AKAAN KAUPUNKIKONSERNIN PANKKIPALVELUT AJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAAN KAUPUNKIKONSERNIN PANKKIPALVELUT AJALLE 1.1.2016-31.12.2019"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ AKAAN KAUPUNKIKONSERNIN PANKKIPALVELUT AJALLE Taustatiedot organisaatioista 2. Hankinnan kohde Akaan kaupunki on yli asukkaan kaupunki Etelä-Pirkanmaalla Tampereen läheisyydessä. Akaan kaupunki toimii isäntäkuntana perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon, vammaishuollon (vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammahuollon avopalvelut), kasvatus- ja perheneuvonnan sekä erikoissairaanhoidon tilaamiseen liittyvissä lääketieteellisissä asiantuntijapalveluissa järjestäen em. palveluita myös Urjalan kunnalle. Akaan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Viialan Asuntotuotanto Oy (kaupungin omistusosuus 100 %), Toijalan Yritystila Oy (kaupungin omistusosuus 100 %, yhtiö on asetettu vapaaehtoiseen selvitystilaan ja asia on rekisteröity Kaupparekisteriin ), Kiinteistö Oy Kylmäkosken Aravaniitty (kaupungin omistusosuus 100 %), Kiinteistö Oy Kylmäkosken Säästötalo (kaupungin omistusosuus 82 %), Kiinteistö Oy Toijalan Virastokeskus (kaupungin omistusosuus 77,10 %) ja Kiinteistö Oy Toijalan Moottoritienliittymä (kaupungin omistusosuus 71,93 %). Kaikki tytäryhteisöt toimivat kiinteistötoimialalla. Akaan kaupunkikonserni avaa konsernitilin yhteen rahalaitokseen rahoituksen hallinnan ja maksuliikenteen tehokkuuden varmistamiseksi. Samalla tavoitellaan tileillä oleville varoille mahdollisimman hyvää tuottoa ja muille pankkipalveluille mahdollisimman edullisia hintoja. Konsernitilin emotilinä on kaupungin tili. Konsernitiliin tulee aluksi mukaan Viialan Asuntotuotanto Oy. Muut kaupungin tytäryhtiöt voivat myöhemmin omien hallintoelimiensä päätöksin ilmaista halunsa liittyä kaupungin konsernitiliin. Nykyisin Akaan kaupungin konsernitiliin kuuluu Viialan Asuntotuotanto Oy, Toijalan Yritystila Oy ja Kiinteistö Oy Toijalan Virastokeskus. Akaan kaupunkikonserni pyytää tarjoustanne kohdassa 4 kuvattavasta pankkipalvelukokonaisuudesta ajalle Tarjottavien palveluehtojen tulee koskea kaikkia konsernitilin käyttäjiä. 3. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankinta-asetusta (614/2007) sekä niihin tehtyjä muutoksia. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa ja kaupungin kotisivuilla

2 4. Pankkipalvelukokonaisuus Pankkipalvelukokonaisuus koostuu seuraavista osista: 1. Maksuliikennetilit 1.1. Tilin korkoehdot (sovellettava viitekorko, käytetty korkomarginaali, arvo- ja maksupäiväkäytäntö) korko on hyvitettävä tilille kuukausittain korkomarginaaliin ei vaikuta maksuliiketilin keskitalletus korko ei voi koskaan olla negatiivinen, vaan sen on oltava vähintään 0 % 1.2. Arvio tilin vuotuisesta korkotuotosta ilmoitetulla keskitalletuksella 1.3. Tiliin liitettävän luottolimiitin korkoehdot ja provisio luottolimiitin määrää sekä alalimiittejä tulee tarvittaessa voida muuttaa sopimuksen kestoaikana luottolimiitin osalta provisiota maksetaan vain käytetystä luoton määrästä 1.4 Arvio tilin vuotuisista korko- ja limiittiprovisiokustannuksista annetulla käyttöasteella 2. Konsernitilipalvelu 2.1. Perustamiskustannukset 2.2. Konsernitilin/alatilien kuukausittaiset ja vuosittaiset käyttömaksut 2.3. Selvitys konsernitilin käyttöönoton ja käytön edellyttämistä laite- ja järjestelmäkustannuksista sekä mahdollisista käyttömaksuista 2.4. Konsernitilipalvelun liittymän kuvaus ja raporttimallit konsernitiliraporttien monipuolisuus ja selkeys konsernitiliraportit oltava mahdollista saada sähköisessä muodossa konsernitilin hallinnointia varten web-pohjainen liittymä konsernin sisällä varojen siirrot reaaliajassa ja maksutta konsernitilin koronlaskennan ja korkojen maksatuksen tulee tapahtua automaattisesti 3. Konekielinen maksuliikenne 3.1. Selvitys palveluista ja hinnoista eriteltynä saapuvat ja lähtevät viitteelliset ja viitteettömät maksut (SEPAalue), saapuvat ja lähtevät ulkomaan maksut, pikasiirrot, tiliotteet sekä mahdolliset muut palvelumaksut 4. Rahahuoltopalvelu 4.1. Selvitys kassojen laskennasta, kassojen jättöpaikoista sekä vaihtorahapalvelusta ja niiden hinnoittelusta kassojen jättöpaikka sekä vaihtorahapalvelu sijaittava Akaan kaupungissa 5. Muut tiedot 5.1. Pankkipalveluiden henkilökohtaisen neuvonnan toteutus kaikki palvelut tarjottava suomen kielellä pankkipalveluiden henkilökohtaista neuvontaa varten oltava nimetty yhteyshenkilö ja hänelle varahenkilö, jotka ovat tavoitettavissa normaalin työajan puitteissa 5.2. Selvitys maksuliikenteen ja yhteistyön kehittämisestä käyttöönottoprojektin käynnistäminen yhdessä sovittuna ajankohtana, riittävien resurssien varaaminen projektia varten ja vastuuhenkilöiden nimeäminen tarjoajan sitoutuminen tarjouksen pyytäjän maksuliikenteen kehittämiseen säännölliset tapaamiset kuntakonsernin maksuliikenteen/rahoituksen avainhenkilöiden ja rahalaitoskumppanin edustajien kesken 2

3 konsernin lainasalkun maksuton analysointi vuosittain 5.3. Selvitys aineistojen lähetys- ja käsittelyajoista palkkojen välityksen ja katteen veloituksen aikataulu, palkkojen välitys toiseen pankkiryhmään palkanmaksupäivää edeltävänä pankkipäivänä kuvaus aineistojen lähetys- ja käsittelyajoista, mihin mennessä aineistot tulee lähettää, jotta ne tulevat käsitellyksi saman/seuraavan pankkipäivän aikana 5.4. Soveltuvat pankkiyhteysohjelmat Akaan kaupungin pankkiyhteysohjelmana Basware maksupäätetapahtumat yksittäisten maksupäätteiden kautta pankkiin 5.5. Turvajärjestelyt mahdollisten maksuliikenteen häiriötilanteiden varalle tarjoajan palvelujen korkea tekninen laatu (tietoturva jne.) ja soveltuvuus tarjouksen pyytäjän käyttöön mahdollisissa maksuliikenteen häiriötilanteissa edellytämme pankin korvausvelvollisuutta häiriötilanteiden varalle oleva päivystysnumero ja palvelun aukiolojat 5. Hinnat 6. Tarjoajan kelpoisuus 7. Tarjouksen sisältö Palveluiden hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina. Hintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskauden. Hinnan varaumia sekä laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoajalla tulee olla lupa toimia talletuspankkina Suomessa. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoukseen on liitettävä - tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset: o selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin o kaupparekisteriote o todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty o todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta o selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä esitetystä viimeisestä tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. 3

4 8. Tarjousten vertailu Tarjoukseen on liitettävä: - hinnoittelulomake täytettynä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä. Osatarjouksia ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjousten edullisuutta arvioidaan hinnoittelulomakkeen perusteella seuraavasti: palvelukokonaisuuden hinta koko hankinnan ajalta laskentakaava: (+kokonaisvuosikorkotuotto -kokonaisvuosikustannukset -vuosittaiset maksut -vuosittaiset muut palvelut -vuosittainen rahahuolto) * Tarjouksen voimassaolo ja jättäminen Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousajan päättymisestä. Ostaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Ostajalla on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa sekä kirjallisena että sähköisenä versiona viimeistään klo mennessä osoitteeseen: Akaan kaupunki Talousjohtaja PL Akaa Kuoreen on merkittävä tarjoajan nimi ja teksti: Pankkipalvelut. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 10. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus 11. Sopimus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liiketai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Hinnat eivät ole liikesalaisuuksia. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus tulee voimaan, kun päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. 4

5 12. Lisätiedot 13. Allekirjoitus Sopimusasiakirjat ja niiden sitovuusjärjestys ovat: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVE- LUT) 4. Tarjous. Lisätietoja hankinnasta ja hankintamenettelystä antaa talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh ja Akaan kaupunki Mari Puhka-Susi talousjohtaja Liite Hinnoittelulomake 5

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista OULAISTEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kirje 14.1.2013 JHTT - yhteisöt Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin

Tarjouspyyntö koskee valtuuston toimikautta 2013-2016 vastavana aikana Äänekosken kaupungin 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 2013-2016 Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin (Y-tunnus 2045520-5) tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot