Esitutkinta, pakkokeinot ja poliisilaki: keskeiset muutokset. Matti Tolvanen, OTT, professori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitutkinta, pakkokeinot ja poliisilaki: keskeiset muutokset. Matti Tolvanen, OTT, professori"

Transkriptio

1 Esitutkinta, pakkokeinot ja poliisilaki: keskeiset muutokset Matti Tolvanen, OTT, professori

2 Esityksen tarkoitus Esitellä yleisesti lakihanketta Nostaa esille keskeisiä muutoksia Nyt on kysymys orientaatiosta uudistukseen Yksityiskohtaisempi kysymysten käsittely kurssikirjassa

3 Lähteet HE 222/2010 vp Esitutkintalaki (805/2011) ja pakkokeinolaki (806/2011) HE 224/2010 vp Poliisilaki (872/2011) Voimaantulo vuoden 2014 alussa Odottaa VITJA-järjestelmää

4 Uudistuksen syyt Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma Täsmälliset toimivaltuudet Oikeusturvakeinot Sääntelyn yhtenäistäminen Tutkinnan tehostaminen Uudet pakkokeinot

5 Esitutkinta Esitutkintaan osalliset Tutkijan määritelmä (2:3) Poliisirikosten tutkinta Pääsääntöisesti vain virkarikokset Myös osallisten rikokset Asianosaiset Selkeämmät säännökset Tutkinnanjohtaja ratkaisee, kuitenkin korostan yhteistyövelvoitetta syyttäjän suuntaan

6 Esitutkinta Yleiset säännökset Alle 15-vuotiaan rikos Selkeyttäviä normeja Ulkomailla tehty rikos Esitutkintaviranomainen päättää tutkinnasta Esitutkinnan lopettaminen ja toimittamatta jättäminen Asianomistajan vaatimus tarkoittaa myös rangaistusvaatimusta (HE) Esitutkinnan keskeyttäminen Tutkinnanjohtajan päätöksellä Ei epäiltyä eikä saatavissa asiaan vaikuttavaa selvitystä

7 Esitutkinta Esitutkintaperiaatteet Ei merkittäviä muutoksia Epäillyn oikeus olla myötävaikuttamatta kirjataan lakiin Edunvalvojan määrääminen lapselle Tutkinnanjohtajalle ja syyttäjälle velvollisuus esittää asianomistajalle avustajaa ja tukihenkilöä sekä epäillylle puolustajaa tietyissä tapauksissa

8 Esitutkinta Esitutkintayhteistyö Syyttäjälle ei tutkinnanjohtajuutta Yhteistyövelvoitetta korostetaan Ilmoittamisesta päättävät yhdessä VKSV ja poliisin ylijohto Syyttäjän toimivaltuuksiin ei muutoksia Tutkinnanjohtajan pitää informoida syyttäjää tutkinnan edistymisestä Syyttäjälle velvollisuus osallistua esitutkintaan

9 Esitutkinta Kuulustelut Ilmoitukset Pitää nimenomaisesti ilmoittaa, ettei epäillyn tarvitse myötävaikuttaa rikoksen selvittämiseen Kuulustelutodistaja Voidaan korvata ääni- tai kuvatallenteella, jos luotettavuus ei kärsi

10 Esitutkinta Kuulustelun tallentaminen Pääosin nykyinen oikeustila jatkuu Tiettyjä tapauksia varten velvollisuus tallentamiseen ääni- ja kuvatallenteeseen Edelleen jää sääntelemättä, kenen pitää olla läsnä, kun lasta kuullaan lastenpsykiatrisissa tutkimuksissa Oma tulkinta: tutkijan tai tutkinnanjohtajan pitää olla läsnä (miten voi muuten olla kuulustelijan valvonnassa?)

11 Esitutkinta Loppulausunnot Säännökset täsmentyvät Pyynnön yksilöiminen Virallista syyttäjää on tarvittaessa kuultava loppulausuntopyynnön tarpeellisuudesta ja sisällöstä

12 Kiinniottaminen, pidättäminen ja vangitseminen Aiempaa täsmällisempi säännös poliisimiehen kiinniotto-oikeudesta Yli 12 tuntia saa pitää kiinni vain, jos pidättämisen edellytykset täyttyvät Jokamiehen kiinniotto-oikeus muuttuu yleiseksi kiinniotto-oikeudeksi Tuomitunkin vangitseminen vain syyttäjän tai asianomistajan vaatimuksesta Kanteluoikeus myös pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle, jos hakemus hylätään tai vangittu vapautetaan Yhteydenpidon rajoittamisen lopettaminen Lopettamisoikeus myös pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle

13 Matkustuskielto Käyttöä pyritään lisäämään (HE) Myös hävittämis- ja sotkemisvaaran perusteella Arveluttava esitys Ei alle 15-vuotiaana tehdystä rikoksesta Selventävä säännös

14 Takavarikko ja asiakirjan jäljentäminen Asiakirjan jäljentämisestä säännös (PKL 7:2) Telekuunteluun, televalvontaan ja tukiasematietoihin liittyvät takavarikoimis- ja jäljentämiskiellot Takavarikon voimassaolo Edellytykset Jatkuu pääsääntöisesti neljä kuukautta kerrallaan Takavarikon määrääminen jopa vuodeksi tai toistaiseksi Jatkamishakemus viimeistään viikkoa ennen määräajan päättymistä tuomioistuimelle

15 Etsintä Yleinen kotietsintä RL 24:11 suojaama paikka Ei muutoin merkittäviä muutoksia Pidättämiseen oikeutettu virkamies päättää Jälkikontrolli käräjäoikeudessa Erityinen kotietsintä Todistamiskiellon suojaaman henkilön luona Tuomioistuimen päätös Etsintävaltuutettu Aineiston sinetöimismenettely Jos etsintävaltuutettu vastustaa takavarikkoa Paikanetsintä Muun muassa kulkuneuvo

16 Etsintä (jatkoa) Laite-etsintä Määritelmä (PKL 8:19) Edellytyksenä rangaistusmaksimi 6 kk tai yhteisösakko Pidättämiseen oikeutettu virkamies päättää, kiireellisissä tapauksissa poliisimies Myös laitteen palauttamiseksi oikealle omistajalle Jos ei voida toimittaa viivytyksettä, laite pitää takavarikoida Datan säilyttämismääräys tarvittaessa ennen laite-etsintää

17 Salaiset pakkokeinot Televalvonnan ja telekuuntelun edellytyksiin ei muutosta Tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta Tuomioistuimen päätöksellä Teleyrityksen tai yhteisötilaajan hallusta Myös puhelun välityksessä käytettävät henkilökohtaiset apulaitteet

18 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Televalvonta suostumuksella Osittain nykyisen lainsäädännön mukaista sääntelyä Televalvonta epäillyn ja tuomitun tavoittamiseksi Uusi säännös Vakava rikos ja syytä epäillä, että pakoilee Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu ja on syytä epäillä, että pakoilee ja televalvonnalla on erittäin tärkeä merkitys tärkeää pakoilevan tavoittamiseksi

19 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Suunnitelmallinen tarkkailu Muu kuin lyhytaikainen tarkkailu Maksimirangaistus vähintään kaksi vuotta tai epäilty rikos on varkaus tai kätkemisrikos Ei vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan Pidättämiseen oikeutetun virkemiehen päätöksellä Kerrallaan enintään 6 kk

20 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Peitelty tiedonhankinta Lyhytkestoinen vuorovaikutus Tehtävän salaamiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja Rikokset: maksimi vähintään neljä vuotta, seksikaupan kohteen hyväksikäyttö tai paritus, huumausainerikos, terrorismirikoksen valmistelu, törkeä tulliselvitysrikos, tietyt laissa määritellyt ehdot täyttävät varkaudet ja kätkemisrikokset (PKL 10:14)

21 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Tekninen kuuntelu ja asuntokuuntelu Asuntokuuntelussa vakituisen asumiseen käytettävä tila (nykyisessä laissa tarkoitettu tila ) Julkinen asiamies kuten nykyisessä laissa Päätösvalta entisellään (asuntokuuntelussa ja rikoksen johdosta vapautensa menettäneen tuomioistuimella) Tekninen katselu Täsmennyksiä edellytyksiin

22 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Tekninen seuranta Henkilön tekninen seuranta Tuomioistuin päättää Laite epäillyn vaatteisiin tai mukana oleviin esineisiin Epäily vakavasta rikoksesta (PKL 10:16.3) Tekninen laitetarkkailu Tietokoneen ja muun teknisen laitteen tai sen ohjelmiston muuta kuin aistinvaraista tarkkailua Laite, menetelmä tai ohjelmisto sijoitetaan tarkkailtavaan laitteeseen Tuomioistuimen päätöksellä Ei ulotu viestin sisältöön

23 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Valeosto Ei merkittäviä muutoksia Peitetoiminta Rikoksentekokielto lähtökohtana (PKL 10:28) Tietyin edellytyksin sallittu osallistua rikokseen Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan ja valvottuun läpilaskuun osallistuminen Tuomioistuimen ratkaisu peitetoiminnan edellytysten olemassaolosta Kotirauhan suojaa korostetaan

24 Peitetoiminta ja epäillyn oikeudet EIS Lüdi vs. Sveitsi EIS Teixeira de Castro vs. Portugali EIS Sequeira vs. Portugali EIS V vs. Suomi EIS Malinnas vs. Liettua

25 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Tietolähdetoiminta ja tietolähteen ohjattu käyttö Uusi sääntely pakkokeinolaissa PKL 10:39 Ei viranomaiselle kuuluvien toimivaltuuksien käyttöä Suostumus Ei saa vaarantaa henkeä tai terveyttä Informointivelvollisuus tietolähteelle oikeuksista ja velvollisuuksista Turvallisuudesta huolehtiminen tehtävän aikana ja sen jälkeen Valvottu läpilasku Ei merkittäviä muutoksia

26 Salaiset pakkokeinot (jatkuu) Salaisen pakkokeinon käytön suojaaminen Koskee puuttumista muuhun kuin pakkokeinon kohteena olevaan rikokseen Puuttumisen siirtäminen Väärät rekisterimerkinnät ja asiakirjat

27 Ylimääräisen tiedon käyttö Aiemmin KKO 2007:58 Saa käyttää, jos Rikoksen tutkinnassa olisi saanut käyttää samaa pakkokeinoa Tietyissä tapauksissa tuomioistuimen päätöksellä Aina rikoksen estämiseksi, poliisin toiminnan suuntaamiseksi ja syyttömyyttä tukevana selvityksenä Saa käyttää myös hengelle, terveydelle tai vapaudelle aiheutuvan merkittävän vaaran taikka huomattavan ympäristö- omaisuus- tai varallisuusvahingon estämiseksi EIS:n käytäntö ohjaa

28 Kiireellisessä tilanteessa saadun tiedon hävittäminen Väliaikainen toimenpide, mutta tuomioistuin ei anna lupaa Aineisto on pääsääntöisesti hävitettävä Saadaan kuitenkin hyödyntää samoilla edellytyksillä kuin ylimääräinen tieto

29 Salaisen pakkokeinon käytöstä ilmoittaminen PKL 10:60 Täsmentää nykyistä oikeustilaa Esitutkinnan päättyessä Viimeistään vuoden kuluttua käytön lopettamisesta Lykkääminen tuomioistuimen päätöksellä Ilmoituksen tekemättä jättäminen tuomioistuimen päätöksellä

30 KKO 2011:27 A:han oli murhaa koskevan esitutkinnan aikana kohdistettu peitetoimintaa tiedonhankintamenetelmänä. A oli käräjäoikeudessa vaatinut keskusrikospoliisia luovuttamaan peitetoiminnasta laadittuja asiakirjoja. Käräjäoikeus hylkäsi pyynnön. Hovioikeus pääasiaa koskeneen valmistelun yhteydessä antamallaan päätöksellä määräsi keskusrikospoliisin luovuttamaan peitetoimintamateriaalia. Hovioikeuden antaman valitusosoituksen mukaan päätökseen ei saanut erikseen hakea muutosta. Ratkaisustaan ilmenevin perustein korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden päätökseen sai hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valituslupaa pyytämällä. Arvioitaessa A:n oikeutta saada käyttöönsä tietoja peitetoiminnasta laadituista asiakirjoista oli lähtökohtana rikosasian vastaajan oikeus saada tieto esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jolla saattaa olla merkitystä hänen syyllisyytensä selvittämisessä. Syytetyn oikeutta tiedonsaantiin voi kuitenkin rajoittaa muun muassa tarve pitää salassa poliisin taktisia ja teknisiä menetelmätietoja. Keskusrikospoliisi velvoitettiin luovuttamaan A:n käyttöön sellaiset otteet peitetoiminnasta laadituista asiakirjoista, joista saatiin salata peitetoimintaan osallistuneiden poliisimiesten henkilöllisyys sekä korkeimman oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevillä täsmennyksillä tietoja poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä.

31 EIS:n ratkaisuja asianosaisen tiedonsaannista Janatuinen vs. Suomi Natunen vs. Suomi Welke & Bialek vs. Puola Schenk vs. Sveitsi Parris vs. Kypros Matheron vs. Ranska Edwards ja Lewis vs. Yhdistynyt Kuningaskunta

32 Poliisilaki Periaatteet Perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Suhteellisuus Vähimmän haitan periaate Tarkoitussidonnaisuuden periaate

33 Poliisilaki Periaatteisiin liittyviä ratkaisuja KHO 2011:754 KHO 2007:2824 EOA 2740/4/09 EOA 1979/4/09 KKO 2007:87

34 Poliisilaki Muutoksia yleisiin toimivaltuuksiin Henkilöllisyyden selvittäminen Turvallisuustarkastuksen toimittaminen Oka 2003 s. 85 ja 86 EOA 2888/4/06 Eläimen kiinniottaminen ja lopettaminen Voimakeinojen käyttö Väkijoukon hajottaminen EOA 2888/4/06

35 Poliisilaki Toimivaltuudet muutoin pääosin ennallaan Ampuma-aseen käyttö lakiin Heikkisen tapaus (EIS) Huohvanaisen tapaus (EIS) Myös poliisille oikeus hätävarjeluun Vahvistaa vallitsevan, oikeuskäytäntöön perustuvan oikeustilan (KKO 1993:50 ja KKO 2004:75) Poliisi toimii hätävarjelussa virkavastuulla

36 Poliisilaki Salaiset tiedonhankintakeinot rikosten estämiseen, edellytykset vastaavat PKL:n säännöksiä Rikoksen paljastaminen Salaiset pakkokeinot vain, jos kyseessä on maanpetos tai terrorismi Ilmoittaminen ja salassapito kuten pakkokeinolaissa

37 Poliisilaki Virka-apu (9 luku) Virka-apu esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa Koskee esimerkiksi lasten tutkintaa rikosasioissa Kuka johtaa tutkintaa Kuka tiedottaa Kuka päättää tietojen antamisesta asianosaisille

38 Poliisitutkinta Säännökset pääosin ennallaan Poliisitutkinnan on perustuttava lakiin Poliisitutkinnan ja esitutkinnan suhde Poliisitutkinta kadonneen löytämiseksi Poliisitutkinta palonsyyn selvittämiseksi Poliisitutkinnan suhde poliisin hallinnolliseen menettelyyn Myös Okalle oikeus pyytää poliisitutkintaa (OkaL 5 a ) EOA:lla tämä oikeus on jo ennestään Tarvittaessa tutkinnanjohtaja Asianosaisten roolin määrittely (PolL 6:2)

HE 224/2010 vp. Uusina periaatteina säädettäisiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta.

HE 224/2010 vp. Uusina periaatteina säädettäisiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen poliisilain korvaava poliisilaki. Lisäksi

Lisätiedot

Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa

Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Thor Kottelin, 181539 5.4.2013 Ohjaaja: Matti Tolvanen II TIIVISTELMÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Laura Ervo Raimo Lahti Jukka Siro Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perusja ihmisoikeuksien valossa - eräitä näkökohtia. Asianajaja, OTL Markku Fredman

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perusja ihmisoikeuksien valossa - eräitä näkökohtia. Asianajaja, OTL Markku Fredman Oikeudenmukainen oikeudenkäynti perusja ihmisoikeuksien valossa - eräitä näkökohtia Asianajaja, OTL Markku Fredman Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatupäivät 25.11.2011 Esityksen aiheet 1. Ihmis-

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240. VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240. VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240 Virve-Maria de Godzinsky & Johanna Niemi VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen ENGLISH SUMMARY: THE PRICE OF LIBERTY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus

ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 27/1999 vp Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. K 9/1999 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettely ns. huumepoliisiasiassa

Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettely ns. huumepoliisiasiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.06.2010 Dnro OKV/186/1/2008, dnro OKV/208/1/2008, dnro OKV/230/1/2008, dnro OKV/285/1/2008, dnro OKV/342/1/2008, dnro OKV/936/1/2008, dnro OKV/1095/1/2008, dnro OKV/1251/1/2008 ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) Suomeen 20.-30. huhtikuuta 2008 tekemästä käynnistä

Lisätiedot

Vuosi: 2009 Pro gradu - tutkielma: Lappeenrannan tekninen yliopisto, 107 sivua, 4 kuvaa ja yksi taulukko

Vuosi: 2009 Pro gradu - tutkielma: Lappeenrannan tekninen yliopisto, 107 sivua, 4 kuvaa ja yksi taulukko I TIIVISTELMÄ Tekijä: Kemppinen, Jarmo Tutkielman nimi: Rikostutkinta Kaakkois-Suomen rajavartiostossa ja siihen liittyvät erityispiirteet Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta Pääaine: Yritysjuridiikka

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 9.8.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA

RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA RIKOSTUTKINTA LAPSIIN KOHDISTUVISSA VÄKIVALTA- JA SEKSUAALIRIKOKSISSA Noora Ellonen (toim.) POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN OPPIKIRJAT 20 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere, 2013 Noora Ellonen (toim.): RIKOSTUTKINTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

65/2012. Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

65/2012. Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 65/2012 Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 65/2012 Vertailua eräistä todistusoikeudellisista kysymyksistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11)

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015 Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Anna-maija.sorjanen@ihmisoikeusliitto.fi Lausuntopyyntönne: 27.4.2015 SELVITYS EPÄILTYJEN/SYYTETTYJEN TIEDONSAANTIOIKEUDESTA SEKÄ

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot