Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys"

Transkriptio

1 Äidinkili ja kirjallisuus ÄI1 Kili, tkstit ja vuorovaikutus ÄI Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 1 Kilnhuollon vihko rusvalmiuksin kurssi, jonka aikana vahvisttaan opisklussa tarvittatavia titoja ja taitoja. Syvnntään lukutaitoa (asiatkstit, opisklutkstit ja kaunokirjallisuus). Syvnntään kskustlutaitoja (kskustluharjoitukst). Vahvisttaan kirjoitustaitoja (rfraatti, ain ja muita kirjoitlmia). aranntaan tkstilajin tuntmusta ja tutustutaan ri tkstilajin tuntomrkkihin. Krrataan kilnhuollon prusasita. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 1. opiskluvuosi ÄI2 Tkstin rakntita ja mrkityksiä Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 2 Kilnhuollon vihko Kurssilla tutustutaan tidonhankinnan ja tkstin rakntamisn prustisiin ja puhnvuoron rakntamisn. Erilaistn tkstin vrtailminn. Kuvalukmisn alkt. Kuvin pohjalta kirjoittaminn. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 1. opiskluvuosi ÄI3 Kirjallisuudn kinoja ja tulkintaa Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 3 Kilnhuollon vihko Kurssin tavoittna on oppia tuntmaan rityyppisiä kaunokirjallisia tkstjä, oppia tkstin lukmisn tarvittavat pruskäsittt, varmntaa kirjoitusprosssin hallintaa ja tutustua sitlmän valmistamisn. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 2. opiskluvuosi ÄI4 Tkstit ja vaikuttaminn Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 4 Kilnhuollon vihko Kurssilla prhdytään monipuolissti killlä vaikuttamisn skä puhujan ttä kirjoittajan rlissa. Tarkastllaan kiln kätkytyvää vallankäyttöä, simrkiksi ri instituutidn kilnkäyttötapoja. Totuttaudutaan suraamaan yhtiskunnallista kskustlua ja osallistumaan siihn. Tarkastllaan kirjallisuudn suoria ja päsuoria vaikutustapoja. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 2. opiskluvuosi ÄI5 Tkstit, tyyli ja kontksti Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 5 Kilnhuollon vihko Kurssilla prhdytään tupäässä länsimaisn kulttuurin ri aikakausiin ja kaunokirjallisuudn tyylivirtauksiin. Suomn kirjallisuus nähdään yhtydssä urppalaisn kirjallisuutn. Tyylikonvntidn muutostn lisäksi voidaan käsitllä maailmankuvan ainksia, tmojn khittymistä tai kirjallisuudn, aathistorian ja yhtiskunnan välistä vuorovaikutusta. Kurssilla syvnntään kirjallisuuskskustlun ja lähtidn käytön taitoa. rhdytään portfoln kokoamisn. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 3. opiskluvuosi ÄI6 Kili, kirjallisuus ja idntittti Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kilnhuollon vihko Särmä Thtäviä 6 rhdytään suomalaisn kirjallisuutn. Eritllään kirjallisuudn tapoja rakntaa ja purkaa suomalaistn idntitttiä ja tarkastllaan kulttuurisia roja. Suomn kiltä tarkastllaan suomalais-ugrilaisna ja urppalaisna kilnä ja nyky-suoma monikulttuurisna ja -kilisnä aluna. Erityistä huomta kiinnittään nykysuomn vaihtluun myös opisklijan omana kilivarana. ortfol. Astuksn mukaist, yksityiskohdat sovitaan kurssin alussa. Arvidaan numroin. Numrojärjstys 3. opiskluvuosi

2 ÄI7 uhvistinnän kurssi Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 7 SY Kurssilla harjoitllaan yksilö- ja ryhmävistintätaitoja. Yksilövistinnässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja harjoitllaan rilaisin kskustluin, nuvottluin ja kokouksin. Opitaan rittlmään skä yksityisissä ttä julkisissa puhtilantissa käytttäviä kinoja. rhdytään suomalaisn puhkulttuuriin. Sovitaan opisklijoidn kanssa. Arvidaan numroin. ÄI8 Tkstitaitojn syvntäminn Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 8 SY Kurssilla harjoitllaan monnlaista yhtiskunnassa tarvittavaa kirjoittamista ja varmnntaan kirjoittamisn taitoja ylppilaskirjoituksia vartn. Syvnntään rilaistn tkstin ymmärtämisn taitoja. rhdytään rilaistn ainistojn avaamisn ja käyttämisn kirjoittamisn pohjana. Sovitaan opisklijoidn kanssa. Arvidaan numroin. 4. kurssin jälkn 3. opiskluvuosi Valmntaa yo-kirjoituksn tkstitaidon koksn. ÄI9 Kirjoittaminn ja nykykulttuuri Äidinkili ja kirjallisuus Käsikirja Kurssivihko 9 SY Opisklija prhtyy kulttuuri- ja yhtiskunnallisn kskustluun, mdian ajankohtaisaihisiin ja nykykirjallisuutn. Hänn kriittinn ja kulttuurinn lukutaitonsa syvn, ajattlutaitonsa khittyy ja kirjallinn ilmaisunsa kypsyy kohti lukn päättötason vaatimuksia. Valmntaa yo-kirjoituksn sskoksn. Sovitaan opisklijoidn kanssa. Arvidaan numroin. 4. kurssin jälkn 3. opiskluvuosi ÄI10 Kirjoittamisn ja kilnhuollon krtauskurssi Kilikirja KK SY Kurssin aikana krrataan kskist kirjoittamisn, tyyliin ja kilnhuoltn liittyvät asiat. Arvidaan numroin. Abiturinttikurssi ÄI11 Nykykirjallisuudn kurssi KK SY Kurssilla tutustutaan monipuolissti uudmpaan koti- ja ulkomaisn kirjallisuutn. Syvnntään kirjallisuusanalyysin laatimisn ja kirjallisuuskskustlun taitoja. Suoritttu (S) / hylätty (H) ÄI12 Luova kirjoittaminn ÄI13 Elokuvakurssi ÄII4 Kirjallisuusdiplomi SO Kurssin tavoittna on hrättää innostusta oppilaan omaan luovaan ilmaisuun harjoittlmalla monipuolissti ri kirjallisuudn lajin kirjoittamista. Kurssilla tutustutaan runoihin, novllihin, näytlmäja kuunnlmatkstihin skä romaanihin kirjoittajan näkökulmasta. Kirjoittaan harjoitlmia ja htaan omaa ilmaisua. SO Kurssilla tutustutaan lokuvan historiaan, lokuvakrrontaan ja harjoitllaan lävän kuvan analyysia. Tutustutaan lokuvin avulla mrkittäviin lokuviin ja lokuvantkijöihin. Thdään lokuvaanalyysja. Harjoitllaan simrkkin avulla lokuvatkniikan kinoja. SO Diplomia vartn lutaan 20 kaunokirjallista tosta, jotka valitaan valmiista listasta suraavasti: 8 maailmankirjallisuudn klassikkoa, 6 Suomn kirjallisuudn klassikkoa, 3 ulkomaista nykytosta ja 3 kotimaista nykytosta. Joka ryhmästä on valittava skä prsaa ttä lyriikkaa. Tokst lutaan ryhmittäin. Opisklija sopii äidinkiln ja kirjallisuudn opttajan kanssa valinnoista, aikataulusta ja suorituksn arvintitavoista. Suoritttu (S) / hylätty (H) Suoritttu (S) / hylätty (H) Suoritttu (S) / hylätty (H)

3 Toinn kotimainn kili Ruotsi RU B1 RUB0 ½ kurssia Lukin valmntava kurssi (krtauskurssi pk:n oppimäärään) RUB1 Koulu ja vapaa-aika RUB2 Arkilämää ohjoismaissa RUB3 Suomi, ohjoismaat ja Eurppa Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys Signal Magnt 1 Magnt 2 Magnt 3 SO Kurssilla krrataan ruotsin kilpin kskist rakntt skä vanknntaan pruskoulussa opittua sanavarastoa. Thdään myös tkstin ymmärtämisharjoituksia. Kurssin tarkoituksna on vankntaa opisklijoidn sanavaraston ja rakntidn hallintaa. Kiln suullinn harjoittlu on kskistä. Aihpiirinä ihmissuhtt, opisklu, harrastukst ja titotkniikka. Kurssilla jatktaan sanaston ja rakntidn vahvistamista ja painottaan puhvistinnän harjoittamista. Vähitlln siirrytään myös kirjallistn vistin laatimisn. Kurssilla jatktaan nuortn lämän, työn, opisklun, harrastustn ja vapaa-ajan tarkastlua. Aihpiirinä ovat kotimaa ja suomnruotsalaisuus skä vrtailu muihin ohjoismaihin. Vanknntaan kilpin taitojn hallintaa skä kirjallista ja suullista tuottamista. Jatkuva näyttö Suoritttu (S) / hylätty (H), kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö, kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö, kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö Ennn kurssia 1 Numrojärjstys Numrojärjstys Numrojärjstys RUB4 Elämää yhdssä ja riksn RUB5 Elinympäristömm RUB6 uhu ja ymmärrä parmmin Magnt 4 Magnt 5 Magnt 6 Aihpiirinä ovat lämänarvot, ihmissuhtt, sukupuoltn ja ikäryhmin kohtaaminn opisklussa ja työssä skä ajankohtaist yhtiskunnallist ilmiöt. Khittään rityissti opisklijoidn kirjallisn ilmaisun taitoa vankntamalla dlln kiln rakntidn hallintaa. Aihpiirinä ovat luonto, muuttuva lin- ja työympäristö skä joukkovistimt. Htaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla rilaisiin tarkoituksiin sopivia tkstjä. SY Kurssilla harjoittaan puhvistinnän stratgita ja suullisn kiln käyttöä ri tilantissa. uhumisn harjoittlun aihna on pohjoismainn kulttuuri ri osa-aluinn. Kurssi vankntaa myös jokapäiväisn lämän kilnkäyttötilantissa tarvittavaa suullista kilitaitoa. uhumista harjoitllaan kysisiin aihisiin liittyvin tkstin ja puhn ymmärtämistä harjoittavin matriaalin avulla., kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö, kirjoitlma, kuuntluko, jatkuva näyttö Jatkuva näyttö, ko, Optushallituksn suullisn kilitaidon ko, josta saa rillisn todistuksn. Numrojärjstys Numrojärjstys Kurssin 4 jälkn RUB7 Yhtinn maailma ja kansainvälistyminn Magnt 7 SY Aihaluita ovat maailmanlaajuist ilmiöt ja kansainvälinn vaikuttaminn. Kurssilla käsitllään yhtiskunnallisia asita, päätöksntkn osallistumista skä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta.kurssilla painottaan ymmärtämisvalmiuksin lisäämistä ntistä vaativamman kiliainksn avulla. yritään järjstämään tattrimatka., kirjoitlma, jatkuva näyttö Kurssin 3 jälkn tai samanaikaissti sn kanssa. RUB8 Yo-tutkintn valmntava kurssi Abi / ruotsi KK SY Harjoittaan krtauksnomaissti kaikkia kilitaidon osa-aluita yotutkinnon kulloinkin asttamin tavoittidn mukaissti.harjoittaan kuullun ymmärtämisn taitoa ja khittään kirjallisn tuottamisn skä vaikimpin tkstin ymmärtämisn taitoa. Varmisttaan myös kilpin rakntidn hyvä hallinta. Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Kurssin 5 jälkn tai samanaikaissti sn kanssa.

4 Englanti EN A1 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys ENA1 Nuori ja hänn maailmansa Opn Road Cours 1 Kurssi on luontltaan nivltävä ja vankntaa sanaston ja prusrakntidn hallintaa. Opisklijat prhdyttään lukn työtapoihin ja rilaistn apunuvojn käyttöön. Kiln suullinn harjoittlu on kskistä. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys ENA2 Vistintä ja vapaa-aika Opn Road Cours 2 Kurssilla harjoitllaan puhvistinnän taitoja ja vanknntaan rakntidn hallintaa. Kurssi sovltuu lyhyidn suullistn sitystn pitn. Kirjallista vistintää harjoitllaan lähtökohtana simrkiksi palvlutilantt ja vapaa-aika. Jatkuva näyttö, suullinn tsti, ko Numrojärjstys ENA3 Opisklu ja työ Opn Road Cours 3 Kurssilla harjoitllaan vaativahkoa suullista ja kirjallista vistintää skä opitaan ymmärtämään ja käyttämään myös virallisluontoista kiltä. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys ENA4 Yhtiskunta ja ympäröivä maailma Opn Road Cours 4 Kurssilla painottaan vaativahkoa vistintää lähtökohtana simrkiksi yhtiskunnallist, maantitllist ja kologist tkstit. Erityistä huomta kiinnittään tkstin ymmärtämisn ja tiivistlmän laadintaan. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys ENA5 Kulttuuri Opn Road Cours 5 Kskitytään omahtoisn suullisn ja kirjallisn työskntlyyn, simrkiksi projktin. Oppiains ja työtavat valitaan opisklijoidn kiinnostuksn ja miltymyksn mukaan. Aihpiirinä voivat olla simrkiksi taid, kirjallisuus, musiikki, lokuva tai tattri. Jatkuva näyttö, kirjaraportti, ko Numrojärjstys ENA6 Tid, talous, tkniikka Opn Road Cours 6 Kurssilla painottaan ymmärtämisvalmiuksin lisäämistä aimpaa vaativamman kiliainksn avulla lähtökohtana simrkiksi ri titnalat, tknologian saavutukst, vistinnän ri muodot ja yritysmaailma. Jatkuva näyttö, ko Numrojärjstys

5 ENA7 Luonto ja kstävä khitys Opn Road Cours 7 Grammar Ruls! + Ky SY Kurssi käsittl ihmistä luonnon osana. Kili on tupäässä asiapitoista ja kurssi antaa oppilaall valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontn ja luonnontitisiin liittyvää kiltä. Kurssin aikana harjoitllaan ylppilaskirjoitustn ri thtävätyyppjä. Jatkuva näyttö, ko akollistn kurssin jälkn ENA8 uhu ja ymmärrä parmmin, suullisn kilitaidon kurssi Opn Road Cours 8 SY Kurssilla harjoittaan puhvistinnän stratgita ja suullisn kiln käyttöä ri tilantissa kullkin killl astttujn tavoittidn mukaissti. uhumisn harjoittlun aihina ovat ajankohtaist tapahtumat ja muidn kurssin aihpiirit. uhumista harjoitllaan kysisiin aihisiin liittyvin vaativin tkstin ja puhn ymmärtämistä harjoittavin matriaalin avulla. Jatkuva näyttö, suullinn ko akollistn kurssin jälkn ENA9 Yo-tutkintn valmntava kurssi Abi nglanti (uusi) Abi nglanti ratkaisuvihko 2012 tai uudmpi painos KK SY Harjoitllaan kaikkia kilitaidon osa-aluita yo-tutkinnon kulloinkin asttamin tavoittidn mukaissti. Harjoitllaan kuullunymmärtämisn taitoa ja khittään kirjallisn tuottamisn skä vaikimpin tkstin ymmärtämisn taitoa. Varmnntaan myös kilpin rakntidn hyvä hallinta. Jatkuva näyttö, prliminääriko akollistn kurssin jälkn Grammar Ruls! + Ky ENA10 Kirjallisn vistinnän kurssi Kurssilla jattava matriaali SO Kurssilla khittään kirjallisn vistinnän vaatimuksia ja harjoitllaan kirjoitustaitoa niin yo-tutkinnon kuin arkilämän vaatimukst huomidn. Kirjallista tuottamista harjoitllaan monipuolissti rilaistn thtävin ja monipuolistn matriaalin avulla. Suoritttu (S) / hylätty (H) 2. opiskluvuodn kväällä (ENA5 jälkn)

6 Saksa SA A2 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SAA1 Nuori ja hänn maailmansa i tarjota lv Gnau 1 SY Krrataan ja vahvisttaan aikaismmin opittuja prusrakntita, sanastoa ja kilnkäytön tilantita. Aihpiirinä nuortn jokapäiväinn lämä, ihmissuhtt ja vapaa-ajan vitto. uhn ymmärtäminn ja suullisn kilitaidon harjoittlu ovat kskisiä. Lyhyitä kirjallisia tuotoksia. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA2 Vistintä ja vapaa-aika i tarjota lv Gnau 2 SY Harjoitllaan puhvistinnän taitoja, vahvisttaan ja laajnntaan rakntidn hallintaa. Aihina ovat nuortn maailma, matkailu ja uudt mdiat. Tutustutaan Itävaltaan ja Svitsiin. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA3 Opisklu ja työ i tarjota lv Gnau 3 SY Harjoitllaan opiskluun ja työlämään liittyvää suullista ja kirjallista vistintää. Optllaan ymmärtämään ja käyttämään myös muodollismpaa kiltä. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA4 Yhtiskunta ja ympäröivä maailma Gnau 4 SY Käsitllään yhtiskunnallisiin aihisiin ja Saksan nykyhistoriaan liittyviä tkstjä. Optllaan ottamaan kantaa suullissti ja kirjallissti ja harjoitllaan tiivistlmän laatimista. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA5 Kulttuuri Gnau 5 SY Tutustutaan saksankilisn alun kulttuurin ri osa-aluisiin ja niidn dustajiin. Aihpiirinä sim. kirjallisuus, musiikki, kuvataid, tattri, lokuva, arkkithtuuri. idtään suullinn sitlmä. Jatkuva näyttö, suullinn sitys ja ko Numrojärjstys SAA6 Tid, talous ja tkniikka Gnau 6 SY Kurssin tkstit käsittlvät luontoa ja ympäristönsuojlua, ri titnaloja, tknologian saavutuksia ja yritysmaailmaa. Harjoituksia kiln ri osa-aluilta. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAA7 Luonto ja kstävä khitys Gnau 7-8 SY Tkstissä käsitllään ihmistä luonnon osana. Luontn ja luonnontitisiin liittyvää kiltä. Thtäviä kiln ri osa-aluilta. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Voi vaihtaa paikkaa SAA8:n kanssa SAA8 uhu ja ymmärrä parmmin Gnau 7-8 SY Harjoitllaan suullisn kiln käyttöä ri tilantissa. Kurssin tavoittna on on antaa valmiuksia kskustlla ajankohtaisista aihista ja dllistn kurssin aihpiiristä. Jatkuva näyttö ja Optushallituksn laatima suullisn kilitaidon ko Numrojärjstys Voi vaihtaa paikkaa SAA7:n kanssa SAA9 Yo-harjoituskurssi Gnau 7-8 SO Abiturinttin viimistlykurssi. Harjoitllaan ylppilaskirjoitustn ri thtävätyyppjä. Krrataan sanastoa ja kilppia. Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

7 Ranska RA B2 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys RAB2 kiltä i ol tarjolla, tilalla RAB3 SY Saksa SA B2 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SAB2-kiltä i ol tarjolla, tilalla SAB3 SY Ranska RA B3 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua RAB32 Näin asiat hoituvat Escalir 1 Escalir 1 SY - ääntäminn, intonaat - prusvuorovaikutus (trvhdykst, pyynnöt, kiittäminn), - prusasiat itsstä SY - puhn ymmärtäminn, puhuminn - jokapäiväist kilnkäyttötilantt Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB33 -aika ja harrastukst RAB34 Millä ja muualla Escalir 2 Escalir 2 SY - puhn ymmärtäminn, puhuminn, kiln prusrakntt - nuortn jokapäiväinn lämä SY - yksinkrtaisia kirjallisia vistintäthtäviä, kiln prusrakntt - lämä Suomssa ja ranskankilisissä maissa Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB35 Ennn ja nyt Escalir 3 SY - puhvistintää ja kirjallista ilmaisua - lämä nnn ja nyt, yksilö - yhtiskunta Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB36 Opisklu ja tulvaisuudn suunnitlmat RAB37 Kulttuuri Escalir 3 Voilà 6 txts t xrcics SY - suullista ja kirjallista vistintää - omat toivt ja suunnitlmat SY - kilitaidon kaikki alut - kuvataid, kirjallisuus, lokuva Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys RAB38 Yhtinn maapallomm RAB39 Thokurssi yo-kirjoituksiin valmistautuvill Voilà 6 txts t xrcics ABI ranska SY - tkstinymmärtäminn painottuu - Suomi muut maat, tulvaisuus - vastuu SO - viimistlykurssi abiturintill - kuuntluharjoituksia, tkstjä, rakntita Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko : arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

8 Saksa SA B3 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua anorama Dutsch START kurssit 1-2 Txt anorama Dutsch START kurssi 1 Übungn SY Aihpiirit: trvhtiminn, sittäytyminn, kohtliaisuusfraasit, palvlutilantt. Ääntämisharjoituksia, rpliikkiharjoittlua, kuuntluthtäviä, oikinkirjoitusharjoituksia. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys SAB32 Näin asiat hoituvat SAB33 -aika ja harrastukst SAB34 Millä ja muualla SAB35 Ennn ja nyt SAB36 Opisklu ja tulvaisuudnsuunnitlmat SAB37 Kulttuuri SAB38 Yhtinn maapallomm SAB39 YO-harjoituskurssi anorama Dutsch START kurssit 1-2 Txt anorama Dutsch START kurssi 2 Übungn anorama Dutsch kurssit 1-3 Txt anorama Dutsch kurssi 1 Übungn anorama Dutsch kurssit 1-3 Txt anorama Dutsch kurssi 2 Ûbungn anorama Dutsch kurssit 1-3 Txt anorama Dutsch kurssi 3 Ûbungn anorama Dutsch kurssit 4-6 Txt anorama Dutsch kurssi 4 Ûbungn Kurz und gut Txt ABI-BONUS Ûbungn ABI-BONUS Kurz und gut Txt ABI-BONUS Ûbungn ABI-BONUS Kurz und gut Txt ABI-BONUS Ûbungn ABI-BONUS SY Aihpiirit: matkailu, nähtävyydt, hotlli- ja ravintopalvlut, tidustlut, matkalipun osto, majoittumistilantt. Tilannpohjaisia dialogja, fraasiharjoittlua, kirjallisia ja kuuntluharjoituksia. SY Aihpiirit: rilaist kskustlutilantt, vapaa-aika. Suullisia ja kirjallisia tulkintaharjoituksia, tkstin ymmärtämisthtäviä, sanastoharjoituksia. SY Aihpiirit: saksankilist maat ja Suomi Raknnharjoituksia, ymmärtämisthtäviä, sanastoharjoituksia. SY Aihpiirit: asuminn maalla ja kaupungissa, trvys, hyvinvointi. Raknnharjoituksia, ymmärtämisthtäviä, sanastoharjoituksia SY Aihpiirit: opisklu, tulvaisuudnsuunnitlmat, työlämä, ihmissuhtt Kskustluharjoituksia, ymmärtämisthtäviä, raknn- ja sanastoharjoituksia. SY Aihpiirit: Suomn ja saksan kulttuuri- ja taloussuhtt, suomalaistn kokmuksia Saksasta. Lutunymmärrysharjoituksia, raknnthtäviä, sanastothtäviä, kirjallista tuottamista. SY Aihpiirit: saksalaisia lintapoja, opisklijan maailmaa, kulttuurin osa-aluita ja ilmnmismuotoja, kiln ja kirjallisuudn sittlyä. Kokoavia raknnthtäviä, ymmärtämisthtäviä, kirjallisn tuottamisn harjoittlua. SO Abiturinttin viimistlykurssi. Harjoitllaan ylppilaskirjoitustn ri thtävätyyppjä ja krrataan sanastoa ja kilppia. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

9 Vnäjä VE B3 Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua VEB32 Näin asiat hoituvat VEB33 -aika ja Harrastukst VEB34 Millä ja muualla VEB35 Ennn ja nyt VEB36 Opisklu ja tulvaisuudnsuunnitl mat ora! 1 tkijät Jgornkov-iispann ora! 1 tkijät Jgornkov-iispann ora! 1 tkijät Jgornkov-iispann Možno! 1 Tkstikirja Työkirja Možno! 1 ja Možno! 2 Tkstikirja Työkirja Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SY Kurssilla kskitytään kirjaimiston, ääntämisn ja intonaatn oppimisn. Harjoitllaan krtomaan prusasita itsstä. Aihpiirinä prh ja lähimmät ihmissuhtt ja slviytyminn arkipäivän vistintätilantista. ainottaan puhvistintää. SY Kurssilla harjoittaan slviytymistä rilaisissa jokapäiväisissä kilnkäyttötilantissa kutn ostoksilla tai ravintolassa. ainottaan puhn ymmärtämistä ja puhumista. SY Aihpiirit liittyvät nuortn jokapäiväisn lämään, vapaa-ajan vittn ja harrastuksiin. ainottaan milipitn ilmaismista ja laajnntaan kiln prusrakntidn tuntmusta. SY Kurssin aihpiirinä ovat oman maan ja kohdkilistn maidn ihmist, nähtävyydt ja lomanvittomahdollisuudt. Kirjoittamistaitoa harjoitllaan yksinkrtaistn vistinnällistn thtävin avulla. SY Kurssilla tarkastllaan lämää yksilön ja yhtiskunnan kannalta. Aihina simrkiksi trvys ja hyvinvointi. Vahvisttaan kiln prusrakntidn hallintaa. SY Kurssin aihpiirit liittyvät kouluun, opiskluun, työlämään ja tulvaisuudnsuunnitlmiin. Harjoitllaan suullista ja kirjallista vistintää kutn omin toividn ja suunnitlmin kuvailua. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys VEB37 Kulttuuri Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SY Kurssin aihpiirinä ovat kohdkulttuurin kirjallisuus, musiikki, lokuva, tattri tai urhilu. Harjoittaan kilitaidon kaikkia aluita. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys VEB38 Yhtinn maapallomm Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SY Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdmaidn yhtiskuntin toimintaan skä maapallon nykytilaan ja tulvaisuutn liittyvät ylistajuist tkstit. ainottaan tkstin ymmärtämistä ja kuvaustn ja slostustn laatimista suullissti ja kirjallissti. Jatkuva näyttö ja ko Numrojärjstys VEB39 Yo-kirjoituksiin valmistava kurssi Možno! 2 Tkstikirja Työkirja SO Kurssilla harjoitllaan yo-kirjoitustn ri thtävätyyppjä ja krrataan kilppia ja sanastoa. Jatkuva näyttö ja ko Arvosana / suoritttu (S) / hylätty (H) Numrojärjstys

10 Matmatiikka, pitkä MAA MAA0 ½ kurssia Johdantokurssi Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SO Johdantokurssi lukn matmatiikkaan. Suositllaan kaikill pitkän matmatiikan opisklijoill Ei kotta Suoritttu (S) / hylätty (H) Hti lukn alussa MAA1 Funktt ja yhtälöt I itkä matmatiikka: Funktt ja yhtälöt 1 rhdytään yhtälön ratkaismisn ja syvnntään prosnttilaskntaa, vrrannollisuudn, nliöjuurn ja potnssin käsittidn ymmärtämistä. Tutkitaan potnssi- ja ksponnttifunktita. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA2 olynomifunktt itkä matmatiikka: olynomifunktt rhdytään polynomifunktidn käsittlyyn, slvittään polynomin jaollisuutta ja polynomiyhtälöidn juurin ominaisuuksia. Harjoitllaan käyttämään, tulkitsmaan ja ratkaismaan päyhtälöitä. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA3 Gomtria itkä matmatiikka: Gomtria Ohjataan opisklijoita tkmään gomtrisista tilantista täsmällisiä havaintoja ja johtopäätöksiä skä luokittlmaan ja prustlmaan kuvihin liittyviä ominaisuuksia. Tutustutaan kolmiulottisiin kappalisiin. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA4 Analyyttinn gomtria itkä matmatiikka: Analyyttinn gomtria rhdytään analyyttisn gomtriaan korostan sn mrkitystä gomtristn ja algbrallistn käsittidn välistn yhtyksin luomisssa. Tutkitaan krdinaatiston pistitä, suoria, ympyröitä ja paraablja, tutustutaan paramtrin käyttöön skä laajnntaan tarkastlua myös kolmiulottisiin tapauksiin. / numrojärjstys. 1. opiskluvuosi MAA5 Vktorit itkä matmatiikka: Vktorit Käydään läpi vktorin laskutoimitukst ja käyttö ri sovlluksissa. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA6 Todnnäköisyys ja tilastot itkä matmatiikka: Todnnäköisyys ja tilastot rhdyttään opisklijat todnnäköisyydn käsittsn ja todnnäköisyyksin laskusääntöihin skä tilastollisn ainiston käsittlyn ri vaihisiin. Ohjataan hitä laatimaan ja tulkitsmaan tilastoja, kriittissti arvimaan niistä thtyjä johtopäätöksiä skä ymmärtämään sattuman tilastollisll tidoll antama pävarmuus. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA7 Drivaatta itkä matmatiikka: Drivaatta Käsitllään raja-arvn, jatkuvuutn ja drivaattaan liittyviä käsittitä ja tutkitaan niidn kskisiä ominaisuuksia skä prhdytään rilaisiin sovllusmahdollisuuksiin. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA8 Juuri- ja logaritmifunktt itkä matmatiikka: Juuri- ja logaritmifunktt Laajnntaan tarkastltavin funktidn joukkoa juuri- ksponntti- ja logaritmifunktilla skä tutkitaan niidn ominaisuuksia, drivoituvuutta ja käyttöä. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi

11 MAA9 Trigonomtrist funktt ja lukujonot itkä matmatiikka: Trigonomtrist funktt ja lukujonot rhdytään trigonomtrisiin yhtälöihin skä trigonomtristn funktidn drivaattaan sovlluksinn. Käsitllään aritmttinn ja gomtrinn jono ja niidn summa. / numrojärjstys. 2. opiskluvuosi MAA10 Intgraalilasknta itkä matmatiikka: Intgraalilasknta rhdytään intgraalifunktn ja määrätyn intgraalin käsittisiin ja määrittämisn. Opiskllaan alojn ja tilavuuksin laskminn intgrointia käyttän skä tutustutaan muihinkin intgraalilasknnan sovlluksiin ja mntlmiin laska intgraalja numrissti. / numrojärjstys. 3. opiskluvuosi MAA11 Lukutoria ja logiikka itkä matmatiikka: Lukutoria ja logiikka SY rhdytään lausn formalisointiin, totuusarvoihin skä kvanttorihin. Harjoitllaan todistamista. Tutustutaan lukutoriaan mm. kongrunssin ja Euklidn algoritmin avulla. / 2. opiskluvuosi MAA12 Numrisia ja algbrallisia mntlmiä itkä matmatiikka: Numrisia ja algbrallisia mntlmiä SY rhdytään yhtälöidn numrisiin ratkaisutapoihin skä tutkitaan muutosnoputta ja pinta-alaa numrisia mntlmiä käyttän. Tutkitaan polynomin jaollisuutta ja opitaan määrittämään polynomin tkijät. / 3. opiskluvuosi MAA13 Diffrntiaali- ja intgraalilasknnan jatkokurssi itkä matmatiikka: Diffrntialli- ja intgraalilasknnan jatkokurssi SY Syvnntään ja laajnntaan diffrntiaali- ja intgraalilasknnan toriaa skä käyttöä. Tutkitaan lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niidn summia. 3. opiskluvuosi MAA14 Krtauskurssi MAA15 Onglmanratkaisu YO itkä matmatiikka KK SY KK SY Krrataan kurssit opiskluvuosi Täydnntään ja syvnntään kurssilla MAA1-MAA4 käsitltyjä asita, jonka jälkn ohjataan opisklijaa käyttämään matmatiikkaa jokapäiväisssä lämässä ja onglmin ratkaismisssa. Kurssin MAA4 jälkn 1. opiskluvuosi MAA16 Talousmatmatiikka Sigma 7 Talousmatmatiikka KK SY Kurssilla prhdytään mm. indksi-, kustannus-, rahaliiknn-. laina- ja vrotuslasklmiin. Kurssin tavoittna on myös saada lasknnallinn pohja yrittäjyydn ja taloustidon opiskluun. Kurssi on yhtinn MAB7 kurssin kanssa. 2. opiskluvuosi

12 Matmatiikka, lyhyt MAB MAB0 ½ kurssia Johdantokurssi Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys SO Johdantokurssi lukn matmatiikkaan. Suositllaan lyhyn matmatiikan opisklijoill. Ei kotta Suoritttu (S) / hylätty (H) Hti lukn alussa MAB1 Lauskkt ja yhtälöt MAB2 Gomtria MAB3 Matmaattisia mallja I MAB4 Matmaattinn analyysi MAB5 Tilastot ja todnnäköisyys MAB6 Matmaattisia mallja II MAB7 Talousmatmatiikka Lyhyt Matikka 1: Lauskkt ja yhtälöt Lyhyt Matikka 2: Gomtria Lyhyt Matikka 3: Matmaattisia mallja I Lyhyt Matikka 4: Matmaattinn analyysi Lyhyt Matikka 5: Tilastot ja todnnäköisyys Lyhyt Matikka 6: Matmaattisia mallja II Sigma 7 Talousmatmatiikka Opitaan ilmaismaan suuridn välisiä yhtyksiä lauskkidn avulla skä ratkaismaan onglmia kuvaajia ja yhtälöitä käyttän. Opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulottista tilaa skä piirtämään tasokuvita ja kolmiulottistn kappalidn kuvia, prhdytään näidn ominaisuuksiin yhdnmuotoisuutta ja trigonomtriaa käyttän. rhdytään suuridn välisiin riippuvuuksiin, joita voidaan tutkia suoran avulla tai potnssin avulla. Opitaan ksponnttifunkt ja logaritmi. Tutustutaan drivaatan käsittsn muutosnopudn mittana graafisia ja numrisia lähstymistapoja käyttän. rhdytään drivaatan käyttöön muutoksia tutkittassa ja suurimman ja pinimmän arvon määrittämisssä. Opiskllaan klassisn todnnäköisyydn alkt. Opiskllaan tilastojn tulkitsmista ja kriittistä analysointia. rhdytään kahdn muuttujan yhtälöihin ja päyhtälöihin skä yhtälöryhmiin. Kurssilla käsitllään myös linaarinn optimointi ja lukujonot sovlluksinn. SY Kurssilla prhdytään mm. indksi-, kustannus-, rahaliiknn-, laina- ja vrotuslasklmiin. Kurssin tavoittna on myös saada lasknnallinn pohja yrittäjyydn ja taloustidon opiskluun. Kurssi on yhtinn MAA16 kurssin kanssa. / / / / / / / numrojärjstys numrojärjstys numrojärjstys numrojärjstys Suosituksna numrojärjstys Suosituksna numrojärjstys 2. opiskluvuosi MAB8 Matmaattisia mallja III MAB9 Lauskkt, tilastot ja todnnäköisyys Lyhyt Matikka 8: Matmaattisia mallja III SY rhdytään trigonomtrisiin funktihin niidn yhtälöihin ja kuvaajiin. Tutustutaan vktorihin ja niidn pruslaskutoimituksiin. KK SY rhdytään lauskkidn ja yhtälöidn käsittlyyn, mrkintätapoihin ja laskujn tknisn suorittamisn ilman laskinta. Lisäksi krrataan ja syvnntään todnnäköisyyslasknnan ja tilastotitn asita. / 2. opiskluvuosi Sopii kurssin MAB5 jälkn MAB10 Krtauskurssi YO Lyhyt matmatiikka KK SY Krtauskurssi akollistn kurssin jälkn

13 Blogia BI Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja prinnöllisyys Koulun blogia Luk 1 Eliömaailma Koulun blogia Luk 2 Solu ja prinnöllisyys Eliömaailman määrittly. Ekologia: yksilö ja ympäristö, lajin asma luonnossa. Etologia l. läintn käyttäytyminn. Evoluut: voluutn todistt, lajin synty ja khitys. Solun raknn, ainnvaihdunta, nrgiatalous, rikoistuminn ri thtäviin, prinnöllisyydn lainalaisuudt, prinnöllistitn laskuja, prinnöllisiä sairauksia, DNA:n säätlymkanismin prustt. / / ja jatkuva näyttö ja jatkuva näyttö 1. kurssi 2. kurssi BI3 Ympäristökologia BI4 Ihmisn blogia BI5 Btknologia (rinnöllisyystitn työkurssi) BI6 Mriblogian kurssi Koulun blogia Luk 3 Ympäristökologia Koulun blogia Luk 4 Ihmisn blogia Koulun blogia Luk 5 Btknologia SY Kurssilla kartoittaan ja tutkitaan ihmisn blogisia onglmia ja niidn ratkaisumahdollisuuksia. Kskisnä tmana linympäristön huononminn. SY Ihmisn bloginn lämänkaari sikiökhityksstä vanhnmisn, aistit, vasta-ainnmuodostus, hrmosto, kasvaimt, vri ja vrnkirto. SY Gnitoimintaa, gnisairauksia. Syvnntään ja laajnntaan BI2:n sisältöä. Kurssin tavoittna on tutustuttaa opisklija kokllisn prinnöllisyystitn tutkimusmntlmiin. Kurssilla mm. tutkitaan rilaisia priytymismkanismja banaanikärpäsristytyksillä ja kotlosinikokilla skä thdään ja tutkitaan solu- ja kromosomiprparaattja. Kurssi totuttaan yhtistyössä Turun ylpiston prinnöllisyystitn laitoksn kanssa sitn, ttä kaikki laboratortyöt thdään ylpiston gntiikan laitokslla. Kurssilla thtävin ylpistovirailujn vuoksi krätään pini kurssimaksu SO Kurssin tavoittna on tutustuttaa opisklija mrn kohdistuvaan blogisn tutkimuksn, mrn liömaailmaan, mrivdn ominaisuuksiin ja niissä todttaviin muutoksiin skä mrn taloudllisn hyväksikäyttöön. Kurssi suorittaan viikonloppukurssina ja totuttaan yhtistyössä Turun ylpiston kanssa. Kurssi painottuu vsiblogiaan. Opisklijat maksavat osan kurssiin liittyvistä kuluista. / / ja jatkuva näyttö ja jatkuva näyttö ja jatkuva näyttö Aktiivinn osallistuminn tutkimustöihin ja oma sitys (kurssin aikana) jostakin mrn liittyvästä aihsta. Numroarvinti tai suoritttu (S) / hylätty (H) BI1:n jälkn BI2:n jälkn BI7 Blogian krtauskurssi Kurssin 1 5 oppikirjat SO Kurssilla krrataan lukn blogian oppimäärää skä harjoitllaan ylppilaskirjoituksiin. Suoritttu (S) / hylätty (H) Abiturinttivuonna BI8 Kotisudun liömaailma SO Opisklija krää kotisutunsa luonnonvaraisista kasvista hrbaarn (vaihtohtona digikasv) tai tk digikuvaston kotisudun läimistä. Kurssi suorittaan pääasiassa itsnäissti ksällä. Ohjt opttajalta. Suoritttu (S) / hylätty (H)

14 Maantid GE Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys GE1 Sininn plantta GEOS 1 Sininn plantta Luonnonmaantitn kurssi: maapallon toimintapriaat, plantaarisuus, vuorovaikutussystmit, ilmasto, mrt, ulko- ja sisäsyntyist tapahtumat. / ja jatkuva näyttö 1. kurssi GE2 Yhtinn maailma GEOS 2 Yhtinn maailma Kulttuurimaantitn kurssi: ihmisn ja luonnon vuorovaikutus, västökysymyksiä, maapallon linkinoja. Kulttuuripiirit, kaupunki. Krrataan maapallon valtt. / ja jatkuva näyttö 2. kurssi GE3 Riskin maailma GEOS 3 Riskin maailma SY Globaalistn ympäristökysymystn kurssi. Lyhyitä alustuksia ja kskustlua aihista, jotka liittyvät ihmistä uhkaaviin välittömiin tai välillisiin riskihin. Alustustn pohjalta kskustllaan aihista. / ja jatkuva näyttö akollistn kurssin jälkn GE4 Alututkimus GEOS 4 Alututkimus SY Omaan tutkimuksn prustuva tutkilma jonkun alun (kylän, kunnan tai valtn) toiminnallissta järjstäytymisstä. Tutustutaan paikkatitojärjstlmiin ja niidn hyödyntämisn. Valmistaudutaan yo-kirjoituksiin (krtausta, yo-thtäviä). / Jatkuva näyttö, ohjatusti laadittu pinhkö tutkilma akollistn kurssin jälkn

15 Fysiikka FY Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys FY1 Fysiikka luonnontitnä Fysiikka 1 Tutustutaan fysiikkaan kokllisna luonnontitnä. Harjoitllaan graafisn sityksn tuottamista ja lukmista. Opitaan ratkaismaan yksinkrtaisia liikopillisia thtäviä ja tutustutaan maailmankaikkudn rakntsn ja nrgian käsittsn. / Arvosana tai suoritttu (S) / hylätty (H) 1. opiskluvuosi FY2 Lämpö Fysiikka 2 SY Opitaan lämpöopin prustita, kutn trmodynamiikan pääsäännöt. Harjoitllaan ratkaismaan mm. ainn lämpölaajnmisn ja olomuodon muutoksiin liittyviä thtäviä. / 1. opiskluvuosi FY3 Aallot Fysiikka 3 SY Tutustutaan aalto-opin ja optiikan ilmiöihin ja lainalaisuuksiin kskittyn pääasiassa äänn ja valon käyttäytymisn. / 1. opiskluvuosi FY4 Liikkn lait Fysiikka 4 SY Etnmisliikksn liittyvän mkaniikan prustt. Harjaannutaan ratkomaan mkaniikan onglmia skä suoraan ttä nrgia- ja työtarkastlujn avulla. Kskisiä käsittitä sim. voiman jakaminn komponnttihin. / 2. opiskluvuosi FY5 yöriminn ja gravitaat Fysiikka 5 SY yörimisliikkn mkaniikan prustt skä taivaanmkaniikan prustt. Taivaanmkaniikassa pääosassa ovat Kplrin lait ja Nwtonin gravitaatlaki. / 2. opiskluvuosi FY4 suoritttuna FY6 Sähkö Fysiikka 6 SY Tutustutaan sähköopin prustisiin kskittyn lähinnä sähköstatiikkaan ja tasavirtapiirihin. / 2. opiskluvuosi FY7 Sähkömagntismi Fysiikka 7 SY Opitaan sähköistn ja magnttistn ilmiöidn yhtys ja opitaan mm. induktn käsit ja sn sovlluksia, kutn gnraattori. Käydään läpi vaihtovirtapiirin pruskäsittt ja ilmiöt. / 3. opiskluvuosi FY6 suoritttuna FY8 Ain ja sätily Fysiikka 8 SY Tutustutaan ainn olmuksn ja ainn rakntn tutkimuksn historiaan. Opitaan ydinfysiikan prustt ja sähkömagnttisn ja radaktiivisn sätilyn käyttäytyminn ja alkuprä. / 3. opiskluvuosi FY9 Fysiikan työkurssi SO Täydnntään kurssilla opittua toriaa rilaisin oppilastöin ja tutustutaan fysiikan käyttöön ja sovlluksiin tollisuudssa yritysvirailuilla. Aktiivinn osallistuminn Suoritttu (S) / hylätty(h). 2. opiskluvuosi FY10 Fysiikan krtaus SO Luodaan kokonaiskuva lukn fysiikan sisällöstä ja valmistaudutaan ylppilaskirjoituksiin. Suoritttu (S) / hylätty (H) 3. opiskluvuosi

16 Kmia KE Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys KE1 Ihmisn ja linympäristön kmia KE2 Kmian mikromaailma KE3 Raktt ja nrgia Rakt 1 Rakt 2 Rakt 3 Kurssin tavoittna on ymmärtää orgaanistn yhdistidn rakntita, ominaisuuksia ja raktita, tunta rilaisia soksia ja niihin liittyviä käsittitä, khittää titojn sittämisssä ja kskustlussa tarvittavia valmiuksia skä oppia käsittlmään matmaattisia thtäviä, sim. ainmäärä ja konsntraat. SY Kurssin tavoittna on, ttä opisklija tunt ainn rakntn ja ominaisuuksin välisiä yhtyksiä, osaa käyttää rilaisia mallja ja taulukoita ainn ominaisuuksin päättlyssä, ymmärtää orgaanistn yhdistidn rakntita ja tunt rakntn määrityksssä käytttäviä mntlmiä. SY Kurssin tavoittna on ymmärtää kmiallisn raktin vaikuttavia tkijöitä ja niidn mrkityksn linympäristössä skä nrgian sitoutumisn ja vapautumisn kmiallisissa raktissa ja niidn mrkityksn yhtiskunnassa. Opitaan kirjoittamaan raktyhtälöitä ja käsittlmään raktita matmaattissti. / / / Arvosana tai suoritttu (S) / hylätty (H) 1. opiskluvuosi ja numrojärjstys 1. opiskluvuosi ja numrojärjstys 2. opiskluvuosi ja numrojärjstys KE4 Mtallit ja matriaalit KE5 Raktt ja tasapaino KE6 Kmian työkurssi KE7 Ympäristö- ja ravintokmia Rakt 4 Rakt 5 SY Kurssin tavoittna on oppia tuntmaan tollissti mrkittäviä raakaainita ja niidn jalostusprosssja skä hapttimia ja plkistimiä ja niidn käyttöä. Opitaan kirjoittamaan hapttumis-plkistymisraktita ja opitaan tuntmaan rilaisia matriaalja, niidn kstumusta, ominaisuuksia ja valmistusmntlmiä skä kulutustavaroidn ympäristövaikutuksia. SY Kurssin tavoittna on, ttä opisklija ymmärtää raktn tasapainotilan muodostumisn ja niihin liittyviä lasknnallisia tasapainosovlluksia, tasapainon mrkityksn ja tutustuu tasapainn tollisuudn prosssissa ja luonnon ilmiöissä. SO Kurssin tavoittna on sovltaa kmian toriaa käytännön laboratortyöskntlyssä. rhdytään työskntlyyn sunnittlmalla ja totuttamalla kskisiä kmian harjoitustöitä skä laatimalla niistä työslostuksia. Kurssin aikana voidaan thdä myös toiminnallisia yritysvirailuja. SO Kurssin tavoittna on laajntaa opisklijan titoja ympäristön ja ravinnon kmiasta, kmiallisista vaaratkijöistä skä ravintoainidn laadunvalvonnasta. Tutustutaan käyttö- skä jätvdn puhdistuksn. Kurssin aikana voidaan thdä myös toiminnallisia yritysvirailuja. / / Työvihko, aktiivisuus Työvihko tai raportit arvinnin htona Suoritttu (S) / hylätty (H) Työvihko, aktiivisuus Työvihko tai raportit arvinnin htona 2. opiskluvuosi ja numrojärjstys 3. opiskluvuosi ja numrojärjstys KE1 suoritttu KE1 suoritttu KE8 Kmian krtauskurssi YO Kmia SO Krrataan ja syvnntään aimmilla kmian kurssilla saavutttuja kmian titoja ja laskutaitoja. rhdytään vanhoihin ylppilasthtäviin kmian ainraalikotta ja jatko-opintoja mm. luonnontitllisiä, tknisiä ja lääktitn aloja ajatlln. Suoritttu (S) / hylätty (H) sovittassa Suoritttu (S) / hylätty (H) 3. opiskluvuosi syvntävin jälkn

17 Uskonto UE Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys UE1 Uskonnon luonn ja mrkitys UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhtiskunta UE3 Ihmisn lämä ja tiikka ortti 1 tai Uskonnon luonn ja mrkitys Tabltkoulu ortti 2 tai Kirkko, kulttuuri ja yhtiskunta Tabltkoulu Tho 3 Oikin väärin, Etiikka Kurssin tavoittna on ymmärtää uskonnollista ilmiötä skä sn vaikutusta kulttuuriin ja yhtiskuntaan. Tutustutaan myös Raamattuun pyhänä kirjallisuutna skä sn syntyyn ja sisältöön, tulkintatapoihin skä vaikutuksn kulttuuriin ja maailmankuvaan. Kurssin aikana opitaan ymmärtämään kristillisn kirkon muotoutumista ja lviämistä ri aikoina, sn vuorovaikutusta aikansa kulttuuriin ja poliittisn skä sosiaalisn ympäristöön, kirkon opin syntymistä, jumalanpalvluslämän ja taitn vuorovaikutusta, kristillistn printidn ilmnmistä nykyajassa skä kumnista prustaa. Kurssin tavoittna on, ttä opisklija hallits ttisn kysymyksnasttlun, ymmärtää Raamatun yhtydn lämänkysymyksiin ja tiikkaan, ymmärtää kristinuskon ja tiikan yhtydn -rityissti lutrilaisn tiikan kskisn sisällön skä kirkkojn ttistn kannanottojn taustalla olvia tologisia prustita. / / /, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti Kurssi tul suorittaa nnn muita uskonnon kurssja UE1 tul suorittaa nnn muita uskonnon kurssja. Muutn suoritusjärjstys on vapaa. UE1 tul suorittaa nnn muita uskonnon kurssja. Muutn suoritusjärjstys on vapaa. UE4 Uskontojn maailmat UE5 Mihin suomalainn usk? UE6 ½ kurssia Uskonnon krtauskurssi Tho 4 yhän printt: maailmanuskonnot Suomalaisn uskonnon Arkki Kurssin 1-5 oppikirjat Edita SY Kurssilla prhdytään maailmanuskontojn ominaispiirtisiin, uskontojn monimuotoisuutn skä niidn vaikutuksn ajattluun, kulttuuriin ja yhtiskuntaan. SY Tutustutaan uskonnon ilmnmismuotoihin Suomssa muinaissuomalaissta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuutn. Tavoittna on ymmärtää Suomn uskonnollisista ja maailmankatsomuksllisista kysymyksistä käytyä kskustlua ja siihn liittyviä taustkijöitä. SO Kurssilla krrataan lukn uskonnon oppimäärää skä harjoitllaan ylppilaskirjoituksiin. / /, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti Osallistuminn tunnill ja annttujn thtävin tkminn Suoritttu (S) / hylätty (H) UE1 tul suorittaa nnn muita uskonnon kurssja. Muutn suoritusjärjstys on vapaa. UE1 tul suorittaa nnn muita uskonnon kurssja. Muutn suoritusjärjstys on vapaa. UE7 Viraidn kulttuurin taid ja mytologia SO Kuvataitn ja uskonnon/lämänkatsomustidon yhtinn sovltava kurssi, jota voi painottaa prhtyn viraan kulttuurin uskonnollisn kuvataitsn, symboliikkaan tai mytologiaan ja sn kuvastn titopohjaissti tai kuvataitllissti. Kurssiin kuuluu johdantojakso oppituntinn ja vapaata työskntlyä, johon saa opttajan ohjausta, myös osittain itsnäinn suoritus mahdollinn. Kurssin voi suorittaa kirjallisna tutkilmana tai taitllisna työnä, jolloin ilmaisukino ja tkniikka ovat vapaasti valittavissa. Kurssin oppitunnit hajauttaan 2. ja 3. jaksoihin, oppituntin ajankohdat sovitaan riksn. Kurssi tarjotaan joka toinn vuosi. / Arvidaan suoritttu (S) / hylätty (H)

18 Elämänkatsomustito ET ET1 Hyvä lämä ET2 Maailmankuva Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys Dialogi 1 tai Oikin hyvä lämä Tabltkoulu Dialogi 2 Kurssilla prhdytään käsityksiin arvoista, normista ja hyvistä skä yksilön moraalin khityksstä. Käsityksiä hyvästä lämästä sovlltaan ihmisn lämänkaarta, lämän hallintaa ja tavoittita skä ihmissuhtita koskviin kysymyksiin. Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvin roja. Opitaan tuntmaan historiallissti mrkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia skä kasvattaa titämystään niidn prustalla olvista uskomusjärjstlmistä. / / ET3 Yksilö ja yhtisö Dialogi 3 Kurssilla pohditaan yksilöä, yhtisöllisyyttä, yhtiskuntaa ja ihmistn välistä vuorovaikutusta. Kurssilla prhdytään oikudnmukaisuudn, ihmisoikuksin ja dmokratian totuttamisn. / ET4 Kulttuuriprintö ja idntittti Opttajan antamat matriaalit SY Kurssilla prhdytään kulttuuriprintöön hyvän lämän lähtökohtana ja hyvän lämän mittana skä toisaalta jatkuvasti khittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla prhdytään skä maailman ttä suomalaisn nyky-yhtiskunnan monikulttuurisuutn. / ET5 Maailman slittäminn katsomusprintissä Opttajan antamat matriaalit SY Kurssilla pohditaan rilaisia tapoja slittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksllisissa printissä. Kurssilla prhdytään rilaistn katsomustn syntyyn, historiaan ja tutkimisn. /

19 Filosofia FI Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys FI1 Johdatus filosofisn ajattluun Filosofian alkt Tabltkoulu Kirja hankitaan vrkkokaupasta Kurssin aikana pyritään hahmottamaan filosofisia onglmia ja niidn rilaisia mahdollisia ratkaisuja, tunnistamaan rilaisia filosofisia, titllisiä ja arkisia käsityksiä todllisuudsta, hahmottamaan kuvailvin ja normatiivistn väittidn roja /, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti Sähköinn ko, vaatii - oppikirjan käyttöä FI1 tul suorittaa nnn muita filosofian kurssja. Muutoin suoritusjärjstys on vapaa. FI2 Filosofinn tiikka Filosofinn tiikka Tabltkoulu SY Tavoittna on prhtyä filosofisn tiikan ja mtatiikan tärkimpiin onglmiin, käsittisiin ja torihin, osata arvida lämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista skä prustlla arvitaan tiikan käsittin. yritään jäsntämään omia moraalisia ratkaisujaan skä oppia kriittisyyttä ja suvaitsvuutta its ja toisia kohtaan. /, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti Sähköinn ko, vaatii - oppikirjan käyttöä FI1 tul suorittaa nnn muita filosofian kurssja. Muutoin suoritusjärjstys on vapaa. FI3 Tidon ja todllisuudn filosofia Filo minä ja maailmankaikkus tai SY Kurssilla tarkastllaan mtafysiikan kskisiä kysymyksiä ja pruskäsittitä, totuudn luonntta ja totuustorita, tidon mahdollisuuksia ja rajoja skä oikuttamista, titllisn tutkimuksn luonntta ja sn pruskäsittitä, argumntoinnin ja päättlyn prustita. /, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti FI1 tul suorittaa nnn muita filosofian kurssja. Muutoin suoritusjärjstys on vapaa. FI4 Yhtiskuntafilosofia FI3 Tabltkoulu Filo vapaus, vljys, tasa-arvo SY Kurssilla prhdytään yhtiskuntafilosofian kskisiin käsittisiin ja suuntauksiin. Opitaan hahmottamaan yhtiskunnan luonntta ja sn kskistn instituutidn toimintaa. Arvidaan yhtiskunnallisn järjstyksn oikutusta ja jäsnntään yhtiskunnan ja yksilön suhdtta skä yhtiskunnallista ja poliittista toimintaa. /, tuntiaktiivisuus tai/ja muu arvinti FI1 tul suorittaa nnn muita filosofian kurssja. Muutoin suoritusjärjstys on vapaa. FI5 ½ kurssia Filosofian ajankohtaisia tmoja Alkupräistkstit, kurssilla jattu matriaali, aimmat oppikirjat SO Kurssilla osallistutaan ja valmistaudutaan Nuortn filosofiatapahtumaan. Tutustutaan väittlyyn filosofiassa. Tutustutaan yhtn filosofisn ajankohtaisn tmaan syvmmin. Aktiivinn osallistuminn ja thtävin tko Suoritttu (S) / hylätty (H) Suoritusjärjstys vapaa

20 Historia HI Oppikirja Kurssin sisältö Arvintiprustt Suoritusjärjstys HI1 Ihminn, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurppalainn ihminn HI3 Kansainvälist suhtt Kaikkin aikojn historia 1 ja 2 Ihminn, ympäristö ja kulttuuri Eurppalainn ihminn Edita Kaikkin aikojn historia 1 ja 2 Ihminn, ympäristö ja kulttuuri Eurppalainn ihminn Edita Kaikkin aikojn historia 3 Kansainvälist suhtt Edita Kurssi tarkastl ihmisn ja luonnon vuorovaikutusta skä tämän tuloksna tapahtunutta kulttuuriympäristön rakntumista ja khittymistä sihistoriasta nykyaikaan. Kurssi tarkastl urppalaisn kulttuurin kskisiä saavutuksia skä urppalaisn ihmisn maailmankuvan muutosta ja sn taustalla vaikuttanutta titllistä ja aathistoriallista khitystä. Kurssilla tutustutaan urppalaisn kulttuurin tuotoksiin rityyppisn historiallisn lähdainiston avulla. Kulttuuri ymmärrtään laajaalaisna käsittnä. Kurssi tarkastl kansainvälisn politiikan kskisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtin. Kurssilla analysoidaan kansainvälisn politiikan ilmiöitä taloudllisn, aattllisn ja valtapoliittisn kilpailun prustlla. Kurssin kskisiä tarkastlunäkökulmia ovat dmokratia vastakohtanaan diktatuuri. Aktiivisuus tunnilla, kirjallinn ko Aktiivisuus tunnilla, kirjallinn ko Aktiivisuus tunnilla, kirjallinn ko 1. opiskluvuosi 1. opiskluvuosi 2. opiskluvuosi HI4 Suomn historian käännkohtia Kaikkin aikojn historia 4 Suomn historian käännkohtia Edita Kurssin tarkoituksna on analysoida Suomn historian kskisiä muutosprosssja ja khityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Kskisiä tarkastlunkohtita ovat Suomn valtllisn ja kansainvälisn asman muuttuminn, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminn sääty-yhtiskunnasta kansalaisyhtiskuntaan skä taloudllist ja kulttuurist murrokst. Aktiivisuus tunnilla, kirjallinn ko 2. opiskluvuosi HI5 Suomn vaiht sihistoriasta autonomian aikaan Kaikkin aikojn historia 5 Edita SY Kurssi tarkastl Suomn historian kskisiä khityslinjoja nnn vuotta 1809 skä suomalaista kulttuuriprintöä. Kurssin aikana thdään virailu Turkuun. Opisklijat maksavat musoidn/virailukohtidn pääsymaksut its. / Aktiivisuus tunnilla, kirjallinn ko Suoritusjärjstys vapaa HI6 Kulttuurin kohtaaminn HI7 Historian krtauskurssi Kaikkin aikojn historia 6 Kulttuurin kohtaaminn Edita Historian pakollistn kurssin kirjat SY Kurssilla tarkastllaan valinnaissti jonkun tai joidnkin kulttuuripiirin ominaispiirtitä ja nykyaikaa skä kulttuurin välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärrtään kokonaisvaltaisna käsittnä. Käsitltävät kulttuurialut valitaan Eurpan ulkopuollta. SO Kurssin tarkoituksna on krrata historian aihkokonaisuuksia ja valmntaa opisklijoita ylppilaskirjoituksia vartn. Tavoittna on, ttä opisklija saa monipuolist valmiudt vastata ylppilaskirjoituksissa skä printisiin ss-kysymyksiin ttä dokumntti-, kartta-, kuva-, ja tilastothtäviin. / ja pinimuotoinn tutkilma Aktiivisuus tunnilla ja thtävin ratkaisminn Suoritttu (S) / hylätty (H) Suoritusjärjstys vapaa 3. opiskluvuosi

Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys

Oppikirja Kurssin sisältö Arviointiperusteet Suoritusjärjestys Äidinkili ja kirjallisuus uäi1 Tkstit ja vuorovaikutus uäi2 Kili, kulttuuri ja idntittti ÄI uäi3 Kirjallisuudn kinoja ja tulkintaa ÄI3 Kirjallisuudn kinoja ja tulkintaa ÄI4 Tkstit ja vaikuttaminn ÄI5 Tkstit,

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15

Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2015-16 28/5-15 Oppikirjojen sähköisen version käyttö painetun kirjan rinnalla on mahdollista ao. aineen opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti käytössä ovat vielä

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s.

1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s ) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. Liedon lukio OPPIKIRJAT Lv. 2017-18 9/6-17 1) LOPS2016 / Käytössä lukion ykkösillä /17ABC) ja kakkosilla (16ABC) s. 1-5 2) Vanha OPS / Käytössä kolmosilla (15ABC, 14D) s. 6-7 Oppikirjojen sähköisen version

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2017-2018 OPS 2016 (1. ja 2. vuoden opiskelijat) Äidinkieli ja kirjallisuus Kaikilla kursseilla: Tekstinhuolto (e-oppi), käyttöoikeus annetaan kurssin alussa ÄI01 Särmä:

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat

OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat OPPIKIRJAT OPS 2016 Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat Jokainen opiskelija tarvitsee kannettavan päätelaitteen: osa oppimateriaalista on sähköistä ja ylioppilaskokeiden sähköiset kokeet tehdään omalla

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole F. E. Sillanpään lukio Oppikirjalista 2017-2018 KURSSI KIRJA KUSTANNUS- MUUTA YHTIÖ ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN 978-951-1-28914-2, myös e-kirja mahdl. ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015)

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015) Lukion kirjaluettelo (2.6.205) Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 205-206 * Hankittu lv 203-204 koulun toimesta, perinteinen oppikirja. Annetaan lainaksi kurssin ajaksi, jonka jälkeen ne kerätään pois.

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssit 1-5, 7: uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat 1-7. (Otava) Kurssit 6, 8-9: Särmä-sarja

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT JA DIGITAALINEN MATERIAALI LUKUVUONNA 2017 2018 Kun oppikirjaluettelossa on mainittu sekä perinteinen kirja että digitaalinen materiaali, voi opiskelija käyttää

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv

HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv HAAPAJÄRVEN LUKIO OPPIKIRJAT lv. 2017-2018 Huomio!!! Tähdellä ja tummennetulla merkityt kirjat pitää hankkia itse. Muut kirjat saat lukion oppikirjakirjastosta. Oppikirjakirjastossa on reaaliaineiden ja

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 / 21 OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017-2018 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 BIOLOGIA BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 Happonen et al. Bios 1, WSOY (uudistettu painos, kannessa karhu) Happonen et al. Bios 2, WSOY (uudistettu painos, kannessa pingviinejä)

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja kurssikohtaisten Särmä tehtäväkirjojen

Lisätiedot

Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013

Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013 Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013 ÄIDINKIELI ÄI 1: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus SEKÄ Särmä. Tehtäviä 1 ÄI 2: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus SEKÄ Särmä. Tehtäviä 2 ÄI 3: Särmä. Suomen

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Finishing Touch abikurssi (jakso 1) ENA 11 OTAVA Abi-Englanti vanha ops/ jakso 3 Abities Otava

Finishing Touch abikurssi (jakso 1) ENA 11 OTAVA Abi-Englanti vanha ops/ jakso 3 Abities Otava HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKION KIRJALISTA LV. 2017-2018 Opetussuunnitelma (ops) vaihtui syksystä 2016. Jos aloitit viime syksynä tai nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla

Lisätiedot

Lempäälän lukion oppikirjat jatkavat 3. ja 4. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1

Lempäälän lukion oppikirjat jatkavat 3. ja 4. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 Lempäälän lukion oppikirjat 2017-2018 jatkavat 3. ja 4. vuosikurssi KURSSI ISBN-koodi 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OTAVA Särmä: suomen kieli ja kirjallisuus ÄI (kaikilla kursseilla) 978-951-1-23436-4 tai

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI06: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

ÄIDINKIELI SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) A-RUOTSI ENGLANTI LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAAN TIE DE FYSIIKKA KEMIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

ÄIDINKIELI SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) A-RUOTSI ENGLANTI LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAAN TIE DE FYSIIKKA KEMIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ÄIDINKIELI SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) A-RUOTSI ENGLANTI LYHYT MATEMATIIKKA PITKÄ MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAAN TIE DE FYSIIKKA KEMIA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO PSYKOLOGIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI USKONTO RANSKA

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV 2017 2018 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYN 2016 JÄLKEEN ALOITTANEET OPISKELIJAT : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot