2. Oppimisympäristö. miten laajasti/kattavasti/järkevästi ko. asiaa suunnitellaan, miten tätä toimintaa arvioidaan ja parannetaan ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Oppimisympäristö. miten laajasti/kattavasti/järkevästi ko. asiaa suunnitellaan, miten tätä toimintaa arvioidaan ja parannetaan ja"

Transkriptio

1 VERTAISARVIOINNIN RAPORTTI Arvioinnin kohde: Mokia- projekti (Omnia, Tavastia, Kiipula,) Arviointialueet: 1. Pedagoginen kehittämishanke 2. Oppimisympäristö JOHDANTO Vertaisarvioinnin ja sitä koskevan raportin tarkoituksena on auttaa tunnistamaan vahvuudet sekä paran- tamisalueet sekä tukea toiminnan edelleen kehittämistä. Raportti perustuu arvioijille toimitettuihin it- searviointiraportteihin ja muihin asiapapereihin, joihin arvioijat ko. toiminta- alueiden arvioinnissa pe- rehtyivät ja siihen materiaaliin, joka oli verkossa käytettävissä. Varsinainen arviointi tehtiin arviointi- käynnillä Vertaisarvioinnin perustana olivat: Eurooppalainen vertaisarviointimenettely, joka noudattaa Euroopan yleistä laadunvarmistuksen ja laadun hallinnan viitekehystä, ns. CQAF- mallia (Common Quality Assuranca Framework). OPH:n vertaisarvioinnin kriteerit oppimisympäristöjen ja pedagogisten kehityshankkeiden arvi- oimiseksi. Keskeisimpänä tavoitteena oli saada tietoa siitä, mitkä ovat toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet arviointialueilla. Kriteerien ohella arvioinnin viitekehyksenä toimi CQAF- malli: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota miten laajasti/kattavasti/järkevästi ko. asiaa suunnitellaan, miten toimitaan, miten tätä toimintaa arvioidaan ja parannetaan ja mitä näyttöä on toiminnan ja tulosten kehityksestä.

2 Vertaisarviointi kesti kaksi päivää. Arvioijat haastattelivat projektihallinnon ja erityisopetuksen edustajia, opettajia ja opiskelijoita. Lisäksi arvioijat tutustuivat Omnian tiloihin. Arvioinnin päätteeksi oli raportoin- titilaisuus Arvioijat: Petteri Ora, Kiipulasäätiö Arto Vehkomäki, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto 1. Pedagogisen kehittämishankkeen näkökulma Suunnittelu: vahvuudet ja parantamisalueet Viestintätekniset välineet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina. Niiden käyttö In- noomniassa on kuitenkin ollut satunnaista. Projektin peruslähtökohtana on kysymys, kuin- ka uutta tekniikkaa ja teknologiaa voitaisiin käyttää hyödyksi opetustyössä. Tavastiassa verkko- / some- tekniikkaa käytetään mm. pintakäsittelyalan opetuksen arjessa. Vahvuutena projektin suunnittelussa onkin ollut selvä ongelma, johon haetaan ratkaisua. Keskeinen kysymys hankkeen aloitusvaiheessa on ollut se, voiko mobiililaitteita hyödyntää oppimisessa ja kuinka se käytännössä tapahtuu. Projektissa on kaksi toiminnallista kumppania ja yksi kumppani, jonka rooli on arvioida toimintaa. Kaksijalkainen kumppanuus on ohut ja altis muutoksille. Tavastiassa projektin avainhenkilöiden vaihtuminen alkuvaiheessa on selvästi hidastanut hankkeen käynnisty- mistä. InnoOmnian syksyn 2011 organisaatiomuutoksen myötä projektien hallinnollinen organisointi on edelleen kesken. Projekti tarvitsee toimintansa pohjaksi keskusteluyhteyden organisaation johdon kanssa, yhteyden pedagogiseen strategiaan ja sekä kehittävän linkin muihin hankkeisiin. Lisäksi tarvitaan projektihallinnollinen tuki, joka vapauttaa käytännön toimijat toteuttamaan pro- jektin sisällöllisiä teemoja. Sisällöllisten teemojen ja yhteistyön vahvistamiseksi kunnon aloitusfoorumi olisi saattanut vahvistaa kumppanuutta. Suunnitteluvaiheessa projekti on ankkuroitu vahvasti arjen tekemiseen. Yhteydet strategi- siin linjauksiin, muihin kehittämishankkeisiin sekä IT- tukeen ovat ainakin InnoOmniassa jääneet vähäisemmälle huomiolle. Tavastiassa aikaisempien hyvien kokemusten myötä mobiilisovellukset ovat laajemmin tunnettuja, myös johdon tasolla. Jatkossa suunnittelussa näihin laajempiin yhteyksiin organisaation sisällä on hyvä kiinnittää huomiota.

3 Toteutus: vahvuudet ja parantamisalueet Projekti toimii hyvin arjen tasolla. Innostuneet opettajat vievät hanketta innostuneiden opiskelijoiden kanssa eteenpäin. Epävirallisissa keskusteluissa projektin teemoista taite- taan peistä ruokalaa myöten. Projektin struktuuri voisi olla selvempi. Ketkä kehittävät, mil- loin tavataan, kenelle levitetään, kuka arvio jne. Projektin resursointi tuntuu olevan riittävä. Tämä kertoo siitä, että projektia toteutetaan arjen toiminnan osana, ei erillisenä kehittämiskohteena. Toisaalta resursointiin kuuluu myös muiden avainhenkilöiden osallistaminen projektin toimintaan: assistentit, IT- henkilöt, johto ym. Lisäksi projektin yhteistyö (InnoOmnia Tavastia) hakee muotoaan. Tiedotus ja levittäminen tuntuvat olevan epätasaista. Selvää suunnitelmaa tai tapaa ei ole. Projektin loppuvaiheessa olisi kuitenkin hyvä levittää käytäntöjä talon sisällä muutenkin kuin sinänsä tehokkaalla ope- to- ope menetelmällä. Myös opiskelijoiden roolia levittämi- sessä voisi olla hyvä pohtia. Kansainvälinen ja kansallinen näkyvyys on ollut ainakin In- noomnian osalta hyvää. Tavastialla taas välineitä on esitelty myös työnantajille TO- paikoilla. Arviointi: vahvuudet ja parantamisalueet Projektiarvioinnissa tarkastellaan perinteisesti projektin tavoitesuuntaista toimintaa (onko tehty oikeita asioita) ja projektin prosessia (onko em. asiat tehty oikein). Arvioinnissa voi- daan toteuttajan näkökulmasta myös katsoa projektin avaamia mahdollisuuksia. Projekti on aina riskin sisältävä hyppy osin tuntemattomaan, ja arvioinnin kautta voidaan saada kiinni aivan uusista kehittämissuunnista. Niin Omnialla kuin Tavastiallakin on olemassa projektien toiminnallinen ohje ( projektikä- sikirja ). Se sisältänee myös arvioinnin malleja. Tärkeää on hakea eri käyttäjiltä (opettajat, opiskeljat, ohjaajat, työnantajat) näkökulmia mobiiliohjauksen kehittämisestä. Palautteen kytkeminen kehittämistyöhön ja oppilaitoksen innovaatiopolitiikkaan on usein haastavaa. Kummassakin organisaatiossa hankkeen sisäinen asema on osin epäselvä. Arviointi voi tar- jota foorumin keskustella hankkeen yhteydestä muuhun pedagogiseen kehittämiseen, IT- tuen rooliin ja kehittämishankkeiden yhteistyöhön. Keskustelussa nousivat esille mm. - erityisopetuksen koordinointi opetuksessa yleensä, - opettajien innostaminen uusien menetelmien käyttämiseen ja - opiskelijoiden motivointi opetusmenetelmien avulla. Parantamiskohteina ovat toiminnan vankempi liittäminen pedagogisiin kehittämissuunni- telmiin, johdon sitouttaminen mm. laitehankintoihin ja oppimisympäristöjen muutoksiin, IT- tuen yhteistyöasetelman selkiyttäminen ja kehityshankkeiden (niiden toimijoiden) yh- teistyön tiivistäminen. Projektin tuottamat toimintatavat ovat vähitellen kirkastumassa. Tuotteistaminen ja tuo- temuotoilu ovat aikaa vieviä asioita projektin loppuvaiheessa. Uuden tekniikan soveltami-

4 nen opetukseen vaatii pedagogista kokeilua. Projektissa kokeiltujen menetelmien vaikutus- ten ja mahdollisen vaikuttavuuden pohdinta on hyvä aloittaa ajoissa. Mikä toimii kenenkin kohdalla ja millä edellytyksillä? Mitä positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja opetukseen mo- biilitekniikalla on? Miten voimme osoittaa nämä vaikutukset?

5 2. Oppimisympäristö Opiskelijalähtöisyys: vahvuudet ja parantamisalueet Oppimisympäristöt on perinteisesti nähty hyvin suppeana fyysisenä tilana. Nykyisen käsi- tyksen mukaan oppimisympäristöjä tulee tarkastella sellaisina fyysisinä, psyykkisinä ja sosi- aalisina tiloina, jotka mahdollistavat erilaisten oppijoiden oppimisen. Tässä yhteydessä voi- daan puhua myös esteettömyydessä. Mobiililaitteiden ja erilaisten verkossa olevien väli- neiden käyttöönotto oppimisessa laajentavat oppimisympäristöjä parhaassa tapauksessa poistaen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia esteitä. Opiskelijan lähtökohtien selvittäminen ja opiskelijan vahvuuksiin perustuva opiskelusuun- nitelma on keskeinen lähtökohta paitsi erityisopiskelijan myös kenen tahansa muun oppi- jan oppimisen varmistamisessa. Opiskelijoiden rooli oppimisympäristön suunnittelussa ei tule selvästi esille. Hankkeessa opiskelijat ovat kuitenkin alusta asti saaneet käyttöönsä Ipodit ja siten heillä on ollut mah- dollista olla konkreettisesti mukana jo varhaisessa vaiheessa. Opiskelijoiden erityiset tar- peet on tunnistettu yleisellä tasolla. Opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet eivät näytä nousevan erityisesti esille. Vahvuutena hankkeessa on ennakkoluuloton uusien välineiden käyttöönottaminen opiske- lijoiden kanssa sekä opiskelijoiden mahdollisuus personoida mobiililaitetta ja käyttää sitä myös epämuodollisesti (esim. musiikin kuuntelu - miksi estää jokin kiva, jos siitä ei ole hait- taa?). Kehittämiskohteena on kunkin opiskelijan vahvuuksien ja tarpeiden tiedostetumpi huomi- oiminen välineiden käytössä. Tutkinnon perusteiden mukaisuus Ammattialakohtaisessa tarkastelussa (tutkinnon perusteet) oleellista lienee ko. ammat- tialan työelämän todelliset toimintatavat ja konkreettiset käytössä olevat menetelmät ja välineet. Opetuksen toteutus on sekä InnoOmniassa että Tavastiassa työvaltainen ja käy- tännönläheinen. Lähestymistapa on hyvä ja luo hyvän pohjan ammatti- identiteetin raken- tamiselle. Vahvuutena on se, että lähtökohtana on ammattialalle tyypillisen piirteen (työn liikkuvuus paikasta toiseen nopealla tempolla ja ns. toimiston puuttuminen) huomioiminen välineis- töä ja oppimista suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vahvuus on myös se, että työpaikkaoh- jaajien kanssa on käyty keskustelua mobiilivälineistön käytöstä. Kehittämiskohteena on työnantajien kanssa käytävän keskustelun tiivistäminen. Tavoitteellisen oppimisen tuki: opetus ja ohjausmenetelmät

6 Oppimisympäristö ja - välineet ovat nimensä mukaisesti sitä osaa kontekstista, jolla mah- dollistetaan oppimista. Välineiden suhde opetukseen ja ohjaukseen on tärkeää tiedostaa. Haasteena on löytää oikeanlaiset välineet kunkin tavoitteen toteuttamiseksi. Sekä InnoOmniassa että Tavastiassa opiskelijoiden sisäinen osaamistaso on hyvin vaihtele- vaa. Samoin opettajien sisäinen ohjaamisosaamisen taso on hyvin vaihtelevaa. Tämä aihe- uttaakin ristiriidan ja haasteen siinä, miten välineitä tulisi käyttää oppimisen tukena. Haas- teena on antaa hallitusti tilaa niille, jotka kykenevät itsenäiseen opiskeluun ja toisaalta varmistaa riittävä ohjaus niille, jotka tarvitsevat paljon tukea oppimisprosessissaan. Opetushenkilöstöllä vaikuttaa sekä InnoOmniassa ja Tavastiassa olevan riittävät perusval- miudet sekä halu ottaa uusia laitteita käyttöön opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilla on hen- kilökohtaisia laitteita (jopa älypuhelimia), joita he parhaimmillaan käyttävät suvereenisti opetuksesta huolimatta. Haasteeksi nousee opiskelijoissa piilevän voimavaran (tekninen osaaminen ja nuoruuden into) ohjaaminen ja kohdistaminen ammattialan opiskelun kan- nalta tarkoituksenmukaisella tavalla sekä siten, että ryhmädynamiikka ja yhteisöllisyys op- pimistilanteissa kehittyvät suotuisalla tavalla. Vahvuutena on opetushenkilöstön riittävät perusvalmiudet ja kiinnostus mobiili- ja verkko- oppimista kohtaan. Vahvuutena on myös tietoinen tavoite nostaa opiskelijoiden motivaa- tiota oppimiseen (tarjoamalla kiva laite - > "vau"- efekti) ja tämä tavoite näyttää osittain to- teutuneenkin. Kehittämiskohteena on ohjauksen kohdentaminen vielä enemmän yksilöllisten tarpeiden (suhde HOPSiin) mukaan sekä opiskelijoilla olevan osaamisen tietoisempi hyödyntäminen siten ettei opiskelijoiden välille synny sinä etevä - minä tyhmä - asetelmaa. Lisäksi huomiota voisi kiinnittää vielä enemmän siihen, että kaikki opiskelijat löytäisivät välineelle omanlai- sensa tavan käyttää sitä ja voisivat siten kokea onnistumista. Kehittämiskohteena on edelleen kirkastaa mitä lisäarvoa mobiilioppiminen tuo ja keille se on oppimisen välineenä ensisijaisesti tarkoitettu tai miten ja missä vaiheessa välineet ote- taan käyttöön. Oppimisympäristön resurssit InnoOmniassa ja Tavastiassa oppimisympäristöt ovat rakentuneet työssäoppimisen osalta eri tavoin. Tavastiassa kiinteistöalan koulutus on viety alusta asti työpaikoille. InnoOmnias- sa voimavaroja ovat syöneet perustoimintaan tarvittavien tilojen löytäminen. Suhteessa tähän mobiilioppiminen asettaa erilaiset haasteet sekä tarjoaa myös erilaiset mahdollisuu- det. Havaintojen mukaan näyttäisi siltä, että IT- toimijoiden asema on irtonainen suhteessa op- pimiseen. Toisaalta IT- toimijat kyllä tarjoavat (tässä organisaatiokohtaisia isojakin eroja) fa- siliteetteja oppimiselle. Epäselväksi jää, hyödyntävätkö pedagoginen ja tekninen puoli tois- tensa osaamista siten, että paras mahdollinen oppimistulos voidaan saavuttaa.

7 Oppiminen on hyvin tilannesidonnaista ja pienet tekijät voivat estää tai mahdollistaa op- pimisen. Tekniset ratkaisut mobiililaitteiden ja verkossa olevien välineiden suhteen ovat ol- leet perusteltuja mm. käyttöliittymän helppouden ja runsaan sovellusvalikoiman suhteen. Mobiilinäkökulma eli oppimisen saaminen täysin riippumattomaksi paikasta ja ajasta on noussut valituilla välineillä esteeksi. Vahvuutena Tavastiassa on luontevat mahdollisuudet (johtuen runsaasta työssäoppimises- ta) arvioida mobiilioppimisen mahdollisuuksia myös työnantajien kanssa ja näin onkin teh- ty. Vahvuutena ovat helppokäyttöiset välineet, joita nuoret muutenkin käyttävät. Kehittämiskohteena on saada yhteiseen keskusteluun opetuksellinen puoli (pedagoginen näkökulma) ja IT- puoli (tekninen näkökulma) sekä teknisen tuen varmistaminen. Kehittä- miskohteena on myös valita sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka eivät aseta esteitä luonteval- le toiminnalle (esim. Ipod - > Iphone - > Internet käytössä lähes rajoituksetta). Oppimisen ja osaamisen arviointi Sekä InnoOmniassa että Tavastiassa opiskelijat ovat kuvanneet yksin ja pareittain erilaisia ammattialaan liittyviä kuvia ja/tai videoklippejä. Mobiililaitetta on käytetty myös mm. sa- nelimena ja oppimispäiväkirjojen kirjaamiseen. Hieman epäselväksi jää, miten mobiililaitet- ta on tähän mennessä käytetty oppimisen ja osaamisen arviointi. Työssäoppimisjaksojen suhteen tämä on kuitenkin toteutunut siten, että opiskelijat ovat dokumentoineet TO- jakson aikana toimintaansa. Näitä dokumentaatioita on ollut mahdollista tarkastella opis- kelijan kanssa jälkikäteen. Vahvuutena on opiskelijan mahdollisuus dokumentoida opiskeluaan/työtään eri tavoin (puhe, still kuva, video, kirjoittaminen) sekä mahdollisuus arvioida dokumentaation avulla oppimista ja/tai osaamista.

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 KOKEMUKSIA MOBIILIOHJAUKSESTA AMMATTIKORKEAKOULUSSA MOTTU-projekti - mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Toimittaneet Anna-Leena Ruotsalainen ja Airi Laitinen 2 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Johanna Pekka Ihanainen Vuori Katriina Siivonen (toim.) Puolipilvistä ja kirkastuvaa Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Haaga-Helia Kehittämisraportteja 5/2009 Pekka Ihanainen (toim.) Puolipilvistä

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta - 2-1. JOHDANTO Tämä raportti on yksi osa Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena hankkeen arviointia.

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta Elinkeino', lìikcnrrc ja 9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta ympäristökesklrs LP IuroDp o 5o!iiihnilrårtD P alay a toimij oiden tapaaminen KE S KI- P oh JANMAAN AMMATTIOPI STO LIA, Hyvinvointiala, Terveystie

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA

VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA RAPORTIT 2002 2003 AiHe-projekti Verkko-oppimisen ohjauksen asiantuntijaryhmä Pekka Ihanainen Pentti Hietala Päivi Mäkinen Seija Rannikko Antti Keskinen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN

OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN Tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen Leena Penttinen (toim.) 1 2 Julkaisija: Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Silander, Ryymin & Mattila (toim.) TIETo YHTEISKUNTA KEHITYKSEN. strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa

Silander, Ryymin & Mattila (toim.) TIETo YHTEISKUNTA KEHITYKSEN. strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa Silander, Ryymin & Mattila (toim.) TIETo YHTEISKUNTA KEHITYKSEN strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa Tietoyhteiskunta syntyy opettajien osaamisesta. Pasi Silander, Essi Ryymin ja Pasi Mattila

Lisätiedot