Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Luonnos

2 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011

3 Sisällysluettelo: 1 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN LIITON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT SEKÄ EDUNAJAMINEN JA YHTEISTOIMINTA TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT EDUNAJAMINEN 3 3 PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVÄT ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT 5 KANSALLINEN ALUEKEHITYSTOIMINTA 5 Strategia- ja ohjelmatyö 5 Kansallinen hankerahoitus ja erityisohjelmat 5 RAKENNERAHASTOTOIMINTA 6 EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen 6 EU:n kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen toteuttaminen 6 EU:n alueelliset yhteistyöohjelmat ALUEIDENKÄYTTÖ 8 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN TOIMENPITEET 8 Pohjois-Savon maakuntakaava Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät 9 Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät 9 LIIKENTEEN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMENPITEET 9 Tuulivoima 9 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 10 Pohjois-Savon retkeilykartat HALLINTO JA TUKIPALVELUT, TALOUS 11 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 11 Maakuntavaltuusto 11 Maakuntahallitus 12 Maakuntahallituksen työjaosto 13 Tarkastuslautakunta 13 Maakunnan yhteistyöryhmä 14 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 15 Pohjois-Savon maakuntakaavan johtoryhmä 15 Maakuntavaltuuston vaalilautakunta 16 Kuntataloustyöryhmä 16 IT yhteistyöryhmä 16 Asumistyöryhmä 16 Savonet-ryhmä 16 Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunta 16 Liikennejärjestelmätyöryhmä 16 HALLINNON JA TALOUDEN PÄÄVASTUUALUEEN TEHTÄVÄT 17 POHJOIS-SAVON LIITON TALOUS 18 Kuntayhtymän talouden kehitys 19 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2011 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen 20 Tasetarkastelu 20 Maakuntahallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 22 Talousarvion toteutuminen 22 Arvio riskeistä ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

4 Liitteet 25 Tilintarkastuskertomus vuodelta Pohjois-Savon liiton henkilöstökertomus vuodelta Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet 34 Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet 36 Viralliset edustukset ja työryhmäjäsenyydet v Sisäasiainministeriön, valtioneuvoston kanslian, opetushallituksen yms. asettamia työryhmiä, joissa on jäsen Pohjois-Savon liitosta 38 Julkaisutoiminta v Liiton toteuttamat projektit v Jäsenkuntien vuoden 2010 maksuosuudet 41 Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet v Pohjois-Savon kuntien omistusosuudet peruspääomasta Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite : Myönnetyt avustukset vuoden 2010 myöntämisvalmiudesta 44 Pohjois-Savon kehittämisrahaston hyväksytyt hankkeet v Maakunnan kehittämisrahan hyväksytyt hankkeet v Pohjois-Savon maakuntaprofiili (%-osuus koko maasta) 47 Pohjois-Savon liiton luottamushenkilöorganisaatio 48 Pohjois-Savon liiton henkilöstöorganisaatio

5 1 1 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 Vuosi 2010 oli niin Pohjois-Savon kuin Itä-Suomen edunvalvonnassa vaativa, tapahtumarikas ja tuloksia tuottava. Keskeinen tavoite- ja asiakokonaisuus yhteistoiminnassa olivat hallitusohjelmatavoitteiden määrittely seuraavan hallituksen ohjelmaan. Halusimme ja haluamme pysyvästi korostaa, että kansallinen hallitusohjelma sekä budjettipolitiikka ovat ensisijaista maakuntien tulevalle ja koko Suomen kilpailukykyä tukevalle kehitykselle. Sitä täydentävät EU:n harjoittamat rakenne-, aluekehitys-, maatalous-, rahasto- ym. politiikat. Itä-Suomen ja myös Pohjois-Suomen tavoitteissa korostuvat entistä voimakkaammin työllisyyttä, yrittäjyyttä, opetusta ja tukimusta koskevat sisällöt sekä resurssoinnit. Emme unohda maakunnille pysyvästi merkittäviä tietoliikenne- ja liikennejärjestelmäinvestointeja. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen Vuoden 2010 aikana valmisteltiin yhteiset itä- ja pohjoissuomalaiset tavoitteet koskien tulevaa vuoden 2013 jälkeistä EU:n rakennerahastopolitiikkaa. Ne esiteltiin useasti Brysselissä EU:n komission virkamiehille. Myös NSPA-alueen (Nothern Sparsely Populated Area) maakunnat tekivät mittavan ja yksimielisen esityksen edelliseen tavoitteistoon liittyen vuoden 2010 aikana. Näkemyksemme tulivat hyväksytyiksi ja tuetuiksi hallituksemme ministereiden sekä virkamiesneuvottelijoiden puheenvuoroissa Brysselissä. Vuosi 2011 tulee olemaan hyvin ratkaiseva lopullisten ohjelma- asetus- ja rahoitustekstien sisällöille vuodesta 2014 eteenpäin. Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakunnat esittivät sekä maamme hallitus esitti edelleen EU:lle hyväksyttäväksi po. maakunnat tulevissa suuraluejaoissa yhdeksi NUTS2-alueeksi. Kyseinen tavoite tukee yhteistä ohjelmapolitiikkamme, sen rahoitusta sekä syventää laajan, seitsemän maakunnan ja 1,2 miljoonan asukkaan alueen yhteistyötä. Pohjois-Savon elinkeinotoiminnan ja väestön kasvulle, asumiselle, monipuoliselle vapaa-ajalle sekä matkailulle merkittävän kasvukehyksen luova Pohjois-Savon maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa. Maakuntakaava on nyt ympäristöministeriössä vahvistettavana. Vuoden 2010 aikana voimistui keskustelu maakuntavaltuutettujen sekä ympäristöministeriön päätösvallan rajoista ja rooleista niin maakuntakaavojen valmistelussa kuin lopullisessa vahvistamisessa. Vuoden 2010 lopulla liki kaikki maakuntaliittojen puheenjohtajat allekirjoittivat esityksen maakuntakaavoituksen pelisääntöjen selkeyttämisestä sekä maakunnan ja kuntien päätösvallan vahvistamisesta maakuntakaavoitusta koskeneen lainsäädäntömuutoksen käsittelyn yhteydessä eduskunnassa. Loppuvuodesta 2010 alettiin kuulla kuiskeita kuntatalouksien elpymisestä ja tilinpäätösten muodostumisesta ennakoitua paremmiksi. Tärkein tekijä oli verotulojen parempi kasvu. Se taas kertoi talouden ja työllisyyden elpymisestä, jota selkeästi tapahtui myös Pohjois-Savossa vuoden 2010 loppupuolella. Sen sijaan äkillisen rakennemuutoksen alueet Koillis-Savo ja Varkauden seutu säilyivät edelleen haasteellisina työllisyyden ja uusien yritysten kasvun osalla. Suuret kaupan, palvelujen sekä liikenneväyläinvestoinnit pitivät työllisyyden ja verotulokehityksen kohtuullisena koko maakunnan kasvulukuja tarkasteltaessa. Useat yritykset ottivat lisää väkeä ja purkivat lomautuksiaan loppuvuonna Myöskään kunnat eivät joutuneet lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitään v Vuonna 2010 aloitettiin maakunnissa ja ELY-keskuksissa valmistautua vuoden 2011 alusta voimaan tuleviin muutoksiin yhteistoiminnassa. ELY-keskukset, käsittäen kolme toimialaa elinkeinot, liikenne, ympäristö ovat nyt selkeä valtion alueellinen kehittämisyksikkö ja kumppanimme Pohjois-Savon aluekehitystyössä. Alueellisten toimijoiden määrä väheni valtion aluehallintouudistuksessa. Uudistuksen hyvässä toteuttamisessa on olennaista saada päätösvalta säilymään ja vahvistumaan maakunnan ja valtion aluehallintotasoilla. Alkumetrit yhteistyöstä ELY-keskusten ja maakuntien yhteistoimintaelinten kesken loppuvuodelta 2010 lopulta lupaavat hyvää jatkoa työllemme. Kiitän kaikkia niin maakunnassamme kuin maakuntamme ulkopuolella - motivoituneesta ja tuloksellisesta Pohjois-Savon aluekehitystyöstä v Samalla toivon yhteistyömme vahvistuvan tulevina vuosina.

6 2 2 LIITON TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT SEKÄ EDUNAJAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 2.1 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimuskuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä. Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyö-organisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä. Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävä on vastata maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Vuosi 2010 oli Pohjois-Savon liiton kahdeskymmenes toimintavuosi. Pohjois-Savon liiton keskeiset tehtävät johtosäännön mukaan ovat: 1. Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät 2. Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät 3. Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaiset tehtävät 4. Muissa laeissa ja alemmanasteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen määrätyt tehtävät Liiton toimiston organisaatio Liiton toimiston organisaatio on jaettu toiminta-ajatuksen ja tehtävien tehokasta ja taloudellista saavuttamista varten päävastuualueisiin ja nämä tulosyksikköihin seuraavasti: Aluekehittämisen päävastuualue Kehittämisyksikkö Ohjelmayksikkö Alueiden käytön päävastuualue Yhdyskuntatekniikan yksikkö Maakuntakaavoituksen yksikkö Hallinnon ja talouden päävastuualue

7 3 Pohjois-Savon liiton suunnittelujärjestelmä 2.2 EDUNAJAMINEN Alueellistaminen Liitto on tehnyt esityksiä VM:n Alueellistamisen koordinaatioryhmälle valtion toimintojen sijoittamisesta Pohjois-Savoon ja edistänyt asiaa usein neuvotteluin. Liitto on toiminut aktiivisesti eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutusvirkojen perustamiseksi Kuopioon. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toiminta käynnistyi Kuopioon sijoittui siirtymäsuunnitelman mukaan vuoden 2010 lopussa n. 20 henkilöä. Fimean mukaan avoimiksi tulevien virkojen sijoituspaikka on Kuopio. Noin 200 henkilötyövuoden alueellistaminen tapahtuu kokonaisuudessaan vuoteen 2014 mennessä. Pohjois-Savon liitto, kuten koko Itä-Suomi esittää alueellistamistoiminnan jatkamista tulevassa hallitusohjelmassa. Pohjois-Savon liitto on ollut vahvasti ajamassa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintojen siirtymistä kokonaisuudessaan Kuopioon. Liitto järjesti Kuopiossa neuvottelun, jossa toimitti sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle kirjelmän koskien Fimean alueellistamista Kuopioon sekä THL:n ja STUK:n osatoimintojen alueellistamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö Liiton hallinnoimana alkoi joulukuussa Best Practices in the Baltic Sea area hanke, joka hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja verkottumiseen Itämeren alueella. Vaikuttaminen vuoden 2013 jälkeiseen EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan Pohjois-Savon liitolla oli vuonna 2010 itäsuomalainen vetovastuu EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttamisessa. Maakuntaliitto oli erityisen aktiivinen niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä. Pohjois-Savon liiton johdolla valmisteltiin Itä-Suomen ja joiltain osin myös Pohjois- Suomen kannanottoja, joilla vaikutettiin kansallisiin linjauksiin EU:n tulevasta alue- ja rakennepolitiikasta. Samoin edunajamista tehtiin komission suuntaan valmistelemalla kannanottoja ja lausuntoja mm. komission laatimaan EU:n tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevaan raporttiin. Kyseiset kannanotot on myös luovutettu ja esitelty komission edustajille, keskeisille suomen ministeriöille sekä toimitettu muille edunvalvonnan kannalta tärkeille tahoille, kuten MEPeille.

8 4 EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikutettaessa yksi tärkeimmistä yhteistyöfoorumeista on ollut EU:n pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkosto (NSPA), johon kuuluvat Itä- ja Pohjois- Suomen maakunnat, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan maakunnat. Pohjois-Savon liitto on ollut aktiivinen NSPA-ryhmittymässä, joka on laatinut omia kannanottojaan komissiolle tuoden esille pohjoisten harvaanasuttujen alueiden erityisolosuhteita. Maakuntien välinen ja maakunnan sisäinen yhteistyö Pohjois-Savon liitolla oli vetovastuu Itä-Suomen viiden maakunnan muodostaman neuvottelukunnan työstä. Kertomusvuoden aikana neuvottelukunta piti kolme kokousta. Toimintavuoden aikana muodostettiin aluekehityslakiin perustuva Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien muodostama yhteistoiminta-alue, minkä toimieliminä ovat työvaliokunta ja Itä-Suomen liikenneneuvosto. Yhteistoiminta-alueiden perustaminen edellytti perussopimuksen muuttamista. Pohjois-Savon liitolla oli vetovastuu yhteistoiminta-alueen toiminnasta kertomusvuoden aikana. Kolmen maakunnan edustajista koottu Liikuntaneuvosto perustettiin Pohjois-Savon ELY- keskuksen alaisuuteen. Kertomusvuonna maakuntien välistä yhteistyötä tehtiin laajemminkin edunvalvontaan liittyvissä asioissa, mm. tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan liittyen sekä TOTSU-yhteishankkeiden osalta. Itä-Suomen liitot (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala) ylläpitivät Itä-Suomen Brysselin toimistoa. Asioina käsiteltiin mm. toimiston taloutta, edunvalvonnan painotuksia sekä käytiin keskustelua Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen Brysselin toimistojen yhdistämisestä, mikä ei vielä toteutunut kertomusvuoden aikana. Maakuntaohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä alueen kuntien, seutujen, aluehallinnon sekä erityisesti elinkeinoelämän ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Liiton asumistyöryhmä verkotti maakunnan asuntoasioita hoitavia. Kertomusvuoden aikana oli kolme kokousta. Kuntajohtajakokousten määrää lisättiin 2-3 kertaan vuodessa. Maakuntajohtajien ja ELY-keskusten johtajien säännölliset yhteiskokouskäytännöt aloitettiin. Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman laadinta aloitettiin marraskuussa palkkaamalla tehtävään projektipäällikkö Pohjois-Savon valtuuskunta Pohjois-Savon valtuuskunnan jäsenet ovat lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla maassa ja maan rajojen ulkopuolella toimivia talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä Pohjois-Savoon. Valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edesauttaa Pohjois-Savon kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Pohjois-Savon valtuuskunta perustettiin v ja siihen kuului vuoden 2010 lopussa 119 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi asiamies Antti Mykkänen Kunnallisalan kehittämissäätiöstä. Valtuuskunta järjesti yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa kaksi seminaaria. Talviseminaari Helmiä Savosta järjestettiin helmikuussa Helsingissä. Seminaarissa esiteltiin pohjoissavolaista luovuutta elinkeinoelämän uudistajana. Kesäseminaarin Pohjois-Savo paalupaikka vai periferia teema liittyi maakunnan vetovoimaan. Seminaari järjestettiin Kuopiossa. Tietopalvelu Suunnittelu- ja kehittämistyössä tarvittavaa tilasto- ja tietoaineistoa päivitettiin Pohjois-Savon liiton Internet-sivuille sitä mukaa, kun tilastotietoihin saatiin päivityksiä. Internet-palvelun lisäksi vastattiin erilaisiin tietopyyntöihin. Tämän lisäksi Pohjois-Savon liiton omassa aluekehitys-, edunvalvonta- sekä kaavoitustyössä tarvittavia tausta-aineistoja koottiin tietopalvelun omana rutiinityönä. Säännöllistä aluekehityksen seurantaa varten julkaistiin aluetalouskatsaus keväällä ja syksyllä.

9 5 3 PÄÄVASTUUALUEIDEN TEHTÄVÄT 3.1 ALUEKEHITYSTEHTÄVÄT Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Henrik Rissanen Päävastuualueen yleinen tavoite: Pohjois-Savon liiton tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä, joka luo edellytyksiä maakunnan tasapainoiselle kehittymiselle ja kestävään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle. Päävastuualueen vuoden 2010 tavoitteet olivat aluekehityslain mukaisen aluekehitysvastuun toteuttaminen, maakuntaohjelman valmistelu ja sen hyväksyminen, koulutustarpeen ennakoinnin saattaminen pysyväksi toiminnaksi, rakennerahasto-ohjelmien toteutuksen koordinointi sekä rakennerahastokaudesta tiedottaminen, äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen sekä aluehallinnon uudistuksen huomioiminen ja strategiakumppanuus ELYkeskuksen kanssa. Erityisen merkittävä vuodelle 2010 ajoittunut tehtävä oli vaikuttaminen EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan sekä kansallisesti että etenkin EU:n komission suuntaan. KANSALLINEN ALUEKEHITYSTOIMINTA Strategia- ja ohjelmatyö Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostukseen luonnos pidettiin nähtävillä Ohjelmasta saatiin 51 lausuntoa ja jokaiselle lausujalle annettiin palautteet. Maakuntavaltuusto piti maakuntaohjelman valmisteluseminaarin , jossa linjattiin kehittämistoimenpiteiden ja aluerahoituksen tärkeimpiä strategisia kohteita. Pohjois-Savon maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa Maakuntaohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä kuntien, seutujen, aluehallinnon sekä erityisesti elinkeinoelämän ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Alueella toteutettavat osaamiskeskus-, koheesioja kilpailukyky- sekä rakennerahasto- ja maaseutuohjelmat kytkeytyvät ja limittyvät strategisesti maakuntaohjelman keskeisiin sisältöihin ja erityisesti sen toteuttamissuunnitelmaan. Aluekehityslain ja aluehallinnon uudistukseen liittyen aluekehityksen päävastuualueelle kehittämisyksikköön perustettiin aluekehityssuunnittelijan toimi, jonka keskeistä uutta tehtäväsisältöä ovat koulutustarpeen seuranta sekä pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeen ennakointi ja yhteensovittaminen. Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille (TOTSU ) laadittiin Pohjois-Savon uuden maakuntaohjelman pohjalta. TOTSU valmisteltiin laajassa yhteistyössä kuntakentän, oppilaitosten, ELY- keskuksen ja muiden maakunnan kehitykseen oleellisesti vaikuttavien tahojen kanssa. TOTSU: un kirjattiin maakunnan yhteishankkeet ja keskeiset edunvalvonta-asiat, ja näiltä osin TOTSU hyväksyttiin samansisältöisenä kaikissa Itä-Suomen maakunnissa, Kainuu mukaan lukien. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi TOTSU: n Kansallinen hankerahoitus ja erityisohjelmat Pohjois-Savon liitto myönsi maakuntaohjelman ja TOTSU:n painopisteiden mukaisiin hankkeisiin kansallista maakunnan kehittämisrahaa ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea (rahoitetut hankkeet on lueteltu liitteissä 13 ja 14).

10 6 Ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa liitto myönsi v kpl hankkeelle, joiden kustannusarvio oli ja myönnetty tuki Suurimmat tuensaajat olivat seudullisia koheesio- ja kilpailukykyohjelmia (KOKO) toteuttavat tahot. Pohjois-Savossa toteutettiin v seuraavia kansallisia erityisohjelmia: Kuopion seudun osaamiskeskusohjelma Varkauden energiateknologian klusteriohjelma Pharmaceutical Gateway China-Finland/Europe (osaamiskeskusohjelmahanke) Ylä-Savon, Kuopion sekä Varkauden- Pieksämäen seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmia Ylä-Savon, Kuopion ja Varkauden seudun aluekeskusohjelmat, joiden toteutus päättyi Sisä-Savon ja Koillis-Savon maaseutuohjelmat, joiden toteutus päättyi Pohjois-Savon liitto myönsi em. erityisohjelmien toteuttamiseen maakunnan kehittämisrahaa yhteensä , josta osaamiskeskusohjelmille ja KOKO-ohjelmille. Pohjois-Savon kehittämisrahastosta tehtiin viisi (5) myönteistä rahoituspäätöstä hankkeille, joiden avustus oli yhteensä ,81. Lisäksi rahastosta varattiin maakuntahallituksen päätöksellä EU:n erillisohjelmiin osallistumiseen. Aiemmin varatusta erillismäärärahasta myönnettiin tukea yhdeksälle (9) hankkeelle, joiden yhteenlaskettu avustus oli Kuntien maksuosuudet olivat Tukea myönnettiin maakunnan kannalta keskeisille ja vaikuttaville hankkeille. Äkillisen rakennemuutoksen alueita Pohjois-Savossa olivat vuonna 2010 Varkauden seutu ja Koillis- Savon seutu. Lähtökohta Varkauden seudun rakennemuutokseen oli Stora Enson supistukset ja Leppävirralla tapahtuneet yritysten lopetukset. Koillis-Savossa lähtökohtana toimi kartonkitehdas Stromsdalin konkurssi. Pohjois-Savon ELY-keskus ja liitto hakivat molemmille alueille jatkoaikaa vuodelle 2011, mutta ainoastaan Varkauden seutukunta sai jatkoajan. Koko rakennemuutoksen ajan Stromsdalille haettiin jatkajaa, mutta jatkaja löytyi vasta vuoden 2011 alussa, kun rakennemuutosasema oli jo päättynyt. Rakennemuutosasemasta olisi ollut hyötyä alkavaan yritystoimintaan liittyneissä investoinneissa. Varkauden seudulla on keskitytty energiateknologian kehittämispuitteiden vahvistamiseen. Vuosien välisenä aikana rakennemuutosrahoitusta alueille on saatu yhteensä noin 20,4 M, joka koostuu EU-rakennerahastoista, kansallisesta yritysten kehittämistuesta ja kansallisesta työllisyysperusteisesta investointituesta. Tähän saakka käytetyn rahoituksen ja yrityshankkeiden tuloksena Varkauden alueelle on luotu uusia työpaikkoja noin 400 ja Koillis-Savoon hieman alle 100, mutta kaikki työpaikat eivät ole vielä realisoituneet, koska osa investoinneista on vielä kesken. RAKENNERAHASTOTOIMINTA EU:n tulevaan alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen Pohjois-Savo oli vuonna 2010 puheenjohtajamaakunta Itä-Suomen yhteisissä edunvalvonta-asioissa, mistä syystä Pohjois-Savon liitolla oli valmisteluvastuu Itä-Suomen ja osin myös Pohjois-Suomen yhteisistä kannanotoista ja esityksistä. Samoin Pohjois-Savo edusti muita maakuntia useissa eri ryhmissä ja ryhmittymissä. Edunvalvonta käsitti paitsi yhteisen maakuntarajat ylittävän näkemyksen neuvottelua ja asiakirjojen laatimista, myös suoraa kontaktointia ja asioiden esittelyä niin kansallisesti kuin EU:n komission suuntaan. Keskeisenä yhteistyöfoorumina toimi harvaan asuttujen alueiden allianssi (NSPA). Tarkemmin tulevaan rakennerahastokauteen liittyvät tehtävät on esitelty edunvalvonnan yhteydessä. EU:n kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen toteuttaminen Pohjois-Savon liitto jatkoi sille asetettua tehtävää rakennerahasto-ohjelmien koordinoijana maakunnassa. Liitto vastasi maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisesta ja neuvotteli muiden rahoittajaviranomaisten kanssa asiakirjan sisällöstä. Yhteistyöasiakirjassa esitetään seuraavaa varainhoitovuotta varten rahoituksen painopisteet sekä sovitaan rahoittavien viranomaisten kesken varojen jako hallinnonaloille ohjelmien eri toimintalinjoittain.

11 7 Pohjois-Savon liitto myös koordinoi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa sekä seurasi ja raportoi ohjelmien toteutumista alueellaan. Rahoitusta ohjattiin Maakunnan yhteistyöryhmän vuosiksi valittuun neljään kehittämisteemaan. Valitut teemat ovat olleet energia- ja ympäristöteknologia, teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät, mittaus- ja sensoritekniikka sekä hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on ollut, että valittujen teemojen mukaisiin hankkeisiin kohdennetaan vuosina vähintään 65 % toimintalinjan rahoituksesta. Myös EAKR-toimenpideohjelman muiden toimintalinjojen sekä ESR-toimenpideohjelman toimenpiteillä tuettiin soveltuvin osin valittuja teemoja. Pohjois-Savon liitto koordinoi teemojen toimintaa sekä seurasi ja raportoi teemojen toteutumista. Vuoden 2010 loppuun mennessä EAKR-ohjelman toimintalinjalle 2 hyväksyttyjen hankkeiden rahoituksesta 84 % oli teemojen mukaisia. Kaikista EAKR-ohjelman toimintalinjoille 1-3 rahoitettaviksi hyväksytyistä hankkeista, lukuun ottamatta Finnveran tukia, 59 prosenttia kuului teemoihin. ESR-ohjelmaan hyväksyttyjen hankkeiden rahoituksesta 20 prosenttia oli teemojen mukaisia. Maakunnan yhteistyöryhmän tuli tehdä vuoden loppuun mennessä päätös maakunnan kehittämisalojen teemaohjelmien jatkosta. Pohjois-Savon liitto teetti ulkopuolisen arvion teemojen toteutumisesta sekä pyysi teemojen ohjausryhmiä valmistelemaan raportit teemojen toiminnasta. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti vuoden 2010 lopussa jatkaa kaikkia teemaohjelmia ainakin vuoden 2013 loppuun. Teemaohjelmien eri painopisteet tullaan vuoden 2011 aikana tarkistamaan. Vuoden 2010 alussa voimaan astunut valtion aluehallinnon uudistus toi muutoksia myös Pohjois- Savon liiton rakennerahastotoimintaan. Entisen lääninhallituksen EAKR-varat ja 25 käynnissä olevaa hanketta siirtyivät muutoksen yhteydessä maakuntaliitolle. Aluehallintouudistuksen yhteydessä lakkautetusta lääninhallituksesta siirtyi yksi hankevalmistelija maakuntaliittoon. Siirtyneen hankevalmistelijan lisäksi siirtyneet resurssit mahdollistivat EU-hanketarkastajan rekrytoimisen liittoon vuoden 2010 alkupuoliskolla. Vuoden aikana hankkeiden hakuja järjestettiin viisi, joiden puitteissa käsittelyyn otettiin 25 EAKR hanketta ja yksi ESR-hanke. Hankkeista hyväksyttiin rahoitettaviksi 11 kpl, ja osa loppuvuodesta 2010 saapuneista hankkeista siirtyi valmisteltaviksi vuoden 2011 alkupuolella. Osa myönteisen päätöksen saaneista hankkeista oli kuntien perusrakenteen investointituki -hankkeita, joilla on vaikutettu merkittävällä tavalla kuntien elinkeinoelämän toimintaympäristöjen parantumiseen. Hanketoiminnassa Pohjois-Savon liitto järjesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa EU-hankekoulutusta ja neuvontaa hakijoille. Liitto ja ELY-keskus tekivät vuoden alkupuoliskolla EU-ohjelmarahoituslehden, jonka jakelu oli yli kappaletta. Kesäkuussa julkaistiin Pohjois-Savon rahoitustiedote, jossa kerrottiin liiton myöntämien EU rakennerahasto sekä kansallisista rahoituspäätöksistä. Lisäksi liitto oli järjestämässä Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskua yhdessä TEM:n ja ELY-keskuksen kanssa sekä osallistui Kajaanissa järjestettyjen Itä-Suomen rakennerahastopäivien järjestelyihin. EU:n alueelliset yhteistyöohjelmat Pohjois-Savon liitto tiedotti EU:n erillisohjelmista (KareliaENPI, Kaakkois-Suomen ENPI, Pohjoisen Periferian ohjelma, Itämeri-ohjelma, Interreg IVC -ohjelma) laaja-alaisesti kesäkuussa ja joulukuussa. Tiedotteissa selvitettiin ohjelmien hakumenettelyä sekä pyrittiin aktivoimaan Pohjois-Savon eri tahoja hakemaan tukea myös alueiden välisiin ja rajat ylittäviin projekteihin. Lisäksi Pohjois-Savon liitto järjesti kansainvälisistä asioista tiedotustilaisuuden alueen toimijoille. Se sisälsi informaation alueiden välisistä yhteistyöohjelmista (interreg) sekä informaation edunvalvonnasta (EU ja koheesio). Muuta tiedotusta koskien interreg- ohjelmia oli n. 20 kertaa sisältäen interreg- postituslistalla oleville suunnattuja viestejä, Pohjois-Savon sisäistä viestintää sekä yksittäisten henkilöiden ja toimijoiden yhteydenottoja ja neuvontaa. Pohjois-Savon liitto oli tukipartnerina Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun Interreg IVC -ohjelmaan jättämässä hakemuksessa (WaterWizard), joka ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi EU-rahoitukseen. Pohjois-Savon liitto oli tukipartnerina myös Itämeri-ohjelmasta rahoitetussa REMOWE -hankkeessa, jossa varsinaisena partnerina oli mm. Savonia-ammattikorkeakoulu.

12 8 3.2 ALUEIDENKÄYTTÖ Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick Päävastuualueen vuoden 2010 tavoitteena oli Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 ehdotuksen nähtäville pano, palautteen käsittely ja kaavan vieminen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoite toteutui ja maakuntakaava jätettiin ympäristöministeriön vahvistettavaksi joulukuussa. Tuulivoimamaakuntakaavan valmistelu aloitettiin yhteisellä selvitystyöllä kuuden muun maakunnan liiton kanssa. Yleispiirteisiksi vastuualueen tavoitteiksi asetettiin seuraavat: Pohjois-Savon alueidenkäyttöä ja rakentamista edistettiin Maakuntasuunnitelma 2030 tavoitteiden perusteella ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Lausunnoilla olleet kuntakaavat toteuttivat pääosin voimassa olevien maakuntakaavojen tavoitteita. MAAKUNTAKAAVOITUKSEN TOIMENPITEET Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä Määräaikaan mennessä kaavaehdotuksesta saatiin 56 lausuntoa ja 46 muistutusta. Palautetta ja vastineluonnoksia on käsitelty vaikutustenarviointi- ja kulttuuriympäristötyöryhmissä. Muiden työryhmien käsittely on hoidettu kommenttipyynnöin sähköpostitse. Työryhmien jäsenet eivät esittäneet muutoksia vastineisiin. Maakuntakaava-ehdotuksen palautetta ja muutosesityksiä käsiteltiin toisessa lakisääteisessä viranomaisneuvottelussa Erillisneuvottelut maakuntakaavan tarkistustarpeista käytiin elokuussa 2010 Nilsiän, Varkauden ja Kuopion kaupunkien ja ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueen kanssa. Maakuntakaavan johtoryhmä hyväksyi vastineet ja maakuntakaavan maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja esitetyt muutokset maakuntakaavaehdotukseen. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030, mukaan lukien muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan ja Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavaan ja kumoaa voimassa olevat seutukaavat ja Ylä-Savon seudun maakuntakaavan. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen esityksen Maakuntahallitus päätti maakuntavaltuuston päätöksen toimeenpanosta Joulukuussa maakuntakaava-asiakirjat lähetettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi ja jaettiin kuntiin ja naapurimaakunta liitoille.

13 Maakuntakaavoitukseen liittyvät muut viranomaistehtävät 9 Kaavoitusta ja muuta ympäristön suunnittelua koskevia lausuntoja annettiin 111 kpl ja lisäksi osallistuttiin keskeisten kaavojen ja muiden hankkeiden viranomaisneuvotteluihin ja työryhmiin. Kuntien kaavoitus on ollut pääasiassa voimassa olevien seutu- ja maakuntakaavojen mukaista ja edistänyt niiden toteuttamista. Lausunnoilla olleet taajama-alueiden asemakaavat olivat yleensä pienialaisia ja painottuvat rakenteen tiivistämiseen. Rantojen suunnittelu on koskenut yleensä yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen pieniä muutoksia. Muutamien kuntien laatimat kylien osayleiskaavat ovat herättäneet keskustelua maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnasta ja maakuntakaavan kylämerkintöjen osoittamisen perusteista ELY-keskuksen ja kuntien välillä. Maakunnanliitto antoi toukokuussa valmistelua ohjaavan lausuntonsa kaupan suunnittelua koskevasta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, joka on maakuntakaavoituksen kannalta merkittävä. Muun ympäristön suunnitteluun liittyvät lausunnot ovat koskeneet hankkeiden vaikutusten arviointia. Maankäytön ja ympäristön suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät Alueidenkäytöstä on oltu mukana YM: n ja LVM: n Maankäytön ja liikennejärjestelmän eli MAALI - yhteistyöfoorumin työssä. Maakuntakaavan toteutumisen seurantajärjestelmän suunnittelu aloitettiin. Seurannan avulla arvioidaan maakuntakaavan ajantasaisuutta ja laadinnan tarvetta, mitä maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Seurannan tuloksia esitetään vuosittain kaavoituskatsauksessa. MAALI1-foorumin jäseniä tutustumassa Kuopion liikennejärjestelmään ja asuntomessuihin elokuussa LIIKENTEEN JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMENPITEET Tuulivoima Tuulivoimamaakuntakaavan valmistelu käynnistettiin taustaselvitysten laadinnalla koko Itä- ja Keski- Suomen kattavana yhteistyönä. Sovitun työnjaon mukaisesti maakunnalliset liitot suorittivat Tuuliatlalakseen ja maastotietoihin perustuen jatkoselvityksen kohteeksi otettavien alueiden valinnan yhteneväisin kriteerein. Työ sisälsi karttatarkastelujen ohella myös kuntakohtaiset neuvottelut sekä maastokäynnit potentiaalisille tuulivoimapuiston alueille. Liittojen tekemä työvaihe saatiin päätökseen

14 10 joulukuussa Konsulttien toimesta tapahtuvaan jatkotarkasteluun kelpuutettiin kaikkiaan 28 potentiaalista tuulivoimapuistoaluetta. Konsultin työ valmistuu kesäkuussa Liiton toimintasuunnitelmassa maakuntakaavan laadinta on ajoitettu vuosille Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmätyö painottui vuonna 2010 Pohjois-Savon ELY- keskuksen yhteistoiminta-alueen maakuntien yhteisten liikenteellisten tavoitteiden ja liikennestrategian määrittelyyn. Työ jatkuu vuoden 2011 puolella. Lisäksi em. laajalla maakuntien yhteistyöllä otettiin kantaa Liikenneviraston PTStyön sisältöön. Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiseen ja siihen liittyvien liikennehankkeiden edistämiseen paneuduttiin Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksissa, joita pidettiin vuoden 2010 aikana 4 kpl. Lisäksi elokuussa järjestettiin perinteiseksi muodostunut liikenneseminaari. EU- rahoituksella toteutettava Savonradan nopeutushanke Suonenjoki- maakunnanraja- rataosuudella eteni tavoitteiden mukaisesti Pohjois-Savon liiton vetämän työryhmän ohjauksessa. Lisäksi liitto osallistui mm. seuraavien hankkeiden työryhmien työskentelyyn: - Itä-Suomen logistiikkakeskus (Matkus) - Henkilöraideliikenteen kilpailuttamistyöryhmä - Sisä-Suomen yöjunaliikennetyöryhmä - Seudulliset liikennejärjestelmä työryhmät ( Ylä-Savo, Kuopio, Varkauden Pieksämäen seutu) Päätettiin käynnistää Itä-Suomen kaukoliikenneselvityksen laadinta yhteistyössä Etelä-Savon ja Pohjois- Karjalan maakuntaliittojen sekä Pohjois-Savon ELY- keskuksen kanssa. Hankkeen vetäjänä toimii Pohjois-Savon liitto. Pohjois-Savon retkeilykartat Sovitun työnjaon mukaisesti Pohjois-Savon liitto vastaa maakunnan ulkoilureittejä esittelevien paperikarttojen laadinnasta ja nettisivustojen ylläpidosta. Syksyllä 2010 uusittiin Pohjois-Savon moottorikelkkareitit -paperikartta sekä lisättiin nettikarttasivustoille käyttäjälle ilmainen mobiilikarttaversio maakunnan ulkoilureiteistä. Tammikuussa 2010 järjestettiin kuntien yhdyshenkilöille suunnattu koulutuspäivä koskien nettikartan päivitystä.

15 HALLINTO JA TUKIPALVELUT, TALOUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Maakuntavaltuusto Pohjois-Savon liitossa ylintä päätösvaltaa käyttää 62-jäseninen maakuntavaltuusto, johon kuntien edustajainkokous valitsi kokouksessaan jäsenet jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kustakin jäsenkunnasta valitaan yksi jäsen 4000 asukasta kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta jäsenmäärästä. Rajoitus koskee käytännössä vain Kuopion kaupungin edustusta. Kuntalain muutoksen jälkeen maakuntavaltuuston kokoonpanossa on otettava huomioon, että maakuntavaltuustossa olevien ryhmien ääniosuudet vastaavat jäsenkuntien valtuustoryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnassa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, maakuntavaltuustojen jäsenet ovat kunnanvaltuutettuja ja maakuntavaltuuston kokoonpano täyttää tasa-arvolain vaatimukset. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Sari Raassina Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riitta Korpihalla Kuntien edustajainkokous valitsi uuden maakuntavaltuuston toimikaudeksi Maakuntavaltuusto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa; lisäksi pidettiin kolme maakuntavaltuuston työseminaaria. Kesäkuun kokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntaohjelman sekä Pohjois-Savon liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Marraskuun kokouksessa maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 sekä liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011.

16 12 Maakuntahallitus Pohjois-Savon liiton hallintoa hoitaa 11-jäseninen maakuntahallitus, johon maakuntavaltuusto vallitsee toimikaudekseen jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. Maakuntavaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi jäsentä varapuheenjohtajiksi. Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella. Lisäksi perussopimuksen mukaan maakuntahallituksen kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon alueellinen edustavuus. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Markku Rossi, 1. varapuheenjohtajana projektipäällikkö Pekka Leskinen ja 2. varapuheenjohtajana Kirsti Puurunen. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Rossi Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Leskinen Maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Kirsti Puurunen POHJOIS-SAVON LIITON POLIITTISET VOIMASUHTEET Puolue Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Ääniosuus Osuus ääni- Osuus ääni- kunnallis- Paikkoja määrästä % Paikkoja määrästä % vaaleissa liiton toimintaalueella % KESK SDP KOK VAS KD VIHR PS ,9 19,3 17,7 11,3 6,5 6,5 4, ,3 18,2 18,2 9,1 9,1 9,1 32,2 18,2 17,9 10,9 6,9 6,9 5,7 Yhteensä ,7 Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa. Maakuntahallituksen päätöksenteko on koskenut mm. edunajamista maakunnalle keskeisissä hankkeissa, kuten EU:n tulevaan rakennerahastokauteen vaikuttamista ja valtion alue- ja paikallistason palvelujen uudelleen järjestelyissä ja lainsäädäntöuudistuksessa. Maakuntakaavoitus, rakennerahastokauden toimeenpano sekä Itä-Suomen kolmen maakunnan yhteistyön järjestäminen (työvaliokunnan ja liikennejaoston perustaminen ja asioiden valmistelu olivat Pohjois-Savon liiton vastuulla kertomusvuonna) etenivät. Itä-Suomen maakuntien yhteiskokous pidettiin Kuopiossa teemalla Itä-Suomi uuden kasvun kynnyksellä.

17 13 Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntavaltuuston puheenjohtajisto : edessä vas. mkv:n 2. vpj. Riita Korpihalla, mkv:n 1. vpj. Sari Raassina, mkv:n pj. Kari Rajamäki, mkh:n pj. Markku Rossi, mkh:n 1. vpj. Pekka Leskinen ja maakuntajohtaja Jussi Huttunen, takana vas. mkh:n jäsenet Kari Kärkkäinen, Hannamari Heinonen, Minna Lilja, Elsi Katainen, Rauno Kettunen, Ari Paanala, varajäsen Raija Haukka, jäsenet Mia Hahtala ja Jouni Toppinen. Kuvasta puuttuu mkh:n 2. vpj. Kirsti Puurunen. Maakuntahallituksen työjaosto Kuntalain 17 :n mukaan maakuntahallituksessa voi olla jaostoja maakuntahallitukselle kuuluvien asioiden ja muiden tehtävien valmistelua varten. Maakuntahallituksen työjaosto, toimikausi : Varsinainen jäsen: Varajäsen: Markku Rossi, puheenjohtaja Rauno Kettunen Elsi Katainen Minna Lilja Jouni Toppinen Mia Hahtala Pekka Leskinen, varapuheenjohtaja Hannamari Heinonen Kirsti Puurunen Raija Haukka Maakuntahallituksen työjaosto kokoontui kaksi kertaa kertomusvuoden aikana. Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaan maakuntavaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava maakuntavaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

18 14 Tarkastuslautakunta, toimikausi : Varsinainen jäsen: Tiihonen Pekka, puheenjohtaja Hämäläinen Saara, varapuheenjohtaja Huuskonen Anja Puumalainen Raija Remes Pentti Varajäsen: Räsänen Maija Vatanen Ensio Juuti Satu Kärkkäinen Marja-Leena Remes Mikko Kuntalain 72 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tillintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä henkilö tai yhteisö. Pohjois-Savon liiton tilintarkastajana toimii toimikaudella JHTT- tilintarkastaja Esko Kekäläinen, Oy Audiator Ab. Tarkastuslautakunta kokoontui 5 kertaa. Tarkastuslautakunta on arvioinut maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, antanut arviointi- ja tilintarkastuskertomuksen ja tarkastanut valitsemansa hankkeet. Maakunnan yhteistyöryhmä Tehtävät: maakunnan yhteistyöryhmä laatii maakunnan yhteistyöasiakirjan suuntaa maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta varmistaa eri toimenpiteiden yhteensovituksen ja eri rahastojen osallistumisen laajojen kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen käsittelee aluekehityksen kannalta merkittäviä hankkeita ja antaa niistä lausunnon rahoituksen myöntävälle taholle. Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana 10 kertaa. Kokouksissaan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö puolsivat 15,2 milj. EU:n + valtion tukea 36 EAKR- toimenpideohjelmaan rahoitettavaksi esitetylle hankkeelle sekä 14,7 milj. EU:n + valtion tukea 40 ESR- toimenpideohjelmaan rahoitettavaksi esitetylle hankkeelle. Jäsenet: Pohjois-Savon liitto ja sen jäsenkunnat Rossi, Markku, puheenjohtaja Ruotsalainen Olavi, II varapuheenjohtaja Manner Riikka Rytkönen Pirjo Kauppinen Hannu Hentelä-Aho Pirjo Luoma Esko Liinamaa Jaana Semi Matti Valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot: Virranta Kari, I varapuheenjohtaja Keränen Petri Könönen Eeva asti Mutanen Jari alkaen Ollila Timo Pihlaja Eija Saarelainen Ritva asti Hilpinen Merja alkaen Eskelinen Tarja Uusitupa Matti asti Väänänen Kalervo alkaen

19 15 Työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Herranen Arto asti Pylvänen Timo alkaen Syrjänen Mirja Alho-Törrönen Sirpa, III varapuheenjohtaja Immonen Jarmo Miettinen Hannu Savolainen Juhani Tertsunen-Berg Tiina Tolppi Veli-Matti Huttunen Jussi, Pohjois-Savon liitto, esittelijä Härkönen Mikko, Pohjois-Savon liitto, sihteeri Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tehtävät: valmistelee maakunnan yhteistyöasiakirjan ja sen tarkistamisen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi käsittelee valmistelevasti ja alueellinen kilpailukyky- ja työllisyys ohjelmiin esitettävät hankkeet lukuun ottamatta lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä hankkeita arvioi hankkeiden soveltuvuuden rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymien valintakriteereiden perusteella sekä valmistelee esitykset maakunnan yhteistyöryhmässä käsiteltävistä hankkeista. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö kokoontui vuoden 2010 aikana 12 kertaa. Sihteeristö käsitteli kokouksissaan 41 EAKR- toimenpideohjelmaan esitettyä hanketta sekä 46 ESR- toimenpideohjelmaan esitettyä hanketta. Jäsenet: Huttunen Jussi, puheenjohtaja Rissanen Henrik, varapuheenjohtaja Hilpinen Merja Juppi Mirko Kärkkäinen Pekka Tuhkalainen Jaana Ollila Timo Pihlaja Eija Sonninen Ansa Eskelinen Tarja asti Vainikainen Toni alkaen Utrainen Mikko Härkönen Mikko, Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon maakuntakaavan johtoryhmä Tehtävät: Johtoryhmän tehtävänä on ohjata maakuntakaavan laatimista. Maakuntakaavatyöryhmissä on yhteensä 154 jäsentä. Varsinainen jäsen Maakuntahallituksen edustajat Minna Lilja Mia Hahtala Pekka Leskinen Aluehallinto Heli Ek Petri Keränen Heikki Oksman Olavi Rautiainen Varajäsen Rauno Kettunen Jouni Toppinen Hannamari Heinonen Leila Kantonen Airi Muhonen Kaisa Hakala Juha Hiltunen

20 16 Seppo Huttunen Jouko Aroalho Varkauden seutu Mika Hentunen Virve Wright Satu Reisko Ylä-Savo Tarja Pirkkalainen Juhani Räisänen Sisä-Savo Veijo Turkki Anneli Jalkanen Kuopion seutu Marja-Leena Puputti Juha Romppanen Koillis-Savo Matti Matikainen Sari Kekäläinen Eeva-Liisa Launonen Tapio Laaksonen Janne Kuronen Jouko Koponen Reijo Ahtonen Tapani Turunen Juha Soininen Matti Tarvainen Aila Nurmi Leo Kosonen Hannu Järveläinen Taisto Kröger Pohjois-Savon liiton toimisto Paula Qvick, esittelijä, suunnittelujohtaja Seppo Laitila, sihteeri, kaavoituspäällikkö Marja Turunen, maakuntasuunnittelija Irma Kajan, toimistosihteeri Jouko Kohvakka, maakuntainsinööri Marko Tanttu, maakuntasuunnittelija Mikko Rummukainen, suunnitteluavustaja Maakuntavaltuuston vaalilautakunta Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 24 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Varsinainen jäsen: Matti Ahonen, puheenjohtaja Eija Peltonen, varapuheenjohtaja Kalle Keinänen Tarja Pöyhönen Matti Solehmainen Varajäsen: Marko Makkonen Antti Haapakorva Pauli Berg Vilma Kröger Paula Toivainen Muut pysyvät työryhmät: Kuntataloustyöryhmä Olavi Ruotsalainen, puheenjohtaja IT yhteistyöryhmä Jukka Vornanen, puheenjohtaja Asumistyöryhmä Hannu Harjunheimo, puheenjohtaja Savonet-ryhmä Matti Lönnroos, puheenjohtaja Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunta Risto Lyytikäinen, puheenjohtaja Liikennejärjestelmätyöryhmä

21 HALLINNON JA TALOUDEN PÄÄVASTUUALUEEN TEHTÄVÄT 17 Henkilöstön toimenkuvia, tehtäväjakoja ja tehtäväprosesseja on uudistettu mm. vastaamaan HVJkuvausten edellyttämää tehtävien eriyttämistä. Hallinnon ja talouden päävastuualue on vastannut Laajakaistaa kaikille hankkeen toimeenpanosta Pohjois-Savossa. Maakuntaan perustettiin maakuntaliiton myötävaikutuksella kuntien omistama Pohjois-Savon Kuituverkko Oy. Rautavaaran kunta perusti oman verkko-osuuskunnan valokuituverkkoa rakentamaan. Kun Kaisanet oli aktiivinen Ylä-Savon alueella, eteni laajakaistahanke Pohjois-Savossa muuta maata paremmin. Hankkeen toimeenpanossa tehtiin yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa. EU-hankkeiden ja kansallisten hankkeiden maksatukset ja tarkastukset ovat sujuneet nopeasti ja virheettömästi. Yhteispalvelujen edistämiseksi liiton edustaja neuvotteli valtion eri viranomaisten kanssa. Maakunnan liitto osaltaan myötävaikutti Rautalammin yhteispalvelupisteen perustamiseen. Kuntataloustyöryhmä on arvioinut kuntien toimintaympäristön muutosta ja sen vaikutuksia kuntatalouteen. Maakuntaliitto on tuottanut ajantasaista ja ennakoivaa kuntataloustietoa kunnille päätöksenteon tueksi. Hallitusohjelmaan linjattiin tavoitteita yhdessä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien kanssa. Kertomusvuonna järjestettiin kaksi kuntatalouspäivää. Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti Opintietä ammattiin valmistui ja julkistettiin. Tiedotuspalveluja on ostettu varsinaiseen toimintaan ja rakennerahastotiedottamiseen Itäfax Oy:ltä (toimittaja Ilpo Lommi). Tiedottaminen on palvellut sekä liiton sidosryhmiä että tiedotusvälineitä. Tiedottamiseen on käytetty liiton sähköisiä järjestelmiä ja rakennerahastotiedottamisessa myös lehtikuulutuksia. Maakuntaliiton verkkosivuille on päivitetty jatkuvasti uutta tietoa jota eri toimijat myös aktiivisesti hyödyntävät. Verkkosivujen graafinen asu on uudistettu. Liiton tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiään jatkuvasti ja sähköistää mahdollisimman monia työprosesseja. Kertomusvuoden aikana jatkettiin viiden muun maakuntaliiton kanssa hankitun Dynasty asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Myös sähköpostijärjestelmän muutos valmisteltiin, koska käytössä olleen Teamware -järjestelmän sopimus umpeutui vuoden 2010 lopussa. IT-yhteistyöryhmä käynnisti kertomusvuonna IT-strategian uudistamisen. IT-yhteistoiminnassa keskityttiin kuntien tulojärjestelmien yhtenäistämiseen ja yhteishankintoihin.

22 18 Pohjois-Savon liiton toimisto Pinta-ala: 1380 m 2 Toimisto avoinna: Puhelin: (017) Faksit: (017) Katuosoite: Sepänkatu 1 Postiosoite: PL 247, Kuopio Toimisto pidettiin suljettuna: POHJOIS-SAVON LIITON TALOUS Päävastuualueen painopisteet/tavoitteet: 1) Tuottaa taloudelliset ja tehokkaat tukipalvelut (hallinto, henkilöstö, talous, atk, maksatus, toimisto) päävastuualueille. 2) Liiton tulorahoituksen ja toimintamenojen tasapaino sekä maksuvalmiuden ylläpito. 3) Tuottaa kuntien yhteistyöhön, kuntatalouteen ja kuntien edunajamiseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. 4) Vastata osaltaan aktiivisesta ja objektiivisesta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tavoitteiden toteutuminen: 1) Päävastuualueen tukipalvelujen toimintaa on uudistettu/tehostettu mm. Dynasty -asianhallintajärjestelmän käyttöönotolla ja sähköisten prosessien kehittämisellä. Sähköpostiohjelmisto on kilpailutettu sekä valmisteltu videoneuvottelujärjestelmän hankintaa. Lisäksi menojen kohdentamiseen oikeille tulosyksiköille (ml. projektit, tekninen tuki) on kiinnitetty entistä tarkempaa huomiota. 2) Varsinaisen toiminnan (luottamushenkilöhallinto ja toimisto) tulot toteutuivat lähes ennakoitua suurempana, jolla pystyttiin kattamaan määrärahojen ylitykset (n ). Alijäämäinen talousarvio toteutui hieman ylijäämäisenä tilinpäätöksenä mm. ennakoitua suurempien tulojen takia. Maksuvalmius pysyi lähes koko vuoden hyvänä.

23 19 3) Kuntatalouden ja kuntayhteistyön asiantuntijapalveluita toteutetaan liiton kuntataloustyöryhmän ohjaamana. Kertomusvuonna valmistuivat mm. opetustoimen arviointiryhmän raportti Opintietä ammattiin sekä Kuntien toimintaympäristön muutos ja vaikutus kuntatalouteen raportti. 4) Liiton tiedotus on ollut aktiivista ja nopeaa. Kertomusvuonna on myös uudistettu julkaisujen ja lomakkeiden graafinen ilme. Kuntayhtymän talouden kehitys Talousarviossa tilivuoden alijäämäksi arvioitiin , mutta tilinpäätös muodostui 8.502,41 ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kertyi ,07 ja toimintakuluja ,47. Näin ollen toimintakatteeksi muodostui ,40. Kun tähän lisätään rahoituserät (12.075,51 ), niin vuosikatteeksi muodostui ,89. Kun tähän kirjataan vuokrantasausrahaston ja kehittämisrahaston pääomien muutokset ( ,30 ) tilikauden ylijäämäksi muodostui 8.502,41. Toimintatuotot ja kulut sisältävät luottamushenkilöhallinnon, liiton toimiston, teknisen tuen, projektit ja rahastot. Maakuntaliiton tulos muodostuu yksinomaan varsinaisen toiminnan (luottamushenkilöhallinto ja toimisto) tulojen ja menojen erotuksena. Teknisen tuen, projektien ja rahastojen nettovaikutus tulokseen on 0, sillä teknisessä tuessa ja projekteissa tulot ovat yhtä suuret kuin menot. Myös rahastojen vaikutus tilikauden tulokseen on 0, sillä rahaston muutos kirjautuu ennen tilikauden yli/alijäämää. Suurimmat eroavuudet tulosyksiköittäin talousarvion ja tilinpäätöksen välillä ovat seuraavat: - Varsinaisen toiminnan (luottamushenkilöhallinto ja toimisto) menot ylittyivät n Toimiston tulot ylittyivät lähes Tuloihin kirjautui valtion maksama :n korvaus aluehallinnon uudistamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä arvioitua suurempi määrä projekteista kirjautuvia arvonlisäveroja. - Pohjois-Savon kehittämisrahastosta kirjattiin ennakoitua enemmän myönnettyjä (sidottuja) avustuksia, mutta se ei vaikuta liiton tilikauden tulokseen, sillä ero kirjataan vastaavasti rahaston muutoksena. Ennakoitua suuremman avustusmäärän myöntämisen mahdollisti aiemmin myönnetyistä avustuksista takaisin palautunut määrä. Kokonaistoimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 12,2 % ja kulut 11,8 %. Huomattavan suuret prosenttiluvut aiheutuvat sekä projektien että teknisen tuen menojen ja tulojen lisäyksestä. Liiton maksuvalmius säilyi lähes koko toimintavuoden hyvänä. Taseessa on ylijäämää edellisiltä vuosilta ,39. Kuntien maksuosuuksia varsinaiseen toimintaan laskutettiin ja kehittämisrahastoon Vastaavat edellisvuoden maksuosuudet olivat ja Kirjanpito ja palkanlaskenta siirrettiin Pretax Kunta Oy:lle alkaen. Pretax Kunta Oy:ltä tehtävät siirtyivät Pretaxin Kuopion yksikölle. Kuntayhtymän hankinnat on tehty Kuopion seudun Halo -hankintarenkaalta sopimuksen mukaan alkaen. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2011 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilikauden tulos muodostui talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Tämä luo odotuksen talouden tasapainottumiseen vuoden 2009 alijäämän jälkeen. Vuoden 2011 talousarvio on alijäämäinen. Vuoden 2012 talousarvio tullaan laatimaan mahdollisimman tasapainoon menojen ja tulojen suhteen. Liitolla on vuokrantasausrahasto, jota käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti kattamaan liiton toimitalon vuokrakustannuksia Senaattikiinteistöt Oy:lle. Rahastoa ei kuitenkaan käytetty toimintavuonna. Vuokrantasausrahaston pääoma oli tilikauden päättyessä ,39.

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:78 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 50 kpl Kuopio 2011

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 47 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 47 ISSN 0788-6551 ISBN 978-951-590-276-4

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan liiton. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Etelä-Karjalan liiton Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Maakuntajohtajan katsaus... 1 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 3 1.2.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen) ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 (sisältää toimintakertomuksen) Uudenmaan liitto 2011 Sisällysluettelo ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 0. Maakuntajohtajan katsaus 2 1. ALUEKEHITYS 4 2. ALUEIDENKÄYTTÖ

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällys 1. Kunnat keskiöön...2 2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen...3 2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät...3

Lisätiedot

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 BTV-indikaattori komponenteittain 2000..2004 BTV-indikaattorin poikkeama koko maan kehityksestä keskimäärin %-yksikköä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 ETELÄ-POHJANMAAN LIITON tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty maakuntahallituksessa 31.3.2014 Hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2014 Julkaisu C:73 ISBN 978-951-766-214-7 (nide) ISBN 978-951-766-215-4

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 28.10.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 178 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 179 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200. Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200. Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2010 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet henkilökuntaan: Internet: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot