Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017"

Transkriptio

1 TEEMME MuuTosTA yhdessä Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO Maakuntajohtajan esipuhe 3 Avaintulokset 4 Luottamushenkilöhallinto 6 Varsinainen toiminta 6 Aluekehitys 6 Edunvalvonta 7 Innovaatio ja tulevaisuustyö 8 Maakuntakaavoitus 9 Hallinto 11 Tuloslaskelma 14 Investoinnit 14 Rahoituslaskelma 15 Jäsenmaksut 16

3 Maakuntajohtajan esipuhe Edessä isojen valintojen vuosi Vuosi 2015 tulee olemaan isojen valintojen vuosi. Eurooppalaisella tasolla tultaneen linjaamaan suunta Euroopan uudelle politiikalle. Tällä tulee olemaan suuri merkitys Pirkanmaan kannalta erityisesti innovaatio-, teollisuus-, korkeakoulu- ja osaamispolitiikassa. Muita meihin välillisesti vaikuttavia politiikkalohkoja ovat turvallisuus ja talous. Tärkeimmät työkalut tässä prosessia Pirkanmaan kannalta ovat suomalaiset parlamentaarikot uudessa Euroopan Unionin parlamentissa, edunvalvonta komission kanssa, Brysselin toimiston työ kokonaisuudessaan ja Pirkanmaalla olevien toimijoiden ja henkilöiden verkostot. Kotimaassa suurimpia valintoja ovat eduskuntavaalit ja niiden myötä linjattavat aluehallinnon uudistukset, sote-hallinto, metropolikysymykset, tulevan liikennepolitiikan ja erityisesti TEN-T verkon linjaukset. Sekä kansallisesti, mutta erityisesti Pirkanmaalla korostuu korkeakoulupolitiikka ja siellä tehtävät suunnan muutokset. Ammatillisella puolella tultaneen valitsemaan ne oppilaitokset, joiden rooli vahvistuu. Tämän vaikutukset Pirkanmaan opetustarjontaan ja kansalliseen asemaan koulutuskentässä voi olla poikkeuksellisen suuri. Muita suuria kansallisia valintoja tulevat olemaan julkisen talouden rakenne, eri toimijoiden keskinäiset suhteet ja toiminnan taloudelliset reunaehdot. Kaikki edellä kuvattu tulee vaikuttamaan siihen, missä määrin Pirkanmaan kasvu kehittyy ja elää, kuinka vahvan roolin maakunta voi ottaa osaamiseen ja vientiin tukeutuvan tuotannollisen Suomen ykköskeskuksena. Tämän muutoksen ohjaaminen, johtaminen ja hallinta ovat maakuntavaltuuston ja hallituksen suurimmat tehtävät tulevana vuotena. Ajateltu asukkaan uusi kasvu tulevan 25 vuoden aikana voi osoittautua jopa alimitoitetuksi. Kasvuun varautuminen näkyy vahvasti vuonna 2015 maakuntakaavan luonnoksessa, missä kuvataan maakunnan eri kuntien kasvun myötä vahvistuvat roolit, kuntien ja taajamien keskinäiset suhteet, modernit ja uudistetut liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ja laadukkaan halutut asumisen alueet. Biotalouden vahva kehittyminen vaikuttaa koko maakuntaan, mutta erityisen vahvasti maaseudulle ja luonnonvaroihin nojautuviin elinkeinoihin. Kun tämä kaikki vielä sovitetaan sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuulliseen toimintatapaan, on valintoja runsaasti tehtäväksi. Laadittu maakuntastrategia ja maakuntakaava antavat kuvan suunnasta, minne mennä. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan vuonna 2015 myös vahvaa ohjelmapolitiikkaa, alueellista kehittämistä ja innovaatioiden synnyttämistä. Maakunnan tilaa kuvaavat tuoreet tilannekuvat antavat hyvän mahdollisuuden tehdä yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa sellaisia vaikuttavia asioita, joiden avulla rakennemuutoksesta selvitään onnistuneesti uuden kasvun tielle. Vuosi 2015 tulee olemaan myös Pirkanmaan liiton toimiston kannalta merkittävä. Vuoden aikana valmistellaan, suunnitellaan ja osin jo toteutetaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin siirtyminen. Tavoitteena on päästä uusiin yhteisiin toimitiloihin muiden monikuntaisesti omistettujen yhteisöjen kanssa vuoden 2016 puoleen väliin mennessä. Toiminnan suunnittelun yhteydessä on syytä myös arvioida mahdolliset uudistukset toimiston sisäiseen organisoitumiselle. Esa Halme 3

4 Avaintulokset sovitettuna maakuntastrategiaan 4

5 5

6 Luottamushenkilöhallinto Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 59. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, toukokesäkuussa ja marras-joulukuussa. Maakuntavaltuuston kokousten yhteydessä ja tarvittaessa myös erillisissä seminaareissa järjestetään perehdyttämistä ja koulutusta. Maakuntahallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joiden lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtajat. Maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljän viikon välein normaaleihin päätöksentekokokouksiin. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Tarkastuslautakunnan tulosalueelle on varattu lakisääteisen tilintarkastuksen määrärahat. Luottamushenkilöhallintoon on varattu kokouspalkkiot, koulutuskustannukset, luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ja toimituspalkkiot. Luottamushenkilöhallinto TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Varsinainen toiminta Aluekehitys maakuntastrategian toimeenpano uuden ohjelmakauden käynnistäminen ohjelmakauden päättäminen Maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian toimeenpano on aluekehityksen keskeisiä tehtäviä vuonna Maakunnan iskukyvyn, avoimuuden ja tuottavuuden kehittäminen kestävästi ovat maakuntastrategian kärjet. Niiden toteutumista voidaan edistää liiton hallinnoimien EUhankevarojen kautta suuntaamalla kehittämishankkeita yhdessä hanketoteuttajien kanssa maakunnan kärkihankkeisiin. Kärkihankkeet on listattu syksyllä 2014 hyväksytyssä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Tavoitellut muutokset liittyvät kiinteästi myös INKA-ohjelman kärkiin etenkin valmistavan teollisuuden uudistamisen osalta. Ohjelmakausi Uuden rakennerahastokauden alkaessa Pirkanmaan liitto aloitti Länsi-Suomen maakuntien liittojen koordinoivana liittona. Tämä tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan liitto tekee liittojen EAKR-rahoituksesta päätökset koko Länsi-Suomen alueella. Hankkeet kuitenkin valmistellaan kussakin maakunnassa ja kukin maakuntahallitus päättää rahoituskehyksen käytöstä hankkeisiin oman maakuntansa osalta. Tehtävän hoitamisen tekee haastavaksi erityisen selvästi vähentynyt teknisen tuen taso. Maakuntien yhteishankkeena on käynnistetty hanketoiminnan aktivointiin ja hankkeiden laadun kehittämiseen oma hanke. 6

7 Pirkanmaan osalta pienentyneet hankevarat on tarkoitus kohdentaa entistä tarkemmin valittuihin muutoksiin. Hanketoiminnassa korostuu ohjelman mukaisesti yritysvaikutukset eli yritysten mukanaolo hankkeissa on entistä tärkeämpää. Hanketoiminnassa hyödynnetään entistä enemmän mm. Brysselin toimiston ja eri verkostojen (Vanguard Initiative, ERRIN) yhteyksiä. Vuonna 2015 käynnistyvät myös Interreg -ohjelman hankehaut. Niihin pyritään saamaan pirkanmaalaisia toimijoita mukaan. Interreg -ohjelman seurantavastuu on liiton Helsingin toimipisteellä. Ohjelmakauden päättäminen Viimeiset rahoitetut hankkeet päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2014 aikana. Hankkeista säästyviä varoja seurataan tiiviisti ja pyritään ohjaamaan se joko muille hankkeille tai käynnistämään vielä uusia hankkeita. Hankkeiden maksatuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä kaikki maksatukset pitää olla tehtynä 2015 jotta ohjelma voidaan sulkea. Ohjelmakauden päättyessä arvioidaan hanketoiminnan vaikuttavuutta yhdessä hanketoimijoiden kanssa. Maaseutuasiat Liiton aluekehitystoiminnassa jatketaan maaseudun erityisolosuhteisiin liittyvää työtä. Maaseutua tarkastellaan kokonaisuutena, jossa toimenpiteet voivat vaihdella uuden maaseutuluokituksen mukaisilla erilaisilla alueilla. Pirkanmaan maaseutustrategian ja maaseudun kehittämisohjelman toteutumista seurataan mm. Euroopan maaseuturahaston kautta rahoitettujen investointi- ja kehittämishankkeiden tuloksellisuuden kautta. Liitto tarjoaa edelleen myös yhteistyöfoorumin paikallisille toimintaryhmille ja kylätoiminnalle. Liitto järjestää toimintavuonna 2015 kaksi avointa maaseutufoorumia. Liitto pyrkii aktivoimaan pirkanmaalaisia toimijoita maaseutua koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutukseen. Maaseudun kehittämissisältö on mukana sekä kuntakehittämisen että maakuntakaavoituksen tehtäväkokonaisuuksissa. Tällöin paneudutaan esimerkiksi asumisen, rakentamisen ja palvelujen mahdollisuuksiin ja maaseudun vetovoimaisuuteen. Kulttuuriasiat Liiton aluekehitystoiminnassa jatketaan Pirkanmaan kulttuurisuunnitelman toteutustoimia yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Liitto järjestää alan muiden toimijoiden kanssa toimintavuonna 2015 kaksi avointa kulttuurifoorumia. Muu aluekehitystoiminta Pirkanmaan liitto jatkaa aktiivista osallistumistaan maakunnan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Kuntakehityshankkeessa esiin nousseiden kehittämisideoiden kehittämistä ja hyödyntämistä jatketaan. Biotalouden tilannekuvan luomiseksi ja kehittämistoiminnan vauhdittamiseksi laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä. Edunvalvonta Pirkanmaan tavoitteet hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon Pirkanmaan tavoitteet koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Yhteistyön lisääminen kuntien edunvalvonnassa Helsingin toimipisteen toiminnan vahvistaminen Esitetään keskeiset maakunnan tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon sekä määrärahatavoitteet valtion vuoden 2016 talousarvioon ja vuoden 2015 lisätalousarvioihin. Valmistetaan Pirkanmaan budjettitavoitteet - asiakirja. Liitto hoitaa kansanedustajien neuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät sekä avustaa neuvottelukunnan käytännön työn järjestämistä ja materiaalin valmistamista. Johtotason ja poliittisen tason kansallisen edunvalvonnan yhteistyötä jatketaan WFA:n alueella edunvalvojien ja asiantuntijoiden valmistelulla sekä myös HHT-Suomen kasvukäytävä -alueella, TEN- T-ydinverkon maakuntien alueella ja tulevalla sotealueella. Helsingin toimipisteen toiminnan vahvistaminen. Maakuntastrategian tavoitteiden toteuttamisen tukeminen erityisesti iskukykyisemmän ja avoimemman maakunnan osilta. Toimipisteen palvelujen markkinointi eri toimijoille. Kuntien edunvalvonta-asioiden edistämistä tehostetaan. 7

8 Liitto tekee esityksiä valtion keskushallinnon toimien sekä muiden kuin virastomuodossa hoidettavien valtion toimintojen alueellistamisesta maakuntaan. Annetaan lausunnot liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan koulutuskeskusten investointihankkeista. Edistetään ennakoidun pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden mukaisen koulutustarjonnan järjestämistä maakunnassa. Osallistutaan valtakunnalliseen ammatillisen koulutuksen kehittämistyöhön. Tuetaan ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelman alueellista toteutusta maakunnassa. Osallistutaan sote-uudistuksen alueelliseen valmisteluun. Edunvalvonnan sähköisten toimintamuotojen kehittämistä jatketaan. Tuetaan pirkanmaalaisten osaajien osallistumista valtakunnallisiin työ- ja asiantuntijaryhmiin. Osallistutaan Pirkanmaan Rekrytorin toimintaan Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa Innovaatio ja tulevaisuustyö Innovaatiotilannekuvan luominen Älykkään erikoistumisen strategia Pilkahdus ennakointitoiminnan kehittäminen Elinvoimaa lisäävät julkiset hankinnat Jatkamme toimenpiteitä julkisten hankintojen elinvoimavaikutusten lisäämiseksi ja valmistaudumme kehitystoimien laajentamiseen. Hankintayksiköiden valmennuksista ja Hankinta-asiamies-palvelusta saatujen kokemusten pohjalta käynnistetään jatkotoimenpiteet yritys- ja kuntarahoitteisesti tai hankkeena. Toteutamme pilotin, jossa kehitetään uusia toimintamalleja julkisten kehittämishankkeiden ja investointien innovaatiovaikutusten arvioimiseksi ja lisäämiseksi. Lisäämme verkostoja ja osaamista laajojen toimintatapamuutosten, eli ns. systeemisten muutosten, aikaansaamiseen liittyen. Kokoamme seurantaryhmän ja arvioimme julkisten hankintojen kehittymistä osana innovaatiotilannekuvaa. Innovaatiotoiminnan tilannekuva Innovaatiotilannekuvalla luodaan maakunnan toimijoille yhteinen käsitys maakunnan innovaatiojärjestelmän kilpailukyvystä ja kehittämistarpeista. Tilannekuvan muodostamisen vaiheita ovat eri toimijoiden tiedonkeruun koordinointi, tietojen kokoaminen ja visualisointi sekä yhteisen tulkinnan muodostaminen. Kokoamme päivitetyn tilannekuvan kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Muodostamme kansainvälisen asiantuntijaryhmän, joka tuo ulkomaisen näkemyksen tilannekuvan tulkintaan. Tilannekuvan sisältöä täydennetään älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden seurannan osalta. Älykkäästi erikoistunut Pirkanmaa Älykkään erikoistumisen strategia on osa maakunnan strategista suunnitelmaa. Tuemme keskeisten toimijoiden hankesuunnittelua ja helpotamme niiden liittämistä maakunnan käytettävissä oleviin kehittämisresursseihin sekä kansainvälisiin rahoituskanaviin ja kumppanuuksiin. Jatkamme älykkään erikoistumisen strategiaa tukevien kansainvälisten kumppanuuksien rakentamista ja viestimme strategian toimeenpanosta ja siihen liittyvistä politiikkatoimista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Osallistumme innovaatioalustojen kansalliseen kehittämiseen 6Aika-strategiaan kuuluvan kärkihankkeen puitteissa. Pilkahdus ennakointitoiminta Ennakoinnin koordinaatiota jatketaan Pilkahdus - nimen alla kokoamalla merkityksellistä ennakointitietoa -palveluun, fasilitoimalla teemaryhmien ennakointityöskentelyä sekä kokoamalla maakunnan toimijat vuosittaisen Tulevaisuusfoorumiin. Keskeisiä ennakointiteemoja ovat mm. osaamis- ja koulutustarpeet, vähähiilisyys, teollisuuden uudistuminen, älykäs kaupunki. Toimintaa kehitetään www-portaalin, sosiaalisen median ja uusien fasilitointimenetelmien avulla. Alueellinen ennakointi liitetään myös uuteen kansalliseen ennakointimalliin. Digitaalinen Pirkanmaa Tuemme maakunnassa liikkeelle saatujen kunta- ja yhteisövetoisten verkonrakennushankkeiden loppuunsaattamista paikallisella ja kansallisella edunvalvonnalla ja edistämällä elinkaarimallin soveltamista. Kokoamme tietoa laajakaistarakentamisen etenemisestä ja toimimme yhteistyötahona alueiden toimijoiden välillä ja kansallisesti. Seuraamme avoimen datan käytön edistymistä kunnissa. 8

9 Maakuntakaavoitus Maakuntakaavan 2040 kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon sekä siihen liittyvän osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksen laadinta Laajojen yhteistyöhankkeiden loppuun saattaminen: POSKI, Läntiset hankkeet, Ekosysteemipalvelut Aluetietopalveluhankkeen käynnistäminen Liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen toteuttaminen ja seurantaraportti Voimassaolevien maakuntakaavojen toteuttaminen lausuntomenettelyllä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erityisenä tavoitteena on korostaa uuden kokonaismaakuntakaavan strategista luonnetta, joka on kaavaan laadinnassa merkinnyt sekä laajan maakunnallisen vuoropuhelun järjestämistä että keskittymistä maakunnan kehityksen kannalta oleellisiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kysymyksiin. Maakuntakaavan maankäyttövaihtoehtotarkastelun, vaikutusten arvioinnin sekä näistä saadun palautteen pohjalta maakuntavaltuusto linjasi keväällä 2014 maakuntakaavan perusratkaisut. Näiden koko Pirkanmaan maakunnan kehittämiseen tähtäävien ratkaisujen pohjalta laadittu maakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta Kaavaluonnosvaiheen selvitysaineistoja sekä vaikutusten arviointeja täydennetään tarvittavilta osin maakuntakaavaehdotusta työstettäessä, ja maakuntakaavaehdotus saatetaan valmiiksi vuoden 2015 lopussa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi maakuntakaavatyölle on asetettu omat erityistavoitteensa. Näiden tavoitteiden mukaisesti Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulee: - vahvistaa maakunnan kilpailukykyä, - kehittää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta, ja - tukea luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Kilpailukyvyn kannalta oleellista on, että maankäyttöratkaisuilla mm. tuetaan Pirkanmaan asemaa ympäristövastuullisena maakuntana, vahvistetaan kansainvälisesti toimivaa liikennejärjestelmää ja pääliikenneverkkoa sekä turvataan yritystoiminnan alueiden monipuolisuus ja hyvä saavutettavuus. Vastuullisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi maakuntakaavan tulee tukea asukkaiden sujuvaa arkiliikkumista ja palveluiden hyvää saavutettavuutta; sen tulee ottaa huomioon luonnon ja kulttuuriympäristön merkittävimmät arvot sekä alueiden virkistyskäyttötarpeet; ja näiden lisäksi löytää innovatiiviset maankäytön ratkaisut yhteistyössä asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa. Luonnonvarojen kestävän käytön tukemiseksi laaditaan luonnonvarojen hyödyntämiselle maakunnalliset periaatteet ja tunnistetaan Pirkanmaan uusiutuvan energian lähteet. Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen tulee niinikään olla kestävän kehityksen mukaisia. Laaja vuorovaikutus Maakuntakaavan 2040 laatiminen pohjautuu vuorovaikutteiseen prosessiin, johon osallistuvat kunnat sekä laaja joukko pirkanmaalaisia toimijoita yhteiskunnan eri aloilta. Vuonna 2015 keskustelua käydään erityisesti maakuntakaavaluonnoksen pohjalta, joka asetetaan nähtäville alkuvuonna. Laajapohjaisen vuorovaikutuksen tavoitteena on sitouttaa eri tahot maakuntakaavan laatimiseen ja toteuttamiseen, kehittää yhteistyötä tahojen välillä ja nostaa esille eri tahojen näkemyksiä maakunnan kehittämisestä. Maakuntakaavan laatimista koskevat päätökset tekee maakuntahallitus, ja kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntahallituksen puheenjohtajistosta, kuntajohtajista, valtion viranomaisten edustajista ja eri toimialojen edustajista muodostuva maakuntakaavan ohjausryhmä tukee maakuntakaavan laatimista laaja-alaisella asiantuntemuksellaan ja kokoontuu säännöllisesti. Kaavan eri teemoihin liittyvien taustaselvitysten laadinnan ohjaamista varten perustetut hankeryhmät kokoontuvat ehdotusvaiheessa tarvittaessa. Maakuntakaavaa edistetään myös muiden kuin kaavaa varten perustettujen, vakiintuneiden yhteistyöryhmien kautta. Pirkanmaan liiton jäsenkunnista erityisesti luottamushenkilöt, johto sekä viranhaltijat, kuten kaavoittajat ja tekninen toimi osallistuvat kaavaprosessiin, hankeryhmien, tapaamisten ja työryhmien sekä lausuntomenettelyn kautta. Kuntien ohella vuorovaikutuksen osapuolia ovat esimerkiksi valtion viranomaiset, yhteisöt, yritykset ja asiantuntijalaitokset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään sekä muut osalliset eli kaikki he joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Maakuntakaavaluonnos, -selostus sekä kaavan laatimista varten tuotetut aineistot asetetaan nähtäville Pirkanmaan liitossa, maakuntakaavoituksen internetsivuilla ja kunnissa. Aineistosta pyydetään lausunnot kunnilta, viranomaisilta ja muilta osallisilta. Lausunnonantajatahojen edustajille järjestetään 9

10 esittelytilaisuus, jossa käydään läpi kaavan keskeiset tavoitteet, luonnoksen sisältö ja taustaselvitykset sekä arvioidut vaikutukset. Kaavan nähtävilläollessa järjestetään alueellisia tilaisuuksia, joissa suunnittelijat esittelevät kaavatyön sisältöä Pirkanmaan kuntien asukkaille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Tampereen kaupunkiseudulla alueellinen tilaisuus järjestetään koko päivän kestävänä seminaarina paneelikeskusteluineen ja teemallisine keskustelupisteineen. Pirkanmaan liitossa on nähtävilläolon ajan tavoitettavissa suunnittelija kertomaan kaavaprosessin kulusta kaavaluonnokseen tutustumaan tuleville asiakkaille. Kaavan esittelyn tueksi tuotetaan havainnollistavaa materiaalia. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet valmistellaan nähtävilläolon jälkeen maakuntahallituksen käsiteltäviksi. Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto. Palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Maakuntakaavaprosessin etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti sidosryhmiä ja mediaa. Pirkanmaan maakuntakaava internetsivusto pidetään jatkuvasti ajan tasalla, ja sivustolla olevaa karttapalautejärjestelmää hyödynnetään yleisölle viestimisessä sekä palautteen keräämisessä. Ohjaus- ja hankeryhmien käytössä olevia yhteiseen työskentelyyn tarkoitettuja sähköisiä työtiloja ylläpidetään ja hyödynnetään työryhmän työskentelyssä tarpeen mukaan. Taustaselvitykset Läntiset hankkeet Tampereen läntisen ratayhteyden, järjestelyratapihan siirron ja näihin liittyvän maankäytön sekä maanteiden (vt 3 ja Tampereen 2-kehä) suunnittelu jatkuu vielä vuoden 2015 puolella siten, että suunnitelmat viimeistellään kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen pohjalta. Kaavaluonnoksessa tullaan esittämään suunnittelukokonaisuudelle vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niistä tehtävien valintojen pohjalta tullaan vielä tarvitsemaan yhteensovitukseen liittyvää suunnittelua. Lopulliseen maakuntakaavaehdotukseen pyritään saamaan kustakin väylästä (läntinen rata, vt3, 2-kehä) vain yksi sijainti. Suunnittelu toteutetaan Pirkanmaan ELYkeskuksen, Pirkanmaan liiton ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan POSKI-hankkeen EAKR-rahoituskausi päättyy huhtikuussa Hankkeelle on annettu mahdollisuus anoa toteutusajan pidennystä loppukesään 2015 sekä myös lisärahoitusta. Tätä koskeva hakemus on jätetty ELY-keskuksen käsittelyyn alkusyksyllä Tuolloin viimeistellään hankkeen raportit sekä julkistetaan lopputulokset. Mahdollisen lisärahoituksen turvin on mahdollista panostaa mm. hankkeen tulosten julkaisemiseen esimerkiksi internetin karttapalvelussa sekä maanvastaanotto- ja kierrätysalueita koskevaan selvitykseen. Maakuntakaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella varaudutaan vielä tekemään maastossa lisätutkimuksia kevätkaudella Aluetietopalvelu Pirkanmaan liitossa on aloitettu osana seudullista paikkatietoyhteistyötä edistämään muun muassa paikkatietoaineistojen sisällön ja hallinnan harmonisointia, tiedon avaamista ja viemistä avoimille rajapinnoille. Alkuvaiheessa yhteistyön keskiössä ovat olleet maankäyttöön, palveluihin, selvitystöihin ja MAL-seurantaan liittyvät tietoaineistot, näiden ylläpito, ajantasaisuus ja jatkuvuuden varmistaminen. Yhteistyön on tarkoitus edetä syksyllä 2014 toteutettavasta yksittäisten tietolajien hallinnan pilotoinnista vuosina kohti maakunnallista aluetietopalvelua, jossa verkostomaisen yhteistyön kautta muodostettujen tiedonhallinnan periaatteiden mukaisesti saadaan koottua yhteisiin tiedonjakokanaviin avointa, päivittyvää dataa sekä asukkaiden että asiantuntijoiden käyttöön. Maakuntakaavojen harmonisointi Pirkanmaan liitto osallistuu hankkeeseen, jonka päätavoitteena on helpottaa ja tehostaa maakuntakaavojen sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa eri toimialoilla. Kaksivuotisessa hankkeessa ( ) on tavoitteena tuottaa uusi yhteinen tietomalli, jonka mukaan maakuntakaava-aineistot yhdenmukaistetaan rakenteellisesti. Tietomallin rakentamisessa otetaan huomioon erilaiset kansainväliset ja kansalliset tieto- ja harmonisointitarpeet ja periaatteet. Tietomalli kuvataan uudessa maakuntakaavojen harmonisointioppaassa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan maakuntakaavoitustyökalu (paikkatietosovellus tms.) kaavan teknisen laadinnan helpottamiseksi. Hankkeen toteutuminen on riippuvainen YM.n tietohallintorahoituksen saamisesta. Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -hanke Maakuntakaavoitustyön ohella on laadittu selvitystä Pirkanmaan ekosysteemipalveluista EAKRrahoitteisessa hankkeessa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana, ja se valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tutkimushankkeen fokuksessa on Pirkanmaan luontoon perustuvien arvojen kokonaisvaltainen kartoittaminen ja arvottaminen, erityisesti luonnonvara- ja biotalouteen pohjautuvien potentiaalien sekä virkistysarvojen tunnistaminen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hanke varaudutaan saattamaan valmiiksi alkuvuoden aikana. 10

11 Voimaa tuulesta- tuulivoimaselvitys Koko maakunnan kattavassa tuulivoimaselvityksessä on kartoitettu potentiaalisia tuulivoimaalueita. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tullaan osoittamaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet. Selvitys on koostunut useista eri teemaselvityksistä, jotka ovat valmistuneet vuosien aikana. Työtä jatketaan tarvittaessa vuonna 2015 vaikutusten arviointien täsmentämisellä esim. havainnekuvin. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta, joka tulee käyttää viimeistään Pirkanmaan puuterminaalit Selvityksessä on kartoitettu maakunnan potentiaaliset ainespuu- ja energiapuuterminaalialueet. Terminaalit on luokiteltu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviin sekä paikallisiin terminaaleihin. Koska terminaalitoiminta on paljon tilaa vaativaa ja niiden tarve energiatuotannon kannalta on hyvin akuutti, on niiden toteuttamiseksi syytä varautua kaavoituksella. Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 tehdään esitys maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävistä puuterminaaleista. Vuonna 2015 työtä tarvittaessa jatketaan mm. vaikutusten arviointien täsmentämisellä. Puuterminaalien kehittämissuunnitelma tullaan laatimaan työtä varten perustettavan työryhmän toimesta. Kulttuuriympäristöselvitykset Maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen selvitys valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Sitä täydennetään tarvittaessa, kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella vuonna Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Sujuvien matkaketjujen ja liityntäpysäköinnin edistäminen on tunnistettu merkittäväksi edistettäväksi asiaksi Pirkanmaalla ja se tuodaan osaksi liikennejärjestelmätyötä. Maakuntakaavan taustaselvityksenä laadittu Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla -kehittämisselvitys toimii pohjana työryhmän työskentelylle, joka toiminnallaan pyrkii edistämään liityntäpysäköinnin kehittämistä maakunnassa. Kehittämisselvityksen tulokset tullaan soveltuvin osin ottamaan huomioon maakuntakaavassa sekä ennen kaikkea liikennejärjestelmätyössä näin yhdistäen saumattomasti kaksi merkittävää Pirkanmaan liiton maankäytön suunnitteluun liittyvää vastuualuetta. Lausunnot ja viranomaisyhteistyö Maakuntakaavoja toteutetaan ja tulkitaan antamalla maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain, luonnonsuojelulain, maaaineslain, rata- ja maantielain mukaisia lausuntoja kuntien yleiskaavoista ja merkittävimmistä asemakaavoista, ympäristövaikutusten arviointiohjelmista ja -suunnitelmista, tie- ja kunnallisteknisistä suunnitelmista, virkistysalue- ja suojelukysymyksistä sekä maa-ainesten ottosuunnitelmista. Liiton asiantuntijat osallistuvat myös yleiskaavoja ja merkittäviä asema- ja ranta-asemakaavoja koskeviin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin viranomaisneuvotteluihin sekä muihin maankäytön suunnitteluun liittyvien hanke- ja ohjausryhmien toimintaan. Aiesopimuksen toteuttaminen Pirkanmaan liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyötä ja vastaa sen edistymisestä. Tavoitteena on varmistaa aiesopimuksen ( ) toteutuminen sekä seurata liikennejärjestelmän tilaa. Aiesopimuksen seurantaryhmä, jossa on edustettuna eri allekirjoittajatahoja kokoontuu vuoden aikana parhaaksi katsomallaan aikavälillä ja hyväksyy aiesopimuksen kolmivuotisen seurantaraportin. Seurantaraportin valmistelusta vastaa ryhmän sihteeristö. Laajassa seurantaraportissa tarkastellaan aiesopimuskaudella saatuja tuloksia sekä esitetään vuodelle 2016 korjaavia toimia niille osa-alueille, joilla on puutteita. Raportin pohjalta aletaan myös arvioida tarpeita mahdolliselle liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämiselle ja/tai uudelle aiesopimukselle. Mahdollisista muutoksista sovitaan eri osapuolten kanssa yhteisesti. Hallinto Olemme työn tukena ja varmistamme toimintojen sujuvuuden Henkilöstön työhyvinvointia edistetään Liiton toimitilaratkaisun valmistelu Verkkosivustojen uudistaminen Jäsenkuntien maksuosuudet Pirkanmaan liiton talousarvion 2015 laadinnan perusteena ovat jäsenkuntien maksuosuudet. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat , mikä on 1,4% enemmän kuin vuonna

12 Jäsenkuntien kesken maksuosuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti edellisenä kalenterivuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen kunnallisveron määrien suhteessa. Henkilöstö Vuoden 2015 alussa liitossa on vakinaisessa virassa tai toimessa 34 henkilöä ja määräaikaisia 8 henkilöä. Laskennallisesti toimista 4 rahoitetaan EAKR rakennerahastojen teknisestä tuesta ja muulla ulkopuolisella projektirahoituksella 2,5 toimea. Osaaikaisesti toimista on täytettynä 3 (osa-aikaeläke). Määräaikaisista projektitehtävistä 3 loppuu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palkkakustannusten nousussa on huomioitu työehtosopimusten korotukset. Projekteihin palkataan henkilöstöä tarpeen mukaan talousarvion ja ulkopuolisen rahoituksen puitteissa. Henkilöstöä kehitetään suuntaamalla koulutus liiton tehtävien edellyttämään osaamiseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi koko työyhteisöä kehitetään painottamalla työprosessikeskeisiä toimintamalleja uudet toimitilaratkaisut huomioiden. Henkilöstön työssä onnistumista edistävää koulutusta tuetaan. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota. Työhyvinvoinnin kehitystä seurataan henkilöstöbarometrillä. Työtekijöitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttäjiksi tukemalla työmatkalippujärjestelmää. Liiton henkilöstölle suositetaan kesälomien keskittämistä heinäkuulle. Viestintä Pirkanmaan liiton sähköisen viestinnän kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Pirkanmaan liitto uudistaa sekä intranet- että internet-sivustonsa parantaakseen tiedon löydettävyyttä ja avoimuutta. Tavoitteena on lisätä parempien viestintäratkaisujen avulla toiminnan tehokkuutta ja tunnettuutta. on tukea liiton strategiaa ja pyrkiä parantamaan iskukykyä, avoimuutta ja kestävyyttä. Viestintä kertoo verkostomaisesti toimivan organisaatiomme tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Viestintää toteutetaan 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvän verkkolehden sekä uutiskirjeiden että sosiaalisen median avulla. Tarpeen mukaan toteutetaan visuaalisen ilmeen mukaista esittelyaineistoa. Etäneuvottelulaitteiden käytöllä vähennetään matkustamista. Säännöllisiä kuntajohtajakokouksia jatketaan. Toimitilat Liitto siirtyy Tampereen seudulla olevien ylikunnallisten, kuntien omistamien toimijoiden kanssa yhteisiin tiloihin. Muita osallisia ovat Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Tredea Oy, Suomen Itämeri-instituutti ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tilavaihtoehdoista päällimmäisenä on Tampellan vanhan tehdasalueen ns. Pellava rakennus. Vuoden 2015 aikana jatketaan toimitilasuunnitelmien eteenpäinviemistä niin, että muutto uusiin tiloihin on mahdollista kesällä Liiton nykyiset tilat joko vuokrataan tai myydään. Investoinnit Investointeihin sisältyy vuosittaisia atk- ja toimistokalusteinvestointeja ja taseeseen aktivoitavia maakuntakaavoitukseen liittyviä tavanomaista vuotuiskustannusta suurempia kaavoitusmenoja. Suunnitelmavuodella 2016 varaudutaan uusien toimitilojen toimistokalusto- ja atk-hankintoihin. Liiton viestinnän linjaukset päivitetään johtoryhmätyönä. Yhtenäisen viestintäkäsityksen tarkoituksena 12

13 Henkilöstösuunnitelma Pirkanmaan liitto tp tp ta ta ts ts Henkilöstösuunnitelma v v v v v v Virat Työsuhteiset toimet toistaiseksi täytetyt määräaikaiset Yhteensä Tulosalue yhteensä: Varsinainen toiminta TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

14 Tuloslaskelma Tuloslaskelmaosa TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS Toimintatulot myyntitulot tuet ja avustukset muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot henkilöstömenot palvelujen ostot aineet, tarvikkeet, tavarat muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate rahoitustulot ja -menot korkotuotot rahoitusmenot Vuosikate suunnitelmapoistot satunnaiset tuotot ja kulut 0 Tilikauden tulos poistoeron muutos varausten muutos rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä Investoinnit Hanke TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS Atk-laitteet ja ohjelmistot, tstokalusteet Maakuntakaavatyöt Toimitilaremontti yhteensä

15 Rahoituslaskelma TP2013 TA2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Saamisten muutokset Korott. velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos

16 Jäsenmaksut Pirkanmaan liiton jäsenmaksuosuudet kunnittain vuoden 2013 verotietojen mukaan. kunta vuoden 2013 vuoden 2015 kunnallisvero maksuosuus Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Pirkanmaa

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 47 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 47 ISSN 0788-6551 ISBN 978-951-590-276-4

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 25.2.2013 Oheismateriaali TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 käyttösuunnitelma Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 178 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 179 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Lapin liitto. Toimintasuunnitelma 2015 ja. talousarvio 2015,

Lapin liitto. Toimintasuunnitelma 2015 ja. talousarvio 2015, Lapin liitto Toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016 2017 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Lapin liitto... 3 1.1 Kuntayhtymän perustehtävät... 3 1.2 Maakunnan visio 2040... 4 1.3

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

Tulossuunnitelma 2015 2018 ja talousarvio 2015

Tulossuunnitelma 2015 2018 ja talousarvio 2015 Tulossuunnitelma 2015 2018 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi www.kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen Prosessikuvaus

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen Prosessikuvaus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 43/2003 /L Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen Prosessikuvaus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Alkusanat Tämän prosessikuvauksen tarkoituksena

Lisätiedot