Hankesuunnitelma. PERUSYRITYKSET VOIMANLÄHTEENÄ - Mikkelin seudun yrityskehittäjä -hanke. (Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy/16.10.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankesuunnitelma. PERUSYRITYKSET VOIMANLÄHTEENÄ - Mikkelin seudun yrityskehittäjä -hanke. (Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy/16.10."

Transkriptio

1 PERUSYRITYKSET VOIMANLÄHTEENÄ - Mikkelin seudun yrityskehittäjä -hanke Hankesuunnitelma (Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy/ ) Taustaa ja tarve: Mikkelin seudulla perustetaan vuosittain noin 350 uutta yritystä ja yritysten määrän nettolisäys on ollut keskimäärin luokkaa 55 kpl. Vientiyrityksiä on ELY-keskuksen arvion mukaan Etelä-Savossa noin 200 ja Mikkelin seudulla niitä lienee noin 80. Kasvuyritysten (OECD / Eurostat-määritelmä) lukumäärä ja osuus tarkastellusta yrityskannasta vaihtelee suhdanteiden mukaan vajaan 2 % ja 8 % välillä. Kun Mikkelin Seudun koko yrityskanta on noin 4550, niin edellä kuvatun perusteella niistä voidaan luokitella valtaosa eli reilut nelisen tuhatta tavanomaisiksi jo toimiviksi yrityksiksi. Mikkelin seudulla kuten koko Suomessakin on varsin kattavat julkisesti rahoitetut neuvontapalvelut yritystä suunnitteleville ja alkaville yrityksille. Myös kasvuyrityksille ja kansainvälistyville yrityksille on neuvontaa, palveluita ja rahoitusta hyvin tarjolla erilaisista innovaatiotukijärjestelmistä puhumattakaan. Yrityksistä valtaosa on kuitenkin paikallisesti toimivia ja kotimarkkinoille keskittyviä pk-yrityksiä. Tälle yritysjoukolle kohdistettuja kehittämispalveluita on kovin niukasti, eivätkä nämä yritykset ole kehittäjäorganisaatioiden avainasiakkaita tai ylipäänsä asiakkaita lainkaan. Kehittäjäorganisaatioista vain elinkeinoyhtiö pitää asiakkainaan kaikkia oman toiminta-alueensa yrityksiä. Tämä tarkoittaa että Mikkelin seudulla lähes tyystin vaille kehittäjäorganisaatioiden erityistä huolenpitoa ja julkisia kehityspanoksia jäisi pahimmillaan jopa noin 4000 yritystä. Vaikka tuo yritysmassa kokonaisuutena tarkasteltuna saattaa vaikuttaa varsin arkiselta, muuttumattoman vakaalta ja sen olemassaolo tuntua itsestään selvältä, on senkin toimintaympäristö hyvin turbulentti ja useimmat yrityksistä ovat jatkuvasti erilaisten sisäisten tai ulkoisten muutospaineiden alaisina. Toimintakuntonsa säilyttääkseen on yrityksen koko ajan muututtava ja kehityttävä. Näin on, vaikkei sitä välttämättä kehittäjäorganisaatioissa - eikä aina edes yrityksissä itsessään - nähtäisikään. Mikkelin seudulla toteutetut ennakointikyselyt ovat antaneet viitteitä siitä, että piileviä kehittämistarpeita tässä yritysjoukossa on paljon. Näihin tarpeisiin ei kuitenkaan ole voitu kunnolla tarttua, kun ei aina ole tahoa, henkilöä eikä välinettä, jolla se olisi tehty. Keväällä 2012 Etelä-Savossa käynnistettiin EAKR-rahoitteinen omistajanvaihdoshanke, jonka asiakaspotentiaalista suuri osa on juuri kotimarkkinoilla toimivia pk- sekä mikroyrityksiä. Hankkeeseen on muutamassa kuukaudessa tullut mukaan jo yli 130 yritystä. Näiden yritysten tilanteisiin paneuduttaessa on selvästi käynyt ilmi, että niissä monissa on jäänyt vuosien varrella hyödyntämättä paljon kehittämismahdollisuuksia, jotka yrittäjä on todennut, mutta ei ilman ulkopuolista apua ole saanut aikaiseksi tarvittavia kehittämistoimia. Tämä kokemus tukee ennakointikyselyjen sivujuonteena saatua viestiä.

2 Saman asian totesivat myös yritysjohtajat syyskuussa EK: n 2012 julkaisemassa kuntien yritysilmastoa koskevassa selvityksessä: Monilla seuduilla elinkeinopolitiikan resurssit kohdistetaan joko aloittavien yrittäjien neuvontaan tai suurten työnantajayritysten auttamiseen. Näiden väliin jää suuri joukko toimivia pienyrityksiä, jotka kaipaisivat apua erilaisten kasvukynnysten ylittämisessä. Tähän paikallisesti toimivien ja kotimarkkinoille keskittyneiden pk-yritysten polttavaan kehittämistarpeeseen vastaa Mikkelin seudulla yrityskehittäjähanke. Hankkeen tapa toimia: Yrityskehittäjä-hanke etsii ja tunnistaa erityisessä kehitys- ja muutospaineissa olevat yritykset. Tämä työ tehdään yhteistyössä elinkeinoyhtiön, seudun elinkeinoasiamiesten sekä muiden Yritys- Suomi verkoston toimijoiden kanssa. Yrityskehittäjä tunnistaa yrityskohtaiset muutospaineet, perehtyy muutostarpeisiin ja auttaa yritystä löytämään, hahmottamaan ja rakentamaan oman kehittämispolun. Yrityskehittäjä auttaa tarvittaessa yritystä projektoimaan kehittämissuunnitelmansa tai ohjaa yrityksen verkoston muiden toimijoiden tuottamien kehittämistoimenpiteiden piiriin silloin, kun näillä on tarjota yrityksen kehittämistarpeisiin vastaava ratkaisu (esim. katastus ja OOV). Osalla yrityksiä kehittämistoimenpiteet ovat välttämätöntä reagointia akuuttiin muutospaineeseen ja osalla yrityksiä on tarve, halu sekä tunnistettu mahdollisuus kehittämisen ja uudistumisen kautta päästä kasvu-uralle uusien tuotteiden ja/tai markkina-alueen laajentamisen kautta. Tällaisia yrityksiä ohjataan kehittämissuunnitelman valmistelussa ja toimenpiteiden käynnistämisessä sekä valmennetaan niitä asiantuntijapalveluiden käyttöön niin, että niillä on valmius tarvittaessa siirtyä tavallaan seuraavalle kehittämisen tasolle ja varsinaisten kasvu- ja vientiyritysvalmennuksen piiriin. Kehittämistyössä saadun kenttäkokemuksen ja asiakaspalautteen perusteella tiedämme, että sinänsä välttämättömät neuvonta, kouluttaminen eivät riitä, vaan niiden ohelle kaivataan entistä tiiviimpää yhteistyötä yrittäjien kanssa. Tarvitaan omaa valmentajaa, joka seuraa kehittämisprosessia sekä ohjaa ja tukee yritystä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Hankkeen tavoite: Hankkeen käytännön tavoitteena on varmistaa, että myös paikallisesti toimivilla ja kotimarkkinoille keskittyvillä yrityksillä on mahdollisuus riittävän tiedon saantiin sekä välineet eteen tulevien kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen, liittyivätpä ne mihin tahansa yrityksen paremman tulevaisuuden kannalta olennaiseen asiaan. Tiedon jakamisen lisäksi etsitään uusia aktiivisia tapoja toiminnan asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Hanke tavoitteena on myös täydentää merkittävällä tavalla yrityspalvelukeskuksen palvelutarjontaa ja vahvistaa Yrityssuomi verkoston ja yrityspalvelukeskuksen yhtenäisyyttä sekä parantaa näiden tunnettuisuutta erityisesti yritysten keskuudessa Hankkeen toimialueena on pääosin Mikkelin seutu ja toimenpidekokonaisuuden 6) osalta soveltuvin osin koko Etelä-Savon maakunta.

3 Hankkeen toimenpiteet: 1) Suorat asiakaskontaktit Kontaktoinnin kohderyhmänä on koko paikallisesti toimivien ja kotimarkkinoille keskittyneiden yritysten joukko, jota lähestytään sekä tausta-aineistojen perusteella kohdennetuin toimin että mm. eri toimijoiden järjestämissä yrittäjätilaisuuksissa ja tiedotusvälineidenavulla. Ensimmäisenä lähestyttäviä ovat yritykset, jotka suoraan tai välillisesti ilmaisevat ennakointikysely Kotin kautta kehittämistarpeen. Pitemmän päälle pääasiallinen asiakasvirta syntynee kuitenkin yrityksistä, jotka ohjataan Misetin ja muiden yrityssuomiverkoston toimijoiden toimesta hankkeen palvelujen piiriin. Tämä edellyttää asiakkaan oikeuksia loukkaamattomien (mm. tietosuoja) toimintamallien kehittämistä verkostolle sekä hiottua palvelulupausta ja palveluvalikkoa. Tavoitteena on tavoittaa 250 yritystä, joihin mahdollisimman moneen tehdään yrityskäyntejä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 2) Yrittäjien käytännön avustaminen Tiedontarpeeseen vastaaminen ja muu käytännön auttaminen on ratkaisevan tärkeää, kun halutaan varmistaa yritysten pärjääminen ja kehittyminen. Tämä tapahtuu perehtymällä kunkin yrittäjän tilanteeseen ja sen yksityiskohtiin. Kehityksen esteet ja kasvukynnykset analysoidaan ja hahmotetaan niiden poistamiseen tarvittavat ratkaisut, jotka puetaan aikataulutetuiksi toimenpiteiksi. Tarvittaessa laaditaan tarkat toimintasuunnitelmat, ja ohjataan yrittäjät tarvittavien asiantuntijoiden pariin. 3) Kokemus onnistumisen tueksi Mikkelin seudun yrityskummit ovat kokeneet sukupolvenvaihdoksen ja sen myötä yritysten kehittämiseen on tarjottavissa aiempaa enemmän kokeneiden liikkeenjohdon asiantuntijoiden osaamista. Hankkeen yhtenä työmenetelmänä on mentoroinnin käyttäminen yritysten muutostarpeiden käsittelemisessä ja ratkaisemisessa. 4) Tiedottaminen ja yleisötilaisuudet Hankkeen kohdeyrityksille järjestetään teemoitettuja tietoisku, koulutus- ja infotilaisuuksia, joissa asiantuntijat selvittävät liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä yritysten muutostilanteisiin liittyviä keskeisiä ja ajankohtaisia kysymyksiä ja mahdollisia ongelmakohtia. Tilaisuuksissa markkinoidaan paitsi hankkeen myös koko yrityssuomiverkoston tarjoamia palveluita siinä tarkoituksessa, että kehittämishalun kipinä jäisi kytemään mahdollisimman moneen yritykseen. 5) Yhteistyö muiden hankkeiden ja organisaatioiden kanssa Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä toimijoiden kanssa varsinkin yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin tarjottavien palveluiden yhteensovittamisessa sekä yrityssuomiverkoston kanssa mm. asiakkuussuhteiden ja yleisötilaisuuksien järjestämisen sekä yleisten neuvontavalmiuksien parantamisen merkeissä. 6) Verkostoyhteistyö, benchmarking ja kohdeyritysten koulutus Yrityskehittäjä toimii osana yrityspalvelukeskusta ja tukeutuu toiminnassaan Misetin organisaation lisäksi Yrityssuomi verkostoon. Yrityspalvelukeskuksen toiminta on vakiintumisvaiheessa ja vaatii

4 vielä työnjaon ja roolien hiomista sekä yhtenäisyyden vahvistamista. Yrityskehittäjähanke on ensisijaisesti yrityksiä palveleva toiminnallinen hanke, mutta sen toiminnalla on mahdollista edistää myös verkoston koheesion edellytyksenä olevan tiiviimmän yhdessä tekemisen oppimista sekä yrityksille suunnattujen palveluiden tunnettuuden lisäämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hanke voi järjestää toiminta-aikanaan kaksi opinto-/ bechmarkingmatkaa kohdeyrityksille. Myös verkostotoimijoilla on soveltuvin osin mahdollisuus osallistua näille matkoille. Lisäksi on tarpeen järjestää liiketoimintaosaamisen kehittämiseen keskittyvää täsmäkoulutusta ja teemapäiviä. Nämäkin on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeen kohdeyrityksille mutta niihin voivat osallistua myös verkoston toimijat ja muut maakunnassa toimiviat yritysneuvojat. Hankkeen tarjoamien palvelujen markkinointia on mielekästä yhdistää verkoston muiden toimijoiden kohdeyrityksille tuottamien palveluiden tunnettuutta edistävään markkinointiin. Nämä em. toimenpiteet suunnitellaan yrityspalvelukeskuksen kehittämisryhmän kanssa yhdessä ja toteutetaan maakunnallisina aina kun se on järkevää ja mahdollista. Hankkeen tulokset Hankkeen tuloksellisena tavoitteena on 35 yrityksen kehittämishanketta. Toisena tavoitteena on ohjata 15 yritystä muiden kehittäjätahojen toteuttamien kasvu-, vienninedistämis- ja innovaatiopalveluiden piiriin. Kohdeyrityksien kehittämistä koskevien tavoitteiden lisäksi hanke parantaa verkoston partnereiden, sidosryhmien ja yrittäjien ymmärrystä liiketoiminatosaamisen kehittämiseen liittyvistä prosesseista niiden onnistuneesta johtamisesta ja hallinnasta. Hankkeen ansiosta koko YritysSuomi-verkoston ja yrityspalvelukeskuksen tarjoamien palveluiden tunnettuisuus paranee merkittävästi erityisesti seudun pk-yritysten keskuudessa. Miset Oy: n tavoitteena on hankekauden jälkeen vakiinnuttaa kohderyhmälle suunnattu yrityskehittämistoiminta osaksi kehittämisyhtiön omaa toimintaa. Hankkeen toteuttaminen Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Hankkeelle palkataan päätoiminen projektipäällikkö/yrityskehittäjä sekä osa-aikainen yrityspalvelukeskuksessa ensineuvontaa ja palveluohjausta tekevä henkilö, joka vastaa myös tilaisuuksien järjestämiseen ja markkinointiin liittyvästä trafiikista sekä hankkeen assistentin tehtävistä. Pyrkimyksenä on luoda hankkeelle alusta lähtien oma yrityssuomi-henkinen ilmeensä, jossa korostuvat tarjottavat palvelut hallinnoivan organisaation sijasta. Projektihenkilöstön toimipiste sijoitetaan Yrityspalvelukeskukseen, jonka palveluna hankkeen toimintaa myös markkinoidaan.

5 Hankkeella on ohjausryhmä, johon kutsutaan rahoittajan ja Miset Oy: n edustajien lisäksi, kaksi kohderyhmään luettavaa yrittäjää, kahden YristysSuomi-verkoston toimijatahon ja yrityskummien sekä paikallisen elinkeinoelämän edustajat. Hanke aloitetaan ja se kestää 24 kk.

6

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta - 2-1. JOHDANTO Tämä raportti on yksi osa Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena hankkeen arviointia.

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Projektiohjelma: Laivuri

Projektiohjelma: Laivuri Projektiohjelma: Laivuri 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta mahdollisilla Suurhankkeiden aiheuttama positiivinen rakennemuutos Fennovoima Oy:n 5.10.2011 tekemä päätös sijoittaa ydinvoimala Pyhäjoen

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

AKAA URJALA VALKEAKOSKI

AKAA URJALA VALKEAKOSKI AKAA URJALA VALKEAKOSKI Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista 2007 2013 Sisällys Hankkeilla tehdään parempaa huomista...2 Tukea opinpoluille ja valmiuksia työelämään...5 Nuorisotiedotusta- ja neuvontaa...6

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot