valmentaa kevät 2012 Yhteistyöterveisin Jutta Heinäaho kurssikoordinaattori, controller talous- ja suunnittelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valmentaa kevät 2012 Yhteistyöterveisin Jutta Heinäaho kurssikoordinaattori, controller talous- ja suunnittelukeskus"

Transkriptio

1 valmentaa kevät 2012 KonserniAkatemia tarjoaa Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöille korkeatasoista ja monipuolista koulutusta. Kevään koulutustarjonnan suunnittelussa on huomioitu ajankohtaiset aiheet sekä aikaisemmista tilaisuuksista saatu palaute, jotta jokainen löytäisi omaa ammattitaitoaan tukevia ja osaamistaan kehittäviä koulutuksia. Tämä koulutusesite sisältää tilaisuuksien aiheet, kohderyhmät ja ajankohdat. Yksityiskohtaisemmat ohjelmat sisältöineen ja ilmoittautumisohjeineen lähetetään sähköpostitse lähempänä tilaisuutta. Tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti Finlandia-talossa. Yhteistyöterveisin Jutta Heinäaho kurssikoordinaattori, controller talous- ja suunnittelukeskus 1

2 TOVA-klubi I Aika: , klo Paikka: Ravintola Sipuli, kabinetti Passat (Kanavaranta 7) Kohderyhmä: TOVA-valmennuksen käyneet Sisältö: Projektikoordinaattori Said Aden sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta luennoi aiheesta Minkälaista on olla maahanmuuttaja Helsingissä? Kohtauksia elävästä elämästä. Hankinta-asiat hallintaan: Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Aika: , klo ja asiamiehet sekä hankintavastaavat Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia syventävällä tasolla. Tarkoituksena on helpottaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia käytännössä sekä tarjota valmiita ratkaisuehdotuksia tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Kouluttajana toimii OTM, KTM Marita Tapola RegLex Oy :stä. Osakeyhtiölaki III: Erityiskysymykset Aika: , klo Kohderyhmä: Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet Sisältö: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille käsitys siitä, miten osakeyhtiössä toimitaan käytännössä. Aamupäivän aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita : miten hallitus tekee päätöksiä esim. puhelinkokouksessa tai sähköpostilla, milloin hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja ovat esteellisiä, mikä on toimitusjohtajan sijaisen rooli ja mitä eri kaupparekisterimerkinnät kuten prokura tarkoittavat. Koulutuksessa käsitellään myös hallituksen jäsenen ja osakkeenomistajan tiedonsaantioikeutta. Aiheesta luennoi asianajaja Toni Siimes Roschier Asianajotoimisto Oy :stä. Tilastolliset tutkimukset johtamisen apuvälineinä Aika: , klo ja asiamiehet Sisältö: Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori, KTM Kari Halme tutustuttaa koulutukseen osallistujat tilastojen käyttöön johtamisen apuvälineenä. Aamupäivän aikana käydään läpi tilastollisten tutkimusten käyttö organisaation johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta (sovelluskohteet sekä pitkittäis- ja poikittaistutkimukset), tutkimuksen luotettavuus (otantamenetelmät, otoskoko ja kysymykset) sekä tulosten tulkinnat (tilastollinen testaus, analyysimenetelmät ja esittäminen). 2

3 Arkistointikoulutus Aika: , klo ja asiamiehet sekä arkistointivastaavat Sisältö: Aamupäivän aikana läpikäydään kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen arkisto-ohjetta mm. arkistonmuodostuksen suunnittelua, asiakirjojen säilytysaikoja- ja tapoja, järjestämistä sekä luettelointia Helsingin kaupungin tietokeskuksen erikoistutkija Merja Aartolahden johdolla. Yksityisyyden suoja Aika: , klo Paikka: Finlandia-talo, Kokoushuone 25 ja asiamiehet sekä henkilöstöasioista vastaavat henkilöt Sisältö: Asianajaja Kaija Kess asianajotoimisto Bützow Oy :stä käy läpi yksityisyyden suojaan työpaikalla liittyviä asioita. Aiheina mm. yksityisyyden suoja työelämässä työnantajan ja esimiehen näkökulmasta, henkilötietolainsäädäntö ja henkilörekisterit, työsuoritusten rekisteröiminen ja tietojen käyttäminen, erityisen salassa pidettävät tiedot, henkilötestaus sekä työnantajan ohjeistus esimiehille ja työyhteisöissä. Kunnallisjuridiikka Aika: , klo ja asiamiehet sekä esimiehet Sisältö: Koulutuksessa perehdytään kuntalakiin, hyvään hallintoon ja esteellisyyskysymyksiin kunnassa, julkisuuskysymyksiin kuntakonsernissa, valtuutetun tiedonsaantioikeuteen ja kuntalain mukaiseen kunnan tiedottamisvelvollisuuteen sekä päätösten muutoksenhakuun ja täytäntöönpanoon. Luennoitsijana toimii varatuomari, counsel Annaliisa Lehtinen Castrén & Snellman Oy :stä. Monikulttuurinen johtaminen haastavat tilanteet ja puheeksi ottaminen Aika: klo ja asiamiehet sekä henkilöstöasioista vastaavat henkilöt Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi kiteytetyt oivallukset Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hankkeesta, monikulttuuristen työyhteisöjen ristiriitojen ennaltaehkäisy, ristiriitojen dynamiikka ja esimiehen ydintaidot ongelmien ja ristiriitojen ratkaisuissa. Kouluttajana toimii Harri Hirvihuhta Voitava Oy :stä. Työyhteisövalmentaja Eeva Oinonen Oiva Akatemiasta pitää alustuksen Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hankkeen opetuksista ja monikulttuurisuusteemasta. 3

4 Hallitustyöskentelyn perehdytyskoulutus Koulutus on kaksipäiväinen Aika: ja , klo Kohderyhmä: Tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet Sisältö: Toimitusjohtaja Olli V. Virtanen Virtanen Associates Oy :stä perehdyttää uudet hallitusten jäsenet mm. hyvän hallintotavan ja hallitus työskentelyn käytäntöihin sekä hallituksen tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin. Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa Aika: , klo ja asiamiehet sekä hankintavastaavat Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi tilaajavastuulain käytäntöjä, kuten tilaajavastuulain keskeistä sisältöä ja soveltamisalaa, selvitysvelvollisuutta, hankintayksikön vastuuta selvitysten pyytämisestä, tilaajavastuulain ja hankintalain eroja sekä tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämistä hankintaprosessissa. Luennoitsijana toimii OTM, KTM Marita Tapola RegLex Oy :stä. Johdon raportointi Aika: , klo ja asiamiehet sekä taloushallintovastaavat Sisältö: Miten johdon raportointi voisi palvella paremmin liiketoiminnan johtamista, mitä ja kuinka usein tulisi raportoida, mistä syntyy lisäarvoa luova raportointi? Vastatakseen näihin kysymyksiin, koulutus tarjoaa näkökulmia taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin tasapainottamiseen menestyksekkäässä johtamisessa, toteuma- ja ennusteraporttien tehokkaaseen käyttöön, selkeän raportointiformaatin luomiseen sekä raportointiprosessin virtaviivaistamiseen. Teemoja ja niiden ongelmakohtia jäsennetään Into Accounting Oy :n kouluttaja, KTM Mikko Sandelinin johdolla. Veropäivä Aika: , klo ja asiamiehet sekä taloushallintovastaavat Sisältö: Veropäivässä luodaan katsaus sekä yritysverotuksen että arvonlisäverotuksen näkökulmasta ajankohtaisiin asioihin. Päivän aikana käydään läpi viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset sekä verotus- ja oikeuskäytännön kehitys. Luennoitsijoina toimivat Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen ma. kaupunginasiamies Johanna Holkeri-Kauppila sekä Senior Tax Manager Jukka Lyijynen Ernst & Young Oy :stä. 4

5 Hallitusten jäsenten talouskoulutus I: Liikkeenjohdon päätöksenteko ja niitä tukevat laskelmat Aika: , klo Kohderyhmä: Kaupunkikonsernin hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet Sisältö: Kauppatieteiden tohtori, DI Toivo Koski Tulosakatemia Oy :stä tutustuttaa koulutukseen osallistujat epävarmuuden vallitessa tapahtuvaan päätöksentekoon, eri investointilaskelmamenetelmiin, Helsingin kaupungin Excel-pohjaisen investointilaskentatyökalun käyttöön sekä päätöksentekoon liittyviin ns. strategisiin optioihin. Osallistujat voivat pohtia etukäteen omia ajankohtaisia päätöksentekotilanteita, joiden kannattavuutta voidaan laskea seminaarissa. Hallitusten jäsenten talouskoulutus II Tuloslaskelman hyödyntäminen yrityksen johtamisessa ja hallitustyöskentelyssä Aika: , klo Kohderyhmä: Kaupunkikonsernin hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet Sisältö: Koulutuksessa käsitellään mm. yritysten ja yhteisöjen liikeriskin hallintaa, tuloslaskelman suorite- ja maksuperusteisuutta sekä eri yhteisöjen tuloslaskelmakaavoja. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi, miten virallista tuloslaskelmaa tulisi lukea, mitä oikaisut ovat ja miten ne vaikuttavat tulokseen, miten virallisesta tuloslaskelmasta saadaan kate-erittely ja mitä katteista voidaan päätellä. Luennoitsijana toimii kauppatieteiden tohtori, DI Toivo Koski Tulosakatemia Oy :stä. Tytäryhteisöpäivä Aika: , klo Paikka: Finlandia-talo, Terassisali Kohderyhmä: Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisö jen toimitus- / toiminnanjohtajat ja asiamiehet sekä hallitusten puheenjohtajat Sisältö: Ajankohtaiset tytäryhteisöjä koskevat asiat. Hallitusten jäsenten talouskoulutus III Taseen hyödyntäminen yrityksen johtamisessa ja hallitustyöskentelyssä Aika: , klo Kohderyhmä: Kaupunkikonsernin hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet Sisältö: Kauppatieteiden tohtori, DI Toivo Koski Tulosakatemia Oy :stä tutustuttaa koulutukseen osallistujat taseen rakenteeseen sekä eri yhteisöjen tasekaavoihin, taseen tarkistamiseen osana hallitustyöskentelyä sekä yritysten ja yhteisöjen rahoitusriskin hallintaan. 5

6 Seuraavien koulutustilaisuuksien ajankohdat ja sisällöt täsmennetään myöhemmin: TOVA-klubi II Aika: Maaliskuu 2012 Paikka: Ravintola Sipuli, kabinetti Passat (Kanavaranta 7) Kohderyhmä: TOVA-valmennuksen käyneet Sisältö: Tarkempi sisältö selviää myöhemmin Ilmoittautuminen koulutukseen Ilmoittautuminen tapahtuu tilaisuuden kutsussa olevan linkin kautta. Lisätietoja koulutuksista antavat Jutta Heinäaho, , Tarja Toikka, , Säätiöpäivä Aika: Kevät 2012 Kohderyhmä: Tytärsäätiöiden toimitus- / toiminnanjohtajat, asiamiehet sekä tytärsäätiöiden hallitusten puheenjohtajat Sisältö: Ajankohtaiset säätiöitä koskevat aiheet alansa parhaimpien asiantuntijoiden luennoimana. Ajankohta täsmentyy uuden säätiölainsäädännön valmistelun myötä. Toimistopäivä Aika: Kevät 2012 Kohderyhmä: Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toimis to-, palkka- ja taloushallintotehtäviä hoitavat henkilöt Sisältö: Ajankohtaiset ja ammatilliset asiat. Osallistumismaksu KonserniAkatemian koulutus on maksutonta tytäryhteisöille. Peruutus Koulutuksen toteutukseen vaikuttaa osallistujamäärä, toivomme, että peruutukset tehdään ajoissa. Erikoisruokavalio Erikoisruokavaliota noudattavia pyydämme esittämään toivomuksensa ilmoittautumisen yhteydessä. Huom! Muutokset mahdollisia. Tarkemmat koulutustiedot selviävät sähköpostitse lähetettävissä kutsuissa. G r a a f i n e n s u u n n i t t e l u R h i n o c e r o s O y 6

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

Kevät 2013 Koulutuskalenteri

Kevät 2013 Koulutuskalenteri Kevät 2013 Koulutuskalenteri Voimassa 1.1. - 31.5.2013 Osuvaa osaamista ja vetovoimaista verkottumista Keski-Suomen kauppakamari luo monimuotoisella toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen

Lisätiedot

Jäsentiedote 5 / 2010

Jäsentiedote 5 / 2010 Nurmijärven Yrittäjät ry PL 34, 05201 Rajamäki puh. 040-725 0159 Jäsentiedotteen 5/2010 kokoaja: Anni Engstrand Jäsentiedote 5 / 2010 PHEENJOHTAJAN PALSTA Elokuun illat alkavat tummua ja illat viiletä

Lisätiedot

laatukoulutusohjelma

laatukoulutusohjelma Tilintarkastuksen laatukoulutusohjelma 2009 ISA-standardit tulossa, oletko valmistautunut? Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu Erityiskysymyksiä sekä hallinnon tarkastus ja yhtiöiden rahoitus Tilintarkastusraportointiklinikka

Lisätiedot

Koulutuskalenteri. kevät 2015. www.centralfinlandchamber.fi

Koulutuskalenteri. kevät 2015. www.centralfinlandchamber.fi Koulutuskalenteri kevät 2015 www.centralfinlandchamber.fi Historian havinaa Keski-Suomen kauppakamari täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Tilaisuuksia, tarinoita ja tekoja on matkan varrelle mahtunut runsain

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

Jäsentiedotteen 1/2012 kokoaja: Seija Martelius

Jäsentiedotteen 1/2012 kokoaja: Seija Martelius Nurmijärven Yrittäjät ry PL 34, 05201 Rajamäki puh. 0400 505 789 Jäsentiedotteen kokoaja: Seija Martelius Puheenjohtajan palsta Vuosi on vaihtunut ja on jälleen uuden tulemisen aika. Talvi on hyvää aikaa

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koulutus- ja tapahtumakalenteri Syksy 2013 Koulutus- ja tapahtumakalenteri Voimassa 1.8. - 31.12.2013 Kauppakamarin koulutus tunnetusti laadukasta Jäsenistömme menestymisen tukeminen on päätehtävämme ja kouluttaminen on yksi keskeisistä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. F.E.C -koulutukset Syksy 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu ne Syklin koulutukset, jotka ovat avoimia Syklin F.E.C -opiskelijoille. Koulutukset ovat pääosin

Lisätiedot

Koulutuskalenteri. Syksy 2014. www.centralfinlandchamber.fi

Koulutuskalenteri. Syksy 2014. www.centralfinlandchamber.fi Koulutuskalenteri Syksy 2014 www.centralfinlandchamber.fi Kasvua, kasvua, kasvua. Kansantaloutemme on kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten varassa ja se todella näkyy ja kuuluu, jos ei ihan jokaisessa

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 19.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

Koulutus- ja julkaisutarjonta

Koulutus- ja julkaisutarjonta Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Lehtikuva / Martti Kainulainen Finanssialan työkalupakki käytettävissäsi FINVAn laajat koulutuspalvelut kattavat koko finanssialan.

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

AKTIIVI 4 YLEISTIETOA. Opistosta

AKTIIVI 4 YLEISTIETOA. Opistosta AKTIIVI 1 AKTIIVI 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA... 4 Opistosta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS... 5 TSN:n luottamusmieskoulutus... 5 Luottamusmiesten peruskoulutuksen 1. jaksot... 5 Luottamusmiesten

Lisätiedot

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Olli-Pekka Ruuskanen: Yhteistyöllä globaaliksi suunnannäyttäjäksi. Ammattiidentiteetti. uusiutumassa vakuutusvirkailijasta. finanssialan myyjäksi

Olli-Pekka Ruuskanen: Yhteistyöllä globaaliksi suunnannäyttäjäksi. Ammattiidentiteetti. uusiutumassa vakuutusvirkailijasta. finanssialan myyjäksi Informo FINVAn asiakaslehti 2/2011 WWW.finva.fi Olli-Pekka Ruuskanen: Yhteistyöllä globaaliksi suunnannäyttäjäksi Ammattiidentiteetti uusiutumassa vakuutusvirkailijasta finanssialan myyjäksi Suvipäivänä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57

RISKIENHALLINTA. Johtamisen käsikirja. Kv 17.6.2013 57 RISKIENHALLINTA Johtamisen käsikirja Kv 17.6.2013 57 1 Laihian kunta Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Johtamisjärjestelmä...3 1.2 Hyvä hallintotapa ja tilivelvollisuus...4 1.3 Sisäisen valvonnan ja

Lisätiedot

Jäsentiedote 1 / 2010

Jäsentiedote 1 / 2010 Nurmijärven Yrittäjät ry PL 34, 05201 Rajamäki puh. 040-725 0159 nurmijarvi@yrittajat.fi PHEENJOHTAJAN PALSTA JHLAVOSI KÄYNNISTYY Jäsentiedotteen 1/2010 kokoaja: Anni Engstrand Kirpeiden pakkaskelien ja

Lisätiedot

Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen

Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Finlands social och hälsa rf SOSTE Finnish Society for Social and Health Helsinki 2012

Lisätiedot