HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:00-17:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon varsinaiseen yhtiökokoukseen 39 Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Ahmahakan varsinaiseen yhtiökokoukseen 40 Edustajan nimeäminen As Oy Kiviöntaidon varsinaiseen yhtiökokoukseen 41 Edustajan nimeäminen Vesi-Mega Oy:n yhtiökokoukseen Edustajan nimeäminen Suomen Museoliiton 87. vuosikokoukseen 43 Lausuntopyyntö Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä 44 Oulun Invalidien Yhdistys ry:n avustusanomus Avustushakemus Kainuun Nuotta ry Matka-avustus Hyrynsalmen lukion opiskelijoille Berliinin matkaa varten 47 Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 48 Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry:n yhteismarkkinointi Teollisuusalueen maanvuokrasopimus, Metsähallitus Ukkohalla, Syväjärven koillisosan asemakaavan hyväksyminen 51 Vs. kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen Edustajan nimeäminen Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokoukseen 53 Työsuojelupäällikön nimeäminen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 14:00-17:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 14:00-17:10 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:00-17:10 varapj. Hankkila Liisa 14:00-17:10 jäsen Heikkinen Aira 14:00-17:10 jäsen Heikkinen Mira 14:00-17:10 jäsen Heikkinen Pertti 14:00-17:10 jäsen Keränen Taisto 14:00-17:10 jäsen Mulari Reetta 14:00-17:10 jäsen Niskanen Markku 14:00-17:10 jäsen Pesola Leila 14:00-17:10 jäsen Kemppainen Esa 14:00-17:10 kv:n puheenjohtaja Romppainen Mirja 14:00-17:10 kv:n II varapj. Keränen Heimo 14:00-17:10 kunnanjohtaja, esittelijä Heikkinen Tuula 14:00-17:10 pöytäkirjanpitäjä POISSA Bäckman Markku kv:n I varapj. ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen Puheenjohtaja Tuula Heikkinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Mira Heikkinen Pertti Heikkinen Taisto Keränen 47

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnantalon hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Tuula Heikkinen, hallintosihteeri

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 34 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen KH 35 Toimielimen pöytäkirjaan merkitään hallintosäännön 6 :n kohdan c mu kai se na laillisuustietoina merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. Pöytäkirja on tarkastettava joko heti tai seuraavassa kokouksessa tai kullakin kerralla valitun kahden jäsenen toimesta. Mikäli tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, se on tarkistettava seuraavassa kokoukses sa. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjan tar kas taa vuo rollaan kaksi kunnanhallituksen jäsentä sukuni men mu kai sessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Mira Heikkinen ja Pertti Heikkinen ja varalla Taisto Keränen ja Reetta Mulari. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 36 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 37 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset / Henkilöstökoulutus, palkallinen virkavapaa, Kuvaja Raimo Hankintapäätökset - ei päätöksiä Yleiset päätökset - ei päätöksiä Kehityspäällikkö Toimitilojen vuokraus / Elom Oy Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon varsinaiseen yhtiökokoukseen KH 38 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon varsinainen yhtiökokous pide tään tiistaina klo alkaen kunnanvirastolla. Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus vuoden 2009 toi minnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunto ja vuoden 2009 ti linpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Ko kous valitsee myös uuden hallituksen yhtiölle. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon pidettävään varsinaiseen yhtiökokouk seen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen kunnanjohtajan.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Ahmahakan varsinaiseen yhtiökokoukseen KH 39 Kiinteistö Oy Ahmahakan varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen kunnanvirastolla. Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus vuoden 2009 toi minnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunto ja vuoden 2009 ti linpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Ko kous valitsee myös uuden hallituksen yhtiölle. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa Kiinteistö Oy Ahmaha kan pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Kiinteistö Oy Ahmahakan pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen kunnanjohtajan.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen As Oy Kiviöntaidon varsinaiseen yhtiökokoukseen KH 40 As Oy Kiviöntaidon varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen kunnanvi ras tol la. Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus vuoden 2009 toi minnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2009 ti linpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämi nen. Ko kous valitsee myös uuden hallituksen yhtiölle. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa As Oy Kiviöntaidon pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen As Oy Kiviöntaidon pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen kunnanjohtajan.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Vesi-Mega Oy:n yhtiökokoukseen KH 41 Vesi-Mega Oy:n yhtiökokous pidetään huhtikuussa Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa Vesi-Mega Oy:n huhtikuussa pi dettävään yhtiökokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajikseen Vesi-Mega Oyn yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Heimo Keräsen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Osmo Toivasen ja oh jeisti edustajiaan valitsemaan Vesi-Mega Oy:n hal li tuk seen Ta pa ni Kemp pai sen, Lii sa Hankkilan, Mark ku Nis ka sen, Mark ku Bäck ma nin ja Raimo Ku va jan sekä esittämään yh tiö ko kouk selle, että hallituk sen pu heenjohta jal le mak setaan ko kous palk kiona 75 eu roa/kokous ja halli tuksen jä se nille 50 euroa/kokous.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Suomen Museoliiton 87. vuosikokoukseen 109/00.004/2010 KH 42 Suomen museoliiton 87. vuosikokous pidetään keskiviikkona Kotkassa, Merikeskus Vellamossa. Ko kouk seen, jos sa kä si tel lään sään tö jen 12 :ssä mai nitut asiat, kutsu taan osal lis tumaan liit tojä senet edusta jien sa vä lityk sellä sekä kan nattavat jä senet ja kun nia jäsenet. Jäsenten äänioikeudesta on määrätty sääntöjen 11 :ssä. Muutoin on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Vuosikokousvaltakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen Suomen museoliiton toimistoon. Valtakunnalliset museopäivät järjestetään Kunnanhallitus nimeää edustajansa pidettävään Suomen mu seo lii ton 87. vuo si ko kouk seen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi pidettävään Suomen museo lii ton 87. vuo si ko koukseen Hyrynsalmen kunnan edustajaksi sivis tys pal velu jen päälli kön.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirien mahdollisesta yhdistämisestä 58/00.001/2010 KH 43 Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen aluekeskus on lähettänyt Hyrynsalmen kunnalle päivätyn lausuntopyynnön koskien Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirien mahdollista yhdistämistä: Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 :n 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit. Vakuutuspiirit määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitoksen (Kela) Pohjois-Suomen vakuutusalueella, joka käsittää entiset Oulun ja Lapin läänit, on 6 vakuutuspiiriä, joihin kuuluu 42 toi mistoa. Koko Pohjois-Suomen vakuutusalueella asuu noin vakuutettua. Kelan Pohjois-Suomen vakuutusalueen nykyinen va kuutuspiirijako on tullut voimaan Jokilaaksojen vakuutuspiiriin kuuluvat seuraavat kunnat: Alavieska, Haapajärven kaupunki, Haapaveden kaupunki, Kalajoen kaupunki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivalan kaupunki, Oulaisten kaupunki, Pyhä järven kaupunki, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieskan kaupunki. Kainuun vakuutuspiiriin kuuluvat seuraavat kunnat: Hyrynsalmi, Ka jaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiriin kuuluvat seuraavat kunnat: Li minka, Lumijoki, Muhos, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahen kaupunki, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Vihanti. Kelan toimistot ovat edellä mainituissa vakuutuspiireissä: Jokilaaksojen vakuutuspiiri: Ylivieskassa, Kalajoella, Oulaisissa, Nivalassa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä, Kainuun vakuutuspiiri: Kajaanissa, Paltamossa, Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella, Hyrynsalmella ja Puolangalla. Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri: Raahessa, Ruukissa, Limingassa, Muhoksella, Pulkkilassa ja Vaalassa. Vakuutettujen määrä Jokilaaksojen vakuutuspiirissä on noin , Kainuun vakuutuspiirissä noin ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirissä on noin eli yhteensä noin Kelassa on meneillään laaja "Palvelutoiminnan kehittämisohjelma",

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ joka on jo jatkunut kolmen vuoden ajan sekä "Ratkaisutoiminnan organisointi asiakaslähtöisesti" -hanke. Edellä mainitut hankkeet pitävät sisällään mm. sen ajatuksen, että toimihenkilöt voivat erikoistua asiakaspalvelutehtäviin sekä ratkaisutoimintaan, kuitenkin siten, että monien Pohjois-Suomessa työskentelevien kelalaisten toimenkuvat tulevat lähivuosina sisältämään edelleen kumpiakin elementtejä. Erikoistumisella pyritään saavuttamaan toisaalta nykyistä osaavampi ja laadukkaampi asiakaspalvelu toimistossa ja toisaalta muodostamaan erikoistuneita etuuksien ratkaisuryhmiä, jotta lainmukainen, yhdenvertainen ja tehokas ratkaisutoiminta voidaan varmistaa. Erikoistuminen edellyttää nykyistä suurempia hallinnollisia yksiköitä, tässä tapauksessa vakuutuspiirejä. Kelassa on tavoitteena vähintään noin asukkaan vakuutuspiirit. Asiakaspalvelussa ja ratkaisutoiminnassa hyödynnetään jo nyt ja tullaan entistä enemmän hyödyntämään nykyaikaisia teknisiä apuvälineitä, mm. vi deoneuvotteluvälineitä sekä sähköistä työnsiirtoa vakuutuspiirien ja va kuutusalueiden välillä. Pohjois-Suomen vakuutusalueella on toimittu Kelan palveluverkon kehittämistyöryhmän linjausten ja Kelan hallituksen palveluverkkoa koskevan päätöksen mukaisesti. Toiminnan tuloksena vakuutuspiirien määrä on vuodesta 2000 vähentynyt 18 vakuutuspiiristä 6 vakuutuspiiriin, mutta yhtään toimistoa yhdistämisten seurauksena ei ole suljettu, eikä henkilöstöä irtisanottu. Lopullisen päätöksen mahdollisesta vakuutuspiirien yhdistymisestä tekee Kelan hallitus kussakin tapauksessa erikseen. Edellä mainituista syistä ja koska Jokilaaksojen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirit muodostavat yhdessä kompaktin maantieteellisen kokonaisuuden, KELA harkitsee edellä mainittujen vakuutuspiirien yhdistämistä mahdollisesti vuoden 2011 alusta lukien. Mikäli vakuutuspiirit yhdistetään, se on hallinnollinen toimenpide, jolla ei ole vaikutusta Kelan toimipisteiden tai työsuhteisten määrään. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Hyrynsalmen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen aluekeskuksen esittämä suunnitelma vakuutuspiirien yhdistämisestä on kannatettava toimenpide, mikäli Hyrynsalmella sijaitsevan Kelan toimiston toimintoja ei supisteta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Oulun Invalidien Yhdistys ry:n avustusanomus 57/22.228/2010 KH 44 Oulun invalidien Yhdistys ry hakee saapuneella kirjeellään 200 euron vuosiavustusta vuoden 2010 toimintansa tukemiseen. Oulun Invalidien Yhdistys ry:n on seutukunnan tuki- ja liikuntaelin vammaisten edunvalvonnan ja palvelutoiminnan monialayhdistys. Kunnanhallituksen toiminta-avustusmäärärahaa vuodelle 2010 ei ole enää käy tet tä vis sä, sillä valtuusto on ta lous ar vios sa vah vis ta nut yh dis tyk sit täin jaet tavat toi min ta-avus tuk set hy ryn sal me lai sille yhdistykselle. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus päättää että se ei myönnä Oulun invalidien Yhdistys ry:lle toiminta-avustusta vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Avustushakemus Kainuun Nuotta ry 111/22.228/2010 KH 45 Kainuun Nuotta ry on Kainuun maaseudun kyläyhteisöjen ja taajamien asukasyhdistysten sekä niiden tukijärjestöjen perustama yhdistys ja toimii maakunnan kylätoiminnan kattojärjestönä. Kainuun Nuotta ry:n johtokunnassa ovat edustettuina kaikki Kainuun kunnat. Johtokunnan jäsen ten vastuulla on tiedonlevitys ja välittä minen yhdistyksen toiminnasta omalle toiminta-alueelle sekä tuoda edustamansa alueen kehittä mistarpeet ja mielipiteet johtokunnalle. Yhdistys hakee yleisavustusta Hyrynsalmen kunnalta vuodelle ,34 euroa (6 senttiä/kunnan asukas,asukasluku ). Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri puh Kunnanhallitus myöntää Kainuun Nuotta ry:lle 167,34 euron yleisavus tuksen vuodelle Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Matka-avustus Hyrynsalmen lukion opiskelijoille Berliinin matkaa varten 106/22.228/2010 KH 46 Suomussalmen lukion saksan ja ranskan kielen opettaja hakee opintomatka-avustusta Hyrynsalmen lukion kahdelle saksan kielen opiskelijalle Berliiniin tehtävää opintomatkaa varten. Berliinissä osallistutaan viikon ajan saksan kielen kurssille BSI Sprachenschule -kielikoulussa. Opintomatka tehdään syksyllä 2010, alustavien suunnitelmien mukaan ajalla Matkalle osallistuu Suomussalmelta Ruukinkankaan koulusta ja Suomussalmen lukiosta yhteensä 22 opiskelijaa sekä Hyrynsalmen lukiosta kaksi opiskelijaa. Kielikurssin hinta on 350 euroa. Opiskelijat rahoittavat matkansa itse. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus myöntää Hyrynsalmen lukion kahdelle saksan kielen opiskelijalle Berliinin opintomatkaa varten yhteensä 100 euron avustuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus KH 47 Kunnanvaltuusto on :ssä 84 myöntänyt Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistykselle 2500 euroa korotonta lainaa työllistämiseen. Jatkoaikaa lainan takaisinmaksuun on myönnetty vuosittain kunnanvaltuuston päätöksellä siten, että takaisinmaksun eräpäivä on Kyläyhdistys hakee saapuneella kirjeellä lainan takaisinmaksulle jatkoaikaa siten, että lainan maksu tapahtuisi mennessä. Hakemuksen mukaan kyläyhdistys työllistää tällä hetkellä runsaasti väkeä Iskun talolla. Työllistämiseen löytyy yhdistyksellä tarvetta, sillä Iskun talon peruskorjaus on vielä kesken. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen kir kon kylän kyläyhdistys ry:lle 2500 euron korottoman kassalainan ta kai sinmaksuun jatkoaikaa saakka. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Mira Heikkinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry:n yhteismarkkinointi KH 48 Matkailukeskus Ukkohalla Ry on perustettu vastaamaan Ukkohallan alueen yhteismarkkinoinnista ja sen koordinoinnista. Yhdistyksen päätehtävänä on kehittää Ukkohallasta monipuolista ym pärivuoden toimivaa matkailukylää. Yhdistys ylläpitää myös www-sivuja, osallistuu kehittämisprojekteihin ja jul kaisee Uk kohalla News lehteä. Yhdistyksen alustava rahoitussuunnitelma vuodelle 2010 on euroa. Rahoitus suunnitelmas sa yritysten osuus on euroa ja kun nan osuus euroa. Lisätietoja asiasta antaa kehityspäällikkö, p Kunnanhallitus päättää, että Hyrynsalmen kunta osallis tuu Matkailu yh dis tys Uk ko hal la Ry:n toi min taan eurolla vuon na Määräraha on varattu elinkeinotoimen talousarvioon. 2. Kunnanhallitus päättää, että kehityspäällikkö Pekka Oi kari nen osal listuu Matkailuyhdistys Ukkohalla Ry:n hallituksen ko kouk siin ja/ tai mui hin mat kai lu mark kinointia koskeviin yhdistyk sen tilai suuksiin Hy rynsalmen kunnan edustajana. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Teollisuusalueen maanvuokrasopimus, Metsähallitus KH 49 Metsähallituksen ja Hyrynsalmen kunnan välillä on ollut maanvuokrasopimus (nro ) teollisuusalueen vuokraamisesta (ns. As-Puu Oy:n alue) saakka. Vuokra-alue sijaitsee valtion metsä mailla, Rn:o 10:1. Vuokra-alueen pinta-ala on noin 1 hehtaaria. Metsähallituksen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jat ka misesta liitteenä 2 olevan vuokrasopimuk sen mu kai ses ti. Vuok ra-aika on kymmenen vuotta ( ). Vuokra on 1400 euroa/kalenterivuosi. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p Kunnanhallitus hyväksyy Metsähallituksen kanssa neuvotellun teollisuusalueen maanvuokrasopimuksen liitteen 2 mukaisena. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaav., maankäytön suunn. ja hankinnan toimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Ukkohalla, Syväjärven koillisosan asemakaavan hyväksyminen KAAVTOIM 22 Saunamaan asemakaava-alueen koillispuolella Syväjärven ranta-alueella sijaitsee neljä poikkeamismenettelyn avulla toteutettua lomarakennusta. Kainuun ympäristökeskus on todennut, että se ei voi enää myöntää kyseiselle alueelle poikkeamislupia vaan lisärakentamista ja muuta alueiden käytön ohjaamista varten tulee laatia asemakaava. Marketta Kinnunen, Vuokatin Katinkulma Oy, Kiinteistö Oy Hallan Akka, Eero Heikkinen sekä Marko ja Tiina Kuvaja ovat tehneet maanomistajina aloitteen asemakaavan laatimiseksi liitekartassa rajatulle alueelle. Maanomistajat ovat valmiit osallistumaan kaavoituskustannuksiin kunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti. Aluearkkitehti Liisa Korhonen on käynyt alustavia neuvotteluja maanomistajien tai heidän edustajiensa kanssa kaavoituskustannuksista kaavoitussopimuksen tekemistä varten. Kaavan pääsuunnittelu tehtäisiin kunnan omana työnä, avustava suunnittelu järjestettäisiin ostopalveluina. Kaavoituskustannusten kattohinta maanomistajille olisi 1000,00 euroa/lomarakennus. ESITYS: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle, että se saattaisi vireille asemakaavan laatimisen Syväjärven koillisosaan liitekartassa esitetylle alueelle. Maanomistajien kanssa tehdään kaavoitussopimus ennen kaavoitustyön käynnistämistä. Yksityisten maanomistajien lopulliset kaavoituskustannukset määräytyvät asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen kerrosalojen perusteella. Asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä kunnallisteknisistä kustannuksista tehdään erillinen maankäyttösopimus maanomistajien kanssa aikaisintaan ase ma kaavaehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen. Päätös: Toimikunta hyväksyi. YMP 5 Ympäristölautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA:

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristölautakunta saattaa vireille Syväjärven koillisosan asemakaavan laatimisen liitekartassa esitetylle alueelle. Maanomistajat mak sa vat omis ta mi aan maa-alueita koskevat kaavoituskustannukset. En nen suun nit te lutyön käynnistämistä kunta tekee maanomistajien kanssa kaa voi tussopi muksen, jossa on esitetty kaavoitusmaksun määräyty mis pe rusteet. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Liisa Korhonen oli selostamassa asiaa ja poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi. Raimo Kuvaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja pää tök senteon ajaksi. YMP 12 Ympäristölautakunta on saattanut vireille Syväjärven koillisosan asemakaavan, jonka suunnittelualueeseen on tarpeellista liittää kiinteistöteknisten syiden vuoksi Ukkohallantiehen liittyvä vähäinen maakaistale. Tä män vuoksi kaavan nimeksi muutetaan "Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus, Syväjärven koillisosa". Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on esitetty mm. suunnittelun pääkohdat ja osallisten vaikutusmahdol li suu det kaava prosessin ai kana. Lisätiedot: aluearkkitehti Liisa Korhonen puh. (040) OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus, Syväjärven koillisosa) ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko kaavaprosessin ajaksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Esittelijänä toimi kunnanrakennusmestari. Aluearkkitehti Liisa Korho nen selosti asian lautakunnalle. Raimo Kuvaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja palasi kokoukseen klo Liisa Korhonen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo MAANKTK 5 Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus Syväjärven koillisosa Saunamaan asemakaava-alueen koillispuolella Syväjärven ranta-alueella on vireillä Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus. Suunnittelualueelle on laadittu kaksi vaihtoehtoista maankäyttöratkaisua, joissa on erilaiset lähtökohdan hiihtoladun sijoituksen suh-

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ teen. (oheisliitteet 1 ja 2). Vaihtoehto 1:ssä latu on siirretty pois suunnittelualueelta ja vaihtoehto 2:ssa se on sälytetty nykyisellä paikallaan hieman linjausta muuttaen kunnan maa-alueen kohdalla. Kummas sakin asemakaavavaihtoehdoissa suurin osa suunnittelualueesta on varattu loma-asumiselle. Suunnittelussa on otettu huomioon kun nanvaltuuston vuonna 1997 hyväksymä Ukkohallan osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu matkailupalvelu- ja loma-asunto alueeksi. Maankäyttötoimikunnan kokouksessa käsitellään asemakaavavaihtoehtoja ja määritellään jatkotyöskentelyn tavoitteet. Asemakaava on tarkoitus asettaa luonnoksena nähtäväksi elokuussa Kaavan pääsuunnittelija on aluearkkitehti Liisa Korhonen p Päätös: Aluearkkitehti Liisa Korhosen selostuksen pohjalta päätettiin, että jat kotyöskentelyyn valitaan vaihtoehto 2, jossa hiihtoladun lin jaus on mahdollinen. Esitetään ympäristölautakunnalle, että kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville elokuus sa YMP 62 Syväjärven koillisosan asemakaavoituksen päätarkoitus on luoda edellytykset Ukkohallan ydinalueeseen kuuluvan ranta-alueen rakentamiselle. Kaavan laatimisen yhteydessä on tehty myös vähäisiä piirustusteknisiä korjauksia Ukkohallan asemakaavan kortteleihin 12 ja 74 sekä kortteliin 42 ja sen lähiympäristöön. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Ukkohallantien ja Syväjärven välinen alue on varattu päivätyssä aemakaavaluonnoksessa suurimmalta osaltaan loma-asumiseen ja matkailupalveluiden käyttöön. Yleinen pysäköinti ja sijoitetty Ukkohallantien varteen kaava-alueen koillisreunaan, jossa se palvelee yhdessä viereisen rantavirkistysalueen kanssa yhteytenä Syväjärvelle. Hiihtoreitin suhteen kaavaluonnos on laadittu siten, että suunnittelualueella sijaitseva hiihtoreitti voidaan säilyttää vähäisin linjamuutoksin nykyisellä paikallaan. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy päivätyn asemakaavaluonnoksen: Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus, Syväjärven koillisosa ja päättää asettaa sen nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Lisästiedot: aluearkkitehti Liisa Korhonen p. (040) Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Raimo Kuvaja poistui esteellisenä kokouksesta klo 17:34, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Esittelijänä toimi kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ YMP 119 Syväjärven koillisosan asemakaavan muutos ja laajennus on ollut julkisesti nähtävillä luonnoksena Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on laadittu päivätty asemakaavaehdotus, joka on tarkoitus asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi. OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy päivätyn Syväjärven koillisosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun maakunta-kuntayhtymältä, Kainuun pelastuslaitokselta, Kainuun museolta ja Vesi-Mega Oy:ltä. Lisätiedot: aluearkkitehti Liisa Korhonen p. (040) Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Raimo Kuvaja poistui esteellisenä kokouksesta klo 17.45, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Esittelijänä toimi kunnanrakennusmestari Raimo Heikkinen. Liisa Korhonen poistui kokouksesta klo YMP päivätty Syväjärven koillisosan asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Tuolloin kaavaratkaisusta ei ole jätetty yhtään muistutusta. Ainoastaan Kainuun ELY-keskuksen antama lausunto on aiheuttanut vähäisen muutoksen asemakaavaan: loma-asuntojen korttelialuetta RA koskeva kaavamääräys "Yksittäisten rakennusten koko alueella saa olla enin tään 300 k-m²" on poistettu. Tällöin RA-korttelialueen tonttikohtaisia raken nusoikeuksia jäävät ohjaamaan ainoastaan kaavakartan kerrosala merkinnät. Tämä esitystapa tulee turvaamaan riittävän yhdenmukaiset rakennuskoot rantavyöhykkeellä sijaitsevilla RA-tonteilla. Lisätiedot aluearkkitehti Liisa Korhonen p. (040) OSASTOPÄÄLLIKKÖ: Ympäristölautakunta hyväksyy päivätyn oheisaineistona olevan Uk kohallan ase makaavan muutoksen ja laajennuksen Sy väjär ven koil lis osassa ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväk syisi kysei sen kaavan ja esittäisi sitä kunnanvaltuuston hyväksyttä väksi. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi. Esittelijänä toimi kunnanrakennusmestari. Aluearkkitehti Liisa Korhonen saapui kokoukseen klo ja selosti tämän asian lautakunnalle.

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Raimo Kuvaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liisa Korhonen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo KH 50 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisaineistona olevan päivätyn Uk ko hal lan ase ma kaavan muutoksen ja laajennuksen Syvä jär ven koil lis osassa ja esit tää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväk syt tä väksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen KH 51 Veli-Pekka Mäkeläinen pyytää, että kunnanhallitus vahvistaa hänen vuo si lo mansa väliseksi ajaksi. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus vahvistaa vs. kunnanjohtajan vuosiloman väliseksi ajaksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokoukseen KH 52 Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokous pidetään tiistaina kunnantalolla lautakuntien kokoushuoneessa. Kokouksessa käsi tellään sääntöjen määräämät asiat. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus nimeää Hyrynsalmen Vanhustentaloyhdistys ry:n kevätkokoukseen edustajakseen kunnanjohtajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Työsuojelupäällikön nimeäminen KH 53 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoimin nasta / Työnantajaa edustava yhteistoimintahenkilö Työnantajan on nimettä vä edustajansa (työsuojelupäällikkö) tässä luvussa tarkoitettua yh teistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelu päällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteis työhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tar koituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toi menpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ot taen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtynei syys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoin kin asianmukaiset edellytykset 26 :ssä tarkoitettujen asioiden käsit telyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, puh Kunnanhallitus nimeää Hyrynsalmen kunnan työsuojelupäälliköksi toimikaudeksi kunnanrakennusmestari Rai mo Heik kisen. Palkkausehdot työsuojelupäällikön tehtävien osalta säilyvät ennallaan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA Kokouspvm Pykälät VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 34-36, 43, 50 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 37-42, 44-49, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus Laskutie Hyrynsalmi Pykälät 37-42, 44-49, Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta va litusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189, Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valituskirjelmä Valitusasiakir jojen toimitta minen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoi tettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem min toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 27.04.2015 klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot