Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017"

Transkriptio

1 TEEMME MuuTosTA yhdessä Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO Maakuntajohtajan esipuhe 3 Avaintulokset 4 Luottamushenkilöhallinto 6 Varsinainen toiminta 6 Aluekehitys 6 Edunvalvonta 7 Innovaatio ja tulevaisuustyö 8 Maakuntakaavoitus 9 Hallinto 11 Tuloslaskelma 14 Investoinnit 14 Rahoituslaskelma 15 Jäsenmaksut 16

3 Maakuntajohtajan esipuhe Edessä isojen valintojen vuosi Vuosi 2015 tulee olemaan isojen valintojen vuosi. Eurooppalaisella tasolla tultaneen linjaamaan suunta Euroopan uudelle politiikalle. Tällä tulee olemaan suuri merkitys Pirkanmaan kannalta erityisesti innovaatio-, teollisuus-, korkeakoulu- ja osaamispolitiikassa. Muita meihin välillisesti vaikuttavia politiikkalohkoja ovat turvallisuus ja talous. Tärkeimmät työkalut tässä prosessia Pirkanmaan kannalta ovat suomalaiset parlamentaarikot uudessa Euroopan Unionin parlamentissa, edunvalvonta komission kanssa, Brysselin toimiston työ kokonaisuudessaan ja Pirkanmaalla olevien toimijoiden ja henkilöiden verkostot. Kotimaassa suurimpia valintoja ovat eduskuntavaalit ja niiden myötä linjattavat aluehallinnon uudistukset, sote-hallinto, metropolikysymykset, tulevan liikennepolitiikan ja erityisesti TEN-T verkon linjaukset. Sekä kansallisesti, mutta erityisesti Pirkanmaalla korostuu korkeakoulupolitiikka ja siellä tehtävät suunnan muutokset. Ammatillisella puolella tultaneen valitsemaan ne oppilaitokset, joiden rooli vahvistuu. Tämän vaikutukset Pirkanmaan opetustarjontaan ja kansalliseen asemaan koulutuskentässä voi olla poikkeuksellisen suuri. Muita suuria kansallisia valintoja tulevat olemaan julkisen talouden rakenne, eri toimijoiden keskinäiset suhteet ja toiminnan taloudelliset reunaehdot. Kaikki edellä kuvattu tulee vaikuttamaan siihen, missä määrin Pirkanmaan kasvu kehittyy ja elää, kuinka vahvan roolin maakunta voi ottaa osaamiseen ja vientiin tukeutuvan tuotannollisen Suomen ykköskeskuksena. Tämän muutoksen ohjaaminen, johtaminen ja hallinta ovat maakuntavaltuuston ja hallituksen suurimmat tehtävät tulevana vuotena. Ajateltu asukkaan uusi kasvu tulevan 25 vuoden aikana voi osoittautua jopa alimitoitetuksi. Kasvuun varautuminen näkyy vahvasti vuonna 2015 maakuntakaavan luonnoksessa, missä kuvataan maakunnan eri kuntien kasvun myötä vahvistuvat roolit, kuntien ja taajamien keskinäiset suhteet, modernit ja uudistetut liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ja laadukkaan halutut asumisen alueet. Biotalouden vahva kehittyminen vaikuttaa koko maakuntaan, mutta erityisen vahvasti maaseudulle ja luonnonvaroihin nojautuviin elinkeinoihin. Kun tämä kaikki vielä sovitetaan sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuulliseen toimintatapaan, on valintoja runsaasti tehtäväksi. Laadittu maakuntastrategia ja maakuntakaava antavat kuvan suunnasta, minne mennä. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan vuonna 2015 myös vahvaa ohjelmapolitiikkaa, alueellista kehittämistä ja innovaatioiden synnyttämistä. Maakunnan tilaa kuvaavat tuoreet tilannekuvat antavat hyvän mahdollisuuden tehdä yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa sellaisia vaikuttavia asioita, joiden avulla rakennemuutoksesta selvitään onnistuneesti uuden kasvun tielle. Vuosi 2015 tulee olemaan myös Pirkanmaan liiton toimiston kannalta merkittävä. Vuoden aikana valmistellaan, suunnitellaan ja osin jo toteutetaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin siirtyminen. Tavoitteena on päästä uusiin yhteisiin toimitiloihin muiden monikuntaisesti omistettujen yhteisöjen kanssa vuoden 2016 puoleen väliin mennessä. Toiminnan suunnittelun yhteydessä on syytä myös arvioida mahdolliset uudistukset toimiston sisäiseen organisoitumiselle. Esa Halme 3

4 Avaintulokset sovitettuna maakuntastrategiaan 4

5 5

6 Luottamushenkilöhallinto Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 59. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokesäkuussa ja marras-joulukuussa. Maakuntavaltuuston kokousten yhteydessä ja tarvittaessa myös erillisissä seminaareissa järjestetään perehdyttämistä ja koulutusta. Maakuntahallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joiden lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtajat. Maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljän viikon välein normaaleihin päätöksentekokokouksiin. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Tarkastuslautakunnan tulosalueelle on varattu lakisääteisen tilintarkastuksen määrärahat. Luottamushenkilöhallintoon on varattu kokouspalkkiot, koulutuskustannukset, luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ja toimituspalkkiot. Luottamushenkilöhallinto TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Varsinainen toiminta Aluekehitys maakuntastrategian toimeenpano uuden ohjelmakauden käynnistäminen ohjelmakauden päättäminen Maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian toimeenpano on aluekehityksen keskeisiä tehtäviä vuonna Maakunnan iskukyvyn, avoimuuden ja tuottavuuden kehittäminen kestävästi ovat maakuntastrategian kärjet. Niiden toteutumista voidaan edistää liiton hallinnoimien EUhankevarojen kautta suuntaamalla kehittämishankkeita yhdessä hanketoteuttajien kanssa maakunnan kärkihankkeisiin. Kärkihankkeet on listattu syksyllä 2014 hyväksytyssä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Tavoitellut muutokset liittyvät kiinteästi myös INKA-ohjelman kärkiin etenkin valmistavan teollisuuden uudistamisen osalta. Ohjelmakausi Uuden rakennerahastokauden alkaessa Pirkanmaan liitto aloitti Länsi-Suomen maakuntien liittojen koordinoivana liittona. Tämä tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan liitto tekee liittojen EAKR-rahoituksesta päätökset koko Länsi-Suomen alueella. Hankkeet kuitenkin valmistellaan kussakin maakunnassa ja kukin maakuntahallitus päättää rahoituskehyksen käytöstä hankkeisiin oman maakuntansa osalta. Tehtävän hoitamisen tekee haastavaksi erityisen selvästi vähentynyt teknisen tuen taso. Maakuntien yhteishankkeena on käynnistetty hanketoiminnan aktivointiin ja hankkeiden laadun kehittämiseen oma hanke. 6

7 Pirkanmaan osalta pienentyneet hankevarat on tarkoitus kohdentaa entistä tarkemmin valittuihin muutoksiin. Hanketoiminnassa korostuu ohjelman mukaisesti yritysvaikutukset eli yritysten mukanaolo hankkeissa on entistä tärkeämpää. Hanketoiminnassa hyödynnetään entistä enemmän mm. Brysselin toimiston ja eri verkostojen (Vanguard Initiative, ERRIN) yhteyksiä. Vuonna 2015 käynnistyvät myös Interreg -ohjelman hankehaut. Niihin pyritään saamaan pirkanmaalaisia toimijoita mukaan. Interreg -ohjelman seurantavastuu on liiton Helsingin toimipisteellä. Ohjelmakauden päättäminen Viimeiset rahoitetut hankkeet päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2014 aikana. Hankkeista säästyviä varoja seurataan tiiviisti ja pyritään ohjaamaan se joko muille hankkeille tai käynnistämään vielä uusia hankkeita. Hankkeiden maksatuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä kaikki maksatukset pitää olla tehtynä 2015 jotta ohjelma voidaan sulkea. Ohjelmakauden päättyessä arvioidaan hanketoiminnan vaikuttavuutta yhdessä hanketoimijoiden kanssa. Maaseutuasiat Liiton aluekehitystoiminnassa jatketaan maaseudun erityisolosuhteisiin liittyvää työtä. Maaseutua tarkastellaan kokonaisuutena, jossa toimenpiteet voivat vaihdella uuden maaseutuluokituksen mukaisilla erilaisilla alueilla. Pirkanmaan maaseutustrategian ja maaseudun kehittämisohjelman toteutumista seurataan mm. Euroopan maaseuturahaston kautta rahoitettujen investointi- ja kehittämishankkeiden tuloksellisuuden kautta. Liitto tarjoaa edelleen myös yhteistyöfoorumin paikallisille toimintaryhmille ja kylätoiminnalle. Liitto järjestää toimintavuonna 2015 kaksi avointa maaseutufoorumia. Liitto pyrkii aktivoimaan pirkanmaalaisia toimijoita maaseutua koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutukseen. Maaseudun kehittämissisältö on mukana sekä kuntakehittämisen että maakuntakaavoituksen tehtäväkokonaisuuksissa. Tällöin paneudutaan esimerkiksi asumisen, rakentamisen ja palvelujen mahdollisuuksiin ja maaseudun vetovoimaisuuteen. Kulttuuriasiat Liiton aluekehitystoiminnassa jatketaan Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman toteutustoimia yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Liitto järjestää alan muiden toimijoiden kanssa toimintavuonna 2015 kaksi avointa kulttuurifoorumia. Muu aluekehitystoiminta Pirkanmaan liitto jatkaa aktiivista osallistumistaan maakunnan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Kuntakehityshankkeessa esiin nousseiden kehittämisideoiden kehittämistä ja hyödyntämistä jatketaan. Biotalouden tilannekuvan luomiseksi ja kehittämistoiminnan vauhdittamiseksi laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä. Edunvalvonta Pirkanmaan tavoitteet hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon Pirkanmaan tavoitteet koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Yhteistyön lisääminen kuntien edunvalvonnassa Helsingin toimipisteen toiminnan vahvistaminen Esitetään keskeiset maakunnan tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon sekä määrärahatavoitteet valtion vuoden 2016 talousarvioon ja vuoden 2015 lisätalousarvioihin. Valmistetaan Pirkanmaan budjettitavoitteet - asiakirja. Liitto hoitaa kansanedustajien neuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät sekä avustaa neuvottelukunnan käytännön työn järjestämistä ja materiaalin valmistamista. Johtotason ja poliittisen tason kansallisen edunvalvonnan yhteistyötä jatketaan WFA:n alueella edunvalvojien ja asiantuntijoiden valmistelulla sekä myös HHT-Suomen kasvukäytävä -alueella, TEN- T-ydinverkon maakuntien alueella ja tulevalla sotealueella. Helsingin toimipisteen toiminnan vahvistaminen. Maakuntastrategian tavoitteiden toteuttamisen tukeminen erityisesti iskukykyisemmän ja avoimemman maakunnan osilta. Toimipisteen palvelujen markkinointi eri toimijoille. Kuntien edunvalvonta-asioiden edistämistä tehostetaan. 7

8 Liitto tekee esityksiä valtion keskushallinnon toimien sekä muiden kuin virastomuodossa hoidettavien valtion toimintojen alueellistamisesta maakuntaan. Annetaan lausunnot liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan koulutuskeskusten investointihankkeista. Edistetään ennakoidun pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden mukaisen koulutustarjonnan järjestämistä maakunnassa. Osallistutaan valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen kehittämistyöhön. Tuetaan ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman alueellista toteutusta maakunnassa. Osallistutaan sote-uudistuksen alueelliseen valmisteluun. Edunvalvonnan sähköisten toimintamuotojen kehittämistä jatketaan. Tuetaan pirkanmaalaisten osaajien osallistumista valtakunnallisiin työ- ja asiantuntijaryhmiin. Osallistutaan Pirkanmaan Rekrytorin toimintaan Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa Innovaatio ja tulevaisuustyö Innovaatiotilannekuvan luominen Älykkään erikoistumisen strategia Pilkahdus ennakointitoiminnan kehittäminen Elinvoimaa lisäävät julkiset hankinnat Jatkamme toimenpiteitä julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi ja valmistaudumme kehitystoimien laajentamiseen. Hankintayksiköiden valmennuksista ja Hankinta-asiamies-palvelusta saatujen kokemusten pohjalta käynnistetään jatkotoimenpiteet yritys- ja kuntarahoitteisesti tai hankkeena. Toteutamme pilotin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja julkisten kehittämishankkeiden ja investointien innovaatiovaikutusten arvioimiseksi ja lisäämiseksi. Lisäämme verkostoja ja osaamista laajojen toimintatapamuutosten, eli ns. systeemisten muutosten, aikaansaamiseen liittyen. Kokoamme seurantaryhmän ja arvioimme julkisten hankintojen kehittymistä osana innovaatiotilannekuvaa. Innovaatiotoiminnan tilannekuva Innovaatiotilannekuvalla luodaan maakunnan toimijoille yhteinen käsitys maakunnan innovaatiojärjestelmän kilpailukyvystä ja kehittämistarpeista. Tilannekuvan muodostamisen vaiheita ovat eri toimijoiden tiedonkeruun koordinointi, tietojen kokoaminen ja visualisointi sekä yhteisen tulkinnan muodostaminen. Kokoamme päivitetyn tilannekuvan kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Muodostamme kansainvälisen asiantuntijaryhmän, joka tuo ulkomaisen näkemyksen tilannekuvan tulkintaan. Tilannekuvan sisältöä täydennetään älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden seurannan osalta. Älykkäästi erikoistunut Pirkanmaa Älykkään erikoistumisen strategia on osa maakunnan strategista suunnitelmaa. Tuemme keskeisten toimijoiden hankesuunnittelua ja helpotamme niiden liittämistä maakunnan käytettävissä oleviin kehittämisresursseihin sekä kansainvälisiin rahoituskanaviin ja kumppanuuksiin. Jatkamme älykkään erikoistumisen strategiaa tukevien kansainvälisten kumppanuuksien rakentamista ja viestimme strategian toimeenpanosta ja siihen liittyvistä politiikkatoimista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Osallistumme innovaatioalustojen kansalliseen kehittämiseen 6Aika-strategiaan kuuluvan kärkihankkeen puitteissa. Pilkahdus ennakointitoiminta Ennakoinnin koordinaatiota jatketaan Pilkahdus - nimen alla kokoamalla merkityksellistä ennakointitietoa -palveluun, fasilitoimalla teemaryhmien ennakointityöskentelyä sekä kokoamalla maakunnan toimijat vuosittaisen Tulevaisuusfoorumiin. Keskeisiä ennakointiteemoja ovat mm. osaamis- ja koulutustarpeet, vähähiilisyys, teollisuuden uudistuminen, älykäs kaupunki. Toimintaa kehitetään www-portaalin, sosiaalisen median ja uusien fasilitointimenetelmien avulla. Alueellinen ennakointi liitetään myös uuteen kansalliseen ennakointimalliin. Digitaalinen Pirkanmaa Tuemme maakunnassa liikkeelle saatujen kunta- ja yhteisövetoisten verkonrakennushankkeiden loppuunsaattamista paikallisella ja kansallisella edunvalvonnalla ja edistämällä elinkaarimallin soveltamista. Kokoamme tietoa laajakaistarakentamisen etenemisestä ja toimimme yhteistyötahona alueiden toimijoiden välillä ja kansallisesti. Seuraamme avoimen datan käytön edistymistä kunnissa. 8

9 Maakuntakaavoitus Maakuntakaavan 2040 kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon sekä siihen liittyvän osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksen laadinta Laajojen yhteistyöhankkeiden loppuun saattaminen: POSKI, Läntiset hankkeet, Ekosysteemipalvelut Aluetietopalveluhankkeen käynnistäminen Liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen toteuttaminen ja seurantaraportti Voimassaolevien maakuntakaavojen toteuttaminen lausuntomenettelyllä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erityisenä tavoitteena on korostaa uuden kokonaismaakuntakaavan strategista luonnetta, joka on kaavaan laadinnassa merkinnyt sekä laajan maakunnallisen vuoropuhelun järjestämistä että keskittymistä maakunnan kehityksen kannalta oleellisiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kysymyksiin. Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehtotarkastelun, vaikutusten arvioinnin sekä näistä saadun palautteen pohjalta maakuntavaltuusto linjasi keväällä 2014 maakuntakaavan perusratkaisut. Näiden koko Pirkanmaan maakunnan kehittämiseen tähtäävien ratkaisujen pohjalta laadittu maakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta Kaavaluonnosvaiheen selvitysaineistoja sekä vaikutusten arviointeja täydennetään tarvittavilta osin maakuntakaavaehdotusta työstettäessä, ja maakuntakaavaehdotus saatetaan valmiiksi vuoden 2015 lopussa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi maakuntakaavatyölle on asetettu omat erityistavoitteensa. Näiden tavoitteiden mukaisesti Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulee: - vahvistaa maakunnan kilpailukykyä, - kehittää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta, ja - tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Kilpailukyvyn kannalta oleellista on, että maankäyttöratkaisuilla mm. tuetaan Pirkanmaan asemaa ympäristövastuullisena maakuntana, vahvistetaan kansainvälisesti toimivaa liikennejärjestelmää ja pääliikenneverkkoa sekä turvataan yritystoiminnan alueiden monipuolisuus ja hyvä saavutettavuus. Vastuullisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi maakuntakaavan tulee tukea asukkaiden sujuvaa arkiliikkumista ja palveluiden hyvää saavutettavuutta; sen tulee ottaa huomioon luonnon ja kulttuuriympäristön merkittävimmät arvot sekä alueiden virkistyskäyttötarpeet; ja näiden lisäksi löytää innovatiiviset maankäytön ratkaisut yhteistyössä asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa. Luonnonvarojen kestävän käytön tukemiseksi laaditaan luonnonvarojen hyödyntämiselle maakunnalliset periaatteet ja tunnistetaan Pirkanmaan uusiutuvan energian lähteet. Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen tulee niinikään olla kestävän kehityksen mukaisia. Laaja vuorovaikutus Maakuntakaavan 2040 laatiminen pohjautuu vuorovaikutteiseen prosessiin, johon osallistuvat kunnat sekä laaja joukko pirkanmaalaisia toimijoita yhteiskunnan eri aloilta. Vuonna 2015 keskustelua käydään erityisesti maakuntakaavaluonnoksen pohjalta, joka asetetaan nähtäville alkuvuonna. Laajapohjaisen vuorovaikutuksen tavoitteena on sitouttaa eri tahot maakuntakaavan laatimiseen ja toteuttamiseen, kehittää yhteistyötä tahojen välillä ja nostaa esille eri tahojen näkemyksiä maakunnan kehittämisestä. Maakuntakaavan laatimista koskevat päätökset tekee maakuntahallitus, ja kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntahallituksen puheenjohtajistosta, kuntajohtajista, valtion viranomaisten edustajista ja eri toimialojen edustajista muodostuva maakuntakaavan ohjausryhmä tukee maakuntakaavan laatimista laaja-alaisella asiantuntemuksellaan ja kokoontuu säännöllisesti. Kaavan eri teemoihin liittyvien taustaselvitysten laadinnan ohjaamista varten perustetut hankeryhmät kokoontuvat ehdotusvaiheessa tarvittaessa. Maakuntakaavaa edistetään myös muiden kuin kaavaa varten perustettujen, vakiintuneiden yhteistyöryhmien kautta. Pirkanmaan liiton jäsenkunnista erityisesti luottamushenkilöt, johto sekä viranhaltijat, kuten kaavoittajat ja tekninen toimi osallistuvat kaavaprosessiin, hankeryhmien, tapaamisten ja työryhmien sekä lausuntomenettelyn kautta. Kuntien ohella vuorovaikutuksen osapuolia ovat esimerkiksi valtion viranomaiset, yhteisöt, yritykset ja asiantuntijalaitokset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muut osalliset eli kaikki he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Maakuntakaavaluonnos, -selostus sekä kaavan laatimista varten tuotetut aineistot asetetaan nähtäville Pirkanmaan liitossa, maakuntakaavoituksen internetsivuilla ja kunnissa. Aineistosta pyydetään lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja muilta osallisilta. Lausunnonantajatahojen edustajille järjestetään 9

10 esittelytilaisuus, jossa käydään läpi kaavan keskeiset tavoitteet, luonnoksen sisältö ja taustaselvitykset sekä arvioidut vaikutukset. Kaavan nähtävilläollessa järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joissa suunnittelijat esittelevät kaavatyön sisältöä Pirkanmaan kuntien asukkaille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Tampereen kaupunkiseudulla alueellinen tilaisuus järjestetään koko päivän kestävänä seminaarina paneelikeskusteluineen ja teemallisine keskustelupisteineen. Pirkanmaan liitossa on nähtävilläolon ajan tavoitettavissa suunnittelija kertomaan kaavaprosessin kulusta kaavaluonnokseen tutustumaan tuleville asiakkaille. Kaavan esittelyn tueksi tuotetaan havainnollistavaa materiaalia. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet valmistellaan nähtävilläolon jälkeen maakuntahallituksen käsiteltäviksi. Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto. Palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Maakuntakaavaprosessin etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti sidosryhmiä ja mediaa. Pirkanmaan maakuntakaava internetsivusto pidetään jatkuvasti ajan tasalla, ja sivustolla olevaa karttapalautejärjestelmää hyödynnetään yleisölle viestimisessä sekä palautteen keräämisessä. Ohjaus- ja hankeryhmien käytössä olevia yhteiseen työskentelyyn tarkoitettuja sähköisiä työtiloja ylläpidetään ja hyödynnetään työryhmän työskentelyssä tarpeen mukaan. Taustaselvitykset Läntiset hankkeet Tampereen läntisen ratayhteyden, järjestelyratapihan siirron ja näihin liittyvän maankäytön sekä maanteiden (vt 3 ja Tampereen 2-kehä) suunnittelu jatkuu vielä vuoden 2015 puolella siten, että suunnitelmat viimeistellään kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen pohjalta. Kaavaluonnoksessa tullaan esittämään suunnittelukokonaisuudelle vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niistä tehtävien valintojen pohjalta tullaan vielä tarvitsemaan yhteensovitukseen liittyvää suunnittelua. Lopulliseen maakuntakaavaehdotukseen pyritään saamaan kustakin väylästä (läntinen rata, vt3, 2-kehä) vain yksi sijainti. Suunnittelu toteutetaan Pirkanmaan ELYkeskuksen, Pirkanmaan liiton ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan POSKI-hankkeen EAKR-rahoituskausi päättyy huhtikuussa Hankkeelle on annettu mahdollisuus anoa toteutusajan pidennystä loppukesään 2015 sekä myös lisärahoitusta. Tätä koskeva hakemus on jätetty ELY-keskuksen käsittelyyn alkusyksyllä Tuolloin viimeistellään hankkeen raportit sekä julkistetaan lopputulokset. Mahdollisen lisärahoituksen turvin on mahdollista panostaa mm. hankkeen tulosten julkaisemiseen esimerkiksi internetin karttapalvelussa sekä maanvastaanotto- ja kierrätysalueita koskevaan selvitykseen. Maakuntakaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella varaudutaan vielä tekemään maastossa lisätutkimuksia kevätkaudella Aluetietopalvelu Pirkanmaan liitossa on aloitettu osana seudullista paikkatietoyhteistyötä edistämään muun muassa paikkatietoaineistojen sisällön ja hallinnan harmonisointia, tiedon avaamista ja viemistä avoimille rajapinnoille. Alkuvaiheessa yhteistyön keskiössä ovat olleet maankäyttöön, palveluihin, selvitystöihin ja MAL-seurantaan liittyvät tietoaineistot, näiden ylläpito, ajantasaisuus ja jatkuvuuden varmistaminen. Yhteistyön on tarkoitus edetä syksyllä 2014 toteutettavasta yksittäisten tietolajien hallinnan pilotoinnista vuosina kohti maakunnallista aluetietopalvelua, jossa verkostomaisen yhteistyön kautta muodostettujen tiedonhallinnan periaatteiden mukaisesti saadaan koottua yhteisiin tiedonjakokanaviin avointa, päivittyvää dataa sekä asukkaiden että asiantuntijoiden käyttöön. Maakuntakaavojen harmonisointi Pirkanmaan liitto osallistuu hankkeeseen, jonka päätavoitteena on helpottaa ja tehostaa maakuntakaavojen sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa eri toimialoilla. Kaksivuotisessa hankkeessa ( ) on tavoitteena tuottaa uusi yhteinen tietomalli, jonka mukaan maakuntakaava-aineistot yhdenmukaistetaan rakenteellisesti. Tietomallin rakentamisessa otetaan huomioon erilaiset kansainväliset ja kansalliset tieto- ja harmonisointitarpeet ja periaatteet. Tietomalli kuvataan uudessa maakuntakaavojen harmonisointioppaassa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maakuntakaavoitustyökalu (paikkatietosovellus tms.) kaavan teknisen laadinnan helpottamiseksi. Hankkeen toteutuminen on riippuvainen YM.n tietohallintorahoituksen saamisesta. Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -hanke Maakuntakaavoitustyön ohella on laadittu selvitystä Pirkanmaan ekosysteemipalveluista EAKRrahoitteisessa hankkeessa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana, ja se valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tutkimushankkeen fokuksessa on Pirkanmaan luontoon perustuvien arvojen kokonaisvaltainen kartoittaminen ja arvottaminen, erityisesti luonnonvara- ja biotalouteen pohjautuvien potentiaalien sekä virkistysarvojen tunnistaminen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hanke varaudutaan saattamaan valmiiksi alkuvuoden aikana. 10

11 Voimaa tuulesta- tuulivoimaselvitys Koko maakunnan kattavassa tuulivoimaselvityksessä on kartoitettu potentiaalisia tuulivoimaalueita. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tullaan osoittamaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet. Selvitys on koostunut useista eri teemaselvityksistä, jotka ovat valmistuneet vuosien aikana. Työtä jatketaan tarvittaessa vuonna 2015 vaikutusten arviointien täsmentämisellä esim. havainnekuvin. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta, joka tulee käyttää viimeistään Pirkanmaan puuterminaalit Selvityksessä on kartoitettu maakunnan potentiaaliset ainespuu- ja energiapuuterminaalialueet. Terminaalit on luokiteltu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviin sekä paikallisiin terminaaleihin. Koska terminaalitoiminta on paljon tilaa vaativaa ja niiden tarve energiatuotannon kannalta on hyvin akuutti, on niiden toteuttamiseksi syytä varautua kaavoituksella. Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 tehdään esitys maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävistä puuterminaaleista. Vuonna 2015 työtä tarvittaessa jatketaan mm. vaikutusten arviointien täsmentämisellä. Puuterminaalien kehittämissuunnitelma tullaan laatimaan työtä varten perustettavan työryhmän toimesta. Kulttuuriympäristöselvitykset Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen selvitys valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Sitä täydennetään tarvittaessa, kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella vuonna Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Sujuvien matkaketjujen ja liityntäpysäköinnin edistäminen on tunnistettu merkittäväksi edistettäväksi asiaksi Pirkanmaalla ja se tuodaan osaksi liikennejärjestelmätyötä. Maakuntakaavan taustaselvityksenä laadittu Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla -kehittämisselvitys toimii pohjana työryhmän työskentelylle, joka toiminnallaan pyrkii edistämään liityntäpysäköinnin kehittämistä maakunnassa. Kehittämisselvityksen tulokset tullaan soveltuvin osin ottamaan huomioon maakuntakaavassa sekä ennen kaikkea liikennejärjestelmätyössä näin yhdistäen saumattomasti kaksi merkittävää Pirkanmaan liiton maankäytön suunnitteluun liittyvää vastuualuetta. Lausunnot ja viranomaisyhteistyö Maakuntakaavoja toteutetaan ja tulkitaan antamalla maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain, luonnonsuojelulain, maaaineslain, rata- ja maantielain mukaisia lausuntoja kuntien yleiskaavoista ja merkittävimmistä asemakaavoista, ympäristövaikutusten arviointiohjelmista ja -suunnitelmista, tie- ja kunnallisteknisistä suunnitelmista, virkistysalue- ja suojelukysymyksistä sekä maa-ainesten ottosuunnitelmista. Liiton asiantuntijat osallistuvat myös yleiskaavoja ja merkittäviä asema- ja ranta-asemakaavoja koskeviin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin viranomaisneuvotteluihin sekä muihin maankäytön suunnitteluun liittyvien hanke- ja ohjausryhmien toimintaan. Aiesopimuksen toteuttaminen Pirkanmaan liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyötä ja vastaa sen edistymisestä. Tavoitteena on varmistaa aiesopimuksen ( ) toteutuminen sekä seurata liikennejärjestelmän tilaa. Aiesopimuksen seurantaryhmä, jossa on edustettuna eri allekirjoittajatahoja kokoontuu vuoden aikana parhaaksi katsomallaan aikavälillä ja hyväksyy aiesopimuksen kolmivuotisen seurantaraportin. Seurantaraportin valmistelusta vastaa ryhmän sihteeristö. Laajassa seurantaraportissa tarkastellaan aiesopimuskaudella saatuja tuloksia sekä esitetään vuodelle 2016 korjaavia toimia niille osa-alueille, joilla on puutteita. Raportin pohjalta aletaan myös arvioida tarpeita mahdolliselle liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiselle ja/tai uudelle aiesopimukselle. Mahdollisista muutoksista sovitaan eri osapuolten kanssa yhteisesti. Hallinto Olemme työn tukena ja varmistamme toimintojen sujuvuuden Henkilöstön työhyvinvointia edistetään Liiton toimitilaratkaisun valmistelu Verkkosivustojen uudistaminen Jäsenkuntien maksuosuudet Pirkanmaan liiton talousarvion 2015 laadinnan perusteena ovat jäsenkuntien maksuosuudet. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat , mikä on 1,4% enemmän kuin vuonna

12 Jäsenkuntien kesken maksuosuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti edellisenä kalenterivuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen kunnallisveron määrien suhteessa. Henkilöstö Vuoden 2015 alussa liitossa on vakinaisessa virassa tai toimessa 34 henkilöä ja määräaikaisia 8 henkilöä. Laskennallisesti toimista 4 rahoitetaan EAKR rakennerahastojen teknisestä tuesta ja muulla ulkopuolisella projektirahoituksella 2,5 toimea. Osaaikaisesti toimista on täytettynä 3 (osa-aikaeläke). Määräaikaisista projektitehtävistä 3 loppuu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palkkakustannusten nousussa on huomioitu työehtosopimusten korotukset. Projekteihin palkataan henkilöstöä tarpeen mukaan talousarvion ja ulkopuolisen rahoituksen puitteissa. Henkilöstöä kehitetään suuntaamalla koulutus liiton tehtävien edellyttämään osaamiseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi koko työyhteisöä kehitetään painottamalla työprosessikeskeisiä toimintamalleja uudet toimitilaratkaisut huomioiden. Henkilöstön työssä onnistumista edistävää koulutusta tuetaan. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota. Työhyvinvoinnin kehitystä seurataan henkilöstöbarometrillä. Työtekijöitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttäjiksi tukemalla työmatkalippujärjestelmää. Liiton henkilöstölle suositetaan kesälomien keskittämistä heinäkuulle. Viestintä Pirkanmaan liiton sähköisen viestinnän kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Pirkanmaan liitto uudistaa sekä intranet- että internet-sivustonsa parantaakseen tiedon löydettävyyttä ja avoimuutta. Tavoitteena on lisätä parempien viestintäratkaisujen avulla toiminnan tehokkuutta ja tunnettuutta. on tukea liiton strategiaa ja pyrkiä parantamaan iskukykyä, avoimuutta ja kestävyyttä. Viestintä kertoo verkostomaisesti toimivan organisaatiomme tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Viestintää toteutetaan 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvän verkkolehden sekä uutiskirjeiden että sosiaalisen median avulla. Tarpeen mukaan toteutetaan visuaalisen ilmeen mukaista esittelyaineistoa. Etäneuvottelulaitteiden käytöllä vähennetään matkustamista. Säännöllisiä kuntajohtajakokouksia jatketaan. Toimitilat Liitto siirtyy Tampereen seudulla olevien ylikunnallisten, kuntien omistamien toimijoiden kanssa yhteisiin tiloihin. Muita osallisia ovat Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tredea Oy, Suomen Itämeri-instituutti ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tilavaihtoehdoista päällimmäisenä on Tampellan vanhan tehdasalueen ns. Pellava rakennus. Vuoden 2015 aikana jatketaan toimitilasuunnitelmien eteenpäinviemistä niin, että muutto uusiin tiloihin on mahdollista kesällä Liiton nykyiset tilat joko vuokrataan tai myydään. Investoinnit Investointeihin sisältyy vuosittaisia atk- ja toimistokalusteinvestointeja ja taseeseen aktivoitavia maakuntakaavoitukseen liittyviä tavanomaista vuotuiskustannusta suurempia kaavoitusmenoja. Suunnitelmavuodella 2016 varaudutaan uusien toimitilojen toimistokalusto- ja atk-hankintoihin. Liiton viestinnän linjaukset päivitetään johtoryhmätyönä. Yhtenäisen viestintäkäsityksen tarkoituksena 12

13 Henkilöstösuunnitelma Pirkanmaan liitto tp tp ta ta ts ts Henkilöstösuunnitelma v v v v v v Virat Työsuhteiset toimet toistaiseksi täytetyt määräaikaiset Yhteensä Tulosalue yhteensä: Varsinainen toiminta TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

14 Tuloslaskelma Tuloslaskelmaosa TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS Toimintatulot myyntitulot tuet ja avustukset muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot henkilöstömenot palvelujen ostot aineet, tarvikkeet, tavarat muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate rahoitustulot ja -menot korkotuotot rahoitusmenot Vuosikate suunnitelmapoistot satunnaiset tuotot ja kulut 0 Tilikauden tulos poistoeron muutos varausten muutos rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä Investoinnit Hanke TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS Atk-laitteet ja ohjelmistot, tstokalusteet Maakuntakaavatyöt Toimitilaremontti yhteensä

15 Rahoituslaskelma TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Saamisten muutokset Korott. velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos

16 Jäsenmaksut Pirkanmaan liiton jäsenmaksuosuudet kunnittain vuoden 2013 verotietojen mukaan. kunta vuoden 2013 vuoden 2015 kunnallisvero maksuosuus Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Pirkanmaa

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018 2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maakuntahallituksen hyväksymä 30.1.2017 Sisältö 1 Maakuntaohjelman lähtökohdat... 3 2 Maakuntaohjelman tarkoitus ja sisältö...

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina

Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Sote- ja maakuntauudistus Kymenlaakson kuntien projektina Ismo Korhonen Projektipäällikkö Uusi Kymenlaakso kuntien projektina Edellytyksenä uusi rakenne ja työnjako Paikallisen osallistumisen, demokratian

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kotka 18.4.2007 Työryhmien organisointi Kymenlaakson Liitto nimeää maakuntakaavan työryhmät. Työryhmien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot