Standardin EN 14015:2004 sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardin EN 14015:2004 sisältö"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen, maanpäällinen, hitsattu metallisäiliö. Sisällysluettelo Johdanto Standardi EN 14015: Soveltamisala 2. Dokumentoitavat tiedot ja vaatimukset 3. Vaatimukset 4. Materiaalit 5. Mitoituskuormat 6. Pohja 7. Vaipan suunnittelu 8. Kiinteän katon suunnittelu 9. Kelluvien kansien vaatimukset 10. Kelluvien kattojen vaatimukset 11. Kelluvien kattojen ulkoreunan tiivisteen vaatimukset 12. Ankkurointi 13. Aukot 14. Eristys 15. Säiliön osien valmistaminen konepajalla 16. Pystytys ja toleranssit 17. Hitausmenetelmien ja hitsaajien hyväksyntä 18. Hitsaus 19. Testaus ja tarkastus 20. Asiakirjat ja säiliökilpi 21. Varastosäiliöiden ja varastointilaitosten käyttö- ja turvanäkökohdat 22. Seismisen toiminnan huomioonottaminen säiliöiden suunnittelussa 23. Perustussuositukset 24. Vaatimukset paineentasausjärjestelmille 25. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 26. Pinnan viimeistely Liite: Vertailutaulukot EN 14015:2004 ja SFS-standardit

2 Sivu 2 / 54 Johdanto Tämän raportin tarkoituksena on esitellä tiivistetysti EN 14015:2004 standardin vaatimuksia isojen paikoilleen rakennettavien säiliöiden suunnittelulle, pystytykselle, tarkastuksille ja testaamiselle. Edellä mainittuja toimia ei kuitenkaan tule tehdä tämän raportin pohjalta, vaan niiden suorittaminen vaatii aina alkuperäiseen standardiin perehtymistä ja sen noudattamista. Raportin sisällöllinen järjestys vastaa standardin EN 14015:2004 sisällöllistä järjestystä, mutta lukujen numerot eivät ole suoraan yhtenevät. Raportin kuvat ja taulukot on numeroitu vastaamaan standardin numerointia. Raportin liitteenä on vertailutaulukko, jossa verrataan EN 14015:2004 standardin ja vanhojen kansallisten SFS-standardien sisältöä.

3 Sivu 3 / 54 Standardi EN 14015: Soveltamisala Tämä standardi koskee nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitusta ja rakentamista. Säiliöt, joita tämä koskee, rakennetaan paikalla ja ne ovat suoraseinäisiä, ympyrä- ja tasapohjaisia, maanpäällisiä ja hitsattuja metallisäiliöitä. 2. Dokumentoitavat tiedot ja vaatimukset Useissa standardin kohdissa on mahdollisuus käyttää standardin mainitsemia lähtötietoja tai sopia muuta. Joissakin standardin kohdissa vaatimus on yleisellä tasolla, jolloin se täytyy määritellä projektikohtaisesti. Dokumentoitavat tiedot ja vaatimukset kirjoitettu liitteeseen A. Liite A on normatiivinen. Liitteessä A.1 on mainittu asiat, joihin säiliön tilaajan (rakennuttaja) tulee antaa tarkentavaa tietoa. Liitteessä A.2 on tilaajan ja säiliön rakentajan sopimukseen perustuvat asiat, joista tulee sopia ennen säiliön valmistuksen aloittamista. Liitteen A osioissa A.3-A.8 on mainittu mitä tietoja säiliön rakentajan, teräslevyjen valmistajan ja levytoimittajan on tarvittaessa hankittava säiliön valmistusprojektia varten. Standardi edellyttää suunnittelun huolellista dokumentointia. Standardissa on haluttu korostaa sitä, että liitteissä A.1-A.8 mainitut säiliön suunnittelua ja rakentamista koskevat tiedot ovat tärkeitä ja ne on dokumentoitava huolellisesti. 3. Vaatimukset Suunnittelupaine Suunnitteluylipaineen ja suunnittelualipaineen tulee olla standardin määrittämissä rajoissa kullekin säiliörakenteelle. Paineentasauslaitteen asetuspaine ja laitteen läpivirtauksen kokoama paine ei saa ylittää suunnittelupainetta. Alipaineventtiilin ja sen läpivirtaukseen muodostama paine eivät saa alittaa suunniteltua alipainetta. Metallien suunnittelulämpötilat Metallin ylin sallittu suunnittelulämpötila ei saa ylittää arvoa ⁰C. Metallin alin sallittu suunnittelulämpötila tulee olla sisällön alin lämpötila tai standardissa määritetty lämpötila, näistä valitaan alempi. Jos ympäristön lämpötila on alempi kuin 40 ⁰C, alin metallin suunnittelulämpötila on 40 ⁰C. Sisällön suunnittelutiheys ja materiaalin myötölujuus Suunnittelutiheyden tulee olla säiliön sisällön suurin määritelty tiheys. Materiaalin myötölujuuden tulee olla pienin seuraavasti määritellyistä:

4 Sivu 4 / 54 myötölujuus huoneenlämmössä tai 0,2 % suhteellisen venymän raja hiiliteräksille ja hiilimangaaniteräksille kohotetussa lämpötilassa (> 100 ⁰C) 0,2 % raja hiiliteräksille ja hiilimangaaniteräksille huoneen lämpötilassa 1,0 % raja ruostumattomille teräksille kohotetussa lämpötilassa (> 50 ⁰C) 0,1 % raja ruostumattomille teräksille 4. Materiaalit Hiili- ja hiilimangaaniteräkset Levymateriaalit Säiliöiden valmistuksessa käytettävien hiili- ja hiilimangaaniterästen tulee täyttää minimivaatimukset, jotka on esitetty kuumavalssatuille teräksille kolmelle eri myötölujuudelle 275 N/mm 2, > 275 ja 355 N/mm 2, > 355 N/mm 2. Materiaalien tulee täyttää myös Charpy V-kokeen iskuenergiat teräslaaduille ja kunkin teräslaadun minimikäyttölämpötilan. Standardissa viitataan materiaalistandardeihin EN 10025:2003, EN :1993, EN :1993, EN :1993 ja EN :1993. Tässä standardissa EN 14015:2004 on taulukoitu vaatimukset täyttävät teräslaadut. Jos teräslaatuna käytetään jotakin muuta teräslaatua, tulee niiden täyttää liitteessä F esitetyt vaatimukset kohdasta 6.1 poikkeaville materiaalivalinnoille. Suunnittelulämpötilan ollessa > 100 C, kuumavalssattujen terästen myötölujuudet on taulukoitu tässä standardissa. Myös muita korkeissa lämpötiloissa käytettäviä teräslaatuja, joiden myötölujuuksia ei ole määritelty materiaalistandardissa, voidaan käyttää, jos jokainen valuerä toimitetaan valmistajan ainestodistuksen (EN mukainen) kera. Suunnittelulämpötilan ollessa > 250 C voidaan käyttää metalleja, joihin vanheneminen ei vaikuta. Todentamismenetelmän tulee olla sopimuksen mukainen. Rakenneteräkset Säiliöiden valmistuksessa käytettävien hiili- ja hiilimangaanirakenneterästen tulee täyttää EN 14015:2004:ssä esitetyt vaatimukset. Standardissa viitataan materiaalistandardiin EN :1994. Rakenneteräksen ainestodistuksen tulee olla standardin EN 10204:2004 luokka 2.2 mukainen, muutamalla teräslaadulla raportin tulee olla ainestodistus 3.1.B. Vahvistelevyjen ja vahvikkeiden (kulmatuki) vaatimusten tulee olla levymateriaalille asetettujen vaatimusten mukaisesta teräksestä. Rakenneterästen takeet tulee valmistaa vapaataonnalla tai rengasvalssauksella standardien EN ja EN mukaisesti. Takeiden mekaanisten ominaisuuksien tulee täyttää Charpy V-kokeen iskuenergiavaatimukset hiili- ja hiilimangaaniteräksille sekä yhteille asetetut vaatimukset. Vaipan putkiyhteitä varten oleviin laippoihin tulee merkitä leimaamalla tai lähtemättömällä maalilla standardissa (EN 14015:2004) määritetyt tiedot. Jos materiaalilta vaaditaan ainestodistus 3.1.B., myös niihin kiinnitettävien laippojen tarkastusasiakirjojen tulee täyttää samat vaatimukset. Asiakirjojen tulee sisältää myös alkuperäisen materiaalin valmistajan nimen sekä lopullisen takeen mekaaniset ominaisuudet. Muiden laippojen kanssa tulee toimittaa ainestodistus 2.2.

5 Sivu 5 / 54 Kattoyhteiden aukkoja, miesluukkuja ja puhdistusluukkuja varten olevat laipat voidaan leikata levystä. Tällöin valmistajan tulee taata leikatun laipan laatu joko käyttämällä standardia EN tai ultraäänitarkastuksella. Putket Putkiyhteessä tulee käyttää standardien EN tai EN mukaista saumatonta tai pitkittäishitsattua putkea. Putkien mekaanisten ominaisuuksien tulee täyttää rakenneteräksiä ja levymateriaaleja koskevat vaatimukset niin iskuenergiavaatimusten kuin ainestodistusten ja asiakirjojenkin osalta. Säiliön kuoressa olevia putkiyhteitä varten olevat putket tulee merkitä EN tai EN mukaisesti. Lämmityskierukkaa varten toimitettavan materiaalin tulee olla soveltuvan eurooppalaisen materiaalistandardin mukaista ja jos mahdollista, EN mukaista. Hitsauslisäaineet Hitsauslisäaineiden tulee olla EN 499 mukaisia ja niitä tulee käyttää tämän standardin hyväksyntämenettelyiden mukaisesti. Asianmukaiset tarkastusasiakirjat tulee toimittaa. Hitsisauman tulee olla kemiallisesti yhteensopivaa yhdistettyjen materiaalien sekä varastoitavan tuotteen kanssa. Charpy V-kokeen iskuenergiavaatimukset hiili- ja hiilimangaaniteräksille Charpy V iskuenergiakoe tulee suorittaa EN mukaisesti. Iskuenergian tulee olla kyseessä olevan materiaalin ominaisuuksien tai hitsimetallien vaatimusten mukainen. Charpy V iskuenergia levyille, takeille, putkille ja hitsimetalleille määritetään kolmen näytteen keskiarvona. a) Levyt Vaippalevyjen, pohjan reunalevyjen ja kattolevyjen tulee täyttää aiemmin esitetyt materiaalin määrittelyn vaatimukset. Käytettäessä vaihtoehtoisia materiaaleja vaippalevyissä ja pohjan reunalevyissä, iskutestauksen lämpötilan ja iskuenergian tason tulee olla tämän standardin vaatimusten mukaiset. Iskutestiä ei vaadita mm. muilta pohjalevyiltä kuin reunalevyiltä (kuningaslevy),eikä vaippalevyiltä tai vaippalevyihin kiinnitettäviltä materiaaleilta, jos niiden paksuus on alle 6 mm. Kattolevyiltä ei normaalisti edellytetä iskutestiä. b) Hitsauslisäaineet Hiili- ja hiilimangaaniteräksiä varten olevat hitsauslisäaineet tulee iskutestata, kun ne yhdistetään materiaaleihin, jotka tulee iskutestata 0 C. Hitsauslisäaineiden iskutestejä ei edellytetä silloin, kun levymateriaalit vapautettu iskutesteistä. Hitsauslisäainenäytteiden tulee täyttää niille esitetyt vaatimukset. Vaipan pystysaumojen hitsit tulee iskutestata levymateriaalin testilämpötilassa ja saatava arvo ei saa olla alle paksumman levymateriaalin arvon. Kun yhdistetään kahta paksuudeltaan erilaista tai -laatuista materiaalia, hitsauslisäaineen iskuvaatimukset ovat vaativamman mukaiset. c) Yhteet Mahdollisia sovittuja poikkeuksia lukuun ottamatta jäykistyslaattojen, kiinnityslevyjen, putkiyhteiden, runkojen ja laippojen tulee olla samaa materiaalityyppiä kuin vaippalevyt, joihin ne hitsataan. Niiden tulee myös täyttää iskuenergiavaatimukset. Nimellinen paksuus (e) tulee olla komponentin nimellinen paksuus, paitsi:

6 Sivu 6 / 54 - Hitsatut kauluslaipat: Nimellispaksuus on hitsin paksuus tai 25 % laipan paksuudesta, kumpi on suurempi. - Kaulustettu laipparengas ja laipparengas: Nimellispaksuus on yhteen, johon laippa hitsataan, nimellispaksuus (e n ) tai 25 % laipan paksuudesta. Näistä käytetään suurempaa arvoa. Yli 40 mm paksujen ferriittisestä raudasta tehtyjen kiinnityslevyjen Charpy V-iskuenergian tulee olla 50 C:ssa 27 J, riippumatta suunnittelulämpötilasta. Pysyvien kiinnitysmateriaalien Charpy V-iskuenergian tulee olla samanlainen kuin materiaalien, joihin ne hitsataan. Jäykistyslaattojen ja kiinnityslevyjen minimimyötölujuus tulee olla 90 % säiliön vaippalevyn minimimyötölujuudesta. Myös putkiyhteiden rungon tulee täyttää tämä vaatimus, jos yhteen runkoa käytetään vahvikelaskelmiin. Ruostumaton teräs Kaikkien ruostumatonta terästä olevien levyjen ja rakennekappaleiden tulee täyttää standardin EN ja -2 minimivaatimukset. Ferriittisten ruostumattomien terästen maksimipaksuus on 10 mm. Martensiittisia ruostumattomia teräksiä ei saa käyttää. Austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat teräkset tulee valita taulukosta 12 ja niiden tulee täyttää tässä standardissa esitetyt vaatimukset. Ruostumattomien terästen tulee soveltua varastoitavalle aineelle ja niiden tulee olla standardien EN tai -3:1995, taulukoiden 7, 10 ja 11 mukaiset. Mekaanisten ominaisuuksien miniarvot tulee olla yhdenmukaiset standardin EN soveltuvien kohtien kanssa. Korkeassa lämpötilassa käytettävien säiliöiden myötölujuudet tulee määrittää standardien EN tai -3:1995 taulukoiden 10 ja 15 mukaan. Kaikki materiaalivalintaan vaikuttava tieto tulee olla valmistajan saatavilla, ottaen huomioon standardeissa EN tai -3:1995 annetut tiedot. Levymateriaalit ja rakenneteräsosat Materiaalit tulee merkitä kuten säiliön valmistajalta edellytetään standardissa EN :1995 taulukossa 20. Tarkastusdokumentaation tulee olla standardin EN 10204:2004 mukainen. Ainestodistus 3.1B tulee toimittaa kaikille levymateriaaleille. Rakenneteräsosille on toimitettava ainestodistus 2.2. Takeet ja putket Rakenneteräksestä valmistettavat takeet tulee valmistaa joko vapaataonnalla tai rengasvalssaamalla standardien EN ja EN mukaan. Putkiyhteiden rungoissa käytettävän putken tulee olla EN tai EN mukaista saumatonta tai pitkittäishitsattua putkea. Takeiden ja putkien mekaanisten ominaisuuksien tulee olla yhdenmukaiset säiliösuunnittelun kanssa. Vaipan putkiyhteitä varten oleviin laippoihin ja vaippaan yhdistettäviin putkiin tulee merkitä leimaamalla tai lähtemättömällä maalilla vaaditut tiedot. Laippojen ja putkien mukana on toimitettava ainestodistus 3.1B, sisältäen alkuperäisen materiaalin valmistajan nimen ja lopullisen laipan mekaaniset ominaisuudet. Kuumennuskierukkaa varten toimitettavien putkien tulee olla standardin EN tai pren , ja jos mahdollista, EN mukaisia.

7 Sivu 7 / 54 Hitsauslisäaineet Hitsauslisäaineiden tulee olla EN 1600 mukaisia ja niitä tulee käyttää standardin hyväksyntämenettelyiden mukaisesti. Asianmukaiset tarkastusasiakirjat tulee toimittaa. Hyväksyntämenettelyiden tulee osoittaa, että hitsisauman myötö- ja vetolujuuksien tulee ylittää yhdistettyjen perusaineiden lujuudet. Hitsisauman tulee olla kemiallisesti yhteensopiva yhdistettyjen materiaalien sekä varastoitavan tuotteen kanssa. Hiili- ja hiilimangaaniteräslevyjen valinta poikkeaviin tapauksiin Jos on sovittu, että käytetään edellä mainituista poikkeavia hiili- ja hiilimangaaniteräksiä, on sallittua valita hiili- ja hiilimangaaniteräslevyt, jotka on todettu sopiviksi kansallisilla standardeilla. Lisäksi niiden tulee täyttää myös liitteen F vaatimukset. Oikean säiliömateriaalin vaatimustenmukaisuudesta vastaa säiliön valmistaja. Määrittelyjen tulee olla standardin EN 10025:1992, luvun 3 mukaisia. Emäshappimellotus, valokaariuunien käyttö ja siemens-martin-menetelmä ovat sallittuja. Tiivistämättömän teräksen käyttö ei ole sallittua. Sallittujen poikkeamien, pinnan viimeistelyn ja sisäisen virheettömyyden tulee olla standardin EN 10025:1992 lukujen 5, 7.6 ja 8.9 mukaisia. Testausmenetelmä, näytteiden lukumäärä ja sijainti sekä testikappaleiden valinta ja valmistelu mekaanista testausta varten tehdään EN 10025:19920, 8.6 ja 8.7 mukaan. Merkintöjen tulee olla standardin EN 10025:1992, 9.1 luvun mukaisia. Vetokokeen tulee olla poikittaissuuntainen ja iskulujuuskokeen yhdensuuntainen valssaussuuntaan nähden. Tarkastusdokumenttien pitää olla tämän standardin materiaaleja käsittelevän luvun mukaisia. Kemiallinen koostumus Sulatusanalyysillä (Ladle analysis) mitatun kemiallisen koostumuksen tulee olla tässä standardissa vaaditun mukainen. Sulatusanalyysistä saatu hiiliekvivalentti (CEV), ei saa ylittää 0,42 % yli 20 mm paksusta levystä. Mekaaniset ominaisuudet Metallin suunnittelulämpötilan ollessa yli 100⁰ C, korkeassa lämpötilassa olevan teräksen myötölujuusarvojen tulee olla standardissa vaadittujen mukaisia. Muut teräslaadut, joiden myötölujuusarvoja korotetussa lämpötilassa ei ole eritelty materiaalistandardissa, voi myös käyttää, jokaisen toimitetun materiaalin valoksen todelliset arvot tulee todentaa valmistajan toimesta standardin EN mukaisesti. Testaustulokset raportoidaan ainestodistuksen 3 1B mukaisesti. Kun maksimisuunnittelulämpötila ylittää 250 ⁰ C tulee käyttää teräksiä, joihin vanheneminen ei todistetusti vaikuta. Vaatimuksia erilaisille teräksille on esitetty standardissa ja Charpy V - testin tulee täyttää esitetyt vaatimukset. Iskukoe EN mukainen Charpy V - testaus tehdään levylle soveltuvan materiaalistandardin mukaisesti. Kolmesta testipalasta määritellyt Charpy V - testiarvot levyille perustuvat kolmen pitkittäisen testipalan keskiarvoon. Yksittäinen minimiarvo levystä ei saa olla alle 70 % määritetystä keskimääräisestä arvosta.

8 Sivu 8 / 54 Materiaalit pitää iskutestata terässtandardien vaatimusten mukaisesti. Iskutestausta ei vaadita muilta pohjalevyilta kuin rengasmaisilta levyiltä (kuningaslevyltä), eikä kattolevyiltä. Rengasmaisilta pohjalevyiltä iskutestausta ei vaadita, jos niihin liitetyiltä vaippalevyiltä ei sitä vaadita. Vaippalevyiltä, tai vaippaan kiinnitetyiltä materiaaleilta, ei vaadita iskutestausta silloin, kun minimisuunnittelulämpötila ja paksuus ovat standardin taulukon 11 mukaiset tai paksuus on alle 6 mm. Kattolevyille ei poikkeuksia lukuun ottamatta vaadita iskulujuustestausta. 5. Mitoituskuormat Teräksisen säiliörakenteen mitoituksessa on otettava huomioon seuraavat kuormitukset: Säilytettävän nesteen aiheuttama hydrostaattinen paine Säiliön nestepinnan yläpuolella vaikuttava ali- tai ylipaine Säiliön rakenteen pysyvät kuormat Säiliöön vaikuttavat jakautuneet ja pistemäiset muuttuvat kuormat Lumi- ja tuulikuorma Vesisateen aiheuttamat kuormat Perustusten epätasaisen painumisen aiheuttama kuorma Liittyvistä rakenteista aiheutuvat paikalliset kuormat Lisäksi tarvittaessa otetaan huomioon myös lämpötilaerojen vaikutus ja maanjäristysalueella maanjäristyskuormat. Onnettomuustilanteisiin liittyvät kuormitukset määrittelee tilaaja. Tällaisia tilanteita voivat olla ulkoinen painekuorma, ulkoinen tulipalo tai räjähdys. Säiliörakenteen rakenneosien mitoituksessa on otettava huomioon myös mahdollisuus kuormitusten erilaisille yhdistelmille. Kattorakenteen mitoittavaa kuormitusta määritettäessä on otettava huomioon lumikuorman lisäksi myös tuulikuorma ja säiliön nestepinnan yläpuolinen ali- tai ylipaine. Vesisateen aiheuttamasta kuormituksen huomioon ottamisesta on ohjeita liitteessä D. 6. Pohja Säiliöt tulee valmistaa yksipohjaisena, jollei tilaaja muuta vaadi. Säiliön pohjarakenteen kaltevuus ei ilman erityisesti määriteltyä syytä saisi ylittää 1:100. Säiliön pohjarakenteiden osalta tulee suunnitelma ja perustus hyväksyä tilaajan ja valmistajan kesken. Käyttöolosuhteet, ennakoitu täyttöaste ja käytetty perustustyyppi tulee huomioida. Suunnittelun perustana tulee olla säiliön pohjarakenteen täysi tukeutuminen perustukseen. Mikäli pohjalevyiltä vaaditaan Charpy-V testi, tulee myös reunalevyt testata. Reunalevyjen tulee omata sama minimienergia testissä kuin pohjalevyjen (tarvittaessa korjauskertoimella, jos poiketaan standardin mukaisesta koepalan koosta) ja testit tulee tehdä molemmille levysarjoille samassa lämpötilassa. Sekä nelikulmaisten, että reunan muodon mukaan leikattujen pohjalevyjen ilmoitettu paksuus ei saa alittaa alla olevassa taulukossa määritettyjä arvoja, lisäksi tulee huomioida korroosiovara. Lisäksi pohja-

9 Sivu 9 / 54 levyn paksuuden tulee olla riittävä myös korrosioituneena kestääkseen alipaineen aiheuttama (pohjalevyn) lommahdus ylöspäin. Taulukko 13 - Ohuin sallittu pohjalevyn paksuus: Materiaali Päällekkäishitsi Päittäishitsi Hiili- ja mangaaniteräkset 6 mm 5 mm Ruostumattomat teräkset 5 mm 3 mm Reunalevyn myötölujuuden tulee vastata pohjalevyn myötölujuutta, johon se on hitsattu. Halkaisijaltaan korkeintaan 12,5m säiliön pohjat voi valmistaa ilman reunalevyjä. Halkaisijaltaan yli 12,5m säiliöiden pohjassa tulee käyttää reunalevyjä, joiden paksuus e a, poislukien korroosiovara, on vähintään standardissa määritettyjen vaatimusten mukainen. Kelluvalla katolla tai kannella varustettujen säiliöiden pohjat tulee vahvistaa niiltä kohdin, jossa katon tuennat sijaitsevat. Vaippalevyn ulkopinnan ja pohjalevyjen tai reunalevyjen reunan välinen etäisyys (ulottuma) tulee olla 50 mm 100 mm. Reunalevyjen päittäisliitosten ja alimmaisten pohjalevyjen pitkittäisliitosten etäisyyden tulee olla vähintään 10 kertaa alimmaisen pohjalevysarjan paksuus. Pohjalevyt tulee hitsata limittäin, jollei tilaaja tai suunnittelija vaadi päittäisliitoksia. Kaikki pohjalevyt tulee hitsata pelkästään yläpuolelta jatkuvalla saumalla ja vähintään 5 kertaa levyn paksuuden verran päällekkäin. Kun päittäishitsi on määritelty pohjelevyjen välisten liitoksien ja pohjalevyjen ja reunalevyjen välisien liitoksien tyypiksi, tulee käyttää sauman alapuolista juuritukea (hitsauksen aikaista tai pysyvää). Kun käytetään pysyvää juuritukea, tulee lämpölaajenemisen ja perustuksen vaikutus huomioida, kun se on tarpeellista. Säiliöt, joissa ei käytettä reunalevyjä, tulee vaippalevyjen alla olevien päällekkäin olevien pohjalevyjen päät muotoilla ja hitsata tasoon vähintään vaippalevystä 150 mm matkalla. Säiliöt, joissa käytetään reunalevyjä, tulee reunalevyjen väliset päittäisliitokset hitsata läpi. Vaippalevy tulee hitsata pohjalevyihin tai reunalevyihin molemminpuolisella hitsillä. Pienimmän sauman paksuuden tulee olla vähintään reunalevyn paksuus kuitenkaan ylittämättä 9,5 mm. Mikäli vaippalevyn paksuus on pienempi kuin pohja- tai reunalevyn paksuus, ei sauman paksuuden tarvitse ylittää standardissa määritettyä arvoa. Suosituksia muista säiliön pohjatyypeistä (kaksoispohja, korotettu pohja yms.) Säiliön pohjat, joita ei ole kokonaan tuettu yhtenäisellä perustuksella, voidaan tukea teräsrakenteilla tai teräsbetonipalkeilla. Pohjamateriaalit tulee valita säiliömateriaalien valinnan mukaisesti. Huomioitavat kuormitukset muodostuvat varastoitavan sisällön painosta, säiliön painosta pohjalevyineen, testiaineen painosta, suunnittelupaineesta ja kokeessa käytetystä ylipaineesta. Pohjalevyn paksuudelle on määritelty arvoja standardin liitteessä H.

10 Sivu 10 / 54 Kaksoispohjan tarkoitus on, että sisemmän pohjan vuototapauksessa ei vuotoa tapahdu perustuksiin tai maaperään. Kaksoispohjat tulee suunnitella siten, että molemmat pohjat voidaan vuototarkastaa säiliön käytön aikana. Tyypillisiä kaksoispohjarakenteita on esitetty standardissa. Lämmitetyissä säiliöissä myös alinta pohjaa tulee lämmittää, jottei synny lämpörasituksia. Vuotojen havaitsemiseksi on olemassa useita menetelmiä. Vuodonilmaisumenetelmä tulee valita käytetyn nesteen ja kaksoispohjarakenteen perusteella. Kaksoispohjasäiliöiden tiiviys tulee varmistaa ennen maalaamista tai pinnoittamista. 7. Vaipan suunnittelu Tämän standardin soveltamisalassa on rajattu standardin käyttö säiliöille, joissa vaippalevyjen suurin sallittu jännitys on enintään 260 N/mm 2. Säiliön vaippalevyissä sallittu jännitys saa olla maksimissaan 2/3 teräksen myötörajasta. Tämä tarkoittaa, että varmuuskertoimena on käytetty arvoa 1,5. Jos säiliön käyttölämpötila > 100 C, täytyy tietää (määritellä) valitun teräslaadun myötöraja käyttöolosuhteita vastaavassa lämpötilassa. Myötörajana käytetään 0,2 %:n pysyvää venymää vastaavaa jännityksen arvoa ja seinämän sallittu jännitys on 2/3 tästä myötörajasta. Säiliön seinämän paksuus määritetään standardissa esitetyllä kaavalla. Seinämän paksuudeksi valitaan suurempi arvo. Jos päällekkäin olevat teräslevyt ovat eri teräslaatua, on ylempi seinämälevy mitoitettava kohdan mukaan. Alempana oleva seinämälevy on oltava vähintään saman paksuinen kuin ylempänä oleva. Säiliön seinämävahvuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 40 mm. Sallitut jännitykset määritetään erikseen säiliön normaalin käytön ja koestuksen aikana esiintyville kuormituksille. Vesipainekokeen aikana sallittu jännitys saa olla enintään 75 % teräksen myötörajasta. Seinämän paksuus on tarkasteltava myös koestusolosuhteita varten, koska sallitaan suurempi jännitys. Jos varastoitavan nesteen tiheys on pienempi kuin 1,0 kg/l, on vesipainekokeen suorittamisesta on erikseen sovittava. Vesipainekoetta on käsitelty tarkemmin standardin luvussa 19. Säiliörakennetta voidaan vahvistaa jäykistysrenkailla. Jäykisteiden mitoituksesta ja sijoittamisesta on ohjeita standardin kohdassa 9.3 ja liitteessä J. Jäykisteilla varmistetaan rakenteen kestävyys tuulen ja alipaineen vaikutusta vastaan. Standardi antaa ohjeita vaippalevyjen sijoittelusta. Päällekkäin olevien levyjen hitsaussaumojen etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 10 cm, jos seinämä paksuus on enintään 5 mm ja vähintään 30 cm, jos seinämäpaksuus on enemmän kuin 5 mm. Standardin mukaan vaippalevyjen pituus tulee olla vähintään 1 m. (ks. kuva 6).

11 Sivu 11 / Kiinteän katon suunnittelu Standardin luvussa 10 jaetaan kiinteäkattoiset kattorakenteet seuraavasti itsekantaviin ja ei itsekantaviin rakenteisiin. Katon teräsrakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa noudatetaan ohjeita ENV ja ENV (Eurocode 3: Design of steel structures). Standardiin on kirjoitettu ohjeita katon tukirakenteiden sijoittelusta. (ks ) ja kattorakenteiden vahvistamisesta, jos katon halkaisija ylittää 15 m. (ks ). Standardi määrittelee kattolevyjen paksuudeksi seostamattomilla rakenneteräksillä vähintään 5 mm ja ruostumattomilla teräksillä 3 mm. Tässä ei ole mukana mahdollista korroosiovaraa. Nämä samat ainesvahvuudet riittävät yleensä myös katon teräksisissä tukirakenteissa. Kattolevyjen hitsaukseen on annettu ohjeita kohdassa Kattorakenteen mitoittavaa kuormitusta määritettäessä on otettava huomioon lumikuorman lisäksi myös tuulikuorma ja säiliön nestepinnan yläpuolinen ali- tai yläpaine. Standardissa on käsitelty säiliön vaipan yläreunan vahvistamista. Nämä seinä- ja kattorakenteiden yhtymäkohtien kestävyys täytyy tarkastaa. Taulukossa 18 on ohjeita vahvikkeiden (jäykistepalkkien) mitoittamisesta. Kattolevyjen sallittu jännitys saa olla maksimissaan 2/3 teräksen myötörajasta. Säiliökatoissa, joissa ei käytetä erillistä kattolevyjä kannattavia tukirakenteita on katon seinämänvahvuus mitoitettava standardin kohdassa esitettyjen laskentakaavojen avulla. Säiliöt tulee varustaa venttiileillä, jotka estävät liian suuren yli- tai alipaineen muodostumiseen säiliöön. Tarvittaessa kiinteäkattoiset säiliöt varustetaan kelluvalla kannella. 9. Kelluvien kansien vaatimukset Standardin EN liite C määrittää vähimmäisvaatimukset höyrystyvien aineiden varastosäiliöiden kelluvien kansien materiaaleille, suunnittelulle, rakenteelle, testaamiselle ja käytölle. Liite määrittelee myös näihin säiliöihin liittyvät varusteet. Liite on sovellettavissa kelluviin kansiin, jotka asennetaan uusiin säiliöihin tai olemassa oleviin säiliöihin. Kelluvat kannet voidaan jakaa kahteen perustyyppiin: kelluvat kannet suoralla kosketuksella nestepintaan (täyden kosketuksen tyyppi) ja kelluviin kansiin, joissa on kaasu kannen ja nestepinnan välissä (ei suoran kosketuksen tyyppi). Kelluvat kannet ovat kelluvista katoista poiketen kiinteällä katolla varustetun säiliön sisällä säältä suojassa. Kelluvia kansia on kuutta erilaista tyyppiä: - Kevytrakenteinen kokometallinen kansi (ei suunniteltu suoraan kosketuksen nesteen kanssa)

12 Sivu 12 / 54 - Metalli/solumuovi/metalli sandwich-rakenne (suunniteltu suoran kosketukseen nesteen kanssa) - Metalli/kenno/metalli sandwich-rakenne (suunniteltu suoran kosketukseen nesteen kanssa) - Yhteenkytkettyjen lujitemuovilevyjen rakenne (suunniteltu suoran kosketukseen nesteen kanssa) - Ilman tukea oleva metallikaukalo (suunniteltu suoraan kosketukseen nesteen kanssa) - Tuettu metallikaukalo (suunniteltu suoraan kosketukseen nesteen kanssa) Kuva C.2 Esimerkkejä erilaisista kelluvista kansista Suunnittelu ja rakennevaatimukset Kansi tulee suunnitella siten, että se on yhteensopiva varastosäilöön, johon se on tarkoitettu sekä tuotteille, joita säiliössä varastoidaan ja täytön tai tyhjennyksen taajuuteen. Kansi tulee suunnitella ja rakentaa kellumaan vaakasuorassa ja on varmistuttava siitä, ettei varastoitu aine pääse normaalissa käytössä kannen yläpinnalle. Käytön aikana kelluvan kannen mikään osa kosketa säiliön kattoa tai sen sisärakennetta, tai tuki venttiilejä tai ylivirtausputkia kannen noustessa säiliön yläosaan. Kansi tulee suunnitella, rakentaa ja asentaa siten, että se voi nousta ja vajota suunnitellulla toimintaalueellaan vahingoittamatta itseään, säiliötä tai mitään varusteita. Kaikkien komponenttien, mukaan lukien liimat jos niitä on käytetty, tulee olla sopivia määritellyn tuotteen kanssa. Tarkemmat kelluvia kansia koskevat määräykset on annettu tämän standardin liitteessä.

13 Sivu 13 / 54 Rakenneaineet Varastoitava aine on määriteltävä esittäen kaikki erityiset ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa materiaaleihin ja kaikkien kansimateriaalien tulee olla varastoitavan tuotteen kanssa yhteensopivia. Kannen metallilevyjen teräksen tule olla standardin EN mukainen, alumiinisten tulee täyttää standardien EN 485, EN754 tai EN 755 vaatimukset ja ruostumattoman teräksen standardin EN vaatimukset. Tiivisteen asennuksen tulee olla tukeva varmistamaan hyvä tiivisteen kosketus säiliövaippaan ja ehkäisemään höyryn vuodot tiivisteen asennuksesta. Kannen koko pystysuoran liikeradan osalta tiivisteen tulee pyyhkäistä joka kohdastaan säiliövaipan sisäpintaa. Tiivisteen muotoilun ja ensimmäisen asennuksen tulee sallia kannen vapaa liike koko tiivisteen suunnitellulla ulottuvuudella. Kuvassa C.3 on esitetty erilaisia tiivistetyyppejä. Tiivisteiden ja niiden asennusten tulee olla standardissa tarkemmin määriteltyjen vaatimusten mukaisia. a) Pyyhkäisytiiviste b) Putkitiiviste c) Puskuritiiviste Selite 1 Kelluva kansi 2 Tiiviste 3 Säiliön vaippa Kuva C.3 - Erilaisia tiivistetyyppejä Kaikkien saumojen, jotka ovat alttiina suoraan höyrylle tai nesteelle, tulee olla hitsattuja, pultattuja, ruuvattuja, niitattuja, liitetty kiristysrenkaalla tai tiivistetty ja joiden höyry- ja nestetiiviys on todettu käyttäjän hyväksymällä menetelmällä. Kaikkien liitosta tiivistävien aineiden tulee olla yhteensopivia varastoitavan tuotteen ja liitettyjen materiaalien kanssa. Tarkemmat vaatimukset liitoksille on esitetty standardissa. Kannen varusteet Miesluukut Kannet halkaisijaltaan aina 15 m saakka tulee varustaa vähintään yhdellä miesluukulla kulku- ja tuuletustarkoituksia varten kannen levätessä tukijalkojensa varassa säiliön ollessa tyhjä. Miesluukun kansi tulee tehdä avattavaksi kannen alapuolelta. Kannet, joiden halkaisija on yli 15 m, saadaan varustaa useammalla miesaukolla hyvän tuuletuksen aikaansaamiseksi, jos ostaja on niin määritellyt. Pyöreiden miesluukkujen tulee sallia huoltohenkilöstölle vapaa kulku, ja niiden halkaisijan tulee olla vähintään 600 mm. Tukijalat Kansi tulee varustaa tukijaloin, jotka tukevat sitä sen jälkeen kun säiliö on tyhjennetty tuotteesta. Kansi ei saa tukkia säiliövaipan miesluukkuja. On huolehdittava pääsystä kannen alle tarkastusta tai työtä varten. Asennuksen yhteydessä tukijalat tulee säätää sopimaan kaikkiin säiliöpohjan epätasaisuuksiin siten,

14 Sivu 14 / 54 että kansi on vaakatasossa. Tukijalkojen säiliön pohjaan aiheuttamien kuormitusten jakamiseksi tulee toimia kuten esim. kiinnittämällä pohjaan vahvikelevyt. Kanteen kiinnitettyjä tukijalkoja pidetään parempana kuin säiliön pohjaan kiinnitettyjä. Ilmanpoistoventtiili ja nesteenpoistoputki Kannessa tulee olla ilmausventtiili, jonka tarkoituksena on päästää ilma kannen alapuolelta pois säiliön täytössä ja sallia ilman ja höyryn pääsy kannen läpi kannen levätessä paikallaan tukijaloillaan, kun säiliötä tyhjennetään tuotteesta. Kannen yläpinnalle kondensoitumisen, vuodon tai muun syyn seurauksena kertyneen nesteen siirtämiseksi nopeasti kannen alla olevaan tuotteeseen, tulee kansi varustaa riittävillä juoksutusputkilla tai juoksutuskouruilla. Näiden juoksutusputkien rakenteella tulee olla mahdollisimman vähäinen vaikutus kannen tehokkuuteen pysäyttää höyry. Staattisen sähkön johtaminen pois Kaikkien kansien tulee olla sähköisesti johtavia ja täyttää standardin esittämät määräykset. Lisäksi kannen ja säiliövaipan välillä on käytettävä maadoitusjohtoa. Kannen pinnalla ei saa olla mitään esteitä, jotka voisivat sotkeutua näihin antistaattisiin johtoihin kannen ylös tai alas suuntautuvan liikkeen aikana. Vaihtoehtoisesti jousitoimisia johtokeloja voidaan käyttää pitämään johdot kireänä koko ajan. Kiertymisen esto ja keskitys Kelluvan kannen kiertoliike on estettävä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää ohjauspylvästä tai epäkeskistä kiertoliikkeen pysäyttävää vaijeria, joka on kiinnitetty säiliön katon ja pohjan välille ja lävistää kannen. Halkaisijaltaan suuret säiliöt, joissa ei ole ulkokaton tukipilareita, voi olla välttämätöntä varustaa usealla kiertoliikkeen pysäyttävällä vaijerilla kannen toivotun stabilisuuden varmistamiseksi. Säiliön mittalaitteet ja näytteenotto Jollei toisin ole määritetty, suunnittelun tulee varmistaa, että säiliön mittauslaitteet eivät häiriinny ja säilyvät täysin käyttökuntoisina kannen koko liikeradalla. Vaihtoehtoisesti kannessa voi olla sisäänrakennetut mittauslaitteet, jotka täyttävät ostajan vaatimukset. Kannen tulee olla varustettu näytteenottopisteillä, jotka ovat linjassa säiliön ulkokaton näytteenottoluukun kanssa mahdollistaen täten (astian) upotuksen ja näytteenoton ilman kansilevyn estettä. Jollei toisin ole määritelty, säiliöön tulee asentaa nestetilan yläpinnan hälytin, joka varoittaa käyttäjää automaattisesti, jos neste nousee ennalta määrätyn tason yli. Kannen läpiviennit Kun pilarit tai muut varusteet kulkevat läpi kannen, siihen tulee asentaa tiivisteet varmistamaan höyryvuotojen minimointi kannen vaaka- ja pystysuuntaisen liikkeen aikana. Tiivisteitä ei saa kiinnittää sisäisiin katon juoksutusputkiin eikä ilmanpoistoventtiiliin. Kelluvat imulaitteistot Joissakin säiliöissä kelluvat imulaitteet ovat vakiovaruste. Näihin säiliöihin voidaan asentaa kelluva kansi, mutta ne tulee muuntaa siten, että niihin sisältyy kelluva imulaitteisto. Kelluvan imujärjestelmän vaikutus on kompensoitava ylimääräisillä kellukkeilla nestepainekokeen aikana. On osoitettava, että kelluvalla imujärjestelmällä varustettu kansi voidaan nostaa ja laskea koko liikeradallaan yhdessä kelluvan imujärjestelmän kanssa ilman että aiheutuu mekaanisia ongelmia.

15 Sivu 15 / 54 Säiliön varusteet Säiliöön tulee asentaa standardin liitteessä C määritellyt varusteet, esimerkiksi venttiilit, ylivirtausaukot ja miesluukut. Kansien asennus Ennen kuin kelluva kansi asennetaan, säiliölle tehdään sisäinen ja ulkoinen tarkastus standardissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Kannen toimittajan tai urakoitsijan tulee esittää kannen pystytysmenettely ostajan hyväksyttäväksi, jollei tällaista hyväksyntää ole jo annettu kirjallisesti. Kelluvan kannen asennuksen jälkeen tulee säiliön pohja tarkastaa silmämääräisesti ja sille tulee tehdä kellumistesti kannen koko liikeradan alueella. Kelluvan kannen toimittajan tulee antaa kirjallisesti käyttöohjeet ja tiedot käyttöön liittyvistä rajoituksista. 10. Kelluvien kattojen vaatimukset Kelluva katto on rakenteellisesti suunniteltu kellumaan ylhäältä avonaisessa säiliössä nesteen pinnalla siten, että se on kokonaan kosketuksessa tähän pintaan. Tarkempia vaatimuksia on esitetty standardin EN liitteessä D. Seuraavat kolme tyyppiä tulevat kyseeseen: a) yksikantinen kelluva katto muodostuu nesteen kanssa kosketuksessa olevasta yksinkertaisesta kansitasosta ja yhtenäisestä ulkoreunan kellukkeesta, joka on väliseinin osastoitu nestetiiviisti b) kaksikantinen kelluva katto muodostuu ylemmästä ja alemmasta kannesta. Alemman kannen tulee olla kokonaisuudessaan kosketuksessa nesteen kanssa ja se yhdistetään ylempään kanteen tukilevyin ja väliseinin siten, että muodostuu nestetiiviit kellukeosastot. c) yksikantinen kelluva katto varustettuna keskikannen kellukeosastoilla muodostuu nesteen kanssa kosketuksissa olevasta yksinkertaisesta kansitasosta, jonka päälle on asetettu paikalliset kellukeosastot, ja yhtenäisestä ulkoreunan kellukkeesta, joka on väliseinin osastoitu vesitiiviiksi. Kuva D.1 - Tyypillisiä esimerkkejä kelluvista katoista

16 Sivu 16 / 54 Rakenne Kelluvien kattojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa sääolosuhteet, säiliön mitat; varastoitavan nesteen luonne ja ominaisuudet, rakenneaineet ja varusteet. Katon tulee kellua normaalissa käytössä ja sen tulee levätä tukijaloillaan ainoastaan huollon tai tarkastuksen aikana. Katto ja varusteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, että säiliön nestesisältö pääsee tulvimaan yli katon aiheuttamatta sen rakenteeseen mitään vaurioita minkä jälkeen katto palaa normaaliin toimintakorkeuteensa. Rakennesuunnitelma Katto tulee suunnitella rakenteellisesti hyvin kestämään vaaditut kuormitukset. Liikkuvaan kuormaan ei saa laskea mukaan sadeveden vaikutusta, mutta se saadaan lisätä ennustettuihin suurempiin kuormituksiin. Tuuliolosuhteet tulee ottaa huomioon kuormituksia määritettäessä. Kaikki kellukkeet ja osastot tulee varustaa miesaukolla, jossa on vesitiivis kansi. Säiliöön pääsyä ja tyhjän säiliön tuuletusta varten katto on varustettava vähintään yhdellä miesaukolla. Lisäksi voi olla muita miesaukkoja tilauksen mukaan. Katon tyhjennyksen pääputket, hätätyhjennysputket, venttiilit ja kiertoliikettä estävät laitteet sekä tiivisteet, tukijalat, mittauslaitteet ym. varusteet on asennettava kuten kelluviin kansiinkin, standardin kelluvia kattoja koskevien vaatimusten mukaisesti. Asennus ja hitsaus Asennus tulee tehdä standardin ohjeiden mukaisesti. Hitsauksen saavat tehdä hyväksytyt hitsaajat kelluvan katon valmistajan määrittämien menetelmien mukaisesti. Tarkastus ja testaus Kelluvan katon, aukkojen ja kellukkeiden kaikki hitsit on tarkastettava tunkeumanesteellä tai saippualiuoskokeella. Kaikki viat tulee korjata ja hitsit tulee tarkastaa uudelleen. Kellukeosille on tehtävä painekoe silloin kun niiden rakenne sen sallii. Silloin kun rakenne ei salli paineilmalla tehtävää testiä, kaikki saumat tulee tarkastaa tunkeumanesteellä. Kelluvan katon valmistajan tulee tehdä nestepainekoe tyhjennysputkelle asennuksen jälkeen varmistuakseen sen tiiviydestä. Katon valmistajan on tehtävä seuraavat tarkastukset: a) Pohjan vahvikelevyjen oikea sijainti ja hitsien viimeistely; b) Tukijalkojen korkeus ja asento katon ala-asennossa sopivat yhteen pohjaan ja vaippaan asennettujen varusteiden kanssa; c) Katon reunan ja säiliövaipan välinen vapaa tila on tässä standardissa esitettyjen kelluvien kattojen yleisten, tiivisteitä koskevien sekä asennusta koskevien vaatimusten mukainen. Nämä tarkastukset tulee tehdä säiliön vesitäytön yhteydessä nestepinnan alimmassa asennossa, puolivälissä ja korkeimmalla pinnan tasolla. Ulkokehällä tulee olla vähintään kahdeksan tarkastuspistettä, joiden etäisyys toisistaan saa olla enimmillään kymmenen metriä. d) Taipuisien tai jäykkien katon kuivatusputkien kiinnitykset eivät osu muihin varusteisiin tai katon jalkoihin: e) Säiliö on varustettu veden ulosvirtausaukoilla, kun kattoon on asennettu vaahdotusyksikkö;

17 Sivu 17 / 54 f) Tukijalkojen korkeussäätö, kellukkeiden ja katon kansilevyn vuototiiveys, kelluvan katon vapaus liikkua, kun katto kelluu vedessä; g) Maadoituslaitteiden asennus ja liitosten tiukkuus Kelluvan katon valmistajan tulee toimittaa kirjallisesti käyttöohjeet ja käyttöön liittyvät rajoitukset. 11. Kelluvien kattojen ulkoreunan tiivisteen vaatimukset Säiliöt, joissa on kelluva katto, tulee varustaa katon ulkoreunan tiivisteillä höyrypäästöjen minimoimiseksi. Huomiota tulee kiinnittää Euroopan neuvoston direktiiviin 94/63/EC 20. joulukuuta 1994 (VOCdirektiivi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Suunnittelu Säiliövaipan ja kelluvan katon välisen vapaan tilan tulee sallia kelluvan katon liukumisen vaipan suhteen ylös ja alas. Tiivisteen rakenteen tulee estää säiliön sisältämän nesteen karkaaminen. Reunatiivisteen tulee myös estää sadeveden tunkeutuminen säiliöön. Tiivisteissä tulee ottaa huomioon varastoitavan nesteen luonne, ominaisuudet ja lämpötila. Tiivisteiden kaikki metalliset osat on maadoitettava, ja kaikkien epämetallisten osien tulee olla laadultaan antistaattisia. Niukasti kipinöiviä ja syöpyviä metalleja tulee suosia. Magnesiumin seoksia, kuparia tai kuparin seoksia ei saa käyttää. Tiivisteiden tyypit Kaikkein yleisimmät tiivistetyypit voidaan luokitella seuraavasti: a) Erilliset ensisijaiset tiivisteet mekaaniset liukutiivisteet jousivoimaiset huulitiivisteet; nesteellä täytetyt joustavat tiivisteet; vaahdolla täytetyt joustavat tiivisteet; b) Erilliset toissijaiset tiivisteet; jousivoimainen pehmuste, huulitiivisteet kumihuulella, vaahdolla täytetty joustava pehmuste tai vettä imevä huopapehmuste; puristuslevytiivisteet, joissa on kumihuuli tai vaahdolla täytetty joustava tiiviste; c) Pyyhkäisytiivisteet, joissa on kumi- tai vaahtopyyhkijä; d) ensisijaisista ja toissijaisista tiivisteistä yhdistetty tiiviste erillisten ensisijaisten ja toissijaisten elementit koottuna yhdeksi rakenteeksi, jossa kelluvaan kattoon on kytketty yksi tai kaksi tiivistävää estettä. Reunatiivisteiden käyttötarkoitukset ja tekniset yksityiskohdat Mekaanisia liukutiivisteitä tulee käyttää joko erillisinä tai yhdistettynä toissijaiseen tiivisteeseen. Mekaanisia liukutiivisteitä voidaan käyttää säiliöissä, joissa varastoidaan raakaöljyä tai kemiallisesti voimakkaasti vaikuttavia aineita. Jousivoimaisia ensisijaisia huulitiivisteitä tulee käyttää yhdistettynä erillisten toissijaisten tiivisteiden kanssa. Tiivistyksen tehokkuus voidaan saavuttaa ainoastaan silloin kun tiiviste on varustettu nesteeseen

18 Sivu 18 / 54 upotetulla helmalla. Kelluvan katon suurimman toimintakorkeuden tulee olla sellainen, että se mahdollistaa tiivisteen turvallisen toiminnan. Nesteellä täytettyjen ensisijaisten tiivisteiden tulee muodostua renkaanmuotoisesta hankausta kestävästä letkusta, jonka täytteenä on jäätymätön neste (jos tarpeen), keroseeni tai varastoitava neste. Hyvän tiivistystehon saamiseksi tiivisteen alemman osan tulee ulottua varastoitavaan nesteeseen. Vaahdolla täytettyjen ensisijaisten tiivisteiden tulee muodostua hankausta kestävästä tiivistävästä esteestä, joka muodosta rengasmaisen letkun, jossa on kestävät vaahto-osat ja tiivisteen jäykkä kiinnitys. Hyvän tiivistystehon savuttamiseksi jäykkien kiinnitysosien tulee olla jatkuvassa kosketuksessa varastoitavan nesteeseen. Riippuen suurimmasta odotetusta reunatilasta, tyydyttävä toiminta vaatii joustoon minimikorkeutta. Toissijaisilla jousivoimaisilla pehmusteilla tai huulitiivisteillä on normaalisti hyvä joustavuus ja kattoa keskittävät voimat. Vaahtomuurin vaadittu korkeus ja kelluvan katon nostokorkeuden maksimi määritetään toissijaisen tiivisteen ja säiliövaipan suurimman kosketuskohdan perusteella. Riippuen suurimmasta odotettavissa olevasta reunan tilavuudesta, puristuslevyn alin korkeus tulee määrittää tyydyttävän toiminnan mukaiseksi. Puristuslevyissä tulee olla aukot sammutusvaahdon pääsemiseksi reunaraon tilaan. Toissijaisilla puristuslevytiivisteillä on hyvät kattoa keskittävät voimat ja tiivistepinnan suoja auringon valoa ja sään aiheuttama vanhenemista vastaan. Pyyhkäisytiivisteiden tulee muodostua säiliövaippaa vasten kaarevaksi puristetusta kumilevystä tehdystä jatkuvasta renkaasta tai puolijäykästä polyuretaanihuulesta. Yhdistetyissä ensisijaisissa/toissijaisissa tiivisteissä tulee yhdistää useita tehokkaita osia yhdeksi kokonaisuudeksi. Tiivistysjärjestelmän ensisijaisen osan tulee tavallisesti olla mekaaninen liukutiiviste. Asennus Oikea asennus on elintärkeä tiivisteiden toiminnalle ja käyttöiälle ja ainoastaan tehtävään erikoistuneen henkilöstön tulee tehdä se. 12. Ankkurointi Ankkurointi on tehtävä, jos epäillään tyhjän säiliön voivan nousta perustuksilta. Ankkuroinnin vaikutukset säiliön vaippaan on arvioitava. Ankkurointia ei saa tehdä yksin pohjalevyyn. On huomioitava säiliön (vaipan) lämpötilamuutokset ja hydrostaattisen paineen vaihtelusta johtuvat muutokset kiinnityksen jännitysten minimoimiseksi. Pulttien tai raksien sallittuja vetolujuuksia ei saa ylittää. Sallittu vetolujuus on ½ minimimyötölujuudesta tai 1/3 minimivetolujuudesta, näistä valitaan alhaisempi. Pulttien ja raksien minimileikkauspoikkipintaalan on oltava 500 mm 2, korroosiolisä vähintään 1 mm. Suositus on, että kiinnikkeet sijoitetaan enintään 3 metrin välein. Jos säiliön nostevoimaa testataan, ankkuroinnin on kestettävä testausvoimat. Tällöin pulttien tai raksien jännitykset eivät saa ylittää 85 % minimivaatimuksista.

19 Sivu 19 / Aukot Halkaisijaltaan 80 mm tai suurempien yhteiden hitsaaminen vaipan pintaan on kielletty. Miesluukkujen yhteiden vähimmäishalkaisija on 600 mm. Tarkempia mittoja ja kuvia on esitetty standardissa. Aukkovahvistuksen poikkileikkauspinta-alan laskentamenetelmä on määritetty standardissa, samoin kuin muut aukkovahvistuksia koskevat vaatimukset. Ympyrästä voidaan poiketa, jos sen sisällä oleva kuvitteellinen ympyrä täyttää nämä vaatimukset. Levyn poikkipinta-ala aukon ja vahvistuslevyn kanssa tule olla vähintään yhtä suuri kuin ehjällä levyllä. Yhteen jatko-osia ei lueta mukaan aukkovahvistukseen. Myöhempien hitsauksien minimietäisyys yhteen jälkikäteen lämpökäsiteltyihin hitsausaumoihin määritetään yhteen seinämäpaksuuden ja sisäsäteen avulla. Yhteille, joiden halkaisija on alle 80 mm, ei tarvita lisävahvistuksia, mikäli yhteen seinämänpaksuudet ovat vähintään standardin määrittämien arvojen mukaiset. Laippayhteitä saa käyttää. Katolla olevien miesaukkojen vähimmäishalkaisija on 500 mm. Aukot tulee voida kiinnittää hitsaamalla kattolevyihin. Miesluukkujen kansien ja katolle sijoitettavien laipallisten yhteiden (suunnittelupaine enintään 60 mbar) tulee olla standardin mukaiset. Jos tarvitaan pelastusaukkoja niin, niiden minimihalkaisija on 600 mm. Vaippaan tai kattoon suoraan hitsatut laipparenkaat, jotka on tarkoitettu esimerkiksi näkölaseille tai varusteille, tulee hitsata säiliön vaippaan tai kattoon pusku- tai pienaliitoksella. Asianmukaista aukkovahvistusta vaaditaan, jos vaippa- tai kattolevyn läpimitta ylittää 80 mm. Yhteiden tulee kestää niihin liitettävät putket ja lisälaitteet. Hankalasti hallittavien jännitysolosuhteiden johdosta tulee puhdistusyhteiden ja pohjakaivojen määrä pitää minimissään. Jos puhdistusyhde sijoitetaan säiliön pohjan tuntumaan, sen aukon korkeus vaipassa ei saa ylittää 915 mm eikä vaippalevyn leveyden puolikasta, kumpi vain on pienempi. Laitteiston tulee olla esivalmistettu ja hitsauksen jälkeen lämpökäsitelty. Pohjakaivon tuenta tulee olla kokonaan pohjan varassa. Hyväksyttävä pohjakuoppa tulee pohjustaa hyväksyttyjen pohjasuunnittelupiirustusten mukaan. Yhdistettyjä pohjakaivoja ja puhdistusyhteitä ei saa olla säiliöissä, joiden vaipan seinämänpaksuus ylittää 20 mm. Vajaasti tunkeutuvia saumoja saa käyttää vain, jos vaipan seinämänpaksuus on korkeintaan 12,5 mm, ja sallittu suunnittelujännitys on alle 185 MPa. Vaippaan liitettävien vahvistuslevyjen kiinnitykseen tarkoitettujen pienasaumojen kärjen tai lisälevyjen kiinnitykseen tarkoitettujen päittäissaumojen keskilinjan etäisyys muiden saumojen kärjistä tai keskilinjoista tulee olla vähintään 100 mm. Tästä voidaan poiketa standardin mukaisella sopimuksella. Kaikki vaipan puskusaumat, jotka osuvat vahvistuslevyyn, tulee perustaa juohevasti, ja ne tulee tarkastaa 100 % radigrafisesti. Vaipan läpimenevien yhteiden hitsien mittojen tulee olla standardissa määritetyn mukaisia. Kun yhde on valmistettu valssatusta hiili- tai hiili-mangaaniteräslevystä, jonka paksuus on yli 20 mm, tulee joko perusrakenneaineen paksuus tai minimipinta 3 mm hitsauspalosta lukea kuuluvaksi yhteen seinämään. Päittäisliitokset, jotka liittävät vahvikelevyt vaippalevyihin tulee olla täysin läpihitsattuja.

20 Sivu 20 / 54 Limiliitossaumojen paksuus vahvistuslevyn ympäri tulee olla 70 % vahvistuslevyn paksuudesta tai 14 mm. Näistä pienempi valitaan. Ellei muuten ole määrätty, tulee kaikkien aukkojen laippojen, paitsi vaipan ja katon miesluukut, valmistaa ja porata standardin pren :2000, luokan 150 tai EN paineluokan PN 25 mukaan. Tuotteen lämmitys tai jäähdytys tulee toteuttaa lämmönsiirtonesteen avulla lämmitys- tai jäähdytyslaitteessa tai kuumentamalla sähköllä ja tämä menetelmä tulee hyväksyä tilaajan ja säiliövalmistajan kesken. Portaiden ja kulkuteiden tulee olla tämän standardin ja standardin EN ISO mukaiset. Portaat ja kulkutiet tulee valmistaa metallista, ja esteettömän kulkuleveyden tulee olla vähintään 600 mm. On myös suositeltavaa, että portaiden jyrkkyys ei ylitä 45 astetta. Porrasaskelmat tulee olla liukastumisen estäviä. Portaiden ja kulkuteiden tulee kestää yläpuolinen kuorma ja tämän lisäksi niiden pitää kestää yhtä suuret tuulikuormat, kuin vaaditaan vaipparakenteelta. Kulkutiet, jotka ulottuvat säiliöstä toiseen, maahan tai toisiin rakenteisiin, tulee tukea niin, että mahdollistuu rakenteiden välinen suhteellinen liikkuminen. Säiliön katon, portaiden ja kulkuteiden kaiteiden ja käsijohteiden tulee olla umpinaista terästankoa tai profiilia. Käsijohteet on oltava kulkutien ja portaiden kummallakin puolella joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Halkaisijaltaan yli 12,5 metrisille säiliöille tulee myös katolla olla kaiteet ja askelmat. Mahdolliset paikalliset tai kansalliset säädökset tulee aina ottaa huomioon. Kaikki säiliöt on maadoitettava. Pysyvien lisälaitteiden määrä on pidettävä mahdollisimman alhaisena, ja ne tulee mielellään asentaa vaakasuuntaan. Pystysuoria lisälaitteiden kiinnityshitsaussaumoja ei tule hitsata lähemmäksi kuin 150 mm etäisyydelle lieriön pystysaumasta, eikä vastaavia vaakasaumoja tule hitsata lieriön vaakasauman päälle. Pistehitsit tai vastaavat liitokset ovat kiellettyjä levyissä, joiden paksuus ylittää 13 mm. Nämä vaatimukset koskevat myös väliaikaisia lisälaitteita. 14. Eristys Säiliön lämmöneristeiden pysyvien kiinnikkeiden vaatimukset on esitetty standardissa. Tämän standardin vaatimukset täyttävien säiliön eristäminen voi johtua eri syystä, yhtenä lämpötilan säilyttäminen. Vaikka tämä dokumentti ei kuvaile eristyksen toteuttamista, tulee seuraavat suositukset huomioida. Standardi ei sisällä yksityiskohtaista tietoa eri eristystavoista, vaan antaa perusnäkökohdat eri tavoista, ja erityisesti määrittää sopivat tukirakenteet eristysmateriaalille tukirakenteiden muodostaessa kiinteän osan säiliön rakenteita. Nämä suositukset kattavat varastosäiliöt, jotka ovat ympäristön lämpötilassa tai yli sen ja niiden koon takia eristeet tulee kiinnittää suoraan säiliöön kiinteästi. Näiden kohdalla tulee huomioida tuulikuormat, siitä aiheutuvat alipainevaikutukset, suhteellinen lämpölaajeneminen ja hydrostaattisen paineen aiheuttama laajeneminen. Eriste tulisi kiinnittää aina suoraan säiliön pintaan. Kiinnikkeiden tai tukirautojen hitsaaminen pieneen säiliöön ei aiheuta suurempaa ongelmaa, mutta suuressa säiliössä se saattaa vaikuttaa liikaa säiliön rakenteeseen ja kestävyyteen. Liimaaminen voi olla vaihtoehto, kun hitsaus ei ole sallittu. Tukirakenne ja

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 10.11.2010 - 2-1 YLEISTÄ JVA+ tiilimuurauskannakkeet on tarkoitettu tiilimuurauksen kannatukseen kantavasta betoniseinästä. Kiinnitys betoniseinään

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

Pyörätuoliluiskat. 2 www.finnrasti.fi

Pyörätuoliluiskat. 2 www.finnrasti.fi Pyörätuoliluiskat Pyörätuoliluiskat Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna. 2 www.finnrasti.fi

Lisätiedot

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille SUUNNITTELU- ja ASENNUS- KÄSIKIRJA 1/2010 Sisällysluettelo 1. Piippu-läpivientisarja...3 2. Valmistusmateriaalit...3

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje 03/2009 Yleistä, painot ja vastalaipan mitat Yleistä Ulospuhallushajoitin EYMA:n ja ilmanottolaite DYMA:n rakenne, mitat ja toiminta on selostettu

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6

UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 Sisältö VÄÄNTÖJÄYKKÄ PÄÄLLIRAKENNE 3 UMPIKORI JA KONTTI 4 Umpikorin ja kontin kiinnitys 5 PAKASTUS- JA KYLMÄLAITTEET 6 SÄILIÖ JA BULKKI 6 Kiinnitys - säiliö 9 Kiinnitys - punnituslaitteet 11 Kiinnitys

Lisätiedot

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

LaPROTECT. Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä LaPROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 LAPROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy LaProtect -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sisäänrakennettu vesihöyrysuoja vähentää syöpymisriskiä eristeen (CUI) alla

Lisätiedot

Pyörätuoliluiskat. 2

Pyörätuoliluiskat. 2 Pyörätuoliluiskat Pyörätuoliluiskat Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna. 2 www.finnrasti.fi

Lisätiedot

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin

Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Nämä PFA-vuoratut tuotteet ovat luotettava ratkaisu riskialttiisiin prosesseihin Ominaisuudet Takaiskuventtiilien ominaisuudet Vaativaan käyttöön soveltuva runko, valmistettu pallografiittivaluraudasta

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä

Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy. Suojaa röntgensäteilyltä Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy Suojaa röntgensäteilyltä sivu 2 X-RAY PROTECT: lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT Lyijylaminoitu kipsikartonkilevy X-RAY PROTECT -lyijylaminoitu kipsikartonkilevy

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1993-2 TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1993-2 TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1993-2 TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/9 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN SFS-EN

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET

NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET 1.4.2005 5. painos NVI 2000 moduulisavupiippujen ASENNUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO : - tekniset tiedot ja CE-merkinnät 2-3 - takuu- ja toimitusehdot 3 - yleisimmät asennustavat 4-6 - asennuspaketti 7 - asennus

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Kivikorit Asennusohje Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Asennusohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä asennusohje on ohjeellinen, eikä

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 HBUS-VALUANKKURIT BY käyttöseloste 5B EC2 no 48 oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 1.1. TOIMINTATAPA... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA TOLERANSSIT... 2 2.1. HBUS-VALUANKKURI...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Kaiteet Flex- kulkusillat Luiskat

Kaiteet Flex- kulkusillat Luiskat Kaiteet Flex- kulkusillat Luiskat Sisällys Tähän esitteeseen olemme koonneet muutamia vakiotuotteita, jotka on suunnattu suunnilleen samalle kohderyhmälle. Valmistamme myös vastaavia tuotteita asiakkaan

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

vepe.fi Vepe Rakennusaidat

vepe.fi Vepe Rakennusaidat vepe.fi Vepe Rakennusaidat VALITSE TURVALLISUUS Sisällysluettelo Tuoteryhmät Sisällysluettelo, Laatu ja palvelut Tuoteryhmät Perusaitaelementit Portit Umpiaitaelementit Kulkuesteaidat Lisäosat ja tarvikkeet

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät

Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit. Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tehdasvalmisteiset tulisijat - asetusvalmistelun tilanne ja standardit Karoliina Meurman 11.11.2010 Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät Tukesin markkinavalvonta - tehdasvalmisteiset tulisijat -

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 17.12.2015 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä levylämmönsiirrintä ei voida käyttää korkean paineen, lämpötilan tai tiivistevaikeuksien takia.

COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä levylämmönsiirrintä ei voida käyttää korkean paineen, lämpötilan tai tiivistevaikeuksien takia. VICARB COMPABLOC Mekaanisesti puhdistettava, hitsattu levylämmönsiirrin. Käyttörajat: 300 C 30 bar. Pinta-alat 0,69 m2 319,5 m2 Kiintoaineettomat nesteet, höyryt tai kaasut. COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 31.3.2016 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

Composer M-julkisivulevy

Composer M-julkisivulevy Tuote: Composer M-julkisivulevy Tuotekoodi: Composer / M5/ Al / Grid 120-luonnonväriin anodisointi ( tuote/ rakenne (K= komposiittinen M= massiivi) ja raaka-aineen vahvuus, julkisivulevyn materiaali /

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Kohtisuoraan tasoaan vasten levy ei kanna minkäänlaista kuormaa. Tässä suunnassa se on myös äärettömän joustava verrattuna jäykkyyteen tasonsa suunnassa. Levyn taivutus

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet Läpivientitiivisteet CO plex 1 Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa Vesitiivis ja pitkäikäinen liitos Voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta ympärillä olevia materiaaleja Vaimentaa

Lisätiedot

KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN KIILTO TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä, rasvoista

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt kuivakäymäläkomerolle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN

MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN MONIPUOLINEN JOUSTAVA ERISTE, JOKA POHJAUTUU ARMAFLEX TEKNOLOGIAAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Luotettava kondensaation hallinta umpisoluisen Armaflex-teknologian pohjalta Tehokas lämpöhäviöiden esto

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot