Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta suunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015

2 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan ja arvioidaan laajassa hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen painopistealueiden tavoitteita ja niiden toteutumista. Hyvinvointikertomuksen päivitys on tehty poikkihallinnollisessa hyvinvointityöryhmässä, jonka toimintaa ohjaa kaupunginjohtajan johtoryhmä. Hyvinvointityöryhmän varsinaiset ovat jäsenet kansliapäällikkö Timo Mämmi, puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen, kehittämisjohtaja Tuija Tuorila, vs. kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund, liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist, kaupungininsinööri Heikki Penttilä, suunnittelupäällikkö Ilkka Kangas, sivistysjohtaja Leif Jakobsson, Kruunupyy, asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, nuorisovaltuuston jäsen Julia Rekilä, hyvinvointikoordinaattori Riitta Kujala, sihteeri Varajäsenet ovat Saara Lång (Tuija Tuorila), Inger Hägg (Leif Jakobsson), Per-Olof Nyström (Mika Sarkkinen), Johanna Tikka (Julia Rekilä) Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkennetaan tavoitteita ja toimenpiteitä hyödyntäen kunnan omaa hyvinvointitietoa ja indikaattoreita. Lisäksi arvioidaan kansallisissa indikaattoreissa tapahtuneita muutoksia. Laajaa hyvinvointikertomusta täydennetään vuonna 2014 seuraavasti. 2. Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Väestönkasvu jatkuu. Väestön ikärakenne on suhteellisen hyvä. Huoltosuhteen kehityssuunnassa ei muutoksia. Työttömyys on lisääntynyt Kokkolassa vuoden 2014 aikana. Työttömyys 2014 (Pohjanmaan ELY-keskus) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Työttömiä 9,10 % 10,40 % 12 % Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat 15,80 % 19 % 13,30 % 35,10 % 31,60 % 37,40 % Kokkola 10/2013 Kokkola 9/2014 Koko maa 2014 Yli vuoden työttömyys 21,90 % 22,10 % 29,40 %

3 Huonosta suuntauksesta huolimatta Kokkolassa tämän hetken työllisyystilanne on kuitenkin parempi kuin koko maassa keskimäärin. Pohjanmaan ELY-keskuksen raportin ( ) mukaan Kokkolan työttömyysaste oli 10,4 % ja koko maassa 12,4 %. Kokkolassa työttömyysasteen kasvu viime vuoteen on ollut kuitenkin nopeampaa kuin muualla maassa keskimäärin. Kokkolassa kasvua oli 16,9 %, kun koko maassa keskimäärin 10,4 %. Nuorten alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä on Kokkolassa korkea, 19,0 %, kun vastaava luku koko maassa 13,3 %. Tietysti tämä kertoo myös siitä, että Kokkolassa on positiivinen ikärakenne, paljon nuoria. Valitettavasti kuitenkin näyttää siltä, että suunta työttömyysasteen kehityksessä on ollut ja on edelleen negatiivinen. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet Vuonna 2013 toteutetun Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten terveys- ja hyvinvointitilanne on monelta osin selvästi parantunut. Nuorten terveys on kohentunut ja elintavat parantuneet.

4 Nuorten tupakointia ja alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta huolestuttavaa on huumemyönteisten asenteiden ja huumekokeiluiden lisääntyminen Nuorten oireilu väheni ja kokemus omasta terveydestä parani peruskoululaisilla. Mielen hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat kuitenkin yleisiä, tytöillä yleisempiä. Nuorisopalvelujen kokoaman nuorten elinoloindikaattoritiedon mukaan nuorten käynnit erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikalla ovat lisääntyneet. Kouluterveyskyselyn 2013 perusteella lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien terveysja hyvinvointierot ovat edelleen suuria Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat Terveystottumukset lukion ja ammatillisten 1. ja 2.vuosikurssin opiskelijat; Kouluterveyskysely 2013, THL Nukkuu arkisin alle 8 tuntia Ruutuaikaa arkisin 4 t tai enemmän 5 35 Tupakoi päivittäin Tosi humalassa väh. kerran kuukaudessa 5 15 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerrran Lukio Ammatilliset

5 Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin vanhempien päihteiden käytön vuoksi, lapsen päihteiden käytön ja rikollisuuden vuoksi tehdyt ilmoitukset olivat määrällisesti seuraavina. Vanhemman / vanhempien jaksamisen perusteella tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi 36 ilmoituksella vuodesta 2012 vuoteen (Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2013) Haasteena lastensuojelussa on suuret asiakasmäärät ja se ettei lastensuojelutarpeen selvityksiä ennätetä tehdä lain määräämän 3 kuukauden sisällä. Lastensuojelussa on kehitetty nuorten kanssa tehtävää työtä ja omaa perheohjausta ja siten pyritty estämään sijoituksia. Kokkolassa sijoitukset ovatkin vähentyneet tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työn tuloksena. Ikäihmiset Kokkolassa kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus tulisi tavoitteen mukaan olla 91 % vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2013 lopussa Kokkolassa kotona asui 90,8 % yli 75- vuotiaista. Kotona asumisen lisääntyminen suhteessa edellisiin vuosiin on vaatinut kotihoidon hoitotyön resurssien lisäämistä ja optimaalista kohdentamista ja palveluohjauksen ja tukipalveluiden kehittämistä. Kokkolan kaupunki on mukana keväällä 2014 alkaneessa kaksivuotisessa Seniorikaste-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen toimintakyvyn rajoitteista huolimatta mahdollisimman pitkään. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut hyvinvoinnin osatekijöinä Kulttuuripalveluja on suunnattu entistä enemmän erityiskohderyhmille. Esimerkiksi museon keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Toisena erityiskohderyhmänä palveluja kohdennetaan seniorikansalaisille. Palveluyksiköissä asuville tai niissä päivittäin vieraileville vanhuksille on tuotettu kulttuuripalveluja ko. yksiköihin. Myös lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvää Loistavaa-konseptia on laajennettu ja monipuolistettu varhaiskasvatuksen ja koulun taidekasvatustyön tukemiseksi. Liikkumisen lisäämistä tarvitaan kaikissa ikäluokissa. Tähän tavoitteeseen on pyritty esim. liikunnallistamalla koulupäivää Liikkuva Koulu hankkeessa. Myös perheiden ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia on kehitetty Perhetemmellyksen ja liikuntapaikkojen avointen harrastevuorojen avulla. Liikunta tulee ottaa keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta esimerkiksi lisäämällä liikuntaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa. Nuorten osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa ja kiinnittää erityistä huomiota monialaisen yhteistyön koordinointiin. Nuorten käyttöön tarkoitettuja toimitiloja on kunnostettu ja kehittämistyö jatkuu vuonna 2015 mm. Isokylän monitoimitalolla. Keskeisin parannus toimitilojen osalta on Nuorisokeskus Vinge, johon alkuvuodesta 2015 avataan laajassa moniammatillisessa yhteistyössä toteutettava,

6 nuorten koulutukseen, työllistymiseen ja elämänhallintaan liittyvä nuorten ohjaus- ja neuvontapiste. 2. Hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja tarkennukset vuodelle Hyvinvointijohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen Hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja kytketään talousarvion laadintaan Ennakoivien vaikutusten arvioinnin (EVA) käytön vakiinnuttaminen Toimialoilla hyvinvointikertomustiedot ovat toimineet pohjana kehittämissuunnitelmille, Hyvinvointikertomustiedon käyttö johtamisen ja suunnittelun välineenä vaatii kuitenkin vielä opettelua ja ohjeistusta. Hyvinvointikertomustiedon käyttö tulee liittää taloussuunnittelun ohjeistuksiin. EVA:n käyttö on vielä vähäistä ja sen käyttöön ottoon tarvitaan vielä koulutusta. Kaupunginjohtajan johtoryhmän tulee linjata millaisissa päätöksissä EVA otetaan käyttöön. 2.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät; Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen Asukkaiden omavastuun vahvistaminen ja asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa Suunnitellut toimet perhetyön kehittämiseksi eivät ole käynnistyneet niukkojen resurssien vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan riittävästi varhaista tukea perheille. Lastensuojeluun ohjautuu perheitä, jotka olisivat autettavissa muissa peruspalveluissa. Peruspalveluiden riittämätön tuki perheille on eräs syy lastensuojelun asiakasmäärien kasvulle. Nuorten mielenterveysongelmat näkyvät lisääntyneinä poliklinikkakäynteinä erikoissairaanhoidossa. Osittain käyntien lisääntyminen johtuu siitä, että varhaisemmassa vaiheessa, ongelmien olleessa pienempiä, peruspalveluissa ei ole ollut tarjota tarvittua apua ja tukea. Tavoitteena pitäisi olla painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön. Keskeistä on lapsen ja nuoren hyvää kasvua ja kehitystä tukevat toimenpiteet. Peruspalveluissa tulisi olla tarjolla perheohjausta sekä palveluohjausta kaikenikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

7 Työryhmä ryhtyy valmistelemaan esitystä perhetyönyksikön perustamiseksi. Perhetyönyksikkö toimisi hyvinvointityöryhmän alaisuudessa. Valmistelutyö tapahtuu vuoden 2015 aikana niin, että kustannukset ovat vuoden 2016 budjetissa. Valmistelua tehdään EVA-arviointina. Lasketaan nykyisiä kustannuksia ja arvioidaan, mitä kustannusvaikutuksia pitkällä tähtäimellä on painopisteen siirtämisestä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään toimintaan. 2.3 Kansansairauksien väheneminen Mielenterveydenhäiriöt, sydän- ja verisuonisairauksien, aikuistyypin diabetes, alkoholisairauksien ennalta ehkäisy ja esiintyvyyden vähentyminen Terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen Edetään suunnitelmien mukaan.

8 1.. HYVINVOINTIJOHTAMISJÄRJESTELMÄN VAKIINNUTTAMINEN Hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja kytketään talousarvion laadintaan Ennakoivien vaikutusten arvioinnin (EVA) käytön vakiinnuttaminen Toimiala Toimenpiteet Resurssit Mittarit Kulttuuri- Lautakunta määrittelee hyvinvoinnin käsitettä ja huomioi ko. määrittelyn omassa suunnittelutyössään. Vastuualueiden Tavoitteiden huomioiminen ja nuorisolautakunttämisesseiden Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan vastuualueiden talousarviotyössä ja palvelujen kehit- johto ja henkilöstö lautakunnan ja sen vastuualu- suunnitelmissa Lautakunnan toimintamalleja kehitetään hyvinvointityötä tukevaan suuntaan. Esim. museopalveluiden palvelutoiminnan avoin rakenne ja inklusiivinen toimintamalli. (Nuorten elinolot) tietojen valmistuminen Koordinaattori Nuorten elinoloindikaattori- EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. ja vastuualueen Hyvinvoinnin edistämiseen Valmistelu- ja käyttöönottovastuu on vastuualueiden johtajilla. muu henkilöstö tähtäävien toimenpiteet/määrä Päätöksenteko- ja resursointivastuu lautakunnalla Toiminnan tavoittavuus EVA-arvioinnin toteutuminen vastuualueiden toiminnan suunnittelussa Toteutettujen arviointien määrä Liikuntalautakunta Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan talousarviotyössä ja liikuntapalvelujen kehittämisessä Vastuualueen johto Tavoitteiden huomioiminen Seurataan ja tuotetaan tietoa liikunnan vaikuttavuudesta ja kuntalaisten aktiivisuudesta. ja henkilöstö lautakunnan ja tulosyksiköiden EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. suunnitelmissa Osallistutaan aktiivisesti muiden lautakuntien ja vastuualueiden arviointityöhön, jotta arki- ja terveysliikunnan sekä ulkoilun edellytykset tulee riittävästi huomioitua esim. maankäytön, liikenteen ja ympäristön rakentamisen suunnittelun Indikaattoritietojen saatavuus ja käyttö ja kehittämisen yhteydessä EVA-arvioinnin toteutuminen Valmistelu- ja käyttöönottovastuu on vastuualueen johtajalla. Päätöksenteko- ja resursointivastuu lautakunnalla vastuualueen toiminnan suunnittelussa Opetus- ja kasvatuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Kaupunkirakennelautakunta Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan vastuualueiden talousarviotyössä ja palvelujen kehittämisessä. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. (Lapsi- ja nuorisovaikutusten sekä lapsiperhevaikutusten arviointi) Valmistelu- ja käyttöönottovastuu on vastuualueiden johtajilla. Päätöksenteko- ja resursointivastuu on lautakunnalla. Opiskelijahuoltosuunnitelman laatiminen liitetään osaksi lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan vastuualueiden talousarviotyössä palvelujen kehittämisessä Toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi hyvinvointi-indikaattoreilla EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. Esimiehille koulutusta menetelmän käyttöön Maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman (MASTO) ja tilastrategian soveltaminen käytäntöön. Suunnitelmallisuuden lisääntyessä toiminta voidaan toteuttaa tehokkaammin ja investoinnit saadaan kohdistettua oikea- aikaisemmin ja oikeaan paikkaan Vastuualueen johto ja henkilöstö Tulosalueiden johto ja henkilöstö Terps2 -hanke Tekpa Toteutettujen arviointien määrä Tavoitteiden huomioiminen lautakunnan ja sen vastuualueiden suunnitelmissa EVA-arvioinnin toteutuminen vastuualueiden toiminnan suunnittelussa Tehtyjen ennakkoarvioiden määrä Esim. rakennusten korjausvelka

9 2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät; Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen, asukkaiden omavastuun vahvistaminen, asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa Toimiala Toimenpiteet Resurssit Mittarit Kulttuuri- Vastuualueiden Hyvinvointivaikutusten kirkastuminen ja nuorisolautakunta Vastuualueet korostavat asiakkaiden aktivointia palveluissaan. Lautakunta korostaa hyvinvointivaikutuksia palveluidensa suunnittelussa ja resursoinnissa. henkilöstö ja yhteistyö-kumppanitaan lautakunnan toimin- liittyvässä keskustelussa Lapset, nuoret ja heidän perheensä ennaltaehkäisevän työn pääkohderyhminä Lautakunnan hyvinvointipalvelujen Lautakunta jatkaa järjestötoiminnan ja muun vapaaehtoistyön tukemista. Nuorisopalvelut koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa. Kirjastossa keskitytään asiakkaiden omatoimisuuden vahvistamiseen. Museossa panostetaan inklusiivisuuteen, ETT-toimintaan ja museopedagogiikkaan kehittämiseen saata- vien resurssien kehitys ja ohjautuminen Vastuualueet hyödyntävät osallisuuskeinoja monipuolisesti lautakunnan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuualueiden toiminta on ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen perustuvaa. Palvelutuotannossa kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Resursseista vastaa lautakunta, toiminnasta vastuualuejohtajat Liikuntalautakunta Korostetaan hyvinvointivaikutuksia koko elämänkaaren kattavien liikuntapalvelujen suunnittelussa ja resursoinnissa. Lautakunta jatkaa liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemista. Kehitetään terveysliikunnan palveluketju entistä toimivammaksi yhteistyössä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen ja muiden palvelutarjoajien kanssa. Ylläpidetään ja kehitetään omaehtoista liikkumista mahdollistavia olosuhteita. Painopisteinä lähiliikuntapaikat sekä laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat liikuntapaikat Jatketaan esim. vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien sekä kunnonhoitajien kouluttamista. Hyödynnetään osallisuuskeinoja monipuolisesti lautakunnan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Resursseista vastaa lautakunta, toiminnasta vastuualuejohtaja Lapset, nuoret ja heidän perheensä ennaltaehkäisevän työn pääkohderyhminä Opetus- ja kasvatuslautakunta Yhteistyö varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa o monitoimitalorakentaminen päivähoidon, esiopetuksen ja koulun tarpeet huomioiden o nuorisopalvelut sekä terveydenhuolto mukana o opetussuunnitelmien uudistaminen v o monialainen ja -ammatillinen yhteistyö o kolmiportainen tuki o oppilaskuntatoiminnan ja lasten/nuorten osallisuuden vahvistaminen Lautakunnan talousarviossa mm. avustustoiminnan ja nuorisovaltuuston määrärahat Lautakunnan talousarviossa mm. avustustoiminnan määrärahat Vastuualueiden henkilöstö ja yhteistyökumppanit Kaupungin talousarviossa mm. kevyen liikenteen väylien, liikunta- ja ulkoilupaikkojen määrärahat Vastuualueen johto ja henkilöstö Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen tulokset eri vastuualueilla Osallistamiskeinojen hyödyntäminen ja osallisuuden kehitys Yhteisöllisyyden vahvistuminen ja yksilöllisten merkityksellisyyden kokemusten lisääntyminen yhteisössä Liikuntapalvelujen kehittämiseen saatavien resurssien kehitys ja ohjautuminen Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen tulokset Toiminnan tavoittavuus Toteutuneet hankkeet Koulutuksiin osallistuneiden määrä Osallistamiskeinojen hyödyntäminen ja osallisuuden kehitys Lautakunnan hyvinvointipalvelujen kehittämiseen saatavien resurssien kehitys ja ohjautuminen Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen tulokset eri vastuualueilla Osallistamiskeinojen hyödyn-

10 Sähköisten palvelujen kehittäminen mm. päivähoito-, koulukuljetus-hakemukset, Wilman lomakkeet Lukion palvelurakenneuudistus EVA- sekä lapsi- ja nuorisovaikutustenarviointia (LAVA) hyödynnetään lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa aktiivisesti Resursseista vastaa lautakunta, toiminnasta vastuualuejohtajat Lapset, nuoret ja heidän perheensä ennaltaehkäisevän työn pääkohderyhminä täminen ja osallisuuden kehitys Yhteisöllisyyden vahvistuminen ja yksilöllisten merkityksellisyyden kokemusten lisääntyminen yhteisössä Sosiaali- ja terveyslautakunta Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivien moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Laajat terveystarkastukset (koko perheen hyvinvointitarkastukset) neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa vakiintuvat. Laajoissa kouluterveystarkastuksissa uusi opettajan lomake otetaan käyttö Perhetyön kehittäminen 2. Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Työttömien terveystarkastukset aloitetaan lokakuussa 2013 Vammaisten ja kuntoutujien kotona asumisen mahdollistaminen Tukipalveluiden koordinointi ja kehittäminen 3. Ikääntyvien toimintakyvyn ja kotona asumisen mahdollistaminen Terveystarkastukset 67- ja 73-vuotiaille, ennakoivat kotikäynnit 80-v Tukipalveluiden koordinointi, kehittäminen Kuntouttava työote painopistealueena kaikissa vanhusten palveluissa Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien kehittäminen ja jalkauttaminen RAI arviointien systemaattinen hyödyntäminen Kuntoutussuunnitelma palvelujen piirin tuleville Ravitsemus Asukkaiden omavastuun vahvistaminen ja asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa Lastensuojelun asiakasraadin perustaminen Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä (päihdepalvelut) Sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotto suunnitellusti Vastuualueen johto, henkilöstö ja yhteistyökumppanit Yhteistyökokoukset 1-2x/v Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelma Lasten, nuorten ja perheiden ydinprosessin johtoryhmä Vastuualueen johto, henkilöstö ja yhteistyökumppanit, arvioija asiakkaat Keski-Pohjanmaan kokemustutkijat r.y. Päihdekeskus Portti Laajojen terveystarkastusten määrä % ikäluokasta Tarkastuksista poisjäävien määrä Lastensuojelun tilastot Henkilöstöresurssit verrattuna suosituksiin Saadut palvelut (kuljetus, kotipalvelut) Terveystarkastusten määrä Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä RAI raportit ja tunnusluvut Effica seuranta Asiakaspalautteet Asiakasraadin kokoontumiskertojen määrä Arviointiyhteenvedot Monipuolisten asumismahdollisuuksien varmistaminen: Suunniteltu kaupunkiympäristö ja kunnallinen tonttitarjonta vastaavat laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet Ulkoilu- ja luontoreitit ja niiden ylläpito Esteettömyyden varmistaminen julkisessa rakentamisessa, työryhmä, vammaisjärjestöt Tekpa Ympäristöpalvelut Kaupunkirakennelautakunta Tonttivaranto Asiakastyytyväisyyskysely Liikenneonnettomuustilastot/määrä

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta suunnitelma vuodelle 2015

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta suunnitelma vuodelle 2015 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014 Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma Niina Epäilys 18.9.2014 Tausta ja työryhmän kokoonpano Oulun kaupungin Palvelujen järjestämisohjelman 2013 mukaisesti kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna

4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä tulevana vuonna 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen, terveyserojen kaventaminen Terveyttä

Lisätiedot

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi

SALO TERVE KUNTA. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. www.salo.fi SALO TERVE KUNTA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Taustaa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on Salon seudulla pitkät perinteet. Terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja terveyskasvatuksen työryhmät

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM 1 14.9.2016 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Palvelualueuudistus Kunnan perustehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtiminen Terve Kuopio

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo

Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Suvi Helanen, koulutussuunnittelija PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Kunnanhallituksen pj. Oulunsalo Sisältö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Hyvinvointikertomusten valvonta Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta. Sipoon vammaisneuvoston kokous , Kuntala, leena p-t

Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta. Sipoon vammaisneuvoston kokous , Kuntala, leena p-t Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta Sipoon vammaisneuvoston kokous 9.12.2015, Kuntala, leena p-t Työntekijän taustasta - koulutus: sh, esh, thm:, terveydenhuollon opettaja - työkokemus:

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia 12.2.2014 Maarit Niva

Yhteistyöllä hyvinvointia 12.2.2014 Maarit Niva Yhteistyöllä hyvinvointia 12.2.2014 Maarit Niva - HYVINVOINTIKERTOMUS JA- SUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2013-2017 Hyvinvointisuunnitelma on tiivistetty kahden päätavoitteen ja neljän alatavoitteen

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot