Vertaisverkkotekniikat hilaympäristöissä: laskennan hajauttaminen ja tiedon varastointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertaisverkkotekniikat hilaympäristöissä: laskennan hajauttaminen ja tiedon varastointi"

Transkriptio

1 hyväksymispäivä arvosana arvostelija Vertaisverkkotekniikat hilaympäristöissä: laskennan hajauttaminen ja tiedon varastointi Jesse Lankila Helsinki HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty/Section Laitos Institution Department Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tietojenkäsittelytieteen laitos Jesse Lankila Työn nimi Arbetets titel Title Vertaisverkkotekniikat hilaympäristöissä: laskennan hajauttaminen ja tiedon varastointi Oppiaine Läroämne Subject Tietojenkäsittelytiede Työn laji Arbetets art Level LuK-aine Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages 11 sivua Tässä kirjoituksessa esitellään hilaympäristö käsitteenä sekä kartoitetaan sen sovellutuksia ja niiden hilaympäristöltä vaatimia palveluita. Palveluista tarkastellaan tarkemmin tiedon varastointia ja laskennan hajauttamista. Tekstissä esitellään pintapuolisesti myös vertaisverkkolaskennan käsite ja vertaillaan vertaisverkkojen ja asiakas-palvelinarkkitehtuurin soveltuvuutta hilaympäristöihin. Vertaisverkkotekniikkojen käyttökelpoisuutta edellämainittuihin hilaympäristön palveluihin tarkastellaan lyhyesti esitellyin esimerkkitapauksin. Havaitaan, että vertaisverkkotekniikat soveltuvat ongelmitta hilaympäristön tarjoamien peruspalvelujen toteuttamiseen ja osassa tapauksista tarjoavat myös selviä etuja keskitettyihin ratkaisuihin nähden. Lopuksi todetaan myös, että vertaisverkko- ja hilalaskenta todennäköisesti lähestyvät toisiaan kehityksen myötä ja toivottavasti lopulta muodostavat jonkinlaisen välimuodon, joka yhdistää molempien tapojen paremmat puolet. Avainsanat Nyckelord Keywords hila, hilalaskenta, hajautettu laskenta, vertaisverkot Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 ii Sisältö 1 Johdanto 1 2 Hilaympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet 2 3 Hilalaskenta ja vertaisverkot Asiakas-palvelinarkkitehtuuri Vertaisverkot Vertaisverkkotekniikat hilaympäristön palveluissa Laskentatehtävien hajautus Tiedon säilytys Yhteenveto 9 Lähteet 10

4 1 1 Johdanto Viimeisten kymmenen vuoden aikana maailma on verkottunut ennennäkemätöntä vauhtia. Tietoliikenneyhteyksien kapasiteetti on moninkertaistunut samalla, kun PCkoneiden suorituskyky on noussut vanhojen superkoneiden tasolle. Internet-yhteyksistä on tullut sähkön ja viemäröinnin kaltainen peruspalvelu jo tammikuussa 2007 joka toisella suomalaisella kotitaloudella oli laajakaistayhteydeksi luokiteltava (väh. 256kbps) internet-yhteys, yleisimpänä yhteysnopeutena 2Mbps [LVM07]. Yhteyksien nopeutuminen on mahdollistanut monien uusien tai aiemmin kannattamattomien tekniikkojen käyttöönoton. Muun muassa tiedostojen jako vertaisverkkojen avulla yleistyi 2000-luvun alkupuolella lähes arkipäiväiseksi asiaksi. Huomattiin, että tiedostojen ohella verkko mahdollistaisi myös muiden resurssien jakamisen vaikkapa laskentatehon. Havaittiin myös, että vaikka tietokoneiden suorituskyky kasvoi Mooren lain mukaisesti, tietoverkkojen nopeus kasvoi sitäkin nopeammin. Laskentaa alettiin rinnakkaistaa hajauttaen se tietoverkon ylitse toisille fyysisille koneille, joko isoille laskentaklustereille (esim. NorduGrid) ja/tai laajamittaisesti tavallisille PC-koneille (esim. [NoL05]. Tämänkaltaiset hajautetut laskentaoperaatiot johtivat ajatukseen sähköverkon kaltaisista laskentaverkostoista, jotka olisivat lukemattomien yksittäisten koneiden ja resurssien muodostamia heterogeenisiä kokonaisuuksia. Tällaiset verkostot tarjoaisivat kelle tahansa halukkaalle laskentatehoa samaan tapaan kuin sähköverkko sähköä. Syntyi käsite grid computing (englannin kielen sanasta electric grid, sähköverkko) eli hilalaskenta [FoK99]. Tässä esseessä tarkastellaan mainitunlaisten kokonaisuuksien, hilaympäristöjen, mahdollistamia sovellutuksia, erityisesti laskentaa ja tiedon varastointia. Samoin tarkastellaan vertaisverkko- ja asiakas-palvelinarkkitehtuurien soveltumista hilaympäristöihin sekä vertaisverkkotekniikkojen käyttökelpoisuutta edellämainittujen sovellutusten toteuttamisessa.

5 2 2 Hilaympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet Käsitteellä hila tarkoitetaan tässä tekstissä karkeasti sanottuna sähköverkon kaltaista verkostokokonaisuutta, joka tarjoaa laskentavoimaa verkostoon liittyville tahoille. Hilaympäristö puolestaan tarkoittaa tällaisen hilan tarjoamaa toimintaympäristöä. Samanlaisuus sähköverkon kanssa tarkoittaa sitä, että hilat koostuvat hyvin monenlaisista resursseista aivan kuten sähköverkot keskenään hyvin erikokoisista ja -tehoisista generaattoreista. Sähköverkon tarjoama energia on kaikkien verkkoon liittyvien käytettävissä samoin, kuin hilan tarjoamat resurssit ovat kaikkien siihen liittyneiden saatavilla [FoK99]. Tällaisia resursseja voivat olla esimerkiksi suoritusteho ja -aika, tutkimustietokannat, tiedon säilytystila sekä erikoisinstrumentit ja -sensorit [IaF01]. Jokainen hilan jäsen voi sekä käyttää resursseja että tarjota niitä. Nämä ominaisuudet toisaalta tekevät hilasta hyvin skaalautuvan ja joustavan, toisaalta aiheuttavat arkkitehtuurisia suunnitteluvaikeuksia vaikeuttaen siten sen tehokasta hyödyntämistä. Hilan jäseninä voi olla yhtälailla yksittäisiä henkilöitä kuin yliopistoja tai tutkimuskeskuksiakin. Koska eri tahot haluavat usein tarkasti määritellä, mitä resursseja muiden käyttöön jaetaan, hilaympäristön on tarjottava mahdollisuus jäsenkohtaisiin jakosääntöihin. Nämä säännöt määrittelevät, miten ja mitä resursseja jäsenten kesken jaetaan. Yksilöt ja tahot, jotka jakavat toisilleen resursseja tietyillä jakosäännöillä, muodostavat virtuaaliorganisaation (virtual organization) [FKT01]. Virtuaaliorganisaatioita voivat olla esimerkiksi tietovarastopalveluiden tarjoajat, laskentayksiköiden tarjoajat, mikropiirivalmistajat tai monivuotisen fysikaalisen tutkimuksen kansainväliset yhteistyötahot. Arkkitehtuurisesta näkökulmasta hilojen merkittävimmät ominaisuudet ovat dynaamisuus, koneverkoston laajuus sekä jäsenten heterogeenisyys resurssien laadun ja määrän suhteen. Hilaan liittyneiden koneiden määrä voi vaihdella nopeastikin niiden liittyessä siihen tai poistuessa siitä sekä ylläpitotoimien tai muun häiriöajan takia [IaF01]. Hilan jäseniä saattaa olla tuhansia ympäri maailmaa ja kommunikaatio hoidetaan täysin internetin kautta, mikä vaikeuttaa verkoston hallintaa. Hilan jäsenet saattavat olla yhtä lailla isoja laskentaryppäitä, levypalvelimia, mittauslaitteita kuin yksittäisiä työasemiakin. Nämä mahdollistavat monenlaisten resurssien tarjonnan, mutta

6 myös monimutkaistavat yhtenäisen palvelualustan toteuttamista. Hilan jäsenet vaikuttavat myös voimakkaasti siihen, millaisia palveluja hila voi tarjota. Onkin arveltu, että tulevaisuudessa voidaan nähdä useita tiettyä tarkoitusta varten muodostettuja hiloja yhden massiivisen laskentahilan sijaan [FoK99]. Mitä palveluja hilaympäristö voi siis tarjota? Teoriassa kaikkea sitä, mitä hilan jäsenetkin. Käytännössä mielenkiinto keskittyy kuitenkin ymmärrettävistä syistä lähinnä laskennallisiin operaatioihin niiden eri muodoissa. Operaatioiden laatu aiheuttaa puolestaan lisävaatimuksia ympäristölle esimerkiksi tiedon säilytystilan, toimintanopeuden tai -varmuuden suhteen. Foster ja Kesselman jaottelevat hilojen laskentasovellutukset viiteen kategoriaan niiden pääpiirteiden mukaan (taulukko 1). Kategoria Esimerkkejä Piirteet Hajautettu superlaskenta Kemian mallinnus, tähtitieteellinen laskenta, hajautettu simulaatio Suuri suoritusnopeus Tarvittaessa ( on demand ) Dataintensiivinen Yhteistoiminnallinen Mikropiirisuunnittelu, kryptografiset ongelmat Pilvien havainnointi, matemaattisten tehtävien ratkonta Fysikaaliset kokeet, Tähtihavaintojen yhdistely Yhteistoiminnallinen suunnittelu, Tiedon tutkiskelu Taulukko 1: Viisi hilasovellutusten pääluokkaa [FoK99] Isoja, paljon suoritinaikaa ja muistia vaativia laskennallisia ongelmia Käyttävät hiljaisena olevia resursseja kasvattaakseen kokonaissuoritustehoa etäresursseihin yhdistetty paikallinen laskenta rajoitetuksi ajaksi Uuden tiedon yhdistely useista tietolähteistä Tukee usean osallistujan kommunikointia tai yhteistyötä Hajautetussa superlaskennassa hiloja käytetään saavuttamaan ongelman järkevässä ajassa ratkaisemiseksi tarvittava laskentateho, mihin yksittäinen superkone ei välttämättä riitä. Tämä asettaa hilaympäristöille vaatimuksia vuorotuksen ja skaalautuvuuden suhteen. Suuren suoritusnopeuden laskennassa hajautetaan hilan avulla löyhästi toisiinsa liittyviä laskentatehtäviä yleensä muutoin hiljaisina oleville työasemille saavuttaen näin suuremman suoritusnopeuden. Tavoite on sama kuin hajautetussa superlaskennassa, mutta yksittäiset tehtävät eivät riipu toisistaan yhtä paljon ja hajauttaminen on siten helpompaa [FoK99]. Tarvittaessa suoritettava laskenta hyödyntää hiloja saavuttaakseen hetkellisesti 3

7 4 resurssimäärän, jota ei olisi kannattavaa tai mahdollista pitää paikallisesti. Resurssit voivat olla mitä tahansa laskentatehosta erikoissensoreihin. Tällainen laskenta asettaa hilaympäristölle monenlaisia haasteita mm. vuorotuksen, resurssien etsinnän ja viansiedon kannalta. Dataintensiivisessä laskennassa pyritään käsittelemään todella suuria määriä dataa ja yhdistelemään siitä uutta tietoa, jolloin ongelmia aiheuttaa suurien datavirtojen vuorotus ja ohjailu pitkin hierarkista rakennetta. Yhteistoiminnallinen laskenta, jossa usea osallistuja vuorovaikuttaa keskenään, vaatii puolestaan järjestelmältä reaaliaikaisuutta sekä tukea monenlaiselle vuorovaikutukselle [FoK99]. Edellämainitut laskentatyypit vaativat hilaympäristöltä monenlaisia palveluita. Sen on kyettävä tarjoamaan välineet resurssien etsintään, laskennan hajauttamiseen, tietojen säilytykseen, valvontaan, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon sekä taattava näiden tietoturvallinen ja vikasietoinen toteutus. Jatkossa keskitytään laskennan hajauttamiseen ja tiedon säilytykseen, erityisesti niiden toteuttamiseen vertaisverkkotekniikoin. 3 Hilalaskenta ja vertaisverkot 3.1 Asiakas-palvelinarkkitehtuuri Tämänhetkiset hilaympäristötoteutukset pohjautuvat laajalti asiakas-palvelinmalliin, jossa luotettu palvelin jakaa laskentatehtävät joukoille hilan jäseniä, asiakkaita, jotka sijaitsevat hajallaan eri puolilla internetiä. Tällaisessa ratkaisussa palvelin pitää jatkuvasti kirjaa, mikä laskentatehtävä on milläkin asiakkaalla, voidakseen tarvittaessa uudelleenjakaa tehtävän asiakkaan mahdollisesti epäonnistuessa siinä [Kim07]. Malli ottaa jossain määrin huomioon yksittäisten jäsenkoneiden epäluotettavuuden, mutta vaatii palvelimelta erinomaista luotettavuutta. Kun palvelin ei ole käytettävissä esimerkiksi ylläpidon tai verkko-ongelmien takia, uusia tehtäviä ei voida jakaa ja hilan tarjoamat resurssit jäävät käyttämättä. Kuvaillun kaltainen hierarkinen vuorotus aiheuttaa ongelmia hiloissa, jotka koostuvat enimmäkseen normaaleista työasemista. Palvelin vuorottaa tehtävät hilan jäseniltä saamiensa vuorotustilatietojen ja tehtävien asettamien vaatimusten mukaan. Tavallisista työasemista koostuva hila on kuitenkin koostumukseltaan erittäin dynaaminen, mikä

8 5 johtaa helposti tehtävien uudelleenjakamiseen. Työasemista voidaan muodostaa paikallisia ryppäitä, jolloin ryppäällä on oma vuorottajansa, ja työasemat liittyvät hilaan vain ryppään kautta, mikä puolestaan heikentää hilan skaalautuvuutta. Tämänhetkiset toteutukset eivät myöskään tue täysin automaattista hilan kuormitustasoon ja asiakkaiden tehtävänantoihin perustuvaa tehtävien jakamista, vaan vaatii manuaalista resurssien etsintää ja valikointia [TaZ06]. Keskitettyjen palvelinten käyttö vaatii myös tahon, joka suostuu ylläpitämään niitä, mikä voi jättää hilan toimivuuden yhden tietyn tahon käsiin [IaF01]. 3.2 Vertaisverkot Vertaisverkkolaskenta, peer-to-peer computing, käyttää hyväkseen vertaisverkkoarkkitehtuuria, jossa asiakas-palvelinroolijaon sijaan jokainen vertaisverkon jäsen toimii samalla sekä asiakkaana että palvelimena. Joissakin vertaisverkoissa käytetään keskitettyjä palvelimia tiettyihin verkon palveluihin, kuten verkkoon liittymiseen, toisissa verkon toiminnallisuus on täydellisesti hajautettu. Edellisiä kutsutaan usein hybridivertaisverkoiksi, jälkimmäisiä puhtaiksi vertaisverkoiksi [Bar00]. Erityisesti puhtaiden vertaisverkkojen suurimmiksi hyödyiksi voidaan laskea keskitetyn palvelimen aiheuttaman pullonkaulan eliminointi palvelintoimintojen hajauttamisella, sekä luotettavuuden paraneminen verkon toimivuuden ollessa riippumaton yhdestäkään tietystä sen osasta. Vertaisverkkolaskennan voidaan nähdä kehittyneen kilpailevana hajautetun laskennan suoritustapana hilalaskennan rinnalla. Molemmilla on kuitenkin useita yhtymäkohtia. Kumpikin pyrkii tarjoamaan virtuaaliyhteisöille keinon jakaa resursseja jäsentensä kesken ja lähestyvät ongelmaa luomalla olemassaolevien organisaatiorakenteiden rinnalle oman järjestelmänsä. Sekä hila- että vertaisverkkolaskennan suhteen on saatu aikaan varteenotettavaa teknistä kehitystä, mutta molemmilla on myös tämänhetkisissä toteutuksissaan kriittisiä rajoitteita. Yleistäen voidaan todeta hilalaskennan nykyisellään hallitsevan infrastruktuurin ylläpidon muttei kunnollista vikasietoisuutta, kun taas vertaisverkkolaskenta toteuttaa vikasietoisuuden, mutta siltä puuttuu kunnollinen infrastruktuuritoteutus [FoI03]. Yhtäläisyyksiensä sekä toisiaan tukevien ominaisuuksiensa myötä voidaan arvioida, että molemmat hajautetun laskennan tekniikat lähestyvät toisiaan lähitulevaisuudessa. Jo nyt

9 6 on huomattavissa selkeä trendi vertaisverkkoarkkitehtuurin laajenevasta käytöstä hilaympäristön palveluiden toteutuksessa [FoI03]. Olemassaolevia esimerkkejä on muun muassa resurssien etsinnästä [IaF01], laskentatehtävien hajauttamisesta, [Kim07, TaZ06] ja luottamuksenhallinnasta [ZhH06]. Myös datan hajauttamisesta on olemassa sekä täydellisesti hajauttamiskelpoisia ratkaisuja [Fos03, RaF02] että itsenäisiä, hilaympäristöönkin sopivia vertaisverkkototeutuksia [Kar07]. 4 Vertaisverkkotekniikat hilaympäristön palveluissa Vertaisverkkotekniikoita ja täydellistä hajauttamista on tähän mennessä yritetty soveltaa moneen yksittäiseen hilaympäristön tarvitsemaan palveluun sekä itse hilaympäristön kokonaisarkkitehtuuriin [TaZ06]. Erityisesti niillä on pyritty eliminoimaan pullonkauloja ja lisäämään luotettavuutta [Kim07]. Seuraavaksi tarkastellaan, mitä parannuksia niillä voidaan tuoda laskentatehtävien hajauttamiseen ja tiedon hajautettuun säilytykseen hilaympäristöissä, sekä käydään läpi olemassaolevia toteutuksia. 4.1 Laskentatehtävien hajautus Hilalaskenta on nimensä mukaisesti eräs hajautetun laskennan muoto. Laskentatehtävien tehokkaan ja käytännöllisen hajauttamisen voidaankin siten katsoa olevan hilaympäristön kenties tärkein palvelu. Siksi sen on oltava tehokas, skaalautuva ja vikasietoinen kaikki ominaisuuksia, jotka voidaan saavuttaa nimenomaan vertaisverkoilla [Kim07]. Asiakas-palvelinmallilla on erittäin vaikeaa toteuttaa toimiva, automaattinen tehtävien ja resurssien yhteensovitus sen mukautuessa huonosti hilan jatkuvaan muutokseen [TaZ06]. Käytännössä erityisesti skaalautuvuutta ja vikasietoisuutta on vaikea saavuttaa keskitetyllä, hierarkisella järjestelmällä, joten vertaisverkkojen ja hilalaskennan yhdistyminen vaikuttaa tässä mielessä väistämättömältä [FoI03]. Vertaisverkoilla on omat haasteensa hilalaskennassa. Jik-Soo Kimin et al. kehittämässä arkkitehtuurissa käytetään yhtä hajautettua tiivistettä (distributed hash table, DHT) pitämään kirjaa sekä tehtävänannoista että hilan jäsenistä, vertaisverkon solmuista (node). Laskentatehtävien antaminen ja suoritus sujuu kokonaisuudessaan seuraavanlaisesti: hilan jäsen, jolla on tehtävänanto, valitsee sattumanvaraisesti solmun tiivistetaulusta siirtää tehtävänannon sille. Tämä solmu

10 7 laskee tehtävänannolle uniikin tiivisteen ja välittää sen uudelle solmulle, josta tulee tehtävänannon omistajasolmu (owner node). Omistajasolmun tehtävänä on etsiä tehtävälle sopiva suorittajasolmu ja valvoa sen suoritusta sekä pitää huoli, että tehtävän lopputulos päätyy alkuperäiselle tehtävänantajalle. Suorittajasolmun valinta suoritetaan käynnistämällä sovittamismekanismi, joka etsii sopivan solmun tehtävänannon sisältämän tehtäväprofiilin asettamien kriteerien sekä hilan solmujen senhetkisen tilan perusteella. Tehtäväprofiili voi sisältää tehtävän suorittamiseen liittyviä vaatimuksia ja rajoitteita, kuten suorittimen miniminopeuden, käytettävän muistin määrän ja tuettujen suoritusympäristöjen listan. Löydettyään sopivat solmut sovittamismekanismi joko hajauttaa tehtävän usealle solmulle tai määrää sen yksittäisen solmun suoritettavaksi. Tämän jälkeen omistajasolmu antaa tehtävän suorittajasolmulle, joka asettaa sen suoritusjonoon. Suorittajasolmu lähettää tasaisin väliajoin elossaoloilmoituksen omistajasolmulle, kunnes se on saanut tehtävän suoritettua. Lopuksi suorittajasolmu lähettää tehtävän tuloksineen tehtävän antaneelle hilan jäsenelle [Kim07]. Esitetyn arkkitehtuurin suoritustehokkuus riippuu suuresti sovittamismekanismin käyttämästä algoritmista. Kim et al. esittelevät kaksi hieman toisistaan eroavaa, hajautetun tiivistetaulun varassa toimivaa algoritmia, vertaavat niiden suoritusnopeutta keskitettyyn sovittamiseen erilaisilla tehtävätyypeillä ja kuormitustilanteilla ja toteavat varsinkin monimutkaisemman algoritmin mahdollistavan suunnilleen yhtä tehokkaan sovittamismekanismin tarjoten samalla paremman skaalautuvuuden ja vikasietoisuuden kuin keskitetty sovittaminen. Arkkitehtuurin suurimpina kehityskohteina he listaavat annettujen tehtävien turvallisen suorittamisen ja sovittamisalgoritmien parantelun. Se ei nykyisellään tue myöskään toisistaan riippuvia laskentatehtäviä eikä takaa suurten tehtävämäärien reilua vuorotusta. Molempien todetaan kuitenkin olevan ratkaistavissa, riippuvuudenhallintaan aiotaan soveltaa olemassaolevia toteutuksia ja reiluuden takaaminen otetaan tutkimuksen kohteeksi. Arkkitehtuurin mainitaan myös soveltuvan lähinnä laskennallisesti raskaiden, vähän levyliikennettä vaativien laskentatehtävien suorittamiseen [Kim07]. 4.2 Tiedon säilytys Tiedon hajautettu säilytys hilaympäristöissä voitaneen jakaa kahteen tyyppiin: erityisesti dataintensiivisen laskennan tarvitsemaan väliaikaiseen säilytystilaan [FoK99] sekä

11 8 tutkimus- ja muun tiedon pidempiaikaiseen varastointiin. Väliaikaisen säilytystilan suuri haaste on siinä, että säilytettävä data on tiukasti sidoksissa sille suoritettaviin laskentatoimenpiteisiin. Data on toisinnettava useille tahoille sen etäkäytön minimoimiseksi ja keskitetty tiedonhajautus muuttuu nopeasti tehottomaksi laskentatehtävien ja käytettävien resurssien suuren määrän vuoksi [RaF02]. Käsiteltävän datan suuri määrä aiheuttaa lisävaatimuksia datan nopealle hajauttamiselle. Tiedon pitkäaikainen hajautettu varastointi puolestaan ei sinällään aseta erityiskriteereitä hilaympäristölle. On olemassa jo useita toimivia itsenäisiä toteutuksia, joista osa perustuu nimenomaan vertaisverkkotekniikalle [Has05]. Näiden soveltaminen hilaympäristössä ei liene kovin monimutkaista. Yuhui Deng et al. ovat kehittäneet kaksiportaiseen hybridivertaisverkkoon perustuvan datanhajautusjärjestelmän, joka tarjoaa skaalautuvuuden sekä datalle korkean paikallisuusasteen dataintensiivisessä laskennassa. Järjestelmä pyrkii jakamaan hilan jäsenet omiin piireihinsä niiden maantieteellisen sijainnin perusteella. Jokaisella piirillä on oma agenttisolmunsa, joka on yhteydessä muiden piirien agentteihin. Yhdessä nämä agenttipiirit mudostavat virtuaalisen agenttipiirin (virtual agent domain). Yksittäisen piirin kaikki solmut ovat toistensa kanssa vertaisia, poislukien agenttisolmu. Kaikki agentit ovat puolestaan tasavertaisia virtuaalisessa agenttipiirissä. Käsiteltävä data hajautetaan aina yhdelle piirille sen agentin kautta. Järjestelmän tehokas käyttö vaatii, että laskentatehtävät annetaan samalle piirille kuin niiden käsittelemä data. Tällöin dataintensiivisen laskennan vaatima korkea paikallisuusaste täyttyy ja kommunikaatioviiveet pysyvät pieninä. Järjestelmän suunnittelijat toteavat sillä olevan kolme heikkoa kohtaa: agenttisolmu saattaa muodostua pullonkaulaksi, mikäli piiri on kovan kuormituksen alainen; piirin sisäinen kuormantasaus ja varastoresurssien yhdisteleminen vaatii ylimääräistä laskentatehoa; pahimmassa tilanteessa agenttisolmu voi ylikuormittua pahasti suuresta pyyntömäärästä tarjoillessaan piiriin sijoitettua dataa ulospäin. Järjestelmä ei myöskään nykyisellään tue kunnolla tiedon toisintamista, joskin se on työn alla [Den07]. 5 Yhteenveto Hilalaskenta on vielä varsin tuore asia, ja sen kehitys on jokseenkin alkuvaiheessa. Se on kuitenkin tullut lyhyessä ajassa erittäin suosituksi hajautetun laskennan malliksi. Se

12 9 voi tarjota laskentaympäristön niin tavanomaiselle superlaskennalle, tilapäiselle laskennalle kuin datamassojen interaktiiviseen käsittelyynkin [FoK99]. Samaten vertaisverkot ovat lyhyessä ajassa kasvattaneet suosiotaan räjähdysmäisesti, joskin niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on ollut tiedostojen jakaminen. Hilalaskentaa on toistaiseksi suoritettu lähinnä asiakas-palvelinarkkitehtuurissa, kun taas vertaisverkoissa ollaan siirrytty kohti täydellistä hajauttamista. Vertaisverkkojen hyödyntäminen laskemiseen on myös hyvin nuori idea [Bar00]. Nämä kaksi hajautusmallia ovatkin kehittyneet enimmäkseen rinnakkain, vaikka niillä on paljon yhteistä [FoI03]. Asiakas-palvelinarkkitehtuuri on ilmeisen suoraviivainen keino hilan infrastruktuurin ylläpitämiseen. Keskittämisen kaksi suurta ongelmaa ovat kuitenkin huono skaalautuvuus ja vikaantumisherkkyys [TaZ06]. Vertaisverkot, erityisesti täydellisesti hajautetut sellaiset, skaalautuvat hyvin ja poistavat riippuvuuden yksittäisestä palvelimesta. Niille ei kuitenkaan ole kehitetty kovin ihmeellistä tukea monipuoliselle ja vahvalle infrastruktuurille [FoI03]. Molempia tekniikoita yhdistelemällä voitaneen siis olettaa saatavan jonkinlaisia synergiaetuja. Hilaympäristön kenties tärkein palvelu, laskentatehtävien hajauttaminen, hyötyy selvästi vertaisverkkototeutuksen mahdollistamasta palvelun hajauttamisesta. Palvelun skaalautuvuus ja viansieto paranevat vasteaikojen pysyessä suunnilleen samalla tasolla kuin keskitetyssä ratkaisussa [Kim07]. Laskentadatan hajautetussa säilömisessä vertaisverkon tuomat edut ovat aika pitkälti samat, joskin esimerkkiarkkitehtuurin kaksiportaisuus johtaa joissain tapauksissa pullonkauloihin [TaZ06]. Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti heikentänyt ratkaisun tuomia etuja. Rinnakkain kehittyneet, suuresti samankaltaiset hila- ja vertaisverkkolaskenta voivat näiden tietojen pohjalta siis hyötyä jossain määrin toisistaan. Tulevaisuudessa voitaneen toivottavasti odottaa näiden kahden tekniikan lähestyvän toisiaan ja kenties yhdistyvän lopulta jonkinlaiseksi hybridimalliksi, josta muodostuu laskennan hajauttamisen uusi standardi.

13 10 Lähteet Bar00 Den07 FKT01 FoI03 FoK99 Fos03 Has05 IaF01 Kar07 Barkai, D., An Introduction to Peer-to-Peer Computing, Intel Developer Update, tammikuu 2000, sivut 3-5. [Myös ]. Deng, Y. et al., Dynamic and scalable storage management architecture for Grid Oriented Storage devices, Parallel Computing, 3, 1(2008), tammikuu 2008, sivut Foster, I., Kesselman, C. ja Tuecke, S., The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations, International Journal of Supercomputer Applications, 15, 3(2001), sivut Foster, I. ja Iamnitchi, A., On Death, Taxes, and the Convergence of Peerto-Peer and Grid Computing. Teoksessa Kaashoek, M.F., Stoica, I. (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 2735, Springer, 2003, sivut Foster, I. ja Kesselman, C., Computational Grids. Teoksessa The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan-Kaufman, 1999, luku 2. Foster, I. et al., The virtual data grid: a new model and architecture for dataintensive collaboration, 15 th International Conference on Scientific and Statistical Database Management, heinäkuu 2003, sivut 11- Hasan, R. et al., A Survey of Peer-to-Peer Storage Techniques for Distributed File Systems, Proc. the International Conference on Information Technology: Coding and Computing (ITCC'05) Volume II, 2005, sivut Iamnitchi, A. ja Foster, I., On Fully Decentralized Resource Discovery in Grid Environment. Proc. 2 nd International Workshop on Grid Computing, Denver, Colorado, USA, marraskuu 2001, sivut Karnstedt, M. et al., UniStore: Querying a DHT-based Universal Storage, IEEE 23 rd International Conference on Data Engineering, huhtikuu 2007,

14 11 sivut Kim07 Kim, J-S et al., Creating a Robust Desktop Grid using Peer-to-Peer Services, Proc. IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium 2007, Long Beach, Kalifornia, Yhdysvallat, maaliskuu 2007, sivut 1-7. LVM07 Liikenne- ja viestintäministeriö, Kansallinen laajakaistastrategia - loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 3(2007), verkkoversio. [ ]. NoL05 RaF02 TaZ06 ZhH06 Nordlund, K. ja Lindén, T., Verkkolaskennan näkökulmia. Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston tiedotuslehti, 1(2005), verkkoversio. [ ]. Ranganathan, K. ja Foster, I., Decoupling Computation and Data Scheduling in Distributed Data-Intensive Applications. Proc. 11 th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing, Edinburgh, Skotlanti, heinäkuu 2002, sivut Tang, J. ja Zhang, M., An Agent-based Peer-to-Peer Grid Computing Architecture: Convergence of Grid and Peer-to-Peer Computing. Proc. the 2006 Australasian workshops on Grid computing and e-research, Hobart, Tasmania, Australia, tammikuu 2006, sivut Zhou, R. ja Hwang, K., Trust overlay networks for global reputation aggregation in P2P grid computing, Proc. 20 th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, Rhodos, Kreikka, huhtikuu [Myös ].

Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä

Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä Asiakas/palvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä Sami Hirvikallio..006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämä Pro gradu tutkielma käsittelee asiakas/palvelin

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Aalto-yliopiston tutkimusverkon tarpeet ja ratkaisut

Aalto-yliopiston tutkimusverkon tarpeet ja ratkaisut Hannu-Pekka Poikonen Aalto-yliopiston tutkimusverkon tarpeet ja ratkaisut Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

Korkean käytettävyyden klusteriteknologioiden vertailu

Korkean käytettävyyden klusteriteknologioiden vertailu Korkean käytettävyyden klusteriteknologioiden vertailu Pro gradu -tutkielma Juha Petteri Salonvaara Helsinki 28.10.2007 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

IT-organisaatiot: Suomen Pankki

IT-organisaatiot: Suomen Pankki hyväksymispäivä arvosana arvostelija IT-organisaatiot: Suomen Pankki Mikko Itävuo Helsinki 18.4.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos ii HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: 1 Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: There was a time when every household, town, or village had its own water well. Today, shared public utilities give us access to clean water by simply

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa Linda Hellman Helsinki 5. toukokuuta 2009 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat edut ja haitat

Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat edut ja haitat Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Diplomityö Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Ville Viljanen PILVIPALVELUIDEN VÄLITTÄJÄPALVELUT

Ville Viljanen PILVIPALVELUIDEN VÄLITTÄJÄPALVELUT Ville Viljanen PILVIPALVELUIDEN VÄLITTÄJÄPALVELUT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2012 TIIVISTELMÄ Viljanen, Ville Pilvipalveluiden välittäjäpalvelut Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA

Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA Jaakko Kosonen TIETOTURVA PILVIPALVELUISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2015 TIIVISTELMÄ Kosonen, Jaakko Tietoturva pilvipalveluissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2015, 27

Lisätiedot

Langattomien laitteiden tietoturva

Langattomien laitteiden tietoturva hyväksymispäivä arvosana arvostelija Langattomien laitteiden tietoturva Tea Silander Helsinki 19.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Matemaattis-luonnontieteellinen Tekijä Författare

Lisätiedot

Excel ja laskenta pilvipalveluissa

Excel ja laskenta pilvipalveluissa Tuomas Vihinen Excel ja laskenta pilvipalveluissa Tietotekniikan kandidaatintutkielma 11. helmikuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Tuomas Vihinen Yhteystiedot: tuomas.o.vihinen@student.jyu.fi

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan

Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan i AALTO-YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU Sähkötekniikan ja automaation laitos Joni Henriksson Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Big datan laatu ja analytiikka

Big datan laatu ja analytiikka hyväksymispäivä arvosana arvostelija Big datan laatu ja analytiikka Mirva Toivonen Seminaarityö Helsinki 24.03.2014 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä

Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Mura, muri, muda lean-filosofian hukkakäsitteet ohjelmistokehityksessä Henri Karhatsu, Simo Moilanen Helsinki 2.12.2009 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Tietotekniikanopettajien uskomuksia yläluokkien oppisisältöjen valinnasta

Tietotekniikanopettajien uskomuksia yläluokkien oppisisältöjen valinnasta Tietotekniikanopettajien uskomuksia yläluokkien oppisisältöjen valinnasta Helsingin yliopisto Soveltavan kasvatustieteen laitos Aineenopettajankoulutus Pro seminaaritutkielma Ahti Syreeni Opponentti: Lauri

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen Metadata älykkäässä oppimisympäristössä Jarkko Suhonen 18.12.2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Metadataa ja oppimisolioita voidaan hyödyntää toteutettaessa

Lisätiedot