Ympäristöpalkinnot jaetaan neljässä eri sarjassa: 1 johtaminen 2 tuotteet 3 prosessit 4 kansainvälinen yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalkinnot jaetaan neljässä eri sarjassa: 1 johtaminen 2 tuotteet 3 prosessit 4 kansainvälinen yhteistyö"

Transkriptio

1 OHJE 1 (9) EU:N YMPÄRISTÖPALKINNOT YRITYKSILLE 2008 (epävirallinen käännös) Sisällys 1 Palkintosarjat Johtaminen (Management) Tuote (Product) Prosessi (Process) Kansainvälinen ympäristöalan yhteistyö (Inernational Co-operation) 3 2 Kuka voi osallistua kilpailuun? Määritelmä yrityksistä Pk-yritysten ja suurten yritysten määritelmä Julkisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen 4 3 Kilpailuun osallistuminen Kilpailun rakenne Kansallisen kilpailun järjestäjä Osallistuminen 5 4 Osallistumiskaavakkeen täyttäminen ja palauttaminen Kilpailulomake Käytännön ohjeita kilpailulomakkeiden täyttämiseen Kilpailun aikataulu 6 5 Arviointikriteerit Sarja 1: Johtaminen Sarja 2: Tuote Sarja 3: Prosessi Sarja 4: Kansainvälinen yhteistyö 8 1 Palkintosarjat Euroopan unioni jakoi EU:n ympäristöpalkinnot (European Business Awards for the Environment) ensimmäisen kerran vuonna Ympäristöpalkinnot antavat tunnustusta yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisissä toiminnoissa ja tuotteissa, ja samalla rohkaisevat muita seuraamaan näiden esimerkkiä. Palkinnot jaetaan joka toinen vuosi. Kestävä kehitys määritellään usein kehitykseksi, joka täyttää nykyhetken tarpeet heikentämättä tulevien sukupolvien tarpeita. Talouskasvun ja kehityksen tulisi tapahtua ympäristöä vahingoittamatta tai ylikuormittamatta luonnonvaroja, ja hyödyt tulisi yhteiskunnassa jakaa oikeudenmukaisesti. Ympäristöpalkinnot jaetaan neljässä eri sarjassa: 1 johtaminen 2 tuotteet 3 prosessit 4 kansainvälinen yhteistyö

2 OHJE 2 (9) 1.1 Johtaminen (Management) 1.2 Tuote (Product) 1.3 Prosessi (Process) Palkinto myönnetään yritykselle, jolla on hyvä organisaatio ja strateginen visio sekä johtamisjärjestelmä, jonka avulla yritys voi jatkuvasti parantaa panostuksiaan kestävään kehitykseen. Huom! Kestävän kehityksen ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus on oltava integroituna yrityksen missioon ja kaikkiin toimiin. Yrityksellä on oltava selvä tavoite vähentää toimiensa ympäristövaikutuksia sekä tavoitteet ja indikaattorit suorituksen monitorointiin ja raportointiin. Organisaatiolla on oltava käytössä menettelytavat, joiden avulla se voi käsitellä laajempia yritysten sosiaalisen vastuun kysymyksiä, kuten yhteisön osallistumista, työntekijöiden oikeuksia ja tuotantoketjun vaikutuksia. Johtamisjärjestelmien ohjaavana tekijänä tulee olla vastuullisuuden periaate (stakeholder accountability), jossa prosessin avainkohdissa käydään säännöllistä ja systemaattista dialogia. Yrityksen tulee myös olla sitoutunut sertifioimaan johtamisjärjestelmänsä tunnustettujen standardien (EMAS, ISO 14001) mukaisesti. Organisaation on osoitettava, että se kuuluu johtamisessa alansa edelläkävijöihin ja näyttää esimerkkiä, josta toiset voivat ottaa mallia. Palkinto myönnetään uuden kestävää kehitystä edistävän tuotteen tai palvelun kehittämisestä. Huom! Tuote-kilpailusarjan ehdotukset voivat olla - uusia tuotteita tai palveluita tai - suunnittelultaan muutettuja tai - innovatiivisia sovelluksia olemassa olevista tuotteista tai palveluista. Edellytyksenä on, että tuote edistää kestävämpää tuotantoa ja kulutusta. Tuotteen tai palvelun on täytettävä kuluttajien tarpeet sekä pyrittävä parantamaan elämänlaatua. Se on pyrittävä valmistamaan käyttämällä vähemmän luonnonvaroja sekä vähentämään tuotteen elinkaaren aikana syntyviä myrkyllisiä aineita, jätteitä ja saasteita. Tuotteen tai palvelun on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Samalla sen tuotannon ja kulutuksen tulisi edistää oikeudenmukaista sosiaalista kehitystä. Tämän sarjan hakemusten tulee edustaa kestävän tuote- ja palvelukehityksen kärkeä ja toimia esimerkkeinä muille. Hakijalle tulisi mahdollisuuksien mukaan olla myönnetty EU:n ympäristömerkki tai vastaava tuotesertifikaatti. Palkinto myönnetään kestävää kehitystä erityisesti edistävän uuden tuotantoteknologian kehittämisestä ja soveltamisesta. Huom!

3 OHJE 3 (9) Uusi tuotantoteknologia voi sisältää aivan uuden prosessin tai teknologian tai innovatiivisen sovelluksen olemassa olevasta. Kummassakin tapauksessa teknologialla tulee olla positiivinen vaikutus kestävän kehityksen ympäristölliseen aspektiin ja vähintään neutraali, mielellään positiivinen vaikutus taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Teknologian voidaan olettaa lisäävän resurssitehokkuutta ja vähentävän elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia säästämällä materiaalia ja energiaa, käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien sijaan sekä välttämällä haitallisten aineiden käyttöä ja vähentämällä päästöjä ja jätteitä. Tämän sarjan ehdokkaiden on edustettava merkittävää kehitystä parhaiden saatavilla olevien teknologioiden ja tekniikoiden suhteen EU:n tämänhetkisen säädösten puitteissa. 1.4 Kansainvälinen ympäristöalan yhteistyö (International Co-operation) 2 Kuka voi osallistua kilpailuun? 2.1 Määritelmä yrityksistä Palkinto myönnetään kansainvälisestä kumppanuudesta (partnership), johon osallistuu vähintään yksi yksityinen organisaatio joko Euroopan unionista, ehdokas- tai jäsenmaasta. Kumppanuuden toisen/muiden osapuolien tulee olla joko yksityisen tai julkisen sektorin, kansalaisjärjestön tai tiedemaailman edustajia kehitys- ja/tai siirtymätalousmaista. Huom! Kumppanuuden tulee olla yhteistyötä, joka perustuu oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja molemminpuolisen hyödyn periaatteille ja joka edistää kaikkia kestävän kehityksen elementtejä: ympäristönsuojelua, taloudellista kehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Yhteistyön on oltava tehokkaasti suunniteltua ja asianmukaisesti resursoitua, jotta tavoitteet täyttyvät. Tavoitteisiin voi kuulua: - tiedon tai teknologian siirto - tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen parantaminen - yhteisön kehittäminen - työolojen kohentaminen. Palkinto on tarkoitettu sellaisella kansainväliselle yhteistyölle, jossa sektorienvälisellä kumppanuudella on onnistuneesti saavutettu merkittävä asema pyrkimyksissä globaaliin kestävään kehitykseen. EU:n ympäristöpalkinnot on tarkoitettu yrityksille, jotka on virallisesti rekisteröity jossakin 27 EU:n jäsenmaassa ja/tai yhdessä ehdokasmaassa. Kansallinen kilpailu on avoinna kaikille suomalaisyrityksille. Kilpailuun voivat osallistua myös aikaisempiin kilpailuihin osallistuneet yritykset. Palkinnoissa yritykset jaotellaan kahteen luokkaan: - Pk-yritykset: pienet ja keskisuuret yritykset tai mikro-, pieni ja keskisuuri teollisuus - Suuryritykset (tai yhtiöt)

4 OHJE 4 (9) 2.2 Pk-yritysten ja suurten yritysten määritelmä EY:n suositus 1422(2003) määrittelee pk-yritykset henkilöstön lukumäärän ja vuosiliikevaihdon perustella. Pk-yritys - Työllistää alle 250 henkilöä; - Vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa; - Enintään 25 % pk-yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla suuren yrityksen tai sellaisen tahon omistuksessa, johon ei voida soveltaa pk-yrityksen määritelmää. Pk-yritysten kynnysarvot Yritysluokka Henkilömäärä Vuosiliikevaihto Taseen loppusumma Keskikokoinen < miljoonaa euroa 43 miljoonaa euroa Pieni < miljoonaa euroa 10 miljoonaa euroa Mikro <10 2 miljoonaa euroa 2 miljoonaa euroa Suuryritykseksi luokitellaan yritys, joka työllistää yli 250 työntekijää. 2.3 Julkisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen 3 Kilpailuun osallistuminen 3.1 Kilpailun rakenne Julkiset yritykset voivat myös osallistua kilpailuun. Julkiset viranomaiset ja paikallishallinto voivat perustaa yrityksiä, joilla on yhteistä etua palvelevaa taloudellista toimintaa. Näitä yrityksiä on erityisesti paikallisella tasolla ja ne ovat yleensä julkisia palveluita tuottavia. Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY 2 artiklan mukaan julkisilla yrityksillä tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yrityksen sääntöjen perusteella. Lisäksi julkisen palvelun toimintaa voi olla myös muissa hankekategorioissa kuten: - yhteisyritykset (osaksi yksityisten ja osaksi julkisten osakkaiden omistama) - yksityiset yritykset julkisten hankintojen menettelyn, kuten yksityistämisen (näin oli entisten hakijamaiden ja Balkanin maiden kohdalla) mukaan - julkiset yritykset, jotka ovat julkisessa omistuksessa olevia pääomayrityksiä - julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (PPP). Kansalaisjärjestöt eivät täytä kilpailun vaatimuksia. Ne voivat osallistua vain kumppanina kansainvälisen yhteistyön sarjassa. Kilpailu on kaksivaiheinen. EU:n ympäristöpalkintoja edeltävät kansalliset kilpailut kaikissa 27 EU-maassa sekä ehdokas- ja hakijamaissa.

5 OHJE 5 (9) 3.2 Kansallisen kilpailun järjestäjä 3.3 Osallistuminen Vain kansallisissa kilpailuissa palkitut yritykset voivat kilpailla eurooppalaisista palkinnoista. Ei siis ole mahdollista osallistua suoraan koko EU:n laajuiseen kilpailuun. Jokainen maa voi lähettää EU:n laajuiseen kilpailuun enintään 12 osallistujaa, niin että jokaisessa sarjassa on enintään neljä ehdokasta. Jokainen maa on itse vastuussa kansallisen kilpailun järjestämisestä. Suomessa vuoden 2008 EU:n ympäristöpalkintojen kansallisen kilpailun koordinoi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (www.sitra.fi). Vuoden 2008 alusta lähtien organisointivastuu siirtyy Ympäristöyritysten Liitolle. Sitra ja vuoden 2008 alusta Ympäristöyritysten Liitto toimivat myös välittäjinä Euroopan komission ja kansallisen palkinnon saaneiden ja EU-tason kilpailuun osallistuvien yritysten välillä. Eri maiden kansalliset koordinaattorit muodostavat yhdessä komission ympäristöosaston (Environment Directorate-General) kanssa palkintojen ohjausryhmän. EU:n ympäristöpalkinto -kilpailuun osallistuvan yrityksen on täytettävä kilpailulomake (Entry Form). Kilpailu on englanninkielinen, joten kilpailulomake ja mahdolliset liitteet tulee täyttää englanniksi. Osallistumiskaavakkeessa yrityksen tulee antaa yhteenvedonomainen kuvaus valitusta projektista tai tuotteesta sekä vastata esitettyihin kysymyksiin. Kilpailuun voi osallistua useammassa sarjassa. 4 Osallistumiskaavakkeen täyttäminen ja palauttaminen 4.1 Kilpailulomake Ilmoittautumiset on tehtävä virallisella osallistumiskaavakkeella. Jokaiselle kilpailusarjalle on oma lomakkeensa: Sarja 1: Johtaminen Sarja 2: Tuotteet Sarja 3: Prosessit Sarja 4: Kansainvälinen yhteistyö Osallistumiskaavakkeet löytyvät Sitran Internet-sivuilta, kohdasta Ohjelmat Ympäristöohjelma EU:n ympäristöpalkinnot Osallistumiskaavakkeet. Ne voi joko ladata omalle koneelle tai täyttää ja tulostaa. Lomakkeet voi myös tilata postitse Sitrasta osoitteesta Sitra/Ympäristöohjelma, PL 160, Helsinki.

6 OHJE 6 (9) Lisätietoja kilpailusta saa myös Euroopan komission Internet-sivuilta osoitteesta Sieltä voi myös ladata EU:n ympäristöpalkintojen elektronisen esitteen. 4.2 Käytännön ohjeita kilpailulomakkeiden täyttämiseen 4.3 Kilpailun aikataulu Kieli: Kaikki kilpailulomakkeet tulee täyttää englanniksi. Mahdollisten liitteiden (Cd-romit, esitteet, videot, pdf:t ja muut dokumentit) tulisi myös olla englanniksi. Pituus: Kilpailulomake voi pituudeltaan olla enintään neljä (4) sivua, josta tiivistelmä on yksi sivu ja varsinainen lomake kolme sivua. Raati käyttää valintansa pohjana ensisijaisesti kilpailulomakkeita. Näin ollen kaikki olennainen informaatio tulee sisällyttää varsinaiseen lomakkeeseen, jota voi täydentää liitteillä. Valintakriteerit: Valintakriteerit on esitelty otsikon 5 alla. Kaikkiin kilpailukaavakkeessa esitettyihin kysymyksiin on vastattava ja vaadittava dokumentointi on liitettävä mukaan. Jos kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu, sihteeristö hylkää kaavakkeen. Pdf-lomakkeet voi täyttää Sitran nettisivuilla ja tulostaa täytetyt lomakkeet. Ennen palauttamista osallistujan on hyvä muistaa joko tallentaa lomakkeet omalle koneelle tai ottaa niistä kopiot itselle. Suomalaisten kilpailuehdotusten viimeinen palautuspäivä on Täytetty kilpailulomake liitteineen palautetaan Sitraan osoitteeseen Sitra/Ympäristöohjelma, PL 160, Helsinki. Sähköiset kilpailulomakkeet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset liitteet tulee lähettää postitse. Osallistuvat ehdotukset arvioi kansallinen raati syys-lokakuussa. Raadissa ovat Sitran lisäksi mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finpro, Kansallinen ympäristöteknologian osaamisklusteri, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tekes, Teknillinen Korkeakoulu TKK, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT, Ympäristöyritysten Liitto, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys sekä yritysedustajana YTV. Suomen raati palkitsee parhaat suomalaisehdotukset marraskuussa 2007 ja valitsee EU:n kilpailuun lähetettävät ehdotukset. Kussakin sarjassa jaetaan kolme palkintoa. Tammi-huhtikuussa 2008 kansainvälinen raati arvioi EU:n kilpailuun lähetetyt ehdotukset ja valitsee voittajat. Kesäkuussa 2008 komissio järjestää Brysselissä EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMET palkintojenjaon. Kussakin sarjassa jaetaan kolme palkintoa.

7 OHJE 7 (9) 5 Arviointikriteerit 5.1 Sarja 1: Johtaminen 5.2 Sarja 2: Tuote - Sitoutuminen: Yrityksen mission ja menettelytapojen (ml ympäristöpolitiikka) on oltava johdonmukaisia kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. - Integraatio: Ympäristö- ja sosiaalikysymykset on kokonaisvaltaisesti sisällytettävä yrityksen johtamistapaan sekä taloudelliseen suorituskykyyn, niin että yrityksellä on selvät päämäärät ja tavoitteet suorituksen parantamiseksi. - Suorituksen parantuminen: Organisaation tulee jatkuvasti pyrkiä parantamaan suoritustaan asetettujen ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tätä tulee seurata säännöllisellä monitoroinnilla ja raportoinnilla. - Vastuuvelvollisuus: Eri ryhmien (työntekijät, tavarantoimittajat, kansalaisjärjestöt jne.) kanssa tulee käydä säännöllistä ja systemaattista dialogia, jossa on mahdollisuus antaa palautetta tuloksista johdolle. - Työntekijöiden osallistuminen: Työntekijöiden tulee olla tiiviisti osallisina kaikissa ympäristöjohtamisen vaiheissa ja muita yritysten yhteiskuntavastuun osa-alueita on pyrittävä vahvistamaan. - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja innovaatioita muiden organisaatioiden kanssa (esimerkiksi osallistumalla verkostoihin tai esitelmöimällä). - Innovaatio: Tuotteen tai palvelun innovaation on parannettava ympäristösuoritusta suhteessa vertailukelpoisiin vaihtoehtoihin ja samalla vähintään säilytettävä sen toiminnallinen suorituskyky. - Ympäristöhyöty: Selkeiden ja määriteltyjen analyysien on osoitettava lisääntynyttä resurssitehokkuutta ja ympäristövaikutusten vähenemistä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana (esimerkiksi elinkaariarvioinnin avulla). - Sosiaalinen hyöty: Tuotteen tai palvelun tulee vastata kuluttajien tarpeita ja tarjota laajempia sosiaalisia hyötyjä (esim. tarjoamalla asianmukaiset työskentelyolosuhteet, turvaamalla kuluttajien terveyttä, parantamalla elämänlaatua jne.) - Taloudellinen hyöty: On pystyttävä todistamaan, että uusi tuote tai palvelu on vähintäänkin taloudellisesti toteuttamiskelpoinen (esim. myyntilukujen tai uskottavien myyntiennusteiden avulla).

8 OHJE 8 (9) 5.3 Sarja 3: Prosessi 5.4 Sarja 4: Kansainvälinen yhteistyö - Sitoutuminen: Ylimmän johdon on oltava selvästi sitoutuneita kehittämään ja markkinoimaan tuotetta tai palvelua ja esittämään sen tärkeys organisaation strategian kannalta. - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava selvä mahdollisuus omaksua laajemmin uuden tuotteen tai palvelun innovatiivisia aspekteja ja halukkuus jakaa tietoa ja osaamista muiden organisaatioiden kanssa. - Innovaatio: Teknologiaan on sisällyttävä erityisiä innovatiivisia elementtejä, jotka edistävä ekotehokkaampaa tuotantoa (esim. lisäämällä ekotehokkuutta tai vähentämällä jätteitä ja päästöjä). - Ympäristöhyöty: Uuden teknologian ympäristöhyötyjen on oltava selkeitä ja määriteltävissä olevia (esim. käyttämällä ekotehokkuuden indikaattoreita). - Sosiaalinen hyöty: Uuden teknologian omaksumisella tulee olla joko neutraaleja tai positiivisia sosiaalisia vaikutuksia (esim. työllisyysmahdollisuuksiin, työoloihin tai vaikutuksia paikalliseen yhteisöön). - Taloudellinen hyöty: On todistettava, että uusi teknologia on taloudellisesti toteuttamiskelpoista (esim. viittamaalla pääomaan ja käyttökustannuksiin). - Sitoutuminen: Ylimmän johdon on selvästi oltava sitoutunut omaksumaan uusi prosessi tai tekniikka ja osoittaa sen tärkeys suhteessa koko organisaation toimintaan. - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava selvä mahdollisuus omaksua laajemmin uuden teknologianinnovatiivisia aspekteja ja halukkuus jakaa tietoa ja osaamista muiden organisaatioiden kanssa. - Selkeät tavoitteet: Kumppanuuden ohjenuorana on oltava selkeä tavoitteenasettelu, josta käy ilmi miten yhteistyöllä aiotaan edistää kestävän kehityksen eri puolia. - Suunnittelu ja resurssien allokointi: Yhteistyön on oltava hyvin suunniteltua ja siihen on varattava riittävät aineelliset ja henkiset resurssit, jotta voidaan tehokkaasti työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. - Kestävä hyöty: Yhteistyön on tuotettava mitattavia ja kestäviä etuja, jotka ovat yhtenäisiä kestävän kehityksen periaatteiden kanssa (esim. raaka-aineiden käytön vähentäminen, työolojen kohentaminen, köyhyyden lieventäminen). - Oikeudenmukaisuus: Edut on jaettava oikeudenmukaisesti osallistuneiden kesken ja yhteistyötä on johdattava tavalla, joka on kaikille osapuolille reilu ja läpinäkyvä.

9 OHJE 9 (9) - Synergia: Yhteistyön tuloksena on tuotettava tehokkaammin ja vaikuttavammin hyötyjä (esim. välttämällä päällekkäisyyksiä, hyödyntämällä asiantuntijuutta, rakentamalla luottamusta jne.) - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava mahdollisuus soveltaa kumppanuuden innovatiivisia aspekteja muihin tilanteisiin ja partnereihin. Lähde: European Commission DG Environment, Handbook on the Procedures for the European Business Awards for the Environment, Brussels 2007.

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.12.2005 KOM(2005) 670 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa

Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Laadunhallintajärjestelmät paperiteollisuudessa Quality Management Systems in Paper Industry Kandidaatintyö Aarne Lyykorpi Niko Valkeinen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2012 24.4.2013 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2012 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2012

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin

hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin hanki it reilusti suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin Hank IT reilusti Suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin Julkaisijat: Procure IT fair. Campaign for Sustainable Procurement of Computers

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot