KIELIOHJELMA. Suomalais-venäläinen koulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIELIOHJELMA. Suomalais-venäläinen koulu"

Transkriptio

1 1 Suomalais-venäläinen koulu KIELIOHJELMA Erityistehtävä Suomalais-venäläinen koulu on kielikoulu, jonka erityisenä koulutustehtävänä on venäjän kieleen ja venäläiseen kulttuuriin painottunut opetus. Koulun opetuskielenä on suomi. Opetusta voidaan antaa myös venäjän kielellä. (Opetusministeriön päätös koulutuksen järjestämisestä ) Venäjän kielellä ja kulttuurilla on koulussa keskeinen asema sekä oppiaineena että opetus- ja toimintakielenä. Oppilaiden kielellinen tausta ja opetus Suomalais-venäläisessä koulussa enemmistö oppilaista on suomalaisperheistä tulevia äidinkieleltään suomenkielisiä oppilaita. Koulussa opiskelee myös äidinkieleltään venäjänkielisiä oppilaita, joiden jompikumpi vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat venäjänkielisiä ja jotka ovat syntyneet Venäjällä tai jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Lisäksi koulussa on oppilaita, jotka osaavat sekä suomen että venäjän kieltä äidinkielen tasoisesti. Oppilaiden kielitausta vaikuttaa koulun kieliohjelmaan ja opetuksen tarjontaan. Suomenkielisille oppilaille opetetaan venäjää vieraana kielenä. Venäjänkielisille oppilaille opetetaan venäjää äidinkielenä ja suomea toisena kielenä. Kaksikielisille oppilaille opetetaan suomea ja venäjää äidinkielenä. Esiopetuksen alkaessa määritellään lapsen kielitaidon ja kielellisen taustan perusteella, annetaanko lapselle venäjä äidinkielenä vai venäjä vieraana kielenä opetusta ja suomi äidinkielenä vai suomi toisena kielenä opetusta. Näin menetellään myös oppilaan pyrkiessä kouluun perusopetuksen eri luokille. Opetusjärjestelyt Opetusjärjestelyt suunnitellaan niin, että suomen kielellä ja venäjän kielellä annettu opetus muodostavat kokonaisuuden. Tavoitteena on lapsen äidinkielen kehitys ja kehityksen turvaaminen sekä oppimisen maksimoiminen vieraalla kielellä. Esi- ja alkuopetuksessa äidinkieleltään suomenkieliset oppilaat muodostavat oman opetusryhmänsä ja äidinkieleltään venäjänkieliset oppilaat oman opetusryhmänsä. Opetusryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lapsen kielellinen tausta sekä suomen ja venäjän kielen taito. Näin pystytään paremmin turvaamaan lapsen äidinkielen oppiminen ja kehittyminen, mikä on erityisen tärkeää tässä ikävaiheessa. Samoin vieraskielinen opetus pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Kolmannelta luokalta alkaen opetusryhmät muodostetaan sekaryhmiksi, joissa eri oppiaineita opetetaan suomen ja venäjän kielellä. Oppilaan oman äidinkielen sekä venäjä vieraana kielenä ja suomi toisena kielenä opetus jatkuvat omassa ryhmässä.

2 2 I ESI- JA PERUSOPETUS 1 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineessa opiskellaan seuraavia oppimääriä: suomi äidinkielenä, venäjä äidinkielenä ja suomi toisena kielenä. 1.1 Suomi ja venäjä äidinkielenä Äidinkieleltään suomenkielisillä oppilailla on suomi äidinkielenä opetusta, jonka tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Äidinkieleltään venäjänkieliselle oppilaille annetaan venäjä äidinkielenä opetusta. Esiopetuksessa venäjä äidinkielenä opetuksen laajuus on kolme vuosiviikkotuntia. Tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa antamalla hänelle mahdollisuus itseilmaisuun, vuorovaikutukseen ja ajatteluun omalla äidinkielellään. Esiopetuksessa äidinkieleltään venäjänkieliset lapset tutustuvat kyrillisiin kirjaimiin ja vastaaviin äänteisiin sekä oppivat yhdistämään kirjaimet tavuiksi. Perusopetuksessa venäjä äidinkielenä oppimäärän laajuus on sama kuin venäjä vieraana kielenä eli yhteensä 40 vuosiviikkotuntia. Venäjä äidinkielenä -opetuksen tavoitteet ja sisällöt on suhteutettu opetuksen laajuuteen ja laadittu ko. vuosiviikkotuntien opetukseen. Tavoitteena on, että venäjänkieliset oppilaat pystyvät säilyttämään oman äidinkielensä ja kehittämään sitä mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Perusopetuksen päättötodistuksen liitteenä annetaan oppilaille erillinen arviointi ja kuvaus venäjä äidinkielenä opinnoissa menestymisestä. Kaksikielisille lapsille opetetaan äidinkielenä sekä suomea että venäjää. Alkuopetuksessa oppilaat opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan ensin omalla äidinkielellään ja sitten oppilaalle vieraalla kielellä. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on yksilöllinen prosessi, jonka etenemistä tuetaan eriyttämällä opetusta. 1.2 Suomi toisena kielenä Venäjänkielisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla, opetetaan suomea toisena kielenä. Esiopetuksessa suomi toisena kielenä opetuksen laajuus on kolme vuosiviikkotuntia. Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Lasta innostetaan käyttämään suomen kieltä. Venäjänkielisillä lapsilla toimintakielenä esiopetuksessa on mahdollisimman paljon suomen kieli. Perusopetuksessa suomi toisena kielenä opetus vastaa vuosiviikkotunneiltaan suomi äidinkielenä opetusta. Sen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin opetussuunnitelman perusteissa. Oppilaalle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman

3 3 äidinkielensä rinnalle. Näin rakennetaan pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Suomi toisena kielenä opetusta voidaan antaa samassa ryhmässä kuin suomi äidinkielenä opetusta. Näissä tapauksissa pyritään oppilaalle järjestämään suomi toisena kielenä tukitunteja. Oppilaan suomen kielen taito arvioidaan suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan riippumatta opetusjärjestelyistä. Kun oppilaan suomen kielen taito kehittyy äidinkielen tasoiseksi, hänen on mahdollista opiskella sekä suomea että venäjää äidinkielenä. Oppilaan suomen ja venäjän kielen osaamista äidinkielen tasoisesti arvioidaan esi- ja alkuopetuksessa sekä nivelkohdissa. Jos suomea toisena kielenä opiskelevan oppilaan suomen kielen taito havaitaan äidinkielen tasoiseksi, hänet voidaan siirtää opiskelemaan suomea äidinkielenä viimeistään perusopetuksen kahdeksannella luokalla. 2 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi. Ruotsia opiskellaan vuosiluokilla 7 9 B-kielenä (B1), jonka laajuus on kuusi vuosiviikkotuntia. Sen tavoitteet ja sisällöt noudattavat opetussuunnitelman perusteita. 3 Vieraiden kielten opetus 3.1 Venäjän kieli ja kulttuuri Venäjän kieltä ja kulttuuria opetetaan vieraana kielenä suomenkielisille oppilaille Laajuus Venäjän kielen ja kulttuurin opetus aloitetaan jo esiopetuksessa. Venäjän kielen opetusta on päivittäin esiopetuksessa. Esiopetuksen toimintakielenä suomenkielisillä oppilailla on suurimmaksi osaksi venäjän kieli. Perusopetuksessa venäjän kielen ja kulttuurin opetuksen laajuus on A-kieltä huomattavasti laajempi. Vuosiviikkotunteja on yhteensä 40. Eri luokka-asteilla venäjän opetusta on 4 5 tuntia viikossa Sisällöt Esiopetuksessa venäjän kielen ja kulttuurin sisällöt määritellään esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetuksessa käsitellään lapsille läheisistä aihepiireistä koostuvia teemoja, jotka eheytetään muuhun esiopetukseen. Perusopetuksessa venäjän kielen ja kulttuurin sisällöt ovat valtakunnallisen A-kielen sisältöjä laajemmat ja vaativammat. Venäjän kielen ja kulttuurin opetuksessa hyödynnetään Suomessa laadittua sovellusta asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen

4 4 eurooppalaiseen viitekehykseen. Venäjän kielen ja kulttuurin sisällöt määritellään vuosiluokittain oppiaineen opetussuunnitelmassa Tavoitteet ja arviointi Suomalais-venäläisessä koulussa oppilaan venäjän kielen taitoa kehittävät venäjän kielen opetuksen lisäksi venäjänkielinen aineenopetus sekä venäjän kielen käyttö koulussa toimintakielenä. Tavoitteena on perusopetuksen päättövaiheessa sujuva peruskielitaito eli B1.2 taitotaso kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa. Oppilaan venäjän kielen taito venäjän kieli ja kulttuuri oppiaineessa arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa kuvatun yhteisen A-kielen mukaisesti. Nivelkohdat ovat toisen, neljännen, kuudennen ja yhdeksännen luokan lopussa. Nivelkohtiin on laadittu hyvän osaamisen kuvaus arvosanalle 8. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaan venäjän kielen taito arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen päättöarvioinnin kriteereiden arvosanalle 8 mukaan. Nämä kriteerit ovat kuullun ja luetun ymmärtämisessä taso A2.2 Kehittyvä peruskielitaito sekä puhumisessa ja kirjoittamisessa taso A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe. Perusopetuksen päättötodistukseen liitetään erillinen kuvaus oppilaan venäjän kielen osaamisen tasosta. Vuosittain järjestetään kuudesluokkalaisille A2-tasoa vastaava testaus ja yhdeksäsluokkalaisille B1-tasoa vastaava testaus. Testauksen pitävät Pushkin-instituutin asiantuntijat Moskovasta. Testin hyväksytysti suorittaneet oppilaat saavat Venäjän valtion myöntämän todistuksen venäjän kielen taidostaan Venäläinen kulttuuri Venäjän kieli ja kulttuuri oppiaineen opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin kulttuurin opetuksen tavoitteet ja sisältö. Venäläinen kulttuuri on jatkuvasti läsnä ja vaikuttaa koulun arjessa. Koulussa on äidinkieleltään venäjänkielisiä tai kaksikielisiä oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa, jotka tuovat omaa kulttuuriaan esille opetuksessa ja kaikessa koulun toiminnassa. Venäläisen kulttuurin tuntemusta vahvistetaan eri oppiaineiden opetuksessa, koulun kulttuuritarjonnassa ja yhteistyössä. Venäläinen kulttuuri painottuu myös Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttamisessa. Opetusohjelmaan kuuluvat tärkeänä osana leirikoulu-, kulttuuri- ja opintomatkat Venäjälle ja yhteistyö venäläisten koulujen kanssa. Koulussa vierailee paljon koululaisia ja opettajia Venäjältä. Venäläisen kulttuurin tuntemuksen edistämiseksi järjestetään konsertteja, tanssiesityksiä, elokuvia, teatteri- ja näyttelykäyntejä, teemaviikkoja ja erilaisia tapahtumia sekä hyödynnetään Suomessa toimivia Venäjän kulttuuriin liittyviä organisaatioita. Näin oppilaat tutustuvat luontevasti venäläiseen kulttuuriin.

5 5 3.2 Englannin kieli Englannin kielen opiskelu alkaa kolmannelta luokalta. Englannin kieltä opiskellaan A- kielenä, jonka laajuus on 12 vuosiviikkotuntia. Sen tavoitteet ja sisällöt noudattavat valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. 3.3 Valinnainen kieli (B2) 4 Venäjänkielinen opetus Tässä luvussa tarkastellaan venäjänkielistä aineenopetusta äidinkieleltään suomenkielisillä oppilailla. Opetuksessa venäjän kieltä käytetään lähes kokonaan tai osittain kielikylpykielenä. 4.1 Periaatteita ja lähtökohtia Suomalais-venäläisessä koulussa venäjän kieli ei ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Venäjänkielisessä opetuksessa koko oppiaine jollakin vuosiluokalla tai jokin oppiaineen kokonaisuus opetetaan kokonaan oppilaalle vieraalla kielellä ts. venäjän kielellä. Venäjänkielisessä aineenopetuksessa opettaja käyttää venäjän kieltä, oppimateriaali voi olla joko suomen- ja/tai venäjänkielistä. Oppilaat voivat käyttää joko suomen ja/tai venäjän kieltä riippuen venäjänkielisen opetuksen kielellisistä tavoitteista kullakin luokka-asteella. Venäjänkielisen opetuksen tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa ovat samat kuin opetussuunnitelman perusteissa esitetyt tavoitteet ja sisällöt ko. oppiaineissa. Kunkin oppiaineen opetuksen lähtökohtana ovat sisällön vaatimukset ja erikseen arvioidaan, milloin sisältöä voidaan lähestyä vieraan kielen opettamisen näkökulmasta. Tältä pohjalta oppiaineiden opetussuunnitelmissa määritellään kokonaisuudet, jotka opetetaan venäjän kielellä. Venäjänkielisessä opetuksessa samat sisällöt opetetaan venäjän kielellä kaikilla rinnakkaisluokilla. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että oppilas saavuttaa sellaisen venäjän kielen taidon, että hänen on mahdollista saavuttaa eri oppiaineiden tavoitteet. Suomen ja venäjän kielen opetus sidotaan mahdollisimman paljon venäjänkieliseen aineenopetukseen. Suomen ja venäjän kielen oppitunneilla pyritään ennakoimaan ja integroimaan samoja teemoja, aihepiirejä ja sanastoa yhtä aikaa kuin niitä opetetaan venäjän kielellä muissa oppiaineissa. 4.2 Menetelmät ja työtavat Suomenkielisille oppilaille vieraan kielen ts. venäjän kielen käyttäminen opetuksen välineenä edellyttää opetusmenetelmien mukauttamista ja opetukseen sopivien työtapojen valitsemista. Työtapojen valinnalla voidaan venäjän kielen, äidinkielen ja oppiaineiden sisältöjen oppimisesta muodostaa oppilaalle mielekäs kokonaisuus.

6 6 Työtapojen valinnassa painottuvat kielelliset tekijät, sillä venäjänkielisessä opetuksessa käytettävä venäjän kieli saattaa olla usein oppilaiden kielellisen kapasiteetin ylärajoilla. Tästä syystä työtavoissa on otettava huomioon konkreettisuus ja havainnollistaminen, ymmärtämisen varmistaminen ja opetuksen pelkistäminen keskeisiin, olennaisiin asioihin. Vieraan kielen oppimista edistävät lisäksi ennustettavat rutiinit ja rakenteet oppiaineen opetuksessa, epäsuoran palautteen antaminen oppilaalle kielivirheistä, redundanssitoistaminen eli saman asian esiin tuominen eri tavoin useita kertoja ja sanavaraston systemaattinen kehittäminen sekä erilaisten kielimallien kuuleminen. Venäjänkielisen opetuksen alkuvaiheessa opetus on hyvin usein opettajajohtoista, mutta oppilaiden kielitaidon ja kokemusten karttuessa menetelmät muuttuvat oppilaskeskeisimmiksi. Venäjänkielisen opetuksen toteuttamisessa voidaan käyttää eheytettyä opetusta sekä kielten vuorottelua ja oppisisältöjen opiskelemista erikielisissä jaksoissa. Erityisesti esija alkuopetuksessa eheyttämisen tavoitteena on luoda laajoja kokonaisuuksia, jolloin oppilaat saavat riittävän kauan ja monipuolisesti paneutua samaa aihepiiriä käsittelevään sanastoon ja sen käyttöön erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Kielten vuorottelussa viikosta kahteen viikkoon kestävästä opetettavasta aihe- tai teema-alueesta opetetaan pääosa sisällöistä vieraalla ts. venäjän kielellä ja osa äidinkielellä ts. suomen kielellä. Oppitunneilla sisällöissä edetään opetussuunnitelman mukaisesti eikä päällekkäin tai kertaavaa opetusta tapahdu. Oppisisältöjen opiskeleminen erikielisten jaksojen avulla toteutetaan siten,että oppilaat opiskelevat kahdella ts. suomen ja venäjän kielellä oppiainetta opetussuunnitelman mukaisesti opetuskielen ja mahdollisesti myös opettajan vaihtuessa muutaman viikon välein. Jakson vaihtuessa opiskeltu alue kerrataan lyhyesti eri kielellä kuin itse opiskelu on tapahtunut. 4.3 Kielelliset tavoitteet venäjänkielisessä opetuksessa Venäjänkielisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas saa vankemman venäjän kielen taidon kuin tavallisessa opetuksessa venäjän kielen opetukseen varatuilla tunneilla. Esiopetuksessa tavoitteena on, että oppilas tottuu kuuntelemaan venäjänkielistä puhetta, ymmärtämään sitä, vastaamaan venäjän kielellä helppoihin kysymyksiin ja olemaan innostunut uuden kielen vastaanottamiselle. Tavoitteena on luoda kielenoppimistilanteita, jotka ovat sekä haastavia että palkitsevia. Tavoitteena on lapsen kielellisten valmiuksien (kuullun ja puhutun) kokonaisvaltainen kehittäminen. Alkuopetuksessa luokilla 1 2 keskitytään aluksi kuullunymmärtämiseen ja sen mukaan toimimiseen. Tavoitteena on, että oppilas pyrkii ymmärtämään ja käyttämään venäjää rohkeasti, oppii lukemaan venäjänkielistä tekstiä, kirjoittamaan tuttuja sanoja ja lyhyitä lauseita mallin avulla. Toisella luokalla oppilas oppii lukemaan yksinkertaisia venäjän-kielisiä tietotekstejä (ympäristö- ja luonnontiede). Oppilas ymmärtää ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja rutiininomaisissa keskusteluissa. Oppilas osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perusason lauserakenteita. Puheessa oppilaalla on vielä paljon virheitä. Oppilas pystyy

7 7 löytämään tarvitsemansa tiedon laajemmasta tekstistä. Lukeminen ja ymmärtäminen saattavat olla hidasta. Oppilas selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmista arkitilanteista, osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja kaikkein tavallisimpia ilmauksia. Hän osaa kirjoittaa yksilauseisia virkkeitä. Itse tuotetussa tekstissä saattaa olla vielä paljon kaikenlaisia virheitä. Perusopetuksen luokilla 3 6 tavoitteena on, että oppilas saamansa opetuksen pohjalta Kuullun ymmärtäminen Puhuminen * pystyy seuraamaan selvä- * osaa kohtalaisen hyvin oppiaineen piirteisen asiapuheen pääkohtia tavallista sanastoa ja jonkin verran * ymmärtää oppiaineen tavallista termejä sanastoa ja rajallisen joukon termejä * laajemmassa puheessa esiintyy * asiasisällön ymmärtämiseen tarvitaan paljon virheitä perusasioissa ja ne voivat toistoa melko usein haitata ymmärrettävyyttä Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen * pystyy hankkimaan helposti enna- * saa vastata lyhyesti ja luettelomaikoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista sesti esitettyihin kysymyksiin tutuista selkeästi jäsennellystä muutaman teemoista kappaleen pituisesta tekstistä * osaa oppiaineen perussanaston, * tekstin ymmärtämiseksi tarvitsee rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot usein uudelleen lukemista ja apuväli- * kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja neitä rakenteet suurimmaksi osaksi oikein Perusopetuksen luokilla 7 9 tavoitteena on, että oppilas saamansa opetuksen pohjalta Kuullun ymmärtäminen Puhuminen * ymmärtää pääajatukset ja keskei- * osaa kertoa tutuista oppiaineen asioista siä yksityiskohtia puheesta, joka myös joitakin yksityiskohtia käsittelee oppiaineen sisältöjä * pitkäkestoinen selostus tai käsitteelliset * ymmärtää oppiaineen tavallista aiheet tuottavat ilmeisiä vaikeuksia sanastoa ja joukon termejä * osaa käyttää melko laajaa oppiaineen * tavoittaa oppiaineen sisältöjä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja sivuavan radiouutisen ja tv-ohjelman idiomeja pääkohdat * osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella * asiasisällön ymmärtämiseksi tarvi- sen taan toistoa silloin tällöin

8 8 Luetun ymmärtäminen *pystyy seuraamaan tuttua oppiaineen aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia * pystyy apuneuvoja käyttäen hankkimaan uutta tietoa selkeästi jäsennellystä muutaman sivun pituisesta tekstistä (vrt. lähdemateriaali) Kirjoittaminen * pystyy välittämään opittua tietoa tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa (selostus, esitelmä, seinälehti) 4.4 Laajuus ja sisällöt Esi- ja alkuopetuksessa käytetään venäjän kieltä erityisen paljon opetus- ja toimintakielenä hyödyntäen tälle ikäkaudelle ominaista vieraan kielen oppimiskykyä. Esi- ja alkuopetuksessa venäjänkielisen opetuksen ja toimintakielen määrä on % opetuksesta ja toiminnasta. Venäjänkielisillä oppilailla suomenkielisen opetuksen ja toimintakielen määrä on lähes vastaava. Esiopetuksessa käytetään opetuskielenä venäjää kaikissa muissa oppiaineissa paitsi suomi äidinkielenä opetuksessa. Esiopetuksessa arkipäivän eri tilanteissa käytetään venäjän kieltä mahdollisimman paljon. Tällaisia tilanteita ovat tervehtiminen, pukeutuminen, ruokailu, ulkoilu, lepääminen ja erilaiset leikit. Venäjänkielisillä lapsilla opetuskielenä on vastaavasti suomen kieli. Perusopetuksessa opetetaan oppiaineita venäjän kielellä lähes kokonaan tai osittain. Eri oppiaineiden ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin venäjän kielellä opetettavat sisällöt, jotka muodostavat aina laajan kokonaisuuden. Luokilla 3 6 vieraskielisen opetuksen määrä on % eri oppiaineiden opetuksesta. Perusopetuksen loppuvaiheessa luokilla 7 9 vieraskielisen opetuksen määrä vähenee %:iin. Luokilla 1 4 opetetaan venäjän kielellä lähes kokonaan musiikki, käsityö, liikunta, ympäristö- ja luonnontieto ja kuvataide. Osittain venäjän kielellä opetetaan matematiikka. Luokilla 5 6 opetetaan venäjän kielellä lähes kokonaan musiikki, käsityö ja liikunta. Osittain venäjän kielellä opetetaan matematiikka, kuvataide, historia, biologia ja maantieto sekä fysiikka ja kemia. Luokilla 7 9 opetetaan venäjän kielellä osittain biologia ja maantieto, historia, fysiikka ja kemia, matematiikka, musiikki, kotitalous, käsityö, kuvataide ja liikunta. Yhdeksännellä luokalla vieraskielisen opetuksen määrä vähenee. 4.5 Arviointi Venäjänkielisessä opetuksessa eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita.

9 9 Venäjänkielisessä opetuksessa arvioidaan oppilaiden kielitaidon kehittymistä suhteessa annettuihin kielellisiin tavoitteisiin. Venäjän kielen ymmärtämisen karttumista seurataan erityisesti venäjänkielisen opetuksen käynnistyessä eri oppiaineissa. Oppilaat arvioivat itse kielitaitonsa kehittymistä ja saavat siitä sanallista palautetta. Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille riittävästi tietoa oppilaan ko. oppiaineen osaamisesta ja kielitaidon kehittymisestä. Arviointitapojen tulee olla monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia. Oppilaiden tulee voida näyttää osaamistaan monin eri tavoin. 5 Äidinkieleltään venäjänkielisten oppilaiden opetus Äidinkieleltään venäjänkielisille oppilaille opetetaan esiopetuksesta alkaen koko perusopetuksen ajan venäjää äidinkielenä (luku 1.1) ja tarvittaessa suomea toisena kielenä (luku 1.2). Kaksikieliset oppilaat, joiden sekä suomen että venäjän kielen taito on äidinkielen tasoinen, opiskelevat molempia kieliä äidinkielenä. Heille voidaan lisäksi laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Esi- ja alkuopetuksessa venäjänkieliset oppilaat opiskelevat omassa ryhmässään, jolloin eri oppiaineiden opetuksessa käytetään mahdollisimman paljon oppilaille vierasta kieltä ts. suomen kieltä. Venäjänkielisten oppilaiden opetusohjelma muodostaa peilikuvan suomenkielisten oppilaiden opetusohjelmasta. Näin pyritään vahvistamaan oppilaiden suomen kielen taitoa, jotta he pystyvät jatkamaan eri oppiaineiden opiskelua kolmannelta luokalta alkaen sekaryhmissä. Kolmannelta luokalta alkaen eri oppiaineiden vieras- ts. venäjänkielinen opetus toteutetaan pääasiassa suomenkielisten oppilaiden näkökulmasta. Venäjänkielisessä ts. venäjänkielisillä oppilailla äidinkielellä tapahtuvassa opetuksessa eriytetään venäjänkielisiä oppilaita antamalla heille esimerkiksi vaativampia tehtäviä kuin suomenkielisille. Vastaavasti suomenkielisessä opetuksessa heille järjestetään tarvittaessa tuki- ja lisäopetusta. II LUKIO-OPETUS Suomalais-venäläisen koulun lukiossa opetuskieli on suomi. Lukiossa voidaan jonkin oppiaineen yksittäinen syventävä kurssi tai jokin soveltava kurssi opettaa venäjän kielellä. Tämä määritellään opetussuunnitelmassa. Lukio-opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja tuntijakoa paitsi venäjän kielen ja kulttuurin opetuksessa. Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineessa opetetaan seuraavat oppimäärät: suomi äidinkielenä ja suomi toisena kielenä. Toisena kotimaisena kielenä opetetaan ruotsin kieltä B1-oppimäärän mukaan.

10 10 Venäjän kieli ja kulttuuri on valtakunnallista A-kieltä laajempi sisältäen yhdeksän pakollista ja kolme syventävää kurssia. Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot ovat erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja. Kun opiskelija suorittaa vähintään 12 kurssia venäjän kielen ja kulttuurin opintoja, hän voi vähentää pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Englannin kieltä opetetaan A- ja B1 -oppimäärien mukaan. B3-kielinä tarjotaan ranskan ja saksan kieliä, joissa kussakin on kahdeksan syventävää kurssia. Soveltavina kursseina tarjotaan japanin, Antiikin kreikan ja espanjan kursseja sekä mahdollisesti myös muiden vieraiden kielten kursseja.

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 2005

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 2005 1 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 2005 SISÄLLYS 2 1 OPETUSUUNNITELMA 4 2 KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 4 2.1 Suomalais-venäläinen koulu 4 2.2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtökohtia LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli. Opetuksessa voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla

Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla Kielitaito on avain moneen Kielen opiskelusta ja kielitaidosta Vieraiden kielten opiskelu on tehokkainta, kun opiskelu aloitetaan varhain. Vieraisiin kieliin tutustuminen

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I Työryhmän yhteenveto 18.9.2009 MOKU hanke Toimintamalleja 1 Oppilaan aiempi koulutausta otetaan huomioon. Esimerkiksi jos oppilas on

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS

ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS ESITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistava opetus - yleistä Oppilas, joka ei vielä osaa suomea tai tarvitsee tukea suomen kielen vahvistamisessa, aloittaa koulunkäyntinsä perusopetukseen valmistavassa

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Opetushallitus DNO 14/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 18.6.2009 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä - oppimistulosten arviointi: riittävän hyvää osaamista? Katri Kuukka

Suomi toisena kielenä - oppimistulosten arviointi: riittävän hyvää osaamista? Katri Kuukka Suomi toisena kielenä - oppimistulosten arviointi: riittävän hyvää osaamista? Katri Kuukka Mitä arvioitiin? Mitä tarkasteltiin? Kielitaidon osa-alueet > hyvän osaamisen kriteeri B1.1-B1.2 kuullun ymmärtäminen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan

Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan Missä mennään? Mitä meidän kunnassa/koulussa on tehty? Miten uudistustyö on otettu vastaan? Miten eri sidosryhmiä kuullaan opetussuunnitelmaprosessissa? Miten tänä syksynä edetään? Aikataulu Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI )

KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) KERHOPAKETIN OHJELMA JA TAVOITTEET ( ARABIAN KIELI ) OPETTAJA : FARID BEZZI OULU 2013 1/5 Ohjelman lähtökohdat Arabian kieli kuuluu seemiläisiin kieliin, joita ovat myös heprea ja amhara. Äidinkielenä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

S2-opetuksen toimintamalli

S2-opetuksen toimintamalli Kuopion S2-opetuksen toimintamalli Kuopion kaupungin peruskoulut S2-opetus ja opetuksen järjestämisen tavat S2-oppilaalla tarkoitetaan maahanmuuttajataustaista oppilasta, paluumuuttajaa tai Suomeen adoptoitua

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Oulun kaupungin kieliohjelma

Oulun kaupungin kieliohjelma Oulun kaupungin kieliohjelma Lähtökohdat Oulun kaupungin kieliohjelma on laadittu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja se on osa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia. Kieliohjelman tavoitteena

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIEKSAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 alkaen Hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 15.6.2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa

Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Suomen kielen opinnot maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä SUOMEN KIELI perusoletuksena on, että opiskelija

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot