Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 23.6.2015 klo 12-15."

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja Blom Jouko jäsen Saap. klo käs. aikana Huhtaniemi Arja jäsen Nieminen Kari jäsen Pasanen Pekka jäsen Peutere-Heikka Saara jäsen Virtanen Kristiina jäsen Muut läsnäolleet Sahala Eila kh:n edustaja Enqvist Timo johtava rakennustarkastaja Montonen Airi pöytäkirjanpitäjä Poissa Huujärvi Petra jäsen Ristimäki Henni Nuor Jämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Risto Perälä puheenjohtaja Airi Montonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Kristiina Virtanen Kari Nieminen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros klo pöytäkirjanpitäjä Airi Montonen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Käsitellyt asiat Sivu 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 40 Ympäristönsuojeluavustusten myöntäminen 2015 määrärahoista 41 Hakemus kiinteistön talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 42 Maa-ainelupa / Lindroosin Sora Oy / 432 (Toivila), Kelosora RN:o 8:36 / MA Maa-aineslupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy / 412 (Juokslahti), Toivola RN:o 9:49 / MA Maa-aineslupa / Ollin Sora Oy / 454 (Suinula), Ollinkangas RN:o 75:1 ja Rajala RN:o 75:4 / MA Ympäristölupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy Viranhaltijoiden päätökset Kirjelmät 16 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Ymla Päätös Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Ympäristönsuojeluavustusten myöntäminen 2015 määrärahoista 2138/ /2015 Ymla Valmistelija: johtava rakennustarkastaja, puh Jämsän kaupungin ympäristölautakunta julisti päivätyllä kuu lu tuk sel la haettavaksi harkinnanvaraiset ym pä ris tön suo je lu avustuk set vuoden 2015 määrärahoista. Hakuajan viimeinen päivä oli Avustuksiin on käytettävissä euron määräraha. Kuulutuksessa mainitaan, että avustusta voidaan myöntää yh tei söille tai yksityisille henkilöille omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön, jo ka tapahtuu Jämsän kaupungin alueella. Etusijalla ovat yleis hyödyl li set ja laajaa ihmisjoukkoa palvelevat hankkeet tai tapahtumat, jot ka edistävät: 1) ympäristönsuojelua tai ympäristönsuojelutyötä; 2) luonnonhoitoa; 3) luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä; 4) ympäristön viihtyisyyttä tai siisteyttä. Hakemuksen tulee sisältää kohteen tai toiminnan kuvaus, selvitys teh tä vis tä toimenpiteistä ja niiden ajankohdasta, arvio kus tan nuk sista ja tieto siitä, saadaanko toimintaan avustusta muulta rahoittajalta. Hakuaikana toimitettiin seuraavat hakemukset: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry hakee 1000 euron avus tus ta Kertejoen tai Pihlaisjoen-Suinujoen taimenen säh kö koeka las tus tut ki muk sen DNA-näytteiden analyysiin. Kertejoki on yksi har vois ta Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesistä, jossa tiedetään esiin ty vän luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Taimenkannan tilaa ei ole tutkittu, eikä ole tietoa siitä onko kanta alkuperäistä vai is tu tuksis ta peräisin. Pihlaisjoki-Suinujoki laskee Kuoreveden Suinuselkään ete läs tä ja joen tämän hetkisestä tilasta ja taimenen esiintymisestä ei ole tietoa. Riitta Kallio hakee 2000 euron avustusta Pärnäjärvi-projektin jat kami sel le. Pärnäjärvi on matala, runsaasti rehevöitynyt järvi, jossa veden vaihtuvuus on heikko. Tarkoituksena on jatkaa järven kun nostus ta niittämällä vesikasvillisuutta niittokoneella. Rannan asukkaat suo rit ta vat omatoimisesti omien venerantojensa niittämisen ja osallis tu vat talkoovoimin niittokoneen lisäksi rantojen niittämiseen. Riitta Kal lio on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuonna Kuoreveden-tuki ry hakee 600 euron avustusta matalan rantaveden poh jan puhdistamiseen vaarallisista aineista Hallin taajaman keskus tas sa. Toimenpiteellä mahdollistetaan rantavesialueella jär jes tet-

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta tä vä järvijalkapallon haasteturnaus sekä yleinen alueen turvallinen käyt tö. Karppijärvi ry hakee 650 euron avustusta Karppijärven kunnostus toi men pi tei siin. Avustussummalla on tarkoitus leikata uis tin vi ta kas villi suut ta. Voimakas vitakasvillisuus häiritsee järven virkistys- ja hyö tykäyt töä ja kasvusto vaatii säännöllistä leikkausta. Lisäksi yhdistys ottaa vuosittain vesinäytteen järven tilan seuraamiseksi. Yhdistys on saa nut ympäristönsuojeluavustusta vuosina 2011,2012 ja Partalankosken Kyläyhdistys ry hakee 2550 euron avustusta Par talan koulun piha-alueen ja Nytkymenjoen Juveninkosken ympäristön kun nos tuk seen. Kyläyhdistys on sitoutunut kiinteistön ja sen ym päris tön ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen. Alkukesästä on tarkoitus en nal lis taa puulajipuistoa sekä kunnostaa ja hoitaa Juveninkosken (luon to näh tä vyys) ympäristöä. Kyläyhdistys on saanut ym pä ris tönsuo je lu avustusta vuosina 2011, 2012 ja Helena Mieskolainen hakee 3000 euron avusta Kalliokosken kult tuuri his to rial li ses ti arvokkaan jokimiljöön sekä virkistyskalastuskohteen siis ti mi seen. Avustuksella on tarkoitus traktori- ja talkoovoimin kor jata risut ja ennallistaa maisemaa. Partalan Pienviljelijäyhdistys ry hakee 475 euron avustusta Jo kioisten entisen kansankoulun pihaympäristön siistimiseen ja kun nos tukseen. Yhdistys aikoo viimeistellä koulurakennuksen pihapiirin, saattaa loppuun koululle johtavan tien kunnostuksen sekä siistiä pi ha piirin puuston. Yhdistys on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuonna Jämsänseudun Luonnonystävät ry hakee 850 euron avustusta kasvi luon toon, geologiaan ja kulttuuriympäristöön tutustuttamiseen, kan sain vä li seen ympäristönsuojelun yhteistyöhön ja tiedon ja ka miseen. Avustus on tarkoitus käyttää Linnasenvuoren ja Ra su an niemen yleisopastekyltteihin sekä Jämsän luontokohteiden pienen esitteen painatukseen. Yhdistys on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuo si na 2012 ja Jokilaakson urheilusukeltajat ry hakee 800 euron avustusta par tiolais ten leirialueen rannan uimapaikan kunnostamiseen. Avustus käytet täi siin uimapaikan sorastamiseen, jolla parannetaan rannan turval li suut ta ja käyttöä. Yhdistys on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuosina 2011,2012 ja Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää seuraavat ym päristönsuojeluavustukset vuoden 2015 määrärahasta: Avustuksen myöntämisen perusteena on, että hakemuksessa esi tet-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta ty toiminta täyttää asiaa koskevassa kuulutuksessa mai ni tut vaa timuk set ja on myös avustusten jakamisen periaatteista tehdyn päätöksen mukainen. Lautakunta toivoo, että avus tuk sen myön tä mi nen kannustaa avutuksen saajaa jatkamaan oma-aloit teista työtä ympäristön hyväksi. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: 400 euroa Riitta Kallio / Pärnäjärvi-projekti: 350 euroa Kuoreveden-tuki ry: 250 euroa Karppijärvi ry: 350 euroa Partalankosken Kyläyhdistys ry: 350 euroa Helena Mieskolainen / Kalliokosken jokimiljöö: 250 euroa Partalan Pienviljelijäyhdistys ry: 300 euroa Jämsänseudun Luonnonystävät ry: 500 euroa Jokilaakson urheilusukeltajat ry: 250 euroa Avustuksen saajan tulee toimittaa ympäristölautakunnalle kirjallinen sel vi tys tällä päätöksellä myönnetyn avustuksen käytöstä men nes sä, jonka jälkeen ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdol li suus käydä paikan päällä toteamassa tehdyt toimenpiteet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että jäsenet Saara Peutere-Heikka ja Arja Huhtaniemi eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Hakemus kiinteistön talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 2318/ /2015 Ymla Valmistelija: johtava rakennustarkastaja, puh Arja-Liisa Kopola on toimittanut ympäristölautakunnalle ym pä ristön-suo je lu lain 157 :n mukaisen hakemuksen, jolla hän hakee vapautus ta jätevesijärjestelmän uusimisesta ja kiinteistön ta lous jä te vesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi kiinteistöllä , osoitteessa Pienamintie 164, Jämsä. Hakemus Kiinteistöllä on vakituinen asunto ja varasto. Kiinteistöllä asuu vakituisesti 1 asukas Kiinteistön pinta-ala on n m2 Kiinteistöllä on vesikäymälä, astian-, pyykinpesukone, suihku ja tis ki al las. Talousvesi otetaan kiinteistöllä sijaitsevasta porakaivosta ja johde taan paineellisena rakennukseen. Talousvesi riittää talouden tar pei siin. Hulevedet johdetaan ojaan. Jätevedet johdetaan 1980 luvulla asennettuihin kahteen saos tuskai voon, joiden tilavuus on 5 m3. Saostuskaivot ovat betonisia, jot ka tyhjennetään säännöllisesti kerran vuodessa. Saos tus kaivois ta jätevedet johdetaan maahanimeyttämöön, joka on vuot ta vanha. Käsitellystä jätevedestä saadaan otettua näyte. Kä sit te ly jär jes tel mä sijaitsee 500 metrin etäisyydellä vesistöstä 26 metrin etäisyydellä omasta talousvesikaivosta sekä rajasta 5 met rin etäisyydellä kiinteistön rajasta. Hakemukseen on liitetty asemapiirros. Poikkeamista haetaan seuraavin perustein: Kiinteistöllä on toimiva jätevesijärjestelmä, melko hyväkuntoinen, mut ta vanhahko. Saostuskaivot tyhjennetään säännöllisesti. Hakija asuu kiinteistöllä yksin ja jätevesien määrä on pieni. Hakija on vuonna 1948 syntynyt, eläkkeellä oleva, jonka eläke on pie ni. Lisäksi hän on pitkäaikaissairas, jonka tulot eivät riitä kat tamaan jätevesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kuluja Lainsäädäntö Ympäristönsuojelulaki 527/ Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Edellä 156 :n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä kos kevis ta vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuor mi tus ta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vä häi se-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta nä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ja kä sit tely jär jes tel män parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kus tannus ten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien koh tuutto muut ta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon: 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu eel la; 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät; 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1 momen tis sa tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enin tään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää 1. että ympäristönsuojelulain 157 :n nojalla kiinteistölle myön ne tään talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poik kea mi nen ja vapautus järjestelmän uusimiseksi 5 vuo den määräajaksi. 2. että vapautus raukeaa, jos talousveden laadussa tai jäte ve den käsittelyssä tai johtamisessa tai kiinteistön käytös sä tapahtuu oleellinen muutos. Perustelut Vapautus voidaan myöntää, kun otetaan huomioon, että kiinteistön jä te ve si mää rät ovat pienet ja käsittelyjärjestelmä sijaitsee etäällä vesis töis tä pohjavesialueen ulkopuolella. Hakija on pienituloinen, eläkkeellä oleva pitkäaikaissairas, jonka tulot eivät riitä kattamaan jätevesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia ku lu ja. Lisäksi voidaan todeta, että valtioneuvosto on hyväksynyt asetuk sen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pi den tämi ses tä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 as ti. Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien lievennysten val mis te lu etenee. Tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erotte le mal la ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa vaa timus ten noudattamisesta niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka ei vät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Toimivalta Ympäristölautakunnan johtosääntö 3 Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 157 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vie mä ri ver kosto jen ulkopuolisilla alueilla Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-ainelupa / Lindroosin Sora Oy / 432 (Toivila), Kelosora RN:o 8:36 / MA / /2015 Ymla Valmistelijat: ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka (Jyväskylän kaupunki), puh ja johtava rakennustarkastaja Timo Enqvist, puh Lindroosin Sora Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Kelosora RN:o 8:36 ( ). Ottamisalueen pinta-ala (osa-alue 1) on 3,88 ha ja otettavan aineksen (sora, hiekka) kokonaismäärä on enintään k-m3. Ottamisaika on 10 vuotta. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Lindroosin Sora Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman osa-alueelle 1 liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Päätösehdotus ja kartta maa-aineslupaan 432 (Toivila), Kelosora RN:o 8:36 / MA

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy / 412 (Juokslahti), Toivola RN:o 9:49 / MA / /2015 Ymla Valmistelijat: ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka (Jy väs kylän kaupunki), puh ja johtava rakennustarkastaja Timo Enqvist, puh Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Toivo la RN:o 9:49 ( ). Ottamisalueen pinta-ala on 4,84 ha ja otettavan aineksen (hiekka, sora, siltti) kokonaismäärä on enintään k-m3. Ottamisaika on 10 vuotta. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle luvan maa-ai nes ten ottamiseen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2 Päätösehdotus ja kartta maa-aineslupaan 412 (Juokslahti), Toivola RN:o 9:49 / MA

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa / Ollin Sora Oy / 454 (Suinula), Ollinkangas RN:o 75:1 ja Rajala RN:o 75:4 / MA / /2014 Ymla Valmistelijat: ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka (Jy väs kylän kaupunki), puh ja johtava rakennustarkastaja Timo Enqvist, puh Ollin Sora Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistöille Ollinkangas ja Rajala Ottamisalueen pinta-ala on 4,56 ha ja suunniteltu otettavan aineksen (kallio, hiekka) ko ko naismää rä on enintään k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodek si. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Ollin Sora Oy:lle luvan maa-ainesten ot ta mi seen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Ottamismäärä on enintään km3. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 3 Päätösehdotus ja kartta maa-aineslupaan 454 (Suinula), Ollinkangas RN:o 75:1 ja Rajala RN:o 75:4 / MA

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy 2160/ /2015 Ymla Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja, puh ja ympäristönsuojelusihteeri, puh Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa Saaren kylän Saari RN:o 9:2 tilalle (kiinteistötunnus ). Lupaa haetaan vanhalle maankaatopaikalle ylijäämämassojen sijoittamiseen. Lisäksi alueella on tarkoitus suorittaa maamassojen kierrätystä, jalostusta ja ruokamullan valmistusta. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 4 Päätösehdotus ja kartta ympäristölupaan / Keski-Suomen Kuljetus Oy

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Viranhaltijoiden päätökset Ymla Vs. ympäristöpäällikkö Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Tuomo Mäyrämäki Oy Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Hirsibaari Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Himos Festival Oy Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Menucat Oy Päätös tilapäistä leirintäaluetta koskevaan ilmoitukseen / Himos Festival Oy Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Jämsänkosken Yrittäjät ry Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Bar Tona Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Jämsänjokilaakson Elävän musiikin yhdistys ry Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Jämsän Kristillinen kansanopisto Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Tuomo Mäyrämäki Oy Hallintosihteeri Maa-aineslupa / vakuuden palauttaminen / 471 (Sahlo), Hiekkarinne RN:o 3:20 / Destia Oy, HLP-IS palveluyksikkö / MA Maa-aineslupa / vakuuksien palauttaminen (2 kpl) / 414 (Kaukiala), Pahalamminkorpi RN:o 3:26 / Ritva Svahn

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa / vakuuden hyväksyminen ja vanhan vakuuden palauttaminen / 424 (Pietilä), Pietilänpelto RN:o 1:22 ja 409 (Heikkilä), Tupavuori RN:o 6:9 / Keski-Suomen Kuljetus Oy / MA Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Kirjelmät Ymla Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiaa kos ke vaan valitukseen. Valittajana Keski-Suomen Kuljetus Oy. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös maas to lii ken nelain mukaista lupaa koskevaan valitukseen. Luvan saaja Jämsän Hyd rauli tar vi ke Oy. Hallinto-oikeus kumosi ym pä ris töpäällikön päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Keski-Suomen ELY-keskuksen poikkeamispäätös Matti Lind hol min (Manilove Oy:n puolesta) hakemukseen asuin ra ken nuksen, talousrakennuksen sekä rantasaunan rakentamiseen kiin teis tölle ELY-keskus hylkäsi hakemuksen. Länsi- ja Sisä-Suomen päätös Länkipohjan ka lan kas va tuslai tok sen toiminnan lopettamiseen liittyvä alueen jälkihoitoa ja käyttöä sekä sen vaatimaa tarkkailua ja vesiensuojelutoimia koskevaan ha ke muk seen. Hakijana Vilkkilän Lohi Oy. Länsi- ja Sisä-Suomen päätös ilmoitukseen koe luon teises ta toiminnasta, joka koskee Genencor International Oy:n ent syymi teh taan ravinnepitoisen jäteveden käyttökelpoisuuden kokeilua UPM-Kym me ne Oyj:n Kaipolan paperitehtaan biologisella jä te veden puh dis ta mol la. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ym pä ris tön suo jelu lain 118 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen tekijänä AKK Sports Oy. Melua aiheuttava toiminta Neste Oil Ralli Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ym pä ris tön suo jelu lain 118 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen tekijänä Mo tor sport Solutions Finland Oy. Melua aiheuttava toiminta ral li au tojen kehitystestiajot. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ym pä ris tön suo je lulain 118 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen tekijänä Mo tor sport Solutions Finland Oy. Melua aiheuttava toiminta ral li au tojen kehitystestiajot. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös jätelain 94 :n mukai ses ta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kul jet tamis ta. Kyseessä on uuden toiminnan hyväksyminen jä te huol to re kiste riin. Toiminnanharjoittaja Kujetus A Lehti Oy, Haavisto. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös jätelain 94 :n mukai ses ta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kul jet tamis ta. Kyseessä on uuden toiminnan hyväksyminen jä te huol to re kis-

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta te riin. Toiminnanharjoittaja Maanrakennus J Lindroos Oy. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto vesilain mu kaises ta metsäojitusilmoituksesta. Keski-Suomen ELY-keskuksen muistio maastokäynnistä ruoppauskohteella Pohjankulma-tilalla Juoksjärvellä. JPP Kalibrointi ; Yhteenveto Ilmanlaadun tarkkailusta touko kuul ta Jämsän kaupunginhallitus ; Kiinteistöveron ja rakennuslupamaksujen vapautuspyyntö / Suomen saunakulttuuri ry. Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan pöy täkir ja ote ; Jätteenkuljetusjärjestelmä. Maankäyttöpäällikön päätös ; Poikkeamispäätös / Heinonen Jonas ja Pirjo. Talousrakennus/autokatoksen ra ken ta mi nen kiinteistölle (osa ), Luk koilan tie 15. Maankäyttöpäällikön päätös ; Poikkeamispäätös / Jämsän kaupunki, Tilapalvelut. Koulurakennuksen laa jennus kiinteistöllä (Kelhänkatu 8). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväk sy mi nen kaupunginosaan 40 kortteliin 4551 tonteille 1-2 (Hon kapol ku). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväk sy mi nen kaupunginosaan 9 kortteliin 938 tontille 1 (Kauh kialantie, Sirkankatu). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen kaupunginosaan 30 kortteliin 32 tontille 1 (Sahatie). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen kaupunginosaan 40 kortteliin 4237 tonteille 2-11 (Alppinotko). Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi ja antaa valvontatoimen tulosalueen tehtäväksi ryhtyä asiakirjojen mahdollisesti aiheuttamiin toimenpiteisiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kun nal lisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 39, 46 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 40 Jämsän ympäristölautakunta Seppolantie Jämsä puhelin (vaihde) faksi (014) sähköposti aukioloaika ma pe klo Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai kaa lasket taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Lisätietoja Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät 42, 43, 44 Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää. Vaasan hallinto-oikeus PL 204, (Korsholmanpuistikko 43) Vaasa puhelin (vaihde), (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo Pykälät 41, 45 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saanti päi vää ei oteta lu kuun. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon hae taan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä muutoksia siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuk sen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on il moitettava oikaisuvaati muksen tekijän/ valitta jan ni mi ja koti kunta. Jos oikaisuvaati muksen tekijän/valittajan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajan sa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuk sen/valituksen laatijana on joku muu henki lö, oikaisuvaa timuskirjel mäs sä/valituskir jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moitet tava posti osoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset oikaisuvaa timuksen tekijälle/valit tajalle voidaan toimit taa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava oi kaisuvaati mus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, al ku peräi senä tai jäljen nök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaa timus-/vali tus ajan alkami sen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikai suvaa ti muksen te kijä/va lit taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamie hen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin hallin tolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusvi ran omaiselle viimeis tään oi kaisuvaati mus-/valitusajan vii meisenä päivänä en nen vi raston auki oloajan päätty mistä. Jos oi kaisuvaati mus-/vali tusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäi syyspäivä, vapun päivä, joulutai ju han nus aatto tai ar kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arki päivänä. Asiakirjat toimite taan vi ranomaisen asiointiosoittee seen lähettä jän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös pos titse, säh köi sesti tai lähetin välityk sellä. Pos tiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen oikaisu vaatimus-/ valitus ajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) no jalla muu toksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.03.2012 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1. Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Ympäristöterveyslautakunta 05.04.2012 AIKA 05.04.2012 klo 13:00-14:55 PAIKKA Haapavesi, Ympäristöpalvelut Helmen toimipaikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot