Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma"

Transkriptio

1 Salon kaupungin lukio-opetuksen opiskelijahuoltosuunnitelma

2 2(35) SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 3 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet Opiskelijahuollon lähtökohdat Opiskelijahuollon tavoitteet Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua 5 2. Opiskelijahuoltotyö Opiskeluyhteisö Opiskelijahuoltoryhmä (OHR) Kirjaaminen, tiedonsaanti ja tiedonsiirto 6 3. Opiskelija, lukio ja koti Opiskelijan ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet lukiossa Lukion ja kodin välinen yhteistyö Sähköinen poissaoloseuranta Opiskelijahuollon moniammatilliset palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lukiopsykologi Lukiokuraattori Muut psykososiaaliset palvelut Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Opintososiaaliset palvelut Opiskelun yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Ongelma- ja kriisitilanteet Oppilaitosten välinen yhteistyö Opiskelijahuollon arviointi ja kehittäminen 16 LIITTEET Liite 1. Salon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon suunnitelma 19 Liite 2. Kriisitilanteista 29 Liite 3. Kysely opiskelijahuollosta 33

3 3(35) JOHDANTO Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskeluhyvinvoinnin ylläpitoa, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä opiskelijoiden ja vanhempien tukena olemista opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Hyvin toimiakseen opiskelijahuolto vaatii monialaista yhteistyötä, halun toimia opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa tukena sekä uskoa siihen, että vaikeisiinkin ja tunteita nostattaviin asioihin voidaan löytää yhdessä ratkaisut. Tyypillisiä huolenaiheita ovat oppimiseen liittyvät ongelmat, psykososiaaliset, psykosomaattiset ja terveyteen liittyvät vaikeudet. Opiskelijahuolto huolehtii oppimisen perusedellytyksistä, joita ovat opiskelijan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Fyysinen hyvinvointi tarkoittaa mm. oppimisympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtimista sekä ravitsemuksellisesti monimuotoista ruokailua. Psyykkinen hyvinvointi edellyttää kunkin opiskelijan hänen omien edellytystensä mukaista etenemistä opinnoissa sekä tarvittaessa henkilökohtaisen ohjauksen järjestämistä kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehditaan tukemalla sosiaalisia valmiuksia, edistämällä ryhmäytymistä, estämällä kiusaamista ja kannustamalla osallisuuteen ja yhteisvastuuseen. Tavoitteena on, että opiskelijahuolto on osa lukion arkea ja perustoimintoja, joihin kuuluvat ennaltaehkäisevä työ, kriisityö, huolen puheeksi ottaminen sekä ongelmiin puuttuminen. Opiskelijahuollon toiminnasta ja toiminnan periaatteista tiedotetaan opiskelijoille ja vanhemmille, lukion henkilöstölle ja yhteistyöverkostolle. Opiskelijahuoltosuunnitelman ovat tehneet moniasiantunteva kehittämistyöryhmä. Ryhmään ovat kuuluneet vastaava koulukuraattori Harald Holmström, apulaisrehtori Juha-Markus Koistinen, opinto-ohjaaja Teija Rosenqvist, opettaja Saija Hongisto, opiskeluterveydenhoitaja Arja Alm, aluerehtori Maija Syrjäläinen, erityisluokanopettaja Elina Kivelä, koulupsykologi Maria Blomqvist, koulukuraattori Marianne Ylinen ja ylilääkäri Marita Eerola. Ennen lopullista muotoaan ja lautakuntakäsittelyä opiskelijahuoltosuunnitelma on ollut lausuntokierroksella sivistystoimessa ja sosiaali- ja terveystoimessa.

4 4(35) 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään kansanterveyslaissa, perusopetuslaissa ja lastensuojelulaissa. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutuu moniammatillisena yhteistyönä Salon kaupunkiin laaditun oppilashuollon suunnitelman mukaisesti. Salon seudun kymmenen kuntaa yhdistyivät alkaen uudeksi Salon kaupungiksi. Tähän asti oppilashuolto oli järjestetty eri tavoin eri kunnissa. Selkeä tarve yhdenmukaisiin käytäntöihin oli olemassa, koska toiminnalta puuttuivat yhtenäiset linjaukset ja toimintastrategia. Lähtötilannetta kuvaa palvelujen pirstaleisuus ja henkilöstöresurssien vähyys. Lukio-opetuksen osalta oppilashuolto on käsittänyt terveydenhoitajan, oppilaanohjauksen ja yhden erityisopettajan palvelut (osa-aikaiset). Psykologipalveluihin on ohjattu lukioista terveyskeskukseen muualla paitsi Halikon alueella, jossa koulukuraattori ja koulupsykologi ovat antaneet palveluja myös lukiolaisille. Perniön lukiolaiset ovat olleet oman kunnan kuraattori- ja psykologipalvelujen piirissä. Jo ennen kuntaliitosta toisen asteen opiskelijoiden käytössä ovat olleet Salon Mielenterveysseuran kriisikeskus Etapin palvelut välittömiin elämän kriiseihin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Hakeutuminen kriisikeskukseen on tapahtunut omaaloitteisesti. Vastaanottavalla henkilökunnalla on psykoterapeuttikoulutus. Kriisikeskuksella on vaitiolovelvollisuus eikä ilmoitusvelvollisuutta viranomaisille, siksi tarvittavat lausunnot pyydetään virkavastuussa olevilta psykologilta Opiskelijahuollon tavoitteet Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan tulisi opiskelijahuollollisen tuen saatavuutta parantaa. Erityisesti lukiopsykologi- ja -kuraattoripalveluja on oppilaiden tai opiskelijoiden tarpeisiin nähden liian vähän. Valtakunnallisten kehittämiskohteiden mukaan opiskelijahuollossa tulisi olla selkeä palvelurakenne ja verkostomainen toimintatapa. Opiskelijahuollon suunnitelman sisältämät toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi nuorten palvelujärjestelmää. Opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelman mukainen opiskelijahuolto kuuluu kaikille lukion työntekijöille ja on siten keskeinen osa lukion toimintakulttuuria. Varhainen tukeminen ja opiskelijoiden monimuotoisten ongelmien kohtaaminen edellyttävät usein yhteistyötä sekä lukion henkilöstön että eri hallinnonalojen työntekijöiden kesken. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on siirtää opiskelijahuollollisen työn painopistettä korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään työhön. Tarkoituksena on kehittää ennaltaehkäiseviä työtapoja, -menetelmiä ja rakenteita lukioiden opiskelijahuollossa. Yksilöihin kohdistuvan opiskelijahuoltotoiminnan sijaan tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia vaikuttamalla niihin ryhmiin, luokkiin ja yhteisöihin, joiden jäseninä nuoret ovat. Ennalta ehkäisevänä toimintatapana kehitetään varhaista tunnistamista ja tuen oikea-aikaista kohdistamista. Työyhteisöjen toimintakulttuurissa vahvistetaan myönteistä vuorovaikutusta nuorten sekä aikuisten kesken. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyön rakenteita lukioopetuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä. Ammattialoittain eriytyneen työn tilalle ollaan aktiivisesti hakemassa yhteisöllisiä ja verkostomaisia työtapoja opiskeluympäristön hyvinvointia tukemaan. Salon opiskelijahuollon suunnitelman keskeiset tavoitteet: - ensisijassa opetus ja opetuksen eri tukimuodot järjestetään opiskelijan omassa oppilaitoksessa - kodin ja lukion välisen yhteistyön tärkeys; yhteisten pelisääntöjen luominen avoimesti ja toisiaan kunnioittaen - opiskelijahuoltotyön selkeyttäminen; yhteisten menettelytapojen käyttöönotto, moniasiantuntijuuden ja konsultaation hyödyntäminen nykyistä enemmän sekä yhteisöllisyyden lisääminen ja toiminnan suunnitelmallisuus - varhainen puuttuminen opiskelijan oppimis- ja hyvinvointiongelmiin sekä lukion ilmapiiriongelmiin; luodaan yhtenäinen rakenne opiskelijahuoltotyöhön (mm. lomakkeisto) ja toimintamallit yhteistyö- ja konsultaatiokäytäntöihin sekä lukion mahdollisiin häiriötilanteisiin. Suunnitelmatyön tavoitteena on ollut suunnitella opiskelijahuollon käytännöt lainmukaisiksi ja kaupungin strategisia tavoitteita tukevaksi palvelun laatua parantamalla ja resursseja lisäämällä. Lisäksi haasteita ovat henkilöstön motivointi ja sitouttaminen uusiin käytäntöihin ja toimintatapoihin sekä yhteistyöverkostojen toimivuudesta huolehtiminen.

5 5(35) 1.3. Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelua Salon kaupungin visiona on olla hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Opiskelijahuollon toiminta-ajatus sisältyy kaupungin visioon vastuullisuudesta ja hyvistä palveluista. Opiskelijahuollon tarkoituksena on tarjota opiskelijoille tarpeenmukaiset palvelut asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja yhdessä tekemisen toimintamallia toteuttaen. Strategisesti nähdään tärkeänä varhainen puuttuminen ja oppilaan auttaminen omassa kasvu- ja kehitysympäristössä. Tuki annetaan mahdollisimman pitkälle nuoren tavallisessa ympäristössä käyttäen hyödyksi olemassa olevia tukimuotoja ja erityistyöntekijöiden konsultaatiota. Tähän pääsemiseksi opiskelijahuollon suunnitelmaan on kirjattu ja kuvattu opiskelijahuollon toimintakäytännöt ja ne on hyväksytty käyttöönotettavaksi opetus- ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Prosessikuvaukset eri toimijoiden kesken on laadittu. Toimintakäytäntöjä kehitetään tarpeita vastaavaksi jatkuvasti yhteistyössä opiskeluympäristössä toimijoiden kanssa. Kriittiset menestystekijät: Suunnitelman toteuttaminen edellyttää asiakkaan näkökulmasta erityisesti 1. nuoren mahdollisuutta olla tutussa ympäristössään ja omassa viiteryhmässään, 2. vanhempien mahdollisuutta tasa-arvoiseen kasvatuskumppanuuteen 3. tarvittava tuki annetaan varhaisessa vaiheessa. Asiakasnäkökulman onnistuminen on tärkein tavoite Salon kaupungin opiskelijahuollon suunnitelmaa toteutettaessa. Palveluprosessien osalta opiskelijahuollon suunnitelma edellyttää: 1. erityistyöntekijöiden konsultaatiokäytäntöjen vakinaistamista, 2. moniasiantuntijuuden ja verkostomaisen työtavan vahvistamista 3. toiminnallisten ja ennalta ehkäisevien menetelmien käyttöönottoa lukio- ja opiskelijahuoltotyössä 4. nopeaa puuttumista ja avun tarjoamista. Talousnäkökulmasta opiskelijahuollon toimintakäytäntöjen uudistaminen tarkoittaa opiskelijoiden hyvinvoinnin kasvua opiskeluympäristössä ja sitä kautta hoito- ja terapiapalvelujen käytön vähentymistä. Talousarviossa tulee huomioida tarvittavat resurssit lukioyhteisön tuen lisäämiseksi. Henkilöstön osalta opiskelijahuoltosuunnitelma tarkoittaa, että lukioyhteisön jäsen havaitessaan nuoren tuen tarpeen ottaa asian puheeksi. Opiskelijahuollon tavoitteena ei ole poislähettämisen kulttuuri, vaan avun ja tuen tarjoaminen arkiympäristössä. Henkilöstöä tulee olla riittävästi ja sillä tulee olla koulutus uusiin menetelmiin, tarvittavat työvälineet sekä materiaalit. 2. Opiskelijahuoltotyö 2.1. Opiskeluyhteisö 2.2. Opiskelijahuoltoryhmä (OHR) Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuolto on myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. Myös opiskelijoiden osallistuminen työyhteisön kehittämiseen on yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeää. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, lukiopsykologi ja lukiokuraattori. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat myös ryhmänohjaaja, opiskelija, huoltaja sekä muut asiantuntijat. Tapaamisissa keskustellaan akuuteista kysymyksistä sekä eri ohjausryhmien opiskelijoiden opintojen etenemisestä sekä yleisesti opiskelijahuollon

6 6(35) kehittämisestä. Kokoukset ajoitetaan niin, että edellisen jakson arvostelu on saatu päätökseen ja keskustelut opintomenestyksestä on ehditty käydä rehtorin, opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa. Opiskelijahuollon työnjako: Rehtori kutsuu opiskelijahuoltotyöryhmän koolle, valmistelee kokouksen ja vastaa tietojen kirjaamisesta. Aineenopettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa oman aineensa opiskelussa sekä antaa tarvittaessa erityistukea tai tukiopetusta. Aineenopettaja myös havainnoi opiskelijaa oppituntien aikana ja informoi ryhmänohjaajaa mahdollisista poissaoloista ja huolestuttavasta käyttäytymisestä. Ryhmänohjaaja on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää opiskelijat lukion käytäntöihin ja toimintatapoihin. Hän tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin, haastattelee heitä, seuraa heidän opintojensa etenemistä ja poissaoloja. Seurantaan hän voi käyttää erityisiä lomakkeita esim. Huolen vyöhykkeet. Hän on tarvittaessa yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista. Ryhmänohjaaja tuo opiskelijoidensa asioita opiskelijahuoltotyöryhmän käsittelyyn. Opinto-ohjaaja käy nivelvaiheen tiedonsiirtokeskustelut lähettävän yläkoulun opinto-ohjaajan kanssa ja välittää lukio-opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot opettajille. Opinto-ohjaaja suunnittelee opiskelijan ja OHR:n kanssa opintoja tukevia toimenpiteitä ja muuttaa tarvittaessa opintosuunnitelmaa. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa erityisopettajalle ja ammatinvalintapsykologille. Hän toimii ryhmänohjaajan ja aineenopettajan tukena opiskelijan ohjaukseen ja kasvuun liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa ammatinvalinnassa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Opiskelijahuoltoa koordinoidaan ja kehitetään opiskelijahuoltoryhmässä, jonka toiminnasta vastaa lukion rehtori. Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet vastaavat kukin oman alansa asiantuntemuksesta. Opiskelijahuoltoryhmä toimii yhteistyössä opiskelijan, huoltajan ja eri viranomaisten sekä kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran jakson aikana. Kokouspäivät ilmoitetaan etukäteen opettajille, jotta he voivat tuoda kokouksiin käsiteltäviksi havaitsemiaan opiskelijoiden ongelmia. Opiskelijahuoltoryhmän kokouksissa päätetyt toimenpiteet kirjataan MultiPrimus -ohjelmaan. Opiskelijahuoltoryhmän toiminta on luottamuksellista ja siinä otetaan huomioon tietojen saannista ja salassapidosta säädettävät lait. Opiskelijahuoltoryhmä tiedottaa toiminnastaan opiskelijoita ja huoltajia. Tiedottamisen kanavia ovat vanhempainillat, tiedotuslehtiset, ryhmänohjaustuokiot, Wilma (koulun hallintoohjelmiston www liittymä), lukion kotisivut, henkilökohtaiset yhteydenotot ja tapaamiset. Opiskelijahuoltoryhmän omaa toimintaa arvioiva ja suunnitteleva kokous pidetään vähintään kerran lukukaudessa. Opiskelijahuoltotyötä kehitetään opiskelijoilta ja huoltajilta saadun palautteen avulla Kirjaaminen, tiedonsaanti ja tiedonsiirto Lukiolaissa ei toistaiseksi ole pykälää, jolla säädellään opiskelijahuollon toimintaa ja tehtäväkenttää, joten lukion opiskelijahuolto tukeutuu paljolti Perusopetuslakiin. Sen sijaan lain mukaan opetuksenjärjestäjän tulee määrätä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opiskelijahuollon järjestämistavasta. Salon kaupungin lukioiden opetussuunnitelmassa todetaan, että opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista lukiossa huolehtii opiskelijahuoltoryhmä ja opiskeluterveydenhuolto. Kirjaaminen Opiskelijahuoltoryhmässä kirjataan esillä olevat yleiset asiat. Rehtori määrää, kuka opiskelijahuoltoryhmän kokouksessa suorittaa kirjaamisen. Muistioon kirjataan opiskelijan nimi, tilanteen kuvaus, tehdyt ja suunnitellut toimet ja seuranta sekä tarvittaessa kodin näkemys asiasta ja tiedonsiirtolupa. Paikalle on tarpeellista kutsua vain ne henkilöt, joiden välittömiin tehtäviin käsiteltävän opiskelijan asiat liittyvät. Asianmukainen kirjaaminen on

7 7(35) välttämätöntä siksi, että lukio voi myöhemmin tarvittaessa osoittaa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kirjauksista tulee myös selvitä, kenen suoritettavaksi eri tehtävät on annettu. Kirjaukset laaditaan niin, että salassa pidettävät merkinnät ovat erotettavissa muista, mikäli tietoja halutaan tarkastella. Pöytäkirjat eivät muodosta henkilörekisteriä, jos ne järjestetään aikajärjestykseen, jolloin tietyn henkilön tiedot eivät ole helposti löydettävissä. Kirjaukset säilytetään lukitussa tilassa, kuten kassakaapissa ja MultiPrimus ohjelman OHR välilehti otetaan käyttöön. OHR voi myös käsitellä lukion yleisiä asioita, jolloin ryhmän kokoonpanolla ei ole merkitystä. Lukion henkilökunnan edustaja on velvollinen pitämään salassa opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisia oloja ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Kukin opiskelijahuoltoryhmän jäsen saa tehdä oman alansa vaatimia ja sallivia muistiinpanoja. Kunkin läsnäolijan oman muistinsa tueksi tekemät muistiinpanot eivät ole julkisia. Omien epävirallisten muistiinpanojen hävittämisestä on huolehdittava. Tiedonsaanti Lähtökohtaisesti Suomen lain mukaan asiakirja on julkinen ja kaikkien tarkasteltavissa, elleivät tietyt poikkeuskriteerit täyty. Perustuslain mukaisesti jokaisen henkilön yksityiselämä on turvattu ja henkilötietojen suojasta velvoitetaan säätämään lailla. Oppilaitoksessa tietojen salassapito voi perustua vain poikkeustapauksissa oppilaitoksen etuun. Tarkoitus ei ole suojata oppilaitosta vaan opiskelijan yksityisyyttä tai yhteistä etua. Viranomaisella on velvollisuus antaa pyynnöstä tietoja jokaiselle. Tieto annetaan yleensä suullisesti, antamalla asiakirja paikan päällä nähtäväksi tai jäljennettäväksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Julkisuuslakia sovelletaan sellaisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu oppilaitoksessa tai jotka on toimitettu sille käsittelyä varten tai sille kuuluvan tehtävän vuoksi. Virkamiehen oman muistinsa tueksi laatimat muistiinpanot tai luonnokset eivät kuulu julkisuuslain piiriin. Julkisuuslain soveltamisen ulkopuolelle jäävät myös sellaiset asiakirjat, jotka on hankittu oppilaitoksen sisäistä koulutusta ja tiedonhakua varten. Niin ikään asiakirjat, jotka sisältävät virkamiesten ja oppilaitosten välillä käytyjä neuvotteluja, yhteydenpitoa tai muuta vastaavaa yhteistyötä ovat julkisuuslain ulkopuolella. Opiskelijahuoltotiedot kuuluvat perusopetus- ja lukiolakien erityissäännösten ja julkisuuslain perusteella ehdottomasti salassa pidettäviksi, samoin kuin terveydentila- ja sosiaalihuoltotiedot, psykologiset testit ja soveltuvuuskokeet sekä harrastustoimintaa, elintapoja, perhe-elämää ja muita henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot. Opiskelijahuoltotiedot ovat kokonaisuudessaan sivullisilta salassa pidettäviä. Salassapidosta voidaan poiketa huoltajan suostumuksella, joka on syytä pyytää kirjallisena. Tiedonsiirto Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan lain mukaan siirtää opiskelijahuollosta vastaavien henkilöiden välillä salassapitovelvollisuuden estämättä. Näin ollen opiskelijan tietoja voidaan siirtää hallintokuntien välillä sivistystoimesta sosiaali- ja terveystoimeen. Tärkeimpänä tulee olla opiskelijan etu ja oikeusturva sekä parhaan mahdollisen avun tai hoidon mahdollistaminen. Terveyden- tai sosiaalihuoltoon liittyvät toimenpiteet kirjaa vain terveydenhoitohenkilöstö, psykologi tai sosiaalityöntekijä sähköiseen Effica- asiakastietojärjestelmään. 3. Opiskelija, lukio ja koti 3.1. Opiskelijan ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (LL 21) Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta. (LL 22)Opiskelijalla on myös oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista. (LL 23)

8 8(35) Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (LL 24) Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Hänen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. ( LL 25) Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsiin opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. (LL 26) Ennen kurinpitopäätöksen toimeenpanemista on kuultava opiskelijaa sekä ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuuluksi. Muista 26 :n pykälän toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa oppilaitoksen sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. ( LL 26 a ) Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. (LL 27) Vammaisella tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin, muihin opetuspalveluihin ja opiskelijahuollon palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin siten kuin siitä erikseen säädetään. (LL 29) Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että opiskelija tietää hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista. Häntä myös ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin. Lukioasetuksen mukaan opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Opiskelijalla on myös oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. (Lukioasetus 810/1998, 6 ) Lukiolaisen huoltajalla on ensisijainen vastuu nuoren hyvinvoinnista. Huoltajan tulee turvata nuoren tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.(lastensuojelulaki 417/2007, 2 ) Lukio tukee kotien kasvatustehtävää ja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet lukiossa Lukiolain mukaan jokaisella oppilaitoksella tulee olla opiskelijoista muodostuva oppilaskunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa päätettäessä opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista. (LL 31) Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki koulun opiskelijat ja sitä johtaa oppilaskunnan yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunta on olemassa vaikuttaakseen ja kehittääkseen koulun asioita. Kaikkea, mihin mielikuvitus ja voimat lakien ja koulujen järjestyssääntöjen puitteissa antavat mahdollisuuden, voi ja saa oppilaskunta tehdä. Lukion alkaessa opiskelijat jaetaan samankokoisiin ohjausryhmiin. Kunkin ohjausryhmän opiskelijat valitsevat keskuudestaan luottamusopiskelijan. Valittu luottamusopiskelija toimii ryhmänsä edustajana ja asioiden hoitajana. Lukiossa toimivat myös tutoropiskelijat, jotka ovat linkki opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Tutor-toimintaan hakemalla tai heille omia ajatuksiaan kertomalla, on mahdollista

9 9(35) päästä vaikuttamaan lukion viihtyvyyteen, erilaisiin tapahtumiin ja uusien lukiolaisten ohjaukseen. Lukiossa toimii luottamusopiskelijoista, opettajista, rehtorista ja muusta henkilökunnasta koostuva avoimen keskustelun foorumi, jossa jokainen osallistuja saa tuoda esille työyhteisössä olevia kehittämiskohteita. Myös oppilaskunnan puheenjohtaja ja tutorien edustaja ovat mukana kokouksissa, joita pyritään pitämään kerran jakson aikana. Erilaisiin kyselyihin aktiivisesti vastaamalla opiskelija voi vaikuttaa lukion toimintaan ja sen kehittämiseen. Laajempana kyselynä toteutetaan kahden vuoden välein valtakunnallinen kouluterveystutkimus, jonka tuloksista työyhteisö valitsee muutamia kehittämiskohteita. Myös jaksojen päättyessä kerätään opiskelijoilta palautetta suoritetuista kursseista, niiden sisällöistä ja opetusmenetelmistä Lukion ja kodin välinen yhteistyö Lukio on velvollinen olemaan aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä huoltajien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa alkaa jo perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten hakeutuessa lukio-opintoihin. Huoltajat saavat yhdeksännen luokan vanhempainilloissa tietoa siitä, mitä siirtymävaihe merkitsee nuorelle ja minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia lukio-opinnot tarjoavat. Lukio-opintojen aikana huoltajat saavat tietoa siitä, mitä lukiossa opiskelu käytännössä tarkoittaa ja miten aine- ja kurssivalinnat vaikuttavat ylioppilaskirjoituksiin sekä jatkoopintoihin hakeuduttaessa. Saadun tiedon avulla huoltajat voivat ohjata nuoria tekemään voimavarojensa mukaisia opiskeluohjelmia. Nuoren opiskelun ja hyvinvoinnin tukemisen tärkeimmät yhteistyökumppanit lukiolle ovat huoltajat. Siksi lukiosta otetaan yhteyttä kotiin, jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, opinnot eivät etene normaalisti tai ilmenee muita huolestuttavia asioita. Opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat tukipalvelut suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja opiskelijahuoltoryhmän kanssa. Yhteistyössä korostetaan aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan omaa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta opiskelustaan. Yhteistyön muodot: opiskelijahuollosta tiedotetaan lukuvuoden alussa opiskelijoille jaettavassa tiedotuslehtisessä, lukion www-sivuilla ja vanhempainilloissa erilaiset opiskelijahuoltoa koskevat kyselyt huoltajille ja opiskelijoille ryhmänohjaaja ja tarvittaessa myös opinto-ohjaaja, rehtori, terveydenhoitaja tai aineenopettaja voivat ottaa yhteyttä huoltajaan ryhmänohjaaja jakaa opiskelijalle 1-3 kertaa lukuvuodessa jaksotodistuksen, johon alaikäisen huoltajalta pyydetään vähintään kerran lukuvuodessa allekirjoitus ryhmänohjaaja voi järjestää erillisiä huoltajatapaamisia huoltajille järjestetään lukiolla tapahtumia ja tilaisuuksia huoltajia rohkaistaan ottamaan yhteyttä lukioon huoltajia kutsutaan mukaan opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin Tiedotuksessa lukion ja kotien välillä käytetään apuna Wilma-ohjelmaa. Wilmassa on yhteistyöhön ja tiedottamiseen käytössä pikaviestit poissaolojen seuraaminen

10 10(35) ajantasalla olevat opintosuoritukset ja lukujärjestykset Opiskelija voi 18 vuotta täytettyään antaa luvan vanhempiensa käyttöoikeuden jatkumiselle Wilmassa. 3.4 Sähköinen poissaoloseuranta Kaikissa Salon lukioissa otetaan tavoitteeksi siirtyä mahdollisimman pian sähköisen poissaoloseurannan piiriin. Sähköinen poissaoloseurantaohjelma antaa oppilaitokselle hyödyllistä tietoa tarpeen mukaan opiskelijakohtaisesti, ryhmittäin ja vuositasoittain. Omilla käyttäjätunnuksillaan opiskelija voi itse kirjautua ohjelmaan seuraamaan itselleen kertyneitä merkintöjä, mikä helpottaa ja nopeuttaa poissaolojen selvittämistä. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajille annetaan myös käyttäjätunnukset ohjelmaan, jolloin seuranta tehostuu ja palvelee opiskelijahuollon varhaisen puuttumisen ajatusta. Sähköisen poissaoloseurannan vahvuuksia ovat myös ne seikat, että poissaolomerkinnät säilyvät helposti arkistoituneina, niihin on vaivatonta palata myöhemmin ja merkinnöistä saa tulostettua erilaisia yhteenvetoja. Sähköinen poissaolojärjestelmä tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös kodin ja oppilaitoksen väliseen yhteydenpitoon. Ohjelman kautta lähetettävillä pikaviesteillä opettaja on työaikanaan tavattavissa ja samoin yhteys huoltajiin toimii nopeasti. Edelleen kuitenkin suorat puhelinsoitot ovat akuuteissa asioissa tehokkain tapa toimia. Pikaviesteillä opettajan on mahdollista saada nopeasti viesti myös yksittäiselle opiskelijalle tai kokonaiselle opiskelijaryhmälle. Tämä tehostaa oppilaitoksen sisäistä viestintää ja helpottaa suuressa lukioyhteisössä myös opettajan työtä. 4. Opiskelijahuollon moniammatilliset palvelut 4.1. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitaja, koululääkäri, lukiopsykologi ja lukiokuraattori kirjaavat tiedot oppilaistaan sähköiseen Effica- asiakastietojärjestelmään, jossa on käytössä eri kirjaamislehtiä käyttötarkoitusten mukaan. Salon terveyskeskuksessa opiskeluterveydenhoitajalla ja psykososiaalisissa palveluissa lukiopsykologilla ja lukiokuraattorilla on käyttöoikeus tiettyihin lehtiin sovitun käytännön mukaan. Oppilashuollon kehittämistehtäviin jää käytäntöjen sopiminen tiedon siirrosta sivistystoimen MultiPrimus - järjestelmään oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarvittavasta tiedosta. Opiskeluterveydenhuollon ja psykososiaalisten palvelujen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Opiskeluterveydenhuollon arvot ja toiminta-ajatus Opiskeluterveydenhuolto toimii kattavasti, tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti kohdellen opiskelijoita sekä heidän yksilölliset että ympäristön tarpeet huomioon ottaen. Opiskeluterveydenhuollon toiminta-ajatus liittyy kiinteästi Salon terveyskeskuksen toimintaajatukseen ja arvoperustaan. Sen mukaan terveyskeskus tuottaa, hankkii ja järjestää palveluita, joita asukkaat tarvitsevat: turvalliseen syntymään tasapainoiseen kasvuun terveeseen elämään ja arvokkaaseen kuolemaan Toiminnan tavoitteet Opiskeluterveydenhuollon tehtävät ja tavoitteet perustuvat terveyspoliittisiin kannanottoihin, tutkimustuloksiin, käytännön kokemuksiin sekä edellä mainittuihin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koko lukioyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, opiskelijahuollon muun henkilöstön ja vanhempien kanssa. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä

11 11(35) järjestämällä matalan kynnyksen terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille 1. Opiskeluterveydenhuolto edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta toiminnoilla, jotka kohdistuvat oppilaitoksen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Opiskeluympäristön terveellisyyttä edistetään: seuraamalla ja parantamalla fyysisiä opiskeluolosuhteita ja niiden turvallisuutta edistämällä tukea antavan ja vuorovaikutteisen oppimisilmapiirin syntymistä tukemalla opintojen järjestämistä hyvinvointinäkökohdat huomioiden tukemalla opiskeluyhteisöjen toimivuutta antamalla niiden käyttöön terveydenhuollon asiantuntija-apua ja toimimalla aktiivisessa yhteistyössä hyvinvoinnin edistämiseksi lisäämällä opiskelijoiden omien yhteisöjen tietoisuutta toimintansa vaikutuksista jäsentensä hyvinvointiin, terveyteen ja opiskelukykyyn 2. Opiskeluterveydenhuolto edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden alueella lisäämällä opiskelijan itsehoidon ja elämänhallinnan taitoja ja valmiuksia Tavoitteeseen päästään opiskelijoihin kohdistuvalla toiminnalla, jolla: lisätään opiskelijoiden tietoja ja taitoja oman terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä itsehoidossa tuetaan opiskelijoita psyykkisesti ja sosiaalisesti näissä elämänvaiheen erityistilanteissa vahvistetaan opiskelijoiden opiskelutaitoja kiinnitetään huomiota ja seurataan, että opiskelijat saavat riittävästi opintojen ohjausta ja apua opiskeluvaikeuksissa Opiskelijoiden opiskelukykyä edistetään yksilöön kohdistuvan toiminnan lisäksi myös koko opiskeluympäristöön kohdistuvalla toiminnalla, joka vaikuttaa mm. opiskelijan arvoihin, asenteisiin, opiskelumotivaatioon ja opiskelutyytyväisyyteen. 3. Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluita Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät opiskelijoiden kansanterveyslain nojalla järjestettävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon osana toteutettavat mielenterveyden palvelut. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja asianmukaisiin tuki- ja hoitopalveluihin ohjaaminen on tärkeää. Hyvä ja joustava yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden erityispalveluiden tuottajien kanssa on osa sairaanhoidon palveluiden järjestämistä. Tämän lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon voidaan sisällyttää erikoissairaanhoidon palveluita, mikäli ne katsotaan tarkoituksenmukaisiksi. Palvelut osana opiskelijahuoltoa Jokaiselle Salon terveystoimen alueella olevalle oppilaitokselle on nimetty opiskeluterveydenhoitaja ja lääkäri. Terveydenhoitajan vastaanotto on oppilaitoksen tiloissa ja hän ottaa vastaan ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. Hänen vastaanottoaikansa ja yhteystietonsa ovat opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja oppilaitoksen henkilökunnan tiedossa kouluilla, koulun kotisivuilla sekä koulun omissa tiedotteissa. Vastaanottotoiminnan lisäksi terveydenhoitajan tavoittaa arkipäivisin puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Lääkäri on tavoitettavissa ennalta sovitusti. Opiskeluterveydenhoitaja sekä lääkäri toimivat yhteistyössä lukion oppilashuollon henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Terveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän työskentelyyn ja lääkäri mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa. Terveydenhoitaja osallistuu vanhempainiltoihin sekä muuhun kodin ja koulun yhteistyöhön sekä toimii kaupungin moniammatillisissa verkostoissa. Riittävä henkilökuntaresurssi on laadukkaan ja toimivan opiskeluterveydenhuollon perusehto. Terveyskeskuksessa on pyritty mitoittamaan opiskeluterveydenhuollon henkilöstö niin, että se täyttää Stakesin suosituksen: Yksi kokopäivätoiminen terveydenhoitaja opiskelijaa kohti lukioissa opiskelijaa lääkäriä kohti, jos lääkäri toimii kokopäiväisesti

12 12(35) Voimavarojen riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, yhteistyö sekä psykososiaalisen työn vaativuus, erityistukea vaativien koululaisten/opiskelijoiden määrä, koulujen lukumäärä sekä lukiopsykologin ja kuraattorin saatavuus. Fyysisen ympäristön muodostaa oppilaitos rakennuksena ja siihen liittyvä piha-alue. Lisäksi fyysisen ympäristön elementtejä ovat rakennusten fysikaaliset ominaisuudet kuten ääniympäristö, lämpöolosuhteet, ilmastointi ja valaistus sekä fysikaaliset, biologiset ja kemialliset tekijät. Opiskeluterveydenhuollossa työskentelevät huolehtivat siitä, että oppilaitoksessa suoritetaan terveydellisten olojen valvontatarkastus kolmen vuoden välein. Tähän osallistuvat lisäksi opiskelu- ja ympäristö-, työterveyshuollon, opetustoimen sekä opiskelijoiden edustajat. Tarkastuksen raportti toimitetaan kaupungin tekniseen toimeen. Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö osallistuu omalta osaltaan oppilaitoksen kriisivalmiuden sekä palo- ja pelastussuunnitelman suunnitteluun, käytännön harjoituksiin ja seurantaan. Opiskelijan terveyden ja hyvinvoinnin seuranta Opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia seurataan yksilöllisten terveystarkastusten ja suunnitelmien avulla. Tarkastusten tulokset kirjataan opiskelijan omaan terveyskertomukseen potilasasiakirjaohjeiden mukaisesti. Terveystarkastukset lukioissa: terveydenhoitajan terveystarkastus tytöille 1-2 opiskeluvuotena terveydenhoitajan terveystarkastus pojille 2 opiskeluvuotena lääkärintarkastus kutsuntaikäisille pojille lääkärintarkastus tytöille 1-2 opiskeluvuotena syksystä 2011 alkaen lääkärintarkastus niille, joilla on kasvussa ja kehityksessä jotain seurattavaa/poikkeavaa sekä opiskelijoille tarvittaviin tukitoimiin liittyen lääkärintarkastus erilaisia todistuksia tarvitseville Salon kaupunki on osallistunut valtakunnalliseen kouluterveystutkimukseen vuodesta Kysely tehdään kaupungin yläkouluissa ja lukioissa joka toinen vuosi. Vuonna 2009 tutkimukseen tuli mukaan myös Salon seudun ammattiopisto. Kouluterveystyöryhmä käsittelee erillisen suunnitelman mukaisesti tulokset ja laatii niiden pohjalta suunnitelman terveyden edistämisen painopistealueista kahden vuoden ajalle. Kouluterveystyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka jäsenet edustavat poikkihallinnollisesti kaupungin eri toimialoja sekä lisäksi ryhmässä on edustettuna Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö. Jokainen lukio käsittelee oman koulunsa tutkimustulokset koko henkilöstön kanssa ja laatii niiden pohjalta omat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen linjauksensa. Tuloset käydään läpi myös opiskelijoiden kanssa ja koteihin lähetetään kirjallinen tiedote. Vanhemmilla/huoltajilla on lisäksi mahdollisuus tutustua tutkimustuloksiin lukioiden kotisivuilla. Tekstissä käytetty osittain lähteenä: Opiskeluterveydenhuollon opas. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2006:12. Yliopistopaino, Helsinki 2006.

13 13(35) Opiskeluterveydenhuolto Yhteisöön kohdistuva ehkäisevän terveydenhuollon verkosto- ja viestintätyö Yksilöön kohdistuva työskentely opiskelijoiden parissa Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta opiskeluhuoltotyö päihdetyö kriisi- ja pelastustyö yhteisöllinen terveydenedistämistyö: ryhmien ohjaus informaatiotilaisuudet vanhempainillat verkostotyö asiantuntijoiden kanssa opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta opiskeluterveyden-huollon kehittämistoiminta ja työntekijän täydennyskoulutus terveystarkastukset muu vastaanottotoiminta terveysneuvonta lääkärin vastaanotto ajanvarauksella tai ilman rokotustoiminta seksuaalineuvonta seulontatutkimukset ja diagnostiset perustutkimukset hoidon tarpeen arviointi sairauksien ennaltaehkäisy, hoitoon liittyvä neuvonta ja seuranta sekä jatkohoitoon ohjaaminen psykososiaalisen tuen antaminen tapaturmien ensiapu ja hoito 4.2. Lukiopsykologi 4.3. Lukiokuraattori Lukiopsykologin palvelut ovat osa perustason mielenterveyspalveluita. Lukiopsykologin työn tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja sujuvan opiskelun edistäminen. Lukiopsykologi osallistuu opiskelijahuoltoryhmään, jonka kautta koulun huoli opiskelijan hyvinvoinnista välittyy psykologille. Opiskelija voi hakeutua lukiopsykologin vastaanotolle itse, huoltajan aloitteesta tai terveydenhoitajan kautta. Lukiopsykologi tapaa opiskelijoita joko lukiolla tai terveyskeskuksen tiloissa. Lukiopsykologi selvittelee opiskelijan tilannetta keskusteluin sekä ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Tavallisia psykologille hakeutumisen syitä ovat elämäntilanteeseen, mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvät pulmat. Lukiopsykologin palvelut ovat luottamuksellisia. Lukiokuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden koulunkäyntiä, lisätä sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Lukiokuraattori osallistuu lukioiden opiskelijahuoltoryhmiin ja tapaa opiskelijoita heidän omissa kouluissaan. Opiskelija, vanhemmat tai opettaja, voivat ottaa lukiokuraattoriin yhteyttä, jos nuorella on pulmia opiskeluissa, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lukiokuraattorin keskeisimmät työmuodot ovat keskustelutuen tarjoaminen, yhteistyöneuvottelut eri tahojen kanssa sekä erilaisten tukitoimien järjestäminen. Lukiokuraattori osallistuu yhteistyössä koulun muun henkilökunnan kanssa erilaisten ongelmatilanteiden selvittelyyn ja ohjaa opiskelijan/hänen perheensä tarvittaessa myös muiden tukipalvelujen piiriin (esim. sosiaalitoimi, nuorten psykiatriset palvelut.). Lukiokuraattorin palvelut ovat luottamuksellisia Muut psykososiaaliset palvelut Kriisikeskus Etappi/Salon mielenterveysseura ry tarjoaa lyhytkestoista kriisiapua nuorille. Nuorten kriisityön tavoitteena on lisätä nuoren hyvinvointia tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja lyhytkestoista keskusteluapua nuorten kriisi- ja ongelmatilanteissa. Palvelut on suunnattu vuotiaille nuorille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua ongelmallisesta

14 14(35) tilanteesta selviytymiseen tai joille kriisitilanteen helpottamiseksi koulun, terveyden tai sosiaalihuollon työntekijä suosittelee ulkopuolisen avun käyttöä. Loppukeväällä 2010 aloitettiin toimintamalli, jossa Etapin työntekijät kouluttavat kerran vuodessa lukion tutoreita. Koulutuksen teemana on nuorten kohtaaminen ja nuoruuteen liittyvät kriisit. Osoite: Rummunlyöjänkatu 7B Salo Puh.02/ Nuoriso- ja erityisnuorisotyö tarjoaa salolaisille nuorille monenlaisia palveluja. Salon kaupungin alueella on 22 nuorisotilaa, joissa nuorilla on mahdollisuus ohjattuun vapaaajantoimintaan. Nuorisotilat on suunnattu alle 18-vuotiaille nuorille. Ohjatun toiminnan tavoitteena on nuoren kasvun tukeminen. Lisäksi tarjolla on tiloja nuorten omaehtoiseen toimintaan, josta esimerkkeinä mopohalli sekä bänditilat. Erityisnuorisotyö kohdistuu riskiolosuhteissa elävien nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Työ on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, nuorten ehdoilla tehtävää auttamistyötä. Erityisnuorisotyön tavoitteena on osana kunnan nuorisotyötä edistää nuorten kasvamista ja sopeutumista yhteiskuntaan. Opiskelijapappi on Salo-Uskelan seurakunnassa käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten. Hänellä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Puh Perheasiain neuvottelukeskus/perheneuvonta on kirkon erityistyömuoto, joka toimii antamalla apua perhekysymyksissä ja parisuhdeasioissa. Työmuotoja ovat mm. yksilö-, pari ja perheneuvottelut, terapiat ja perheasiainsovittelut sekä perhekasvatus. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Osoite: Rummunlyöjänkatu Salo Puh. 02/ Salon nuorisopsykiatrian poliklinikka tarjoaa psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja vuotiaille nuorille. Hoitoon voi tulla lähetteellä tai nuori voi itse ottaa yhteyden poliklinikalle. Puhelinaikana (ma to ) puheluun vastaa joko poliklinikan psykologi tai sairaanhoitaja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Poliklinikka toimii ajanvarausperiaatteella. Poliklinikan akuuttityöryhmä voi aloittaa hoidon tarvittaessa seuraavana arkipäivänä. Välittömässä avuntarpeessa ensisijainen yhteydenottopaikka on paikallinen terveyskeskus. Polikliininen tutkimus koostuu yksilöarviokäynneistä ja perhekäynneistä sekä tarvittaessa verkostokäynneistä ja psykologisista tutkimuksista. Hoitomuotoja ovat selventävät keskustelut ja tukikäynnit, yksilöterapiat, perheterapeuttinen ja verkostotyöskentely sekä lääkehoito ja psykofyysinen hoito fysioterapeutilla. Nuorisopsykiatrian työntekijät myös jalkautuvat muutaman kerran vuodessa lukioiden opiskelijahuoltoryhmiin. Osoite: Turuntie 8B Salo Puh.02/ Salon A-klinikka tuottaa hoitopalveluita päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen. A-klinikan maksuttomat palvelut on tarkoitettu myös nuorille päihteiden käyttäjille. Osoite: Mariankatu Salo Puh. 02/ Sosiaalityö/Lastensuojelu on yksi kunnan palveluista, jonka tarkoituksena on lasten ja heidän perheidensä auttaminen sosiaalityön keinoin. Lastensuojelun tavoitteena on lapsen ja perheen hyvinvointi. Lapsilla, nuorilla sekä heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Osoite: Helsingintie Salo Puh. 02/ Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut Salon työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa lukiolaiselle mahdollisuuden maksuttomaan ammatinvalintapsykologin ohjaukseen. Tavallisesti lukion opinto-ohjaaja suosittelee opiskelijalle ammatinvalinnanpsykologille ajan varaamista, mutta lukiolainen voi myös itse varata ajan. Ammatinvalinnanohjausta käytetään erityisesti silloin, jos opiskelijalla on jokin ammatinvalintaa rajoittava sairaus tai erityinen vaikeus uranvalinnassa. Myös lukion keskeyttävät opiskelijat ohjataan ammatinvalintapsykologille, jotta he saisivat tukea uuden opiskelupaikan valintaan. Keskeyttävien opiskelijoiden jälkiohjaukseen osallistuvat usein myös ne nuorten neuvojat, jotka vastaavat alle 25 vuotiaiden vailla ammatillista tutkintoa olevien

15 15(35) 4.6. Opintososiaaliset palvelut ohjauksesta. Työ- ja elinkeinotoimiston koulutusneuvonnasta vastaava työntekijä käy lukiossa kertomassa abiturienteille työnhausta ja muista palveluista. Opintososiaalisia palveluja ovat mm. erilaiset taloudelliset tuet, vakuutukset sekä oppilaitoksessa tarjottava ateria. Opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea: opintorahaa, -lainaa sekä opintotuen asumislisää. Oppilaitoksen tehtävä on tiedottaa opiskelijalle Kelan etuuksista. Oppilaitos seuraa opintojen etenemistä, ilmoittaa siinä ilmenevistä häiriöistä ja opintojen päättymisestä Kelalle. Lisätietoja saa oppilaitoksen koulusihteeriltä, Kelan toimistosta sekä Kelan internetsivuilta Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt opiskelija. Opintorahan suuruus määräytyy iän, asumismuodon, vanhempien tulojen ja elatusvelvollisuuden mukaan. Opintoraha on veronalaista tuloa. Asumislisää maksetaan opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Asumislisän määrä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksesta opintorahaa saavalle. Jos lainatakaus myönnetään, opiskelija hakee opintolainaa valitsemaltaan pankilta. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Opiskelija sopii pankin kanssa korosta ja takaisinmaksusta. Osa koroista (1%) maksetaan jo opintotukiaikana. Kaikilla opiskelijoilla on iästä ja tuloista riippumatta oikeus koulumatkatukeen koulumatkoille kun Kun yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10km Koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa Opiskelija maksaa itse matkastaan aina vähintään 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatuki myönnetään pääsääntöisesti julkisen liikenteen käytöstä aiheutuneisiin kustannuksiin. Oppilaitos tiedottaa opiskelijoille oikeudesta saada koulumatkatukea, tarkistaa hakemuksessa ja ostotodistuksessa annetut tiedot sekä toimittaa hakemukset Kelan paikallistoimistoon. Salon kaupungilla on opiskelija-asuntoja Hakastaronkadulla ja Salon Vuokra-talot Oy:llä Järvelänpolulla ja Salonkadulla. Hakastaronkadun asuntoa haetaan toimittamalla huoneistohakemus liitteineen Salon kaupungin isännöitsijäntoimistoon, Kirkkokatu 5, Salo. Järvelänpolun ja Salonkadun asuntojen hakemukset toimitetaan Salonjokilaakson Opisännöintikeskukseen, Annankatu 7, Salo. Hakemuslomakkeita saa isännöitsijäntoimistoista tai sen voi myös tulostaa sivuilta Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan päätoimisissa opinnoissa niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Lukion opiskelijat ovat myös vakuutettu tapaturmien varalta. Oppilaitoksen vakuutus turvaa opiskeluajan ja koulumatkat. 5. Opiskelun yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Opiskelijoille annettava tuki jaetaan (perusopetuksen strategian mukaisesti) kolmeen osaalueeseen: yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen sekä erityiseen tukeen. Opiskelijalle annettavan tuen tavoitteena on ennaltaehkäistä opiskeluun liittyvien ongelmien muodostumista varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti sekä turvata opiskelun jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

16 16(35) Opiskelun yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki ennaltaehkäisy ja OHR-käsittely oppimissuunnitelma OHR-käsittely oppimissuunnitelma varhainen puuttuminen Opetuksen ja tuen suunnittelun välineet: eriyttäminen, oppilaanohjaus, opiskelijahuollon tuki, tukiopetus,osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, avustajapalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut,interventiot, viikoittainen/päivittäinen yhteydenpito kotiin, avustajapalvelut, kotiopetus Tuen järjestäminen: joustavat ryhmittelyt, ryhmäkoko, samanaikaisopetus, tiimiopettajuus Kuvio. Opetushallituksen kolmiportainen tuen malli. Yleinen tuki Yleinen tuki on kaikille opiskelijoille tarvittaessa annettavaa tukea. Erityisopetuksen antamiseen riittää opettajan, erityisopettajan ja opiskelijan sekä tarvittaessa huoltajien kanssa käytävä keskustelu. Mikäli yleisistä tukijärjestelyistä huolimatta opiskelija ei etene odotetulla tavalla, ollaan yhteydessä huoltajaan ja käsitellään oppilaan asiaa oppilashuoltoryhmässä. Tämän arvion pohjalta suunnitellaan tehostetun tuen määrä ja muodot. Tehostettu tuki ja erityinen tuki Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista sekä ehkäistään opiskelijan, vuorovaikutustaitojen ja kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasaantumista. Tuki ja sen toteutuminen tulee suunnitella ja kirjata. Välineenä käytetään oppimissuunnitelmaa, johon kirjataan mm. tavoitteet ja tehostetun tuen muodot. Tehostetun tuen toteuttamisessa on tärkeää rakentaa koulunkäyntimahdollisuus joustavasti oppilaan tarpeista lähtien. Tehostettua tukea suunniteltaessa on huomioitava etenkin fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö sekä tarvittavat tukipalvelut ja materiaalit niin, että opiskelijalla on täysipainoinen mahdollisuus opiskeluun ja kasvuun. Seurannassa on hyvä asettaa realistiset aikatavoitteet, joiden aikana pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Erityistä tukea saavat ne opiskelijat, jotka ovat jo perusopetuksessa otettu/siirretty erityisen tuen piiriin. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja erityisen tuen muodot. 6. Ongelma- ja kriisitilanteet Opettajan/ lukion henkilöstön vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Pääsääntöisesti opettaja/ lukion henkilöstö on vaitiolovelvollinen opiskelijaa koskevista henkilökohtaisista asioista, jotka ovat tulleet ilmi opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa kahdenkeskisissä keskusteluissa. Jos tiedot koskevat opetuksen asianmukaista järjestämistä, on opettajalla/ oppilaitoksen henkilöstön edustajalla oikeus keskustella asiasta muiden opetus- ja opiskelijapalveluhenkilöstön edustajien kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Lastensuojelulaki /417:25 Kriisitoimintasuunnitelma Turvallisuuskulttuuri syntyy vuorovaikutuksesta ja välittämisestä. Kriisiasioihin valmistautuminen luo turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Toimintasuunnitelma sisältää kuvauksia suositeltavista toimintatavoista, kun lukiossa on sattunut äkillinen kuolemantapaus, onnettomuus, uhkatilanne tms. Erilaisten toimintamallien suunnitteleminen antaa jokaiselle työntekijälle yhtäläiset mahdollisuudet ottaa vastuuta kriisitilanteessa. Tiedotuksen tulisi

17 17(35) kulkea katkeamatta. Tällaisia kriisejä oppilaitoksessa hoitaa kriisivalmiusryhmä, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa kriisin vaiheissa. Lukion rehtori nimeää kriisiryhmän. Kriisiryhmä organisoi toiminnan kriisitilanteessa ja kutsuu tarvittaessa ulkopuolista apua. Lukion rehtori vastaa kriisitilanteiden tiedottamisesta, joten hänen tulee saada tieto tapahtumasta ensimmäisten joukossa. Kriisitiedottamisesta annetaan ohjeet oppilaitosten pelastus-, kriisi- tai turvallisuussuunnitelmissa. Opettajanhuoneeseen sijoitetaan ns. surulaatikko, joka sisältää seuraavat tarvikkeet: kynttilä, tulitikut, valokuvakehys, pöytäliina, CD-levy (klassista musiikkia), virsikirja, Raamattu, mietelause- ja runokirja ja nenäliinoja. Kaupungissamme on käytössä uhka- ja vaaratilanteiden tapahtumaraportti, joka lähetetään tulosalueen esimiehelle ja työsuojeluun. Opiskelijahuoltosuunnitelman liitteessä nro. 2 löytyy lisätietoa kriisitilanteissa toimimisesta. 7. Oppilaitosten välinen yhteistyö Nuoren siirtyessä perusasteelta lukioon, tai siirtyessä oppilaitoksesta toiseen, lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen oppilaanohjaajat käyvät luottamukselliset tiedonsiirtopalaverit. Siirrettävä tieto perustuu opiskelijan / huoltajan antamaan tiedonsiirtolupaan. Terveydenhoitaja saa tietoja nuoren oppilaitokseen lähettämästä terveystietolomakkeesta. Nivelvaiheessa siirretään opetuksen ja ohjauksen järjestämisen kannalta olennainen tieto. Näitä tietoja ovat mm. poikkeuksellisen suuri poissaolojen määrä opiskeluun liittyvät erityispiirteet yläkoulussa (esim. lukivaikeudet ja oppimisvaikeudet) ja opiskeluun järjestämiseen vaikuttavat psykososiaaliset tekijät. Perusopetus lukio Perusopetuksen oppilashuoltoryhmä kokoaa kevätlukukaudella lukioon hakeneista oppilaista opiskelun järjestämisen kannalta olennaisen oppilashuollollisen tiedon (ks. yllä). Samalla oppilaanohjaaja tarkistaa, ketkä huoltajista ovat antaneet tiedonsiirtoluvan. Vastaanottavan lukion oppilaanohjaaja sopii siirtopalaverin ajankohdan lähettävän koulun oppilaanohjaajan kanssa. Viimeistään ennen koulun alkua lukiossa pidettävään palaveriin voidaan kutsua myös tulevat ryhmänohjaajat. 8. Opiskelijahuollon arviointi ja kehittäminen Lukion opiskelijahuollon suunnitelmaan haluttiin saada opiskelijahuoltoon liittyviä ajatuksia ja toiveita myös opiskelijoilta itseltään. Tätä ajatellen toteutettiin kysely kaikissa kolmessa Salon lukiossa (ks. tarkemmin liite 3). Tarkoituksena oli selvittää, mitä lukion opiskelijat tietävät opiskelijahuollosta ja sen moninaisista toimintatavoista omassa oppilaitoksessa. Samalla opiskelijoilta kyseltiin omaan hyvinvointiin ja kouluhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Kyselyyn vastasi 230 toisen vuosikurssin opiskelijaa. Vastanneista 63,5 prosenttia oli Salon lukiosta, 25,2 prosenttia Halikon lukiosta ja 11,3 prosenttia Perniön lukiosta. Vastanneista oli naisia 66 prosenttia ja miehiä 34 prosenttia. Suurin osa (58,7%) kyselyyn vastanneista opiskelijoista ei tiennyt mitä oppilashuolto tarkoittaa. Vastanneista opiskelijoista peräti 86,5 prosenttia ei tiennyt kokoontuuko omalla koululla opiskelijahuoltoryhmä. Lukiolaisista valtaosa (83,9%) ei myöskään tiennyt onko omassa lukiossa mahdollista osallistua opiskelijahuollon toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tulosten perusteella on selvää, että opiskelijahuolto ja opiskelijahuoltoryhmän toiminta ovat lukiolaisille vieraita asioita. Opiskelijahuollosta ja opiskelijahuoltotyöryhmän toiminnasta tiedottamisessa riittääkin haastetta lukioissa.

18 18(35) Kokoavasti voisi todeta, että kyselyyn vastanneista nuorista valtaosalla asiat ovat hyvin. He luottavat itseensä (75,5%) ja valoisaan tulevaisuuteen (77%), omaavat läheisiä ihmissuhteita (81,9%) ja voivat hyvin. Noin kymmenen prosenttia vastanneista kuitenkin kertoi voivansa huonosti. Osa lukion opiskelijoista kärsii muun muassa yksinäisyydestä (10,3%) sekä ahdistuneesta (10,7%) tai masentuneesta olosta (9,9%). Kyselyn pohjalta saadut tulokset kielivätkin siitä, että opiskelijahuollolliselle työlle on todellista tarvetta myös lukioissa. Lukiolaisilta kyseltiin myös koetusta kouluhyvinvoinnista. Valtaosa opiskelijoista koki, että kouluun on mukava tulla (64,6%) ja koulun ilmapiiri on kannustava (63,4%). Vastaajista 4,1 prosenttia kertoi tulevansa koulussa kiusatuksi ja 6,2 prosenttia koki olevansa yksinäisiä omassa kouluyhteisössä. Parhaiten opiskelijat tiesivät kenen puoleen kääntyä silloin jos koulunkäynnissä ja opiskelussa on ongelmia (71,2%). Hieman pienempi osa opiskelijoista tiesi kenen puoleen kääntyä kouluyhteisössä jos ahdistaa tai masentaa (61,7%). Hieman alle puolet opiskelijoista (49,4 %) oli sitä mieltä, että koulun henkilökunta on helposti lähestyttävissä. Koulun henkilökuntaa vaikeasti lähestyttävänä piti puolestaan 15,2 prosenttia vastanneista lukiolaisista. Lukioissa olisi varmasti paikallaan terävöittää opiskelijoille eri työntekijöiden toimenkuvia. Lukioissa jää myös mietittäväksi, miten välittää opiskelijoille viesti siitä, että henkilökunta on lukioissa nimenomaan opiskelijoita varten. Opiskelijoilta tuli myös ehdotuksia miten kouluhyvinvointia voitaisiin omassa lukiossa parantaa. Eniten mainintoja saivat erilaiset yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamuodot (esim. teemapäivät ja luennot) sekä omaa hyvinvointia tukevat kurssit (46%) Koulun henkilökunnan paremman tavoitettavuuden mainitsi tärkeäksi hyvinvointia lisääväksi asiaksi 17 prosenttia vastanneista. Koulun viihtyvyyttä haluttiin kohentaa lisäämällä opiskelijoiden parempia oleskelu- ja opiskelutiloja, ergonomisempia tuoleja, tauluja jne. (11%). Kouluun toivottiin myös kannustavampaa ilmapiiriä ja helpotusta läksyjen määrään ja opiskelutahtiin (8,6%). Jatkossakin on tarkoitus arvioida lukion opiskelijahuoltoa hyödyntäen opetustoimen laatukoordinaattorin osaamista. Kehitetään opiskelijahuollon laadunarviointikriteerejä. Erityiset kyselyt ja haastattelut voidaan tehdä niille opiskelijoille ja heidän huoltajille, jotka ovat käyttäneet useita opiskelijahuollon palveluita. Lukion sisäisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseksi käytetään hyvinvointiprofiilin mittaamista. Kyselyn tekijänä ja tulosten viestijöinä on lukion oppilaskunnan hallituksen jäsenet. Syksyllä 2010 psykososiaaliset palvelut osastolta on lukioiden käytettävissä Halikossa Halikon alueen koulupsykologi ja kuraattori, Perniössä alueen koulupsykologi ja kuraattori ja Salossa terveyskeskuspsykologi ja vastaava koulukuraattori. Syksyllä järjestetään myös koulutusta opiskelijahuollosta lukioiden opettajille ja muille opiskelijahuoltotyötä tekeville. Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen on saatu valtionavustusta opetushallitukselta v

19 19(35) Liite 1. Salon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon suunnitelma Salon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon suunnitelma Marja Hiltunen Pirjo Parviainen

20 20(35) SISÄLLYS: KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTOA OHJAAVAT LAIT 3 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ARVOT 3 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTA-AJATUS 3 TOIMINNAN TAVOITTEET 3 SUUNNITELMA 3 PALVELUJEN KUVAUS 4 PALVELUT OSANA OPPILASHUOLTOA 4 Oppilashuoltoa käsittelevät lait, asetukset ja asiakirjat: 4 PALVELUISTA TIEDOTTAMINEN 5 HENKILÖSTÖRESURSSIT 6 TOIMITILAT JA VÄLINEET 7 TERVEELLINEN JA TURVALLINEN KOULUYHTEISÖ JA YMPÄRISTÖ 7 OPPILAAN / OPISKELIJAN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEURANTA 8 TERVEYDEN EDISTÄMINEN 9 KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI 10 LIITTEET luokan terveystarkastus prosessikaavio 8. luokan terveystarkastus prosessikaavio 9. luokan lääkärin tarkastuksen prosessikaavio Opiskeluterveydenhuollon prosessikaavio

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat 3 1.2. Opiskelijahuollon tavoitteet 3 1.3. Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa 4

SISÄLLYSLUETTELO. 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat 3 1.2. Opiskelijahuollon tavoitteet 3 1.3. Opiskelijahuolto osana kaupungin strategiaa 4 4.4.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU JOHDANTO 3 1. Opiskelijahuollon määrittely ja toiminnan tavoitteet 1.1. Opiskelijahuollon lähtökohdat 3 1.2. Opiskelijahuollon tavoitteet 3 1.3. Opiskelijahuolto osana

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto Hallituksen esitykset annettu 6.6.2013 Oppilas- ja opiskelijahuolto Janne Öberg HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilasja opiskelijahuoltoa

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme opetusneuvos Elise Virnes, OKM verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry HE oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi annettiin

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot