Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma"

Transkriptio

1 Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma

2 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 3 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet Opiskelijahuollon lähtökohdat Opiskelijahuollon tavoitteet Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua 5 2. Opiskelijahuoltotyö Opiskeluyhteisö Opiskelijahuoltoryhmä (OHR) Kirjaaminen, tiedonsaanti ja tiedonsiirto 6 3. Opiskelija, lukio ja koti Opiskelijan ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet lukiossa Lukion ja kodin välinen yhteistyö Sähköinen poissaoloseuranta Opiskelijahuollon moniammatilliset palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lukiopsykologi Lukiokuraattori Muut psykososiaaliset palvelut Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Opintososiaaliset palvelut Opiskelun yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Ongelma- ja kriisitilanteet Oppilaitosten välinen yhteistyö Opiskelijahuollon arviointi ja kehittäminen 16 LIITTEET Liite 1. Salon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon suunnitelma 19 Liite 2. Kriisitilanteista 29 Liite 3. Kysely opiskelijahuollosta 33

3 3(35) JOHDANTO Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskeluhyvinvoinnin ylläpitoa, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä opiskelijoiden ja vanhempien tukena olemista opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Hyvin toimiakseen opiskelijahuolto vaatii monialaista yhteistyötä, halun toimia opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa tukena sekä uskoa siihen, että vaikeisiinkin ja tunteita nostattaviin asioihin voidaan löytää yhdessä ratkaisut. Tyypillisiä huolenaiheita ovat oppimiseen liittyvät ongelmat, psykososiaaliset, psykosomaattiset ja terveyteen liittyvät vaikeudet. Opiskelijahuolto huolehtii oppimisen perusedellytyksistä, joita ovat opiskelijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Fyysinen hyvinvointi tarkoittaa mm. oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista sekä ravitsemuksellisesti monimuotoista ruokailua. Psyykkinen hyvinvointi edellyttää kunkin opiskelijan hänen omien edellytystensä mukaista etenemistä opinnoissa sekä tarvittaessa henkilökohtaisen ohjauksen järjestämistä kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehditaan tukemalla sosiaalisia valmiuksia, edistämällä ryhmäytymistä, estämällä kiusaamista ja kannustamalla osallisuuteen ja yhteisvastuuseen. Tavoitteena on, että opiskelijahuolto on osa lukion arkea ja perustoimintoja, joihin kuuluvat ennaltaehkäisevä työ, kriisityö, huolen puheeksi ottaminen sekä ongelmiin puuttuminen. Opiskelijahuollon toiminnasta ja toiminnan periaatteista tiedotetaan opiskelijoille ja vanhemmille, lukion henkilöstölle ja yhteistyöverkostolle. Opiskelijahuoltosuunnitelman ovat tehneet moniasiantunteva kehittämistyöryhmä. Ryhmään ovat kuuluneet vastaava koulukuraattori Harald Holmström, apulaisrehtori Juha-Markus Koistinen, opinto-ohjaaja Teija Rosenqvist, opettaja Saija Hongisto, opiskeluterveydenhoitaja Arja Alm, aluerehtori Maija Syrjäläinen, erityisluokanopettaja Elina Kivelä, koulupsykologi Maria Blomqvist, koulukuraattori Marianne Ylinen ja ylilääkäri Marita Eerola. Ennen lopullista muotoaan ja lautakuntakäsittelyä opiskelijahuoltosuunnitelma on ollut lausuntokierroksella sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa.

4 4(35) 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään kansanterveyslaissa, perusopetuslaissa ja lastensuojelulaissa. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutuu moniammatillisena yhteistyönä Salon kaupunkiin laaditun oppilashuollon suunnitelman mukaisesti. Salon seudun kymmenen kuntaa yhdistyivät alkaen uudeksi Salon kaupungiksi. Tähän asti oppilashuolto oli järjestetty eri tavoin eri kunnissa. Selkeä tarve yhdenmukaisiin käytäntöihin oli olemassa, koska toiminnalta puuttuivat yhtenäiset linjaukset ja toimintastrategia. Lähtötilannetta kuvaa palvelujen pirstaleisuus ja henkilöstöresurssien vähyys. Lukio-opetuksen osalta oppilashuolto on käsittänyt terveydenhoitajan, oppilaanohjauksen ja yhden erityisopettajan palvelut (osa-aikaiset). Psykologipalveluihin on ohjattu lukioista terveyskeskukseen muualla paitsi Halikon alueella, jossa koulukuraattori ja koulupsykologi ovat antaneet palveluja myös lukiolaisille. Perniön lukiolaiset ovat olleet oman kunnan kuraattori- ja psykologipalvelujen piirissä. Jo ennen kuntaliitosta toisen asteen opiskelijoiden käytössä ovat olleet Salon Mielenterveysseuran kriisikeskus Etapin palvelut välittömiin elämän kriiseihin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Hakeutuminen kriisikeskukseen on tapahtunut omaaloitteisesti. Vastaanottavalla henkilökunnalla on psykoterapeuttikoulutus. Kriisikeskuksella on vaitiolovelvollisuus eikä ilmoitusvelvollisuutta viranomaisille, siksi tarvittavat lausunnot pyydetään virkavastuussa olevilta psykologilta Opiskelijahuollon tavoitteet Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan tulisi opiskelijahuollollisen tuen saatavuutta parantaa. Erityisesti lukiopsykologi- ja -kuraattoripalveluja on oppilaiden tai opiskelijoiden tarpeisiin nähden liian vähän. Valtakunnallisten kehittämiskohteiden mukaan opiskelijahuollossa tulisi olla selkeä palvelurakenne ja verkostomainen toimintatapa. Opiskelijahuollon suunnitelman sisältämät toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi nuorten palvelujärjestelmää. Opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelman mukainen opiskelijahuolto kuuluu kaikille lukion työntekijöille ja on siten keskeinen osa lukion toimintakulttuuria. Varhainen tukeminen ja opiskelijoiden monimuotoisten ongelmien kohtaaminen edellyttävät usein yhteistyötä sekä lukion henkilöstön että eri hallinnonalojen työntekijöiden kesken. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on siirtää opiskelijahuollollisen työn painopistettä korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään työhön. Tarkoituksena on kehittää ennaltaehkäiseviä työtapoja, -menetelmiä ja rakenteita lukioiden opiskelijahuollossa. Yksilöihin kohdistuvan opiskelijahuoltotoiminnan sijaan tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia vaikuttamalla niihin ryhmiin, luokkiin ja yhteisöihin, joiden jäseninä nuoret ovat. Ennalta ehkäisevänä toimintatapana kehitetään varhaista tunnistamista ja tuen oikea-aikaista kohdistamista. Työyhteisöjen toimintakulttuurissa vahvistetaan myönteistä vuorovaikutusta nuorten sekä aikuisten kesken. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyön rakenteita lukioopetuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä. Ammattialoittain eriytyneen työn tilalle ollaan aktiivisesti hakemassa yhteisöllisiä ja verkostomaisia työtapoja opiskeluympäristön hyvinvointia tukemaan. Salon opiskelijahuollon suunnitelman keskeiset tavoitteet: - ensisijassa opetus ja opetuksen eri tukimuodot järjestetään opiskelijan omassa oppilaitoksessa - kodin ja lukion välisen yhteistyön tärkeys; yhteisten pelisääntöjen luominen avoimesti ja toisiaan kunnioittaen - opiskelijahuoltotyön selkeyttäminen; yhteisten menettelytapojen käyttöönotto, moniasiantuntijuuden ja konsultaation hyödyntäminen nykyistä enemmän sekä yhteisöllisyyden lisääminen ja toiminnan suunnitelmallisuus - varhainen puuttuminen opiskelijan oppimis- ja hyvinvointiongelmiin sekä lukion ilmapiiriongelmiin; luodaan yhtenäinen rakenne opiskelijahuoltotyöhön (mm. lomakkeisto) ja toimintamallit yhteistyö- ja konsultaatiokäytäntöihin sekä lukion mahdollisiin häiriötilanteisiin. Suunnitelmatyön tavoitteena on ollut suunnitella opiskelijahuollon käytännöt lainmukaisiksi ja kaupungin strategisia tavoitteita tukevaksi palvelun laatua parantamalla ja resursseja lisäämällä. Lisäksi haasteita ovat henkilöstön motivointi ja sitouttaminen uusiin käytäntöihin ja toimintatapoihin sekä yhteistyöverkostojen toimivuudesta huolehtiminen.

5 5(35) 1.3. Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua Salon kaupungin visiona on olla hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Opiskelijahuollon toiminta-ajatus sisältyy kaupungin visioon vastuullisuudesta ja hyvistä palveluista. Opiskelijahuollon tarkoituksena on tarjota opiskelijoille tarpeenmukaiset palvelut asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja yhdessä tekemisen toimintamallia toteuttaen. Strategisesti nähdään tärkeänä varhainen puuttuminen ja oppilaan auttaminen omassa kasvu- ja kehitysympäristössä. Tuki annetaan mahdollisimman pitkälle nuoren tavallisessa ympäristössä käyttäen hyödyksi olemassa olevia tukimuotoja ja erityistyöntekijöiden konsultaatiota. Tähän pääsemiseksi opiskelijahuollon suunnitelmaan on kirjattu ja kuvattu opiskelijahuollon toimintakäytännöt ja ne on hyväksytty käyttöönotettavaksi opetus- ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Prosessikuvaukset eri toimijoiden kesken on laadittu. Toimintakäytäntöjä kehitetään tarpeita vastaavaksi jatkuvasti yhteistyössä opiskeluympäristössä toimijoiden kanssa. Kriittiset menestystekijät: Suunnitelman toteuttaminen edellyttää asiakkaan näkökulmasta erityisesti 1. nuoren mahdollisuutta olla tutussa ympäristössään ja omassa viiteryhmässään, 2. vanhempien mahdollisuutta tasa-arvoiseen kasvatuskumppanuuteen 3. tarvittava tuki annetaan varhaisessa vaiheessa. Asiakasnäkökulman onnistuminen on tärkein tavoite Salon kaupungin opiskelijahuollon suunnitelmaa toteutettaessa. Palveluprosessien osalta opiskelijahuollon suunnitelma edellyttää: 1. erityistyöntekijöiden konsultaatiokäytäntöjen vakinaistamista, 2. moniasiantuntijuuden ja verkostomaisen työtavan vahvistamista 3. toiminnallisten ja ennalta ehkäisevien menetelmien käyttöönottoa lukio- ja opiskelijahuoltotyössä 4. nopeaa puuttumista ja avun tarjoamista. Talousnäkökulmasta opiskelijahuollon toimintakäytäntöjen uudistaminen tarkoittaa opiskelijoiden hyvinvoinnin kasvua opiskeluympäristössä ja sitä kautta hoito- ja terapiapalvelujen käytön vähentymistä. Talousarviossa tulee huomioida tarvittavat resurssit lukioyhteisön tuen lisäämiseksi. Henkilöstön osalta opiskelijahuoltosuunnitelma tarkoittaa, että lukioyhteisön jäsen havaitessaan nuoren tuen tarpeen ottaa asian puheeksi. Opiskelijahuollon tavoitteena ei ole poislähettämisen kulttuuri, vaan avun ja tuen tarjoaminen arkiympäristössä. Henkilöstöä tulee olla riittävästi ja sillä tulee olla koulutus uusiin menetelmiin, tarvittavat työvälineet sekä materiaalit. 2. Opiskelijahuoltotyö 2.1. Opiskeluyhteisö 2.2. Opiskelijahuoltoryhmä (OHR) Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuolto on myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Myös opiskelijoiden osallistuminen työyhteisön kehittämiseen on yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeää. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, lukiopsykologi ja lukiokuraattori. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat myös ryhmänohjaaja, opiskelija, huoltaja sekä muut asiantuntijat. Tapaamisissa keskustellaan akuuteista kysymyksistä sekä eri ohjausryhmien opiskelijoiden opintojen etenemisestä sekä yleisesti opiskelijahuollon

6 6(35) kehittämisestä. Kokoukset ajoitetaan niin, että edellisen jakson arvostelu on saatu päätökseen ja keskustelut opintomenestyksestä on ehditty käydä rehtorin, opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Opiskelijahuollon työnjako: Rehtori kutsuu opiskelijahuoltotyöryhmän koolle, valmistelee kokouksen ja vastaa tietojen kirjaamisesta. Aineenopettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa oman aineensa opiskelussa sekä antaa tarvittaessa erityistukea tai tukiopetusta. Aineenopettaja myös havainnoi opiskelijaa oppituntien aikana ja informoi ryhmänohjaajaa mahdollisista poissaoloista ja huolestuttavasta käyttäytymisestä. Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää opiskelijat lukion käytäntöihin ja toimintatapoihin. Hän tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin, haastattelee heitä, seuraa heidän opintojensa etenemistä ja poissaoloja. Seurantaan hän voi käyttää erityisiä lomakkeita esim. Huolen vyöhykkeet. Hän on tarvittaessa yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaaja tuo opiskelijoidensa asioita opiskelijahuoltotyöryhmän käsittelyyn. Opinto-ohjaaja käy nivelvaiheen tiedonsiirtokeskustelut lähettävän yläkoulun opinto-ohjaajan kanssa ja välittää lukio-opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot opettajille. Opinto-ohjaaja suunnittelee opiskelijan ja OHR:n kanssa opintoja tukevia toimenpiteitä ja muuttaa tarvittaessa opintosuunnitelmaa. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa erityisopettajalle ja ammatinvalintapsykologille. Hän toimii ryhmänohjaajan ja aineenopettajan tukena opiskelijan ohjaukseen ja kasvuun liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Opiskelijahuoltoa koordinoidaan ja kehitetään opiskelijahuoltoryhmässä, jonka toiminnasta vastaa lukion rehtori. Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet vastaavat kukin oman alansa asiantuntemuksesta. Opiskelijahuoltoryhmä toimii yhteistyössä opiskelijan, huoltajan ja eri viranomaisten sekä kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran jakson aikana. Kokouspäivät ilmoitetaan etukäteen opettajille, jotta he voivat tuoda kokouksiin käsiteltäviksi havaitsemiaan opiskelijoiden ongelmia. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksissa päätetyt toimenpiteet kirjataan MultiPrimus -ohjelmaan. Opiskelijahuoltoryhmän toiminta on luottamuksellista ja siinä otetaan huomioon tietojen saannista ja salassapidosta säädettävät lait. Opiskelijahuoltoryhmä tiedottaa toiminnastaan opiskelijoita ja huoltajia. Tiedottamisen kanavia ovat vanhempainillat, tiedotuslehtiset, ryhmänohjaustuokiot, Wilma (koulun hallintoohjelmiston www liittymä), lukion kotisivut, henkilökohtaiset yhteydenotot ja tapaamiset. Opiskelijahuoltoryhmän omaa toimintaa arvioiva ja suunnitteleva kokous pidetään vähintään kerran lukukaudessa. Opiskelijahuoltotyötä kehitetään opiskelijoilta ja huoltajilta saadun palautteen avulla Kirjaaminen, tiedonsaanti ja tiedonsiirto Lukiolaissa ei toistaiseksi ole pykälää, jolla säädellään opiskelijahuollon toimintaa ja tehtäväkenttää, joten lukion opiskelijahuolto tukeutuu paljolti Perusopetuslakiin. Sen sijaan lain mukaan opetuksenjärjestäjän tulee määrätä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opiskelijahuollon järjestämistavasta. Salon kaupungin lukioiden opetussuunnitelmassa todetaan, että opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista lukiossa huolehtii opiskelijahuoltoryhmä ja opiskeluterveydenhuolto. Kirjaaminen Opiskelijahuoltoryhmässä kirjataan esillä olevat yleiset asiat. Rehtori määrää, kuka opiskelijahuoltoryhmän kokouksessa suorittaa kirjaamisen. Muistioon kirjataan opiskelijan nimi, tilanteen kuvaus, tehdyt ja suunnitellut toimet ja seuranta sekä tarvittaessa kodin näkemys asiasta ja tiedonsiirtolupa. Paikalle on tarpeellista kutsua vain ne henkilöt, joiden välittömiin tehtäviin käsiteltävän opiskelijan asiat liittyvät. Asianmukainen kirjaaminen on

7 7(35) välttämätöntä siksi, että lukio voi myöhemmin tarvittaessa osoittaa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kirjauksista tulee myös selvitä, kenen suoritettavaksi eri tehtävät on annettu. Kirjaukset laaditaan niin, että salassa pidettävät merkinnät ovat erotettavissa muista, mikäli tietoja halutaan tarkastella. Pöytäkirjat eivät muodosta henkilörekisteriä, jos ne järjestetään aikajärjestykseen, jolloin tietyn henkilön tiedot eivät ole helposti löydettävissä. Kirjaukset säilytetään lukitussa tilassa, kuten kassakaapissa ja MultiPrimus ohjelman OHR välilehti otetaan käyttöön. OHR voi myös käsitellä lukion yleisiä asioita, jolloin ryhmän kokoonpanolla ei ole merkitystä. Lukion henkilökunnan edustaja on velvollinen pitämään salassa opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisia oloja ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Kukin opiskelijahuoltoryhmän jäsen saa tehdä oman alansa vaatimia ja sallivia muistiinpanoja. Kunkin läsnäolijan oman muistinsa tueksi tekemät muistiinpanot eivät ole julkisia. Omien epävirallisten muistiinpanojen hävittämisestä on huolehdittava. Tiedonsaanti Lähtökohtaisesti Suomen lain mukaan asiakirja on julkinen ja kaikkien tarkasteltavissa, elleivät tietyt poikkeuskriteerit täyty. Perustuslain mukaisesti jokaisen henkilön yksityiselämä on turvattu ja henkilötietojen suojasta velvoitetaan säätämään lailla. Oppilaitoksessa tietojen salassapito voi perustua vain poikkeustapauksissa oppilaitoksen etuun. Tarkoitus ei ole suojata oppilaitosta vaan opiskelijan yksityisyyttä tai yhteistä etua. Viranomaisella on velvollisuus antaa pyynnöstä tietoja jokaiselle. Tieto annetaan yleensä suullisesti, antamalla asiakirja paikan päällä nähtäväksi tai jäljennettäväksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Julkisuuslakia sovelletaan sellaisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu oppilaitoksessa tai jotka on toimitettu sille käsittelyä varten tai sille kuuluvan tehtävän vuoksi. Virkamiehen oman muistinsa tueksi laatimat muistiinpanot tai luonnokset eivät kuulu julkisuuslain piiriin. Julkisuuslain soveltamisen ulkopuolelle jäävät myös sellaiset asiakirjat, jotka on hankittu oppilaitoksen sisäistä koulutusta ja tiedonhakua varten. Niin ikään asiakirjat, jotka sisältävät virkamiesten ja oppilaitosten välillä käytyjä neuvotteluja, yhteydenpitoa tai muuta vastaavaa yhteistyötä ovat julkisuuslain ulkopuolella. Opiskelijahuoltotiedot kuuluvat perusopetus- ja lukiolakien erityissäännösten ja julkisuuslain perusteella ehdottomasti salassa pidettäviksi, samoin kuin terveydentila- ja sosiaalihuoltotiedot, psykologiset testit ja soveltuvuuskokeet sekä harrastustoimintaa, elintapoja, perhe-elämää ja muita henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot. Opiskelijahuoltotiedot ovat kokonaisuudessaan sivullisilta salassa pidettäviä. Salassapidosta voidaan poiketa huoltajan suostumuksella, joka on syytä pyytää kirjallisena. Tiedonsiirto Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan lain mukaan siirtää opiskelijahuollosta vastaavien henkilöiden välillä salassapitovelvollisuuden estämättä. Näin ollen opiskelijan tietoja voidaan siirtää hallintokuntien välillä sivistystoimesta sosiaali- ja terveystoimeen. Tärkeimpänä tulee olla opiskelijan etu ja oikeusturva sekä parhaan mahdollisen avun tai hoidon mahdollistaminen. Terveyden- tai sosiaalihuoltoon liittyvät toimenpiteet kirjaa vain terveydenhoitohenkilöstö, psykologi tai sosiaalityöntekijä sähköiseen Effica- asiakastietojärjestelmään. 3. Opiskelija, lukio ja koti 3.1. Opiskelijan ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (LL 21) Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta. (LL 22)Opiskelijalla on myös oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista. (LL 23)

8 8(35) Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (LL 24) Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Hänen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. ( LL 25) Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsiin opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. (LL 26) Ennen kurinpitopäätöksen toimeenpanemista on kuultava opiskelijaa sekä ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuuluksi. Muista 26 :n pykälän toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa oppilaitoksen sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. ( LL 26 a ) Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. (LL 27) Vammaisella tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opetuspalveluihin ja opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin siten kuin siitä erikseen säädetään. (LL 29) Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että opiskelija tietää hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista. Häntä myös ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. Lukioasetuksen mukaan opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Opiskelijalla on myös oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. (Lukioasetus 810/1998, 6 ) Lukiolaisen huoltajalla on ensisijainen vastuu nuoren hyvinvoinnista. Huoltajan tulee turvata nuoren tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.(lastensuojelulaki 417/2007, 2 ) Lukio tukee kotien kasvatustehtävää ja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet lukiossa Lukiolain mukaan jokaisella oppilaitoksella tulee olla opiskelijoista muodostuva oppilaskunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa päätettäessä opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista. (LL 31) Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki koulun opiskelijat ja sitä johtaa oppilaskunnan yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunta on olemassa vaikuttaakseen ja kehittääkseen koulun asioita. Kaikkea, mihin mielikuvitus ja voimat lakien ja koulujen järjestyssääntöjen puitteissa antavat mahdollisuuden, voi ja saa oppilaskunta tehdä. Lukion alkaessa opiskelijat jaetaan samankokoisiin ohjausryhmiin. Kunkin ohjausryhmän opiskelijat valitsevat keskuudestaan luottamusopiskelijan. Valittu luottamusopiskelija toimii ryhmänsä edustajana ja asioiden hoitajana. Lukiossa toimivat myös tutoropiskelijat, jotka ovat linkki opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Tutor-toimintaan hakemalla tai heille omia ajatuksiaan kertomalla, on mahdollista

9 9(35) päästä vaikuttamaan lukion viihtyvyyteen, erilaisiin tapahtumiin ja uusien lukiolaisten ohjaukseen. Lukiossa toimii luottamusopiskelijoista, opettajista, rehtorista ja muusta henkilökunnasta koostuva avoimen keskustelun foorumi, jossa jokainen osallistuja saa tuoda esille työyhteisössä olevia kehittämiskohteita. Myös oppilaskunnan puheenjohtaja ja tutorien edustaja ovat mukana kokouksissa, joita pyritään pitämään kerran jakson aikana. Erilaisiin kyselyihin aktiivisesti vastaamalla opiskelija voi vaikuttaa lukion toimintaan ja sen kehittämiseen. Laajempana kyselynä toteutetaan kahden vuoden välein valtakunnallinen kouluterveystutkimus, jonka tuloksista työyhteisö valitsee muutamia kehittämiskohteita. Myös jaksojen päättyessä kerätään opiskelijoilta palautetta suoritetuista kursseista, niiden sisällöistä ja opetusmenetelmistä Lukion ja kodin välinen yhteistyö Lukio on velvollinen olemaan aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä huoltajien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa jo perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten hakeutuessa lukio-opintoihin. Huoltajat saavat yhdeksännen luokan vanhempainilloissa tietoa siitä, mitä siirtymävaihe merkitsee nuorelle ja minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia lukio-opinnot tarjoavat. Lukio-opintojen aikana huoltajat saavat tietoa siitä, mitä lukiossa opiskelu käytännössä tarkoittaa ja miten aine- ja kurssivalinnat vaikuttavat ylioppilaskirjoituksiin sekä jatkoopintoihin hakeuduttaessa. Saadun tiedon avulla huoltajat voivat ohjata nuoria tekemään voimavarojensa mukaisia opiskeluohjelmia. Nuoren opiskelun ja hyvinvoinnin tukemisen tärkeimmät yhteistyökumppanit lukiolle ovat huoltajat. Siksi lukiosta otetaan yhteyttä kotiin, jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, opinnot eivät etene normaalisti tai ilmenee muita huolestuttavia asioita. Opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat tukipalvelut suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Yhteistyössä korostetaan aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan omaa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta opiskelustaan. Yhteistyön muodot: opiskelijahuollosta tiedotetaan lukuvuoden alussa opiskelijoille jaettavassa tiedotuslehtisessä, lukion www-sivuilla ja vanhempainilloissa erilaiset opiskelijahuoltoa koskevat kyselyt huoltajille ja opiskelijoille ryhmänohjaaja ja tarvittaessa myös opinto-ohjaaja, rehtori, terveydenhoitaja tai aineenopettaja voivat ottaa yhteyttä huoltajaan ryhmänohjaaja jakaa opiskelijalle 1-3 kertaa lukuvuodessa jaksotodistuksen, johon alaikäisen huoltajalta pyydetään vähintään kerran lukuvuodessa allekirjoitus ryhmänohjaaja voi järjestää erillisiä huoltajatapaamisia huoltajille järjestetään lukiolla tapahtumia ja tilaisuuksia huoltajia rohkaistaan ottamaan yhteyttä lukioon huoltajia kutsutaan mukaan opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin Tiedotuksessa lukion ja kotien välillä käytetään apuna Wilma-ohjelmaa. Wilmassa on yhteistyöhön ja tiedottamiseen käytössä pikaviestit poissaolojen seuraaminen

10 10(35) ajantasalla olevat opintosuoritukset ja lukujärjestykset Opiskelija voi 18 vuotta täytettyään antaa luvan vanhempiensa käyttöoikeuden jatkumiselle Wilmassa. 3.4 Sähköinen poissaoloseuranta Kaikissa Salon lukioissa otetaan tavoitteeksi siirtyä mahdollisimman pian sähköisen poissaoloseurannan piiriin. Sähköinen poissaoloseurantaohjelma antaa oppilaitokselle hyödyllistä tietoa tarpeen mukaan opiskelijakohtaisesti, ryhmittäin ja vuositasoittain. Omilla käyttäjätunnuksillaan opiskelija voi itse kirjautua ohjelmaan seuraamaan itselleen kertyneitä merkintöjä, mikä helpottaa ja nopeuttaa poissaolojen selvittämistä. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille annetaan myös käyttäjätunnukset ohjelmaan, jolloin seuranta tehostuu ja palvelee opiskelijahuollon varhaisen puuttumisen ajatusta. Sähköisen poissaoloseurannan vahvuuksia ovat myös ne seikat, että poissaolomerkinnät säilyvät helposti arkistoituneina, niihin on vaivatonta palata myöhemmin ja merkinnöistä saa tulostettua erilaisia yhteenvetoja. Sähköinen poissaolojärjestelmä tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös kodin ja oppilaitoksen väliseen yhteydenpitoon. Ohjelman kautta lähetettävillä pikaviesteillä opettaja on työaikanaan tavattavissa ja samoin yhteys huoltajiin toimii nopeasti. Edelleen kuitenkin suorat puhelinsoitot ovat akuuteissa asioissa tehokkain tapa toimia. Pikaviesteillä opettajan on mahdollista saada nopeasti viesti myös yksittäiselle opiskelijalle tai kokonaiselle opiskelijaryhmälle. Tämä tehostaa oppilaitoksen sisäistä viestintää ja helpottaa suuressa lukioyhteisössä myös opettajan työtä. 4. Opiskelijahuollon moniammatilliset palvelut 4.1. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitaja, koululääkäri, lukiopsykologi ja lukiokuraattori kirjaavat tiedot oppilaistaan sähköiseen Effica- asiakastietojärjestelmään, jossa on käytössä eri kirjaamislehtiä käyttötarkoitusten mukaan. Salon terveyskeskuksessa opiskeluterveydenhoitajalla ja psykososiaalisissa palveluissa lukiopsykologilla ja lukiokuraattorilla on käyttöoikeus tiettyihin lehtiin sovitun käytännön mukaan. Oppilashuollon kehittämistehtäviin jää käytäntöjen sopiminen tiedon siirrosta sivistystoimen MultiPrimus - järjestelmään oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarvittavasta tiedosta. Opiskeluterveydenhuollon ja psykososiaalisten palvelujen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Opiskeluterveydenhuollon arvot ja toiminta-ajatus Opiskeluterveydenhuolto toimii kattavasti, tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti kohdellen opiskelijoita sekä heidän yksilölliset että ympäristön tarpeet huomioon ottaen. Opiskeluterveydenhuollon toiminta-ajatus liittyy kiinteästi Salon terveyskeskuksen toimintaajatukseen ja arvoperustaan. Sen mukaan terveyskeskus tuottaa, hankkii ja järjestää palveluita, joita asukkaat tarvitsevat: turvalliseen syntymään tasapainoiseen kasvuun terveeseen elämään ja arvokkaaseen kuolemaan Toiminnan tavoitteet Opiskeluterveydenhuollon tehtävät ja tavoitteet perustuvat terveyspoliittisiin kannanottoihin, tutkimustuloksiin, käytännön kokemuksiin sekä edellä mainittuihin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko lukioyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, opiskelijahuollon muun henkilöstön ja vanhempien kanssa. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä

11 11(35) järjestämällä matalan kynnyksen terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille 1. Opiskeluterveydenhuolto edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta toiminnoilla, jotka kohdistuvat oppilaitoksen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Opiskeluympäristön terveellisyyttä edistetään: seuraamalla ja parantamalla fyysisiä opiskeluolosuhteita ja niiden turvallisuutta edistämällä tukea antavan ja vuorovaikutteisen oppimisilmapiirin syntymistä tukemalla opintojen järjestämistä hyvinvointinäkökohdat huomioiden tukemalla opiskeluyhteisöjen toimivuutta antamalla niiden käyttöön terveydenhuollon asiantuntija-apua ja toimimalla aktiivisessa yhteistyössä hyvinvoinnin edistämiseksi lisäämällä opiskelijoiden omien yhteisöjen tietoisuutta toimintansa vaikutuksista jäsentensä hyvinvointiin, terveyteen ja opiskelukykyyn 2. Opiskeluterveydenhuolto edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden alueella lisäämällä opiskelijan itsehoidon ja elämänhallinnan taitoja ja valmiuksia Tavoitteeseen päästään opiskelijoihin kohdistuvalla toiminnalla, jolla: lisätään opiskelijoiden tietoja ja taitoja oman terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä itsehoidossa tuetaan opiskelijoita psyykkisesti ja sosiaalisesti näissä elämänvaiheen erityistilanteissa vahvistetaan opiskelijoiden opiskelutaitoja kiinnitetään huomiota ja seurataan, että opiskelijat saavat riittävästi opintojen ohjausta ja apua opiskeluvaikeuksissa Opiskelijoiden opiskelukykyä edistetään yksilöön kohdistuvan toiminnan lisäksi myös koko opiskeluympäristöön kohdistuvalla toiminnalla, joka vaikuttaa mm. opiskelijan arvoihin, asenteisiin, opiskelumotivaatioon ja opiskelutyytyväisyyteen. 3. Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluita Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät opiskelijoiden kansanterveyslain nojalla järjestettävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon osana toteutettavat mielenterveyden palvelut. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja asianmukaisiin tuki- ja hoitopalveluihin ohjaaminen on tärkeää. Hyvä ja joustava yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden erityispalveluiden tuottajien kanssa on osa sairaanhoidon palveluiden järjestämistä. Tämän lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon voidaan sisällyttää erikoissairaanhoidon palveluita, mikäli ne katsotaan tarkoituksenmukaisiksi. Palvelut osana opiskelijahuoltoa Jokaiselle Salon terveystoimen alueella olevalle oppilaitokselle on nimetty opiskeluterveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitajan vastaanotto on oppilaitoksen tiloissa ja hän ottaa vastaan ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. Hänen vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa ovat opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja oppilaitoksen henkilökunnan tiedossa kouluilla, koulun kotisivuilla sekä koulun omissa tiedotteissa. Vastaanottotoiminnan lisäksi terveydenhoitajan tavoittaa arkipäivisin puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Lääkäri on tavoitettavissa ennalta sovitusti. Opiskeluterveydenhoitaja sekä lääkäri toimivat yhteistyössä lukion oppilashuollon henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Terveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän työskentelyyn ja lääkäri mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa. Terveydenhoitaja osallistuu vanhempainiltoihin sekä muuhun kodin ja koulun yhteistyöhön sekä toimii kaupungin moniammatillisissa verkostoissa. Riittävä henkilökuntaresurssi on laadukkaan ja toimivan opiskeluterveydenhuollon perusehto. Terveyskeskuksessa on pyritty mitoittamaan opiskeluterveydenhuollon henkilöstö niin, että se täyttää Stakesin suosituksen: Yksi kokopäivätoiminen terveydenhoitaja opiskelijaa kohti lukioissa opiskelijaa lääkäriä kohti, jos lääkäri toimii kokopäiväisesti

12 12(35) Voimavarojen riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, yhteistyö sekä psykososiaalisen työn vaativuus, erityistukea vaativien koululaisten/opiskelijoiden määrä, koulujen lukumäärä sekä lukiopsykologin ja kuraattorin saatavuus. Fyysisen ympäristön muodostaa oppilaitos rakennuksena ja siihen liittyvä piha-alue. Lisäksi fyysisen ympäristön elementtejä ovat rakennusten fysikaaliset ominaisuudet kuten ääniympäristö, lämpöolosuhteet, ilmastointi ja valaistus sekä fysikaaliset, biologiset ja kemialliset tekijät. Opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät huolehtivat siitä, että oppilaitoksessa suoritetaan terveydellisten olojen valvontatarkastus kolmen vuoden välein. Tähän osallistuvat lisäksi opiskelu- ja ympäristö-, työterveyshuollon, opetustoimen sekä opiskelijoiden edustajat. Tarkastuksen raportti toimitetaan kaupungin tekniseen toimeen. Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö osallistuu omalta osaltaan oppilaitoksen kriisivalmiuden sekä palo- ja pelastussuunnitelman suunnitteluun, käytännön harjoituksiin ja seurantaan. Opiskelijan terveyden ja hyvinvoinnin seuranta Opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia seurataan yksilöllisten terveystarkastusten ja suunnitelmien avulla. Tarkastusten tulokset kirjataan opiskelijan omaan terveyskertomukseen potilasasiakirjaohjeiden mukaisesti. Terveystarkastukset lukioissa: terveydenhoitajan terveystarkastus tytöille 1-2 opiskeluvuotena terveydenhoitajan terveystarkastus pojille 2 opiskeluvuotena lääkärintarkastus kutsuntaikäisille pojille lääkärintarkastus tytöille 1-2 opiskeluvuotena syksystä 2011 alkaen lääkärintarkastus niille, joilla on kasvussa ja kehityksessä jotain seurattavaa/poikkeavaa sekä opiskelijoille tarvittaviin tukitoimiin liittyen lääkärintarkastus erilaisia todistuksia tarvitseville Salon kaupunki on osallistunut valtakunnalliseen kouluterveystutkimukseen vuodesta Kysely tehdään kaupungin yläkouluissa ja lukioissa joka toinen vuosi. Vuonna 2009 tutkimukseen tuli mukaan myös Salon seudun ammattiopisto. Kouluterveystyöryhmä käsittelee erillisen suunnitelman mukaisesti tulokset ja laatii niiden pohjalta suunnitelman terveyden edistämisen painopistealueista kahden vuoden ajalle. Kouluterveystyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka jäsenet edustavat poikkihallinnollisesti kaupungin eri toimialoja sekä lisäksi ryhmässä on edustettuna Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö. Jokainen lukio käsittelee oman koulunsa tutkimustulokset koko henkilöstön kanssa ja laatii niiden pohjalta omat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen linjauksensa. Tuloset käydään läpi myös opiskelijoiden kanssa ja koteihin lähetetään kirjallinen tiedote. Vanhemmilla/huoltajilla on lisäksi mahdollisuus tutustua tutkimustuloksiin lukioiden kotisivuilla. Tekstissä käytetty osittain lähteenä: Opiskeluterveydenhuollon opas. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2006:12. Yliopistopaino, Helsinki 2006.

13 13(35) Opiskeluterveydenhuolto Yhteisöön kohdistuva ehkäisevän terveydenhuollon verkosto- ja viestintätyö Yksilöön kohdistuva työskentely opiskelijoiden parissa Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta opiskeluhuoltotyö päihdetyö kriisi- ja pelastustyö yhteisöllinen terveydenedistämistyö: ryhmien ohjaus informaatiotilaisuudet vanhempainillat verkostotyö asiantuntijoiden kanssa opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta opiskeluterveyden-huollon kehittämistoiminta ja työntekijän täydennyskoulutus terveystarkastukset muu vastaanottotoiminta terveysneuvonta lääkärin vastaanotto ajanvarauksella tai ilman rokotustoiminta seksuaalineuvonta seulontatutkimukset ja diagnostiset perustutkimukset hoidon tarpeen arviointi sairauksien ennaltaehkäisy, hoitoon liittyvä neuvonta ja seuranta sekä jatkohoitoon ohjaaminen psykososiaalisen tuen antaminen tapaturmien ensiapu ja hoito 4.2. Lukiopsykologi 4.3. Lukiokuraattori Lukiopsykologin palvelut ovat osa perustason mielenterveyspalveluita. Lukiopsykologin työn tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja sujuvan opiskelun edistäminen. Lukiopsykologi osallistuu opiskelijahuoltoryhmään, jonka kautta koulun huoli opiskelijan hyvinvoinnista välittyy psykologille. Opiskelija voi hakeutua lukiopsykologin vastaanotolle itse, huoltajan aloitteesta tai terveydenhoitajan kautta. Lukiopsykologi tapaa opiskelijoita joko lukiolla tai terveyskeskuksen tiloissa. Lukiopsykologi selvittelee opiskelijan tilannetta keskusteluin sekä ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Tavallisia psykologille hakeutumisen syitä ovat elämäntilanteeseen, mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvät pulmat. Lukiopsykologin palvelut ovat luottamuksellisia. Lukiokuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden koulunkäyntiä, lisätä sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Lukiokuraattori osallistuu lukioiden opiskelijahuoltoryhmiin ja tapaa opiskelijoita heidän omissa kouluissaan. Opiskelija, vanhemmat tai opettaja, voivat ottaa lukiokuraattoriin yhteyttä, jos nuorella on pulmia opiskeluissa, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lukiokuraattorin keskeisimmät työmuodot ovat keskustelutuen tarjoaminen, yhteistyöneuvottelut eri tahojen kanssa sekä erilaisten tukitoimien järjestäminen. Lukiokuraattori osallistuu yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa erilaisten ongelmatilanteiden selvittelyyn ja ohjaa opiskelijan/hänen perheensä tarvittaessa myös muiden tukipalvelujen piiriin (esim. sosiaalitoimi, nuorten psykiatriset palvelut.). Lukiokuraattorin palvelut ovat luottamuksellisia Muut psykososiaaliset palvelut Kriisikeskus Etappi/Salon mielenterveysseura ry tarjoaa lyhytkestoista kriisiapua nuorille. Nuorten kriisityön tavoitteena on lisätä nuoren hyvinvointia tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja lyhytkestoista keskusteluapua nuorten kriisi- ja ongelmatilanteissa. Palvelut on suunnattu vuotiaille nuorille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua ongelmallisesta

14 14(35) tilanteesta selviytymiseen tai joille kriisitilanteen helpottamiseksi koulun, terveyden tai sosiaalihuollon työntekijä suosittelee ulkopuolisen avun käyttöä. Loppukeväällä 2010 aloitettiin toimintamalli, jossa Etapin työntekijät kouluttavat kerran vuodessa lukion tutoreita. Koulutuksen teemana on nuorten kohtaaminen ja nuoruuteen liittyvät kriisit. Osoite: Rummunlyöjänkatu 7B Salo Puh.02/ Nuoriso- ja erityisnuorisotyö tarjoaa salolaisille nuorille monenlaisia palveluja. Salon kaupungin alueella on 22 nuorisotilaa, joissa nuorilla on mahdollisuus ohjattuun vapaaajantoimintaan. Nuorisotilat on suunnattu alle 18-vuotiaille nuorille. Ohjatun toiminnan tavoitteena on nuoren kasvun tukeminen. Lisäksi tarjolla on tiloja nuorten omaehtoiseen toimintaan, josta esimerkkeinä mopohalli sekä bänditilat. Erityisnuorisotyö kohdistuu riskiolosuhteissa elävien nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Työ on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, nuorten ehdoilla tehtävää auttamistyötä. Erityisnuorisotyön tavoitteena on osana kunnan nuorisotyötä edistää nuorten kasvamista ja sopeutumista yhteiskuntaan. Opiskelijapappi on Salo-Uskelan seurakunnassa käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten. Hänellä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Puh Perheasiain neuvottelukeskus/perheneuvonta on kirkon erityistyömuoto, joka toimii antamalla apua perhekysymyksissä ja parisuhdeasioissa. Työmuotoja ovat mm. yksilö-, pari ja perheneuvottelut, terapiat ja perheasiainsovittelut sekä perhekasvatus. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Osoite: Rummunlyöjänkatu Salo Puh. 02/ Salon nuorisopsykiatrian poliklinikka tarjoaa psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja vuotiaille nuorille. Hoitoon voi tulla lähetteellä tai nuori voi itse ottaa yhteyden poliklinikalle. Puhelinaikana (ma to ) puheluun vastaa joko poliklinikan psykologi tai sairaanhoitaja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Poliklinikka toimii ajanvarausperiaatteella. Poliklinikan akuuttityöryhmä voi aloittaa hoidon tarvittaessa seuraavana arkipäivänä. Välittömässä avuntarpeessa ensisijainen yhteydenottopaikka on paikallinen terveyskeskus. Polikliininen tutkimus koostuu yksilöarviokäynneistä ja perhekäynneistä sekä tarvittaessa verkostokäynneistä ja psykologisista tutkimuksista. Hoitomuotoja ovat selventävät keskustelut ja tukikäynnit, yksilöterapiat, perheterapeuttinen ja verkostotyöskentely sekä lääkehoito ja psykofyysinen hoito fysioterapeutilla. Nuorisopsykiatrian työntekijät myös jalkautuvat muutaman kerran vuodessa lukioiden opiskelijahuoltoryhmiin. Osoite: Turuntie 8B Salo Puh.02/ Salon A-klinikka tuottaa hoitopalveluita päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen. A-klinikan maksuttomat palvelut on tarkoitettu myös nuorille päihteiden käyttäjille. Osoite: Mariankatu Salo Puh. 02/ Sosiaalityö/Lastensuojelu on yksi kunnan palveluista, jonka tarkoituksena on lasten ja heidän perheidensä auttaminen sosiaalityön keinoin. Lastensuojelun tavoitteena on lapsen ja perheen hyvinvointi. Lapsilla, nuorilla sekä heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Osoite: Helsingintie Salo Puh. 02/ Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Salon työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa lukiolaiselle mahdollisuuden maksuttomaan ammatinvalintapsykologin ohjaukseen. Tavallisesti lukion opinto-ohjaaja suosittelee opiskelijalle ammatinvalinnanpsykologille ajan varaamista, mutta lukiolainen voi myös itse varata ajan. Ammatinvalinnanohjausta käytetään erityisesti silloin, jos opiskelijalla on jokin ammatinvalintaa rajoittava sairaus tai erityinen vaikeus uranvalinnassa. Myös lukion keskeyttävät opiskelijat ohjataan ammatinvalintapsykologille, jotta he saisivat tukea uuden opiskelupaikan valintaan. Keskeyttävien opiskelijoiden jälkiohjaukseen osallistuvat usein myös ne nuorten neuvojat, jotka vastaavat alle 25 vuotiaiden vailla ammatillista tutkintoa olevien

15 15(35) 4.6. Opintososiaaliset palvelut ohjauksesta. Työ- ja elinkeinotoimiston koulutusneuvonnasta vastaava työntekijä käy lukiossa kertomassa abiturienteille työnhausta ja muista palveluista. Opintososiaalisia palveluja ovat mm. erilaiset taloudelliset tuet, vakuutukset sekä oppilaitoksessa tarjottava ateria. Opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea: opintorahaa, -lainaa sekä opintotuen asumislisää. Oppilaitoksen tehtävä on tiedottaa opiskelijalle Kelan etuuksista. Oppilaitos seuraa opintojen etenemistä, ilmoittaa siinä ilmenevistä häiriöistä ja opintojen päättymisestä Kelalle. Lisätietoja saa oppilaitoksen koulusihteeriltä, Kelan toimistosta sekä Kelan internetsivuilta Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt opiskelija. Opintorahan suuruus määräytyy iän, asumismuodon, vanhempien tulojen ja elatusvelvollisuuden mukaan. Opintoraha on veronalaista tuloa. Asumislisää maksetaan opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Asumislisän määrä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksesta opintorahaa saavalle. Jos lainatakaus myönnetään, opiskelija hakee opintolainaa valitsemaltaan pankilta. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Opiskelija sopii pankin kanssa korosta ja takaisinmaksusta. Osa koroista (1%) maksetaan jo opintotukiaikana. Kaikilla opiskelijoilla on iästä ja tuloista riippumatta oikeus koulumatkatukeen koulumatkoille kun Kun yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10km Koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa Opiskelija maksaa itse matkastaan aina vähintään 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatuki myönnetään pääsääntöisesti julkisen liikenteen käytöstä aiheutuneisiin kustannuksiin. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille oikeudesta saada koulumatkatukea, tarkistaa hakemuksessa ja ostotodistuksessa annetut tiedot sekä toimittaa hakemukset Kelan paikallistoimistoon. Salon kaupungilla on opiskelija-asuntoja Hakastaronkadulla ja Salon Vuokra-talot Oy:llä Järvelänpolulla ja Salonkadulla. Hakastaronkadun asuntoa haetaan toimittamalla huoneistohakemus liitteineen Salon kaupungin isännöitsijäntoimistoon, Kirkkokatu 5, Salo. Järvelänpolun ja Salonkadun asuntojen hakemukset toimitetaan Salonjokilaakson Opisännöintikeskukseen, Annankatu 7, Salo. Hakemuslomakkeita saa isännöitsijäntoimistoista tai sen voi myös tulostaa sivuilta Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan päätoimisissa opinnoissa niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Lukion opiskelijat ovat myös vakuutettu tapaturmien varalta. Oppilaitoksen vakuutus turvaa opiskeluajan ja koulumatkat. 5. Opiskelun yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Opiskelijoille annettava tuki jaetaan (perusopetuksen strategian mukaisesti) kolmeen osaalueeseen: yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen sekä erityiseen tukeen. Opiskelijalle annettavan tuen tavoitteena on ennaltaehkäistä opiskeluun liittyvien ongelmien muodostumista varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti sekä turvata opiskelun jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

16 16(35) Opiskelun yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki ennaltaehkäisy ja OHR-käsittely oppimissuunnitelma OHR-käsittely oppimissuunnitelma varhainen puuttuminen Opetuksen ja tuen suunnittelun välineet: eriyttäminen, oppilaanohjaus, opiskelijahuollon tuki, tukiopetus,osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, avustajapalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut,interventiot, viikoittainen/päivittäinen yhteydenpito kotiin, avustajapalvelut, kotiopetus Tuen järjestäminen: joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoko, samanaikaisopetus, tiimiopettajuus Kuvio. Opetushallituksen kolmiportainen tuen malli. Yleinen tuki Yleinen tuki on kaikille opiskelijoille tarvittaessa annettavaa tukea. Erityisopetuksen antamiseen riittää opettajan, erityisopettajan ja opiskelijan sekä tarvittaessa huoltajien kanssa käytävä keskustelu. Mikäli yleisistä tukijärjestelyistä huolimatta opiskelija ei etene odotetulla tavalla, ollaan yhteydessä huoltajaan ja käsitellään oppilaan asiaa oppilashuoltoryhmässä. Tämän arvion pohjalta suunnitellaan tehostetun tuen määrä ja muodot. Tehostettu tuki ja erityinen tuki Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista sekä ehkäistään opiskelijan, vuorovaikutustaitojen ja kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasaantumista. Tuki ja sen toteutuminen tulee suunnitella ja kirjata. Välineenä käytetään oppimissuunnitelmaa, johon kirjataan mm. tavoitteet ja tehostetun tuen muodot. Tehostetun tuen toteuttamisessa on tärkeää rakentaa koulunkäyntimahdollisuus joustavasti oppilaan tarpeista lähtien. Tehostettua tukea suunniteltaessa on huomioitava etenkin fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö sekä tarvittavat tukipalvelut ja materiaalit niin, että opiskelijalla on täysipainoinen mahdollisuus opiskeluun ja kasvuun. Seurannassa on hyvä asettaa realistiset aikatavoitteet, joiden aikana pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Erityistä tukea saavat ne opiskelijat, jotka ovat jo perusopetuksessa otettu/siirretty erityisen tuen piiriin. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja erityisen tuen muodot. 6. Ongelma- ja kriisitilanteet Opettajan/ lukion henkilöstön vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Pääsääntöisesti opettaja/ lukion henkilöstö on vaitiolovelvollinen opiskelijaa koskevista henkilökohtaisista asioista, jotka ovat tulleet ilmi opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa kahdenkeskisissä keskusteluissa. Jos tiedot koskevat opetuksen asianmukaista järjestämistä, on opettajalla/ oppilaitoksen henkilöstön edustajalla oikeus keskustella asiasta muiden opetus- ja opiskelijapalveluhenkilöstön edustajien kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Lastensuojelulaki /417:25 Kriisitoimintasuunnitelma Turvallisuuskulttuuri syntyy vuorovaikutuksesta ja välittämisestä. Kriisiasioihin valmistautuminen luo turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Toimintasuunnitelma sisältää kuvauksia suositeltavista toimintatavoista, kun lukiossa on sattunut äkillinen kuolemantapaus, onnettomuus, uhkatilanne tms. Erilaisten toimintamallien suunnitteleminen antaa jokaiselle työntekijälle yhtäläiset mahdollisuudet ottaa vastuuta kriisitilanteessa. Tiedotuksen tulisi

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R Esi- ja perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET 2 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Opiskeluhuolto. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Opiskeluhuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Paikallisella

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI Päivitetty 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO 7 MITÄ ON HYVÄ OPPILASHUOLTO? 8 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 9 Esimerkkejä hyviksi koetuista kodin ja koulun

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA 2010 2011 OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN JA OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA 2010 2011 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Opiskelijahuolto määrittelyä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014

KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014 KESKI POHJANMAAN AMMATTIOPISTO Opiskeluhuollon suunnitelma 2014 Sisällys 1. Opiskeluhuolto... 5 1.2.Opiskeluhuollon tukiryhmät... 5 1.2.1. Opiskeluhuollon kuntatasoinen suunnittelu ja koordinointi... 5

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI

FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI FORSSAN SEUDUN PERUSKOULUJEN HYVÄN OPPILASHUOLLON TOIMINTAMALLI 2006-2007 SISÄLTÖ JOHDANTO 6 MITÄ ON HYVÄ OPPILASHUOLTO? 7 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 8 Esimerkkejä hyviksi koetuista kodin ja koulun yhteistyömuodoista

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 1 Kerttulin lukio LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma 2 Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelijahuollon suunnitelma 3 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1 Opiskelijahuolto määrittelyä ja velvoitteita...6

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja (2.painos) Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 2 1.3 Varhainen avoin yhteistyö

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 21.8.2014 56 (2.painos) Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Käsikirjan käyttäjälle... 3 1.2 Mitä oppilashuolto on?... 3 1.3 Varhainen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot