Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros klo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 23.6.2015 klo 12-15."

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja Blom Jouko jäsen Saap. klo käs. aikana Huhtaniemi Arja jäsen Nieminen Kari jäsen Pasanen Pekka jäsen Peutere-Heikka Saara jäsen Virtanen Kristiina jäsen Muut läsnäolleet Sahala Eila kh:n edustaja Enqvist Timo johtava rakennustarkastaja Montonen Airi pöytäkirjanpitäjä Poissa Huujärvi Petra jäsen Ristimäki Henni Nuor Jämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Risto Perälä puheenjohtaja Airi Montonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Kristiina Virtanen Kari Nieminen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros klo pöytäkirjanpitäjä Airi Montonen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Käsitellyt asiat Sivu 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 40 Ympäristönsuojeluavustusten myöntäminen 2015 määrärahoista 41 Hakemus kiinteistön talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 42 Maa-ainelupa / Lindroosin Sora Oy / 432 (Toivila), Kelosora RN:o 8:36 / MA Maa-aineslupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy / 412 (Juokslahti), Toivola RN:o 9:49 / MA Maa-aineslupa / Ollin Sora Oy / 454 (Suinula), Ollinkangas RN:o 75:1 ja Rajala RN:o 75:4 / MA Ympäristölupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy Viranhaltijoiden päätökset Kirjelmät 16 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Ymla Päätös Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Ympäristönsuojeluavustusten myöntäminen 2015 määrärahoista 2138/ /2015 Ymla Valmistelija: johtava rakennustarkastaja, puh Jämsän kaupungin ympäristölautakunta julisti päivätyllä kuu lu tuk sel la haettavaksi harkinnanvaraiset ym pä ris tön suo je lu avustuk set vuoden 2015 määrärahoista. Hakuajan viimeinen päivä oli Avustuksiin on käytettävissä euron määräraha. Kuulutuksessa mainitaan, että avustusta voidaan myöntää yh tei söille tai yksityisille henkilöille omaehtoiseen ympäristönsuojelutyöhön, jo ka tapahtuu Jämsän kaupungin alueella. Etusijalla ovat yleis hyödyl li set ja laajaa ihmisjoukkoa palvelevat hankkeet tai tapahtumat, jot ka edistävät: 1) ympäristönsuojelua tai ympäristönsuojelutyötä; 2) luonnonhoitoa; 3) luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä; 4) ympäristön viihtyisyyttä tai siisteyttä. Hakemuksen tulee sisältää kohteen tai toiminnan kuvaus, selvitys teh tä vis tä toimenpiteistä ja niiden ajankohdasta, arvio kus tan nuk sista ja tieto siitä, saadaanko toimintaan avustusta muulta rahoittajalta. Hakuaikana toimitettiin seuraavat hakemukset: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry hakee 1000 euron avus tus ta Kertejoen tai Pihlaisjoen-Suinujoen taimenen säh kö koeka las tus tut ki muk sen DNA-näytteiden analyysiin. Kertejoki on yksi har vois ta Kokemäenjoen vesistöalueen virtavesistä, jossa tiedetään esiin ty vän luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Taimenkannan tilaa ei ole tutkittu, eikä ole tietoa siitä onko kanta alkuperäistä vai is tu tuksis ta peräisin. Pihlaisjoki-Suinujoki laskee Kuoreveden Suinuselkään ete läs tä ja joen tämän hetkisestä tilasta ja taimenen esiintymisestä ei ole tietoa. Riitta Kallio hakee 2000 euron avustusta Pärnäjärvi-projektin jat kami sel le. Pärnäjärvi on matala, runsaasti rehevöitynyt järvi, jossa veden vaihtuvuus on heikko. Tarkoituksena on jatkaa järven kun nostus ta niittämällä vesikasvillisuutta niittokoneella. Rannan asukkaat suo rit ta vat omatoimisesti omien venerantojensa niittämisen ja osallis tu vat talkoovoimin niittokoneen lisäksi rantojen niittämiseen. Riitta Kal lio on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuonna Kuoreveden-tuki ry hakee 600 euron avustusta matalan rantaveden poh jan puhdistamiseen vaarallisista aineista Hallin taajaman keskus tas sa. Toimenpiteellä mahdollistetaan rantavesialueella jär jes tet-

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta tä vä järvijalkapallon haasteturnaus sekä yleinen alueen turvallinen käyt tö. Karppijärvi ry hakee 650 euron avustusta Karppijärven kunnostus toi men pi tei siin. Avustussummalla on tarkoitus leikata uis tin vi ta kas villi suut ta. Voimakas vitakasvillisuus häiritsee järven virkistys- ja hyö tykäyt töä ja kasvusto vaatii säännöllistä leikkausta. Lisäksi yhdistys ottaa vuosittain vesinäytteen järven tilan seuraamiseksi. Yhdistys on saa nut ympäristönsuojeluavustusta vuosina 2011,2012 ja Partalankosken Kyläyhdistys ry hakee 2550 euron avustusta Par talan koulun piha-alueen ja Nytkymenjoen Juveninkosken ympäristön kun nos tuk seen. Kyläyhdistys on sitoutunut kiinteistön ja sen ym päris tön ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen. Alkukesästä on tarkoitus en nal lis taa puulajipuistoa sekä kunnostaa ja hoitaa Juveninkosken (luon to näh tä vyys) ympäristöä. Kyläyhdistys on saanut ym pä ris tönsuo je lu avustusta vuosina 2011, 2012 ja Helena Mieskolainen hakee 3000 euron avusta Kalliokosken kult tuuri his to rial li ses ti arvokkaan jokimiljöön sekä virkistyskalastuskohteen siis ti mi seen. Avustuksella on tarkoitus traktori- ja talkoovoimin kor jata risut ja ennallistaa maisemaa. Partalan Pienviljelijäyhdistys ry hakee 475 euron avustusta Jo kioisten entisen kansankoulun pihaympäristön siistimiseen ja kun nos tukseen. Yhdistys aikoo viimeistellä koulurakennuksen pihapiirin, saattaa loppuun koululle johtavan tien kunnostuksen sekä siistiä pi ha piirin puuston. Yhdistys on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuonna Jämsänseudun Luonnonystävät ry hakee 850 euron avustusta kasvi luon toon, geologiaan ja kulttuuriympäristöön tutustuttamiseen, kan sain vä li seen ympäristönsuojelun yhteistyöhön ja tiedon ja ka miseen. Avustus on tarkoitus käyttää Linnasenvuoren ja Ra su an niemen yleisopastekyltteihin sekä Jämsän luontokohteiden pienen esitteen painatukseen. Yhdistys on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuo si na 2012 ja Jokilaakson urheilusukeltajat ry hakee 800 euron avustusta par tiolais ten leirialueen rannan uimapaikan kunnostamiseen. Avustus käytet täi siin uimapaikan sorastamiseen, jolla parannetaan rannan turval li suut ta ja käyttöä. Yhdistys on saanut ympäristönsuojeluavustusta vuosina 2011,2012 ja Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää seuraavat ym päristönsuojeluavustukset vuoden 2015 määrärahasta: Avustuksen myöntämisen perusteena on, että hakemuksessa esi tet-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta ty toiminta täyttää asiaa koskevassa kuulutuksessa mai ni tut vaa timuk set ja on myös avustusten jakamisen periaatteista tehdyn päätöksen mukainen. Lautakunta toivoo, että avus tuk sen myön tä mi nen kannustaa avutuksen saajaa jatkamaan oma-aloit teista työtä ympäristön hyväksi. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry: 400 euroa Riitta Kallio / Pärnäjärvi-projekti: 350 euroa Kuoreveden-tuki ry: 250 euroa Karppijärvi ry: 350 euroa Partalankosken Kyläyhdistys ry: 350 euroa Helena Mieskolainen / Kalliokosken jokimiljöö: 250 euroa Partalan Pienviljelijäyhdistys ry: 300 euroa Jämsänseudun Luonnonystävät ry: 500 euroa Jokilaakson urheilusukeltajat ry: 250 euroa Avustuksen saajan tulee toimittaa ympäristölautakunnalle kirjallinen sel vi tys tällä päätöksellä myönnetyn avustuksen käytöstä men nes sä, jonka jälkeen ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdol li suus käydä paikan päällä toteamassa tehdyt toimenpiteet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että jäsenet Saara Peutere-Heikka ja Arja Huhtaniemi eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Hakemus kiinteistön talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi 2318/ /2015 Ymla Valmistelija: johtava rakennustarkastaja, puh Arja-Liisa Kopola on toimittanut ympäristölautakunnalle ym pä ristön-suo je lu lain 157 :n mukaisen hakemuksen, jolla hän hakee vapautus ta jätevesijärjestelmän uusimisesta ja kiinteistön ta lous jä te vesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi kiinteistöllä , osoitteessa Pienamintie 164, Jämsä. Hakemus Kiinteistöllä on vakituinen asunto ja varasto. Kiinteistöllä asuu vakituisesti 1 asukas Kiinteistön pinta-ala on n m2 Kiinteistöllä on vesikäymälä, astian-, pyykinpesukone, suihku ja tis ki al las. Talousvesi otetaan kiinteistöllä sijaitsevasta porakaivosta ja johde taan paineellisena rakennukseen. Talousvesi riittää talouden tar pei siin. Hulevedet johdetaan ojaan. Jätevedet johdetaan 1980 luvulla asennettuihin kahteen saos tuskai voon, joiden tilavuus on 5 m3. Saostuskaivot ovat betonisia, jot ka tyhjennetään säännöllisesti kerran vuodessa. Saos tus kaivois ta jätevedet johdetaan maahanimeyttämöön, joka on vuot ta vanha. Käsitellystä jätevedestä saadaan otettua näyte. Kä sit te ly jär jes tel mä sijaitsee 500 metrin etäisyydellä vesistöstä 26 metrin etäisyydellä omasta talousvesikaivosta sekä rajasta 5 met rin etäisyydellä kiinteistön rajasta. Hakemukseen on liitetty asemapiirros. Poikkeamista haetaan seuraavin perustein: Kiinteistöllä on toimiva jätevesijärjestelmä, melko hyväkuntoinen, mut ta vanhahko. Saostuskaivot tyhjennetään säännöllisesti. Hakija asuu kiinteistöllä yksin ja jätevesien määrä on pieni. Hakija on vuonna 1948 syntynyt, eläkkeellä oleva, jonka eläke on pie ni. Lisäksi hän on pitkäaikaissairas, jonka tulot eivät riitä kat tamaan jätevesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia kuluja Lainsäädäntö Ympäristönsuojelulaki 527/ Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen Edellä 156 :n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä kos kevis ta vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuor mi tus ta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vä häi se-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta nä verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ja kä sit tely jär jes tel män parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kus tannus ten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien koh tuutto muut ta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon: 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu eel la; 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät; 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1 momen tis sa tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enin tään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää 1. että ympäristönsuojelulain 157 :n nojalla kiinteistölle myön ne tään talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poik kea mi nen ja vapautus järjestelmän uusimiseksi 5 vuo den määräajaksi. 2. että vapautus raukeaa, jos talousveden laadussa tai jäte ve den käsittelyssä tai johtamisessa tai kiinteistön käytös sä tapahtuu oleellinen muutos. Perustelut Vapautus voidaan myöntää, kun otetaan huomioon, että kiinteistön jä te ve si mää rät ovat pienet ja käsittelyjärjestelmä sijaitsee etäällä vesis töis tä pohjavesialueen ulkopuolella. Hakija on pienituloinen, eläkkeellä oleva pitkäaikaissairas, jonka tulot eivät riitä kattamaan jätevesijärjestelmän uusimisesta aiheutuvia ku lu ja. Lisäksi voidaan todeta, että valtioneuvosto on hyväksynyt asetuk sen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pi den tämi ses tä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 as ti. Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien lievennysten val mis te lu etenee. Tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erotte le mal la ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa vaa timus ten noudattamisesta niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka ei vät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Toimivalta Ympäristölautakunnan johtosääntö 3 Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 157 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vie mä ri ver kosto jen ulkopuolisilla alueilla Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-ainelupa / Lindroosin Sora Oy / 432 (Toivila), Kelosora RN:o 8:36 / MA / /2015 Ymla Valmistelijat: ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka (Jyväskylän kaupunki), puh ja johtava rakennustarkastaja Timo Enqvist, puh Lindroosin Sora Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Kelosora RN:o 8:36 ( ). Ottamisalueen pinta-ala (osa-alue 1) on 3,88 ha ja otettavan aineksen (sora, hiekka) kokonaismäärä on enintään k-m3. Ottamisaika on 10 vuotta. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Lindroosin Sora Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelman osa-alueelle 1 liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Päätösehdotus ja kartta maa-aineslupaan 432 (Toivila), Kelosora RN:o 8:36 / MA

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy / 412 (Juokslahti), Toivola RN:o 9:49 / MA / /2015 Ymla Valmistelijat: ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka (Jy väs kylän kaupunki), puh ja johtava rakennustarkastaja Timo Enqvist, puh Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistölle Toivo la RN:o 9:49 ( ). Ottamisalueen pinta-ala on 4,84 ha ja otettavan aineksen (hiekka, sora, siltti) kokonaismäärä on enintään k-m3. Ottamisaika on 10 vuotta. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle luvan maa-ai nes ten ottamiseen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2 Päätösehdotus ja kartta maa-aineslupaan 412 (Juokslahti), Toivola RN:o 9:49 / MA

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa / Ollin Sora Oy / 454 (Suinula), Ollinkangas RN:o 75:1 ja Rajala RN:o 75:4 / MA / /2014 Ymla Valmistelijat: ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka (Jy väs kylän kaupunki), puh ja johtava rakennustarkastaja Timo Enqvist, puh Ollin Sora Oy hakee maa-aineslupaa kiinteistöille Ollinkangas ja Rajala Ottamisalueen pinta-ala on 4,56 ha ja suunniteltu otettavan aineksen (kallio, hiekka) ko ko naismää rä on enintään k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodek si. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Ollin Sora Oy:lle luvan maa-ainesten ot ta mi seen liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Ottamismäärä on enintään km3. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 3 Päätösehdotus ja kartta maa-aineslupaan 454 (Suinula), Ollinkangas RN:o 75:1 ja Rajala RN:o 75:4 / MA

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölupa / Keski-Suomen Kuljetus Oy 2160/ /2015 Ymla Valmistelijat: johtava rakennustarkastaja, puh ja ympäristönsuojelusihteeri, puh Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa Saaren kylän Saari RN:o 9:2 tilalle (kiinteistötunnus ). Lupaa haetaan vanhalle maankaatopaikalle ylijäämämassojen sijoittamiseen. Lisäksi alueella on tarkoitus suorittaa maamassojen kierrätystä, jalostusta ja ruokamullan valmistusta. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta myöntää Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 4 Päätösehdotus ja kartta ympäristölupaan / Keski-Suomen Kuljetus Oy

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Viranhaltijoiden päätökset Ymla Vs. ympäristöpäällikkö Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Tuomo Mäyrämäki Oy Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Hirsibaari Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Himos Festival Oy Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Menucat Oy Päätös tilapäistä leirintäaluetta koskevaan ilmoitukseen / Himos Festival Oy Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Jämsänkosken Yrittäjät ry Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Bar Tona Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Jämsänjokilaakson Elävän musiikin yhdistys ry Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Jämsän Kristillinen kansanopisto Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevaan ilmoitukseen / Tuomo Mäyrämäki Oy Hallintosihteeri Maa-aineslupa / vakuuden palauttaminen / 471 (Sahlo), Hiekkarinne RN:o 3:20 / Destia Oy, HLP-IS palveluyksikkö / MA Maa-aineslupa / vakuuksien palauttaminen (2 kpl) / 414 (Kaukiala), Pahalamminkorpi RN:o 3:26 / Ritva Svahn

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa / vakuuden hyväksyminen ja vanhan vakuuden palauttaminen / 424 (Pietilä), Pietilänpelto RN:o 1:22 ja 409 (Heikkilä), Tupavuori RN:o 6:9 / Keski-Suomen Kuljetus Oy / MA Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Kirjelmät Ymla Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiaa kos ke vaan valitukseen. Valittajana Keski-Suomen Kuljetus Oy. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös maas to lii ken nelain mukaista lupaa koskevaan valitukseen. Luvan saaja Jämsän Hyd rauli tar vi ke Oy. Hallinto-oikeus kumosi ym pä ris töpäällikön päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Keski-Suomen ELY-keskuksen poikkeamispäätös Matti Lind hol min (Manilove Oy:n puolesta) hakemukseen asuin ra ken nuksen, talousrakennuksen sekä rantasaunan rakentamiseen kiin teis tölle ELY-keskus hylkäsi hakemuksen. Länsi- ja Sisä-Suomen päätös Länkipohjan ka lan kas va tuslai tok sen toiminnan lopettamiseen liittyvä alueen jälkihoitoa ja käyttöä sekä sen vaatimaa tarkkailua ja vesiensuojelutoimia koskevaan ha ke muk seen. Hakijana Vilkkilän Lohi Oy. Länsi- ja Sisä-Suomen päätös ilmoitukseen koe luon teises ta toiminnasta, joka koskee Genencor International Oy:n ent syymi teh taan ravinnepitoisen jäteveden käyttökelpoisuuden kokeilua UPM-Kym me ne Oyj:n Kaipolan paperitehtaan biologisella jä te veden puh dis ta mol la. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ym pä ris tön suo jelu lain 118 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen tekijänä AKK Sports Oy. Melua aiheuttava toiminta Neste Oil Ralli Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ym pä ris tön suo jelu lain 118 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen tekijänä Mo tor sport Solutions Finland Oy. Melua aiheuttava toiminta ral li au tojen kehitystestiajot. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ym pä ris tön suo je lulain 118 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Ilmoituksen tekijänä Mo tor sport Solutions Finland Oy. Melua aiheuttava toiminta ral li au tojen kehitystestiajot. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös jätelain 94 :n mukai ses ta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kul jet tamis ta. Kyseessä on uuden toiminnan hyväksyminen jä te huol to re kiste riin. Toiminnanharjoittaja Kujetus A Lehti Oy, Haavisto. Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös jätelain 94 :n mukai ses ta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kul jet tamis ta. Kyseessä on uuden toiminnan hyväksyminen jä te huol to re kis-

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta te riin. Toiminnanharjoittaja Maanrakennus J Lindroos Oy. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto vesilain mu kaises ta metsäojitusilmoituksesta. Keski-Suomen ELY-keskuksen muistio maastokäynnistä ruoppauskohteella Pohjankulma-tilalla Juoksjärvellä. JPP Kalibrointi ; Yhteenveto Ilmanlaadun tarkkailusta touko kuul ta Jämsän kaupunginhallitus ; Kiinteistöveron ja rakennuslupamaksujen vapautuspyyntö / Suomen saunakulttuuri ry. Jämsän jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan pöy täkir ja ote ; Jätteenkuljetusjärjestelmä. Maankäyttöpäällikön päätös ; Poikkeamispäätös / Heinonen Jonas ja Pirjo. Talousrakennus/autokatoksen ra ken ta mi nen kiinteistölle (osa ), Luk koilan tie 15. Maankäyttöpäällikön päätös ; Poikkeamispäätös / Jämsän kaupunki, Tilapalvelut. Koulurakennuksen laa jennus kiinteistöllä (Kelhänkatu 8). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväk sy mi nen kaupunginosaan 40 kortteliin 4551 tonteille 1-2 (Hon kapol ku). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväk sy mi nen kaupunginosaan 9 kortteliin 938 tontille 1 (Kauh kialantie, Sirkankatu). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen kaupunginosaan 30 kortteliin 32 tontille 1 (Sahatie). Kiinteistöinsinöörin päätös ; Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen kaupunginosaan 40 kortteliin 4237 tonteille 2-11 (Alppinotko). Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi ja antaa valvontatoimen tulosalueen tehtäväksi ryhtyä asiakirjojen mahdollisesti aiheuttamiin toimenpiteisiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kun nal lisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 39, 46 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikai suvaati mus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 40 Jämsän ympäristölautakunta Seppolantie Jämsä puhelin (vaihde) faksi (014) sähköposti aukioloaika ma pe klo Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai kaa lasket taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/ Lisätietoja Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät 42, 43, 44 Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää. Vaasan hallinto-oikeus PL 204, (Korsholmanpuistikko 43) Vaasa puhelin (vaihde), (vaihde) faksi sähköposti aukioloaika ma pe klo Pykälät 41, 45 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksi saanti päi vää ei oteta lu kuun. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon hae taan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä muutoksia siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuk sen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on il moitettava oikaisuvaati muksen tekijän/ valitta jan ni mi ja koti kunta. Jos oikaisuvaati muksen tekijän/valittajan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajan sa tai asia mie hensä tai jos oikaisuvaatimuk sen/valituksen laatijana on joku muu henki lö, oikaisuvaa timuskirjel mäs sä/valituskir jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moitet tava posti osoite ja pu he linnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset oikaisuvaa timuksen tekijälle/valit tajalle voidaan toimit taa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edus tajan tai asiamiehen on allekirjoi tettava oi kaisuvaati mus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valite taan, al ku peräi senä tai jäljen nök senä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaa timus-/vali tus ajan alkami sen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikai suvaa ti muksen te kijä/va lit taja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran omaiselle. Asiamie hen on liitettä vä valtakirja sen mukaan kuin hallin tolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaati mus-/valitusvi ran omaiselle viimeis tään oi kaisuvaati mus-/valitusajan vii meisenä päivänä en nen vi raston auki oloajan päätty mistä. Jos oi kaisuvaati mus-/vali tusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäi syyspäivä, vapun päivä, joulutai ju han nus aatto tai ar kilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran omaiselle ensimmäi senä sen jälkeisenä arki päivänä. Asiakirjat toimite taan vi ranomaisen asiointiosoittee seen lähettä jän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös pos titse, säh köi sesti tai lähetin välityk sellä. Pos tiin asia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne eh tivät perille ennen oikaisu vaatimus-/ valitus ajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) no jalla muu toksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keudenkäynti maksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Heinäkenkä Mari jäsen Moilanen Tapio jäsen

Heinäkenkä Mari jäsen Moilanen Tapio jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2010 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 15.12.2010 klo 18:00-19:20 Paikka Villa Hiidenmäki, Hiidenmäentie 8, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja Arvaja Eija jäsen Heinäkenkä

Lisätiedot

Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä

Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2011 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 14.12.2011 klo 16:00-17:00 Paikka Ravintola Patapirtti-Uusi-Yijälän Tila, Jyväskyläntie 848, Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 23.09.2014 klo 16:15-18:10 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 22.9.2015 klo 12-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 22.9.2015 klo 12-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 17.09.2015 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 16.9.2014 klo 12-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 16.9.2014 klo 12-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 17:00-17:30 Paikka Kuhmoinen, Haukkasalo, Kollikallio Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja Huhtaniemi

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2011 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 21.09.2011 klo 17:00-18:00 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 Aika 21.10.2013 klo 16:15-19:15 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 05.03.2015 klo 16:15-18:28 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 20.1.2015 klo 12-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä valvontatoimessa, kaupungintalo II-kerros 20.1.2015 klo 12-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 15.01.2015 klo 17:00-17:30 Paikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Läsnäolleet Perälä Risto puheenjohtaja Sipilä Markku varapuheejohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä

Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Aika 16.06.2015 klo 16:15-17:40 Paikka Kivikonttorin 3. kerros/henkilökunnan tila, Seppolantie 5, 42100 Jämsä Läsnäolleet Rinne Taisto puheenjohtaja Värelä Leo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä ke 7.10.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä ke 7.10.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 01.10.2015 klo 15:00-15:45 Paikka Kelhänkadun virastotalo (3.krs) Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 11.3.2014 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 11.3.2014 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.03.2014 klo 17:45-17:49 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä

Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 Jämsän Vesi liikelaitos Aika 23.05.2012 klo 17:00-18:00 Paikka Tekninen tukikohta, Teollisuuskatu 10 Jämsä Läsnäolleet Lampinen Arto puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 14:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Aika 23.09.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot