Parmaco Oy:n tarjoukseen ja siihen sisältyvään rakennetapaselostukseen, on todettavissa, että kyseinen tilaelementtiratkaisu ei muutoinkaan täytä niitä teknisiä vaatimuksia, jotka kaupunki asetti hankinnalle Edellä kohdassa 1 on todettu hankintayksikön vaatimukset energiankulutusta ja lämmöneristeiden riittävyyttä osalta Näitä vaatimuksia Vuokrakoppien tilaelementtiratkaisu ei täytä Lanneveden väistötilat sijoittuvat maaseutuympäristöön nykyisen 1899 rakennetun puurakenteisen koulurakennuksen ja viereisten puurakenteisten rivitalorakennusten väliin Tästä syystä vähimmäisvaatimukseksi määriteltiin neuvotteluissa myös harjakattoinen lautaverhoiltu julkisivultaan miljööseen soveltuva rakennus Suomen vuokrakoppien tarjouksen tuote on tasa-\ viistokattoinen Se ei täytä kattomuodoltaan ja julkisivultaan asetettuja vähimmäisvaatimuksia

7 Sivu 7 / 8 Yhtenä käytännön erona suhteessa Parmacon hyväksyttyyn tarjoukseen on eristevahvuus: vuokrakoppien eristevahvuus on 100 mm Parmacon tarjouksessa eristevahvuus on 240 mm mm, joka edustaa Suomen Rakennusmääräyskokoelman määräystasoa Ottaen huomioon Parmaco Oy:n tarjouksesta ja sen liitteistä ilmenevät tekniset ratkaisut on ilmeistä, ettei Vuokrakoppien nyt esittämää tilaelementtiratkaisua olisi voitu avoimessa tarjouskilpailussa hyväksyä sellaisenaan Vuokrakopit Oy ei ole osoittanut, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa mahdollista tarjouskilpailua Hyvitysvaatimukselle ei ole perusteita Määrällisesti Suomen Vuokrakopit Oy:n ,50 vaatimus ylittää määrällisesti julkisista hankinnoista annetun lain 95 :n 2 momentin tarkoittaman enimmäismäärän 5 Asianosais- ja oikeudenkäyntikulut pyytää, että vaatimus asianosais- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään perusteettomana Ei ole mitään erityisiä syitä, joiden perusteella voitaisiin pitää kohtuuttomana sitä, että Vuokrakopit Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan Selvitys markkinaoikeuden lisäkysymyksiin 1 Hankinta on toteutettu suorahankintana, eikä hankintailmoitusta ole julkistettu Hankintamenettely on aloitettu kaupungin johtoryhmän todettua terveysriskien kohonneen vaaran koulutiloissa Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut viiden vuoden vuokrasopimuksella euroa 2 Hankinnan sopimuskausi on 5 vuotta 3 Hankintapäätös on saatettu tiedoksi suorahankintaa koskevalla ilmoituksella, joka on julkaistu TED-tietokannassa Ilmoitus on liitteenä 4 Hankintasopimus on tehty Hankintailmoitusta ei ole julkaistu Hankinta on tehty suorahankintana julkisista hankinnoista annetun lain 27 :n 1 momentin 3 kohdan perusteella Kirjalliset todisteet, todistusteemat 1 Ote Saarijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä todistusteema: päätöksentekoprosessi, Saarijärven kaupungin välitön reagoiminen ilmenneisiin sisäilmaongelmiin 2 Parmaco Oy:n tarjous 3 Vesa Ronkaisen yhteenveto Suomen Vuokrakopit Oy:lle/ Palmula hankinnan vähimmäisvaatimuksista asiakirjojen 2 ja 3 todistusteema: tilaelementtiratkaisulle määritellyt lopulliset tekniset ja rakenteita koskevat kriteerit 4 Vesa Ronkaisen sähköpostiviesti todistusteema: 103 lähetetty markkinatiedustelu eikä tarjouspyyntö

8 Sivu 8 / 8 5 Sisäympäristö ja työsuojelu ongelmien hallinta, Kari Reijula todistusteema: viranomaisten ohjeistus toimenpiteiden suunnittelulle työpaikan sisäilmaongelmissa 6 Terveystarkastajan tarkastusraportti Työsuojeluvaltuutetun tarkastusraportti asiakirjojen 6 ja 7 todistusteema: terveysoireiden muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 MUUT LIITTEET, Markkinaoikeuden pyytämät asiakirjat -TED-ilmoitus , hankintaa koskeva ilmoitus -Parmaco Oy:n tarjous kirjallinen todiste nro 2 -ote kaupunginhallituksen päätöksestä , hankintapäätös -hankintasopimus -erillistä lopullista tarjouspyyntöä ei ole Parmacon ja Cramon kesken on neuvoteltu tilaohjelma, pohjaluonnos ja julkisivut siten, että niiden tarjoukset ovat täyttäneet rakenteelliset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset Saarijärvellä Timo Rusanen kaupunginjohtaja Olavi Vuori kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa

JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa JHS 167 Neuvottelumenettelyjen käyttö ICT-hankinnoissa Versio: 1.2 / 11.12.2013 Julkaistu: 13.10.2008 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA 7-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hallitus 25.5.2010 liite 1 82.5.2010/ OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen...2 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen

Lisätiedot

TARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON HANKINTA- TOIMESTA

TARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON HANKINTA- TOIMESTA TULOKSELLISUUSTARKASTUKSEN TOIMINTAYKSIKKÖ 341/54/08 8.6.2009 TARKASTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA VALVONTAVIRASTON HANKINTA- TOIMESTA Tarkastuksen taustaa Valtiontalouden tarkastusvirasto sai 20.11.2008

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot