Ympäristöpalkinnot jaetaan neljässä eri sarjassa: 1 johtaminen 2 tuotteet 3 prosessit 4 kansainvälinen yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalkinnot jaetaan neljässä eri sarjassa: 1 johtaminen 2 tuotteet 3 prosessit 4 kansainvälinen yhteistyö"

Transkriptio

1 OHJE 1 (9) EU:N YMPÄRISTÖPALKINNOT YRITYKSILLE 2008 (epävirallinen käännös) Sisällys 1 Palkintosarjat Johtaminen (Management) Tuote (Product) Prosessi (Process) Kansainvälinen ympäristöalan yhteistyö (Inernational Co-operation) 3 2 Kuka voi osallistua kilpailuun? Määritelmä yrityksistä Pk-yritysten ja suurten yritysten määritelmä Julkisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen 4 3 Kilpailuun osallistuminen Kilpailun rakenne Kansallisen kilpailun järjestäjä Osallistuminen 5 4 Osallistumiskaavakkeen täyttäminen ja palauttaminen Kilpailulomake Käytännön ohjeita kilpailulomakkeiden täyttämiseen Kilpailun aikataulu 6 5 Arviointikriteerit Sarja 1: Johtaminen Sarja 2: Tuote Sarja 3: Prosessi Sarja 4: Kansainvälinen yhteistyö 8 1 Palkintosarjat Euroopan unioni jakoi EU:n ympäristöpalkinnot (European Business Awards for the Environment) ensimmäisen kerran vuonna Ympäristöpalkinnot antavat tunnustusta yrityksille, jotka ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisissä toiminnoissa ja tuotteissa, ja samalla rohkaisevat muita seuraamaan näiden esimerkkiä. Palkinnot jaetaan joka toinen vuosi. Kestävä kehitys määritellään usein kehitykseksi, joka täyttää nykyhetken tarpeet heikentämättä tulevien sukupolvien tarpeita. Talouskasvun ja kehityksen tulisi tapahtua ympäristöä vahingoittamatta tai ylikuormittamatta luonnonvaroja, ja hyödyt tulisi yhteiskunnassa jakaa oikeudenmukaisesti. Ympäristöpalkinnot jaetaan neljässä eri sarjassa: 1 johtaminen 2 tuotteet 3 prosessit 4 kansainvälinen yhteistyö

2 OHJE 2 (9) 1.1 Johtaminen (Management) 1.2 Tuote (Product) 1.3 Prosessi (Process) Palkinto myönnetään yritykselle, jolla on hyvä organisaatio ja strateginen visio sekä johtamisjärjestelmä, jonka avulla yritys voi jatkuvasti parantaa panostuksiaan kestävään kehitykseen. Huom! Kestävän kehityksen ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus on oltava integroituna yrityksen missioon ja kaikkiin toimiin. Yrityksellä on oltava selvä tavoite vähentää toimiensa ympäristövaikutuksia sekä tavoitteet ja indikaattorit suorituksen monitorointiin ja raportointiin. Organisaatiolla on oltava käytössä menettelytavat, joiden avulla se voi käsitellä laajempia yritysten sosiaalisen vastuun kysymyksiä, kuten yhteisön osallistumista, työntekijöiden oikeuksia ja tuotantoketjun vaikutuksia. Johtamisjärjestelmien ohjaavana tekijänä tulee olla vastuullisuuden periaate (stakeholder accountability), jossa prosessin avainkohdissa käydään säännöllistä ja systemaattista dialogia. Yrityksen tulee myös olla sitoutunut sertifioimaan johtamisjärjestelmänsä tunnustettujen standardien (EMAS, ISO 14001) mukaisesti. Organisaation on osoitettava, että se kuuluu johtamisessa alansa edelläkävijöihin ja näyttää esimerkkiä, josta toiset voivat ottaa mallia. Palkinto myönnetään uuden kestävää kehitystä edistävän tuotteen tai palvelun kehittämisestä. Huom! Tuote-kilpailusarjan ehdotukset voivat olla - uusia tuotteita tai palveluita tai - suunnittelultaan muutettuja tai - innovatiivisia sovelluksia olemassa olevista tuotteista tai palveluista. Edellytyksenä on, että tuote edistää kestävämpää tuotantoa ja kulutusta. Tuotteen tai palvelun on täytettävä kuluttajien tarpeet sekä pyrittävä parantamaan elämänlaatua. Se on pyrittävä valmistamaan käyttämällä vähemmän luonnonvaroja sekä vähentämään tuotteen elinkaaren aikana syntyviä myrkyllisiä aineita, jätteitä ja saasteita. Tuotteen tai palvelun on oltava taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Samalla sen tuotannon ja kulutuksen tulisi edistää oikeudenmukaista sosiaalista kehitystä. Tämän sarjan hakemusten tulee edustaa kestävän tuote- ja palvelukehityksen kärkeä ja toimia esimerkkeinä muille. Hakijalle tulisi mahdollisuuksien mukaan olla myönnetty EU:n ympäristömerkki tai vastaava tuotesertifikaatti. Palkinto myönnetään kestävää kehitystä erityisesti edistävän uuden tuotantoteknologian kehittämisestä ja soveltamisesta. Huom!

3 OHJE 3 (9) Uusi tuotantoteknologia voi sisältää aivan uuden prosessin tai teknologian tai innovatiivisen sovelluksen olemassa olevasta. Kummassakin tapauksessa teknologialla tulee olla positiivinen vaikutus kestävän kehityksen ympäristölliseen aspektiin ja vähintään neutraali, mielellään positiivinen vaikutus taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Teknologian voidaan olettaa lisäävän resurssitehokkuutta ja vähentävän elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia säästämällä materiaalia ja energiaa, käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien sijaan sekä välttämällä haitallisten aineiden käyttöä ja vähentämällä päästöjä ja jätteitä. Tämän sarjan ehdokkaiden on edustettava merkittävää kehitystä parhaiden saatavilla olevien teknologioiden ja tekniikoiden suhteen EU:n tämänhetkisen säädösten puitteissa. 1.4 Kansainvälinen ympäristöalan yhteistyö (International Co-operation) 2 Kuka voi osallistua kilpailuun? 2.1 Määritelmä yrityksistä Palkinto myönnetään kansainvälisestä kumppanuudesta (partnership), johon osallistuu vähintään yksi yksityinen organisaatio joko Euroopan unionista, ehdokas- tai jäsenmaasta. Kumppanuuden toisen/muiden osapuolien tulee olla joko yksityisen tai julkisen sektorin, kansalaisjärjestön tai tiedemaailman edustajia kehitys- ja/tai siirtymätalousmaista. Huom! Kumppanuuden tulee olla yhteistyötä, joka perustuu oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja molemminpuolisen hyödyn periaatteille ja joka edistää kaikkia kestävän kehityksen elementtejä: ympäristönsuojelua, taloudellista kehitystä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Yhteistyön on oltava tehokkaasti suunniteltua ja asianmukaisesti resursoitua, jotta tavoitteet täyttyvät. Tavoitteisiin voi kuulua: - tiedon tai teknologian siirto - tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen parantaminen - yhteisön kehittäminen - työolojen kohentaminen. Palkinto on tarkoitettu sellaisella kansainväliselle yhteistyölle, jossa sektorienvälisellä kumppanuudella on onnistuneesti saavutettu merkittävä asema pyrkimyksissä globaaliin kestävään kehitykseen. EU:n ympäristöpalkinnot on tarkoitettu yrityksille, jotka on virallisesti rekisteröity jossakin 27 EU:n jäsenmaassa ja/tai yhdessä ehdokasmaassa. Kansallinen kilpailu on avoinna kaikille suomalaisyrityksille. Kilpailuun voivat osallistua myös aikaisempiin kilpailuihin osallistuneet yritykset. Palkinnoissa yritykset jaotellaan kahteen luokkaan: - Pk-yritykset: pienet ja keskisuuret yritykset tai mikro-, pieni ja keskisuuri teollisuus - Suuryritykset (tai yhtiöt)

4 OHJE 4 (9) 2.2 Pk-yritysten ja suurten yritysten määritelmä EY:n suositus 1422(2003) määrittelee pk-yritykset henkilöstön lukumäärän ja vuosiliikevaihdon perustella. Pk-yritys - Työllistää alle 250 henkilöä; - Vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa; - Enintään 25 % pk-yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista saa olla suuren yrityksen tai sellaisen tahon omistuksessa, johon ei voida soveltaa pk-yrityksen määritelmää. Pk-yritysten kynnysarvot Yritysluokka Henkilömäärä Vuosiliikevaihto Taseen loppusumma Keskikokoinen < miljoonaa euroa 43 miljoonaa euroa Pieni < miljoonaa euroa 10 miljoonaa euroa Mikro <10 2 miljoonaa euroa 2 miljoonaa euroa Suuryritykseksi luokitellaan yritys, joka työllistää yli 250 työntekijää. 2.3 Julkisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen 3 Kilpailuun osallistuminen 3.1 Kilpailun rakenne Julkiset yritykset voivat myös osallistua kilpailuun. Julkiset viranomaiset ja paikallishallinto voivat perustaa yrityksiä, joilla on yhteistä etua palvelevaa taloudellista toimintaa. Näitä yrityksiä on erityisesti paikallisella tasolla ja ne ovat yleensä julkisia palveluita tuottavia. Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY 2 artiklan mukaan julkisilla yrityksillä tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yrityksen sääntöjen perusteella. Lisäksi julkisen palvelun toimintaa voi olla myös muissa hankekategorioissa kuten: - yhteisyritykset (osaksi yksityisten ja osaksi julkisten osakkaiden omistama) - yksityiset yritykset julkisten hankintojen menettelyn, kuten yksityistämisen (näin oli entisten hakijamaiden ja Balkanin maiden kohdalla) mukaan - julkiset yritykset, jotka ovat julkisessa omistuksessa olevia pääomayrityksiä - julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (PPP). Kansalaisjärjestöt eivät täytä kilpailun vaatimuksia. Ne voivat osallistua vain kumppanina kansainvälisen yhteistyön sarjassa. Kilpailu on kaksivaiheinen. EU:n ympäristöpalkintoja edeltävät kansalliset kilpailut kaikissa 27 EU-maassa sekä ehdokas- ja hakijamaissa.

5 OHJE 5 (9) 3.2 Kansallisen kilpailun järjestäjä 3.3 Osallistuminen Vain kansallisissa kilpailuissa palkitut yritykset voivat kilpailla eurooppalaisista palkinnoista. Ei siis ole mahdollista osallistua suoraan koko EU:n laajuiseen kilpailuun. Jokainen maa voi lähettää EU:n laajuiseen kilpailuun enintään 12 osallistujaa, niin että jokaisessa sarjassa on enintään neljä ehdokasta. Jokainen maa on itse vastuussa kansallisen kilpailun järjestämisestä. Suomessa vuoden 2008 EU:n ympäristöpalkintojen kansallisen kilpailun koordinoi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (www.sitra.fi). Vuoden 2008 alusta lähtien organisointivastuu siirtyy Ympäristöyritysten Liitolle. Sitra ja vuoden 2008 alusta Ympäristöyritysten Liitto toimivat myös välittäjinä Euroopan komission ja kansallisen palkinnon saaneiden ja EU-tason kilpailuun osallistuvien yritysten välillä. Eri maiden kansalliset koordinaattorit muodostavat yhdessä komission ympäristöosaston (Environment Directorate-General) kanssa palkintojen ohjausryhmän. EU:n ympäristöpalkinto -kilpailuun osallistuvan yrityksen on täytettävä kilpailulomake (Entry Form). Kilpailu on englanninkielinen, joten kilpailulomake ja mahdolliset liitteet tulee täyttää englanniksi. Osallistumiskaavakkeessa yrityksen tulee antaa yhteenvedonomainen kuvaus valitusta projektista tai tuotteesta sekä vastata esitettyihin kysymyksiin. Kilpailuun voi osallistua useammassa sarjassa. 4 Osallistumiskaavakkeen täyttäminen ja palauttaminen 4.1 Kilpailulomake Ilmoittautumiset on tehtävä virallisella osallistumiskaavakkeella. Jokaiselle kilpailusarjalle on oma lomakkeensa: Sarja 1: Johtaminen Sarja 2: Tuotteet Sarja 3: Prosessit Sarja 4: Kansainvälinen yhteistyö Osallistumiskaavakkeet löytyvät Sitran Internet-sivuilta, kohdasta Ohjelmat Ympäristöohjelma EU:n ympäristöpalkinnot Osallistumiskaavakkeet. Ne voi joko ladata omalle koneelle tai täyttää ja tulostaa. Lomakkeet voi myös tilata postitse Sitrasta osoitteesta Sitra/Ympäristöohjelma, PL 160, Helsinki.

6 OHJE 6 (9) Lisätietoja kilpailusta saa myös Euroopan komission Internet-sivuilta osoitteesta Sieltä voi myös ladata EU:n ympäristöpalkintojen elektronisen esitteen. 4.2 Käytännön ohjeita kilpailulomakkeiden täyttämiseen 4.3 Kilpailun aikataulu Kieli: Kaikki kilpailulomakkeet tulee täyttää englanniksi. Mahdollisten liitteiden (Cd-romit, esitteet, videot, pdf:t ja muut dokumentit) tulisi myös olla englanniksi. Pituus: Kilpailulomake voi pituudeltaan olla enintään neljä (4) sivua, josta tiivistelmä on yksi sivu ja varsinainen lomake kolme sivua. Raati käyttää valintansa pohjana ensisijaisesti kilpailulomakkeita. Näin ollen kaikki olennainen informaatio tulee sisällyttää varsinaiseen lomakkeeseen, jota voi täydentää liitteillä. Valintakriteerit: Valintakriteerit on esitelty otsikon 5 alla. Kaikkiin kilpailukaavakkeessa esitettyihin kysymyksiin on vastattava ja vaadittava dokumentointi on liitettävä mukaan. Jos kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu, sihteeristö hylkää kaavakkeen. Pdf-lomakkeet voi täyttää Sitran nettisivuilla ja tulostaa täytetyt lomakkeet. Ennen palauttamista osallistujan on hyvä muistaa joko tallentaa lomakkeet omalle koneelle tai ottaa niistä kopiot itselle. Suomalaisten kilpailuehdotusten viimeinen palautuspäivä on Täytetty kilpailulomake liitteineen palautetaan Sitraan osoitteeseen Sitra/Ympäristöohjelma, PL 160, Helsinki. Sähköiset kilpailulomakkeet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset liitteet tulee lähettää postitse. Osallistuvat ehdotukset arvioi kansallinen raati syys-lokakuussa. Raadissa ovat Sitran lisäksi mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finpro, Kansallinen ympäristöteknologian osaamisklusteri, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tekes, Teknillinen Korkeakoulu TKK, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT, Ympäristöyritysten Liitto, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys sekä yritysedustajana YTV. Suomen raati palkitsee parhaat suomalaisehdotukset marraskuussa 2007 ja valitsee EU:n kilpailuun lähetettävät ehdotukset. Kussakin sarjassa jaetaan kolme palkintoa. Tammi-huhtikuussa 2008 kansainvälinen raati arvioi EU:n kilpailuun lähetetyt ehdotukset ja valitsee voittajat. Kesäkuussa 2008 komissio järjestää Brysselissä EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMET palkintojenjaon. Kussakin sarjassa jaetaan kolme palkintoa.

7 OHJE 7 (9) 5 Arviointikriteerit 5.1 Sarja 1: Johtaminen 5.2 Sarja 2: Tuote - Sitoutuminen: Yrityksen mission ja menettelytapojen (ml ympäristöpolitiikka) on oltava johdonmukaisia kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. - Integraatio: Ympäristö- ja sosiaalikysymykset on kokonaisvaltaisesti sisällytettävä yrityksen johtamistapaan sekä taloudelliseen suorituskykyyn, niin että yrityksellä on selvät päämäärät ja tavoitteet suorituksen parantamiseksi. - Suorituksen parantuminen: Organisaation tulee jatkuvasti pyrkiä parantamaan suoritustaan asetettujen ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja tätä tulee seurata säännöllisellä monitoroinnilla ja raportoinnilla. - Vastuuvelvollisuus: Eri ryhmien (työntekijät, tavarantoimittajat, kansalaisjärjestöt jne.) kanssa tulee käydä säännöllistä ja systemaattista dialogia, jossa on mahdollisuus antaa palautetta tuloksista johdolle. - Työntekijöiden osallistuminen: Työntekijöiden tulee olla tiiviisti osallisina kaikissa ympäristöjohtamisen vaiheissa ja muita yritysten yhteiskuntavastuun osa-alueita on pyrittävä vahvistamaan. - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja innovaatioita muiden organisaatioiden kanssa (esimerkiksi osallistumalla verkostoihin tai esitelmöimällä). - Innovaatio: Tuotteen tai palvelun innovaation on parannettava ympäristösuoritusta suhteessa vertailukelpoisiin vaihtoehtoihin ja samalla vähintään säilytettävä sen toiminnallinen suorituskyky. - Ympäristöhyöty: Selkeiden ja määriteltyjen analyysien on osoitettava lisääntynyttä resurssitehokkuutta ja ympäristövaikutusten vähenemistä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana (esimerkiksi elinkaariarvioinnin avulla). - Sosiaalinen hyöty: Tuotteen tai palvelun tulee vastata kuluttajien tarpeita ja tarjota laajempia sosiaalisia hyötyjä (esim. tarjoamalla asianmukaiset työskentelyolosuhteet, turvaamalla kuluttajien terveyttä, parantamalla elämänlaatua jne.) - Taloudellinen hyöty: On pystyttävä todistamaan, että uusi tuote tai palvelu on vähintäänkin taloudellisesti toteuttamiskelpoinen (esim. myyntilukujen tai uskottavien myyntiennusteiden avulla).

8 OHJE 8 (9) 5.3 Sarja 3: Prosessi 5.4 Sarja 4: Kansainvälinen yhteistyö - Sitoutuminen: Ylimmän johdon on oltava selvästi sitoutuneita kehittämään ja markkinoimaan tuotetta tai palvelua ja esittämään sen tärkeys organisaation strategian kannalta. - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava selvä mahdollisuus omaksua laajemmin uuden tuotteen tai palvelun innovatiivisia aspekteja ja halukkuus jakaa tietoa ja osaamista muiden organisaatioiden kanssa. - Innovaatio: Teknologiaan on sisällyttävä erityisiä innovatiivisia elementtejä, jotka edistävä ekotehokkaampaa tuotantoa (esim. lisäämällä ekotehokkuutta tai vähentämällä jätteitä ja päästöjä). - Ympäristöhyöty: Uuden teknologian ympäristöhyötyjen on oltava selkeitä ja määriteltävissä olevia (esim. käyttämällä ekotehokkuuden indikaattoreita). - Sosiaalinen hyöty: Uuden teknologian omaksumisella tulee olla joko neutraaleja tai positiivisia sosiaalisia vaikutuksia (esim. työllisyysmahdollisuuksiin, työoloihin tai vaikutuksia paikalliseen yhteisöön). - Taloudellinen hyöty: On todistettava, että uusi teknologia on taloudellisesti toteuttamiskelpoista (esim. viittamaalla pääomaan ja käyttökustannuksiin). - Sitoutuminen: Ylimmän johdon on selvästi oltava sitoutunut omaksumaan uusi prosessi tai tekniikka ja osoittaa sen tärkeys suhteessa koko organisaation toimintaan. - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava selvä mahdollisuus omaksua laajemmin uuden teknologianinnovatiivisia aspekteja ja halukkuus jakaa tietoa ja osaamista muiden organisaatioiden kanssa. - Selkeät tavoitteet: Kumppanuuden ohjenuorana on oltava selkeä tavoitteenasettelu, josta käy ilmi miten yhteistyöllä aiotaan edistää kestävän kehityksen eri puolia. - Suunnittelu ja resurssien allokointi: Yhteistyön on oltava hyvin suunniteltua ja siihen on varattava riittävät aineelliset ja henkiset resurssit, jotta voidaan tehokkaasti työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. - Kestävä hyöty: Yhteistyön on tuotettava mitattavia ja kestäviä etuja, jotka ovat yhtenäisiä kestävän kehityksen periaatteiden kanssa (esim. raaka-aineiden käytön vähentäminen, työolojen kohentaminen, köyhyyden lieventäminen). - Oikeudenmukaisuus: Edut on jaettava oikeudenmukaisesti osallistuneiden kesken ja yhteistyötä on johdattava tavalla, joka on kaikille osapuolille reilu ja läpinäkyvä.

9 OHJE 9 (9) - Synergia: Yhteistyön tuloksena on tuotettava tehokkaammin ja vaikuttavammin hyötyjä (esim. välttämällä päällekkäisyyksiä, hyödyntämällä asiantuntijuutta, rakentamalla luottamusta jne.) - Mahdollisuus siirtää tietoa: On oltava mahdollisuus soveltaa kumppanuuden innovatiivisia aspekteja muihin tilanteisiin ja partnereihin. Lähde: European Commission DG Environment, Handbook on the Procedures for the European Business Awards for the Environment, Brussels 2007.

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Riina Antikainen, Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus Marianne Kettunen, IEEP Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 4.11. Ekosysteemipalveluiden

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/16. Tarkistus. Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0358/16. Tarkistus. Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta 7.12.2016 A8-0358/16 16 1 artikla -1 kohta (uusi) 3 artikla 1 kohta g alakohta Komission teksti -1) Poistetaan 3 artiklan 1 kohdan g alakohta; Perustelu Öljyliuske on äskettäin määritelty EU:n julkaisuissa

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ehdokkaiden nimeäminen. Terveellinen työ Elämän eri. vaiheissa. Euroopan hyvän käytännön palkinnot. Kestävän työuran edistäminen

Ehdokkaiden nimeäminen. Terveellinen työ Elämän eri. vaiheissa. Euroopan hyvän käytännön palkinnot. Kestävän työuran edistäminen Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi RAKENNERAHASTO-OHJELMAT 2007-2013 Total financing* in regions (NUTS II) 5 186 M South 19,3% (1 003 M ) West

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3)

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) 1.1. Koska kyseisessä strategialuonnoksessa todetaan strategian keskittyvän elinkeinoelämän tietoturvallisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseen, on

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Millaisia tuloksia halutaan näkyville?

Millaisia tuloksia halutaan näkyville? Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan ja vaikutusten arviointi Välkky-hanke, sosiaalisten yritysten teema- ja kehittämisryhmä 8.4.2010 Jaana Merenmies, Syfo Millaisia tuloksia halutaan näkyville? tarve

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Horisontti 2020 ja standardisointi SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Seminaarin tavoitteet Horisontti 2020 ohjelma on käynnistynyt Standardisoinnin tunnistaminen osana hankkeiden kriteeristöä

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Pohjoinen-ohjelman toimintaindikaattoreiden määrittely

Pohjoinen-ohjelman toimintaindikaattoreiden määrittely Pohjoinen-ohjelman toimintaindikaattoreiden määrittely Interreg Pohjoinen -ohjelmasta tukea saavilla hankkeilla on oltava ohjelman erityistavoitteiden ja sen indikaattoreiden mukaista toimintaa. Kullakin

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Merialuesuunnitteludirektiivin valmistelu - tilannekatsaus

Merialuesuunnitteludirektiivin valmistelu - tilannekatsaus Merialuesuunnitteludirektiivin valmistelu - tilannekatsaus Tiina Tihlman, ympäristöministeriö Merialueiden suunnittelu Suomessa seminaari 30.1.2014 SYKE & WWF Puitedirektiiviehdotus merialueiden suunnittelun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu kestävät elintarvikehankinnat helpommin?

Hankintalaki uudistuu kestävät elintarvikehankinnat helpommin? Hankintalaki uudistuu kestävät elintarvikehankinnat helpommin? Jonna Törnroos Lakimies, varatuomari Kemi Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n ylläpitämä

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet

Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Nevala/ Yrittäjyysyhteyshenkilön (YYH) toimintaohjeet Pikamuistilista: 1. Avaa kierros 25.2., aineisto (ilmoittautumislomake, ohjeet ovat wwwsivuilla (http://ylivieska.centria.fi/yrittajyysfoorumi) Markkinoi

Lisätiedot

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014

Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Valtion vastinrahoitus Kansallinen Itämeri- ja INTERREG infopäivä Helsingissä 12.12.2014 Harry Ekestam harry.ekestam@tem.fi Hankkeiden kansallinen rahoitus Itämeren alueen ohjelmassa 25 % suomalaisten

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Kansainvälinen biojalostamokilpailu

Kansainvälinen biojalostamokilpailu Kilpailujulistus Kansainvälinen biojalostamokilpailu Haku aukeaa: 4.6.2014 Haku päättyy: 4.12.2014 Taustaa ja tavoitteet Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet Palkinto 2005 Johdanto Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma 2001-2005 on valtioneuvoston hyväksymä hanke, jolla halutaan nostaa suomalainen työturvallisuus maailman kärkeen kaikkien

Lisätiedot

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Puheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

KeHa-hanke LCA-laskennan tilanne/naantali

KeHa-hanke LCA-laskennan tilanne/naantali KeHa-hanke LCA-laskennan tilanne/naantali Esitys Naantali Frans Silvenius tutkija, MTT Tuotteen valinta Erilaisia vaihtoehtoja tuotteeksi oli useita Tuotteeksi valittiin kuitenkin ahvenpihvi Kyselyn tilanne

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Miksi tämä tuntuu niin vanhanaikaiselta? Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme

Lisätiedot