Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys"

Transkriptio

1 Äidinkili ja kirjallisuus ÄI1 Kili, tkstit ja vuorovaikutus ÄI Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 1 Kilnhuollon vihko rusvalmiuksin kurssi, jonka aikana vahvisttaan opisklussa tarvittatavia titoja ja taitoja. Syvnntään lukutaitoa (asiatkstit, opisklutkstit ja kaunokirjallisuus). Syvnntään kskustlutaitoja (kskustluharjoitukst). Vahvisttaan kirjoitustaitoja (rfraatti, ain ja muita kirjoitlmia). aranntaan tkstilajin tuntmusta ja tutustutaan ri tkstilajin tuntomrkkihin. Krrataan kilnhuollon prusasita. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 1. opiskluvuosi ÄI2 Tkstin rakntita ja mrkityksiä Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 2 Kilnhuollon vihko Kurssilla tutustutaan tidonhankinnan ja tkstin rakntamisn prustisiin ja puhnvuoron rakntamisn. Erilaistn tkstin vrtailminn. Kuvalukmisn alkt. Kuvin pohjalta kirjoittaminn. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 1. opiskluvuosi ÄI3 Kirjallisuudn kinoja ja tulkintaa Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 3 Kilnhuollon vihko Kurssin tavoittna on oppia tuntmaan rityyppisiä kaunokirjallisia tkstjä, oppia tkstin lukmisn tarvittavat pruskäsittt, varmntaa kirjoitusprosssin hallintaa ja tutustua sitlmän valmistamisn. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 2. opiskluvuosi ÄI4 Tkstit ja vaikuttaminn Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 4 Kilnhuollon vihko Kurssilla prhdytään monipuolissti killlä vaikuttamisn skä puhujan ttä kirjoittajan rlissa. Tarkastllaan kiln kätkytyvää vallankäyttöä, simrkiksi ri instituutidn kilnkäyttötapoja. Totuttaudutaan suraamaan yhtiskunnallista kskustlua ja osallistumaan siihn. Tarkastllaan kirjallisuudn suoria ja päsuoria vaikutustapoja. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 2. opiskluvuosi ÄI5 Tkstit, tyyli ja kontksti Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 5 Kilnhuollon vihko Kurssilla prhdytään tupäässä länsimaisn kulttuurin ri aikakausiin ja kaunokirjallisuudn tyylivirtauksiin. Suomn kirjallisuus nähdään yhtydssä urppalaisn kirjallisuutn. Tyylikonvntidn muutostn lisäksi voidaan käsitllä maailmankuvan ainksia, tmojn khittymistä tai kirjallisuudn, aathistorian ja yhtiskunnan välistä vuorovaikutusta. Kurssilla syvnntään kirjallisuuskskustlun ja lähtidn käytön taitoa. rhdytään portfoln kokoamisn. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 3. opiskluvuosi ÄI6 Kili, kirjallisuus ja idntittti Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kilnhuollon vihko Särmä Thtäviä 6 rhdytään suomalaisn kirjallisuutn. Eritllään kirjallisuudn tapoja rakntaa ja purkaa suomalaistn idntitttiä ja tarkastllaan kulttuurisia roja. Suomn kiltä tarkastllaan suomalais-ugrilaisna ja urppalaisna kilnä ja nyky-suoma monikulttuurisna ja -kilisnä aluna. Erityistä huomta kiinnittään nykysuomn vaihtluun myös opisklijan omana kilivarana. ortfol. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 3. opiskluvuosi

2 ÄI7 uhvistinnän kurssi Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 7 SY Kurssilla harjoitllaan yksilö- ja ryhmävistintätaitoja. Yksilövistinnässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja harjoitllaan rilaisin kskustluin, nuvottluin ja kokouksin. Opitaan rittlmään skä yksityisissä ttä julkisissa puhtilantissa käytttäviä kinoja. rhdytään suomalaisn puhkulttuuriin. Sovitaan opisklijoidn kanssa. Arvidaan numroin. ÄI8 Tkstitaitojn syvntäminn Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 8 SY Kurssilla harjoitllaan monnlaista yhtiskunnassa tarvittavaa kirjoittamista ja varmnntaan kirjoittamisn taitoja ylppilaskirjoituksia vartn. Syvnntään rilaistn tkstin ymmärtämisn taitoja. rhdytään rilaistn ainistojn avaamisn ja käyttämisn kirjoittamisn pohjana. Sovitaan opisklijoidn kanssa. Arvidaan numroin. 4. kurssin jälkn 3. opiskluvuosi Valmntaa yo-kirjoituksn tkstitaidon koksn. ÄI9 Kirjoittaminn ja nykykulttuuri Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 9 SY Opisklija prhtyy kulttuuri- ja yhtiskunnallisn kskustluun, mdian ajankohtaisaihisiin ja nykykirjallisuutn. Hänn kriittinn ja kulttuurinn lukutaitonsa syvn, ajattlutaitonsa khittyy ja kirjallinn ilmaisunsa kypsyy kohti lukn päättötason vaatimuksia. Valmntaa yo-kirjoituksn sskoksn. Sovitaan opisklijoidn kanssa. Arvidaan numroin. 4. kurssin jälkn 3. opiskluvuosi ÄI10 Kirjoittamisn ja kilnhuollon krtauskurssi Kilikirja KK SY Kurssin aikana krrataan kskist kirjoittamisn, tyyliin ja kilnhuoltn liittyvät asiat. Arvidaan numroin. Abiturinttikurssi ÄI11 Nykykirjallisuudn kurssi KK SY Kurssilla tutustutaan monipuolissti uudmpaan koti- ja ulkomaisn kirjallisuutn. Syvnntään kirjallisuusanalyysin laatimisn ja kirjallisuuskskustlun taitoja. Suoritttu (S) / hylätty (H) ÄI12 Luova kirjoittaminn ÄI13 Elokuvakurssi ÄII4 Kirjallisuusdiplomi SO Kurssin tavoittna on hrättää innostusta oppilaan omaan luovaan ilmaisuun harjoittlmalla monipuolissti ri kirjallisuudn lajin kirjoittamista. Kurssilla tutustutaan runoihin, novllihin, näytlmäja kuunnlmatkstihin skä romaanihin kirjoittajan näkökulmasta. Kirjoittaan harjoitlmia ja htaan omaa ilmaisua. SO Kurssilla tutustutaan lokuvan historiaan, lokuvakrrontaan ja harjoitllaan lävän kuvan analyysia. Tutustutaan lokuvin avulla mrkittäviin lokuviin ja lokuvantkijöihin. Thdään lokuvaanalyysja. Harjoitllaan simrkkin avulla lokuvatkniikan kinoja. SO Diplomia vartn lutaan 20 kaunokirjallista tosta, jotka valitaan valmiista listasta suraavasti: 8 maailmankirjallisuudn klassikkoa, 6 Suomn kirjallisuudn klassikkoa, 3 ulkomaista nykytosta ja 3 kotimaista nykytosta. Joka ryhmästä on valittava skä prsaa ttä lyriikkaa. Tokst lutaan ryhmittäin. Opisklija sopii äidinkiln ja kirjallisuudn opttajan kanssa valinnoista, aikataulusta ja suorituksn arvintitavoista. Suoritttu (S) / hylätty (H) Suoritttu (S) / hylätty (H) Suoritttu (S) / hylätty (H)

3 Toinn kotimainn kili Ruotsi RU B1 RUB0 ½ kurssia Lukin valmntava kurssi (krtauskurssi pk:n oppimäärään) RUB1 Koulu ja vapaa-aika RUB2 Arkilämää ohjoismaissa RUB3 Suomi, ohjoismaat ja Eurppa Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys Signal Magnt 1 Magnt 2 Magnt 3 SO Kurssilla krrataan ruotsin kilpin kskist rakntt skä vanknntaan pruskoulussa opittua sanavarastoa. Thdään myös tkstin ymmärtämisharjoituksia. Kurssin tarkoituksna on vankntaa opisklijoidn sanavaraston ja rakntidn hallintaa. Kiln suullinn harjoittlu on kskistä. Aihpiirinä ihmissuhtt, opisklu, harrastukst ja titotkniikka. Kurssilla jatktaan sanaston ja rakntidn vahvistamista ja painottaan puhvistinnän harjoittamista. Vähitlln siirrytään myös kirjallistn vistin laatimisn. Kurssilla jatktaan nuortn lämän, työn, opisklun, harrastustn ja vapaa-ajan tarkastlua. Aihpiirinä ovat kotimaa ja suomnruotsalaisuus skä vrtailu muihin ohjoismaihin. Vanknntaan kilpin taitojn hallintaa skä kirjallista ja suullista tuottamista. Jatkuva näyttö Suoritttu (S) / hylätty (H), kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö, kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö, kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö Ennn kurssia 1 Numrojärjstys Numrojärjstys Numrojärjstys RUB4 Elämää yhdssä ja riksn RUB5 Elinympäristömm RUB6 uhu ja ymmärrä parmmin Magnt 4 Magnt 5 Magnt 6 Aihpiirinä ovat lämänarvot, ihmissuhtt, sukupuoltn ja ikäryhmin kohtaaminn opisklussa ja työssä skä ajankohtaist yhtiskunnallist ilmiöt. Khittään rityissti opisklijoidn kirjallisn ilmaisun taitoa vankntamalla dlln kiln rakntidn hallintaa. Aihpiirinä ovat luonto, muuttuva lin- ja työympäristö skä joukkovistimt. Htaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla rilaisiin tarkoituksiin sopivia tkstjä. SY Kurssilla harjoittaan puhvistinnän stratgita ja suullisn kiln käyttöä ri tilantissa. uhumisn harjoittlun aihna on pohjoismainn kulttuuri ri osa-aluinn. Kurssi vankntaa myös jokapäiväisn lämän kilnkäyttötilantissa tarvittavaa suullista kilitaitoa. uhumista harjoitllaan kysisiin aihisiin liittyvin tkstin ja puhn ymmärtämistä harjoittavin matriaalin avulla., kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö, kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö Jatkuva näyttö, ko, Optushallituksn suullisn kilitaidon ko, josta saa rillisn todistuksn. Numrojärjstys Numrojärjstys Kurssin 4 jälkn RUB7 Yhtinn maailma ja kansainvälistyminn Magnt 7 SY Aihaluita ovat maailmanlaajuist ilmiöt ja kansainvälinn vaikuttaminn. Kurssilla käsitllään yhtiskunnallisia asita, päätöksntkn osallistumista skä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta.kurssilla painottaan ymmärtämisvalmiuksin lisäämistä ntistä vaativamman kiliainksn avulla. yritään järjstämään tattrimatka., kirjoitlma, jatkuva näyttö Kurssin 3 jälkn tai samanaikaissti sn kanssa. RUB8 Yo-tutkintn valmntava kurssi Abi / ruotsi KK SY Harjoittaan krtauksnomaissti kaikkia kilitaidon osa-aluita yotutkinnon kulloinkin asttamin tavoittidn mukaissti.harjoittaan kuullun ymmärtämisn taitoa ja khittään kirjallisn tuottamisn skä vaikimpin tkstin ymmärtämisn taitoa. Varmisttaan myös kilpin rakntidn hyvä hallinta. Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Kurssin 5 jälkn tai samanaikaissti sn kanssa.

4 Englanti EN A1 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys ENA1 Nuori ja hänn maailmansa Opn Road Cours 1 Kurssi on luontltaan nivltävä ja vankntaa sanaston ja prusrakntidn hallintaa. Opisklijat prhdyttään lukn työtapoihin ja rilaistn apunuvojn käyttöön. Kiln suullinn harjoittlu on kskistä. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys ENA2 Vistintä ja vapaa-aika Opn Road Cours 2 Kurssilla harjoitllaan puhvistinnän taitoja ja vanknntaan rakntidn hallintaa. Kurssi sovltuu lyhyidn suullistn sitystn pitn. Kirjallista vistintää harjoitllaan lähtökohtana simrkiksi palvlutilantt ja vapaa-aika. Jatkuva näyttö, suullinn tsti, ko Numrojärjstys ENA3 Opisklu ja työ Opn Road Cours 3 Kurssilla harjoitllaan vaativahkoa suullista ja kirjallista vistintää skä opitaan ymmärtämään ja käyttämään myös virallisluontoista kiltä. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys ENA4 Yhtiskunta ja ympäröivä maailma Opn Road Cours 4 Kurssilla painottaan vaativahkoa vistintää lähtökohtana simrkiksi yhtiskunnallist, maantitllist ja kologist tkstit. Erityistä huomta kiinnittään tkstin ymmärtämisn ja tiivistlmän laadintaan. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys ENA5 Kulttuuri Opn Road Cours 5 Kskitytään omahtoisn suullisn ja kirjallisn työskntlyyn, simrkiksi projktin. Oppiains ja työtavat valitaan opisklijoidn kiinnostuksn ja miltymyksn mukaan. Aihpiirinä voivat olla simrkiksi taid, kirjallisuus, musiikki, lokuva tai tattri. Jatkuva näyttö, kirjaraportti, ko Numrojärjstys ENA6 Tid, talous, tkniikka Opn Road Cours 6 Kurssilla painottaan ymmärtämisvalmiuksin lisäämistä aimpaa vaativamman kiliainksn avulla lähtökohtana simrkiksi ri titnalat, tknologian saavutukst, vistinnän ri muodot ja yritysmaailma. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys

5 ENA7 Luonto ja kstävä khitys Opn Road Cours 7 Grammar Ruls! + Ky SY Kurssi käsittl ihmistä luonnon osana. Kili on tupäässä asiapitoista ja kurssi antaa oppilaall valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontn ja luonnontitisiin liittyvää kiltä. Kurssin aikana harjoitllaan ylppilaskirjoitustn ri thtävätyyppjä. Jatkuva näyttö, ko akollistn kurssin jälkn ENA8 uhu ja ymmärrä parmmin, suullisn kilitaidon kurssi Opn Road Cours 8 SY Kurssilla harjoittaan puhvistinnän stratgita ja suullisn kiln käyttöä ri tilantissa kullkin killl astttujn tavoittidn mukaissti. uhumisn harjoittlun aihina ovat ajankohtaist tapahtumat ja muidn kurssin aihpiirit. uhumista harjoitllaan kysisiin aihisiin liittyvin vaativin tkstin ja puhn ymmärtämistä harjoittavin matriaalin avulla. Jatkuva näyttö, suullinn ko akollistn kurssin jälkn ENA9 Yo-tutkintn valmntava kurssi Abi nglanti (uusi) Abi nglanti ratkaisuvihko 2012 tai uudmpi painos KK SY Harjoitllaan kaikkia kilitaidon osa-aluita yo-tutkinnon kulloinkin asttamin tavoittidn mukaissti. Harjoitllaan kuullunymmärtämisn taitoa ja khittään kirjallisn tuottamisn skä vaikimpin tkstin ymmärtämisn taitoa. Varmnntaan myös kilpin rakntidn hyvä hallinta. Jatkuva näyttö, prliminääriko akollistn kurssin jälkn Grammar Ruls! + Ky ENA10 Kirjallisn vistinnän kurssi Kurssilla jattava matriaali SO Kurssilla khittään kirjallisn vistinnän vaatimuksia ja harjoitllaan kirjoitustaitoa niin yo-tutkinnon kuin arkilämän vaatimukst huomidn. Kirjallista tuottamista harjoitllaan monipuolissti rilaistn thtävin ja monipuolistn matriaalin avulla. Suoritttu (S) / hylätty (H) 2. opiskluvuodn kväällä (ENA5 jälkn)

6 Saksa SA A2 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SAA1 Nuori ja hänn maailmansa i tarjota lv Gnau 1 SY Krrataan ja vahvisttaan aikaismmin opittuja prusrakntita, sanastoa ja kilnkäytön tilantita. Aihpiirinä nuortn jokapäiväinn lämä, ihmissuhtt ja vapaa-ajan vitto. uhn ymmärtäminn ja suullisn kilitaidon harjoittlu ovat kskisiä. Lyhyitä kirjallisia tuotoksia. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA2 Vistintä ja vapaa-aika i tarjota lv Gnau 2 SY Harjoitllaan puhvistinnän taitoja, vahvisttaan ja laajnntaan rakntidn hallintaa. Aihina ovat nuortn maailma, matkailu ja uudt mdiat. Tutustutaan Itävaltaan ja Svitsiin. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA3 Opisklu ja työ i tarjota lv Gnau 3 SY Harjoitllaan opiskluun ja työlämään liittyvää suullista ja kirjallista vistintää. Optllaan ymmärtämään ja käyttämään myös muodollismpaa kiltä. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA4 Yhtiskunta ja ympäröivä maailma Gnau 4 SY Käsitllään yhtiskunnallisiin aihisiin ja Saksan nykyhistoriaan liittyviä tkstjä. Optllaan ottamaan kantaa suullissti ja kirjallissti ja harjoitllaan tiivistlmän laatimista. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA5 Kulttuuri Gnau 5 SY Tutustutaan saksankilisn alun kulttuurin ri osa-aluisiin ja niidn dustajiin. Aihpiirinä sim. kirjallisuus, musiikki, kuvataid, tattri, lokuva, arkkithtuuri. idtään suullinn sitlmä. Jatkuva näyttö, suullinn sitys ja ko Numrojärjstys SAA6 Tid, talous ja tkniikka Gnau 6 SY Kurssin tkstit käsittlvät luontoa ja ympäristönsuojlua, ri titnaloja, tknologian saavutuksia ja yritysmaailmaa. Harjoituksia kiln ri osa-aluilta. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA7 Luonto ja kstävä khitys Gnau 7-8 SY Tkstissä käsitllään ihmistä luonnon osana. Luontn ja luonnontitisiin liittyvää kiltä. Thtäviä kiln ri osa-aluilta. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Voi vaihtaa paikkaa SAA8:n kanssa SAA8 uhu ja ymmärrä parmmin Gnau 7-8 SY Harjoitllaan suullisn kiln käyttöä ri tilantissa. Kurssin tavoittna on on antaa valmiuksia kskustlla ajankohtaisista aihista ja dllistn kurssin aihpiiristä. Jatkuva näyttö ja Optushallituksn laatima suullisn kilitaidon ko Numrojärjstys Voi vaihtaa paikkaa SAA7:n kanssa SAA9 Yo-harjoituskurssi Gnau 7-8 SO Abiturinttin viimistlykurssi. Harjoitllaan ylppilaskirjoitustn ri thtävätyyppjä. Krrataan sanastoa ja kilppia. Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

7 Ranska RA B2 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys RAB2 kiltä i ol tarjolla, tilalla RAB3 SY Saksa SA B2 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SAB2-kiltä i ol tarjolla, tilalla SAB3 SY Ranska RA B3 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua RAB32 Näin asiat hoituvat Escalir 1 Escalir 1 SY - ääntäminn, intonaat - prusvuorovaikutus (trvhdykst, pyynnöt, kiittäminn), - prusasiat itsstä SY - puhn ymmärtäminn, puhuminn - jokapäiväist kilnkäyttötilantt Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB33 -aika ja harrastukst RAB34 Millä ja muualla Escalir 2 Escalir 2 SY - puhn ymmärtäminn, puhuminn, kiln prusrakntt - nuortn jokapäiväinn lämä SY - yksinkrtaisia kirjallisia vistintäthtäviä, kiln prusrakntt - lämä Suomssa ja ranskankilisissä maissa Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB35 Ennn ja nyt Escalir 3 SY - puhvistintää ja kirjallista ilmaisua - lämä nnn ja nyt, yksilö - yhtiskunta Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB36 Opisklu ja tulvaisuudn suunnitlmat RAB37 Kulttuuri Escalir 3 Voilà 6 txts t xrcics SY - suullista ja kirjallista vistintää - omat toivt ja suunnitlmat SY - kilitaidon kaikki alut - kuvataid, kirjallisuus, lokuva Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB38 Yhtinn maapallomm RAB39 Thokurssi yo-kirjoituksiin valmistautuvill Voilà 6 txts t xrcics ABI ranska SY - tkstinymmärtäminn painottuu - Suomi muut maat, tulvaisuus - vastuu SO - viimistlykurssi abiturintill - kuuntluharjoituksia, tkstjä, rakntita Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko : arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

8 Saksa SA B3 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua anorama Dutsch START kurssit 1-2 Txt anorama Dutsch START kurssi 1 Übungn SY Aihpiirit: trvhtiminn, sittäytyminn, kohtliaisuusfraasit, palvlutilantt. Ääntämisharjoituksia, rpliikkiharjoittlua, kuuntluthtäviä, oikinkirjoitusharjoituksia. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAB32 Näin asiat hoituvat SAB33 -aika ja harrastukst SAB34 Millä ja muualla SAB35 Ennn ja nyt SAB36 Opisklu ja tulvaisuudnsuunnitlmat SAB37 Kulttuuri SAB38 Yhtinn maapallomm SAB39 YO-harjoituskurssi anorama Dutsch START kurssit 1-2 Txt anorama Dutsch START kurssi 2 Übungn anorama Dutsch kurssit 1-3 Txt anorama Dutsch kurssi 1 Übungn anorama Dutsch kurssit 1-3 Txt anorama Dutsch kurssi 2 Ûbungn anorama Dutsch kurssit 1-3 Txt anorama Dutsch kurssi 3 Ûbungn anorama Dutsch kurssit 4-6 Txt anorama Dutsch kurssi 4 Ûbungn Kurz und gut Txt ABI-BONUS Ûbungn ABI-BONUS Kurz und gut Txt ABI-BONUS Ûbungn ABI-BONUS Kurz und gut Txt ABI-BONUS Ûbungn ABI-BONUS SY Aihpiirit: matkailu, nähtävyydt, hotlli- ja ravintopalvlut, tidustlut, matkalipun osto, majoittumistilantt. Tilannpohjaisia dialogja, fraasiharjoittlua, kirjallisia ja kuuntluharjoituksia. SY Aihpiirit: rilaist kskustlutilantt, vapaa-aika. Suullisia ja kirjallisia tulkintaharjoituksia, tkstin ymmärtämisthtäviä, sanastoharjoituksia. SY Aihpiirit: saksankilist maat ja Suomi Raknnharjoituksia, ymmärtämisthtäviä, sanastoharjoituksia. SY Aihpiirit: asuminn maalla ja kaupungissa, trvys, hyvinvointi. Raknnharjoituksia, ymmärtämisthtäviä, sanastoharjoituksia SY Aihpiirit: opisklu, tulvaisuudnsuunnitlmat, työlämä, ihmissuhtt Kskustluharjoituksia, ymmärtämisthtäviä, raknn- ja sanastoharjoituksia. SY Aihpiirit: Suomn ja saksan kulttuuri- ja taloussuhtt, suomalaistn kokmuksia Saksasta. Lutunymmärrysharjoituksia, raknnthtäviä, sanastothtäviä, kirjallista tuottamista. SY Aihpiirit: saksalaisia lintapoja, opisklijan maailmaa, kulttuurin osa-aluita ja ilmnmismuotoja, kiln ja kirjallisuudn sittlyä. Kokoavia raknnthtäviä, ymmärtämisthtäviä, kirjallisn tuottamisn harjoittlua. SO Abiturinttin viimistlykurssi. Harjoitllaan ylppilaskirjoitustn ri thtävätyyppjä ja krrataan sanastoa ja kilppia. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

9 Vnäjä VE B3 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua VEB32 Näin asiat hoituvat VEB33 -aika ja Harrastukst VEB34 Millä ja muualla VEB35 Ennn ja nyt VEB36 Opisklu ja tulvaisuudnsuunnitl mat ora! 1 tkijät Jgornkov-iispann ora! 1 tkijät Jgornkov-iispann ora! 1 tkijät Jgornkov-iispann Možno! 1 Tkstikirja Työkirja Možno! 1 ja Možno! 2 Tkstikirja Työkirja Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SY Kurssilla kskitytään kirjaimiston, ääntämisn ja intonaatn oppimisn. Harjoitllaan krtomaan prusasita itsstä. Aihpiirinä prh ja lähimmät ihmissuhtt ja slviytyminn arkipäivän vistintätilantista. ainottaan puhvistintää. SY Kurssilla harjoittaan slviytymistä rilaisissa jokapäiväisissä kilnkäyttötilantissa kutn ostoksilla tai ravintolassa. ainottaan puhn ymmärtämistä ja puhumista. SY Aihpiirit liittyvät nuortn jokapäiväisn lämään, vapaa-ajan vittn ja harrastuksiin. ainottaan milipitn ilmaismista ja laajnntaan kiln prusrakntidn tuntmusta. SY Kurssin aihpiirinä ovat oman maan ja kohdkilistn maidn ihmist, nähtävyydt ja lomanvittomahdollisuudt. Kirjoittamistaitoa harjoitllaan yksinkrtaistn vistinnällistn thtävin avulla. SY Kurssilla tarkastllaan lämää yksilön ja yhtiskunnan kannalta. Aihina simrkiksi trvys ja hyvinvointi. Vahvisttaan kiln prusrakntidn hallintaa. SY Kurssin aihpiirit liittyvät kouluun, opiskluun, työlämään ja tulvaisuudnsuunnitlmiin. Harjoitllaan suullista ja kirjallista vistintää kutn omin toividn ja suunnitlmin kuvailua. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys VEB37 Kulttuuri Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SY Kurssin aihpiirinä ovat kohdkulttuurin kirjallisuus, musiikki, lokuva, tattri tai urhilu. Harjoittaan kilitaidon kaikkia aluita. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys VEB38 Yhtinn maapallomm Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SY Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdmaidn yhtiskuntin toimintaan skä maapallon nykytilaan ja tulvaisuutn liittyvät ylistajuist tkstit. ainottaan tkstin ymmärtämistä ja kuvaustn ja slostustn laatimista suullissti ja kirjallissti. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys VEB39 Yo-kirjoituksiin valmistava kurssi Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SO Kurssilla harjoitllaan yo-kirjoitustn ri thtävätyyppjä ja krrataan kilppia ja sanastoa. Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

10 Matmatiikka, pitkä MAA MAA0 ½ kurssia Johdantokurssi Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SO Johdantokurssi lukn matmatiikkaan. Suositllaan kaikill pitkän matmatiikan opisklijoill Ei kotta Suoritttu (S) / hylätty (H) Hti lukn alussa MAA1 Funktt ja yhtälöt I itkä matmatiikka: Funktt ja yhtälöt 1 rhdytään yhtälön ratkaismisn ja syvnntään prosnttilaskntaa, vrrannollisuudn, nliöjuurn ja potnssin käsittidn ymmärtämistä. Tutkitaan potnssi- ja ksponnttifunktita. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA2 olynomifunktt itkä matmatiikka: olynomifunktt rhdytään polynomifunktidn käsittlyyn, slvittään polynomin jaollisuutta ja polynomiyhtälöidn juurin ominaisuuksia. Harjoitllaan käyttämään, tulkitsmaan ja ratkaismaan päyhtälöitä. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA3 Gomtria itkä matmatiikka: Gomtria Ohjataan opisklijoita tkmään gomtrisista tilantista täsmällisiä havaintoja ja johtopäätöksiä skä luokittlmaan ja prustlmaan kuvihin liittyviä ominaisuuksia. Tutustutaan kolmiulottisiin kappalisiin. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA4 Analyyttinn gomtria itkä matmatiikka: Analyyttinn gomtria rhdytään analyyttisn gomtriaan korostan sn mrkitystä gomtristn ja algbrallistn käsittidn välistn yhtyksin luomisssa. Tutkitaan krdinaatiston pistitä, suoria, ympyröitä ja paraablja, tutustutaan paramtrin käyttöön skä laajnntaan tarkastlua myös kolmiulottisiin tapauksiin. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA5 Vktorit itkä matmatiikka: Vktorit Käydään läpi vktorin laskutoimitukst ja käyttö ri sovlluksissa. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA6 Todnnäköisyys ja tilastot itkä matmatiikka: Todnnäköisyys ja tilastot rhdyttään opisklijat todnnäköisyydn käsittsn ja todnnäköisyyksin laskusääntöihin skä tilastollisn ainiston käsittlyn ri vaihisiin. Ohjataan hitä laatimaan ja tulkitsmaan tilastoja, kriittissti arvimaan niistä thtyjä johtopäätöksiä skä ymmärtämään sattuman tilastollisll tidoll antama pävarmuus. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA7 Drivaatta itkä matmatiikka: Drivaatta Käsitllään raja-arvn, jatkuvuutn ja drivaattaan liittyviä käsittitä ja tutkitaan niidn kskisiä ominaisuuksia skä prhdytään rilaisiin sovllusmahdollisuuksiin. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA8 Juuri- ja logaritmifunktt itkä matmatiikka: Juuri- ja logaritmifunktt Laajnntaan tarkastltavin funktidn joukkoa juuri- ksponntti- ja logaritmifunktilla skä tutkitaan niidn ominaisuuksia, drivoituvuutta ja käyttöä. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi

11 MAA9 Trigonomtrist funktt ja lukujonot itkä matmatiikka: Trigonomtrist funktt ja lukujonot rhdytään trigonomtrisiin yhtälöihin skä trigonomtristn funktidn drivaattaan sovlluksinn. Käsitllään aritmttinn ja gomtrinn jono ja niidn summa. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA10 Intgraalilasknta itkä matmatiikka: Intgraalilasknta rhdytään intgraalifunktn ja määrätyn intgraalin käsittisiin ja määrittämisn. Opiskllaan alojn ja tilavuuksin laskminn intgrointia käyttän skä tutustutaan muihinkin intgraalilasknnan sovlluksiin ja mntlmiin laska intgraalja numrissti. / numrojärjstys. 3. opiskluvuosi MAA11 Lukutoria ja logiikka itkä matmatiikka: Lukutoria ja logiikka SY rhdytään lausn formalisointiin, totuusarvoihin skä kvanttorihin. Harjoitllaan todistamista. Tutustutaan lukutoriaan mm. kongrunssin ja Euklidn algoritmin avulla. / 2. opiskluvuosi MAA12 Numrisia ja algbrallisia mntlmiä itkä matmatiikka: Numrisia ja algbrallisia mntlmiä SY rhdytään yhtälöidn numrisiin ratkaisutapoihin skä tutkitaan muutosnoputta ja pinta-alaa numrisia mntlmiä käyttän. Tutkitaan polynomin jaollisuutta ja opitaan määrittämään polynomin tkijät. / 3. opiskluvuosi MAA13 Diffrntiaali- ja intgraalilasknnan jatkokurssi itkä matmatiikka: Diffrntialli- ja intgraalilasknnan jatkokurssi SY Syvnntään ja laajnntaan diffrntiaali- ja intgraalilasknnan toriaa skä käyttöä. Tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niidn summia. 3. opiskluvuosi MAA14 Krtauskurssi MAA15 Onglmanratkaisu YO itkä matmatiikka KK SY KK SY Krrataan kurssit opiskluvuosi Täydnntään ja syvnntään kurssilla MAA1-MAA4 käsitltyjä asita, jonka jälkn ohjataan opisklijaa käyttämään matmatiikkaa jokapäiväisssä lämässä ja onglmin ratkaismisssa. Kurssin MAA4 jälkn 1. opiskluvuosi MAA16 Talousmatmatiikka Sigma 7 Talousmatmatiikka KK SY Kurssilla prhdytään mm. indksi-, kustannus-, rahaliiknn-. laina- ja vrotuslasklmiin. Kurssin tavoittna on myös saada lasknnallinn pohja yrittäjyydn ja taloustidon opiskluun. Kurssi on yhtinn MAB7 kurssin kanssa. 2. opiskluvuosi

12 Matmatiikka, lyhyt MAB MAB0 ½ kurssia Johdantokurssi Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SO Johdantokurssi lukn matmatiikkaan. Suositllaan lyhyn matmatiikan opisklijoill. Ei kotta Suoritttu (S) / hylätty (H) Hti lukn alussa MAB1 Lauskkt ja yhtälöt MAB2 Gomtria MAB3 Matmaattisia mallja I MAB4 Matmaattinn analyysi MAB5 Tilastot ja todnnäköisyys MAB6 Matmaattisia mallja II MAB7 Talousmatmatiikka Lyhyt Matikka 1: Lauskkt ja yhtälöt Lyhyt Matikka 2: Gomtria Lyhyt Matikka 3: Matmaattisia mallja I Lyhyt Matikka 4: Matmaattinn analyysi Lyhyt Matikka 5: Tilastot ja todnnäköisyys Lyhyt Matikka 6: Matmaattisia mallja II Sigma 7 Talousmatmatiikka Opitaan ilmaismaan suuridn välisiä yhtyksiä lauskkidn avulla skä ratkaismaan onglmia kuvaajia ja yhtälöitä käyttän. Opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulottista tilaa skä piirtämään tasokuvita ja kolmiulottistn kappalidn kuvia, prhdytään näidn ominaisuuksiin yhdnmuotoisuutta ja trigonomtriaa käyttän. rhdytään suuridn välisiin riippuvuuksiin, joita voidaan tutkia suoran avulla tai potnssin avulla. Opitaan ksponnttifunkt ja logaritmi. Tutustutaan drivaatan käsittsn muutosnopudn mittana graafisia ja numrisia lähstymistapoja käyttän. rhdytään drivaatan käyttöön muutoksia tutkittassa ja suurimman ja pinimmän arvon määrittämisssä. Opiskllaan klassisn todnnäköisyydn alkt. Opiskllaan tilastojn tulkitsmista ja kriittistä analysointia. rhdytään kahdn muuttujan yhtälöihin ja päyhtälöihin skä yhtälöryhmiin. Kurssilla käsitllään myös linaarinn optimointi ja lukujonot sovlluksinn. SY Kurssilla prhdytään mm. indksi-, kustannus-, rahaliiknn-, laina- ja vrotuslasklmiin. Kurssin tavoittna on myös saada lasknnallinn pohja yrittäjyydn ja taloustidon opiskluun. Kurssi on yhtinn MAA16 kurssin kanssa. / / / / / / / numrojärjstys numrojärjstys numrojärjstys numrojärjstys Suosituksna numrojärjstys Suosituksna numrojärjstys 2. opiskluvuosi MAB8 Matmaattisia mallja III MAB9 Lauskkt, tilastot ja todnnäköisyys Lyhyt Matikka 8: Matmaattisia mallja III SY rhdytään trigonomtrisiin funktihin niidn yhtälöihin ja kuvaajiin. Tutustutaan vktorihin ja niidn pruslaskutoimituksiin. KK SY rhdytään lauskkidn ja yhtälöidn käsittlyyn, mrkintätapoihin ja laskujn tknisn suorittamisn ilman laskinta. Lisäksi krrataan ja syvnntään todnnäköisyyslasknnan ja tilastotitn asita. / 2. opiskluvuosi Sopii kurssin MAB5 jälkn MAB10 Krtauskurssi YO Lyhyt matmatiikka KK SY Krtauskurssi akollistn kurssin jälkn

13 Blogia BI Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja prinnöllisyys Koulun blogia Luk 1 Eliömaailma Koulun blogia Luk 2 Solu ja prinnöllisyys Eliömaailman määrittly. Ekologia: yksilö ja ympäristö, lajin asma luonnossa. Etologia l. läintn käyttäytyminn. Evoluut: voluutn todistt, lajin synty ja khitys. Solun raknn, ainnvaihdunta, nrgiatalous, rikoistuminn ri thtäviin, prinnöllisyydn lainalaisuudt, prinnöllistitn laskuja, prinnöllisiä sairauksia, DNA:n säätlymkanismin prustt. / / ja jatkuva näyttö ja jatkuva näyttö 1. kurssi 2. kurssi BI3 Ympäristökologia BI4 Ihmisn blogia BI5 Btknologia (rinnöllisyystitn työkurssi) BI6 Mriblogian kurssi Koulun blogia Luk 3 Ympäristökologia Koulun blogia Luk 4 Ihmisn blogia Koulun blogia Luk 5 Btknologia SY Kurssilla kartoittaan ja tutkitaan ihmisn blogisia onglmia ja niidn ratkaisumahdollisuuksia. Kskisnä tmana linympäristön huononminn. SY Ihmisn bloginn lämänkaari sikiökhityksstä vanhnmisn, aistit, vasta-ainnmuodostus, hrmosto, kasvaimt, vri ja vrnkirto. SY Gnitoimintaa, gnisairauksia. Syvnntään ja laajnntaan BI2:n sisältöä. Kurssin tavoittna on tutustuttaa opisklija kokllisn prinnöllisyystitn tutkimusmntlmiin. Kurssilla mm. tutkitaan rilaisia priytymismkanismja banaanikärpäsristytyksillä ja kotlosinikokilla skä thdään ja tutkitaan solu- ja kromosomiprparaattja. Kurssi totuttaan yhtistyössä Turun ylpiston prinnöllisyystitn laitoksn kanssa sitn, ttä kaikki laboratortyöt thdään ylpiston gntiikan laitokslla. Kurssilla thtävin ylpistovirailujn vuoksi krätään pini kurssimaksu SO Kurssin tavoittna on tutustuttaa opisklija mrn kohdistuvaan blogisn tutkimuksn, mrn liömaailmaan, mrivdn ominaisuuksiin ja niissä todttaviin muutoksiin skä mrn taloudllisn hyväksikäyttöön. Kurssi suorittaan viikonloppukurssina ja totuttaan yhtistyössä Turun ylpiston kanssa. Kurssi painottuu vsiblogiaan. Opisklijat maksavat osan kurssiin liittyvistä kuluista. / / ja jatkuva näyttö ja jatkuva näyttö ja jatkuva näyttö Aktiivinn osallistuminn tutkimustöihin ja oma sitys (kurssin aikana) jostakin mrn liittyvästä aihsta. Numroarvinti tai suoritttu (S) / hylätty (H) BI1:n jälkn BI2:n jälkn BI7 Blogian krtauskurssi Kurssin 1 5 oppikirjat SO Kurssilla krrataan lukn blogian oppimäärää skä harjoitllaan ylppilaskirjoituksiin. Suoritttu (S) / hylätty (H) Abiturinttivuonna BI8 Kotisudun liömaailma SO Opisklija krää kotisutunsa luonnonvaraisista kasvista hrbaarn (vaihtohtona digikasv) tai tk digikuvaston kotisudun läimistä. Kurssi suorittaan pääasiassa itsnäissti ksällä. Ohjt opttajalta. Suoritttu (S) / hylätty (H)

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 Kurssin tunnus ja nimi Oppikirja muuta huomioitavaa Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Haapala ym.: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 2010) ja Hellström

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OPPIKIRJAT 2015-2016 BIOLOGIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

OPPIKIRJAT 2015-2016 BIOLOGIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO OPPIKIRJAT 2015-2016 BIOLOGIA Kurssien 1-3 kirjojen ostopaikka: https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi. Kursseilla on mahdollista käyttää myös paperista Bios -oppikirjaa (listassa sulkeissa). Kursseilla

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Harkoma, Jukarainen & al. Abi ruotsi. Otava. 2013 tai uudempi painos (keltainen kirja!) Kaunisto, Paasonen & al.: Grammatik Galleri. Otava.

Harkoma, Jukarainen & al. Abi ruotsi. Otava. 2013 tai uudempi painos (keltainen kirja!) Kaunisto, Paasonen & al.: Grammatik Galleri. Otava. 1 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO Lukuvuonna 2015-16 käytettävät oppikirjat. Pakolliset kurssit lihavoitu. Kustantajilta on tulossa painettujen kirjojen rinnalle digikirjoja, joissa on lisämateriaaleja. Kannattaa

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Oppikirjat lukuvuonna 2014-2015. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. ENGLANTI (A-kieli) RUOTSI.

Arkadian yhteislyseo. Oppikirjat lukuvuonna 2014-2015. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. ENGLANTI (A-kieli) RUOTSI. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI (A-kieli) RUOTSI (A-kieli) (A2-kieli) (B2-kieli) ESPANJA MATEMATIIKKA (pitkä) MATEMATIIKKA (lyhyt)

Lisätiedot

OPPIKIRJAT 2013 2014 Kallaveden lukio

OPPIKIRJAT 2013 2014 Kallaveden lukio OPPIKIRJAT 2013 2014 Kallaveden lukio ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kurssit 1 6 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. OTAVA. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Tehtäviä 1. OTAVA. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot