Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017"

Transkriptio

1 TEEMME MuuTosTA yhdessä Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO Maakuntajohtajan esipuhe 3 Avaintulokset 4 Luottamushenkilöhallinto 6 Varsinainen toiminta 6 Aluekehitys 6 Edunvalvonta 7 Innovaatio ja tulevaisuustyö 8 Maakuntakaavoitus 9 Hallinto 11 Tuloslaskelma 14 Investoinnit 14 Rahoituslaskelma 15 Jäsenmaksut 16

3 Maakuntajohtajan esipuhe Edessä isojen valintojen vuosi Vuosi 2015 tulee olemaan isojen valintojen vuosi. Eurooppalaisella tasolla tultaneen linjaamaan suunta Euroopan uudelle politiikalle. Tällä tulee olemaan suuri merkitys Pirkanmaan kannalta erityisesti innovaatio-, teollisuus-, korkeakoulu- ja osaamispolitiikassa. Muita meihin välillisesti vaikuttavia politiikkalohkoja ovat turvallisuus ja talous. Tärkeimmät työkalut tässä prosessia Pirkanmaan kannalta ovat suomalaiset parlamentaarikot uudessa Euroopan Unionin parlamentissa, edunvalvonta komission kanssa, Brysselin toimiston työ kokonaisuudessaan ja Pirkanmaalla olevien toimijoiden ja henkilöiden verkostot. Kotimaassa suurimpia valintoja ovat eduskuntavaalit ja niiden myötä linjattavat aluehallinnon uudistukset, sote-hallinto, metropolikysymykset, tulevan liikennepolitiikan ja erityisesti TEN-T verkon linjaukset. Sekä kansallisesti, mutta erityisesti Pirkanmaalla korostuu korkeakoulupolitiikka ja siellä tehtävät suunnan muutokset. Ammatillisella puolella tultaneen valitsemaan ne oppilaitokset, joiden rooli vahvistuu. Tämän vaikutukset Pirkanmaan opetustarjontaan ja kansalliseen asemaan koulutuskentässä voi olla poikkeuksellisen suuri. Muita suuria kansallisia valintoja tulevat olemaan julkisen talouden rakenne, eri toimijoiden keskinäiset suhteet ja toiminnan taloudelliset reunaehdot. Kaikki edellä kuvattu tulee vaikuttamaan siihen, missä määrin Pirkanmaan kasvu kehittyy ja elää, kuinka vahvan roolin maakunta voi ottaa osaamiseen ja vientiin tukeutuvan tuotannollisen Suomen ykköskeskuksena. Tämän muutoksen ohjaaminen, johtaminen ja hallinta ovat maakuntavaltuuston ja hallituksen suurimmat tehtävät tulevana vuotena. Ajateltu asukkaan uusi kasvu tulevan 25 vuoden aikana voi osoittautua jopa alimitoitetuksi. Kasvuun varautuminen näkyy vahvasti vuonna 2015 maakuntakaavan luonnoksessa, missä kuvataan maakunnan eri kuntien kasvun myötä vahvistuvat roolit, kuntien ja taajamien keskinäiset suhteet, modernit ja uudistetut liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ja laadukkaan halutut asumisen alueet. Biotalouden vahva kehittyminen vaikuttaa koko maakuntaan, mutta erityisen vahvasti maaseudulle ja luonnonvaroihin nojautuviin elinkeinoihin. Kun tämä kaikki vielä sovitetaan sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuulliseen toimintatapaan, on valintoja runsaasti tehtäväksi. Laadittu maakuntastrategia ja maakuntakaava antavat kuvan suunnasta, minne mennä. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan vuonna 2015 myös vahvaa ohjelmapolitiikkaa, alueellista kehittämistä ja innovaatioiden synnyttämistä. Maakunnan tilaa kuvaavat tuoreet tilannekuvat antavat hyvän mahdollisuuden tehdä yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa sellaisia vaikuttavia asioita, joiden avulla rakennemuutoksesta selvitään onnistuneesti uuden kasvun tielle. Vuosi 2015 tulee olemaan myös Pirkanmaan liiton toimiston kannalta merkittävä. Vuoden aikana valmistellaan, suunnitellaan ja osin jo toteutetaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin siirtyminen. Tavoitteena on päästä uusiin yhteisiin toimitiloihin muiden monikuntaisesti omistettujen yhteisöjen kanssa vuoden 2016 puoleen väliin mennessä. Toiminnan suunnittelun yhteydessä on syytä myös arvioida mahdolliset uudistukset toimiston sisäiseen organisoitumiselle. Esa Halme 3

4 Avaintulokset sovitettuna maakuntastrategiaan 4

5 5

6 Luottamushenkilöhallinto Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 59. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokesäkuussa ja marras-joulukuussa. Maakuntavaltuuston kokousten yhteydessä ja tarvittaessa myös erillisissä seminaareissa järjestetään perehdyttämistä ja koulutusta. Maakuntahallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joiden lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtajat. Maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljän viikon välein normaaleihin päätöksentekokokouksiin. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Tarkastuslautakunnan tulosalueelle on varattu lakisääteisen tilintarkastuksen määrärahat. Luottamushenkilöhallintoon on varattu kokouspalkkiot, koulutuskustannukset, luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ja toimituspalkkiot. Luottamushenkilöhallinto TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Varsinainen toiminta Aluekehitys maakuntastrategian toimeenpano uuden ohjelmakauden käynnistäminen ohjelmakauden päättäminen Maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian toimeenpano on aluekehityksen keskeisiä tehtäviä vuonna Maakunnan iskukyvyn, avoimuuden ja tuottavuuden kehittäminen kestävästi ovat maakuntastrategian kärjet. Niiden toteutumista voidaan edistää liiton hallinnoimien EUhankevarojen kautta suuntaamalla kehittämishankkeita yhdessä hanketoteuttajien kanssa maakunnan kärkihankkeisiin. Kärkihankkeet on listattu syksyllä 2014 hyväksytyssä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Tavoitellut muutokset liittyvät kiinteästi myös INKA-ohjelman kärkiin etenkin valmistavan teollisuuden uudistamisen osalta. Ohjelmakausi Uuden rakennerahastokauden alkaessa Pirkanmaan liitto aloitti Länsi-Suomen maakuntien liittojen koordinoivana liittona. Tämä tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan liitto tekee liittojen EAKR-rahoituksesta päätökset koko Länsi-Suomen alueella. Hankkeet kuitenkin valmistellaan kussakin maakunnassa ja kukin maakuntahallitus päättää rahoituskehyksen käytöstä hankkeisiin oman maakuntansa osalta. Tehtävän hoitamisen tekee haastavaksi erityisen selvästi vähentynyt teknisen tuen taso. Maakuntien yhteishankkeena on käynnistetty hanketoiminnan aktivointiin ja hankkeiden laadun kehittämiseen oma hanke. 6

7 Pirkanmaan osalta pienentyneet hankevarat on tarkoitus kohdentaa entistä tarkemmin valittuihin muutoksiin. Hanketoiminnassa korostuu ohjelman mukaisesti yritysvaikutukset eli yritysten mukanaolo hankkeissa on entistä tärkeämpää. Hanketoiminnassa hyödynnetään entistä enemmän mm. Brysselin toimiston ja eri verkostojen (Vanguard Initiative, ERRIN) yhteyksiä. Vuonna 2015 käynnistyvät myös Interreg -ohjelman hankehaut. Niihin pyritään saamaan pirkanmaalaisia toimijoita mukaan. Interreg -ohjelman seurantavastuu on liiton Helsingin toimipisteellä. Ohjelmakauden päättäminen Viimeiset rahoitetut hankkeet päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2014 aikana. Hankkeista säästyviä varoja seurataan tiiviisti ja pyritään ohjaamaan se joko muille hankkeille tai käynnistämään vielä uusia hankkeita. Hankkeiden maksatuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä kaikki maksatukset pitää olla tehtynä 2015 jotta ohjelma voidaan sulkea. Ohjelmakauden päättyessä arvioidaan hanketoiminnan vaikuttavuutta yhdessä hanketoimijoiden kanssa. Maaseutuasiat Liiton aluekehitystoiminnassa jatketaan maaseudun erityisolosuhteisiin liittyvää työtä. Maaseutua tarkastellaan kokonaisuutena, jossa toimenpiteet voivat vaihdella uuden maaseutuluokituksen mukaisilla erilaisilla alueilla. Pirkanmaan maaseutustrategian ja maaseudun kehittämisohjelman toteutumista seurataan mm. Euroopan maaseuturahaston kautta rahoitettujen investointi- ja kehittämishankkeiden tuloksellisuuden kautta. Liitto tarjoaa edelleen myös yhteistyöfoorumin paikallisille toimintaryhmille ja kylätoiminnalle. Liitto järjestää toimintavuonna 2015 kaksi avointa maaseutufoorumia. Liitto pyrkii aktivoimaan pirkanmaalaisia toimijoita maaseutua koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutukseen. Maaseudun kehittämissisältö on mukana sekä kuntakehittämisen että maakuntakaavoituksen tehtäväkokonaisuuksissa. Tällöin paneudutaan esimerkiksi asumisen, rakentamisen ja palvelujen mahdollisuuksiin ja maaseudun vetovoimaisuuteen. Kulttuuriasiat Liiton aluekehitystoiminnassa jatketaan Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman toteutustoimia yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Liitto järjestää alan muiden toimijoiden kanssa toimintavuonna 2015 kaksi avointa kulttuurifoorumia. Muu aluekehitystoiminta Pirkanmaan liitto jatkaa aktiivista osallistumistaan maakunnan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Kuntakehityshankkeessa esiin nousseiden kehittämisideoiden kehittämistä ja hyödyntämistä jatketaan. Biotalouden tilannekuvan luomiseksi ja kehittämistoiminnan vauhdittamiseksi laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä. Edunvalvonta Pirkanmaan tavoitteet hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon Pirkanmaan tavoitteet koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Yhteistyön lisääminen kuntien edunvalvonnassa Helsingin toimipisteen toiminnan vahvistaminen Esitetään keskeiset maakunnan tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon sekä määrärahatavoitteet valtion vuoden 2016 talousarvioon ja vuoden 2015 lisätalousarvioihin. Valmistetaan Pirkanmaan budjettitavoitteet - asiakirja. Liitto hoitaa kansanedustajien neuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät sekä avustaa neuvottelukunnan käytännön työn järjestämistä ja materiaalin valmistamista. Johtotason ja poliittisen tason kansallisen edunvalvonnan yhteistyötä jatketaan WFA:n alueella edunvalvojien ja asiantuntijoiden valmistelulla sekä myös HHT-Suomen kasvukäytävä -alueella, TEN- T-ydinverkon maakuntien alueella ja tulevalla sotealueella. Helsingin toimipisteen toiminnan vahvistaminen. Maakuntastrategian tavoitteiden toteuttamisen tukeminen erityisesti iskukykyisemmän ja avoimemman maakunnan osilta. Toimipisteen palvelujen markkinointi eri toimijoille. Kuntien edunvalvonta-asioiden edistämistä tehostetaan. 7

8 Liitto tekee esityksiä valtion keskushallinnon toimien sekä muiden kuin virastomuodossa hoidettavien valtion toimintojen alueellistamisesta maakuntaan. Annetaan lausunnot liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan koulutuskeskusten investointihankkeista. Edistetään ennakoidun pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden mukaisen koulutustarjonnan järjestämistä maakunnassa. Osallistutaan valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen kehittämistyöhön. Tuetaan ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman alueellista toteutusta maakunnassa. Osallistutaan sote-uudistuksen alueelliseen valmisteluun. Edunvalvonnan sähköisten toimintamuotojen kehittämistä jatketaan. Tuetaan pirkanmaalaisten osaajien osallistumista valtakunnallisiin työ- ja asiantuntijaryhmiin. Osallistutaan Pirkanmaan Rekrytorin toimintaan Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa Innovaatio ja tulevaisuustyö Innovaatiotilannekuvan luominen Älykkään erikoistumisen strategia Pilkahdus ennakointitoiminnan kehittäminen Elinvoimaa lisäävät julkiset hankinnat Jatkamme toimenpiteitä julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi ja valmistaudumme kehitystoimien laajentamiseen. Hankintayksiköiden valmennuksista ja Hankinta-asiamies-palvelusta saatujen kokemusten pohjalta käynnistetään jatkotoimenpiteet yritys- ja kuntarahoitteisesti tai hankkeena. Toteutamme pilotin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja julkisten kehittämishankkeiden ja investointien innovaatiovaikutusten arvioimiseksi ja lisäämiseksi. Lisäämme verkostoja ja osaamista laajojen toimintatapamuutosten, eli ns. systeemisten muutosten, aikaansaamiseen liittyen. Kokoamme seurantaryhmän ja arvioimme julkisten hankintojen kehittymistä osana innovaatiotilannekuvaa. Innovaatiotoiminnan tilannekuva Innovaatiotilannekuvalla luodaan maakunnan toimijoille yhteinen käsitys maakunnan innovaatiojärjestelmän kilpailukyvystä ja kehittämistarpeista. Tilannekuvan muodostamisen vaiheita ovat eri toimijoiden tiedonkeruun koordinointi, tietojen kokoaminen ja visualisointi sekä yhteisen tulkinnan muodostaminen. Kokoamme päivitetyn tilannekuvan kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Muodostamme kansainvälisen asiantuntijaryhmän, joka tuo ulkomaisen näkemyksen tilannekuvan tulkintaan. Tilannekuvan sisältöä täydennetään älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden seurannan osalta. Älykkäästi erikoistunut Pirkanmaa Älykkään erikoistumisen strategia on osa maakunnan strategista suunnitelmaa. Tuemme keskeisten toimijoiden hankesuunnittelua ja helpotamme niiden liittämistä maakunnan käytettävissä oleviin kehittämisresursseihin sekä kansainvälisiin rahoituskanaviin ja kumppanuuksiin. Jatkamme älykkään erikoistumisen strategiaa tukevien kansainvälisten kumppanuuksien rakentamista ja viestimme strategian toimeenpanosta ja siihen liittyvistä politiikkatoimista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Osallistumme innovaatioalustojen kansalliseen kehittämiseen 6Aika-strategiaan kuuluvan kärkihankkeen puitteissa. Pilkahdus ennakointitoiminta Ennakoinnin koordinaatiota jatketaan Pilkahdus - nimen alla kokoamalla merkityksellistä ennakointitietoa -palveluun, fasilitoimalla teemaryhmien ennakointityöskentelyä sekä kokoamalla maakunnan toimijat vuosittaisen Tulevaisuusfoorumiin. Keskeisiä ennakointiteemoja ovat mm. osaamis- ja koulutustarpeet, vähähiilisyys, teollisuuden uudistuminen, älykäs kaupunki. Toimintaa kehitetään www-portaalin, sosiaalisen median ja uusien fasilitointimenetelmien avulla. Alueellinen ennakointi liitetään myös uuteen kansalliseen ennakointimalliin. Digitaalinen Pirkanmaa Tuemme maakunnassa liikkeelle saatujen kunta- ja yhteisövetoisten verkonrakennushankkeiden loppuunsaattamista paikallisella ja kansallisella edunvalvonnalla ja edistämällä elinkaarimallin soveltamista. Kokoamme tietoa laajakaistarakentamisen etenemisestä ja toimimme yhteistyötahona alueiden toimijoiden välillä ja kansallisesti. Seuraamme avoimen datan käytön edistymistä kunnissa. 8

9 Maakuntakaavoitus Maakuntakaavan 2040 kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon sekä siihen liittyvän osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksen laadinta Laajojen yhteistyöhankkeiden loppuun saattaminen: POSKI, Läntiset hankkeet, Ekosysteemipalvelut Aluetietopalveluhankkeen käynnistäminen Liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen toteuttaminen ja seurantaraportti Voimassaolevien maakuntakaavojen toteuttaminen lausuntomenettelyllä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erityisenä tavoitteena on korostaa uuden kokonaismaakuntakaavan strategista luonnetta, joka on kaavaan laadinnassa merkinnyt sekä laajan maakunnallisen vuoropuhelun järjestämistä että keskittymistä maakunnan kehityksen kannalta oleellisiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kysymyksiin. Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehtotarkastelun, vaikutusten arvioinnin sekä näistä saadun palautteen pohjalta maakuntavaltuusto linjasi keväällä 2014 maakuntakaavan perusratkaisut. Näiden koko Pirkanmaan maakunnan kehittämiseen tähtäävien ratkaisujen pohjalta laadittu maakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta Kaavaluonnosvaiheen selvitysaineistoja sekä vaikutusten arviointeja täydennetään tarvittavilta osin maakuntakaavaehdotusta työstettäessä, ja maakuntakaavaehdotus saatetaan valmiiksi vuoden 2015 lopussa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi maakuntakaavatyölle on asetettu omat erityistavoitteensa. Näiden tavoitteiden mukaisesti Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulee: - vahvistaa maakunnan kilpailukykyä, - kehittää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta, ja - tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Kilpailukyvyn kannalta oleellista on, että maankäyttöratkaisuilla mm. tuetaan Pirkanmaan asemaa ympäristövastuullisena maakuntana, vahvistetaan kansainvälisesti toimivaa liikennejärjestelmää ja pääliikenneverkkoa sekä turvataan yritystoiminnan alueiden monipuolisuus ja hyvä saavutettavuus. Vastuullisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi maakuntakaavan tulee tukea asukkaiden sujuvaa arkiliikkumista ja palveluiden hyvää saavutettavuutta; sen tulee ottaa huomioon luonnon ja kulttuuriympäristön merkittävimmät arvot sekä alueiden virkistyskäyttötarpeet; ja näiden lisäksi löytää innovatiiviset maankäytön ratkaisut yhteistyössä asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa. Luonnonvarojen kestävän käytön tukemiseksi laaditaan luonnonvarojen hyödyntämiselle maakunnalliset periaatteet ja tunnistetaan Pirkanmaan uusiutuvan energian lähteet. Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen tulee niinikään olla kestävän kehityksen mukaisia. Laaja vuorovaikutus Maakuntakaavan 2040 laatiminen pohjautuu vuorovaikutteiseen prosessiin, johon osallistuvat kunnat sekä laaja joukko pirkanmaalaisia toimijoita yhteiskunnan eri aloilta. Vuonna 2015 keskustelua käydään erityisesti maakuntakaavaluonnoksen pohjalta, joka asetetaan nähtäville alkuvuonna. Laajapohjaisen vuorovaikutuksen tavoitteena on sitouttaa eri tahot maakuntakaavan laatimiseen ja toteuttamiseen, kehittää yhteistyötä tahojen välillä ja nostaa esille eri tahojen näkemyksiä maakunnan kehittämisestä. Maakuntakaavan laatimista koskevat päätökset tekee maakuntahallitus, ja kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntahallituksen puheenjohtajistosta, kuntajohtajista, valtion viranomaisten edustajista ja eri toimialojen edustajista muodostuva maakuntakaavan ohjausryhmä tukee maakuntakaavan laatimista laaja-alaisella asiantuntemuksellaan ja kokoontuu säännöllisesti. Kaavan eri teemoihin liittyvien taustaselvitysten laadinnan ohjaamista varten perustetut hankeryhmät kokoontuvat ehdotusvaiheessa tarvittaessa. Maakuntakaavaa edistetään myös muiden kuin kaavaa varten perustettujen, vakiintuneiden yhteistyöryhmien kautta. Pirkanmaan liiton jäsenkunnista erityisesti luottamushenkilöt, johto sekä viranhaltijat, kuten kaavoittajat ja tekninen toimi osallistuvat kaavaprosessiin, hankeryhmien, tapaamisten ja työryhmien sekä lausuntomenettelyn kautta. Kuntien ohella vuorovaikutuksen osapuolia ovat esimerkiksi valtion viranomaiset, yhteisöt, yritykset ja asiantuntijalaitokset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muut osalliset eli kaikki he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Maakuntakaavaluonnos, -selostus sekä kaavan laatimista varten tuotetut aineistot asetetaan nähtäville Pirkanmaan liitossa, maakuntakaavoituksen internetsivuilla ja kunnissa. Aineistosta pyydetään lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja muilta osallisilta. Lausunnonantajatahojen edustajille järjestetään 9

10 esittelytilaisuus, jossa käydään läpi kaavan keskeiset tavoitteet, luonnoksen sisältö ja taustaselvitykset sekä arvioidut vaikutukset. Kaavan nähtävilläollessa järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joissa suunnittelijat esittelevät kaavatyön sisältöä Pirkanmaan kuntien asukkaille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Tampereen kaupunkiseudulla alueellinen tilaisuus järjestetään koko päivän kestävänä seminaarina paneelikeskusteluineen ja teemallisine keskustelupisteineen. Pirkanmaan liitossa on nähtävilläolon ajan tavoitettavissa suunnittelija kertomaan kaavaprosessin kulusta kaavaluonnokseen tutustumaan tuleville asiakkaille. Kaavan esittelyn tueksi tuotetaan havainnollistavaa materiaalia. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet valmistellaan nähtävilläolon jälkeen maakuntahallituksen käsiteltäviksi. Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto. Palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Maakuntakaavaprosessin etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti sidosryhmiä ja mediaa. Pirkanmaan maakuntakaava internetsivusto pidetään jatkuvasti ajan tasalla, ja sivustolla olevaa karttapalautejärjestelmää hyödynnetään yleisölle viestimisessä sekä palautteen keräämisessä. Ohjaus- ja hankeryhmien käytössä olevia yhteiseen työskentelyyn tarkoitettuja sähköisiä työtiloja ylläpidetään ja hyödynnetään työryhmän työskentelyssä tarpeen mukaan. Taustaselvitykset Läntiset hankkeet Tampereen läntisen ratayhteyden, järjestelyratapihan siirron ja näihin liittyvän maankäytön sekä maanteiden (vt 3 ja Tampereen 2-kehä) suunnittelu jatkuu vielä vuoden 2015 puolella siten, että suunnitelmat viimeistellään kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen pohjalta. Kaavaluonnoksessa tullaan esittämään suunnittelukokonaisuudelle vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niistä tehtävien valintojen pohjalta tullaan vielä tarvitsemaan yhteensovitukseen liittyvää suunnittelua. Lopulliseen maakuntakaavaehdotukseen pyritään saamaan kustakin väylästä (läntinen rata, vt3, 2-kehä) vain yksi sijainti. Suunnittelu toteutetaan Pirkanmaan ELYkeskuksen, Pirkanmaan liiton ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan POSKI-hankkeen EAKR-rahoituskausi päättyy huhtikuussa Hankkeelle on annettu mahdollisuus anoa toteutusajan pidennystä loppukesään 2015 sekä myös lisärahoitusta. Tätä koskeva hakemus on jätetty ELY-keskuksen käsittelyyn alkusyksyllä Tuolloin viimeistellään hankkeen raportit sekä julkistetaan lopputulokset. Mahdollisen lisärahoituksen turvin on mahdollista panostaa mm. hankkeen tulosten julkaisemiseen esimerkiksi internetin karttapalvelussa sekä maanvastaanotto- ja kierrätysalueita koskevaan selvitykseen. Maakuntakaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella varaudutaan vielä tekemään maastossa lisätutkimuksia kevätkaudella Aluetietopalvelu Pirkanmaan liitossa on aloitettu osana seudullista paikkatietoyhteistyötä edistämään muun muassa paikkatietoaineistojen sisällön ja hallinnan harmonisointia, tiedon avaamista ja viemistä avoimille rajapinnoille. Alkuvaiheessa yhteistyön keskiössä ovat olleet maankäyttöön, palveluihin, selvitystöihin ja MAL-seurantaan liittyvät tietoaineistot, näiden ylläpito, ajantasaisuus ja jatkuvuuden varmistaminen. Yhteistyön on tarkoitus edetä syksyllä 2014 toteutettavasta yksittäisten tietolajien hallinnan pilotoinnista vuosina kohti maakunnallista aluetietopalvelua, jossa verkostomaisen yhteistyön kautta muodostettujen tiedonhallinnan periaatteiden mukaisesti saadaan koottua yhteisiin tiedonjakokanaviin avointa, päivittyvää dataa sekä asukkaiden että asiantuntijoiden käyttöön. Maakuntakaavojen harmonisointi Pirkanmaan liitto osallistuu hankkeeseen, jonka päätavoitteena on helpottaa ja tehostaa maakuntakaavojen sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa eri toimialoilla. Kaksivuotisessa hankkeessa ( ) on tavoitteena tuottaa uusi yhteinen tietomalli, jonka mukaan maakuntakaava-aineistot yhdenmukaistetaan rakenteellisesti. Tietomallin rakentamisessa otetaan huomioon erilaiset kansainväliset ja kansalliset tieto- ja harmonisointitarpeet ja periaatteet. Tietomalli kuvataan uudessa maakuntakaavojen harmonisointioppaassa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maakuntakaavoitustyökalu (paikkatietosovellus tms.) kaavan teknisen laadinnan helpottamiseksi. Hankkeen toteutuminen on riippuvainen YM.n tietohallintorahoituksen saamisesta. Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -hanke Maakuntakaavoitustyön ohella on laadittu selvitystä Pirkanmaan ekosysteemipalveluista EAKRrahoitteisessa hankkeessa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana, ja se valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tutkimushankkeen fokuksessa on Pirkanmaan luontoon perustuvien arvojen kokonaisvaltainen kartoittaminen ja arvottaminen, erityisesti luonnonvara- ja biotalouteen pohjautuvien potentiaalien sekä virkistysarvojen tunnistaminen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hanke varaudutaan saattamaan valmiiksi alkuvuoden aikana. 10

11 Voimaa tuulesta- tuulivoimaselvitys Koko maakunnan kattavassa tuulivoimaselvityksessä on kartoitettu potentiaalisia tuulivoimaalueita. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tullaan osoittamaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet. Selvitys on koostunut useista eri teemaselvityksistä, jotka ovat valmistuneet vuosien aikana. Työtä jatketaan tarvittaessa vuonna 2015 vaikutusten arviointien täsmentämisellä esim. havainnekuvin. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta, joka tulee käyttää viimeistään Pirkanmaan puuterminaalit Selvityksessä on kartoitettu maakunnan potentiaaliset ainespuu- ja energiapuuterminaalialueet. Terminaalit on luokiteltu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviin sekä paikallisiin terminaaleihin. Koska terminaalitoiminta on paljon tilaa vaativaa ja niiden tarve energiatuotannon kannalta on hyvin akuutti, on niiden toteuttamiseksi syytä varautua kaavoituksella. Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 tehdään esitys maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävistä puuterminaaleista. Vuonna 2015 työtä tarvittaessa jatketaan mm. vaikutusten arviointien täsmentämisellä. Puuterminaalien kehittämissuunnitelma tullaan laatimaan työtä varten perustettavan työryhmän toimesta. Kulttuuriympäristöselvitykset Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen selvitys valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Sitä täydennetään tarvittaessa, kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella vuonna Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Sujuvien matkaketjujen ja liityntäpysäköinnin edistäminen on tunnistettu merkittäväksi edistettäväksi asiaksi Pirkanmaalla ja se tuodaan osaksi liikennejärjestelmätyötä. Maakuntakaavan taustaselvityksenä laadittu Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla -kehittämisselvitys toimii pohjana työryhmän työskentelylle, joka toiminnallaan pyrkii edistämään liityntäpysäköinnin kehittämistä maakunnassa. Kehittämisselvityksen tulokset tullaan soveltuvin osin ottamaan huomioon maakuntakaavassa sekä ennen kaikkea liikennejärjestelmätyössä näin yhdistäen saumattomasti kaksi merkittävää Pirkanmaan liiton maankäytön suunnitteluun liittyvää vastuualuetta. Lausunnot ja viranomaisyhteistyö Maakuntakaavoja toteutetaan ja tulkitaan antamalla maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain, luonnonsuojelulain, maaaineslain, rata- ja maantielain mukaisia lausuntoja kuntien yleiskaavoista ja merkittävimmistä asemakaavoista, ympäristövaikutusten arviointiohjelmista ja -suunnitelmista, tie- ja kunnallisteknisistä suunnitelmista, virkistysalue- ja suojelukysymyksistä sekä maa-ainesten ottosuunnitelmista. Liiton asiantuntijat osallistuvat myös yleiskaavoja ja merkittäviä asema- ja ranta-asemakaavoja koskeviin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin viranomaisneuvotteluihin sekä muihin maankäytön suunnitteluun liittyvien hanke- ja ohjausryhmien toimintaan. Aiesopimuksen toteuttaminen Pirkanmaan liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyötä ja vastaa sen edistymisestä. Tavoitteena on varmistaa aiesopimuksen ( ) toteutuminen sekä seurata liikennejärjestelmän tilaa. Aiesopimuksen seurantaryhmä, jossa on edustettuna eri allekirjoittajatahoja kokoontuu vuoden aikana parhaaksi katsomallaan aikavälillä ja hyväksyy aiesopimuksen kolmivuotisen seurantaraportin. Seurantaraportin valmistelusta vastaa ryhmän sihteeristö. Laajassa seurantaraportissa tarkastellaan aiesopimuskaudella saatuja tuloksia sekä esitetään vuodelle 2016 korjaavia toimia niille osa-alueille, joilla on puutteita. Raportin pohjalta aletaan myös arvioida tarpeita mahdolliselle liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiselle ja/tai uudelle aiesopimukselle. Mahdollisista muutoksista sovitaan eri osapuolten kanssa yhteisesti. Hallinto Olemme työn tukena ja varmistamme toimintojen sujuvuuden Henkilöstön työhyvinvointia edistetään Liiton toimitilaratkaisun valmistelu Verkkosivustojen uudistaminen Jäsenkuntien maksuosuudet Pirkanmaan liiton talousarvion 2015 laadinnan perusteena ovat jäsenkuntien maksuosuudet. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat , mikä on 1,4% enemmän kuin vuonna

12 Jäsenkuntien kesken maksuosuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti edellisenä kalenterivuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen kunnallisveron määrien suhteessa. Henkilöstö Vuoden 2015 alussa liitossa on vakinaisessa virassa tai toimessa 34 henkilöä ja määräaikaisia 8 henkilöä. Laskennallisesti toimista 4 rahoitetaan EAKR rakennerahastojen teknisestä tuesta ja muulla ulkopuolisella projektirahoituksella 2,5 toimea. Osaaikaisesti toimista on täytettynä 3 (osa-aikaeläke). Määräaikaisista projektitehtävistä 3 loppuu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palkkakustannusten nousussa on huomioitu työehtosopimusten korotukset. Projekteihin palkataan henkilöstöä tarpeen mukaan talousarvion ja ulkopuolisen rahoituksen puitteissa. Henkilöstöä kehitetään suuntaamalla koulutus liiton tehtävien edellyttämään osaamiseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi koko työyhteisöä kehitetään painottamalla työprosessikeskeisiä toimintamalleja uudet toimitilaratkaisut huomioiden. Henkilöstön työssä onnistumista edistävää koulutusta tuetaan. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota. Työhyvinvoinnin kehitystä seurataan henkilöstöbarometrillä. Työtekijöitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttäjiksi tukemalla työmatkalippujärjestelmää. Liiton henkilöstölle suositetaan kesälomien keskittämistä heinäkuulle. Viestintä Pirkanmaan liiton sähköisen viestinnän kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Pirkanmaan liitto uudistaa sekä intranet- että internet-sivustonsa parantaakseen tiedon löydettävyyttä ja avoimuutta. Tavoitteena on lisätä parempien viestintäratkaisujen avulla toiminnan tehokkuutta ja tunnettuutta. on tukea liiton strategiaa ja pyrkiä parantamaan iskukykyä, avoimuutta ja kestävyyttä. Viestintä kertoo verkostomaisesti toimivan organisaatiomme tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Viestintää toteutetaan 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvän verkkolehden sekä uutiskirjeiden että sosiaalisen median avulla. Tarpeen mukaan toteutetaan visuaalisen ilmeen mukaista esittelyaineistoa. Etäneuvottelulaitteiden käytöllä vähennetään matkustamista. Säännöllisiä kuntajohtajakokouksia jatketaan. Toimitilat Liitto siirtyy Tampereen seudulla olevien ylikunnallisten, kuntien omistamien toimijoiden kanssa yhteisiin tiloihin. Muita osallisia ovat Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tredea Oy, Suomen Itämeri-instituutti ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tilavaihtoehdoista päällimmäisenä on Tampellan vanhan tehdasalueen ns. Pellava rakennus. Vuoden 2015 aikana jatketaan toimitilasuunnitelmien eteenpäinviemistä niin, että muutto uusiin tiloihin on mahdollista kesällä Liiton nykyiset tilat joko vuokrataan tai myydään. Investoinnit Investointeihin sisältyy vuosittaisia atk- ja toimistokalusteinvestointeja ja taseeseen aktivoitavia maakuntakaavoitukseen liittyviä tavanomaista vuotuiskustannusta suurempia kaavoitusmenoja. Suunnitelmavuodella 2016 varaudutaan uusien toimitilojen toimistokalusto- ja atk-hankintoihin. Liiton viestinnän linjaukset päivitetään johtoryhmätyönä. Yhtenäisen viestintäkäsityksen tarkoituksena 12

13 Henkilöstösuunnitelma Pirkanmaan liitto tp tp ta ta ts ts Henkilöstösuunnitelma v v v v v v Virat Työsuhteiset toimet toistaiseksi täytetyt määräaikaiset Yhteensä Tulosalue yhteensä: Varsinainen toiminta TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

14 Tuloslaskelma Tuloslaskelmaosa TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS Toimintatulot myyntitulot tuet ja avustukset muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot henkilöstömenot palvelujen ostot aineet, tarvikkeet, tavarat muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate rahoitustulot ja -menot korkotuotot rahoitusmenot Vuosikate suunnitelmapoistot satunnaiset tuotot ja kulut 0 Tilikauden tulos poistoeron muutos varausten muutos rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä Investoinnit Hanke TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS Atk-laitteet ja ohjelmistot, tstokalusteet Maakuntakaavatyöt Toimitilaremontti yhteensä

15 Rahoituslaskelma TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Saamisten muutokset Korott. velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos

16 Jäsenmaksut Pirkanmaan liiton jäsenmaksuosuudet kunnittain vuoden 2013 verotietojen mukaan. kunta vuoden 2013 vuoden 2015 kunnallisvero maksuosuus Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Pirkanmaa

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014 2 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 48 3 Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 48 ISSN 0788-6551

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa

Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Yleislääketieteen yksiköiden rooli järjestämissuunnitelman valmistelussa Doris Holmberg-Marttila YL, vastuualuejohtaja Yleislääketieteen vastuualue, PSHP Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntaliitto

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVA. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja MASTRA hanke

MAAKUNTAKAAVA. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja MASTRA hanke MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava ja MASTRA hanke Tavoitteet MAAKUNTAKAAVA Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta. 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 2011-2012 ALOITUSVAIHE Käynnistäminen (MKV), Ohjelmointi, OAS (MKH) GIS-pohjainen palautesovellus (INSPIRE) Selvitykset, Maankäyttövaihtoehdot Viranomaisneuvottelu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot