Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna Laskujen hyväksyjät vuonna Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen Kunnan arvopostin kuittaus vuonna Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastus 10 Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 11 Edustajan nimeäminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 12 Edustajan nimeäminen Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 13 Edustajan valitseminen Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 14 Kunnan edustus yhteisöissä 15 Kunnan edustajat kutsuntalautakunnassa 16 Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valitseminen 17 Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jäsenten valinta Jäsenten valitseminen yhteistyötoimikuntaan 19 Jäsenen valitseminen Juvan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon 20 Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon 21 Työsuojelupäällikön tehtävien hoito/työsuojelupäällikön valinta 22 Urheilukentän vaihtoehtoratkaisuja 23 Rantalan ranta-asemakaavan muutos, Kilkinkylän tilat Rantala 6:38 (0sa), Tuulenpesä 6:89, Koivuranta 8:95 24 Yleiskaavakustannusten periminen ranta-alueilla 25 Toimitilojen vuokraus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle 26 Lausunnon antaminen Jukka-Pekka Heikkisen ja Julia Silbergin poikkeamishakemukseen Hirvensalmen kylässä tilalla Takasuo- Kangas rn:o 2:32/luvan myöntäminen 27 Suonteen vesiosuuskunnan maksatushakemus III rakennusvaihe 2. osa 28 Pakolaisten vastaanottaminen Hirvensalmelle 29 Vuokrasopimus/ Superot Oy 30 Tilannekatsaus/ Kiinteistö Oy Tammilehto 31 Kunnanvaltuuston ja päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 32 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Sigita Herrala Pepe Hölttä Jukka Manninen esteellinen 30, poistui käsittelyn ajaksi Maritta Oinonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj. Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pentti Pylkkänen Risto Pesosen varajäsen Asko Viljanen tekninen johtaja 22, 30 klo Heikki Isokääntä elinkeinoasiamies 22, 30 klo Poissa Risto Pesonen 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Pepe Hölttä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Sigita Herrala Pepe Hölttä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 3/ Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Työjärjestykseen lisättiin 33 Malvaan koulun myyminen ja 34 Kunnanjohtajan informaatioasiat. Työjärjestys hyväksyttiin näillä lisäyksillä.

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET VUONNA Khall 4/ Kunnan hallintosäännön 4. luvun 25 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 4. luvun 26 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu esityslistassa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanhallituksen kokoushuoneessa pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin kello 16 alkaen. Kesä-, heinä- ja elokuussa pidetään kokouksia tarvittaessa. Hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA Khall 5/ Kuntalain 63 :n mukaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Ilmoittaminen tapahtuu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaisten kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina hallintotoimistossa viraston aukioloaikoina. Hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA Khall 6/ Kunnanhallituksen on määrättävä ne henkilöt, jotka hyväksyvät kunnan puolesta tositteet. Kunnanhallitus päättää myöntää vuodelle laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti: Kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle: 14 Talous- ja kuntasuunnittelu 16 Elinkeinoelämän kehittäminen 70 Tuloslaskelmaosa 81 Kunnanhallitus (investointiosa) 99 Rahoitusosa Vs. hallintojohtaja Heli Rummukaiselle: 10 Vaalit 13 Yleishallinto 15 Henkilöstöhallinto 18 Edunvalvonta 24 Kulttuuritoimi 25 Liikuntapalvelut 26 Nuorisotyö 81 Kunnanhallitus (investointiosa) Tekninen johtaja Asko Viljaselle 1400 Korjausavustusten tili Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle, vs. hallintojohtaja Heli Rummukaiselle, pääkirjanpitäjä Anne Soikkelille ja toimistosihteeri Marja Hämäläiselle yleisen hyväksymisoikeuden muidenkin lautakuntien menokohtien alaisten laskujen hyväksymiselle silloin, kun ao. lautakunnan hyväksyjä on esteellinen hyväksymään laskua. Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Khall 7/ Kunnanhallituksen tulee määrätä tilinkäyttäjät. Kunnanhallitus määrää tilinkäyttäjiksi kunnanjohtajan lisäksi vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen, pääkirjanpitäjä Anne Soikkelin sekä toimistosihteeri Marja Hämäläisen. Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA Khall 8/ Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen, kanslisti Maija Tiilikaisen, kanslisti Auli Relander-Ukkosen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTUS Khall 9/ Kunnanhallituksen on valittava keskuudestaan kaksi jäsentä vähintään kerran vuodessa tarkastamaan ennalta ilmoittamatta kaikki hallinto/taloustoimiston rahavarat, arvopaperit ja vakuudet. Jos lautakunnan alaisen viraston tai toimiston hallussa on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja, sen on vastaavalla tavalla huolehdittava niiden tarkastamisesta. Taloustoimiston sekä muun maksuliikennettä hoitavan viraston tai toimiston päällikön on tarkastettava tai tarkistutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain kassan tai alitilittäjän rahavarat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän asemassa olevan henkilön vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Tarkistuksesta on annettava kertomus kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle. Kunnanhallitus valitsee rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi kaudelle Seija Väisänen ja Pepe Hölttä.

10 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA Khall 10/ Kunnan hallintosäännön 4. luvun 33 :n mukaan kunnanhallitus päättää harkintansa mukaan siitä, mihin toimielimiin se haluaa määrätä edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Hallintosäännön 4. luvun 32 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Edustajaa ei kuitenkaan valita eikä läsnäolo-oikeutta ole tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan eikä vaalilautakunnan kokouksissa. Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi edustajansa seuraaviin toimielimiin: - rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - tekninen lautakunta Kunnanhallitus nimesi edustajakseen rakennuslautakuntaan Jukka Mannisen, sivistyslautakuntaan Pepe Höltän sekä tekniseen lautakuntaan Risto Pesosen.

11 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN Khall 11/ Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 :n mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan (1/100) kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi (2) edustajaa. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Vaalijalan kuntayhtymä on ilmoittanut kirjeellään , että Hirvensalmen kunta voi valita joko yhden tai kaksi edustajaa yhtymäkokoukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan yhtymäkokousedustajan toimikauden pituudesta. Kunnanhallitus päättää, että se nimeää toimikaudekseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi Timo Marttisen, varalle Sigita Herralan.

12 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MIKKELIN SEUDUN MATKAILUPALVELU RY:N SÄÄNTÖ- MÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN Khall 12/ Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:ssä. Yhdistyksen kokouksiin jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään edustajia seuraavasti. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) edustajaa: Mikkelin kaupungilla on kuusi (6) edustajaa, muilla jäsenkunnilla kolme (3) edustajaa ja muilla yhdistyksillä yksi (1) edustaja. Kullakin edustajalla ja henkilöstöjäsenenä olevalla on kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n kokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus nimesi edustajaksi kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, Ari Kämpin ja Pertti Höltän varsinaisiksi jäseniksi, ja heille henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi järjestyksessä elinkeinoasiamies Heikki Isokäännän, Risto Pesosen ja Juhani Mannisen.

13 Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN Khall 13/ Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:ssä. Kunnanhallitus valitsee edustajansa Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Markku Kivisaaren.

14 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ Khall 14/ Kunnanhallituksen johtosäännön 1. luvun 7 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan etua valvoessaan määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä ja tekemään oikeustoimia. Valtuutus koskee niitä yhteisöjä, joiden osakas tai jäsen kunta on. Kunnanhallitus päättää, että kuntaa edustaa 1. osakaskuntien kokouksissa tekninen johtaja Asko Viljanen, varalla rakennustarkastaja Petri Luukkonen 2. kiinteistö- ja lohkomistoimituksissa tekninen johtaja Asko Viljanen, varalla rakennustarkastaja Petri Luukkonen 3. asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokouksissa vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen 4. Hirvensalmen Vesi Oy:ssä ja Hirvensalmen Energia Oy:ssä vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen 5. Hirvensalmen Vanhustentuki ry:n kokouksissa vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen 6. Kauppakamarin yhteyshenkilönä toimii elinkeinoasiamies Heikki Isokääntä Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa 7. Tervaleppäyhdistyksen ja 8. Itä-Suomen Pelastushelikopterin Tuki ry:n kokouksiin. Kunnanhallitus hyväksyi edustajat kohtiin 1-6 sekä nimesi edustajikseen Tervaleppäyhdistykseen Seija Väisäsen ja Itä-Suomen Pelastushelikopterin Tuki ry:hyn Maritta Oinosen.

15 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAT KUTSUNTALAUTAKUNNASSA Khall 15/ Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varamiehen kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi Kutsuntalautakuntaan kaudelle valittiin Juhani Manninen ja varalle Pertti Hölttä.

16 Kunnanhallitus SEUDULLISEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN Khall 16/ Mikkelin kaupungin kansliapalveluiden kirje : Seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kaikkien sopijapuolina olevien kuntien edustus ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä sekä yhteistoiminta-alueen kunnanjohtajilla, hallituksen puheenjohtajilla ja Mikkelin kaupunginhallituksen valitsemalla edustajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus. Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamisesta päättää Mikkelin kaupunginvaltuusto ottaen huomioon sopijapuolina olevien kuntien valtuustojen päätökset lautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen nimeämisestä. Seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhteensä kymmenen (10) jäsentä. Mikkelin kaupungilla on lautakunnassa viisi (5) jäsentä ja muilla yhteistoiminta-alueen kunnilla yksi jäsen kullakin. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimikaudekseen Mikkelin kaupunginhallitus pyytää, että sopijaosapuolina olevat kunnat tekisivät esityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle lautakuntaan nimettävistä henkilöistä. Esitykset pyydetään toimittamaan Ari Liikaselle viimeistään Kunnanhallitus nimeää jäsenehdokkaansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan seudulliseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan edustamaan Hirvensalmen kuntaa. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimintakaudekseen Kunnanhallitus nimesi jäsenehdokkaakseen Susanna Leppäsen ja varajäsenehdokkaaksi Leila Saleniuksen.

17 Kunnanhallitus MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA Khall 17/ Mikkelin kaupungin kansliapalveluiden kirje : Kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä sekä palvelutuotannosta 6 :ssä todetaan, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnassa on jäseninä Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen ja Puumalan kunnan luottamushenkilöt. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnassa on 15 jäsentä. Mikkelin kaupungilla on lautakunnassa kolmetoista (13) jäsentä ja muilla yhteistoiminta-alueen kunnilla yksi jäsen kullakin. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimikaudekseen Mikkelin kaupunginhallitus pyytää, että Hirvensalmen ja Puumalan kunnat tekisivät esityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle lautakuntaan nimettävistä henkilöistä. Esitykset pyydetään toimittamaan Ari Liikaselle viimeistään Kunnanhallitus nimeää jäsenehdokkaansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenehdokkaan Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakuntaan edustamaan Hirvensalmen kuntaa. Mikkelin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenet toimintakaudekseen Kunnanhallitus nimesi jäsenehdokkaakseen Maritta Oinosen ja varajäsenehdokkaaksi Timo Marttisen.

18 Kunnanhallitus JÄSENTEN VALITSEMINEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN Khall 18/ Kunnanhallituksen hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaan työnantajan tulee nimetä yhteistyötoimikuntaan työsuojelupäällikön lisäksi kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus nimeää edustajikseen yhteistyötoimikuntaan vuosiksi vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen sekä hänelle varahenkilöksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelman sekä keskuudestaan kunnanhallituksen edustajan ja hänelle varahenkilön. Kunnanhallitus nimesi edustajikseen vs. hallintojohtaja Heli Rummukaisen ja hänelle varahenkilöksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelman sekä edustajaksi Esko Kekkosen ja varahenkilöksi Risto Pesosen.

19 Kunnanhallitus JÄSENEN VALITSEMINEN JUVAN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJIS- TOON Khall 19/ Juvan ajoharjoitteluratasäätiön edustajistoon kuuluu 19 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerallaan siten, että Juvan kunta nimeää edustajistoon kolme jäsentä, Mikkelin läänin autokouluyhdistys ry kaksi jäsentä, Suomen Autokoululiitto ry yhden jäsenen sekä muut jäsenyhteisöt kukin yhden jäsenen. Kunnanhallitus valitsee edustajan Juvan ajoharjoitteluratasäätön edustajistoon toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Jukka Mannisen.

20 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON Khall 20/ Vanhus- ja vammaisneuvoston kirje : Vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää Hirvensalmen kuntaa nimeämään edustajansa toimikaudelle vanhus- ja vammaisneuvostoon. Kunnalta tulee yksi (1) luottamushenkilö ja hänelle varahenkilö. Yksi (1) virkamiesedustaja ja hänelle varahenkilö. Kunnanhallitus valitsee edustajakseen yhden luottamushenkilön sekä hänelle varahenkilön, ja pyytää seudullista sosiaali- ja terveyslautakuntaa nimeämään yhden virkamiesedustajan sekä hänelle varahenkilön. Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Heidi Honkasen ja varalle Pentti Pylkkäsen. Lisäksi kunnanhallitus pyytää seudullista sosiaali- ja terveyslautakuntaa nimeämään yhden virkamiesedustajan ja hänelle varahenkilön.

21 Kunnanhallitus TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN HOITO/TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA Khall 57 / Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 28 :n mukaan työnantajan on nimettävä edustajansa työsuojelupäälliköksi lain 5 luvussa tarkoitettua työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten, jollei työnantaja itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikkö ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimii työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset 26 ;ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen. Tehtäväjärjestelyistä johtuen on ilmennyt tarve nimetä työsuojelupäällikölle varahenkilö. Asiasta on neuvoteltu rakennustarkastaja Petri Luukkosen kanssa ja hän on antanut suostumuksensa tehtävään. Kunnanhallitus valitsee rakennustarkastaja Petri Luukkosen varatyösuojelupäälliköksi. Hyväksyttiin. Khall 21/ Varsinaisen työsuojelutarkastajan jäätyä eläkkeelle tulee kunnanhallituksen nimetä työsuojelupäällikkö sekä varatyösuojelupäällikkö. Kunnanhallitus nimeää työsuojelupäälliköksi rakennustarkastaja Petri Luukkosen. Varatyösuojelupäällikkö nimetään myöhemmin. Hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus URHEILUKENTÄN VAIHTOEHTORATKAISUJA Tekn.ltk Tekninen lautakunta valitsi urheilukentän peruskorjauksen suunnittelutehtävään Ramboll Finland Oy:n Mikkelistä. Suunnittelun tekee projektipäällikkö Mika Valkonen. Urheilukentän korjaamisesta on valmisteltu vaihtoehtoratkaisuja kustannusarvioineen. Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle euron määrärahan vuodelle Hankkeelle tullaan hakemaan Itä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) liikuntapaikka-avustusta. Avustus tulee hakea vuoden 2012 loppuun mennessä. Projektipäällikkö Mika Valkonen esitteli urheilukentän tekniset vaihtoehdot kustannusarvioineen. Ramboll Oy/Mika Valkosen selvitykset, liite nro 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi urheilukentän tekniset vaihtoehdot kustannusarvioineen. Hyväksyttiin. Lautakunta esittää, että sivistyslautakunta/vapaa-aikapalvelut valmistelisi selvityksen urheilukentän käytöstä lopullisen rakentamispäätöksen pohjaksi. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle harkittavaksi, tulisiko perustaa valmisteluun työryhmä, johon valittaisiin edustajat kunnanhallituksesta, sivistyslautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta. Khall 22/ Liite 1 Tekninen johtaja esittelee urheilukentän suunnitteluvaihetta kokouksessa. Kunnanhallitus päättää perustaa 6-henkisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta huomioiden kunnanvaltuuston talousarviossa päättämän määrärahan. Kunnanhallitus nimeää keskuudestaan työryhmään kaksi jäsentä, ja heistä toisen puheenjohtajaksi sekä pyytää teknistä ja sivistyslautakuntaa kumpaakin nimeämään ryhmään kaksi jäsentä. Työryhmän sihteerinä toimii tekninen johtaja Asko Viljanen. Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

23 Kunnanhallitus Teknisen johtajan Asko Viljasen esitys merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus nimesi edustajikseen työryhmään Esko Kekkosen, puheenjohtajaksi ja toiseksi edustajaksi Pertti Höltän.

24 Kunnanhallitus RANTALAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS, KILKIN KYLÄN TILAT RANTALA 6:38 (OSA), TUULENPESÄ 6:89, KOIVURANTA 6:95 Tekn.ltk Kaavamuutosalue muodostuu Hirvensalmen kunnan Kilkin kylän tiloista Rantala 6:38 (osa), Tuulenpesä 6:89 ja Koivuranta 6:95. Alueelle on laadittu aiemmin Rantalan ja Huovilan tilojen rantaasemakaava, joka on vahvistettu Aloite kaavan laatimiseen on tullut tilojen maanomistajilta. Viranomaisneuvottelu pidettiin kaavoittajan, kunnan ja ELYkeskuksen edustajien kanssa. Kaavoituksen vireillepanosta tiedotettiin kaavoituskatsauksessa Ranta-asemakaavan muutoksella käsitellään hyväksytyn kaavan RH-korttelialueita 4 (6 tonttia), 6 (1 tontti) ja 7 (1 tontti) sekä niitä ympäröiviä maa- ja metsätalousalueita (M). Maanomistajien tavoitteena on siirtää yksi tontti mantereella selkeästi pohjoisemmaksi sekä muotoilla muitakin tontteja nykyisten rakennuspaikkojen mukaisiksi ja paremmin maastoon istuviksi. Siirrettävän tontin käyttötarkoitus muutetaan loma-asumisesta (RA) ympärivuotiseen asumiseen (AO). Lisäksi alueelle osoitetaan lisärakennusoikeutta ympäristöseikat ja kunnan nykyinen rakennusjärjestys huomioon ottaen. Voimassa olevassa rantaasemakaavassa on rakennusoikeutta ainoastaan 110 k-m² / tontti. Kaavamuutoksella osoitetaan suunnittelualueelle uutta rakennusoikeutta 520 k-m² (110 -> 150/160 k-m² /RA-tontit ja 110 -> 300 k- m² AO-tontti) kunnan rakennusjärjestyksen, ympäristönäkökohtien ja maastotarkastelun perusteella. Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja eli rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy ennallaan. Vapaan rantaviivan määrä pysyy lähes ennallaan. Tonttien rajoja on yhden selkeän siirron lisäksi hieman tarkistettu (mm. saaritontit lohkomisrajojen mukaisiksi) sekä syvennetty rannasta sisämaahan päin. Kullekin RA-tontille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen ja AO-tontille asuinrakennuksen. Erillisten talousrakennusten enimmäismäärä on neljä. Kaava-asiakirjat, liite nro 6.

25 Kunnanhallitus Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Rantalan ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRA 27 ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot, MRA 28. Hyväksyttiin. Tekn.ltk Ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Viranomaislausuntoja pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta ja rakennuslautakunnalta. Lausunnot ja maanomistajan muistutus, liite nro 1. Vastine ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen, liite nro 2. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Rantalan rantaasemakaavan muutoksen hyväksymistä, MRL 52. Muutos koskee Kilkin kylän tiloja Rantala 6:38 (osa), Tuulenpesä 6:89 ja Koivuranta 6:95. Hyväksyttiin. Khall 23/ Liitteet 2-4 Lausunnot ja maanomistajan muistutus, liite nro 2. Vastine ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen, liite nro 3. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Asian ratkaisu siirtyy kunnanhallituksen tehtäväksi kunnanhallituksen johtosäännön mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy Rantalan ranta-asemakaavan muutoksen MRL 52. Muutos koskee Kilkin kylän tiloja Rantala 6:38 (osa), Tuulenpesä 6:89 ja Koivuranta 6:95. Hyväksyttiin.

26 Kunnanhallitus YLEISKAAVAKUSTANNUSTEN PERIMINEN RANTA-ALUEILLA Tekn.ltk Maankäyttö- ja rakennuslain 76 :n mukaan rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan. Rantayleiskaavamuutoksessa ei erikoistapauksia lukuun ottamatta tule lisää rakennusoikeutta, vaan kysymyksessä on rakennuspaikan siirtäminen toiseen kohtaan saman maanomistajan alueella. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kaavoituskustannukset kunnan alueella rantayleiskaavoituksen muutosten osalta peritään maanomistajalta, jos muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta, alv 23 %/muutos/maanomistaja käsittäen kaikki kaavamuutoksen kustannukset. Maksu peritään, kun kaavamuutos on kunnanvaltuustossa käsitelty. Naapureiden kuuleminen hakijan toimesta ei alenna hintaa. Laajemmat rantayleiskaavan muutokset edellyttävät pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa. Viime aikoina on tehty lukuisia muutoksia em. kaavoihin. Pienetkin muutokset vaativat kaavanlaatijan työpanosta, minimissään kolme kuulutusta (ehdotus-, päätös- ja voimaantulovaihe) ja niistä aiheutuu kopiointi- ja kokouskustannuksia sekä valmistelutyötä. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että kaavoituskustannukset kunnan alueella rantayleiskaavoituksen muutosten osalta peritään maanomistajalta, jos muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta seuraavasti: Maanomistaja maksaa Hirvensalmen kunnalle rantayleiskaavan hallinto- ym. kustannuksista 760,00 + alv 24 % (kulloinkin voimassa oleva alv). Maanomistaja maksaa edellä mainitusta summasta 70 %, kun kaavaehdotus on laitettu nähtäville ja 30 %, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Maanomistaja tekee sopimuksen kaavoittajan kanssa ja maksaa kaavan muuttamisesta aiheutuneet kustannukset suoraan kaavoittajalle.

27 Kunnanhallitus Naapureiden kuuleminen hakijan toimesta ei alenna hintaa. Laajemmat rantayleiskaavan muutokset edellyttävät pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa. Khall 24/ Hyväksyttiin siten, että vähintään kaksi tai useampi kaavamuutos tulee valmistella yhtä aikaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kaavoituskustannukset kunnan alueella rantayleiskaavoituksen muutosten osalta peritään maanomistajalta, jos muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta seuraavasti: Maanomistaja maksaa Hirvensalmen kunnalle rantayleiskaavan hallinto- ym. kustannuksista 760,00 + alv 24 % (kulloinkin voimassa oleva alv). Maanomistaja maksaa edellä mainitusta summasta 70 %, kun kaavaehdotus on laitettu nähtäville ja 30 %, kun kaavamuutos on lainvoimainen. Maanomistaja tekee sopimuksen kaavoittajan kanssa ja maksaa kaavan muuttamisesta aiheutuneet kustannukset suoraan kaavoittajalle. Naapureiden kuuleminen hakijan toimesta ei alenna hintaa. Laajemmat rantayleiskaavan muutokset edellyttävät pääsääntöisesti ranta-asemakaavaa. Hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus TOIMITILOJEN VUOKRAUS MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMELLE Khall 25/ Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoi- Liitteet 5 ja 6 men välillä on allekirjoitettu vuokrasopimukset, joilla Hirvensalmen kunta vuokraa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle Heikinkodista 482 m2:n suuruiset tilat piha-alueineen ja huoneiston m2. Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väliset liitteiden 5 ja 6 mukaiset vuokrasopimukset. Hyväksyttiin.

29 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN JUKKA-PEKKA HEIKKISEN JA JULIA SILBERGIN POIK- KEAMISHAKEMUKSEEN HIRVENSALMEN KYLÄSSÄ TILALLA TAKASUO-KANGAS RN:O 2:32/LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Jukka-Pekka Heikkinen ja Julia Silberg hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hirvensalmen kylän tilalla Takasuo-Kangas RN:o 2:32 olemassa olevan koulurakennuksen muutos- ja korjaustöille sekä käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi. Tila on taajaman yleiskaavassa PY-alueella. Kaavamääräyksissä PY alue on määritelty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Yleiskaavaa ollaan muuttamassa ja kaavoitustyö on käynnissä. Muuttuvassa kaavassa kyseinen alue on luonnoksessa määritelty P-1 alueeksi. Kaavoittaja on määräyksissä esittämässä seuraavaa: P-1 on palvelujen alue, jolle saa myös sijoittaa asuntoja. Lisäksi rakennus on niin vanhassa kuin muuttuneessa kaavassa luokiteltu arvokkaaksi rakennukseksi (ar). Kaavamääräyksissä rakennukseen kohdistuvat toimenpiteet on määritelty seuraavasti: MRL 127 nojalla määrätään, että rakennuksia ei saa purkaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää purkamislupaa. Luvasta on myös pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Lupa on myös tarpeen kun purkamista haetaan uudisrakentamisen yhteydessä. Purkamisluvan edellytyksistä määrätään MRL 139 :ssä. Ote kaavakarttaluonnoksesta Lupahakemuksen liitteessä olevissa pääpiirustuksissa rakennukseen on esitetty vähäisiä muutoksia niin huonetilaratkaisuihin kuin julkisivumuutoksiinkin. Hakemuksesta on pyydetty museoviranomaisen lausunto. Rakennukseen on tehty vesikaton korjaustöitä kuluvana syksynä. Ennalta ehkäisevä korjaaminen, silloin kun kantaviin rakenteisiin,

30 Kunnanhallitus ulkonäköön, materiaaliin tai muuhun sellaisiin ei tehdä muutoksia, on sallittua ilman lupaa. Naapurikiinteistöjä on kuultu 4 kpl. Ei huomautettavaa. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Perustelut: Hyväksyttiin. Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Khall 26/ Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein. Hyväksyttiin.

31 Kunnanhallitus SUONTEEN VESIOSUUSKUNNAN MAKSATUSHAKEMUS/ IV RAKENNUSVAIHE Khall 27/ Suonteen vesiosuuskunta on lähettänyt Hirvensalmen kunnalle vesiosuuskunnan rakennushankkeen IV-vaiheen maksatushakemuksen. Suonteen vesiosuuskunta aloitti rakentamaan vesi- ja viemäriverkostoa vesihuollon hankesuunnitelman mukaisesti haja-asutusalueelle Pöyryn kylästä Kuitulaan. Koko hankkeen kustannukset ovat olleet ,68, joista ELY-keskuksen hankkeelle hyväksymiä kustannuksia on ollut Hirvensalmen kunta on päättänyt avustaa hanketta 15%:lla Ely-keskuksen maksatushakemuksessa hyväksymistä kustannuksista. Kunta on maksanut aiemmin avustusta I-III vaiheista yhteensä Kaikkiaan ELY-keskuksen ja Hirvensalmen kunnan avustukset IV-vaiheen maksatuksen jälkeen ovat yhteensä ,15. Koko hankkeen aikana, vaiheet I-IV, on rakennettu yhteensä vesi- ja viemärilaitosverkkoa metriä. Kiinteistöjä on liittynyt vesiosuuskuntaan yhteensä 145 kappaletta. Keskimäärin verkoston rakentaminen on maksanut 52 /juoksumetri (alv 0%). Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vesihuollon avustusperiaatteista. Niiden mukaan kunta avustaa vesihuollon kehittämishankkeita rakentamisen ja suunnittelun osalta 15 prosentin tuella. Tukea on myönnetty mm. Ripatin ja Hintikan vesiosuuskunnille. Hyväksyttävissä kustannuksissa on noudatettu EU-osarahoituksen määräyksiä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää valtuuston hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti Suonteen vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeen IV-vaiheelle avustusta 15 prosenttia III-vaiheen hyväksyttävistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista, enintään IV-vaiheen maksatushakemusten myötä vaiheen kokonaiskulut ovat selvillä. Koska kunta on päättänyt, että tuki on enintään 15% ELY-keskuksen hyväksymistä kustannuksista, voi kunta päätöksen mukaisesti hyväksyä IV-vaiheen maksatuksen kustannuksia kunnan tukeen oikeuttaviksi enintään ,15. Maksatushakemus on kokonaisuudessaan esillä kokouksessa.

32 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Suonteen vesiosuuskunnan IV-vaiheen maksatushakemuksen ja maksaa kunnan osuutena vesiosuuskunnalle 70769,15 Hyväksyttiin.

33 Kunnanhallitus PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN AN Khall Suomessa valtiolla on päävastuu pakolaispolitiikasta. Suomi ottaa vastaan kiintiöpakolaisia YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n (United Nations High Commissioner for Refugees) esityksen pohjalta vuosittain 750 henkilöä. Lisäksi Suomi voi myöntää turvapaikanhakijalle turvapaikan tai oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella tai muulla ulkomaalaislaissa mainitulla perusteella. Suuren ryhmän muodostavat edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenet, jotka tulevat Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Suomeen on lisäksi muuttanut entisen Neuvostoliiton alueelta suomalaiset sukujuuret omaavia inkerinsuomalaisia paluumuuttajia. Kunnat voivat halutessaan ottaa vastaan pakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ELY-keskusten kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. Kunnat voivat saada valtiolta korvausta pakolaisten vastaanotosta aiheutuviin kustannuksiin. Kunta saa valtiolta korvausta yli 7-vuotiaasta pakolaisesta euroa ja sitä nuoremmasta euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Lisäksi kunnalle korvataan tiettyjä erityiskustannuksia, muun muassa tulkkipalvelun kustannuksia ja pitkäaikaisen sairauden aiheuttamia huomattavia kuluja, jos henkilö on ollut hoidon tarpeessa Suomeen tullessaan. Pakolaisten vastaanotosta maksettavien korvausten lisäksi kunnat kohdistavat omia voimavarojaan maahanmuuttajien erityispalveluihin. Pakolaisia on tähän mennessä sijoitettu noin 150 kuntaan. Etelä-Savossa Mikkeli ja Savonlinna vastaanottavat vuosittain pakolaisia kiintiöidensä mukaan. Vuonna 2009 Suomi vastaanotti 350 irakilaista, 150 kongolaista, 120 myanmarilaista, 100 hätätapausta sekä 30 Romaniaan saapunutta pakolaista. Noin 400 pakolaista odottaa kuntapaikkaa keskuksissa, vaikka heillä on jo myönteinen oleskelulupapäätös. Kunnat voivat vastaanottaa pakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Hirvensalmen kunta on vastaanottanut pakolaisia 1990-luvun alussa. Tuolloin kunnassa oli albaaneja. Hirvensalmen kunta ja Mäntyharjun kunta ovat ilmaisseet kiinnostuksensa selvittää mahdollisuudet pakolaisten vastaanottoon ELYkeskuksen tekemässä kyselyssä kunnille. Edellytyksenä mahdollisten pakolaisten vastaanottoon kunnat ovat asettaneet yhteistyön kuntien kesken.

34 Kunnanhallitus Päätöksen pakolaisten vastaanotosta tekee kunnanvaltuusto. Sopimus pakolaisten vastaanotosta laaditaan erikseen Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hirvensalmen kunta ottaa pakolaisia. Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö on enintään 25 henkeä. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan vastaanoton yksityiskohdista. Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että asian tiimoilta järjestetään valtuutetuille iltakoulu kesäkuussa Merkittiin pöytäkirjaan, että kokoomus ilmoitti suhtautuvansa asiaan kriittisesti. Kvalt / 21 Muistio pidetystä pakolaisasioiden keskustelu- ja informaatiotilaisuudesta on liitteenä 6. Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että Hirvensalmen kunta ottaa pakolaisia. Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö on enintään 25 henkeä. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan vastaanoton yksityiskohdista. Keskustelun aikana valtuutettu Juhani Manninen esitti Riikka Kiesilän kannattamana päätösesitykseksi, että: Kunnanvaltuusto päättää, ettei se valtuuta kunnanhallitusta sopimaan pakolaisten vastaanotosta. Khall 28/ Koska oli esitetty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja äänestysmenettelyn. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät nimenhuutoäänestyksessä Jaa ja ne, jotka kannattavat Juhani Mannisen esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 20 ääntä jakautuen 12 JAA ja 8 EI ääneen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 10. Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Etelä-Savo toteuttaa yhtenä maakuntana Itä-Suomen kiintiöpakolaisten vastaanottoa. Suomi ottaa vuosittain vastaan pakolaisia kiintiössä 700 henkilöä. Itä-Suomen vastaanottotavoite on tästä 200 ns. kiintiöpakolaisia /vuosi. Etelä-Savolla ja sen suurimmilla kaupungeilla Savonlinnalla ja Mikkelillä on tässä merkittävä

35 Kunnanhallitus rooli tavoitteen toteutumisessa, mutta myös pienten kuntien pakolaisten vastaanotto on merkittävä ja arvokas asia kokonaisuuden toteuttamisessa. Etelä-Savon ELY-keskus pyytää Hirvensalmen kuntaa tekemään päätöksen vuoden 2013 osalta vastaanottaa ns. kiintiöpakolaisia pakolaista/vuosi, eli vastaavalla kiintiöllä kuin vuonna Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pakolaisten kokonaismäärä pidetään 25 henkilössä myös vuonna Mikäli määrä pienenee, voidaan tällöin ottaa lisää pakolaisia kokonaismäärän pysyessä maksimissaan 25 henkilössä. Keskustelun aikana Pepe Hölttä esitti Jukka Mannisen kannattamana päätösesitykseksi, että: Hirvensalmen kunta ei ota vastaan vuonna 2013 uutta kiintiöpakolaisryhmää tai uusia kiintiöpakolaisia poismuuttaneiden tilalle. Koska oli tehty kunnanjohtajan pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja äänestysmenettelyn. Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaesitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pepe Höltän esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Äänestys toimitettiin kädennostoäänestyksenä. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA - ja 6 EI ääntä (Seija Väisänen, Jukka Manninen, Maritta Oinonen, Pepe Hölttä, Sigita Herrala ja Esko Kekkonen). Yksi äänesti tyhjää (Pentti Pylkkänen). Puheenjohtaja totesi Pepe Höltän esityksen tulleen hallituksen päätökseksi. Näin ollen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, ettei vuonna 2013 oteta uusia kiintiöpakolaisryhmiä tai lisää kiintiöpakolaisia mahdollisesti kunnasta poismuuttaneiden tilalle.

36 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUS/ SUPEROT OY Khall 29/ Superot Oy tarvitsee väliseksi ajaksi hallitilaa tilapäiseen rakentamis- ja maalaustoimintaan. Vuokrasopimusluonnos on nähtävänä kokouksessa. Vuokrataan Superot Oy:lle tiloja vastaanottohallista ajalle Hyväksyttiin.

37 Kunnanhallitus TILANNEKATSAUS/ KIINTEISTÖ OY TAMMILEHTO Khall 30/ Kiinteistö Oy Tammilehto on kunnan 100 %:sti omistama kiinteistöyhtiö, jonka tehtävänä rakentaa ja vuokrata toimitiloja yritystoiminnan tarpeisiin. Yritys omistaa Uutelassa 5-tien varressa 2127 m2:n suuruisen teollisuushallin, joka valmistui tammikuussa Kiinteistössä on kolmelle yritykselle rakennetut toimitilat. Kiinteistöllä toimii tehtaan myymälä, jossa on esillä useiden hirvensalmelaisten yritysten tuotteita. Teollisuushallin rakentamiskustannukset olivat 2,45 milj.euroa, joka rahoitettiin ELY-keskuksen myöntämällä investointituella ja Hirvensalmen Osuuspankin myöntämällä 2,5 milj. euron lainalla. Lainalla on kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Yrityksen tarkoitus on vuokratuloilla huolehtia lainanhoitokuluista sekä kiinteistön ylläpitokuluista. Yrityksen toimiloista on tällä hetkellä vuokrattuna Aten Marjaaitalle 1079 m2 (50,65 %). Muilta osin toimitilat ovat tyhjänä. Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Isokääntä selostaa Kiinteistö Oy Tammilehdon tilannetta tarkemmin kokouksessa.. Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa. Merkittiin tiedoksi. Jukka Manninen totesi olevansa esteellinen osallistumaan elinkeinoasiamies Heikki Isokäännän esityksen jälkeen virinneeseen keskusteluun, ja poistui kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

38 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON ja PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 31/ KuntaL 23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KuntaL 56 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset ja täytäntöön. Hyväksyttiin.

39 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 32/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1.Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustoimeentulotuen maksettavasta valtionosuusennakosta v Hirvensalmen kunnan osuus 7 934,00. 2.Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus marraskuulta Etelä-Savon koulutuksen ky:n 3. tarkastuslautakunnan pöytäkirja hallituksen pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen: 5. sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja tuotantolautakunnan pöytäkirjat ja Mikkelin ympäristölautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n valtuuston pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton 10.maakuntahallituksen pöytäkirja maakuntavaltuuston pöytäkirja Hallinto- ja taloustoimiston rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastajien tarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Valtiovarainministeriön päätökset: 16. Peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta v peruspalvelujen valtinosuuden lisäämisestä määrärahasiirron johdosta v

40 Kunnanhallitus kotikuntakorvauksen perusosista v Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien yksikköhinnoista ja käyttökustannuksista. 20.Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Rakennuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös pakolaisten vastaanotosta kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös sivistystoimen käyttökustannusten valtionavusta. 24. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus joulukuulta Mikkelin kaupungin seutuvaliokunnan pöytäkirjaote Etelä-Savon ELY keskuksen ja Mikkelin seudun kuntien välisen aiesopimuksen solmimisesta. 26. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Merkittiin tiedoksi.

41 Kunnanhallitus MALVAAN KOULUN MYYMINEN Khall 179/ Hirvensalmen kunta omistaa Malvaniemen kylässä tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13. Tilalla on toiminut aiemmin Malvaan koulu. Tilan pinta-ala on n. 1,5ha ja sillä sijaitsee luvulla rakennettu lautarakenteinen koulurakennus, joka on tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi tilalla on ilmeisesti samanaikaisesti rakennettu, tyydyttävässä kunnossa oleva talousrakennus, joka on toiminut vuodesta 1998 lähtien koulun liikuntatilana. Päärakennuksen huoneistoala on 264m2 ja kokonaisala 472m2. Tila ei rajoitu rantaan. Tilalla on sähköliittymä ja laajakaistaliittymä. Tila on ollut julkisessa myynnissä, ja siitä on jätetty kaksi (2) tarjousta. Ostotarjouksen ovat jättäneet 1) Heidi ja Esa Ruhanen Otavasta, Tarjouksen mukaan heidän 4-henkinen perhe ostaisi tilan asumistarkoituksessa ja lisäksi myös tukikohdaksi ammattikalastusta Puulalla harjoittavalle Tmi Esa Ruhaselle. 2) Birgitta ja Markku Pyykönen sekä Petteri Lepistö ja Hannele Pettinen Hirvensalmelta, Tarjouksen mukaan he ostaisivat tilan lastensuojelun perhekodiksi. Suunnitteilla on aluksi 6-paikkainen, mutta myöhemmin laajentuva pienryhmäkoti kouluikäisten lasten hoitamiseksi. Tarjouksen jättäneet pystyisivät siirtymään perhekodin perustamisen myötä Hirvensalmelle töihin, ja lisäksi he työllistäisivät 2 ulkopuolista henkilöä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy Birgitta ja Markku Pyyköselle sekä Petteri Lepistölle ja Hannele Pettiselle Malvaniemen kylässä sijaitsevan tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13 tilan liittymineen euron kauppahinnasta. Samalla valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä kaupan muut ehdot. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy Heidi ja Esa Ruhaselle Malvaniemen kylässä sijaitsevan tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13 tilan liittymineen euron kauppahinnasta. Samalla valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä kaupan muut ehdot.

42 Kunnanhallitus Kvalt 63/ Khall Kunnanvaltuusto päättää myydä Heidi ja Esa Ruhaselle Malvaesitys niemen kylässä sijaitsevan tilan Rn:o nimeltään Kansakoulu 1:13 tilan liittymineen euron kauppahinnasta. Samalla valtuusto päättää antaa kunnanhallitukselle valtuuden hyväksyä kaupan muut ehdot. Hyväksyttiin. Khall 33/ Malvaan koulun kauppakirjaluonnos liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, jolla Hirvensalmen kunta myy Heidi ja Esa Ruhaselle Hirvensalmen kunnan Malvaniemen kylästä tilan Kansakoulu 1:13 rakennuksineen ja liittyminen euron kauppahinnasta. Hyväksyttiin.

43 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 34/ Suur-Savon Sähkö Oy on ilmoittanut Pertunmaan seurakunnan myymistä osakekirjoista D 1672 ja H 877, joilla on myyty 5 Suur- Savon Sähkö Oy:n osaketta Keräilyliike Osake & Kirja Oy:lle. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakejärjestyksen 13 mukaan osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyneet osakkeet. Kyseessä olevien 5 osakkeen hinnaksi on sovittu luovuttajan ja siirronsaajan kesken euroa, mikä tarkoittaa 4000 kappalehintaa. Kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan näihin osakkeisiin keskihintaa korkeamman hinnan vuoksi.

44 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-5,22, 24, 28, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 6-20, 21, 25, 27, 29 HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 23,26 Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 6-20, 21, 25, 27, 29 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot