Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta suunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta 2014. suunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015

2 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan ja arvioidaan laajassa hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen painopistealueiden tavoitteita ja niiden toteutumista. Hyvinvointikertomuksen päivitys on tehty poikkihallinnollisessa hyvinvointityöryhmässä, jonka toimintaa ohjaa kaupunginjohtajan johtoryhmä. Hyvinvointityöryhmän varsinaiset ovat jäsenet kansliapäällikkö Timo Mämmi, puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Salminen, kehittämisjohtaja Tuija Tuorila, vs. kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen, kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, nuorisotoimenjohtaja Ronnie Djupsund, liikuntatoimenjohtaja Lotta Nyqvist, kaupungininsinööri Heikki Penttilä, suunnittelupäällikkö Ilkka Kangas, sivistysjohtaja Leif Jakobsson, Kruunupyy, asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, nuorisovaltuuston jäsen Julia Rekilä, hyvinvointikoordinaattori Riitta Kujala, sihteeri Varajäsenet ovat Saara Lång (Tuija Tuorila), Inger Hägg (Leif Jakobsson), Per-Olof Nyström (Mika Sarkkinen), Johanna Tikka (Julia Rekilä) Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkennetaan tavoitteita ja toimenpiteitä hyödyntäen kunnan omaa hyvinvointitietoa ja indikaattoreita. Lisäksi arvioidaan kansallisissa indikaattoreissa tapahtuneita muutoksia. Laajaa hyvinvointikertomusta täydennetään vuonna 2014 seuraavasti. 2. Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Väestönkasvu jatkuu. Väestön ikärakenne on suhteellisen hyvä. Huoltosuhteen kehityssuunnassa ei muutoksia. Työttömyys on lisääntynyt Kokkolassa vuoden 2014 aikana. Työttömyys 2014 (Pohjanmaan ELY-keskus) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Työttömiä 9,10 % 10,40 % 12 % Alle 25-vuotiaat Yli 50-vuotiaat 15,80 % 19 % 13,30 % 35,10 % 31,60 % 37,40 % Kokkola 10/2013 Kokkola 9/2014 Koko maa 2014 Yli vuoden työttömyys 21,90 % 22,10 % 29,40 %

3 Huonosta suuntauksesta huolimatta Kokkolassa tämän hetken työllisyystilanne on kuitenkin parempi kuin koko maassa keskimäärin. Pohjanmaan ELY-keskuksen raportin ( ) mukaan Kokkolan työttömyysaste oli 10,4 % ja koko maassa 12,4 %. Kokkolassa työttömyysasteen kasvu viime vuoteen on ollut kuitenkin nopeampaa kuin muualla maassa keskimäärin. Kokkolassa kasvua oli 16,9 %, kun koko maassa keskimäärin 10,4 %. Nuorten alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä on Kokkolassa korkea, 19,0 %, kun vastaava luku koko maassa 13,3 %. Tietysti tämä kertoo myös siitä, että Kokkolassa on positiivinen ikärakenne, paljon nuoria. Valitettavasti kuitenkin näyttää siltä, että suunta työttömyysasteen kehityksessä on ollut ja on edelleen negatiivinen. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet Vuonna 2013 toteutetun Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten terveys- ja hyvinvointitilanne on monelta osin selvästi parantunut. Nuorten terveys on kohentunut ja elintavat parantuneet.

4 Nuorten tupakointia ja alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta huolestuttavaa on huumemyönteisten asenteiden ja huumekokeiluiden lisääntyminen Nuorten oireilu väheni ja kokemus omasta terveydestä parani peruskoululaisilla. Mielen hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat kuitenkin yleisiä, tytöillä yleisempiä. Nuorisopalvelujen kokoaman nuorten elinoloindikaattoritiedon mukaan nuorten käynnit erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian poliklinikalla ovat lisääntyneet. Kouluterveyskyselyn 2013 perusteella lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien terveysja hyvinvointierot ovat edelleen suuria Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat Terveystottumukset lukion ja ammatillisten 1. ja 2.vuosikurssin opiskelijat; Kouluterveyskysely 2013, THL Nukkuu arkisin alle 8 tuntia Ruutuaikaa arkisin 4 t tai enemmän 5 35 Tupakoi päivittäin Tosi humalassa väh. kerran kuukaudessa 5 15 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerrran Lukio Ammatilliset

5 Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin vanhempien päihteiden käytön vuoksi, lapsen päihteiden käytön ja rikollisuuden vuoksi tehdyt ilmoitukset olivat määrällisesti seuraavina. Vanhemman / vanhempien jaksamisen perusteella tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi 36 ilmoituksella vuodesta 2012 vuoteen (Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2013) Haasteena lastensuojelussa on suuret asiakasmäärät ja se ettei lastensuojelutarpeen selvityksiä ennätetä tehdä lain määräämän 3 kuukauden sisällä. Lastensuojelussa on kehitetty nuorten kanssa tehtävää työtä ja omaa perheohjausta ja siten pyritty estämään sijoituksia. Kokkolassa sijoitukset ovatkin vähentyneet tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työn tuloksena. Ikäihmiset Kokkolassa kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus tulisi tavoitteen mukaan olla 91 % vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2013 lopussa Kokkolassa kotona asui 90,8 % yli 75- vuotiaista. Kotona asumisen lisääntyminen suhteessa edellisiin vuosiin on vaatinut kotihoidon hoitotyön resurssien lisäämistä ja optimaalista kohdentamista ja palveluohjauksen ja tukipalveluiden kehittämistä. Kokkolan kaupunki on mukana keväällä 2014 alkaneessa kaksivuotisessa Seniorikaste-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen toimintakyvyn rajoitteista huolimatta mahdollisimman pitkään. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut hyvinvoinnin osatekijöinä Kulttuuripalveluja on suunnattu entistä enemmän erityiskohderyhmille. Esimerkiksi museon keskeisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Toisena erityiskohderyhmänä palveluja kohdennetaan seniorikansalaisille. Palveluyksiköissä asuville tai niissä päivittäin vieraileville vanhuksille on tuotettu kulttuuripalveluja ko. yksiköihin. Myös lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvää Loistavaa-konseptia on laajennettu ja monipuolistettu varhaiskasvatuksen ja koulun taidekasvatustyön tukemiseksi. Liikkumisen lisäämistä tarvitaan kaikissa ikäluokissa. Tähän tavoitteeseen on pyritty esim. liikunnallistamalla koulupäivää Liikkuva Koulu hankkeessa. Myös perheiden ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia on kehitetty Perhetemmellyksen ja liikuntapaikkojen avointen harrastevuorojen avulla. Liikunta tulee ottaa keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta esimerkiksi lisäämällä liikuntaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa. Nuorten osallisuuden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa ja kiinnittää erityistä huomiota monialaisen yhteistyön koordinointiin. Nuorten käyttöön tarkoitettuja toimitiloja on kunnostettu ja kehittämistyö jatkuu vuonna 2015 mm. Isokylän monitoimitalolla. Keskeisin parannus toimitilojen osalta on Nuorisokeskus Vinge, johon alkuvuodesta 2015 avataan laajassa moniammatillisessa yhteistyössä toteutettava,

6 nuorten koulutukseen, työllistymiseen ja elämänhallintaan liittyvä nuorten ohjaus- ja neuvontapiste. 2. Hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja tarkennukset vuodelle Hyvinvointijohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen Hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja kytketään talousarvion laadintaan Ennakoivien vaikutusten arvioinnin (EVA) käytön vakiinnuttaminen Toimialoilla hyvinvointikertomustiedot ovat toimineet pohjana kehittämissuunnitelmille, Hyvinvointikertomustiedon käyttö johtamisen ja suunnittelun välineenä vaatii kuitenkin vielä opettelua ja ohjeistusta. Hyvinvointikertomustiedon käyttö tulee liittää taloussuunnittelun ohjeistuksiin. EVA:n käyttö on vielä vähäistä ja sen käyttöön ottoon tarvitaan vielä koulutusta. Kaupunginjohtajan johtoryhmän tulee linjata millaisissa päätöksissä EVA otetaan käyttöön. 2.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät; Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen Asukkaiden omavastuun vahvistaminen ja asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa Suunnitellut toimet perhetyön kehittämiseksi eivät ole käynnistyneet niukkojen resurssien vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan riittävästi varhaista tukea perheille. Lastensuojeluun ohjautuu perheitä, jotka olisivat autettavissa muissa peruspalveluissa. Peruspalveluiden riittämätön tuki perheille on eräs syy lastensuojelun asiakasmäärien kasvulle. Nuorten mielenterveysongelmat näkyvät lisääntyneinä poliklinikkakäynteinä erikoissairaanhoidossa. Osittain käyntien lisääntyminen johtuu siitä, että varhaisemmassa vaiheessa, ongelmien olleessa pienempiä, peruspalveluissa ei ole ollut tarjota tarvittua apua ja tukea. Tavoitteena pitäisi olla painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön. Keskeistä on lapsen ja nuoren hyvää kasvua ja kehitystä tukevat toimenpiteet. Peruspalveluissa tulisi olla tarjolla perheohjausta sekä palveluohjausta kaikenikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

7 Työryhmä ryhtyy valmistelemaan esitystä perhetyönyksikön perustamiseksi. Perhetyönyksikkö toimisi hyvinvointityöryhmän alaisuudessa. Valmistelutyö tapahtuu vuoden 2015 aikana niin, että kustannukset ovat vuoden 2016 budjetissa. Valmistelua tehdään EVA-arviointina. Lasketaan nykyisiä kustannuksia ja arvioidaan, mitä kustannusvaikutuksia pitkällä tähtäimellä on painopisteen siirtämisestä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään toimintaan. 2.3 Kansansairauksien väheneminen Mielenterveydenhäiriöt, sydän- ja verisuonisairauksien, aikuistyypin diabetes, alkoholisairauksien ennalta ehkäisy ja esiintyvyyden vähentyminen Terveyttä edistävien elintapojen vahvistaminen Edetään suunnitelmien mukaan.

8 1.. HYVINVOINTIJOHTAMISJÄRJESTELMÄN VAKIINNUTTAMINEN Hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia ja kytketään talousarvion laadintaan Ennakoivien vaikutusten arvioinnin (EVA) käytön vakiinnuttaminen Toimiala Toimenpiteet Resurssit Mittarit Kulttuuri- Lautakunta määrittelee hyvinvoinnin käsitettä ja huomioi ko. määrittelyn omassa suunnittelutyössään. Vastuualueiden Tavoitteiden huomioiminen ja nuorisolautakunttämisesseiden Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan vastuualueiden talousarviotyössä ja palvelujen kehit- johto ja henkilöstö lautakunnan ja sen vastuualu- suunnitelmissa Lautakunnan toimintamalleja kehitetään hyvinvointityötä tukevaan suuntaan. Esim. museopalveluiden palvelutoiminnan avoin rakenne ja inklusiivinen toimintamalli. (Nuorten elinolot) tietojen valmistuminen Koordinaattori Nuorten elinoloindikaattori- EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. ja vastuualueen Hyvinvoinnin edistämiseen Valmistelu- ja käyttöönottovastuu on vastuualueiden johtajilla. muu henkilöstö tähtäävien toimenpiteet/määrä Päätöksenteko- ja resursointivastuu lautakunnalla Toiminnan tavoittavuus EVA-arvioinnin toteutuminen vastuualueiden toiminnan suunnittelussa Toteutettujen arviointien määrä Liikuntalautakunta Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan talousarviotyössä ja liikuntapalvelujen kehittämisessä Vastuualueen johto Tavoitteiden huomioiminen Seurataan ja tuotetaan tietoa liikunnan vaikuttavuudesta ja kuntalaisten aktiivisuudesta. ja henkilöstö lautakunnan ja tulosyksiköiden EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. suunnitelmissa Osallistutaan aktiivisesti muiden lautakuntien ja vastuualueiden arviointityöhön, jotta arki- ja terveysliikunnan sekä ulkoilun edellytykset tulee riittävästi huomioitua esim. maankäytön, liikenteen ja ympäristön rakentamisen suunnittelun Indikaattoritietojen saatavuus ja käyttö ja kehittämisen yhteydessä EVA-arvioinnin toteutuminen Valmistelu- ja käyttöönottovastuu on vastuualueen johtajalla. Päätöksenteko- ja resursointivastuu lautakunnalla vastuualueen toiminnan suunnittelussa Opetus- ja kasvatuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Kaupunkirakennelautakunta Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan vastuualueiden talousarviotyössä ja palvelujen kehittämisessä. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. (Lapsi- ja nuorisovaikutusten sekä lapsiperhevaikutusten arviointi) Valmistelu- ja käyttöönottovastuu on vastuualueiden johtajilla. Päätöksenteko- ja resursointivastuu on lautakunnalla. Opiskelijahuoltosuunnitelman laatiminen liitetään osaksi lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointikertomuksen tavoitteet huomioidaan lautakunnan vastuualueiden talousarviotyössä palvelujen kehittämisessä Toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi hyvinvointi-indikaattoreilla EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa. Esimiehille koulutusta menetelmän käyttöön Maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman (MASTO) ja tilastrategian soveltaminen käytäntöön. Suunnitelmallisuuden lisääntyessä toiminta voidaan toteuttaa tehokkaammin ja investoinnit saadaan kohdistettua oikea- aikaisemmin ja oikeaan paikkaan Vastuualueen johto ja henkilöstö Tulosalueiden johto ja henkilöstö Terps2 -hanke Tekpa Toteutettujen arviointien määrä Tavoitteiden huomioiminen lautakunnan ja sen vastuualueiden suunnitelmissa EVA-arvioinnin toteutuminen vastuualueiden toiminnan suunnittelussa Tehtyjen ennakkoarvioiden määrä Esim. rakennusten korjausvelka

9 2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät; Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen, asukkaiden omavastuun vahvistaminen, asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa Toimiala Toimenpiteet Resurssit Mittarit Kulttuuri- Vastuualueiden Hyvinvointivaikutusten kirkastuminen ja nuorisolautakunta Vastuualueet korostavat asiakkaiden aktivointia palveluissaan. Lautakunta korostaa hyvinvointivaikutuksia palveluidensa suunnittelussa ja resursoinnissa. henkilöstö ja yhteistyö-kumppanitaan lautakunnan toimin- liittyvässä keskustelussa Lapset, nuoret ja heidän perheensä ennaltaehkäisevän työn pääkohderyhminä Lautakunnan hyvinvointipalvelujen Lautakunta jatkaa järjestötoiminnan ja muun vapaaehtoistyön tukemista. Nuorisopalvelut koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa. Kirjastossa keskitytään asiakkaiden omatoimisuuden vahvistamiseen. Museossa panostetaan inklusiivisuuteen, ETT-toimintaan ja museopedagogiikkaan kehittämiseen saata- vien resurssien kehitys ja ohjautuminen Vastuualueet hyödyntävät osallisuuskeinoja monipuolisesti lautakunnan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuualueiden toiminta on ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen perustuvaa. Palvelutuotannossa kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Resursseista vastaa lautakunta, toiminnasta vastuualuejohtajat Liikuntalautakunta Korostetaan hyvinvointivaikutuksia koko elämänkaaren kattavien liikuntapalvelujen suunnittelussa ja resursoinnissa. Lautakunta jatkaa liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemista. Kehitetään terveysliikunnan palveluketju entistä toimivammaksi yhteistyössä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen ja muiden palvelutarjoajien kanssa. Ylläpidetään ja kehitetään omaehtoista liikkumista mahdollistavia olosuhteita. Painopisteinä lähiliikuntapaikat sekä laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat liikuntapaikat Jatketaan esim. vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien sekä kunnonhoitajien kouluttamista. Hyödynnetään osallisuuskeinoja monipuolisesti lautakunnan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Resursseista vastaa lautakunta, toiminnasta vastuualuejohtaja Lapset, nuoret ja heidän perheensä ennaltaehkäisevän työn pääkohderyhminä Opetus- ja kasvatuslautakunta Yhteistyö varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa o monitoimitalorakentaminen päivähoidon, esiopetuksen ja koulun tarpeet huomioiden o nuorisopalvelut sekä terveydenhuolto mukana o opetussuunnitelmien uudistaminen v o monialainen ja -ammatillinen yhteistyö o kolmiportainen tuki o oppilaskuntatoiminnan ja lasten/nuorten osallisuuden vahvistaminen Lautakunnan talousarviossa mm. avustustoiminnan ja nuorisovaltuuston määrärahat Lautakunnan talousarviossa mm. avustustoiminnan määrärahat Vastuualueiden henkilöstö ja yhteistyökumppanit Kaupungin talousarviossa mm. kevyen liikenteen väylien, liikunta- ja ulkoilupaikkojen määrärahat Vastuualueen johto ja henkilöstö Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen tulokset eri vastuualueilla Osallistamiskeinojen hyödyntäminen ja osallisuuden kehitys Yhteisöllisyyden vahvistuminen ja yksilöllisten merkityksellisyyden kokemusten lisääntyminen yhteisössä Liikuntapalvelujen kehittämiseen saatavien resurssien kehitys ja ohjautuminen Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen tulokset Toiminnan tavoittavuus Toteutuneet hankkeet Koulutuksiin osallistuneiden määrä Osallistamiskeinojen hyödyntäminen ja osallisuuden kehitys Lautakunnan hyvinvointipalvelujen kehittämiseen saatavien resurssien kehitys ja ohjautuminen Asiakas- ja kuntalaiskyselyjen tulokset eri vastuualueilla Osallistamiskeinojen hyödyn-

10 Sähköisten palvelujen kehittäminen mm. päivähoito-, koulukuljetus-hakemukset, Wilman lomakkeet Lukion palvelurakenneuudistus EVA- sekä lapsi- ja nuorisovaikutustenarviointia (LAVA) hyödynnetään lautakunnan alaisten palvelujen suunnittelussa aktiivisesti Resursseista vastaa lautakunta, toiminnasta vastuualuejohtajat Lapset, nuoret ja heidän perheensä ennaltaehkäisevän työn pääkohderyhminä täminen ja osallisuuden kehitys Yhteisöllisyyden vahvistuminen ja yksilöllisten merkityksellisyyden kokemusten lisääntyminen yhteisössä Sosiaali- ja terveyslautakunta Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivien moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Laajat terveystarkastukset (koko perheen hyvinvointitarkastukset) neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa vakiintuvat. Laajoissa kouluterveystarkastuksissa uusi opettajan lomake otetaan käyttö Perhetyön kehittäminen 2. Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Työttömien terveystarkastukset aloitetaan lokakuussa 2013 Vammaisten ja kuntoutujien kotona asumisen mahdollistaminen Tukipalveluiden koordinointi ja kehittäminen 3. Ikääntyvien toimintakyvyn ja kotona asumisen mahdollistaminen Terveystarkastukset 67- ja 73-vuotiaille, ennakoivat kotikäynnit 80-v Tukipalveluiden koordinointi, kehittäminen Kuntouttava työote painopistealueena kaikissa vanhusten palveluissa Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien kehittäminen ja jalkauttaminen RAI arviointien systemaattinen hyödyntäminen Kuntoutussuunnitelma palvelujen piirin tuleville Ravitsemus Asukkaiden omavastuun vahvistaminen ja asukkaiden osallisuuden parantaminen palveluissa Lastensuojelun asiakasraadin perustaminen Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä (päihdepalvelut) Sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotto suunnitellusti Vastuualueen johto, henkilöstö ja yhteistyökumppanit Yhteistyökokoukset 1-2x/v Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelma Lasten, nuorten ja perheiden ydinprosessin johtoryhmä Vastuualueen johto, henkilöstö ja yhteistyökumppanit, arvioija asiakkaat Keski-Pohjanmaan kokemustutkijat r.y. Päihdekeskus Portti Laajojen terveystarkastusten määrä % ikäluokasta Tarkastuksista poisjäävien määrä Lastensuojelun tilastot Henkilöstöresurssit verrattuna suosituksiin Saadut palvelut (kuljetus, kotipalvelut) Terveystarkastusten määrä Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavan ikäisestä väestöstä RAI raportit ja tunnusluvut Effica seuranta Asiakaspalautteet Asiakasraadin kokoontumiskertojen määrä Arviointiyhteenvedot Monipuolisten asumismahdollisuuksien varmistaminen: Suunniteltu kaupunkiympäristö ja kunnallinen tonttitarjonta vastaavat laadullisesti ja määrällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet Ulkoilu- ja luontoreitit ja niiden ylläpito Esteettömyyden varmistaminen julkisessa rakentamisessa, työryhmä, vammaisjärjestöt Tekpa Ympäristöpalvelut Kaupunkirakennelautakunta Tonttivaranto Asiakastyytyväisyyskysely Liikenneonnettomuustilastot/määrä

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta suunnitelma vuodelle 2015

Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportointi vuodelta suunnitelma vuodelle 2015 Kokkolan kaupungin hyvinvointikertomus Vuosittainen raportointi vuodelta 2014 suunnitelma vuodelle 2015 1. Kuluvan vuoden arviointi ja raportointi Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa. Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Heli Hätönen neuvotteleva virkamies, STM 1 14.9.2016 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Miten indikaattoritietoja voidaan hyödyntää kunnan palveluissa

Miten indikaattoritietoja voidaan hyödyntää kunnan palveluissa Alueelliset etsivän nuorisotyön päivät 30.10.2014 Miten indikaattoritietoja voidaan hyödyntää kunnan palveluissa - Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokemuksia Ronnie Djupsund -Nuorisopolitiikan tekeminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa - kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa - kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa - kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 30.3.2017 - Taru Koivisto Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN

EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN EDISTETÄÄN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ VÄHENNETÄÄN ERIARVOISUUTTA OTTAMALLA HYVÄT KÄYTÄNNÖT PYSYVÄÄN KÄYTTÖÖN 16.6.2016 Johtaja Taru Koivisto 28.6.2016 1 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä

Kommenttipuheenvuoro. Tytti Määttä Kommenttipuheenvuoro Tytti Määttä 11.11.2015 Tulevaisuuden kunta? Kunnallinen itsehallinto on kansalaisten itsehallintoa omassa kotikunnassaan. Kunta on yhtä vahva kuin sen jäsenet. Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois Suomi2 Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Osahankkeet

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti

Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Väliraportti Terveyden edistämisen työskentelyjakso: Terveydenedistämisen painopisteiden valinta ja terveydenedistämisen toimintaohjelma Kemijärvellä Tavoite

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Hyvinvointikertomusten valvonta Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta. Sipoon vammaisneuvoston kokous , Kuntala, leena p-t

Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta. Sipoon vammaisneuvoston kokous , Kuntala, leena p-t Sipoon hyvinvointikoordinaattorin tehtävä ja toiminta Sipoon vammaisneuvoston kokous 9.12.2015, Kuntala, leena p-t Työntekijän taustasta - koulutus: sh, esh, thm:, terveydenhuollon opettaja - työkokemus:

Lisätiedot

ITU-hanke Vaatimusmäärittely

ITU-hanke Vaatimusmäärittely ITU-hanke Vaatimusmäärittely Tarja Siira, Risto Kalliorinne, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Anne Määttä 12/19/2016 ITU-hankkeen vaatimusmäärittely 1. Yleiskuvaus: kehitettävä alue ja kohderyhmän lähtötilanne

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA!

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! 31.1.2017 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Soile Vuolle hyvinvointikoordinaattori ja

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Outi Kanste, erikoistutkija 1 Esityksen sisältö Miksi monialaista johtamista tarvitaan? Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 5.6.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta ASIALISTA 5.6.2014 1 Kokouksen avaus Pj Antero Saksala 2 Edellisen kokouksen muistio

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA

LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Vapaa-aikapalvelut 19.10.2015 PL 50 21531 PAIMIO LIIKUNTANEUVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä ja yhä kasvavia

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN

KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II RIIKKA PYYKÖNEN KALLIO-KAMPIN KEHITTÄMISHETKI KOULUT JA LASTENSUOJELU KEHRÄ II 25.9.2012 RIIKKA PYYKÖNEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE). STM TAVOITTEENA: Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot