Julkisten palvelujen tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisten palvelujen tulevaisuus"

Transkriptio

1 Julkisten palvelujen tulevaisuus Puheenvuoro Kalevi Sorsa säätiön seminaarissa , Helsinki VTT, dosentti Petri Virtanen

2 Puheenvuoron sisältö Kokonaisvaltainen organisaatioymmärrys Julkishallinnon kehittämisparadigmat kaksi vaihtoehtoa. Työyhteisön houkuttelevuus Prosessikehittämisen lupaus.

3 Alkuun ripaus teoriaa: Julkisen hallinnon ja palvelujen järjestelmämalliajattelu MUUNTOMEKANISMI PANOKSET Julkinen politiikka Yhteiskuntapoliittiset ohjelmat Hankkeet Hallinnolliset organisaatiot TUOTOKSET I Arvioinnin kohdistaminen: Muuntomekanismin toimintaedellytykset I.1 Tarvelähtöisyys I.2 Tarkoituksenmukaisuus I.3 Koherenssi II Arvioinnin kohdistaminen: Muuntomekanismin implementaatioprosessit II.1 Strategialähtöisyys II.2 Henkiset voimavarat II.3 Kumppanuudet II.4 Toimintaprosessit Miten palveluja tuotetaan III Arvioinnin kohdistaminen: Muuntomekanismin implementaation vaikutukset III.1 Aiotut vs. Ei-aiotut III.2 Välittömät vs. Välilliset III.3 Positiiviset vs. negatiiviset Julkisten palvelujen lisäarvo kansalaisille

4 Kokonaisvaltainen organisaatioymmärrys

5 Liikkeellelähtöargumentit 1. Keskustelu palvelujen tuottamistavoista on triviaalia jos emme tarkastele samalla julkisten palvelujen muodostamaa kokonaisuutta ja yksittäisten organisaatioiden toimintaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. 2. Julkisia palveluja koskeva tulevaisuusajattelu on painottunut aivan liikaa ulkoisiin muutostekijöihin (mm. väestön ikääntyminen) Organisaatioiden rakenteet? Kehittämisparadigmat? Työyhteisöjen houkuttelevuus?

6 CASE 1.

7 JOHTAMINEN JA SUUNNITTELU MARKKINAEDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN TO IMENPIDEPYYNTÖ JEN KÄSITTELY LUPAPROSESSI VALVO NTA TIEDON TUOTTAMINEN JA VAIKUTTAMINEN INFO RMAATIO N HANKINTA JA ANALYSO INTI TO IMENPITEIDEN VALINTA JA TO TEUTUS TIETOPALVELUT TALOUSPALVELUT HENKILÖSTÖ- PALVELUT

8 Välijohtopäätös 1: Mikä tällaisen ajattelutavan taustalla on? Moderni oppimisteoreettinen näkökulma: Yksityiskohtiin takertuminen vs. kokonaisvaltaiseen lintuperspektiiviin tähtääminen Muutosjohtajuustaidot

9 Julkisten palvelujen kehittämisen paradigmat

10 Julkishallinnon tulevaisuuden kehittämisparadigmat kaksi kehityspolkua? Yhteiskuntakäsitys Tuotantofilosofia Kehittämisfilosofia Tuotantotaloudelliset elementit Palvelun käyttäjän rooli Keskeinen keino Muutosidea Tulos Tuottavuuslähtöinen ajattelutapa McDonaldisoituva yhteiskunta (Ritzer 1996 ym.) Tayloristinen tuotantotalous Tehokkuus, määrällisyys, ennakoitavuus, kontrolli Kontrolloitu itsepalvelun hyödyntäjä Universaalisuus: mekaanisesti replikoitavat geneeriset kehittämismallit Henkilöstöresurssien käytön tehostaminen, Get The People Out Lyhyen aikavälin kustannussäästöt Kenties optimaalisempi panos-tuotos suhde, mutta työmotivaation ja vaikuttavuuden kustannuksella Vaikuttavuuslähtöinen ajattelutapa Kompleksinen verkostoyhteiskunta (McNeill & McNeill 2003; Ball 2004) Monikeskeinen, räätälöity arvoketju Vaikuttavuus, tilintekovastuu, luottamus, laatu Asiakastarpeet säätelevät organisaation muokkaamista Kontingenttisuus: tilannekohtaiset, sovelletut kehittämismallit Asiakaslähtöisesti määräytyvä prosessijohtaminen, Get The Best Out of People Strategisen näkökulman vahvistaminen Parempi vaikuttavuus ( asiakkaalta asiakkaalle ), työilo ja aikaa myöden kohentuva tehokkuus

11 Tulevaisuuden organisaation ominaispiirteet? CASE: Organisaatioiden tuottavuuden esteet Iso-Britanniassa (Richard 2003; Holbeche 2006)? Kompleksisuus ja joustavuus. Innovaatiolähtöisyys. Rajojen hämäryys. Luottamuksen rakentuminen. Innovaatioihin kohdistuvien investointien näivettyminen. Henkilöstön kehittämisessä ja uusintamisessa epäonnistuminen. Huono laadunhallinta. Heikko johtajuus. KRIITTINEN NÄKÖKULMA: Miten mainitut kaksi kehittämisparadigmaa suhtautuvat näihin kysymyksiin?

12 Välijohtopäätös 2 Valtionhallinnon tuottavuusajattelu on Kohdistettu väärin. Markkinoitu väärin. Sillä seurauksella, että Sillä toivottovasti ei tule olemaan pitkiä lamaannuttavia psykologisia vaikutuksia

13 Julkisten palvelujet houkuttelevia työyhteisöjä?

14 Tärkeimmät tekijät julkisten palvelujen kehittämistyössä (ei listattu tärkeysjärjestyksessä) Ihmiset Ihmiset Ihmiset Ihmiset Ihmiset

15 Työyhteisön houkuttelevuus ja oppiva organisaatio Houkuttelevuus syntyyn vaikuttavat tekijät: Sosiaalinen vastuullisuus Päämäärätietoisuus Miten houkuttelevuus ilmenee: Työntekijät Sidosryhmät Asiakkaat Virtanen, Petri. Houkutteleva työyhteisö. Edita. 2005

16 Hyvän työimu? (Csikszentmihalyi) Työ on tavoitteellista. Työtehtävien suorittamisesta saa välitöntä palautetta. Työssä saa soveltaa oman osaamisen huipputasoa. Työtehtävien suorittaminen edellyttää keskittymistä (työekstaasi) Käsitys ajasta häviää työhön keskittymisessä. Työn, työprosessien ja työn tulosten hallinta on kokonaisvaltaista. Työaika eroaa muusta ajasta. Negatiivinen itsekeskeisyys tuhoutuu.

17 Välijohtopäätös 3 Paljon on vielä tekemistä, että julkiset palvelut olisivat houkuttelevia työyhteisöjä.

18 Prosessikehittämisen lupaus?

19 Taustaa: Julkisten palvelujen kehittämistyön etenemisen yleinen viitekehys I. Strategian rakentaminen II. Strategian toteutus III. Oppiminen I.1 Toimintaympäristön muutostekijöiden analyysi II.1 Prosessikartta ja toimintotaulukot III.1 Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden mittaamisen toimintatavat I.2 Nykyinen toiminta-ajatus II.2 Organisaatiorakenne III.2 Itsearvioinnin (esim. EFQM, CAF) toteutustavat ja toteuttaminen I.3 Vision konstruointi II.3 Sisäisen ja ulkoisen työyhteisöviestinnän toimintatavat III.3 Hyvien käytäntöjen konseptointi ja levittäminen I.4 Toimintaa ohjaavat periaatteet II. 4 Strategisten päämäärien toiminnallistaminen aktiviteeteiksi, ml. budjetointi III.4 Muutosjohtajuuden tukeminen I.5 Toiminnanohjausjärjestelmä (esim. Balanced Scorecard) II.5 Kehityskeskustelut: toimintatapa III.5 Oppivan organisaation periaatteet

20 Vallankumous!?!? Funktionaalisesta organisaatiosta prosessiorganisaatioksi Funktionaalinen organisaatio F F F Funktionaalinen organisaatio, Prosessiorganisaatio, jossa on prosessimaista jossa osaamista kehitetään toimintaa funktionaalisen organisaation kautta Puhdas prosessiorganisaatio p p p

21 REALITY CHECK: Johdatus prosessipuuhasteluun (1/2) Prosessien kehitysprojektiin aloittaminen ilman valmiutta merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin. Prosessien kehittämisprojektista tehdään kehittämistoiminnasta innostuneiden sijaistoimintaa ja näennäispuuhastelua Projekti ajetaan alas, kun huomataan sen johtavan merkittäviin muutoksiin nykyisessä toiminnassa. Prosessien kehittämisprojektin muuttuminen prosessien kuvausprojektiksi Unohdetaan miksi kuvauksia tehdään Kuvataan nykyinen toimintatapa ja jatketaan toimintaa entiseen malliin Prosesseille ei nimetä omistajaa tai prosesseille nimetään omistaja ilman todellisia mahdollisuuksia johtaa prosessia Ei uskalleta muuttaa olemassa olevia valtarakenteita Prosessijohtamisesta tulee tyhjä slogan, keisari ilman vaatteita (Virtanen & Wennberg 2005; Wennberg 2005)

22 REALITY CHECK: Johdatus prosessipuuhasteluun (2/2) Keskitytään ydintoiminnan kannalta vähämerkityksisiin prosesseihin Ei valmiutta pohtia organisaation rakenteita uudelleen Kehittämistoiminta suunnataan kokonaisuudesta irrallisten tukiprosessien osaprosessien yksityiskohtien hiomiseen Prosessien kehittämistoiminnan typistäminen tietotekniikkaprojekteiksi Prosessien kehittäminen nähdään yksinomaan ohjelmistointegraationa tai palvelujen sähköistämisenä Vastuu kehitystoiminnasta siirretään tietohallinnolle

23 Välijohtopäätös 4: Millaisesta julkisten palvelujen tuottamisen mindsetistä on tulevaisuudessa hyötyä? Ennakkoluulottomuus. Kyky hahmottaa jotain sellaista mitä ei vielä ole olemassa. Entisten organisaatiorajojen unohtaminen. Asiakaslähtöinen ajattelu. Käsitteellinen ajattelukyky. Isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, koska ihminen oppii kokonaisuuksien kautta.

24 Lopputulema: Julkisten palvelujen kehittäminen tulevina vuosina Organisatorista muutosta toteutettaessa kannattaa kiinnittää huomiota muutosajatuksen kirkkaana pitämiseen.. Muutos on prosessi, joka koostuu eri vaiheista. Muutoksen toteuttaminen vaatii erityistä ajallista ymmärrystä ja sen tiedostamista, että muutokset näyttävät erilaisilta eri suunnista (esimerkiksi eri organisaatiotasoilta, ympäröivästä organisaatiotodellisuudesta, ja niin edelleen) katsottuna. Muutoksen toteuttajien tulee toimia refleksiivisesti. Muutoksen tekijät kohtaavat poikkeuksetta muutosvastarintaa. Muutosvastarinta on valtavan hieno asia. Muutoksen toteuttamista voidaan arvioida moraaliteoreettisesta näkökulmasta. Tämän vuoksi julkisten palvelujen kehittäminen on poliittinen kysymys, mitä suuremmassa määrin.

25 Kiitos huomaavaisuudesta!

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt!

Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt! Turun kaupunki, kulttuuritoimi Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt! Net Effect Oy 26.11.2008 VTT, FK Petri Virtanen KTM, Suvi Koskela Janne Marniemi 2 1. Net Effect Oy Net Effect Oy on

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Asiakaslähtöisempää ja tuloksellisempaa palvelua

Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Asiakaslähtöisempää ja tuloksellisempaa palvelua Työpolitiikan palvelurakennearviointi: Asiakaslähtöisempää ja tuloksellisempaa palvelua Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2015 JARKKO TONTTILA Työpolitiikan palvelurakennearviointi:

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Kirsi Koski KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Case Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 12/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla

Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla Antti-Pekka Röntynen Pro Gradu-tutkielma Kunta- ja

Lisätiedot

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Sari Gustafsson 14.1.2013 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 1. 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA

POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN TERVEY- DENHUOLLON ORGANISAATIOIDEN STRATEGISENA TAVOITTEENA Tarja Sievänen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

POTILAAN RUOKAHUOLTOPROSESSIN PARANTAMINEN TEHTÄVIÄ JA VASTUI- TA SELKEYTTÄEN

POTILAAN RUOKAHUOLTOPROSESSIN PARANTAMINEN TEHTÄVIÄ JA VASTUI- TA SELKEYTTÄEN POTILAAN RUOKAHUOLTOPROSESSIN PARANTAMINEN TEHTÄVIÄ JA VASTUI- TA SELKEYTTÄEN Case Päijät-Hämeen keskussairaala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA

SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA SYSTEEMIÄLYKKYYS KEHITTÄMISTOIMINNASSA Case Virvelinranta YKS Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma Visamäki, syksy 2014 Hanna

Lisätiedot

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta Eija Saari Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

ESIPUHE. Raportissa esitetään vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

ESIPUHE. Raportissa esitetään vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Sisällys ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 4 2. KLUSTEROITUMINEN JA VERKOSTOITUMINEN YRITYSSEKTORILLA... 6 2.1 Palveluiden eri tuottamistavat... 6 2.2 Klusterin tunnusmerkit... 7 2.3 Klusterin toiminnan johtaminen...

Lisätiedot